ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO"

Transkrypt

1 ZMIANY W NORMACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ANNA GRUSZKA III Konferencja PF ISO Zarządzanie kosztami środowiskowymi Warszawa

2 Zmiany w normach dotyczących zarządzania środowiskowego Anna Gruszka Kwiecień 2014 r., WARSZAWA 2014

3 ISO/TC 207 Environmental manangement Normalizacja systemów zarządzania środowiskowego i narzędzi wspierających zrównoważony rozwój Wyłączone: metody badańzanieczyszczeń, ustalanie granicznych wartości i poziomów efektów działalności środowiskowej oraz normalizacja wyrobów Uwaga: ISO/TC 207 ściśle współpracuje z ISO/TC 176 w zakresie systemów zarządzania środowiskowego i auditów

4 Ujednolicenie norm systemów zarządzania ISO/TMB/JTCG "Joint Technical Coordination Group on MSS" Wspólna wizja w odniesieniu do norm systemów zarządzania High level structure dla wszystkich norm ISO

5 Dyrektywy ISO/IEC, Część1, Suplement ISO, Załącznik SL Nowa struktura wspólna dla wszystkich norm systemów zarządzania Identyczne tytuły podrozdziałów Wspólny podstawowy tekst i struktura Wspólna podstawowa terminologia Organizacje wdrażające różne systemy zarządzania (np. jakość, środowisko, bezpieczeństwo informacji, BHP) mogą łatwiej wdrażać i integrować systemy

6 System zarządzania (definicja wg Załącznika SL) System zarządzania -zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów do ustanawiania polityki i celów oraz osiągania tych celów UWAGA 1 System zarządzania może obejmowaćjednąlub kilka dziedzin UWAGA 2 Elementy systemu obejmująstrukturęorganizacyjną, role i odpowiedzialność, planowanie, funkcjonowanie etc. UWAGA 3 Zakres systemu zarządzania może obejmować całą organizację, określone i zidentyfikowane funkcje organizacji, określone i zidentyfikowane działy organizacji, jednąlub więcej funkcji w grupie organizacji

7 MSS Norma systemu zarządzania (definicja wg Załącznika SL)

8 Załącznik SL - Struktura

9 Struktura (cd.)

10 Struktura (cd.)

11 Załącznik SL Propozycje dotyczące norm systemów zarządzania

12 Nowelizacja norm systemów zarządzania

13 Struktura ISO/TC 207 TC 207/CAG Chairman's Advisory Group TC 207/TCG Terminology Coordination Group TC 207/WG 8Material flow cost accounting TC 207/WG 9 Combating land degradation and desertification TC 207/SC 1Environmental management systems TC 207/SC 2Environmental auditing and related environmental investigations TC 207/SC 3Environmental labelling TC 207/SC 4Environmental performance evaluation TC 207/SC 5 Life cycle assessment TC 207/SC 7Greenhouse gas management and related activities

14 Liczba opublikowanych norm i innych dokumentów normalizacyjnych opracowanych przez TCi SC-31 (w tym bezpośrednio przez TC 5) Dokumenty w trakcie opracowania - 12 PMember 82 OMember-32

15 SC1- Systemy zarządzania środowiskowego Nowelizacja ISO Projektbędzie opracowany w ramach Porozumienia Wiedeńskiego równolegle z CEN ISO CD

16 System zarządzania środowiskowego (definicja wg ISO/CD ) Częśćsystemu zarządzania stosowana do zarządzania aspektami środowiskowymi, zobowiązaniami dotyczącymi zgodności (compliance obligations)oraz ryzykami i możliwościami organizacji

17 Nowelizacja ISO (AWI) Nowelizacja powinna: 1. Lepiej odzwierciedlaćtytułi zakres ISO z położeniem szczególnego nacisku na: a. Potrzeby użytkowników b. Utrzymanie i doskonalenie EMS c. Wdrożenie wymagańzarządzania środowiskowego do całego systemu zarządzania organizacji 2. Odzwierciedlaćtekst nowelizowanej ISO Uwzględniaćkwestie ustalone przez ISO/TC207/SC1 Future Challenges for EMS Study Group

18 Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14005:2010 Environmental management systems- Guidelines for the phased implementation of an environmental managementsystem,including the use of environmental performance evaluation ISO 14006:2011 PN-EN ISO 14006:2011E Systemy zarządzania środowiskowego - Wytyczne do wdrażania ekoprojektowania

19 SC3 - Etykietowanie środowiskowe ISO 14020:2000 PN-EN ISO 14020:2003 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Zasady ogólne ISO 14021:1999 PN-EN ISO 14021:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Własne stwierdzenia środowiskowe (Etykietowanie środowiskowe II typu) i zmiana PN-EN ISO 14021:2002/A1:2012 ISO 14024:1999 PN-EN ISO 14024:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Etykietowanie środowiskowe I typu - Zasady i procedury ISO 14025:2006 PN-EN ISO 14025:2010 Etykiety i deklaracje środowiskowe - Deklaracje środowiskowe III typu)

20 PN-EN ISO 14021:2002/A1:2012 (zmiana do PN-EN ISO 14021:2002) Dodano 4 terminy i definicje Biomasa Gaz cieplarniany Kompensacja Zrównoważony rozwój Dodano 4 nowe podrozdziały dotyczące: materiałów odnawialnych energii odnawialnej zrównoważenia stwierdzeń dotyczących emisji gazów cieplarnianych

21 Amendment 1 ISO Environmental labels and declarations -Type I environmental labelling - Principles and procedures Propozycja opracowania zmiany do normy Doświadczenia ze stosowania Global Ecolabelling Network(GEN)- porozumienia o wzajemnym uznawaniu zapewnienie maksymalnej harmonizacji programów etykietowania w celu zwiększenia wiarygodności dla konsumentów ISO i ISO/TS informacje środowiskowe oparte na LCA bardziej surowe wymagania dotyczące weryfikacji i jakości danych Zmiana w zakresie weryfikacji i jakości danych powinna zwiększyćwiarygodnośćetykietowania środowiskowego wśród konsumentów i innych stron zainteresowanych

22 NWIP ISO Environmental labels and declarations - Communication of footprint information Potrzeba harmonizacji systemu komunikowania śladów środowiskowych. ISO14046, ISO iiso nie podają dostatecznych wytycznych dotyczących komunikowania śladów środowiskowych Przedstawianie aspektów środowiskowych w poprawny sposób stanowi wyzwanie dla konsumentów, organizacji i organów regulacyjnych

23 NWIP ISO/TS Environmental labels and declarations -Type III environmental declarations -Product Category Rule (PCR) development Ramy i podstawowe wymagania do opracowania i przeglądu RegułKategorii Wyrobu (PCR) dla etykiet i deklaracji środowiskowych oraz innych informacji środowiskowych dotyczących wyrobów w oparciu o LCA zgodnie z ISO and Zawieraćbędzie równieżwytyczne uwzględniania i integrowania dodatkowych informacji środowiskowych zgodnie z 14025, które nie sąoparte na LCA, Lepszy opis koncepcji RegułKategorii Wyrobu (PCR) [zestaw określonych reguł, wymagańi wytycznych dla opracowania deklaracji środowiskowych III typu dla jednej lub więcej kategorii wyrobu]

24 SC4 - Ocena efektów działalności środowiskowej ISO 14031:2013 PN-EN ISO 14031:2013 Zarządzanie środowiskowe - Ocena efektów działalności środowiskowej - Wytyczne (prpn-en ISO w języku polskim w opracowaniu) ISO/TS 14033:2012 Environmental management-quantitative environmental information- Guidelines and examples

25 ISO Environmental management - Environmental technology verification (ETV) and performance evaluation Zasady i wymagania dotyczące procesu ETV oraz wytyczne dla zarządzających i prowadzących weryfikacjętechnologii środowiskowych Norma będzie podstawądo uznawania systemów ETV na świecie Obecnie na etapie WD3

26 SC5 - Ocena cyklu życia ISO 14040:2006 PN-EN ISO 14040:2009 Zarządzanie środowiskowe -Ocena cyklu życia -Zasady i struktura ISO 14044:2006 PN-EN ISO 14044:2009 Zarządzanie środowiskowe -Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne ISO/TR 14047:2012 Environmental management -Life cycle assessment -Illustrative examples on how to apply ISO toimpact assessment situation ISO/TS 14048:2002 Zarządzanie środowiskowe -Ocena cyklużycia -Format dokumentowania danych

27 Ocena cyklu życia ISO/TR 14049:2012 Environmental management- Life cycle assessment- Illustrative exampleson howto applyiso to goal and scope definition and inventory analysis ISO 14045:2012 Environmental management-eco-efficiency assessment of product systems-principles, requirements and guidelines

28 ISO/PRF TS Environmental management- Life cycle assessment- Critical review processes and reviewer competencies -Additional requirements and guidelinesto ISO 14044:2006 w trakcie publikacji ISO/DTS Environmental management- Life cycle assessment- Requirements and guidelinesfor organizational life cycle assessment zatwierdzona do publikacji

29 Water footprint ISO/DIS Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines zatwierdzony DIS ISO/AWI TR Environmental management - Water footprint - Illustrative examples on how to apply ISO w trakcie opracowania WD2

30 SC7 - Gazy cieplarniane ISO :2006 PN-ISO :2008 Gazy cieplarniane -Część1: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania oraz raportowania emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie organizacji ISO :2006 PN-ISO :2008 Gazy cieplarniane -Część2: Specyfikacja i wytyczne kwantyfikowania, monitorowania oraz raportowania redukcji emisji i zwiększania pochłaniania gazów cieplarnianych na poziomie projektu ISO :2006 PN-ISO :2006Gazy cieplarniane -Część3: Specyfikacja i wytyczne walidacji oraz weryfikacji asercji dotyczących gazów cieplarnianych Planowana nowelizacja

31 Gazy cieplarniane ISO 14065:2013 PN-EN ISO 14065: Gazy cieplarniane -- Wymagania dla jednostek prowadzących walidacjęi weryfikacjędotyczącągazów cieplarnianych do wykorzystania w akredytacji lub innych formach uznawania (zastąpiła PN-EN ISO 14065:2012) ISO 14066:2011 Greenhouse gases-competence requirementsfor greenhouse gas validation teams and verification teams

32 Gazy cieplarniane ISO/TS 14067:2013 Greenhouse gases - Carbon footprint of products - Requirements and guidelines for quantification and communication ISO/ TR 14069:2013 GHG -Quantification and reporting of GHG emissions for organizations (Carbon footprint of organization) - Guidance for the application of ISO

33 ISO 14051:2011 PN-EN ISO 14051:2011 Zarządzanie środowiskowe - Rachunkowość kosztów przepływu materiałów - Zasady ogólne Wytyczne dotyczące ogólnych zasad i struktury rachunkowości kosztów przepływu materiałów (MFCA). MFCA jest narzędziem zarządzania do promowania efektywnego wykorzystania zasobów głównie w procesach wytwarzania i dystrybucji w celu zmniejszenia zużycia zasobów i kosztów materiałowych

34 ISO 14051:2011 Analiza informacji wejściowych/ wyjściowych każdego procesu -> przeliczenie przepływu materiałów na informacje dotyczące kosztów Powiązanie zagadnieńśrodowiskowych z ekonomicznymi w zarządzaniu organizacją

35 ISO/NP Environmental management - Material flow cost accounting -Guidance for practical implementation in a supply chain Dodatkowe praktyczne wytyczne wdrożenia Material Flow Cost Accounting, MFCA w łańcuchu dostaw Będzie uzupełniać ISO 14051

36 Combatting land degradation and desertification ISO/CD Environmental management -Combatting land degradation and desertification --Part 1: Guidelines and general framework ISO/AWI TR Environmental management -Combatting land degradation and desertification --Part 2: Case studies

37 ISO 14050:2009 PN-EN ISO 14050:2010 Zarządzanie środowiskowe Terminologia (PN-EN ISO w języku polskim w opracowaniu) ISO/TR 14062:2002 PKN- ISO/TR 14062:2004 Zarządzanie środowiskowe - Włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu ISO 14063:2006 PN-EN ISO 14063:2010 Zarządzanie środowiskowe - Komunikacja środowiskowa - Wytyczne i przykłady

38 DZIĘKUJ KUJĘ ZA UWAGĘ Copyright by PKN Przedruk, kopiowanie lub powielanie w jakiejkolwiek formie całości ci lub częś ęści niniejszych materiałów w szkoleniowych jest zabronione bez pisemnej zgody autora UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14, WARSZAWA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA 4.5.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 124/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności

Bardziej szczegółowo

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 IAF MD 6:2014 International Accreditation Forum, Inc. Dokument obowiązkowy IAF Dokument obowiązkowy IAF dotyczący stosowania normy ISO 14065:2013 Wydanie 2 (IAF MD 6:2014) International Accreditation Forum,

Bardziej szczegółowo

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com

12/2013. Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? www.pkn.pl WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY. germina - Fotolia.com 12/2013 Nowa norma ISO 9001 - jaka będzie? WYDAWCA POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY www.pkn.pl germina - Fotolia.com SPIS TREŚCI 12/2013 OD REDAKCJI 2 Od Redakcji Z ŻYCIA PKN 3 6 7 Konferencja Problematyka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000

Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 Systemy zarządzania ekologicznego EMAS, GMP, GLP, GHP ISO 14000, ISO 9000 EMAS - system zarządzania ekologicznego Rozporządzenie Rady EWG nr 1836/93, umożliwiające dobrowolny udział (uczestnictwo) przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Marek RĄCZKA Streszczenie: Współczesne organizacje coraz powszechniej stosują różne znormalizowane systemy zarządzania oparte na koncepcji

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna 4/2012 Odpowiedzialność społeczna W numerze: l zmiany w bezpieczeństwie zabawek WYDA WC A POL SKI KOMITET NORMALIZA C YJNY www.pkn.pl Fotolia.com - SSilver SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI PKN to miesięcznik elektroniczny

Bardziej szczegółowo

OCENA CYKLU ŻYCIA LIFE CYCLE ASSESSMENT LCA

OCENA CYKLU ŻYCIA LIFE CYCLE ASSESSMENT LCA OCENA CYKLU ŻYCIA LIFE CYCLE ASSESSMENT LCA Szkolenie w ramach projektu pt. Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju Jolanta Baran ZRÓWNOWAŻONY

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki

Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania. WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Rewizja normy ISO 19011 Wytyczne auditowania systemów zarządzania WYKŁADOWCA: Maciej Krzemieniecki Wstęp Od pierwszego opublikowania normy ISO19011 w 2002 pojawiło się szereg nowych norm dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002

II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE. Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 II Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 5-6.12.2002 EWOLUCJA PODEJŚCIA EKOLOGICZNEGO W OCENIE JAKOŚCI WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH Maria BORKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2

Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury i redagowania Norm Międzynarodowych Wersja polska Polski Komitet Normalizacyjny grudzień 2014 Dyrektywy ISO/IEC, Część 2 Reguły dotyczące struktury

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów

Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Systemy zarządzania środowiskowego i ocena wpływu na środowisko procesów i produktów Dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska, prof. nadzw. AM Katedra Towaroznawstwa i Zarządzania Jakością Wydział Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Jakość w projekcie informatycznym - normy Wykład 5 (1) Jakość w projekcie informatycznym - normy ISO: Ogólne dot. jakości: ISO 8402 - terminologia ISO 9000 - wytyczne dotyczące wyboru modelu ISO 9001/3 - modele systemu jakości Dot. oprogramowania:

Bardziej szczegółowo

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKA NORMA. Wymagania. PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001. Systemy zarządzania jakością. Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA Polski Komitet Normalizacyjny PN-EN ISO 9001 wrzesień 2001 Systemy zarządzania jakością Wymagania Quality management systems - Requirements śadna część niniejszej normy nie moŝe być przedrukowywana

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr kol. 1878

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr kol. 1878 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: TRANSPORT z. 77 Nr kol. 1878 Robert WIESZAŁA SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM Streszczenie. W artykule scharakteryzowano systemy

Bardziej szczegółowo

METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO 14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH

METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO 14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH METODY DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWGO ISO 14001 W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Marek WIRKUS, Anna CHMIELARZ Streszczenie: Artykuł ma na celu przedstawienie problematyki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych

Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych Wykorzystanie mechanizmów norm serii ISO 27000 do potwierdzania zgodności z wymogami ochrony danych osobowych Joanna Bańkowska Dyrektor Zarządzający BSI Jakość danych w systemach informacyjnych zakładów

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń 2015

Katalog szkoleń 2015 Katalog szkoleń 2015 Wstęp Szanowni Państwo, przekazujemy Państwu katalog szkoleń na 2015 rok, który powstał poprzez wnikliwą diagnozę i analizę potrzeb szkoleniowych pod względem zarówno merytorycznym

Bardziej szczegółowo

PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 16-17.10.2000 PROEKOLOGICZNE STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO Joanna FLORKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 17 (kwiecień czerwiec) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości

Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości NAFTA-GAZ grudzień 2012 ROK LXVIII Anna Wróblewska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Aktualne wymagania i wytyczne dotyczące uczestnictwa laboratoriów akredytowanych w badaniach biegłości Wstęp W procesie

Bardziej szczegółowo