Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta"

Transkrypt

1 Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku Nowy Targ 2013r 1

2 SPIS TREŚCI: 1. Powstanie i misja Instytutu Pielęgniarstwa 3 2. Podstawy prawne kształcenia pielęgniarek 6 3. Formy studiów 6 4. Cele kształcenia i funkcje zawodowe pielęgniarek 6 5. Organizacja kształcenia 7 6. Plany i programy studiów: Studia I stopnia 9 Studia II stopnia 147 2

3 1. POWSTANIE I MISJA INSTYTUTU PIELEGNIARSTWA Instytut Pielęgniarstwa jest kontynuatorem tradycji kształcenia pielęgniarek na Ziemi Podhalańskiej, które odbywało się w trzech szkołach medycznych w Nowym Targu, Rabce i Zakopanem. Decyzją Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 roku została powołana Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu w ramach, której na bazie Medycznego Studium Zawodowego im. Zofii Materowej w Rabce uruchomiona została specjalność pielęgniarstwo. W roku 2001 decyzją Senatu PPWSZ w Nowym Targu utworzona została Katedra Pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia, a od 2002 roku samodzielny Instytut Pielęgniarstwa. Od roku akademickiego 2001/2002 w Rabce w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego rozpoczęło się kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim w systemie studiów dziennych, jako kontynuacja 25 letniej tradycji kształcenia pielęgniarek w Rabce, a od roku 2002/2003 w systemie 3 letnich studiów zaocznych dla pielęgniarek posiadających dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Rok później w 2004/2005 uruchomione zostały studia zawodowe licencjackie, niestacjonarne (tzw. pomostowe). Od roku akademickiego 2005/2006 zajęcia na studiach I stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym prowadzone są w nowej siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa w budynku PPWSZ w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Od marca 2009 roku uczelnia rozpoczyna studia I stopnia w systemie niestacjonarnym tzw. pomostowe dla pielęgniarek współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku akademickim 2011/12 zostają uruchomione studia II stopnia (magisterskie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. MISJA INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA Stwarzamy możliwość Studentom kierunku Pielęgniarstwo, kształtowania aktywnych postaw wobec dziedzictwa i tradycji naukowo-kulturowych naszego kraju i regionu oraz wyrażania ich w działalności pielęgniarskiej, naukowej i społecznej: 1. Poprzez poznanie najnowszej problematyki ogólnomedycznej, społecznej i pielęgniarskiej pragniemy, aby Student rozpoznał bogactwo, treść i znaczenie profesji. 2. Doświadczenia zdobyte w trakcie studiów zostaną wykorzystane jako inspiracje w działalności społeczno-zawodowej. 3. Wychowujemy przyszłego pracownika ochrony zdrowia wrażliwego wobec wszelkich przejawów ludzkiej niedoli i niesprawności. 4. Oferujemy różnorodne formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjnej, by rozwijać głęboką kreatywność wobec spraw ludzkich i problemów społecznych. 5. Dbamy o to, aby efekty naszej pracy były widoczne w środowisku lokalnym i zawodowym. 6. Naszym walorem jest ciągła modernizacja warunków dydaktycznych, kompetentna kadra nauczająca. 3

4 7. Jesteśmy otwarci na aktywną współpracę z instytucjami naukowymi, organizacjami i wszystkimi, którzy w kształceniu pielęgniarek widzą wielką szansę poprawy opieki zdrowotnej w integrującej się Europie. Celem Instytutu Pielęgniarstwa jest przygotowanie Studentów do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza poprzez: stworzenie optymalnych warunków do rzetelnego zdobywania kompetencji zawodowych, wspomaganie osobowego rozwoju społecznego każdego członka społeczności Instytutu Pielęgniarstwa zarówno Studentów, jak też pracowników, wdrażanie do ciągłego doskonalenia zawodowego, rozwijanie umiejętności badawczych, zainteresowań poznawczych i postaw innowacyjnych. Absolwent studiów I stopnia- po ukończeniu 3-letnich studiów stacjonarnych oraz 2 lub 3 semestralnych studiów niestacjonarnych - otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Podczas studiów zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które pozwalają na zatrudnienie w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno opiekuńczych, zakładach opiekuńczo leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej), w żłobku (również jego prowadzenie) oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów II stopnia - po ukończeniu 2-letnich studiów- stacjonarnych lub niestacjonarnych otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa i jest przygotowany do pracy w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (także w ramach praktyki zawodowej), w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje zadania z zakresu ochrony zdrowia, jak również w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w Naszej Uczelni oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Kierunek pielęgniarstwo w uznaniu wysokiej jakości kształcenia posiada, nieprzerwanie od początku swego istnienia (2001rok), akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASPiP). 4

5 WŁADZE INSTYTUTU Rok akademicki 2001/2002 Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Rok akademicki 2002/ /2004 Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Rok akademicki 2004/ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik Katedry Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Rok akademicki 2009/ Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Kierownik praktyk studenckich Koordynator programu unijnego Rok akademicki 2011/12 i nadal Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Studia I stopnia Z-ca dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa Studia II stopnia Opiekun dydaktyczno-wychowawczy ds. praktyk studenckich studia I stopnia Opiekun dydaktyczno-wychowawczy ds. praktyk studenckich studia II stopnia Dr n. hum. Helena Szmyd. Prof. dr hab. n. med. Janusz Hałuszka Dr n. med. Jerzy Żebrak Mgr piel. Krystyna Buławska Dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Mgr piel. Maria Zięba Dr hab. n. med. Iwon Grys, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Mgr piel. Maria Półtorak Dr n. med. Maria Zięba Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof. PPWSZ Dr n. med. Ireneusz Gądek Dr n. med. Maria Zięba Mgr piel. Maria Półtorak Dr n. med. Wioletta Ławska 5

6 2. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA PIELĘGNIAREK 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.11 Nr 174 poz z póż. zm.). 2. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.11.Nr 174.poz.1038). 3. Ustawa o dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z póz. zm.). 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 210. poz.1540) w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów dla pielęgniarek i położnych, które posiadają świadectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U.2012.Nr 00, poz.770). 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U.2012 Nr 00, poz. 970). 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2012 Nr 00, poz. 631). 8. Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 9. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu. 3. FORMY STUDIÓW Instytut Pielęgniarstwa prowadzi kształcenie w systemie studiów: stacjonarnych I stopnia dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych niestacjonarnych I stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy absolwentów liceów medycznych, medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki stacjonarnych II stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ukończyli studia I stopnia kierunek pielęgniarstwo niestacjonarnych II stopnia dla pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy ukończyli studia I stopnia kierunek pielęgniarstwo 4.CELE KSZTAŁCENIA I FUNKCJE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK Pielęgniarstwo jest działalnością praktyczną i jako młoda dyscyplina naukowa rozwija się na styku nauk medycznych i humanistycznych. Pielęgnowanie to profesjonalne pomaganie i towarzyszenie człowiekowi i grupie ludzi zdrowych i chorych w kształtowaniu umiejętności samoopieki i samopielęgnacji w celu utrzymania komfortu życia codziennego w zdrowiu i w życiu z chorobą. Kształcenie pielęgniarek na poziomie licencjackim uwarunkowane jest obok znacznego postępu w dziedzinie nauk medycznych jak i społecznych, rozwojem pielęgniarstwa jako nauki, zmianami w systemie ochrony zdrowia oraz zmianą społecznych oczekiwań wobec zawodu pielęgniarskiego. 6

7 Celem kształcenia pielęgniarek jest: przygotowanie absolwenta do podejmowania profesjonalnej opieki pielęgniarskiej w stosunku do wszystkich odbiorców usług medycznych w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności zgodnie z zadaniami wynikającymi z zawodowych funkcji pielęgniarek, wyposażenie w umiejętności planowania i realizowania działań opiekuńczo-pielęgnacyjnych, przygotowanie do samodzielnego opracowywania i realizowania edukacji zdrowotnej w stosunku do człowieka zdrowego i chorego, kształtowanie umiejętności współpracy z zespołem terapeutycznym, przygotowanie do udziału w realizacji polityki zdrowotnej, uwrażliwienie na dostarczanie opieki pielęgniarskiej zgodnej z zasadami etyki zawodowej, przygotowanie Studenta do samokształcenia i ponoszenia odpowiedzialności za proces kształcenia, przygotowanie absolwenta do podejmowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek oraz uzyskiwania specjalności zawodowych, przygotowanie absolwenta do kontynuowania nauki na dwuletnich studiach magisterskich. Funkcje zawodowe pielęgniarki: funkcje bezpośrednie-związane z pracą z pacjentem: opiekuńcza, wychowawcza, promująca zdrowie, profilaktyczna, terapeutyczna, rehabilitacyjna, funkcje pośrednie-związane z pracą na rzecz zawodu: badawcza, organizacyjna, kształcąca. Współczesne pielęgniarstwo obok działań zapewniających opiekę o wysokim standardzie indywidualnemu człowiekowi, rodzinie i grupie społecznej ukierunkowane jest także na: prowadzenie badań naukowych, rozwój profesji pielęgniarskiej, inicjowanie i wspieranie działań w społeczności lokalnej na rzecz potęgowania, umacniania, zapobiegania i przywracania zdrowia oraz pomoc w przystosowaniu do życia z chorobą i niepełnosprawnością. 5. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA Studia I stopnia Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy i letni. Każdy z semestrów obejmuje 15 tygodni nauki, w dwóch ściśle ze sobą powiązanych, jednocześnie realizowanych działaniach edukacyjnych: zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie: wykładów, ćwiczeń i seminariów w budynku Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu przy ul. Kokoszków 71. Zajęcia praktyczne pod kierunkiem nauczycieli akademickich odbywają się w zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach nauczania i wychowania na terenie Nowego Targu, Rabki, Zakopanego, Krakowa, Raby Wyżnej. 7

8 Celem zajęć jest: zintegrowanie wiedzy teoretycznej z przedmiotów pielęgniarskich w kontekście praktycznej działalności zawodowej (uzasadnienie praktyczne przekazywanych treści przedmiotowych), poznanie specyfiki pracy pielęgniarki z indywidualnym pacjentem lub grupą w różnym stanie i przebywających w różnych środowiskach, kształtowanie umiejętności doboru metod, sposobów i technik stosowanych w pielęgnowaniu (w zależności od oceny stanu pacjenta, warunków i organizacji pracy w oddziałach i w środowisku), kształtowanie działań i złożonych umiejętności praktycznych dotyczących planowania pracy, organizowania pracy, rozwiązywania problemów zawodowych, podejmowania decyzji, ukształtowanie umiejętności pracy w zespole, całościowego interpretowania i rozwiązywania problemów pielęgniarskich. Praktyka zawodowa tj. wakacyjna i semestralna organizowana jest w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczych oraz w placówkach nauczania i wychowania w Nowym Targu, Rabce, Zakopanem, Krakowie. Opiekę merytoryczną nad realizacją praktyk sprawują pielęgniarki z ramienia zakładu, w którym odbywa się praktyka, natomiast z ramienia uczelni opiekunowie dydaktyczno-wychowawczy praktyk. Praktyka zawodowa stanowi 1200 godzin tj. 30 tygodni w całym cyklu kształcenia. Celem praktyk jest systematyczne doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez: kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów pielęgnacyjnych, kształtowanie podstawowych umiejętności zawodowych, kształtowanie umiejętności praktycznych umacniania i potęgowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom w zakładach opieki zdrowotnej i w środowisku domowym, umiejętność organizacji pracy i stanowiska pracy, dobór metod pracy i sposobów pielęgnowania wspólnie z opiekunem praktyk, ocenę poprawności stosowanych metod i wyników pracy, przygotowywanie do samodzielnej pracy pielęgniarskiej poprzez: doskonalenie umiejętności współpracy w zespole pielęgniarek i w zespole terapeutycznym, stwarzanie warunków do prowadzenia pracy badawczej związanej z przygotowaniem prac licencjackich. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są w środowisku ludzi zdrowych, chorych i niepełnosprawnych w warunkach: domowych, szpitalnych, sanatoryjnych, w domach opieki społecznej. Samokształcenie w liczbie 750 godzin realizowane jest jako nauka własna studenta bez nauczyciela. 8

9 6. PLANY STUDIÓW. Studia stacjonarne I stopnia Kształcenie na poziomie studiów I stopnia trwa 3 lata (VI semestrów). Zajęcia teoretyczne 1670 godzin Zajęcia praktyczne 1100 godzin Praktyka zawodowa 1200 godzin Samokształcenie (godziny bezkontaktowe) 750 godzin Razem 4720 godzin Studia niestacjonarne I stopnia (pomostowe) liczba godzin uzależniona od ścieżki: ścieżka A 1160 godz. z bezpośrednim udziałem nauczyciela ścieżka C 2410 godz. w tym: 2205 godz. z udziałem nauczyciela, 205 godz. bez udziału nauczyciela ścieżka D 1984 godz. w tym: 1874 godz. z udziałem nauczyciela, 110 godz. bez udziału nauczyciela ścieżka E 660godz. z bezpośrednim udziałem nauczyciela 9

10 PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR I l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR I Filozofia i etyka zawodu 45 1 pielęgniarki B E 3 2 Anatomia A Z 2 3 Fizjologia A Z 3 4 Patologia A Z 2 5 Biochemia i biofizyka A ZO 1 6 Zdrowie publiczne B ZO 2 7 Psychologia B E 2 8 Socjologia B ZO 1 9 Podstawy pielęgniarstwa C Z 7 10 Pedagogika B ZO 2 11 Genetyka A ZO 1 12 Dietetyka C ZO 2 13 Język angielski B ZO 2 14 Szkolenie BHP 3 3 ZAL RAZEM: tygodni -teoria Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ 10

11 l.p. Przedmiot PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR II Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR II 1 Anatomia A E 1 2 Fizjologia A E 1 3 Patologia A E 1 Mikrobiologia 45 4 i parazytologia A ZO 1 5 Zdrowie publiczne B E 1 6 Podstawy pielęgniarstwa C E Promocja zdrowia C ZO Badanie fizykalne C ZO 2 9 Podstawowa opieka zdrowotna C ZO Język angielski B ZO 1 11 Wychowanie fizyczne n/o 30* 30* 1* RAZEM: tyg.- teoria +ZP(Promocja zdrowia, Podstawowa opieka zdrowotna); 3 tygodnie -zajęcia praktyczne; 6 tygodni - praktyka zawodowa wakacyjna Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ 11

12 l.p. Przedmiot PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR III Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS SEMESTR III 1 Farmakologia A E 2 2 Radiologia A ZO 1 Chirurgia i pielęgniarstwo 65 3 chirurgiczne D Z 4 Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 4 internistyczne D E Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne 30 5 D E Podstawowa opieka zdrowotna C E RAZEM: tygodni -teoria+ ZP; 3 tygodnie- zajęcia praktyczne; 3 tygodnie praktyka zawodowa semestralna ECTS T-ZP- PZ 12

13 l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR IV Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS SEMESTR IV 1 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne D E Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo 2 internistyczne D 160 ZO 4 4 Chirurgia i pielęgniarstwo 25 3 chirurgiczne D E Badania naukowe 4 w pielęgniarstwie C ZO 1 5 Język angielski B E 1 Podstawy ratownictwa 30 6 medycznego D ZO 2 Wychowanie fizyczne 7 n/o 30* 30* 1* Razem tygodni -teoria + ZP; 5 tygodni- ZP; 8 tygodni -praktyka zawodowa wakacyjna ECTS T-ZP- PZ 13

14 PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR V w tym godzin l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów Ogółem godzin # W Ćw. godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO Punkty ECTS ECTS T-ZP- PZ SEMESTR V Rehabilitacja i pielęgnowanie 30 1 niepełnosprawnych D ZO Neurologia i pielęgniarstwo 30 2 neurologiczne D E Psychiatria i pielęgniarstwo 30 3 psychiatryczne D E Anestezjologia i pielęgniarstwo 30 4 w zagrożeniu życia D E Zajęcia fakultatywne: zakażenia szpitalne lub promocja zdrowia 5 psychicznego C ZO 1 6 Zajęcia fakultatywne: język migowy lub promocja zdrowia psychicznego C ZO 1 Badania naukowe w pielęgniarstwie seminarium licencjackie C Z 1 Razem tygodni teoria +ZP; 7 tygodni -ZP(3 tygodnie) +PZ (4 tygodnie) 14

15 l.p. Przedmiot Grupa przedmiotów PLAN STUDIÓW Studia I stopnia stacjonarne SEMESTR VI Ogółem godzin # W Ćw. w tym godzin godz. kont.! ZP Sem. PZ bez kont. E / ZO SEMESTR VI 1 Opieka paliatywna D E Geriatria i pielęgniarstwo 30 2 geriatryczne D ZO Prawo B ZO 1 Psychiatria i pielęgniarstwo 4 psychiatryczne D 40 ZO 1 5 Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia D 40 ZO 1 6 Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne D 160 ZO 4 Badania naukowe w pielęgniarstwie seminarium licencjackie C ZO 1 8 Egzamin dyplomowyczęść praktyczna i teoretyczna E 5 9 Wychowanie fizyczne n/o A 30* 30* 1* Razem Razem * 5 tygodnie teoria + ZP; 10 tygodni - PZ semestralna legenda: Punkty ECTS A- Nauki podstawowe # - godziny liczone bez ZP i PZ B- Nauki społeczne!- godziny liczone z ZP C- Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej ZP-zajęcia praktyczne D- Nauki w zakresie opieki specjalistycznej PZ - praktyka zawodowa *- przedmiot nieobowiązkowy ECTS T-ZP- PZ 15

16 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne A - 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów liceów medycznych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów I rok Ćw/ W ZP PZ 1 sem 2 sem Sem w ć/s zp pz w ć/s zp pz Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczeń Godz. razem Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Biochemia i biofizyka Zal. O Farmakologia Zal. O Pedagogika Zal. O Psychologia Zal. O Radiologia Zal. O Prawo Zal. O Badanie fizykalne Zal. O Zdrowie publiczne Zal. O Mikrobiologia i parazytologia Zal. O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo 20 Egzamin 70 w zagrożeniu życia (10+10) Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Egzamin (10+10) Interna i pielęgniarstwo internistyczne Egzamin (10+10) Badania w pielęgniarstwie Zal. O Seminarium licencjackie Zal. O Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Egzamin (5+10)

17 Opieka paliatywna Zal. O Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Egzamin (10+10) Podstawowa opieka zdrowotna Zal. O Przedmiot do wyboru: 23 -język migowy 10 Zal. O. 10 -zakażenia szpitalne 10 -promocja zdrowia psychicznego 24 Promocja zdrowia Zal. O Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Egzamin Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Zal. O Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O RAZEM ZP- zajęcia praktyczne PZ- praktyka zawodowa Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Ogólna liczba 410 godzin 110 godzin 640 godzin 1160 godzin

18 Lp. PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne C - 3-semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów Forma Godz. I rok II rok Nazwa przedmiotu zaliczeń razem B/N Ćw. W ZP PZ 1 sem 2 sem 3 sem Sem w ć/s zp pz w ć/s zp pz w ć/s zp pz Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Genetyka Zal. z o Biochemia i biofizyka Zal. z o Patologia Egzamin Pedagogika Zal. z o Psychologia Zal. z o Radiologia Zal. z o Socjologia Zal. z o Prawo Zal. z o Badanie fizykalne Zal. z o Zdrowie publiczne Zal. z o Mikrobiologia i parazytologia Zal. z o Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu Egzamin (15+10) 10 życia Chirurgia i pielęgniarstwo Egzamin 20 chirurgiczne (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo Egzamin 10 geriatryczne (10+10) Interna i pielęgniarstwo Egzamin 20 internistyczne (10+10)

19 Przedmiot do wyboru: 15 Zal. z o język migowy zakażenia szpitalne -promocja zdrowia psychicznego 20. Badania w pielęgniarstwie Zal. z o Seminarium licencjackie Zal. z o Neurologia i pielęgniarstwo Egzamin 20 neurologiczne (10+10) Opieka paliatywna Zal. z o Pediatria i pielęgniarstwo Egzamin 20 pediatryczne (10+10) Podstawowa opieka 190 Zal. z o zdrowotna Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo- Zal. z o (10+10) ginekologiczne Promocja zdrowia Zal. z o Psychiatria i pielęgniarstwo Egzamin 20 psychiatryczne (10+10) Rehabilitacja i pielęgniarstwo 140 Zal. z o 5 niepełnosprawnych Ratownictwo medyczne Zal. z o Dietetyka Zal. z o RAZEM ZP- zajęcia praktyczne Zajęcia teoretyczne 850 godzin PZ- praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne 170 godzin B/N- bez nauczyciela / samokształcenie Praktyka zawodowa 1390 godzin Ogólna liczba 2410 godzin 19

20 PLAN STUDIÓW- Studia I stopnia niestacjonarne D 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów Formy Godz. B/ I rok Lp. Nazwa przedmiotu zaliczeń razem N W Ćw/ 1 sem. 2 sem. ZP PZ Sem ć/ ć/ w zp pz w zp pz s s Filozofia i etyka zawodu Zal z o Elementy anatomii z fizjologią Egzamin Biochemia i biofizyka Zal. O Genetyka Zal. O Patologia Egzamin Pedagogika Zal. O Psychologia Zal. O Radiologia Zal. O Prawo Zal. O Badanie fizykalne Zal. O Zdrowie publiczne Zal. O Mikrobiologia i parazytologia Zal. O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Egzamin 70 Egzamin (10+10) 20 (10+10) Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Egzamin (10+10)

21 Interna i pielęgniarstwo Egzamin internistyczne (10+10) Przedmiot do wyboru: -język migowy zakażenia szpitalne Zal. O promocja zdrowia psychicznego 19 Badania w pielęgniarstwie Zal. O Seminarium licencjackie Zal. O Neurologia i pielęgniarstwo Egzamin 120 neurologiczne (10+10) Opieka paliatywna Zal. O Pediatria i pielęgniarstwo Egzamin 190 pediatryczne (10+10) Podstawowa opieka zdrowotna Zal. O Położnictwo, ginekologia 20 i pielęgniarstwo położniczoginekologiczne Zal. O. 100 (10+10) Promocja zdrowia Zal. O Psychiatria i pielęgniarstwo 20 Egzamin 80 psychiatryczne (10+10) Rehabilitacja i pielęgnowanie Zal. O. 150 niepełnosprawnych Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O RAZEM ZP- zajęcia praktyczne Zajęcia teoretyczne 684 godzin PZ- praktyka zawodowa Zajęcia praktyczne 120 godzin B/N bez nauczyciela/ samokształcenie Praktyka zawodowa 1180 godzin Ogólne liczba 1984 godzin 21

22 PLAN STUDIÓW - Studia I stopnia niestacjonarne E - 2 -semestralne studia zawodowe dla absolwentów trzyletnich medycznych szkół zawodowych Godziny zajęć Rozkład godzin w czasie studiów I rok Godz. Ćw Lp. Nazwa przedmiotu Forma zaliczeń 1 sem 2 sem razem W /Se ZP PZ ć/ ć/ m w zp pz w zp pz s s Radiologia Zal. O Prawo Zal.O Badania fizykalne Zal.O Zdrowie publiczne Zal.O Mikrobiologia i parazytologia Zal.O Podstawy pielęgniarstwa Egzamin Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Egzamin Badania w pielęgniarstwie Zal.O Seminarium licencjackie Zal.O Opieka paliatywna Egzamin Podstawowa opieka zdrowotna Egzamin Promocja zdrowia Zal.O Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Egzamin Ratownictwo medyczne Zal. O Dietetyka Zal. O Zajęcia teoretyczne Zajęcia praktyczne Praktyka zawodowa Ogólna liczba RAZEM godzin 40 godzin 360 godzin 660 godzin

23 PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW SYLABUSY wg planu studiów stacjonarnych I stopnia I rok Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, profil kształcenia Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny 4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, I rok, semestr I semestr Rodzaj zajęć i liczba godzin 6 Typ modułu kształcenia 7 Punkty ECTS (1 pkt = 25-30g) 8 Pracochłonność studia stacjonarne Wykład 45 Wykład 15 Seminarium 15 Ćwiczenia / seminarium - Zajęcia praktyczne - Zajęcia praktyczne - Praktyka zawodowa - Praktyka zawodowa - Obowiązkowy 3 - Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Wykłady Ćwiczenia Zajęcia Konsultacje / praktyczne obowiązkow Seminaria/ e Praca własna studenta Projekty/ Nauka opracowania własna Inne Suma 90 9 Pracochłonność Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Praca własna studenta studia niestacjonarne Wykłady Ćwiczenia / Seminaria / Zajęcia praktyczne Konsultacje obowiązkow e Projekty/ opracowania Nauka własna Inne C, D-5 - Suma A, B-15; C, D Prowadzący zajęcia Dr n. med. Ewa Ziarko 11 Egzaminator/ Dr n. med. Ewa Ziarko Zaliczający 12 Wymagania (kompetencje) wstępne Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu: - przedmiot nie wymaga wiedzy, umiejętności czy kompetencji wstępnych 13 Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest opanowanie przez studenta wiedzy z zakresu filozofii i etyki zawodu pielęgniarki oraz umiejętności niezbędnych do sprawowania opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etyki zawodu. 14 Efekty kształcenia Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne) W wyniku kształcenia student: w dziedzinie wiedzy: Różnicuje przedmiot etyki ogólnej i zawodowej Posiada wiedzę z zakresu koncepcji filozoficzno-etycznych przydatnych w pielęgniarstwie (psychologiczno-personalistyczna, egzystencjalistyczna, personalistyczna, kosmiczno-ewolucyjna, etyka niezależna Tadeusza Kotarbińskiego) Charakteryzuje istotę podejmowania decyzji etycznych i rozwiązywania dylematów moralnych w pracy pielęgniarki Odniesienie do efektów kierunkowych Symbol efektu B.W.41. B.W.42. B.W.43.

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta

Instytut Pielęgniarstwa. Program kształcenia Studia I i II stopnia. Przewodnik dydaktyczny dla studenta Instytut Pielęgniarstwa Program kształcenia Studia I i II stopnia Przewodnik dydaktyczny dla studenta Program nauczania zatwierdzony Uchwałą Senatu PPWSZ w Nowym Targu Nr 14/2012 z dnia 1 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Załącznik Nr do Uchwały Nr... Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia. i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/I/01 Rady Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA

STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych Kierunek: Pielęgniarstwo STUDIA STACJONARNE - PROGRAM KSZTAŁCENIA NAUKI PODSTAWOWE Przedmiot ANATOMIA symbol NP- A Moduł Nauki podstawowe symbol NP Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie Anatomia Rok studiów: 1 Semestr: 1 i 2 Dr n. med. Włodzimierz Wróbel Dr n. med. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Nazwa Osoba odpowiedzialna za przedmiot Osoba(y) prowadząca(e) Wydział Nauk o Zdrowiu Akademia Polonijna w Częstochowie kierunek Pielęgniarstwo ścieżka AB Anatomia z fizjologią Rok studiów: 1 Semestr:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 322[10]/SP/MENiS/2005.. PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK FARMACEUTYCZNY 322[10] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2005 Autorzy: mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Ochrony Zdrowia. Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii PROGRAM STUDIÓW Studia stacjonarne I rok studiów i dalsze od roku 2012/2013 Kierunek: Fizjoterapia Tarnów czerwiec

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE

PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE PRZEDMIOTY OBLIGATORYJNE OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA im. Józefa Rusieckiego PRZEDMIOT: Anatomia prawidłowa człowieka KIERUNEK: Fizjoterapia SPECJALNOŚĆ: - RODZAJ STUDIÓW: studia niestacjonarne POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Pe raspera ad astr a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Wychowania Fizycznego Katalog przedmiotów I rok od roku 2013/2014 Studia stacjonarne Kierunek : wychowanie

Bardziej szczegółowo

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20

4 Forma studiów stacjonarne niestacjonarne 5 Rok studiów, semestr. Rok II, sem. III C Rodzaj zajęć Wykład 45(20+25) Wykład AB 10 D20 C20 Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu/przedmiotu Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, poziom, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil praktyczny profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego

Efekty kształcenia dla kierunku Lekarskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 670 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo oraz weterynaria dla określonego poziomu

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Uniwersytet Rzeszowski Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PLAN I PROGRAM NAUCZANIA DLA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO Plan i program nauczania zatwierdzony przez

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r..

Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA III ROK PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 2010 10 01 1 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE UCZELNI.3 2. HISTORIA UCZELNI.....3 3. WŁADZE WYDZIAŁU MEDYCZNEGO..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Krzysztof Opozda Przewodniczący Zespołu; Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Katedrze Pielęgniarstwa Zachowawczego Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120

III, IV, V (stacjonarne) wykłady - 60 seminaria -20 zajęcia praktyczne -120 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ

1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP. 4QFDKBMJvDJ 1JFMÄHOJBSLBTQFDKBMJTUB QJFMÄHOJBSTUXBOFGSPMPHJD[OFHP Á 4QFDKBMJvDJ Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anita Orzeł-Nowak Przewodnicząca Zespołu; Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. mgr piel. Izabela Kucharska Przewodnicząca Zespołu; Departament Zapobiegania oraz Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi, Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

III, IV, V(stacjonarne)

III, IV, V(stacjonarne) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Rok studiów Semestr Moduły wprowadzające / wymagania wstępne i dodatkowe Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pielęgniarstwo I

Bardziej szczegółowo