Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Þ Ø ØÖÓ ÞÝ ÔÖÓº Ö º ºº ÖÒ Þ Ø ÇÞ ÝÛðÒ ÙÒÑÒØÐÒÝ Á ÏÝ Î ÅÓÐÓÛÒ ØÓð ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ÈÓÑÖÝ ÞÔÓð ÖÒ ÏÝÖÒ ÔÖÝÑÒØÝ

2 ÑÒ ÑØÖ ÈÖÞ Ò ÔÖÝÑÒØÐÒ ËÞÖ Ó ÖÛ ØÖÓ ÞÝÞÒÝ ÖÙÒÛ ÑÓÐÓÛÝ Û ÞÙ Ò ÓÒÞÒÓð ð ØÒÒ ÑÒ ÑØÖ ÖÞÝÛ ÖÓØ ÐØÝ ÞÛÖØÓð ð ÙØÖÙ ÐÙ Û Ï Þð Û ÈÖÛÓØÒ ÆÙÐÓ ÝÒØÞµ ÖÓÞ Ý ÙØÙ Û Å ÓÖÑÓÛÒ ØÖÙØÙÖ ÛÐÓ ÐÓÛÝ ÔÓÑÖÝ ÓÐ Ý ÙÔÖÒÓÛÝ ÓÞÛÓÛÒ ÖÛØÝÒ ÖÓÑ ÈÓ ÙÐÐØ ÐÙ ØÖµ Ï ÞÓð ð Þ Ò Þ ÑÓÐ ÛÓÐÙ Ï Þð ÛØ Å µº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½

3 ÑÒ ÑØÖ ÏÝÒ ÔÓÑÖÛ ÓÔ ð Û ÞÝ Ø Ó ØÔÒ Ò ÑÙ ÑÝ ð Þ ÔÖÞÝ ØÓÑÝ ÖÓÒݵ ÛÝÔ Ò ØÝÐÓ ÓÓ Ó ± Ï Þð Ûغ ¾± ØÒÓÛ ÑÒ ÑØÖººº ± ØÓ ØÞÛº ãñò ÒÖä ØÖ ÑÓ ÞÑÝ ÔÓÔÖÞÞ Ø Ó ÑÓÐÓÞÒ µ ÓÔ ð ºº ÖÒ ÏÝ Î ¾

4 ÑÒ ÑØÖ Ï ð ÛÓð ÏÑÝ Þ ÑÒ ÑØÖ Ø ãþñòä ÒÖÐØÝÛ ØÝÞÒµ Ø ÒÖÓÒÓÛ Ø ØÐÒ Ò ÖÓÞÔ µ ÖÞÓ Ó ÓÞ Ù ØÝÐÓ ÖÛØÝÒµ Û Óº ½» ØÓð ÖÝØÝÞÒ ÑØÖ ÖÓÒÓÛµ  ÑÓ ÞÑÝ ÛÝØ ÙÑÞÝð ÓÒÓð ð ÑÒ ÑØÖ Ï ÔÓ ÔÓÛ Û Ï Þð Û ºº ÖÒ ÏÝ Î

5 ðëöò Þ ÔÓÑ ÞÝ ÓÐÒÝÑ ÞÖÞÒÑ Ø ½ Ú Æ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ ÅÒÞÑÙ ØÖÝ ÑÓ Þ Ø ÙÑÞÝð ÓÒÓð ð ÑÒ ÑØÖ Û Ï Þð Û ÓÔ Ù Þ Ø ÅÓÐÙ ËØÒÖÓÛÓ Û ÞÞÐÒÓð ÒÙØÖÒº Ø Þ ÐÞ ÓÞ ÝÛðÒ Þ Ø ÔÓÖÙ Þ ðëöò Óð ÖÓÙ Ó ØÓð ÐÞ Þ Ø Ò ÒÓ Ø Û σ Þ ÔÖ Óð Ú Ó ØÓð µ Æ Ú Ø v Þ ¹ ÔÖÞÖ ÞÝÒÒÝ Ò ÓÞ ÝÛÒ Þ ØÑ Óð ÖÓº Þ ºº ÖÒ ÏÝ Î

6 Þ ã ÞÝä Þ Ø Ñ ÞÝ ÔÖÓÙ ÒÐ µ ðëöò ½ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ Ï Þð ÛØ Ý ÓÖ Ý ÒÙØÖÒ ÔÓÞÓ ØÛ Ý Û ÖÛÒÓÛÞ Þ ÒÒÝÑ Þ ØѺ Ý ÙØÖÞÝÑÝÛ ÖÛÒÓÛ Þ ÐØÖÓÒÑ ÔÓÞÝØÓÒÑ Ó ÒÐ Þ Þµ Æ Ù Þ Ùð ÖÒð ÒÐ ÞÝ ÐÓÞÝÒ Ú ÛÞÐ Ò ÔÖ Óð Þ Ø ÔÖÞÖÓÙ ÞÝÒÒÓ Ò Þ ÒÐ ØÖÝ Ø ÖÞ Ù ÓÞ ÝÛÒ µ ºº ÖÒ ÏÝ Î

7 ½ Ú Ê Ì ¾ Ì µ Ø ¾ ðëöò Þ ÔÓ ØÖÝÑ Ò Ø ÔÙ ÒÐ ÛÝ Ù Þ ÞÝÓ Þ Þ Ñ ÞÝ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ Þ ÖÓÞ ÞÖÞÒÑ Ï Þð ÛØ Û Þ ÓÑÒÙ ÔÖÓÑÒÓÛÒµ ÏÖÞ Ê Ø ½¾ Ì Ø ½¾ ÑÐ ØÓð ð Þ Ø ÑÐ Ø Þ ÔÖÞÖ ÞÝÒÒÝ ØÝÐÓ Ú ÓÒ Øµ ËÞÝÓ Ï Þð Ûغ Ï ÔÛÒÝÑ ÑÓÑÒ Ó ÔÖÞÖÞ µ Ò Ø ÔÙ ãûýñöó ÞÒäº Ð ÒÙØÖÒ ÞÓÞ ØÓ Ð Ø ½ Ì Åκ ÔÖÞ Ø ÒÐÓÛð ÔÖÞ Ø Ýð ÔÖÓÙÓÛÒ ãóôöþ ä Ó ÒÒÝ ÆÙØÖÒ Þ Øº Á ÛÞÐ Òµ ÞÛÖØÓð ð Û Ï Þð Û Ù ØÐ Æ Æ ½½ Ì ¾Ã ÆÙØÖÒÓÛ ÈÖÓÑÒÓÛÒ Ì ºº ÖÒ ÏÝ Î

8 À Ú ¾ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ ÒÖµ Ý ÝÝ Ò ÔÓÞ ØÙ Û ÖÛÒÓÛÞ Þ ÈÓÓÒ Þ Þ ÒÙØÖÒ ÒÔº ãþûý ÝÑä ÖÑÓÒÑ ÑÒ ØÓð Û Þ ÓÔ Ò Ý Ý ÖÛÒÒÑ Ø ÓÐÒ Þ ÓÒÝ ÓÔ Ù Þ ÖÓÞ ÞÖÞÒ Ï Þð ÛØ ÒÐ ÒÙØÖÒ ÔÖÓÙ ÒÙØÖÒ Û ÒÐ ÖÑÓÒÛ ºº ÖÒ ÏÝ Î

9 À Ò Ú ¾ ÔÖ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ø ÅÓ ÞÒ ÛÝÖ ÞÒð ØÔÝ ÛÓÐÙ ØÓ ÖÛÒÓÛ ØÖÑÓÝÒÑÞÒ Ð Ì Ñ ¾ ÔÖÓÔÓÖ Ñ ÞÝ ÞÑ ÐÑ Þ ØÑ Ù ØÐÓÒ ØÖÞ Þ ÓÒ ã Ù ä ÖÙ Ýð ÔÖÓÙÓÛÒ Ý Ì Ñ ¾ ÒÐ Þ Þ Ø ÔÖÞ Ø ¾ Ñ µ Ì Þ Þ Ø ÑÐ ÔÓÒÒÐÒ ÙÞ ÜÔ ÓÑÒÙ ÖÙ Þ ÓÒ ÛÝÑÖÓ ÞÒ ÒÐ Ù Ø Ý Ø ÔÖÓÒØÓÛÝ Þ Þ Ø ÙÐ ãþñöó ÞÒÙä ÖÞ¹ÓÙص ÙÞ ÓÑÒÙ ÔÖÛ ÞÝ Þ ÓÒ ºº ÖÒ ÏÝ Î

10 ¾ ½¼ ¾ Ñ Å Ú ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ï Ø Ó ØÓð Þ Ï Þð ÛØ ÖÞÓ ÐÒ Þ¹ Ð ÞÝ Ó Ñ Ý Úº ÁÑ Û Þ Ú ØÝÑ ÑÒ Þ ¹ ãöðøóûä ¹ Û Þ Ø ÞÓ ØÓð ð ÒÐÓÛ𺺠ÅÓ ÞÒ Ó ÞÓÛð ¼½¾ ºº ÖÒ ÏÝ Î

11 ÒÙØÖÒ ÒÖµ ÓÖÝÑ ÔÖÞÝ Ñ Ó ÛÑÝ Ó Ò ÔÓÛÒÒ Þ ÔÖÞÖÛ ÞÝÒÒÝ Ò ÓÞ ÝÛÒº ÅÓ Þ ÔÓÐÞÝð ØÓð ð ÖÐØÓÛ Û ÙÒ Ýð ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ñ Ý ÒÙØÖÒ ºº ÖÒ ÏÝ Î ½¼

12 ÐÙ Î ¹ ÒÙØÖÒ ØÖÝÐÒ ÛØÝ Ý ÝÝ ãô ä ÑÒ ÑØÖ ººº Ð ÐÙ Î ¹ ÒÖ ÖÑÓÒÛ ÛØÝ ÔÓÛÒÒÝ Ýð ÛÓÞÒ Û ÄȺºº Ð ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ ÑÓ ÝÝ ØÒÓÛð ÑÒ ÑØÖ ð Ð Ñ ÆÙØÖÒ Ý Ý ÖÞ Ù ÐÙ ÌÎ ¹ ÓÖ Þ ÓÔ ÓÛÒ Ð Ø Þ ÑÓ ÞÐÛººº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½½

13 ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ÓÔ ÒÝ Ð ÒÙØÖÒ ÑÓ Þ Þ ð Ø Þ Ð ÒÒÝ Þ Ø Û ÞÞÐÒÓð ÅÒÞÑ Þ Þ Ø ØÐÒÝ ÔÖÞÛÞÒÝ Û Ö ÞÒÝ ÑÓÐ ãòóû ÞÝä ØÖÝÐÒ ÒÙØÖÒ Þ Ø ÙÔÖ ÝÑÒØÖÝÞÒ ¹ ÄËÈ ÒÙØÖÐÒÓ ÖÚØÒÓµ Þ Ø ÃÐÙÞ¹ÃÐÒ³ Û ÑÓÐ Þ ÓØÓÛÝÑ ÛÝÑÖѵ ÒÒ ÏÁÅÈ ¹ ÏÐÝ ÁÒØÖØÒ Å Ú ÈÖØÐ ÏÐ ÔÓ ÞÙÛðÒ ÑÓ ÞÒ ØÖØÓÛð Û ÔÐÒ ÒÐÞÓÛð Û ÙÒ Å Úººº Ø Þ ÑÓлÒÝ ØÖÝ Û Ò ÛÝÒ Þ ãþñöó ÞÒä Óð ÜÓÒÝ ÓÐØÓÒÝ ÔÖÞÛÝÛÒ ÑÓÐÙ ØÖÙÒººº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½¾

14 ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ºº ÖÒ ÏÝ Î ½

15 Scattering Indirect detection Cosmic density Annihilation f Direct detection The power of the WIMP hypothesis ( ) f ( ) Large scale structure Production Colliders Cosmic density Børge Kile Gjelsten, University of Oslo 44 IDM, Aug 2008 Friday, August 2, 13 36

16 Tevatron CDMS WIMP scattering on Earth LHC HESS GLAST WIMP production on Earth FERMI-GLAST WIMP annihilation in the cosmos 5

17 Kinematics! For M WIMP ~ 100 GeV/c 2 and v WIMP ~ 200 km/s: (v WIMP /c) = 0.7 % Good news #1: non relativistics! Use Newtonian kinematics M WIMP = kev/c 2 E kinetic = ½ M WIMP (v/c) 2 = 22 kev Good news #2: a single 22 kev deposit is detectable in (good) conventional detectors used in nuclear physics Momentum = pc = sqrt(2 M WIMP v WIMP c) ~ 66 MeV Associated wavelenght λ = h/p ~ 20 fm : larger but comparable to nuclear radii (2-7 fm) ~Good news #3: we can first consider the whole nucleus as a point-like particle but will need to consider quantum physics corrections July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 18

18 Direct search schematics! Observables: Event rate, E recoil, θ recoil (recoil range is related to E recoil )! July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 6

19 Sun and Earth velocities! Sun around the galaxy: 235 km/s! (energy boost)! Earth around the sun: 30 km/s (60 o to Galactic plane)! f (v) = f ( v; v o, v escape, v sun, v earth ) Annual modulation of ± 7% of v ~ ± 3% on WIMP flux! Modulation more sensitive to detailed halo model! July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 17

20

21 Example of recoil energy spectra! Reminder: E recoil was our T A <E recoil > ~ ½ rt = ¼ M W v 2 ~Exponential distribution of v 2 ~Exponential distribution of E WIMP Flat distribution of cosθ* flat distribution of E recoil /E WIMP Exponential distribution of E recoil July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 29

22 Quick rate calculation! 10-8 July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 47

23 Effect of a nuclear recoil in matter! Two type of energy losses: Initial recoil energy Displacements, ns Vibrations µs ms Athermal Phonons Thermal phonons (Heat) Ionization (~30 %) (+ Permanent crystaline defects? ) Ion-ion collisions (producing displacements and vibrations in the crystal: athermal phonons): nuclear de/dx. Ionization (electronic de/dx) Cascade of collisions and mix of nuclear & electronic de/x well described by Lindhard s theory + measured de/dx In a closed system, after a while, all excitation decays into thermal energy -> rise in temperature July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 13

24 Effect of an electron recoil in matter! Initial recoil energy Ionization (100 %) Thermal phonons (Heat) Most common (long range) radioactive background: γ-rays, producing electron recoils (photoelectron, Compton) No ion-ion collisions only electronic de/dx Comparing ionization and scintillation yields is a powerful tool to separate nuclear and electron recoils Other effects due to difference in de/dx: density of energy deposit are not the same. This may also affect the risetime of the scintillation signal (pulse shape discrimination) (+ No permanent crystaline defects? ) July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 14

25 Dark Matter Direct Detection Techniques x XENON M. Schumann H. Sobel Szukamy bardzo rzadkiego procesu: konieczna koincydencja dwoch sygnatur. 39

26 CDMS-2 in a nutshell Echarge Ge & Si target masses d n u ro g k c ER ba l na g i s NR Allow <1 background event to maximize discovery potential Ephonon Event by event discrimination of nuclear and electron recoils using ionization and phonon signals Control Backgrounds by going underground, using clean materials and shielding Zeeshan Ahmed 5 EPS HEP 2009

27 ZIP: Z-sensitive Ionization & Phonon Detectors Phonon readout: 4 quadrants of superconducting Al phonon absorbers and W Transition-Edge Sensors 7.6 cm 250x1μm W TES 380x60μm Al fins B A C D E 1 cm Al Collector phonons Charge readout: 2 concentric electrodes for measurement and fiducial volume quasiparticle diffusion Ge or Si W Transition- Edge Sensor R TES (Ω) ~ 10mK T c ~ 80mK Tungsten Transition Edge Sensor (TES) T (mk) Zeeshan Ahmed 6 EPS HEP 2009

28 Basic Discrimination principles Reject bulk electron recoils using y=q/erecoil Ba Surface Bulk photons & electrons Surface Events Cf neutrons Recoil Energy (kev) Events within 10 micron dead layer have poor charge collection Electrons, x-rays low energy gammas from contamination of surfaces surrounding detectors Zeeshan Ahmed Bulk electron recoils Surface electron recoils Nuclear recoils recoil energy 10!100 kev 100 Ionization Yield 0 0 Reject surface events using promptness of phonon pulse Bulk Electron Recoils Surface Electron Recoils 1 Nuclear recoil acceptance Ionization yield FIG. 2: N Accept as WIMP candidates cuts (i.e. recoil ene analysis, Timing Parameter (µs) curves rep during the FIG. 1: Ionization yield versus timing parameter (see text) for EPS HEP 2009tom) used calibration data in one of our Ge detectors. The yield is nor-

29 Background Control in CDMS-2 Soudan Underground Lab µ-metal (with copper inside) RF shielded class 10,000 clean room Ancient lead 10 cm 22.5 cm 40 cm Polyethylene Low Activity Lead Passive shielding Plastic scintillator muon veto Zeeshan Ahmed 8 EPS HEP 2009

30 SuperCDMS Interleaved Detector 3-D Phonon fiducial volume XYZ reconstruction allows phonon only bulk/surface Electron vs Nuclear Recoil discrimination Better resolution at low energy Complementary with charge fiducial cut at high energy SuperCDMS Soudan izip Phonon sensor layout 25 kev electron event near top surface 25 kev nuclear recoil event in bulk

31 izips Soudan Calibration: 210 Pb test Installed 210 Pb implanted Si wafers facing two detectors 65,000 beta events and 15, Pb recoils analyzed No surface events leaking into 67% fiducial volume Limits surface event leakage to <2.9x10-5 at 90% CL

32 SuperCDMS Experimental Set-up the cartoon shows the set-up for an experiment at SNOLAB Fridge muon veto (not shown) Ge Tower (12 detectors) Cryostat/shield Data Acquisition E. do Couto e Silva SLAC/KIPAC 8

33 Operate Underground to Reduce Backgrounds SuperCDMS cavern at SNOLAB Deeper site reduces cosmogenic neutron background entering the detector Soudan < 1 unvetoed neutron for ~ 7000 kg-days 2090 mwe ~ 0.7 km Muon Intensity (m -2 sr -1 y -1 ) Current SuperCDMS 600 times less muon flux SNOLAB 1 neutron / year / ton 6060 mwe ~ 2 km SuperCDMS SNOLAB DUSEL 7100 mwe Depth (meter water equivalent) E. do Couto e Silva SLAC/KIPAC 10

34 Double phase TPC Primary scintillation signal (S1) Electrons drift over 30 cm max distance Electrons are extracted and accelerated generating secondary scintillation signal The time difference between the two signals gives information on event position in z

35 Why Liquid Xenon? large mass (ton scale) easy cryogenics low energy threshold (a few kev) A~131 (good for SI) ~50% odd isotopes (SD) background suppression good self shielding features (~3 g/cm 3 ) low intrinsic radioactivity gamma background discrimination position sensitive (TPC mode) WIMP Scattering Rates 18 evts/100-kg/year (E th =5 kevr) 8 evts/100-kg/year (E th =15 kevr)

36 Xenon100: PMT light calibration 4 optical fibers

37 Xenon100: Position reconstruction Very localized S2 hit pattern (xy position information) drift time -> z 3 different methods for xy position reconstruction: neural network support vector machine Least squares minimization Cs137 from the side

38 What is inside has to be carefully selected 242 (Hamamatsu R8520) 1''x1'' low radioactivity PMTs SS PTFE Copper Cables Screws 100 kg LXe Active veto (side, top and bottom)

39 o o Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Reduced 85 Kr level and background: The 85 Kr isotope: - Naturally present in commercial xenon - Long-lived β - emitter (99.6%) with E max = 687 kev - Previous science run sensibility limited because of accidental leak leading to high Kr/Xe level Kr reduction: - Before the beginning of the science run, in Fall 2010, LXe was distilled by on-site dedicated column - Kr/Xe proportion reduced dramatically: - RGMS Measurement: (19±1) ppt XENON100 distillation column Kr in 2 nd science run M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) o Background: - Very good agreement between MC simulations for EM background and measured data in WIMP search region - Background is well understood in the full energy range 6

40 - 60 Co and 232 Th sources used for ER calibration - Data taken weekly during all the science run (40 lives days) - 35x more data than for Dark Matter search - Expected events in a benchmark region : ± events o AmBe source used for neutron recoil calibration - Two exposure campaigns (beginning and end of the run) - Nuclear recoil estimations done with Geant4 simulation - Expected events in a benchmark region : events Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Expected Background during the second science run: o o Electronic recoil background: Neutron recoil background: Total background: - In the benchmark region, the expected background is in total: 1. 0 ± 0. 2 events E. Aprile et al. (XENON100), arxiv: E. Aprile et al. (XENON100), Phys. Rev. Lett. 109, (2012) M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 8

41 Results: no WIMP signal Rencontres de Moriond 2013, VHEPU o Profile Likelihood analysis: o Crosscheck: using benchmark region o - S1 range from 3 30 PE - Signal region above 97% NR quantile Results: - After unblinding, 2 events were found in the benchmark WIMP search region - Both events have an S1 signal between 3 PE and 4 PE - Waveforms are of high quality - Both events are at the lower edge of NR band - Probability that 2 events fluctuate over the background expectation is 26.4 % No WIMP signal!!! - S1 range from 3 20 PE - Signal region above 97% NR quantile - Signal region below 99.75% rejection line for ER M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 10

42 Latest SI limit from XENON100 : Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Lowest limit for M χ = 55 GeV/c 2 : cm 2 (90% C.L.) XENON100 Spin-independent WIMP-nucleon cross-section E. Aprile et al. (XENON100), Phys. Rev. Lett. 109, (2012) M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 11

43 38 E.Aprile, WONDER-2010

44 Heat-scintillation: CRESST! 300 g CaWO 4 Crystals with Tungsten film thermometer Light detector = thin Si wafer + same type of thermometer 3 targets in same detector A = 16, 40 and 184 Q = 0.10, 0.06 and 0.04 Reflecting scintillating housing to increase light yield BONUS: tags 210 Po α+ 206 Pb two body decay 206 Pb recoil ~ W recoil July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 13

45 CRESST detectors! The phonon detector: 300 g cylindrical CaWO4 crystal. Evaporated tungsten thermometer with attached heater. Clamps not Light detector: scintillating Ø=40 mm silicon on sapphire wafer. Tungsten thermometer with attached aluminum phonon collectors and thermal link. Part of thermal link used as heater July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 14

46 CRESST Cryostat and shield! 66 SQUID channel readout (33 detectors) Arxiv: Detector carroussel July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 15

47 CDMS EURECA Collaboration? Ge Phonons + Ionization athermal W TES thermal NTD SuperCDMS Soudan Modane 9 kg, 5e-9 pb kg, 2e-9 pb CaWO 4 Phonons + ScinAllaAon CRESST Gran Sasso >10x lower backgrounds SuperCDMS SNOLAB 200 kg 8e-11 pb Closing in on Dark Matter (Aspen 2013) MOU since 2009 Increasing collaboration towards common experiment (joint analysis in PRD 84, ) kg 3e-10 to 2e-11 pb Richard Schnee

48 2

Þ Á Ö Ø ØÙÖÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ À Ö Ö ÔÖÓØÓ Ó Û Ð Ù ØÛ Ò ÔÖÓ Ù ÔÖÓ ØÓÛ Ò Û Ô Þ ÒÝ ÓÑÔÙØ ÖÓ¹ ÛÝ ÔÖÞÝ ØÓ Þ Ó Ò ÓÒ ÔÓ Û Ñ Ö ÔÖÓ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÐÓ ÞÒ º Ç Ø Ø ÞÒ Þ Ý ÓÛ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÛ Þ ÞÓÖ Ò ÞÓ¹ ÊÝ ÙÒ ½ Ï Ö ØÛÓÛ ØÖÙ ØÙÖ

Bardziej szczegółowo

ÁÒ ØÝØÙØ ÈÓ Ø Û ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÈÓÐ Ñ Æ Ù Ì ÑÔÓÖ ÐÒ Ô ØÝ ÔÐÓÖ ÒÝ Ñ ØÓ Ý Þ ÓÖ Û ÔÖÞÝ Ð ÓÒÝ ÊÇ ÈÊ Ï ÇÃÌÇÊËà ÙØÓÖ Ñ Ö È ÓØÖ ËÝÒ ÈÖÓÑÓØÓÖ ÈÖÓ º Ö º Ò º Ò ÖÞ Ë ÓÛÖÓÒ Ï Ö Þ Û ¾¼¼ Öº ËÔ ØÖ ½ Ï ØÔ ½º½ ÏÔÖÓÛ Þ Ò º º

Bardziej szczegółowo

Þ Á Í Ù ÞÓÖ ÒØÓÛ Ò ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ï Ö ØÛÝ ÑÓ Ó ÖÓÛ Û Ö ØÛÓÑ Ð ÝÑ Ó Ò ÔÓÞ ÓÑ ÛÝ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ù Ù ÛÝÑ ÔÓ Þ Ò º Ï Ù Ù ÓÛÝ ÞÓÖ ÒØÓÛ ÒÝ ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù ÝØ ÓÛÒ Ù Ù Ò Ô ÖÛ Ù Ø Ð ÔÓ Þ Ò ÔÓØ Ñ ÔÓ Þ Ò

Bardziej szczegółowo

Lech Banachowski. Rola Uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie

Lech Banachowski. Rola Uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie Lech Banachowski Rola Uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie Notka biograficzna Prof. Lech Banachowski jest kierownikiem Katedry Baz Danych i kierownikiem Studiów Internetowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2 RÓŻNORODNOŚĆ KAPITAŁÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ Z DOROBKU ZIELONOGÓRSKIEGO ŚRODOWISKA SOCJOLOGICZNEGO Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Å Ø Ù Þ Ë ÓÖ ËØ ÐÒÓ Ñ Ò ÞÒ Ö ØÝ ÙÒ ÓÒ Ð ÞÓÛ ÒÝ Ò ÒÓÞ Ø Û ÑÓ Ð ÖÙ ÓÞ ÖÒ ØÝ ÈÖÓÑÓØÓÖ ÈÖÓ º Ö º Å Ö ÔÐ ÊÓÞÔÖ Û Ó ØÓÖ ÛÝ ÓÒ Ò Û áöó ÓÛ ÓÛÝÑ Ä ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ÞÝ ÓÐÓ ÞÒ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ È Æ Ï Ö Þ Û ½ Ñ ¾¼½¾ ÈÓ Þ ÓÛ Ò

Bardziej szczegółowo

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object Website Backlinks Analysis Report 2023 backlinks from 224 domains Report created: Jan 3, 2015 Website: http://wpisz.stronę.odbiorcy Compared with: 7 day(s) old Domain Statistics The domain seo.zgred.pl

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Notka biograficzna Łukasz Hacura (mgr inż.), absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej, zajmuje się zawodowo tworzeniem gier video, głównie programowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technik Obrazowania

Laboratorium Technik Obrazowania Laboratorium Technik Obrazowania Krzysztof Kacperski Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Nowe technologie w Medycynie Nuklearnej Gamma kamera Nowe fotodetektory

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

CZAS SYSTEMOWY GALILEO

CZAS SYSTEMOWY GALILEO NAWIGACJA SATELITARNA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WARSZAWA, 17. 02. 2015 CZAS SYSTEMOWY GALILEO Jerzy Nawrocki, Obserwatorium AstrogeodynamiczneCentrum Badań Kosmicznych PAN PikTime Systems

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DeltaWing - Electronic

DeltaWing - Electronic Range Features 28W - 54W low profile surface diffuser luminaires Sleek luminaire, incorporating a shallow designed steel gear tray with side emitting diffuser optics Available in single or twin T5 versions

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła WT12L-2B550A02 Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Nazwa modelu > WT12L-2B550A02

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18

Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 KATALOG ONLINE www.mysick.com Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 CM18-12NPP-KWD Czujniki pojemnościowe Cylindrical threaded housing, CM18 Nazwa modelu > CM18-12NPP-KWD Numer części

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories

Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories Sprężyny gazowe i akcesoria Gas springs and accessories 06.2014 LS-200/01 Gas springs' fastenings are also in gray colour, with except fastenings, metal pins ends that are currently available only in black.metal

Bardziej szczegółowo

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip)

Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Realizacja systemów wbudowanych (embeded systems) w strukturach PSoC (Programmable System on Chip) Embeded systems Architektura układów PSoC (Cypress) Możliwości bloków cyfrowych i analogowych Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers

Przetworniki. Przetworniki / Transducers. Transducers. Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Przetworniki Transducers Przetworniki z serii PNT KON PNT CON Series Transducers Właściwości techniczne / Features Przetworniki napięcia, prądu, częstotliwości, mocy z serii PNT KON PNT CON Series transducer

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Polskiej Sieci Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych Wysokich Energii

Spotkanie Polskiej Sieci Fizyki i Technologii Akceleratorów Liniowych Wysokich Energii Liniowych Wysokich Energii 1. Nadprzewodzące cienkowarstwowe fotokatody Pb/Nb (R. Nietubyć). 2. Nadprzewodzące cienkowarstwowe wnęki rezonansowe dla akceleratorów (R. Nietubyć). 3. Opracowanie założeń

Bardziej szczegółowo

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is

Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is 1. Introduction Jazz EB207S is a slim, compact and outstanding looking SATA to USB 2.0 HDD enclosure. The case is made of aluminum and steel mesh as one of the coolest enclosures available. It s also small

Bardziej szczegółowo

Robotic Arm Assembly Manual

Robotic Arm Assembly Manual Robotic Arm Assembly Manual 1. List of materials 3D printed Parts: Part Quantity Arm 1 gear.stl 1 Arm 1 lower.stl 1 Arm 1 upper.stl 1 Arm 2.STL 1 Arm 3.STL 1 Base gear.stl 1 Base.STL 1 Grasper 1.STL 1

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych Prof. dr hab. A. Jabłoński Instytut Chemii Fizycznej PAN Lista wykładów zaproszonych na konferencjach krajowych i międzynarodowych 1. A. Jabłoński, The Role of the Backscattering Factor in Quantitative

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Przede wszystkim jakość / Quality is our priority 393 PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Spis treści / TOC 214 115 75 275 Poduszki zawieszenia Suspension Air Springs 3-35

Bardziej szczegółowo

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd

MATLAB Neural Network Toolbox przegląd MATLAB Neural Network Toolbox przegląd WYKŁAD Piotr Ciskowski Neural Network Toolbox: Neural Network Toolbox - zastosowania: przykłady zastosowań sieci neuronowych: The 1988 DARPA Neural Network Study

Bardziej szczegółowo

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W.

itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. itech IMPONUJĄCY OBSZAR ŚWIECENIA DZIĘKI TYLKO JEDNEJ OPRAWIE ZE ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA POWER LED 3W/9W. Pojedyńcza oprawa IP65 może oświetlić obszar o powierzcni nawet 36 m 2, a w wersji korytarzowej odcinek

Bardziej szczegółowo

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI

BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI Janusz KOZAK BADANIA ELEKTROMAGNESÓW NADPRZEWODNIKOWYCH W PROCESIE ICH WYTWARZANIA I EKSPLOATACJI Prace Instytutu Elektrotechniki zeszyt 265, 2014 SPIS TRE CI STRESZCZENIE... 9

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. OccuSwitch DALI

Opis produktu. OccuSwitch DALI Opis produktu OccuSwitch DALI Zintegrowany czujnik i sterownik uwzględniający obecność i natężenie światła dziennego oraz dający się lokalnie regulować Może sterować maksymalnie 15 oprawami DALI Łatwe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S

miniature, low-voltage lighting system MIKRUS S P R O F E S S I O N A L L I G H T I N G miniature, low-voltage lighting system /system/ elements 20 20 47 6 6 profile transparent 500-94010000 1000-94020000 2000-94030000 20 6 6 20 connector I 94060000

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS

PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Przede wszystkim jakość / Quality is our priority 393 PODUSZKI POWIETRZNE / AIR SPRINGS Spis treści / TOC 214 115 75 275 Poduszki zawieszenia Suspension Air Springs 3-36

Bardziej szczegółowo

Rentgenografia strukturalna(2)

Rentgenografia strukturalna(2) Rentgenografia strukturalna(2) Rozwiązania techniczne i przykłady B. Augustyniak Wilhelm Conrad Roentgen żył w latach 1845-1923. Badał, między innymi, zjawisko promieniowania katodowego (zjawisko to występowało

Bardziej szczegółowo

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013

Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK. Cennik 2013 Klimatyzatory ścienne i kasetonowe YORK Cennik 2013 ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SP. Z O. O. 32-083 Balice k. Krakowa; ul. Krakowska 84 MODEL / KOMPLET YJHJZH 09 ŚCIENNY YJHJZH 12 ŚCIENNY YJHJZH 18 ŚCIENNY

Bardziej szczegółowo

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD

WENYLATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGAL DACHOWE WPD FAN WPD WENYATORY PROMIENIOWE ROOF-MOUNTED CENTRIFUGA DACHOWE WPD FAN WPD Wentylatory promieniowe dachowe typu WPD przeznaczone są do Roof-mounted centrifugal fans type WPD are intended wentylacji wyciągowej pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq.

WAN S.A. P R E-L E T. Powierzchnia użytkowa (naziemna) 3 820 m Powierzchnia działki 1 865 m2. Usable surface 3 820 sq. m Area of the plot 1 865 sq. WAN S.A. P R E-L E T Budynek Biurowy Gdańsk, ul. Śląska 12 Office Building - Gdansk, 12 Slaska Street OFERTA WYNAJMU LEASE OFFER Czynsz pow. biurowa 12 Euro/m2 Czynsz pow. usługowa 16 Euro/m2 Koszty eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us 1 z 8 2013-03-08 11:49 Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz CPU Benchmarks Video Card Benchmarks

Bardziej szczegółowo

PRACTISE YOUR. office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529. Copyright 2015 Ryszard Waluś All rights reserved

PRACTISE YOUR. office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529. Copyright 2015 Ryszard Waluś All rights reserved PRACTISE YOUR ENGLISH POLISH The synchronisation of cosmic cycles (hypothesis) Synchronizacja cykli kosmicznych (hipoteza) office@ranga4u.com www.ranga4u.com tel: (+48) 601 455 529 Copyright 2015 Ryszard

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION. AIP VFR POLAND VFR R 3.1-1 VFR R 3.1 DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS 1. DELEGACJA SŁUŻB ATS - CTR HERINGSDORF 1. DELEGATION OF ATS - HERINGSDORF CTR Linia łącząca następujące punkty/the line 53 55

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i wizualizowanie 3W-grafiki. Transformacje. Aleksander Denisiuk. denisjuk@matman.uwm.edu.pl

Modelowanie i wizualizowanie 3W-grafiki. Transformacje. Aleksander Denisiuk. denisjuk@matman.uwm.edu.pl Modelowanie i wizualizowanie 3W-grafiki Transformacje Aleksander Denisiuk denisjuk@matman.uwm.edu.pl Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Matematyki i Informatyki ul. Słoneczna 54 10-561

Bardziej szczegółowo

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl

even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort www.mposition.pl even the most comfortable position has to be changed from time to time continual comfort 3 multi-functional multi-adjustable multi-position 4 5 mobility is a requirement these days to work comfortably

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska

Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Drugorzędowe wzorce farmaceutyczne Agnieszka Kossakowska Warszawa, 21.03.2013 1 Wzorce farmakopealne problemy Drogie Małe ilości w opakowaniu Brak certyfikatu analitycznego 2 Drugorzędowy Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 14 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us

Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Shopping cart Search Home Software Hardware Benchmarks Services Store Support Forums About Us Home» CPU Benchmarks» CPU List CPU Benchmarks Video Card Benchmarks Hard Drive Benchmarks RAM PC Systems Android

Bardziej szczegółowo

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign.

Oprawa / Fixture BOXSET. miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components. www.klusdesign. Oprawa / Fixture BOXSET miejsce na aranżację lub grafike z zastosowaniem, Podstawowe elementy oprawy / Basic fixture components 9 1 8 2 3a 4a 5 6 4b 3b 7 1. Profil BOX-Z / BOX-Z Extrusion 2. Klucz imbusowy

Bardziej szczegółowo