Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Þ Ø ØÖÓ ÞÝ ÔÖÓº Ö º ºº ÖÒ Þ Ø ÇÞ ÝÛðÒ ÙÒÑÒØÐÒÝ Á ÏÝ Î ÅÓÐÓÛÒ ØÓð ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ÈÓÑÖÝ ÞÔÓð ÖÒ ÏÝÖÒ ÔÖÝÑÒØÝ

2 ÑÒ ÑØÖ ÈÖÞ Ò ÔÖÝÑÒØÐÒ ËÞÖ Ó ÖÛ ØÖÓ ÞÝÞÒÝ ÖÙÒÛ ÑÓÐÓÛÝ Û ÞÙ Ò ÓÒÞÒÓð ð ØÒÒ ÑÒ ÑØÖ ÖÞÝÛ ÖÓØ ÐØÝ ÞÛÖØÓð ð ÙØÖÙ ÐÙ Û Ï Þð Û ÈÖÛÓØÒ ÆÙÐÓ ÝÒØÞµ ÖÓÞ Ý ÙØÙ Û Å ÓÖÑÓÛÒ ØÖÙØÙÖ ÛÐÓ ÐÓÛÝ ÔÓÑÖÝ ÓÐ Ý ÙÔÖÒÓÛÝ ÓÞÛÓÛÒ ÖÛØÝÒ ÖÓÑ ÈÓ ÙÐÐØ ÐÙ ØÖµ Ï ÞÓð ð Þ Ò Þ ÑÓÐ ÛÓÐÙ Ï Þð ÛØ Å µº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½

3 ÑÒ ÑØÖ ÏÝÒ ÔÓÑÖÛ ÓÔ ð Û ÞÝ Ø Ó ØÔÒ Ò ÑÙ ÑÝ ð Þ ÔÖÞÝ ØÓÑÝ ÖÓÒݵ ÛÝÔ Ò ØÝÐÓ ÓÓ Ó ± Ï Þð Ûغ ¾± ØÒÓÛ ÑÒ ÑØÖººº ± ØÓ ØÞÛº ãñò ÒÖä ØÖ ÑÓ ÞÑÝ ÔÓÔÖÞÞ Ø Ó ÑÓÐÓÞÒ µ ÓÔ ð ºº ÖÒ ÏÝ Î ¾

4 ÑÒ ÑØÖ Ï ð ÛÓð ÏÑÝ Þ ÑÒ ÑØÖ Ø ãþñòä ÒÖÐØÝÛ ØÝÞÒµ Ø ÒÖÓÒÓÛ Ø ØÐÒ Ò ÖÓÞÔ µ ÖÞÓ Ó ÓÞ Ù ØÝÐÓ ÖÛØÝÒµ Û Óº ½» ØÓð ÖÝØÝÞÒ ÑØÖ ÖÓÒÓÛµ  ÑÓ ÞÑÝ ÛÝØ ÙÑÞÝð ÓÒÓð ð ÑÒ ÑØÖ Ï ÔÓ ÔÓÛ Û Ï Þð Û ºº ÖÒ ÏÝ Î

5 ðëöò Þ ÔÓÑ ÞÝ ÓÐÒÝÑ ÞÖÞÒÑ Ø ½ Ú Æ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ ÅÒÞÑÙ ØÖÝ ÑÓ Þ Ø ÙÑÞÝð ÓÒÓð ð ÑÒ ÑØÖ Û Ï Þð Û ÓÔ Ù Þ Ø ÅÓÐÙ ËØÒÖÓÛÓ Û ÞÞÐÒÓð ÒÙØÖÒº Ø Þ ÐÞ ÓÞ ÝÛðÒ Þ Ø ÔÓÖÙ Þ ðëöò Óð ÖÓÙ Ó ØÓð ÐÞ Þ Ø Ò ÒÓ Ø Û σ Þ ÔÖ Óð Ú Ó ØÓð µ Æ Ú Ø v Þ ¹ ÔÖÞÖ ÞÝÒÒÝ Ò ÓÞ ÝÛÒ Þ ØÑ Óð ÖÓº Þ ºº ÖÒ ÏÝ Î

6 Þ ã ÞÝä Þ Ø Ñ ÞÝ ÔÖÓÙ ÒÐ µ ðëöò ½ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ Ï Þð ÛØ Ý ÓÖ Ý ÒÙØÖÒ ÔÓÞÓ ØÛ Ý Û ÖÛÒÓÛÞ Þ ÒÒÝÑ Þ ØѺ Ý ÙØÖÞÝÑÝÛ ÖÛÒÓÛ Þ ÐØÖÓÒÑ ÔÓÞÝØÓÒÑ Ó ÒÐ Þ Þµ Æ Ù Þ Ùð ÖÒð ÒÐ ÞÝ ÐÓÞÝÒ Ú ÛÞÐ Ò ÔÖ Óð Þ Ø ÔÖÞÖÓÙ ÞÝÒÒÓ Ò Þ ÒÐ ØÖÝ Ø ÖÞ Ù ÓÞ ÝÛÒ µ ºº ÖÒ ÏÝ Î

7 ½ Ú Ê Ì ¾ Ì µ Ø ¾ ðëöò Þ ÔÓ ØÖÝÑ Ò Ø ÔÙ ÒÐ ÛÝ Ù Þ ÞÝÓ Þ Þ Ñ ÞÝ ÑÒ ÑØÖ ÆÙØÖÒ Þ ÖÓÞ ÞÖÞÒÑ Ï Þð ÛØ Û Þ ÓÑÒÙ ÔÖÓÑÒÓÛÒµ ÏÖÞ Ê Ø ½¾ Ì Ø ½¾ ÑÐ ØÓð ð Þ Ø ÑÐ Ø Þ ÔÖÞÖ ÞÝÒÒÝ ØÝÐÓ Ú ÓÒ Øµ ËÞÝÓ Ï Þð Ûغ Ï ÔÛÒÝÑ ÑÓÑÒ Ó ÔÖÞÖÞ µ Ò Ø ÔÙ ãûýñöó ÞÒäº Ð ÒÙØÖÒ ÞÓÞ ØÓ Ð Ø ½ Ì Åκ ÔÖÞ Ø ÒÐÓÛð ÔÖÞ Ø Ýð ÔÖÓÙÓÛÒ ãóôöþ ä Ó ÒÒÝ ÆÙØÖÒ Þ Øº Á ÛÞÐ Òµ ÞÛÖØÓð ð Û Ï Þð Û Ù ØÐ Æ Æ ½½ Ì ¾Ã ÆÙØÖÒÓÛ ÈÖÓÑÒÓÛÒ Ì ºº ÖÒ ÏÝ Î

8 À Ú ¾ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ ÒÖµ Ý ÝÝ Ò ÔÓÞ ØÙ Û ÖÛÒÓÛÞ Þ ÈÓÓÒ Þ Þ ÒÙØÖÒ ÒÔº ãþûý ÝÑä ÖÑÓÒÑ ÑÒ ØÓð Û Þ ÓÔ Ò Ý Ý ÖÛÒÒÑ Ø ÓÐÒ Þ ÓÒÝ ÓÔ Ù Þ ÖÓÞ ÞÖÞÒ Ï Þð ÛØ ÒÐ ÒÙØÖÒ ÔÖÓÙ ÒÙØÖÒ Û ÒÐ ÖÑÓÒÛ ºº ÖÒ ÏÝ Î

9 À Ò Ú ¾ ÔÖ Ú ¾ ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ø ÅÓ ÞÒ ÛÝÖ ÞÒð ØÔÝ ÛÓÐÙ ØÓ ÖÛÒÓÛ ØÖÑÓÝÒÑÞÒ Ð Ì Ñ ¾ ÔÖÓÔÓÖ Ñ ÞÝ ÞÑ ÐÑ Þ ØÑ Ù ØÐÓÒ ØÖÞ Þ ÓÒ ã Ù ä ÖÙ Ýð ÔÖÓÙÓÛÒ Ý Ì Ñ ¾ ÒÐ Þ Þ Ø ÔÖÞ Ø ¾ Ñ µ Ì Þ Þ Ø ÑÐ ÔÓÒÒÐÒ ÙÞ ÜÔ ÓÑÒÙ ÖÙ Þ ÓÒ ÛÝÑÖÓ ÞÒ ÒÐ Ù Ø Ý Ø ÔÖÓÒØÓÛÝ Þ Þ Ø ÙÐ ãþñöó ÞÒÙä ÖÞ¹ÓÙص ÙÞ ÓÑÒÙ ÔÖÛ ÞÝ Þ ÓÒ ºº ÖÒ ÏÝ Î

10 ¾ ½¼ ¾ Ñ Å Ú ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ï Ø Ó ØÓð Þ Ï Þð ÛØ ÖÞÓ ÐÒ Þ¹ Ð ÞÝ Ó Ñ Ý Úº ÁÑ Û Þ Ú ØÝÑ ÑÒ Þ ¹ ãöðøóûä ¹ Û Þ Ø ÞÓ ØÓð ð ÒÐÓÛ𺺠ÅÓ ÞÒ Ó ÞÓÛð ¼½¾ ºº ÖÒ ÏÝ Î

11 ÒÙØÖÒ ÒÖµ ÓÖÝÑ ÔÖÞÝ Ñ Ó ÛÑÝ Ó Ò ÔÓÛÒÒ Þ ÔÖÞÖÛ ÞÝÒÒÝ Ò ÓÞ ÝÛÒº ÅÓ Þ ÔÓÐÞÝð ØÓð ð ÖÐØÓÛ Û ÙÒ Ýð ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ Ñ Ý ÒÙØÖÒ ºº ÖÒ ÏÝ Î ½¼

12 ÐÙ Î ¹ ÒÙØÖÒ ØÖÝÐÒ ÛØÝ Ý ÝÝ ãô ä ÑÒ ÑØÖ ººº Ð ÐÙ Î ¹ ÒÖ ÖÑÓÒÛ ÛØÝ ÔÓÛÒÒÝ Ýð ÛÓÞÒ Û ÄȺºº Ð ÑÒ ÑØÖ Þ ÒÙØÖÒ ÑÓ ÝÝ ØÒÓÛð ÑÒ ÑØÖ ð Ð Ñ ÆÙØÖÒ Ý Ý ÖÞ Ù ÐÙ ÌÎ ¹ ÓÖ Þ ÓÔ ÓÛÒ Ð Ø Þ ÑÓ ÞÐÛººº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½½

13 ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ÓÔ ÒÝ Ð ÒÙØÖÒ ÑÓ Þ Þ ð Ø Þ Ð ÒÒÝ Þ Ø Û ÞÞÐÒÓð ÅÒÞÑ Þ Þ Ø ØÐÒÝ ÔÖÞÛÞÒÝ Û Ö ÞÒÝ ÑÓÐ ãòóû ÞÝä ØÖÝÐÒ ÒÙØÖÒ Þ Ø ÙÔÖ ÝÑÒØÖÝÞÒ ¹ ÄËÈ ÒÙØÖÐÒÓ ÖÚØÒÓµ Þ Ø ÃÐÙÞ¹ÃÐÒ³ Û ÑÓÐ Þ ÓØÓÛÝÑ ÛÝÑÖѵ ÒÒ ÏÁÅÈ ¹ ÏÐÝ ÁÒØÖØÒ Å Ú ÈÖØÐ ÏÐ ÔÓ ÞÙÛðÒ ÑÓ ÞÒ ØÖØÓÛð Û ÔÐÒ ÒÐÞÓÛð Û ÙÒ Å Úººº Ø Þ ÑÓлÒÝ ØÖÝ Û Ò ÛÝÒ Þ ãþñöó ÞÒä Óð ÜÓÒÝ ÓÐØÓÒÝ ÔÖÞÛÝÛÒ ÑÓÐÙ ØÖÙÒººº ºº ÖÒ ÏÝ Î ½¾

14 ÑÒ ÑØÖ ÃÒÝ ºº ÖÒ ÏÝ Î ½

15 Scattering Indirect detection Cosmic density Annihilation f Direct detection The power of the WIMP hypothesis ( ) f ( ) Large scale structure Production Colliders Cosmic density Børge Kile Gjelsten, University of Oslo 44 IDM, Aug 2008 Friday, August 2, 13 36

16 Tevatron CDMS WIMP scattering on Earth LHC HESS GLAST WIMP production on Earth FERMI-GLAST WIMP annihilation in the cosmos 5

17 Kinematics! For M WIMP ~ 100 GeV/c 2 and v WIMP ~ 200 km/s: (v WIMP /c) = 0.7 % Good news #1: non relativistics! Use Newtonian kinematics M WIMP = kev/c 2 E kinetic = ½ M WIMP (v/c) 2 = 22 kev Good news #2: a single 22 kev deposit is detectable in (good) conventional detectors used in nuclear physics Momentum = pc = sqrt(2 M WIMP v WIMP c) ~ 66 MeV Associated wavelenght λ = h/p ~ 20 fm : larger but comparable to nuclear radii (2-7 fm) ~Good news #3: we can first consider the whole nucleus as a point-like particle but will need to consider quantum physics corrections July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 18

18 Direct search schematics! Observables: Event rate, E recoil, θ recoil (recoil range is related to E recoil )! July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 6

19 Sun and Earth velocities! Sun around the galaxy: 235 km/s! (energy boost)! Earth around the sun: 30 km/s (60 o to Galactic plane)! f (v) = f ( v; v o, v escape, v sun, v earth ) Annual modulation of ± 7% of v ~ ± 3% on WIMP flux! Modulation more sensitive to detailed halo model! July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 17

20

21 Example of recoil energy spectra! Reminder: E recoil was our T A <E recoil > ~ ½ rt = ¼ M W v 2 ~Exponential distribution of v 2 ~Exponential distribution of E WIMP Flat distribution of cosθ* flat distribution of E recoil /E WIMP Exponential distribution of E recoil July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 29

22 Quick rate calculation! 10-8 July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 47

23 Effect of a nuclear recoil in matter! Two type of energy losses: Initial recoil energy Displacements, ns Vibrations µs ms Athermal Phonons Thermal phonons (Heat) Ionization (~30 %) (+ Permanent crystaline defects? ) Ion-ion collisions (producing displacements and vibrations in the crystal: athermal phonons): nuclear de/dx. Ionization (electronic de/dx) Cascade of collisions and mix of nuclear & electronic de/x well described by Lindhard s theory + measured de/dx In a closed system, after a while, all excitation decays into thermal energy -> rise in temperature July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 13

24 Effect of an electron recoil in matter! Initial recoil energy Ionization (100 %) Thermal phonons (Heat) Most common (long range) radioactive background: γ-rays, producing electron recoils (photoelectron, Compton) No ion-ion collisions only electronic de/dx Comparing ionization and scintillation yields is a powerful tool to separate nuclear and electron recoils Other effects due to difference in de/dx: density of energy deposit are not the same. This may also affect the risetime of the scintillation signal (pulse shape discrimination) (+ No permanent crystaline defects? ) July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 14

25 Dark Matter Direct Detection Techniques x XENON M. Schumann H. Sobel Szukamy bardzo rzadkiego procesu: konieczna koincydencja dwoch sygnatur. 39

26 CDMS-2 in a nutshell Echarge Ge & Si target masses d n u ro g k c ER ba l na g i s NR Allow <1 background event to maximize discovery potential Ephonon Event by event discrimination of nuclear and electron recoils using ionization and phonon signals Control Backgrounds by going underground, using clean materials and shielding Zeeshan Ahmed 5 EPS HEP 2009

27 ZIP: Z-sensitive Ionization & Phonon Detectors Phonon readout: 4 quadrants of superconducting Al phonon absorbers and W Transition-Edge Sensors 7.6 cm 250x1μm W TES 380x60μm Al fins B A C D E 1 cm Al Collector phonons Charge readout: 2 concentric electrodes for measurement and fiducial volume quasiparticle diffusion Ge or Si W Transition- Edge Sensor R TES (Ω) ~ 10mK T c ~ 80mK Tungsten Transition Edge Sensor (TES) T (mk) Zeeshan Ahmed 6 EPS HEP 2009

28 Basic Discrimination principles Reject bulk electron recoils using y=q/erecoil Ba Surface Bulk photons & electrons Surface Events Cf neutrons Recoil Energy (kev) Events within 10 micron dead layer have poor charge collection Electrons, x-rays low energy gammas from contamination of surfaces surrounding detectors Zeeshan Ahmed Bulk electron recoils Surface electron recoils Nuclear recoils recoil energy 10!100 kev 100 Ionization Yield 0 0 Reject surface events using promptness of phonon pulse Bulk Electron Recoils Surface Electron Recoils 1 Nuclear recoil acceptance Ionization yield FIG. 2: N Accept as WIMP candidates cuts (i.e. recoil ene analysis, Timing Parameter (µs) curves rep during the FIG. 1: Ionization yield versus timing parameter (see text) for EPS HEP 2009tom) used calibration data in one of our Ge detectors. The yield is nor-

29 Background Control in CDMS-2 Soudan Underground Lab µ-metal (with copper inside) RF shielded class 10,000 clean room Ancient lead 10 cm 22.5 cm 40 cm Polyethylene Low Activity Lead Passive shielding Plastic scintillator muon veto Zeeshan Ahmed 8 EPS HEP 2009

30 SuperCDMS Interleaved Detector 3-D Phonon fiducial volume XYZ reconstruction allows phonon only bulk/surface Electron vs Nuclear Recoil discrimination Better resolution at low energy Complementary with charge fiducial cut at high energy SuperCDMS Soudan izip Phonon sensor layout 25 kev electron event near top surface 25 kev nuclear recoil event in bulk

31 izips Soudan Calibration: 210 Pb test Installed 210 Pb implanted Si wafers facing two detectors 65,000 beta events and 15, Pb recoils analyzed No surface events leaking into 67% fiducial volume Limits surface event leakage to <2.9x10-5 at 90% CL

32 SuperCDMS Experimental Set-up the cartoon shows the set-up for an experiment at SNOLAB Fridge muon veto (not shown) Ge Tower (12 detectors) Cryostat/shield Data Acquisition E. do Couto e Silva SLAC/KIPAC 8

33 Operate Underground to Reduce Backgrounds SuperCDMS cavern at SNOLAB Deeper site reduces cosmogenic neutron background entering the detector Soudan < 1 unvetoed neutron for ~ 7000 kg-days 2090 mwe ~ 0.7 km Muon Intensity (m -2 sr -1 y -1 ) Current SuperCDMS 600 times less muon flux SNOLAB 1 neutron / year / ton 6060 mwe ~ 2 km SuperCDMS SNOLAB DUSEL 7100 mwe Depth (meter water equivalent) E. do Couto e Silva SLAC/KIPAC 10

34 Double phase TPC Primary scintillation signal (S1) Electrons drift over 30 cm max distance Electrons are extracted and accelerated generating secondary scintillation signal The time difference between the two signals gives information on event position in z

35 Why Liquid Xenon? large mass (ton scale) easy cryogenics low energy threshold (a few kev) A~131 (good for SI) ~50% odd isotopes (SD) background suppression good self shielding features (~3 g/cm 3 ) low intrinsic radioactivity gamma background discrimination position sensitive (TPC mode) WIMP Scattering Rates 18 evts/100-kg/year (E th =5 kevr) 8 evts/100-kg/year (E th =15 kevr)

36 Xenon100: PMT light calibration 4 optical fibers

37 Xenon100: Position reconstruction Very localized S2 hit pattern (xy position information) drift time -> z 3 different methods for xy position reconstruction: neural network support vector machine Least squares minimization Cs137 from the side

38 What is inside has to be carefully selected 242 (Hamamatsu R8520) 1''x1'' low radioactivity PMTs SS PTFE Copper Cables Screws 100 kg LXe Active veto (side, top and bottom)

39 o o Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Reduced 85 Kr level and background: The 85 Kr isotope: - Naturally present in commercial xenon - Long-lived β - emitter (99.6%) with E max = 687 kev - Previous science run sensibility limited because of accidental leak leading to high Kr/Xe level Kr reduction: - Before the beginning of the science run, in Fall 2010, LXe was distilled by on-site dedicated column - Kr/Xe proportion reduced dramatically: - RGMS Measurement: (19±1) ppt XENON100 distillation column Kr in 2 nd science run M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) o Background: - Very good agreement between MC simulations for EM background and measured data in WIMP search region - Background is well understood in the full energy range 6

40 - 60 Co and 232 Th sources used for ER calibration - Data taken weekly during all the science run (40 lives days) - 35x more data than for Dark Matter search - Expected events in a benchmark region : ± events o AmBe source used for neutron recoil calibration - Two exposure campaigns (beginning and end of the run) - Nuclear recoil estimations done with Geant4 simulation - Expected events in a benchmark region : events Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Expected Background during the second science run: o o Electronic recoil background: Neutron recoil background: Total background: - In the benchmark region, the expected background is in total: 1. 0 ± 0. 2 events E. Aprile et al. (XENON100), arxiv: E. Aprile et al. (XENON100), Phys. Rev. Lett. 109, (2012) M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 8

41 Results: no WIMP signal Rencontres de Moriond 2013, VHEPU o Profile Likelihood analysis: o Crosscheck: using benchmark region o - S1 range from 3 30 PE - Signal region above 97% NR quantile Results: - After unblinding, 2 events were found in the benchmark WIMP search region - Both events have an S1 signal between 3 PE and 4 PE - Waveforms are of high quality - Both events are at the lower edge of NR band - Probability that 2 events fluctuate over the background expectation is 26.4 % No WIMP signal!!! - S1 range from 3 20 PE - Signal region above 97% NR quantile - Signal region below 99.75% rejection line for ER M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 10

42 Latest SI limit from XENON100 : Rencontres de Moriond 2013, VHEPU Lowest limit for M χ = 55 GeV/c 2 : cm 2 (90% C.L.) XENON100 Spin-independent WIMP-nucleon cross-section E. Aprile et al. (XENON100), Phys. Rev. Lett. 109, (2012) M. Le Calloch, Subatech, Nantes (Fr) 11

43 38 E.Aprile, WONDER-2010

44 Heat-scintillation: CRESST! 300 g CaWO 4 Crystals with Tungsten film thermometer Light detector = thin Si wafer + same type of thermometer 3 targets in same detector A = 16, 40 and 184 Q = 0.10, 0.06 and 0.04 Reflecting scintillating housing to increase light yield BONUS: tags 210 Po α+ 206 Pb two body decay 206 Pb recoil ~ W recoil July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 13

45 CRESST detectors! The phonon detector: 300 g cylindrical CaWO4 crystal. Evaporated tungsten thermometer with attached heater. Clamps not Light detector: scintillating Ø=40 mm silicon on sapphire wafer. Tungsten thermometer with attached aluminum phonon collectors and thermal link. Part of thermal link used as heater July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 14

46 CRESST Cryostat and shield! 66 SQUID channel readout (33 detectors) Arxiv: Detector carroussel July 2013 ISAPP 2013: Direct Dark Matter Searches 15

47 CDMS EURECA Collaboration? Ge Phonons + Ionization athermal W TES thermal NTD SuperCDMS Soudan Modane 9 kg, 5e-9 pb kg, 2e-9 pb CaWO 4 Phonons + ScinAllaAon CRESST Gran Sasso >10x lower backgrounds SuperCDMS SNOLAB 200 kg 8e-11 pb Closing in on Dark Matter (Aspen 2013) MOU since 2009 Increasing collaboration towards common experiment (joint analysis in PRD 84, ) kg 3e-10 to 2e-11 pb Richard Schnee

48 2

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii

Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii Metody eksperymentalne w fizyce wysokich energii prof. dr hab. A.F.Żarnecki Zakład Czastek i Oddziaływań Fundamentalnych IFD Wykład XIII Metody Monte Carlo Symulacja procesów fizycznych Symulacja detektorów

Bardziej szczegółowo

B.J. Kowalski, R. Buczko, and T. Story Institute of Physics PAS. Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No. 1 2 (2013)

B.J. Kowalski, R. Buczko, and T. Story Institute of Physics PAS. Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No. 1 2 (2013) Pb1-xSnxSe topological crystalline insulator: a new kind of quantum material A synchrotron-based Polish-Swedish collaboration results in experimental evidences for recent theoretical predictions Figure

Bardziej szczegółowo

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches

Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches A Doctoral Dissertation Dynamics of far-from-equilibrium chemical systems: microscopic and mesoscopic approaches Piotr Dziekan Supervisor: dr hab. Bogdan Nowakowski, prof. nadzw. IChF PAN Institute of

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Notka biograficzna Łukasz Hacura (mgr inż.), absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Śląskiej, zajmuje się zawodowo tworzeniem gier video, głównie programowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Bardziej szczegółowo

Changing Image Size: Picture Formats... 19 Confi guring Picture Settings... 20 Connection to a Television Distribution System

Changing Image Size: Picture Formats... 19 Confi guring Picture Settings... 20 Connection to a Television Distribution System Contents Features... 2 Viewing Photos via USB... 18 Introduction... 2 Slideshow Options... 18 Preparation... 2 Media Browser Settings... 18 Safety Precautions... 2 Changing Image Size: Picture Formats...

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL Nr 3(59)/211 RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL prof. dr hab. in. Jan ADAMCZYK AGH w Krakowie RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesaw CEMPEL Politechnika Poznaska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR:

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ

MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 6, No. 1-2 (2007) MAPA DROGOWA UMACNIA NAUKĘ EUROPEJSKĄ W dniu 31 sierpnia 2007 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Features. Preparation. Safety Precautions

Features. Preparation. Safety Precautions Contents Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Connection to a Television Distribution System (Cable TV etc.) from Tuner... 3 Package Contents... 4 Environmental Information...

Bardziej szczegółowo

Hydropower and its development

Hydropower and its development Hydropower and its development Author Janusz Steller Keywords hydropower, hydroelectric power plant, hydroelectric set, hydropower potential Abstract Even if the documented history of hydropower reaches

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL

RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL RADA PROGRAMOWA / PROGRAM COUNCIL PRZEWODNICZĄCY / CHAIRMAN: prof. dr hab. dr h.c. mult. Czesław CEMPEL Politechnika Poznańska REDAKTOR NACZELNY / CHIEF EDITOR: prof. dr hab. inż. Ryszard MICHALSKI UWM

Bardziej szczegółowo

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHYSICS FACULTY OF PHYSICS WARSAW UNIVERSITY REPORT 2003-2004 Warsaw 2005 Director: E-mail: Deputy director: E-mail: Deputy director: E-mail: Prof. dr hab. Andrzej Twardowski

Bardziej szczegółowo

Number 104 Numer 104 Volume XIV Rok XIV JULY 2011 LIPIEC 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 104 Numer 104 Volume XIV Rok XIV JULY 2011 LIPIEC 2011 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

LCD Digital Colour TV

LCD Digital Colour TV LCD Digital Colour TV Operating Instructions Instrukcja obsługi GB PL KDL-40ZX1 2008 Sony Corporation 4-128-850-53(1) Introduction Thank you for choosing this Sony product. Before operating the TV, please

Bardziej szczegółowo

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty

Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty Lublin University of Technology Electrical Engineering and Computer Science Faculty I E E E Lublin University of Technology Institute of Electrical Engineering & Electrotechnologies Polish Society of Theoretical

Bardziej szczegółowo

Strengthening sustainable value creation development at regional level

Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level Strengthening sustainable value creation development at regional level TABLE OF CONTENTS Part 1 The FRESH good practices Part 2 Policy

Bardziej szczegółowo

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment

The Influence of Collector Type on Emission Indicators in Solar Systems Life Cycle Assessment MIDDLE POMERANIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF THE ENVIRONMENT PROTECTION ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Annual Set The Environment Protection Rocznik Ochrona Środowiska Volume/Tom

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inŝ. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Fig 1. a) mass spectrum of TTF-dppz molecules; b) a porphyrine molecule in two different configurations

Fig 1. a) mass spectrum of TTF-dppz molecules; b) a porphyrine molecule in two different configurations Wersja angielska We have invested the DA molecule TTF-dppz (Tetrathiafulvalene-Fused Dipyridophenazine) [C. Jia et al., Chem. Eur. J., 13 (2007) ] on metal substrates. To resolve the problem of decomposition

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58

ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 ZESZYTY STUDIÓW DOKTORANCKICH Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii Studia doktoranckie ZESZYT 58 KATARZYNA HARMOZA Credit Rating as a Traditional Method of Credit Risk Assessment BARTOSZ

Bardziej szczegółowo

HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 RH265P1L_NAACLL_ENG

HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 RH265P1L_NAACLL_ENG RH265P1L_NAACLL_ENG HDD/DVD RECORDER OWNER S MANUAL MODEL: RH265 Before connecting, operating or adjusting this product, please read this instruction booklet carefully and completely. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bardziej szczegółowo

User s guide NVIP-DN6137SD

User s guide NVIP-DN6137SD User s guide NVIP-DN6137SD NVIP-DN6137SD user s guide, version 1.0 COMMENTS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with requirements

Bardziej szczegółowo

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Praca nr 14 31 002 7

Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Praca nr 14 31 002 7 Zakład Teletransmisji i Technik Optycznych (Z-14) Badania w zakresie zaawansowania infrastruktury sieci fotonicznych (COST-291) Praca nr 14 31 002 7 Warszawa, grudzień 2007 Badanie zaawansowanych formatów

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi

Operating Instructions Instrukcja obsługi Operating Instructions Instrukcja obsługi SD Card/Hard Disk Video Camera Model No.SDR-H280 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery prosimy o dokładne przeczytanie

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési útmutató

Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési útmutató Operating Instructions Instrukcja obsługi Návod k použití Kezelési útmutató Digital Video Camera Model No. NV-GS90 Before use, please read these instructions completely. Przed pierwszym włączeniem kamery

Bardziej szczegółowo