8. SKRÓTY, SKRÓTOWCE I NAZWY STOSOWANE W DOKUMENTACH I PUBLIKACJACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "8. SKRÓTY, SKRÓTOWCE I NAZWY STOSOWANE W DOKUMENTACH I PUBLIKACJACH"

Transkrypt

1 8. SKRÓTY, SKRÓTOWCE I NAZWY STOSOWANE W DOKUMENTACH I PUBLIKACJACH A Amendment - zmiana ABC Activity-Based Costing - rachunek kosztów działa - procesowy rachunek kosztów ABM Activity-based management - zarzdzanie oparte na działaniu Ad Addendum - dodatek AEPI Analysis of Error Possibilities and Influence - patrz FMEA AFAQ Association Française pour l Assurance de la Qualité - Francuskie Stowarzyszenie Zapewnienia Jakoci AFNOR Association Française de Normalisation AG - Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne Application Guide (w IEC) - przewodnik do stosowania AIMD Active Implantable Medical Devices aktywne wszczepialne urzdzenia medyczne (nazwa dyrektywy) ANSI American National Standard Institute - Amerykaski Krajowy Instytut Norm APLAC Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation - Współpraca Azji i Pacyfiku w Zakresie Akredytacji Laboratoriów APQP Advanced Product Quality Planning - zaawansowane planowanie jakoci wyrobu AQAP Allied Quality Assurance Publication (NATO) - normy NATO dotyczce zapewnienia jakoci AS - - normy serii ISO 9000 dla producentów i dostawców przemysłu kosmicznego ASQ American Society for Quality - Amerykaskie Stowarzyszenie Jakoci ASRP Advanced Surveillance and Recertification Procedures - zaawansowane procedury auditów nadzoru i recertyfikacjibeam Business Excellence Acceleration Model - model przyspieszenia doskonałoci biznesu BEM BPR BQA BS BSC BSI Results of business excellence model - wyniki modelu doskonałoci w biznesie Business Process Reengineering - reengineering procesu biznesowego British Quality Association - Brytyjskie Stowarzyszenie Jakoci British Standards - Normy Brytyjskie Balanced Scorecard - równowaona karta wyników (system strategicznego zarzdzania słucy przekształceniu kapitału intelektualnego w wynik finansowy) British Standards Institution - Instytucja Norm Brytyjskich BSI QA BSI Quality Assurance - BSI Zapewnienie Jakoci BVQI Bureau Veritas Quality International - Midzynarodowe Biuro Jakoci Veritas CAF Comman Assessment Framework - powszechny model oceny CAQ Computer Aided Quality (Assurance) - wspomaganie komputerowe (zapewnienia) jakoci CASCO patrz: ISO/CASCO CASE Conformity Assessment Systems Evaluation - ocena zgodnoci oszacowania systemów (wolne tłumaczenie) 94

2 CATWOE C - customers - klienci A actors - wykonawcy działalnoci celowej T transformation - transformacja W niem. Weltanscharung - sens definicji podstawowej z punktu widzenia danego kontekstu O owner - właciciel problemu E environmental - otoczenie systemu CCA-EMC CCA Electromagnetic Compatibility - wielostronne porozumienie dotyczce kompatybilnoci elektromagnetycznej CB Certification Body - organ certyfikujcy, jednostka certyfikujca CB Program CB - program IE CEE dotyczcy uznawania wyników bada wg norm bezpieczestwa sprztu elektrycznego CCA CENELEC Certification Agreement - System Certyfikacji Wyrobów Elektrycznych i Elektronicznych CENELEC CCE Code of Conduct and Ethics - kodeks kierowania i etyki CCP Critical Control Points - krytyczne punkty kontroli CD Committee Draft - projekt komitetu CE Conformité Européen (European Community s CE marking) - oznaczanie zgodnoci z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej CECC CENELEC Electronic Components Committee - Komitet Podzespołów Elektronicznych CENELEC CEDAC Cause and Effects Diagram with the Addition of Cards (Ishikawa) - Wykres przyczyn i skutków z dodaniem kart CEE Commission Internationale de Rglement en vue de l Approbation de l Equipment Electronique - Midzynarodowa Komisja Przepisów dotyczcych Aprobaty Wyposaenia Elektronicznego CEN Comité Européen de Normalisation - Europejski Komitet Normalizacyjny CENELEC Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - Europejski Komitet Normalizacyjny ds. Elektrotechniki CI Continuous Improvement - cigłe doskonalenie CIC Continuous Improvement Cycle - cykl cigłego doskonalenia CIP Continuous Improvement Process - proces cigłego doskonalenia CIT Critical Incident Technique - metoda zdarze krytycznych CIQ Computer Integrated Quality Management - skomputeryzowane zarzdzanie jakoci CKM Customer Knowledge Management COP - zarzdzanie relacjami z klientem oparte na wiedzy Client Oriented Processes - procesy zorientowane na klienta COPQ Cost Poor Quality - koszty złej jakoci - utrata wartoci CPC CPM Continuous Process Control - cigłe sterowanie procesem Critical Path Metod - metoda cieki krytycznej CRM Certificated Reference Material - certyfikowany materiał odniesienia CRM Customer Relationship Management - zarzdzanie stosunkami z klientem CSI CSR CTC CTQ Customer Satisfaction Index - wskanik zadowolenia klienta Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialno biznesu Critical To Cost - krytyczne dla kosztów Critical To Quality - krytyczne dla jakoci 95

3 CWQC Company Wide Quality Control DAE - sterowanie jakoci w całym przedsibiorstwie (porównaj TQM) Deutsche Akkreditierungsstelle Elektrotechnik GmbH DAR - Niemieckie Biuro Akredytacji Elektrotechniki Sp. z o.o. Deutscher Akkreditierungsrat DD - Niemiecka Rada Akredytacji Draft for Development (w BS) - norma dowiadczalna DFSS Design for Six Sigma - projektowanie w celu osignicia sze sigma DGQ Deutsche Gesellschaft für Qualität DIN - Niemieckie Stowarzyszenie Jakoci Deutsches Institut für Normung DIS - Niemiecki Instytut Normalizacji Draft International Standard DKD - projekt normy midzynarodowej Deutscher Kalibrierdienst - Niemiecka Słuba Wzorcowania DMAIC Define, Measure, Analyse, Improve, Control - piciostopniowy model: definiuj, mierz, analizuj, poprawiaj, sprawdzaj DMG - działalno małych grup DOE DQS 3E EA EAC EAL Design of Experiments - projektowanie eksperymentów Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Qualitätssicherungssystemen mbh - Niemieckie Stowarzyszenie Certyfikacji Systemów Zapewnienia Jakoci Sp. z o.o. Efficacy, Efficiency, Effectiveness - kryterium 3E : skuteczno, wydajno, efektywno European Cooperation for Accreditation - Europejska Wspólpraca w zakresie Akredytacji European Accreditation of Certification - Europejska Akredytacja Jednostek Certyfikujcych European Accreditation of Laboratories - Europejska Akredytacja Labotaroriów EAL + EAC = EA ECOLABEL EEA - Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne European Economic Area EEC - Europejski Obszar Gospodarczy European Economic Community - Europejska Wspólnota Gospodarcza EEPCA European Electrical Products Certification Association EFD - Stowarzyszenie Europejskich Jednostek Certyfikujcych Wyroby Elektryczne Environmental Function Deployment - rozwinicie funkcji rodowiskowej EFQM European Foundation for Quality Management - Europejska Fundacja Zarzdzania Jakoci EH&S Environment, Health and Safety - rodowisko, zdrowie i bezpieczestwo EL Environmental Labelling - etykietowanie rodowiskowe EMAS Environmental Management and Auditing System lub Eco-Management and Audit Scheme EMS EN EN - system (program) zarzdzania rodowiskowego i auditowania Environmental Management System - system zarzdzania rodowiskowego Environmental Management System - system zarzdzania rodowiskowego Europa Norm - norma europejska ENEC - - znak zgodnoci z EN wprowadzony przez CENELEC ENQA European Network for Quality Assurance - Europejska Sie (na Rzecz) Zapewnienia Jakoci EPSI European Performance Satisfaction Index - europejski wskanik zadowolenia z osigni ER Essential Requirements - wymagania podstawowe 96

4 ENV Europäische Vornorm - europejska norma próbna (przednorma, prenorma) EOQ European Organization for Quality (uprzednio EOQC) - Europejska Organizacja Jakoci EOQC European Organization for Quality Control (obecnie EOQ) - Europejska Organizacja Sterowania Jakoci EPD Environmental Producer Declaration - rodowiskowa deklaracja producentów EPIA Error Possibility and Influence Analysis - patrz FMEA EQA European Quality Award - Europejska Nagroda Jakoci EQNet European Network for Quality System Assessment and Certification - patrz IQNet EQS European Committee for Quality System Assessment and Certification - Europejski Komitet Oceny i Certyfikacji Systemu Jakoci ER Essential Requirements - wymagania podstawowe ERP Enterprise Resources Planning - planowanie zasobów przedsibiorstwa ESP Employee Solving Problems - rozwizywanie problemów przez pracowników (w kołach jakoci) ETA Event Tree Analysis - analiza drzewa zdarze EVA Economic Value Added - ekonomiczna warto dodana EUROLAB Organization for Testing in Europe - Europejska Organizacja ds. Bada FDIS Final DIS - kocowy projekt normy midzynarodowej FFP Fitness for Purpose FFU - zdatno eksploatacyjna Fitness for Use - zdatno uytkowa FMEA Failure (Fault) Modes and Effects Analysis (patrz równie AEPI, EPIA) - analiza rodzajów i skutków uszkodze (niezdatnoci) FMECA Failure Modes, Effects and Criticality Analysis - analiza rodzajów, skutków i krytycznoci uszkodze FTA Fault Tree Analysis - analiza drzewa niezdatnoci (błdów, wad) GAP Good Agricultural Practice - dobra praktyka rolnicza GCP Good Clinical Practice - dobra praktyka kliniczna GDP Good Distribution Practice - dobra praktyka dystrybucyjna GEP Good Experimental Practice - dobra praktyka dowiadczalna GHP Good Higiene Practice - dobra praktyka higieniczna GLP Good Laboratory Practices - dobra praktyka laboratoryjna GMP Good Manufacturing Practices GPP GSS GTP GVP - dobra praktyka produkcji (wytwarzania) Good Production Practice - dobra praktyka produkcyjna Group States Selection - grupowa selekcja stanów (wykorzystywana do wzajemnego porównywania jakoci rónych obszarów zarzdzania) Good Trade Practice - dobra praktyka handlowa Good Veterinary Practice - dobra praktyka weterynaryjna HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points - analiza ryzyka i krytyczne punkty kontroli 97

5 HAR Agreement on the use of Commonity Agreed Marking for Cables and Cords complying with Harmonized Specifications - (Europejskie) Porozumienie dotyczce stosowanie Wspólnie Uzgodnionego Znakowania Kabli I Przewodów zgodnych ze Zharmonizowanymi Warunkami (technicznymi) HAZOP Hazard and Operability Studies - badanie ryzyka i zdolnoci do działania HD Harmonization Document - dokument harmonizacyjny HOPP Human Oriented for Productivity Programm HQ - program poprawy produktywnoci zorientowany na ludzi House of Quality - dom jakoci HRM Human Resources Management - zarzdzanie zasobami ludzkimi IAAC Interamerican Accreditation Cooperation - Amerykaska Współpraca w Dziedzinie Akredytacji IAF IAQ International Accreditation Forum - Midzynarodowe Forum Akredytacyjne International Academy of Quality - Midzynarodowa Akademia Jakoci IATCA International Auditor and Training Certification Association - Midzynarodowe Stowarzyszenie Szkolenia i Certyfikacji Auditorów IBEC IQNet Business Excellence Class - Grupa Doskonałego Biznesu IQNet IEC International Electrotechnical Commission - Midzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IECEE IEC System for Conformity Testing to Standards for Safety of Electrical Equipment - System IEC Badania Zgodnoci Sprztu Elektrycznego z Normami Bezpieczestwa IECQ IEC Quality Assessment for Electronic Components - System IEC Oceny Jakoci Podzespołów Elektronicznych IIOC Independent International Organization for Certification - Midzynarodowa Niezalena Organizacja Certyfikacji IIP Investors in People - inwestorzy w ludzi ILAC IInternational Laboratory Accreditation Cooperation IMS IQM - Midzynarodowa Współpraca w Dziedzinie Akredytacji Laboratoriów Integrated Management System - zintegrowany system zarzdzania Integratives Qualitätsmanagement - integracyjne zarzdzanie jakoci IQNet International Network for Quality System Assessment and Certification (uprzednio EQNet) - Midzynarodowa Sie Oceny i Certyfikacji Systemu Jakoci IRCA International Register Certified Auditors - Midzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Auditorów ISCAM Internal System Constant Assessment Monitoring - wewntrzny system monitorowania i stałej oceny ISO International Organization for Standardization - Midzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO/CASCO ISO Committee on Conformity Assessment - Komitet ISO ds. Oceny Zgodnoci ISO/TR ISO Technical Report - ISO Raport Techniczny ISO/TS ISO Technical Specification - ISO Specyfikacja Techniczna IUIL International Union of Independent Laboratories - Midzynarodowa Unia Niezalenych Laboratoriów IWA International Workshop Agreement - Midzynarodowe Porozumienie Warsztatowe JAG Joint Audit Group - wspólna grupa auditowa JIT Just in Time - dokładnie na czas KAIZEN KAIZEN - cigłe doskonalenie KCRM Knowledge-enabled customer relationship management - zarzdzanie relacjami z klientem na podstawie wiedzy 98

6 Keymark - - znak zgodnoci z Normami Europejskimi KUEDE LCA - Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego Life Cycle Assessment LCC - ocena cyklu ycia wyrobu Life Cycle Costs LFD - koszty cyklu ycia Logistic Function Deployment LM - rozwinicie funkcji logistyki Lean Manufacture LVD - oszczdna produkcja Low Voltage Directive LM - dyrektywa niskonapiciowa Lean Management - metoda odchudzania, zarzdzanie bez tłuszczu MBO Management by Objectives - zarzdzanie przez cele MIL-Std Military Standard (USA) MLA - norma wojskowa Multilateral Agreement - wzajemne uznawanie MRA Mutual Recognition Agreement msp - porozumienie o wzajemnym uznawaniu - małe i rednie przedsibiorstwa NAMAS National Measurement Accreditation Service (W.Brytania) NF - Krajowa Słuba Akredytacji Pomiarów Norme Française OD - norma francuska Organizational Developement - rozwój organizacyjny PAPG Peer Assessment Permanent Group - Stała Grupa do Oceny (organ do oceny laboratoriów i jednostek certyfikujcych uczestniczcych w europejskich porozumieniach wielostronnych) PDCA Plan, Do, Check, Act - planuj, wykonaj, sprawd, działaj (Koło Deminga) PDR Preliminary Design Review - wstpny przegld projektu PECA Protocol to the Europe Agreement establishing on Association ( ) on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods - protokoły do układu europejskiego w sprawie oceny zgodnoci i akceptacji wyrobów przemysłowych PHA PIC PI Preliminary Hazard Analysis - wstpna analiza zagroenia Pharmacology Inspection Convention - Farmaceutyczna Konwencja Inspekcyjna People Involvement - zaangaowanie załogi Poka Yoke Poka Yoke PTQ - zapobieganie przypadkowym błdom Process Total Quality QA - proces jakoci kompleksowej Quality Assurance QAP - zapewnienie jakoci Quality Assurance Procedure QAS - procedura zapewnienia jakoci Quality Assurance System QC - system zapewnienia jakoci Quality Control QC - sterowanie jakoci Quality Circle QDS - koło jakoci Quality, Dependability, Statistics QFD - jako, niezawodno, statystyka Quality Function Deployment - rozwinicie funkcji jakoci 99

7 QIP Quality Improvement Program - program doskonalenia jakoci QIS Quality Improvement Strategy - strategia doskonalenia jakoci QLF Quality Loss Function - funkcja strat jakoci QM Quality Management - zarzdzanie jakoci QMS Quality Management System - system zarzdzania jakoci QS Quality System - system jakoci QS adaptacja norm ISO 9000 dla przemysłu motoryzacyjnego QSE(S) Quality Safety Environment (System) - system jakoci i bezpieczestwo rodowiska QSAR Quality Systems Assessment Recognition - Uznawanie Oceny Systemów Jakoci QWL Quality of Working Life 5R - jako ycia w pracy Requirements, Redesigning, Rewarding, Reviewing, Repetition - zasada 5R: wymagania, zmiana, nagradzanie, analizowanie, powtarzanie RADAR Results Approach Deployment Assessment Review - wyniki podejcie wdroenie ocena przegld RATS Risk Analysis of Technological System - analiza ryzyka systemów technicznych RNE 5S Reseau National d Essais (Francja) - Krajowa Sie Bada Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke Sort, Systemize, Sweep, Sanitize, Selfdiscipline - zasada 5 S: selekcja, systematyka, sprztanie, schludno, samodyscyplina SAC Supplier Audit Confirmation - potwierdzanie auditu dostawcy SAGE Strategic Action Group on the Environment - strategiczna grupa rodowiskowa SCM Supply Chain Management - zarzdzanie łacuchem dostaw SDoC Supplier s Declaration of Conformity SE - deklaracja zgodnoci dostawy Simultaneous Engineering - metoda jednoczesnoci konstruowania SERVQUAL - - narzdzie badania jakoci usług SMART Specific, Measurable, Agreed, Realistic, Time related Skonkretyzowane, Mierzalne, Akceptowalne, Realne, Terminowe SMED Single Minute Exchange of Dies - redukowanie czasu przezbrojenia SMEs Small and Middle Enterprises - małe i rednie przedsibiorstwo SMT Supervised Manufacturer s Testing - nadzorowane testowanie producenta SPC Statistical Process Control - statystyczne sterowanie procesem SQC Statistical Quality Control - statystyczne sterowanie jakoci SSA Supplier Supervision Audit - nadzorowany audit dostawcy SWOT Streanghts, Weaknesses, Opportunities, Threaths - mocne, słabe strony, szanse, zagroenia SZJ - System Zarzdzania Jakoci TBM Time Base Management - zarzdzanie przez czas TBPM Time Based Process Mapping - mapowanie procesów w czasie TGA Trägergemeinschaft für Akkreditierung GmbH - Stowarzyszenie Reprezentantów ds. Akredytacji Sp. z o.o. TL adaptacje ISO 9000 dla przemysłu telekomunikacyjnego 100

8 TPM Total Productivity Maintenance - kompleksowe utrzymywanie produktywnoci TQ Total Quality - jako kompleksowa TQC Total Quality Control - kompleksowe sterowanie jakoci TQEM Total Quality and Environment Management - kompleksowe zarzdzanie jakoci i rodowiskowe TQI Total Quality Improvement - kompleksowe doskonalenie jakoci TQL Total Quality Leadership - przywództwo przez jako kompleksow TQM Total Quality Management - kompleksowe zarzdzanie przez jako TÜV Technischer Überwachung Verein - Urzd Dozoru Technicznego (Niemcy) TÜV CET Die TÜV-Zertifizierungsgemeinschaft e.v. - Stowarzyszenie Certyfikacji TÜV UL Underwriters Laboratories Inc. (USA) - główna organizacja testujca bezpieczestwo wyrobów VDA wymagania Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu Samochodowego dla producentów i dostawców WCM World Class Manufacturing - produkcja klasy wiatowej WCQ World Class Quality - jako klasy wiatowej WD Working Draft - projekt roboczy WG Working Group WPR - grupa robocza Risk Priority Number - wskanik poziomu ryzyka WSK - - wewntrzny system kontroli WTCC Working-Together Cooperative Certification - Wzajemna Współpraca Europejska w Ramach Certyfikacji (Wyrobów) ZD ZSZ Zero Defect - zero błdów (produkcja bezbrakowa) - zintegrowany system zarzdzania 101

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie

Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3. itsmf tłumaczenie podstawowe. itsmf tłumaczenie alternatywne. Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Oryginalna Tablica Terminologii ITIL v 3 itsmf tłumaczenie podstawowe itsmf tłumaczenie alternatywne Acceptance Akceptacja Zatwierdzenie Acceptance criteria Kryteria akceptacji Warunki zatwierdzenia Acceptance

Bardziej szczegółowo

Maciej Urbaniak WYMAGANIA JAKO CIOWE WOBEC DOSTAWCÓW NA RYNKU B2B

Maciej Urbaniak WYMAGANIA JAKO CIOWE WOBEC DOSTAWCÓW NA RYNKU B2B A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 WYMAGANIA JAKO CIOWE WOBEC DOSTAWCÓW NA RYNKU B2B 1. WYMAGANIA JAKO CIOWE STAWIANE DOSTAWCOM PRZEZ FIRMY Budowanie relacji

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia normalizacyjne literowe

Oznaczenia normalizacyjne literowe Oznaczenia normalizacyjne literowe /A zmiana do normy publikowana oddzielnie +A2 norma z włączoną do treści zmianą nr 2 +A# /AC +AC /Ak /Ad /Ap /Az ABNT AECMA AENOR AFNOR AIDMO AMN ANEC ANSI APEC ARSO

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 101 Seria: Administracja i Zarządzanie 2014 mgr Michał Klimek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r.

Działalność normalizacyjna Instytutu Łączności w 2011 r. Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Sieci (Z-2) Zakład Systemów Zasilania (Z-5) Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Zakład Zastosowań Technik Łączności Elektronicznej (Z-10) Centralna

Bardziej szczegółowo

Nasza Misja. Akredytacje. Nasza Wizja. Porozumienia międzynarodowe. Usługi IMQ. Czym się wyróżniamy

Nasza Misja. Akredytacje. Nasza Wizja. Porozumienia międzynarodowe. Usługi IMQ. Czym się wyróżniamy Nasza Misja Naszą misją jest: Ocena jakości i zwiększanie konkurencyjności certyfikowanych organizacji, poprzez wspieranie i motywowanie naszych Klientów do ciągłego doskonalenia ich systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego

Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego BIULETYN INSTYTUTU AUTOMATYKI I ROBOTYKI NR 26, 2009 Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego Krzysztof LIDERMAN Zakład Systemów Komputerowych, Instytut Teleinformatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treści qualityaustria

Spis treści qualityaustria Katalog szkoleń 2014 Spis treści qualityaustria POLSKA Katalog szkoleń www.qualityaustria.com.pl Spis treści Quality Austria Przedmowa 4 O firmie 5 Jakość Zarządzanie procesami 22 Auditor procesu wg VDA

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 EWOLUCJA PODEJŚCIA EKOLOGICZNEGO W OCENIE JAKOŚCI WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH Maria BORKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania C SQ jest schematem certyfikacji zarządzanym przez IMQ. IMQ jest jednostką certyfikującą

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Metody i narzędzia Lean Manufacturing

Metody i narzędzia Lean Manufacturing Edmund Pawłowski Krystian Pawłowski Stefan Trzcieliński Metody i narzędzia Lean Manufacturing Materiały dydaktyczne Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2010 2 Metody i narzędzia Lean Management Publikacja

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona

Spis treści 2014. Rocznik LXVI NR 1 12. Autor Tytuł nr strona Spis treści 2014 Rocznik LXVI NR 1 12 Autor Tytuł nr strona Artykuły Bentkowska-Senator Krystyna, Zdzisław Kordel Zdzisław, Wilk Tadeusz Problematyka opłat drogowych 9 6 The issue of road charges Bielas

Bardziej szczegółowo

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI

METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską TEMATYCZNE ZESTAWIENIE DOKUMENTACYJNE METODY I SYSTEMY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI Zasięg chronologiczny: 1990-2010

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka

Środowisko i energia. Jakość i BHP. Laboratorium i doskonalenie. Lotnictwo i kosmonautyka Partnerzy Auditor wewnętrzny wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949 Auditor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949:2009 NOWOŚĆ!!! Audity u dostawcy w przemyśle

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM

CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM CHARAKTERYSTYKA STANDARDÓW I NORM Czy wiesz co oznaczają skróty takie jak AQAP lub ISO / TS 16949? Przeczytaj poniŝszy artykuł wyjaśniający czego jaka norma / standard dotyczy. ISO 9000 O popularności

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

Bureau Veritas w Polsce

Bureau Veritas w Polsce Bureau Veritas w Polsce 3-4 5 6 7-10 11-16 17-20 Laboratorium Inżynierii Lądowej 21-24 25-28 29-34 35-38 39-42 2 HISTORIA Zimą 1821 roku potężne sztormy, które przeszły nad Europą spowodowały zniszczenie

Bardziej szczegółowo