PRZEDMIOT: LOGISTYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOT: LOGISTYKA"

Transkrypt

1 SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: LOGISTYKA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT specjalizacyjny ) Łódź

2 Spis treści Moduł 1 Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s Strategia a taktyka.s Klasyfikacja strategii.s Podstawowe strategie logistyczne.s Reguły systemów logistycznych...s.4 Moduł 2 Spis treści: 2.1.Zarządzanie dystrybucją.s Obsługa klienta.s Rodzaje kanałów dystrybucji..s.11 Moduł 3 Spis treści: 3.1. Zarządzanie zaopatrzeniem... s Wymagane informacje. s Cele zarządzania zaopatrzeniem.s Zadania marketingu zaopatrzenia s System TQM w logistyce zaopatrzenia.. s Zadania komórki zaopatrzenia.. s.16 Moduł 4 Spis treści: 4.1. Składowanie i teoria zapasów.s Funkcje pośrednika..s Typologia zapasów s.20 Moduł Zarządzanie zapasami.s.21 Spis treści:.1. Definicja transportu. Funkcja transportu...s Łańcuch transportowy...s Regulacja zadań transportowych.. s System transportu towarów. Charakterystyka środków transportu...s Współczesne formy transportu..s Przewozy załadowanych środków transportowych ( Huckepack ).s.29 Moduł 6 Spis treści: 6.1.Definicje s Problemy logistyki globalnej..s Międzynarodowy system logistyczny przy zarządzaniu globalnym...s.34 2

3 Moduł I: Logistyka pojęcia ogólne Spis treści: 1.1. Pojęcie logistyki..s Strategia a taktyka.s Klasyfikacja strategii.s Podstawowe strategie logistyczne.s Reguły systemów logistycznych...s.6 Słowa kluczowe: logistyka, strategia, taktyka, standaryzacja, system MRP, system DRP 1.1.Pojęcie logistyki Pojęcie logistyki posiada znaczenie bardzo szerokie. Początki opisywanej koncepcji wywodzą się z działań wojskowych, to wojsko jako pierwsze wprowadzało w swoje działania podstawowe zasady logistyczne. Jak w każdej dziedzinie wiedzy, także i w logistyce z biegiem czasu nastąpiła ewolucja. Ówczesna logistyka stanowi dla przedsiębiorstw bardzo ważne ogniwo ich prawidłowego funkcjonowania. Logistykę możemy określić jako: proces, który odpowiada za przemieszczenie się odpowiednich materiałów w przedsiębiorstwie w odpowiednim czasie, miejscu i ilości. Na proces logistyczny składają się: Przemieszczanie surowców (faza zaopatrzenia) Przemieszczanie w trakcie produkcji (faza produkcji) Przemieszczenie gotowych produktów (faza zbytu) 1 Możemy również stwierdzić, iż logistyka jest wiedzą wspierającą podejmowanie decyzji w życiu gospodarczym. Uwzględnienie logistyki w procesie strategicznego formułowania i realizacji celów przedsiębiorstwa powinno znaleźć wyraz w integracji wszystkich elementów ogólnej strategii przedsiębiorstwa. Zorientowana na zarządzanie integracja wszystkich procesów i systemów logistycznych nabiera podstawowego znaczenia, gdyż warunkuje i otwiera nowe możliwości rozwiązywania problemów i wykorzystywania potencjalnych efektów w sferze działalności strategicznej. W tym sensie logistyka zaczyna odgrywać kluczową rolę w procesie reorientacji zarządzania na cele strategiczne oraz determinanty efektów i sukcesu na konkurencyjnym rynku. Zarządzanie strategiczne orientuje proces podejmowania decyzji i kształtowania systemu logistycznego i całego przedsiębiorstwa na przyszłe działania długofalowe i potencjalne efekty. Uwydatnianie znaczenia strategicznych aspektów logistyki musi znaleźć odzwierciedlenie w realnej pozycji i skutecznych sposobach wkomponowania logistyki w strukturę całkowitej strategii i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem. 1.2.Strategia a taktyka Działania logistyczne podejmowane przez przedsiębiorstwo możemy rozpatrywać w różnych aspektach. Bardzo często przy omawianiu zagadnień będziemy posługiwali się dwoma określeniami: strategią oraz taktyką przedsiębiorstwa. W podrozdziale tym zwrócimy szczególną uwagę na różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami. 1 biblioteka PWN. 3

4 Strategia w znaczeniu ogólnym oznacza naczelną orientację gospodarczą, społeczną, militarną, która wyraża dominujący kierunek działania danego systemu. 2 Strategię możemy również wyrazić poprzez: ogólny program definiowania i realizacji celów organizacji oraz pełnienia jej misji układ reakcji organizacji na otoczenie w czasie. Taktykę określamy jako część strategii, czyli działania które mają na celu wspomóc działania strategiczne przedsiębiorstwa. Taktykę (tactics) należy rozpatrywać w krótkookresowych ramach czasowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Działania taktyczne pozwalają zrealizować ogólną strategię przedsiębiorstwa. 1.3.Klasyfikacja strategii Klasyfikacja strategii pozwala na uporządkowanie poszczególnych strategii w odpowiednie grupy. Do najbardziej popularnej w ówczesnych czasach metody klasyfikacji strategii należy zaliczyć tzw. porterowski podział podstawowych strategii konkurencji. Zalicza się do niego strategię niskich kosztów, zróżnicowania oraz koncentracji. W dalszej części podrozdziału omówimy pokrótce w/w podział strategii. Strategia niskich kosztów strategia ta zakłada, iż przedsiębiorstwa muszą zachować dobrą jakość produktów przy możliwie jak najniżej cenie danego produktu. Zdarza się jednak, iż przedsiębiorstwa chcąc obniżyć cenę obniżają jakość swoich produktów, prowadzi to jednak w bardzo szybkim tempie do zaprzestania popytu na te produktu a w konsekwencji do upadku przedsiębiorstwa. Strategia zróżnicowania dość często stosowana przez przedsiębiorstwa. Zakłada zróżnicowanie oferty produktów w celu zdobycia pożądanego udziału w rynku. Oferowane klientowi produkty lub usługi powinny cechować się pewną indywidualnością wyróżniająca je spośród innych oferowanych przez konkurencję produktów bądź usług, tak aby nabywca był w stanie zapłacić za nie większe pieniądze. Strategia koncentracji polega na wyselekcjonowaniu spośród całego obszaru rynku małego segmentu rynkowego tzw. niszy rynkowej. W tak odpowiednio dobranym obszarze przedsiębiorstwo powinno następnie stosować którąś z wyżej omawianych strategii ( niskich kosztów lub zróżnicowania). 2 4

5 1.4.Podstawowe strategie logistyczne Wzrost znaczenia logistyki w aspekcie pogłębiania się jej integracyjnych i strategicznych aspektów w strukturze przedsiębiorstwa ujawnia się w różnych przekrojach, można wyodrębnić, trzy podstawowe, różniące się stopniem integracji ( poziomej, pionowej, hierarchicznej), opcje strategiczne logistyki, a mianowicie: - logistyka jako strategia funkcjonalna - logistyka jako strategia systemowa - logistyka jako strategia integrująca ( zintegrowana) Strategia funkcjonalna znajduje się na najniższym poziomie integracji logistycznej. Oznacza to, że strategia logistyki może obejmować jej różne funkcje, a w ślad za tym ujawniać się w postaci cząstkowych strategii funkcjonalnych, jak np.: logistyczna strategia transportu, logistyczna strategia w sferze zaopatrzenia lub logistyczna strategia w sferze zbytu itp. Strategia funkcjonalna logistyki są traktowane tutaj jako równorzędne z innymi strategiami funkcjonalnymi, tj. ze strategią marketingową, produkcji, finansów, strategią badań i rozwoju itp. Strategia systemowa stanowi następny stopień integracji logistycznej, oznacza to przyjęcie systemowej orientacji na strategiczne kształtowanie logistycznego łańcucha tworzenia wartości w skali przedsiębiorstwa. Pojmowanie logistyki jako systemowej strategii koordynacyjnej umożliwia całościowe nastawienie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami logistycznego myślenia i działania. Strategia integrująca zwana inaczej zintegrowaną. Jest to trzeci i najwyższy stopień integracji logistyki. Tutaj zasady logistycznego myślenia i działania stanowią część składową ogólnej strategii przedsiębiorstwa. W tym przypadku logistyka nie jest traktowana jako przekrojowa funkcja tworząca styki z innymi obszarami funkcjonalnymi w przedsiębiorstwie, lecz jako dziedzina przenikająca i stymulująca ( determinująca) w znacznym stopniu pozostałe sfery funkcjonowania i zarządzania w przedsiębiorstwie. Proces logistycznie zorientowanego zarządzania strategicznego, będącym w sensie metodycznym ramową koncepcją rozwiązywania podstawowych zadań i problemów strategicznych, składa się z następujących faz: 1. Faza strategicznej analizy sytuacji dostarcza jakościowych i ilościowych podstaw do sytuacyjnej oceny firmy. 2. Faza formułowania strategii to ocena i wybór najlepszego wariantu strategii 3. Faza realizacji strategii tj. jej operacyjnego wdrożenia. W fazie tej dokonuje się koordynacji planów konkretyzacji i wdrożenia strategii z zasobami, strukturami i elementami kierowania. 4. Faza controllingu strategii stwarza podstawy i możliwość oceny, czy formułowane strategie zmierzają do realizacji zamierzonych celów firmy i rozpoznaje i diagnozuje potencjalne szanse i ryzyka działania w otoczeniu. Logistyka jako wiedza wspierająca podejmowanie decyzji Wypracowała szereg użytecznych reguł postępowania. Ich podstawą jest doświadczenie uzyskane w praktyce i konkretyzacja 5

6 praw ekonomicznych. W literaturze określa się je jako zależności typu trade off, czyli najprościej mówiąc coś za coś. Reguły te odnoszą się do relacji między: dwoma lub większą liczbą kosztów, dwoma lub większą liczbą cech jakościowych, opisujących poziom obsługi rynku, poziomem owych cech, a kosztami niezbędnymi dla jego osiągnięcia Przykładem mogą być następujące pary: koszty szybkiego dowozu na rynek zbytu koszt utrzymania stałych zapasów na tym rynku, maksymalny czas realizacji zamówienia pewność i punktualność realizacji zamówień koszty transportu, magazynowania i utrzymanie zapasów procent zamówień, które nie zostały zrealizowane wskutek braku towaru we właściwym czasie i miejscu. Można stwierdzić, iż dla logistyki najważniejsze jest kombinacja kosztów i cech jakościowych, które określają poziom obsługi rynku z innymi podstawowymi elementami firmy. Zależności te łączą system logistyczny z produkcją, zaopatrzeniem, zbytem, marketingiem, itd. Na poziomie całego przedsiębiorstwa można mówić o regule substytucji i komplementarności. Istnieje przekonanie, że strategie generalne mają alternatywy oparte na podejściu logistycznym albo też mogą być rozwinięte przez logistyczne elementy strategii Reguły systemów logistycznych Obok podstawowych strategii logistycznych możemy również wyróżnić pięć reguł, które zostały wdrożone w cały logistyczny system. Zaliczyć do nich możemy: 1. Reguła zróżnicowania dystrybucji - mówi, iż nie wszystkie produkty powinny być dostarczone przy takim samym poziomie obsługi rynku. Różni klienci wymagają różnych cech produktu i różnych form sprzedaży. 2. Reguła strategii mieszanej - dowodzi, że często logistyczne strategie wielowariantowe (mieszane) są tańsze. Co prawda strategie czyste pozwalają na uzyskanie korzyści skali i są tanie w zarządzaniu, to jednak w wielu wypadkach nawet skomplikowane strategie mieszane przynoszą lepsze rezultaty w sferze kosztów np.: przy zaopatrywaniu klientów możemy: zaopatrywać bezpośrednio zaopatrywać przez regionalne centra dystrybucyjne zaopatrywać przez obcą sieć hurtową i detaliczną, 3. Reguła racjonalizacji i standaryzacji - zakłada, że firma może mieć wiele rodzajów produktów, wielu klientów i może ponosić wiele rodzajów kosztów. Nie należy jednak stosować zasady sprzedajemy wszystko, (co możemy produkować) wszystkim, (którzy chcieliby kupić). Trzeba stale analizować asortyment, klientów i koszty; badając, jaki jest koszt danego produktu i ile dany klient przynosi wpływów. Pomocna jest tutaj zasada 80/20 według której należy oczekiwać, że: ~80% obrotów firmy przypada na ~20% produktów, ~80% obrotów przypada na ~20% klientów (nie musi to być to 20% klientów, którzy przynoszą 80% wpływów). 6

7 Zasada ta znajduje zaskakująco wiele potwierdzeń. Wiąże się ona ściśle z koncepcją podziału produktów w systemie logistycznym na szybkie i wolne. Odmianą idei racjonalizacji jest standaryzacja, rozumiana jako ujednolicanie elementów produktów, komponentów, surowców oraz materiałów, która zmniejsza koszty systemu logistycznego. 4. Reguła konsolidacji - to łączenie dla uzyskania korzyści skali. Korzyści nie występują tylko w produkcji. Także w transporcie i magazynowaniu można łączyć ładunki i zapasy, a tym samym obniżać koszty jednostkowe. Konsolidacja zapasów pozwala na zmniejszenie liczby magazynów. Można wówczas uzyskać taki sam poziom obsługi rynku przy niższym poziomie całkowitych zapasów. Wynika to ze zmian relacji między zapasem bezpieczeństwa, a całkowitym zapasem w miarę zwiększania się wielkości obsługiwanego rynku. Oczywiście mogą wówczas wzrosnąć koszty przyjmowania zamówień, przewozów. 5. Reguła opóźniania polega na: opóźnianiu zmian formy towaru do jednego z ostatnich etapów w procesie produkcji i dystrybucji, opóźnianiu zmian w lokalizacji zapasów Wnioski: A. Reguła zróżnicowania dystrybucji i reguła strategii mieszanej wiążą się z ogólnymi strategiami koncentracji. Wskazują one, iż w pewnych przypadkach, różnicowanie może się odbywać bez wzrostu kosztów lub nawet może nastąpić spadek kosztów. Odnosi się to jedynie do logistycznej strategii cząstkowej. Istotą tych strategii jest przerzucanie rozproszonych i sezonowych zadań transportowych i magazynowych na działające w tych sferach firmy zarobkowe lub na dostawcę i odbiorcę. B. Reguły zróżnicowanej dystrybucji i strategii mieszanej akcentują relację między poziomem obsługi rynku, a kosztami systemu logistycznego i nawiązują do ogólnych strategii różnicowania i koncentracji. C. Reguły racjonalizacji, standaryzacji i konsolidacji to reguły odwołujące się do korzyści skali i krzywej doświadczenia, a więc do podstawowych pojęć w ogólnej strategii niskiego kosztu. 1.5.Podstawowe systemy logistyczne System MRP (Material Requirements Planning) Planowanie potrzeb materiałowych, pozwala obliczyć dokładną ilość materiałów i określić terminarz dostaw w taki sposób, aby sprostać zmieniającemu się popytowi. Obok informacji o wielkościach potrzeb, prawidłowe działanie systemu MRP wymaga ustalenia czasu trwania pewnych procesów. Są to przede wszystkim okresy realizacji zapotrzebowań przez odpowiednie (niższe) stanowiska produkcyjne w zakładzie względnie przez dostawców zewnętrznych. 7

8 System MRP II obejmuje planowanie wszystkich czynników (zasobów) produkcji. Tak, więc obok surowców, materiałów, części itd. Przedmiotem tego systemu są także zdolności produkcyjne (powierzchnie produkcyjne, maszyny, finanse, zatrudnienie). System DRP (Distribution Requirements Planning) jest to system planowania dystrybucji. Usprawnia on zarządzanie procesami dostaw wyrobów finalnych do sieci dystrybucyjnej, obejmującymi: kompletację partii dobór i wykorzystanie środków transportu, dyspozycję wysyłek, sterowanie zapasami w magazynach fazy dystrybucyjnej itd. Bibliografia J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002 A. Harrison, R. v. Hoek: Zarządzanie logistyka. PWE 2010 Ph. Kotler,: Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005 J. Altkorn: Podstawy marketingu, Kraków, 2004 Literatura Cz. Skowronek, Z. Sarjusz Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, Zagadnienia na forum - esej 1. Proszę ocenić rolę logistyki w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. 2. Jakie są Twoim zdaniem współczesne tendencje rozwoju logistyki w Polsce? Pytania kontrolne 1. Czym zajmuje się logistyka? 2. Jakie są obszary działalności logistycznej przedsiębiorstwa? 3. Czy marketing jest składnikiem zarządzania? 4. Jak można zdefiniować logistykę? 5. Jakie są podstawowe systemy logistyczne (proszę opisać jeden wybrany)? 6. Na czym polega reguła opóźniania? 7. Czym różni się strategia systemowa od strategii funkcjonalnej? 8. Proszę opisać porterowski podział podstawowych strategii konkurencji 8

9 Moduł 2: Zarządzanie procesem dystrybucji Spis treści: 2.1.Zarządzanie dystrybucją.s Obsługa klienta.s Rodzaje kanałów dystrybucji..s.11 Słowa kluczowe: dystrybucja, wąskie gardło, fizyczna dystrybucja, kanał dystrybucji Moduł II poświęcony zostanie tematyce zarządzania procesem dystrybucji. W poniższym module przedstawione również zostaną zagadnienia wchodzące bezpośrednio w sferę dystrybucji np. obsługa klienta. 2.1.Zarządzanie dystrybucją Aby rozpocząć rozważania na temat dystrybucji na początku przedstawimy ogólną jej definicję. Pod pojęciem dystrybucji rozumiemy: dostarczenie towarów bądź usług we właściwym czasie, miejscu o określonej cenie. Kolejnym ważnym elementem procesu logistycznego są kanały dystrybucyjne, które obejmują doprowadzenie towarów do sklepów lub innych miejsc ich przejmowania przez konsumentów oraz oferowanie tych towarów ostatecznym nabywcom 3. Ważną rolę w całym procesie zarządzania dystrybucją w przedsiębiorstwie pełnią kanały dystrybucji, są to wszystkie elementy (zazwyczaj firmy lub podmioty) uczestniczące w procesie przepływu towarów bądź usług od producenta do finalnego odbiorcy. Logistyka dystrybucji jest skomplikowanym systemem powiązanym z rynkiem. Obejmuje wszystkie czynności, które mają związek z zaopatrzeniem klienta w wyroby gotowe. Zaopatrzenie klienta może odbywać się bezpośrednio z procesu produkcyjnego lub z magazynów zbytu znajdujących się przy zakładzie produkcyjnym. Pełnienie logistycznych funkcji dystrybucyjnych przedsiębiorstw jest bardzo zróżnicowane. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa (przemysłowe, handlowe, usługowe) i przedmiotu działalności (maszyny i urządzenia inwestycyjne, surowce i materiały, paliwa stałe i płynne, dobra konsumpcyjne trwałego użytku, artykuły spożywcze), sieć dystrybucyjna jest bardziej lub mniej rozwinięta. Ponadto, różna jest w niej liczba ogniw pośredniczących w logistycznym procesie przepływu produktu od dostawcy (producenta) do końcowego odbiorcy (użytkownika). Możemy wyróżnić następujące ogniwa pośrednie procesu logistycznego: 1. magazyny centralne, 2. własne bądź obce hurtownie, 3. półhurtownie, 4. sklepy detaliczne, 5. punkty terenowe itp. 3 L. Garbarski,,,Marketing punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1997, 359 9

10 2.2.OBSŁUGA KLIENTA Opisywany system logistycznej dystrybucji w dzisiejszych czasach nie mógłby prawidłowo funkcjonować bez sprawinie działającego systemu obsługi klienta. Współczesna marketingowa orientacja przedsiębiorstw coraz częściej zorientowana jest na nową koncepcję marketingu zwaną marketingiem relacji. Marketing relacji jest to tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem. Pozyskiwanie nowego klienta stanowi jedynie pierwszy krok w procesie marketingu 4. W poprzednim module omawialiśmy systemy System MRP (Material Requirements Planning), System MRP II, System DRP (Distribution Requirements Planning), które bardzo często wspomagają obsługę klienta. Dlatego też w związku z orientacją na klienta dla logistyki dystrybucji duże znaczenie ma myślenie kategoriami obsługi. Według T.J. Peters a i R.H. Waterman a prawidłowa obsługa klienta przyniesie sukces całemu przedsiębiorstwu 5. Oznacza to, że należy wciąż szukać nowatorskich możliwości, które stanowią dla klienta lepszy sposób rozwiązania problemów logistycznych. Przedmiotem logistyki dystrybucji jest przemieszczanie surowców materiałów wyrobów gotowych itp. od miejsc ich wytworzenia na rynek lub bezpośrednio do użytkownika lub konsumenta. Fizyczna dystrybucja może być przedmiotem analizy przynajmniej w dwu układach: szerokim, całościowym, obejmującym fizyczny przepływ produktów materialnych w gospodarce od źródeł ich pozyskania z przyrody aż do końcowych użytkowników i konsumentów. wąskim, odnoszącym się tylko do fazy zbytu wyrobów gotowych u producentów oraz fizycznego przepływu tych wyrobów przez sieć pośredników do odbiorców końcowych. Pierwsze całościowe rozumienie dystrybucji traktujemy jako istotę procesów logistycznych. Przejawem nowego podejścia do procesów sterowania strumieniami materialnymi może być np. funkcjonująca od dłuższego czasu w krajach gospodarczo rozwiniętych instytucja spedytora. Agent ten działając w imieniu i na rachunek zleceniodawcy przejmuje wszelkie czynności związane z fizycznym przemieszczaniem towarów jak również jego obsługę dokumentacyjną i finansową. Zakres logistycznych procesów dystrybucyjnych jest bardzo szeroki i obejmuje: transport, opakowania, magazynowanie,zamawianie towarów, kształtowanie zapasów. Procesy dystrybucyjne traktuje się w sposób systemowy. Wynika to z następujących przesłanek: systematycznego wzrostu kosztów dystrybucji - rozwoju rynku i postępującego zróżnicowania 5. nowych technologii w gospodarce magazynowej i transporcie rozwoju środków i systemów przesyłania i przetwarzania danych logistyka dystrybucji wiąże się ściśle z marketingiem a więc i z analizą rynku oceną popytu itp. Ważną rolę odgrywa polityka dystrybucji. Jej elementami są: 4 sposób sprzedaży, służby handlowe, obsługa dostawcza. B. Leonard., Relationship Marketing, Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983, s.26 5 T.J. Peters, R.H. Waterman,,,In Search of Excellence, Harper & Row, New York,

11 Pomiędzy tymi elementami istnieją wzajemne zależności. Przedsiębiorca przez wybór kanału dystrybucji decyduje, jakie zadania marketingowe będą wykonywane przez niego samego a jakie zostaną przekazane samodzielnym partnerom rynkowym. Silna zależność między logiką dystrybucji a sposobem sprzedaży wynika z tego, że przez wybór sposobu sprzedaży określa się liczbę punktów odbioru, które musi obsłużyć system logistyczny. We współczesnych gospodarkach występuje duża różnorodność kanałów dystrybucji. Nadal głównym źródłem zakupów są punkty sprzedaży detalicznej Rodzaje kanałów dystrybucji Istnieje kilka kanałów dystrybucji towarów od producenta do sieci detalicznej: PRODUCENT DETALISTA PRODUCENT MAGAZYN CENTRALNY HURTOWNIA WŁASNA DETALISTA PRODUCENT HURTOWNIA WŁASNA DETALISTA PRODUCENT HURTOWNIA CENTRALNA DETALISTA PRODUCENT POŚREDNIK HURTOWNIA REJONOWA DETALISTA PRODUCENT POŚREDNIK DETALISTA W odniesieniu do poszczególnych branż i produktów można wyróżnić typowe kanały dystrybucji. Problem wyboru sieci dystrybucji jest istotny dla producenta. Ścierają się dwie tendencje: jedna to taka rozbudowa sieci dystrybucyjnej, aby produkt mógł trafić do jak największej liczby odbiorców. druga to konieczność redukcji kosztów dystrybucji. Bibliografia J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002 A. Harrison, R. v. Hoek: Zarządzanie logistyka. PWE 2010 Ph. Kotler,: Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005 Literatura uzupełniająca: Marciniak S. ( red.) Logistyka-teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011 Krawczyk S.(red.) Logistyka- teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2011 Zagadnienia na forum - esej Jaką rolę w procesie logistycznym przedsiębiorstwa pełnia prawidłowa obsługa klienta i jak powinna ona wyglądać? 11

12 W jaki sposób można dokonywać pomiaru skuteczności obsługi klienta w przedsiębiorstwie? Z jaką współczesna koncepcją marketingu można powiązać obsługę klienta? Pytania kontrolne 1. Proszę podać definicję dystrybucji? 2. Proszę zdefiniować zarządzanie dystrybucją? 3. Czym są i jaką pełnią funkcję kanały dystrybucji w przedsiębiorstwie? 4. Co to jest produkt rozszerzony? 5. Czym jest polityka dystrybucji i jakie są jej elementy? 6. Proszę zdefiniować fizyczną dystrybucję? 7. Proszę wymienić ogniwa pośrednie procesu logistycznego? 12

13 Moduł III: ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM Spis treści: 3.1. Zarządzanie zaopatrzeniem... s Wymagane informacje. s Cele zarządzania zaopatrzeniem.s Zadania marketingu zaopatrzenia s System TQM w logistyce zaopatrzenia.. s Zadania komórki zaopatrzenia.. s.16 Słowa kluczowe: Proces zaopatrzenia Potrzeby materiałowe Logistyka zaopatrzenia Zasada Just-in-time TQM 3.1.ZARZĄDZANIE ZAOPATRZENIEM Zarządzanie zaopatrzeniem pełni podobne funkcje w procesie logistycznym przedsiębiorstwa jak zarządzanie dystrybucją. Celem poniższego modułu jest przedstawienie podejmowanych decyzji z zakresu zarządzania materiałami oraz zakupów przedsiębiorstw. Procesy zaopatrzenia są fazą procesu logistycznego zapewniającą przedsiębiorstwu zasilanie w niezbędne dobra rzeczowe. Przez zasilanie należy rozumieć proces wymiany dóbr między przedsiębiorstwem a otoczeniem. Zaopatrzenie to również zakup towarów i usług dla firmy 6 W wyniku realizacji procesów zasilania dobra przepływają od dostawców działających na rynku materiałowym do magazynów zaopatrzeniowych przedsiębiorstwa produkcyjnego. Warunkiem sprawnej obsługi procesów produkcyjnych jest nie tylko o ilość dostarczanych dóbr, kompletność, lecz również ich jakość i terminowość dostaw. Specjalizacja w ramach faz logistycznych spowodowała wyodrębnienie tzw. Marketingu zaopatrzenia, czyli zespołu decyzji i działań przedsiębiorstwa określający politykę i strategię w zakresie zakupów właściwych surowców, materiałów, półfabrykatów. W logistyce zaopatrzenia, wyodrębnione są procesy fizycznego przepływu oraz procesy informacyjne. Procesy informacyjne obejmują działania zmierzające do pozyskiwania i gromadzenia informacji oraz ich transformacji w celu ustalania potrzeb materiałowych przedsiębiorstwa odnośnie ilości, struktury asortymentowej, wymogów jakościowych, terminów dostaw, cen dóbr oraz realizacji zakupów. 6 J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s

14 3.2. Wymagane informacje Do właściwego zaplanowania potrzeb materiałowych niezbędne są następujące informacje: 6. Plany produkcji oraz sprzedaży gotowych wyrobów, Normy zużycia materiałów, niezbędne zapasy materiałów, wykazy części handlowych, Katalogi materiałów, cenniki, informatory, oferty, prospekty reklamowe, - Wykazy komórek i stanowisk odbierających poszczególne materiały. W celu unikania zapasów w ogniwie produkcji stosowany jest już wcześniej opisywany system planowania potrzeb materiałowych MRP (Material Requirements Planning). Znalazł on szersze zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych po wprowadzeniu w nich techniki komputerowej pozwalającej na operatywne stosowanie procedur tego systemu. MRP oparty jest na podziale czasu na odcinki tygodniowe i w odniesieniu od nich konkretyzację potrzeb materiałowych, ustalenie i korygowanie potrzeb brutto i netto na poszczególnych poziomach produkcji wyrobu Cele zarządzania zaopatrzeniem Celem zarządzania w sferze zaopatrzenia materiałowego jest obniżenie kosztów przepływu produktów. W tym zakresie działania zmierzają do: Określenia wielkości zakupów, Wyznaczenia źródeł zaopatrzenia. Do określenia wielkości zakupów stosuje się wiele strategii. Najczęściej jednak stosowana i znana jest zasada Just in Time. Zasada ta mówi o eliminacji z całego procesu logistycznego wszystkich tych elementów, które nie podnoszą wartości produktu. System just-in-time prowadzi do takiej organizacji produkcji, by operacje miały miejsce dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Jeżeli materiały przybywają dokładnie na czas zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane 7. Znalezienie optymalnej wielkości zaopatrzenia związane jest z koniecznością minimalizowania całkowitych kosztów zaopatrzenia, zamówienia i utrzymania zapasów. Wyznaczenie źródeł zaopatrzenia zależy od możliwości magazynowania, kosztów usług transportowych, poziomu cen, jakości. Do najczęściej stosowanych metod wyznaczania źródeł zaopatrzenia jest użycie programowania liniowego. Realizatorem procesów informacyjno decyzyjnych w sferze zaopatrzenia jest służba zaopatrzenia, która podejmuje decyzje odnośnie zakupów zewnętrznych. Struktury organizacyjne tych służb są bardzo zróżnicowane i zleżą od takich czynników jak: Wielkość przedsiębiorstwa, Rodzaj produktu, Stopień różnorodności asortymentowej zużywanych materiałów w przedsiębiorstwie, Stopień dostępności zakupów materiałów, Stosunki rynkowe

15 Obszarem sprzężenia zaopatrzenia i logistyki przedsiębiorstwa jest logistyka zaopatrzenia, która obejmuje przepływ materiałów od dostawcy, poprzez przyjęcie produktu, przygotowanie go do wejścia na pierwszy pion produkcji, wraz z aspektami jego planowania i sterowania. Zadania strategiczne rozstrzygające o zaopatrzeniu przedsiębiorstwa w materiały oraz przyszłym kształcie realizacji pomiędzy dostawcami a odbiorcami lokalizowane są w sferze zaopatrzenia 3.4. Zadania marketingu zaopatrzenia Do zadań marketingu zaopatrzenia należą: Badanie rynku zaopatrzenia, Ustalenie strategii zaopatrzenia, np.: określenie strategii zakupów Decyzje dotyczące zaangażowania materiałowego, Decyzje dotyczące substytucji materiałowej, Standaryzacja materiałów, Analizy wartościowe, Zabezpieczenie jakości, Pozyskanie i współpraca z dostawcami, Transakcje dwustronne, Polityka cenowa, upustów i kondycji szczególnych, Kontrakty ramowe, Organizacja zakupów, Określenie wytycznych dotyczących zaopatrzenia, podręczniki technicznej realizacji zakupów. O współdziałaniu służb zaopatrzenia w zakresie standaryzacji i klasyfikacji materiałowej decyduje struktura towarowa strumieni materiałowych, logistyka magazynowania, jak również aspekty racjonalizacji sterowania przepływem materiałów. Zabezpieczenie jakości ze strony działów zaopatrzenia jest nieodłącznym składnikiem System Total Quality Management TQM (Kompleksowy system zarządzania jakością), to system bez którego nie ma skutecznie funkcjonujących systemów logistycznych. Termin ten stał się źródłem zwiększenia zainteresowania jakością. Według źródeł początki koncepcji TQM sięgają lat 50-tych. Twórcami powyższej koncepcji byli: William Edwards Deming, Kaoru Ishikawa oraz Joseph Juran. Stwierdzono, że problemy wynikające z jakości nie wynikają z błędów pracowników czy też ich nie wiedzy, lecz z braku odpowiedniego sytemu zarządzania. Uważano, że podstawowym źródłem osiągnięcia zysku przez firmę jest zadowolenie klienta. W tym momencie możemy zauważyć już związek pomiędzy jakością a relacją klienta w stosunku do produktów lub usług firmy System TQM w zarządzaniu zaopatrzeniem Wyróżnia się 8 podstawowych zasady kompleksowego zarządzania jakością, czyli 8 zasad Total Quality Management, a zaliczyć do nich możemy: 6. Orientacje nastawiona na klienta (customer for oriention) organizacja zależna jest od swoich klientów i dlatego powinna w pełni poznać i zrozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby, zaspokajać te potrzeby oraz usiłować wyprzedzać oczekiwania klientów; 7. Przywództwo (leadership) kierownictwo organizacji powinno ustanowić cele i kierunki rozwoju organizacji wyrażone w misji przedsiębiorstwa - ( do czego zmierzamy, co chcemy osiągnąć, jakie korzyści będzie miał z tego klient ) planach i 15

16 zadaniach dla poszczególnych jednostek wchodzących w skład przedsiębiorstwa; 8. Zaangażowanie ludzi (involvement of people) pracownicy wszystkich szczebli są częścią organizacji, która zmierza do najpełniejszego zaspokojenia potrzeb swoich klientów. Wykorzystują oni swoje możliwości i zdolności w celu uzyskania korzyści przez organizację; 9. Podejście procesowe (process approach) pożądane wyniki są osiągane bardziej wydajnie, jeżeli wszystkie zasoby i działania są właściwie wykorzystywane podczas procesów; 10. Systemowe podejście do zarządzania (system approach to management) należy zapewnić wzajemną interaktywność procesów zachodzących w firmie, by stanowiły one zintegrowany system. Powinno się także dokonywać pomiaru efektywności systemu w stosunku do osiągnięcia zamierzonych celów; 11. Ciągłe doskonalenie (continua improvement) ciągle doskonalenie oraz dążenie do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb klientów są niezmiennymi celami organizacji; 12. Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty (factual approach to decision making) efektywne podejmowanie decyzji i działań opiera się o logiczną i intuicyjną analizę rzeczywistych danych i informacji uzyskiwanych na podstawie dokumentowania niezgodności procesów, systemu, reklamacji klientów; 13. Wzajemne korzystne więzi z dostawcami (mutually beneficial supplier relationships) wzajemne więzi z dostawcami prowadzą często do aliansów strategicznych w celu doskonalenia produktów, procesów i systemów jakości Zadania komórki zaopatrzenia Do zadań wydziału zaopatrzenia należą: Przygotowanie zaopatrzenia: Określenie zapotrzebowania materiałowego, Ustalenie źródeł zaopatrzenia, Zapytania ofertowe [gromadzenie ofert], Ocena dostawców [porównywanie ofert], Negocjacje z oferentami, Podpisywanie kontraktów. Realizacja zaopatrzenia: Złożenie zamówienia, Kontrola zamówienia, [kontrola dostaw], Sprawdzenie faktur, Postępowanie w przypadku zakłóceń w realizacji, Zmiany reklamacje, Statystyka dostaw. Dobra i dostawcy ograniczeni są w znacznej mierze czasem przepływu materiałów, strukturą towarową oraz jakością strumień materiałowych, natomiast kształt systemów oceny dostawców określają w przyszłości następujące kryteria logistyczne: Terminowość i niezawodność dostaw, Gotowość do magazynowania materiałów, 8 M. Urbaniak, TQM jakość i zadowolenie klienta, Marketing w praktyce, 5/1998, s

17 Jakość systemów kontroli przepływu materiałów i procesów produkcyjnych, Poziom zdolności produkcyjnych i elastyczności systemu produkcyjnego, Realizacja strategii bezbłędnej dyspozycyjności i koncepcji typu Total Quality, Gotowość do realizacji inżynierii współzadaniowej, Gotowość do obsługi w systemie Just in Time, Wspólne sterowanie zapasami, Gotowość do implementacji ponadzakładowych [zewnętrznych] systemów informatycznych. Literatura: J. Coyle. Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002 A. Harrison, R. v. Hoek: Zarządzanie logistyka. PWE 2010 Ph. Kotler,: Marketing, wyd.11, REBIS, Poznań, 2005 Litaratura uzupełniająca: Krawczyk S.(red.) Logistyka- teoria i praktyka. Wyd. Difin, Warszawa 2011 Marciniak S. ( red.) Logistyka-teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2011 Pytania kontrolne: 1. Czym zajmuje sie marketing zaopatrzenia? 2. Jakie informacje są potrzebne do zaplanowania ilości potrzebnych materiałów? 3. Czy dobór dostawców ma znaczenie dla przedsiębiorstwa i dlaczego? 4.Czego dotyczy system MRP? 5. Czy system TQM ma zastosowanie w logistyce zaopatrzenia i w jakim zakresie? 6. Jakie zadania realizuje dział zaopatrzenia? 17

18 Moduł 4: Zarządzanie zapasami Spis treści: 4.1. Składowanie i teoria zapasów.s Funkcje pośrednika..s Typologia zapasów s Zarządzanie zapasami.s.21 Słowa kluczowe: składowanie, zapas, zapasy dystrybucyjne 4.1.Składowanie i teoria zapasów Przemieszczanie produktów między poszczególnymi ogniwami łańcucha logistycznego wiąże się zawsze z koniecznością zatrzymania tych produktów w pewnych miejscach, na pewien okres, w stanie spoczynku tzn. z procesem zatrzymania produktu w określonym miejscu nazywanym składowaniem. Gdy składowanie wiąże się z koniecznością zaangażowania osób do obsługi procesu, trwałego wykorzystania odpowiednio wyposażonych pomieszczeń i można wskazać, że w rozpatrywanym okresie dane produkty lub przeznaczone na nie środki finansowe mogły być inaczej wykorzystane, mówimy, iż składowane dobra stały się zapasem. Zapas to zgromadzona, większa niż potrzeba w danej chwili ilość czegoś, mająca wystarczyć na dłuższy czas. Każdy proces składowania możemy powiązać z procesem przepływu danego dobra między dwiema jednostkami dostawcą i odbiorcą. Jeżeli zatem rozpatrzymy różne warianty przepływów materiałów to w każdym przypadku musimy wskazać miejsce powstawania zapasów, do którego dopływają dobra od dostawcy i po okresie składowania odpływają do odbiorcy. Schematycznie przepływy te przedstawia poniższy rysunek. Rys.1 Miejsca powstawania zapasów w procesach logistycznych PRODUCE NT ZAPASY PRODUCE NT PRODUCE NT ZAPASY POŚREDNI K PRODUCEN T PRODUCE NT POŚREDNI K ZAPASY PRODUCEN T PRODUCE NT ZAPASY DETALIST A PRODUCE NT ZAPASY HURTOWN IK DETALISTA PRODUCE NT HURTOWN IK ZAPASY DETALISTA Źródło: Krawczyk Stanisław, Zarządzanie procesami logistycznymi. 18

19 Rozróżnienie miejsc powstawania zapasów w procesach logistycznych jesto tyle istotne, że wraz z nimi zmienia się interpretacja przyczyn i roli, jaką odgrywają zapasy. Generalnie można przyjąć, że produkty przemieszczane między dostawcamia odbiorcami, gdy obie strony są producentami, powstają przede wszystkimz inicjatywy odbiorców. Jest to oczywiste w przypadku produkcji na zamówienie. Ale i w innych przypadkach produkt jest wytwarzany przez dostawcę jedynie wtedy, kiedy otrzymuje on od odbiorców jasne sygnały o występowaniu zapotrzebowania. Można zatem uznać, że zapasy w procesie dostaw od producenta do producenta powstają najczęściej w wyniku różnego tempa produkcji u partnerów. Gdy produkcja pewnego elementu produkcyjnego u dostawcy jest realizowana szybko, a zużycie tego elementu u odbiorcy jest stosunkowo wolne, łatwo o nadwyżkę produkcji u dostawcy. Ale gdy dostawca realizuje produkcję jedynie okresowo, wówczas odbiorca jest zmuszony zgromadzić zapas, aby przeczekać okres przerwy produkcyjnej u dostawcy. Krytycznym czynnikiem, który wpływa na kształtowanie zapasów, jest cel odbiorcy, który jest zainteresowany w niedopuszczeniu do powstawania niedoboru na wejściu procesu produkcji. Z tego względu inicjatywę kontroli nad procesem dostaw przejmuje odbiorca.pojawienie się pośrednika w dostawach od producenta do producenta jest odpowiedzią na problemy rozbieżności między produkcją dostawcy a potrzebami odbiorcy. Pośrednik jest potrzebny dostawcy, gdy jego produkcja jest okresowo za duża i z różnych względów nie może być u niego składowana. Powstałą nadwyżkę produkcji przejmuje więc pośrednik, który podejmuje się usługi składowania produktów Funkcje pośrednika Dla producenta-odbiorcy pośrednik spełnia najczęściej funkcję integratora dostaw działającego na jego zlecenie. Składowanie jest wtedy elementem usługi wykonywanej na rzecz odbiorcy, a zapasy powstają w celu utworzenia odpowiednich zestawów produktów. Charakterystyczną cechą większości zapasów powstających w drodze między producentemdostawcą a producentem-odbiorcą jest brak możliwości wykorzystania ich do innych celów niż to zostało przewidziane przez odbiorcę. Na wielkość zapasów wpływa zatem przede wszystkim polityka składania zamówień przez odbiorców. Na powstawanie zapasów na drodze od producenta do użytkownika, a więc po stronie dystrybucji, zasadniczy wpływ ma nieokreśloność popytu i jego rozkład w czasie. Pośrednicy łagodzą więc rozbieżności między podażą a popytem. A ponieważ nie robią tego bezinteresownie, zapasy przybierają często charakter spekulacyjny. W przypadku zbyt małej podaży pośrednicy są zainteresowani zatrzymaniem dóbr w celu sterowania ich przepływem tak, aby przez pogłębienie poczucia niedoboru skłonić odbiorców do płacenia wyższej ceny. Koszty utrzymania zapasów są wtedy bez specjalnego ryzyka pokrywane przez kupującego. W sytuacjach nadwyżki podaży pośrednicy odciążają producentów od ponoszenia kosztów utrzymania zapasów, ale czynią to, przejmując prawo do podwyższania wartości rynkowej produktów, co pozwala im uzyskiwać efekt przychodu.bez względu na rolę, jaką w łańcuchu logistycznym odgrywają dostawcai odbiorca, możemy wyróżnić dwie podstawowe sytuacje powstawania zapasów: zapasy mogą powstać na wejściu odbiorcy, na ogół z jego inicjatywy, w celu zabezpieczenia procesu przetwarzania. Wówczas działania odbiorcy określa się mianem ssania, a powstające zapasy zapasami surowcowymi. Odbiorca przejmuje rolę zarządzającego zapasami. 19

20 Rys.2 Zapasy powstające u odbiorcy zapasy surowcowe DOSTAWCA ZAPAS Y ODBIORCA zapasy surowcowe Źródło: Krawczyk Stanisław, Zarządzanie procesami logistycznymi. zapasy mogą powstawać na wyjściu dostawcy. Na ogół wynikają z nadmiaru wytworzonych dóbr oraz braku chęci lub możliwości odbiorców do ich odbioru. Wytworzone dobra stanowią kapitał zamrożony i ich wytwórca lub dysponent jest zainteresowany odzyskaniem tego kapitału, a więc przekazaniem posiadanych dóbr odbiorcy w transakcji wymiany. Działania dostawcy określa się mianem pchania, a zgromadzone zapasy zapasami dystrybucyjnymi. Rys. 3 Zapasy powstające u dostawcy zapasy dystrybucyjne DOSTAWCA ZAPAS Y ODBIORCA zapasy dystrybucyjne Źródło: Krawczyk Stanisław, Zarządzanie procesami logistycznymi. Wyróżniony podział jest istotny w analizie logistycznej. Przede wszystkim wskazuje na różnice celów powstawania zapasów. Konsekwencją tego jest odmienne podejście do roli czasu i kryteriów zarządzania zapasami. Można oczekiwać, że inne powinno być podejście do modelowania procesów składowania i utrzymywania zapasów surowcowych i dystrybucyjnych Typologia zapasów Natomiast według rodzaju i sfery przedsiębiorstwa zapasy podzielić możemy na następujące główne grupy: - w sferze zaopatrzenia materiały (surowce, półfabrykaty obcej produkcji, paliwo, części zamienne, opakowania itp.), - w sferze produkcji produkcja niezakończona (produkcja w toku, półfabrykaty własnej produkcji), - w sferze dystrybucji i sprzedaży wyroby gotowe i towary (dobra nabyte w celu sprzedaży). Zapasy z jednej strony znacznie obciążają kosztowo firmę, a z drugiej pozwalają na wykonanie wielu istotnych zadań przez system logistyczny. Efektywne sterowanie zapasami to jeden z najważniejszych czynników osiągnięcia przewagi na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku. Decyzje dotyczące zarządzania zapasami są ważne wobec finansowych aspektów utrzymywania wystarczającej ilości materiałów do zapewnienia ciągłości produkcji oraz wyrobów gotowych do zaspokojenia potrzeb klientów. Aby prawidłowo zarządzać zapasami 20

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Cz. 4 Zarządzanie zapasami Składniki zapasów Konieczność utrzymywania zapasów Koszty zapasów 1. Koszty utrzymania zapasów - kapitałowe, - magazynowania,

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją

Dystrybucja. - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Dystrybucja - wszelkie czynności związane z pokonywaniem przestrzennych i czasowych różnic występujących między produkcja a konsumpcją Funkcje dystrybucji: Koordynacyjne polegające na: określeniu długości,

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa Rozdział 1. Zakupy zaopatrzeniowe 1.1. Definicja zakupów zaopatrzeniowych 1.2. Nabywcy instytucjonalni 1.3. Zakupy zaopatrzeniowe a zyskowność i wartość dodana 1.4. Ewolucja funkcji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Łódź 2016

Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik  Łódź 2016 Logistyka: zaopatrzenia (decyzje MOB) i dystrybucji prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016 1 Logistyka zaopatrywania 2 Def. zaopatrywania (I i II): Zakup materiałów i usług dla firmy

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Definicje. Definicje

LOGISTYKA. Definicje. Definicje LOGISTYKA Magazynowanie Definicje Magazyn: jednostka funkcjonalno-organizacyjna przeznaczona do magazynowania dóbr materialnych (zapasów w wyodrębnionej przestrzeni budowli magazynowej według ustalonej

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji

Składniki procesów logistycznych. 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Składniki procesów logistycznych 1. Logistyka 2. Dystrybucja 3. Sposób zamawiania towarów 4. Poprawa efektywności dystrybucji Zadania logistyki Logistyka zajmuje się: 1. efektownym ekonomicznie fizycznym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje

Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje dr Zbigniew Pastuszak, UMCS, WSPA www.umcs.lublin.pl, z.pastuszak@wspa.lublin.pl Zarządzanie logistyczne Podstawowe definicje 1 Informacja stanowi przekształcone dane. Umożliwia podejmowanie decyzji operacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 14001:2015

Proces certyfikacji ISO 14001:2015 ISO 14001:2015 Informacje o systemie W chwili obecnej szeroko pojęta ochrona środowiska stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego krajów europejskich. Coraz większa liczba przedsiębiorców obniża koszty

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZALECANA LITERATURA:

ZALECANA LITERATURA: ZALECANA LITERATURA: Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2002 A. Smalec, G. Rosa, L. Gracz: Marketing przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Naukowe US,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH KALKULACJA KOSZTÓW PRZEMIESZCZANIA ŁADUNKÓW, SPOSOBY PŁATNOŚCI I FORMY ROZLICZEO W MIĘDZYNARODOWYCH TRANSAKCJACH HANDLOWYCH mgr inż. Katarzyna Grochowska 1 Koszty działalności usługowej Wysokośd i struktura

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Normatywy planowania produkcji (przypomnienie)

Normatywy planowania produkcji (przypomnienie) Normatywy planowania produkcji (przypomnienie) DOSTAWCY PRODUKCJA ODBIORCY Parametr ilościowy (wielkość przepływu) Parametry przepływów materiałowych Parametr czasowy (szybkość przepływu) Wielkość serii

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Tradycyjna LOGSTYKA Nowoczesna. Specjalizacja - koncentracja na poszczególnych fazach i działaniach logistyki,

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk.

Zakupy i kooperacje. Rys.1. Okno pracy technologów opisujące szczegółowo proces produkcji Wałka fi 14 w serii 200 sztuk. Zakupy i kooperacje Wstęp Niewątpliwie, planowanie i kontrola procesów logistycznych, to nie lada wyzwanie dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Podejmowanie trafnych decyzji zależy od bardzo wielu czynników.

Bardziej szczegółowo

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik

Temat: Procesy logistyczne. prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik Temat: Procesy logistyczne prof. PO dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2012 1 Istota procesu logistycznego 2 def. procesu: proces to wszelkiego rodzaju czynności w ramach, których dodaje się wartość

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora... 11

Spis treści. Od autora... 11 Spis treści Od autora... 11 BLOK TEMATYCZNY 1. Rynek, segmenty rynku... 13 1.1. Definicje rynku...13 1.2. Struktura przedmiotowa rynku (zakres przedmiotowy)...14 1.3. Podmioty rynku...16 1.4. Struktura

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU

Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Spis treści WSTĘP CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział l. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu. 1.2. Rola produktu w wymianie

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski ZAPASY Zapasy - niezagospodarowane dobra rzeczowe, utrzymywane przez firmę celem użycia w przyszłości (dalsze przetwarzanie,

Bardziej szczegółowo

Test wielokrotnego wyboru

Test wielokrotnego wyboru Test wielokrotnego wyboru 1. Przy określaniu strategii logistycznej uwzględniane są różnorodne uwarunkowania, wynikające ze strategii ogólnej przedsiębiorstwa oraz otoczenia logistycznego. Zaznacz odpowiedzi,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI

PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI MARCIN FOLTYŃSKI PODSTAWY LOGISTYKI ZARZĄDZANIE ZAPASAMI WŁAŚCIWIE PO CO ZAPASY?! Zasadniczą przyczyną utrzymywania zapasów jest występowanie nieciągłości w przepływach materiałów i towarów. MIEJSCA UTRZYMYWANIA ZAPASÓW

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 2 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Logistyka-historia? Co było: e-commerce & logistics Logistyka jako system zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej

Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Uwarunkowania i kierunki rozwoju systemów kontroli w administracji publicznej Prof AE dr hab. Wojciech Czakon Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Akademia Ekonomiczna w Katowicach Program wystąpienia

Bardziej szczegółowo