PRZEDMIOT: LOGISTYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT: LOGISTYKA"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź

2 Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s Strategia a taktyka.s Klasyfikacja strategii.s Podstawowe strategie logistyczne.s Reguły systemów logistycznych...s.4 Moduł 2 Spis treści: 2.1.Zarządzanie dystrybucją.s Obsługa klienta.s Rodzaje kanałów dystrybucji..s.11 Moduł 3 Spis treści: 3.1. Zarządzanie zaopatrzeniem... s Wymagane informacje. s Cele zarządzania zaopatrzeniem.s Zadania marketingu zaopatrzenia s System TQM w logistyce zaopatrzenia.. s Zadania komórki zaopatrzenia.. s.16 Moduł 4 Spis treści: 4.1. Składowanie i teoria zapasów.s Funkcje pośrednika..s Typologia zapasów s.20 Moduł Zarządzanie zapasami.s.21 Spis treści:.1. Definicja transportu. Funkcja transportu...s Łańcuch transportowy...s Regulacja zadań transportowych.. s System transportu towarów. Charakterystyka środków transportu...s Współczesne formy transportu..s Przewozy załadowanych środków transportowych ( Huckepack ).s.29 Moduł 6 Spis treści: 6.1.Definicje s Problemy logistyki globalnej..s Międzynarodowy system logistyczny przy zarządzaniu globalnym...s.34 2

3 Moduł I: Logistyka pojęcia ogólne Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s Strategia a taktyka.s Klasyfikacja strategii.s Podstawowe strategie logistyczne.s Reguły systemów logistycznych...s.6 Słowa kluczowe: logistyka, strategia, taktyka, standaryzacja, system MRP, system DRP 1.1.Pojęcie logistyki Pojęcie logistyki posiada znaczenie bardzo szerokie. Początki opisywanej koncepcji wywodzą się z działań wojskowych, to wojsko jako pierwsze wprowadzało w swoje działania podstawowe zasady logistyczne. Jak w każdej dziedzinie wiedzy, także i w logistyce z biegiem czasu nastąpiła ewolucja. Ówczesna logistyka stanowi dla przedsiębiorstw bardzo ważne ogniwo ich prawidłowego funkcjonowania. Logistykę możemy określić jako: proces, który odpowiada za przemieszczenie się odpowiednich materiałów w przedsiębiorstwie w odpowiednim czasie, miejscu i ilości. Na proces logistyczny składają się: Przemieszczanie surowców (faza zaopatrzenia) Przemieszczanie w trakcie produkcji (faza produkcji) Przemieszczenie gotowych produktów (faza zbytu) 1 Możemy również stwierdzić, iż logistyka jest wiedzą wspierającą podejmowanie decyzji w życiu gospodarczym. Uwzględnienie logistyki w procesie strategicznego formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa powinno znaleźć wyraz w integracji wszystkich elementów ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Zorientowana na zarządzanie integracja wszystkich procesów i systemów logistycznych nabiera podstawowego znaczenia, gdyż warunkuje i otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów i wykorzystywania potencjalnych efektów w sferze działalności strategicznej. W tym sensie logistyka zaczyna odgrywać kluczową rolę w procesie reorientacji zarządzania na cele strategiczne oraz determinanty efektów i sukcesu na konkurencyjnym rynku. Zarządzanie strategiczne orientuje proces podejmowania decyzji i kształtowania systemu logistycznego i całego przedsiębiorstwa na przyszłe działania długofalowe i potencjalne efekty. Uwydatnianie znaczenia strategicznych aspektów logistyki musi znaleźć odzwierciedlenie w realnej pozycji i skutecznych sposobach wkomponowania logistyki w strukturę całkowitej strategii i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. 1.2.Strategia a taktyka Działania logistyczne podejmowane przez przedsiębiorstwo możemy rozpatrywać w różnych aspektach. Bardzo często przy omawianiu zagadnień będziemy posługiwali się dwoma określeniami: strategią oraz taktyką przedsiębiorstwa. W podrozdziale tym zwrócimy szczególną uwagę na różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami. 1 biblioteka PWN. 3

4 Strategia w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. 2 Strategię możemy również wyrazić poprzez: ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji układ reakcji organizacji na otoczenie w czasie. Taktykę określamy jako część strategii, czyli działania które mają na celu wspomóc działania strategiczne przedsiębiorstwa. Taktykę (tactics) należy rozpatrywać w krótkookresowych ramach czasowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Działania taktyczne pozwalają zrealizować ogólną strategię przedsiębiorstwa. 1.3.Klasyfikacja strategii Klasyfikacja strategii pozwala na uporządkowanie poszczególnych strategii w odpowiednie grupy. Do najbardziej popularnej w ówczesnych czasach metody klasyfikacji strategii należy zaliczyć tzw. porterowski podział podstawowych strategii konkurencji. Zalicza się do niego strategię niskich kosztów, zróżnicowania oraz koncentracji. W dalszej części podrozdziału omówimy pokrótce w/w podział strategii. Strategia niskich kosztów strategia ta zakłada, iż przedsiębiorstwa muszą zachować dobrą jakość produktów przy możliwie jak najniżej cenie danego produktu. Zdarza się jednak, iż przedsiębiorstwa chcąc obniżyć cenę obniżają jakość swoich produktów, prowadzi to jednak w bardzo szybkim tempie do zaprzestania popytu na te produktu a w konsekwencji do upadku przedsiębiorstwa. Strategia zróżnicowania dość często stosowana przez przedsiębiorstwa. Zakłada zróżnicowanie oferty produktów w celu zdobycia pożądanego udziału w rynku. Oferowane klientowi produkty lub usługi powinny cechować się pewną indywidualnością wyróżniająca je spośród innych oferowanych przez konkurencję produktów bądź usług, tak aby nabywca był w stanie zapłacić za nie większe pieniądze. Strategia koncentracji polega na wyselekcjonowaniu spośród całego obszaru rynku małego segmentu rynkowego tzw. niszy rynkowej. W tak odpowiednio dobranym obszarze przedsiębiorstwo powinno następnie stosować którąś z wyżej omawianych strategii ( niskich kosztów lub zróżnicowania). 2 4

5 1.4.Podstawowe strategie logistyczne Wzrost znaczenia logistyki w aspekcie pogłębiania się jej integracyjnych i strategicznych aspektów w strukturze przedsiębiorstwa ujawnia się w różnych przekrojach, można wyodrębnić, trzy podstawowe, różniące się stopniem integracji ( poziomej, pionowej, hierarchicznej), opcje strategiczne logistyki, a mianowicie: - logistyka jako strategia funkcjonalna - logistyka jako strategia systemowa - logistyka jako strategia integrująca ( zintegrowana) Strategia funkcjonalna znajduje się na najniższym poziomie integracji logistycznej. Oznacza to, że strategia logistyki może obejmować jej różne funkcje, a w ślad za tym ujawniać się w postaci cząstkowych strategii funkcjonalnych, jak np.: logistyczna strategia transportu, logistyczna strategia w sferze zaopatrzenia lub logistyczna strategia w sferze zbytu itp. Strategia funkcjonalna logistyki są traktowane tutaj jako równorzędne z innymi strategiami funkcjonalnymi, tj. ze strategią marketingową, produkcji, finansów, strategią badań i rozwoju itp. Strategia systemowa stanowi następny stopień integracji logistycznej, oznacza to przyjęcie systemowej orientacji na strategiczne kształtowanie logistycznego łańcucha tworzenia wartości w skali przedsiębiorstwa. Pojmowanie logistyki jako systemowej strategii koordynacyjnej umożliwia całościowe nastawienie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami logistycznego myślenia i działania. Strategia integrująca zwana inaczej zintegrowaną. Jest to trzeci i najwyższy stopień integracji logistyki. Tutaj zasady logistycznego myślenia i działania stanowią część składową ogólnej strategii przedsiębiorstwa. W tym przypadku logistyka nie jest traktowana jako przekrojowa funkcja tworząca styki z innymi obszarami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie, lecz jako dziedzina przenikająca i stymulująca ( determinująca) w znacznym stopniu pozostałe sfery funkcjonowania i zarządzania w przedsiębiorstwie. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego, będącym w sensie metodycznym ramową koncepcją rozwiązywania podstawowych zadań i problemów strategicznych, składa się z następujących faz: 1. Faza strategicznej analizy sytuacji dostarcza jakościowych i ilościowych podstaw do sytuacyjnej oceny firmy. 2. Faza formułowania strategii to ocena i wybór najlepszego wariantu strategii 3. Faza realizacji strategii tj. jej operacyjnego wdrożenia. W fazie tej dokonuje się koordynacji planów konkretyzacji i wdrożenia strategii z zasobami, strukturami i elementami kierowania. 4. Faza controllingu strategii stwarza podstawy i możliwość oceny, czy formułowane strategie zmierzają do realizacji zamierzonych celów firmy i rozpoznaje i diagnozuje potencjalne szanse i ryzyka działania w otoczeniu. Logistyka jako wiedza wspierająca podejmowanie decyzji Wypracowała szereg użytecznych reguł postępowania. Ich podstawą jest doświadczenie uzyskane w praktyce i konkretyzacja 5

6 praw ekonomicznych. W literaturze określa się je jako zależności typu trade off, czyli najprościej mówiąc coś za coś. Reguły te odnoszą się do relacji między: dwoma lub większą liczbą kosztów, dwoma lub większą liczbą cech jakościowych, opisujących poziom obsługi rynku, poziomem owych cech, a kosztami niezbędnymi dla jego osiągnięcia Przykładem mogą być następujące pary: koszty szybkiego dowozu na rynek zbytu koszt utrzymania stałych zapasów na tym rynku, maksymalny czas realizacji zamówienia pewność i punktualność realizacji zamówień koszty transportu, magazynowania i utrzymanie zapasów procent zamówień, które nie zostały zrealizowane wskutek braku towaru we właściwym czasie i miejscu. Można stwierdzić, iż dla logistyki najważniejsze jest kombinacja kosztów i cech jakościowych, które określają poziom obsługi rynku z innymi podstawowymi elementami firmy. Zależności te łączą system logistyczny z produkcją, zaopatrzeniem, zbytem, marketingiem, itd. Na poziomie całego przedsiębiorstwa można mówić o regule substytucji i komplementarności. Istnieje przekonanie, że strategie generalne mają alternatywy oparte na podejściu logistycznym albo też mogą być rozwinięte przez logistyczne elementy strategii Reguły systemów logistycznych Obok podstawowych strategii logistycznych możemy również wyróżnić pięć reguł, które zostały wdrożone w cały logistyczny system. Zaliczyć do nich możemy: 1. Reguła zróżnicowania dystrybucji - mówi, iż nie wszystkie produkty powinny być dostarczone przy takim samym poziomie obsługi rynku. Różni klienci wymagają różnych cech produktu i różnych form sprzedaży. 2. Reguła strategii mieszanej - dowodzi, że często logistyczne strategie wielowariantowe (mieszane) są tańsze. Co prawda strategie czyste pozwalają na uzyskanie korzyści skali i są tanie w zarządzaniu, to jednak w wielu wypadkach nawet skomplikowane strategie mieszane przynoszą lepsze rezultaty w sferze kosztów np.: przy zaopatrywaniu klientów możemy: zaopatrywać bezpośrednio zaopatrywać przez regionalne centra dystrybucyjne zaopatrywać przez obcą sieć hurtową i detaliczną, 3. Reguła racjonalizacji i standaryzacji - zakłada, że firma może mieć wiele rodzajów produktów, wielu klientów i może ponosić wiele rodzajów kosztów. Nie należy jednak stosować zasady sprzedajemy wszystko, (co możemy produkować) wszystkim, (którzy chcieliby kupić). Trzeba stale analizować asortyment, klientów i koszty; badając, jaki jest koszt danego produktu i ile dany klient przynosi wpływów. Pomocna jest tutaj zasada 80/20 według której należy oczekiwać, że: ~80% obrotów firmy przypada na ~20% produktów, ~80% obrotów przypada na ~20% klientów (nie musi to być to 20% klientów, którzy przynoszą 80% wpływów). 6

7 Zasada ta znajduje zaskakująco wiele potwierdzeń. Wiąże się ona ściśle z koncepcją podziału produktów w systemie logistycznym na szybkie i wolne. Odmianą idei racjonalizacji jest standaryzacja, rozumiana jako ujednolicanie elementów produktów, komponentów, surowców oraz materiałów, która zmniejsza koszty systemu logistycznego. 4. Reguła konsolidacji - to łączenie dla uzyskania korzyści skali. Korzyści nie występują tylko w produkcji. Także w transporcie i magazynowaniu można łączyć ładunki i zapasy, a tym samym obniżać koszty jednostkowe. Konsolidacja zapasów pozwala na zmniejszenie liczby magazynów. Można wówczas uzyskać taki sam poziom obsługi rynku przy niższym poziomie całkowitych zapasów. Wynika to ze zmian relacji między zapasem bezpieczeństwa, a całkowitym zapasem w miarę zwiększania się wielkości obsługiwanego rynku. Oczywiście mogą wówczas wzrosnąć koszty przyjmowania zamówień, przewozów. 5. Reguła opóźniania polega na: opóźnianiu zmian formy towaru do jednego z ostatnich etapów w procesie produkcji i dystrybucji, opóźnianiu zmian w lokalizacji zapasów Wnioski: A. Reguła zróżnicowania dystrybucji i reguła strategii mieszanej wiążą się z ogólnymi strategiami koncentracji. Wskazują one, iż w pewnych przypadkach, różnicowanie może się odbywać bez wzrostu kosztów lub nawet może nastąpić spadek kosztów. Odnosi się to jedynie do logistycznej strategii cząstkowej. Istotą tych strategii jest przerzucanie rozproszonych i sezonowych zadań transportowych i magazynowych na działające w tych sferach firmy zarobkowe lub na dostawcę i odbiorcę. B. Reguły zróżnicowanej dystrybucji i strategii mieszanej akcentują relację między poziomem obsługi rynku, a kosztami systemu logistycznego i nawiązują do ogólnych strategii różnicowania i koncentracji. C. Reguły racjonalizacji, standaryzacji i konsolidacji to reguły odwołujące się do korzyści skali i krzywej doświadczenia, a więc do podstawowych pojęć w ogólnej strategii niskiego kosztu. 1.5.Podstawowe systemy logistyczne System MRP (Material Requirements Planning) Planowanie potrzeb materiałowych, pozwala obliczyć dokładną ilość materiałów i określić terminarz dostaw w taki sposób, aby sprostać zmieniającemu się popytowi. Obok informacji o wielkościach potrzeb, prawidłowe działanie systemu MRP wymaga ustalenia czasu trwania pewnych procesów. Są to przede wszystkim okresy realizacji zapotrzebowań przez odpowiednie (niższe) stanowiska produkcyjne w zakładzie względnie przez dostawców zewnętrznych. 7

8 System MRP II obejmuje planowanie wszystkich czynników (zasobów) produkcji. Tak, więc obok surowców, materiałów, części itd. Przedmiotem tego systemu są także zdolności produkcyjne (powierzchnie produkcyjne, maszyny, finanse, zatrudnienie). System DRP (Distribution Requirements Planning) jest to system planowania dystrybucji. Usprawnia on zarządzanie procesami dostaw wyrobów finalnych do sieci dystrybucyjnej, obejmującymi: kompletację partii dobór i wykorzystanie środków transportu, dyspozycję wysyłek, sterowanie zapasami w magazynach fazy dystrybucyjnej itd. Bibliografia J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002 A. Harrison, R. v. Hoek: Zarządzanie logistyka. PWE 2010 Ph. Kotler,: Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005 J. Altkorn: Podstawy marketingu, Kraków, 2004 Literatura Cz. Skowronek, Z. Sarjusz Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, Zagadnienia na forum - esej 1. Proszę ocenić rolę logistyki w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 2. Jakie są Twoim zdaniem współczesne tendencje rozwoju logistyki w Polsce? Pytania kontrolne 1. Czym zajmuje się logistyka? 2. Jakie są obszary działalności logistycznej przedsiębiorstwa? 3. Czy marketing jest składnikiem zarządzania? 4. Jak można zdefiniować logistykę? 5. Jakie są podstawowe systemy logistyczne (proszę opisać jeden wybrany)? 6. Na czym polega reguła opóźniania? 7. Czym różni się strategia systemowa od strategii funkcjonalnej? 8. Proszę opisać porterowski podział podstawowych strategii konkurencji 8

9 Moduł 2: Zarządzanie procesem dystrybucji Spis treści: 2.1.Zarządzanie dystrybucją.s Obsługa klienta.s Rodzaje kanałów dystrybucji..s.11 Słowa kluczowe: dystrybucja, wąskie gardło, fizyczna dystrybucja, kanał dystrybucji Moduł II poświęcony zostanie tematyce zarządzania procesem dystrybucji. W poniższym module przedstawione również zostaną zagadnienia wchodzące bezpośrednio w sferę dystrybucji np. obsługa klienta. 2.1.Zarządzanie dystrybucją Aby rozpocząć rozważania na temat dystrybucji na początku przedstawimy ogólną jej definicję. Pod pojęciem dystrybucji rozumiemy: dostarczenie towarów bądź usług we właściwym czasie, miejscu o określonej cenie. Kolejnym ważnym elementem procesu logistycznego są kanały dystrybucyjne, które obejmują doprowadzenie towarów do sklepów lub innych miejsc ich przejmowania przez konsumentów oraz oferowanie tych towarów ostatecznym nabywcom 3. Ważną rolę w całym procesie zarządzania dystrybucją w przedsiębiorstwie pełnią kanały dystrybucji, są to wszystkie elementy (zazwyczaj firmy lub podmioty) uczestniczące w procesie przepływu towarów bądź usług od producenta do finalnego odbiorcy. Logistyka dystrybucji jest skomplikowanym systemem powiązanym z rynkiem. Obejmuje wszystkie czynności, które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Zaopatrzenie klienta może odbywać się bezpośrednio z procesu produkcyjnego lub z magazynów zbytu znajdujących się przy zakładzie produkcyjnym. Pełnienie logistycznych funkcji dystrybucyjnych przedsiębiorstw jest bardzo zróżnicowane. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa (przemysłowe, handlowe, usługowe) i przedmiotu działalności (maszyny i urządzenia inwestycyjne, surowce i materiały, paliwa stałe i płynne, dobra konsumpcyjne trwałego użytku, artykuły spożywcze), sieć dystrybucyjna jest bardziej lub mniej rozwinięta. Ponadto, różna jest w niej liczba ogniw pośredniczących w logistycznym procesie przepływu produktu od dostawcy (producenta) do końcowego odbiorcy (użytkownika). Możemy wyróżnić następujące ogniwa pośrednie procesu logistycznego: 1. magazyny centralne, 2. własne bądź obce hurtownie, 3. półhurtownie, 4. sklepy detaliczne, 5. punkty terenowe itp. 3 L. Garbarski,,,Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1997, 359 9

10 2.2.OBSŁUGA KLIENTA Opisywany system logistycznej dystrybucji w dzisiejszych czasach nie mógłby prawidłowo funkcjonować bez sprawinie działającego systemu obsługi klienta. Współczesna marketingowa orientacja przedsiębiorstw coraz częściej zorientowana jest na nową koncepcję marketingu zwaną marketingiem relacji. Marketing relacji jest to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskiwanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu 4. W poprzednim module omawialiśmy systemy System MRP (Material Requirements Planning), System MRP II, System DRP (Distribution Requirements Planning), które bardzo często wspomagają obsługę klienta. Dlatego też w związku z orientacją na klienta dla logistyki dystrybucji duże znaczenie ma myślenie kategoriami obsługi. Według T.J. Peters a i R.H. Waterman a prawidłowa obsługa klienta przyniesie sukces całemu przedsiębiorstwu 5. Oznacza to, że należy wciąż szukać nowatorskich możliwości, które stanowią dla klienta lepszy sposób rozwiązania problemów logistycznych. Przedmiotem logistyki dystrybucji jest przemieszczanie surowców materiałów wyrobów gotowych itp. od miejsc ich wytworzenia na rynek lub bezpośrednio do użytkownika lub konsumenta. Fizyczna dystrybucja może być przedmiotem analizy przynajmniej w dwu układach: szerokim, całościowym, obejmującym fizyczny przepływ produktów materialnych w gospodarce od źródeł ich pozyskania z przyrody aż do końcowych użytkowników i konsumentów. wąskim, odnoszącym się tylko do fazy zbytu wyrobów gotowych u producentów oraz fizycznego przepływu tych wyrobów przez sieć pośredników do odbiorców końcowych. Pierwsze całościowe rozumienie dystrybucji traktujemy jako istotę procesów logistycznych. Przejawem nowego podejścia do procesów sterowania strumieniami materialnymi może być np. funkcjonująca od dłuższego czasu w krajach gospodarczo rozwiniętych instytucja spedytora. Agent ten działając w imieniu i na rachunek zleceniodawcy przejmuje wszelkie czynności związane z fizycznym przemieszczaniem towarów jak również jego obsługę dokumentacyjną i finansową. Zakres logistycznych procesów dystrybucyjnych jest bardzo szeroki i obejmuje: transport, opakowania, magazynowanie,zamawianie towarów, kształtowanie zapasów. Procesy dystrybucyjne traktuje się w sposób systemowy. Wynika to z następujących przesłanek: systematycznego wzrostu kosztów dystrybucji - rozwoju rynku i postępującego zróżnicowania 5. nowych technologii w gospodarce magazynowej i transporcie rozwoju środków i systemów przesyłania i przetwarzania danych logistyka dystrybucji wiąże się ściśle z marketingiem a więc i z analizą rynku oceną popytu itp. Ważną rolę odgrywa polityka dystrybucji. Jej elementami są: 4 sposób sprzedaży, służby handlowe, obsługa dostawcza. B. Leonard., Relationship Marketing, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983, s.26 5 T.J. Peters, R.H. Waterman,,,In Search of Excellence, Harper & Row, New York,

11 Pomiędzy tymi elementami istnieją wzajemne zależności. Przedsiębiorca przez wybór kanału dystrybucji decyduje, jakie zadania marketingowe będą wykonywane przez niego samego a jakie zostaną przekazane samodzielnym partnerom rynkowym. Silna zależność między logiką dystrybucji a sposobem sprzedaży wynika z tego, że przez wybór sposobu sprzedaży określa się liczbę punktów odbioru, które musi obsłużyć system logistyczny. We współczesnych gospodarkach występuje duża różnorodność kanałów dystrybucji. Nadal głównym źródłem zakupów są punkty sprzedaży detalicznej Rodzaje kanałów dystrybucji Istnieje kilka kanałów dystrybucji towarów od producenta do sieci detalicznej: PRODUCENT DETALISTA PRODUCENT MAGAZYN CENTRALNY HURTOWNIA WŁASNA DETALISTA PRODUCENT HURTOWNIA WŁASNA DETALISTA PRODUCENT HURTOWNIA CENTRALNA DETALISTA PRODUCENT POŚREDNIK HURTOWNIA REJONOWA DETALISTA PRODUCENT POŚREDNIK DETALISTA W odniesieniu do poszczególnych branż i produktów można wyróżnić typowe kanały dystrybucji. Problem wyboru sieci dystrybucji jest istotny dla producenta. Ścierają się dwie tendencje: jedna to taka rozbudowa sieci dystrybucyjnej, aby produkt mógł trafić do jak największej liczby odbiorców. druga to konieczność redukcji kosztów dystrybucji. Bibliografia J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002 A. Harrison, R. v. Hoek: Zarządzanie logistyka. PWE 2010 Ph. Kotler,: Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005 Literatura uzupełniająca: Marciniak S. ( red.) Logistyka-teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011 Krawczyk S.(red.) Logistyka- teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2011 Zagadnienia na forum - esej Jaką rolę w procesie logistycznym przedsiębiorstwa pełnia prawidłowa obsługa klienta i jak powinna ona wyglądać? 11

12 W jaki sposób można dokonywać pomiaru skuteczności obsługi klienta w przedsiębiorstwie? Z jaką współczesna koncepcją marketingu można powiązać obsługę klienta? Pytania kontrolne 1. Proszę podać definicję dystrybucji? 2. Proszę zdefiniować zarządzanie dystrybucją? 3. Czym są i jaką pełnią funkcję kanały dystrybucji w przedsiębiorstwie? 4. Co to jest produkt rozszerzony? 5. Czym jest polityka dystrybucji i jakie są jej elementy? 6. Proszę zdefiniować fizyczną dystrybucję? 7. Proszę wymienić ogniwa pośrednie procesu logistycznego? 12

13 Moduł III: ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM Spis treści: 3.1. Zarządzanie zaopatrzeniem... s Wymagane informacje. s Cele zarządzania zaopatrzeniem.s Zadania marketingu zaopatrzenia s System TQM w logistyce zaopatrzenia.. s Zadania komórki zaopatrzenia.. s.16 Słowa kluczowe: Proces zaopatrzenia Potrzeby materiałowe Logistyka zaopatrzenia Zasada Just-in-time TQM 3.1.ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM Zarządzanie zaopatrzeniem pełni podobne funkcje w procesie logistycznym przedsiębiorstwa jak zarządzanie dystrybucją. Celem poniższego modułu jest przedstawienie podejmowanych decyzji z zakresu zarządzania materiałami oraz zakupów przedsiębiorstw. Procesy zaopatrzenia są fazą procesu logistycznego zapewniającą przedsiębiorstwu zasilanie w niezbędne dobra rzeczowe. Przez zasilanie należy rozumieć proces wymiany dóbr między przedsiębiorstwem a otoczeniem. Zaopatrzenie to również zakup towarów i usług dla firmy 6 W wyniku realizacji procesów zasilania dobra przepływają od dostawców działających na rynku materiałowym do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Warunkiem sprawnej obsługi procesów produkcyjnych jest nie tylko o ilość dostarczanych dóbr, kompletność, lecz również ich jakość i terminowość dostaw. Specjalizacja w ramach faz logistycznych spowodowała wyodrębnienie tzw. Marketingu zaopatrzenia, czyli zespołu decyzji i działań przedsiębiorstwa określający politykę i strategię w zakresie zakupów właściwych surowców, materiałów, półfabrykatów. W logistyce zaopatrzenia, wyodrębnione są procesy fizycznego przepływu oraz procesy informacyjne. Procesy informacyjne obejmują działania zmierzające do pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz ich transformacji w celu ustalania potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa odnośnie ilości, struktury asortymentowej, wymogów jakościowych, terminów dostaw, cen dóbr oraz realizacji zakupów. 6 J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s

14 3.2. Wymagane informacje Do właściwego zaplanowania potrzeb materiałowych niezbędne są następujące informacje: 6. Plany produkcji oraz sprzedaży gotowych wyrobów, Normy zużycia materiałów, niezbędne zapasy materiałów, wykazy części handlowych, Katalogi materiałów, cenniki, informatory, oferty, prospekty reklamowe, - Wykazy komórek i stanowisk odbierających poszczególne materiały. W celu unikania zapasów w ogniwie produkcji stosowany jest już wcześniej opisywany system planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning). Znalazł on szersze zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych po wprowadzeniu w nich techniki komputerowej pozwalającej na operatywne stosowanie procedur tego systemu. MRP oparty jest na podziale czasu na odcinki tygodniowe i w odniesieniu od nich konkretyzację potrzeb materiałowych, ustalenie i korygowanie potrzeb brutto i netto na poszczególnych poziomach produkcji wyrobu Cele zarządzania zaopatrzeniem Celem zarządzania w sferze zaopatrzenia materiałowego jest obniżenie kosztów przepływu produktów. W tym zakresie działania zmierzają do: Określenia wielkości zakupów, Wyznaczenia źródeł zaopatrzenia. Do określenia wielkości zakupów stosuje się wiele strategii. Najczęściej jednak stosowana i znana jest zasada Just in Time. Zasada ta mówi o eliminacji z całego procesu logistycznego wszystkich tych elementów, które nie podnoszą wartości produktu. System just-in-time prowadzi do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Jeżeli materiały przybywają dokładnie na czas zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane 7. Znalezienie optymalnej wielkości zaopatrzenia związane jest z koniecznością minimalizowania całkowitych kosztów zaopatrzenia, zamówienia i utrzymania zapasów. Wyznaczenie źródeł zaopatrzenia zależy od możliwości magazynowania, kosztów usług transportowych, poziomu cen, jakości. Do najczęściej stosowanych metod wyznaczania źródeł zaopatrzenia jest użycie programowania liniowego. Realizatorem procesów informacyjno decyzyjnych w sferze zaopatrzenia jest służba zaopatrzenia, która podejmuje decyzje odnośnie zakupów zewnętrznych. Struktury organizacyjne tych służb są bardzo zróżnicowane i zleżą od takich czynników jak: Wielkość przedsiębiorstwa, Rodzaj produktu, Stopień różnorodności asortymentowej zużywanych materiałów w przedsiębiorstwie, Stopień dostępności zakupów materiałów, Stosunki rynkowe

15 Obszarem sprzężenia zaopatrzenia i logistyki przedsiębiorstwa jest logistyka zaopatrzenia, która obejmuje przepływ materiałów od dostawcy, poprzez przyjęcie produktu, przygotowanie go do wejścia na pierwszy pion produkcji, wraz z aspektami jego planowania i sterowania. Zadania strategiczne rozstrzygające o zaopatrzeniu przedsiębiorstwa w materiały oraz przyszłym kształcie realizacji pomiędzy dostawcami a odbiorcami lokalizowane są w sferze zaopatrzenia 3.4. Zadania marketingu zaopatrzenia Do zadań marketingu zaopatrzenia należą: Badanie rynku zaopatrzenia, Ustalenie strategii zaopatrzenia, np.: określenie strategii zakupów Decyzje dotyczące zaangażowania materiałowego, Decyzje dotyczące substytucji materiałowej, Standaryzacja materiałów, Analizy wartościowe, Zabezpieczenie jakości, Pozyskanie i współpraca z dostawcami, Transakcje dwustronne, Polityka cenowa, upustów i kondycji szczególnych, Kontrakty ramowe, Organizacja zakupów, Określenie wytycznych dotyczących zaopatrzenia, podręczniki technicznej realizacji zakupów. O współdziałaniu służb zaopatrzenia w zakresie standaryzacji i klasyfikacji materiałowej decyduje struktura towarowa strumieni materiałowych, logistyka magazynowania, jak również aspekty racjonalizacji sterowania przepływem materiałów. Zabezpieczenie jakości ze strony działów zaopatrzenia jest nieodłącznym składnikiem System Total Quality Management TQM (Kompleksowy system zarządzania jakością), to system bez którego nie ma skutecznie funkcjonujących systemów logistycznych. Termin ten stał się źródłem zwiększenia zainteresowania jakością. Według źródeł początki koncepcji TQM sięgają lat 50-tych. Twórcami powyższej koncepcji byli: William Edwards Deming, Kaoru Ishikawa oraz Joseph Juran. Stwierdzono, że problemy wynikające z jakości nie wynikają z błędów pracowników czy też ich nie wiedzy, lecz z braku odpowiedniego sytemu zarządzania. Uważano, że podstawowym źródłem osiągnięcia zysku przez firmę jest zadowolenie klienta. W tym momencie możemy zauważyć już związek pomiędzy jakością a relacją klienta w stosunku do produktów lub usług firmy System TQM w zarządzaniu zaopatrzeniem Wyróżnia się 8 podstawowych zasady kompleksowego zarządzania jakością, czyli 8 zasad Total Quality Management, a zaliczyć do nich możemy: 6. Orientacje nastawiona na klienta (customer for oriention) organizacja zależna jest od swoich klientów i dlatego powinna w pełni poznać i zrozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby, zaspokajać te potrzeby oraz usiłować wyprzedzać oczekiwania klientów; 7. Przywództwo (leadership) kierownictwo organizacji powinno ustanowić cele i kierunki rozwoju organizacji wyrażone w misji przedsiębiorstwa - ( do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć, jakie korzyści będzie miał z tego klient ) planach i 15

16 zadaniach dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład przedsiębiorstwa; 8. Zaangażowanie ludzi (involvement of people) pracownicy wszystkich szczebli są częścią organizacji, która zmierza do najpełniejszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Wykorzystują oni swoje możliwości i zdolności w celu uzyskania korzyści przez organizację; 9. Podejście procesowe (process approach) pożądane wyniki są osiągane bardziej wydajnie, jeżeli wszystkie zasoby i działania są właściwie wykorzystywane podczas procesów; 10. Systemowe podejście do zarządzania (system approach to management) należy zapewnić wzajemną interaktywność procesów zachodzących w firmie, by stanowiły one zintegrowany system. Powinno się także dokonywać pomiaru efektywności systemu w stosunku do osiągnięcia zamierzonych celów; 11. Ciągłe doskonalenie (continua improvement) ciągle doskonalenie oraz dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów są niezmiennymi celami organizacji; 12. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty (factual approach to decision making) efektywne podejmowanie decyzji i działań opiera się o logiczną i intuicyjną analizę rzeczywistych danych i informacji uzyskiwanych na podstawie dokumentowania niezgodności procesów, systemu, reklamacji klientów; 13. Wzajemne korzystne więzi z dostawcami (mutually beneficial supplier relationships) wzajemne więzi z dostawcami prowadzą często do aliansów strategicznych w celu doskonalenia produktów, procesów i systemów jakości Zadania komórki zaopatrzenia Do zadań wydziału zaopatrzenia należą: Przygotowanie zaopatrzenia: Określenie zapotrzebowania materiałowego, Ustalenie źródeł zaopatrzenia, Zapytania ofertowe [gromadzenie ofert], Ocena dostawców [porównywanie ofert], Negocjacje z oferentami, Podpisywanie kontraktów. Realizacja zaopatrzenia: Złożenie zamówienia, Kontrola zamówienia, [kontrola dostaw], Sprawdzenie faktur, Postępowanie w przypadku zakłóceń w realizacji, Zmiany reklamacje, Statystyka dostaw. Dobra i dostawcy ograniczeni są w znacznej mierze czasem przepływu materiałów, strukturą towarową oraz jakością strumień materiałowych, natomiast kształt systemów oceny dostawców określają w przyszłości następujące kryteria logistyczne: Terminowość i niezawodność dostaw, Gotowość do magazynowania materiałów, 8 M. Urbaniak, TQM jakość i zadowolenie klienta, Marketing w praktyce, 5/1998, s

17 Jakość systemów kontroli przepływu materiałów i procesów produkcyjnych, Poziom zdolności produkcyjnych i elastyczności systemu produkcyjnego, Realizacja strategii bezbłędnej dyspozycyjności i koncepcji typu Total Quality, Gotowość do realizacji inżynierii współzadaniowej, Gotowość do obsługi w systemie Just in Time, Wspólne sterowanie zapasami, Gotowość do implementacji ponadzakładowych [zewnętrznych] systemów informatycznych. Literatura: J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002 A. Harrison, R. v. Hoek: Zarządzanie logistyka. PWE 2010 Ph. Kotler,: Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005 Litaratura uzupełniająca: Krawczyk S.(red.) Logistyka- teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2011 Marciniak S. ( red.) Logistyka-teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011 Pytania kontrolne: 1. Czym zajmuje sie marketing zaopatrzenia? 2. Jakie informacje są potrzebne do zaplanowania ilości potrzebnych materiałów? 3. Czy dobór dostawców ma znaczenie dla przedsiębiorstwa i dlaczego? 4.Czego dotyczy system MRP? 5. Czy system TQM ma zastosowanie w logistyce zaopatrzenia i w jakim zakresie? 6. Jakie zadania realizuje dział zaopatrzenia? 17

18 Moduł 4: Zarządzanie zapasami Spis treści: 4.1. Składowanie i teoria zapasów.s Funkcje pośrednika..s Typologia zapasów s Zarządzanie zapasami.s.21 Słowa kluczowe: składowanie, zapas, zapasy dystrybucyjne 4.1.Składowanie i teoria zapasów Przemieszczanie produktów między poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego wiąże się zawsze z koniecznością zatrzymania tych produktów w pewnych miejscach, na pewien okres, w stanie spoczynku tzn. z procesem zatrzymania produktu w określonym miejscu nazywanym składowaniem. Gdy składowanie wiąże się z koniecznością zaangażowania osób do obsługi procesu, trwałego wykorzystania odpowiednio wyposażonych pomieszczeń i można wskazać, że w rozpatrywanym okresie dane produkty lub przeznaczone na nie środki finansowe mogły być inaczej wykorzystane, mówimy, iż składowane dobra stały się zapasem. Zapas to zgromadzona, większa niż potrzeba w danej chwili ilość czegoś, mająca wystarczyć na dłuższy czas. Każdy proces składowania możemy powiązać z procesem przepływu danego dobra między dwiema jednostkami dostawcą i odbiorcą. Jeżeli zatem rozpatrzymy różne warianty przepływów materiałów to w każdym przypadku musimy wskazać miejsce powstawania zapasów, do którego dopływają dobra od dostawcy i po okresie składowania odpływają do odbiorcy. Schematycznie przepływy te przedstawia poniższy rysunek. Rys.1 Miejsca powstawania zapasów w procesach logistycznych PRODUCE NT ZAPASY PRODUCE NT PRODUCE NT ZAPASY POŚREDNI K PRODUCEN T PRODUCE NT POŚREDNI K ZAPASY PRODUCEN T PRODUCE NT ZAPASY DETALIST A PRODUCE NT ZAPASY HURTOWN IK DETALISTA PRODUCE NT HURTOWN IK ZAPASY DETALISTA Źródło: Krawczyk Stanisław, Zarządzanie procesami logistycznymi. 18

19 Rozróżnienie miejsc powstawania zapasów w procesach logistycznych jesto tyle istotne, że wraz z nimi zmienia się interpretacja przyczyn i roli, jaką odgrywają zapasy. Generalnie można przyjąć, że produkty przemieszczane między dostawcamia odbiorcami, gdy obie strony są producentami, powstają przede wszystkimz inicjatywy odbiorców. Jest to oczywiste w przypadku produkcji na zamówienie. Ale i w innych przypadkach produkt jest wytwarzany przez dostawcę jedynie wtedy, kiedy otrzymuje on od odbiorców jasne sygnały o występowaniu zapotrzebowania. Można zatem uznać, że zapasy w procesie dostaw od producenta do producenta powstają najczęściej w wyniku różnego tempa produkcji u partnerów. Gdy produkcja pewnego elementu produkcyjnego u dostawcy jest realizowana szybko, a zużycie tego elementu u odbiorcy jest stosunkowo wolne, łatwo o nadwyżkę produkcji u dostawcy. Ale gdy dostawca realizuje produkcję jedynie okresowo, wówczas odbiorca jest zmuszony zgromadzić zapas, aby przeczekać okres przerwy produkcyjnej u dostawcy. Krytycznym czynnikiem, który wpływa na kształtowanie zapasów, jest cel odbiorcy, który jest zainteresowany w niedopuszczeniu do powstawania niedoboru na wejściu procesu produkcji. Z tego względu inicjatywę kontroli nad procesem dostaw przejmuje odbiorca.pojawienie się pośrednika w dostawach od producenta do producenta jest odpowiedzią na problemy rozbieżności między produkcją dostawcy a potrzebami odbiorcy. Pośrednik jest potrzebny dostawcy, gdy jego produkcja jest okresowo za duża i z różnych względów nie może być u niego składowana. Powstałą nadwyżkę produkcji przejmuje więc pośrednik, który podejmuje się usługi składowania produktów Funkcje pośrednika Dla producenta-odbiorcy pośrednik spełnia najczęściej funkcję integratora dostaw działającego na jego zlecenie. Składowanie jest wtedy elementem usługi wykonywanej na rzecz odbiorcy, a zapasy powstają w celu utworzenia odpowiednich zestawów produktów. Charakterystyczną cechą większości zapasów powstających w drodze między producentemdostawcą a producentem-odbiorcą jest brak możliwości wykorzystania ich do innych celów niż to zostało przewidziane przez odbiorcę. Na wielkość zapasów wpływa zatem przede wszystkim polityka składania zamówień przez odbiorców. Na powstawanie zapasów na drodze od producenta do użytkownika, a więc po stronie dystrybucji, zasadniczy wpływ ma nieokreśloność popytu i jego rozkład w czasie. Pośrednicy łagodzą więc rozbieżności między podażą a popytem. A ponieważ nie robią tego bezinteresownie, zapasy przybierają często charakter spekulacyjny. W przypadku zbyt małej podaży pośrednicy są zainteresowani zatrzymaniem dóbr w celu sterowania ich przepływem tak, aby przez pogłębienie poczucia niedoboru skłonić odbiorców do płacenia wyższej ceny. Koszty utrzymania zapasów są wtedy bez specjalnego ryzyka pokrywane przez kupującego. W sytuacjach nadwyżki podaży pośrednicy odciążają producentów od ponoszenia kosztów utrzymania zapasów, ale czynią to, przejmując prawo do podwyższania wartości rynkowej produktów, co pozwala im uzyskiwać efekt przychodu.bez względu na rolę, jaką w łańcuchu logistycznym odgrywają dostawcai odbiorca, możemy wyróżnić dwie podstawowe sytuacje powstawania zapasów: zapasy mogą powstać na wejściu odbiorcy, na ogół z jego inicjatywy, w celu zabezpieczenia procesu przetwarzania. Wówczas działania odbiorcy określa się mianem ssania, a powstające zapasy zapasami surowcowymi. Odbiorca przejmuje rolę zarządzającego zapasami. 19

20 Rys.2 Zapasy powstające u odbiorcy zapasy surowcowe DOSTAWCA ZAPAS Y ODBIORCA zapasy surowcowe Źródło: Krawczyk Stanisław, Zarządzanie procesami logistycznymi. zapasy mogą powstawać na wyjściu dostawcy. Na ogół wynikają z nadmiaru wytworzonych dóbr oraz braku chęci lub możliwości odbiorców do ich odbioru. Wytworzone dobra stanowią kapitał zamrożony i ich wytwórca lub dysponent jest zainteresowany odzyskaniem tego kapitału, a więc przekazaniem posiadanych dóbr odbiorcy w transakcji wymiany. Działania dostawcy określa się mianem pchania, a zgromadzone zapasy zapasami dystrybucyjnymi. Rys. 3 Zapasy powstające u dostawcy zapasy dystrybucyjne DOSTAWCA ZAPAS Y ODBIORCA zapasy dystrybucyjne Źródło: Krawczyk Stanisław, Zarządzanie procesami logistycznymi. Wyróżniony podział jest istotny w analizie logistycznej. Przede wszystkim wskazuje na różnice celów powstawania zapasów. Konsekwencją tego jest odmienne podejście do roli czasu i kryteriów zarządzania zapasami. Można oczekiwać, że inne powinno być podejście do modelowania procesów składowania i utrzymywania zapasów surowcowych i dystrybucyjnych Typologia zapasów Natomiast według rodzaju i sfery przedsiębiorstwa zapasy podzielić możemy na następujące główne grupy: - w sferze zaopatrzenia materiały (surowce, półfabrykaty obcej produkcji, paliwo, części zamienne, opakowania itp.), - w sferze produkcji produkcja niezakończona (produkcja w toku, półfabrykaty własnej produkcji), - w sferze dystrybucji i sprzedaży wyroby gotowe i towary (dobra nabyte w celu sprzedaży). Zapasy z jednej strony znacznie obciążają kosztowo firmę, a z drugiej pozwalają na wykonanie wielu istotnych zadań przez system logistyczny. Efektywne sterowanie zapasami to jeden z najważniejszych czynników osiągnięcia przewagi na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku. Decyzje dotyczące zarządzania zapasami są ważne wobec finansowych aspektów utrzymywania wystarczającej ilości materiałów do zapewnienia ciągłości produkcji oraz wyrobów gotowych do zaspokojenia potrzeb klientów. Aby prawidłowo zarządzać zapasami 20

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA MODEL SYSTEMU INFORMACJI LOGISTYCZNEJ W KANAŁACH DYSTRYBUCJI WĘGLA KAMIENNEGO Rozprawa doktorska Jadwiga Grabowska Promotor : Prof. dr hab. inż. Marian

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21.

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1. Literatura: Zasady uzyskania zaliczenia. Pytania? Tematyka zajęć 2010-11-21. konsultacje Dr inż. Bartłomiej Stopczyński stopczyński.bartek@wp.pl ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE WYKŁAD 1 Poniedziałki g. 11:00-12:15 Niedziele zjazdowe 15-16 (prośba o wcześniejsze poinformowanie

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Joanna Dyczkowska Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

Logistyka w gospodarce turystycznej

Logistyka w gospodarce turystycznej 1 Logistyka w gospodarce turystycznej Zbigniew Bentyn Poznań 2013 2 Spis treści Wstęp... 4 1. Istota logistyki... 5 1.1. Pochodzenie i definicje logistyki... 5 1.2. Cele i zadania logistyki... 9 1.3. Informacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW 1 P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 1 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz.

Bardziej szczegółowo

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD

WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD BERND HENTSCHEL PIOTR CYPLIK ŁUKASZ HADAŚ ROMAN DOMAŃSKI MICHAŁ ADAMCZAK MARTYNA KUPCZYK ŻANETA PRUSKA WIELOASPEKTOWE UWARUNKOWANIA INTEGRACJI ŁAŃCUCHA DOSTAW TYPU FORWARD I BACKWARD MODELOWANIE I OCENA

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU

PODSTAWOWE POJĘCIA GENEZA MARKETINGU Marketing to DZIEDZINA WIEDZY (nie nauka) o poruszaniu się na rynku. Wiedza ta ma służyć ogółowi. Potrzeby stan odczuwania braku zaspokojenia. PODSTAWOWE POJĘCIA Pragnienie jest wyrazem szczególnego sposobu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Marketing międzynarodowy

Marketing międzynarodowy Marketing międzynarodowy - konspekt przedmiotu dr Katarzyna Kolasińska Morawska SWSPiZ Katedra Marketingu Cel wykładu Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy ze zjawiskiem umiędzynarodowienia konkurencji

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12

Rysunek 1. Organiczne albo mechanistyczne formy organizacyjne... 12 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 SPIS ILUSTRACJI:... 1 ROZDZIAŁ I. MARKETINGOWE PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI FIRMY NA RYNKU... 3 1.ISTOTA I GENEZA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ FIRMY NA RYNKU KONKURENCYJNYM...

Bardziej szczegółowo

Systemy logistyczne na rynku mięsnym

Systemy logistyczne na rynku mięsnym 84 temat wydania Systemy logistyczne na rynku mięsnym Logistyka produkcji to system wsparcia procesu produkcji we wszelkie niezbędne zasoby (materiały, informacje, zasoby ludzkie i pieniężne) drogą integracji

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych

KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wydział: Stosunków Międzynarodowych KRAKOWSKA AKADEMIA im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydział: Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Stosunki Międzynarodowe Specjalność: Handel Zagraniczny Magdalena Długosz ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03

Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego 341[02].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo