Historia jakości: od Hammurabiego do Gates a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia jakości: od Hammurabiego do Gates a"

Transkrypt

1 Historia jakości: od Hammurabiego do Gates a Dr Bolesław Szomański Definicje jakości Motto: Jakość jest za darmo to jej brak kosztuje Pojęcie jakości wydaje się powszechnie znane, ale istnieje wiele definicji jakości. Można na przykład określić jakość jako : właściwość, rodzaj, gatunek, wartość danego przedmiotu czy zjawiska, cecha lub zespół cech odróżniających dany przedmiot od innych, całokształt cech danego przedmiotu, istotnych ze względu na jego strukturę wewnętrzną oraz ze względu na jego oddziaływania i związki z otoczeniem, stopień uwolnienia wyrobu od wad i błędów. [Kindlarski 1988] P.B.Crosby Inne definicje jakości podawane przez klasyków zarządzania jakością to na przykład według J.M Jurana: stopień, w jakim określony wyrób zaspokaja potrzeby danego nabywcy (jakość rynkowa), stopień zgodności wyrobu z modelem, wzorcem lub wymaganiami (jakość zgodności), stopień, w jakim określony wyrób znajduje u konsumenta pierwszeństwo przed innym wyrobem w wyniku ich porównania (jakość preferencji), dający się wyodrębnić zespół cech istotny dla danego wyrobu, np. wielkość, wygląd, niezawodność itp. [Juran 1970] W.E Deming - również jeden z guru jakości - proponował następującą definicję: stopień jednorodności i niezawodności wyrobu przy możliwie niskich kosztach i maksymalnym dopasowaniu do wymagań rynku. [Deming 1986] Strona 1 (23)

2 Moim zdaniem, właśnie ta definicja najbardziej odzwierciedla techniczną, użyteczną stronę jakości przy produkcji i wykonywaniu wyrobów. Najbardziej rozpowszechniona była jednak definicja P.B. Crosbego : zgodność z wymaganiami [Crosby 1979] Również przy opracowaniu norm ISO serii 9000 definicje jakości ulegały zmianie i tak w roku 1987 za definicje przyjęto: Jakość to ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi, które decydują o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokajania stwierdzonych i przewidywanych potrzeb [ISO 8402]. Obecnie obowiązuje definicja wprowadzona od 2000: Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania [ISO 9000] Wydaje się że obecna definicja chociaż bezpośrednio wywodzi się z definicji Crosbiego, określa jakość w ujęciu oceny, zupełnie niezrozumiałe jest przy tym użycie w polskim tłumaczeniu słowa inherentny (co oznacza mniej więcej dziedziczony, własny); czyli w definicji tłumaczymy słowo powszechnie znane przez termin zupełnie nieznany. Co ciekawe, w wersji przed zatwierdzeniem ISO 9000, czyli w wersji przedstawionej do głosowania pośród komitetów normalizacyjnych podana była definicja: Jakość to zdolność wyrobu, systemu lub procesu o określonym zestawie właściwości, do spełnienia wymagań klienta i wymagań stron zainteresowanych [ISO 9000 DIS] Jeżeli nawet nie potrafimy zdefiniować jednoznacznie co to jest jakość to nic dziwnego, że podejście do jakości przeżywało różne okresy w historii. Jakość we wspólnotach pierwotnych Jaka była jakość wyrobów wytwarzanych we wspólnotach pierwotnych z prostych materiałów, takich jak drewno lub kamień. Oczywiście wyroby, te są niezwykle prymitywne ze współczesnego punktu widzenia, ale ich wytwarzanie wymagało czasu i umiejętności. Na dodatek, gdy ludzie wytwarzali produkty dla siebie to oczywiście starali się zrobić to jak najlepiej, co oczywiście oznaczało odpowiednią jakość. Mimo to niektórzy wykonywali narzędzia lepiej niż inni, czyli pojawiła się specjalizacja w ramach małej wspólnoty, a to oznaczało podział pracy. Strona 2 (23)

3 Od jakości wykonania narzędzi często zależało przeżycie człowieka i jego rodziny, toteż każdy wykonawca starał się produkować wyroby o odpowiedniej jakości. Wraz z pojawieniem się większych wspólnot osiadłych rozpoczął się handel wymienny, obie strony transakcji znały się wzajemnie i obniżenie jakości przenosiło się na relacje międzyludzkie. Jeżeli wiedziałeś, że jeden z członków wspólnoty wykonuje wyroby złej jakości to nie dochodziło do wymiany a gdy wyroby psuły się to wszyscy w osadzie o tym wiedzieli i przynosiło to hańbę wytwórcy. Późniejsze pojawienie się handlu między osadami spowodowało utratę związków wzajemnych, czyli handel na ryzyko kupującego. Kupujący musiał ocenić produkt pod względem jego użyteczności w chwili zakupu, potem kupcy wyjeżdżali i gdy wyroby psuły się nie wiadomo było do kogo mieć pretensje, chyba że do samego siebie za naiwność. Takie podejście wykorzystywali przedstawicie zaawansowanych cywilizacyjnie narodów w stosunku do ludzi żyjących na niższym poziomie; słynne sprzedawanie szklanych paciorków za rzeczy o sporej wartości. Okres ten cechował się bardzo powolnym postępem w zakresie nowoczesności wyrobów, ale zgodnie z współczesnymi definicjami jakości rozdzielamy te dwa pojęcia, gdyż wyrób nowocześniejszy wcale nie musi być lepszej jakości. Jakość w starożytności Początki kontroli jakości nie są znane, ale przy powstawaniu dużych budowli stosowano narzędzia pomiarowe. Mimo prymitywnych przyrządów dokonywano zdumiewająco dokładnych pomiarów. Przykładem dokładności pomiarów są piramidy egipskie i wiele innych budowli wykonanych w starożytności. Piramidy egipskie są też dowodem rzadko stosowanego w tym okresie szybkiego postępu w projektowaniu, gdyż w ciągu kilku pokoleń wykonano szereg piramid, zaczynając od schodkowej, poprzez nieudany projekt piramidy łamanej, do piramidy Cheopsa. Co ciekawe, po opanowaniu techniki zapewniającej wysoką jakość z nieznanych powodów (politycznych, ekonomicznych lub religijnych) następne piramidy były już niższe i potem w ogóle zaniechano ich budowy. Dla piramid stosowano jedną jednostkę miary, ale ogólnie jednostki miar nie były ujednolicone, co prowadziło do wielu problemów. Miary wywodziły się zwykle z odległości pomiędzy poszczególnymi punktami ciała człowieka lub innymi znanymi wielkościami. Ponieważ ludzie bardzo różnią się budową ciała wyniki nie były identyczne, co prowadziło do konieczności wprowadzenia ujednoliconych jednostek, ale ich nazwy wywodziły się z części ciała, np. stopa, łokieć. Strona 3 (23)

4 W niektórych dziedzinach (np. pomiar czasu) nie posiadano ani precyzyjnych narządzi ani potrzeby ich stosowania, jednak system podziału czasu opracowany w Babilonie z podziałem dnia na 12 godzin, a godziny na 60 minut, obowiązuje wszędzie do dzisiaj, mimo że jest niezgodny ze stosowanym powszechnie systemem dziesiętnym. Często wysoką jakość uważano za powinność wobec bogów, za przestrzeganie jakości w imieniu bogów występowali kapłani, którzy bardzo starannie pilnowali przestrzegania jakości. Jednak w sytuacji, gdy występowały problemy z jakością, próbowano rozwiązać je za pomocą przepisów prawnych. Niewątpliwie takie problemy występowały w budownictwie w starożytnej Mezopotamii, domy budowano tam z cegły wypalanej na słońcu (czyli gliny zmieszanej ze słomą), która była wyrobem stosunkowo nietrwałym. Musiały zdarzać się wypadki bo w pierwszym znanym obecnie kodeksie opisującym zbiór praw zwanym kodeksem Hammurabiego 1 napisano: Jeśli budowniczy wybuduje dom dla mieszkańca i wykona jego konstrukcję tak słabą, że dom się zawali i spowoduje śmierć właściciela, to budowniczy powinien być zabity. Jeśli zawalenie się domu spowoduje śmierć syna właściciela, to należy zabić syna budowniczego. Jeśli przy zawaleniu domu zniszczone zostanie dobro, to budowniczy ma wykonać to wszystko co zostało zniszczone, ponieważ nie wybudował domu wystarczająco mocno, powinien więc odbudować go na własny koszt [Kodeks 1750 r p.n.e.]. Pojawiły się (choć znacznie później) także dokumenty potwierdzające gwarancje. Pierwsza znana, spisana na tabliczce glinianej, gwarancja pochodzi z Babilonu z okresu panowania perskiego i brzmi:. Co się tyczy złotego pierścienia ze szmaragdem, gwarantujemy, że w ciągu dwudziestu lat szmaragd ten nie wypadnie z pierścienia. Gdyby szmaragd wypadł ze złotego pierścienia przed upływem ciągu dwudziestu lat, wypłacimy Bel-nadinszunu owi odszkodowanie w wysokości dziesięciu mana srebra. Jako podpis odciski dużych palców Bel-ahiddina, Belszunu a i Hatina [Gwarancja 429 p.n.e.]. 1 Kodeks Hammurabiego jeden z kilku ale pierwszy zachowany w stanie kompletnym i najbardziej znany zbiór przepisów prawnych wydanych przez trzeciego króla Babilonu około 1750 roku przed naszą erą. Podstawową zasadą było oko za oko ząb za ząb, w przeciwieństwie do np. poprzedniego kodeksu Urannamy, wcześniejszego o około 400 lat zachowanego jedynie we fragmentach, w którym zastosowano zasadę odszkodowania finansowego. Strona 4 (23)

5 Warto podkreślić, że właśnie podbicie terenów Mezopotamii przez państwo perskie, a wtedy pojawiła się gwarancja, zakończyło okres obowiązywania systemu praw opartych na kodeksie Hammurabiego. Jakość w budownictwie starożytnej Grecji Starożytna Grecja ma wiele osiągnięć, w tym: początki matematyki, techniki, współczesnej nauki, filozofii. Bardzo znaczące były osiągnięcia w obszarach: Ekonomii, budowy okrętów, rolnictwa, obróbki metali, budownictwa. Właśnie jakość w budownictwie wskazuje na duże jej znaczenie w życiu powszechnym. W budownictwie świątynnym podstawowe znaczenie miał architekt. Projektował on świątynie i doglądał jej budowy do końca. Na wykonanie świątyni zawierał kontrakt z kapłanami. Projektował też model świątyni. Model służył do wykonywania budowli przez rzemieślników. Planowanie było bardzo staranne i obejmowało wiele różnorodnych aspektów, takich jak: jakość marmuru, osiągnięcie celów politycznych poprzez upiększanie miasta, dyskusja i ocena modelu przez władze i mieszkańców miasta. Takie podejście, oparte na prezentacji modelu przed przystąpieniem do budowy, jest zresztą stosowane do dzisiaj w gospodarce przestrzennej, np. przed zatwierdzeniem przez mieszkańców i władze planu nowego osiedla. Natomiast obecnie budynki wykonuje się w oparciu o plany wykonane na papierze, a nie trójwymiarowe modele. Postęp w budownictwie w starożytnej Grecji dokonywał się jednak powoli, gdyż nowe osiągnięcia architektoniczne wymagały eksperymentów, często kończących się niepowodzeniem. Strona 5 (23)

6 Planowanie i kontrolowanie jakości również było istotne, np. poprzez wykorzystanie specjalnego bloku zwanego kanon, powlekanego czerwoną farbą w celu wykrycia szczelin połączeń. W razie wykrycia nieprawidłowości, budowlę rozbierano. Zdarzały się jednak problemy i pojawiała się konieczność stosowania różnego rodzaju kar i ograniczeń, a w przypadku naruszeń kontraktu architekta można było pozwać do sądu aby nałożono na niego karę pieniężną. Jakość w starożytnym Rzymie W starożytnym Rzymie opracowano wysoce rozwinięte technologie, takie jak: pomiary terenu, wydzielenie działek, kartografia. Wykorzystano je do budowy i rozbudowy miast zwłaszcza na obszarach zdobytych oraz do zagospodarowania terenów rolniczych. W Rzymie opracowano: standardy jakości, metody i narzędzia pomiarowe, wdrożono wysoką jakość cegieł i rur w celu niezawodnego i taniego budownictwa, zastosowano normalizację, np. wspomniane rury i cegły były na terenie całego imperium rzymskiego jednakowej wielkości. Cegły i rury były wykonywane w czasach imperium rzymskiego poprzez wypalanie w piecach i były tak dobrej jakości, że po upadku imperium przez wieki rozbierano stare rzymskie budowle aby cegły wykorzystać do wznoszenia kolejnych domów. Podstawowym założeniem budownictwa w Rzymie były podział zadań; np. zadaniem architekta nie było określanie materiału, który ma być używany do budowy. Każda budowla była rozpatrywana w trzech aspektach: zastosowanej techniki budowlanej, za to odpowiadał budowniczy, wspaniałości, której koszt musiał być oceniany przez ciała kontrolujące, projektu architektonicznego - co przynosiło chwałę architektowi. Strona 6 (23)

7 Podział na funkcje architekta i budowniczego obowiązuje zresztą do dziś i jest głęboko uzasadniony ze względów oczekiwań społecznych, kosztów i ryzyka. Zamawiający ma możliwość ocenić projekt i zdecydować o jego przyjęciu, odrzuceniu lub konieczności dokonania poprawy. Zmiana projektu jest stosunkowo mało pracochłonna w porównaniu do zmian w gotowym budynku. Budowniczy, mając zatwierdzony projekt, może ze znacznie mniejszym ryzykiem wykonywać prace, gdyż w projekcie są uwzględnione wymagania klienta oraz warunki terenu, a zadaniem budowniczego jest tyko spełnienie tych wymagań, czyli osiągnięcie jak najwyższej jakości przy określonym poziomie kosztów. Szkoda, że do podobnych doświadczeń nie dopracowano się jeszcze w informatyce. W starożytnym Rzymie ogromne znaczenie przykładano także do instrumentów pomiarowych i organizacji. Znakomitym przykładem organizacji była armia rzymska, która przed każdym noclegiem przygotowywała sobie obóz warowny starannie umocniony, zbudowany w sposób określony standardowymi założeniami. W wielu obszarach armia też budowała drogi rzymskie, które były wykonywane tak starannie, że niektóre z nich przetrwały do czasów współczesnych. Na szczególne znaczenie zasługuje także system akweduktów, dostarczających świeżą wodę do miast rzymskich; dopiero w XIX wieku ponownie zaczęto rozbudowywać systemy kanalizacyjne na takim samym poziomie jak w starożytnym Rzymie. Wraz z rozpadem imperium rzymskiego większość ze znanych ówcześnie rozwiązań została zapomniana lub zaniechana, np. beton. Jakość w Średniowieczu i w okresie Odrodzenia Cechy rzemieślnicze i ich rola w jakości Po upadku imperium rzymskiego na zachodzie Europy jakość wykonywanych wyrobów podupadła, co szczególnie widać na przykładzie budownictwa; najwspanialsze budowle z okresu wczesnego średniowiecza w Europie wznosili Maurowie na terytorium zajętej przez nich Hiszpanii. Dopiero później, po okresie wypraw krzyżowych i podboju przez krzyżowców Konstantynopola, podobne budowle zaczęto wznosić w pozostałych krajach Europy. Zwiększenie znaczenia jakości w Europie działo się nie jak poprzednio poprzez wymogi władców, ale poprzez powstawanie cechów rzemieślniczych. Celami powstawania cechów rzemieślniczych było: Zbieranie godnych i umiejętnych rzemieślników. Strona 7 (23)

8 Ochronę siebie i społeczeństwa przed nieuczciwymi pracownikami. Stosowano w tym przypadku czeladnictwo, egzaminy, znaki towarowe, tajemnice handlowe, inspekcje, również kary. Zapewnienie równości wewnątrz cechów. Cechy próbowały zapewnić gwarancje tych samych warunków egzystencji pomiędzy swoimi członkami. Stosowano ograniczenie liczby czeladników i uczniów, wspólne kupowanie surowców i dzielenie ich między członków cechu; ograniczenie liczby sprzedawanych towarów, mieszkanie przy jednej ulicy, poddawanie się nadzorowi i inspekcjom Podstawowym sposobem nadzoru nad jakością było stosowanie znaków towarowych. Znak towarowy określał wykonawcę i miasto jego pochodzenia. W celu identyfikacji wykonawcy stosowano spisy wszystkich członków cechu. Przeprowadzano również inspekcje jakości; np. w przypadku sukna rozróżniano 4 klasy jakości oznaczane ołowianymi plombami przez specjalnie wybranych członków cechu, zwykle cieszących się największym uznaniem. Podstawowym celem wykonywania prac o najwyższej jakości była satysfakcja, a nawet duma z wykonywanej pracy, mistrz nie mógł dopuścić do wykonania wyrobu złej jakości, i gdyż byłyby skompromitowany, gdyby przystawił swój znak firmowy na wyrobie złej jakości, albo wyrzucony z cechu, gdyby nie oznaczył wyrobu swoim znakiem. Z kolei rzemieślników spoza cechu określano jako partaczy, co do dziś jest symbolem złej jakości wyrobów. Skandynawskie sagi opiewają historię jak mistrz szkutniczy zniszczył budowany pod jego nieobecność drakkar czyli statek wikingów, bo nie był on wystarczająco dobrze zaprojektowany i wykonany. Arsenał Wenecki W XVI wieku Arsenał Wenecki osiągnął największy poziom swoich organizacyjnych i technicznych możliwości. Stanowił wówczas podstawowy element obrony miasta. W porcie znajdowało się wówczas 25 galer w pełni uzbrojonych i przygotowanych do żeglugi. Pozostałe (nawet 75 galer) oczekiwało w suchym doku i wymagało tylko uszczelnienia. Galery z Wenecji były już wtedy od kilku wieków uważane za najlepsze w basenie Morza Śródziemnego i chociaż postęp konstrukcyjny nie był wtedy szybki, organizacja i jakość odgrywała decydujące znaczenie. Chociaż Republika Wenecka była związkiem kupieckim, to jednak Arsenał Wenecki był firmą państwową. Zwykle zatrudniano w nim mistrzów z prywatnych stoczni, dopóki miasto nie zdecydowało o zatrudnieniu ich na stale. Czasami umożliwiano zdawanie egzaminów czeladnikom. Liczba pracowników wynosiła zwykle około 2400 (w okresie bitwy pod Lepanto osób). Strona 8 (23)

9 Podstawą przewagi Arsenału nad innymi stoczniami tego okresu było mistrzostwo pracowników oraz wysoka jakość surowców, np. wszystkie dęby w republice stanowiły własność państwa. [Juran 1995] Arsenał Wenecki był przykładem zapewnienia wysokiej jakości w kluczowym dla Wenecji obszarze, jakim była budowa okrętów, takie rozwiązanie nie było powszechne, gdyż w większości przypadków produkcja okrętów była wykonywana w stoczniach prywatnych. W przypadku nacisków zamawiającego mogło to prowadzić do katastrofy, jaką było zatonięcie w porcie, szwedzkiego królewskiego okrętu Vasa, w ciągu kilku minut po odcumowaniu. W tym przypadku, nie było jak kilka wieków wcześniej, mistrza, który zniszczyłby nieudane dzieło, nie było też obliczeń stateczności, które uniemożliwiłyby zrealizowanie nieprzemyślanego życzenia króla szwedzkiego, jakim było zwiększenie siły ognia poprzez dodanie dodatkowych dział, Nadzór państwa nad jakością Car Rosji - Piotr I - podobno przez pół roku przebywał incognito na terenie Holandii i tam podpatrywał ich osiągnięcia w zakresie nowego podejścia do jakościowych i innych nowoczesnych rozwiązań technicznych. Przykładem takich projakościowych działań był ukaz carski z 1723r. Rozkazuję wychłostać i zesłać na wygnanie do pracy w klasztorze właściciela fabryki w Tule Korniła Biełogłazowa, ponieważ on podlec, ośmielił się państwowemu wojsku sprzedać złe pistolety i fuzje. Starszego kontrolera Fomu Mitwy wychłostać i wysłać do Azowa, żeby nie stawiał pieczęci na źle wykonanej broni. Kancelarię przenieść do Tuły, aby ta dzień i noc śledziła jakość broni. Niech urzędnicy sprawdzają jak kontrolerzy pieczęci stawiają. Niech sami sprawdzają i obserwują, a z dwóch strzelb co miesiąc strzelać aż się zepsują i patrzeć co trzeba poprawić. Jeżeli broń zawiedzie w czasie walki to winnych bić po gołej skórze, właścicielowi 25 batów i zabrać czerwońca za każdą broń, głównego kontrolera bić do nieprzytomności, starszego przenieść do podoficerów, kontrolera zdegradować do pisarzy a młodszego pozbawić niedzielnej czarki przez cały rok. Nowemu właścicielowi fabryki Demidowowi nakazuje zbudować starszemu kontrolerowi i kontrolerowi pokoje nie gorsze od pokoi właściciela, jeżeli będą gorsze niech się Dawidow nie obraża każę ściąć mu głowę [Ukaz 1723] W dokumencie szczególnie interesujące są dwa fragmenty: prowadzenie badań niezawodnościowych wybranej próbki produktów oraz kara śmierci za wywyższanie się właściciela nad mianowanym przez cara kontrolerem. W tym przypadku można zastosować dwie interpretacje - nie należy być ważniejszym od przedstawiciela cara (polityczna) albo jeżeli kontroler ma takie pomieszczenia jak właściciel to takie samo jest znaczenie kontroli (jakościowa). Strona 9 (23)

10 We współczesnym przemyśle dopiero niedawno zaczęto zalecać podporządkowanie bezpośrednio kierownictwu, działu zapewnienia jakości lub pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością. Nadal jednak brakuje zrównania poziomu nadzoru nad jakością z kierownictwem firmy jak było XVIII wieku w Rosji, a zapewne i w innych inspekcjach królewskich na zachodzie Europy. Jakość w Cesarstwie Chińskim Gospodarka w Cesarstwie Chińskim była scentralizowana, mimo że występowały firmy: cesarskie (nawet do kilkunastu tysięcy osób); prywatne (do 100 osób) i rodzinne. Znaczenie władzy dworu cesarskiego było podstawowe. Dwór też ustanawiał standardy jakości i zapewniał ich przestrzeganie Jakość w starożytnych Chinach była nadzorowana od czasów najdawniejszych, co pokazuje np. fragment prawa z dynastii Zhou (XII-VII w. p.n.e) Narzędzia poniżej standardu nie są dozwolone do sprzedaży na rynku. Wozy poniżej standardu nie są dozwolone do sprzedaży na rynku. Bawełna i jedwab, których jakość i wielkość nie spełniają standardu nie są dozwolone do sprzedaży na rynku. Zbliżone rozwiązania stanowiły prawa z dynastii Tang ( r n e) - okresu największej ekspansji Chin: Wszystkie łuki i strzały, noże i lance są dozwolone do sprzedaży tylko po spełnieniu warunków określonych we wzorach i podaniu pełnych nazwisk wytwórców Podobnie z pozostałymi artykułami. Urzędnicy feudalni mają konfiskować wszystkie fałszywe i nieoznaczone wyroby na rynku. Te wyroby, które nie spełniają wymagań dotyczących wielkości i długości mają być zwracane (do wytwórcy) [Juran 1995]. Przykładem niezwykłej jakości są dzwony z brązu z 438 r. p.n.e, które po odkopaniu kilkanaście lat temu nadal nadają się do zastosowania i raz na rok odgrywany jest na nich koncert. Przepisy chińskie rygorystycznie określały czas szkolenia, a nawet sposób liczenia pracochłonności. Liczba i złożoność pracy ludzkiej powinna być obliczana na początku, a dopiero potem liczone wartości średnie osoby zajmujące się wierceniem, wycinaniem, obrabianiem i odlewaniem złota, srebra, miedzi i żelaza wymagają 4 lata szkolenia, osoby wykonujące wozy i instrumenty muzyczne - 3 lata, Strona 10 (23)

11 osoby wykonujące wyroby z bambusu i laki - 2 lata, itd. [Juran 1995] Cywilizacja chińska rozwijała się nieprzerwanie przez tysiące lat, podobnie system sterowania jakością. Poziom sterowania jakością w dawnych Chinach był na bardzo wysokim poziomie, oparty był na gromadzeniu doświadczeń; dotyczył także projektowania i materiałów. Nic dziwnego, że wyroby chińskie z okresu cesarstwa cieszyły się na świecie ogromnym uznaniem. Ciągłość historyczna była także związana z konserwatyzmem i niewielkimi zmianami w organizacji i technologii. Scentralizowana władza ograniczała rozwój np. wielkie wyprawy potężnych flot cesarskich z początku XV wieku zostały zakazane przez cesarza, a warto podkreślić że ówczesne statki chińskie były znacznie większe i doskonalsze od statków Kolumba. Priorytet związany z jakością był ściśle związany z władzą monarszą i wspomagany przez biurokrację. Ściśle scentralizowany system w istotny sposób hamował inicjatywę rzemieślników i spowalniał rozwój chińskiej gospodarki [Juran 1995]. Jakość w XIX w. Rozwój manufaktur Pierwsze manufaktury pojawiły się jeszcze w XVII wieku, a następnie w znacznie większej liczbie w XVIII w. Ideą manufaktur było zatrudnienie dużej liczby pracowników w jednym miejscu. Pracownicy ci byli znacznie słabej wyszkoleni niż zatrudnieni w cechach, przeważnie byli to chłopi, pozbawieni możliwości pracy na roli, zaczęto też zatrudniać coraz częściej kobiety, Na szeroką skalę zastosowano podział pracy oraz wykorzystywano nowe zdobycze techniki. Zwiększano, a nie ograniczano produkcję, ale zwykle odbywało się to także kosztem jakości. Słabo wyszkolony personel pozbawiony na dodatek zadowolenia z wykonywanej pracy i odpowiedzialności za wyrób, nie starał się utrzymywać jakości tylko pracować za marne pieniądze, często przez kilkanaście godzin na dobę. Upadek systemu cechowego a jakość Podstawową koncepcją gospodarczą drugiej połowy XVIII wieku w Anglii i początku XIX w. był liberalizm. Liberalizm zakładał zerwanie z przestarzałymi zwyczajami, uwolnienie indywidualności i ekonomii ze starych więzów. Liberalizm, ale także w postaci politycznej był silnie propagowany przez Rewolucję Francuską, w klimacie liberalizmu nie było miejsca na sterowanie jakością. W krajach zalewanych tanimi produktami z Wielkiej Brytanii system cechowy upadł; nowe przedsiębiorstwa poświęciły jakość na rzecz wydajności. Liberalizm dawał Strona 11 (23)

12 niezbędną wolność, ale wkrótce usterki, brak smaku i nieatrakcyjność nowych produktów dały o sobie znać. W Wielkiej Brytanii znaczenia nabierał bilans handlowy, potrzeba produkcji tanich wyrobów. Poprzez zapewnienie pracy masie biednych osób zwiększano produkcję pojawiały się także dążenia do doskonalenia procesów produkcyjnych. Był to początek rewolucji technicznej, ale odbywało się to kosztem jakości Jakość w XX wieku Problemy z jakością na początku XX w. Zainteresowanie jakością powróciło na początku XX w. Produkcja na tyle wzrosła, że obywatele coraz bardziej zwracali uwagę na trwałość i niezawodność wykonywanych towarów. Robotnicy niemieccy korzystając z doświadczeń wielu wieków istnienia systemu cechowego nie zatracili umiejętności starannego wykonywania wyrobów, nawet w warunkach przemysłowych i często wyroby made in Germany były symbolem dobrej jakości. Nadal istniały elementy nadzoru państwowego, chociaż jakość wyrobów nie była najwyższa. Przykładami problemów ze sprzętem był np. atak pierwszych czołgów brytyjskich w Cambrain w 1917r.. Po pierwszym dniu zdumiewającego sukcesu jakim było się wdarcie na 10 kilometrów na teren wroga, drugiego dnia natarcie stanęło, zabrakło czołgów i to nie dlatego że zostały one zniszczone ogniem wroga, bo straty były nieznaczne. Z kilkuset czołgów atakujących pierwszego dnia, nazajutrz pozostało sprawnych kilkanaście, inne się po prostu zepsuły. Innym przykładem jest katastrofa Titanica, co prawda dopiero niedawno ustalono, że rzekomo niezatapialny statek, zatonął z powodu złej jakości nitów, które pękały po zderzeniu z górą lodową; a liczba ofiar spowodowana była decyzją projektanta, który ze względów estetycznych ograniczył liczbę łodzi ratunkowych. Jakość w XX wieku rozwijała się coraz szybciej dzięki wprowadzenie coraz to nowszych narzędzi kontroli jakości a później metod zapewniania i zarządzania jakością. Inspekcja jakości Pierwszy etap to wprowadzenie inspekcji jakości, w zakładach Forda w 1910 roku, zostali wydzieleni pracownicy do kontrolowania jakości kontrolerzy. Przedtem oprócz kontroli wojskowej takich pracowników nie było, ich rolę spełniał mistrz, który oczywiście musiał przy tym kierować pracą kilkunastu lub kilkudziesięciu pracowników, a nie jak w cechach kilku czeladników. Kontrolerzy zajmowali się także odzyskiwaniem, sortowaniem wyrobów, niekiedy kalibrowaniem narzędzi. Zaczęto Strona 12 (23)

13 stosować działania korygujące, a czasami identyfikację źródeł niezgodności ze specyfikacją. Ogólnie jednak sprawa kontroli jakości nie była sprawą podstawową, liczono że jakością zajmą się robotnicy nadzorowani przez mistrza. Charakterystyczny jest artykuł Adamieckiego - twórcy polskiej naukowej organizacji pracy - który zwracał uwagę na konieczność stosowania kontroli jeszcze w 1930r., właśnie samo zwrócenie uwagi tą sprawę świadczy że występowało zjawisko rezygnowania z kontroli [Adamiecki 1927]. Kontrola jakości Początki kontroli jakości pojawiły się około 1930 roku, gdy po raz pierwszy zaczęto stosować: samokontrolę, badania wyrobów, zastosowanie statystyki do oceny jakości wyrobów, kontrolę dokumentacji. Fundamentalne znaczenia miały tutaj prace Shewharta, który zaproponował karty kontrolne, jako podstawowe narzędzie do statystycznego nadzoru nad jakością produkcji, zresztą stosowane do dzisiaj [ISO 8258]. Podejście statystyczne stosowane nie tylko w procesie produkcyjnym, ale także do odbioru wyrobów miało podstawowe znaczenie w czasie drugiej wojny światowej, kiedy uruchomiono masową produkcję broni i sprzętu wojskowego. Do produkcji sprzętu wojskowego każda ze stron podeszła inaczej. Niemcy opierali się głównie na wykorzystaniu pracy przymusowej, co mimo wysokich kwalifikacje przymusowych robotników wcale nie zapewniało dobrej jakości ze względu na ich niechęć do produkcji dla wroga. Kraje koalicji antyfaszystowskiej wykorzystały natomiast w znacznym stopniu pracę kobiet, co prawda kobiety były znacznie słabiej wyszkolone do pracy w przemyśle, ale za to starały się pracować jak najlepiej, myśląc o swoich mężczyznach walczących na froncie. Narzędzia statystyczne i inne sposoby kontroli jakości okazały się w doskonaleniu pracy niezwykle przydatne. Zapewnienie jakości Kolejną fazą podejścia do jakości jaką było zapewnienie jakości rozpoczęła się od około 1950, zaczęto wówczas stosować audity jakości, zawansowane planowanie jakości, spójne księgi jakości, kontrolę nad procesami, analizę kosztów jakości, analizę postaci i skutków uszkodzeń (FMEA), włączenie operacji nieprodukcyjnych do zagadnień analizowania jakości. [Dahlagaard 2000] Takie znacznie bardziej nowoczesne podejście rozwijało się jednak przez wiele lat. Po wielkim zwycięstwie w II wojnie światowej wcale jakość nie była najważniejsza, ponownie zwyciężał prymat ilości nad jakością. Jeden z uznanych później za guru jakości Deming, - wybitny statystyk - którego prace przyczyniły się do zwycięstwa w Strona 13 (23)

14 czasie wojnie nie był rozumiany w Ameryce Północnej. Natomiast w Japonii sytuacja była inna - kraj przegrał wojnę, gospodarka leżała w gruzach, a przysłowiowa niska jakość japońskich wyrobów nie ułatwiała sprzedaży zagranicą, co było niezbędne dla kraju nie posiadającego źródeł surowców. Deming zaproponował rozwiązania, które stały się podwalinami pod późniejszą japońską jakość. Jednak japońska jakość była opracowana głównie przez Japończyków to oni doprowadzili jakość ponownie do bezpośrednich wykonawców robotników, którzy zajmowali się doskonaleniem jakości na swoim stanowisku pracy m.in. w tzw. kołach jakości. W 1953 zaproponowano w Japonii - 7 narzędzi doskonalenia jakości, zwanych obecnie starymi, takich jak: lista zbiorcza, histogram, diagram korelacji, karty kontrolne, diagram Pareto, schemat blokowy, diagram Ishikawy. A w roku 1970 przedstawiono 7 nowych narzędzi doskonalenia jakości: diagram pokrewieństwa, diagram zależności, drzewo decyzyjne, diagram matrycowy, matrycowa analiza danych, diagram procesu decyzyjnego, diagram sieciowy (strzałkowy). Wszystkie te narzędzia były dostosowane do poziomu przeciętnego robotnika, który mógł je stosować na swoim stanowisku pracy Strona 14 (23)

15 W Europie i Stanach Zjednoczonych rozwój prowadzony był jednak poprzez opracowanie narzędzi zapewniania jakości, wywodzących się z podejścia wojskowego, których ukoronowaniem były normy ISO serii Systemy zapewniania jakości zgodnie z normami ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 wywodzą się z norm wojskowych, wojsko miało dość ciągłej kontroli wykonanej produkcji nawet za pomocą metod statystycznych, wojsko chciało wyrobów dobrej jakości. Najlepszym znanym wówczas (lata sześćdziesiąte XX w.) sposobem zapewniania jakości było wprowadzenie standardów działania projakościowego do wytwórców. Zaproponowanie pierwszych norm z tego zakresu spowodowało zainteresowanie wytwórców dostarczających wyroby dla wojska. Przełomu dokonała Wielka Brytania w której w 1978 r. opracowała normę BS 5759 pierwowzór norm ISO serii 9000, pierwszą normę do powszechnego zastosowania w przemyśle. Chronologia powstawania norm ISO serii 9000 przedstawia się następująco 1978 norma BS norma ISO 8402 terminologiczna 1987 normy ISO 9000,9001,9002,9003,9004 systemy zapewniania jakości normy wspomagające ISO 10011, znowelizowane normy ISO 9000,9001,9002,9003, norma ISO 9000,9001,9004:2000 systemy zapewniania jakości 2002 norma ISO zalecenia dla audytu 2004 norma ISO wytyczne dla jakości w informatyce 2005 Norma ISO 9000:2005 poprawiona norma terminologiczna 2008 Norma ISO 9001:2008 nowe wydanie normy z 2000r z niewielkimi zmianami Do roku 2000 wszystkie normy dotyczyły systemów zapewniania jakości, czyli określały jak zapewnić, że jakość będzie stała i zgodna z jakością produktów dostarczonych do pierwszego badania. Normy osiągnęły ogromny sukces w Europie, a potem na świecie, stały się też podstawą budowy systemów jakości w firmach. Były jednak bardzo krytykowane ze względu na nadmierne zbiurokratyzowanie oraz ograniczanie inicjatywy i przedsiębiorczości. Strona 15 (23)

16 W miarę opracowywania norm pojawiło się i rozwinęło na świecie, wywodzące się zresztą z doświadczeń japońskich i prac Deminga oraz Jurana podejście zwane Total Quality Management - zarządzanie przez jakość. Zarządzanie przez jakość (TQM) Zarządzanie przez jakość to całościowa wizja organizacji nakierowana na jakość, realizowana poprzez: ciągłe doskonalenie jakości i organizacji, pojęcie wewnętrznych klientów czyli stosowania zasady działania wewnątrz organizacji na zasadzie wzajemnych korzyści obu współpracujących stron, zapobieganie problemom jakościowym, a nie ich usuwanie, współudział wszystkich zatrudnionych w doskonaleniu, indywidualna adaptacja do zagadnień jakościowych, przywództwo w kierowaniu firmą, a nie tylko narzucanie swoich poleceń bez liczenia się ze zdaniem pracowników, podejście procesowe i zmiana procesów w celu doskonalenia skuteczności i efektywności w działanie projakościowe organizacji, włączenie dostawców i klientów do zarządzania jakością poprzez osiąganie wzajemnie korzystnych powiązań w tym pomoc dostawcom w uzyskanie odpowiedniej jakości, praca zespołowa nad rozwiązywaniem zagadnień jakościowych [Dahlagaard 2000]. Zarządzanie przez jakość stało się podstawą podejścia projakościowego w gospodarce i było bardzo energicznie wprowadzane w Stanach Zjednoczonych w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, niekiedy samo wprowadzanie tego rozwiązania nie było zgodne z ideą TQM. Obecnie zarządzanie przez jakość zostało włączone do norm ISO serii 9000 wydania 2000, które zalecają zastosowanie 8 zasad zarządzania jakością: Orientacja na klienta. Przywództwo. Zaangażowanie ludzi. Podejście procesowe. Strona 16 (23)

17 Podejście systemowe do zarządzania. Ciągłe doskonalenie. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami. TQM zostało w znacznym stopniu włączone do systemów zarządzania jakością, które obecnie uważane są za podstawę działań projakościowych w firmie i rzadko wspomina się o nim. Pojawiają się także nowe rozwiązania takie jak np. sixsigma, ale nie są one nawet w niewielkim stopniu tak rozpowszechnione jak normy ISO serii Odrębnym aczkolwiek bardzo przydatnym sposobem wykorzystania zaleceń TQM są nagrody jakości, takie jak na przykład Polska Nagroda Jakości [www.pnj.pl] czy europejski model doskonałości. Zmiany w historii jakości Chociaż Crosby pisał, że jakość jest za darmo [Crosby 1979], w historii jakości następowały jednak okresy gdy uważano że jakość jest zbyt kosztowna, żeby zwracać uwagę na nią lepiej produkować tanio marnie, ale szybko. Wydaje się że wszystko zależało od znaczenia konsumentów i kto był decydującym konsumentem. Znaczenie konsumentów a jakość Zainteresowanie jakością rośnie wraz ze wzrostem znaczenia konsumentów, np. gdy konsumentami są: Kapłani powołujący się na wpływy u swoich bogów Władcy, królowie, cesarze zwłaszcza w scentralizowanym silnym państwie Wielcy panowie, magnaci, ogólnie arystokracja mająca władzę, która mogła wymusić jakość Wojsko, które ze zrozumiałych względów nie chce posługiwać się bronią i sprzętem złej jakości zwłaszcza w czasie wojen bo w okresie pokoju bywały okresy obniżenia jakości Silne ruchy konsumenckie wymuszające na władzach działania projakościowe w celu ochrony obywateli Znaczenie jakości spada gdy do głosu dochodzą: Kupcy chcący jak najkorzystniej sprzedać wyroby atrakcyjne dla klienta ale tanie często o niskiej jakości. Strona 17 (23)

18 Handlarze zainteresowani zyskiem i zachwalający często w nieuczciwy sposób swoje wyroby - kuszący też niską ceną zakupu, bez zwracania uwagi na nietrwałość oraz wysokie koszty eksploatacji. Przemysłowcy chcący produkować tanio i masowo często kosztem jakości ale w dążeniu do uzyskiwania maksymalnego zysku, często obniżają oni jakość swoich wyrobów, a zwłaszcza ich trwałość, aby można sprzedać kolejne wyroby. Wynalazcy, a ogólnie firmy proponujące nowe rozwiązania zainteresowane są jak najszybszym uzyskaniem efektów z nakładów poniesionych na badania, czasami zresztą prowadzi to do fatalnych skutków np. w przemyśle farmaceutycznym. Znacznie jakości też spada zwykle w sytuacji niedoboru towarów, gdy nie ma czego kupić, ludzie nie zwracają uwagi na jakość, jest to zresztą zasada działająca w cyklu, brakuje towarów więc kupujemy wyroby gorszej jakości, które są mniej trwałe i bardziej zawodne, trzeba więc trzeba kupić kolejne, co powoduje wzrost popytu i brak towarów. Jakość a nowoczesność Wielu teoretyków uważa, że synonimem jakości jest nowoczesność wyrobów, [Kolman 2002], jednak w rzeczywistości wyroby najbardziej nowoczesne, nie są wysokiej jakości, czyli jakość, to nie to samo co nowoczesność. Najlepsze wyroby powstają w długim procesie doskonalenia. Nowoczesne wyroby w chwili pojawienia się nie mają wysokiej jakości, ale mogą być atrakcyjne, gdyż realizują nowe potrzeby społeczne, często zresztą nigdy przedtem nie określane. Są agresywnie reklamowane i popierane, a w niektórych dziedzinach, np. takich jak moda - nowoczesność decyduje o zadowoleniu klienta. Jakość, a presja na efektywność Wzrost liczby produkowanych wyrobów, a także presja na efektywność zwykle pogarsza ich jakość, gdyż żeby produkować więcej trzeba zatrudnić więcej ludzi, przenieść produkcję do miejsc gdzie jest nadmiar siły robocze, najlepiej taniej, czyli o niskich kwalifikacjach, lub mającej niską świadomość swojej wartości, co zwykle jest związane z brakiem świadomości jakości. Często wyższą efektywność osiąga się przez rezygnację z niektórych działań kontrolnych, nadal stosuje się preferencje zakupowe po najniższej cenie (co szczególnie widoczne jest w polskich zwyczajach zamówień publicznych), w nowych wersjach produktów rezygnuje się z zaproponowanych wcześniej rozwiązań i zabezpieczeń, gdyż są kosztowne i używane przez małą część klientów. Obniżenie bezpieczeństwa gdyby nie presja i wymagania państw mogło by, doprowadzić do wzrostu zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Strona 18 (23)

19 Obecna faza przenoszenia wielu zakładów do Chin czy Indii, spowodowała obniżenie przeciętnej jakości wyrobów, które są jednak znacznie tańsze. Najpoważniejszym problemem jest jednak produkowanie wyrobów niższej jakości przez producentów znanych marek. A marka firmy to właściwie wynik osiągnięć poprzednich okresów zwłaszcza zakresie jakości. Wydaje się, że zapobiec temu można stosując nowoczesne technologie kontrolno pomiarowe, ale nie jest to w pełni prawdą, nowoczesna technologia pozwala nadzorować jakość w takim zakresie w jakim jest zastosowana, czyli nie zapobiegnie wprowadzeniu złej jakości przez człowieka w celu zwiększenia natychmiastowego zysku. Ostatnie problemy z jakością wyrobów produkowanych w Chinach wynikają albo z błędów projektowych, albo zastosowaniu tańszych substytutów półproduktów, albo elementarnej nieznajomości szkodliwego działania niektórych substancji, czy wykorzystania ich do fałszowania wyników badań (występuje to zwłaszcza w przemyśle spożywczym) Cykliczne zmiany znaczenia jakości Historycznie można wyróżnić fazy wzrostu znaczenia jakości i jego zmniejszenia. Doskonalenie jakości następowało zwykle w okresie powolnego rozwoju silnego zcentralizowanego państwa lub lokalnej społeczności (wspólnoty pierwotne, Egipt, Rzym, Cesarstwo Chińskie) W sytuacji postępu technicznego, nowych odkryć i wynalazków zainteresowanie jakością spadało, odbywało się tak zwykle w sytuacji silnej konkurencji pomiędzy miastami państwa lub państwami oraz gwałtownego rozwoju handlu (Sumer, Starożytna Grecja, Odrodzenie), także rozwój kapitalizmu w XIX i XX wieku. Oczywiście zdarzają się także katastrofy, które przerywały rozwój cywilizacji i powodowały obniżenie jakości ze względu na brak możliwości wytworzenia towarów, np. poprzez brak wykwalifikowanych pracowników czy utratę odpowiedniej wiedzy, bywały takie klęski jak epidemie, wędrówki ludów i przesiedlenia, rewolucje (np. Chińska która zniszczyła projakościowe podejście w tej cywilizacji), masowe katastrofy ekologiczne takie jak wieloletnia susza itp. W jakiej fazie podejścia do jesteśmy w XXI wieku zależy to raczej od wyrobu, niektóre wyroby są na wysokim poziomie jakości, jakość innych rośnie, a jeszcze innych spada. Wydaje się zresztą że w chwili obecnej po okresie fascynacji kontrolnymi działaniami rynku, w systuacji pojawiającego się kryzysu gospodarczego będą powracać dążenia do wprowadzenia nowych rozwiązań wspierających jakość. Czytelników tej książki interesuje jednak podejście do jakości w informatyce. Strona 19 (23)

20 Jakość w informatyce Czy jakość w informatyce jest wysoka: w przypadku sprzętu raczej tak, ale nie nadmiernie, nadal wiele wyrobów jest wysokiej jakości ale niektóre zwłaszcza polecane jako absolutne nowości - nie. A jak jest w przypadku oprogramowania, które rozwijało się gwałtownie przez ostatnie dziesięciolecia, ale już od lat sześćdziesiątych XXw. mówiono o kryzysie oprogramowania. [Brook 2000]. Warto uświadomić sobie, które z przedstawionych w rozdziale metod projakościowych są stosowane w projektowaniu oprogramowania. Zamiast inspekcji stosowane jest testowanie ale w wykonaniu ręcznym jest bardzo pracochłonne i kosztowne, zwykle nie ma też środków na testowanie całego kodu. Proste narzędzia zapewnienienia jakości nie są stosowane, chociaż oczywiście czasami jest inaczej. Schematy blokowe były powszechnie stosowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przy projektowaniu algorytmów, potem wielkość programów przerosła te narzędzia. Metody zapewniania jakości są w oprogramowaniu stosowane w małym stopniu chociaż zastępują je częściowo metody zarządzania projektami. Narzędzia statystyczne praktycznie nie są stosowane, chociaż warto byłoby je wykorzystać przynajmniej w testowaniu. Ostatnio podczas szkolenia stwierdziłem, że nie są znane nawet proste metody statystyczne, które byłyby przydatne chociażby do odbioru sprzętu komputerowego. Systemy zapewniania jakości, a obecnie zarządzania jakością są stosowane w małym zakresie często bez uwzględnienia specyfiki oprogramowania. Nie są prawie zupełnie znane najnowsze standardy takie jak np. ISO/IEC [ISO 90003]. Rachunek kosztów jakości nie jest prawie zupełnie stosowany, przypominam sobie jak przedstawiałem tą koncepcję na konferencji, to znalazł się jeden z uczestników, który stwierdził że jest przestarzała, inni w ogóle jej nie znali. Jaką drogą poszło oprogramowanie. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XXw. i później zdając sobie sprawę z niskiej jakości przedstawiono doktrynę jakości wystarczająco dobrej. Wielkim zwolennikiem tego podejścia był Microsoft na czele z B.Gatesem. Jakość wystarczająco dobra miała zapełnić zadowolenie przeciętnego użytkownika, z możliwości korzystania z łatwego, intuicyjnego oprogramowania bez konieczności złożonych szkoleń i wiedzy. Oprogramowanie miało być wykorzystywane w sposób łatwy i przyjemny. Oprogramowanie było sprzedawane masowo i tanio; co powinno wystarczać do zadowolenia klienta, a fakt że było nie dopracowane i zawodne, nie miał specjalnego znaczenia, bo uciążliwości co prawda utrudniały pracę, ale wszyscy Strona 20 (23)

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny

Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Bezpieczeństwo informacji: historia i stan obecny Autorem tego rozdziału jest dr Bolesław Szomański Wprowadzenie bezpieczeństwo informacji dawniej Problem bezpieczeństwa informacji pojawił się pewnie wtedy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146

Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146 Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146 Ksi¹ ka jest kompendium wiedzy na temat systemów zarz¹dzania. Zawiera podstawy teoretyczne dla

Bardziej szczegółowo

Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC?

Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2010 1 2 Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE

Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE Dariusz SKORUPKA Dorota KUCHTA Maciej GÓRSKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE WROCŁAW 2012 Recenzenci: prof. dr hab. inż. Zbigniew Malara prof. dr hab. inż. Tadeusz Trzaskalik Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska

Bardziej szczegółowo

4. Metody systemowe zarządzania jakością

4. Metody systemowe zarządzania jakością Zarządzanie jakością w praktyce inżynierskiej 4. Metody systemowe zarządzania jakością 4.1 Metody statystyczne w zarządzaniu jakością Do podstawowych instrumentów monitorowania procesów wytwórczych należą

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN

ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN Ludosław DRELICHOWSKI Waldemar BOJAR Mariusz ŻÓŁTOWSKI ELEMENTY ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ MASZYN... każda książka jest dobra... z wyjątkiem źle napisanej... Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LX zeszyt 1 1998 ARKADIUSZ DUK BENCHMARKING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BANKACH KOMERCYJNYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM NORM SERII

Bardziej szczegółowo

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja

MARKETING. Jolanta Stanienda. Tarnów 2007. Szkolenie dla społeczności romskiej. Konsultacja Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jolanta Stanienda Konsultacja MARKETING Szkolenie dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. 1. Wstęp

BENCHMARKING. 1. Wstęp BENCHMARKING 1. Wstęp Koniecznym warunkiem rozwoju przedsiębiorstwa i podnoszenia jego pozycji konkurencyjnej jest wprowadzanie zmian. Nie zawsze wystarczają do osiągnięcia tego celu własne koncepcje i

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo