WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała Senatu nr 38/S/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia Kraków, grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 3 I. Misja uczelni jako podstawa polityki jakości II. Model uczelnianego WSZJK III. Klasyfikator celów WSZJK IV. Struktura podmiotowa WSZJK V. Szczegółowy opis funkcjonujących w uczelni standardów i procedur jakości oraz ich audytu VI. Załączniki 1. Struktura organizacyjna WSEI Zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne w zakresie zapewniania jakości kształcenia 3. Instrukcja tworzenia, gromadzenia i udostępniania informacji w WSEI Zasady przyporządkowywania punktów ECTS w programie studiów w WSEI 5. Wzory ankiet 6. System Zapewniania Jakości Kształcenia Podręcznik Wprowadzający

3 Uwagi wstępne Po raz pierwszy program zarządzania jakością wprowadzony został w uczelni juŝ w 2001 roku 1. Następnie w roku 2006 nastąpiła modyfikacja systemu w kontekście dostosowywania programu kształcenia do wymogów Procesu Bolońskiego 2. W rezultacie kolejnych zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym uczelni senat uchwalił trzecią, rozwiniętą wersję systemu w 2009 roku 3, zawierającą istotne regulacje i procedury zarządzania procesem kształcenia, szczególnie w odniesieniu do efektów kształcenia. Przybrała ona postać podręcznika wprowadzającego dla pracowników i studentów. Obecna wersja Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, uwzględniająca niezbędne regulacje prawne związane z wdraŝaniem Krajowych Ram Kwalifikacji oraz standardy jakości określone przez Polską Komisję Akredytacyjną, a takŝe uwagi i opinie ekspertów bolońskich, przedstawicieli PKA oraz MNiSW prezentowane na naradach i szkoleniach, w których uczestniczyły władze i pracownicy WSEI - zatwierdzona została przez senat w grudniu 2012 roku 4. Stanowi teŝ rezultat dwunastoletnich doświadczeń uczelni w polityce jakości. Przewidziane jest równieŝ uaktualnienie podręcznika wprowadzającego do jakości z 2009 roku. W prezentowanym dokumencie przedstawione zostaną podstawowe elementy WSZJK w następującej kolejności 5 : misja uczelni jako podstawa polityki jakości, ramowy model uczelnianego WSZJK, klasyfikator celów WSZJK, organy i jednostki organizacyjne Uczelni odpowiedzialne za politykę jakości oraz audytujące realizację celów jakościowych, mechanizmy oceny efektywności WSZJK oraz instrumenty jego doskonalenia, system przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia. 1 Projekt ten zaprezentowano na posiedzeniu senatu w dniu 8 marca 2001 roku. 2 Uchwała Senatu nr 9/S/2006 z dn. 2 marca 2006 r. w spr. zaopiniowania zmian w Systemie Zarządzania Jakością Kształcenia. 3 Uchwała Senatu nr 10/S/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia. 4 Uchwała Senatu nr 38/S/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia. 5 Zob. M. Lisiński, M. Markowski, W. Wrona, Projektowanie wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), Materiały warsztatowe, Forum Jakości, Gdynia

4 I. MISJA UCZELNI JAKO PODSTAWA POLITYKI JAKOŚCI Misją uczelni jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duŝy stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, takŝe w środowisku wielokulturowym. W ramach tak nakreślonej misji szkoły sformułowane zostały następujące priorytety jakości: Priorytet 1. - połoŝenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji. Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki. Priorytet 2. - tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej. Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedŝerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angaŝowani są specjaliści praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4- tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów. Priorytet 3. - kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umoŝliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie 4

5 świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w załoŝeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są takŝe, w ramach Biura Karier i Analiz Rynku Pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. Priorytet 4. - pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wraŝliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety Smart. Priorytet 5. - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staŝe w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowo dydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim. Misja Uczelni i wynikające z niej priorytety stanowią wyjściową podstawę dla realizacji odpowiedniej polityki jakości. Jej główne cele to: 1) realizacja załoŝonych efektów i programu kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego oraz wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 2) reagowanie na oczekiwania praktyki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorczości lokalnej oraz oczekiwań regionalnego rynku pracy stanowiących główny komponent strategii uczelni, 3) zapewnienie wysokich standardów jakości pracy dydaktycznej oraz obsługi administracyjnej, 4) budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni, 5) ciągłe doskonalenie działań na bazie systematycznego gromadzenia i analizowania informacji od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 5

6 Realizacja wymienionych celów wymaga, by polityką jakości objęte były następujące obszary funkcjonowania Uczelni: 1) interesariusze zewnętrzni, 2) interesariusze wewnętrzni, 3) proces kształcenia (cele, efekty, programy studiów i metody nauczania, organizacja procesu kształcenia), 4) poziom naukowy uczelni, 5) wsparcie administracyjne, 6) infrastruktura dydaktyczna uczelni, 7) system informacyjny. Jakość kształcenia w Uczelni zdeterminowana jest, więc zatem wieloma czynnikami i uwarunkowaniami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Jedne z nich wpływają na jakość kształcenia pośrednio, tworząc materialną i naukową infrastrukturę procesu dydaktycznego, natomiast inne mają charakter bezpośrednich komponentów jakości. Próbę usystematyzowania tych czynników ilustruje poniŝszy schemat (zob. rys. 1). Rysunek 1. Czynniki determinujące jakość kształcenia w Uczelni Czynniki pośrednie Zasoby materialno- Badania Współpraca krajowa Otoczenie zewnętrzne rzeczowe Uczelni naukowe i międzynarodowa Sylwetka absolwenta (uzyskane efekty kształcenia) Jakość kształcenia Czynniki bezpośrednie Studenci Kadra dydaktyczna Misja i strategia Plan i program Metody Organizacja System System Warunki rozwoju Uczelni studiów nauczania kształcenia oceny motywowania osobowego studentów Podstawowym narzędziem realizacji polityki jakości kształcenia jest Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Funkcjonowanie WSZJK nadzoruje Rektor, a za 6

7 jego wdraŝanie, koordynację i doskonalenie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Ponadto, władze rektorskie i dziekańskie, kierownicy zakładów naukowodydaktycznych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni WSEI zobligowani są do podjęcia wszelkich starań w dąŝeniu do urzeczywistnienia przyjętych w polityce jakości celów i doskonalenia WSZJK. Ocena realizacji polityki jakości kształcenia jest dokonywana kaŝdego roku przez Władze Uczelni w trakcie audytu systemu na bazie wyników ewaluacji stopnia realizacji poszczególnych celów jakościowych. II. Model uczelnianego WSZJK Proces kształcenia w ujęciu cyrkularnym jako przedmiot analizy jakości ilustruje poniŝszy rysunek. Rysunek 2. Elementy procesu kształcenia Centralnym elementem w procesie kształcenia są efekty kształcenia i program studiów zdefiniowane zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, będące pochodną misji uczelni, wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji, oczekiwań rynku pracy oraz zainteresowań kandydatów na studia. Proces kształcenia oparty o efekty kształcenia jest głównym obszarem funkcjonowania WSZJK. Elementy tego systemu ilustruje rysunek 3. 7

8 Rysunek 3. Elementy wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. 8

9 Rysunek 4. System weryfikacji efektów kształcenia Efekty kształcenia, program studiów, proces nauczania, weryfikacja efektów kształcenia są ogniwami wzajemnie powiązanymi, a ich realizacja zaleŝy od wielu czynników. WSZJK ma na celu monitorowanie tych elementów i wnioskowanie o zmiany w oparciu o opinie płynące z oceny poszczególnych ogniw tego procesu. W przedstawionych dalej procedurach zawarte są, w ujęciu szczegółowym, podmiotowe i instrumentalne mechanizmy SZJK. III. KLASYFIKATOR CELÓW WSZJK Ogólnym celem WSZJK jest ciągłe doskonalenie procesów odpowiadających za realizację polityki jakości tak, aby spełniała ona kryteria prawne, oczekiwania regionalnego rynku pracy, kryteria wynikające z KRK i wytycznych PKA. Realizacja celu głównego polega na osiągnięciu wielu celów cząstkowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów objętych WSZJK. 9

10 Cele główne Cele główne z punktu widzenia jakie stawia się przez WSZJK 6 : 1. Analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia w programach kształcenia na studiach licencjackich oraz podyplomowych; 2. Doskonalenie udziału interesariuszy w określaniu, ocenie i współtworzeniu efektów kształcenia; 3. Identyfikowanie efektów kształcenia na rynku pracy; 4. Analiza i ocena poziomu kadry naukowo-dydaktycznej oraz wsparcia administracyjnego; 5. Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki; 6. Doskonalenie systemu informacyjnego; 7. Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań korygujących, naprawczych i doskonalących. Cele szczegółowe W ramach celów głównych stawianych przez WSZJK sformułowano następujące cele szczegółowe: 1. Analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia w programach kształcenia na studiach licencjackich oraz podyplomowych a. Badanie kompleksowości systemu b. Badanie czy system uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na jakość kształcenia c. Monitorowanie i aktualizacja programów i planów studiów opartych o efekty kształcenia d. Monitorowanie zasad oceniania studentów e. Monitorowanie weryfikacji efektów kształcenia 2. Doskonalenie udziału interesariuszy w określaniu, ocenie i współtworzeniu efektów kształcenia a. Analiza i ocena udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie badania i oceny czynników wpływających na jakość kształcenia, b. Analiza i ocena udziału interesariuszy wewnętrznych w procesie badania i oceny czynników wpływających na jakość kształcenia, 6 Zgodnie z zaleceniami PKA. Zob. M. Lisiński, M. Markowski, W. Wrona, Projektowanie wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), Materiały warsztatowe, Forum Jakości, Gdynia

11 c. Analiza skuteczności działań naprawczych. d. Analiza udziału przedstawicieli rynku pracy w ustalaniu i ocenie efektów kształcenia. 3. Identyfikowanie efektów kształcenia na rynku pracy a. Badanie rynku pracy, b. Monitorowanie losów absolwentów, c. Badanie zbieŝności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy. 4. Analiza i ocena poziomu kadry naukowo-dydaktycznej oraz wsparcia administracyjnego a. Badanie jakości kadry (dydaktycznej) prowadzącej proces kształcenia, b. Badanie jakości kadry (administracyjnej) wspierającej proces kształcenia, c. Badanie realizowanej polityki kadrowej Uczelni (doboru, weryfikacji, zapewnienia rozwoju kadry dydaktycznej), d. Analiza i ocena poziomu działalności naukowej kadry (szczególnie w zakresie obszarów wiedzy związanych z prowadzonym kształceniem). 5. Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki a. Badanie posiadanych zasobów materialnych (w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej), b. Badanie form i środków wsparcia studentów (administracyjnych, społecznych i socjalnych). 6. Doskonalenie systemu informacyjnego a. Analiza, ocena i doskonalenie systemu informacyjnego, tj. sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnianiu jakości kształcenia, b. Badanie publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów, c. Analiza i ocena mechanizmów WSZJK stosowanych w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk patologicznych. 7. Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań korygujących, naprawczych i doskonalących a. Ocena i doskonalenie efektywności WSZJK w badaniu przez jednostkę kształcenia prowadzonego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, b. Ocena i doskonalenie efektywności WSZJK w badaniu przez jednostkę przeprowadzania weryfikacji i oceny działań naprawczych. 11

12 Zakres analizy, oceny oraz doskonalenia funkcjonowania WSZJK Podstawowymi sposobami oceny funkcjonowania WSZJK oraz jego doskonalenia są: 1) analizy stopnia realizacji załoŝonych w programie kształcenia efektów kształcenia realizowanych w ramach wszystkich kierunków studiów i formach kształcenia, 2) badania prowadzone wśród zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni, 3) badania prowadzone wśród absolwentów uczelni, w szczególności w zakresie monitoringu karier zawodowych, 4) analizy sprawozdań z działalności organów i jednostek organizacyjnych Uczelni, 5) analizy sprawozdań z prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Oceny Kadry Naukowo-dydaktycznej, Komisji ds. dyplomowania studentów oraz innych doraźnych zespołów audytujących, 6) analizy raportów i ocen audytorów zewnętrznych, w tym PKA, 7) badania efektywności podjętych działań korygujących, naprawczych i doskonalących, 8) inne badania i analizy niezbędne do zapewnienia realizacji wysokiej jakości kształcenia w uczelni. Ponadto, propozycje zmian w procedurach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia moŝe zgłosić kaŝdy student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych czy słuchacz studiów podyplomowych, pracownik lub inne osoby związane z uczelnią. Propozycja zmian powinna zawierać opis zmiany, przyczynę proponowanej zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzonej zmiany oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Propozycje zmiany składane są do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w kancelarii Rektora. Analizy i oceny funkcjonowania WSZJK dokonuje Senat WSEI na posiedzeniu kończącym dany rok akademicki, na podstawie sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr. Struktura podmiotowa Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Kluczowe znaczenie w systemie zapewniania jakości kształcenia ma jego struktura podmiotowa, będąca wykazem organów, jednostek organizacyjnych i osób, wraz z ich zakresem kompetencji i odpowiedzialności w tworzeniu standardów jakości i zapewnianiu ich realizacji (kompetencje tych organów i jednostek organizacyjnych określa Statut WSEI oraz Regulamin organizacyjny). Struktura ta obejmuje: a) podmioty dostarczające informacje i opinie niezbędne do podejmowania decyzji przez organy uczelni: Kolegium Rektorskie, 12

13 Kolegium Dziekańskie, Rada Patronacka - składająca się z przedstawicieli firm i instytucji, Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy, Biuro Współpracy Zagranicznej, koordynatorzy przedmiotów, opiekunowie lat i grup dziekańskich, wewnętrzne zespoły eksperckie, studenci, absolwenci; b) podmioty podejmujące decyzje związane z procesem kształcenia i funkcjonowaniem WSZJK: Senat, Rektor, Kanclerz, Dziekan, Kierownik zakładu dydaktyczno-naukowego; c) podmioty przeprowadzające audyt jakości: Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadry naukowo-dydaktycznej (Uchwała Senatu nr 3/S/2011 z dn. 25 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadry naukowodydaktycznej), Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia (Zarządzenie Rektora nr 21/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie ustalenia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia), Komisja ds. dyplomowania studentów (Zarządzenie Dziekana nr 5/2010 z dn r. w sprawie powołania Komisji ds. dyplomowania studentów), Zespół ds. audytu prac dyplomowych (Zarządzenie Rektora nr 3/XII/2011 z dn r. w spr. audytu jakości prac dyplomowych i procesu dyplomowania). Oprócz podmiotów przeprowadzających audyt systematycznie funkcjonują komisje doraźne powoływane dla realizacji określonego zadania (np. na mocy Zarządzenia Rektora nr 1/VI/2012 z dn r. w spr. powołania komisji ds. audytu w dziekanacie, Zarządzenia Rektora nr 2/X/2012 z dn r. w spr. powołania zespołu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego). Przedstawiona klasyfikacja podmiotów oparta jest o tzw. decydujące kryterium, bowiem oprócz funkcji głównych, poszczególne podmioty mogą spełniać dodatkowo zadania opiniodawcze, kontrolne, projektujące zmiany, np. opinie i inicjatywy Senatu, inicjatywa Dziekana w zakresie audytu, funkcje doradcze Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr. Odpowiedzialność za kompleksowy proces funkcjonowania systemu jakości w uczelni ponosi Rektor. Do jego inicjatywy naleŝy odpowiednie zapewnienie uczestnictwa pozostałych organów uczelni, kierowników jednostek organizacyjnych, studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych, absolwentów i praktyków w procesie kształtowania, ewaluacji, rozwoju i doskonalenia systemu. 13

14 Zakres obowiązków stałych audytorów funkcjonowania WSZIK 1. Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr a) Realizacja celów zawartych w WSZJK; b) Podejmowanie wszelkich działań, a zwłaszcza formułowanie ocen i wniosków związanych z podnoszeniem jakości kształcenia; c) Opiniowanie efektów kształcenia oraz programów studiów, zgłaszanie w tym względzie własnych projektów zmian; d) Przeprowadzanie ocen jakości kadry naukowo-dydaktycznej i formułowanie odpowiednich wniosków i zaleceń dla stosownych organów; e) Opracowanie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych i egzaminów oraz formułowanie wniosków z przeprowadzanych w tym zakresie analiz; f) Przeprowadzanie analiz i ocen metod weryfikacji efektów kształcenia, a w szczególności egzaminów oraz prac dyplomowych; g) Przeprowadzanie analiz i ocen wszystkich obszarów i czynników wpływających bezpośrednio i pośrednio na efektywność procesu kształcenia; h) Analiza i ocena wyników badań losów absolwentów uczelni; i) Ocena zaangaŝowania specjalistów praktyków w realizacji procesu dydaktycznego; j) Analiza i ocena spójności oczekiwań rynku pracy, misji uczelni, efektów kształcenia, programu studiów oraz poziomu i struktury kadry naukowodydaktycznej; k) Przygotowywanie sprawozdań z działalności komisji za dany rok akademicki i przedstawienie stosownej informacji na senacie; l) Opiniowanie rocznych raportów Pełnomocnika ds. jakości kształcenia z prac nad doskonaleniem WSZJK; m) Opiniowanie raportów samooceny oraz innych sprawozdań dotyczących jakości kształcenia. 2. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia a) Realizacja celów zawartych w WSZJK; b) Projektowanie i doskonalenie systemu jakości kształcenia; c) WdraŜanie systemu jakości kształcenia; 14

15 d) Zarządzanie systemem jakości kształcenia w kooperacji z jednostkami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy procesu zarządzania jakością; e) Kontrola skuteczności funkcjonowania systemu poprzez nadzór, organizację i szkolenie podległych jednostek odpowiedzialnych za efektywność systemu jakości; f) Monitorowanie efektów i praktycznych aspektów kształcenia; g) Projektowanie, wdraŝanie we współpracy z Dziekanem, systemu weryfikacji efektów kształcenia; h) Promowanie systemu jakości kształcenia; i) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ECTS. 3. Komisja ds. dyplomowania studentów a) Analiza i ocena funkcjonowania systemu dyplomowania studentów, a w szczególności wyraŝanie opinii i formułowanie wniosków w zakresie zmian w systemie b) Opiniowanie problematyki zgłaszanej jako projekty seminariów dyplomowych i zgodności tej problematyki z profilem kierunku studiów oraz z kwalifikacjami promotorów c) Opiniowanie przekładanych przez promotorów tematów prac dyplomowych z punktu widzenia ich zgodności z profilem kierunku studiów d) Formułowanie - w oparciu o sugestie Rady Patronackiej i podmiotów zewnętrznych propozycji problematyki prac dyplomowych priorytetowej z punktu widzenia potrzeb regionu 15

16 IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONUJĄCYCH W UCZELNI STANDARDÓW I PROCEDUR JAKOŚCI ORAZ ICH AUDYTU

17 Tabela 2. Szczegółowy opis funkcjonujących w Uczelni standardów i procedur jakości oraz ich audytu Determinanty jakości Misja i cele uczelni Jednostka realizująca Rektor Senat Dziekan Podstawowe regulacje sposób realizacji Statut Uczelni - kompetencje Senatu, Rektora, Dziekana, Kanclerza Uchwała Senatu nr 2/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej misji i strategii rozwoju uczelni Uchwała Senatu nr 5/S/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju kierunków Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych prowadzona przez Senat uczelni, Kolegium Rektorskie, Radę Patronacką, Kolegium Dziekańskie, opinie kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Dokumentacja Uchwały i protokoły z posiedzeń Senatu Protokoły z posiedzeń Kolegium Rektorskiego Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Patronackiej Protokoły z posiedzeń Kolegium Dziekańskiego Opinie i wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Decyzje naprawczedoskonalące Rektor Senat Identyfikacja wymagań kandydatów na studia Biuro Promocji Regulamin organizacyjny, Uchwała Senatu nr 2/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej misji i strategii rozwoju uczelni Plan promocji zatwierdzony przez Rektora Gromadzenie opinii podczas rekrutacji na studia w szkołach, Gromadzenie opinii podczas rozmów w punkcie informacyjnym, Analizowanie ogólnodostępnych opracowań na temat preferencji kandydatów na studia Sprawozdania i wnioski pracowników i studentów z wizyt w szkołach Ankiety wypełniane przez kandydatów podczas rekrutacji Sprawozdania i wnioski z dni otwartych i imprez Pełnomocnik ds. promocji Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Kanclerz Prorektor Rektor

18 Determinanty jakości Projektowanie efektów kształcenia Jednostka realizująca Dziekan, Rektor, Senat Podstawowe regulacje sposób realizacji Uchwała Senatu nr 2/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej misji i strategii rozwoju uczelni Uchwała Senatu nr 3/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia określonych efektów procesu kształcenia dla kierunku Zarządzanie zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Uchwała Senatu nr 9/S/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia określonych efektów procesu kształcenia dla kierunku Informatyka i ekonometria zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Zarządzenie Rektora nr 2/XI/2011 z dnia 20 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego planu działań w zakresie wdraŝania w uczelni Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) W projektowaniu kierunkowych efektów kształcenia uczestniczą interesariusze wewnętrzni (studenci, pracownicy, kierownicy zakładów naukowo-dydaktycznych) oraz zewnętrzni (pracodawcy, absolwenci) Opinie wyraŝane są na stałych forach Kolegium Dziekańskie, Kolegium Rektorskie, Zebrania zakładów naukowo-dydaktycznych, Klub Absolwenta, zebrania Rady Patronackiej, zebrania Samorządu Studentów, ogólne zebrania pracowników Opinie stanowią podstawę do opracowania projektu efektów przez zespoły eksperckie w pionie Dziekana Dokumentacja organizowanych w uczelni dla uczniów i nauczycieli szkół średnich Biznes plany uczniów wykonane w ramach konkursu Przedsiębiorczości Protokoły i uchwały posiedzeń Senatu Dokumentacja zarządzeń Rektora i Dziekana Protokoły zespołów eksperckich Protokoły Kolegium Rektorskiego i Dziekańskiego Protokoły Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Protokoły posiedzeń Rady Patronackiej Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Decyzje naprawczedoskonalące Dziekan Rektor Senat 18

19 Determinanty jakości Jednostka realizująca Podstawowe regulacje sposób realizacji Dokumentacja Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Decyzje naprawczedoskonalące Udział przedstawicieli rynku pracy w projektowaniu efektów kształcenia Doskonalenie programów studiów Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy Uchwała Senatu nr 7/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych w sprawie opracowania programu studiów i systemu ECTS Regulamin organizacyjny -zakres czynności BKiARP Regulamin Rady Patronackiej Analiza wymagań rynku pracy na podstawie przeglądu opracowań instytucji rynku pracy dotyczących zapotrzebowania na pracę w poszczególnych grupach zawodowych Opinie Rady Patronackiej Opinie pracodawców i praktykodawców Statut Uczelni zakres kompetencji Dziekana, Regulamin organizacyjny zakres kompetencji Prodziekana Uchwała Senatu nr 7/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych w sprawie opracowania programu studiów i systemu ECTS Uchwała Senatu nr 30/S/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Zarządzanie dla Opracowania instytucji rynku pracy dostępne w Biurze Karier Informacje ze stron internetowych Urzędów Pracy Protokoły i teczka Rady Patronackiej Wnioski z konferencji i narad, w których uczestniczą przedstawiciele uczelni, w tym organizowane przez Prezydenta Krakowa, FEP w Łodzi Opinie praktyków prowadzących zajęcia Opinie studentów odbywających praktykę Kierownik Biura Karier i Analiz Rynku Pracy Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości i oceny kadr Kolegium rektorskie Rektor Senat 19

20 Determinanty jakości Doskonalenie programów studiów Jednostka realizująca Dziekan Rada Patronacka Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy Podstawowe regulacje sposób realizacji studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2007/2008. (oparty o system ECTS, wraz z zasadami przyznawania punktów) Uchwała Senatu nr 14/S/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów i struktury ECTS dla kierunku Zarządzanie zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Uchwała Senatu nr 15/S/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów i struktury ECTS dla kierunku Informatyka i ekonometria zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Uchwała Senatu nr 6/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego wzoru sylabusa przedmiotu. Dziekan w porozumieniu z Rektorem przygotowuje projekty zmian w programie studiów uwzględniając: wyniki weryfikacji efektów kształcenia, opinie wyraŝone przez Radę Patronacką, Kolegium Dziekańskie, Kierowników zakładów naukowo-dydaktycznych, Samorząd Studentów, prowadzących przedmioty, opiekunów kierunków i specjalności, wnioski z ogólnych narad dydaktycznych. Projekty opiniowane są przez Kolegium Rektorskie i Komisję ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Dokumentacja Statut Uczelni Uchwała i protokół z posiedzenia Senatu Protokoły Kolegium Dziekańskiego Protokoły Kolegium Rektorskiego Protokoły Rady patronackiej Protokoły Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Wnioski z badań Biura Karier i Analiz Rynku Pracy ankiety Opinie Samorządu Studenckiego Protokoły z zebrań Zakładów naukowo-dydaktycznych Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Komisja ds. dyplomowania studentów Decyzje naprawczedoskonalące Dziekan Rektor Senat 20

21 Determinanty jakości Jednostka realizująca Podstawowe regulacje sposób realizacji Dokumentacja Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Decyzje naprawczedoskonalące Weryfikacja efektów kształcenia Rektor, Dziekan Regulamin Studiów, Regulamin Praktyk Zawodowych, Regulamin Przygotowania i Obrony Pracy Dyplomowej, Regulamin pracy Komisji ds. dyplomowania studentów, Zarządzenie Rektora nr 3/XII/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie audytu jakości prac dyplomowych i procesu dyplomowania Zarządzenie Dziekana nr 19/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury weryfikacji efektów kształcenia Zarządzenie Dziekana nr 12/2012 z dnia 14 września 2012r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów Zakres zadań Biura Karier i Analiz Rynku Pracy Regulamin Organizacyjny Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na czterech poziomach: przedmiot (moduł), praktyki zawodowe, egzamin dyplomowy, rynek pracy. Weryfikacja na kaŝdym z tych poziomów odbywa się według ustalonych procedur zawartych w Zarządzeniu Dziekana i Rektora W weryfikacji na poziomie rynku pracy uczestniczą interesariusze zewnętrzni (absolwenci i pracodawcy, praktykodawcy) W zakresie badania losów absolwentów i opinii pracodawców Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy Dziekan (Prodziekan), kierownik Biura Karier i Analiz Rynku Pracy opracowują przejściowe i roczne raporty z weryfikacji efektów kształcenia Dokumentacja zarządzeń Rektora i Dziekana Ankieta ewaluacyjna dla prowadzących zajęcia Ankieta ewaluacyjna dla studentów Ankieta badania opinii studentów przed obroną pracy dyplomowej raport końcowy Ankieta badania losów absolwentów raport końcowy Dokumentacja zaliczeń przedmiotów, praktyk, egzaminu dyplomowego Ankieta badania opinii Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Komisja ds. dyplomowania studentów Dziekan Rektor Senat 21

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia

Wydział Ekonomii. Wydziałowy System Jakości Kształcenia Wydział Ekonomii Wydziałowy System Jakości Kształcenia Katowice 2013 Wprowadzenie Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia obejmuje planowanie i monitorowanie kształcenia na studiach I i II stopnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Procedura 26. Warunki kształcenia Procedura 26 Warunki kształcenia 1 1. Cel i zakres procedury Celem jest ocena i stałe doskonalenie warunków kształcenia w Wydziale Nauk o Zdrowiu. 2. Terminologia Warunki kształcenia są związane z posiadanym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydział Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia 1. Informacja o wdrożeniu Systemu Uczelniany Wewnętrzny System

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk, 2013 Spis treści 1. Podstawa prawna. 2. Cel projektowania i wdrażania systemu zarządzania jakością kształcenia. 3. System

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE NR 1/08 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Na podstawie 35 ust.

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 7 /2014 DYREKTORA GENERALNEGO ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W ŁODZI z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo