Opracował dr Janusz Zymonik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował dr Janusz Zymonik"

Transkrypt

1 PREZENTACJA 1 Wprowadzenie do problematyki jakości dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością Tel. (071) EWOLUCJA KONCEPCJI PODEJŚCIA DO PROBLEMATYKI JAKOŚCI? TQM TQM ISO 9000:2000 CWQC ISO 9000 Jakość definiowana przez pryzmat wymagań klienta Jakość definiowana jako coś co można usprawnić, doskonalić Jakość definiowana jako zespół cech obiektu Amerykańska szkoła marketingu Japońska filozofia KAIZE Średniowieczne rzemiosło, dorobek normalizacyjny Europy PLATON Jakość można zrozumieć tylko przez doświadczenie podejście subiektywne LAO TSU Jakość jest tym, co można udoskonalić ARYSTOTELES Jakość określa się poprzez cechy przedmiotu 2 1

2 Definicja jakości wg European Organization for Quality (EOQ) Jakość wyrobu jest stopniem spełnienia przezeń wymagań odbiorcy. W wyrobach przemysłowych jakość jest kombinacją jakości typu i jakości wykonania. 3 Jakość wyrobu Jakość typu Jakość wykonania Jakość eksploatacji jakość projektu jakość wzoru jakość konstrukcji jakość zamierzona jakość produkcji jakość zgodności jakość uzyskana Jakość typu odnosi się do modelu wyrobu o określonym zbiorze cech, który ma być produkowany czyniąc zadość wymaganiom stawianym przez odbiorców i konsumentów. Jakość wykonania to stopień zgodności wytworzonego wyrobu z przyjętym wzorcem (modelem). Jakość eksploatacji jest stopniem zgodności obsługi wyrobu w trakcie eksploatacji z wymaganiami projektu. 4 2

3 Relacje między wymaganiami klienta, jakością typu i jakością wykonania jakość typu (projektu) wymagania klienta 2 1 stopień spełnienia wymagań klienta 3 jakość wykonania 5 Definicja jakości wg normy terminologicznej PN-ISO 8402 :1996 (norma wycofana) JAKOŚĆ to ogół właściwości obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych. 6 3

4 Definicja obiektu (wg normy PN-EN ISO 9000:2001) OBIEKT to, co może być odrębnie opisane, rozpatrywane i oceniane. Obiektem może być: wyrób, proces, system; może być także: organizacja, osoba. 7 Definicja wyrobu i jego kategorie WYRÓB - wynik procesu. (Proces rozumiemy jako zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia). Występują cztery ogólne kategorie wyrobu: 1. usługi (np. transportowe, ubezpieczeniowe, bankowe ) 2. wytwory intelektualne (np. program komputerowy, książka, instrukcja ) 3. przedmioty materialne (np. część mechaniczna silnika ) 4. materiały przetworzone (np. smar, benzyna ) 8 4

5 Definicja jakości wg normy PN-EN ISO 9000:2001 oraz normy ISO 9000:2005 JAKOŚĆ stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. 9 Pralka Whirpool AWM 8123/L WŁAŚCIWOŚCI: sterowanie: elektroniczne pojemność: 5 kg prędkość wirowania: 1200 obr/min precyzyjna automatyka wagowa 11 Autoprogramów prania, system kontroli piany system równomiernego rozłożenia ładunku wskaźnik przebiegu programu klasa efektywności energetycznej: A zużycie energii: 0,95 kwh/cykl zużycie wody: 44 l/cykl bęben ze stali nierdzewnej samoczyszczący filtr wymiary produktu [WxSzxGł] [cm]: 85x60x54 kolor: biały 24 miesiące pełnej gwarancji Cena: 1799 zł 10 5

6 Definicja właściwości WŁAŚCIWOŚĆ - cecha wyróżniająca. Właściwość może być: przypisana do obiektu (np. cena wyrobu, sposób dostawy, właściciel wyrobu..); ten rodzaj właściwości nie ma charakteru jakościowego. inherentna czyli istniejąca sama w sobie (np. zużycie paliwa przez silnik, odporność tkaniny na gniecenie się); jest to właściwość jakościowa. 11 Definicja wymagania i jego rodzaje Właściwości inherentne (czyli jakościowe) obiektu (wyrobu, procesu lub systemu) związane są z wymaganiami. WYMAGANIE - potrzeba lub oczekiwanie, które zostało: - ustalone, - przyjęte zwyczajowo, - jest obowiązkowe. 12 6

7 Definicja jakości wg normy PN-EN ISO 9000:2001 JAKOŚĆ stopień w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania WŁAŚCIWOŚĆ (cecha wyróżniająca) potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe właściwość przypisana do wyrobu, procesu lub systemu (np. cena wyrobu, jego właściciel) właściwość inherentnna (oznacza istniejącą samą w sobie jako stałą właściwość) Są różne klasy właściwości, takie jak: fizyczne (np. właściwości mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub biologiczne), dotyczące zmysłów (np. odnoszące się do zapachu, dotyku, smaku, wzroku, słuchu), behawioralne (np. uprzejmość, uczciwość, prawdomówność), czasowe (np. punktualność, niezawodność, dostępność), ergonomiczne (np. właściwości fizjologiczne lub odnoszące się do bezpieczeństwa człowieka), funkcjonalne (np. maksymalna prędkość samochodu). właściwość jakościowa wyrobu procesu systemu związana z wymaganiem 13 CZY IKI KO KURE CYJ OŚCI ORGA IZACJI (przedsiębiorstwa, instytucji) JAKOŚĆ ORGA IZACJI (struktury organizacyjnej, zasobów, procesów, procedur) JAKOŚĆ WYROBU IEZAWOD OŚĆ ELASTYCZ OŚĆ DOSTAW DOSTAW PIĘCIOKĄT KONKURENCYJNOŚCI CE A CZAS Struktura organizacyjna: odpowiedzialność, uprawnienia i wzajemne związki uporządkowane w sposób umożliwiający organizacji wykonywanie swoich zadań; Zasoby: personalne, finansowe, rzeczowe, informacyjne, Procesy: zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań, które przekształcają stan wejściowy w wyjściowy; Procedury: ustalone sposoby postępowania. 14 7

8 PRZYCZYNY I SYMPTOMY WZROSTU WYMAGAŃ JAKOŚCIOWYCH 1. Tendencje w gospodarce światowej i wynikające z nich tendencje w podejściu do jakości 2. Nowe uregulowania prawne i normalizacyjne 3. Wzrost oczekiwań klientów 4. Istotne cele każdej organizacji 5. Nowe podejście do pojęcia produktu wadliwego Tendencje w gospodarce światowej i wynikające z nich tendencje w podejściu do jakości zaostrzenie konkurencji, umiędzynarodowienie wytwarzania; rosnąca presja na koszty; odchodzenie od tradycyjnego tzw. produktowego podejścia w zapewnieniu jakości wyrobów, na rzecz podejścia procesowego; rosnąca świadomość, że jakość wyrobu jest funkcją jakości systemu zarządzania, stąd rosnąca popularność koncepcji TQM, samooceny i znormalizowanych systemów zarządzania jakością; ścisła, partnerska współpraca z dostawcami 16 8

9 2. Nowe uregulowania prawne i normalizacyjne przepisy bezpieczeństwa, normy zharmonizowane, dyrektywy nowego podejścia, procedury oceny zgodności; przepisy w dziedzinie ochrony środowiska; przepisy o odpowiedzialności cywilnej za jakość wyrobów; normy systemowe w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem informacji Wzrost oczekiwań klientów wymagania odnośnie dodatkowych funkcji wyrobu, wymagania odnośnie możliwości eksploatacji w warunkach ekstremalnych, wymagania niezawodnościowe i w zakresie bezpieczeństwa, wymagania odnośnie łatwości napraw i konserwacji, presja na obniżanie ceny. 18 9

10 4. Istotne cele każdej organizacji wysoki stopień akceptacji wyrobów i usług na rynku, wysoka rentowność, ograniczenie ryzyka rynkowego przy wprowadzaniu nowego wyrobu lub usługi, dbałość o dobrą renomę firmy, satysfakcja pracowników Nowe podejście do pojęcia produktu wadliwego Porównanie podejść do pojęcia produktu wadliwego Podejście tradycyjne niezgodność z założonymi właściwościami użtykowymi; bezpieczeństwo użytkowania jako jedna z cech produktu; zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom produktu Podejście nowe niezgodność z właściwościami oczekiwanymi przez klienta; bezpieczeństwo użytkowania jako priorytetowa cecha produktu; zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom produktu oraz osobom trzecim (postronnym); produkt przyjazny dla środowiska; poszanowanie zasobów Ziemi

11 MODEL PRODUKTU WADLIWEGO KONCEPCJA PRODUKTU PROJEKTOWANIE WYKONANIE DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ INSTALACJA, UŻYTKOWANIE LIKWIDACJA ZUŻYTEGO PRODUKTU BŁĘDY marketingowe rozwojowe (ryzyka postępu) projektowania wykonania informacyjne zarządzania 21 K O S Z T Y J A K O Ś C I BŁĘDY MARKETINGOWE odnoszą się do trzech rodzajów działań: rozpoznania potrzeb i oczekiwań klientów oraz określenia ich rentowności, prezentacji produktu, ustalenia pozycji konkurencyjnej produktu na rynku 22 11

12 BŁĘDY ROZWOJOWE (zwane także błędami ryzyka postępu) Dotyczą tych właściwości produktu, które w danym momencie uznawane są za zgodne z wymaganiami, a po pewnym czasie na skutek rozwoju nauki i techniki stają się wadami. 23 BŁĘDY PROJEKTOWANIA (zwane także błędami konstrukcyjnymi) niespełnienie wymagań niezawodnościowych niespełnienie wymagań w zakresie obsługi produktu; niespełnienie wymagań dotyczących możliwości eksploatacji produktu w warunkach ekstremalnych; niespełnienie wymagań dotyczących dodatkowych funkcji wyrobu

13 BŁĘDY WYKONANIA (zwane także błędami produkcyjnymi) rozumiane są jako błędy powstałe w: procesie technologicznym procesie magazynowania procesie transportu procesie kontroli 25 BŁĘDY INFORMACYJNE polegają na: braku stosownych informacji i ostrzeżeń przed ewentualnym niebezpieczeństwem wynikającym z użytkowania produktu niekomunikatywnych informacji, wielu informacjach bez wyeksponowania tych najważniejszych niejasnych, niezrozumiałych instrukcji dołączonych do produktu lub jego dokumentacji, (jednakże producentów przestrzega się przed nadużywaniem ostrzeżeń, które mogą zniechęcić klienta do zakupu produktu; klient nie może mieć wrażenia, że ryzyko użycia produktu jest przerzucone na niego) 26 13

14 BŁĘDY ZARZĄDZANIA są związane z nietrafnością i opóźnieniem w procesie podejmowania decyzji; wynikają one z braku faktów i wiedzy na których powinny być oparte działania decyzyjne 27 Przyczyną katastrofy promu kosmicznego Challenger 28 stycznia 1986 r. była wada złącza dwóch dolnych segmentów prawego silnika rakiety. uszkodzenie gumowych uszczelek (pierścieni) złącza mających chronić przed wydostaniem się na zewnątrz gorących gazów przy spalaniu paliwa w silniku rakiety wypalenie przez gorący gaz dziury w złączu stopienie prętów mocujących pojazd do rakiety nośnej EKSPLOZJA rozerwanie zbiornika paliwa wbicie się rakiety w główny zbiornik paliwa 28 14

15 POPEŁNIONE BŁĘDY: BŁĄD MARKETINGOWY: firma Morton Tiokol jako producent uszczelek nie rozpoznała dokładnie wymagań odnośnie warunków (temperatury otoczenia) w jakich uszczelki te mogą być eksploatowane. BŁĄD PROJEKTOWANIA: w projekcie uszczelki ciśnieniowej założono zastosowanie materiału w postaci gumy, która w temperaturze poniżej 11,7 0 C traciła swoją sprężystość; w dniu wypadku temperatura powietrza wynosiła 3 0 C i uszczelki nie zareagowały właściwie. BŁĄD INFORMACYJNY: producent uszczelek, firma Morton Tiokol w swoich zaleceniach przekazał wprawdzie do NASA informację, że wystrzelenie rakiety w temperaturze powietrza poniżej 11,7 0 C może być niebezpieczne; było to bardzo ważne ostrzeżenie, które jednak zagubiło się w masie innych informacji zawartych w pozostałych licznych zaleceniach. BŁĄD ZARZĄDZANIA: kierownictwo NASA podjęło decyzję o wystrzeleniu rakiety, nie opierając się na faktach zawartych w dokumentacji; nie było zatem świadome problemów związanych z uszczelkami. 29 KOSZTY JAKOŚCI w postaci nakładów na działania projakościowe: koszty dochodzenia przyczyn wypadku; w ich skład weszły m.in. wysokie honoraria członków prezydenckiej komisji (np. Richarda Feynmana fizyka nuklearnego i laureata Nagrody Nobla, Neila Armstronga - pierwszego człowieka na Księżycu i Wiliama Rogersa byłego sekretarza stanu); koszty przeprojektowania i wymiany krytycznych części rakiet (m. in. dokonano 400 zmian konstrukcyjnych); koszty dodatkowego zabezpieczenia astronautów; opracowano procedurę działań zachowawczych w przypadku awarii

16 KOSZTY JAKOŚCI w postaci strat będących wynikiem błędnych działań: odszkodowania wypłacane corocznie w postaci rent przez NASA i Morton Tiokol na rzecz rodzin tragicznie zmarłych astronautów; koszty szkolenia astronautów; niektórzy z nich byli zawodowcami szkolonymi przez wiele lat; utracone możliwości rozwoju NASA; organizacja ta nie miała prawa przez 3 lata umieszczać satelitów na orbicie okołoziemskiej; jej miejsce w tym czasie zajęli konkurenci z Europy, Japonii, Indii i Chin; utrata zaufania i prestiżu NASA; opóźnione zostały przez to programy naukowe (np. badanie komety Halley a) a także militarne. 31 ETAPY ROZWOJU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KONTROLA JAKOŚCI quality inspection (do końca I połowy XX w.) STEROWANIE JAKOŚCIĄ quality control (lata XX w.) ZAPEWNIENIE JAKOŚCI quality assurance (lata XX w.) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ, TQM quality management (od lat 80. XX w.) dominuje sortowanie; kontrola wychodzących produktów; działania korygujące w ograniczonym zakresie. kontrola czynna, działania korygujące; metody statystyczne w kontroli; pisemne instrukcje standaryzacja i certyfikacja systemów jakości; audity systemów jakości; działania zapobiegawcze nastawienie na klienta; samoocena; ciągłe doskonalenie; stosowanie w całej organizacji; edukacja

17 SYSTEMATYKA ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z JAKOŚCIĄ WYROBU organizacja, systemy, koncepcje JAKOŚĆ WYROBU odpowiedzialność Różne rozwiązania organizacyjno systemowe (np. ISO 9000; TS 16949; AQAP; EN 46000) i podejścia koncepcyjne (np. TQM, reengineering, benchmarking) w zakresie zarządzania jakością Przepisy o ogólnym bezpieczeństwie wyrobów (np. Dyrektywa 92/59/EEC) wymagania Normy i specyfikacje do dobrowolnego stosowania; przepisy obowiązkowe związane z bezpieczeństwem wyrobów uznanych za niebezpieczne dla użytkownika Przepisy o odpowiedzialności producenta za wadliwe ocena wyroby (np.dyrektywa Przepisy 85/374/EEC) o zasadach oceny zgodności wyrobów z wymaganiami (w tym z wymaganiami podstawowymi w zakresie bezpieczeństwa) (np. Decyzja Rady 93/465/EEC) Obszar obowiązkowy (regulowany) Obszar dobrowolny (nieregulowany) 33 Przykładowe zapisy w Starym Testamencie A Bóg widział, że wszystko, co uczynił jest bardzo dobre. (Ks. Rodzaju 1, 31); Zbuduj Arkę z drzewa akacjowego. jej długość dwa i pół łokcia, szerokość półtora i wysokość półtora łokcia. (Ks. Wyjścia 25, 10)

18 Kodeks Praw Hammurabiego, króla Babilonu ( p.n.e.) 215. Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał, obywatela uzdrowił lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oko uzdrowił, 10 szekli srebra weźmie; 218. Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela, lub łuk brwiowy nożem z brązu otworzył i oka obywatela pozbawił, rękę mu utną Jeśli murarz obywatelowi dom zbudował, a pracy swej odpowiednio nie umocnił i dom zbudowany zawalił się i spowodował śmierć właściciela domu, murarz ten zostanie zabity; 230. Jeśli zaś spowodował śmierć syna właściciela domu, syn murarza tego zostanie zabity; 233. Jeśli murarz dom obywatelowi zbudował, a pracy swej nie sprawdził i mur się pochylił, murarz ten za srebro swoje własne mur ten umocni; Kodeks Hammurabiego, przekład M.Stępień, Wyd. Alfa, Warszawa Wielkie budowle starożytności - piramidy - akwedukty, mosty, drogi - areny (Colosseum) - budowle kultowe - pałace Średniowiecze: - zamki - kościoły - produkty rzemiosła (rola cechów rzemieślniczych w kształtowaniu wymagań jakościowych) 36 18

19 UKAZ CARSKI W SPRAWIE JAKOŚCI Dan w Sankt Petersburgu w roku 1723 Właściciela Tulskiej Manufaktury Broni, Korniła Biełogłazowa bić batem i zesłać na roboty do Monastyru, ponieważ podlec ośmielił się dostarczyć Wojsku Ruskiemu muszkiety kiepskiej jakości. Starszego Nadzorcę Wojskowego, Froła Fuksa bić batem i zesłać do Azowa, za stawianie pieczęci na złą broń. Nakazuję Kancelarii Zbrojeniowej w Sankt Petersburgu delegować przedstawiciela do Tuły, by dzień i noc pilnował jakości broni. Niech Nadzorcy Wojskowi i ich pomocnicy pilnie baczą, jak kontrola pieczęcie stawia.jeśli będą mieli wątpliwości, sami niech sprawdzają przez przegląd i strzelanie z dwóch muszkietów co miesiąc. Strzelać mają, dopóki się nie zepsują. Jeżeli pomimo tego wojsko dostanie złą broń, psującą się podczas bitwy, nie oszczędzając bić batami: - właścicielowi fabryki 25 batów i karę pieniężną po jednym czerwieńcu od każdej sztuki, - Starszego Kontrolera Wojskowego bić do nieprzytomności, - Starszego Nadzorcę przenieść do podoficerów, - Nadzorcę uczynić pisarzem, a jego pomocnika pozbawić niedzielnej porcji wódki na okres jednego roku. Nowemu właścicielowi Manufaktury Broni, Demidowowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niż jemu samemu. Jeżeli będą gorsze - niech Demidow nie obraża się - każę obciąć mu głowę. Piotr I 37 Car Wszechrusi Połowa XVIII w. wprowadzenie we Francji systemu części zamiennych w produkcji broni palnej; 1798 r. amerykański przemysłowiec Eli Whitney zawiera umowę z rządem Stanów Zjednoczonych na wyprodukowanie i dostarczenie sztuk muszkietów (normalizacja, pomiary części)

20 Wiek XIX powstawanie dużych przedsiębiorstw, narodziny tayloryzmu, wąska specjalizacja, zatrudnianie tzw. brakarzy zajmujących się selekcją wyrobów końcowych (kontrola bierna). 39 Edwards Deming ( ) 1924 mgr nauk ścisłych na Uniwersytecie Colorado; 1928 dr z fizyki matematycznej na Yale University; pracuje jako fizyk matematyczny w Departamencie Rolnictwa; doradca ds. prób losowych w Biurze Spisów Powszechnych; profesor statystyki na Uniwerytecie Nowy Jork; doradca w przemyśle; od 1950 doradca na rzecz przemysłu japońskiego (z ramienia JUSE); 1951 Japońska Nagroda Jakości im. E.Deminga; 1960 od Cesarza Japonii otrzymuje Order Świętego Skarbu II klasy; 1980 wystąpienie w telewizji: jeśli Japonia potrafi, to dlaczego nie my ; 1980 Amerykańskie Towarzystwo Sterowania Jakością ustanawia Medal Deminga; organizuje 4-dniowe seminaria na temat jakości (rocznie przeszkalanych 8000 osób) 1993 zakłąda The W. Edwards Deming Institute

21 1 14 ZASAD DEMINGA Zapewnij stałość celów przedsiębiorstwa (poprawa jakości wyrobów i usług), mając na uwadze poprawę swojej konkurencyjności i osiągnięcie trwałej pozycji na rynku ZASAD DEMINGA Stosuj nową filozofię. Nie można dłużej tolerować powszechnie akceptowanych poziomów opóźnień, omyłek, usterek, materiałów nie nadających się do obróbki, ludzi nie potrafiących wykonać dobrze swojej pracy a bojących się zadawać pytania, przestarzałych metod szkolenia. Zadowolenie klienta jest elementem sterującym wszystkimi działaniami

22 3 14 ZASAD DEMINGA Uniezależnij jakość od działań kontrolnych (jakości nie da się osiągnąć poprzez kontrolę, jakość musi powstać w całym procesie wytwarzania). Zapobiegaj wadom zamiast je wykrywać ZASAD DEMINGA Zerwij z praktyką wybierania najtańszych ofert. Cena niewiele nam powie, jeśli nie ma jasności co do jakości wyrobu. Eliminuj dostawców, którzy nie są w stanie poradzić sobie ze statystycznym udokumentowaniem jakości

23 5 14 ZASAD DEMINGA Stale udoskonalaj system funkcjonowania firmy. Ujawniaj problemy i ich przyczyny. Udoskonalaj sam proces a nie tylko jego wyniki (projektowanie, zaopatrzenie, zapewnienie sprawności urządzeń, produkcja, szkolenie, itd.). Nadzoruj i steruj procesem przy pomocy SPC ZASAD DEMINGA Wprowadź nowoczesne metody szkoleniowe na stanowiskach pracy. Człowiek jest wszędzie decydującym ogniwem każdego procesu, również w pełni zautomatyzowanego

24 7 14 ZASAD DEMINGA Wprowadź nowoczesny, właściwie rozumiany nadzór ze strony kadry kierowniczej. Kierownik powinien zawsze pomagać pracownikowi tak, aby mógł on lepiej wykonywać swoje obowiązki. Oznacza to, że: przełożony jest szkoleniowcem i opiekunem swoich pracowników (pełni rolę lidera a nie bossa); błędy wynikające z systemu nie mogą obciążać pracownika! Kierownictwo musi podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na raporty dozoru technicznego dotyczące takich problemów jak: permanentne braki, niekonserwowane urządzenia, złe narzędzia, bełkotliwie sformułowane instrukcje, itp. 47 POSTAWA TRADYCYJ A Boss (formalny kierownik) kieruje swoimi ludźmi; opiera swoją działalność na władzy; stwarza niepokój; mówi ja ; mówi: zrobić to na czas ; wytyka błędy powodujące problem; wykorzystuje ludzi; narzeka; nigdy nie ma czasu; jest skoncentrowany na sprawach; orientuje swoich ludzi w jakiej pozycji się on znajduje; czyni duże wysiłki dla utrzymania produkcji; bierze kredyt zaufania; POSTAWA WYKREOWA A PRZEZ DEMI GA prowadzi ich; Leader (przewodnik) opiera swoją działalność na dobrej woli; inspiruje entuzjazm; mówi my ; mówi: zrobić to przed upływem terminu ; znajduje rozwiązania problemu; rozwija ich; prosi; ma czas na sprawy zaplanowane; jest skoncentrowany na ludziach; orientuje swoich ludzi gdzie również oni się znajdują; czyni duże wysiłki w celu pomocy swoim ludziom w produkcji; daje kredyt zaufania; 48 24

25 SY DROM GÓ RY LODOWEJ WAD wadliwy wyrób Koncentrowanie się na usuwaniu wad przypomina zbijanie młotkiem wierzchołka góry lodowej Błędy w projektowaniu Zła struktura organizacyjna Niejasno sprecyzowane zakresy odpowiedzialności i uprawnień Błędy w planowaniu Zła jakość materiałów Niekonserwowane maszyny i urządzenia Niezrozumiałe instrukcje Błędy w umowie Zniekształcone informacje Nieprzeszkoleni pracownicy Rywalizacja między działami i pionami Zły system motywacyjny Konflikty w firmie Niedocenianie prewencji Przecenianie roli kontroli Brak nadzoru nad dokumentacją Skracanie prób i badań prototypów itd ZASAD DEMINGA Wyeliminuj atmosferę strachu; wspieraj wzajemne kontakty i inne środki prowadzące do eliminacji strachu w ramach całego przedsiębiorstwa. robotnik bojąc się niewykonania określonej normatywem ilości elementów, przekazuje do dalszej obróbki również części wadliwe, kierownik przedkłada dyrekcji upiększone dane, gdyż boi się, że złe wyniki zostaną złożone na karb jego nieudolności, mimo że rzeczywista przyczyna tkwi w istniejącym systemie, dostawca bojąc się, że nie otrzyma zamówienia obiecuje dostawy najwyższej jakości, mimo że nie posiada odpowiednich warunków technicznych i organizacyjnych, O ile wady wiążą się z sankcjami, to każdy pracownik robi wszystko, aby tych wad nie ujawniać 50 25

26 9 14 ZASAD DEMINGA Przełam bariery między pionami i działami firmy. bariery w strukturach pionowych powodują problemy komunikacyjne na odcinku przełożony pracownicy; bariery w strukturach poziomych powodują problemy komunikacyjne między różnymi działami branżowymi i ich pracownikami (tymczasem ludzie zatrudnieni przy badaniach, projektowaniu, produkcji i sprzedaży muszą pracować jak jeden zespół, przewidywać i rozwiązywać problemy wynikające z różnych wymagań); Również w ramach firmy układ między stanowiskami i osobami należy rozpatrywać w aspekcie stosunków klient wewnętrzny dostawca wewnętrzny. 51 KONCEPCJA KLIENTA I DOSTAWCY WEWNĘTRZNEGO: KLIENCI WEWNĘTRZNI: Kim są moi bezpośredni odbiorcy? Jakie są ich rzeczywiste wymagania? W jaki sposób dowiaduję się jakie są te wymagania? Jak mogę określić moją zdolność do ich spełnienia? Czy jestem w stanie sprostać tym wymaganiom (co musimy zmienić?) Czy spełniam te wymagania w sposób stabilny? Jeśli nie, to dlaczego? Co mi przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu mojej pracy? W jaki sposób śledzę zmiany zachodzące w wymaganiach moich odbiorców? DOSTAWCY WEWNĘTRZNI: Kim są moi bezpośredni dostawcy? Jakie są moje rzeczywiste wymagania w odniesieniu do dostawcy? W jaki sposób informuje dostawcę o swoich wymaganiach? Czy moi dostawcy są w stanie spełnić te wymagania i rozumieją je? W jaki sposób informuję ich o zmianach w moich wymaganiach? 52 26

27 10 14 ZASAD DEMINGA Nie stosuj sloganów i nawoływania pracowników do większej wydajności. Wywołuje to skutek przeciwny. Przyczyna większości przypadków niskiej jakości i wydajności leży w samym procesie i wykracza poza możliwości oddziaływania zwykłego pracownika ZASAD DEMINGA Usuń normy pracy narzucające ilościowe limity

28 12 14 ZASAD DEMINGA Eliminuj wszystko, co kwestionuje prawo każdego pracownika i każdego menadżera do dumy ze swojej pracy. Oznacza to: wyjaśnianie pracownikom polityki kierownictwa firmy, niedopuszczenie do tego, aby dobra praca szła do kosza albo na złom, zrezygnowanie z dorocznych ocen pracowników ZASAD DEMINGA Promuj kształcenie. Wprowadzanie innowacji produktowych i procesowych wymaga nowych umiejętności. Dlatego: dokształcanie musi dotyczyć wszystkich szczebli, poczynając od najwyższego kierownictwa, wiedza o metodach statystycznych, szczególnie o kartach sterowania procesem powinna być przekazana każdemu pracownikowi, nakłady na kształcenie należy traktować jako inwestycję konieczną

29 14 14 ZASAD DEMINGA Traktuj codzienną dbałość o realizację powyższych 13 zasad jako podstawowy obowiązek kierownictwa firmy! 57 POZIOMY DOJRZAŁOŚCI W ZARZADZANIU JAKOŚCIĄ WEDŁUG P. CROSBY EGO KRYTERIA ROZUMIENIE PRZEZ KIEROWNICTWO PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH STATUS JAKOŚCI W ORGANIZACJI POWSTAWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Udział strat z tytułu wad w wartości sprzed. DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI PODSUMOWANIE POSTAWY FIRMY W ZAKRESIE JAKOŚCI POZIOM I NIEPEWNOŚĆ Nie dostrzeganie jakości jako narzędzia zarządzania; obwinianie działu kontroli jakości za problemy jakościowe Spychanie działań jakościowych na wydziały produkcyjne; kontrola niesprawna, nacisk na inspekcję i sortowanie Pojawiają się problemy nie rozwiązane i nie zdefiniowane, powodujące wiele trudnych sytuacji POZIOM II PRZEBUDZENIE Wspomaganie jakości przez kierownictwo ma charakter deklaratywny, działania projakościowe podejmowane niechętnie Wyznaczony jest mocniejszy szef działu jakości, ale główny nacisk kładzie się na sprawdzanie wyrobów w produkcji Zespoły atakują duże problemy, nie zabiega się jednak o trwałe ich rozwiązanie POZIOM III UŚWIADOMIENIE Wykorzystanie edukacji jakościowej jako narzędzia zarządzania; wspomaganie procesów przez kadrę kierowniczą Raporty działu jakości wykorzystywane są przez kierownictwo w zarządzaniu firmą; szef jakości aktywnie w tym uczestniczy Problemy jakościowe są dokładnie analizowane i rozwiązywane; działania korygujące są regularne POZIOM IV MĄDROŚĆ Osobisty udział kierownictwa w działaniach na rzecz jakości Duże znaczenie prewencji; szef jakości jest członkiem wyższej kadry kierowniczej, szacuje koszty jakości, współpracuje z odbiorcami Problemy jakościowe są wcześniej identyfikowane (we wczesnych fazach ich powstawania) POZIOM V PEWNOŚĆ Uznanie jakości przez kadrę kierowniczą za główny czynnik odniesienia sukcesu Główna uwaga skoncentrowana na prewencji; szef jakości jest w randze dyrektora Prewencja nie pozwala na powstanie problemów jakościowych Nieznany 3% 8% 6,5% 2,5% Zarejestrowany Rzeczywisty 20% 18% 12% 8% 2,5% Brak zrozumienia potrzeby takich działań my nie wiemy dlaczego mamy problemy z jakością Stymulowane w krótkim okresie problemy z jakością muszą być absolutnie zawsze Opracowanie i wdrożenie programu projakościowego; zrozumienie i wprowadzenie każdego jego etapu dzięki zaangażowaniu kadry zarządzającej i programowi poprawy, identyfikujemy i rozwiązujemy nasze problemy jakościowe Kontynuowanie wdrożonego programu i tworzenie atmosfery pewności w jego realizacji rutynowo zapobiegamy powstawaniu niezgodności Poprawa jakości jest normalną i stałą działalnością my wiemy, dlaczego nie mamy problemów z jakością" 58 29

30 100% 75% 50% Jakość zapewniona poprzez kontrolę wyrobu Jakość zapewniona poprzez kontrolę i sterowanie procesem JAPOŃSKA EWOLUCJA DZIAŁAŃ PRO- JAKOŚCIOWYCH 25% 0% Jakość zapewniona na etapie projektowania wyrobu i procesu

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

ISBN 978 83 7775 339 2

ISBN 978 83 7775 339 2 Recenzent prof. dr hab. inż. ROMUALD KOLMAN Autorstwo rozdziałów: MAŁGORZATA JASIULEWICZ KACZMAREK: 3.1 3.4, 4.1 4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 6 AGNIESZKA MISZTAL: 2.1 2.3, 5.3 5.9 Projekt okładki Anita Szymankiewicz

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul

prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul prof. dr hab. inż. Tomasz Koch dr Barbara Sujak-Cyrul 1 Część I autor: prof. dr hab. inż. Tomasz Koch Zapewnienie jakości w XX wieku - rys historyczny, definiowanie jakości Kultura wewnątrzzakładowa, podstawy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU?... 3 1.1. JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług

Monika Stoma. Modele i metody pomiaru jakości usług Monika Stoma Modele i metody pomiaru jakości usług Lublin 2012 2 Projekt okładki: Lubelski Dom Medialny Recenzent: dr hab. inż., prof. SGH Stefan Doroszewicz Copyright by Monika Stoma Wydanie II elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC?

Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2010 1 2 Stanisław KAJZER ISO MODA, METODA, KONIECZNOŚĆ CZY KONIEC? Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146

Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146 Tytu³: Zarz¹dzanie jako ci¹ teoria i praktyka Autor: S³awomir Wawak ISBN: 83-7197-867-7 Liczba stron: 146 Ksi¹ ka jest kompendium wiedzy na temat systemów zarz¹dzania. Zawiera podstawy teoretyczne dla

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wersja styczeń 2011)

ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wersja styczeń 2011) ZESTAW PYTAO EGZAMINACYJNYCH DO PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (wersja styczeń 2011) 1. Z którego systemu filozoficznego koncepcja TQM wywodzi swoje korzenie: A) systemu stworzonego przez Arystotelesa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo