LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY"

Transkrypt

1 LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1

2 1. Ogólne i szczegółowe wymagania przepisów BHP Celem zajęć jest zapoznanie studentów z Dyrektywami Unii Europejskiej oraz aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa pracy. Tematem zajęć będą zagadnienia dotyczące wymagań gabarytowo-przestrzennych, jakie powinny spełniać obiekty i pomieszczenia pracy, oświetlenie, wentylacja, organizacja stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk dla osób niepełnosprawnych. Program zajęć będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń oraz innymi metodami aktywizującymi uczestników - z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, folie, programy komputerowe itp. 2. Problematyka wypadków przy pracy. Postępowanie powypadkowe Celem zajęć jest opanowanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych. W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia definicji wypadku przy pracy oraz poszczególnych jego elementów na bazie orzecznictwa SN.. Przedstawione zostaną również przyczyny powstawania zagrożeń wypadkowych, metody ich rozpoznawania oraz systemowe metody badania elementów każdego ogniwa zdarzeń. Program zajęć będzie realizowany metodą wykładów, ćwiczeń oraz innymi metodami aktywizującymi uczestników - z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych, jak: filmy, folie, programy komputerowe itp. 3. Metody i sposoby oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy Ryzyko zawodowe - definicja i cele oceny. Podstawy prawne. Proces oceny ryzyka zawodowego. Informacje potrzebne do oceny ryzyka. Identyfikacja zagrożeń i ich skutków: Źródła zagrożeń i ich charakter: - hałas - drgania mechaniczne - oświetlenie - mikroklimat - pola elektromagnetyczne - substancje chemiczne - pyły - ciężkość pracy - obciążenie psychiczne Szacowanie ryzyka zawodowego: metody i sposoby obliczania wielkości ryzyka zawodowego. Wyznaczanie dopuszczalności ryzyka zawodowego. Rola oceny ryzyka zawodowego w procesie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 2

3 4. Ratownictwo medyczne i choroby zawodowe Celem zajęć jest nabycie przez studentów pełnego zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych pozwalających na podejmowanie szybkich i trafnych działań leczniczych w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, według najnowszych standardów postępowania. W dążeniu do tego cele niezbędne jest poznanie przez słuchacza patofizjologii nagłych zagrożeń - niezależnie od ich natury, opanowanie technik postępowania przedlekarskiego i uzyskanie podstawowych umiejętności stosowania specjalistycznego sprzętu medycznego, a także nabycie umiejętności koordynacji i zachowania priorytetów w działaniach zespołowych Oczekuje się, że po ukończeniu kursu, słuchacz wykaże się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie resuscytacji oddechowo-krążeniowej na poziomie podstawowym dla bezprzyrządowego postępowania resuscytacyjnego u dorosłych i u dzieci a w szczególności: w zakresie układu oddechowego, - zapewnienie i utrzymanie drożności dróg oddechowych metodami: usta-usta, nos-nos - prowadzenie wspomagania i kontroli oddechu sztucznego metodą ręczną diagnostyka i nakłucie odmy opłucnej, - monitorowanie czynności układu oddechowego w zakresie układu krążenia; - stosowanie masażu zewnętrznego serca - stosowanie elektroterapii serca (stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i kardiowersji) - prowadzenie nadzoru hemodynamicznego Słuchacz nabędzie także umiejętności postępowania ratunkowego i wstępnego leczenia w stanach nagłych zagrożeń pochodzenia wewnętrznego a przede wszystkim: w zagrożeniach sercowo-naczyniowych: - zagrażające życiu niemiarowości rytmu serca - ostre stany niedokrwienne mięśnia sercowego - zawał mięśnia sercowego - wstrząs sercowopochodny - zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia - ostra niewydolność krążenia i obrzęk płuc w zagrożeniach płucnych: - stany poaspiracyjne - samoistna i pourazowa odma opłucnowa - ostre stany astmatyczne w zagrożeniach jelitowo-żołądkowych; - ostre krwawienia z przewodu pokarmowego w ostrych chorobach pochodzenia neurologicznego: - stany drgawkowe - udary mózgu w ostrych zaburzeniach pochodzenia alergicznego - ostra reakcja anafilaktyczna - wstrząs anafilaktyczny w ostrych stanach położniczo-ginekologicznych - poród nagły - nagłe zagrożenia u ciężarnych w ostrych zagrożeniach pochodzenia infekcyjnego; 3

4 - wstrząs septyczny - zespół AIDS - tężec Słuchacz po zakończeniu kursu nabędzie umiejętności umożliwiające: samodzielne rozwiązywanie problemów wynikających z nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wskutek choroby, urazu, wpływu środowiska, zatrucia u dorosłych i u dzieci; podtrzymywanie i stabilizowanie zagrożonych czynności życiowych, szybką identyfikację genezy nagłego zagrożenia, opanowanie i ograniczenie jego dalszych skutków i powikłań oraz organizację, kierowanie i prowadzenie działań leczniczych oraz segregacji medycznej w warunkach zdarzeń masowych lub katastrof. Część kursu dotycząca chorób zawodowych, ma na celu przybliżenie słuchaczowi epidemiologii oraz uregulowań prawnych dotyczących chorób, których etiologia lub nasilenie wiążę się z wykonywanym zawodem lub pracą. 5. Psychospołeczne aspekty zachowań pracowników w środowisku pracy Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu współczesnej psychologii organizacji obejmującej zachowania jednostkowe i grupowe w organizacji, koordynacja, kontrola i kreacja procesów personalnych w organizacji, diagnoza i rozwiązywanie społecznych problemów organizacji, kształtowanie u słuchaczy postawy wrażliwości na podmiotowy charakter ludzi w organizacji przejawiającej się w integrowaniu celów i interesów firmy z interesami i celami pracowników oraz uwzględnianiu ich aspiracji i oczekiwań w tworzeniu strategii osiągania tych celów. Opis treści programowych 1. Wprowadzenie do zachowań w organizacji. Istota i cele nauki o zachowaniach organizacyjnych. 2. Zachowania jednostkowe w organizacji. Psychologiczne mechanizmy regulujące działanie człowieka. Rola procesów poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i osobowości. 3. Zachowania grupowe w organizacji. Pojęcie i charakterystyka grupy społecznej. Procesy grupowe i pułapki myślenia grupowego. Nieformalna struktura organizacji (małe grupy, kliki, układ więzi). 4. Zespół pracowniczy. Zespół a grupa, typy zespołów pracowniczych, organizacja pracy w zespole i typy zadań zespołowych. Procesy komunikacyjne w organizacji. 5. Konflikty w organizacji. Geneza, przebieg i formy zakończenia konfliktów interpersonalnych i społecznych w organizacji. 6. Naukowe podstawy negocjacji. Style negocjacyjne. Manipulacje i chwyty w negocjowaniu. 7. Psychospołeczne mechanizmy kierowania ludźmi. Koncepcje funkcji kierowniczych, style kierowania, czynniki istotne w wyborze wariantu kierowania. Przywództwo a układ władzy w organizacji. Rola zaufania interpersonalnego w przewodzeniu ludziom. Cechy skutecznego przywódcy między charyzmą a szaleństwem. 8. Koordynacja, kontrola i kreacja zachowań organizacyjnych. Menedżer jako kreator zachowań organizacyjnych. Profil kompetencji menedżera, samokreacja menedżera, kariery menedżerskie, podstawowe błędy popełniane przez menedżerów. 9. Postawy wobec zmian organizacyjnych. Zarządzanie jakością. 10. Praca z ludźmi kluczem do sukcesu. Nowe metody w kierowaniu organizacją: tworzenie centrów odpowiedzialności, delegowanie władzy i partycypacja decyzyjna, wirtualizacja i futuryzacja rozwiązań. Poszukiwanie doskonałości w biznesie. 4

5 11. Pojęcie organizacji uczącej się. Techniki samodoskonalenia się organizacji. 6. Wybrane metody diagnozy psychologicznej bezpiecznych zachowań Zdobycie umiejętności rozpoznania czynników wpływających na bezpieczne zachowania pracownicze. Poznanie metod diagnozy indywidualnych zmiennych psychologicznych determinujących ryzykowne bezpieczne zachowania celem uczenia się zarządzania bezpieczeństwem pracy. Treści kształcenia: 1. Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Model uwarunkowań zachowań bezpiecznych. Zmienne podmiotowe. Rola psychologii i diagnozy psychologicznej w profilaktyce zachowań bezpiecznych. 2. Charakterystyka i właściwości miejsca pracy. Analiza pracy i jej rola w określaniu wymagań i kompetencji pracowniczych. 3. Zachowania niebezpieczne jako przyczyny wypadków przy pracy. Zapobieganie wypadkom. 4. Organizacyjne, materialne i fizyczne warunki pracy. Projektowanie biur i miejsc pracy. Hałas, kolor, oświetlenie. 5. Czas pracy - różne rozwiązania. Telepraca. 6. Psychologiczne i społeczne warunki pracy. Monotonia, zmęczenie, znudzenie. 7. Przemoc w miejscu pracy. Mobbing. Psychologiczne portrety sprawców i ofiar mobbingu. 8. Stres w miejscu pracy. Osobowościowe różnice w reagowaniu na stres. Typ osobowości A. Umiejscowienie kontroli. Różnice pomiędzy płciami. 9. Psychologia inżynieryjna. Urządzenia pomiarowe, systemy człowiek maszyna. 7. Psychologiczne aspekty kreowania kultury bezpieczeństwa 1. Wprowadzenie 1.1. Kultura zakres pojęcia 1.2. Kultura organizacyjna 1.3. Klimat organizacyjny a klimat bezpieczeństwa 1.4. Kultura bezpieczeństwa a klimat bezpieczeństwa 2. Geneza, koncepcje, pomiar kultury bezpieczeństwa 2.1. Sposób definiowania pojęcia kultura bez pieczeństwa 2.2. Elementy i wskaźniki kultury bezpieczeństwa 2.3. Sposób oddziaływania kultury bezpieczeństwa 2.4..Metody pomiaru kultury bezpieczeństwa (studium przypadku, badania porównawcze, badania psychometryczne). 5

6 3. Problemtyka kultury bezpieczeństwa w Polsce 3.1. Badania kultury bezpieczeństwa w Polsce 3.2. Praktyczne wykorzystanie koncepcji kultury bezpiecze ństwa 8. Elementy prawa pracy. System ochrony prawa pracy w Polsce i Unii Europejskiej Prawo pracy to ogół norm prawnych, które regulują stosunki związane z pracą człowieka. Celem prowadzonych zajęć będzie omówienie zagadnień z tą gałęzią prawa, głownie w zakresie podstawowych zasad prawa pracy, nawiązywania i ustania stosunku pracy, prawa i obowiązków stron stosunku pracy, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za pracę, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, ochrony pracy kobiet. Ponadto słuchacze zostaną wnikliwie zapoznani z systemem ochrony pracy w Polsce, głównie w zakresie działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy oraz społecznego nadzoru nad warunkami pracy, który pełnią organizacje związkowe oraz społeczna inspekcja pracy. 9. Multimedialne wspomaganie bezpiecznych warunków pracy 1. Rodzaje prezentacji multimedialnych. 2. Tworzenie prostych prezentacji w programie Power Point. - Prezentacje tworzone przy użyciu kreatora. - Korzystanie z szablonów prezentacji. - Tworzenie prezentacji "od podstaw". 3. Podstawowe elementy prezentacji w programie Power Point: - Tekst. - Grafika. - Tabele. - Wykresy. - Schematy organizacyjne. - Filmy i pliki dźwiękowe. - Efekty specjalne (przejście slajdu, efekty dźwiękowe, czas przejścia, animacje itp.) 4. Tworzenie własnych szablonów w Power Point. 5. Podstawy grafiki komputerowej 6. Prezentacje interaktywne 10. Systemy zarządzania BHP oraz środowiska. Systemowe zarządzanie przedsiębiorstwem ma swoją genezę z filozofii TQM czyli Total Quality Menegement. Zasadniczym założeniem tego podejścia do zagadnień zarządzania jest spójność wszystkich podsystemów i elementów składających się na system zarządzania. Sam proces zarządzania według tej filozofii ma wkomponowany mechanizm ciągłej samokontroli i eliminacji elementów wykazujących wadliwe lub wymagające poprawienia działanie. W ujęciu chronologicznym jako pierwsze zastosowano w praktyce rozwiązania systemowego zarządzania jakością. Główną przyczyną tego stanu jest możliwość marketingowego wykorzystania faktu, że jakość wytworzonych 6

7 towarów lub usług jest stale nadzorowana i ulepszana. Dodatkowo atrakcyjności takim rozwiązaniom dodaje możliwość certyfikacji - czyli potwierdzenia przez niezależne jednostki faktu zgodności wdrożonego systemu z przyjętymi standardami. Przedsiębiorstwa, które mogą się takim dokumentem legitymować, są postrzegane jako pewniejsze i lepsze. Oprócz systemu zarządzania jakością powstały również systemy zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Międzynarodowe standardy określone dla każdego z tych systemów znalazły odzwierciedlenie w polskim systemie normalizacyjnym w postaci: Polskiej Normy PN-EN ISO dotyczącej systemu zarządzania jakością Polskiej Normy PN-EN ISO dotyczącej systemu zarządzania Polskiej Normy PN-N-1800l - dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Rozwiązania opisane w ww normach niezależnie od tego jakiego, obszaru dotyczą mają pewne wspólne cechy, do których należą: - identyfikację kluczowych zagadnień działalności organizacji, - wyznaczaniu celów i standardów jakości działań, - dobór metod do realizacji celów według określonych standardów oraz procedur i podejmowanie - działań nakierowanych na wykonywanie założonych celów, - mierzenie uzyskanych osiągnięć, - ciągłą ocenę i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych lub korygujących. Jednolita filozofia oraz wiele wspólnych rozwiązań stosowanych w poszczególnych systemach sprawiło, że w ostatnim okresie czasu pojawiła się wyraźna tendencja do tworzenia w przedsiębiorstwach zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Wprowadzenie systemowego zarządzania wybranymi obszarami działalności jest całkowicie dobrowolne. Co zatem skłania przedsiębiorców do ponoszenia dodatkowych kosztów na wdrożenie i utrzymanie systemów zarządzania? Z pewnością są to liczne korzyści jakie z nawiązką rekompensują ponoszone koszty. Wskazując na te najważniejsze można wymienić: 1. korzyści dla przedsiębiorcy: - wzrost wiarygodności firmy - usprawnienie obiegu informacji w firmie, - ustanowienie jednolitych zasad funkcjonowania wewnątrz firmy, 2. korzyści dla pracowników: - określony standard postępowania, - jednoznacznie przydzielone odpowiedzialności i uprawnienia, - uświadomienie pracownikom ich miejsca w przedsiębiorstwie, - klarowne określenie niezbędnych zasobów do wykonania pracy, - jasne zdefiniowanie oczekiwanych efektów W warunkach globalnej konkurencji przedsiębiorstwa stoją przed wyborem właściwych priorytetów oraz dróg rozwoju pozwalających na sprostanie rosnącym wymaganiom. Rozwiązania systemowe pozwalają oprzeć się na pewnych ogólnych strukturach, które umożliwiają działanie według sprawdzonych, powszechnie akceptowanych i zrozumiałych wzorcach. Dostarczają praktycznych rozwiązań oraz umożliwiają stałe doskonalenie działalności. 11. Zarządzanie ryzykiem Głównym celem studiów będzie opanowanie wiedzy i umiejętności związanych z prawidłową diagnozą ryzyka - naturalnych, społecznych, ekonomicznych i technicznych, 7

8 efektywnym działaniem i wykorzystaniem procedur w sytuacji ryzyka oraz opanowania umiejętności szybkiego usunięcia skutków ryzyka. 12. Ekonomiczne aspekty związane z BHP. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych. Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe 1. Analiza progu rentowności 2. Tworzenie planu przedsięwzięcia 3. System informacyjny organizacji 3.1. Informatyczne systemy wspomagania zarządzania klasy ERP - Enterprise Resources Planning 3.2. Systemy Wczesnego Ostrzegania dla organizacji 3.3. Identyfikacja i znaczenie informacji źródłowej 4. Wybrane elementy inżynierii finansowej organizacji: 4.1. Podstawowe dokumenty finansowe organizacji 4.2. Układy kosztów: rodzajowy, miejsc powstawania, kosztów stałych i zmiennych, kalkulacyjny 4.3. Metoda wskaźnikowa oceny kondycji finansowej organizacji 4.4.Źródła finansowania działalności organizacji: kapitał własny, akcje, obligacje, kredyt, faktoring, leasing, zobowiązania 4.5.Metody oceny projektów inwestycyjnych rzeczowych i kapitałowych 13. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem: 1. Wprowadzenie do zarządzania 2. Definicje organizacji. Rodzaje organizacji 3. Ewolucja teorii organizacji i zarządzania 4. Funkcje zarządzania 4.1. Planowanie 4.2. Organizowanie 4.3. Motywowanie 4.4. Kontrolowanie 5. Wybrane koncepcje zarządzania 5.1. Zarządzanie jako tworzenie i zmienianie kultury organizacji 5.2. Zarządzanie wartością firmy: jako wartość dla klientów, użytkowników, pracowników, akcjonariuszy, członków organizacji nie będących jej właścicielami czy kierownikami, pełnomocników oraz dla całego społeczeństwa. Ekonomiczna Wartość Dodana - EVA 5.3. Zarządzanie przez cele 5.4. Zarządzanie zmianą 5.5. Zarządzanie procesowe 5.6. Zarządzanie poprzez jakość 6. Elementy otoczenia organizacji 7. Wybrane metody wykorzystywane w zarządzaniu organizacją: 7.1. Metoda Portera 8

9 7.2. Metoda Reenginering-u 7.3. Metoda Benchmarking-u 7.4. Metoda outsourcing-u 7.5. Metody heurystyczne 7.6. Metody badania metod pracy, mierzenia czasu pracy /fotografia, chronometraż, migawka, MTM/ 7.7. Metody normowania 7.8. Metoda Just In Time 7.9. Analiza progu rentowności Metoda negocjacji Metoda controllingu Metoda franchisingu 7. Jakość w zarządzaniu 8.1. Systemy zapewnienia jakości wg. Norm serii ISO 8.2. Koncepcja zarządzania jakością- TQM, 8.3. Metoda HACCP /Hazard Analysis Critikal Control Point Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów kontroli/ 8.4. Metoda współczynnika ile materiałów i surowców przechodzi za pierwszym razem proces produkcyjny/ 8.5. Kwalitologia. 9. Zarządzanie strategiczne 9.1. Strategiczna Karta Wyników 9.2. Definicje strategii 9.3. Rodzaje strategii 9.4. Metody opracowania strategii 9.5. Metody wdrażania strategii 10. Zarządzanie w sytuacji kryzysu w organizacji profit i non profit 11. Wirtualna przestrzeń gospodarcza /wykorzystanie Internetu w zarządzaniu organizacjami profitowymi i non profitowymi/ E-biznes Coaching dla organizacji poprzez Internet E-learning Komunikowanie się poprzez Internet Wirtualna przestrzeń finansowa 12. Uwarunkowania geopolityczne w funkcjonowaniu organizacji Unia Europejska Inne Układy Międzynarodowe np. Układ Wolnego handlu Bloki militarne Położenie geograficzne Lobbing 13. Relatywizm w działaniu organizacji /relatywizm funkcji, relatywizm produktów, relatywizm w zarządzaniu zasobami ludzkimi 14. Zarządzanie zasobami ludzkimi /systemy rekrutacji, systemy selekcji, systemy szkolenia-szkolenie dystansowe, systemy motywacji w tym systemy wynagrodzeń, określenie kompetencji pracowników, poza finansowe systemy motywacyjne, mobbing / Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia personelu Systemy motywacyjne w tym systemy wynagrodzeń 15. Kultura organizacji 9

10 15.1. Istota kultury organizacji Metody kreowania kultury organizacji Wielokulturowość w organizacji 16. Wybrane elementy Ergonomii i Fizjologii pracy Problematyka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Badanie metod pracy Badanie i normowanie czasu pracy Organizacja stanowiska pracy Literatura: 1. Al. Ehrbar EVA Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa Wyd Wig Press W-wa 2000r. 2. Armstrong Michale zarządzanie zasobami ludzkimi Oficyna Ekonomiczna Kraków Bendell Tony, Boulter Louise Benchmarking wyd Profesjonalnej Szkoły Biznesu Kraków 2000r. 4. Brilman Jean Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania PWE W-wa 2002r. 5. DeCenzo A. David, Robbins P. Stephen Podstawy Zarządzania PWE W-wa 2002r. 6. Evans Christina Zarządzanie wiedzą PWE Warszawa 2005r 7. Freeman R. Edward, Stoner F. A. James, Gilbert R. Daniel Jr. Kierowanie PWE W-wa 2003r. 8. Gay L. Charles Outsourcing strategiczny Wyd Oficyna Ekonomiczna Kraków 2002r. 9. Griffin W. Ricky Podstawy zarządzania organizacjami PWN W-wa 2004r. 10. Kaplan S. Robert, Norton P. David Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie PWN 2002 r. 11. Kotler Philips Marketing wyd Gebethner i Sp. W-wa 2002r. 12. Probst Gilbert, Raub Steffen, Romhardt Kai Zarządzanie wiedzą w organizacji Wyd. Oficyna Ekonomiczna 13. Bell P., Green Th., Fisher J., A. Baum (2004). Psychologia środowiskowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 14.Dahlgaard J., Kristensen K., G. Kanji (2001). Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 15.Hartley P. (2006). Komunikowanie interpersonalne. Astrum. Wrocław 16. Jabłoński M. (2009). Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa 17. Karaszewski R. (2009). Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. Dom Organizatora. Toruń 18. Karaszewski R. (2008). Przywództwo w środowisku globalnego biznesu. Dom Organizatora. Toruń 19. Kożusznik B. (2005). Wpływ społeczny w organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 20. Lock D. (2002). Podręcznik zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 21. Ratajczak Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 22. Schultz D., Schultz S. (2002). Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 23. Schulz F. (2006). Sztuka rozmawiania. Wydawnictwo WAM. Kraków 24. Schulz F. (2004). Sztuka wyjaśniania. Poradnik dla prowadzących trudne rozmowy. 25. Schulz F. (2004). Sztuka zarządzania. Psychologia komunikacji dla szefów i liderów. Wydawnictwo WAM. Kraków 10

11 26. Stewart D. (red.) (2002). Praktyka kierowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 27. Strelau J. (red.) (2000). Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 28. Studenski R., Kierowanie firmą bez wypadków i chorób zawodowych. Wydawca: Tarbonus. Kraków. Nowa strategia Unii Europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata D. Koradecka Bezpieczeństwo Pracy. 2007, nr Dobrowolska P.: Wartość pracy zawodowej dla jednostki; W Gliszczyńska X. (red): Systemy wartości w środowisku pracy. KiW, Warszawa Goszczyńska M.: Człowiek wobec zagrożeń. Psychospołeczne uwarunkowania oceny i akceptacji ryzyka. Warszawa, Wydawnictwo "Żak" Health and Safety Commision ACSNI Human factors Study Group third report : organising for safety HMSO, London Jacher W.: Humanizacyjne aspekty zarządzania jakością. Humanizacja Pracy 1996 Nr 4 s Kozielecki J.: Psychologiczna teoria decyzji. Warszawa, PWN Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa, PWN 1995, s Kroeber A., Kluchohn C.: The study of culture. In : Lerner D., Lasswell (red.), The policy Sciences. California, Stanford University Press Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu. Warszawa, PWN Laszczak M.: Psychologia przekazu reklamowego. Dla twórców i odbiorców komunikatów reklamowych. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Mądrzycki T.: Warunki i metody zmiany postaw. W: Nowak S. (red.): teorie postaw. PWN, warszawa Niczyporuk Z., Rozmus P, Sobala J.: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach węgla stan wdrażania i doświadczenia. Materiały Konferencji Szkoła eksploatacji podziemnej. Szczyrk, luty Pawłowska Z.: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach według koncepcji brytyjskich i amerykańskich. W: materiały konferencji naukowo-technicznej Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w państwie i w przedsiębiorstwie, Ustroń, października Penc J.: Motywowanie w zarzadzaniu. Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej szkoły biznesu Reykowski J.: Teoria motywacji a zarządzanie. Warszawa, PWE Studenski R.: Teorie przyczynowości wypadkowej i ich empiryczna weryfikacja. Katowice, GIG Studenski R.: Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Studenski R.: Psychologia pracy. Studium podyplomowe Bezpieczeństwo systemów człowiek technika środowisko, specjalność : bezpieczeństwo pracy. Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa, PWN

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne

OPISY PRZEDMIOTÓW. Forma studiów: niestacjonarne Rok : I Semestr: 1 Język przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć. ćwiczenia laboratoryjne Zarządzanie zasobami ludzkimi i potencjałem kadrowym V edycja OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu: Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 14 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7_0 5 68 Przedmiot: Bezpieczeństwo i higiena pracy Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia pierwszego stopnia Forma studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Sylabus przedmiotu Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem Załącznik 5 Nazwa przedmiotu (symbol P1): Komunikacja interpersonalna Wydział: Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Tytuł/stopień: Dr email:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY INFORMATOR ZADBAMY O TWÓJ SUKCES! CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy NASZE SZKOLENIA MOTYWUJĄ,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby):

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie potrzeby): NAZWA STUDIÓW (kierunek): Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką KIEROWNIK STUDIÓW: Prof. zw. dr s.p.n.b. Witold ANDRUSZKIEWICZ CZAS TRWANIA (ilość godzin): Dwa semestry (216 godzin) CEL STUDIÓW (uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI

ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 4 (187) 2011 Zbigniew Witaszek Akademia Marynarki Wojennej ROZWÓJ KOMPETENCJI MENEDŻ ERSKICH PRZESŁ ANKĄ SUKCESU ORGANIZACJI STRESZCZENIE W organizacji,

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW

KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY KURSÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW KONTAKT: SIEDZIBA GŁÓWNA: VADEMECUM DORADZTWO, SZKOLENIA, POŚREDNICTWO W OLEŚNICY UL. KOCHANOWSKIEGO 5 56-400 OLEŚNICA tel/fax

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo