Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015"

Transkrypt

1 Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/ Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. 2. Struktura organizacyjna: istota, czynniki strukturotwórcze, typy struktur. 3. Władza w organizacji: źródła władzy, style kierowania. 4. Metody ilościowe w zarządzaniu 5. Proces podejmowania decyzji. 6. Motywowanie: istota, teorie motywacji. 7. System motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie, elementy składowe. 8. Komunikacja w organizacji: pojęcie i rodzaje. 9. Istota i podstawowe zasady TQM. 10. Kultura organizacyjna. 11. Proces zarządzania strategicznego etapy, funkcje procesu. 12. Strategiczne zasoby organizacji istota, rodzaje, metody analizy. 13. Podstawowe klasyfikacje strategii. 14. Pozycjonowanie strategiczne: analiza SWOT. 15. Metody portfelowe w analizie strategicznej. 16. Kapitał intelektualny i jego składowe. 17. Kontrola : definicja i rodzaje. 18. Modele i funkcje polityki personalnej. 19. Techniki negocjacyjne. 20. Proces segmentacji rynku jego przebieg i cele. Pozycjonowanie oferty rynkowej przedsiębiorstwa. 21. Plan marketingowy jego funkcje. 22. Podstawowe źródła informacji marketingowych. 23. Koncepcja cyklu życia produktu na rynku. 24. Podstawowe strategie cenowe. 25. Kanały i systemy dystrybucji. 26. Pojęcie łańcucha dostaw. 27. Logistyka: zakres i funkcje 28. System logistyczny przedsiębiorstwa: funkcjonowanie i podstawowe obszary 29. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa - istota i rodzaje. 30. Struktura kapitałowa przedsiębiorstwa i jej ocena. 31. Pojęcie i znaczenie płynności finansowej. 32. Istota dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie. 33. Próg rentowności i jego wykorzystanie w zarządzaniu firmą. 34. Metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych. 35. Istota, struktura i rola bilansu przedsiębiorstwa. 36. Istota, rodzaje i rola rachunku zysków i strat. 37. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie. 38. Źródła finansowania działalności gospodarczej. 39. Bazy danych i ich wykorzystanie. 40. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. 41. Standardy systemów zarządzania jakością: system zarządzania jakością ISO z serii system bezpieczeństwa produktu, systemy dobrej praktyki, system zarządzania bezpieczeństwem pracy 42. Cywilizacyjne i techniczne systemy recyklingu 43. Główne formy zapisu graficznego: rzutowanie, przekroje rysunkowe, wymiarowanie.

2 44. Systemy transportowe i magazynowe 45. Pomiar jako źródło informacji. Wielkość, pomiar, wzorzec, przyrząd pomiarowy 46. Systemy komputerowego wspomagania: projektowania CAD (ComputerAided Design), wytwarzania CAM (ComputerAided Manufacturing), projektowania materiałowego CAMD (ComputerAided Materials Desing). 47. Międzynarodowy układ jednostek miar 48. Niezawodność i eksploatacja systemów automatycznych i zrobotyzowanych. 49. Istota zarządzania produkcją i usługami. 50. Produkt (wyrób lub usługa): projektowanie, jakość, niezawodność, konkurencja, prognozowanie popytu, wybór i projektowanie procesu technologicznego. 51. Proces: rozmieszczenie urządzeń (przedmiotowe, technologiczne, mieszane), normatywy sterowania przepływem produkcji. 52. Sterowanie wewnątrzkomórkowe i zewnątrzkomórkowe, zarządzanie zdolnością produkcyjną, analiza przepływu produkcji metody symulacyjne i analityczne. 53. Planowanie i sterowanie produkcją i realizacją usług. 54. Zarządzanie zdolnościami produkcyjnymi i harmonogramowanie. 55. Współczesne metody i systemy zarządzania produkcją i usługami. 56. Komputerowe wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. 57. Istota jakości. Znaczenie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 58. Koszty jakości. 59. Podział i ogólna charakterystyka materiałów konstrukcyjnych. 60. Kształtowanie wybranych charakterystyk obiektów technicznych obliczenia inżynierskie (z zakresu mechaniki i wytrzymałości). 61. Wybór procesu i technologii wytwarzania. 62. Projektowanie przepływu produkcji, organizacja i formy przepływu produkcji. 63. Optymalizacja przebiegu procesów produkcyjnych. 64. Projektowanie systemów produkcyjnych produkcja seryjna, jednostkowa, technologia grupowa, elastyczne systemy produkcyjne. 65. Mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych. 66. Główne efekty i skutki automatyzacji i robotyzacji. 67. Metody i techniki pomiaru innych wielkości: elektrycznych (napięcia, rezystancji), mechanicznych (prędkości liniowej, przyśpieszenia, siły), hydraulicznych (ciśnienia, prędkości przepływu).

3 EKOENERGETYKA 1. Układ termodynamiczny definicja, rodzaje. Parametry i funkcje stanu. 2. Pierwsza Zasada Termodynamiki. Praca i ciepło jako sposoby przekazywania energii. 3. Bilans energetyczny i masowy układu termodynamicznego sformułowanie i składniki bilansu. 4. Druga zasada termodynamiki i obiegi termodynamiczne prawo bieżne (silnikowe) i lewo bieżne (chłodnicze i pompy ciepła). 5. Podstawy teorii spalania obliczenia stechiometryczne: zapotrzebowania powietrza, ilości i składu spalin. 6. Spalanie kinetyczne i dyfuzyjne: laminarne i turbulentne. 7. Etapy spalania paliw stałych. 8. Palniki i ruszty przeznaczenie i budowa. 9. Kontrola procesu spalania: określanie współczynnika nadmiaru powietrza na podstawie analizy spalin. Bilans pierwiastków: węgla, wodoru, tlenu i azotu. Trójkąt Ostwalda. 10. Paliwa konwencjonalne i niekonwencjonalne podział i charakterystyka (skład chemiczny, wartość opałowa, itp.) 11. Biopaliwa (bioolej, biogaz, pelety i brykiety) produkcja, właściwości i przeznaczenie. 12. Kotły energetyczne budowa, zasada działania, przeznaczenie, podział ze względu na różne kryteria. 13. Bilans energetyczny i sprawność kotła. 14. Systemy energetyczne konwencjonalne 15. Nośniki energii podział i właściwości. 16. Gospodarka energetyczna: sieć ciepłownicza i węzły ciepłownicze budowa, zasada działania i podział. 17. Wymienniki ciepła podział, budowa i sposoby obliczania. 18. Bilans energetyczny budynku. Projektowanie instalacji CO i CWU. 19. Termodynamika powietrza wilgotnego. Wykres Molliera - Ramzina. Procesy klimatyzacyjne zachodzące w powietrzu (podgrzewanie, nawilżanie i mieszanie strug powietrza wyznaczanie parametrów końcowych na podstawie bilansów: energetycznego i masowego). 20. Obiegi chłodnicze a termodynamika przemian czynników chłodniczych. 21. Urządzenia chłodnicze (sprężarkowe i absorpcyjne) oraz klimatyzacyjne podział, budowa, zasada działania. 22. Produkcja biogazu, surowce do produkcji biogazu i ich potencjał energetyczny. 23. Elektrownie wiatrowe, konstrukcja i systemy sterowania. 24. Systemy solarne i pompy ciepła budowa i zasada działania. 25. Termiczne przetwarzanie biomasy

4 INŻYNIERIA MECHANICZNA 1. Systemy monitorowania procesów. Różnice między monitorowaniem a nadzorowaniem procesu. 2. Budowa i rola systemów diagnostycznych. 3. Metody analizy ciągów czasowych zarejestrowanych podczas monitorowania. 4. Zasady przetwarzania analogowo-cyfrowego sygnałów pochodzących z obserwowanego procesu wytwarzania. 5. Inteligentne czujniki pomiarowe cechy szczególne i zastosowanie. 6. Definicje i podział maszyn. Kryteria oceny maszyn. 7. Połączenia nierozłączne i rozłączne stosowane w budowie maszyn. 8. Rozwiązania konstrukcyjne: wałów, osi, sprzęgieł, hamulców. Sposoby sterowania sprzęgieł i hamulców. 9. Łożyska toczne ślizgowe rodzaje, budowa i zastosowanie. 10. Przekładnie rodzaje, funkcja w układzie napędowym, parametry pracy, wariatory. 11. Silniki - schematy konstrukcji, zasada działania, charakterystyki mechaniczne. 12. Silniki spalinowe, elektryczne i wiatrowe. 13. Pompy; budowa i zasada działania pomp wyporowych i wirowych, wielkości charakterystyczne, charakterystyki pomp. 14. Wentylatory, dmuchawy i sprężarki. Podział, budowa, przemiany gazowe, zasada działania i wielkości charakterystyczne. 15. Równanie Bernoulliego dla przepływu płynów idealnych i rzeczywistych (opory przepływu). Obliczenia hydrauliczne przewodów rozgałęzionych i układów pompowych. 16. Przekładnie hydrostatyczne i hydrauliczne. 17. Obróbka skrawaniem - maszyny i urządzenia. 18. Budowa, charakterystyka i obszary zastosowania systemów MEMS/NEMS. 19. Metody wytwarzania mechanicznych elementów (D poniżej 1 mm): mikroobróbka skrawaniem, mikroobróbka plastyczna, mikroobróbki niekonwencjonalne. 20. Wybrane ultraprecyzyjne konwencjonalne i niekonwencjonalne technologie wytwarzania (nanotechnologie), nanowytwarzanie molekularne. 21. Napędy hydrauliczne i pneumatyczne.

5 INŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI 1. Proces sortowania i segregowania teoria i urządzenia. 2. Teoria procesu rozdrabniania ciał stałych i cieczy. 3. Maszyny i urządzenia stosowane w rozdrabnianiu ciał stałych i cieczy 4. Podstawy wymiany ciepła i wymienniki (budowa i zasada działania wymienników stosowanych w PRS.. 5. Procesy cieplne w produkcji żywności - podstawy teoretyczne. 6. Budowa i zasada działania urządzeń stosowanych w termicznych procesach w PRS. 7. Metody przechowywania produktów rolno-spożywczych: technologie i urządzenia. 8. Urządzenia chłodnicze podstawy teoretyczne (obiegi termodynamiczne lewo bieżne), 9. Budowa, zasada działania urządzeń chłodniczych sprężarkowych, absorpcyjnych i strumieniowych. 10. Procesy przechowalnicze a jakość produktu. 11. Procesy membranowe w PRS. 12. Ekstruzja proces i urządzenia. 13. Systemy zapewnienia jakości: GMP, GHP, HACCP. 14. Systemy śledzenia jakości produktu. 15. Definicje i klasyfikacja wybranych środków transportu wewnętrznego. 16. Budowa i zasada działania wybranych środków transportu. 17. Systemy sztucznej inteligencji w kontroli procesów produkcyjnych. 18. Podział, budowa i zasada działania pomp stosowanych w PRS. 19. Właściwości cieczy niutonowskich i nieniutonowskich. 20. Przepływ hydrauliczny płynów idealnych i rzeczywistych. Układ pompowy.

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r.

DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska DYPLOM PYTANIA EGZAMIN DYPLOMOWY Poniżej zamieszczono zestaw pytań obowiązujący od czerwca 2006r. Pytania egzaminacyjne dla kierunków studiów Mechanika i Budowa

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Administracji Gospodarczej Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych

Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr V/60 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 25 czerwca 2013 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod efektu

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna

Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski. obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania na egzamin dyplomowy - inżynierski obowiązujące studentów IV roku studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna Pytania ogólne z przedmiotów zawartych w standardach

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Inżynieria Zarządzania Produkcją Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu dyplomowego

Pytania do egzaminu dyplomowego Pytania do egzaminu dyplomowego Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia inżynierskie Specjalność: Informatyczne Systemy Zarzadzania Specjalizacja: Inżynieria Produkcji Przemysłowej Tendencje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY kierunek studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN stacjonarne jednolite studia magisterskie studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia plany i programy

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2013/2014 Specjalność - Marketing i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 536 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1

Spis treści. 1. Podstawy... 1. 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 Spis treści 1. Podstawy... 1 1.1. Podstawowe pojęcia meteorologii... 1 1.1.1. Powietrze... 1-1 Powietrze czyste... 1-2 Zanieczyszczenia... 2-2.1 Gazy i pary... 2-2.2 Pył... 4-2.3 Drobnoustroje chorobotwórcze...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA LUBELSKA 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 tel. 538-41-92, 538-44-63, fax 538-46-71 e-mail:wz.sekretariat@pollub.pl Grupa przedmiotów ogólnych Zakres zagadnień do powtórzenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA NIESTACJONARNE - INśYNIERSKIE, KIERUNEK ZiIP EKONOMIA 1. Obszar zainteresowań nauk ekonomicznych 2. Miejsce ekonomii wśród innych nauk ekonomicznych 3. Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka przedmiotowa

Dydaktyka przedmiotowa dr inż. Ewa Piotrowska Dydaktyka przedmiotowa "Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe" projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń

Specjalność. Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Specjalność Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urzą dzeń 3 Optymalne sterowanie ruchem Semestr, wymiar godz., pkt.: VIII W1, C1 (2 pkt.) WYKŁADY: Optymalne sterowanie

Bardziej szczegółowo