ISBN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7143-888-2"

Transkrypt

1

2 Recenzent prof. dr hab. JÓZEF ORCZYK, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Redaktor MAŁGORZATA SZKUDLARSKA Projekt okładki MAREK DERBICH Opracowanie komputerowe EMILIA KOZŁOWSKA Utwór w całości ani we fragmentach nie może być powielany ani rozpowszechniany za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich. Monografia stanowi raport podsumowujący zadanie pierwsze (Przygotowanie analiz wstępnych oraz określenie celów i obszarów badawczych) projektu Foresight»sieci gospodarcze Wielkopolski«, scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (UDA POIG /09). Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ISBN Wydanie I Nakład 800 egz. Copyright by Politechnika Poznańska, Poznań 2010 Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej pl. M. Skłodowskiej-Curie 2, Poznań tel. +48 (61) , faks +48 (61) Sprzedaż publikacji: Poznańska Księgarnia Akademicka ul. Piotrowo 3, Poznań tel. +48 (61) ; faks +48 (61) Druk i oprawa: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak

3 SPIS TREŚCI Wstęp Magdalena K. Wyrwicka... 5 I. Potencjał innowacyjny Wielkopolski opracowanie Arkadiusz Borowiec Identyfikacja sytuacji gospodarczej Wielkopolski Przemysław Bartkiewicz Wielkopolska w kontekście innych regionów Polski i Unii Europejskiej Paweł Przepióra, Teresa Łuczka Stan sektora MSP w Wielkopolsce i wiodące przedsiębiorstwa regionu Małgorzata Rembiasz Istota i modele innowacji Lechosław Cichowski Regionalna Strategia Innowacji i jej realizacja w Wielkopolsce Arkadiusz Borowiec Sieci gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Wielkopolsce Arkadiusz Borowiec II. Funkcjonowanie sieci gospodarczych w Wielkopolsce opracowanie Paulina Golińska Analiza relacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy ocena stanu obecnego i perspektywy rozwoju na terenie Wielkopolski Paulina Golińska, Leszek Pacholski, Magdalena K. Wyrwicka, Marek Fertsch Współpraca wielkopolskich firm w sieciach gospodarczych wyniki badań Leszek Pacholski, Magdalena K. Wyrwicka, Paulina Golińska Bariery i zagrożenia funkcjonowania MSP w sieciach gospodarczych Maria Ładzińska-Depko, Eleonora Sołtysiak, Zbigniew Wawrzyniak Relacje w sieciach dostaw wstępne wyniki badań Grzegorz Klimarczyk, Zygmunt Kopacz, Michał Masadyński

4 4 Spis treści 11. Rola Izb Gospodarczych w tworzeniu sieci współpracy Maria Ładzińska-Depko, Eleonora Sołtysiak, Zbigniew Wawrzyniak Certyfikacja wyrobów i przedsiębiorstw jako promocja dobrych praktyk Katarzyna Ragin-Skorecka III. Proces transformacji wiedzy do przedsiębiorstw i pracowników opracowanie Agnieszka Grzelczak Istota procesu transformacji wiedzy z odniesieniem do Wielkopolski Maciej Szafrański, Marek Goliński Identyfikacja istniejącego sytemu transformacji wiedzy do gospodarki Krzysztof Grupka Szkolenia jako sposób zwiększania kompetencji pracowników Katarzyna Ragin-Skorecka Wielkopolski rynek usług szkoleniowych na tle rynku krajowego Hubert Paluch Wyniki badań internetowych wielkopolskiego rynku doradztwa i szkoleń oraz skuteczności programów pomocowych dla MSP Beata Mroczek, Michał Leitgeber Analiza systemu szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Wielkopolsce Anna Jarmuszkiewicz Tryb zdobywania uprawnień zawodowych Katarzyna Ragin-Skorecka E-learning jako działanie wspierające proces szkolenia pracowników Agnieszka Grzelczak IV. Podsumowanie Analiza PEST i SWOT dla transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych Wielkopolski Hanna Włodarkiewicz-Klimek, Joanna Kałkowska, Marek Goliński O projekcie Magdalena K. Wyrwicka Aneks

5 WSTĘP Prezentowane opracowanie jest efektem badań, których przedmiotem było rozpoznanie przesłanek transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych Wielkopolski. Wielkopolska tradycyjnie postrzegana jest jako gospodarna i zasobna. Należy do największych, tak pod względem powierzchni, liczby ludności, jak i potencjału gospodarczego, regionów kraju. W rankingach atrakcyjności wszystkich regionów Polski, dokonywanych na podstawie wielu kryteriów, Wielkopolska zajmuje czołowe miejsca. Podobnie plasuje się ten region w rankingu sukcesu rozwojowego, pod względem napływu inwestycji zagranicznych oraz atrakcyjności inwestycyjnej. Jednak niektóre parametry opisujące możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego są gorsze niż w innych regionach kraju lub w państwach Unii Europejskiej. Przykładowo, niekorzystne wyniki odnotowuje się w zakresie wydatków na badania i rozwój oraz wielkości zasobów ludzkich związanych z nauką i technologią. Badania prowadzone w ostatnich latach pokazują, że Wielkopolska nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, nie przystępuje dość szybko do budowania gospodarki opartej na wiedzy, nie korzysta też wystarczająco z potencjału już istniejących sieciowych relacji gospodarczych. Sieci powiązań, jako względnie trwałe, dynamiczne zgrupowania niezależnych podmiotów, tworzone w związku z przepływem informacji, kooperacją, wspólnym podążaniem do celu czy korzystaniem z Internetu, są typowymi rozwiązaniami we współczesnej gospodarce. Przypominają one znane z lekcji przyrody stada, roje lub ekosystemy, w których pojedyncze jednostki odczuwają konkretne korzyści z bycia razem. Współczesne sieci gospodarcze mają zasięg globalny, jednak często ich działalność jest skupiona lokalnie. Fakt ten może sprzyjać koncentracji pewnych umiejętności w jednym miejscu, co przy sprzyjających rozwiązaniach systemowych może stać się kluczowym czynnikiem dla przyspieszonego wzrostu lub budowania przewagi gospodarczej określonej społeczności. Zakładając, że potencjał sieci do absorpcji innowacji dzięki dywersyfikacji kosztów wdrożenia oraz ryzyka z tym związanego jest większy niż w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw, można stawiać hipotezę, że tworzenie i wspieranie sieci gospodarczych opartych na przekazywaniu wiedzy przyczyni się do zwiększenia udziału innowacyjnych produktów w rynku międzynarodowym, a co za tym idzie, tworzenia lepszych, trwalszych miejsc pracy i podnoszenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych działających w sieciach. Rozwój regionu i innowacyjność podmiotów gospodarczych w nim funkcjonujących jest w znacznej mierze determinowana przez trójstronne relacje: z innymi

6 6 Magdalena K. Wyrwicka przedsiębiorstwami, z ośrodkami wiedzy (jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, instytucjami branżowymi, izbami gospodarczymi, parkami technologicznymi, firmami doradczymi i szkoleniowymi) oraz z lokalną administracją. Dopiero gdy więzi te funkcjonują poprawnie, tworzone są warunki sprzyjające ekspansji, eksperymentom gospodarczym i innowacjom. Każdy z elementów sieci dysponuje specyficznymi zasobami wiedzy, które są przydatne pozostałym, co może zaowocować synergią. Gdy pojawia się zaufanie przedsiębiorcy do rodzimych ekspertów i przedstawicieli władzy, można oczekiwać ujawniania się kreatywności, przedsiębiorczości oraz gotowości do zmian. Lech W. Zacher 1 twierdzi jednak, że należy odrzucić założenie, iż same zmiany w gospodarce generują odpowiednie zmiany społeczne. W związku z sieciowymi oddziaływaniami pojawiają się interakcje systemowe, które nie są wolne od chaotyczności, spontaniczności, niepewności, ryzyka i niepowodzeń. Dlatego trzeba rozpoznawać i wyjaśniać przesłanki tworzenia i mechanizmy funkcjonowania sieci gospodarczych, by tworzyć podłoże dla wiedzy o tym, jak działać w nowych okolicznościach. Do kreowania takiej wiedzy przyczynia się integrowanie koncepcji naukowych, rozwiązań technicznych, systemu edukacji i doskonalenia zawodowego oraz wartości kulturowych. Problem w tym, że obecny system finansowania nauki kończy się na prototypowym zastosowaniu nowego pomysłu, przedsiębiorcy nie zawsze mogą poznać i zrozumieć najnowsze rozwiązania, opisywane fachowym, hermetycznym językiem, a władze lokalne są zdeterminowane polityką. Wyłania się więc potrzeba nie tylko transferu przekazu wiedzy, ale i jej transformacji, czyli objaśniania i dopasowywania do konkretnych potrzeb. Nie wiadomo w związku z tym, czy sieciowość gospodarki będzie sprzyjać, czy hamować transformację wiedzy. Czy poszczególne rodzaje sieci: wirtualne, dostawców, klastry, wykorzystywać powinny te same schematy dyfuzji wiedzy. Czy społeczność lokalna Wielkopolski jest gotowa do funkcjonowania w nowych warunkach gospodarki sieciowej i otwarta na transfer innowacji, a także na ich rozpowszechnianie. Nie ma też pewności, czy aktualny system kształcenia i doskonalenia zawodowego jest dopasowany do potrzeb współczesnej gospodarki sieciowej. Istotnym elementem z punktu widzenia gospodarki opartej na wiedzy są aktywne przedsiębiorstwa, które wyznaczają granice swojej siły i ekspansji gospodarczej, a także rozwoju regionu. Aktywność przedsiębiorstw jest wynikiem kumulacji oddziaływań wielu czynników, wśród których można wymienić umiejętność funkcjonowania w ramach partnerstwa rynkowego. To ostatnie musi być inicjowane, wspomagane i rozwijane przez odpowiednie instytucje i procedury formalnoprawne. Chodzi tu z jednej strony o problemy przekazu informacji, kooperacji, marketingu i aktywnego uczestnictwa w wymianie międzynarodowej rozwiązywane na szczeblu regionalnym. 1 Prof. dr hab. Lech Zacher ekonomista, socjolog, futurolog; dyrektor Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

7 Wstęp 7 Z drugiej strony właściciele przedsiębiorstw różnej wielkości i zatrudnieni w nich pracownicy muszą być otwarci na: (1) nowe trendy w funkcjonowaniu przedsiębiorstw wynikające przede wszystkim z wyzwań globalizacyjnych i włączenia gospodarki w struktury Unii Europejskiej, (2) pracę w sieci i w regionie, (3) innowacje i budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa i regionu na wiedzy, (4) ustawiczne kształcenie się. Tymczasem jak wynika ze studiów literaturowych, a także wyników badań empirycznych właściciele przedsiębiorstw nie zawsze są przygotowani do udziału w różnych formach partnerstwa, a czasem nawet nie są świadomi efektów współpracy na rynku lokalnym i regionalnym, które mogą być punktem wyjścia do uczestnictwa w rynku międzynarodowym. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy najczęściej nie myślą w kategoriach rozwoju regionu czy branży. W związku z tym można wskazać wiele barier, na które napotykają. Są to: bariera informacyjna i komunikacyjna (dotyczy swobodnego poruszania się w otoczeniu, wyszukiwania informacji, kojarzenia partnerów wspierających przedsiębiorczość), bariera kooperacji, marketingu i public relations, bariera podnoszenia kwalifikacji, bariera umiejętności pracy w grupie lub w sieci. Przygotowanie do funkcjonowania w nowych realiach gospodarczych powinno mieć miejsce już w szkole. W systemie kształcenia należy przewidywać i uwzględniać nadchodzące zmiany oraz zapobiegliwie przygotowywać społeczeństwo do funkcjonowania w realiach gospodarki opartej na wiedzy. Taka przezorność i kreowanie wspólnych wizji przyszłości stanowi istotę działań o charakterze foresightu, który może być realizowany na poziomie narodowym, regionalnym, ale i organizacyjnym. Prezentowane tu rozważania są efektem badań realizowanych w Instytucie Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej w ramach projektu Foresight»sieci gospodarcze Wielkopolski«scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Efektem tego projektu ma być opracowanie scenariuszy transformacji wiedzy o produktach, technologiach i nowych koncepcjach zarządzania z perspektywą roku Projekt adresowany jest do społeczności Wielkopolski i ma wspierać innowacyjność regionu. Niniejsza książka stanowi podsumowanie prac nad zadaniem pierwszym, związanym z przygotowaniem analiz wstępnych oraz określeniem celów i obszarów badawczych. Podzielono ją na cztery zasadnicze części: Potencjał innowacyjny Wielkopolski, Funkcjonowanie sieci gospodarczych w Wielkopolsce, Proces transformacji wiedzy do przedsiębiorstw i pracowników, Podsumowanie, stanowiące wyniki analiz PEST i SWOT dla regionu. W części pierwszej, opracowanej przez Arkadiusza Borowca, opisano sytuację regionu, stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wskazano wiodące przedsiębiorstwa. Prezentacja istoty i modelowych podejść do innowacji poprzedziła relacje o stanie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji oraz o sytuacji sieci małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych.

8 8 Magdalena K. Wyrwicka Część druga, opracowana przez Paulinę Golińską, koncentruje się na teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa w sieciach gospodarczych. Opisano tu wyniki badań wśród wielkopolskich przedsiębiorców, relacje w sieciach dostaw, mechanizmy tworzenia klastrów i rolę izb gospodarczych w budowaniu sieci współpracy. W części trzeciej skoncentrowano się na uwarunkowaniach systemowych oraz lokalnej ofercie istniejącej w zakresie transferu i transformacji wiedzy do gospodarki regionu. Zaprezentowano tu nie tylko system edukacji, ale także przedstawiono wyniki badań dotyczące rynku szkoleń i doradztwa. Analizy czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych (PEST) oraz szans, zagrożeń, słabych i mocnych stron (SWOT) Wielkopolski stanowią podsumowanie rozważań zawartych we wcześniejszych rozdziałach monografii. Wskazują one na sprzyjające warunki do rozwoju transformacji wiedzy w gospodarczych sieciach regionu. Zaprezentowane tu wyniki prac w powiązaniu z efektami prowadzonych obecnie badań dotyczących trendów w Wielkopolsce, po konsultacjach społecznych, stanowić będą podstawę do budowania scenariuszy przebiegu transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych regionu w przyszłości. Prezentowana książka kierowana jest do przedsiębiorców, ale być może stanowić będzie interesującą lekturę dla wszystkich, którym zależy na rozwoju Wielkopolski. Magdalena K. Wyrwicka

9 I POTENCJAŁ INNOWACYJNY WIELKOPOLSKI Opracowanie: Arkadiusz BOROWIEC

10 10 Magdalena Wyrwicka

11 Przemysław BARTKIEWICZ 1. IDENTYFIKACJA SYTUACJI GOSPODARCZEJ WIELKOPOLSKI 1.1. WPROWADZENIE Wielkopolska należy do największych, tak pod względem powierzchni, liczby ludności, jak i potencjału gospodarczego, regionów kraju. Obszar obecnego województwa wielkopolskiego ok. 30 tys. km kw., co daje mu drugie miejsce w kraju, porównywalny jest z terytorium Belgii. Liczba ludności ok. 3,3 mln przewyższa z kolei liczbę obywateli Łotwy i jest niewiele mniejsza od liczby mieszkańców Irlandii czy Litwy. Także w rankingach atrakcyjności wszystkich regionów Polski, dokonywanych na podstawie wielu czynników, Wielkopolska zajmuje czołowe miejsca. Podobnie sytuuje się region w rankingu sukcesu rozwojowego, pod względem napływu inwestycji zagranicznych oraz atrakcyjności inwestycyjnej. W Poznaniu stolicy regionu liczącym ok. 565 tys. mieszkańców zlokalizowane są fabryki dużych światowych koncernów, takich jak Volkswagen, Bridgestone, Beiersdorf czy Glaxo. Gospodarkę regionu na tle kraju charakteryzuje wysoki potencjał i poziom rozwoju. Wielkość wytworzonego produktu krajowego brutto 9,1% w skali kraju, jak też w przeliczeniu na 1 mieszkańca plasuje województwo wielkopolskie na trzecim miejscu w kraju. W Wielkopolsce, która jest czołowym proinwestycyjnym regionem w Polsce, bezrobocie jest najniższe w Polsce, także w okresie obecnego spowolnienia gospodarczego. Około 58% ludności mieszka w miastach. Poznań to silny ośrodek akademicki 22 uczelnie wyższe, ponad 120 tys. studentów. Samorządy wielkopolskie utrzymują ożywione kontakty partnerskie z wieloma regionami i miastami w Europie. W historii Polski Wielkopolska zajmuje miejsce szczególne to historyczna kolebka państwa polskiego. Dwa miasta tego regionu, Gniezno i Poznań, w przeszłości były stolicami naszego kraju. W okresie zaboru pruskiego, jako wyraz konfrontacji narodowej i gospodarczej z zaborcą, ukształtował się etos Wielkopolan, przejawiający się w większej niż

12 12 Przemysław Bartkiewicz gdzie indziej gospodarności i zmyśle praktycznym, pracowitości, oszczędności i dobrej organizacji pracy. Województwo wielkopolskie charakteryzuje się znaczącym zaangażowaniem inwestorów zagranicznych do chwili obecnej powstało około 4,5 tys. przedsiębiorstw z udziałem tego kapitału. W branżowej strukturze zainwestowania dominują sektory: spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny, środków transportu oraz maszyn i urządzeń. Znaczący jest także udział sektora finansowego oraz rosnący udział handlu. Wśród inwestycji zagranicznych dominuje kapitał niemiecki. Znaczący jest także udział kapitałów: brytyjskiego, amerykańskiego, irlandzkiego, holenderskiego i szwedzkiego. Wartość zainwestowanego kapitału zagranicznego zbliża się do 9 mld USD. Ponad 80% podmiotów z kapitałem zagranicznym jest zlokalizowanych w Poznaniu i subregionie poznańskim, natomiast w większej części gmin ich liczba nie przekracza 10. Poznań uzyskał wysoką ocenę ratingową wydaną przez Moody s Investors Service Baa1. Dla pełnego wykorzystania potencjału regionu samorządy lokalne stworzyły specjalne strefy ekonomiczne i parki inwestycyjne. Na terenie Śremskiego Parku Inwestycyjnego, obok inwestowania w infrastrukturę, stosowane są też proinwestycyjne instrumenty polityki finansowej. W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego regionu, Konińska Strefa Inwestycyjna Tania Energia oferuje przylegające do drogi krajowej nr 25, łączącej się z autostradą A2, w pełni uzbrojone tereny dla inwestorów. Rozwojowi Wielkopolskiego Centrum Logistycznego, powstającego w pobliżu Konina, przy autostradzie A2, ma sprzyjać wydzielenie dla działalności gospodarczej terenu przylegającego do węzła autostrady. Grodziska Strefa Przemysłowa to przede wszystkim miejsce lokalizacji inwestycji w zakresie przetwórstwa spożywczego. Zgodnie ze strategią rozwoju Wielkopolski do 2020 roku do najmocniejszych stron regionu należą: korzystne położenie na osi wschód-zachód, dobrze rozwinięta i wykształcona, wielofunkcyjna aglomeracja poznańska, wysoki poziom wykształcenia siły roboczej, wysoka aktywność społeczna, zróżnicowana i dynamiczna gospodarka, potencjał naukowo-badawczy, dobrze rozwinięta infrastruktura czy wreszcie dużo obszarów chronionych i terenów o niskim poziomie degradacji środowiska POTENCJAŁ GOSPODARCZY Wielkopolska należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Osiągając wyższe niż krajowe wskaźniki ekonomiczne, województwo zaliczane jest do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Gospodarka regionu jest dobrze rozwinięta, otwarta na rynki międzynarodowe i zdywersyfikowana. Cechuje ją silnie rozwinięty i zróżnicowany gałęziowo przemysł, efektywne i wysokotowarowe rolnictwo, dynamicznie rozwijający się sektor usług finansowych, a także znaczący potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych.

13 1. Identyfikacja sytuacji gospodarczej Wielkopolski 13 Województwo dysponuje bogatym potencjałem dla dalszego rozwoju gospodarczego, który nie jest jednak w pełni wykorzystywany. Z racji swojego położenia geograficznego oraz powiązań komunikacyjnych z innymi regionami kraju i Europy, regionalna gospodarka Wielkopolski jest atrakcyjna również dla inwestorów zagranicznych. Szczególne znaczenie ma korzystne położenie wobec ważnych europejskich szlaków tranzytowych: wschód-zachód, z drogą międzynarodową E- 30 Berlin Poznań Warszawa Mińsk Moskwa (autostrada A2 w budowie) oraz linią kolejową o znaczeniu paneuropejskim E-20 Berlin Warszawa Moskwa, a także północ-południe, z drogami krajowymi nr 5 i nr 11 (potencjalne drogi ekspresowe), łączącymi południe Polski z miejscowościami nadmorskimi. Istotna z punktu widzenia wzrostu potencjału regionu jest również obecność Portu Lotniczego Poznań-Ławica, obsługującego połączenia krajowe i międzynarodowe. Wśród kluczowych elementów potencjału regionu, wymienić należy m.in.: bogactwo zasobów naturalnych, duży potencjał produkcyjny (ze szczególną aktywnością MSP), wysoką produktywność rolnictwa, dobrze rozwinięty sektor usług, znaczne zaangażowanie inwestycji zagranicznych, wysokie kwalifikacje zasobów pracy, znaczący w skali kraju potencjał naukowo-badawczy, Międzynarodowe Targi Poznańskie, dostosowaną do warunków gospodarki rynkowej infrastrukturę instytucjonalną, a także atrakcyjność inwestycyjną wielu obszarów. Potencjał rozwojowy województwa w znacznej mierze wynika także ze zróżnicowania przyrodniczego, z takimi walorami, jak: zróżnicowany krajobraz, mnogość kompleksów leśnych, obszarów sieci Natura 2000 oraz bogactwa dziedzictwa kulturowego. Czynniki te tworzą warunki dla rozwoju turystyki, jak również innych dziedzin gospodarki, umożliwiając uruchomienie lokalnych potencjałów tkwiących w różnych rejonach województwa. W ujęciu przestrzennym gospodarkę regionu cechuje występowanie znacznych dysproporcji. Poziom rozwoju gospodarczego poszczególnych subregionów jest zróżnicowany: obok rozwiniętych gospodarczo obszarów znajdują się słabsze ekonomicznie, często uboższe. Taki stan wynika ze zróżnicowanych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego i potencjałów rozwojowych poszczególnych obszarów Wielkopolski. Największa koncentracja aktywności gospodarczej występuje w stolicy województwa oraz na obszarach położonych na wschód i zachód od niej. Sprzyja temu lepsze skomunikowanie i przebieg korytarza paneuropejskiego. Niestety prowadzi to do pewnej marginalizacji południowych, a jeszcze bardziej północnych, obszarów regionu. Wyraźnym biegunem wzrostu gospodarczego jest aglomeracja poznańska, dominująca w regionie w sferach: produkcyjnej, usługowej, instytucji otoczenia biznesu, nauki i kultury. Na obszarze południowej i południowo-wschodniej części województwa rozwinięty jest przemysł spożywczy, włókienniczy i odzieżowy oraz elektromaszynowy. Najwyższa jest tu także produkcja i wydajność rolnictwa. Główne ośrodki gospodarcze w tej części regionu to Kalisz, Ostrów Wlkp. i Leszno. Wschodnia część województwa, z głównym ośrodkiem w Koninie, to przede wszystkim kompleks paliwowo-energetyczny (górnictwo węgla brunatnego, pro-

14 14 Przemysław Bartkiewicz dukcja energii elektrycznej, hutnictwo aluminium). Północna część Wielkopolski, wyróżniająca się walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, dysponuje silnym ośrodkiem gospodarczym w Pile (m.in. największe w świecie centrum produkcyjno-logistyczne koncernu Philips Lighting). Siłę gospodarki województwa wielkopolskiego potwierdzają oszacowane przez GUS wskaźniki makroekonomiczne. Dystans w poziomie rozwoju województwa wielkopolskiego względem Unii Europejskiej pozostaje duży, ale nie ulega zwiększeniu. W 2006 roku wytworzono w regionie produkt krajowy brutto o wartości 98,8 mld zł, co stanowiło 9,3% wartości PKB w całym kraju. Blisko 2/3 regionalnego PKB zostało wytworzone w dwóch podregionach centralnych: poznańskim (1/3) i mieście Poznaniu (1/3). Wartość PKB w roku 2007 w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wyniosła 32,3 tys. zł, co stanowiło 105,4% średniej krajowej wartości PKB i lokowało Wielkopolskę w grupie województw o najwyższym poziomie tego wskaźnika (4. miejsce w kraju za mazowieckim, dolnośląskim i śląskim). Jeszcze w 1999 roku analogiczny wskaźnik wynosił 104,8%. W stosunku do roku 2000 nastąpił wzrost o 55,7%. W mieście Poznaniu wskaźnik PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosił w roku ,4 tys. zł, co stanowi 202,2% średniej krajowej. Dysproporcja pomiędzy stolicą regionu a najuboższym subregionem konińskim jest znacząca, Poznań jest 2,6 razy bogatszy. Należy podkreślić, że tak korzystna wielkość wskaźnika dotyczy średniej wartości PKB na 1 mieszkańca dla całego województwa i jest przede wszystkim efektem działalności gospodarczej w obrębie aglomeracji poznańskiej. W latach podregion miasto Poznań, jako jedyny wśród podregionów w województwie, charakteryzował się wyższym wskaźnikiem PKB na 1 mieszkańca od średniej dla regionu, a także dla kraju. W 2007 roku stolica Wielkopolski z wartością PKB na 1 mieszkańca na poziomie 62,42 tys. zł zajmowała drugie miejsce w kraju wśród wszystkich jednostek statystycznych, ponaddwukrotnie przewyższając wartość średniej krajowej. Niepokojące jest zjawisko odstawania pozostałych wielkopolskich podregionów, w których wartość PKB w 2006 roku mieściła się w przedziale od 23,8 tys. zł/mieszkańca w podregionie konińskim do 26,8 tys. zł/mieszkańca w podregionie poznańskim, czyli od 76,3% do 96,2% średniej krajowej. Według nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, podziału statystycznego na jednostki poziomu NUTS 3, obejmującego 66 podregionów, zróżnicowanie między poszczególnymi podregionami w Wielkopolsce jest jeszcze bardziej wyraźne. W 2006 roku wartość PKB na 1 mieszkańca przewyższającą średnią krajową odnotowano tylko dla podregionu miasto Poznań oraz podregionu poznańskiego, natomiast w pozostałych podregionach Wielkopolski wskaźnik ten wahał się w przedziale 76,3-84,4% średniej dla Polski. Potwierdza to wysoki stopień zróżnicowania wewnątrzregionalnego gospodarki Wielkopolski oraz siłę rozwojową bieguna wzrostu, jakim jest aglomeracja poznańska.

15 1. Identyfikacja sytuacji gospodarczej Wielkopolski 15 W układzie 66 jednostek statystycznych NUTS 3 podregion miasto Poznań, a także podregion poznański, należą do podregionów o najwyższym poziomie wskaźnika w kraju. Pozostałe podregiony osiągają wskaźniki o wartościach przeciętnych. Pod względem wielkości przyrostu PKB na 1 mieszkańca w 2006 roku Wielkopolska znalazła się dopiero na 13. miejscu wśród województw: wskaźnik ten wzrósł o 6,26% w stosunku do roku poprzedniego, przy średnim przyroście w kraju wynoszącym 7,89% (największy wzrost PKB na 1 mieszkańca wystąpił w województwie dolnośląskim o 11,72%). W okresie największe tempo rocznych wzrostów PKB w Wielkopolsce wystąpiło w roku 2000 (14,82% wzrostu w porównaniu z rokiem 1999) oraz w roku 2004 (12,5% wzrostu w porównaniu w rokiem poprzednim), zaś najmniejsze w 2002 roku (1,47% wzrostu). Tempo zmian PKB na 1 mieszkańca na poziomie podregionów cechowało się w ostatnich latach znacznym zróżnicowaniem. Poza rokiem 2002, w którym w podregionach pilskim i kaliskim nastąpił niewielki spadek PKB w stosunku do roku 2001, corocznie we wszystkich podregionach obserwuje się dodatnie wartości wskaźnika zmian PKB, generalnie na podobnym poziomie. W okresie największe wzrosty PKB na jednego mieszkańca w stosunku do roku poprzedniego wystąpiły aż trzykrotnie w mieście Poznaniu (w latach: 2000, 2002 i 2005), dwukrotnie w podregionie poznańskim (2003 i 2006) oraz po jednym razie w podregionie konińskim (2001) i kaliskim (2004). W całym omawianym okresie największy wzrost PKB na jednego mieszkańca wystąpił w podregionie miasto Poznań, osiągając wielkość 70%, przy średnim wzroście na poziomie województwa 62,3% i kraju 61,4%. W najwolniej rozwijającym się podregionie pilskim wartość analogicznego wskaźnika wyniosła 46,3%. Świadczy to o pogłębiających się dysproporcjach w rozwoju gospodarczym poszczególnych obszarów Wielkopolski oraz systematycznie wzrastającej roli aglomeracji poznańskiej i terenów z nią sąsiadujących jako bieguna wzrostu. Wartość dodana brutto na 1 pracującego w 2006 roku osiągnęła w Wielkopolsce zł, a więc była o ponad 2 tys. zł mniejsza od średniej krajowej ( zł). Uwzględniając podział na podregiony, zaobserwować można dysproporcje podobne jak w przypadku PKB per capita. Tylko podregion miasto Poznań osiągnął wartość przewyższającą średnią krajową, zaś w pozostałych 4 podregionach były to wartości niższe od średniej dla Polski. W dalszym ciągu najmniejszą produktywnością charakteryzują się gospodarki podregionów kaliskiego i konińskiego, gdzie wartości dodane brutto na 1 pracującego są najniższe. Ogólnie w roku 2006 w Wielkopolsce wytworzono wartość dodaną w wysokości mln zł, co stanowiło 9,3% wartości dodanej dla Polski ( mln zł). W układzie poszczególnych rodzajów działalności największa wartość dodana brutto w Wielkopolsce wytworzona została w 2006 roku przez sektor usług, stanowiąc łącznie 59% całości wartości dodanej brutto wytworzonej w regionie (45,7% stanowiły usługi rynkowe, a pozostałe 13,3% usługi nierynkowe). Był to więc zdecydowanie niższy udział niż w kraju, gdzie podobny wskaźnik osiągnął poziom 65,6%. Sektor przemysłu wytworzył ogółem 27,3% całości wartości dodanej brutto w województwie (24,7% pochodziło z przetwórstwa przemysłowego, a 2,6%

16 16 Przemysław Bartkiewicz z pozostałych sekcji). Najmniejszą wartość dodaną w skali województwa przyniosły sektory: rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo (7,1%) oraz budownictwo (6,7%). W tych rodzajach działalności wytworzona wartość dodana brutto w Wielkopolsce osiągnęła wyższy udział, niż miało to miejsce na poziomie kraju. W układzie podregionów w 2006 roku największa wartość dodana brutto w wartościach bezwzględnych wytworzona została w podregionach miasto Poznań ( mln zł) i poznańskim ( mln zł), zaś najmniejsza na północy Wielkopolski w podregionie pilskim (7 828 mln zł). Struktura wytworzonej wartości dodanej brutto dla poszczególnych podregionów była dość zróżnicowana. Największy jej udział w sektorze rolniczym wystąpił w podregionie pilskim i wyniósł 14% (najmniejszy w mieście Poznaniu 0,1%), w sektorze przemysłowym w podregionie poznańskim 44% (najmniejszy w Poznaniu 29,1%), natomiast w udziale dochodu z usług zdecydowanie przodował podregion miasto Poznań z udziałem w wartości dodanej brutto na poziomie 70,8% (w wartościach bezwzględnych 19,7 mld zł). Według podziału na sektory instytucjonalne, blisko połowę wartości dodanej wytworzyły przedsiębiorstwa (41,6 mld zł), ponad 1/3 gospodarstwa domowe (30,1 mld zł), a około 13% instytucje rządowe i samorządowe (11,5 mld zł). Struktura wartości dodanej brutto wg sektorów instytucjonalnych dla kraju jest zbliżona. W Wielkopolsce, podobnie jak w całym kraju, obserwuje się stopniowy coroczny wzrost udziału wartości dodanej brutto pochodzącej z sektora przedsiębiorstw, co jest zjawiskiem zdecydowanie pozytywnym. Jednym ze wskaźników charakteryzujących potencjał gospodarczy regionu jest stan budżetów poszczególnych jednostek publicznych (samorządów). Wielkość budżetów samorządów terytorialnych określa pośrednio poziom życia mieszkańców. Samorządy, poprzez przeznaczanie części środków na inwestycje, wpływają nie tylko na rozwój lokalny, lecz w efekcie również regionalny. O ile w przypadku powiatów można mówić o w miarę stałych źródłach dochodu budżetu, to dochody budżetów gmin są bardzo zróżnicowane. Obok gmin bardzo bogatych nie brak również biednych o dochodzie kilkakrotnie niższym. Dochody jednostek samorządowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Wielkopolsce są generalnie niższe niż średnio w kraju, choć z roku na rok wykazują zdecydowany wzrost. W 2007 roku dochody samorządów gmin osiągnęły wielkość 2177,8 zł/mieszkańca przy wartości dla kraju 2246,9 zł/mieszkańca. Dochody budżetów powiatów Wielkopolski wyniosły 1400 zł/mieszkańca, podczas gdy dochód powiatów w skali Polski był o ponad 250 zł wyższy. W przypadku samorządu wojewódzkiego dochody budżetu osiągnęły wartość 270,2 zł/mieszkańca, podczas gdy średnia dla pozostałych województw wynosiła prawie 300 zł/mieszkańca.

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego

Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT

Samorząd Województwa Mazowieckiego. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego. do 2030 roku. Inteligentne Mazowsze PROJEKT Samorząd Województwa Mazowieckiego Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Inteligentne Mazowsze PROJEKT Warszawa 2012 Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Dyrektor: prof.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina

PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 MIASTO KONIN PROGRAM OPERACYJNY. Załącznik do Uchwały Nr 826. Rady Miasta Konina Załącznik do Uchwały Nr 826 Rady Miasta Konina z dnia 25 czerwca 2014 roku MIASTO KONIN PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KONINIE NA LATA 2014 2016 PROGRAM OPERACYJNY Konin, 2014 r. Wersja z 2_06_2014

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Innowacyjne Mazowsze SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU Ostrołęka Ciechanów Płock WARSZAWA Siedlce Radom Warszawa 2013 STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Rzeszów, październik 2006 Spis treści WSTĘP...5 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA PROSPEKTYWNA...7 1. MIEJSCE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze

Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Strona1 Analiza zasadności i możliwości utworzenia inkubatora przedsiębiorczości i/lub parku technologicznego w Jeleniej Górze Publikacja na zlecenie Urzędu Miasta Jelenia Góra opracowanie: Kamil Bromski,

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze Załącznik do Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 1 Rola, wizja i cele strategii w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW OBSZARÓW/SEKTORÓW OBJĘTYCH RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1] OPOLE, GRUDZIEŃ 2014 2 SPIS TREŚCI 1.Synteza diagnozy aktualnego stanu województwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim

Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 5 do RSI WK-P 2014-2020 Inteligentna specjalizacja (IS) w województwie kujawsko-pomorskim Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA

STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA STRATEGIA ROZWOJU OLSZTYNA (projekt do konsultacji) Olsztyn, wrzesień 2013 r. SPIS TREŚCI: Proces aktualizacji Strategii... 4 1. Wizja rozwoju miasta do 2020 roku... 6 2. Procesy zewnętrzne istotne dla

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.

Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Wykorzystaj swoją szansę, zwiększający aktywność zawodową i społeczną głównie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Na terenie aglomeracji działa Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddział w Koninie,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Analiza lokalnych obszarów wzrostu i stagnacji w województwie lubelskim wsparcie lokalnych sieci innowacji w województwie lubelskim Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2006 2007 2008 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006 2007 Publikacja pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/11 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007-2013 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian w zapisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo