ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE JAKO CI USŁUG W OPIECE ZDROWOTNEJ JÓZEF FR Uniwersytet Szczeci ski Streszczenie W pracy przedstawiono istotne aspekty zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej. Podano definicj usług zdrowotnych, przedstawiono ich charakterystyk oraz okre lono jako usług zdrowotnych. W ko cowej cz ci pracy zaprezentowano system zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej jako obecny standard, który podnosi jako ycia społecze stwa. Wyniki przedstawiono w formie opisowej i graficznej. Słowa kluczowe: jako, zarz dzanie, opieka zdrowotna 1. Wst p Znamienn cech naszych czasów jest wzrost znaczenia jako ci we wszystkich sferach ycia, zarówno w procesach produkcyjnych, jak i w procesach usługowych. Jako jest jednym z najwa niejszych wyznaczników konkurencyjno ci przedsi biorstw na współczesnym rynku. Ale s dziedziny, gdzie jako wiadczonych usług powinna si ga poziomu doskonało ci, bowiem dotyczy ona najwa niejszych warto ci ludzkich ycia i zdrowia człowieka. S to wła nie usługi w opiece zdrowotnej. Jak w adnej innej dziedzinie działalno ci ludzkiej popełnienie bł du, zaniechanie czy zaniedbanie, mog si okaza tragiczne i nieodwracalne dla ycia i zdrowia pacjenta. W zakładach opieki zdrowotnej (ZOZ) zmienia si personel medyczny, administracyjny, struktury i administracyjne procedury. Cz sto jednak nie zmieniaj si nastawienia, postawy wobec pacjentów (klientów szpitala, przychodni). Pacjent dla wielu pracowników szpitala jest stron, istot ludzka, jak e cz sto odczuwaj c, e jest przedmiotem. Ale ten negatywny obraz słu by zdrowia powoli, ale zmienia si. Zakłady opieki zdrowotnej zainteresowane s wiadczeniem usług zdrowotnych o najwy szej jako ci chodzi bowiem o bezcenn warto człowieka ycie. Znaczenie i rola jako ci w usługach medycznych nie dotyczy tylko i wył cznie samych placówek słu by zdrowia, pracowników słu by zdrowia czy klientów tych placówek pacjentów. Popraw jej zainteresowane powinny by tak e inne podmioty, pocz wszy od władz centralnych, samorz du terytorialnego, poprzez płatnika usług medycznych Narodowy Fundusz Zdrowia, dostawców w zakresie sprz tu leków, a sko czywszy na s downictwie. Jako usług w opiece zdrowotnej, jak chyba aden inny obszar działalno ci ludzkiej, ma ogromny wpływ na kondycje zdrowotn społecze stwa, na jego jako ycia.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Charakterystyka usług zdrowotnych Zdrowie jest specyficzn warto ci o szczególnym wymiarze etycznym. Zdrowie nie jest towarem, nie ma ceny jest bezcenne 1 Poj cie zdrowia ma swoj ponad tysi cletni tradycj. Galen z Pergamonu mówił, e: aby by zdrowym nale y zachowa równowag sze ciu elementów powietrza, wiatła, jedzenia i picia, ruchu i odpoczynku, snu i czuwania, wydzielania i wydalania oraz emocji 2. Zatem zdrowie jest stanem subiektywnym, a wi c ocenia je osoba, której ta kwestia dotyczy, natomiast w sensie obiektywnym o zdrowiu mo e orzeka tylko lekarz (stan fizyczny i psychiczny). Pozostaje jednak sfera ycia społecznego i jak wielu autorów twierdzi, tak e ekologicznego. Zdaniem autorytetu w sprawach zdrowia M. Kasprzaka zdrowiem nazywamy nie tylko brak choroby czy niedomaga, ale i dobre samopoczucie oraz taki stopie przystosowania si biologicznego i społecznego, jaki jest osi galny dla danej jednostki w najkorzystniejszych warunkach 3. Dobre zdrowie jest jedn z podstaw gospodarki, a inwestowanie w zdrowie daje długofalowe korzy ci zwi zane z popraw zdrowia społecze stwa. Prawem człowieka jest jak najlepsze zdrowie, tym samym ka dy z nas ma prawo do jak najlepszej opieki zdrowotnej. Ka dy człowiek powinien mie dost p do opieki zdrowotnej, a opieka ta powinna by odpowiedniej jako ci. Opieka zdrowotna polega na wiadczeniu usług zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej. Zgodnie z definicj Ph. Kotlera: usługa to dowolne działanie, jakie jedna strona mo e zaoferowa innej. Jest ono nienamacalne i nie prowadzi do jakiejkolwiek własno ci. Jej produkcja mo e by zwi zana lub nie z produktem fizycznym. 4 Usługi posiadaj szereg uniwersalnych cech, które mo na wskaza w usługach w ró nych dziedzinach gospodarki. Tak e i usługi zdrowotne posiadaj cechy typowe dla usług, takie jak: niematerialno, niepodzielno /nierozdzielno, nieskładowalno /nietrwało, zmienno, niemo no odsprzeda y, asymetria informacji, niepewno. Sektor usług zdrowotnych posiada tak e pewne cechy specyficzne dla tego obszaru, wyró niaj ce go spo ród innych sektorów usług, takie jak: kwalifikacje kadr, swoboda w wyborze technologii wiadczenia, ograniczenie suwerenno ci konsumenta, zło ono procesu zaspokajania potrzeb zdrowotnych, delegowanie uprawnie i zaufania, 1 McGuire, Henderson, G. Mooney, The Economics of Healty Care. An Intruductory Text., Rutlendge & Kegan Paul, London 1988, za: E. Aksman, Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, s J.B. Karski, Promocja zdrowia pakiet samokształceniowy. Szkolenie podstawowe dla pracowników kas chorych. Mi dzynarodowa Szkoła Mened erów, Warszawa 2001, s J.B. Karski, Teoria organizacji i zarz dzania w promocji zdrowia. COiEOZ, Warszawa 1996, s Ph. Kotler, Marketing. Gebethner &S-ka, Warszawa 1994, s. 426.

3 90 Zarz dzanie jako ci usług w opiece zdrowotnej efekty zewn trzne. Wykonawcami wiadcze zdrowotnych s : zakłady opieki zdrowotnej (m. in. szpitale, sanatoria, zakłady opieku czolecznicze, przychodnie, pogotowie ratunkowe, pracownie diagnostyczne), osoby wykonuj ce zawód medyczny w ramach indywidualnej lub specjalistycznej praktyki (lekarze, piel gniarki, poło ne), osoby uprawnione do udzielania wiadcze zdrowotnych w ramach prowadzonej działalno ci gospodarczej (osoby, które uzyskały kwalifikacje do udzielania wiadcze zdrowotnych technicy radiologii, diagno ci itp.). Znajomo cech charakterystycznych usług zdrowotnych oraz jednostek wiadcz cych usługi zdrowotne jest niezb dna przy działaniach zwi zanych z popraw jako ci. Dopiero bowiem wtedy, gdy dokładnie poznamy obszar, w którym chcemy zarz dza jako ci, podejmowane działania b d skuteczne. 3. Jako usług zdrowotnych W XXI wieku, w czasach standardów, norm technicznych, wymogów bezpiecze stwa, poj cie jako ci zostało bardziej precyzyjnie okre lone. Ide autora nie jest przedstawianie my li filozoficznej w definiowaniu jako ci, ale przedstawienie najbardziej uniwersalnej definicji jako ci, zgodnej z my l W. E. Deminaga i J. E. Jurana guru jako ci. Jako to ogół cech i wła ciwo ci wyrobu lub usługi decyduj cych o zdolno ci wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych i przewidywanych potrzeb 5. Słownik j zyka polskiego definiuje jako jako wła ciwo, rodzaj, gatunek, warto, zespół cech stanowi cych o tym, e dany przedmiot jest tym przedmiotem a nie innym 6. Wspólnym mianownikiem tych definicji jest wyeksponowanie twierdzenia, e jako to zdolno do spełniania oczekiwa i potrzeb odbiorcy 7. Rozpoznanie wymaga, jakie stawia klient i ocena jego zadowolenia s istotnymi elementami w procesie zarz dzania jako ci. 8 Z przytoczonych powy ej definicji widoczna jest cisła zale no zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej z marketingiem. Je eli nie zostan rozpoznane oczekiwania i potrzeby pacjenta, nie jest mo liwe dostosowanie jako ci usług do tych e oczekiwa. W jako ci usług zdrowotnych pojawiaj si dwa istotne elementy: koszty działalno ci oraz zewn trzne z punktu widzenia placówki medycznej regulacje zwi zane z administrowaniem i finansowaniem usług zdrowotnych. Jako w opiece zdrowotnej polega wobec tego na pełnym zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne przy mo liwie najni szych kosztach własnych i wiadczeniodawców, w ramach obowi zuj cych regulacji i limitów ustanowionych przez władze administracyjne i instytucje kupuj ce (finansuj ce) usługi 9. Jest to jedna z najbardziej znanych definicji jako ci usług zdrowotnych. Tak definiowana jako usług zdrowotnych wymaga zapewnienia znakomitej, zgodnej z ustalonymi na wysokim 5 K. Opolski, E. Szemborska, Strefy zarz dzania jako ci w słu bie zdrowia. Antidotum 9/97. 6 Słownik j zyka polskiego, tom I, PWN, Warszawa K. Opolski, Strategia jako ci w nowoczesnym zarz dzaniu bankiem. Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1998, s M. Armstrong, A handbook of Management Techniques. Kogan Page Ltd., Londyn 1993, s M. Murkowski, W. Nowicki, A. Koronkiewicz, Zastosowanie standardów w programie akredytacji szpitali. Centrum Organizacji Ekonomiki i Ochrony Zdrowia, Zakład Szpitalnictwa, Warszawa 1996, s. 12.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, poziomie standardami, realizacji działa placówki medycznej w kilku podstawowych sferach przedstawionych na rys. 1. Sfera informacyjna Sfera techniczna Sfera opieki medycznej (profesjonalna) Jako usług zdrowotnych ZOZ Sfera zarz dzaj ca Sfera ekonomicznoadministracyjna Sfera marketingu Rys. 1. Sfery jako ci w zakładach opieki zdrowotnej ródło: K. Opolski, E. Szemborska, Sfery zarz dzania jako ci, op.cit., s. 22. Opinia i satysfakcja pacjentów jest kluczowa dla osi gni cia sukcesu placówek słu by zdrowia. Je li usługi zdrowotne maj by postrzegane jako usługi wysokiej jako ci, to powinny spełnia oczekiwania pacjentów. Zakłady opieki zdrowotnej, by zdoby zaufanie pacjentów, a jednocze nie wiadczy usługi wysokiej jako ci, powinny spełnia ich oczekiwania dotycz ce nast puj cych wyró ników jako ci usług: niezawodno pacjenci oczekuj, e placówka zdrowotna zapewni usługi, które b d charakteryzowa si dokładno ci, niezawodno ci oraz zgodno ci z ofert placówki zdrowotnej, a personel b dzie wykonywa swoje usługi zgodnie ze standardami, etyk, rzetelnie, wra liwo pacjenci chc, aby pracownicy medyczni byli mili, przepełnieni empati, gotowi i ch tni do pomocy, wygl d pacjenci spodziewaj si, e szpital czy przychodnia b dzie wygl da profesjonalnie, a wygl d pracowników b dzie taki, e wzbudzi zaufanie, dost pno pacjenci chc, aby usługi i personel placówki słu by zdrowia były dost pne dla nich w czasie i miejscu, w którym ich potrzebuj, kompetencja pacjent wymaga profesjonalizmu, chce, aby pracownicy medyczni obsługuj cy go posiadali fachow wiedz, uprzejmo pacjenci oczekuj, e personel b dzie w stosunku do nich przyjazny, pełen wzgl dów oraz b dzie traktowa ich z szacunkiem, dodatki pacjenci oczekuj, e wraz z pewnymi usługami uzyskaj dodatkowe wiadczenia, przejrzysto jasna, zwi zła i zrozumiała komunikacja pomi dzy pacjentem a personelem medycznym.

5 92 Zarz dzanie jako ci usług w opiece zdrowotnej Do wymienionych wy ej wyró ników jako ci usług zdrowotnych dodatkowo zalicza si : odpowiedzialno czyli przestrzeganie terminów przez personel medyczny, komunikatywno pacjent oczekuje od personelu umiej tno ci skutecznego komunikowania si, bezpiecze stwo według pacjenta pobyt w zakładach opieki zdrowotnej powinien by zwi zany zarówno z bezpiecze stwem fizycznym (np. oparzeniami od aparatury czy sprz tu złej jako ci), jak i psychicznym (stres). W literaturze przedmiotu spotyka si tak e dodatkowe istotne dla osi gni cia wysokiej jako ci usług zdrowotnych, obszary: satysfakcja okre lana jako stopie akceptowania przez pacjenta opieki zdrowotnej przy uwzgl dnieniu jego oczekiwa i potrzeb, jako kliniczna usługi zdrowotnej cecha charakterystyczna tylko dla usług medycznych, oznacza m.in. fakt, e ZOZ wiadczy usługi zdrowotne odpowiadaj ce stanowi zdrowia pacjenta w sposób bezpieczny, kompetentny, przez pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach, w odpowiedni sposób (np. według procedur, schematów, standardów), w odpowiednim czasie. Jest to jeden z najtrudniejszych do pomiaru rodzaj jako ci, ale dla lekarzy i piel gniarek powinna to by najwy sza jako, zasadno prawdopodobie stwo uzyskania przez pacjenta korzy ci z otrzymanej usługi przewy sza prawdopodobie stwo wyrz dzenia mu szkody podczas jej wykonywania (np. zabieg operacyjny), wdro enie dostarczanie opieki pacjentowi w sposób bezpieczny i kompetentny oraz w odpowiednim czasie (wdra anie nowych technologii, leków, aparatury, sprz tu itp.). Według R.S. Maxwella jako usług zdrowotnych zale na jest od spełnienia oczekiwa w takich obszarach, jak: dost pno, proporcjonalno usług w stosunku do potrzeb, wydajno (w stosunku do pacjenta), równo, społeczna akceptacja i ekonomizacja wiadcze (tabela 1). 10 Tabela 1. Wska niki jako ci usług w szpitalu Wyró nik Co monitoruje wyró nik Wska nik jako ci usług Dost pno Łatwo, z jak pacjent mo e otrzyma Czas oczekiwania pacjenta z urazem na usług we wła ciwym czasie interwencj chirurgiczn Odpowiednio Ci gło wiadczenie opieki zgodnie z bie cym stanem sztuki lekarskiej Skoordynowanie działa poszczególnych lekarzy i oddziałów Ci cia cesarskie z powodu braku post pu porodu Odsetek pacjentów z kompletn dokumentacj chorobow Skuteczno Osi ganie po danych efektów Prze ycie pacjentów z nowotworem kolejnego roku Wydajno Satysfakcja Osi ganie maksimum po danych efektów przy minimum wysiłku i kosztów Poziom zadowolenia ze sprawowanej opieki w stosunku do oczekiwa Pacjentki po porodzie siłami natury przebywaj ce na oddziale ponad 5 dni Odsetek pacjentów, którzy poleciliby dan placówk krewnym czy znajomym 10 R.S. Maxwell, Quality Assurance In Health. British Medical Journal, 1984, Nr 288.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, ródło: W. Tr bka (red.), Szpitalne systemy informatyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesallus, Kraków Podsumowuj c mo na stwierdzi, e w usługach zdrowotnych wyst puje bardzo du a ró norodno cech (wyró ników) i dlatego nie powinno si stosowa metod pomiaru porównuj cych usług zdrowotn do innych usług. Ka da usługa zdrowotna jest niepowtarzalna, a jako ci opieki zdrowotnej nie powinny wyznacza ilo kadry medycznej czy baza posiadanych w szpitalach łó- ek. 4. System zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej Procesy zachodz ce w organizacjach, w tym w zakładach opieki zdrowotnej, realizowane s dla zaspokojenia potrzeb klientów pacjentów. W systemach zarz dzania jako ci zwraca si uwag na dwa rodzaje klientów. Wyró nia si klientów zewn trznych i wewn trznych. Klientami zewn trznymi s pacjenci, ich rodziny, znajomi. Klienci wewn trzni to pracownicy, dostawcy. Zakłady opieki zdrowotnej, które chc osi gn maksymalne korzy ci z zarz dzania jako ci usług zdrowotnych musz uwzgl dnia potrzeby i d y do usatysfakcjonowania tych dwóch rodzajów klientów. Pacjent, jako klient zewn trzny, ma pewne prawa, które musz by uwzgl dnione przez zakłady opieki zdrowotnej. Brak respektowania tych praw przez zakład opieki zdrowotnej wpływa negatywnie na osi gniecie zamierzonych celów zarz dzania jako ci usług zdrowotnych. W celu wła ciwego zarz dzania jako ci usług, tak, aby zmierza ku doskonało ci usług zdrowotnych, u yteczne jest wdro enie w zakładzie opieki zdrowotnej systemu zarz dzania jako ci. System zarz dzania jako ci ma okre la struktur organizacyjn, działania wykonywane w zakresie jako ci (procedury, procesy), zasoby umo liwiaj ce wdro enie zarz dzania jako ci, odpowiedzialno za jako, uprawnienia do wykonywania zada, sposób przepływu polece, informacji, dokumentów. Musi by efektywny, sprawia, by usługi zdrowotne spełniały wymagania pacjentów, umo liwia kontrol nad cał działalno ci w zakresie jako ci oraz pomaga w osi ganiu celów jako ciowych. W krajach gospodarczo rozwini tych w obszarze usług zdrowotnych stosowane s nast puj ce systemy zarz dzania jako ci : akredytacja, normy ISO 9000 oraz filozofia zarz dzania przez jako TQM (Total Quality Management). Wszystkie te systemy z powodzeniem mog by przeniesione na grunt polskiej słu by zdrowia. Jak dot d, najpopularniejsz form certyfikacji jako ci usług zakładów opieki zdrowotnej w Polsce jest akredytacja. Akredytacje traktuje si jako jeden z pierwszych kroków zwi zanych z zarz dzaniem jako ci. Systematycznie do obszaru zarz dzania jako ci usług zdrowotnych w Polsce wchodz tak e inne systemy, w tym ISO 9000 oraz TQM. Wiele polskich zakładów opieki zdrowotnej mo e poszczyci si posiadaniem certyfikatu ISO Normy ISO 9000 stały si ju standardem jako ci usług zdrowotnych w Polsce, a dla niektórych ZOZ s drog do doskonało ci jako ci usług, drog do TQM. W 1987 r. Mi dzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała seri norm znanych jako normy ISO 9000, ustalaj cych terminologi zwi zan z zarz dzaniem jako ci, opisuj cych kilka ró nych modeli systemów zapewnienia jako ci, podaj cych warunki, które te

7 94 Zarz dzanie jako ci usług w opiece zdrowotnej modele powinny spełnia oraz wytyczne dotycz ce zarz dzania jako ci i elementów systemu jako ci 11. Norma ISO jest jednym z narz dzi zarz dzania słu cym doskonaleniu okre lonego obszaru lub cz ci organizacji 12. Normy ISO 9000 nie s normami dotycz cymi wyrobów, lecz odnosz cymi si do sposobu zarz dzania. Stanowi jeden z elementów strategicznego podej cia do idei ci głego doskonalenia jako ci oraz stanowi pomoc dla organizacji (np. zakładów opieki zdrowotnej) przy tworzeniu systemu jako ci. Sposób zarz dzania, opisany przez normy ISO serii 9000, mo e by zastosowany w ka dej organizacji, w tym tak e w sektorze usług zdrowotnych. Normy serii ISO 9000 s ci gle aktualizowane i uzupełniane tak, aby odpowiadały aktualnemu poziomowi techniki i wiedzy o zarz dzaniu jako ci. W 2000 r. nast piła kolejna aktualizacja, powstały nowe normy ISO 9000:2000, które przedstawiono na rys. 2. ISO 9000* Terminologia jako ci ISO 9001 Systemy podej cie procesowe Wymagania systemów ISO 9004 Doskonalenie systemów ISO Audytowanie systemów zarz dzania jako ci i zarz dzania rodowiskowego Rys. 2. Znowelizowane normy ISO 9000 edycji 2000 * po wej ciu Polski do Unii Europejskiej polska edycja rodziny norm ISO 9000:2000 oznaczana jest jako PN-En ISO 9000;2001, jednak dla uproszczenia oznaczenia normy w tek cie autorzy przyj li oznaczenie normy jako ISO 9000:2000 ródło: J. Fr, Anwendung von Managementssystemen in Dienstleistungsunternehmen, Universitätsverlag, Rostock 2004, s. 54. Normy ISO 9001:2000 jako podstawowy obecny standard, który zakłady opieki zdrowotnej przyjmuj jako wytyczne w zakresie tworzenia systemu jako ci usług zdrowotnych, koncentruje si na czterech głównych elementach: okre lanie celów, zada i odpowiedzialno ci, przygotowanie odpowiednich zasobów ( rodków dla realizacji procesów), zarz dzanie procesami w procesie wiadczenia usług zdrowotnych spełniaj cych wymagania pacjenta, pomiar procesów i ich ci głe doskonalenie. 11 J.W. Nierzwicki (red.), Zarz dzanie jako ci. Wybrane zagadnienia. O rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gda sk 1999, s R. Sankowski, ISO jako narz dzie zarz dzania. Problemy jako ci, 2001, s. 15.

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, Układ i tre norm dostosowany jest tak e do placówek słu by zdrowia. Norma wprowadza podej cie procesowe, now struktur wymaga. Zmiany te w istotny sposób zmieniaj podej cie do tworzenia i rozwoju systemów jako ci w placówkach zdrowotnych. Wła ciwie opracowany i wdro ony system zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej stanowi podstawowy warunek sprawnego i skutecznego zarz dzania w sposób efektywny procesami medycznymi. Jako podstawowe elementy systemu zarz dzania jako ci usług zdrowotnych mo na wymieni : misj i strategi jako ci ZOZ, polityk i cele jako ci oraz sposób realizacji tych celów, struktur organizacyjn ZOZ z podziałem odpowiedzialno ci kluczowych stanowisk, zasoby ludzkie i ich komunikacj wewn trzn, wyposa enie ZOZ. Dla spełniania oczekiwa pacjenta musi istnie cisłe i harmonijne powi zanie pomi dzy wyró nionymi elementami systemu: odpowiedzialno ci menad erów, zasobami ludzkimi i materialnymi i struktur systemu jako ci. Sprawne funkcjonowanie systemu jako ci usług w opiece zdrowotnej wymaga odpowiednio dostosowanej, prostej i funkcjonalnej struktury organizacyjnej. Jako powinna by wpisana w misj i strategi ka dej jednostki słu by zdrowia. Odpowiedzialno za stworzenie misji i strategii jako ci oraz wprowadzenie jej w ycie nale y do menad erów placówek zdrowotnych. Misja i długofalowa strategia jako ci powinny okre la trzy główne obszary: powszechn filozofi jako ci, sposób jej osi gania i rodki do tego słu ce. Przez system zarz dzania jako ci usług w opiece zdrowotnej rozumie si system dla ustanowienia polityki jako ci i celów jako ciowych oraz sposób osi gania tych celów. Polityka jako ci to ogół zamierze i celów jednostki opieki zdrowotnej odnosz cych si do jako ci formalnie wyra onych przez menad erów tej jednostki (rys. 3). W dobie post puj cej globalizacji i silnej konkurencji w wiatowej gospodarce kluczem do sukcesu ka dej organizacji, w tym tak e ZOZ, s ludzie (zasoby ludzkie). To człowiek jest twórc i sprawc jako ci ka dego produktu, w tym tak e usługi zdrowotnej, a jednocze nie jako pacjent ocenia poziom jako ci usługi, odczuwaj c satysfakcj lub rozczarowanie. Nieodł czn cz ci infrastruktury ka dego ZOZ, wpływaj cej na medyczne procesy jako- ciowe, a przede wszystkim na jako usług zdrowotnych, jest jego wyposa enie w niezb dny sprz t ratuj cy ycie i zdrowie pacjenta (budynki, wyposa enie sprz towe, komunikacja wewn trzna, itp.). System zarz dzania jako ci usług zdrowotnych powinien by udokumentowany w tzw. Ksi dze jako ci, która zawiera poziom strategiczny, taktyczny i operacyjny. Budowa systemu zarz dzania jako ci usług zdrowotnych, poddanie si audytowi jako ci przeprowadzonemu przez niezale n jednostk i uzyskanie certyfikatu potwierdzaj cego zgodno systemu zarz dzania jako ci z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (obecnie ju ISO 9001:2008) b dzie miało coraz wi kszy wpływ na wiarygodno ZOZ na lokalnym czy krajowym rynku. Opracowanie i wdro enie systemu zarz dzania jako ci w ZOZ, wi e si ze znacznymi kosztami, jednak powinno przynie wiele wymiernych i niewymiernych korzy ci (przedstawienie ich nie jest celem tej pracy).

9 96 Zarz dzanie jako ci usług w opiece zdrowotnej POLITYKA JAKO CI Szpital w remie wiadczy usługi medyczne na wysokim poziomie zgodnie z obowi zuj cymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów, zapewniaj c im i osobom odwiedzaj cym, a tak e personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy. Maj c na uwadze ci gł popraw jako ci wiadczonych usług w naszej placówce opracowano i wdro ono system zarz dzania jako ci zgodny z mi dzynarodow norm ISO 9001: Cele jako ciowe stoj ce przed nasz placówk to: poprawa standardu oferowanych usług medycznych, poprawa warunków bytowych pacjentów korzystaj cych z usług szpitala, d enie do poprawy warunków pracy personelu, d enie do pełnej satysfakcji pacjentów opuszczaj cych szpital, ci głe doskonalenie skuteczno ci wdro onego systemu zarz dzania jako ci. Realizacja tych celów nast puje poprzez: stałe podnoszenie kwalifikacji i wiadomo ci pracowników, których praca ma wpływ na jako wiadczonych usług, zakupy nowoczesnego i niezb dnego sprz tu medycznego, stworzenie przyjaznej atmosfery wokół pacjenta, udzielanie pełnej informacji o post pach leczenia, sukcesywne remonty poszczególnych oddziałów i przystosowywanie ich do obowi zuj cych standardów, analizowanie i wyci ganie wniosków z ankiet wypełnianych przez pacjentów opuszczaj cych szpital, zaanga owanie kierownictwa w działania na rzecz rozwoju szpitala. Dyrekcja Szpitala dokonuj c okresowych przegl dów funkcjonowania systemu zarz dzania weryfikuje polityk jako ci przystosowuj c j do zmieniaj cych si warunków. Powy sza polityka jest znana wszystkim pracownikom szpitala oraz podana do wiadomo ci wszystkim zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom. W oparciu o ogólne cele jako ciowe opracowane s cele szczegółowe podlegaj ce zatwierdzeniu i okresowo weryfikowane przez Dyrekcj Szpitala. Kierownictwo Szpitala w remie zobowi zuje si do zapewnienia zasobów i rodków niezb dnych do realizacji powy szej polityki. Rys. 3. Polityka jako ci zakładu opieki zdrowotnej na przykładzie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w remie ródło: 5. Podsumowanie Zarz dzanie jako ci jest jednym ze sposobów zarz dzania. Rozwa aj c do wiadczenia polskie we wdra aniu systemu zarz dzania jako ci, mo na stwierdzi, e jeste my dopiero w połowie drogi, która doprowadzi ma ZOZ do wiadczenia usług zdrowotnych wysokiej jako ci. Osi gni cie wysokiej jako ci w usługach medycznych wymaga jednak czasu, a od polityków i menad erów ZOZ zale e b dzie, czy pacjenci b d zadowoleni z oferowanej im jako ci. Wdra anie systemów zarz dzania jako ci do ZOZ nie jest trudne, ale kosztowne. Kluczowym elementem decyduj cym o powodzeniu wdra ania systemów jako ci jest nakierowanie ZOZ

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 25, na odbiorc usług pacjenta, co jest niemo liwe bez zmiany sposobu my lenia pracowników ZOZ. Niezwykle wa n rol odgrywaj mened erowie ZOZ, od których zale y zmiana kultury organizacyjnej i zmiana podej cia do pacjentów odbiorców usług. Systemy zarz dzania jako ci mog by wdra ane w ka dej jednostce opieki zdrowotnej. Elastyczno tych systemów sprawia bowiem, e mog by one zastosowane na ka dym etapie rozwoju ZOZ, niezale nie od funkcjonuj cych nawyków i nieprawidłowo ci istniej cych wewn trz zakładu. Bibliografia 1. Dykowka G., Opolski J., Jako wiadcze zdrowotnych, pakiet samokształceniowy, szkolenie podstawowe dla pracowników kas chorych, Mi dzynarodowa Szkoła Mened erów, Warszawa Hauke E., Poradnik dla zapewnienia jako ci w szpitalu, Centrum Organizacji I Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Warszawa Karski J.B., Promocja zdrowia pakiet samokształceniowy. Szkolenie podstawowe dla pracowników kas chorych. Mi dzynarodowa Szkoła Mened erów, Warszawa Karski J.B., Teoria organizacji i zarz dzania w promocji zdrowia. COiEOZ, Warszawa Kotler Ph., Marketing. Gebethner &S-a, Warszawa Maxwell R.S., Quality Assurance In Health, British Medical Journal, 1984, Nr McGuire, Henderson, G.Mooney, The Economics of Healty Care. An Intruductory Text., Rutlendge & Kegan Paul, London 1988, za: E. Aksman, Przekształcenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Nierzwicki J.W. (red.), Zarz dzanie jako ci. Wybrane zagadnienia. O rodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr sp. z o.o., Gda sk Opolski K., E. Szemborska, Strefy zarz dzania jako ci w słu bie zdrowia. Antidotum 9/ Sankowski R., ISO jako narz dzie zarz dzania. Problemy jako ci, Słownik j zyka polskiego, tom I, PWN, Warszawa 1988.

11 98 Zarz dzanie jako ci usług w opiece zdrowotnej QUALITY MANAGEMENT IN HEALTH CARE SERVICES Summary The paper presents important aspects of quality management in health care system. It provides a definition of health services and their characteristics, and defines the quality of health services. The final part of the paper shows the quality management system in health care as the current standard, which improves the quality of life in a society. The results are presented in graphical and descriptive form. Keywords: quality, management, health care Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarz dzania Uniwersytet Szczeci ski Szczecin, ul. Mickiewicza 64

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA

PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA PROJAKO CIOWE STRATEGIE ZARZ DZANIA I ICH ZASTOSOWANIE W OBSZARZE OPIEKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE SWISSMED CENTRUM ZDROWIA MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, ANETA MUZOLF Streszczenie Dynamiczne zmiany zachodz ce

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM

LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM LEAN MANAGEMENT NARZ DZIEM DOSKONALENIA ZARZ DZANIA SZPITALEM MAŁGORZATA WIŚNIEWSKA, EMILIA KONIECZY SKA Streszczenie Rosn ce koszty opieki zdrowotnej zmuszaj mened erów zarz dzaj cych placówkami medycznymi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR

ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR ROLA AUDYTÓW W SYSTEMIE ZARZ DZANIA JAKO CI. STUDIUM PRZYPADKU KATARZYNA MIDOR Streszczenie Systemowe uj cie działa, które s ukierunkowane na zagwarantowanie powtarzalnej jako ci procesów i wyrobów w przedsi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI

Cezary Gradowicz SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 251, 2011 SYSTEM EDUKACJI W KSZTAŁTOWANIU KREATYWNO CI PRACOWNIKÓW DLA POTRZEB LOGISTYKI WST P Koncepcja klastrów, czyli relacji o

Bardziej szczegółowo

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1

Stanisław M. Szukalski PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 268, 2012 PROCESOWE I ORGANIZACYJNE INNOWACJE W CENTRACH USŁUG WSPÓLNYCH 1 WPROWADZENIE Przymus konkurencyjno ci, poszukiwanie ródeł

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Gra yna Dom a -Otmianowska Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ SZKOLENIA JAKO FORMA PODNOSZENIA JAKO CI USŁUG MEDYCZNYCH EMPIRYCZNE ODNIESIENIA AGNIESZKA KWIATEK

INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ SZKOLENIA JAKO FORMA PODNOSZENIA JAKO CI USŁUG MEDYCZNYCH EMPIRYCZNE ODNIESIENIA AGNIESZKA KWIATEK INWESTOWANIE W KAPITAŁ LUDZKI POPRZEZ SZKOLENIA JAKO FORMA PODNOSZENIA JAKO CI USŁUG MEDYCZNYCH EMPIRYCZNE ODNIESIENIA AGNIESZKA KWIATEK Streszczenie W artykule zostały omówione szkolenia jako jedna z

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS

KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS KLUCZOWE ASPEKTY ZARZ DZANIA RYZYKIEM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH ALEKSANDRA RADOMSKA-ZALAS Streszczenie Celem artykułu jest wskazanie czynników, które wpływaj na powodzenie projektów informatycznych. Artykuł

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA

HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA Eugeniusz Krzemie * Rados aw Wolniak** HUMANISTYCZNE ASPEKTY WDRA ANIA ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW ZARZ DZANIA STRESZCZENIE Publikacja przedstawia najwa niejsze zagadnienia zwi zane z okre leniem podstawowych

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI

EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI EWOLUCJA SYSTEMÓW ZARZ DZANIA JAKO CI KIERUNKI ZMIAN W NORMACH ISO SERII 9000 JERZY M. CIERSKI Streszczenie Systemy zarz dzania jako ci oparte o wymagania norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA STOJ CE PRZED KADR MENED ERSK POLSKICH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WYBRANE ASPEKTY

WYZWANIA STOJ CE PRZED KADR MENED ERSK POLSKICH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WYBRANE ASPEKTY WYZWANIA STOJ CE PRZED KADR MENED ERSK POLSKICH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ WYBRANE ASPEKTY MARIA DANUTA GŁOWACKA, ANNA FRANKOWSKA, PIOTR CZAJKA Streszczenie Artykuł podejmuje tematyk wyzwa stoj cych przez

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012. Hubert Obora A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 265, 2012 PODSTAWOWE PROBLEMY IMPLEMENTACJI ZASAD TQM W PRZEDSI BIORSTWIE 1. WST P Zasady zarz dzania jako ci ustalaj w prostej, zwartej

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK

REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski. Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: Fundacja BFKK REDAKCJA NAUKOWA: Michał Skarzy ski Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr: ROZDZIAŁY MERYTORYCZNE: Anastazja Hykiel......... (Cz 2) Michał Skarzy ski........

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise

Zarz dzanie ryzykiem w przedsi biorstwie Risk management in the enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. dr hab. Ryszard Wróblewski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management

Podej cie procesowe w zarz dzaniu jako ci The process approach in quality management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA

ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA ZARZ DZANIE JAKO CI W MAŁYCH ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH I JEJ WPŁYW NA SATYSFAKCJ KONSUMENTÓW KATARZYNA WOŹNICKA Streszczenie Celem artykułu jest uzasadnienie stosowania systemów jako ci w bran y piekarskiej

Bardziej szczegółowo