Wymagania jako ciowe dla warzyw i owoców w Unii Europejskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania jako ciowe dla warzyw i owoców w Unii Europejskiej"

Transkrypt

1 Wymagania jako ciowe dla warzyw i owoców w Unii Europejskiej Zeszyt szkoleniowy: Standardy jako ci Marcel van der Voort, Viera Bari i ová, Marek Dandar, Maria Grzegorzewska, Herman Schoorlemmer, Csaba Szabo & Krzysztof Zmarlick EU Access report 06 January 2007

2 2006 Lelystad, Applied Plant Research (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BV) Wszelkie prawa zastrze one. adna cz niniejszej publikacji nie mo e by przedrukowywana, kopiowana jak kolwiek technik ani przechowywana w komputerze bez pisemnej zgody Applied Plant Research. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving nie ponosi odpowiedzialno ci za zniszczenia i szkody wynik e z zastosowania danych z niniejszej publikacji Publikacja jest dost pna dla cz onków projektu. Projekt jest finansowany przez Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa, rodowiska i Jako ci ywno ci. Projekt jest cz ci programu Zrównowa enie i konkurencyjno dostaw na rynek artyku ów rolnych w krajach przed i po wst pieniu do Unii Europejskiej (EU Access). Nr projektu Applied Plant Research Research Unit Arable Farming and Vegetable Production Address : Edelhertweg 1, Lelystad, The Netherlands : Postbus 430, 8200 AK, Lelystad, The Netherlands Tel : Fax : Internet : Applied Plant Research 2

3 Wymagania jako ciowe dla warzyw i owoców w Unii Europejskiej Zarz dzanie jako ci i zapewnienie zdrowej ywno ci - w produkcji i dystrybucji jab ek i cebuli na W grzech, w Polsce, Republice S owacji i w Holandii. Marcel van der Voort, Viera Bari i ová, Marek Dandar, Maria Grzegorzewska, Herman Schoorlemmer, Csaba Szabo, Krzysztof Zmarlicki Applied Plant Research Research Unit Arable Farming and Vegetable Production PPO nr Czerwiec 2006 Applied Plant Research 3

4 Applied Plant Research 4

5 Spis tre ci strona 1 WST P Wprowadzenie do tematu Projekt Qualiman Szkolenie dotycz ce wymaga jako ciowych i standardów handlowych Metody, zak adki i ograniczenia SZKOLENIE JAKO I STANDARDY JAKO CI Wst p Wprowadzenie do standardów jako ci KONTROLA I OCENA SZKOLENIA Szkolenie w Skierniewicach Ocena szkolenia Wnioski i zalecenia EKG/ONZ STANDARD FFV DOTYCZ CY JAKO CI HANDLOWEJ I. Okre lenie produktu II. Postanowienia dotycz ce jako ci A. Wymagania minimalne B. Podzia na klasy jako ci FORMULARZ OCENY Prosimy o wydanie oceny dotycz cej spotkania Bardzo dzi kujemy za wspó prac Applied Plant Research 5

6 Applied Plant Research 6

7 1 Wst p 1.1 Wprowadzenie do tematu Producenci warzyw i owoców w Unii Europejskiej spotykaj si ze wzrastaj cymi wymaganiami dotycz cymi jako ci produktu i systemu produkcji. Towar na rynku musi by wysokiej jako ci oraz musi by sprawdzony pod wzgl dem zdrowotnym wolny od organizmów chorobotwórczych oraz szkodliwych substancji chemicznych i fizycznych. Oczekuje si, aby odpowiedzialno za jako towaru ponosili dostawcy. Zdrowa i dobrej jako ci ywno jest towarem bardzo docenianym w Unii Europejskiej, zarówno przez konsumentów jak i przemys spo ywczy. Znajomo mi dzynarodowych wymaga jako ciowych i cz ste kontrole jako ci daj podstawy do powodzenia na konkurencyjnym rynku produktami rolnymi. Niektóre sieci handlowe wprowadzi y specjalne programy maj ce na celu bezpiecze stwo i wysok jako artyku ów ywno ciowych. Programy odnosz si zarówno do produktu finalnego jak i procesu produkcji i obrotu. Zapewnienie wysokiej jako ci i bezpiecze stwa produktów spo ywczych nie jest jednak tylko spraw programów i systemów ale tak e zale y od wiadomo ci, nastawienia, wiedzy i organizacji na ka dym etapie produkcji. 1.2 Projekt Qualiman Holenderskie Ministerstwo Rolnictwa, rodowiska i Bezpiecze stwa ywno ci rozpocz o program Zrównowa enie i konkurencyjno dostaw na rynek artyku ów rolnych w krajach przed i po wst pieniu do Unii Europejskiej, w skrócie nazwany EU Access. Uczestnicy pierwszego spotkania Produkcja warzyw i owoców w krajach rozwijaj cych si Unii Europejskiej - konsekwencje dla polityki i nauki zebrali si w Pradze, w pa dzierniku 2002 roku. Na spotkaniu zwrócono uwag na konieczno wprowadzenia w nowo wst puj cych pa stwach do Unii Europejskiej Systemów Zarz dzania Jako ci (Stallen i Everaarts, 2002). W 2004 roku rozpocz to projekt Qualiman. Celem projektu jest wprowadzenie zasad produkcji zdrowej ywno ci i ujednolicenie Systemów Zarz dzania Jako ci w produkcji warzyw i owoców w krajach wst puj cych do Unii Europejskiej. W latach 2004/2005 przeprowadzono krótk analiz dotycz c zarz dzania jako ci i bezpiecze stwa ywno ci w produkcji jab ek i cebuli na W grzech, w Polsce, Republice S owacji i w Holandii. Producenci owoców i warzyw z pa stw nowo przyj tych do Unii Europejskiej, spotykaj si z rozlicznymi nowymi wymaganiami stawianymi przez handel. S to mi dzy innymi: odpowiedzialno za produkt, przejrzysto produkcji (General Food Law) oraz konieczno wprowadzenia ujednoliconych w ca ej UE standardów jako ci. Inna zmiana to ci g y wzrost sprzeda y wie ych owoców i warzyw w supermarketach kosztem otwartego rynku. Supermarkety wymagaj od dostawców pewno ci i terminowo ci dostaw, towaru jednolitej jako ci i bezpiecznego dla zdrowia konsumenta oraz zapewnienia mo liwo ci ledzenia metody produkcji. Przez wprowadzenie Systemu Zarz dzania Jako ci producent powinien by w stanie sprosta wymaganiom stawianym przez supermarkety. W ramach projektu zrealizowano dwa tematy: jeden dotyczy standardów jako ci na produkty rolnicze, drugi natomiast systemu zarz dzania jako ci (Eurep GAP). Celem pierwszego tematu jest poszerzanie wiedzy w ród producentów o wymaganiach jako ciowych w Unii Europejskiej. Drugi temat jest nastawiony na podwy szenie wiadomo ci w ród producentów o konieczno ci wprowadzenia QMS (systemu zarz dzania jako ci ). W ramach tego tematu przewidziano organizowanie spotka o charakterze informacyjnym z mo liwo ci ustosunkowania si do zg oszonych zastrze e oraz wymiany uwag z producentami którzy ju wprowadzaj QMS w swoich gospodarstwach lub firmach. Na spotkaniach nie przewidziano certyfikacji gospodarstw. Applied Plant Research 7

8 1.3 Szkolenie dotycz ce wymaga jako ciowych i standardów handlowych Szkolenie mia o na celu przekazanie informacji o wymaganiach jako ciowych w danym kraju i porównanie ich z wymaganiami w Unii Europejskiej. Szkolenie by o prowadzone z grup producentów cebuli i mia o wskaza drog jak wprowadza za o enia UE w ycie. Producenci otrzymali materia y do wykorzystania we w asnych gospodarstwach. Szkolenie zorganizowano celem podniesienia wiadomo ci i wiedzy w ród producentów o wymaganiach jako ciowych. Poni szy zeszyt szkoleniowy mo e by uznany jako wydanie szkoleniowe dla wszystkich zajmuj cych si standardami jako ci. Zeszyt zawiera informacje dla producentów o wymaganiach jako ciowych artyku ów rolno spo ywczych zgodnie ze standardami jako ci Metody, zak adki i ograniczenia Zeszyt szkoleniowy by u ywany podczas spotkania z grup polskich producentów cebuli, które odby o si w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach, Polska, 21 marca 2006 r. W zeszycie zawarte s wszystkie punkty, które realizowano w ramach programu spotkania. G ówne prezentacje dotyczy y: wzrostu produkcji cebuli i organizacji handlu w wiecie, standardów jako ci, dzia alno ci G ównego Inspektoratu Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych. Dodatkowo przeprowadzono ocen spotkania w której uczestnicy odpowiedzieli na pytanie w jakim stopniu przygotowane materia y (prezentacje, zeszyt szkoleniowy) spe ni y ich oczekiwania. W drugim rozdziale niniejszego zeszytu opisane jest szkolenie przeprowadzone w Polsce, które rozpocz o si od wprowadzenia do tematu. Drugi paragraf zawiera ogólne informacje o produkcji i handlu cebuli w kraju i na wiecie. Rosn cy handel mi dzynarodowy wskazuje jak wa ne s standardy jako ci. Definicje oraz podstawowe informacje o jako ci i standardach handlowych w Unii Europejskiej s przedstawione w trzecim paragrafie drugiego rozdzia u. Jako handlowa jest oceniana podczas kontroli zgodnie ze standardami jako ci. Kontrola jest wykonywana przez pa stwow inspekcj, co jest wyja nione w czwartym paragrafie. Ocen poziomu spotkania i materia ów szkoleniowych oraz dyskusje podano w rozdziale czwartym. Zeszyt szkoleniowy zawiera tylko podstawowe informacje i nie ma gwarancji, e wszystkie dane s aktualne. Zmiany i ulepszenia s procesem ci g ym: standardy s aktem prawnym i ulegaj ci g ym zmianom. Doradza si u ytkownikom tego zeszytu, aby opierali si na ostatniej, opublikowanej wersji Standardów Jako ci. Applied Plant Research 8

9 2 Szkolenie jako i standardy jako ci W poni szym paragrafie podane s slajdy i opisy do prezentacji o jako ci i standardach jako ci. Prezentacja przeznaczona jest dla producentów owoców i warzyw z pa stw nowo przyj tych do Unii Europejskiej. W prezentacji zawarte s tylko podstawowe informacje, które maj da odpowiedz dlaczego i jak. Zeszyt mo e by u ywany przez osoby prowadz ce szkolenie, ekspertów i tych którzy s zainteresowani tematem Wst p Wed ug powy szego slajdu, na pocz tku zebrani przedstawiaj si kolejno a nast pnie odpowiadaj co ju wiedz o standardach jako ci i czy ju zacz li je wdra a we w asnych gospodarstwach. Daje to mo liwo do wzajemnego zapoznania si zebranych. W trzecim punkcie jest pytanie czego producenci oczekuj na szkoleniu. Powinna by przewidziana mo liwo wprowadzenia zmian w programie celem dostosowania si do oczekiwa producentów 2.2 Wprowadzenie do standardów jako ci Ta cz prezentacji polega na udzieleniu odpowiedzi na nast puj ce pytania 1. Co to jest jako (definicja)? 2. W jaki sposób jako (ogólna) odnosi si do jako ci produktu? 3. Dlaczego wa ne jest zapewnienie jako ci? 4. W jakim celu powsta y standardy jako ci? 5. Sk d pochodz standardy jako ci? 6. W jakim celu powsta y unijne standardy handlowe? 7. Dlaczego wprowadza si standardy jako ci? Wnikliwe odpowiedzi na powy sze pytania powinny przyczyni si do poszerzenia wiedzy i poprawy zrozumienia potrzeby wprowadzenia standardów jako ci Applied Plant Research 9

10 Prezentacja zaczyna si od zaj praktycznych (Schoorlemmer, 2003) Sposób przeprowadzenia zaj : Podzieli zebranych na grupy po trzy osoby. Jedna osoba z grupy wybiera jedn rzecz (na przyk ad co z odzie y lub zegarek, teczk ) i t umaczy dlaczego ten produkt wed ug niej jest dobry. Ca a grupa natomiast opisuje produkt na kartce. Nast pnie kartki s zbierane i jest dyskutowana ich tre. Osoba prowadz ca powinna pozwoli aby ka da grupa mog a przedstawi swoj wybran rzecz. Celowym jest prowadzenie dyskusji w szerokim kontek cie uwzgl dniaj c ró ne definicje jako ci. Funkcjonuje kilka definicji jako ci. Jako jest traktowana w ró ny sposób przez ludzi (w tym ekspertów), co pokazuje nast pny slajd. Applied Plant Research 10

11 (Schoorlemmer, 2003) wiczenia wykaza y, e w ró ny sposób pojmowana jest jako. Dla jednej osoby zegarek jest wtedy dobry gdy pokazuje dok adny czas, natomiast dla innej gdy adnie si prezentuje i jest wykonany z odpowiedniego materia u W literaturze mo na spotka ró ne definicje jako ci. Jako jest definiowana w odniesieniu do warto ci ((Abbott, 1955; Feigenbaum, 1951), zgodno ci ze specyfikacj (Gilmore, 1974; Levitt, 1972), zgodno ci z oczekiwaniami (Crosby, 1979) u ytkowo ci (Juran, 1974, 1988), braku wad (Taguchi, cytowany przez Ross, 1989) stopnia zaspokajania oczekiwa konsumentów (Gr nroos,1983; Parasuraman, Zeithami & Berry, 1985). Ocena jako ci danego przedmiotu zale y od czasu i sytuacji nie powinno si mierzy wszystkiego jedn miar (Reeves, 1994). Mi dzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna (ISO) podaje najbardziej popularn i prawdopodobnie jedyn definicj jako ci honorowan przez ludzi z ró nych kontynentów, z ró nych dziedzin jak: polityków, ludzi przemys u, naukowców. Definicja jako ci jest nast puj ca: Ogó cech danego produktu lub us ugi wiadcz cych o zdolno ci do zaspokojenia wszelkich oczekiwa stawianych przez konsumentów tym produktom (ISO 8402) (Becker, 2000). Dyskusja dotycz ca definicji jako ci jest ci gle otwarta, jakkolwiek ogólnie akceptowana konkluzja jest nast puj ca: Applied Plant Research 11

12 (Schoorlemmer, 2003) Je li konsument jest usatysfakcjonowany z zakupu danego towaru, wróci i zakupi jeszcze wi cej. Je li nie jest usatysfakcjonowany, wi cej nie wraca. Wzajemna relacja pomi dzy jako ci ogóln a jako ci produktu mo e by wyja niona w oparciu o poj cie ogólne zarz dzanie jako ci. Podane wcze niej definicje jako ci odnosz si w a nie do tego poj cia (ogólne zarz dzania jako ci ). Unijne Standardy Handlowe (standardy jako ci) odnosz si natomiast tylko do jako ci produktu i stanowi cz jako ci ogólnej. Jako ogólna nie zale y tylko od produktu, ale tak e od poziomu us ugi, komunikacji, wiarygodno ci. Wa nym czynniki jest równie postrzeganie jako ci przez klientów. (Jongen, 1998) Bezpiecze stwo produktu dla zdrowia cz owieka jest cz ci jako ci produktu. Jako produktu to co wi cej ni tylko to, e produkt jest bezpieczny. Ten element jako ci (produkt bezpieczny) nie b dzie omawiany w niniejszej prezentacji. Wymagania dotycz ce bezpiecze stwa produktów, stawiane producentom w Unii Europejskiej s przedstawione w General Food Law of the EU. Applied Plant Research 12

13 W opracowanym dokumencie skupiono si na jako ci produktu, natomiast problem produkt bezpieczny pomini to. (Meza,2005) Oceniaj c jako owoców i warzyw, oprócz produkt bezpieczny, bierze si pod uwag ich cechy zewn trzne i wewn trzne. Przed zakupem owoców i warzyw na rynku, konsument ocenia zewn trzne cechy jak: czysto, kolor, wie o, kszta t, opakowanie i ogóln prezentacj. Nowe technologie i przepisy (standardy) pozwalaj na sprawdzenie wewn trznych cech produktu. (Schoorlemmer, 2003) Coraz wi ksze znaczenie zapewnienia jako ci ma zwi zek z globalizacj i powstaniem mi dzynarodowych sieci handlowych. Te zmiany doprowadzi y do ustanowienia przepisów prawnych odnosz cych si do jako ci produktu Applied Plant Research 13

14 (Meza, 2005) Zmiany w handlu mi dzynarodowym doprowadzi y do sytuacji, e teraz mamy rynek konsumencki. Oczekiwania konsumenta odgrywaj wiod c rol na rynku. To konsument okre la jaki ma by produkt, jego jako i wymagania dotycz ce bezpiecze stwa. Mi dzynarodowe sieci handlowe wspó pracuj ze sob i obecnie nie ma wi kszego problemu ze sprowadzeniem towaru z odleg ych miejsc na wiecie do lokalnych sklepów. Obecnie taki sam produkt mo na kupi zarówno na lokalnym rynku w ma ym mie cie jak i w centrum Europy. Mi dzynarodowy rynek tworzy swoje w asne standardy. Na przyk ad: brak norm dotycz cych bezpiecze stwa produktu w sieci ywno ciowej spowodowa o wspó prac sieci handlowych z ca ej Europy i powo anie systemu Eurep GAP. Nowe technologie pozwalaj na nowe sposoby sprawdzania jako ci. Ci gle jednak d y si do udoskonalania sposobów pozwalaj cych na wnikliw ocen cech wewn trznych (niewidocznych go ym okiem) produktów spo ywczych. Nowa sytuacja na rynku wp ywa na zmiany sposobów produkcji w rolnictwie i ogrodnictwie. (Schoorlemmer, 2003) Applied Plant Research 14

15 Zmiany dotycz ce zaopatrzenia rynku w ywno wp yn y na reakcj przemys u spowodowan konieczno ci dostosowania si do oczekiwa konsumenta. Jak ju wspomniano, konsument ma wi ksze mo liwo ci kontroli i tym samym wi kszy wp yw na nap dzanie rynku. Na rynku panuje du a konkurencja i dlatego wi kszy zbyt obserwuje si na towar wysokiej jako ci, odpowiednio prezentowany i z odpowiedni obs ug (warto dodana). Inna zmiana w zaopatrzeniu rynku dotyczy tzw masowej indywidualizacji. Konsumenci nie chc kupowa takich samych kurtek, spodni czy samochodów. Wcze niej T-Ford by sprzedawany tylko w kolorze czarnym. Dzisiaj konsumenci maj mo liwo ci swobodnego wyboru koloru swego samochodu. Taka sama sytuacja dotyczy innych produktów. Funkcjonowanie mi dzynarodowych sieci handlowych (ICT) oraz rozwój rodków transportu powoduj, e ci sami handlowcy dzia aj w ró nych, cz sto odleg ych zak tkach wiata. W wyniku tego towar z ca ego wiata sta si dost pny i zarówno w Afryce jak i Azji mo na znale takie same produkty. Bezpiecze stwo consumentów wymaga o równie zmian w ustawodawstwie. Obecnie producenci s odpowiedzialni za produkty które znajduj si w sprzeda y i powinni dba o kontrol procesu produkcji ze szczególnym uwzgl dnieniem miejsc newralgicznych Za zaniedbania i niedopatrzenia nak adane s kary. Ochrona rodowiska staje si spraw coraz bardziej wa n. Konsumenci s coraz bardziej wiadomi, e poprzez swoje zakupy wywieraj wp yw na rodowisko. Produkcja powinna odbywa si w warunkach przyjaznych dla rodowiska. Odpowiedzi na ten problem jest zmiana sposobu produkcji i wi ksza wspó praca pomi dzy poszczególnymi ogniwami produkcji. (Schoorlemmer, 2003) Supermarkety w pa stwach rozwijaj cych si spotykaj si z podobnymi problemami. Jednym z nich jest zawodno dostaw (zdarza si, e w ogóle zabraknie towaru lub dostawa jest nie na czas). Supermarkety musz wspó pracowa z licznymi dostawcami np. cebuli, co zwi ksza koszty operacyjne (supermarkety potrzebuj towaru w du ych ilo ciach co cz sto przekracza mo liwo ci jednego producenta). Jako produktu (warzyw) jest cz sto niewyrównana a tylko sporadycznie wykonuje si kontrole jako ci. Supermarkety nie dysponuj informacj w jaki sposób warzywa by y uprawiane. W a nie brak mo liwo ci odtworzenia metody produkcji spowodowa o utworzenie systemu Eurep GAP, co ma by gwarancj, e produkt który znalaz si w sprzeda y jest bezpieczny dla zdrowia konsumenta. W krajach rozwijaj cych si system Eurep GAP jest bardzo wolno wprowadzany do produkcji owoców i warzyw. Je li dany produkt (cebula) przekracza maksymalny poziom pozosta o ci chemicznych (MRL) jest bardzo ci ko a praktycznie nie ma mo liwo ci zlokalizowania gdzie nieprawid owo zosta a pope niona. Detali ci wymagaj od producentów wiadectw pozwolenia na dostaw. Producenci s zobowi zani Applied Plant Research 15

16 spe ni wszystkie warunki stawiane im przez detalistów, a mianowicie: - pewno dostaw (dostawy na czas, w odpowiedniej ilo ci i odpowiedniej jako ci), - terminowo dostaw (dostawa w najbardziej odpowiednim dla detalisty czasie bowiem sk adowanie du ych zapasów w sklepie jest kosztowne), - dyspozycyjno przez ca y rok (konsumenci oczekuj, e towar b dzie dost pny przez ca y rok a nie tylko w sezonie zbiorów), - ró norodno, wie o i bezpiecze stwo towaru (powinna by du a ró norodno owoców i warzyw). Warzywa powinny by wie e i bezpieczne dla zdrowia cz owieka tzn. wolne od zanieczyszcze mikrobiologicznych (choroby), chemicznych (pestycydy, nawozy), fizycznych (szk o, drewno). (Schoorlemmer, 2004) Wszystkie zmiany w przepisach dotycz cych dostaw warzyw na rynek s przekazywane producentom w formie broszur, ulotek, doniesie internetowych. Rola super i hiper marketów w pa stwach rozwijaj cych si ci gle ro nie. Sklepy te zakupuj towar w du ych ilo ciach i najcz ciej pojedynczy producent nie jest w stanie sprosta wymaganiom i dostarcza towar w odpowiedniej ilo ci i jako. Reakcj na t sytuacj jest zrzeszanie si producentów w Grupy Producenckie (PO). Coraz wi ksza jest wiedza i wiadomo konsumentów o jako ci produktu i jego bezpiecze stwie dla zdrowia cz owieka. Skandale na rynku ywno ciowym s zwykle nag a niane przez media i szkodz reputacji firm a nawet pa stw. Ogólnie stwierdza si, e aktywna postawa poszczególnych ogniw od producenta do konsumenta w a cuchu produkcji, daje pozytywny efekt w poprawie sytuacji na rynku. Applied Plant Research 16

17 (Meza, 2005) Na rynku o zasi gu lokalnym funkcjonuje ró norodno standardów jako ci. Poszczególne pa stwa stosuj normy krajowe w handlu z krajami s siednimi. Przy rosn cym handlu mi dzynarodowym (sieci supermarketów) ró nice pomi dzy normami jako ci w poszczególnych krajach sta y si barier w rozwoju tego handlu. Reakcj na zaistnia sytuacj by o opracowanie mi dzynarodowych standardów jako ci. W dobie globalizacji standardy jako ci zyskuj coraz wi ksze znaczenie w regulacji handlu mi dzynarodowego. (Meza, 2005) Mi dzynarodowe standardy jako ci zosta y ustalone celem usuni cia barier wynikaj cych ze stosowania krajowych norm jako ci. Mi dzynarodowe standardy s jednakowe w ka dym pa stwie, czyli wymagania jako ciowe dla Klasy I s takie same we wszystkich pa stwach. Stwarza to równe szanse dla poszczególnych pa stw na rynku. Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych (UN ECE) ustali a standardy jako ci w celu poprawy handlu pomi dzy pa stwami, szczególnie w ramach Unii Europejskiej. Standardy UN Applied Plant Research 17

18 ECE s respektowane przez wiele ró nych instytucji jako wytyczne dla handlu. (Meza, 2005) Standardy UN ECE s respektowane przez poszczególne rz dy pa stw nale cych do Unii Europejskiej, przez Organizacj Wy ywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych (FAO), wiatow Organizacj Zdrowia (WHO), przez Komisj Kodeksu ywno ciowego (Codex Alimentarius) oraz Organizacj Wspó pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Europejskie i mi dzynarodowe standardy zosta y opracowane w formie broszur dost pnych dla zainteresowanych. (Meza, 2005) Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych zrzesza pa stwa z Ameryli Pó nocnej, Azji i Europy. Wszystkie te pa stwa bra y czynny udzia przy tworzeniu mi dzynarodowych standardów jako ci i stosuj je w handlu mi dzynarodowym. Applied Plant Research 18

19 (Meza, 2005) UN ECE wprowadzi a w ycie standardy dla ró nych produktów spo ywczych. Na powy szym slajdzie wymienione s produkty na które obowi zuj standardy mi dzynarodowe. Dlaczego w UE standardy jako ci uznane s jako wa ne akty prawne? Unijne przepisy dotycz ce owoców i warzyw odnosz si do czterech podstawowych zagadnie : ró norodno ci produkcji, podatno ci na szybkie psucie si, potrzebie poprawy jako ci produktów i usprawnienia rynku (UE, 2003). Przestrzeganie unijnych standardów jako ci pozwala na redukcj kosztów transakcji czyli warto ci dodanej. Poza tym mo liwe jest uproszczenie procedur administracyjnych, skrócenie czasu dostawy, obni enie kosztów administracyjnych w handlu w ramach Unii Europejskiej, jak równie z krajami nie nale cymi do UE. Krajowe kontrole mog skoncentrowa si na towarach w stosunku do których nie ma gwarancji ich wysokiej jako ci. Unia Europejska przej a standardy jako ci od UN ECE. Te standardy jako ci nazywane s Applied Plant Research 19

20 standardami handlowymi. Europejskie Standardy Handlowe s identyczne do standardów UN ECE. UE stosuje polityk maj c na celu utrzymywanie wolnego handlu wewn trz Unii a tak e z niektórymi, innymi krajami. Ta polityka ma na celu obni enie kosztów transakcji. (Meza, 2003) Unijne Standardy Handlowe pozwalaj na zakup owoców i warzyw bez wczesniejszeej wizualnej prezentacji produktu. Standardy pozwalaj na dostawy towaru o okre lonej cenie w zale no ci od klasy jako ci towaru (Klasa I, Klasa II). Unijne Standardy Handlowe odnosz si do jako ci, dorodno ci, opakowania i ogólnej prezentacji. Dlaczego producenci powinni wprowadza standardy jako ci we w asnych gospodarstwach? Pierwszym powodem jest przestrzeganie krajowego i europejskiego prawodawstwa. Wprowadzenie Unijnych Standardów Handlowych jest obowi zkowe w przypadku produkcji towaru na eksport. Standardy pozwalaj producentom na atwiejszy dost p do rynku mi dzynarodowego, poniewa Applied Plant Research 20

21 obowi zuj takie same wymagania równie w innych pa stwach. Jako produktu w jednym pa stwie nie powinna ust powa jako ci w innym pa stwie. Dobra jako mo e by sposobem do uzyskania dobrej pozycji na rynku (pomi dzy innymi producentami). Produkt wysokiej jako ci wyró nia producenta na tle innych producentów. Rozwój handlu mi dzynarodowego spowodowa powstanie standardów handlowych, których znaczenie ci gle ro nie w ród producentów na ca ym wiecie. Standardy mi dzynarodowe to nie tylko wymagania, ale równie wi ksze mo liwo ci dla producentów. Swobodny dost p do rynku globalnego mo e by skutkiem zastosowania standardów handlowych. Jako produktu jest tylko cz ci ogólnej jako ci. Bezpiecze stwo dla zdrowia cz owieka i wymagania w stosunku do firmy jak odpowiedzialno, elastyczno i certyfikacja wchodz tak e w sk ad ogólnie poj tej jako ci. OECD wyda o specjalne broszury zawieraj ce standardy jako ci dla owoców i warzyw. Standardy UN ECE s stosowane równie jako Unijne Standardy Handlowe. Poszczególne pa stwa Unii Europejskiej powo a y inspekcje do kontroli przestrzegania standardów na rynku. Kontrole jako ciowe s potrzebne by potwierdzi, e standardy s stosowane, bowiem bez kontroli standardy staj si zb dne i przestarza e. Applied Plant Research 21

22 Uczestnicy powinni znów podzieli si na ma e grupki. Ka da grupa otrzyma arkusz do wpisania definicji dla cebuli - Klasy I Klasy II. Uczestnicy otrzymaj puste egzemplarze UN ECE standardów jako ci. Wype nione kartki zostan zebrane i pos u do dyskusji po prezentacji przedstawiciela Inspekcji Jako ci. Pusty egzemplarz UN ECE standardu jako ci jest za czony do tego zeszytu. Na tych wiczeniach uczestnicy opracowuj swoje standardy jako ci. Nast pnie po prezentacji przedstawiciela Inspekcji Jako ci, uczestnicy sprawdz na ile ich opis Klasy I i Klasy II odpowiada klasyfikacji podanej przez Inspektora Jako ci. Applied Plant Research 22

23 3 KONTROLA I OCENA SZKOLENIA Wielu producentów ze S owacji, Polski i W gier nie ma dostatecznej wiedzy o standardach jako ci. Niektórzy z nich produkowali do tej pory warzywa i owoce tylko na lokalny, otwarty rynek. Na rynku lokalnym standardy jako ci nie odgrywaj wi kszego znaczenia ze wzgl du na bezpo redni kontakt producenta z konsumentem. Rola rynków lokalnych zmniejsza si na rzecz mi dzynarodowego handlu i zwi kszaj cej si liczby supermarketów. Przejrzyste standardy jako ci i umiej tne ich u ywanie jest niezb dne do zapewnienia sprawno ci dostaw i do wzrostu konkurencyjno ci na rynku. Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy w ród producentów o wymaganiach jako ciowych w Unii Europejskiej. Zosta y przygotowane specjalne materia y zawieraj ce ogólne informacje o jako ci, o mi dzynarodowych standardach jako ci oraz o prawodawstwie w Unii Europejskiej. Przydatno materia ów zostanie sprawdzona na spotkaniu z grup producentów. Materia y s przeznaczone dla osób prowadz cych spotkania z producentami. Pytania, na które nale y odpowiedzie aby dokona oceny prezentacji i wicze praktycznych: Czy materia y zawieraj wszystkie potrzebne elementy do przeprowadzenia szkolenia? Jaki jest stosunek producentów i osób prowadz cych szkolenia do wymaga jako ciowych? Co w materia ach uczestnicy oceniaj pozytywnie a co negatywnie? Czy materia y s pomocne w u wiadomieniu i poszerzeniu wiedzy o wymaganiach jako ciowych? Na ile materia y szkoleniowe s przydatne dla poszczególnych producentów, w zale no ci od rodzaju produkcji? Na ile materia y s pomocne dla osób prowadz cych szkolenie? Czy materia y s przydatne dla osób prowadz cych szkolenia w codziennej pracy? Czy metoda sprawdzania i oceny materia ów szkoleniowych jest odpowiednia i pomocna w osi gni ciu zamierzonego celu? 3.1 Szkolenie w Skierniewicach Szkolenie odby o si w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach, Polska, 21 marca 2006 roku. Program spotkania: Otwarcie spotkania Produkcja cebuli w kraju i na wiecie - Prof. Franciszek Adamicki Jako i standardy jako ci Dr Maria Grzegorzewska Przerwa - obiad Standaryzacja i jako handlowa cebuli w Polsce Agnieszka Michaliszyn (Inspekcja Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych w Warszawie) Zamkni cie spotkania Szkolenie zosta o przeprowadzone w Sali Seminaryjnej Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Na spotkanie przyby o 10 producentów cebuli z ró nych rejonów Polski. Spotkanie by o prowadzone w j zyku polskim, natomiast na slajdach zamieszczony by tekst w j zyku polskim i angielskim. Dzi ki temu slajdy by y zrozumia e przez uczestników polskich, jak równie reprezentanta Applied Plant Research Marcela van der Voort z Holandii. Przedstawiciel z Holandii bra udzia w dyskusji i odpowiada na pytania uczestników spotkania. Uczestnicy otrzymali materia y zawieraj ce informacje do dwóch pierwszych prezentacji oraz broszur Cebula: standardy jako ci handlowej owoców i warzyw. Broszura zawiera unijne standardy jako ci dla cebuli oraz komentarze OECD. Dla przeprowadzenia spotkania przygotowano równie materia y pomocnicze do prezentacji Jako i standardy jako ci. 3.2 Ocena szkolenia Na zako czenie szkolenia uczestnicy otrzymali do wype nienia formularze oceny szkolenia. Applied Plant Research 23

24 Zgodnie z dokonan ocen, spotkanie spe ni o oczekiwania uczestników a prezentacje i wiczenia praktyczne by y na wysokim poziomie i odnosi y si do specyfiki ich gospodarstw. Z dyskusji wynika o, e dla producentów którzy eksportuj cebul nie obce s standardy jako ci oraz systemy zarz dzania jako ci, bowiem odbiorcy stawiaj wymagania aby cebula produkowana by a zgodnie z wymaganiami Eurep-GAP lub podobnymi systemami. Producenci ponadto zwrócili si z pytaniem o mo liwo przeprowadzenia innych szkole dotycz cych Systemów Zarz dzania Jako ci (szczególnie Eurep GAP), uprawy, ochrony i przechowania cebuli, a tak e organizacji handlu mi dzynarodowego. Po zamkni ciu szkolenia odby a si dyskusja w gronie osób przygotowywuj cych spotkanie. Pierwsze wra enie by o pozytywne bowiem wszyscy wyrazili opini, e szkolenie spe ni o oczekiwania tak uczestników jak i prowadz cych. Okaza o si, e producenci ju maj pewn wiedz o standardach jako ci, poniewa eksportuj cebul do innych europejskich pa stw. Prezentacje by y jasne i zrozumia e i ka dy z uczestników otrzyma porcj nowych informacji. Wed ug osobistej oceny prowadz cej spotkanie dr Marii Grzegorzewskiej, wst p i pierwsze wiczenie praktyczne Co to jest jako by o pytaniem zbyt szkolnym i dlatego dwa pierwsze slajdy zosta y omówione przez prowadz c, pomijaj c prace w grupach. Materia y szkoleniowe zosta y ocenione jako przydatne do wykorzystania na nast pnych szkoleniach. Zaproponowano, aby materia y zosta y poszerzone o doniesienia z prezentacji przedstawiciela IJHARS. Frekwencja na spotkaniu nie by a zadowalaj ca, przyby o tylko 10 z 20 zaproszonych producentów. W pierwszym proponowanym terminie (7 lutego 2006r.) spotkanie nie odby o si z powodu choroby jednego z prelegentów. Nast pny termin (w którym spotkanie odby o si ) zbieg si z pocz tkiem sezonu wzmo onych prac w gospodarstwach ogrodniczych. 3.3 Wnioski i zalecenia Wnioski Szkolenie spe ni o oczekiwania uczestników i prowadz cych. Celowym okaza o si zaproszenie na spotkanie osoby reprezentuj cej Inspekcj Kontroli Jako ci z G ównego Inspektoratu Jako ci Handlowej Artyku ów Rolno-Spo ywczych. Szkolenie mia o charakter otwarty na ró ne problemy zwi zane z produkcj cebuli Zalecenia Komentarze OECD w broszurach z unijnymi standardami jako ci powinny by dost pne w formie drukowanej lub elektronicznej w ró nych j zykach. Polska wersja broszury ze standardami jako ci cebuli, zawiera równie komentarze i fotografie, które okaza y si bardzo u yteczna dla producentów (wszyscy obecni otrzymali po jednym egzemplarzu broszury). Widzi si potrzeb przeprowadzenia nast pnych, podobnych szkole, celem dotarcia do wi kszej liczby producentów a szczególnie do tych, którzy produkuj cebul na eksport. Applied Plant Research 24

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 12 (XXVII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2012 Mariusz Gr bowiec 1 Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Bardziej szczegółowo

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej

System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej System oceniania w placówkach w czaj cych Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce o wiatowej European Agency for Development in Special Needs Education Publikacj niniejszego dokumentu wspar Dyrektoriat

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21)

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) nr 80 2013 Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (21) Żywność ekologiczna

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska

OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz. REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska OPINIODAWCA dr hab. Krzysztof Andruszkiewicz REDAKTOR DZIA OWY dr Lidia Nowakowska Opracowanie redakcyjne i techniczne mgr Micha³ Górecki, mgr in. Tomasz Sza³ajda Projekt ok³adki mgr in. Daniel Morzyñski

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok

Spotkanie z ARiMR. Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok MARZEC KWIECIE 2009 Rok XI Nr 3 4 (109 110) Sprawozdanie z dzia alno ci Zarz du Mazowieckiej Izby Rolniczej i bie cych dzia a stycze marzec 2009 rok Posiedzenia Zarz du MIR Wokresie sprawozdawczym Zarz

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo