Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym"

Transkrypt

1 Magazine Zapewnianie jakści w prjekcie infrmatycznym Autr: Rafał Dbrsielski O autrze: Abslwent Plitechniki Gdaskiej, wydziału Elektrniki Telekmunikacji i Infrmatyki, ukczył również studia pdyplmwe z zakresu Inżynierii Oprgramwania i Zarządzania Prjektami. Zawdw, na c dzie, zajmuje się czynnie planwaniem, zapewnianiem i sprawdzaniem jakści w prjektach infrmatycznych. Jest autrem szkle i warsztatów z zakresu zarządzania prjektem infrmatycznym, zarządzania i zapewniania jakści prduktów infrmatycznych raz mdeli prcesów inżynierii prgramwania. Interesuje się analizą i mdelwaniem prcesów bizneswych w rganizacjach jak również psychlgią biznesu. Intermediate Level 3 Magazine Number Jakść w prjekcie Sectin in the magazine Wprwadzenie C jest dbre, Fedrusie? A c nie jest? Czy pwinniśmy kgś pytać by się teg dwiedzieć? (Platn, kł 370 BC) Zapewnianie jakści prduktów na swją histrię i jak dwdzi pwyższy cytat, sięga czasów bardz dległych.

2 Przez wiele lat metdy i systemy zapewniania jakści przeszły długą drgę i pdlegały wielu zmianm. Ich największy rzwój przypada jednak na drugą płwę ubiegłeg stulecia. W tym czasie bserwwaliśmy również grmny wzrst knkurencji na rynku prduktów infrmatycznych, a także wzrst czekiwa w stsunku d ich jakści i szerk rzumianej użytecznści. Dziś d systemów infrmatycznych nie wymaga się już tylk prstej niezawdnści czy jakiejklwiek realizacji pszczególnych przepadków bizneswych za pmcą kmputera. W pprzednim numerze magazynu c0re, w artykule Jakśd prduktów infrmatycznych, przedstawiny zstał mdel jakści systemu infrmatyczneg, który pdkreśla jej wielwymiarwśd, a sukces prjektu infrmatyczneg craz częściej mierzny jest siąganiem czekiwanych krzyści bizneswych przez rganizację decydującą się zakupid i wdrżyd system infrmatyczny. W związku z tym, rla i zadania prcesów zapewniania jakści w prjekcie infrmatycznym pdlegały i pdlegają nadal ciągłej ewlucji. T na nich spczywa dpwiedzialnśd za zbudwanie mdelu jakści (indywidualnie dla rganizacji, prjektu czy dla każdeg z jeg prduktów i pdprduktów), wytwrzenie systemu knkurencyjneg, intuicyjneg, spełniająceg wymagania szerkieg spektrum interesariuszy. Craz częściej człnkwie zespłów prjektwych, którzy są dpwiedzialni za jakśd, uczestniczą w działaniach marketingwych, birąc dpwiedzialnśd za prawidłwe dczytanie ptrzeb klientów i ptymalne kreślenie zakresu systemu szacując wartśd ddaną płynącą z jeg wdrżenia, kszty i czas wytwrzenia. Wszystk p t, aby trafid z prduktem w kres największeg zaptrzebwania na rynku, c przyniesie klientwi i dstawcy największe zyski. Z statnim zadaniem wiąże się również szacwanie, czy prdukt siągnął już wystarczając wyską jakśd, a dalsze prace nad jej pdnszeniem nie będą dla prduktu destrukcyjne lub czy nie spwdują znacznych późnie we wdrżeniu, c z klei mże prwadzid d strat ptencjalnych krzyści finanswych czy też utraty udziałów w rynku. Pwyższe rzważania dwdzą, że zapewnianie jakści w prjekcie stał się już dziedziną interdyscyplinarną. Kt dpwiada zatem za jakść systemu infrmatyczneg? Jednym z zasadniczych błędów w prcesie zapewniania jakści jest (niestety) częst sptykane w praktyce twierdzenie, że w ramach prjektu infrmatyczneg należy wyróżnid grupę sób dpwiedzialnych za jakśd prduktów czy prcesów. Ten mit jest prpagwany i uwieczniany pprzez pwływanie d życia sbneg zespłu, zwykle zwang Sftware Quality Assurance (SQA) i ddanie mu przywileju i dpwiedzialnści za jakśd. W praktyce jakśd jest i pwinna byd dpwiedzialnścią każdeg. Osiąganie wyskiej jakści musi byd zintegrwane z wszystkimi czynnściami prcesów zachdzących w prjekcie, a nie stanwid sbną dyscyplinę. Takie pdejście czyni każdeg dpwiedzialnym za jakśd prduktów, nad którymi pracuje i za pieczłwite wyknywanie czynnści w ramach prcesów, w które jest zaangażwany *12+. Pmim, że każdy pnsi dpwiedzialnśd za jakśd, frmalnie, za zapewnienie jakści w prjekcie dpwiedzialny jest Kierwnik Prjektu. Dzięki sprawwaniu przez nieg dpwiednieg nadzru raz

3 ustanawianiu dpwiednich prirytetów mżemy mied pewnśd, że jakśd będzie dpwiedni zarządzana, mierzna i siągana. Zapewnianie jakści pdejście tradycyjne a pdejście współczesne Współczesne pdejście d zapewniania jakści prjektu infrmatyczneg znacznie się zmienił i nieustannie ewluuje w kierunku siągania zapewnienia satysfakcji klienta. Pczątkw prjekty infrmatyczne rzumiały siąganie jakści prduktu infrmatyczneg jak zbudwanie systemu zgdneg z przyjętymi uprzedni wymaganiami. Jakśd prduktu ceniana była głównie przez prducenta czy też ekspertów - specjalistów z dziedziny infrmatyki - a wady traktwan jedynie jak dstępstwa d specyfikacji. Dążn d pzyskania i pracwania mierzalnych i biektywnych kryteriów jakści. Nadrzędną cechą jakści jest jej dynamika i subiektywizm. Dlateg becnie jakśd rzumie się jak stpie, w jakim system czy prdukt infrmatyczny spełnia czekiwania klienta. Najcenniejsze pglądy jakści systemu infrmatyczneg frmułuje klient zamawiający system raz jeg użytkwnicy. Obecne systemy zapewniania jakści parte są na analizie celów bizneswych, analizie wymaga, badaniach knkurencji i badaniach marketingwych raz na cenie zadwlenia klientów. Tabela nr 1 przedstawia prównanie tradycyjneg i nwczesneg pdejścia d pjęcia jakści w infrmatyce. Pdejście tradycyjne Jakśd t Jakśd cenia Zgdnśd prduktu z wymaganiami Prducent, ekspert C t jest wada? Kryteria jakści Odstępstw d specyfikacji Obiektywne i mierzalne Dtyczą atrybutów, charakterystyk i parametrów technicznych System zapewnienia jakści Analiza wymaga, zdefiniwanie i kntrla prcesu wytwarzania, standaryzacja, dkumentacja Pdejście współczesne Jakśd t Jakśd cenia Stpie spełnienia czekiwa użytkwnika (klienta) Klient, użytkwnik C t jest wada? Niespełnienie czekiwa użytkwnika Kryteria jakści Subiektywne ceny użytkwnika Stpie satysfakcji użytkwnika System zapewnienia jakści Analiza celów bizneswych, analiza wymaga, badania knkurencji i marketingwe, cena zadwlenia klientów Tabela 1, Pdejście tradycyjne a nwczesne d pjęcia jakści w infrmatyce Pdejście tradycyjne nastawine był na wykrywanie defektów, natmiast zapewnianie jakści, częst rzumiane jak testwanie, przypisywan specjalnie wydzielanym kmórkm rganizacyjnym. Dziś już wiadm, że wytwarzanie systemów wyskiej jakści musi byd kupine wysiłkiem niemalże całeg przedsiębirstwa. Prcesy zapewniania jakści bejmują prcesy wytwórcze, prdukty (głównie cząstkwe), dkumentacje, ludzi itp. Większśd wysiłku pwinna byd skierwana na zapbieganie defektm i wadm, a nie na wykrywanie ich i usuwanie.

4 Sprawdzanie jakści a zarządzanie jakścią Systemy jakści również dynamicznie zmieniają się, ewaluwały d tzw. systemów kntrli jakści, pprzez systemy zapewniania jakści d zarządzania nią. Sprawdzanie jakści traktuje system jak black bx, a jakśd prgramwania sprawdzana jest a psteriri. Cały system jakści zbudwany jest wkół idei testwania funkcjnalneg. Jeg efektywnśd, przytaczana w *8+, szacwana jest na 70% usuwanych defektów, zatem 30% trafia d klienta. Pwduje t wzrst ksztów pielęgnacji naprawczej, sięgających nawet d 25% ksztów wytwrzenia. Jak wiemy, kszt naprawy pjedynczeg błędu w skcznym systemie jest wyski (reguła 1:10) a gólny kszt sprawdzania jakści mże sięgad d 50% ksztów wytwrzenia. Najisttniejsze w tym pdejściu jest t, że inne ważne atrybuty jakści są w tutaj ignrwane, gdyż p prstu nie mżna ich zbudwad pprzez testwanie. Zarządzanie jakścią mtywuje d szerkieg ceniania jakści wszystkich prduktów cząstkwych, również w trakcie prcesu ich wytwarzania. Prcesy wytwórcze są zdefiniwane, pmiarwane, a ich realizacja również pdlega sprawdzaniu. Prcesy te mają zdefiniwaną strukturę, są pdzielne na etapy z wynikającymi z nich prduktami. Techniki ceny jakści (przeglądy, inspekcje) są w stanie wykryd 80-90% defektów. Dla pszczególnych etapów prcesu, jak i dla całeg przedsięwzięcia definiwane są zalecane metdy i narzędzia, wprwadzane są pmiary prcesu i prduktu. Standaryzacja struktury prcesu i jeg uzbrjenia narzędziweg raz nadanie mu pewneg stpnia pwtarzalnści, pzwalają wykrzystywad te pmiary d szacwa kluczwych parametrów, takich jak kszt, czas realizacji, kcwa gęstśd defektów itp. na pdstawie danych histrycznych. Umżliwia t kntrlę nad ryzykiem przedsięwzięcia pprzez pdejmwanie akcji naprawczych, zanim sytuacja stanie się niebezpieczna. Zarządzanie jakścią w prjekcie infrmatycznym Cele prcesu zarządzania jakścią prjektu W prjekcie infrmatycznym przed prcesem zarządzania jakścią stawiane są następujące cele: zidentyfikwad i zdefiniwad właściwe wskaźniki (metryki) akceptwalnej jakści, zidentyfikwad, definiwad i zaplanwad dpwiednie pmiary, które będą użyte w prcesie badania i ceny jakści, zidentyfikwad i dpwiedni rzwiązad zagadnienia i prblemy jakściwe tak szybk i efektywnie jak t mżliwe. Zarządzanie jakścią jest realizwane pprzez wszystkie dyscypliny, czynnści, fazy i iteracje mdelu inżynierii prgramwania. Oznacza t, że należy realizwad, mierzyd i ceniad jedncześnie: jakśd prcesu c jest nastawine na pprawne budwanie prduktów, jakśd prduktu c jest nastawine na zbudwanie pprawneg prduktu. Zarządzania jakścią prcesu Jakśd prcesu dnsi się d stpnia, w jakim przyjęte, zaakceptwane prcesy, uwzględniając pmiary i kryteria jakści, są wdrżne i stswane w celu wytwrzenia prduktów. Jak wiemy, wszystkie prcesy składają się z czynnści prdukcyjnych i tzw. czynnści wyższeg rzędu, zarządczych. Czynnści prdukcyjne mają rzeczywisty, namacalny wpływ na prdukt kcwy. Czynnści pzstałe mają

5 pśredni wpływ na kcwy prdukt, wyknywane są pdczas np. planwania, zarządzania i szacwywaniu zada. Zadaniem i efektem mierzenia i zapewniania jakści prcesu jest: właściwe, efektywne zarządzanie zasbami, właściwe zarządzanie ryzykiem i pstępwanie z nim, zbieranie danych w celu usprawnienia prcesów. Z praktyczneg punktu widzenia stswanie w prjekcie infrmatycznym sprawdznych rynkw mdelów prcesów i zasad raz siągniecie przez nie wyskieg pzimu wdrżenia przekłada się na jakśd prduktów, a ryzyk wyprdukwania prduktów niskiej jakści maleje i jest skutecznie redukwane. Zarządzania jakścią prduktów Zarządzanie jakścią prduktów kncentruje się na wyprdukwaniu właściwych, spełniających wymagania interesariuszy, wszystkich prduktów będących celem realizacji prjektu infrmatyczneg. Pwyżej uzgdniliśmy, że zapewnianie jakści musi dbywad się we wszystkich dyscyplinach inżynierii prgramwania. W ramach teg artykułu skupię się na dwóch, ramwych, kluczwych dyscyplinach wymaga i testwania, które w tradycyjnym, pierwtnym pdejściu stanwiły wejście i wyjście prcesu prdukcyjneg. Elementem wielu definicji wyskiej jakści systemu infrmatyczneg jest spełnienie wymaga stawianych systemwi czy czekiwa interesariuszy/udziałwców. Udziałwcem jest niewątpliwie użytkwnik kcwy, ale musimy uwzględniad także innych: kupująceg, kntrahenta, administratrów, kierwnika przedsięwzięcia, czy kgklwiek inneg, kt jest dstatecznie zaintereswany, alb kg ptrzeby muszą byd zaspkjne pprzez przedsięwzięcie. *12+ Dyscyplina wymagań - rzpznawanie ptrzeb udziałwców Aby wytwrzyd system ceniny przez jeg dbirców, zespół twórców musi rzumied knkretne ptrzeby udziałwców i cel bizneswy zlecenidawcy. Ważne jest, abyśmy aktywnie zbierali wszystkie typy żąda udziałwców (surwe dane wejściwe, służące wyrażaniu ptrzeb udziałwców) w ciągu całeg kresu trwania przedsięwzięcia. Na pczątku mżemy krzystad z wywiadów, kwestinariuszy i sptka rbczych, później będziemy zbierali żądania zmian, raprty usterkach i żądania rzbudwy. Te żądania będą zwykle niejasne i wielznaczne i częst będą miały pstad zaptrzebwania (na przykład ptrzebuję łatwiejszych spsbów dzielenia się mją wiedzą stanie przedsięwzięcia, ptrzebne mi zwiększenie mjej wydajnści, musimy zwiększyd efektywnśd systemu ). Takie żądania udziałwców twrzą niezbędne warunki d zrzumienia ich rzeczywistych ptrzeb i pznawania krytycznych uwag c d wymaga stawianych naszym prduktm. A t z klei stanwi ważną częśd układanki, która pzwli nam rzpznad wszystkie dlaczeg i c dtyczące zachwa systemu. *12+ W dalszych persnalnych czy grupwych dyskusjach należy przekud pszczególne zaptrzebwania na tzw. właściwści systemu zachwania na wyższym pzimie, rzumiane jak usługa, która ma byd świadczna przez system, bezpśredni spełniająca ptrzebę użytkwnika *12+. W wyniku takiej dyskusji trzeba zmienid/przesunąd myślenie użytkwnika d c d jak. Dpier dgłębne rzumienie ptrzeb udziałwców i przekucie ich na właściwści systemu, pzwala nam na rzpczęcie prac nad klejnym pzimem szczegółwści tegż pracwania w celu dkładneg przekazania twórcm teg, c system pwinien rbid (zamiast Alu, prgramuj system d autmatyczneg zawiadamiania listach pczty elektrnicznej ). Użyteczne staje się tu mdelwanie bizneswe i systemwe, za pmcą któreg będziemy mgli przetłumaczyd te ptrzeby i właściwści na

6 specyfikację, którą będzie mżna prjektwad, implementwad i testwad. Tu również uaktywnia się prces zapewniania jakści, któreg celem jest zbadanie min. spójnści, mierzalnści i testwalnści wymaga. Pwyższe działania w ramach dyscypliny wymaga pwinny nam pzwlid zrealizwad następujące cele: uzyskad i trzymad zgdę klientów i innych udziałwców c d teg, c system pwinien rbid i dlaczeg; pmóc twórcm systemu w lepszym zrzumieniu wymaga stawianych systemwi; kreślid granice systemu; stwrzyd pdstawy planwania technicznych treści iteracji (prcesu wytwórczeg); stwrzyd pdstawy estymacji ksztów i czasu budwy systemu; kreślid interfejs użytkwnika dla systemu kncentrując się na ptrzebach i celach użytkwników. Należy przypmnied, że isttne jest, aby zbierane wymagania, a następnie testy i pszczególne pmiary klasyfikwad knsekwentnie d przyjęteg mdelu jakści i dknywad ich analizy i syntezy pprzez pryzmat celu biznesweg zlecenidawcy. Dla przykładu, mdel klasyfikujący atrybuty jakściwe wg RUP, jak i inne pisywane w literaturze mdele zwykle jednakw dknują pierwtneg pdziału na wymagania funkcjnalne i niefunkcjnalne. Wymagania funkcjnalne Wymagania funkcjnalne służą d pisywania zachwa systemu przez frmułwanie warunków dtyczących danych wejściwych, które mają byd spełnine. Wymagania niefunkcjnalne Aby siągnąd pzim jakści ptrzebny użytkwnikwi kcwemu, trzeba wypsażyd system w spry zestaw właściwści nie wymieninych w wymaganiach funkcjnalnych dtyczących teg systemu. Aby system takie właściwści uzyskał, musi spełniad jeszcze ddatkwe wymagania nazywamy je niefunkcjnalnymi. W statecznym rzrachunku są ne pd każdym względem równie ważne dla spłecznści użytkwników kcwych, jak wymagania funkcjnalne. Stsując metdę klasyfikacji FURPS, mżna wyróżnid następujące niefunkcjnalne atrybuty jakści: użytecznśd wymagania c d użytecznści dtyczą czynników ludzkich: estetyki, łatwści panwania, łatwści używania raz spójnści interfejsu użytkwnika, dkumentacji użytkwnika i materiałów szkleniwych, niezawdnśd wymagania c d niezawdnści dtyczą częstści błędów i ich dtkliwści, zdlnści dnawiania, przewidywalnści i dkładnści, efektywnśd wymagania c d efektywnści narzucają warunki na wymagania funkcjnalne na przykład wymaganie, które kreśla częstśd transakcji, szybkśd, dstępnśd, czas reakcji, czas dnwy alb zajętśd pamięci, przy której dana czynnśd będzie musiała byd wyknywana, łatwśd wspierania (pielęgnwalnśd) wymagania c d łatwści wspierania dtyczą testwalnści, pielęgnwalnści i innych cech niezbędnych, aby system zachwał zdlnśd d prawidłwej pracy p ddaniu g d użytku. Te wymagania są unikatwe w tym sensie, że mgą dtyczyd nie tylk systemu, ale także prcesu twrzenia systemu alb rzmaitych artefaktów prcesów. Wartśd tych definicji plega na tym, że umżliwiają twrzenie szablnów alb list, ułatwiających frmułwanie wymaga i cenę kmpletnści, a także prawidłwe rzumienie wyników tej pracy. Mówiąc inaczej, jeżeli zbadamy wymagania z wszystkich tych kategrii i je zrzumiemy, t będziemy mieli pewnśd, że naprawdę pdjęliśmy te wymagania, które mają największe znaczenie, zanim jeszcze zaczniemy pważnie inwestwad w dane przedsięwzięcie. System, który nie spełnia wymaga niezawdnści lub efektywnści wynikających z innych wymaga, jest

7 tak sam zły jak system, który nie jest w stanie spełnid jakiegklwiek zadaneg wymagania funkcjnalneg. *12+ Ocena jakści prduktów Dyscypliną dpwiedzialną za cenę jakści prduktów prjektu infrmatyczneg jest testwanie. Stsuje je się w różnych celach zależnych d siągnięteg pzimu zaawanswania prjektu, jeg prduktów, włżneg i zaplanwaneg wysiłku. Zarządzanie, mierzenie i cena jakści prduktów i prcesów pwinna byd przeprwadzana przez cały cykl życia prjektu i mdelu inżynierii prgramwania. Ocena jakści mże byd przeprwadzna kiedy wydarzy się jakieś isttne wydarzenie jak np. nwe, wymagające natychmiastwej reakcji zagadnienie ryzyka, nwe wymaganie lub kiedy zgdnie z przyjętym mdelem i planem prjektu ukczn w całści lub częściw prdukt pdlegający testwaniu (zebran wymagania, przygtwan przypadki testwe, dkumentację itp.). Zadaniem testwania nie jest wyłącznie prste wyszukiwanie błędów. Prces ceny jakści pwinien zapewnid: wykrywanie i dkumentwanie niedstatków zgdnie z kryteriami wystarczając dbrej jakści ; infrmwanie człnków zespłu pstrzeganej jakści prgramwania; ptwierdzenie knkretnymi dwdami słusznści załże pczyninych przy prjektwaniu i specyfikwaniu wymaga; ptwierdzenie, że prdukt prgramwy działa zgdnie z prjektem; ptwierdzenie, że wymagania zstały dpwiedni zaimplementwane. *12+ Zwykle w prjektach infrmatycznych testwanie pchłania d 30-50% łącznych ksztów twrzenia prgramwania. Niestety, w wielu przypadkach przeważa pinia użytkwników mówiąca tym, że prgramwanie w gólnści nie jest dstatecznie przetestwane. Pnieważ spsby, pzimy i zakres testwania zależy d wielu czynników (np. typu prjektu, zada, jakie będą wyknywad wdrżne prdukty prgramwe, technlgii, użytych narzędzi), w niniejszym artykule nie zstaną przedstawine uniwersalne spsby przeprwadzania czynnści testwych. Pniżej mówine zstały najczęściej sptykane błędy i przyczyny niskiej efektywnści prcesu testweg, których eliminacja mże prwadzid w praktyce d bniżania ksztów testwania i ryzyka wdrżenia prgramwania niskiej jakści. Zstały ne przedstawine w *11+. Przede wszystkim należy pamiętad, że testwanie nie jest pjedynczą czynnścią czy etapem działalnści, w którym cenia się jakśd. Aby wypełnid cel infrmwania na czas twórców siąganej jakści przez prgramwanie, testwanie musi rzpczynad się dpwiedni wcześnie i zarówn dtyczyd wczesnych prttypów, stabilnści i sprawnści architektury (jądra systemu), gdy jeszcze mżna ją pprawid jak i prduktu kcweg, pzwalająceg na cenę jeg gtwści d przekazania klientm. Zbyt późne rzpczęcie prcesów testwych pwduje zatracenie najważniejszej krzyści płynącej z prcesu testweg szansy na uzyskanie infrmacji, czy mamy jeszcze czas, budżet i zasby na t, aby jeszcze cklwiek z tym prduktem zrbid. Testwalnśd nie jest uwzględniana w prjekcie prduktu, w wyniku czeg częst wielkrtnie wzrasta złżnśd testwania, następują utrudnienia w autmatyzacji lub niemżnśd wyknania niektórych testów. Testwanie jest przeprwadzane bez jasn sfrmułwanych metd, zasad, wskutek czeg wyniki zmieniają się w zależnści d przedsięwzięcia, d przedsiębirstwa, a efektywnśd testwania zależy głównie d umiejętnści, pmysłwści i chwilwej dyspzycyjnści człnków zespłu testweg. Narzędzia, d których zależy efektywnśd są alb używane nieskutecznie alb wcale i dlateg t c wymaga największeg wysiłku najczęściej nie zstaje przetestwane. Testy rzadk są prwadzne autmatycznie,

8 najczęściej bez użycia narzędzi, które pzwalają na skuteczne zarządzanie zbirami danych testwych i wynikami testwania. Nie jest mżliwe całkwite przetestwanie prgramwania, dlateg strategia testwania musi byd dbierana zarówn metdycznie jak i dświadczalnie, a wiedza ta pwinna pdlegad zarządzaniu i prpagwaniu w rganizacji. Bardz częst testwanie graniczne jest d sprawdzania i ceniania atrybutów funkcjnalnych jakści, pmijając równie ważne atrybuty i kryteria użytecznści, efektywnści czy niezawdnści. Dla każdeg z pwyższych wymiarów jakści (czy wymaga) należy zdefiniwad (w zależnści d typu prjektu) dpwiedni sprirytetyzwane przypadki testwe, które będą wyknywane na różnych pzimach prcesu testweg [12]. Wyniki testwania pwinny byd jak najbardziej biektywne (mim subiektywnści mawianych definicji jakści), pparte dpwiednimi pmiarami według uprzedni uzgdninych, zatwierdznych metryk dnszących się zarówn d prduktów jak i prcesu. Pdsumwanie Prjekt infrmatyczny, zarządzanie nim i zarządzanie jakścią t nie sekwencja pszczególnych sprawdznych działa, ale skmplikwana sied aktywnści, które prwadzą d pwstania wielu prduktów. Transfer wysiłku sób dpwiedzialnych za zapewnianie jakści z testwania na pprawne zarządzanie prcesem i czynnściami zazębia się z jakścią prduktu i bardz częst granicza ryzyk pwstania prduktu złej jakści. Od pczątku rzwju infrmatyki rganizacje pszukiwały i pszukują wciąż dbreg przepisu gwarantująceg sukces pdczas realizacji teg typu prjektów. Kntynuując te rzważania, w następnym artykule z cyklu, pstawine zstanie pytanie C t są mdele prcesów i czy są ne nam ptrzebne? Literatura *1+ James Bach: Gd Enugh Quality: Beynd the Buzzwrd, IEEE Cmputer, Sierpie 1997 *2+ Anna Bbkwska: Inżynieria Oprgramwania, Studium Pdyplmwe Nwczesne Metdy Inżynierii Oprgramwania, edycja *3+ Grady Bch: Leaving Kansas IEEE Sftware. 15(1), Stycze/Luty 1998 *4+ Victr R. Basili: The gal questin metric apprach, ( Advanced Cmputer Studies, Department f Cmputer Science, University Of Maryland) *5+ Jhn Fdeh: What's n Yur Dashbard Better Sftware, Octber 2007 *6+ Janusz Górski: Zarządzanie prjektem infrmatycznym, Studium Pdyplmwe Nwczesne Metdy Inżynierii Oprgramwania, edycja *7+ Janusz Górski: Inżynieria prgramwania w prjekcie infrmatycznym, Zakład Nauczania Infrmatyki MIKOM, Warszawa 1999 *8+ Jerzy Kaczmarek: Metryki i zapewnianie jakści, Studium Pdyplmwe Nwczesne Metdy Inżynierii Oprgramwania, edycja *9+ Stephen H. Kan: Metryki i mdele w inżynierii jakści prgramwania, Wydawnictw Naukwe PWN SA, 2006 *10+ Adam Krczwski: Zarządzanie ryzykiem w prjektach infrmatycznych. Teria i praktyka, Wydawnictw Helin 2010 *11+ Per Krll, Philippe Kruchten: Ratinal Unified Prcess d strny praktycznej, Wydawnictw Naukw- Techniczne, Warszawa 2007 *12+ Philippe Kruchten: Ratinal Unified Prcess d strny teretycznej, Wydawnictw Naukw- Techniczne, Warszawa 2007 *13+ Zdzisław Szyjewski: Metdyki zarządzania prjektami infrmatycznymi, Wyd. PLACET, Warszawa 2004

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Efektywne wspieranie procesu projektowego

Efektywne wspieranie procesu projektowego Wrk smarter nt harder Efektywne wspieranie prcesu prjektweg Rzeczywistść Knkurencja Terminwść Życie na krawędzi zmian technlgicznych Ścisłe budżety 1 Elementy prjektów Specyfikacja Prgramwani e Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju.

ŻYCIORYS ZAWODOWY. Należy zapoznać się z profilem firmy czym się zajmuje, jakie ma osiągnięcia i plany rozwoju. Życirys zawdwy i list mtywacyjny t pdstawwe dkumenty, którymi psługują się sby pszukujące pracy. Nie zawsze muszą ne wyglądać tak sam, jednak pdlegają pewnym standardm, których należy przestrzegać, gdyż

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu

MrGarden - nowy zakład produkujący elementy architektury ogrodowej w Grudziądzu MrGarden - nwy zakład prdukujący elementy architektury grdwej w Grudziądzu Gwarantujemy pracę i wyskie wynagrdzenie. MrGarden już teraz pszukuje pracwników. Aktualnie prwadzny jest nabór i szklenia kadry

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne

Inżynieria Oprogramowania 2013/14. Testy integracyjne Testy integracyjne Testwanie integracyjne (integratin testing) wyknywane jest w celu wykrycia błędów w interfejsach i interakcjach pmiędzy integrwanymi mdułami i systemami (sprzęt kmputerwy, system peracyjny).

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Systemy baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Twrzenie relacyjnej bazy Wymagania edukacyjne z przedmitu Systemy baz dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne!

Strona 1. Nr4/2013. BENCHMARKING - Czy coś o tym wiemy? W biznesie wszystko jest jasne! 4 Nr4/2013 Biuletyn infrmacyjny prjektu: Przede Wszystkim Jakść pprawa jakści usług świadcznych przez JST dzięki mdernizacji prcesów zarządzania i pdniesieniu kwalifikacji pracwników Szanwni Państw, Serdecznie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP.

Coaching wzajemny Sesje coachingowe świadczone sobie nawzajem przez uczestników Szkół w Akademii TROP. Słwniczek SWAT: Akademia TROP Szkły Grupy TROP, pcząwszy d Szkły Trenerów Biznesu, Szkły Cachów, Mderatrów Zmiany Kulturwej, Mediatrów, Liderów i Animatrów w Sieci, Ewaluatrów na seminariach dtyczących

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające.

Sekcja IV podaje przekrój typów kontroli, którym może być poddany Beneficjent, a których przedmiotem będą właściwe dokumenty potwierdzające. ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE I. WPROWADZENIE Niniejszy Załącznik uzupełnia zasady związane z wykrzystaniem przyznaneg dfinanswania w ramach różnych kategrii budżetu, mających zastswanie w Prjekcie,

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rzwju Systemu Edukacji Nardwa Agencja Prgramu Uczenie się przez całe życie Prgram Lenard da Vinci TOI 2010 Raprt kńcwy aspekty frmalne i merytryczne Warszawa, 10 października 2012 r. Raprt kńcwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia aplikacji internetowych dla klasy 3iA Nauczyciel: Kornel Barteczko Rok szkolny: 2015/2016 Dział Aplikacje wyknywane p strnie klienta Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia aplikacji internetwych dla klasy 3iA Nauczyciel: Krnel Barteczk Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDANSKA Wydział Mechaniczny Gdańsk 0301'201"1 Prf dr hab inz Antni Neyman Katedra Maszyn i Pjazdw Pl N la l N NWAcYJ Nśclzl NTEG RWAN EG systtmu PLANWAN la, KNTRLl, WERYF KACJl t Rzl-tczANlA

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl

Regulamin zakupów sklepu internetowego fajnemeble24.pl Regulamin zakupów sklepu internetweg fajnemeble24.pl 1 Słwnik pjęć 1. Sprzedawca Magdalena Owczarek, prwadząca działalnść gspdarczą pd firmą MAXXNET MAGDALENA OWCZAREK, ul. Dbrzecka 95 / 23, 62-800 Kalisz

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KSZTAŁCENIU KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW NA LEKCJI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ Marianna Szpakwska PCDZN Puławy OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE, OCENIANIE, KTÓRE POMAGA SIĘ UCZYĆ 1. OK ma

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu

Aspekty zarządzania w procesie realizacji projektu: Precyzowanie wizji projektu: opisanie tła biznesowego projektu Izba Przemysłw Handlwa Ziemi Radmskiej ul. Rwańska 7, 26 600 Radm mail: izba@radmskibiznes.pl ; www.radmskibiznes.pl Szklenie " Zarządzanie prjektem" 4 dni data 25-26.08.2016 r. i 1-2.09.2016r. raz " Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Wyknanie usługi serwiswej raz dnwienie systemu aparatury Applied Bisystem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MONO-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Seminarium inżynierii oprogramowania

Seminarium inżynierii oprogramowania Ople, dn. 13 czerwca 2005 Plitechnika Oplska Wydział Elektrtechniki i Autmatyki Kierunek: Infrmatyka Seminarium inżynierii prgramwania Temat: Zarządzanie przedsięwzięciem prgramistycznym Autr: Prwadzący:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER)

WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) ZAŁĄCZNIK III ZASADY FINANSOWE I UMOWNE WPROWADZENIE DLA BENEFICJENTÓW UMÓW TYPU MULTI-BENEFICIARY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (POWER) W stsunku d umów w ramach prjektu Mbilnść

Bardziej szczegółowo

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 89580-2015; data zamieszczenia: 20.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.asp.wrc.pl Wrcław: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Numer głszenia: 89580-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w trybie przetargu niegraniczneg wartści zamówienia mniejszej niż wyrażna w złtych równwartść 193 000 eur NA DOSTAWĘ GADŻETÓW I MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH Niniejsze głszenie zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi

Młodzieżowa Rada Programowa - decydujmy wspólnie z młodymi PROJEKT MODELOWY Młdzieżwa Rada Prgramwa - decydujmy wspólnie z młdymi Autrka: Miłsz Ukleja, Fundacja Civis Plnus Isttą prjektu jest pwłanie Młdzieżwej Rady Bibliteki działającej przy biblitece, której

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl Lublin: Usługa tłumaczeń pisemnych na ptrzeby Wydziału Prawa, Prawa Kanniczneg i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE -ZDRÓJ Gczałkwice-Zdrój: Zakup wraz z dstawą leków na ptrzeby Uzdrwiska Gczałkwice-Zdrój Sp. z.. Numer głszenia: 8786-2015; data zamieszczenia: 14.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com.

Editorial System. System przetwarzania prac naukowych online. Opis możliwości aplikacji. Copyright by Bentus. www.editorialsystem.com. Editrial System System przetwarzania prac naukwych nline Opis mżliwści aplikacji Cpyright by Bentus www.editrialsystem.cm Strna 1 z 18 Editrial System jest aplikacją internetwą wspmagającą prces pzyskiwania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy: REGULAMIN CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH Cmentarze są świętymi miejscami spczynku sób zmarłych raz mdlitwy, dlateg Kściół tacza je szczególną trską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym raz dla prządku

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej

Specjalne dostosowanie procesu edukacyjnego - jak wspierać i oceniać ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej Specjalne dstswanie prcesu edukacyjneg - jak wspierać i ceniać ucznia z niepełnsprawnścią intelektualną w szkle gólndstępnej mgr Mnika Karwacka, pedagg specjalny, terapeuta pedaggiczny, ODN Eurnauka Materiały

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Witryny i aplikacje internetwe dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega

Bardziej szczegółowo