Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Þ Ø ØÖÓ ÞÝ ÔÖÓº Ö º ºº ÖÒ Þ Ø ÇÞ ÝÛðÒ ÙÒÑÒØÐÒÝ Á ÏÝ Î ÅÓÐÓÛÒ ØÓð ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ÈÓÑÖÝ ÞÔÓð ÖÒ ÏÝÖÒ ÔÖÝÑÒØÝ

2 ÑÒ ÑØÖ ÈÖÞ Ò ÔÖÝÑÒØÐÒ ËÞÖ Ó ÖÛ ØÖÓ ÞÝÞÒÝ ÖÙÒÛ ÑÓÐÓÛÝ Û ÞÙ Ò ÓÒÞÒÓð ð ØÒÒ ÑÒ ÑØÖ ÖÞÝÛ ÖÓØ ÐØÝ ÞÛÖØÓð ð ÙØÖÙ ÐÙ Û Ï Þð Û ÈÖÛÓØÒ ÆÙÐÓ ÝÒØÞµ ÖÓÞ Ý ÙØÙ Û Å ÓÖÑÓÛÒ ØÖÙØÙÖ ÛÐÓ ÐÓÛÝ ÔÓÑÖÝ ÓÐ Ý ÙÔÖÒÓÛÝ ÓÞÛÓÛÒ ÖÛØÝÒ ÖÓÑ ÈÓ ÙÐÐØ ÐÙ ØÖµ Ï ÞÓð ð Þ Ò Þ ÑÓÐ ÛÓÐÙ Ï Þð ÛØ Å µº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½

3 ÑÒ ÑØÖ ÏÝÒ ÔÓÑÖÛ ÓÔ ð Û ÞÝ Ø Ó ØÔÒ Ò ÑÙ ÑÝ ð Þ ÔÖÞÝ ØÓÑÝ ÖÓÒݵ ÛÝÔ Ò ØÝÐÓ ÓÓ Ó ± Ï Þð Ûغ ¾± ØÒÓÛ ÑÒ ÑØÖººº ± ØÓ ØÞÛº ãñò ÒÖä ØÖ ÑÓ ÞÑÝ ÔÓÔÖÞÞ Ø Ó ÑÓÐÓÞÒ µ ÓÔ ð ºº ÖÒ ÏÝ Î ¾

4 ÑÒ ÑØÖ Ï ð ÛÓð ÏÑÝ Þ ÑÒ ÑØÖ Ø ãþñòä ÒÖÐØÝÛ ØÝÞÒµ Ø ÒÖÓÒÓÛ Ø ØÐÒ Ò ÖÓÞÔ µ ÖÞÓ Ó ÓÞ Ù ØÝÐÓ ÖÛØÝÒµ Û Óº ½» ØÓð ÖÝØÝÞÒ ÑØÖ ÖÓÒÓÛµ  ÑÓ ÞÑÝ ÛÝØ ÙÑÞÝð ÓÒÓð ð ÑÒ ÑØÖ Ï ÔÓ ÔÓÛ Û Ï Þð Û ºº ÖÒ ÏÝ Î

5 ðëöò Þ ÔÓÑ ÞÝ ÓÐÒÝÑ ÞÖÞÒÑ Ø ½ Ú Æ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ ÅÒÞÑÙ ØÖÝ ÑÓ Þ Ø ÙÑÞÝð ÓÒÓð ð ÑÒ ÑØÖ Û Ï Þð Û ÓÔ Ù Þ Ø ÅÓÐÙ ËØÒÖÓÛÓ Û ÞÞÐÒÓð ÒÙØÖÒº Ø Þ ÐÞ ÓÞ ÝÛðÒ Þ Ø ÔÓÖÙ Þ ðëöò Óð ÖÓÙ Ó ØÓð ÐÞ Þ Ø Ò ÒÓ Ø Û σ Þ ÔÖ Óð Ú Ó ØÓð µ Æ Ú Ø v Þ ¹ ÔÖÞÖ ÞÝÒÒÝ Ò ÓÞ ÝÛÒ Þ ØÑ Óð ÖÓº Þ ºº ÖÒ ÏÝ Î

6 Þ ã ÞÝä Þ Ø Ñ ÞÝ ÔÖÓÙ ÒÐ µ ðëöò ½ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ Ï Þð ÛØ Ý ÓÖ Ý ÒÙØÖÒ ÔÓÞÓ ØÛ Ý Û ÖÛÒÓÛÞ Þ ÒÒÝÑ Þ ØѺ Ý ÙØÖÞÝÑÝÛ ÖÛÒÓÛ Þ ÐØÖÓÒÑ ÔÓÞÝØÓÒÑ Ó ÒÐ Þ Þµ Æ Ù Þ Ùð ÖÒð ÒÐ ÞÝ ÐÓÞÝÒ Ú ÛÞÐ Ò ÔÖ Óð Þ Ø ÔÖÞÖÓÙ ÞÝÒÒÓ Ò Þ ÒÐ ØÖÝ Ø ÖÞ Ù ÓÞ ÝÛÒ µ ºº ÖÒ ÏÝ Î

7 ½ Ú Ê Ì ¾ Ì µ Ø ¾ ðëöò Þ ÔÓ ØÖÝÑ Ò Ø ÔÙ ÒÐ ÛÝ Ù Þ ÞÝÓ Þ Þ Ñ ÞÝ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ Þ ÖÓÞ ÞÖÞÒÑ Ï Þð ÛØ Û Þ ÓÑÒÙ ÔÖÓÑÒÓÛÒµ ÏÖÞ Ê Ø ½¾ Ì Ø ½¾ ÑÐ ØÓð ð Þ Ø ÑÐ Ø Þ ÔÖÞÖ ÞÝÒÒÝ ØÝÐÓ Ú ÓÒ Øµ ËÞÝÓ Ï Þð Ûغ Ï ÔÛÒÝÑ ÑÓÑÒ Ó ÔÖÞÖÞ µ Ò Ø ÔÙ ãûýñöó ÞÒäº Ð ÒÙØÖÒ ÞÓÞ ØÓ Ð Ø ½ Ì Åκ ÔÖÞ Ø ÒÐÓÛð ÔÖÞ Ø Ýð ÔÖÓÙÓÛÒ ãóôöþ ä Ó ÒÒÝ ÆÙØÖÒ Þ Øº Á ÛÞÐ Òµ ÞÛÖØÓð ð Û Ï Þð Û Ù ØÐ Æ Æ ½½ Ì ¾Ã ÆÙØÖÒÓÛ ÈÖÓÑÒÓÛÒ Ì ºº ÖÒ ÏÝ Î

8 À Ú ¾ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ ÒÖµ Ý ÝÝ Ò ÔÓÞ ØÙ Û ÖÛÒÓÛÞ Þ ÈÓÓÒ Þ Þ ÒÙØÖÒ ÒÔº ãþûý ÝÑä ÖÑÓÒÑ ÑÒ ØÓð Û Þ ÓÔ Ò Ý Ý ÖÛÒÒÑ Ø ÓÐÒ Þ ÓÒÝ ÓÔ Ù Þ ÖÓÞ ÞÖÞÒ Ï Þð ÛØ ÒÐ ÒÙØÖÒ ÔÖÓÙ ÒÙØÖÒ Û ÒÐ ÖÑÓÒÛ ºº ÖÒ ÏÝ Î

9 À Ò Ú ¾ ÔÖ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ø ÅÓ ÞÒ ÛÝÖ ÞÒð ØÔÝ ÛÓÐÙ ØÓ ÖÛÒÓÛ ØÖÑÓÝÒÑÞÒ Ð Ì Ñ ¾ ÔÖÓÔÓÖ Ñ ÞÝ ÞÑ ÐÑ Þ ØÑ Ù ØÐÓÒ ØÖÞ Þ ÓÒ ã Ù ä ÖÙ Ýð ÔÖÓÙÓÛÒ Ý Ì Ñ ¾ ÒÐ Þ Þ Ø ÔÖÞ Ø ¾ Ñ µ Ì Þ Þ Ø ÑÐ ÔÓÒÒÐÒ ÙÞ ÜÔ ÓÑÒÙ ÖÙ Þ ÓÒ ÛÝÑÖÓ ÞÒ ÒÐ Ù Ø Ý Ø ÔÖÓÒØÓÛÝ Þ Þ Ø ÙÐ ãþñöó ÞÒÙä ÖÞ¹ÓÙص ÙÞ ÓÑÒÙ ÔÖÛ ÞÝ Þ ÓÒ ºº ÖÒ ÏÝ Î

10 ¾ ½¼ ¾ Ñ Å Ú ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ï Ø Ó ØÓð Þ Ï Þð ÛØ ÖÞÓ ÐÒ Þ¹ Ð ÞÝ Ó Ñ Ý Úº ÁÑ Û Þ Ú ØÝÑ ÑÒ Þ ¹ ãöðøóûä ¹ Û Þ Ø ÞÓ ØÓð ð ÒÐÓÛ𺺠ÅÓ ÞÒ Ó ÞÓÛð ¼½¾ ºº ÖÒ ÏÝ Î

11 ÒÙØÖÒ ÒÖµ ÓÖÝÑ ÔÖÞÝ Ñ Ó ÛÑÝ Ó Ò ÔÓÛÒÒ Þ ÔÖÞÖÛ ÞÝÒÒÝ Ò ÓÞ ÝÛÒº ÅÓ Þ ÔÓÐÞÝð ØÓð ð ÖÐØÓÛ Û ÙÒ Ýð ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ñ Ý ÒÙØÖÒ ºº ÖÒ ÏÝ Î ½¼

12 ÐÙ Î ¹ ÒÙØÖÒ ØÖÝÐÒ ÛØÝ Ý ÝÝ ãô ä ÑÒ ÑØÖ ººº Ð ÐÙ Î ¹ ÒÖ ÖÑÓÒÛ ÛØÝ ÔÓÛÒÒÝ Ýð ÛÓÞÒ Û ÄȺºº Ð ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ ÑÓ ÝÝ ØÒÓÛð ÑÒ ÑØÖ ð Ð Ñ ÆÙØÖÒ Ý Ý ÖÞ Ù ÐÙ ÌÎ ¹ ÓÖ Þ ÓÔ ÓÛÒ Ð Ø Þ ÑÓ ÞÐÛººº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½½

13 ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ÓÔ ÒÝ Ð ÒÙØÖÒ ÑÓ Þ Þ ð Ø Þ Ð ÒÒÝ Þ Ø Û ÞÞÐÒÓð ÅÒÞÑ Þ Þ Ø ØÐÒÝ ÔÖÞÛÞÒÝ Û Ö ÞÒÝ ÑÓÐ ãòóû ÞÝä ØÖÝÐÒ ÒÙØÖÒ Þ Ø ÙÔÖ ÝÑÒØÖÝÞÒ ¹ ÄËÈ ÒÙØÖÐÒÓ ÖÚØÒÓµ Þ Ø ÃÐÙÞ¹ÃÐÒ³ Û ÑÓÐ Þ ÓØÓÛÝÑ ÛÝÑÖѵ ÒÒ ÏÁÅÈ ¹ ÏÐÝ ÁÒØÖØÒ Å Ú ÈÖØÐ ÏÐ ÔÓ ÞÙÛðÒ ÑÓ ÞÒ ØÖØÓÛð Û ÔÐÒ ÒÐÞÓÛð Û ÙÒ Å Úººº Ø Þ ÑÓлÒÝ ØÖÝ Û Ò ÛÝÒ Þ ãþñöó ÞÒä Óð ÜÓÒÝ ÓÐØÓÒÝ ÔÖÞÛÝÛÒ ÑÓÐÙ ØÖÙÒººº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½¾

14 ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ºº ÖÒ ÏÝ Î ½

15 Scattering Indirect detection Cosmic density Annihilation f Direct detection The power of the WIMP hypothesis ( ) f ( ) Large scale structure Production Colliders Cosmic density Børge Kile Gjelsten, University of Oslo 44 IDM, Aug 2008 Friday, August 2, 13 36

16 Tevatron CDMS WIMP scattering on Earth LHC HESS GLAST WIMP production on Earth FERMI-GLAST WIMP annihilation in the cosmos 5

17 Kinematics! For M WIMP ~ 100 GeV/c 2 and v WIMP ~ 200 km/s: (v WIMP /c) = 0.7 % Good news #1: non relativistics! Use Newtonian kinematics M WIMP = kev/c 2 E kinetic = ½ M WIMP (v/c) 2 = 22 kev Good news #2: a single 22 kev deposit is detectable in (good) conventional detectors used in nuclear physics Momentum = pc = sqrt(2 M WIMP v WIMP c) ~ 66 MeV Associated wavelenght λ = h/p ~ 20 fm : larger but comparable to nuclear radii (2-7 fm) ~Good news #3: we can first consider the whole nucleus as a point-like particle but will need to consider quantum physics corrections July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 18

18 Direct search schematics! Observables: Event rate, E recoil, θ recoil (recoil range is related to E recoil )! July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 6

19 Sun and Earth velocities! Sun around the galaxy: 235 km/s! (energy boost)! Earth around the sun: 30 km/s (60 o to Galactic plane)! f (v) = f ( v; v o, v escape, v sun, v earth ) Annual modulation of ± 7% of v ~ ± 3% on WIMP flux! Modulation more sensitive to detailed halo model! July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 17

20

21 Example of recoil energy spectra! Reminder: E recoil was our T A <E recoil > ~ ½ rt = ¼ M W v 2 ~Exponential distribution of v 2 ~Exponential distribution of E WIMP Flat distribution of cosθ* flat distribution of E recoil /E WIMP Exponential distribution of E recoil July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 29

22 Quick rate calculation! 10-8 July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 47

23 Effect of a nuclear recoil in matter! Two type of energy losses: Initial recoil energy Displacements, ns Vibrations µs ms Athermal Phonons Thermal phonons (Heat) Ionization (~30 %) (+ Permanent crystaline defects? ) Ion-ion collisions (producing displacements and vibrations in the crystal: athermal phonons): nuclear de/dx. Ionization (electronic de/dx) Cascade of collisions and mix of nuclear & electronic de/x well described by Lindhard s theory + measured de/dx In a closed system, after a while, all excitation decays into thermal energy -> rise in temperature July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 13

24 Effect of an electron recoil in matter! Initial recoil energy Ionization (100 %) Thermal phonons (Heat) Most common (long range) radioactive background: γ-rays, producing electron recoils (photoelectron, Compton) No ion-ion collisions only electronic de/dx Comparing ionization and scintillation yields is a powerful tool to separate nuclear and electron recoils Other effects due to difference in de/dx: density of energy deposit are not the same. This may also affect the risetime of the scintillation signal (pulse shape discrimination) (+ No permanent crystaline defects? ) July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 14

25 Dark Matter Direct Detection Techniques x XENON M. Schumann H. Sobel Szukamy bardzo rzadkiego procesu: konieczna koincydencja dwoch sygnatur. 39

26 CDMS-2 in a nutshell Echarge Ge & Si target masses d n u ro g k c ER ba l na g i s NR Allow <1 background event to maximize discovery potential Ephonon Event by event discrimination of nuclear and electron recoils using ionization and phonon signals Control Backgrounds by going underground, using clean materials and shielding Zeeshan Ahmed 5 EPS HEP 2009

27 ZIP: Z-sensitive Ionization & Phonon Detectors Phonon readout: 4 quadrants of superconducting Al phonon absorbers and W Transition-Edge Sensors 7.6 cm 250x1μm W TES 380x60μm Al fins B A C D E 1 cm Al Collector phonons Charge readout: 2 concentric electrodes for measurement and fiducial volume quasiparticle diffusion Ge or Si W Transition- Edge Sensor R TES (Ω) ~ 10mK T c ~ 80mK Tungsten Transition Edge Sensor (TES) T (mk) Zeeshan Ahmed 6 EPS HEP 2009

28 Basic Discrimination principles Reject bulk electron recoils using y=q/erecoil Ba Surface Bulk photons & electrons Surface Events Cf neutrons Recoil Energy (kev) Events within 10 micron dead layer have poor charge collection Electrons, x-rays low energy gammas from contamination of surfaces surrounding detectors Zeeshan Ahmed Bulk electron recoils Surface electron recoils Nuclear recoils recoil energy 10!100 kev 100 Ionization Yield 0 0 Reject surface events using promptness of phonon pulse Bulk Electron Recoils Surface Electron Recoils 1 Nuclear recoil acceptance Ionization yield FIG. 2: N Accept as WIMP candidates cuts (i.e. recoil ene analysis, Timing Parameter (µs) curves rep during the FIG. 1: Ionization yield versus timing parameter (see text) for EPS HEP 2009tom) used calibration data in one of our Ge detectors. The yield is nor-

29 Background Control in CDMS-2 Soudan Underground Lab µ-metal (with copper inside) RF shielded class 10,000 clean room Ancient lead 10 cm 22.5 cm 40 cm Polyethylene Low Activity Lead Passive shielding Plastic scintillator muon veto Zeeshan Ahmed 8 EPS HEP 2009

30 SuperCDMS Interleaved Detector 3-D Phonon fiducial volume XYZ reconstruction allows phonon only bulk/surface Electron vs Nuclear Recoil discrimination Better resolution at low energy Complementary with charge fiducial cut at high energy SuperCDMS Soudan izip Phonon sensor layout 25 kev electron event near top surface 25 kev nuclear recoil event in bulk

31 izips Soudan Calibration: 210 Pb test Installed 210 Pb implanted Si wafers facing two detectors 65,000 beta events and 15, Pb recoils analyzed No surface events leaking into 67% fiducial volume Limits surface event leakage to <2.9x10-5 at 90% CL

32 SuperCDMS Experimental Set-up the cartoon shows the set-up for an experiment at SNOLAB Fridge muon veto (not shown) Ge Tower (12 detectors) Cryostat/shield Data Acquisition E. do Couto e Silva SLAC/KIPAC 8

33 Operate Underground to Reduce Backgrounds SuperCDMS cavern at SNOLAB Deeper site reduces cosmogenic neutron background entering the detector Soudan < 1 unvetoed neutron for ~ 7000 kg-days 2090 mwe ~ 0.7 km Muon Intensity (m -2 sr -1 y -1 ) Current SuperCDMS 600 times less muon flux SNOLAB 1 neutron / year / ton 6060 mwe ~ 2 km SuperCDMS SNOLAB DUSEL 7100 mwe Depth (meter water equivalent) E. do Couto e Silva SLAC/KIPAC 10

34 Double phase TPC Primary scintillation signal (S1) Electrons drift over 30 cm max distance Electrons are extracted and accelerated generating secondary scintillation signal The time difference between the two signals gives information on event position in z

35 Why Liquid Xenon? large mass (ton scale) easy cryogenics low energy threshold (a few kev) A~131 (good for SI) ~50% odd isotopes (SD) background suppression good self shielding features (~3 g/cm 3 ) low intrinsic radioactivity gamma background discrimination position sensitive (TPC mode) WIMP Scattering Rates 18 evts/100-kg/year (E th =5 kevr) 8 evts/100-kg/year (E th =15 kevr)

36 Xenon100: PMT light calibration 4 optical fibers

37 Xenon100: Position reconstruction Very localized S2 hit pattern (xy position information) drift time -> z 3 different methods for xy position reconstruction: neural network support vector machine Least squares minimization Cs137 from the side

38 What is inside has to be carefully selected 242 (Hamamatsu R8520) 1''x1'' low radioactivity PMTs SS PTFE Copper Cables Screws 100 kg LXe Active veto (side, top and bottom)

39 o o Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Reduced 85 Kr level and background: The 85 Kr isotope: - Naturally present in commercial xenon - Long-lived β - emitter (99.6%) with E max = 687 kev - Previous science run sensibility limited because of accidental leak leading to high Kr/Xe level Kr reduction: - Before the beginning of the science run, in Fall 2010, LXe was distilled by on-site dedicated column - Kr/Xe proportion reduced dramatically: - RGMS Measurement: (19±1) ppt XENON100 distillation column Kr in 2 nd science run M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) o Background: - Very good agreement between MC simulations for EM background and measured data in WIMP search region - Background is well understood in the full energy range 6

40 - 60 Co and 232 Th sources used for ER calibration - Data taken weekly during all the science run (40 lives days) - 35x more data than for Dark Matter search - Expected events in a benchmark region : ± events o AmBe source used for neutron recoil calibration - Two exposure campaigns (beginning and end of the run) - Nuclear recoil estimations done with Geant4 simulation - Expected events in a benchmark region : events Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Expected Background during the second science run: o o Electronic recoil background: Neutron recoil background: Total background: - In the benchmark region, the expected background is in total: 1. 0 ± 0. 2 events E. Aprile et al. (XENON100), arxiv: E. Aprile et al. (XENON100), Phys. Rev. Lett. 109, (2012) M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 8

41 Results: no WIMP signal Rencontres de Moriond 2013, VHEPU o Profile Likelihood analysis: o Crosscheck: using benchmark region o - S1 range from 3 30 PE - Signal region above 97% NR quantile Results: - After unblinding, 2 events were found in the benchmark WIMP search region - Both events have an S1 signal between 3 PE and 4 PE - Waveforms are of high quality - Both events are at the lower edge of NR band - Probability that 2 events fluctuate over the background expectation is 26.4 % No WIMP signal!!! - S1 range from 3 20 PE - Signal region above 97% NR quantile - Signal region below 99.75% rejection line for ER M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 10

42 Latest SI limit from XENON100 : Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Lowest limit for M χ = 55 GeV/c 2 : cm 2 (90% C.L.) XENON100 Spin-independent WIMP-nucleon cross-section E. Aprile et al. (XENON100), Phys. Rev. Lett. 109, (2012) M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 11

43 38 E.Aprile, WONDER-2010

44 Heat-scintillation: CRESST! 300 g CaWO 4 Crystals with Tungsten film thermometer Light detector = thin Si wafer + same type of thermometer 3 targets in same detector A = 16, 40 and 184 Q = 0.10, 0.06 and 0.04 Reflecting scintillating housing to increase light yield BONUS: tags 210 Po α+ 206 Pb two body decay 206 Pb recoil ~ W recoil July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 13

45 CRESST detectors! The phonon detector: 300 g cylindrical CaWO4 crystal. Evaporated tungsten thermometer with attached heater. Clamps not Light detector: scintillating Ø=40 mm silicon on sapphire wafer. Tungsten thermometer with attached aluminum phonon collectors and thermal link. Part of thermal link used as heater July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 14

46 CRESST Cryostat and shield! 66 SQUID channel readout (33 detectors) Arxiv: Detector carroussel July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 15

47 CDMS EURECA Collaboration? Ge Phonons + Ionization athermal W TES thermal NTD SuperCDMS Soudan Modane 9 kg, 5e-9 pb kg, 2e-9 pb CaWO 4 Phonons + ScinAllaAon CRESST Gran Sasso >10x lower backgrounds SuperCDMS SNOLAB 200 kg 8e-11 pb Closing in on Dark Matter (Aspen 2013) MOU since 2009 Increasing collaboration towards common experiment (joint analysis in PRD 84, ) kg 3e-10 to 2e-11 pb Richard Schnee

48 2

Þ Á Ö Ø ØÙÖÝ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ À Ö Ö ÔÖÓØÓ Ó Û Ð Ù ØÛ Ò ÔÖÓ Ù ÔÖÓ ØÓÛ Ò Û Ô Þ ÒÝ ÓÑÔÙØ ÖÓ¹ ÛÝ ÔÖÞÝ ØÓ Þ Ó Ò ÓÒ ÔÓ Û Ñ Ö ÔÖÓ Ø ØÖÙ ØÙÖ ÐÓ ÞÒ º Ç Ø Ø ÞÒ Þ Ý ÓÛ ÒÓ ÓÑÔÙØ ÖÓÛ Þ ÞÓÖ Ò ÞÓ¹ ÊÝ ÙÒ ½ Ï Ö ØÛÓÛ ØÖÙ ØÙÖ

Bardziej szczegółowo

ÁÒ ØÝØÙØ ÈÓ Ø Û ÁÒ ÓÖÑ ØÝ ÈÓÐ Ñ Æ Ù Ì ÑÔÓÖ ÐÒ Ô ØÝ ÔÐÓÖ ÒÝ Ñ ØÓ Ý Þ ÓÖ Û ÔÖÞÝ Ð ÓÒÝ ÊÇ ÈÊ Ï ÇÃÌÇÊËà ÙØÓÖ Ñ Ö È ÓØÖ ËÝÒ ÈÖÓÑÓØÓÖ ÈÖÓ º Ö º Ò º Ò ÖÞ Ë ÓÛÖÓÒ Ï Ö Þ Û ¾¼¼ Öº ËÔ ØÖ ½ Ï ØÔ ½º½ ÏÔÖÓÛ Þ Ò º º

Bardziej szczegółowo

Þ Á Í Ù ÞÓÖ ÒØÓÛ Ò ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ï Ö ØÛÝ ÑÓ Ó ÖÓÛ Û Ö ØÛÓÑ Ð ÝÑ Ó Ò ÔÓÞ ÓÑ ÛÝ Ù Ù ÞÔÓ Þ Ò ÓÛ Ù Ù ÛÝÑ ÔÓ Þ Ò º Ï Ù Ù ÓÛÝ ÞÓÖ ÒØÓÛ ÒÝ ÔÓ Þ Ò ÓÛÓ Ù ÝØ ÓÛÒ Ù Ù Ò Ô ÖÛ Ù Ø Ð ÔÓ Þ Ò ÔÓØ Ñ ÔÓ Þ Ò

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Lech Banachowski. Rola Uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie

Lech Banachowski. Rola Uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie Lech Banachowski Rola Uczelni oraz metod i technik e-edukacji w uczeniu się przez całe życie Notka biograficzna Prof. Lech Banachowski jest kierownikiem Katedry Baz Danych i kierownikiem Studiów Internetowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2

ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2 ROCZNIK LUBUSKI LUBUSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ROCZNIK LUBUSKI Tom 30, część 2 RÓŻNORODNOŚĆ KAPITAŁÓW W NOWEJ RZECZYWISTOŚCI SPOŁECZNEJ Z DOROBKU ZIELONOGÓRSKIEGO ŚRODOWISKA SOCJOLOGICZNEGO Pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Reguly. Wind = Weak Temp > 20 Outlook Rain PlayTennis = Y es

Reguly. Wind = Weak Temp > 20 Outlook Rain PlayTennis = Y es ËÞØÙÞÒ ÁÒØ Ð Ò ËÝ Ø ÑÝ ÓÖ Þ ½ Ï ÖÙÒ Ð ØÓÖ Û Ý Ð ØÓÖ Ö ÔÖ Þ ÒØÙ Ø Ø Û ÖØÓ ÃÓÒ ÙÒ ØÖÝ ÙØÙ Û ÖÙÒ Ó ÔÓÛ Ó ØÓÑ Ô Ò ÝÑ ÔÓ ÝÒÞ Ó Ð ØÓÖÝ Û ÞÝ Ø ÝÞ Ö Ù ÞÛ Þ Ò Ø Þ Ò ÝÞ Ã Reguly ÔÖÞÝÔ ÝÛ Ò Ó ØÓÑ Ô Ò ÝÑ Û ÖÙÒ Ö Ù

Bardziej szczegółowo

Å Ø Ù Þ Ë ÓÖ ËØ ÐÒÓ Ñ Ò ÞÒ Ö ØÝ ÙÒ ÓÒ Ð ÞÓÛ ÒÝ Ò ÒÓÞ Ø Û ÑÓ Ð ÖÙ ÓÞ ÖÒ ØÝ ÈÖÓÑÓØÓÖ ÈÖÓ º Ö º Å Ö ÔÐ ÊÓÞÔÖ Û Ó ØÓÖ ÛÝ ÓÒ Ò Û áöó ÓÛ ÓÛÝÑ Ä ÓÖ ØÓÖ ÙÑ ÞÝ ÓÐÓ ÞÒ ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ È Æ Ï Ö Þ Û ½ Ñ ¾¼½¾ ÈÓ Þ ÓÛ Ò

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object

1945 (96,1%) backlinks currently link back. 1505 (74,4%) links bear full SEO value. 0 links are set up using embedded object Website Backlinks Analysis Report 2023 backlinks from 224 domains Report created: Jan 3, 2015 Website: http://wpisz.stronę.odbiorcy Compared with: 7 day(s) old Domain Statistics The domain seo.zgred.pl

Bardziej szczegółowo

ØÓ ÔÖ Ù Ð ØÖÝÞÒ Ó ÈÖ Ó ÙÒÓ Þ Ò Ó Ò ÓÖ ØÓ ÔÖ Ù Ø Û ØÓÖ Ñ Ø Ö Ó ÖÙÒ ÛÝÞÒ Þ ØÝÞÒ Ó ØÓÖÙ ÔÓÖÙ Þ Ó ÙÒ Ù Ó ØÒ Óº ÛÖÓØ Û ØÓÖ Ó Ö Ð ÙÑÓÛÒ Ó ÖÙÒ ÖÙ Ù ÙÒ Ù Ó ØÒ

ØÓ ÔÖ Ù Ð ØÖÝÞÒ Ó ÈÖ Ó ÙÒÓ Þ Ò Ó Ò ÓÖ ØÓ ÔÖ Ù Ø Û ØÓÖ Ñ Ø Ö Ó ÖÙÒ ÛÝÞÒ Þ ØÝÞÒ Ó ØÓÖÙ ÔÓÖÙ Þ Ó ÙÒ Ù Ó ØÒ Óº ÛÖÓØ Û ØÓÖ Ó Ö Ð ÙÑÓÛÒ Ó ÖÙÒ ÖÙ Ù ÙÒ Ù Ó ØÒ ÈÖ Ð ØÖÝÞÒÝ ÈÓÐ Ñ Ò ØÝÞÒ ½¼»½ Ò ÖÞ Ã Ô ÒÓÛ ØØÔ»»Ù Ö ºÙ º ÙºÔл Ù Ô ÒÓ» ÁÒ ØÝØÙØ ÞÝ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Â ÐÐÓ ÃÖ Û ¾¼½ ÈÖ Ð ØÖÝÞÒÝ Ø ØÓ ÙÔÓÖÞ ÓÛ ÒÝ ÖÙ ÙÒ Û Ð ØÖÝÞÒÝ º ÊÙ ÙÒ Û ÑÓ Ñ Ñ Û ÔÖÞ ÛÓ Ò Û Ô ÛÒÝ Û ÖÙÒ Ö ÛÒ

Bardziej szczegółowo

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM

LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM LED PAR 56 7*10W RGBW 4in1 SLIM USER MANUAL Attention: www.flash-butrym.pl Strona 1 1. Please read this specification carefully before installment and operation. 2. Please do not transmit this specification

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

promotor dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. Politechniki Warszawskiej

promotor dr hab. inż. Janusz Marzec, prof. Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Warszawa, 25 października 2016 r. D z i e k a n a t Uprzejmie informuję, że na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT AUTOMATYKI ZAKŁAD SYSTEMÓW POMIAROWYCH Gliwice, wrzesień 2005 Pomiar napięcia przemiennego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie dokładności woltomierza cyfrowego dla

Bardziej szczegółowo

Łukasz Świderski. Scyntylatory do detekcji neutronów 1/xx

Łukasz Świderski. Scyntylatory do detekcji neutronów 1/xx Seminarium ZSJ UW Scyntylatory do detekcji neutronów 1/xx Scyntylatory do detekcji neutronów Łukasz Świderski Departament Technik Jądrowych i Aparatury ul. Sołtana 7 Scyntylatory do detekcji neutronów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Technik Obrazowania

Laboratorium Technik Obrazowania Laboratorium Technik Obrazowania Krzysztof Kacperski Zakład Fizyki Medycznej, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Nowe technologie w Medycynie Nuklearnej Gamma kamera Nowe fotodetektory

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca 1956 Poznań CENTRALNA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Konin, dnia 15-09-2014 62-510 Konin, Spółdzielców 3 Tel: +48 606 877 966 / +48 63 2406859 e-mail: sekretariat@cgesa.pl Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS

SHP / SHP-T Standard and Basic PLUS Range Features ErP compliant High Pressure Sodium Lamps Long life between 24,000 to 28,000 hours, T90 at 16,000 hours Strong performance with high reliability Car park, Street and Floodlighting applications

Bardziej szczegółowo

ÈÐ Ò ÔÖ Þ ÒØ ½ ¾ Ò ÔÖÞÝ Þ µº ÇÔ Ó ÔÐÙ Û Ò Û ÔÐ Ó ØÓÛ ÔÖÞÝ ÓØÓÛ Ò Ó Ó ÔÐÙ Û Ò Ø Ï Ê µº Æ ÖÞ Þ Ó ÛÝ ÖÝÛ Ò ÛÝ Û Ô Ñ Û ÔÖÓ Ö Ñ Ó ÔÖÓ ÐÓÛ Ò Ó Ùº ÝÑÓÓÔ ÍÅĺ

ÈÐ Ò ÔÖ Þ ÒØ ½ ¾ Ò ÔÖÞÝ Þ µº ÇÔ Ó ÔÐÙ Û Ò Û ÔÐ Ó ØÓÛ ÔÖÞÝ ÓØÓÛ Ò Ó Ó ÔÐÙ Û Ò Ø Ï Ê µº Æ ÖÞ Þ Ó ÛÝ ÖÝÛ Ò ÛÝ Û Ô Ñ Û ÔÖÓ Ö Ñ Ó ÔÖÓ ÐÓÛ Ò Ó Ùº ÝÑÓÓÔ ÍÅĺ È ÓØÖ ÙÞ Å Ð Ò Ù Ð Ñ Å Û ØÝÞ ¾¼¼ ÈÐ Ò ÔÖ Þ ÒØ ½ ¾ Ò ÔÖÞÝ Þ µº ÇÔ Ó ÔÐÙ Û Ò Û ÔÐ Ó ØÓÛ ÔÖÞÝ ÓØÓÛ Ò Ó Ó ÔÐÙ Û Ò Ø Ï Ê µº Æ ÖÞ Þ Ó ÛÝ ÖÝÛ Ò ÛÝ Û Ô Ñ Û ÔÖÓ Ö Ñ Ó ÔÖÓ ÐÓÛ Ò Ó Ùº ÝÑÓÓÔ ÍÅĺ Ã Ï Ò µº ÈÓ Ø ÛÝ

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Notka biograficzna Łukasz Hacura (mgr inż.), absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej, zajmuje się zawodowo tworzeniem gier video, głównie programowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Bardziej szczegółowo

Kalibrator napięcia i prądu LB02

Kalibrator napięcia i prądu LB02 Dane aktualne na dzień: 17-08-2017 03:08 Link do produktu: http://sklep.gotronik.pl/kalibrator-napiecia-i-pradu-lb02-p-3934.html Kalibrator napięcia i prądu LB02 Cena Dostępność Numer katalogowy 725,00

Bardziej szczegółowo

Rezonansowe jądrowego rozpraszanie promieniowania synchrotronowego czyli: Druga młodość efektu Mössbauera

Rezonansowe jądrowego rozpraszanie promieniowania synchrotronowego czyli: Druga młodość efektu Mössbauera Rezonansowe jądrowego rozpraszanie promieniowania synchrotronowego czyli: Druga młodość efektu Mössbauera 1 AGH T. Ślęzak W. Karaś K. Matlak M. Ślęzak M. Zając IKiFP Kraków N. Spiridis K. Freindl D. Wilgocka-Ślęzak

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES

Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES Typ MFPCR FOR THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS ON THE PURITY OF INDOOR AIR, WORKSTATIONS, AND DEVICES HEPA and ULPA filters as high-efficiency particulate filters for the separation of suspended particles

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl

Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets. ko-box.pl 0100 Rolki i arkusze stosowane w handlu Commercial rolls and sheets 0100 0110 10 0200 Pud a klapowe sà to pude ka z o one zasadniczo z jednej cz Êci, których brzeg jest klejony, szyty, albo które majà

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Electronic and photonic reactive collisions in edge fusion plasma: Application to H 2, BeH, CH and N 2 systems plasma: Application to H2, BeH, CH

Electronic and photonic reactive collisions in edge fusion plasma: Application to H 2, BeH, CH and N 2 systems plasma: Application to H2, BeH, CH Electronic and photonic reactive collisions in edge fusion plasma: Application to H 2, BeH, CH and N 2 systems plasma: Application to H2, BeH, CH AB + (v i+ ) + e - A + B AB + (v i+ ) + e - AB + (v f+

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

ÈÖÞÝÔÓÑÒÒ ÏÝ ¾µ ÌÖÒ ÓÖÑ ÐÐÙ Þ Û Ù Ý ÓÒ Ò ÞÛ ÞÒ Þ Ó ÖÛØÓÖÑ Ç Ç³ ÔÓÖÙ Þ ÊÓÞÛ ÞÑÝ ÛÞÐ Ñ ÖÙÑ ÒÓ ØÒÝÑ ÔÖÓ ØÓÐÒÓÛÝѺ Þ Ó Ù Û ÖÛÒÓÐ ÖÙ ÛÞÐ ÒÝ ÞÓÞ Û ÖÙÒÙ Ó º

ÈÖÞÝÔÓÑÒÒ ÏÝ ¾µ ÌÖÒ ÓÖÑ ÐÐÙ Þ Û Ù Ý ÓÒ Ò ÞÛ ÞÒ Þ Ó ÖÛØÓÖÑ Ç Ç³ ÔÓÖÙ Þ ÊÓÞÛ ÞÑÝ ÛÞÐ Ñ ÖÙÑ ÒÓ ØÒÝÑ ÔÖÓ ØÓÐÒÓÛÝѺ Þ Ó Ù Û ÖÛÒÓÐ ÖÙ ÛÞÐ ÒÝ ÞÓÞ Û ÖÙÒÙ Ó º ÃÒÑØÝ ÖÐØÝÛ ØÝÞÒ ÞÝ Á ÅÒµ ÏÝ Á ÌÖÒ ÓÖÑ ÐÐÙ Þ ÖÞÒ Þ ÓÔÖÞ ØÖÞðÒ ÈÖ Óð ð ð ÛØ ÈÓ ØÙÐØÝ Ò ØÒ ÌÖÒ ÓÖÑ ÄÓÖÒØÞ ÈÖÞÝÔÓÑÒÒ ÏÝ ¾µ ÌÖÒ ÓÖÑ ÐÐÙ Þ Û Ù Ý ÓÒ Ò ÞÛ ÞÒ Þ Ó ÖÛØÓÖÑ Ç Ç³ ÔÓÖÙ Þ ÊÓÞÛ ÞÑÝ ÛÞÐ Ñ ÖÙÑ ÒÓ ØÒÝÑ

Bardziej szczegółowo

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) AIP VFR POLAND VFR ENR 2.4-1 VFR ENR 2.4 STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT) 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. GENERAL 1.1 Konkretne przebiegi tras MRT wyznaczane są według punktów sieci

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

CZAS SYSTEMOWY GALILEO

CZAS SYSTEMOWY GALILEO NAWIGACJA SATELITARNA POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WARSZAWA, 17. 02. 2015 CZAS SYSTEMOWY GALILEO Jerzy Nawrocki, Obserwatorium AstrogeodynamiczneCentrum Badań Kosmicznych PAN PikTime Systems

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSYTUT BADAWCZY INSTITUTE OF METEOROLOGY AND WATER MANAGEMENT NATIONAL RESEARCH INSTITUTE TITLE : AUTHOR: IMWM OZONE MONITORING OVER POLAND BOGUMIŁ

Bardziej szczegółowo

ul.służewska Toruń tel. (+48 56)

ul.służewska Toruń  tel. (+48 56) ul.służewska 8-15 87-100 Toruń govena@govena.com www.govena.com tel. (+48 56) 619 66 00 Rotary Light Dimmer PRO-250-LED Features: - leading edge dimmer, optimized for driving LED lamps - controlled by

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Sprawozdanie z Strona/Page 2/24 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

Odkrycie oscylacji neutrin

Odkrycie oscylacji neutrin Odkrycie oscylacji neutrin v Neutrina słoneczne v Neutrina atmosferyczne Solar neutrinos Solar neutrinos (another other place mystery where of missing are neutrinos) missing From neutrinos to cosmic sources,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY

DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY PAKIETY REKRUTACYJNE LIFEWAVE Zapisz się jeszcze dzisiaj, kontaktując się z lokalnym dystrybutorem. NAJLEPSZA WARTOŚĆ DIAMENTOWY PLATYNOWY ZŁOTY Nasz najbardziej obszerny i kompleksowy pakiet. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla

Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla Final LCP TWG meeting, 1-9.06 Sewilla nieformalne podsumowanie Warszawa, 19.05.2015 r. Schedule Day 1 Monday, 1 st June 2015 Day 2 Tuesday, 2 nd June 2015 Day 3 Wednesday, 3 rd June 2015 Day 4 Thrusday,

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

DeltaWing - Electronic

DeltaWing - Electronic Range Features 28W - 54W low profile surface diffuser luminaires Sleek luminaire, incorporating a shallow designed steel gear tray with side emitting diffuser optics Available in single or twin T5 versions

Bardziej szczegółowo

ÁÆËÌ ÌÍÌ Á ÃÁ ÈÇÄËÃÁ Â Ã ÅÁÁ Æ ÍÃ ÊÍÈ Á ÃÁ ÁÇÄÇ Á Æ Â Ë ÅÇÆ ÆÁ ÏÁ Ê ÊÓÞÔÖ Û Ó ØÓÖ ÝÒ Ñ ÞÑ Ò ÓÒ ÓÖÑ Ý ÒÝ Æ Û ÑÓ Ð ÖÙ ÓÞ ÖÒ ØÝ ÈÊÇÅÇÌÇÊ ÈÖÓ º Ö º Å Ö ÔÐ Ï ÊË Ï ¾¼¼ Ä Ø ÔÙ Ð Æ Ò Þ ÔÖ ÔÓÛ Ø Ò ÔÓ Ø Û ÛÝÒ Û

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

ËÔ ØÖ ½ ÏÔÖÓÛ Þ Ò ½º½ Ù ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

ËÔ ØÖ ½ ÏÔÖÓÛ Þ Ò ½º½ Ù ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÈÖÓ Ö Ñ ÓÑÔÙØ ÖÓÛÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º Ï ØÔ Ó Ó Ù ÓÑÔÙØ Ö Û ÊÓ ÖØ ÆÓÛ Å Ø Ö Ý ÔÓÑÓÒ Þ Ó Ï Ö ÞØ Ø Û ÁÒ ÓÖÑ ØÝÞÒÝ Û Ö Ñ Å Ó Þ ÓÛ Ñ ÍÑ ØÒÓ ÖÙÔ ½ ¹¾ Ï Ö Þ Û ¾¼¼ ËÔ ØÖ ½ ÏÔÖÓÛ Þ Ò ½º½ Ù ÓÛ ÓÑÔÙØ Ö º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

Bardziej szczegółowo

Inquiry Form for Magnets

Inquiry Form for Magnets Inquiry Form for Magnets Required scope of delivery: Yes No - Cross-beams - Magnets - Supply and Control System - Emergency supply system, backup time min - Cable drum with cable - Plug-in connections

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) LCD (Liquid Crystal Display) Polarizing filter. Thin film with a vertical ais. Liquid crystal Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing filter. Thin film with a horizontal ais. Polarizing

Bardziej szczegółowo

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO

[ROBOKIDS MANUAL] ROBOROBO 1 2 When you plug in or unplug the cable, be sure to insert pressing the hook of the connection cable. If you want to input the program to your robot, you should first connect the Card reader with the

Bardziej szczegółowo

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning

An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning An evaluation of GoldAnchor intraprostatic fiducial marker stability during the treatment planning Dawid Bodusz, Wojciech Leszczyński, Wioletta Miśta, Leszek Miszczyk Application of fiducial gold markers:

Bardziej szczegółowo

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 KATALOG ONLINE www.mysick.com Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 IM12-06BPS-NC1 Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Cylindrical threaded housing, IM12 Nazwa modelu > IM12-06BPS-NC1

Bardziej szczegółowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo

Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 29.060.10 PNEN 50182:2002/AC Wprowadza EN 50182:2001/AC:2013, IDT Przewody do linii napowietrznych Przewody z drutów okrągłych skręconych współosiowo Poprawka do Normy Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042) BIOPHYSICS Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ÈÓ Þ ÓÛ Ò ÈÖ Ò Þ Ó Ý Ö ÞÒ ÔÓ Þ ÓÛ Ò Û ÞÝ Ø Ñ Ó Ó ÓÑ Ø Ö ÛÓ Ñ ÒÒÝÑ ÙÛ Ñ ÔÖÞÝÞÝÒ Ý Ó Ö Ð Þ Ò Ò Þ ÖÓÞÔÖ Ûݺ ËÞÞ ÐÒ ÔÖ Ò ÔÓ¹ Þ ÓÛ ÔÖÓÑÓØÓÖÓÛ ÔÖÓ º Ï ØÓÐ Ó

ÈÓ Þ ÓÛ Ò ÈÖ Ò Þ Ó Ý Ö ÞÒ ÔÓ Þ ÓÛ Ò Û ÞÝ Ø Ñ Ó Ó ÓÑ Ø Ö ÛÓ Ñ ÒÒÝÑ ÙÛ Ñ ÔÖÞÝÞÝÒ Ý Ó Ö Ð Þ Ò Ò Þ ÖÓÞÔÖ Ûݺ ËÞÞ ÐÒ ÔÖ Ò ÔÓ¹ Þ ÓÛ ÔÖÓÑÓØÓÖÓÛ ÔÖÓ º Ï ØÓÐ Ó ÁÒ ØÝØÙØ ÈÓ Ø ÛÓÛÝ ÈÖÓ Ð Ñ Û Ì Ò ÈÓÐ Ñ Æ Ù ÃÐ Ý Ò ØÖÙÑ ÒØ Û ØÖÙÒÓÛÝ Û ÑÙÐØ Ñ ÐÒÝ Þ ÒÝ Þ ÞÞ ÐÒÝÑ ÙÛÞ Ð Ò Ò Ñ ÖØÝ ÙÐ Ô ÞÞ ØÓ Ñ Ö ÃÖÞÝ ÞØÓ ÌÝ ÙÖ ÊÓÞÔÖ Û Ó ØÓÖ Ò Ô Ò ÔÓ ÖÙÒ Ñ ÔÖÓ º Öº º Ï ØÓÐ ÃÓ Ó Ï Ö Þ Û

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES

ETNA BOXES DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER. Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA ACCESSORIES Zawiasy i klamry do kabin prysznicowych Shower hinges and clamps AKCESORIA DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER BOXES ACCESSORIES ZAWIASY I KLAMRY DO KABIN PRYSZNICOWYCH SHOWER HINGES AND CLAMPS TGHU - ZAWIASY

Bardziej szczegółowo

Owner s manual. English

Owner s manual. English Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English English Owner s manual Owner s manual English

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280

PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS 393 V LOVOS-10/280 Strona/Page 2/15 PARAMETRY TECHNICZNE DEKLAROWANE PRZEZ PRODUCENTA POTWIERDZONE BADANIAMI / RATINGS ASSIGNED BY THE MANUFACTURER AND PROVED BY TESTS Typ Type Napięcie trwałej pracy Continuous operating

Bardziej szczegółowo

¾ Å ÑÞ ÈÖ Þ Ó ÓÒÓ Û Ý Ø Ñ Ä Ì º

¾ Å ÑÞ ÈÖ Þ Ó ÓÒÓ Û Ý Ø Ñ Ä Ì º Ç ÖÛ ØÓÖ ÙÑ ØÖÓÒÓÑ ÞÒ ÍÒ Û Ö ÝØ Ø Ñº Ñ Å Û Þ Û ÈÓÞÒ Ò Ù ÇÔØÝÑ Ð Þ Ñ ØÓ Ö Ù Ó ÖÛ ÓØÓÑ ØÖÝÞÒÝ ÈÖ Ñ Ø Ö Å ÑÞ Ã ÖÓÛÒ ÔÖ Ý ÔÖÓ º Ö º Ì Ù Þ Å ÓÛ ÇÔ ÙÒ ÔÖ Ý Ö ÌÓÑ Þ ÃÛ Ø ÓÛ ÈÓÞÒ ½ ¾ Å ÑÞ ÈÖ Þ Ó ÓÒÓ Û Ý Ø Ñ Ä

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR

Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR Wytwarzanie nowych scyntylatorów polimerowych na bazie poliwinylotoluenu do hybrydowego tomografu J-PET/MR Development of novel plastic scintillators based on polyvinyltoluene for the hybrid J-PET/MR tomography

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła

Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła KATALOG ONLINE www.mysick.com Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła WT12L-2B550A02 Fotoprzekaźniki W12-2 Laser, Fotoprzekaźnik odbiciowy, Tłumienie tła Nazwa modelu > WT12L-2B550A02

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

Badanie przejścia fazowego i poszukiwanie punktu krytycznego w eksperymencie NA61/SHINE przy SPS CERN

Badanie przejścia fazowego i poszukiwanie punktu krytycznego w eksperymencie NA61/SHINE przy SPS CERN Badanie przejścia fazowego i poszukiwanie punktu krytycznego w eksperymencie NA61/SHINE przy SPS CERN Magdalena Kuich Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki Sympozjum doktoranckie Warszawa Fizyka Kraków

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042)

BIOPHYSICS. Politechnika Łódzka, ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel. (042) BIOPHYSICS Prezentacja multimedialna współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie pt. Innowacyjna dydaktyka bez ograniczeń - zintegrowany rozwój Politechniki

Bardziej szczegółowo

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS NEAR NEW POWER TRANSMISSION LINES POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE WOKÓŁ NOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS NEAR NEW POWER TRANSMISSION LINES POLA ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE WOKÓŁ NOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH ELEKTRYKA 2012 Zeszyt 3-4 (223-224) Rok LVIII Olgierd MAŁYSZKO, Michał ZEŃCZAK Katedra Elektroenergetyki i Napędów Elektrycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING

ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ INVISIBLE FITTING ONTEC P OPRAWA, KTÓREJ NIE WIDAĆ Oprawa jest prawie niewidoczna po zamontowaniu eksponując jedynie to, co najistotniejsze światło. Zaprojektowana z najwyższą starannością elektronika przy niskim poborze

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 19 Wprowadenie do teksturowania

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual

Hippo Boombox MM209N CD. Instrukcja obsługi User s Manual Hippo Boombox Instrukcja obsługi User s Manual OPIS PRZYCISKÓW: PL ON-OFF/MODE: 1. Włącz on/off: Naciśnij przycisk, aby włączyć urządzenie. Przytrzymaj dłużej, aby wyłączyć. 2. MODE: Wybierz źródło sygnału:

Bardziej szczegółowo