POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI"

Transkrypt

1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI o wartości mniejszej zamówienia niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U j.t.) Nazwa zamówienia : Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie ,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych CPV : Usługi udzielania kredytu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ) Zamawiający Gmina Kunice Regon NIP Adres Urząd Gminy Kunice Kunice ul.gwarna1 Strona internetowa Godziny kontaktu poniedziałek-piątek godz Gmina Kunice Kunice Ul. Gwarna Zamawiający Zatwierdzam : Kunice ; dnia r. Zdzisław Tersa ( - ) Wójt Gminy Kunice * * niniejszy dokument zatwierdzony własnoręcznym podpisem Wójta Gminy Kunice do wglądu w pokoju nr.15 Urzędu Gminy Kunice 1

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Kunice; Kunice; ul. Gwarna 1; NIP: Regon : Tel/fax /482; . ; strona internetowa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Opis przedmiotu zamówienia według CPV : Usługi udzielania kredytu Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie ,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych, na następujących warunkach: 1) Kredyt w kwocie do ,00 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy zł) 2) Kredyt w PLN 3) Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do r. 4) Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie pisemnej dyspozycji Kredytobiorcy złożonej w banku lub faksem najpóźniej w dniu roboczym bezpośrednio poprzedzającym datę wypłaty transzy kredytu. 5) Okres spłaty kapitału r r. 6) Spłata rat kapitałowych wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; 7) Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej, opartej na stawce WIBOR 3M dla depozytów 3-miesięcznych z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek plus stała marża Wykonawcy. 8) W całym okresie kredytowania naliczanie odsetek winno być dokonywane od aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu. Odsetki od kredytu regulowane będą miesięcznie na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca, a oprocentowanie ustalane będzie na miesięczny okres odsetkowy. O wysokości stawki bazowej (WIBOR 3M) oraz odsetkach należnych do zapłaty w kolejnych miesiącach Zamawiający będzie powiadamiany pisemnie. 9) Jeśli dzień spłaty kredytu i odsetek będzie dniem wolnym od pracy, wówczas spłata nastąpi w następnym dniu roboczym po tym terminie. 10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową podpisane przez Wójta z kontrasygnatą Skarbnika. 12) Umowa kredytowa zostanie podpisana przez Wójta wraz z kontrasygnatą Skarbnika. 13) Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 14) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia w związku z tym dodatkowych kosztów, odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego zadłużenia pozostającego do spłaty. 15) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy kredytowej, w części dotyczącej zmiany harmonogramu spłaty kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu, przedterminowej spłaty części kredytu. 16) Wykorzystanie kredytu nastąpi poprzez przekazanie środków na rachunek Gminy Kunice. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Planowany okres kredytowania od daty zawarcia umowy do r. Okres spłaty kapitału r r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 5.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2

3 Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest bankiem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe i posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie Nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbędzie się w oparciu o przedstawione dokumenty i oświadczenia według formuły spełnia-nie spełnia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENETÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Do wypełnionego druku OFERTA należy złożyć następujące dokumenty: 1.1. W przypadku Wykonawcy krajowego: Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na prowadzenie działalności bankowej oraz na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami Ustawy prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 Ustawy prawo bankowe, inny dokument, potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 Ustawy prawo bankowe; W przypadku Wykonawcy zagranicznego: dokument wystawiony zgodnie z prawem kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę, poświadczający uprawnienia Wykonawcy do wykonywania działalności, związanej z przedmiotem zamówienia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy PZP. Oświadczenie winno być przygotowane według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie składa umocowana w Pełnomocnictwie osoba oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ 1.4. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3

4 1.7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 1.8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej W przypadku składania oferty wspólnej, każdy z wykonawców musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy PZP, czyli złożyć dokumenty opisane w punkcie VI niniejszej SIWZ. 4. Dokumenty składane w przypadku korzystania z wiedzy, doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zdolności finansowych innych podmiotów : 4.1.Pisemne zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy określonych zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. Zgodnie z art. 26 ust. b ustawy PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami, niezbędnymi do realizacji zamówienia, 4.2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda złożenia w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów : Czy nie powinno się żądać również oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia przygotowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 4

5 ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; VII. INNE DOKUMENTY 1. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ 2. Zaakceptowany harmonogram spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; VIII. INFORAMCJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMNETÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. W przeprowadzonym postępowaniu ustala się elektroniczną formę porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 2. W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumienie będzie następowało za pomocą faxu. 3. Strona, która otrzymuje wiadomości pocztą elektroniczną lub wyjątkowo faxem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 5. Jeżeli druga strona pomimo wezwania do potwierdzenia otrzymania a (wyjątkowo faxu) tego nie zrobi, a strona wysyłająca posiada raport transmisji, to należy przyjąć, że odbiorca został prawidłowo zawiadomiony w dniu wysłania informacji. 6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu Fax, którego numer został podany do kontaktu w ofercie Wykonawcy, winien być czynny przez cały okres prowadzenia postępowania: od dnia otwarcia ofert do dnia zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający ni ponosi żadnej odpowiedzialności za niesprawny lub nieczynny fax. Wykonawcy. 6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Bożena Trawińska fax Uwaga: Powyższe zasady nie dotyczą składania przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą. W tym przypadku winny być one złożone wyłącznie w takiej formie, w jakiej składana była oferta - czyli w formie papierowej, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej i pod rygorem nieważności w języku polskim. 2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. 5

6 3. Oferta wraz z załącznikami winny być zszyte w całość w sposób uniemożliwiający ich dekompletację i złożone w zamkniętej kopercie. 4. Wzór opisu koperty: Nazwa i adres Wykonawcy Udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie ,000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji samorządowych Nie otwierać przed r.. godz W przypadku braku ww. opisu Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed terminem, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia. 6. Zaleca się przygotowanie oferty i załączników do niej z wykorzystaniem załączonego druku OFERTA oraz skompletowanie oferty wraz z załącznikami w kolejności zaproponowanej przez Zamawiającego. 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 9. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 10. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty, muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię. 12.Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą SIWZ. 13. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP. 14.Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego. 15.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy Pzp. 16.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 17.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu i mieć formę pisemną. Oferta winna mieć format nie większy niż A4. 18.Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 19.Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie. 20.Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu wskazującego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 21.Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 22.Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 6

7 stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ należy złożyć w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez, osobę upoważnioną (-ne) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 23.Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; b) stosowne Pełnomocnictwo/-a, w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru ; c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; d) dokumenty o których mowa w pkt. VI I VII niniejszej SIWZ; e) zaakceptowany harmonogram spłaty kredyt, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Kunice ( pokój nr 12 I p.) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia r. do godz Adres : Urząd Gminy Kunice Kunice ul. Gwarna 1 2. Publiczne otwarcie ofert dokonane zostanie w dniu r. o godz w sali konferencyjnej ( pokój nr 5 ) Urzędu Gminy w Kunicach; Kunice; ul. Gwarna 1 XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację cenową wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 2.Cena oferty powinna zawierać określenie cyfrowe i słowne za pełny zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, wyrażonej wyłącznie w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do pełnych groszy). 3.Cena winna być wyrażona w kwocie netto. 4.Cena jednostkowa netto zamówienia winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 5.Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać zmianom czy rewaloryzacji. 6. Cenę oferty dla kredytu w PLN należy rozumieć sumę kosztów wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia. 7. W celu obliczenia ceny ofertowej dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy założyć stawkę WIBOR 3M wynoszącą 2,32% z dnia 29 września 2014 r., powiększoną o marżę niezmienną w okresie kredytowania. Do wyliczania odsetek przyjmuje się liczbę 365 dni w roku i w poszczególnych miesiącach 30 dni. P p określenie wielkości prowizji przygotowawczej, skalkulowaną prze wykonawcę. 8. Dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiajmy określa dokładna datę wpływu kredytu na dzień 12 listopada 2014 roku. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACE BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 7

8 zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania; nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o jedyne kryterium: Cena znaczenie 100%. 3.Zamawiający wybiera ofertę, która przedstawia najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, która otrzyma maksymalną liczbę punktów. Oferty z kolejnymi wynikami otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów. Oferowane ceny punktowo oceniane będą w skali pkt. Liczba punktów, jaką otrzyma badana oferta, obliczana będzie wg wzoru: Opis sposobu obliczenia ceny. n = {C min / C b } x 100 gdzie: n liczba punktów, jaka bank otrzyma za stopień spełnienia kryterium; C min - najniższa cena ofertowa kredytu spośród przyjętych ofert; C b - cena ofertowa kredytu rozpatrywanej oferty: 4.Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, 2. Termin po którym może być zawarta umowa zostanie określony w informacji o wynikach postępowania przesłanej Wykonawcom ; XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY Treść zawieranej umowy musi uwzględniać wszystkie warunki niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunki składanej oferty. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy to: 1) Zamawiający ( Kredytobiorca)nie będzie ponosił żadnych kosztów zwianych z przekazywaniem środków pieniężnych z rachunku bankowego na rachunek budżetu gminy; 2) płatności rat kredytowych i odsetkowych będą realizowane zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem spłat stanowiących integralną część umowy; 3) odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu; 4) Zamawiający( Kredytobiorca) może wystąpić z wnioskiem o prolongatę spłaty rat kredytu.na czas oznaczony. Wniosek powinien być złożony w siedzibie Wykonawcy ( Banku) banku najpóźniej 10 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej nie może wykraczać poza termin obowiązywania umowy. Niespłacona rata kapitałowa wchodzi w skład niespłaconej części i oprocentowana jest na niezmienionych zasadach określonych w ofercie i umowie. Po każdorazowym przesunięciu terminu raty kapitałowej Bank Wykonawca ( Bank) dokona stosowanego przeliczenia tabeli spłaty rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku Zamawiającego ( Kredytobiorca) o odroczeniu terminu płatności. Z tytułu wyżej wymienionych czynności wymienionych w niniejszym punkcie bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 5) W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy strony dopuszczają możliwość przedłużenia spłaty kredytu o czas oznaczony. Powyższa 8

9 zmiana wymaga formy pisemnej i może być dokonana jedynie przed upływem okresu kredytowania określonego w umowie. Z tytułu przedłużenia terminu spłaty kredytu oprocentowanie kredytu naliczane będzie na zasadach zaproponowanych w ofercie. Z tytułu przesunięcia terminu spłaty Wykonawca ( Bank) nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. 6) Zamawiający ( Kredytobiorca) zastrzega sobie możliwość spłaty kapitału przed upływem okresu kredytowania, jak również możliwość spłaty kapitału w ratach i terminach innych niż wynikających z harmonogramu spłat. Wcześniejsza spłata kapitału wymaga uprzednio pisemnego zawiadomienia Wykonawcy ( Bank) z 10-cio dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ( Bank ) dokona stosownego przeliczenia rat kapitałowych i odsetkowych, stosownie do treści wniosku złożonego przez Zamawiającego ( Kredytobiorcę). Za powyższą czynność Wykonawca ( Bank) nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji. 7) Wykonawca ( Bank) nie będzie pobierał w związku z realizacją niniejszego zamówienia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji poza określonymi w treści umowy. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przewidziane dla postępowań o wartości mniejszej niż określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy. XIX. OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych XX. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Nie dotyczy XXI. OFERTY WARIANTOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych XXII. WALUTY OBCE Wszelkie rozliczenia między Wykonawca a Zamawiającym dokonywane będą w złotych polskich. XXIII. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XXIV. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY PZP Nie dotyczy XXV.PODWYKONAWCY Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ Załącznik nr 1 Wzór Formularza Ofertowego Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia innych podmiotów Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 9

10 Załącznik nr 6 Harmonogram spłaty kredytu Zatwierdzam: Kunice dnia r... 10

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner Spółka z o.o., ul. Lędzińska 47 43-143 Lędziny Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego Tel./fax: +48 (032) 216 61 23 Tel./fax: +48 (032) 326 70

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-30/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:95880-2013:text:pl:html PL-Zbójna: Usługi udzielania kredytu 2013/S 058-095880 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r.

Zatwierdził: Stefan Marek Banaś Wójt Gminy Gniewoszów. Gniewoszów,08.09.2011 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 Euro, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo