Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji"

Transkrypt

1 Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji Fundacja Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Autorzy raportu: Marta Borek Damian Dec Karolina Dobrowolska Paweł Czyż Ida Szczepocka Raport jest wynikiem badania przeprowadzonego w ramach projektu: Regionalnie czy centralnie? Ocena efektywności i skuteczności wdrażania instrumentów wsparcia przedsiębiorczości na różnych szczeblach administracji, Projekt realizowany przez: Fundację Instytut Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach Konkursu Dotacji Fundusze strukturalne na poziomie NSS, POPT /07. 1

2 Spis treści: 1. Metodologia Cel badania Przedmiot badania Założenia metodologiczne Etapy badania Problemy w trakcie realizacji badania Wyniki badania Klasyfikacja instrumentów wsparcia Wsparcie informacyjne Profesjonalne usługi informacyjne Doradztwo specjalistyczne Prace badawczo-rozwojowe (B+R) Szkolenia Finansowanie zwrotne Finansowanie bezzwrotne Infrastruktura rozwoju biznesu Inne Źródła zawodności rynku Dobro publiczne Efekty zewnętrzne Asymetria informacji Koszty transakcyjne Zawodność rynku w badanych obszarach interwencji publicznej Wsparcie informacyjne Profesjonalne usługi informacyjne Doradztwo specjalistyczne Prace badawczo-rozwojowe Szkolenia Finansowanie zwrotne Finansowanie bezzwrotne Infrastruktura rozwoju biznesu Inne Wnioski i rekomendacje optymalny poziom wdrażania instrumentów wsparcia Wsparcie informacyjne Profesjonalne usługi informacyjne Doradztwo specjalistyczne Prace badawczo rozwojowe Szkolenia Finansowanie zwrotne Finansowanie bezzwrotne Infrastruktura rozwoju biznesu Inne

3 1. Metodologia 1.1.Cel badania Celem głównym badania było dostarczenie instytucjom odpowiedzialnym za programowanie instrumentów wsparcia w ramach funduszy strukturalnych UE wiedzy dotyczącej efektywnego podziału kompetencji pomiędzy szczeble administracji krajowej i regionalnej w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. Cele szczegółowe badania były następujące: Stworzenie klasyfikacji instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Przygotowanie narzędzi badawczych na potrzeby badań jakościowych Zgromadzenie danych nt. źródeł niedoskonałości rynku i poziomu geograficznego ich występowania Opracowanie wniosków i rekomendacji dotyczących optymalnego wdrażania instrumentów wsparcia zgodnie z wcześniej opracowaną klasyfikacją Prezentacja wyników badań Każdemu celowi szczegółowemu odpowiada etap badania. Opis etapów badania przedstawiony został w dalszej części niniejszego rozdziału. 1.2.Przedmiot badania Przedmiotem badania był podział kompetencji między administrację krajową a regionalną w zakresie wdrażania instrumentów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości. W związku z tym, zidentyfikowano i sklasyfikowano instrumenty wsparcia przedsiębiorczości, a dla każdego z instrumentów zdefiniowano 4 potencjalne obszary/czynniki determinujące źródła niedoskonałości rynku, które uzasadniają interwencję publiczną. Następnie podjęto próbę przyporządkowania konkretnych źródeł niedoskonałości rynkowych poszczególnym poziomom geograficznym: region kraj. Tam gdzie było to uzasadnione, wyróżniano szczebel pośredni o charakterze międzyregionalnym. Na tej podstawie dokonano wskazania właściwego poziomu wdrażania dla wcześniej zidentyfikowanych instrumentów wsparcia zgodnie z założeniem, że poziom wdrażania powinien odpowiadać poziomowi występowania źródeł niedoskonałości rynku uzasadniających interwencję publiczną. 1.3.Założenia metodologiczne Jako podstawę dla badania przyjęliśmy dwa założenia. Po pierwsze, interwencja publiczna powinna być podejmowana wyłącznie w odpowiedzi na zidentyfikowaną zawodność (niedoskonałość) rynku oraz po dokonaniu porównania z oczekiwaną skalą efektów zewnętrznych tej interwencji. Dlatego, identyfikacja przesłanek interwencji publicznej musi być poprzedzona identyfikacją przyczyn i rodzajów zawodności rynku, a także oczekiwaniami i celami instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki państwa w zakresie usług okołobiznesowych wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Po drugie, zakładamy, że zawodność rynku jest wynikiem występowania 1 : Efektów zewnętrznych Dóbr publicznych Asymetrii informacji Kosztów transakcyjnych Literatura naukowa często podaje szereg innych źródeł niedoskonałości (niewielka liczba rynków doskonałych, niemożność pełnego egzekwowania praw własności czy ułomność mechanizmów 1 Na podstawie: J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa

4 zabezpieczających dotrzymywanie umów i inne) niemniej, co do zasady, przyczyny te maja swoją genezę w 4 wcześniej wymienionych. 1.4.Etapy badania Etapy badania wraz z opisem i uzasadnieniem, a także zastosowana metodyka pracy i osiągnięte rezultaty prezentuje Tabela 1. Tabela 1 Projekty objęte badaniem Etap Opis i uzasadnienie Metoda pracy Etap I: Identyfikacja i Etap niezbędny w celu Desk klasyfikacja usystematyzowania dalszych prac. research instrumentów Pozwolił w sposób praktyczny zastosować wsparcia opracowaną metodologię podziału przedsiębiorczości kompetencji pomiędzy poziom regionu i kraju na konkretnych instrumentach wsparcia. Etap II: Opracowanie metodologii badawczej wraz z narzędziami badawczymi. Etap III: Zgromadzenie danych Etap IV: Wnioski i rekomendacje Etap IV: Prezentacja wyników badań Metodologia badawcza opiera się na założeniu, że interwencja publiczna powinna mieć miejsce na tym ze szczebli administracji, na którym występuje źródło niedoskonałości rynkowych. W ramach etapu, uszczegółowiono wytyczne dla realizacji etapu III - identyfikacji źródeł niedoskonałości rynkowych. Wiedza w zakresie źródeł niedoskonałości rynku ma charakter rozproszony i obarczona jest dużym poziomem subiektywizmu. Zależy od doświadczenia, rodzaju wykształcenia czy obszaru działania respondenta. Dlatego, w ramach badania starano się przeprowadzić wywiady z możliwe dużą liczbą osób, w celu zgromadzenia jak najpełniejszego obrazu źródeł niedoskonałości rynku. Warto podkreślić, że celem badania nie było przesądzenie co do faktycznego istnienia tych niedoskonałości a raczej identyfikacja możliwych źródeł ich występowania. Zgromadzona wiedza została przeanalizowana przez ekspertów biorących udział w badaniu. Na tej podstawie wyciągnięte zostały wnioski i rekomendacje w zakresie wyboru optymalnego poziomu wdrażania instrumentów wsparcia zgodnie z klasyfikacją opracowaną na Etapie I. Wyniki badania zostały przedstawione na konferencji podsumowującej. Raport w wersji elektronicznej został udostępniony na stronie internetowej konferencji. Desk research, IDI IDI Panel ekspertów Działania promocyjne i organizacyjne Osiągnięte rezultaty Klasyfikacja instrumentów wsparcia. Uszczegółowione wytyczne dla identyfikacji źródeł niedoskonałości rynku wraz z narzędziami badawczymi. Zgromadzona wiedza w zakresie źródeł niedoskonałości rynku Wnioski i rekomendacje w zakresie optymalnego poziomu wdrażania instrumentów wsparcia zidentyfikowanych na Etapie I. Wzrost wiedzy osób zajmujących się programowaniem instrumentów wsparcia dla przedsiębiorczości. 1.5.Problemy w trakcie realizacji badania Definicja poziomu wdrażania W ramach badania uwzględnione zostały zarówno kwestie związane z miejscem podejmowania decyzji o dofinansowaniu i źródło pochodzenia środków (instytucje systemu wsparcia) jak i optymalnym zasięgiem geograficznym realizacji projektu. Najczęściej, poziom geograficzny 4

5 instytucji systemu wsparcia oraz lokalizacja projektów będą się pokrywać, ponieważ w interesie regionu nie jest finansowanie projektów, których beneficjenci zlokalizowani byliby w innych regionach, a władze centralne nie znają na tyle lokalnych problemów, aby efektywnie wyręczać władze samorządowe z wyboru projektów, których celem jest rozwiązanie lokalnych/regionalnych problemów. Jednakże, można sobie wyobrazić sytuację, w której chociaż program koncentruje się na rozwiązywaniu lokalnych/regionalnych problemów (realizacja na poziomie regionu), to wybór projektów nie może się dokonywać w oderwaniu od tego co się dzieje w innych regionach dlatego musi się odbywać na poziomie krajowym. Odwrotna sytuacja jest znacznie mniej prawdopodobna (realizacja projektów w skali kraju, a ich wybór i finansowanie w skali regionu) jednakże nie niemożliwa. Niedoskonałość rynku a niedoskonałość rynku usług wspierających przedsiębiorczość W trakcie badania, natrafiliśmy na problemy związane z prawidłowym rozumieniem przez respondentów definicji źródeł niedoskonałości rynku. Najwięcej trudności powodowało rozróżnienie na dwa typy niedoskonałości, w zależności od obszaru, na którym one występują. Obszary te to: Niedoskonałości na rynku dóbr/usług, na którym działają przedsiębiorstwa (niedoskonałości rynku - market failure); Niedoskonałości na rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości (niedoskonałości państwa - government failure). O ile badaniu podlegały oba obszary, to należy podkreślić, że znacznie więcej miejsca poświęcono pierwszej z grup (market failure). Takie podejście uzasadnione jest faktem, że w pierwszej kolejności należy podjąć decyzję czy podjąć interwencję, a dopiero w drugiej kolejności należy zastanawiać się jaka konstrukcja instrumentu pozwoli realizować instrument w sposób najbardziej efektywny (minimalizacja zawodności państwa). 5

6 2. Wyniki badania 2.1.Klasyfikacja instrumentów wsparcia Wsparcie informacyjne Informacyjne serwisy internetowe Dzięki wzrastającemu dostępowi do internetu, bardzo duża część informacji może być dystrybuowana za pośrednictwem sieci. Źródłem przewagi ale jednocześnie największym problemem tego kanału informacyjnego jest fakt, że na stronę internetową może wejść każdy człowiek posiadający dostęp do sieci zarówno młodszy jak i starszy, o niskim jak i wysokim poziomie wykształcenia, pracownik instytucji publicznej lub firmy komercyjnej itd. Dlatego najważniejszym czynnikiem determinującym skuteczność i efektywność działań informacyjnych jest organizacja i sposób prezentacji treści zamieszczonych na stronie. Do kategorii serwisów internetowych należą również wszelkie bazy danych prowadzone na zasadach dobrowolności, prezentujące ofertę konkretnych osób, firm czy instytucji. Przykładem takiego serwisu może być baza firm-eksporterów dostępna na stronie czy lista kwater agroturystycznych na stronie internetowej konkretnej gminy, powiatu czy województwa Punkty pierwszego kontaktu pierwsza diagnoza i wskazanie źródeł informacji Instrumenty te mają rolę drogowskazów gdzie należy udać się w celu rozwiązania konkretnego problemu. Usługa ta polega na kierowaniu klienta do innej, specjalizującej się w danej kwestii instytucji. Przykładem takich usług jest część oferty Biur Porad Obywatelskich skupionych w Związku Biur Porad Obywatelskich. W praktyce, część usług świadczonych przez Punkty Konsultacyjne KSU ma również taki charakter Udostępnianie oficjalnych rejestrów i zbiorów Najważniejszymi instytucjami prowadzącymi i udostępniającymi tego typu narzędzie informacyjne są sądy rejestrowe (rejestr osób prawnych, rejestr dłużników, rejestr zastawów, centralna informacja ksiąg wieczystych). Ułatwiają one wymianę gospodarczą zwiększając przejrzystość i możliwość egzekwowania praw z zawartych kontraktów. Istnieje również szereg mniejszych rejestrów/zbiorów, które maja charakter niszowy i zawierają informacje o charakterze specjalistycznym. Przykładem takiego rejestru/zbioru była lista firm akredytowanych w ramach działania 2.1. SPO WKP prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Parametrem wyróżniającym rejestry i zbiory jest fakt ich kompletności. Najczęściej, kompletność ta wynika z prawnego obowiązku rejestracji we wskazanym rejestrze/zbiorze. W związku z tym, koszty ich prowadzenia pokrywane są albo ze środków publicznych albo z tytułu opłat, których wysokość wynika z przepisów prawa. Zdarza się, że rejestry/zbiory mogą funkcjonować na zasadach samofinansowania, jednak w takich przypadkach, źródłem przychodów są opłaty z tytułu korzystania z informacji w nich zawartych Działania promocyjne Działania promocyjne mają na celu upowszechnienie konkretnej idei, zachowania czy postępowania. Przykładem działań promocyjnych jest kampania Postaw na swoim, Pij mleko, będziesz wielki, Oszczędzaj energię, itd. Dotyczą więc z reguły kwestii horyzontalnych i służą rozwiązywaniu problemów w skali kraju. Działania promocyjne mają najczęściej charakter reklamy (prasa, radio, telewizja). Mogą też być prowadzone w formie dystrybucji publikacji, pakietów informacyjnych i innych materiałów informacyjno-promocyjnych. 6

7 2.1.2.Profesjonalne usługi informacyjne Profesjonalne usługi informacyjne od wsparcia informacyjnego wyróżnia fakt, że ich zadaniem jest rozwiązanie konkretnego problemu klienta, a nie kierowanie klienta do innej instytucji. Niestety, wiele tego typu punktów informacyjnych, które ma za zadanie oferować bardziej zaawansowane usługi, ogranicza się do funkcjonowania w formie punktu pierwszego kontaktu, podając wyłącznie namiary teleadresowe na inne instytucje. Jest to największy problem zidentyfikowany w przez nas w trakcie wywiadów indywidualnych w obszarze tej formy wsparcia. Jeden z respondentów, korzystających z tego typu punktów, był trzykrotnie kierowany z jednego punktu do kolejnego, a za 4-tym razem zaproponowano mu odwiedzenie punktu, który odwiedził za pierwszym razem. Duża część instytucji, które powinny świadczyć usługi zaawansowane, ogranicza się w praktyce do realizacji zadań punktów pierwszego kontaktu. Powyższy problem przejawia się również w postaci niedostatecznego poziomu merytorycznego usług informacyjnych. Osoby świadczące usługi korzystają z materiałów informacyjnych dostępnych w Internecie, natrafiając na te same problemy, z którymi zwracają się klienci. Odpowiedzi uzyskiwane pocztą elektroniczną są powieleniem zapisów znajdujących się w wytycznych / regulaminach / przepisach prawa, jednak nie wyjaśniają wątpliwości klienta. Inny przykład braku rozróżnienia pomiędzy wsparciem informacyjnym, a zaawansowanymi usługami informacyjnymi są seminaria promocyjne/informacyjne organizowane przez Urzędy Marszałkowskie w ramach promocji RPO. Przedmiotem seminariów nie jest rzetelne przedstawienie szczegółowych aspektów aplikowania o środki czy realizacji i rozliczania projektów, a przedstawianie wyłącznie założeń programu i instrumentów wsparcia na podstawie aktualnych wersji uszczegółowień programów. Dlatego, tworzenie systemu profesjonalnych usług informacyjnych musi wiązać się z koniecznością wykształcenia odpowiedniej kadry oraz zapewnienia jej wsparcia merytorycznego Porady prawne Jednym z podstawowych rodzajów profesjonalnych usług informacyjnych są porady prawne. Już w chwili obecnej, istnieje możliwość świadczenia usług pomocy prawnej przez prawników, a nie tylko radców prawnych czy adwokatów. Dlatego obszar ten aktualnie bardzo dobrze się rozwija. Według danych CCBE (Council of Bars and Legal Societes of Europe) w 2006 roku w Polsce było adwokatów, w Bułgarii , w Rumunii , w Czechach , na Węgrzech 9.700, w Słowacji W większych krajach Europy Zachodniej prawników było znacznie więcej: Włochy , Francja , Niemcy , Hiszpania , Wielka Brytania , Szwajcaria Oznacza to, że w Polsce na milion mieszkańców przypada ok. 220 adwokatów, podczas gdy w innych krajach UE liczba ta jest znacznie większa: Niemcy 462, Francja 786, Rumunia 786, Słowacja 795, Węgry 963, Czechy 974, Bułgaria 1.485, Wielka Brytania prawie 2.500, Włochy i Hiszpania ponad Informacje rynkowe (w tym w zakresie rynków zagranicznych oraz informacji o aktualnych zamówieniach publicznych) Informacje rynkowe dotyczą wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na danym rynku. Mogą to być informacje o poziomie cłach, podatków, konkurencji, dostawców i inne, zarówno na rynku krajowym i zagranicznym. Również część usług w zakresie szeroko pojętego kojarzenia partnerów i transferu technologii, które w praktyce klasyfikowane są jako usługi doradcze, raczej powinny zostać uwzględnione w niniejszej kategorii. Dotyczy to np. usług związanych z przeszukiwaniem baz danych i zamieszczeniem w nich, informacją w zakresie imprez targowych czy zamieszczania ofert w bazach danych Źródła finansowania Usługa dotyczy udzielania pełnej i kompleksowej informacji o dostępnych źródłach finansowania zewnętrznego kredyt, leasing, fundusze europejskie, fundusze seed capital i venture capital. Różnica w stosunku do prostego wsparcia informacyjnego polega na tym, że udzielający informacji nie ogranicza się do przekazania ulotki czy danych teleadresowych instytucji finansowej. Po 2 7

8 zapoznaniu się z potrzebami klienta, aktywnie wyszukuje dla niego najatrakcyjniejszej oferty, pomaga klientowi zrozumieć różnice pomiędzy różnymi typami finansowania, ich zaletami i wadami, procedurą ubiegania się o nie itd Informacje techniczne Usługa dotyczy udzielania informacji technicznych w zakresie norm, certyfikatów, praw własności intelektualnej, systemów zarządzania środowiskowego, oznaczenia CE i innych informacji o charakterze sektorowym (np. rozporządzenie REACH dla chemikaliów) Doradztwo specjalistyczne Planowanie biznesu Usługi związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej świadczone osobom, które taką działalność podejmują. Od prostych usług informacyjnych, usługę planowania biznesu wyróżnia większy poziom specjalizacji. Usługa nie polega na wskazaniu procedury rejestracji firmy czy właściwych urzędów, ale m.in. na wsparciu w przygotowaniu biznes planu, opracowaniu niezbędnych analiz rynkowych, organizacji montażu finansowego itd. I nie chodzi tutaj o wsparcie dotyczące wyboru odpowiednich wykonawców takich usług ale realnym zaangażowaniu w ich świadczenie Doradztwo funkcjonalne o charakterze projektowym (marketing, wzornictwo, finanse, zarządzanie produkcją, jakość) Cechą szczególną tego typu usług jest ich projektowy (jednorazowy) charakter. Realizacja usługi pozwala osiągnąć konkretny cel w określonym czasie przy zaangażowaniu określonych zasobów. Przykładowymi rezultatami usług doradczych funkcjonalnych o charakterze projektowym są: Opracowana koncepcja strategii marketingowej Uzyskany patent na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na wzór towarowy, prawo z rejestracji na wzór przemysłowy i inne Wdrożony system zarządzania jakością Wdrożony zintegrowany system informatyczny Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny Doradztwo proinnowacyjne Ten rodzaj doradztwa obejmuje: wykonanie audytu technologicznego, wsparcie w procesie transferu technologii (np. negocjacje między dostawcą i nabywcą technologii), wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji projektów B+R Doradztwo o charakterze ciągłym Usługi doradcze tego typu mają charakter umów długoterminowych ciągłych lub cyklicznych. Przykładem są usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, stałego doradztwa kancelarii prawnych, bieżącego administrowania systemem informatycznymi firmy itd Kojarzenie partnerów usługi proeksportowe (towarzyszenie w kontaktach kooperacyjnych, pośrednictwo handlowe) Usługi kojarzenia partnerów mają na celu wsparcie przedsiębiorców w zdobyciu nowych klientów na rynkach zagranicznych. Przykładowe usługi to: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym, 8

9 organizacja misji gospodarczych za granicą, organizacja wyjazdów na zagraniczne imprezy targowo-wystawiennicze, reprezentowanie przedsiębiorców na rynkach zagranicznych, usługi agentów/dystrybutorów, inne Prace badawczo-rozwojowe (B+R) Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 08 października 2004 r.: Badania podstawowe prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie, Badania przemysłowe mają na celu pozyskanie nowej wiedzy oraz umiejętności, które mają posłużyć do opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych. Prace rozwojowe nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Prace rozwojowe obejmują w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych; opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku, gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody uzyskane z tego tytułu należy odjąć od kwoty kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej; działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie. Do prac rozwojowych nie zalicza się rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Przyporządkowanie danej usługi do badań podstawowych, przemysłowych lub prac rozwojowych zależy od zdolności do komercyjnego wykorzystania wyników tych badań oraz możliwości ochrony praw własności intelektualnych zgodnie z logiką przedstawioną poniżej. 9

10 Możliwość ochrony praw własności intelektualnych NISKA ŚREDNIA WYSOKA Badania przemysłowe Prace rozwojowe Badania podstawowe MAŁA ŚREDNIA DUŻA Zdolność do komercyjnego wykorzystania Szkolenia Szkolenia tradycyjne ogólne. Szkolenia tradycyjne ogólne to szkolenia, których tematyka ma charakter masowy, a liczba potencjalnych użytkowników jest stosunkowo duża. Mogą to być szkolenia dotyczące zarządzania, finansów, marketingu, jakości itd. Typowym przykładem szkoleń ogólnych są szkolenia językowe o różnym stopniu zaawansowania Szkolenia tradycyjne specjalistyczne 10

11 Szkolenia specjalistyczne to szkolenia niszowe, które ze względu na bardzo specjalistyczny charakter, przyciągają stosunkowo niewielu uczestników. Skrajną formą szkoleń tradycyjnych specjalistycznych są te, które realizowane są na potrzeby pracowników konkretnej firmy, i na których przekazywana wiedza jest na tyle specjalistyczna, że nie zostanie wykorzystywana u innego pracodawcy niż ten, u którego aktualnie pracuje osoba szkoląca się Szkolenia e-learningowe Szkolenia e-learningowe bazują na rozbudowanych aplikacjach informatycznych korzystających z multimediów (grafiki, animacji, dźwięku) i licznych funkcji interaktywnych czyli elementów reagujących na operacje użytkowników Szkolenia internetowe Szkolenia prowadzone on-line w formie wideokonferencji. Obraz i dźwięk z sali wykładowej transmitowany dostępny jest z na konkretnej stronie internetowej po uprzednim zalogowaniu się przez uczestnika szkolenia. W trakcie szkolenia istnieje możliwość interaktywnego udziału w szkoleniu przez zalogowanych uczestników za pośrednictwem komunikatora internetowego Szkolenia zawodowe Szkolenia, których celem jest zdobycie przez uczestnika nowego zawodu Szkolenia świadomościowe Obszar szkoleń, których tematyka dotyczy kwestii uznanych za społecznie pożyteczne. Przykładem mogą być szkolenia w zakresie równości płci, praw i obowiązków wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych, warunków BHP, technologii przyjaznych środowisku, innowacji. Tematami, które naszym zdaniem powinny znaleźć się w tej kategorii są również Prawo zamówień publicznych oraz technologie społeczeństwa informacyjnego Finansowanie zwrotne Finansowanie typu equity Finansowanie equity występuje w sytuacji obejmowania udziałów w firmie w zamian za wniesienie wkładu, zazwyczaj w formie gotówki. W okresie programowanie , finansowanie tego typu oferowane jest w ramach działania 3.1. i 3.2. PO IG. Podobny instrument przewidziany jest również w ramach PO RPW Pożyczki, kredyty, leasing Pożyczka, kredyt i leasing to najpopularniejsze formy finansowania zewnętrznego. Z punktu widzenia niniejszego badania, instrumenty te możemy podzielić wg następujących kryteriów: wartości, przeznaczenia: inwestycyjne lub obrotowe, okresu: krótko- lub długoterminowe, rodzaju przedsięwzięć: tradycyjne/innowacyjne/celowe historii kredytowej kredyto-/pożyczkobiorcy: firmy długo działające na rynku / rozpoczynający działalność gospodarczą, kosztu obsługi zadłużenia (w tym uwzględniające pomoc publiczną wynikającą z obniżonych odsetek lub możliwości umorzenia części lub całości kapitału), celu działania kredyto-/pożyczkodawcy Poręczenia 11

12 Poręczenia poprawiają zdolność kredytową przedsiębiorstw zwiększając dostępność do zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze zwrotnym. Rozpatrując rodzaje poręczeń z punktu widzenia klasyfikacji instrumentów wsparcia, warto uwzględnić następujące kryteria podziału: sposobu funkcjonowania funduszu poręczeń: bezpośrednie/wzajemne, rodzaju poręczanych przedsięwzięć: tradycyjne/innowacyjne/celowe, kosztu poręczenia (w tym uwzględniając pomoc publiczną dla funduszu poręczeniowego lub korzystającego z poręczenia), celu działania funduszu poręczeniowego Finansowanie bezzwrotne Finansowanie bezzwrotne występuje najczęściej w formie dotacji. Podstawowymi wyróżnikami instrumentów finansowania bezzwrotnego są: cel finansowanego przedsięwzięcia, oraz rodzaje kosztów podlegających zwrotowi. Uwzględniając te dwa kryteria, dotacje możemy podzielić na 3 rodzaje: inwestycyjne, na pokrycie kosztów zatrudnienia oraz zakup usług. Oczywiście, konkretny instrument wsparcia może składać się z wszystkich trzech typów dotacji Dotacje inwestycyjne Dotacja inwestycyjna polega na bezzwrotnym przekazaniu środków finansowych na pokrycie części lub całości kosztów nabycia lub wytworzenia majątku trwałego, w tym wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta pomocy. Dotację inwestycyjną należy rozpatrywać pod kątem następujących kryteriów: wielkości przedsiębiorstwa otrzymującego dotację, wielkości i poziomu wsparcia, stopnia innowacyjności przedmiotu projektu, celu przedsięwzięcia (tworzenie nowych miejsc pracy, ochrona środowiska, wprowadzenie na rynek nowego produktu/usługi, wdrożenie nowego procesu produkcji/świadczenia usług i inne) Dotacje na pokrycie kosztów zatrudnienia W niektórych sektorach, np. usług informatycznych, koszty inwestycji w aktywa trwałe mają mniejsze znaczenie w porównaniu do kosztów związany z wynagrodzeniami pracowników. Co więcej, problem ten pogłębia się, jeśli zatrudniony pracownik wymaga przyuczenia lub czas osiąganie pełnej wydajności jest długi, ze względu na niskie kwalifikacje zatrudnianej osoby lub stopień skomplikowania wymagań na danym stanowisku pracy. Dlatego, dofinansowaniu powinny podlegać nie tylko koszty związane z nabyciem lub wytworzeniem aktywów trwałych ale również, a może przede wszystkim, koszty bezpośrednio związane z utworzeniem miejsca pracy (wynagrodzenia w początkowym okresie istnienie nowego miejsca pracy oraz jego wyposażenia technicznego) Infrastruktura rozwoju biznesu Inkubatory Cechą wyróżniającą inkubatory jest grupa docelowa, którą powinny stanowić firmy typu start-up. Regulamin inkubatora określa przewidywaną długość czasu przebywania na terenie inkubatora. Co więcej, wraz z czasem przebywania w inkubatorze, wzrastać powinny koszty usług świadczonych przez inkubator firmom ulokowanym w nim. Najczęściej, głównym elementem przyciągającym firmy do inkubatora są atrakcyjne stawki za wynajem powierzchni biurowej/produkcyjnej, jednak inkubator powinien mieć w swojej ofercie również inne usługi (szkoleniowe, doradcze, finansowe i inne). 12

13 Parki przemysłowe Parki przemysłowe przyciągają przede wszystkim atrakcyjnymi pod względem wyposażenia w media czy lokalizacji. Lokują się w nich przede wszystkim firmy produkcyjne. Idealny park powinien dysponować znaczącą powierzchnią działek zarówno zabudowanych (po wynajem) jak i niezabudowanych (inwestor buduje samodzielnie). W związku z tym, okres pozostawania w parku nie powinien być ograniczany inwestor lokujący się w parku nie przewiduje zmiany lokalizacji wraz z rozwojem. Czynsz wynajmu nieruchomości powinien odpowiadać stawkom rynkowym. Infrastruktura towarzysząca dotyczy przede wszystkim tradycyjnych udogodnień wymaganych przez firmy produkcyjne wysokie hale, rampy, dostęp do linii kolejowej i/lub drogi o nośności 11 kn/oś itd. Parki przemysłowe mają duże znaczenie z punktu widzenia prowadzonej polityki przestrzennej na terenie danej gminy. Skupiając działalność produkcyjną w konkretnym miejscu, zaplanowanym w planie zagospodarowania pod inwestycje przemysłowe, istotnie ułatwiona jest realizacja procesu inwestycyjnego. Chociaż specyficzność oferowanej infrastruktury ma poziom zaledwie lokalny lub regionalny to jednak parki mogą skutecznie i z korzyścią dla lokatorów specjalizować się w konkretnych branżach lub łańcuchach dostaw Parki technologiczne i naukowo-technologiczne Na przewagę parków technologicznych i naukowo-technologicznych składają się: dostępność infrastruktury pozwalającej na prowadzenie działalności B+R (laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt), wysokokwalifikowani pracownicy świadczący usługi związane z transferem technologii, zaplecze naukowe wynikające ze współpracy z jednostką/jednostkami naukowymi. Również w przypadku parków technologicznych i naukowo-technologicznych, lokowanie firm ma charakter długoterminowy, a ich rozwój powinien być ściśle związanych z parkiem. Ważnym wyróżnikiem tego typu infrastruktury jest specjalizacja. Parki technologiczne i naukowotechnologiczne powinny specjalizować się w konkretnej branży, co oznacza, że skala ich oddziaływania powinna być ogólnokrajowa Dostęp do infrastruktury wspólnej Infrastruktura wspólna to wszelka ogólnodostępna infrastruktura oddawana do dyspozycji przedsiębiorców w celu prowadzanie działalności gospodarczej. Może ona mieć charakter specjalistyczny (np. laboratorium), jak i standardowy (np. rampa do załadunku towarów, wspólna sala konferencyjna, biurowe urządzenie wielofunkcyjne itd.). Infrastruktura ta może być dostarczana na dwa sposoby poprzez podmioty całkowicie niezależne od użytkowników infrastruktury (np. centra transferu technologii udostępniające wyposażenie laboratorium) lub za pośrednictwem podmiotu, który został utworzony i który jest kontrolowany przez użytkowników infrastruktury Udostępnianie infrastruktury wideokonferencyjnej Usługa polega na udostępnianiu sal wideokonferencyjnych w różnych lokalizacjach kraju. Mikro i małym firmom, które na co dzień nie korzystają z tego typu narzędzi i nie posiadają odpowiednich zasobów, usługa pozwala obniżyć koszty przeprowadzenia spotkań Inne Organizacja targów/wystaw oraz misji handlowych Chociaż rozwój technologii informacyjnych przyczynił się do zmniejszenia skłonności do uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych, to jednak ta forma promocji produktów i usług pozostaje ważnym elementem działań wspierających sprzedaż nie tylko dużych firm ale również MSP. Dodatkowo, organizacja takich imprez zwiększa liczbę osób odwiedzających dany 13

14 region (w roli wystawcy lub zwiedzających imprezę targową lub wystawienniczą) przyczyniając się do rozwoju turystyki regionu/kraju. Misja handlowa polega na wizycie grupy przedsiębiorstw z jednego kraju w instytucjach i przedsiębiorstwach innego kraju. Ważnym elementem zwiększającym efektywność misji może być organizacja rozmów bilateralnych z przedsiębiorstwami odwiedzanego regionu. Głównymi beneficjentami misji handlowych są przedsiębiorstwa i organizacje biorące udział w misji. To one nawiążą kontakty handlowe, które w przyszłości mogą skutkować eksportem produktów lub usług Inne wspólne przedsięwzięcia promocyjne Przykładem takich działań może być reklama regionu/kraju, sektora, sieci firm, grupy produktów, produktu regionalnego i innych w środkach masowego przekazu, w szczególności zagranicznych. Najważniejszym wyznacznikiem tego typu instrumentu jest wspólny charakter przedsięwzięcia. Nawet jeśli formalnie akcję promocyjną realizuje instytucja publiczna, to przekaz reklamowy nie może powstać w oderwaniu od potrzeb interesariuszy tych działań (przedsiębiorstw reprezentowanych najczęściej przez organizacje otoczenia biznesu) Promocja kooperacji i networking u Pytanie o to czy zinternalizować dany proces czy raczej go oddawać na zewnętrz nurtuje na co dzień kadrę zarządzającą oraz naukowców badających teorie, które legły u podstaw powstania przedsiębiorstw. Można sobie zadać pytanie: Dlaczego powstaje firma? Czy nie byłoby lepiej, gdyby wszyscy byli na samozatrudnieniu, a do wykonania konkretnych zadań poszczególne osoby negocjowałyby warunki współpracy i indywidualnie podpisywałyby porozumienia o współpracy? Oczywiście, takie rozwiązanie jest teoretycznie możliwe ale rodziłoby szereg problemów organizacyjnych, zwiększających koszty transakcyjne. Stąd pewne procesy, w celu zmniejszenia kosztów transakcyjnych, internalizowane są przez firmę, co skutkuje korzyściami skali. Nie mniej ważne są tzw. korzyści zakresu (economies of scope), które wynikają z faktu dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji, wykorzystywania wspólnych zasobów niematerialnych. Czynniki te skutkują koncentracją produkcji, która (za wyjątkiem ekonomii klasycznej) do pewnego stopnia uważana jest za zjawisko pozytywne w gospodarce. Efektywność działania wielu rynków, pomimo rosnącej koncentracji kapitału i produkcji, nadal jest poniżej wartości optymalnej, ponieważ wielkość przeciętnej firmy w sektorze jest zbyt mała by wykorzystać wszystkie możliwe korzyści skali i zakresu. Co więcej, optymalna wielkości przedsiębiorstwa będzie różna w zależności od badanego obszaru np. optymalna wielkość produkcji może wynosić 100 ton (zwiększanie wielkości produkcji nie skutkuje już obniżką kosztu jednostkowego), natomiast niezbędne nakłady na B+R, których celem jest stworzenie nowego produktu uzasadnione są dopiero przy produkcji 300 ton. Stąd, nowoczesne przedsiębiorstwo w niektórych obszarach konkuruje z innymi firmami z branży, a w niektórych obszarach decyduje się na współpracę. Szczególnym rodzajem kooperacji jest kooperacja wewnątrz klastra. Ma ona charakter w znacznym stopniu zamknięty, obejmując wyłącznie członków klastra, jednak co do zasady, klastry powinny mieć charakter otwarty i przyjmować kolejnych członków jeśli działają oni na obszarze geograficznym i w branży, w których funkcjonuje klaster. Efektywna współpraca pomiędzy firmami wymaga zaangażowania wspólnych systemów informatycznych. Dlatego jednym z obszarów wsparcia kooperacji i networking u powinien być rozwój i promocja narzędzi zarządzania łańcuchem dostaw. 14

15 2.2.Źródła zawodności rynku Interwencja publiczna powinna być podejmowana wyłącznie w odpowiedzi na zidentyfikowaną zawodność rynku oraz po dokonaniu porównania z oczekiwaną skalą efektów zewnętrznych tej interwencji. Dlatego, identyfikacja przesłanek interwencji publicznej musi być poprzedzona identyfikacją przyczyn i rodzajów zawodności rynku. Z różnych powodów, o których piszemy w kolejnych podrozdziałach (dobro publiczne, efekty zewnętrzne, asymetria informacji, koszty transakcyjne) istnieje ryzyko, że równowaga rynkowa nie odpowiada równowadze społecznej. Dlatego, wszędzie tam, gdzie skutkiem zawodności rynku jest zbyt duża lub zbyt mała konsumpcja konkretnego dobra, interwencja publiczna jest uzasadniona. Należy jednak pamiętać, interwencja ta z reguły może dotyczyć tylko tych odbiorców, których zawodność rynku dotyczy i w wymiarze, który pozwala wyłącznie na likwidację skutków zawodności rynku. W tym miejscu warto również podkreślić bardzo istotną różnicę pomiędzy likwidowaniem skutków zawodności rynku a likwidowaniem ich przyczyn. Jeżeli mieszkania są drogie, to państwo może podjąć dwa rodzaje interwencji: Instrumenty popytowe w postaci dofinansowania kosztów zakupu mieszkania (dopłaty do kredytów, ulgi podatkowe itd.). Instrument ten zachęci kolejne osoby do podjęcia decyzji o zakupie mieszkania. Instrumenty podażowe w postaci ograniczenia barier organizacyjno-prawnych związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Uruchomić należy ten z instrumentów, który odpowiada na zidentyfikowane rodzaje zawodności rynku. Wydaje się, że zawodność rynku mieszkaniowego w Polsce wynika głównie z niewystarczającej podaży mieszkań. 3 Ta znów ma swoją przyczynę w braku odpowiedniej liczby działek budowlanych, które miałyby w pełni rozwiązane kwestie własnościowe oraz skomplikowanych procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Są to przyczyny, które podnoszą koszty transakcyjne tego sektora, zwiększając niestety nie tylko bezpośrednie koszty organizacji procesu budowlanego ale również zwiększając ryzyko tej działalności. Rozwiązanie tych barier skutkowałoby spadkiem cen nieruchomości, a w konsekwencji zwiększeniem liczby oddanych do użytku mieszkań. Zgodnie z metodologią przyjętą w niniejszym badaniu przesłanki, które powinny decydować o wsparciu przedsiębiorczości mają swoją przyczynę w poniższych źródłach zawodności rynku 4 : Istnienia dóbr publicznych Istnienia efektów zewnętrznych Niekompletności rynków, które wywoływane są istnieniem asymetrii informacji oraz kosztów transakcyjnych. Fakt występowania tych czynników stanowi podstawę do założeń metodologicznych niniejszego projektu. Poniżej przedstawiamy wstępny zarys najważniejszych z nich Dobro publiczne Dobro publiczne, to takie dobro, którego konsumpcji nie można ani wyłączyć, ani ograniczyć innym osobom (brak lub bardzo niska konkurencyjność w konsumpcji). W celu określenia, czy dobro ma charakter dobra publicznego, należy rozpatrzyć dwa kryteria: Konkurencyjność w konsumpcji, która oznacza, że używanie danego dobra przez jedną osobę zmniejsza jego ilość dostępną dla innych konsumentów. Możliwość wyłączenia z konsumpcji, która oznacza, że dobro można dzielić, porcjować, a 3 Analiza liczby i wartości kredytów udzielonych na cele mieszkaniowe w ostatnich latach wskazuje, że strona popytowa charakteryzuje się znaczną tendencją wzrostową i tworzenie instrumentów popytowych nie wydaje się zasadne. 4 Na podstawie: J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa

16 przez to konsumować indywidualnie. Dobro publiczne to dobro, w dostępie do którego nie istnieje konkurencja pomiędzy obywatelami/firmami, a fakt korzystania jednego podmiotu z danego dobra nie ogranicza korzystania z tego dobra przez inny podmiot. Przykładem idealnego dobra publicznego jest latarnia morska. Za dobro publiczne uznaje się również w dużym stopniu infrastrukturę publiczną (parki, jeziora, drogi), które jednak ze względu na istotną konkurencyjność, wynikającą z ograniczoności zasobów naturalnych, tylko w specyficznych warunkach mogą uchodzić za dobra publiczne. Wydaje się, że dużą liczba jezior na Mazurach, powinna skutkować obniżeniem ceny za działki położone wzdłuż linii brzegowej dla amatorów wędkowania. Tak się jednak nie dzieje, ponieważ fakt występowania znacznej ilości jezior wykreował dodatkowe korzyści (np. markę regionu turystycznego) zwiększając popyt na ziemię wśród innych osób, które korzystają z niej na inne sposoby. Podobnie z lasami Amazonii dopóki traktujemy ją jako miejsce zamieszkania i polowań dla lokalnych plemion możemy ją traktować jako dobro publiczne. Niestety, w momencie kiedy rozpoczęto z niej korzystać na inny sposób, poprzez rabunkową eksploatację w celu pozyskania drewna, dobro stało się konkurencyjne w konsumpcji. Dlatego w praktyce, bardzo duża liczba dóbr ma charakter dóbr publicznych o charakterze pośrednim, które charakteryzują się występowaniem jednego z kryterium, lub których intensywność wstępowania obu kryteriów jest zróżnicowana. Przykładowo, oglądanie konkretnego programu telewizyjnego (a właściwie korzystanie z sygnału telewizyjnego) nie prowadzi do konkurencyjności w konsumpcji dla innej osoby każdy kolejny właściciel telewizora może korzystać z sygnały telewizyjnego. W takim przypadku mówimy o zerowym koszcie krańcowym korzystania z dobra. Kwestia możliwości wyłączenia z konsumpcji konkretnych osób jest jednak sprawą prostą technicznie i w praktyce stosowaną sygnał telewizyjny można dość niskim kosztem zakodować, a dostęp do sygnału umożliwić wyłącznie osobom, które wykupią dekoder i ponosić będą opłaty z tytułu korzystania z sygnału. Widzimy więc, że dobro można dowolnie dzielić czy porcjować (chociaż trzeba podkreślić, że nie wynika to bezpośrednio ze specyfiki tego dobra a świadomych działań jego dostawców). Nieco inaczej jest w sytuacji imprezy plenerowej, w ramach której na telebimie wyświetlany jest film. Nie ma możliwości wyłączenia z konsumpcji (oglądania filmu) osób, które znalazły się przed telebimem, natomiast każdy kolejny widz zmniejsza ilość dostępną dla innych konsumentów i co ważniejsze, częściowo ogranicza komfort oglądania filmu przez pozostałych widzów. Teoretycznie, istnieje możliwość wyłączenia z konsumpcji poprzez celowe zniekształcenie obrazu, a osobom, które poniosą opłatę, rozdawanie specjalnych okularów, które będą przeciwdziałać zniekształceniom. Rozwiązanie to jednak byłoby dość trudne w praktycznym zastosowaniu i zbyt drogie w stosunku do osiągniętych korzyści. Konkurencyjności w konsumpcji można przeciwdziałać poprzez odpowiedni dobór placu na imprezę np. poprzez wcześniej przeprowadzone badania marketingowe, których celem jest oszacowanie liczby potencjalnych chętnych do obejrzenia filmu. Fakt zróżnicowania na czyste dobra publiczne oraz dobra o charakterze pośrednim rodzi dwa rodzaje skutków dla gospodarki. Po pierwsze, jeżeli nie występuje konkurencja w konsumpcji (koszt krańcowy przyłączenia kolejnego konsumenta jest równy lub bliski 0), a działa mechanizm wyłączania z konsumpcji poprzez wprowadzanie opłat z tytułu jego korzystania występuje zjawisko konsumpcji poniżej poziomu optymalnego. Część osób nie skorzysta z dobra, chociaż dla dostawcy tego dobra, kolejny konsument nie zwiększa kosztu jego dostarczania. Po drugie, jeżeli dobro charakteryzować się będzie brakiem możliwości wyłączania z konsumpcji (każdy będzie mógł dowolnie korzystać z niego, ponieważ dostawca dobra nie będzie mógł mu tego w żaden sposób zabronić), istnieje zagrożenie, że pojawią się osoby, które będą w sposób nieuprawniony korzystać z dobra bez ponoszenia opłaty (tzw. problem gapowicza). W konsekwencji, żaden prywatny podmiot nie zdecyduje się na ich świadczenie. I nie chodzi tutaj o podmiot prywatny, którego celem jest zysk, ale każdy podmiot, w tym ten, który przeznacza zysk na cele statutowe, ale dąży do racjonalnego wydatkowania zasobów (czyli takiego, który kontroluje, kto i jak wykorzystuje zasoby udostępniane przez tę instytucję). Klasyfikację dóbr na dobra publiczne, mieszane i prywatne prezentuje Tabela 2. Tabela 2 Dobra publiczne a dobra prywatne na wybranych przykładach 16

17 Możliwość wykluczenia z konsumpcji NIE TAK NIE Czyste dobra publiczne: Działalność informacyjna poprzez ogólnodostępne, bezpłatne kanały informacji (strona www) Działania promocyjne i kampanie społeczne (np. w zakresie e-usług) B+R o charakterze badań podstawowych, których wyniki maja charakter ogólnodostępny Dobra o charakterze pośrednim: Działalność informacyjna poprzez odpłatne kanały informacji o charakterze masowym Szkolenia i doradztwo świadczone za pośrednictwem internetu (np. e-learning) Licencje na użytkowanie oprogramowania Inne Konkurencja w konsumpcji TAK Dobra o charakterze pośrednim: Ogólnodostępny punkt konsultacyjny Bezpłatne publikacje Inne Dobra o charakterze prywatnym: B+R o charakterze badań przemysłowych i prac rozwojowych Szkolenia i doradztwo świadczone w sposób tradycyjny Komercyjne instrumenty finansowe Inne Warto podkreślić, że klasyfikacja ta koncentruje się na parametrach konkretnego dobra, w oderwaniu od tego, kto jest jego konsumentem dobra. Dlatego występowanie zjawiska dobra publicznego nie wyjaśnia nam przyczyn braku komercyjnego rynku np. usług doradczych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Analiza, czy usługa doradcza ma charakter dobra publicznego koncentruje się na jej parametrach i specyfice, w oderwaniu od tego, komu jest świadczona. Rolą środków publicznych w zakresie wspierania przedsiębiorczości jest: Finansowanie lub samodzielna realizacja tych usług, które należą do grupy czystych dóbr publicznych. Bezpośrednie lub pośrednie finansowanie tych usług, które należą do grupy dóbr o charakterze pośrednim lub prywatnych, jednak interwencja publiczna uzasadniona jest pozytywnymi efektami zewnętrznymi i/lub zmniejszeniem negatywnych skutków asymetrii i informacji i kosztów transakcyjnych (o których mowa dalej). Sektor prywatny, dążący do równowagi rynkowej, preferować będzie te obszary funkcjonowania, które charakteryzują się duża konkurencją w konsumpcji oraz szerokimi możliwościami wykluczania z konsumpcji, które wynikają zarówno ze specyfiki dobra jak i możliwości technicznych, organizacyjnych czy prawnych. Dlaczego sektor farmaceutyczny przyciąga duże wydatki sektora prywatnego na B+R? Ponieważ w sektorze tym najlepiej działają prawa ochrony własności intelektualnej, a okres ochrony jest wystarczająco długi, aby odzyskać z nawiązką inwestycje w B+R. Wydatki sektora prywatnego nie są kierowane na badania podstawowe, których wyniki znacznie trudniej chronić (odkrycia co do zasady nie podlegają prawu ochrony własności intelektualnej). Co więcej, nawet jeśli sektor prywatny włączałby się w finansowanie badań podstawowych, należy ostrożnie podchodzić do tego typu zjawisk i nie zaprzestawać finansowania publicznego, ponieważ mogą one skutkować bardzo dużą nieefektywnością społeczną w korzystaniu z ich wyników. Jak wynika z części badań, bezwzględna i szeroka ochrona dla własności intelektualnej może niestety prowadzić do równowagi rynkowej poniżej oczekiwanej społecznej równowagi część osób nie będzie miała możliwości skorzystać z osiągnięć nauki, ponieważ nie będzie w stanie za nią zapłacić kwoty oczekiwanej przez właściciela tych praw. Dlatego równolegle z systemem ochrony własności intelektualnej, powinien być budowany system upowszechniania i transferu technologii, tak by korzyści skali wynikające z zastosowania innowacji skutkowały obniżeniem jednostkowego kosztu dostępu do efektów tych innowacji w postaci ulepszonych produktów i usług. Przykładowo, jeżeli dofinansowane prace B+R doprowadzą do pozytywnych wyników badań nad chorobami nowotworowymi, to intuicyjne wolelibyśmy, żeby autorem i właścicielem wyników tych badań była publiczna jednostka naukowa prowadząca badania nad nowymi lekami niż prywatny koncern farmaceutyczny, bowiem będziemy się spodziewać, że celem publicznej jednostki 17

18 naukowej nie jest wyłącznie maksymalizacja zysku, ale również poprawa stanu zdrowia mieszkańców kraju. Prawdopodobnie w tym pierwszym przypadku, finalna cena leku dla indywidualnego konsumenta może być mniejsza. Jednakże, odpowiedź ta zależy nie tylko od tego jakimi celami kieruje się właściciel praw własności intelektualnej, ale również od tego, w jakim stopniu uda się upowszechnić nową technologię/produkt. Jeśli uda się sprzedać ja na wielu rynkach, to i oczekiwana cena za nią będzie mogła ulec obniżeniu. Dlatego działania w zakresie transferu technologii mogą być czynnikiem zmniejszającym cenę tych technologii i powinny być wspierane ze środków publicznych. Skuteczne egzekwowanie podobnych regulacji np. na rynku praw autorskich skutkowałoby powstawaniem i rozwojem małych firm fonograficznych, których nie stać na samodzielną walkę z piractwem i egzekwowaniem swoich praw na drodze sądowej. Takie działanie jednak ograniczałoby nieco dostępność do utworów dla mniej zamożnych klientów. Warto podkreślić, że każdy rynek ma swoją specyfikę. Na rynku farmaceutycznym, ograniczony do 20 lub 25 lat okres ochrony praw własności intelektualnej umożliwia produkcję leków generycznych (odtwórczych) co pozwala zapewnić dostęp do podstawowych leków po niskiej cenie dla większej liczby konsumentów w porównaniu do momentu, w którym dany lek chroniły prawa patentowe. Niestety, takie rozwiązania nie skutkują pozytywnie na rozwój rynku fonograficznego, ponieważ znacznie częściej na rynku tym funkcjonuje strategia szybkiej komercjalizacji i zebrania śmietanki w pierwszym okresie wejścia utworu na rynek. Nabywcy znacznie mniej chętnie niż w przypadku rynku farmaceutycznego, zadowalają się produktami (utworami), do których autorskie prawa majątkowe wygasły. Podsumowując, im bardziej dany produkt/usługa ma charakter dobra publicznego i jednocześnie jego konsumpcja zwiększa użyteczność firm i konsumentów, w tym większym stopniu państwo powinno interweniować w celu zwiększenia zarówno popytu jak i podaży tego dobra. Warto jednak podkreślić, że charakter dobra (prywatny / publiczny) ma ścisły związek z zasięgiem geograficznym rozpatrywanego rynku. Przykładowo, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa ma co najmniej dwa wymiary w skali otoczenia dalszego, która zaspokajana jest przez służby państwowe (wojsko, policja), oraz w skali mikro (otoczenia bliższego), gdzie oprócz służb państwowych pojawiają się firmy prywatne, specjalizujące się w usługach ochrony osób i mienia. Konkretne dobro (produkt/usługa) może mieć zarówno charakter prywatny jak i publiczny, zależnie od poziomu geograficznego jest dostarczania. Dlatego, klasyfikując dobro jako prywatne lub publiczne, musimy brać pod uwagę poziom geograficzny, na którym dokonujemy oceny (lokalny / regionalny / krajowy). Zdarza się jednak, że chociaż nie występują przesłanki zawodności rynku dobro ma charakter w pełni prywatny to jednak rynek komercyjny nie tworzy się. Jednym z głównych powodów może być wielkość i co jeszcze ważniejsze, mobilność rynku. Jeśli rynek charakteryzuje się niewielką liczbą potencjalnych klientów, to dostawca nie zapewni podaży, ponieważ skala zapotrzebowania nie uzasadnia podjęcia kosztów inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia podaży. W związku z tym, kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, w jakim stopniu usługi/dobra są przemieszczalne. Jeśli nie ma barier geograficznych, to prawdopodobnie rynek samodzielnie zapewni właściwą alokację zasobów (np. aniołowie biznesu z Berlina znajdą szczecińskie startup u). Niemniej, mogą wystąpić takie produkty/usługi, których przemieszczanie nie jest możliwe. I w takie sytuacji należy zastanowić się nad interwencją publiczną (instrumentem zachęcającym do uruchomienia podaży i zwiększenia popytu na usługi/dobra, dla których rynek się nie wytworzył). W kontekście celu głównego niniejszego badania, jakim jest kwestia geograficznego poziomu wdrażania poszczególnych rodzajów interwencji publicznej, w obszarze dobra publicznego, kluczową kwestią jest odpowiedź na następujące pytanie szczegółowe: W jakim stopniu charakter dobra publicznego dostarczanego zależy od lokalizacji geograficznej danego rynku? 18

19 2.2.2.Efekty zewnętrzne Efekty zewnętrzne 5, to korzyści dla osób trzecich niezaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu (ang. stakeholder, pol. interesariusz), które są efektem projektu. Efekty zewnętrzne mogą wynikać przykładowo ze znacznej poprawy jakości usług/produktów wytwarzanych dzięki wykorzystaniu nowych technologii (np. bezbolesne badania medyczne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń będących efektem produkcji itd.). W praktyce, jest to przeniesienie części kosztów lub korzyści (efekty negatywne lub pozytywne) wynikające z działalności Beneficjenta projektu na inne podmioty, które bezpośrednio nie były zaangażowane w realizację projektu (interesariuszy projektu). Efekty zewnętrzne (pozytywne lub negatywne) mogą skutkować ustaleniem się równowagi rynkowej na poziomie innym niż oczekiwany poziom równowagi społecznej. Przykładem takie zjawiska może być doradztwo w zakresie planowania biznesu dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Z reguły, osoba taka niedoszacowuje wartości doradztwa i poziomu ryzyka, które wiąże się z rozpoczęciem działalności gospodarczej. Skutkiem takiego podejścia jest niechęć do ponoszenia wydatków związanych z korzystaniem z usług doradczych w obszarze planowania biznesu. Konsekwencją takiej sytuacji jest fakt, że krańcowa wartość korzyści z dodatkowego doradztwa jest znacząco większa niż krańcowa cena, po której kolejna osoba rozpoczynająca działalność jest gotowa z tej usługi skorzystać. Dlatego dofinansowanie części kosztów powoduje zwiększenie liczby dostarczonych usług i łącznych korzyści generowanych przez te osoby. Ważne jest jednak, aby dofinansowanie obejmowały wyłącznie te osoby, które nie są skłonne zapłacić ceny rynkowej i aby dofinansowanie obejmowało jedynie różnicę pomiędzy ceną rynkową a ceną akceptowaną przez daną osobę (lub w praktyce konkretną grupę). W ten sposób, maksymalizujemy wskaźnik wzrostu sumy korzyści generowanych przez usługi doradcze do wartości wydatkowanych środków publicznych (nie ma efektu zastępowania). Wiedza o występujących efektach zewnętrznych pozwala, poprzez realizację usług wspierających, zachęcać podmioty do zachowań generujących pozytywne efekty zewnętrzne (np. stosowania Polskich Norm w produkowanych wyrobach) oraz zniechęcać do tych, które skutkują negatywnymi efektami społecznymi (np. rabunkowej, społecznie nieefektywnej eksploatacji jeziora tak, jak w powyższym przykładzie). Widzimy więc, że efekty zewnętrzne interwencji publicznej mogą wystąpić zarówno u beneficjenta jak i u interesariuszy projektu. W przypadku interesariuszy, każda zmiana będąca efektem projektu będzie miała charakter efektu zewnętrznego. Jeżeli zmiana ma charakter pozytywny (np. dostęp do nowego leku, źródło tańszej energii czy poprawa jakości wody pitnej) to możemy mówić o efektach zewnętrznych pozytywnych. Jednak, interwencja publiczna może skutkować kosztami społecznymi dla interesariuszy, np. zwiększenie hałasu w najbliższym otoczeniu i wtedy efekty zewnętrzne będą miały charakter negatywny. Kwestia występowania efektów zewnętrznych u beneficjenta jest nieco bardziej skomplikowana. Co do zasady, korzyści generowane przez bezpośrednich beneficjentów nie maja charakteru efektów zewnętrznych. Jednakże, z perspektywy instytucji dokonującej interwencji, fakt przesunięcia punktu równowagi rynkowej jest efektem zewnętrznym interwencji, a przesunięcie to z reguły wynosi tyle ile wynoszą korzyści beneficjentów realizujących projekty (chyba, że występują efekty mnożnikowe, ale wtedy mamy już do czynienia z korzyściami interesariuszy projektu). 6 Przesunięcie punktu równowagi również należałoby uznać za efekt zewnętrzny pod warunkiem, że: Wystąpi efekt zachęty - zmiana punktu równowagi nie byłaby możliwa bez interwencji publicznej lub brak wsparcia ze środków publicznych skutkowałaby zmianą charakteru lub terminu realizacji działań. Środki publiczne skutkują zwiększeniem wydatków sektora prywatnego w danym obszarze (co pośrednio wynika z efektu zachęty) beneficjent wnosząc wkład własny do projektu zwiększa swoje nakłady w danym obszarze, ponieważ brak dofinansowania skutkowałby brakiem działania czyli nie pociągałby wydatków związanych z wkładem własnym. 5 Za autora pojęcia efektów zewnętrznych uważa się Arthur a Pigou, twórcę teorii ekonomii dobrobytu. 6 Przykładem efektu mnożnika instrumentu wsparcia w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością ISO, są wdrożone systemy u tych firm, które decyzję o wdrożeniu podjęły wskutek obserwacji tendencji na rynku, które wskazują na upowszechnienie się tej normy. Pośrednio, upowszechnienie się pewnego standardu zachęca innych do podjęcia podobnych działań, nawet bez dofinansowania. 19

20 Trzeba jednak podkreślić, że interwencja publiczna, w której nie występuje efekt zachęty i która skutkuje zmniejszeniem wydatków sektora prywatnego, będzie charakteryzować się negatywnymi efektami zewnętrznymi, których wartość równa się co najmniej wartości, o którą zmniejszą się wydatki prywatne. Efekty zewnętrzne najczęściej nie mają charakteru stricte finansowego, a raczej ujawniają się w postaci korzyści materialnych lub niematerialnych. Korzyści materialne to możliwość użytkowania konkretnej infrastruktury, w tym efektów jej działania (np. bezpłatny dostęp do internetu bezprzewodowego). Korzyści materialne stosunkowo łatwo przeliczyć na wartości pieniężne w oparciu o metody stosowane w analizach kosztów i korzyści (cost-benefits analysis) projektów infrastrukturalnych. Znacznie trudniej oszacować w sposób wymierny efekty zewnętrzne niematerialne. Dotyczy to zarówno efektów, które nie mogą podlegać ocenie finansowej, jak również tych, których pomiar wzbudza społeczne kontrowersje (np. wartość życia ludzkiego, ból). Jednym z przykładów efektów niematerialnych są efekty zewnętrzne klubowe, które występują w sytuacji, kiedy korzystającymi z efektów zewnętrznych są z góry określone podmioty, należące do konkretnej struktury, a korzyści wynikają z funkcjonowania tej struktury. Przykładowo, korzyści wynikające z lepszego przepływu informacji między członkami klastra są ograniczone do członków klastra. Aby móc korzystać z wymiany informacji w ramach klastra, trzeba być jego członkiem. Co więcej, warto zauważyć, że pozytywne efekty zewnętrzne klubowe dla instytucji należącej do sieci, mogą skutkować negatywnymi efektami zewnętrznymi dla instytucji pozostających poza siecią. Im większą rolę odgrywa dana sieć powiązań w danym sektorze, tym większe negatywne skutki dla instytucji pozostających poza siecią. Instytucje te mogą natrafiać na trudności w dopasowaniu się do standardów i norm narzucanych przez sieć, dostępie do informacji o charakterze publicznym (nadawcy informacji zadowalają się dotarciem do instytucji skupionych w sieci, ponieważ stanowią one znaczący udział w rynku) i inne. Istnienie pozytywnych efektów zewnętrznych usprawiedliwia interwencję publiczną. Jednak ostateczna odpowiedź czy i w jakim stopniu wspierać ze środków publicznych projekt generujący konkretne efekty zewnętrzne, powinien być poprzedzony oceną następujących kwestii: W jakim stopniu efekty zewnętrzne są akceptowalne społecznie? Na jakiej podstawie zakładamy, że efekty zewnętrzne mają charakter pozytywny i powinny być generowane? W kontekście celu głównego niniejszego badania, jakim jest kwestia geograficznego poziomu wdrażania poszczególnych rodzajów interwencji publicznej, najważniejszą kwestią jest odpowiedź na następujące pytania szczegółowe: 1. Jak i na ile interesariusze projektu szacują wartość tych efektów? 2. Kto i w jakiej skali geograficznej uzyskuje efekty zewnętrzne? 3. Czy efekty zewnętrzne są ściśle związane z lokalizacją interwencji publicznej? Asymetria informacji Asymetria informacji 7 występuje wtedy, kiedy jedna ze stron gry rynkowej posiada dostęp do większej ilości i/lub lepszej jakości informacji. Asymetria informacji prowadzi do: tzw. negatywnej selekcji (dokonujemy nieprawidłowych wyborów, nie posiadając pełnej informacji) oraz ryzyka nadużycia (tzw. problem motywacji). Problem negatywnej selekcji w praktyce oznacza, że firmy i konsumenci dokonują nieprawidłowych wyborów ponieważ nie posiadają pełnej informacji o oferowanych im produktach i usługach. Klasycznym przykładem jest rynek samochodów używanych. Ponieważ potencjalny nabywca nie 7 Za analizę rynków cechujących się asymetrią informacji, M. Spence, J. Stiglitz oraz G.A. Akerlof w 2001 roku otrzymali nagrodę Nobla. 20

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska

Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Ilustracja lub tytuł. Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz. Dr Barbara Grzybowska 2010 Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce Ilustracja lub tytuł Prof. dr hab. Małgorzata Juchniewicz Dr Barbara Grzybowska UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1 2 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA

(Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA 27.6.2014 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 198/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ KOMISJA EUROPEJSKA KOMUNIKAT KOMISJI Zasady ramowe

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie

Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie Pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Aleksandra Bąkowskiego Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Wybrane

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań

Raport końcowy z badań Raport końcowy z badań Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce przygotowany na potrzeby i z inicjatywy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych

Budowanie gotowości inwestycyjnej innowacyjnych pomysłów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo