Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim"

Transkrypt

1 Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim Opracowanie powstało w ramach projektu WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia w regionie. Projekt jest realizowany na terenie woj. dolnośląskiego. Projekt realizuje: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu ul. Komandorska 118/ Wrocław Autorzy opracowania: Dr Klaudia Przybysz (Część I i II) Dr Anna Błaczkowska (Część III i IV) Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 1

2 Spis treści Wstęp 3 Część I. Diagnoza ofert edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych 8 Część II. Analiza dostępności kursów edukacyjnych i szkoleniowych 15 Część III. Oferta edukacyjna szkół wyższych 22 Część IV. Studia podyplomowe w szkołach wyższych 37 Podsumowanie 39 Załącznik 1. Państwowe uczelnie wyższe i zawodowe w województwie dolnośląskim 43 Załącznik 2. Niepaństwowe uczelnie wyższe i zawodowe w województwie dolnośląskim 65 Załącznik 3. Studia podyplomowe w uczelniach państwowych województwa dolnośląskiego 80 Załącznik 4. Studia podyplomowe w niepaństwowych uczelniach województwa dolnośląskiego 94 Załącznik 5. Uzupełniające studia magisterskie w uczelniach państwowych w województwie dolnośląskim 107 Załącznik 6. Uzupełniające studia magisterskie w niepaństwowych uczelniach w województwie dolnośląskim 115 Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 2

3 Wstęp Zmiany oraz rozwój współczesnych społeczeństw zależą przede wszystkim od twórczości i możliwości adaptacyjnych jednostki, zaś środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja. Szybko rozwijające się społeczeństwa wymagają ciągłego dokształcania się i edukacji wszystkich swoich obywateli. Szczególnie ma to znaczenie dla młodych ludzi, bowiem edukacja pozwala się im dostosować do zmieniającej się rzeczywistości ekonomicznej, w której występuje brak pracy lub następują częste jej zmiany, zmieniane jest miejsce zamieszkania, zrywane są więzi społeczne. Bariery, przed jakimi stają młodzi ludzie na rynku pracy mogą być przez nich przezwyciężone tylko wówczas, gdy będą dobrze wyposażeni i ukształtowani przez system edukacji. Rozpoczęta w Polsce w 1999 roku wieloletnia i kompleksowa reforma programów i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz struktury szkolnictwa ma na celu poprawę jakości formalnego systemu edukacji i dostosowania go do wymagań gospodarki opartej na wiedzy, zapewnienia całej populacji dostępu do systemów kształcenia ustawicznego oraz bliższych powiązań pomiędzy uczelniami, społecznością akademicką i biznesem, których obecność w innych krajach sprzyja procesowi transferu technologii, a w dalszej perspektywie zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.[perspektywy gospodarki opartej o wiedzę w Polsce wyniki raportu banku światowego, KBN, 2004] Zreformowany system edukacji w Polsce składa się z dwóch części (rys.1.): systemu oświaty; systemu szkolnictwa wyższego. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 3

4 Rys 1. System edukacji w Polsce Źródło: opracowanie własne na podstawie: Schematu opracowanego na zlecenie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, czerwiec 2002 Trzy pierwsze szczeble systemu oświaty: przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum dają jednolitą ofertę edukacyjną dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Zróżnicowanie oferty rozpoczyna się na szczeblu szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły ponadgimnazjalne obejmują: trzyletnie licea ogólnokształcące, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; trzyletnie licea profilowane, kształcące w profilach kształcenia ogólnozawodowego, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; czteroletnie technikum, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 4

5 szkołę zawodową o okresie nauczania 2-3 lata, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także dalsze kształcenie w dwuletnim liceum uzupełniającym lub trzyletnim technikum uzupełniającym; dwuletnie liceum uzupełniające, dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; trzyletnie technikum uzupełniające, dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego; szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, których ukończenie umożliwia osobom posiadającym wykształcenie średnie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu; trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy. System oświaty obejmuje również inne placówki oświatowo-wychowawcze, kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych. W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa do 18. roku życia. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. System szkolnictwa wyższego obejmuje różnego rodzaju szkoły wyższe - państwowe (publiczne) szkoły wyższe oraz, tworzone po 1990 r., niepaństwowe szkoły wyższe. Od 1998 r. powstają również państwowe i niepaństwowe wyższe szkoły zawodowe. Do szkoły wyższej mogą być przyjęte osoby, które uzyskały świadectwo dojrzałości. Studia mogą być prowadzone jako dzienne, wieczorowe, zaoczne i eksternistyczne oraz w systemie e-learning. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 5

6 Obecnie w Polsce istnieje 464 różnego rodzaju szkół wyższych, na które składa się[http://www.men.waw.pl/szk-wyz/wykaz/uniwersytety.php]: 18 uniwersytetów; 18 politechnik; 5 akademii ekonomicznych; 6 wyższych szkół pedagogicznych; 7 akademii rolniczych; 6 akademii wychowania fizycznego; 34 państwowych wyższych szkół zawodowych; 7 uczelni teologicznych; 151 niepublicznych uczelni wyższych; 179 niepublicznych wyższych szkół zawodowych; 11 akademii medycznych; 5 uczelni wojskowych; 7 akademii sztuk pięknych; 8 akademii muzycznych; 1 Wyższa Szkoła Policji; 1 Szkoła Główna Służby Pożarniczej. Tak bogata oferta dydaktyczna powinna zapewnić młodym ludziom dobry start na rynku pracy. Niestety rzeczywistość jest daleka od ideału. W Polsce prawie 25% bezrobotnych w I kwartale 2005 r. stanowiły osoby w wieku do 24 lat. Częściowo winą za ten stan można obarczyć system edukacji, przestarzałe programy nauczania czy niekompetencje osób zajmujących się oświatą. Wprowadzane zmiany w systemie edukacji powinny objąć strukturę organizacyjną, programy kształcenia, finansowania i zarządzania a także - co najistotniejsze orientację, dotyczącą rodzajów zawodów i typów zajęć, które mogą być potrzebne za 10 czy 20 lat. Edukacja, zorientowana ku przyszłości, będzie zaś możliwa po wszechstronnej analizie i ocenie istniejących możliwości edukacyjnych (na każdym szczeblu Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 6

7 edukacji) oraz w oparciu o przewidywanie zmian w zapotrzebowaniu na różne rodzaje zawodów w przyszłości [ Raport. Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, T. Pomianek, A. Rozmus, B. Przywara, M. Bienia, M. Czyżewska; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006]. Niniejsze opracowanie jest diagnozą obecnej sytuacji na dolnośląskim rynku edukacyjnym, mającą na celu przekazanie informacji najbardziej potrzebnych młodym ludziom, podejmującym decyzje edukacyjne. Analiza obejmuje ofertę edukacyjną na poziomie szkół ponadgimnazjalnych (część I), kursów edukacyjnych i szkoleniowych (część II), studiów wyższych (część III) oraz studiów podyplomowych (część IV). Ocena zaprezentowanych ofert powinna pozwolić osobom szukającym pracy lub ją zmieniającym odpowiedzieć na następujące pytania: Jaki kierunek edukacji jest i będzie w najbliższej przyszłości pożądany? Jaką szkołę pogimnazjalną wybrać? Jaką szkołę wyższą wybrać? Jakie zawody czy branże są przyszłościowe? Czy warto dokształcać się na studiach podyplomowych? Jakiego pracownika potrzebują bądź potrzebować będą firmy w niedalekiej przyszłości? Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 7

8 Część I. Diagnoza ofert edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych Wstęp Wykaz rodzajów szkół obejmujący kształcenie ponadgimnazjalne został przedstawiony we wstępnej części niniejszego opracowania. Warto podkreślić, że decydując o przyszłym profilu kształcenia lub zawodzie, absolwent gimnazjum ma do wyboru szeroką ofertę edukacyjną poszczególnych typów szkół. I tak w zasadniczych szkołach zawodowych istnieje możliwość kształcenia w 77 zawodach, w technikach czteroletnich - w 79 zawodach. Licea profilowane oferują 14 profilów kształcenia. W technikach uzupełniających na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych można wybrać spośród 46 zawodów. Szkoły policealne o pełnym cyklu kształcenia edukują w 146 zawodach. Cykl skrócony, dotyczący szkół policealnych na podbudowie liceów profilowanych, umożliwia kształcenie w 13 kierunkach zawodowych, w których istnieje możliwość wyboru 45 zawodów. Nauka w liceach ogólnokształcących wiąże się z planowaniem przyszłego kierunku studiów, co z kolei pociąga za sobą konieczność wyboru klasy o odpowiedniej specjalności. Uwagi metodologiczne Wykaz szkół ponagimnazjalnych Dolnego Śląska (patrz TUTAJ) obejmuje szkoły z terenu trzech miast: Wrocławia, Legnicy i Jeleniej Góry oraz 26 powiatów. W wykazie znajdują się tylko te placówki, które zgłosiły swą działalność do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Zawiera on nazwy szkół z ich adresami, zawody lub specjalności, w których kształcą oraz liczbę przewidzianych miejsc. Pozostawione puste miejsca oznaczają brak informacji co do przewidywanej liczby i liczebności klas. W grupie oznaczonej jako licea ogólnokształcące znajdują się także uzupełniające licea ogólnokształcące oraz uzupełniające licea ogólnokształcące dla dorosłych. Ta sama uwaga dotyczy techników. Opis oferty szkół policealnych zawiera zarówno szkoły policealne dla młodzieży jak i dla dorosłych, a liczba miejsc w oddziałach kształcących w poszczególnych zawodach została zsumowana niezależnie od rodzaju podbudowy obowiązującego w danej szkole. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 8

9 Blisko 20% spośród 856 szkół stanowią szkoły niepubliczne. Największa ich liczba występuje na terenie Wrocławia 62. Rys. 2. Struktura szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Ślaska według kryterium formy własności Źródło: opracowanie własne Znaczna liczba szkół zaliczanych do kategorii niepubliczne to szkoły policealne, oferujące różne kierunki kształcenia. Najbardziej popularne w zawodach: technik ochrony fizycznej osób i mienia - ponad 929 miejsc w całym województwie, technik administracji - 715, technik ekonomista - ponad 650. Bogatą ofertę edukacyjną proponują również niepubliczne licea ogólnokształcące. Atutem są klasy autorskie, wzbogacające znacząco ofertę szkół publicznych. Na ogólną liczbę 686 szkół publicznych składają się: o 93 zasadnicze szkoły zawodowe, o 191 liceów ogólnokształcących, o 100 liceów profilowanych, o 186 techników, o 116 szkół policealnych. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 9

10 Tab. 1. Liczba szkół publicznych według rodzajów i lokalizacji Zasadnicze szkoły zawodowe Licea ogólnokształcące Licea profilowane Technika Szkoły policealne Wrocław Legnica Jelenia Góra Powiat bolesławiecki Powiat dzierżoniowski Powiat głogowski Powiat górowski Powiat jaworski Powiat jeleniogórski Powiat kamiennogórski Powiat kłodzki Powiat legnicki Powiat lubański Powiat lubiński Powiat lwówecki Powiat milicki Powiat oleśnicki Powiat oławski Powiat polkowicki Powiat strzeliński Powiat średzki Powiat świdnicki Powiat trzebnicki Powiat wałbrzyski Powiat wołowski Powiat wrocławski Powiat ząbkowicki Powiat zgorzelecki Powiat złotoryjski Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 10

11 Struktura szkół ponadgimnazjalnych odzwierciedla ogólnie panujące trendy odnoszące się do możliwości kształcenia. Tak na przykład, niższa od pozostałych, liczba szkół zawodowych może wskazywać na chęć podnoszenia kwalifikacji w dłuższym horyzoncie czasowych oraz na wyższym poziomie. Zjawisko to obserwowane jest jako efekt sytuacji na rynku pracy, gdzie najtrudniejsza sytuacja dotyczy bezrobotnych bez wykształcenia oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Podejmując decyzję o dłuższym procesie kształcenia, młodzież odsuwa niebezpieczeństwo bezrobocia w dalszą przyszłość. Rys. 3. Struktura publicznych szkół ponadgimnazjalnych Źródło: opracowanie własne Jednakże, szkoły zawodowe, mimo, że jest ich mniej, oferują 14% ogólnej liczby miejsc w szkołach publicznych, to jest tyle samo, ile licea profilowane, których jest o 9 więcej. Najwyższy udział w oferowanej przez dolnośląskie szkoły publiczne liczbie miejsc mają licea ogólnokształcące 32% a następnie technika 24%. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 11

12 Rys. 4. Struktura liczby miejsc w szkołach publicznych Źródło: opracowanie własne Największa liczba miejsc w zasadniczych szkołach zawodowych dotyczy takich zawodów jak: kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych oraz operator obrabiarek skrawających. Stosunkowo niewiele miejsc przeznaczono dla zawodów związanych z budownictwem i budowlanymi pracami wykończeniowymi takich jak: zbrojarzbetoniarz, malarz-tapeciarz czy murarz. Największa, natomiast, liczba miejsc przewidziana jest w klasach wielozawodowych, dających możliwość późniejszego wyboru konkretnego zawodu. Licea ogólnokształcące stanowią 28% ogólnej liczby szkół publicznych Dolnego Śląska. W ich ofercie edukacyjnej warto zwrócić uwagę na stosunkowo nowe kierunki kształcenia takie jak edukacja europejska, europeistyka, klasy dziedzictwa europejskiego. Licznie reprezentowane są również klasy językowe, wśród których występują tzw. dwujęzyczne. Oferta liceów ogólnokształcących uwzględnia także zapotrzebowanie na klasy przygotowujące młodzież do matury międzynarodowej. Jest to zapewne odpowiedź tych szkół na fakt przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej a tym samym wzrostu możliwości podejmowania, w przyszłości, pracy za granicą. Pewną nowością można nazwać Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 12

13 wprowadzenie klas ukierunkowanych na kontynuację danego profilu kształcenia na studiach wyższych. Tak więc, w ofercie liceów ogólnokształcących znajdują się klasy politechniczne, prawnicze (lub z elementami prawa), kulturoznawcze, psychologiczne, dziennikarskie, informatyczne oraz teatralne. Kształcenie oraz jednoczesne rozwijanie umiejętności sportowych zapewniają dość licznie reprezentowane klasy sportowe lub klasy mistrzostwa sportowego. W 100 liceach profilowanych województwa dolnośląskiego najliczniej reprezentowane kierunki kształcenia dotyczą zarządzania informacją (aż 1543 miejsca) oraz profilu ekonomiczno-administracyjnego (1384) i usługowo-gospodarczego (1247). Stąd też nie powinna dziwić zbliżona oferta szkół policealnych, w których absolwenci liceów profilowanych mogą kontynuować naukę. Zwłaszcza, że często oba poziomy kształcenia odbywają się w tym samym zespole szkół. W technikach najwięcej miejsc przewidziano w klasach kształcących techników ekonomistów, techników administracji oraz techników informatyków. Zawody te, jak wspomniano, są również najbardziej popularne w ofercie szkół policealnych. W obu rodzajach szkół na terenie województwa dolnośląskiego można wykształcić 3182 techników ekonomistów, ponad 2600 techników informatyków (z czego większość w szkołach policealnych) oraz 985 techników administracji. Przeprowadzone w 2005 r. badania dolnośląskiego rynku pracy pod względem identyfikacji zawodów nadwyżkowych i deficytowych wskazują, że w najbardziej zagrożone bezrobociem są m.in. osoby w zawodach: - murarz, - kucharz, - mechanik samochodowy, - pracownik ochrony mienia i osób, - technik ekonomista, - pracownik administracyjny. Analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych może prowadzić do wniosku, że na Dolnym Śląsku zbyt licznie występują kierunki ekonomiczno-administracyjne jak Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 13

14 wspomniano wcześniej, najwięcej miejsc w technikach i szkołach policealnych przeznaczono dla techników ekonomistów (prawie 5% wszystkich ofert) oraz techników administracji. Warto zwrócić uwagę na nadmiar miejsc w szkołach policealnych na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia. Także liczba miejsc kształcących w zawodzie kucharza, często proponowanym w ofertach szkół zawodowych (kucharz małej gastronomii) oraz mechanika pojazdów samochodowych powinna ulec zmniejszeniu. Niedobór daje się zauważyć w zawodach dotyczących budowlanych prac wykończeniowych. Jak wspomniano w części opisującej ofertę zasadniczych szkół zawodowych, murarz, tynkarz, malarz-tapeciarz to zawody, w których kształcić się będzie stosunkowo niewielka liczba absolwentów gimnazjów. Jednocześnie rynek pracy wykazuje zapotrzebowanie na pracowników wykształconych w tych zawodach. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 14

15 Część II. Analiza dostępności kursów edukacyjnych i szkoleniowych Wstęp Instytucje szkoleniowe stanowią ważny element procesu kształcenia. Trudna sytuacja na rynku pracy wymaga ciągłej gotowości do podnoszenia kwalifikacji lub nawet przekwalifikowania się w celu zapobieżenia bezrobociu. Kształcenie w różnych typach szkół jest zazwyczaj długotrwałe. To może powodować niechęć rozpoczęcia edukacji na kolejnym poziomie kształcenia. Kursy, warsztaty, szkolenia i konferencje, oferowane przez instytucje szkoleniowe, z reguły w dość krótkim czasie przekazują maksimum wiedzy z danego zakresu. Często kończą się egzaminami, których pozytywne zaliczenie uprawnia do otrzymania certyfikatów, dyplomów, świadectw. Dodatkowym atutem tego typu placówek są stosunkowo niższe, na przykład w porównaniu do studiów podyplomowych czy szkół niepublicznych, koszty kształcenia. Daje to większą możliwość przeniesienia kosztów szkoleń z pracownika na pracodawcę. Pracodawcy częściej podejmują decyzje o skierowaniu pracowników na szkolenia mając na uwadze fakt, że za określoną kwotę mogą przeszkolić większą liczbę pracowników. Firmy szkoleniowe odgrywają również ważną rolę w aktywizacji osób bezrobotnych. Wiele z nich, współpracując z urzędami pracy, szkoli osoby bezrobotne, a nawet niekiedy włącza się w proces poszukiwania dla nich zatrudnienia. Liczba osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zgłoszonych przez instytucje szkoleniowe jako osoby przeszkolone w poprzednim roku kalendarzowym, wynosi w sumie osób. Jest to prawie 13% ogółu dolnośląskich bezrobotnych. Bogata oferta obszarów szkoleniowych stanowi więc uzupełnienie oferty szkół różnego typu. Uwagi metodologiczne Analiza oferty edukacyjnej instytucji szkoleniowych Dolnego Śląska została przeprowadzona na podstawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) udostępnianego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (www.dwup.pl), z pominięciem szkół różnego typu (ich oferta została przedstawiona w innych rozdziałach niniejszego opracowania). Wobec tego dotyczy tylko firm, które zgłosiły swoją działalność do tego rejestru. Dane dotyczące Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 15

16 tematyki przeprowadzanych szkoleń znajdują się w formatce: informacje ogólne, dział 2, natomiast informacje dotyczące liczby przeszkolonych bezrobotnych i poszukujących pracy w dziale 5-7 w/w rejestru. Instytucje szkoleniowe prowadzą działalność w formie kursów, praktyk, staży, przygotowania zawodowego, warsztatów szkoleniowych oraz seminariów i konferencji. Różnorodność tematyczna oferowanych szkoleń powoduje konieczność ich pogrupowania w pewne obszary szkoleniowe. Firmy działające na terenie Dolnego Śląska szkolą w 29 takich obszarach. Należy wspomnieć, że wpisując dane do RIS, instytucje szkoleniowe same kwalifikują kurs do określonego obszaru szkoleniowego. To powoduje, że to samo szkolenie może zostać zakwalifikowane do dwóch różnych obszarów szkoleniowych. Nie mniej jednak, rozbieżności te nie są liczne i nie mają zasadniczego wpływu na jakość przeprowadzonej analizy. Na terenie Dolnego Śląska działalność szkoleniową zgłosiło 322 instytucje. Najczęściej prowadzą one działalność w różnych obszarach szkoleniowych dywersyfikując swoją ofertę. Wyjątkiem są wyspecjalizowane szkoły językowe i firmy prowadzące kursy na prawo jazdy. Największą liczbę szkoleń zgłoszono w obszarze Informatyka i wykorzystanie komputerów W skład tej grupy wchodzą m.in.: podstawowe i rozszerzone kusy komputerowe, praktyki z zakresu programów księgowych oraz wszelkie szkolenia, których celem jest zapoznanie uczestników z określonym programem komputerowym. Liczną (66) grupę w Rejestrze stanowią firmy oferujące usługi szkoleniowe w obszarze Usługi transportowe, kursy prawa jazdy. Większość z nich dotyczy kursów na prawo jazdy (55 firm). Najwięcej firm szkoli na prawo jazdy kategorii A i B, mniej liczne oferty dotyczą pozostałych kategorii. Do tej grupy szkoleń kwalifikowane są kursy dla taksówkarzy. Kolejnym obszarem szkoleniowym, w którym firmy licznie (60) zgłaszają swoją działalność jest Zarządzanie i administrowanie. W tym obszarze znajdują się zarówno kursy zarządzania kadrami jak i kursy dotyczące zasad archiwizacji dokumentów, warsztaty dotyczące gospodarowania środkami z funduszy europejskich a także szkolenia dla Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 16

17 samorządowców, jak również nowoczesne zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się szkolenia zarządzanie projektem. Szkolenia w kategorii Rachunkowość, księgowość, ubezpieczenia, analiza inwestycyjna, bankowość prowadzą 52 firmy. W skład tego obszaru wchodzą podstawowe i rozszerzone kursy rachunkowości, szkolenia z Ustawy o Rachunkowości, szkolenia agentów ubezpieczeniowych, kursy księgowe i rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz warsztaty z praktycznego zastosowania programów księgowych. Warto zwrócić uwagę na fakt, że te ostatnie z powodzeniem mogą zostać wpisane do obszaru Informatyka i wykorzystanie komputerów, a w Rejestrze spotyka się takie rozbieżności. Wiele instytucji oferuje szkolenia odnoszące się do funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, co może świadczyć o orientacji na zmieniające się potrzeby rynku. Właśnie sektor małych i średnich przedsiębiorstw określany jest jako ogromny potencjał napędzający gospodarki różnych państw. Również 52 firmy oferują kursy językowe - Języki obce - o różnych stopniach zaawansowania. Najliczniejsze oferty dotyczą języka angielskiego i niemieckiego. Mniejszy wybór ma potencjalny uczestnik jeśli chciałby się uczyć francuskiego, hiszpańskiego, portugalskiego czy włoskiego. Należy jednak podkreślić, że prowadzone są kursy języka rosyjskiego, czeskiego a nawet norweskiego. Pojawiają się również oferty kursów językowych przed wyjazdami zagranicznymi do pracy, co jest z pewnością odpowiedzią na rozszerzenie rynku pracy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Popularne są kursy języka biznesowego. Zgłoszenie 52 firm w obszarze Języki obce nie oznacza, że na terenie Dolnego Śląska funkcjonują 52 szkoły językowe. W obszarze tym działają również firmy szkoleniowe o zróżnicowanej ofercie. Spośród 322 firm, 50 deklarowało działalność w obrębie Sprzedaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami. W tej grupie oferta wielu szkoleń dotyczy technik sprzedaży bezpośredniej, relacji z klientami, warsztatów marketingowych a także szkolenia sprzedawców - kasjerów. Kursy z zakresu obrotu nieruchomościami oferowane są natomiast rzadziej. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 17

18 Szkolenia w zakresie Rozwoju kariery i osobowości prowadzą 43 firmy. W okresie dużej nierównowagi na rynku pracy, szczególnie atrakcyjna wydaje się być oferta dotycząca psychologicznych aspektów radzenia sobie z bezrobociem oraz technik poszukiwania i pozyskiwania zatrudnienia. Coraz częściej wśród ofert z tego obszaru pojawiają się kursy efektywnego wykorzystywania czasu pracy. W obszarze Prawo zgłosiło działalność 31 firm. Szkolenia te dotyczą najczęściej konkretnych ustaw, ich zastosowania i interpretacji - przykładowo ustawy o zamówieniach publicznych. Ważna tematyka, podejmowana w tym obszarze szkoleniowym to wszelkie przepisy związane z pozyskiwaniem i wykorzystaniem funduszy unijnych. Obszar Technika i handel artykułami technicznymi, w tym mechanika, metalurgia, elektronika i telekomunikacja jest jednym z bardziej złożonych obszarów szkoleniowych. W jego skład wchodzą kursy dla spawaczy, obsługa kotłów gazowych, transport niebezpiecznych ładunków, kursy obsługi wózków widłowych, specjalistyczne szkolenia gazownicze oraz szkolenia w zawodach: ślusarz, tokarz. 29 instytucji potwierdziło organizację szkoleń w tym obszarze. Kursy Prace sekretarskie i biurowe w tematyce obsługa urządzeń biurowych, sprawna organizacja biura oraz szkolenia na pracownika biurowego i asystenta dyrektora są prowadzone w 26 firmach. Jest to oferta o tyle godna uwagi, że z roku na rok rosną wymagania pracodawców w odniesieniu do pracowników biurowych. Mit dobrze wyglądającej, umiejącej jedynie parzyć kawę sekretarki, już od dawna nie funkcjonuje. Zaczęto doceniać kompetentną obsługę biura jako element sprawnego i efektywnego funkcjonowania firmy. Kursy na wychowawców oraz kierowników kolonii, szkolenia na asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna do dziecka wchodzą w skład obszaru szkoleniowego o nazwie Opieka społeczna, w tym opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starszymi, dziećmi, wolontariat. 25 firm zgłosiło swoją działalność szkoleniową w tym zakresie. Na uwagę zasługuje fakt, że oferowane są także kursy opieki nad dziećmi uzupełnione nauką języka obcego dla osób podejmujących pracę za granicą. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 18

19 W obszarze Usługi fryzjerskie i kosmetyczne szkoli również 25 firm. Rośnie liczba klientów korzystających z usług gabinetów kosmetycznych, studiów odnowy biologicznej. Z tego typu usług, coraz częściej, zaczynają korzystać również mężczyźni. Popularny stał się makijaż permanentny, przekłuwanie różnych części ciała. Świadczy to o tym, że będzie rosło zapotrzebowanie na personel kosmetyczny. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie ma być oferta instytucji szkoleniowych. I tak w tym obszarze szkoleniowym można znaleźć oferty kursów wizażu, stylizacji paznokci i tipsów, manicure i pedicure a także wszelkiego rodzaju masaży relaksacyjnych, odchudzających itp. (jeśli tylko nie zakwalifikowano ich do obszaru Opieka zdrowotna ). Kolejny obszar szkoleniowy to Szkolenie nauczycieli i nauka o kształceniu. Jest to oferta skierowana do określonej grupy odbiorców. Znajdują się w niej także kursy komputerowe dla nauczycieli, nie ujęte w obszarze Informatyka, wykorzystanie komputerów. 21 firm zgłosiło swoje oferty w tym zakresie. Opieka zdrowotna jest następnym, pod względem liczby zgłoszeń (15) obszarem tematycznym. Jak wcześniej wspomniano, mogą tu zostać zakwalifikowane kursy różnego rodzaju masaży ale także kursy ratownictwa przedmedycznego i pierwszej pomocy. Konieczność przeszkolenia jak największej liczby osób w dwóch ostatnich zakresach jest ostatnio szeroko dyskutowana na łamach prasy i w telewizji. W dobie niskich nakładów na służbę zdrowia, ograniczonej liczby karetek, trudności z ich dojazdem na miejsce wypadku, często warunkiem niezbędnym przeżycia ofiary wypadku jest udzielenie jej pierwszej pomocy i ewentualna reanimacja przed przyjazdem karetki pogotowia. W trzech obszarach po 13 firm zgłosiło swoje oferty edukacyjne. Są to: Architektura i budownictwo, Usługi gastronomiczne oraz Ochrona własności, osób. W pierwszym z nich znalazły się kursy architektury krajobrazu oraz, co warte podkreślenia, szkolenia w zawodach technolog robót wykończeniowych, malarz-tapeciarz. W tym miejscu należy wspomnieć o sygnalizowanym niedoborze tego typu zawodów na dolnośląskim rynku pracy. W analizie ofert edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych podkreślano konieczność zwiększenia liczby osób uczących się w tych deficytowych zawodach. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 19

20 W drugim z wymienionych obszarów znalazły się szkolenia w zawodach: kucharza, barmana, kelnera oraz dotyczące organizacji imprez od strony ich obsługi gastronomicznej. Szkolenia z trzeciego z wymienionych obszarów obejmują szeroko rozumianą ochronę, a więc nie tylko osób i mienia ale także zabezpieczania imprez masowych, oraz możliwości uzyskania stosownych licencji. Bardzo dużym zróżnicowaniem oferty szkoleniowej charakteryzuje się obszar Pozostałe usługi. Można w nim ukończyć kurs florystyczny, jak również uzyskać zawód zdobnika ceramiki, palacza pieców ceramicznych, restauratora mebli antycznych albo wyszkolić sprzątaczkę hal maszynowych. Kursy i szkolenia w tym zakresie oferuje 10 instytucji. Również 10 firm zaplanowało szkolenia w obszarze Usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja. W pozostałych obszarach szkoleniowych działalność zgłaszała stosunkowo niewielka liczba instytucji: Nauki humanistyczne, ekonomia, psychologia, socjologia - 6, (na ogół kursy dla gimnazjalistów przygotowujące do zdania testów lub kursy przedmaturalne), Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 6 (na przykład szkolenie w zawodach pszczelarz, szkółkarz), Ochrona środowiska 5, ( w tym także tematyka zagospodarowania terenów zielonych), Górnictwo, przetwórstwo przemysłowe 5, Sztuka, kultura, rzemiosło artystyczne 4, (na przykład szkolenie w zawodzie metaloplastyk), Usługi stolarskie i szklarskie 4, Podstawowe programy ogólne w tym kształcenie umiejętności czytania, pisania, liczenia 3 (wszystkie dotyczyły nauki szybkiego czytania), Matematyka i statystyka 2, Nauki o życiu: biologia, zoologia, chemia, fizyka 1, Usługi krawieckie i obuwnicze 1. Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych w województwie dolnośląskim 20

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE

DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE DZIAŁ IX. SZKOŁY WYŻSZE TABL.1(80). STUDENCI a SZKÓŁ WYŻSZYCH (łącznie z cudzoziemcami) Stan w dniu 30 XI 2006 r. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym Na studiach stacjonarnych niestacjonarnych O G Ó Ł E M...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA

EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA STRATEGII ROZWOJU DOLNEGO ŚLĄSKA DR ANTONI JEŻOWSKI, 2011 NIECO STATYSTYKI 160 000 140 000 147 831 Liczba uczniów w roku szkolnym 2010/11 120 000 100 000 88 957 80 000

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013

SZKOŁA NA PLUS. Oferta edukacyjna. Zespołu Szkół w Paczkowie w roku szkolnym 2012/2013 SZKOŁA NA PLUS Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w roku szkolnym 2012/2013 48-370 Paczków, ul. Kołłątaja 9 sekretariat LO (77) 431-64-40 e-mail:zspaczkow@wodip.opole.pl strona internetowa: www.lopaczkow.pl

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2012 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2013. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w Jeleniej Górze

ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w Jeleniej Górze ZAMIEJSCOWY OŚRODEK DYDAKTYCZNY w Jeleniej Górze Wrocław 29 MARCA 2007 Maciej Pawłowski Budynek ZOD Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze DOSTĘPNOŚĆ KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM W MAKROREGIONIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/ Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie zmian w zakresie edukacji osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim w latach szkolnych 2004/05-2013/14. Dane dotyczące edukacji osób dorosłych (liczby

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PONADGIMNAZJALNYM Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące, które umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych

Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH. mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Zwiększenie autonomii, KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH mobilności i elastyczności szkół zawodowych w świetle zmian przepisów oświatowych Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Zmiany w prawie. oświatowym. Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zmiany w prawie oświatowym Informacje dotyczące zmian w prawie oświatowym dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: www.kuratorium.bialystok.pl w zakładce: PRAWO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O:

WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: WNIOSEK DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH O: (należy zaznaczyć właściwy kwadrat) WPIS * KOREKTĘ DANYCH AKTUALIZACJĘ DANYCH KONTYNUACJĘ DZIAŁALNOŚCI (*) Podmiot ubiegający się o wpis do Rejestru Instytucji

Bardziej szczegółowo

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego

2) co daje ci wybór liceum ogólnokształcącego Gimnazjalisto! Przeczytaj - zanim wybierzesz szkołę ponadgimnazjalną. MATURA LO dla dorosłych LO Technikum 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Zasadnicza szkoła zawodowa *Absolwenci

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

Radom 1 września 2012 roku

Radom 1 września 2012 roku Radom 1 września 2012 roku Liceum ogólnokształcące Szkoła podstawowa Technikum/Liceum zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum uzupełniające Liceum uzupełniające Źrodło. Opracowanie autora Liceum

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie

Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Do projektu rozporządzenia z dnia 30 marca 2015 r. Uzasadnienie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r Poz 1535 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 20 grudnia 2012 r zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel., fax MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W ROKU CZĘŚĆ II

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM

ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM ZMIANY W SZKOLNICTWIE PODNADGIMNAZJALNYM STUDIA KURSY KWALIFIKACYJNE MATURA Absolwenci ZSZ Rozpoczynają naukę od klasy II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 3 lata LO 3 lata nauki Technikum 4 lata nauki

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, wrzesień 2014 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: http://bialystok.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016

Informator. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2015/2016 Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2015/2016 Drodzy Gimnazjaliści, Przekazujemy kolejne wydanie Informatora o szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie

Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projekt 8 lutego 2017 r. Uzasadnienie Projektowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiat słubicki Numer identyfikacyjny REGON Dział. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Poradnictwo indywidualne liczba wizyt w ramach porady indywidualnej MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Nowy model kształcenia zawodowego

Nowy model kształcenia zawodowego Nowy model kształcenia zawodowego Franciszek Górski. Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty Białystok, 10.05.2017 r. Kształcenie zawodowe Zmiany w kształceniu zawodowym od 1 września

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Nowelizacja ustawy o systemie oświaty, wprowadzająca zmiany w szkolnictwie zawodowym została podpisana przez prezydenta. Zmiana przepisów ułatwiać będzie uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA

LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA LOSY ABSOLWENTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ GÓRNICZO ENERGETYCZNYCH IM. S. STASZICA ROK UKOŃCZENIA SZKOŁY 2011 Liceum ogólnokształcące W roku 2011 liceum ogólnokształcące w naszej szkole ukończyło 28 uczniów. Zebraliśmy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM MATERIAŁ OPRACOWANY PRZEZ URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO 2014 KAMPANIA PROMOCYJNA NA RZECZ ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W POWIECIE KRAKOWSKIM 2014 BZ-SZ BANK REZERW KADROWYCH Szanowny Pracodawco!!! Uprzejmie informujemy, że zgodnie z prowadzoną przez Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Opracowania sygnalne Bydgoszcz, kwiecień 2005 r. Kontakt: e-mail. SekretariatUSBDG@stat.gov.pl tel. (0 52) 366 93 90; fax (052) 366 93 56 Internet http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz

Bardziej szczegółowo

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć

Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Bieżąca tematyka jako element cyklu zajęć Ku refleksji Wybór jednej drogi nie oznacza rezygnacji z innych, ale chcieć przejść wszystkimi ścieżkami naraz, to nie pokonać żadnej Paulo Coelho Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie 32-860 Czchów, ul. Sądecka 187 www.zsczchow.pl tel/fax 014 6843230 e-mail: zespolszkol187@op.pl Typy szkół: Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2009 ROKU ANALIZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁW POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2009 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2009 ROKU ANALIZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁW POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2009 R. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2009 ROKU ANALIZA ABSOLWENTÓW SZKÓŁW POWIECIE WROCŁAWSKIM W 2009 R. Wstęp Analizę absolwentów szkół na terenie powiatu wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim

Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Sytuacja na rynku pracy i jej wpływ na strukturę kształcenia w województwie opolskim Opole, 23 listopad 2007 r. Departament Edukacji i Rynku Pracy 1 Cechy gospodarki

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE

AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE AKADEMIA EKONOMICZNA W KRAKOWIE Część B dyplomu ukończenia studiów nr 12345 SUPLEMENT*) I. INFORMACJE O POSIADACZU DYPLOMU 1. Nazwisko: Kowalska 2. Imię (imiona): Agnieszka 3. Data urodzenia (dzień, miesiąc,

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego

Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego Przez dziesiątki lat wy uczony zawód dawał ludziom utrzymanie często przez całe życie, aż do emerytury. Dziś trzeba być przygotowanym na to, że kariera rozwijać

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8) 4-8-74, 4-8-68 fax. 4-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA

Bardziej szczegółowo