9001:2008 PROCEDURA OPERACYJNA. ISO 9001:2008 Procedura przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9001:2008 PROCEDURA OPERACYJNA. ISO 9001:2008 Procedura przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych"

Transkrypt

1 EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 1 z 7 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO Procedura przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński PODPIS DT PROCEDUR OBOWIĄZUJE OD DNI: r. 1 Egzemplarz Nr... ZMINY WPROWDZNE W PROCEDURZE: Numer zmiany Numer strony Data Podpis Numer zmiany Numer strony Data Podpis

2 EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 2 z 7 PROCEDUR PRZEPROWDZNI ZJĘĆ POZLEKCYJNYCH SPIS TREŚCI: 1 Cel procedury 3 2 Przedmiot procedury 3 3 Zakres stosowania 3 4 Odpowiedzialność 3 5 Definicje? 4 6 Opis procedury 4 7 Przypadki szczególne? 6 8 Dokumenty związane 6

3 EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 3 z 7 1. Cel procedury: Celem zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie jest ujawnianie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a takŝe odkrywanie i rozwijanie talentów. Uczniowie zdobywają dodatkową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im np. przygotować się do egzaminu zawodowego, matury, olimpiad, konkursów, a takŝe uczą jak lepiej i sprawniej funkcjonować w społeczeństwie. Powinni wiedzieć gdzie? (jeśli zajdzie taka potrzeba) szukać pomocy, a takŝe jak zdobyć pracę na rynku. Zajęcia pozalekcyjne kształtują takie cechy jak: - otwartość, aktywność, kreatywność, zaangaŝowanie, umiejętność pracy w zespole. Zadaniem nowoczesnej Szkoły powinno być wdraŝanie uczniów do pełnienie wielu ról. 2. Przedmiot procedury: Procedura ma zastosowanie w całej sferze funkcjonowania ZSP Nr 3 w Bełchatowie, w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, które spełniają funkcję: kształcącą, integrującą, rekreacyjno-rozrywkową. 3. Zakres procedury: Niniejsza procedura dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w ZSP Nr 3 w Bełchatowie, a takŝe Dyrektora Szkoły. 4. Odpowiedzialność: Dyrektor Szkoły: - nadzoruje przestrzeganie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych i zatwierdza własnoręcznym podpisem w Dzienniku zajęć pozalekcyjnych cele i treści kształcenia na tych zajęciach, które są prowadzone przez poszczególnych nauczycieli. Nauczyciele klas LO, TE, ZSZ:

4 EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 4 z 7 - pobierają Dzienniki zajęć pozalekcyjnych z sekretariatu; - odbierają od uczniów formularze zgody podpisane przez rodziców na udział w zajęciach pozalekcyjnych Załącznik Nr 1; - przechowują formularze zgody do zakończenia roku szkolnego; - wypełniają w Dziennikach zajęć pozalekcyjnych dane dotyczące uczniów, celów i treści kształcenia, tematów zajęć oraz monitorują frekwencję na zajęciach; - realizują zajęcia pozalekcyjne zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 23 marca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 54, poz. 442), dostosowano to rozporządzenie między innymi do obowiązku odpracowywania dodatkowych godzin przez nauczycieli. 5. Definicje: 6. Opis procedury: W ZSP Nr 3 w Bełchatowie nauczyciele realizują zajęcia pozalekcyjne, które są organizowane w szkole poza lekcjami, zgodnie z obowiązującym programem szkolnym, których celem jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresować uczniów. Zadaniem nauczycieli jest wspieranie samodzielności, czynnego spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań kulturalnych. W doborze form i treści zajęć pozalekcyjnych bierze się pod uwagę zainteresowania i Ŝyczenia uczestników. Opiekunami poszczególnych kółek, klubów, chóru itd. są w zasadzie nauczyciele, ale biorą w nich udział równieŝ opiekunowie specjaliści z poza szkoły. KaŜda szkoła zobowiązana jest do opracowania szkolnego planu zajęć pozalekcyjnych. Plan ten powinien zapewniać realizację załoŝonych celów i obejmować wszystkie zajęcia pozalekcyjne odbywające się na terenie szkoły, niezaleŝnie od źródeł ich finansowania. Pozwoli to równieŝ na monitorowanie efektywności wydatkowanych środków. Plan musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Szkoły. Podczas zajęć pozalekcyjnych stosowane są na przykład takie metody jak: zajęcia praktyczne, oglądowe, słowne itp. 6. Procedury kierowania uczniów na zajęcia pozalekcyjne: 1. Uczeń moŝe uczestniczyć w danym zajęciu pozalekcyjnym po dostarczeniu nauczycielowi zgody rodziców na udział w zajęciach: a) formularz zgody;

5 EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 5 z 7 b) nieprzekraczalny termin dostarczenia zgody do 10 września. 2. Uczeń moŝe uczestniczyć maksymalnie w 3 zajęciach pozalekcyjnych. 3. KaŜdy nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne określa liczbę uczniów, którzy będą korzystali z zajęć (dopuszcza się podział na grupy). 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w pracowniach zobowiązani są do ułoŝenia regulaminu korzystania z pracowni; inni nauczyciele mają prawo ułoŝyć regulaminy prowadzonych przez siebie zajęć oraz egzekwować przestrzeganie tego regulaminu. 5. Uczeń moŝe zostać skreślony z listy uczestników zajęć jeŝeli: a) z przyczyn nieuzasadnionych opuścił 3 zajęcia w semestrze; b) nie przestrzega regulaminu zajęć lub regulaminu korzystania z pracowni. 6B. Przebieg realizacji procedury przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych algorytm: Dyrektor Szkoły ZSP Nr 3 w Bełchatowie 1. Zatwierdza liczbę godzin oraz cele i treści zajęć pozalekcyjnych, które musza się odbyć w danym roku szkolnym. - wyraŝa zgodę na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w danym roku szkolnym. Nauczyciele 2. Kontroluje Dzienniki zajęć pozalekcyjnych, a takŝe pilnuje aby zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem Uczniowie LO, TE, ZSZ - dostarczają formularze zgody. 3. Ocenia przebieg realizacji zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele i uczniowie - proponują formy realizacji zajęć. negatywna pozytywna Realizacja zajęć pozalekcyjnych

6 EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 6 z 7 Ocena Dyrektora Szkoły negatywna - dotycząca zajęć pozalekcyjnych. pozytywna Ocena wyników uczniów wyróŝniających się na zajęciach pozalekcyjnych. STOP 7. Przypadki szczególne: 8. Przegląd, zatwierdzenie i aktualizacja: Przeglądy procedury przeprowadzania zajęć pozalekcyjnych w ZSP Nr 3 w Bełchatowie, a takŝe wszelkie zmiany i nowelizacje jej treści przeprowadzane są zgodnie z procedurą Nadzór nad dokumentacją i zapisami.

7 Załącznik Nr ZSP Nr 3 w Bełchatowie ul. Czapliniecka Bełchatów Formularz zgody Bełchatów, dnia. WyraŜam zgodę, aby mój syn/moja córka... Imię i nazwisko ucznia, klasa w roku szkolnym 20./., uczęszczał(a) na zajęcia pozalekcyjne.. nazwa, rodzaj zajęć... Data, podpis rodziców (opiekunów prawnych)

System Zarządzania Jakością. ISO 9001:2008 Procedura realizacji kontaktów ze środowiskiem lokalnym. mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS.

System Zarządzania Jakością. ISO 9001:2008 Procedura realizacji kontaktów ze środowiskiem lokalnym. mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS. EDYCJ STRON PROCEDUR OPERCYJN 1 / 4 System Zarządzania Jakością TYTUŁ PROCEDURY: ISO 9001:2008 Procedura realizacji kontaktów ze środowiskiem lokalnym PEŁNOMOCNIK DS.SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany PROCEDUR OPERCYJN 1 / 5 System Zarządzania Jakością TYTUŁ PROCEDURY: ISO 9001:2008 Procedura organizowania szkoleń PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT

Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku STATUT Gdańsk 2013 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES w Gdańsku, zwany dalej "szkołą" działa w oparciu o: 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji

PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji PROJEKT EDUKACYJNY Szczegółowe zasady realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum. I. Wstęp. 1. Uczniowie mają obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 21 WE WROCŁAWIU ul. Piotra Ignuta 28 SPIS TREŚCI: Rozdział I. Ogólna informacja o szkole s. 2 Rozdział II. Cele i zadania Zespołu Nr 21 s. 2 Rozdział III. Organy Zespołu Szkół Nr

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE

DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE DOKUMENTACJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM SPECJALNYM W SPECJALNYM O RODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publiczny w Specjalnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE UL. BUDZISZYŃSKA 2 70-023 SZCZECIN SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I...3 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. SKAMANDRYTÓW W SZCZECINIE...3

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu. Spis Treści Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r.

Bardziej szczegółowo

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa

NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa G I M N A Z J U M NR 124 IM. P O L S K I C H N O B L I S T Ó W ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa TEKST UJEDNOLICONY Uchwalony, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity)

STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) STATUT 2. SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Pawła Jasienicy SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W WARSZAWIE (Tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych. Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Szkolny Program Wspierania Uzdolnionych Szkoły Podstawowej nr 293 im. Jana Kochanowskiego w Warszawie Warszawa 2011 Umysł nie jest naczyniem, które trzeba wypełnić, tylko ogniem, który należy rozpalić.

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie

Statut Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. Felicjana Dzierżanowskiego w Łańcucie Zał. do Uchwały Nr 3/2007/08 Rady Pedagogicznej z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej w Łańcucie Statut Powiatowego Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów)

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Podyplomowe Studia Pedagogiczne REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (załącznik do Programu Studiów) Kalisz 2014 CELE

Bardziej szczegółowo