WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Wydanie IV"

Transkrypt

1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK) Wydanie IV uwzględniające regulacje prawne i wymogi wynikające z Krajowych Ram Kwalifikacji Uchwała Senatu nr 38/S/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia Kraków, grudzień 2012

2 SPIS TREŚCI Uwagi wstępne 3 I. Misja uczelni jako podstawa polityki jakości II. Model uczelnianego WSZJK III. Klasyfikator celów WSZJK IV. Struktura podmiotowa WSZJK V. Szczegółowy opis funkcjonujących w uczelni standardów i procedur jakości oraz ich audytu VI. Załączniki 1. Struktura organizacyjna WSEI Zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne w zakresie zapewniania jakości kształcenia 3. Instrukcja tworzenia, gromadzenia i udostępniania informacji w WSEI Zasady przyporządkowywania punktów ECTS w programie studiów w WSEI 5. Wzory ankiet 6. System Zapewniania Jakości Kształcenia Podręcznik Wprowadzający

3 Uwagi wstępne Po raz pierwszy program zarządzania jakością wprowadzony został w uczelni juŝ w 2001 roku 1. Następnie w roku 2006 nastąpiła modyfikacja systemu w kontekście dostosowywania programu kształcenia do wymogów Procesu Bolońskiego 2. W rezultacie kolejnych zmian w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym uczelni senat uchwalił trzecią, rozwiniętą wersję systemu w 2009 roku 3, zawierającą istotne regulacje i procedury zarządzania procesem kształcenia, szczególnie w odniesieniu do efektów kształcenia. Przybrała ona postać podręcznika wprowadzającego dla pracowników i studentów. Obecna wersja Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, uwzględniająca niezbędne regulacje prawne związane z wdraŝaniem Krajowych Ram Kwalifikacji oraz standardy jakości określone przez Polską Komisję Akredytacyjną, a takŝe uwagi i opinie ekspertów bolońskich, przedstawicieli PKA oraz MNiSW prezentowane na naradach i szkoleniach, w których uczestniczyły władze i pracownicy WSEI - zatwierdzona została przez senat w grudniu 2012 roku 4. Stanowi teŝ rezultat dwunastoletnich doświadczeń uczelni w polityce jakości. Przewidziane jest równieŝ uaktualnienie podręcznika wprowadzającego do jakości z 2009 roku. W prezentowanym dokumencie przedstawione zostaną podstawowe elementy WSZJK w następującej kolejności 5 : misja uczelni jako podstawa polityki jakości, ramowy model uczelnianego WSZJK, klasyfikator celów WSZJK, organy i jednostki organizacyjne Uczelni odpowiedzialne za politykę jakości oraz audytujące realizację celów jakościowych, mechanizmy oceny efektywności WSZJK oraz instrumenty jego doskonalenia, system przepisów prawnych normujących proces zapewnienia jakości kształcenia. 1 Projekt ten zaprezentowano na posiedzeniu senatu w dniu 8 marca 2001 roku. 2 Uchwała Senatu nr 9/S/2006 z dn. 2 marca 2006 r. w spr. zaopiniowania zmian w Systemie Zarządzania Jakością Kształcenia. 3 Uchwała Senatu nr 10/S/2009 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia. 4 Uchwała Senatu nr 38/S/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wewnętrznym Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia. 5 Zob. M. Lisiński, M. Markowski, W. Wrona, Projektowanie wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), Materiały warsztatowe, Forum Jakości, Gdynia

4 I. MISJA UCZELNI JAKO PODSTAWA POLITYKI JAKOŚCI Misją uczelni jest kształcenie kadr, głównie dla potrzeb małej i średniej przedsiębiorczości, w sposób odpowiadający wysokim standardom jakości, oparty o dobrą współpracę uczelni z otoczeniem zewnętrznym oraz duŝy stopień indywidualizacji studiów i elastyczności względem rynku pracy. Absolwenci uczelni są dobrze przygotowani zarówno pod kątem praktycznym, jak i do dalszej ustawicznej edukacji, są kreatywni, zdolni do pracy zespołowej oraz aktywności obywatelskiej, takŝe w środowisku wielokulturowym. W ramach tak nakreślonej misji szkoły sformułowane zostały następujące priorytety jakości: Priorytet 1. - połoŝenie nacisku na nowoczesną wiedzę, odpowiadającą europejskim standardom jakości i wymogom Krajowych Ram Kwalifikacji, stanowiącą podstawę dalszej ustawicznej edukacji. Sposób realizacji: kadra naukowo-dydaktyczna o znaczącym dorobku naukowym, krajowa i międzynarodowa współpraca dydaktyczna i naukowa; konferencje naukowe i otwarte wykłady wybitnych specjalistów, aktualna literatura i publicystyka w zbiorach biblioteki. Priorytet 2. - tworzenie elastycznych i zindywidualizowanych programów kształcenia specjalnościowego, zarówno pod kątem potrzeb rynku pracy, jak i zainteresowań studentów oraz oparcie ich o rozwiązywanie problemów praktycznych i umiejętność pracy zespołowej. Sposób realizacji: programy kształcenia konsultowane są z Radą Patronacką uczelni, składającą się m.in. z wybitnych menedŝerów i przedstawicieli urzędów pracy; w procesie dydaktycznym angaŝowani są specjaliści praktycy; nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora legitymują się udokumentowanym dorobkiem praktycznym; studenci odbywają 4- tygodniową praktykę zawodową krajową lub zagraniczną, prowadzenie analiz rynku pracy i badanie losów absolwentów. Priorytet 3. - kształtowanie przedsiębiorczych i innowacyjnych postaw, umoŝliwiających i warunkujących aktywność absolwentów na rynku pracy, a następnie aktywną rolę w środowisku pracy lub w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Sposób realizacji: znaczny udział aktywnych form zajęć, projekty zespołowe i case study, ćwiczenia w firmie symulacyjnej, uczelniane centrum wspierania przedsiębiorczości - gdzie 4

5 świadczona jest pomoc studentom i absolwentom uczelni w załoŝeniu i prowadzeniu własnej firmy. Organizowane są takŝe, w ramach Biura Karier i Analiz Rynku Pracy, warsztaty z zakresu aktywnych form poszukiwania pracy. Priorytet 4. - pobudzanie wśród studentów aktywności obywatelskiej i społecznej wraŝliwości, skłonności i umiejętności do kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Sposób realizacji: zajęcia z przedmiotów humanistycznych (psychologia, socjologia, etyka biznesu), akcje charytatywne organizowane przez Samorząd Studencki, warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, działalność kół naukowych, redagowanie studenckiej gazety Smart. Priorytet 5. - tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Sposób realizacji: praktyki i staŝe w firmach w Anglii, Niemczech, Irlandii, studia zagraniczne w ramach umów zawartych z uczelniami w Niemczech, Austrii, Danii, Słowenii i w Łotwie, wymiana studentów i pracowników naukowo dydaktycznych w ramach programu Erasmus, do wyboru studentów przedmioty w języku angielskim. Misja Uczelni i wynikające z niej priorytety stanowią wyjściową podstawę dla realizacji odpowiedniej polityki jakości. Jej główne cele to: 1) realizacja załoŝonych efektów i programu kształcenia zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa WyŜszego oraz wytycznymi Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 2) reagowanie na oczekiwania praktyki gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorczości lokalnej oraz oczekiwań regionalnego rynku pracy stanowiących główny komponent strategii uczelni, 3) zapewnienie wysokich standardów jakości pracy dydaktycznej oraz obsługi administracyjnej, 4) budowanie i szerzenie kultury jakości wśród studentów i pracowników uczelni, 5) ciągłe doskonalenie działań na bazie systematycznego gromadzenia i analizowania informacji od interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. 5

6 Realizacja wymienionych celów wymaga, by polityką jakości objęte były następujące obszary funkcjonowania Uczelni: 1) interesariusze zewnętrzni, 2) interesariusze wewnętrzni, 3) proces kształcenia (cele, efekty, programy studiów i metody nauczania, organizacja procesu kształcenia), 4) poziom naukowy uczelni, 5) wsparcie administracyjne, 6) infrastruktura dydaktyczna uczelni, 7) system informacyjny. Jakość kształcenia w Uczelni zdeterminowana jest, więc zatem wieloma czynnikami i uwarunkowaniami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Jedne z nich wpływają na jakość kształcenia pośrednio, tworząc materialną i naukową infrastrukturę procesu dydaktycznego, natomiast inne mają charakter bezpośrednich komponentów jakości. Próbę usystematyzowania tych czynników ilustruje poniŝszy schemat (zob. rys. 1). Rysunek 1. Czynniki determinujące jakość kształcenia w Uczelni Czynniki pośrednie Zasoby materialno- Badania Współpraca krajowa Otoczenie zewnętrzne rzeczowe Uczelni naukowe i międzynarodowa Sylwetka absolwenta (uzyskane efekty kształcenia) Jakość kształcenia Czynniki bezpośrednie Studenci Kadra dydaktyczna Misja i strategia Plan i program Metody Organizacja System System Warunki rozwoju Uczelni studiów nauczania kształcenia oceny motywowania osobowego studentów Podstawowym narzędziem realizacji polityki jakości kształcenia jest Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia. Funkcjonowanie WSZJK nadzoruje Rektor, a za 6

7 jego wdraŝanie, koordynację i doskonalenie odpowiada Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia. Ponadto, władze rektorskie i dziekańskie, kierownicy zakładów naukowodydaktycznych, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz administracyjni WSEI zobligowani są do podjęcia wszelkich starań w dąŝeniu do urzeczywistnienia przyjętych w polityce jakości celów i doskonalenia WSZJK. Ocena realizacji polityki jakości kształcenia jest dokonywana kaŝdego roku przez Władze Uczelni w trakcie audytu systemu na bazie wyników ewaluacji stopnia realizacji poszczególnych celów jakościowych. II. Model uczelnianego WSZJK Proces kształcenia w ujęciu cyrkularnym jako przedmiot analizy jakości ilustruje poniŝszy rysunek. Rysunek 2. Elementy procesu kształcenia Centralnym elementem w procesie kształcenia są efekty kształcenia i program studiów zdefiniowane zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, będące pochodną misji uczelni, wymagań Krajowych Ram Kwalifikacji, oczekiwań rynku pracy oraz zainteresowań kandydatów na studia. Proces kształcenia oparty o efekty kształcenia jest głównym obszarem funkcjonowania WSZJK. Elementy tego systemu ilustruje rysunek 3. 7

8 Rysunek 3. Elementy wewnętrznego systemu zarządzania jakością kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. 8

9 Rysunek 4. System weryfikacji efektów kształcenia Efekty kształcenia, program studiów, proces nauczania, weryfikacja efektów kształcenia są ogniwami wzajemnie powiązanymi, a ich realizacja zaleŝy od wielu czynników. WSZJK ma na celu monitorowanie tych elementów i wnioskowanie o zmiany w oparciu o opinie płynące z oceny poszczególnych ogniw tego procesu. W przedstawionych dalej procedurach zawarte są, w ujęciu szczegółowym, podmiotowe i instrumentalne mechanizmy SZJK. III. KLASYFIKATOR CELÓW WSZJK Ogólnym celem WSZJK jest ciągłe doskonalenie procesów odpowiadających za realizację polityki jakości tak, aby spełniała ona kryteria prawne, oczekiwania regionalnego rynku pracy, kryteria wynikające z KRK i wytycznych PKA. Realizacja celu głównego polega na osiągnięciu wielu celów cząstkowych, odnoszących się do poszczególnych obszarów objętych WSZJK. 9

10 Cele główne Cele główne z punktu widzenia jakie stawia się przez WSZJK 6 : 1. Analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia w programach kształcenia na studiach licencjackich oraz podyplomowych; 2. Doskonalenie udziału interesariuszy w określaniu, ocenie i współtworzeniu efektów kształcenia; 3. Identyfikowanie efektów kształcenia na rynku pracy; 4. Analiza i ocena poziomu kadry naukowo-dydaktycznej oraz wsparcia administracyjnego; 5. Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki; 6. Doskonalenie systemu informacyjnego; 7. Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań korygujących, naprawczych i doskonalących. Cele szczegółowe W ramach celów głównych stawianych przez WSZJK sformułowano następujące cele szczegółowe: 1. Analiza, ocena i doskonalenie efektów kształcenia w programach kształcenia na studiach licencjackich oraz podyplomowych a. Badanie kompleksowości systemu b. Badanie czy system uwzględnia wszystkie czynniki mające wpływ na jakość kształcenia c. Monitorowanie i aktualizacja programów i planów studiów opartych o efekty kształcenia d. Monitorowanie zasad oceniania studentów e. Monitorowanie weryfikacji efektów kształcenia 2. Doskonalenie udziału interesariuszy w określaniu, ocenie i współtworzeniu efektów kształcenia a. Analiza i ocena udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie badania i oceny czynników wpływających na jakość kształcenia, b. Analiza i ocena udziału interesariuszy wewnętrznych w procesie badania i oceny czynników wpływających na jakość kształcenia, 6 Zgodnie z zaleceniami PKA. Zob. M. Lisiński, M. Markowski, W. Wrona, Projektowanie wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK), Materiały warsztatowe, Forum Jakości, Gdynia

11 c. Analiza skuteczności działań naprawczych. d. Analiza udziału przedstawicieli rynku pracy w ustalaniu i ocenie efektów kształcenia. 3. Identyfikowanie efektów kształcenia na rynku pracy a. Badanie rynku pracy, b. Monitorowanie losów absolwentów, c. Badanie zbieŝności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy. 4. Analiza i ocena poziomu kadry naukowo-dydaktycznej oraz wsparcia administracyjnego a. Badanie jakości kadry (dydaktycznej) prowadzącej proces kształcenia, b. Badanie jakości kadry (administracyjnej) wspierającej proces kształcenia, c. Badanie realizowanej polityki kadrowej Uczelni (doboru, weryfikacji, zapewnienia rozwoju kadry dydaktycznej), d. Analiza i ocena poziomu działalności naukowej kadry (szczególnie w zakresie obszarów wiedzy związanych z prowadzonym kształceniem). 5. Analiza i ocena zasobów materialnych jednostki a. Badanie posiadanych zasobów materialnych (w tym infrastruktury dydaktycznej i naukowej), b. Badanie form i środków wsparcia studentów (administracyjnych, społecznych i socjalnych). 6. Doskonalenie systemu informacyjnego a. Analiza, ocena i doskonalenie systemu informacyjnego, tj. sposobów gromadzenia, analizowania i wykorzystywania informacji w zapewnianiu jakości kształcenia, b. Badanie publicznego dostępu do aktualnych i obiektywnie przedstawionych informacji o programach studiów, zakładanych efektach kształcenia, organizacji i procedurach toku studiów, c. Analiza i ocena mechanizmów WSZJK stosowanych w celu zapobiegania i eliminacji zjawisk patologicznych. 7. Doskonalenie efektywności instrumentów weryfikacji i oceny działań korygujących, naprawczych i doskonalących a. Ocena i doskonalenie efektywności WSZJK w badaniu przez jednostkę kształcenia prowadzonego na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych, b. Ocena i doskonalenie efektywności WSZJK w badaniu przez jednostkę przeprowadzania weryfikacji i oceny działań naprawczych. 11

12 Zakres analizy, oceny oraz doskonalenia funkcjonowania WSZJK Podstawowymi sposobami oceny funkcjonowania WSZJK oraz jego doskonalenia są: 1) analizy stopnia realizacji załoŝonych w programie kształcenia efektów kształcenia realizowanych w ramach wszystkich kierunków studiów i formach kształcenia, 2) badania prowadzone wśród zewnętrznych i wewnętrznych interesariuszy uczelni, 3) badania prowadzone wśród absolwentów uczelni, w szczególności w zakresie monitoringu karier zawodowych, 4) analizy sprawozdań z działalności organów i jednostek organizacyjnych Uczelni, 5) analizy sprawozdań z prac Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Oceny Kadry Naukowo-dydaktycznej, Komisji ds. dyplomowania studentów oraz innych doraźnych zespołów audytujących, 6) analizy raportów i ocen audytorów zewnętrznych, w tym PKA, 7) badania efektywności podjętych działań korygujących, naprawczych i doskonalących, 8) inne badania i analizy niezbędne do zapewnienia realizacji wysokiej jakości kształcenia w uczelni. Ponadto, propozycje zmian w procedurach zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia moŝe zgłosić kaŝdy student studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych czy słuchacz studiów podyplomowych, pracownik lub inne osoby związane z uczelnią. Propozycja zmian powinna zawierać opis zmiany, przyczynę proponowanej zmiany, przewidywane konsekwencje wprowadzonej zmiany oraz dane kontaktowe zgłaszającego. Propozycje zmiany składane są do Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia w kancelarii Rektora. Analizy i oceny funkcjonowania WSZJK dokonuje Senat WSEI na posiedzeniu kończącym dany rok akademicki, na podstawie sprawozdania Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr. Struktura podmiotowa Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Kluczowe znaczenie w systemie zapewniania jakości kształcenia ma jego struktura podmiotowa, będąca wykazem organów, jednostek organizacyjnych i osób, wraz z ich zakresem kompetencji i odpowiedzialności w tworzeniu standardów jakości i zapewnianiu ich realizacji (kompetencje tych organów i jednostek organizacyjnych określa Statut WSEI oraz Regulamin organizacyjny). Struktura ta obejmuje: a) podmioty dostarczające informacje i opinie niezbędne do podejmowania decyzji przez organy uczelni: Kolegium Rektorskie, 12

13 Kolegium Dziekańskie, Rada Patronacka - składająca się z przedstawicieli firm i instytucji, Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy, Biuro Współpracy Zagranicznej, koordynatorzy przedmiotów, opiekunowie lat i grup dziekańskich, wewnętrzne zespoły eksperckie, studenci, absolwenci; b) podmioty podejmujące decyzje związane z procesem kształcenia i funkcjonowaniem WSZJK: Senat, Rektor, Kanclerz, Dziekan, Kierownik zakładu dydaktyczno-naukowego; c) podmioty przeprowadzające audyt jakości: Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadry naukowo-dydaktycznej (Uchwała Senatu nr 3/S/2011 z dn. 25 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadry naukowodydaktycznej), Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia (Zarządzenie Rektora nr 21/2007 z dnia 20 grudnia 2007 w sprawie ustalenia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. jakości kształcenia), Komisja ds. dyplomowania studentów (Zarządzenie Dziekana nr 5/2010 z dn r. w sprawie powołania Komisji ds. dyplomowania studentów), Zespół ds. audytu prac dyplomowych (Zarządzenie Rektora nr 3/XII/2011 z dn r. w spr. audytu jakości prac dyplomowych i procesu dyplomowania). Oprócz podmiotów przeprowadzających audyt systematycznie funkcjonują komisje doraźne powoływane dla realizacji określonego zadania (np. na mocy Zarządzenia Rektora nr 1/VI/2012 z dn r. w spr. powołania komisji ds. audytu w dziekanacie, Zarządzenia Rektora nr 2/X/2012 z dn r. w spr. powołania zespołu do przeprowadzenia audytu wewnętrznego). Przedstawiona klasyfikacja podmiotów oparta jest o tzw. decydujące kryterium, bowiem oprócz funkcji głównych, poszczególne podmioty mogą spełniać dodatkowo zadania opiniodawcze, kontrolne, projektujące zmiany, np. opinie i inicjatywy Senatu, inicjatywa Dziekana w zakresie audytu, funkcje doradcze Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr. Odpowiedzialność za kompleksowy proces funkcjonowania systemu jakości w uczelni ponosi Rektor. Do jego inicjatywy naleŝy odpowiednie zapewnienie uczestnictwa pozostałych organów uczelni, kierowników jednostek organizacyjnych, studentów, pracowników dydaktyczno-naukowych, absolwentów i praktyków w procesie kształtowania, ewaluacji, rozwoju i doskonalenia systemu. 13

14 Zakres obowiązków stałych audytorów funkcjonowania WSZIK 1. Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr a) Realizacja celów zawartych w WSZJK; b) Podejmowanie wszelkich działań, a zwłaszcza formułowanie ocen i wniosków związanych z podnoszeniem jakości kształcenia; c) Opiniowanie efektów kształcenia oraz programów studiów, zgłaszanie w tym względzie własnych projektów zmian; d) Przeprowadzanie ocen jakości kadry naukowo-dydaktycznej i formułowanie odpowiednich wniosków i zaleceń dla stosownych organów; e) Opracowanie zasad hospitacji zajęć dydaktycznych i egzaminów oraz formułowanie wniosków z przeprowadzanych w tym zakresie analiz; f) Przeprowadzanie analiz i ocen metod weryfikacji efektów kształcenia, a w szczególności egzaminów oraz prac dyplomowych; g) Przeprowadzanie analiz i ocen wszystkich obszarów i czynników wpływających bezpośrednio i pośrednio na efektywność procesu kształcenia; h) Analiza i ocena wyników badań losów absolwentów uczelni; i) Ocena zaangaŝowania specjalistów praktyków w realizacji procesu dydaktycznego; j) Analiza i ocena spójności oczekiwań rynku pracy, misji uczelni, efektów kształcenia, programu studiów oraz poziomu i struktury kadry naukowodydaktycznej; k) Przygotowywanie sprawozdań z działalności komisji za dany rok akademicki i przedstawienie stosownej informacji na senacie; l) Opiniowanie rocznych raportów Pełnomocnika ds. jakości kształcenia z prac nad doskonaleniem WSZJK; m) Opiniowanie raportów samooceny oraz innych sprawozdań dotyczących jakości kształcenia. 2. Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia a) Realizacja celów zawartych w WSZJK; b) Projektowanie i doskonalenie systemu jakości kształcenia; c) WdraŜanie systemu jakości kształcenia; 14

15 d) Zarządzanie systemem jakości kształcenia w kooperacji z jednostkami odpowiedzialnymi za poszczególne elementy procesu zarządzania jakością; e) Kontrola skuteczności funkcjonowania systemu poprzez nadzór, organizację i szkolenie podległych jednostek odpowiedzialnych za efektywność systemu jakości; f) Monitorowanie efektów i praktycznych aspektów kształcenia; g) Projektowanie, wdraŝanie we współpracy z Dziekanem, systemu weryfikacji efektów kształcenia; h) Promowanie systemu jakości kształcenia; i) Nadzór nad funkcjonowaniem systemu ECTS. 3. Komisja ds. dyplomowania studentów a) Analiza i ocena funkcjonowania systemu dyplomowania studentów, a w szczególności wyraŝanie opinii i formułowanie wniosków w zakresie zmian w systemie b) Opiniowanie problematyki zgłaszanej jako projekty seminariów dyplomowych i zgodności tej problematyki z profilem kierunku studiów oraz z kwalifikacjami promotorów c) Opiniowanie przekładanych przez promotorów tematów prac dyplomowych z punktu widzenia ich zgodności z profilem kierunku studiów d) Formułowanie - w oparciu o sugestie Rady Patronackiej i podmiotów zewnętrznych propozycji problematyki prac dyplomowych priorytetowej z punktu widzenia potrzeb regionu 15

16 IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS FUNKCJONUJĄCYCH W UCZELNI STANDARDÓW I PROCEDUR JAKOŚCI ORAZ ICH AUDYTU

17 Tabela 2. Szczegółowy opis funkcjonujących w Uczelni standardów i procedur jakości oraz ich audytu Determinanty jakości Misja i cele uczelni Jednostka realizująca Rektor Senat Dziekan Podstawowe regulacje sposób realizacji Statut Uczelni - kompetencje Senatu, Rektora, Dziekana, Kanclerza Uchwała Senatu nr 2/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej misji i strategii rozwoju uczelni Uchwała Senatu nr 5/S/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia strategii rozwoju kierunków Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych prowadzona przez Senat uczelni, Kolegium Rektorskie, Radę Patronacką, Kolegium Dziekańskie, opinie kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Dokumentacja Uchwały i protokoły z posiedzeń Senatu Protokoły z posiedzeń Kolegium Rektorskiego Protokoły i uchwały z posiedzeń Rady Patronackiej Protokoły z posiedzeń Kolegium Dziekańskiego Opinie i wnioski kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Pełnomocnik Rektora ds. Jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Decyzje naprawczedoskonalące Rektor Senat Identyfikacja wymagań kandydatów na studia Biuro Promocji Regulamin organizacyjny, Uchwała Senatu nr 2/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej misji i strategii rozwoju uczelni Plan promocji zatwierdzony przez Rektora Gromadzenie opinii podczas rekrutacji na studia w szkołach, Gromadzenie opinii podczas rozmów w punkcie informacyjnym, Analizowanie ogólnodostępnych opracowań na temat preferencji kandydatów na studia Sprawozdania i wnioski pracowników i studentów z wizyt w szkołach Ankiety wypełniane przez kandydatów podczas rekrutacji Sprawozdania i wnioski z dni otwartych i imprez Pełnomocnik ds. promocji Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Kanclerz Prorektor Rektor

18 Determinanty jakości Projektowanie efektów kształcenia Jednostka realizująca Dziekan, Rektor, Senat Podstawowe regulacje sposób realizacji Uchwała Senatu nr 2/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia nowej misji i strategii rozwoju uczelni Uchwała Senatu nr 3/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia określonych efektów procesu kształcenia dla kierunku Zarządzanie zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Uchwała Senatu nr 9/S/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia określonych efektów procesu kształcenia dla kierunku Informatyka i ekonometria zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji Zarządzenie Rektora nr 2/XI/2011 z dnia 20 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego planu działań w zakresie wdraŝania w uczelni Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) W projektowaniu kierunkowych efektów kształcenia uczestniczą interesariusze wewnętrzni (studenci, pracownicy, kierownicy zakładów naukowo-dydaktycznych) oraz zewnętrzni (pracodawcy, absolwenci) Opinie wyraŝane są na stałych forach Kolegium Dziekańskie, Kolegium Rektorskie, Zebrania zakładów naukowo-dydaktycznych, Klub Absolwenta, zebrania Rady Patronackiej, zebrania Samorządu Studentów, ogólne zebrania pracowników Opinie stanowią podstawę do opracowania projektu efektów przez zespoły eksperckie w pionie Dziekana Dokumentacja organizowanych w uczelni dla uczniów i nauczycieli szkół średnich Biznes plany uczniów wykonane w ramach konkursu Przedsiębiorczości Protokoły i uchwały posiedzeń Senatu Dokumentacja zarządzeń Rektora i Dziekana Protokoły zespołów eksperckich Protokoły Kolegium Rektorskiego i Dziekańskiego Protokoły Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Protokoły posiedzeń Rady Patronackiej Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Decyzje naprawczedoskonalące Dziekan Rektor Senat 18

19 Determinanty jakości Jednostka realizująca Podstawowe regulacje sposób realizacji Dokumentacja Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Decyzje naprawczedoskonalące Udział przedstawicieli rynku pracy w projektowaniu efektów kształcenia Doskonalenie programów studiów Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy Uchwała Senatu nr 7/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych w sprawie opracowania programu studiów i systemu ECTS Regulamin organizacyjny -zakres czynności BKiARP Regulamin Rady Patronackiej Analiza wymagań rynku pracy na podstawie przeglądu opracowań instytucji rynku pracy dotyczących zapotrzebowania na pracę w poszczególnych grupach zawodowych Opinie Rady Patronackiej Opinie pracodawców i praktykodawców Statut Uczelni zakres kompetencji Dziekana, Regulamin organizacyjny zakres kompetencji Prodziekana Uchwała Senatu nr 7/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych w sprawie opracowania programu studiów i systemu ECTS Uchwała Senatu nr 30/S/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu studiów i programu nauczania na kierunkach Informatyka i ekonometria oraz Zarządzanie dla Opracowania instytucji rynku pracy dostępne w Biurze Karier Informacje ze stron internetowych Urzędów Pracy Protokoły i teczka Rady Patronackiej Wnioski z konferencji i narad, w których uczestniczą przedstawiciele uczelni, w tym organizowane przez Prezydenta Krakowa, FEP w Łodzi Opinie praktyków prowadzących zajęcia Opinie studentów odbywających praktykę Kierownik Biura Karier i Analiz Rynku Pracy Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości i oceny kadr Kolegium rektorskie Rektor Senat 19

20 Determinanty jakości Doskonalenie programów studiów Jednostka realizująca Dziekan Rada Patronacka Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy Podstawowe regulacje sposób realizacji studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2007/2008. (oparty o system ECTS, wraz z zasadami przyznawania punktów) Uchwała Senatu nr 14/S/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów i struktury ECTS dla kierunku Zarządzanie zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Uchwała Senatu nr 15/S/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów i struktury ECTS dla kierunku Informatyka i ekonometria zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Uchwała Senatu nr 6/S/2012 z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmodyfikowanego wzoru sylabusa przedmiotu. Dziekan w porozumieniu z Rektorem przygotowuje projekty zmian w programie studiów uwzględniając: wyniki weryfikacji efektów kształcenia, opinie wyraŝone przez Radę Patronacką, Kolegium Dziekańskie, Kierowników zakładów naukowo-dydaktycznych, Samorząd Studentów, prowadzących przedmioty, opiekunów kierunków i specjalności, wnioski z ogólnych narad dydaktycznych. Projekty opiniowane są przez Kolegium Rektorskie i Komisję ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Dokumentacja Statut Uczelni Uchwała i protokół z posiedzenia Senatu Protokoły Kolegium Dziekańskiego Protokoły Kolegium Rektorskiego Protokoły Rady patronackiej Protokoły Komisji ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Wnioski z badań Biura Karier i Analiz Rynku Pracy ankiety Opinie Samorządu Studenckiego Protokoły z zebrań Zakładów naukowo-dydaktycznych Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Komisja ds. dyplomowania studentów Decyzje naprawczedoskonalące Dziekan Rektor Senat 20

21 Determinanty jakości Jednostka realizująca Podstawowe regulacje sposób realizacji Dokumentacja Analizy, oceny, wnioski naprawczodoskonalące - raporty Decyzje naprawczedoskonalące Weryfikacja efektów kształcenia Rektor, Dziekan Regulamin Studiów, Regulamin Praktyk Zawodowych, Regulamin Przygotowania i Obrony Pracy Dyplomowej, Regulamin pracy Komisji ds. dyplomowania studentów, Zarządzenie Rektora nr 3/XII/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie audytu jakości prac dyplomowych i procesu dyplomowania Zarządzenie Dziekana nr 19/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury weryfikacji efektów kształcenia Zarządzenie Dziekana nr 12/2012 z dnia 14 września 2012r. w sprawie zasad przeprowadzania zaliczeń i egzaminów Zakres zadań Biura Karier i Analiz Rynku Pracy Regulamin Organizacyjny Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się na czterech poziomach: przedmiot (moduł), praktyki zawodowe, egzamin dyplomowy, rynek pracy. Weryfikacja na kaŝdym z tych poziomów odbywa się według ustalonych procedur zawartych w Zarządzeniu Dziekana i Rektora W weryfikacji na poziomie rynku pracy uczestniczą interesariusze zewnętrzni (absolwenci i pracodawcy, praktykodawcy) W zakresie badania losów absolwentów i opinii pracodawców Biuro Karier i Analiz Rynku Pracy współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy Dziekan (Prodziekan), kierownik Biura Karier i Analiz Rynku Pracy opracowują przejściowe i roczne raporty z weryfikacji efektów kształcenia Dokumentacja zarządzeń Rektora i Dziekana Ankieta ewaluacyjna dla prowadzących zajęcia Ankieta ewaluacyjna dla studentów Ankieta badania opinii studentów przed obroną pracy dyplomowej raport końcowy Ankieta badania losów absolwentów raport końcowy Dokumentacja zaliczeń przedmiotów, praktyk, egzaminu dyplomowego Ankieta badania opinii Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia Komisja ds. jakości dydaktyki i oceny kadr Kolegium Rektorskie Komisja ds. dyplomowania studentów Dziekan Rektor Senat 21

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Funkcjonowanie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie Badany obszar Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Zespoły/osoby podejmujące

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

Załącznik nr 1 NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Załącznik nr 1 PROCEDURA FUNKCJONOWANIA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO DZIAŁANIA INTERESARIUSZE OBJĘCI PROCEDURĄ DOKUMENTACJA TERMIN

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr R-20/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzoru arkusza samooceny podstawowej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 49/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 października 2015 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia i jego doskonalenia na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Uchwała Nr 23/2012/13 Rady Wydziału Edukacyjno Filozoficznego Akademii Pomorskiej w Słupsku Z dnia 03 lipca 2013 r. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO - FILOZOFICZNYM AKADEMII

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Zał. do ZW 88/2012 ZASADY FUNKCJONOWANIA UCZELNIANEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ 1. 1. Użyte w tekście terminy: Program nauczania, Plan studiów, Opis kursów, Cele

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II.

ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. ZASADY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. Misją Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku Katolickiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2007/2008. R e k t o r Uchwała nr 1/2008 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Polityka Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Działania na rzecz zapewniania wysokiej jakości kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 18/2013 z 14 czerwca 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 8/0 z czerwca 0 r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Rektora PG nr 0/0 z 5 kwietnia 0 r. w sprawie zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

I. Procedury oceny jakości kształcenia

I. Procedury oceny jakości kształcenia Załącznik do Decyzji Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wdrożenia na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW Wewnętrznego Systemu Zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne procedury zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu

Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PWSZ w Raciborzu Nr 80/2008 z dnia 5 czerwca 2008r. PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU Program Zapewnienia Jakości Kształcenia PWSZ w Raciborzu Racibórz, czerwiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej

Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej Załącznik do uchwały nr 37/o/06/2007 Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Politechnice Krakowskiej W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu.

WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW. Cel systemu. WYśSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE 02-061 WARSZAWA, UL. WAWELSKA 14, TEL (0-22) 825-62-13, FAX (0-22) 825-80-31 SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I WERYFIKACJI JEGO EFEKTÓW 1. Celem

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury

ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO. 1. Przedmiot i zakres procedury ZASADY DOKUMENTACJI I WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 1. Przedmiot i zakres procedury Przedmiotem procedury jest ujednolicenie sposobów weryfikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO

MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO Wydział Nauk Geograficznych 90-139 Łódź Ul. Narutowicza 88 MODEL ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16

ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 ZARZĄDZENIE NR 4 /14-15 Dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie szczegółowej organizacji i warunków

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk

Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk Wewnętrzny system zarządzania jakością kształcenia w Społecznej Akademii Nauk KRK Stan wdrożenia i korekty KRK Sylabusy Pracodawcy BCC, Rada pracodawców Proces dyplomowania Składy komisji prac dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych

Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Procedura badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych Załącznik 1a do Zarządzenia Nr 51/2013 z dnia 31 maja 2013 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie badania i zebranie opinii

Bardziej szczegółowo

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie

Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Procedura badania ankietowego Losy zawodowe absolwenta UWM w Olsztynie Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 4/2016 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2016 roku 1. Cel Celem procedury jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

PROCEDURA. Ocena i monitorowanie efektów kształcenia PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Załącznik do Zarządzenia Nr 27/12/13 PROCEDURA 1 / 1 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Kopiowanie i rozpowszechnianie jedynie za zgodą Rektora 1. Zakres procedury PROCEDURA 2 / 5 Procedura ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów.

Wykonanie uchwały powierza się Prorektorowi ds. Studenckich i Dziekanom Wydziałów. Uchwała nr 42/12 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 marca 2012 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole

Umiejętności Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU EKONOMIA stacjonarne studia drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie), ogólnoakademicki profil kształcenia. Dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych

Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych Zarządzenie nr 28/2013 Rektora Uczelni Łazarskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. określające procedurę oceny własnej Studium Języków Obcych ziałając na podstawie 40 oraz 41 ust. 1 Statutu Uczelni Łazarskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR 149/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R0161/20/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie procedur weryfikacji funkcjonowania wewnętrznego systemu system zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE

WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 pkt.3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Jakość kształcenia na WZNoS - misja Wydziałowy System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli Jakość kształcenia na WZNoS - misja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Elektroniki i Informatyki WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Procedura 1.1. Planowanie i zatwierdzenie programu kształcenia Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ KOSZALIN 2015 1 1. Wprowadzenie Część I Opis systemu Jednym z podstawowych wymagań współczesnego

Bardziej szczegółowo

Drodzy Studenci! Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Drodzy Studenci! Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie NIEZBĘDNIK STUDENTA Drodzy Studenci! Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie Prezentowana publikacja powstała z myślą o popularyzacji wiedzy na temat zmian będących rezultatem nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii

Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Filozofii i Socjologii Kadra dydaktyczna Wydziału Filozofii i Socjologii 1 Polityka kadrowa Politykę kadrową realizuje dziekan wraz z dyrektorami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie

Punktacja Tak - 1 Nie 0. Kryteria obligatoryjne do uzyskania akredytacji na okres 3 lat. Tak. Nie Załącznik Nr 5 do Uchwały KRASzPiP 4/IV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH, KTÓRE ROZPOCZYNAJĄ

Bardziej szczegółowo

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH

ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Załącznik 2A ZAKRES KOMPETENCJI ORGANÓW KOLEGIALNYCH Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydanie 2 Dokument przyjęty uchwałą Rady Wydziału z dnia 24.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna)

REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) REJESTR PROCEDUR ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydział Bioinżynierii Zwierząt (jednostka organizacyjna) Elementy procesu kształcenia Symbol procedury Nazwa procedury Data Wydanie Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich

Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich Regulacje prawne w Polsce dotyczące studiów doktoranckich SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 26 kwietnia 2012 r. Ekspertka Bolońska Uniwersytet im. A.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI Załącznik 13 1. Poziom kształcenia: pierwszy 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Forma prowadzenia studiów: stacjonarne WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O ZIEMI

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI Zarządzenie Nr 118/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzoru druku Karty samooceny podstawowej, międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Politechnika Koszalińska Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Podstawa prawna Regulacje zewnętrzne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu System oceny efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu A. Zasady i zakres oceny efektów kształcenia oraz organizacja prac Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

1. Kompetencje i zadania organów Uczelni

1. Kompetencje i zadania organów Uczelni Z2-WKJK WYDANIE N3 Strona 1 z 8 ZARZĄDZENIE JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI KOMPETENCJE I ZADANIA ORGANÓW UCZELNI, WYDZIAŁU I INTERESARIUSZY PROCESU KSZTAŁCENIA 1.

Bardziej szczegółowo