EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE. Case study oraz możliwości składania aplikacji w perspektywie finansowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE. Case study oraz możliwości składania aplikacji w perspektywie finansowej 2014 2020"

Transkrypt

1 Więcej niż agencja badawcza EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W PROJEKTACH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE. Case study oraz możliwości składania aplikacji w perspektywie finansowej KONFERENCJA Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, miast i gmin w nowej perspektywie funduszy europejskich marca 2015 r. Hotel Baltic Plaza medispa & fit****, ul. Plażowa 1, Kołobrzeg Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński Departament Transferu Wiedzy i Technologii, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

2 Więcej niż agencja badawcza EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Doświadczenia ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w realizacji projektów miękkich współfinansowanych z EFS KONFERENCJA Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, miast i gmin w nowej perspektywie funduszy europejskich marca 2015 r. Hotel Baltic Plaza medispa & fit****, ul. Plażowa 1, Kołobrzeg Marek Skrzyński Departament Transferu Wiedzy i Technologii, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

3 PLAN PREZENTACJI 1. AKADEMIA BUDOWNICTWA Geneza idei realizacji projektów miękkich EFS 2. PERSPEKTYWA BUDŻETOWA Akademia Budownictwa pierwsze doświadczenia i efekty współpracy 3. PERSPEKTYWA BUDŻETOWA Akademia Budownictwa Audytor Energetyczny 2. Akademia Budownictwa - Audytor Energetyczny Mazowsze 3. Akademia Budownictwa - Audytor Efektywności Energetycznej Zachodniopomorskie 4. Śląska Akademia Budownictwa Pasywnego

4 AKADEMII BUDOWNICTWA Geneza idei realizacji projektów miękkich EFS POTRZEBY SZKOLENIOWE Z PERSPEKTYWY FIRM WYKONAWCZYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ: Odczuwalny na rynku brak specjalistów o dobrych kwalifikacjach zawodowych. Utrudnienia udziału w przetargach małych firm bez posiadania odpowiednich certyfikatów. Duża fluktuacja pracowników. Brak krótkich szkoleń podnoszących kwalifikacje w konkretnych systemach i materiałach. Zmieniające się potrzeby rynku i klienta w obszarach interpersonalnych. POTRZEBY SZKOLENIOWE Z PERSPEKTYWY PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: Niski poziom umiejętności kadr polskich firm wykonawczych w zakresie prawidłowego stosowania nowoczesnych systemów materiałowych, Nagminne wady w wykonawstwie. Materiały nie spełniają swojego zdania ze względu na błędy w aplikacji, nie przestrzeganie reżimu technologicznego. Problem gwarancji na materiał jeśli prace budowlane/montażowe wykonują nie przeszkoleni pracownicy KONKLUZJA: Uzupełnianie braków kompetencyjnych kadr polskich fim wykonawczych z branży budowlanej dzięki wsparcia finansowemu UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT SZKOLENIOWY : 80 szkoleń dla 1200 uczestników: Budżet 3,2 mln PLN

5 AKADEMII BUDOWNICTWA Geneza idei realizacji projektów miękkich EFS

6 AKADEMII BUDOWNICTWA Audytor Energetyczny GENEZA: Sejm IV kadencji we wrześniu 2007 roku uchwalił nowelizację ustawy Prawo Budowlane, wprowadzającą tzw. świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, Obowiązujący porządek prawny spowodował konieczność przygotowania znacznej ilości osób posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności do opracowania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Stało się to przyczyną przygotowania projektu szkoleniowego przygotowującego kadry do wykonywania zadań wynikających z obowiązującego porządku prawnego. Aplikacja projektowa uzyskała dofinansowanie z EFS, co umożliwiło sprawne rozpoczęcie realizacji projektu wykorzystując następujące instrumenty finansujące: PROGRAM OPERACYJNY: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PODDZIAŁANIE 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PROJEKTU: AKADEMIA BUDOWNICTWA- AUDYTOR ENERGETYCZNY INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ZASIĘG PROJEKTU: projekt o zasięgu ogólnopolskim OKRES REALIZACJI: BUDŻET: ,72zł

7 AKADEMII BUDOWNICTWA Audytor Energetyczny REZULTATY: Szkolenia dla osób BEZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH: 16 szkoleń dla 240 osób łącznie realizowanych w cyklach 6-dniowych (50 godz.) zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r (Dz. U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.). Szkolenia dla osób Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI: 16 szkoleń dla 240 osób łącznie będzie organizowanych w cyklach 2-dniowych (16 h). Program szkoleń będzie skoncentrowany wokół praktycznych zagadnień związanych z metodologią wykonywania świadectw energetycznych budynków i sposobów wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania wspomagającego ten proces.

8 AKADEMII BUDOWNICTWA Audytor Energetyczny - Mazowsze FINANSOWANIE: PROGRAM OPERACYJNY: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PODDZIAŁANIE 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw TYTUŁ PROJEKTU: AKADEMIA BUDOWNICTWA - AUDYTOR ENERGETYCZNY - MAZOWSZE INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ZASIĘG PROJEKTU: woj. mazowieckie OKRES REALIZACJI: BUDŻET: ,94zł REZULTATY: Szkolenia dla osób BEZ UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH: 4 szkolenia dla 60 osób łącznie realizowanych w cyklach 6-dniowych (50 godz.) zgodnie z programem określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008r (Dz. U. nr 17, poz. 104 z dnia 31 stycznia 2008 r.). Szkolenia dla osób Z UPRAWNIENIAMI BUDOWLANYMI: 4 szkolenia dla 60 osób łącznie będzie organizowanych w cyklach 2-dniowych (16 h). Program szkoleń będzie skoncentrowany wokół praktycznych zagadnień związanych z metodologią wykonywania świadectw energetycznych budynków i sposobów wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania wspomagającego ten proces.

9 AKADEMII BUDOWNICTWA Audytor Efektywności Energetycznej Zachodniopomorskie FINANSOWANIE: PROGRAM OPERACYJNY: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PODDZIAŁANIE 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ZASIĘG PROJEKTU: woj. zachodniopomorskie OKRES REALIZACJI: BUDŻET: ,60 zł REZULTATY: Szkolenia przygotowujące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu Audytor Efektywności Energetycznej, 120 (142) uczestników (kadra zarządzająca MŚP), 8 cykli szkoleń Szkolenia realizowane metodą BLENDED LEARNING (176h stac godz. E-LEARNING), Dodatkowy moduł szkoleniowy; przygotowanie do wdrożenia w firmie Intermentoringu, Program szkoleń zgodny z załącznikiem do ustawy o efektywności energetycznej, Państwowy egzamin warunkujący uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu AUDYTORA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ,

10 ŚLĄSKA AKADEMIA BUDOWNICTWA PASYWNEGO FINANSOWANIE: PROGRAM OPERACYJNY: Program Operacyjny Kapitał Ludzki PODDZIAŁANIE 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ZASIĘG PROJEKTU: woj. śląskie OKRES REALIZACJI: BUDŻET: ,20 zł REZULTATY: CEPH Certified European Passive House Designer, certyfikowany kurs zgodny z programem Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Certyfikowany Europejski Projektant Budownictwa Pasywnego (dla os. z uprawnieniami do projektowania budynków) lub Certyfikowany Europejski Doradca Budownictwa Pasywnego (inne wykształcenie) 4 cykle szkoleń 108h dla 56 uczestników Adresaci: architekci, projektanci, doradcy energetyczni oraz inne osoby zaangażowane w realizację procesu inwestycyjnego w BB,

11 PROJEKTY MIĘKKIE W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ FINANSOWANIE: Kraj: 32% - EFS PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ : Poprawa sytuacji osób młodych (do 29 r. ż.) bez pracy (staże, szkolenia, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe, wsparcie przedsiębiorczości - Rejestr Usług Rozwojowych - PARP) Upowszechnianie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego z opieką nad dziećmi do lat 3 Pomoc dla przedsiębiorstw w szybkim reagowaniu na zmiany gospodarcze Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych Rozwiązania z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy Regiony: 68% - EFS REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE : Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego, wspieranie mobilności zawodowej Preferencyjne pożyczki, bezzwrotne dotacje dla osób w najtrudniejszej sytuacji, Wspieranie aktywizacji kobiet powracających na rynek pracy Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych pracowników, procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MSP Programy przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, programy profilaktyczne

12 Więcej niż agencja badawcza EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Doświadczenia ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. w realizacji projektów międzynarodowych współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej KONFERENCJA Podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw, miast i gmin w nowej perspektywie funduszy europejskich marca 2015 r. Hotel Baltic Plaza medispa & fit****, ul. Plażowa 1, Kołobrzeg Agnieszka Kowalska Departament Transferu Wiedzy i Technologii, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

13 Program Horyzont 2020 Problemowe podejście, prostsze zasady Silniejszy akcent na innowacje - od badań do rynku Nacisk na wyzwania społeczne: min. czysta energia Informacja o konkursach z wyprzedzeniem Work Programmes Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych we wszystkich krajach UE i poza nią Generalna zasada: co najmniej 3 osoby prawne, ustanowione w 3 różnych państwach członkowskich UE lub stowarzyszonych ale w niektórych działaniach dopuszczalna jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna

14 Horyzont komponenty Doskonałość w nauce (Excellence in science) Cel? Wspieranie naukowców w prowadzonych przez nich badaniach, dzięki działalności Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, rozwój ich umiejętność i podnoszenie kwalifikacji dzięki programowi Maria Curie oraz wzmocnienie europejskiej infrastruktury badawczej, w tym e- infrastruktury. Dla kogo? Niezależni badacze o różnej długości stażu pracy, w tym naukowcy dopiero zaczynający swoje prace naukowe. Wyzwania społeczne (Societal challenges) Cel? Wdrożenie nowych technologii w codziennym życiu obywateli Unii Europejskiej w taki sposób, aby przyniosły im bezpośrednie korzyści i ułatwiły codzienne życie. Priorytetami są: poprawa opieki zdrowotnej, intensywny rozwój eko-energii, bezpieczna żywność, zielony transport, zrównoważone rolnictwo, badania nad gospodarką morską. Źródło: Getting ready for Horizon 2020, Hyperion Training Courses; Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej - Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wrocławska,

15 Horyzont komponenty Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) Cel? Wypełnienie luki w zakresie finansowania na wczesnym etapie, finansowanie badań wysokiego ryzyka prowadzonych przez MŚP, a także stymulowanie przełomowych innowacji, w tym usługi, innowacje nie technologiczne oraz innowacje społeczne. Program będzie wspierał cały cykl innowacji. Dla kogo? Innowacyjne MŚP o silnej ambicji rozwoju, wzrostu i internacjonalizacji SME Instrument Faza 3. Komercjalizacja działania wspierające Poziom gotowości technologii Faza 2. B+R, faza demo Faza 1. Pomysł i ocena wykonalności

16 Secure, clean and efficient energy DRAFT WP Wzrost efektywności energetycznej w krajach UE o 27% (30% do 2030 r.) potrzeba dużych inwestycji w R&I w celu usunięcia technologicznych i rynkowych barier Większy nacisk na kwestie związane z konsumentem Call Efektywność energetyczna Heating and cooling Engaging consumers towards sustainable energy Buildings Redukcja kosztów renowacji NZEB Usunięcie barier Stymulowanie rynku w celu rozwoju i wdrażania renowacji Harmonizacja metod kalkulacji (aktualnej) wydajności energetycznej Zaangażowanie obywateli & reakcja strony popytowej (DR) w celu optymizacji zużycia energii Industry, products and services Innovative financing for energy efficiency investments

17 Secure, clean and efficient energy DRAFT WP Call Konkurencyjne technologie niskoemisyjne Towards an integrated EU energy system Renewable energy technologies Developing the next generation of renewable energy technologies (research activities) Demonstrating innovative renewable energy technologies (demonstration activities) Supporting the market uptake of renewable energy technologies Fostering international cooperation in the area of renewable energy Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low-carbon economy Social, economic and human aspects of the energy system Supporting the development of a European research area in the field of energy

18 Secure, clean and efficient energy DRAFT WP Call Smart Cities And Communities Call Stimulating the Innovation Potential of SMEs for a Low Carbon and Efficient Energy System Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają kluczową rolę w rozwoju wydajnych, oszczędnych i niedrogich rozwiązań technologicznych do dekarbonizacji i tworzą bardziej efektywne systemy energetyczne w sposób zrównoważony: zmniejszenie zużycia energii i śladu węglowego przez inteligentne i zrównoważone użytkowania (w tym energooszczędne produkty i usługi, jak również "Smart Cities and Communities"), niski koszt, dostawy energii elektrycznej niskoemisyjnej (w tym odnawialnych źródeł energii), alternatywne paliwa i mobilne źródła energii, powstania jednolitej, inteligentnej europejskiej sieci energetycznej, nowa wiedza i technologie, oraz solidne podejmowanie decyzji i zaangażowanie społeczeństwa.

19 Gdzie szukać konkursów?

20 Gdzie szukać konkursów?

21 Gdzie szukać konkursów?

22 PERFORMER Cel projektu: poprawa zarządzania energią w budynkach i zagwarantowanie ich określonej wydajności energetycznej dzięki opracowaniu kompleksowej metodologii monitoringu zużycia energii, która opierając się m.in. na narzędziach do symulacji, pomoże osiągnąć określone cele wydajności energetycznej; aspekty symulacji i monitoringu w projekcie będą się opierać o infrastrukturę ICT. Zadania ASM: ASM odpowiedzialne jest za regularny monitoring rynku (aspekty technologiczne, marketingowe oraz legislacyjne) i przygotowywanie na tej podstawie comiesięcznych notatek pomagających członkom konsorcjum kierować projektem w taki sposób, aby ostateczny kształt wypracowanych rozwiązań był dopasowany do zmieniającego się otoczenia rynkowego; ASM jest zaangażowane w działania mające na celu rozpowszechnianie wyników projektu (organizacja i udział w warsztatach, spotkaniach branżowych); ASM wniesie swój wkład w opracowanie strategii replikacji wypracowanych rozwiązań oraz w opracowanie modeli biznesowych na potrzeby eksploatacji wyników projektu w całej Europie. Czas trwania: wrzesień 2013 sierpień 2017 Konsorcjum:14 Partnerów z 4 krajów europejskich (Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Polska), w tym właściciele 4 budynków demonstracyjnych, na których testowana będzie opracowywana w ramach projektu metodologia performer-project.eu

23 ZENN Cel projektu: realizacja inwestycji polegającej na renowacji dzielnic mieszkalnych w Hiszpanii, Francji, Norwegii oraz Szwecji poprzez dostosowanie budynków wielomieszkaniowych do wymogów niskiego lub zerowego poziomu użycia energii; zdobyte doświadczenia umożliwią opracowanie planów replikacji podobnych inwestycji, a także pozwolą na identyfikację i optymalizację najbardziej obiecujących schematów zarządzania i finansowania niskoenergetycznych inwestycji, które ułatwią rozpowszechnienie testowanych rozwiązań na dużą skalę, Zadania ASM: ekonomiczny aspekt realizacji inwestycji: analiza schematów finansowania oraz zachęt finansowych wspierających podobne renowacje, ocena skuteczności i efektywności dostępnych modeli biznesowych oraz systemów motywacyjnych z perspektywy oczekiwań potencjalnych inwestorów i innych podmiotów zaangażowanych w podejmowanie decyzji; utworzenie oraz koordynacja 1 europejskiej i 4 narodowych grup przemysłowych (Industrial Advisory Board - IAB) związanych z obszarami, gdzie przeprowadzane będą renowacje. Utworzenie w/w IABs podyktowane jest zamiarem informowania podmiotów z sektora przemysłu o osiągnięciach projektu, zebrania opinii w celu ulepszenia rezultatów projektu, jak i rozpowszechnienia rozwiązań w celu ich replikacji. Polski Partner opracuje również plan wykorzystania i replikacji wyników projektu. Czas trwania: marzec 2013 luty 2017 Konsorcjum: 12 partnerów, w tym podmioty zarządzające budynkami demonstracyjnymi zenn-fp7.eu

24 ASM Centrum badań i Analiz Rynku ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. jest polską firmą posiadającą status instytutu badawczego, która w ciągu osiemnastu lat działalności wypracowała solidną markę na polskim rynku badawczym, zdobyła pozycję wiodącej firmy w sektorze badań dla branży budowlanej, badań społecznych dla sektora publicznego oraz wiarygodnego partnera na arenie projektów międzynarodowych. Sukcesy ASM zawdzięcza profesjonalnemu przygotowaniu do realizacji różnorodnych przedsięwzięć oraz zindywidualizowanemu podejściu do obsługi klienta komercyjnego i publicznego. Doświadczenie ASM to m.in: kilkaset zrealizowanych projektów badawczych na rynku polskim oraz zagranicznym realizacja projektów innowacyjnych kreacja 19 serwisów/portali www kreacja identyfikacji wizualnej udział w programach promocji polskiej gospodarki za granicą organizacja 54 eventów branżowych i publicznych działalność wydawnicza liczne katalogi, broszury i publikacje udział w wielu międzynarodowych konsorcjach licząca się na rynkach zagranicznych i w Polsce działalność badawcza liczne zwycięstwa w rankingach i konkursach

25 Więcej niż agencja badawcza Dziękujemy za uwagę Marek Skrzyński ul. Grunwaldzka 5, Kutno tel. (24) ; faks (24) ; GSM

Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych

Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Możliwości oraz doświadczenia z pozyskiwania i realizacji międzynarodowych projektów badawczych Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad. 1 1. Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO ZMIANY

OD POMYSŁU DO ZMIANY REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 OD POMYSŁU DO ZMIANY CZYLI (PRAWIE) WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ O FUNDUSZACH UNII EUROPEJSKIEJ DLA MAZOWSZA Fundusze UE dla Mazowsza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013

Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013 A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo