UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH"

Transkrypt

1

2 UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PRACODAWCOM W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB BEZROBOTNYCH (podstawa prawna ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) PRACODAWCA Jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika: - zgłasza ofertę do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu - zgłaszając ofertę może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy Pracodawcą udzielana jest pomoc: - w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy - we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych Z w/w usług mogą korzystać również przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, niebędący pracodawcami. Z CZEGO MOŻE SKORZYSTAĆ REFUNDACJA KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Starosta z Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Przedsiębiorca wniosek o refundację może złożyć do starosty właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Warunki jakie musi spełniać podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o refundację m.in: - musi prowadzić działalność gospodarczą (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) przez okres co najmniej 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku - nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP oraz FGŚP i innych danin publicznych a także nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych - w przypadku otrzymania w okresie poprzedzającym złożenie wniosku jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wywiązał się z warunków podpisanej umowy i prowadził działalność nie krócej niż 12 m-cy - nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej - nie rozwiązał w okresie 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę - wobec podmiotu nie toczy się postępowanie upadłościowe lub nie został zgłoszony wniosek o likwidację - utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim bezrobotnego stanowić będzie wzrost nie większy niż 50% liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty z ostatniego miesiąca przed złożeniem wniosku W przypadku przedsiębiorców nie zatrudniających lub zatrudniających jednego pracownika podmiot może starać się maksymalnie o refundację jednego stanowiska pracy

3 - udział własny w kosztach zatrudnienia bezrobotnego będzie wynosił co najmniej 25% - zobowiązania się przez podmiot do: utrzymania przez 24 m-ce stanowisk pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją; zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 m-cy; Od r o refundacje będą mogły ubiegać się nowe podmioty: - osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zamieszkujące lub mające siedzibę na terytorium RP, będące posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej zatrudniające w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy; - niepubliczne przedszkola i niepubliczne szkoły; JEDNORAZOWA REFUNDACJA OPŁACONYCH SKŁADEK Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku gdy: 1) pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz 2) po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia. PRACE INTERWENCYJNE Jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: - bezrobotnych do 25 r.ż. - bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka - bezrobotnych powyżej 50 r.ż - bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego - bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż. - bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia - bezrobotnych niepełnosprawnych Prace interwencyjne nie mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe lub został zgłoszony wniosek o likwidację, lub jest pracodawcą w trudnej sytuacji ekonomicznej. Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących: - partiami lub organizacjami politycznymi - posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich - organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy - organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy - urzędami naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - kościołami lub związkami wyznaniowymi - przedstawicielstwami państw obcych Prace interwencyjne nie mogą być organizowane w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy

4 Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych (będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy ), część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy na okres do 6 miesięcy skierowanych bezrobotnych (będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy), część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną. Starosta może dokonywać, zwrotu poniesionych przez pracodawcę koszów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych (będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy) w ramach prac interwencyjnych, w wysokości uprzednio uzgodnionej nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc. Jeżeli pracodawca bezpośrednio po zakończeniu prac interwencyjnych trwających co najmniej 6 miesięcy zatrudniał skierowanego bezrobotnego przez okres dalszych 6 miesięcy i po upływie tego okresu dalej go zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy, starosta może przyznać pracodawcy jednorazową refundację wynagrodzenia w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 150% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu spełnienia tego warunku. Starosta może dokonywać z FP przez okres do 12 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego (bezrobotnych do 25 r.ż.; bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych) kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. Starosta może dokonywać z FP przez okres do 18 miesięcy zwrotu poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego (bezrobotnych do 25 r.ż.; bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych) kosztów wypłaconego mu wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty za co drugi miesiąc. Szczególne wsparcie dla osób po 50 roku życia: Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 r.ż. do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, oraz przez okres do 4 lat jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

5 Za bezrobotnych spełniających warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia; za nie spełniających w/w warunków refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia Starosta, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy STAŻ Jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy na którym wcześniej odbywał staż. U pracodawcy staż mogą odbywać bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych. U organizatora, który nie jest pracodawca, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny. Do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej starosta może skierować bezrobotnych (będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy) do odbycia stażu przez okres nie przekraczający 6 miesięcy. Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych do 25 r.ż., oraz bezrobotnego, w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, który nie ukończył 27 r.ż. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Organizatorem stażu może też być organizacja pozarządowych PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH Jest to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem. Starosta refunduje ze środków Funduszu Pracy pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji przygotowania zawodowego dorosłych w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu. Pracodawcy przysługuje jednorazowa premia ze środków FP po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany przez starostę uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych ukończył program praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych i zdał egzamin kwalifikacyjny na tytuł zawodowy, egzamin czeladniczy lub egzamin sprawdzający. Premia jest przyznawana w wysokości 400zł za każdy pełny miesiąc programu przygotowania zawodowego dorosłych. Premia jest przyznawana na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu przez uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych. Bezrobotny może być skierowany do odbycia stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz do prac interwencyjnych do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawcy.

6 ROBOTY PUBLICZNE Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych - bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotnych powyżej 50 r.ż, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 rż., bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych, a także bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych, kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc Bezrobotni do 25 r.ż.; bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, a także będący dłużnikami alimentacyjnymi, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres do 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu pracy, w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką kultury, oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej lub pomocy społecznej. W w/w sytuacji starosta zwraca pracodawcy część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych bezrobotnych i połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków FP na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Prace interwencyjne i roboty publiczne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych nie zagraża z tego powodu likwidacja.

7 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Mogą być również kierowane osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy. Bezrobotnemu oraz innym skierowanym osobom, nie posiadającym prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych Starosta refunduje gminie ze środków FP do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. PRACODAWCA WE WSPÓŁPRACY Z POWIATOWYM URZĘDEM PRACY MOŻE PODNOSIĆ KWALIFIKACJE SWOICH PRACOWNIKÓW FUNDUSZ SZKOLENIOWY Pracodawcy w ramach posiadanych środków, mogą tworzyć zakładowy fundusz szkoleniowy, który jest przeznaczony na finansowanie lub współfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Dochodami funduszu szkoleniowego są: 1) wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac; 2) inne wpływy; Na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może refundować z FP, na warunkach określonych w umowie, koszty szkolenia pracownika lub pracodawcy w wysokości do 50% nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę, a w przypadku osób w wieku 45 lat i powyżej w wysokości do 80%, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia umowy, na jedną osobę. Na wniosek pracodawcy (także pracodawcy, który nie utworzył funduszu szkoleniowego), który skieruje pracownika na trwające co najmniej 22 dni robocze szkolenie w wymiarze równym czasowi pracy skierowanego pracownika i udzieli mu na ten okres płatnego urlopu szkoleniowego, a na okres szkolenia tego pracownika zatrudni bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy, starosta refunduje z FP: 1) koszty szkolenia pracownika w wysokości do 80% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, na jednego pracownika. 2) wynagrodzenie osoby skierowanej przez pup, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, w wysokości nieprzekraczającej 40% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu rozpoczęcia szkolenia, za każdego skierowanego. Regulacje w tym zakresie zawiera również : Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (tzw. ustawa antykryzysowa) wprowadza m.in. ułatwienia w organizacji czasu pracy pracowników oraz odmienne od kodeksowych zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony.

8 Zasięg obowiązywania ustawy jest węższy niż kodeksu pracy, a przewidziane w niej rozwiązania są czasowe - wszystkie będą obowiązywać tylko do końca 2011 r. Kogo dotyczą nowe przepisy? Ustawa ma zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jej przepisy obejmują więc tylko podmioty (m.in. osoby fizycznych i prawnych) wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą (zarobkową działalność wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin), a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Ustawa nie dotyczy więc pracodawców, którzy nie są przedsiębiorcami - np. urzędów. Niektóre zmiany dla wszystkich, inne tylko dla niektórych Przewidziane w ustawie rozwiązania można podzielić na te, które są dostępne dla wszystkich przedsiębiorców i na te, które są dostępne tylko dla przedsiębiorców w przejściowych trudnościach finansowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy. Każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przedłużenia stosowania wydłużonego okresu rozliczeniowego oraz ustalania indywidualnych rozkładów czasu pracy na szczególnych zasadach. Do wszystkich przedsiębiorców stosowane będą też szczególne zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony. Natomiast tylko przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych będą mogli stosować obniżenie wymiaru etatu bez zgody pracownika, a także przestój ekonomiczny. Dostępne są dwa tytuły świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ukierunkowane na ochronę stanu zatrudnienia przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, kompensujące cześć utraconego zarobku z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy pracownikom oraz za czas przestoju ekonomicznego: : 1) świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych w wysokości 70 % zasiłku dla osób bezrobotnych (100% w przypadku przestoju), albo 2) stypendium szkoleniowe w przypadku skierowania pracownika na szkolenie lub studia podyplomowe, w wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych. Warunki otrzymania dofinansowania. O dofinansowanie może ubiegać się pracodawca, który jednocześnie jest przedsiębiorcą: 1) u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, rozumianych jako sprzedaż, nie mniej jednak niż o 25 %, liczony w ujęciu ilościowym lub wartościowym w ciągu 3 kolejnych miesięcy po dniu 1 lipca 2008 r. w porównaniu do tych samych 3 miesięcy w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 czerwca 2008 r., 2) który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy: a) zadłużony pracodawca zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, albo: b) zalega w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz i Fundusz Pracy powstało za okres rozliczeniowy po dniu 1 lipca 2008 r. ale przedstawi program naprawczy, którym przewiduje pełną spłatę tych zobowiązań; 3) wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, 4) który w dniu 1 lipca 2008 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Komunikatu Komisji Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw oraz w rozumieniu rozporządzenia Komisji WE nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu 5) który opracował program naprawczy, uprawdopodobniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy,

9 6) który nie otrzymał pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy po dniu 1 lutego 2009 r. albo otrzymał te pomoc ale od dnia wydania decyzji o otrzymaniu pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy upłynęło co najmniej 12 miesięcy. Na wniosek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który utworzył fundusz szkoleniowy, starosta może dofinansować z Funduszu Pracy na warunkach określonych w umowie zawartej z przedsiębiorcą: 1) koszty szkolenia pracowników skierowanych na szkolenie za okres nieprzekraczający 6 miesięcy, 2) koszty studiów podyplomowych skierowanych pracowników za okres nieprzekraczający 12 miesięcy - pod warunkiem że szkolenie lub studia podyplomowe są uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami Wysokość dofinansowania wynosi na jedną osobę do 80 % kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia Jednocześnie pracownicy w trakcie szkolenia lub studiów podyplomowych otrzymywać będą ze środków Funduszu Pracy stypendium, wypłacane przez przedsiębiorcę w wysokości do 100 % zasiłku dla bezrobotnych z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika. Kwota stypendium będzie refundowana przedsiębiorcy łącznie z częścią składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych stypendiów, Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest: 1) posiadanie zaświadczenia o pozostawaniu w przejściowych trudnościach finansowych 2) zwrócenie się do właściwego z punktu widzenia pracodawcy Starosty (powiatowego urzędu pracy) z wnioskiem o zawarcie stosownej umowy. 3) wykazanie że szkolenia lub studia podyplomowe są uzasadnione obecnymi lub przyszłymi potrzebami pracodawcy. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE : Biuro Terenowe w Kielcach ul. Sienkiewicz 78 Tel. (041) KOLEJNĄ KORZYŚCIĄ DLA PRACODAWCÓW JEST MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA ZE ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowę o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 r.ż. i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych pup.

10 WYKSZTAŁCONA I WYKWALIFIKOWANA KADRA ZA DARMO Oprócz wyżej wymienionych form wsparcia dla pracodawców, powiatowy urząd pracy ma możliwość oferowania wykwalifikowanych pracowników - przed skierowaniem do pracy bezrobotny może podnieść swoje kwalifikacje, zdobyć konieczne uprawnienia, tak by w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawcy Osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy poszukujący pracy, który : 1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy 2) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji 3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny 4) uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji 5) jest żołnierzem rezerwy 6) pobiera rentę szkoleniową 7) pobiera świadczenie szkoleniowe 8) podlega ubezpieczeniom społecznym rolników w pełnym zakresie w pełnym zakresie, (tzn. jest jednocześnie objęty ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz ubezpieczeniem emerytalno-rentowym), jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem a także Pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowane pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą skorzystać: - ze szkoleń proponowanych przez urząd pracy - ze wskazanego przez siebie szkolenia, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej przez Fundusz Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia - przy szkoleniach organizowanych poza miejscem zamieszkania finansowane są w formie zwrotu koszty zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli wynika to z umowy zawartej instytucją szkoleniową - mogą być również sfinansowane w formie zwrotu całości lub części, poniesione koszty z tytułu przejazdu na szkolenia - ze sfinansowania ze środków Funduszu Pracy do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu - z nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia - ze sfinansowania z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych do wysokości 100% jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach ul. ul. Kolberga 4; Telefon: (041)

11 (stan prawny na dzień 1 marca 2011 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych przyznane od r.: podstawowy(100%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku obniżony (80%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku podwyższony (120%) - w okresie pierwszych trzech miesięcy - w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku UWAGA: zasiłki dla bezrobotnych przyznane przed r. są wypłacane w wysokości i przez okres wynikający z dotychczasowych przepisów (po waloryzacji w wysokości 595,20). 2. Stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania: 742,10 x 582,70 593,70 466,20 890,60 699,30 szkolenia % zasiłku 890,60 przygotowania zawodowego dorosłych % zasiłku 890,60 stażu % zasiłku 890,60 kontynuowania nauki - 100% zasiłku 742,10 studiów podyplomowych - 20% zasiłku 148,50 Jednorazowa premia po przygotowaniu zawodowym dorosłych (art. 53j ustawy) za każdy pełny miesiąc programu 3. Dodatek aktywizacyjny (do 50% zasiłku) dla osób, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową UWAGA podstawę do naliczenia dodatku aktywizacyjnego dla osób, które uzyskały prawo do zasiłku przed r. stanowi kwota zasiłku ustalonego na podstawie dotychczasowych przepisów 4. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osoba zależną (do 50 % zasiłku) bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 roku życia w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych 5. Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych 431,40 371,10 371,10 min. 7,10/godz. Zasiłki i świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2010 r. o 3,5% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. Od zasiłku dla bezrobotnych powiatowe urzędy pracy opłacają składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łacznej wysokości - 25,52 % xx, a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,9 % tj. w łacznej wysokości - ok. 26,4 % - kwotę składki na ubezpieczenia wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym. II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być refundowane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesięcznie - w zł.) w ramach: 1. prac interwencyjnych (refundacja wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) - w pełnym wymiarze czasu pracy (742, ,74 *) 860,84 - w pełnym wymiarze - refundacja za co drugi miesiąc od kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.386, ,76*) Uwaga: do zawartych przed r. umów o zorganizowanie prac interwencyjnych należy 1.607,76

12 przyjmować wysokość refundacji określoną w zawartej umowie, przez cały okres jej trwania. 2. robót publicznych - refundacja za każdy miesiąc (50 % przec. wynagrodzenia + składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia podlegającego refundacji - ( 1.719, ,06*), 1.995,16 - refundacja za co drugi miesiąc (100 % przec. wynagrodzenia + składki (3.438, ,08*) 3.988,29 3. Jednorazowa refundacja pracodawcy kosztów opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne - za zatrudnionego przez okres co najmniej 12 miesięcy bezrobotnego (do 300 % minimalnego wynagrodzenia) 4. Refundacja za prace społecznie użyteczne (60% świadczenia) 4.158,00 max 4,26/za godz. */ składki opłacane przez pracodawcę w wysokości ok. 16 %; kwota zarówno składki na ubezpieczenie społeczne jak też łączna kwota podlegająca refundacji z Funduszu Pracy - uzależniona jest od wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe płaconej przez pracodawcę, która jest zróżnicowana (od 0,67 % do 3,60 % lub inna ustalona przez ZUS) Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe podlega kwota w wysokości faktycznie opłaconej od refundowanego wynagrodzenia. III. Środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego oraz pożyczka na sfinansowanie kosztów szkolenia - z Funduszu Pracy. 1. Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej a) działalności samodzielnej (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) ,26 b) w ramach tworzonej spółdzielni socjalnej (do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) ,84 c) przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej (do 300 % przeciętnego wynagrodzenia) ,63 2. Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego (do 600 % przeciętnego wynagrodzenia) 3. Pożyczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia(do 400 % przeciętnego wynagrodzenia) , ,84 4. Stopa oprocentowania kredytu lombardowego (od r.) 5,25% Uwaga : przyznanie ww. środków może nastąpić pod warunkiem zawarcia (przed poniesieniem kosztów) umowy z powiatowym urzędem pracy (urząd pracy może zawrzeć umowę - pod warunkiem możliwości sfinansowania tych wydatków w ramach przyznanego na dany rok limitu na finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu). IV. Wynagrodzenia i składki. 1. Minimalne wynagrodzenie (obowiązuje od r.) 1.386,00 xxx 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IV kw.2010 r. (obowiązuje od r.) 3.438,21 xxxx 3. Składka na Fundusz Pracy (obowiązuje od r.) 2,45% 4. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych (od r) 0,10% 5. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (od r) 9,00% x przyznany od r. zasiłek dla bezrobotnych wynosi przez pierwsze trzy miesiące 717,00 zł oraz 563,00 zł w pozostałych miesiącach - na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn, zm.). Od 1 czerwca 2010 r. zwaloryzowany o 3,5% tj. średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2009 r. w stosunku do 2008 r. (komunikat Prezesa GUS MP z 2010 r. Nr 4 poz.43). xx ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 792); xxx od r. minimalne wynagrodzenie wynosi zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2010 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. ( Dz. U. Nr 194, poz. 1288); xxxx przeciętne wynagrodzenie w III kw r. wynosi 3.203,08 zł (Komunikat Prezesa GUS z 10 listopada 2010 r). opublikowany w M.P. Nr 86, poz Opracowano w Wydziale Funduszu Pracy Departamentu Funduszy MPiPS r.

13 KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Przełamać stereotyp osoby niepełnosprawnej! Może być tak samo sumiennym, wykwalifikowanym i oddanym pracownikiem jak rzesze innych. Pracodawca, który chce zatrudnić osobę niepełnosprawną, może liczyć na wsparcie finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2008r. Nr 69 poz. 415 z późń. zm.) Osoba niepełnosprawna może korzystać z następujących usług i instrumentów rynku pracy: 1. szkoleń, 2. stażu, 3. prac interwencyjnych 4. przygotowania zawodowego dorosłych 5. prac społecznie użytecznych. 6. studiów podyplomowych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczone są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Przychodami Funduszu są głownie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6%. Finansowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych Przystosowanie stanowisk pracy i adaptacja pomieszczeń Kto może ubiegać się o pomoc O pomoc może ubiegać się pracodawca, który chce zatrudnić osoby niepełnosprawne i przystosować dla nich stanowisko pracy. Osoby te muszą być: osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy i niepozostającymi w zatrudnieniu, skierowanymi do pracy przez powiatowy urząd pracy, osobami zatrudnionymi u pracodawcy ubiegającego się o zwrot kosztów, u których niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia (z zachowaniem przepisów prawa pracy). Zwrot kosztów nie może przekroczyć dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

14 Warunki udzielania pomocy: Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu. Poniesienie kosztów przystosowania stanowiska pracy. Zatrudnienie przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawnej po zawarciu umowy. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy, wydanej na wniosek starosty, odpowiednio o przystosowaniu lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy lub pomieszczeniach zakładu pracy Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukującą pracy, niepozostającą w zatrudnieniu, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do wysokości piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Kryteria rozpatrywania wniosku: - potrzeby lokalnego rynku pracy, - liczba osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych, w powiatowym urzędzie pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu, - koszty wyposażenia stanowiska, - wkład pracodawcy w wyposażenie tworzonego stanowiska pracy, - wysokość posiadanych środków PFRON przeznaczonych na ten cel w danym roku. Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą: 1. Koszty poniesione przez Pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonego lub istniejącego miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych wynikających z ich niepełnosprawności: a) zakup środków trwałych stanowiących wyposażenie stanowiska pracy (czyli np. zakup dostosowanego sprzętu), b) wytworzenie środka trwałego związanego z przystosowaniem stanowiska systemem gospodarczym lub w zakładzie pracy (czyli np. wykonanie specjalistycznego sprzętu, maszyny lub innego urządzenia) c) koszty adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zakupionych w tym celu materiałów i wykonanych robót pomniejsza się o wartość takich samych materiałów lub prac budowlanych, które zostałyby zakupione i wykonane przy adaptacji pomieszczeń dla osób pełnosprawnych. 2. kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy. Ich wartość pomniejsza się o wartość takich samych urządzeń, które zakupione były dla osoby pełnosprawnej. 3. koszty zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem oraz czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez niepełnosprawnego pracownika na stanowisku pracy 4. Ponadto rozporządzenie przewiduje zwrot kosztów związanych z rozpoznaniem przez służby medycyny pracy potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Kwota zwrotu tych kosztów nie może przekroczyć 15 proc. kosztów przystosowania stanowiska pracy.

15 Pracodawca ubiegający się o zwrot przedmiotowych kosztów składa wniosek do starosty właściwego co do miejsca zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Warunkiem zwrotu kosztów, jest uzyskanie, wydanej na wniosek starosty, pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażanym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku. Szczegółowe warunki zwrotu przedmiotowych kosztów określi umowa zawarta pomiędzy Pracodawcą a starostą. Zwrot wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne Pracodawcy przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, o ile pracownik ten został ujęty w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, przysługuje w kwocie: 1) 180 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2) 100 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3) 40 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6 %. Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 90 % faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 75 % tych kosztów. Jakie dokumenty należy złożyć: Pracodawca, o którym mowa powyżej, składa Funduszowi: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem pracowników, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych, wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc, Zwrot kosztów na szkolenia pracowników Szkolenie osób niepełnosprawnych może być organizowane także przez pracodawcę. Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80 % tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę. Warunki udzielenia pomocy: Zawarcie umowy pomiędzy pracodawcą i starostą określającej warunki i wysokość zwrotu kosztów szkolenia. Poniesienie kosztów szkolenia po zawarciu umowy.

16 Wydatki, które mogą być objęte dofinansowaniem: wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie, wynagrodzenia tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszty podróży osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia, koszty podróży przewodnika lub opiekuna zatrudnionej osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności, koszty zakwaterowania i wyżywienia osób prowadzących szkolenie i uczestników szkolenia oraz tłumacza języka migowego albo lektora dla osób niewidomych, koszty usług doradczych, związane z danym szkoleniem, koszty obsługi administracyjno-biurowej, stanowiące wydatki bieżące związane z realizacją szkolenia, koszty wynajmu pomieszczeń związanych bezpośrednio z realizacją szkolenia, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby szkolenia, z wyłączeniem narzędzi i wyposażenia zakupionych w ramach wsparcia ze środków publicznych w okresie siedmiu lat przed realizacją szkolenia, koszty materiałów szkoleniowych, koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w którym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu (koszty te nie mogą być wyższe niż suma wymienionych powyżej kosztów szkolenia, z zastrzeżeniem, że mogą być one pokrywane jedynie wówczas, gdy dotyczą czasu faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i nie mogą obejmować czasu, w którym pracownik produkował towary lub świadczył usługi). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

17 KORZYŚCI Z ZATRUDNIANIA OSÓB PO 50 ROKU ŻYCIA Zysk z dojrzałości Plusy bycia 50 plus dojrzałość wytrwałość lojalność wobec firmy można na nich bardziej polegać sumienność obowiązkowość staranność doświadczenie zawodowe doświadczenie życiowe etyka pracy przywiązanie do tradycji zaangażowanie mniejsze potrzeby finansowe niż osoba młoda wiedza zawodowa, wiedza ekspercka opieka mentorska nad młodszymi dzielenie się doświadczeniem wysokie kompetencje interpersonalne mniejsze prawdopodobieństwo że rzucą pracę pracodawca przez to ma mniejsze koszty rekrutacji i szkolenia nowych pracowników. Mity na temat zatrudniania osób po 50 roku życia Starsze osoby wykonują swoją pracę gorzej niż osoby młodsze FAŁSZ Wyniki badań całkowicie temu zaprzeczają: na rynku globalnym nie ma istotnej różnicy pomiędzy jakością pracy wykonywanej przez młodszych i starszych pracowników. Może się zdarzyć że w niektórych przypadkach lub zawodach starsi pracownicy są mniej skuteczni, ale często są zdecydowanie lepsi od młodszych. Starsze osoby są częściej nieobecne w pracy W przypadku osób starszych absencja z powodu choroby jest na ogół większa, ale nie obserwuje się u nich tzw absencji umyślnej czyli nieobecności z powodów innych niż zdrowotne lub z przyczyn nieakceptowanych przez firmę. Starsze osoby częściej ulegają wypadkom przy pracy Wypadki przy pracy częściej zdarzają się osobą młodszym ze względu na mniejsze doświadczenie zawodowe. Starsze osoby wykonują pracę wolniej Pracownicy 50 plus pracują wolniej niż osoby młodsze, ale też są bardziej staranni i dokładni i wydajność ich pracy jest równa osobom młodszym.

18 Starsze osoby mają problemy z wolnym myśleniem i pamięcią Wraz z wiekiem pogarszają i spowalniają się procesy poznawcze jednakże nie ma to wpływu na wykonywanie pracy jeśli w zasięgu wzroku znajduje się lista wskazówek, reguł postępowania. Starsze osoby gorzej się uczą Pracownicy szybciej przyswajają sobie wiedzę praktyczną i automatyzują zachowania ponieważ spostrzegają i przywołują w pamięci rozległe i mające duże znaczenie wzorce dotyczące ich dziedziny wiedzy i mogą szybciej przetwarzać nowy materiał za pomocą utrwalonych struktur wiedzy 1. Korzyści dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego po 50 roku życia STAŻ Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej - do odbycia stażu przez okres nie przekraczający 6 miesięcy JEDNORAZOWA REFUNDACJA OPŁACONYCH SKŁADEK Starosta może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą jednorazowe refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego. Refundacja może nastąpić w przypadku gdy: 3) pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz 4) po upływie 12 miesięcy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony Kwota refundowanych składek, nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia. PRACE INTERWENCYJNE Jest to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy m.in.: - bezrobotnych powyżej 50 r.ż Starosta może skierować bezrobotnych powyżej 50 r.ż. do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę kosztów na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, oraz przez okres do 4 lat jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc. Za bezrobotnych spełniających warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego refundacja jest przyznawana w wysokości do 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia; za nie spełniających w/w warunków refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia Starosta, kierując bezrobotnego do prac interwencyjnych, ma obowiązek wziąć pod uwagę jego wiek, stan zdrowia oraz rodzaje uprzednio wykonywanej pracy ROBOTY PUBLICZNE Jest to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: 1 red N. Chmiel, Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

19 ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych -; bezrobotnych powyżej 50 r.ż, przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych, kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy skierowanych bezrobotnych - wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE Są to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin tygodniowo Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych Starosta refunduje gminie ze środków FP do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. ZWOLNIENIA Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ PRACY Pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na FP przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowę o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 r.ż. i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych pup. ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA Elastyczne formy zatrudnienia to wykonywanie pracy na zasadach odbiegających od tradycyjnego modelu pracy etatowej opartej na umowie o pracę. Elastyczność dotyczy takich obszarów jak : Czas pracy Miejsce pracy Forma prawna na podstawie której wykonuje się pracę Wynagrodzenie Organizacja pracy Miejsce pracy Elastyczne formy zatrudnienia pozwalają optymalizować tryb i czas pracy, tak aby osiągać możliwie najlepsze efekty, umożliwiają również łączenie obowiązków służbowych z innymi związanymi np. z opieką nad osobami zależnymi, na przykład praca podczas urlopu wychowawczego. Elastyczne formy zatrudnienia ułatwiają osobom niepełnosprawnym podjęcie pracy zarobkowej bez ograniczeń mogących wynikać z ich niepełnosprawności.

20 1. TELEPRACA. Telepraca to forma pracy, w której praca wykonywana jest w miejscu odległym od centrali albo urządzeń produkcyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, bez osobistego kontaktu z innymi pracownikami. (Źródło: Międzynarodowa Organizacja Pracy). Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Pracy z dnia 24 Sierpnia 2007 roku Art Kp Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W literaturze spotykamy trzy rodzaje pracy zdalnej, które spełniają kategorie telepracy: osoby pracujące stale poza zakładem pracy, ale w jednej lokalizacji (np.: w domu), osoby dzielące czas na pracę w zakładzie i poza zakładem pracy, osoby pracujące stale poza zakładem, ale w różnych miejscach (np.: u klientów, czy w różnych miejscach wskazanych przez pracodawcę). Korzyści dla pracodawców: mniejsze koszty organizacji stanowiska pracy, możliwość elastycznego wykorzystywania czasu pracy pracowników, efektywniejsze docieranie do klientów, utrzymanie wartościowych pracowników w czasie konieczności opieki nad osobami zależnymi, wzrost wydajności poprzez ograniczony czas dojazdu do pracy, koncentracja na wynikach pracy, lepsza motywacja, lepsze wykorzystanie urządzeń i sprzętu Skuteczniejsza i lepsza rekrutacja pracowników telepraca pozwala wykorzystać potencjał matek małych dzieci, osób niepełnosprawnych, osób starszych czy specjalistów mieszkających za daleko by dojeżdżać do pracy. Poprawa wizerunku firmy elastyczne formy zatrudnienia są postrzegane jako rozwiązania nowoczesne. Korzyści dla pracowników: możliwość samodzielnego regulowania czasu i tempa pracy, utrzymanie wszystkich przywilejów związanych z umową o pracę, możliwość opieki nad osobami zależnymi możliwość pozostawania w domu Jakie cechy osobowe powinien mieć telepracownik? (wysoki stopień samodyscypliny umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów umiejętność zarządzania własnym czasem dobre umiejętności komunikacyjne i interpersonalne zdolność pracy w warunkach ograniczonych kontaktów społecznych (Źródło: Elastyczne Formy Pracy. Poradnik Dla Pracodawców.) 2. ZADANIOWY CZAS PRACY Art. 140 Kodeksu Pracy stanowi, iż w przypadkach uzasadnionych rodzajem, organizacją lub miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. W takiej sytuacji czas pracy pracownika określany jest wymiarem powierzonych mu zadań. Pracownik może stosunkowo samodzielnie decydować o tym kiedy wykona powierzone zadania.

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZROBOTNEGO

PORADNIK BEZROBOTNEGO PORADNIK BEZROBOTNEGO POWIATOWY URZĄD PRACY w KWIDZYNIE www.bip.pupkwidzyn.pl Rejestracja bezrobotnego Jakie dokumenty do rejestracji? Osoby bezrobotne mogą zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROCINIE ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Tel. 62 747 35 79 Fax 62 747 73 88 e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl, www.pup.jarocin.pl INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I BEZROBOTNYCH W dniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska

Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe. Iwona Raszeja-Ossowska Wsparcie dla firm z terenów wiejskich Środki krajowe Iwona Raszeja-Ossowska Strona1 Spis treści Wprowadzenie... 2 Dotacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Doradztwo i inwestycje... 3 Dotacje z Krajowego

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r.

Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały PRRP nr /2014 z dnia 11.12.2014 r. Zasady i kryteria realizacji programów rynku pracy przyjęte przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego na 2015 r. Instrumentami

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE REALIZOWANYCH W 2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń

Pracodawcy uprawnieni do pobierania dofinansowania do wynagrodzeń Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu systemowego pt. Wsparcie osób z autyzmem II w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON

Instrumenty wsparcia zatrudnienia oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych finansowane ze środków PFRON KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY SPÓŁDZIELNI INWALIDÓW I SPÓŁDZIELNI NIEWIDOMYCH ul. Gałczyńskiego 4 00-953 Warszawa 37 skr. 42 tel 022 828 46 96 tel/fax 022 827 86 80 e-mail kzrsiisn@poczta.onet.pl TRÓJKĄT POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO. Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO Poradnik dla osób bezrobotnych i pracodawców Redaktor prowadzący: Justyna Brylewska Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt okładki: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla pracodawców

Dotacje dla pracodawców NR 3 (865) MARZEC 2015 CENA 53 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Dotacje dla pracodawców jak uzyskać i rozliczyć Jak uzyskać dotacje na zatrudnienie pracowników Jakie dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW/PRACODAWCÓW W RAMACH FUNDUSZU PRACY Wsparcie z Funduszu Pracy dla Bezrobotnych...2 1. Dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej...2

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH

POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC URZĘDU PRACY W ZATRUDNIANIU MŁODYCH BEZROBOTNYCH BROSZURA INFORMACYJNA 2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE. Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE Konin, 1 lipca 2015 r. I N F O R M A T O R O PRAWACH I OBOWIĄZKACH BEZROBOTNEGO/POSZUKUJĄCEGO PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KONINIE UL. ZAKŁADOWA 4, TEL. 63 24 77 800 FAX

Bardziej szczegółowo

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Działalność Biura Prawnego w okresie istnienia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego Autorzy: Magdalena Woźniak Marcin Sroka Bożena Szilder Ewelina Żytniak Justyna Sekuła Podstawą działania urzędów pracy była

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b 43-600 Jaworzno www.pupjaworzno.internetdsl.pl KONTAKT: TEL.: /32/ 618-19-00 FAX: /32/ 618-19-01

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013

Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013 POWIATOWY

Bardziej szczegółowo