WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o."

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne i uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International sp. z o.o. Pragniemy zaznaczyć, że zawarcie umowy jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja niniejszych Warunków Uczestnictwa, które zostały Państwu udostępnione przed zawarciem umowy przy składaniu rezerwacji. I. DEFINICJE Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. oznaczają: Warunki Uczestnictwa Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Organizator Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości: zł, wpisana do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego pod numerem 452/6/2011. Klient osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Impreza impreza turystyczna organizowana przez Millennium Travel International sp. z o.o. System zbiorcze określenie domen (stron) internetowych Organizatora, w szczególności: prezentujących ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje o wszystkich Imprezach świadczonych przez Organizatora, a także zawierających w szczególności dane dotyczące Organizatora, ramowe programy imprez, Warunki Uczestnictwa, ważne informacje dodatkowe, informacje o warunkach ubezpieczenia. Propozycje Imprez zawarte w Systemie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Rezerwacja oferta skorzystania z Imprezy świadczonej przez Organizatora, złożona przez Klienta na piśmie, ustnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Systemu. Dokonana przez Klienta Rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy o zorganizowanie przez Organizatora Imprezy (zwanej dalej Umową). Potwierdzenie Rezerwacji potwierdzenie przez Organizatora istotnych danych o zarezerwowanej Imprezie. Potwierdzenie Rezerwacji ma charakter informacyjny, nie stanowi o zawarciu Umowy przez Klienta i Organizatora. Umowa ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z Umowy Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej wraz z zaakceptowanymi Warunkami Uczestnictwa, informacjami o warunkach ubezpieczenia, ramowym programem Imprezy, ceną. Agent przedstawiciel biura podróży pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatora. II. UMOWA 1. Integralną część Umowy stanowią: a. Ramowy program Imprezy zawarty w Systemie lub w innej formie przekazanej Klientowi przez Organizatora. Ramowy program Imprezy określać będzie miejsce pobytu lub trasę Imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania zgodnie ze standaryzacją według kategorii miejscowych, liczbę i rodzaj posiłków, ramowy program zwiedzania i atrakcji turystycznych. Wycieczki fakultatywne rekomendowane przez Organizatora organizowane są przez podmioty lokalne, Organizator może pośredniczyć w ich sprzedaży, natomiast nie stanowią one oferty Organizatora. b. Warunki Uczestnictwa. c. Informacje o warunkach ubezpieczenia. d. Potwierdzenie Rezerwacji. e. Umowa Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej. 2. W razie sprzeczności między dokumentami określonymi w pkt a i d wiążący jest dokument określony w pkt d Potwierdzenie Rezerwacji. W razie sprzeczności między dokumentami określonymi w pkt b i e wiążący jest dokument określony w pkt e Umowa. 3. Tryb dokonywania Rezerwacji: a. Osobiście przez Klienta na piśmie, ustnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Systemu. Z wykorzystaniem Systemu następuje przez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularzy zamieszczonych w Systemie, b. Za pośrednictwem Agenta, c. Złożyć Rezerwację mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, d. Składając Rezerwację Klient czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji uczestników Imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania wszystkich warunków Umowy przez tych uczestników. Jednocześnie Klient oświadcza, że zgłoszenie tych uczestników poprzez podanie ich danych osobowych w Rezerwacji, nastąpiło po zapoznaniu się tych osób z ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia i złożeniu przez te osoby względem Klienta oświadczenia o wyrażanie zgody na udział w Imprezie świadczonej przez Organizatora. Klient oświadcza również, że został umocowany do złożenia przez tych uczestników oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Imprezy świadczonej przez Organizatora. e. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularzy Rezerwacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta formularza Rezerwacji. 4. Tryb dokonywania Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora: a. Organizator zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki lub w terminie wskazanym w formularzu Rezerwacji do poinformowania Klienta w formie elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem Agenta, czy dana Impreza w wybranym terminie jest dostępna oraz o istotnych danych o zarezerwowanej Imprezie, w tym o ramowym programie Imprezy, cenie i wysokości wymaganej zaliczki. 5. Umowa zostaje zawarta: a. W przypadku dokonywania Rezerwacji bezpośrednio przez Klienta, po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora, z chwilą dokonania przez Klienta płatności zaliczki lub całości należności za zarezerwowaną Imprezę. Po dokonaniu płatności Klient przesyła Organizatorowi dwa egzemplarze podpisanej Umowy. Organizator, niezwłocznie po ich otrzymaniu, odsyła Klientowi podpisany egzemplarz Umowy. b. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta, po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora, z chwilą podpisania Umowy przez Klienta. 6. Klient podpisuje Umowę osobiście, a w przypadku osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Osoba podpisująca Umowę, lub wyrażająca zgodę na zmianę jej treści, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej może tego dokonać na podstawie posiadanego pełnomocnictwa. Osoby, na rzecz których Umowa została zawarta, mogą potwierdzić czynności pełnomocnika poprzez przekazanie Organizatorowi podpisanej Umowy - Zgłoszenia lub przesłanie pełnomocnictwa. W braku pełnomocnictwa Umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej lecz nie w jej imieniu. 7. Osoba zawierająca Umowę w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej udostępnia jej Warunki Uczestnictwa, ramowy program Imprezy, informacje o warunkach ubezpieczenia. 8. W przypadku dokonywania Rezerwacji bezpośrednio przez Klienta przez dokonanie płatności zaliczki lub całej należności Klient potwierdza, że otrzymał oraz że zapoznał się z Potwierdzeniem Rezerwacji, ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia. Klient związany jest ceną podaną w Potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora. 1

2 9. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta przez podpisanie Umowy Klienta oświadcza, że otrzymał oraz zapoznał się z Potwierdzeniem Rezerwacji, ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia. Klient związany jest ceną podaną w Potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora. 10. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet Imprezy w wysokości 30 % ceny Imprezy. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. W przypadku zakupu Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należnej kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. 11. Zapłata za zawarte za pośrednictwem Organizatora ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, a także kosztów rezygnacji dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub całej należności w zależności od terminu dokonywania Rezerwacji. 12. Organizator zobowiązuje się wydać Klientowi wpłacającemu zaliczkę lub całość należności pisemne potwierdzenie zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w rozdziale XIV pkt. 3, dostępnej również w Systemie, zapewniającej pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz z 2004 r., ze zm.) oraz obejmującej pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez Organizatora. Z uwagi na fakt, iż umowy nie są zawierane dla każdego Klienta osobno, lecz umowa ta ma charakter generalny, Klientowi zostanie wydany dokument, potwierdzony przez Organizatora, odwołujący się do konkretnej gwarancji lub polisy, którą Klient może sprawdzić u gwaranta lub ubezpieczyciela, a także u Marszałka Województwa Dolnośląskiego albo w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego, zawierającego odpowiednie pouczenie o sposobie ubiegania się o wypłatę ze środków z ubezpieczenia. III. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Kolejne raty za udział w Imprezie Klient zobowiązany jest uiszczać w terminach określonych w rozdziale I pkt 10 lub w wskazanych w Umowie. Ewentualne dopłaty nie ujęte w Umowie wynikające z podwyższenia ceny Imprezy, zgodnie z pkt 3 poniżej, Klient powinien uregulować w terminie wskazanym w powiadomieniu o podwyższeniu ceny. 2. Jeżeli którakolwiek rata za Imprezę nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym terminie, Organizator może rozwiązać Umowę i obciążyć Klienta faktycznie poniesionymi przez siebie kosztami rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII pkt Organizator zastrzega możliwość zmiany ceny Imprezy, a to jedynie w przypadku konieczności podwyższenia ceny na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut, przy zastrzeżeniu udokumentowania przez Organizatora wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności i udokumentowania jej wpływu na cenę. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona. IV. ZAKRES USŁUG. CENY 1. Rodzaj i szczegółowy zakres świadczeń w ramach Imprezy określany jest w oparciu o informacje prezentowane w Systemie. Impreza zaczyna się i kończy zgodnie z zakupionym przez Klienta czasem pobytu według terminów wyjazdu i powrotu wskazanych w Umowie. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia Imprezy. 2. Wszelkie informacje wykraczające lub niezgodne z treścią informacji zawartych w Systemie, Potwierdzeniu Rezerwacji oraz Umowie nie są wiążące dla Organizatora. Katalogi, broszury, foldery i inne materiały informacyjne lub reklamowe niepochodzące od Organizatora nie stanowią jakiejkolwiek części Umowy. 3. W Systemie podawane są zdjęcia obiektów zakwaterowania dla wskazanych lokalizacji. W przypadku obiektów lub kompleksów wakacyjnych, w których informacja o zakwaterowaniu objęta jest większa ilość identycznych lub podobnych pokoi, w Systemie podawane jest zdjęcie jednego przykładowego pokoju. 4. Międzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna się przeważnie o godzinie czasu lokalnego w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu wyjazdu o godzinie czasu lokalnego. Doba hotelowa kończy się śniadaniem zgodnie z wykupioną przez Klienta opcją żywieniową. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z tego posiłku może być ograniczona w związku z rzeczywistą godziną powrotu. Do godziny, w której kończy się doba hotelowa Klient powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić pokój hotelowy. Zasadę tę stosuje się także w przypadku, gdy podróż powrotna rozpoczyna się później niż o godzinie czasu lokalnego. W takim przypadku Klient powinien zostawić swoje bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile takie zostało przez hotel przewidziane. 5. Jeżeli w Systemie podawane są informacje dotyczące infrastruktury towarzyszącej poszczególnych miejscowości wakacyjnych to nie stanowią one integralnej części zawartej Umowy. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania urządzeń sportowych (np. baseny), restauracji, kawiarni, organizacji handlowych, transportu publicznego, działalności służb lokalnych (np. czystość plaż i wód, ciągłość dostaw wody, prądu, gazu) jak również warunków meteorologicznych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie elementów rzeczonej infrastruktury towarzyszącej. Podane w opisach odległości mają charakter orientacyjny. 6. Żadne dodatkowe życzenia Klienta, wykraczające poza zakres Imprezy świadczonej przez Organizatora, nie oznaczają przyjęcia za nie odpowiedzialności przez Organizatora, chyba że zostało to wyraźnie potwierdzone przez Organizatora na piśmie. Brak realizacji pozaumownego życzenia Klienta, w przypadku nieotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 7. Zabieranie zwierząt domowych jest dopuszczalne w przypadku uzyskania pisemnego potwierdzenia od Organizatora. Koszt transportu zwierzęcia oraz jego pobytu w hotelu lub innym obiekcie pokrywa w całości Klient. Brak możliwości zabrania zwierzęcia przez Klienta w przypadku niedotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 8. Organizator w ramach organizowanych Imprez nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom, w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 9. Ceny Imprez oraz świadczeń dodatkowych podawane są w Systemie oraz w innych dokumentach przekazywanych Klientom i wyrażone są w PLN. Dopuszcza się następujące formy płatności: przelew. 10. Informacje o sposobie wyliczenia ceny Imprezy i jej nominalnej wysokości wskazane są w Potwierdzeniu Rezerwacji i w Umowie. 11. W przypadku konieczności opłacenia kosztów dodatkowych na miejscu jest to wskazane w Systemie w informacji o Imprezie, podawane w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz w Umowie. V. DOKUMENTY PODRÓŻY 1. Po dokonaniu pełnej zapłaty za Imprezę dokumenty podróży zostaną przesłane bezpośrednio Klientowi na adres podany w Umowie. 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie ma możliwości skutecznego dostarczenia dokumentów podróży Klientowi na adres podany w Umowie, dokumenty podróży zostaną wysłane Klientowi na wskazany przez niego adres i według jego wyboru listem poleconym lub kurierem za pełnym zwrotem kosztów. 3. W przypadku zawarcia Umowy na 7 i mniej dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy, Klienci są zobowiązani w miejscu wyjazdu lub rozpoczęcia Imprezy odebrać dokumenty podróży od pilota lub innego Przedstawiciela Organizatora najpóźniej na 2 godziny przez wyjazdem lub rozpoczęciem Imprezy na podstawie upoważnienia wystawionego przez Organizatora. VI. PRZEDŁUŻENIE POBYTU 1. Jeżeli Klient chciałby przedłużyć pobyt powinien kontaktować się odpowiednio wcześniej z Przedstawicielem Organizatora na miejscu lub z bezpośrednio z Organizatorem. 2. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w środku transportu. Klient zobowiązuje się uiścić wszystkie koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu. Klientowi wydawane jest pokwitowanie. Koszty za przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. 2

3 3. W przypadku gdy w wyniku przedłużenia pobytu nastąpi zmiana miejsca wyjazdu, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. VII. PRAWA I OBOWIAZKI KLIENTA. 1. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi, najpóźniej na 48 godzin przed dniem wyjazdu, numeru telefonu Przedstawiciela Organizatora, do którego Klient może zwracać się w razie trudności. W każdym przypadku numer do Przedstawiciela Organizatora podawany jest w dokumentach podróży. 2. Klient w czasie Imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki Przedstawiciela Organizatora na zasadach określonych w Umowie. 3. Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. 4. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań Przedstawiciela Organizatora dotyczących realizacji programu Imprezy. 5. Klient uczestniczący w Imprezie obejmującej przejazd autokarem powinien stawić się w ustalonym miejscu wyjazdu na co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem w przypadku transportu autokarowego i na co najmniej 2 godziny przed planowanym wylotem w przypadku transportu samolotowego, chyba że Warunki Uczestnictwa przewidują inaczej. 6. Z uwagi na specyfikę Imprez objazdowych lub objazdowo wypoczynkowych Klient zawierając Umowę z Organizatorem akceptuje zasady ustanowione dla tego rodzaju Imprez i w związku z tym zobowiązuję się przestrzegać wskazań Przedstawicieli Organizatora i ich ustaleń poczynionych z większością grupy. 7. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu Imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w Umowie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w autokarze Organizatora zakazu palenia wyrobów tytoniowych i nadużywania alkoholu. Niezastosowanie się do powyższych zakazów, może spowodować wezwanie służb porządkowych. Organizator może odmówić zabrania do autobusu osób nietrzeźwych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Organizatora. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w czasie trwania Imprezy, na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników Imprezy, hoteli, przewoźników itp. 8. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu pobytu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa. VIII. REZYGNACJA KLIENTA. ZMIANY Z POWODÓW KLIENTA 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy składając pisemne oświadczenie. Za równoznaczny z rezygnacją traktuje się brak wpłaty w terminie którejkolwiek z rat należnych do zapłaty. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dacie, w której Klient powinien dokonać wpłaty. 2. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie, Klient jest zobowiązany do pokrycia szkody jaką poniósł Organizator na skutek jego rezygnacji. Szkoda Organizatora sprowadza się do rzeczywistych kosztów Organizatora poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy i zamówionych świadczeń dodatkowych. Przy obliczaniu wysokości szkody uwzględnia się koszty, jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Klient może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów. W każdym przypadku koszty Organizatora za osobę z tytułu rezygnacji Klienta w odniesieniu do Imprezy i zamówionych świadczeń dodatkowych nie mogą być wyższe niż: a. do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny, b. od 29 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ustalonej ceny, c. od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny, d. od 9 do 5 dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny, e. od 4 do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy 95% ustalonej ceny; f. w dniu rozpoczęcie podróży 100% ustalonej ceny, g. koszty wiz i wizowania, które zostały poniesione od momentu rezygnacji uczestnika, bez względu na termin rezygnacji. 3. Klient ponosi koszt rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie w miejscu wyjazdu lub w miejscu rozpoczęcia Imprezy w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego Imprezy jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. O ile Klient nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, że w Imprezie nie uczestniczy najpóźniej do końca dnia, w którym Impreza się rozpoczęła. 4. Istnieje możliwość wykupienia przez Klienta ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Systemie. 5. Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy. Osoba przejmująca prawa i obowiązki powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do skorzystania z Imprezy. Przeniesienie praw i obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient poinformuje go o tym na piśmie, pod rygorem nieważności, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Przeniesienia praw i obowiązków na innego uczestnika w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy jest bezpłatne, po upływie 31 dni do daty rozpoczęcia Imprezy Klient zobowiązany jest ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 50zł. Opłata stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Za pełne pokrycie ceny oraz poniesionych przez Organizatora rzeczywistych kosztów dodatkowych, powstałych wskutek zmiany uczestnika Imprezy, odpowiadają solidarnie Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki. 6. Klient, który po zawarciu Umowy chce dokonać zmian w Umowie dotyczących: terminu, miejsca pobytu, typu pokoju, rodzaju wyżywienia, środka transportu, miejsca wyjazdu, przyjazdu, składników opcjonalnych (np. ubezpieczenia), liczby lub danych osób uczestniczących w Imprezie, zobowiązany jest stosować się do następujących zasad: a. Zmiany Umowy możliwe są wyłącznie na zgłoszone pisemnie życzenie Klienta. b. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest potwierdzenie przez Organizatora, iż jest ona możliwa (ze względu na terminy potwierdzeń, zgłaszania list pasażerów oraz ubezpieczeniowych, dostępność pokoi i miejsc w środkach transportu, itp.). c. Klient poniesie koszty zmian rzeczywiście poniesione przez Organizatora oraz wszystkie opłaty wynikające z różnicy cen. d. Niezależnie od kosztów wymienionych w pkt c, naliczona zostanie opłata manipulacyjna, uzależniona od typu wprowadzonych zmian: Zmiana pojedynczych danych osobowych bezpłatnie. Zmiana terminu, miejsca pobytu, typu pokoju, rodzaju wyżywienia, środka transportu, miejsca wyjazdu, przyjazdu, ubezpieczenia, zmiany liczby osób uczestniczących w Imprezie, zmiana wielu danych osobowych w wysokości 50zł za każdą zmianę. IX. ZMIANY Z POWODÓW NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA 1. W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie podlegają istotne warunki Umowy (np. zakres i standard oferowanych świadczeń, zmiana ceny Imprezy na zasadach wskazanych w Rozdziale III pkt. 3) Organizator niezwłocznie powiadamia Klienta o treści tych zmian. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu kolejnych pięciu dni, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych opłat. 2. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy wskutek niezaakceptowania przez niego dokonanych zmian w Umowie uprawnia, wedle wyboru Klienta, do złożenia oferty uczestnictwa w innej Imprezie przewidzianej przez Organizatora o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na inną Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub do żądania zwrotu wniesionych z tytułu zawarcia Umowy opłat. 3

4 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi innej Imprezy równorzędnej lub podobnej do pierwotnie zarezerwowanej. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator ma prawo również odwołać Imprezę i rozwiązać Umowę, w takim wypadku wszystkie opłaty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi. 4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Organizatora nie będzie mogło być zagwarantowane. X. REKLAMACJE 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie Imprezy wadliwego wykonania Umowy przez Organizatora, Klient zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. W przypadku Imprezy organizowanej za granicą wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać u wykonawcy usługi oraz u Przedstawiciela Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazane uchybienia w sposobie wykonywania Umowy oraz precyzującą żądanie Klienta. Reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu. 2. Przedstawiciel Organizatora nie jest upoważniony do uznawania roszczeń, ani nie jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie odszkodowania dla Klienta. 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż: a. w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od jej zakończenia, b. w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu Imprezy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora. XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy. W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w art. 11a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.). Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do dwu-krotności ceny Imprezy, ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 3. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zaistnienia okoliczności skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązuje się on dołożyć wszelkiej staranności w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi. 4. W przypadku jeśli realizacja danej Imprezy uzależniona jest od minimalnej liczby zgłoszeń, tj. 35 osób, o czym Klient został poinformowany, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę o zorganizowanie Imprezy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy poprzez złożenie Klientowi odpowiedniego oświadczenia na piśmie. 5. Organizator nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych lub innych obiektów i kompleksów wakacyjnych zamieszczanych na stronach internetowych hotelu lub innych obiektów i kompleksów wakacyjnych oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zostały one wyraźnie włączone do Umowy. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonywania lub niewykonywania świadczeń realizowanych przez podmioty trzecie, za które Organizator nie odpowiada. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas pobytu przez osoby trzecie, za które Organizator nie odpowiada. XII. UBEZPIECZENIE 1. Wszyscy Klienci Organizatora objęci są podstawowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 2. Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynikającego z Umowy Generalnej nr z dnia 23 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Organizatorem a AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, wynoszą odpowiednio równowartość: a. Koszty leczenia (KL) wraz z assistance do EURO, b. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do EURO. 3. Ubezpieczenie zawarte w cenie Imprezy nie obejmuje chorób przewlekłych. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się wypełniając formularze Rezerwacji przed zawarciem Umowy. Stosowna informacja znajduje się również w Systemie. 4. Każdy uczestnik Usługi wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz zezwolenie na udostępnienie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia. 5. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie nie jest zawarte w cenie Imprezy. Klient może wykupić takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot maksymalnie 80% niewykorzystanych świadczeń z tytułu zawartej Umowy, a dokładnie kosztów naliczonych przez Organizatora związanych z zorganizowanej Imprezy, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na Imprezę, uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie. Organizator zaleca wykupienie tego ubezpieczenia wraz z zawarciem Umowy. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie może być zawarta najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zawarcie Umowy nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, to w takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie może być dokonane jedynie wraz z zawarciem Umowy. 6. Organizator w ramach ceny Imprezy nie zapewnia ubezpieczenia bagażu podróżnego. Zaleca się przechowywanie pieniędzy, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym, o ile jest dostępny. XIII. DANE OSOBOWE 1. Organizator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych związanych z realizacją Imprezy, dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu przesyłania przez Organizatora informacji handlowych i marketingowych związanych z ofertą Organizatora. Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 3. Zgoda Klienta, o której mowa w pkt. 2, obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. 4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje Klienta, że: a. Siedzibą Organizatora jest: Legnica (59-220), ul. Jaworzyńska 14/5, b. Dane zostały zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby której dane dotyczą, 4

5 c. Dane zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i za granicą), gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych, d. Dane zostały zebrane w celu marketingu bezpośredniego Imprez Organizatora, e. Dane zostały zebrane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu działalności gospodarczej Organizatora, f. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Organizatorem przy wykonywaniu postanowień Umowy, podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania zarówno merytoryczne, jak i techniczne oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia i zdrowia w Polsce jak i za granicą. 5. Klientowi oraz innym uczestnikom Imprezy zgłoszonym przez Klienta, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do: a. wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych, b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. 6. Organizator przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica oświadcza, że jest Organizatorem Turystki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.) 2. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, oświadcza, że posiada wszystkie odpowiednie dokumenty uprawniające do organizowania imprez turystycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.), w tym zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych województwa dolnośląskiego wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 3. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową OC organizatora turystyki nr AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, ważną od dnia r. do dnia tytułem: a. zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu Klientów z miejsca wykonywania Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z miejsca wykonywania Imprezy w wypadku, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, b. zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, Impreza nie zostanie zrealizowana, c. zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu - stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.) 4. W przypadku dojazdu własnego Klient otrzymuje voucher wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej, natomiast w przypadku Imprez grupowych voucherem oraz polisą ubezpieczeniową grupową dysponuje pilot lub rezydent Organizatora. Przyjęcie Klientów do autokaru odbywa się na podstawie listy uczestników przygotowanej przez Organizatora oraz kopii Umowy, którą Klient powinien posiadać przy sobie. 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy dotyczące jej istnienia, wykonania, rozwiązania lub unieważnienia oraz odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji strony poddadzą spór rozstrzygnięciu polskim sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla danej sprawy. 7. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Uczestnictwa znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwych aktów prawnych. 8. Warunki Uczestnictwa znajdują zastosowanie do Umów zawartych od dnia r.... Data i czytelny podpis uczestnika 5

6 Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu dla Klientów wyjeżdżających na imprezę turystyczną organizowaną przez MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o. Na mocy Umowy Generalnej nr zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. a MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o, wszyscy Klienci Biura są objęci ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. w następującym zakresie: UBEZPIECZENIE AXA TRAVEL KONTYNENTY wraz z assistance: Koszty leczenia (KL) zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Suma ubezpieczenia dla osób podróżujących do krajów całego świata wynosi : EUR Koszty ratownictwa dla osób uprawiających amatorsko sporty podlimit kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia: EUR Choroby Przewlekłe (CP) klienci Biura nie są ubezpieczeni od chorób przewlekłych i nowotworowych. Osobom zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podróże do wszystkich państw świata wynosi równowartość EUR a świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 50 % sumy ubezpieczenia : EUR. Centrum Alarmowe w ramach usługi assistance, Klienci Biura posiadają dostęp do Centrum Alarmowego, czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 20 EUR (potrącaną z rachunku za leczenie). Zgłoszenia do Centrum Alarmowego należy dokonać pod poniższy numer: Centrum Alarmowe tel , fax Numer ubezpieczenia Ważne! W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych pomimo zgłoszenia szkody do Centrum Alarmowego, ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania. Druki zgłoszenia szkód w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody należy pobrać ze strony Likwidacja szkód odbywa się przez AXA TUiR S.A., zatem ani MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ani i inne biura sprzedające ofertę Biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z assistance, kosztów ratownictwa, NNW OWU podróży Kontynenty dostępne są na stronie; w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika koszt ubezpieczenia wynosi 50 zł pełnej ceny wykupionej imprezy. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na imprezę turystyczną, uniemożliwiającego uczestnictwo w imprezie turystycznej. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.... Data i czytelny podpis uczestnika 6

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystyczych zarezerwowanych na stronach internetowych TUI Poland oraz przez Call Center od dnia 20.10.2011 r. z katalogów Lato 2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Wydanie 58 Warunków Imprez Turystycznych Obowiązujące dla imprez turystycznych z katalogów TUI Deutschland Lato 2011 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Deutschland

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.tui.pl oraz przez Centrum Rezerwacji TUI z katalogów Lato 2014 od dnia 03.03.2014

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ` WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONDO TRAVEL Sp. z o.o. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. Definicje: 1. Organizator MONDO TRAVEL Spółka z o.o., Adres: ul. Górczewska 200A/243, 01-463

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Niniejsze 66 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 30.05.2014 r. Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH Zawarta dnia.. w pomiędzy Joanną Gorczycą-Pasrija prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą: Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays

Przygotuj się do podróży Ważne informacje dla Klientów podróżujących z Wezyr Holidays Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych obowiązują dla imprez turystycznych zarezerwowanych na stronie internetowej www.wezyrholidays.pl, przez Centrum Rezerwacji Wezyr Holidays oraz sieć

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA ABC-Holiday Sp. z o.o. 1 ZASADNY OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych (dalej:warunki uczestnictwa) organizowanych przez Biuro Podróży ABC-Holiday

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych Warunki Imprez Turystycznych 50. wydanie obowiązuje od 05.01.2007 Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7 Szanowni Państwo, Zwracamy się

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych 1Wa r u n k i Uc z e s t n i c t w a 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w ofercie Sport Promotion zorganizowanych przez Organizatora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową :

UMOWA Agencją Górską Patagonia Agencją Liderem Klientem Stronami Stroną Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści, zwaną dalej Umową : UMOWA zawarta w.. w dniu.. roku, pomiędzy: Agencją Górską Patagonia, zwaną dalej Agencją, z siedzibą w Katowicach przy ul. Księdza Ścigały 42 m. 5, kod 40 210 Katowice, NIP: 954 195 62 17, tel. +48 32

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ EURO PLANET Z O.O Obowiązujące od dnia 31.10.2011 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o dokładne i uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY

NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY NA WAKACJACH Z BIUREM PODRÓŻY Turystyka to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Na rynku działa kilka tysięcy podmiotów świadczących usługi turystyczne. Konsumenci na co

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty

Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty ubezpieczenie indywidualnych podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej indeks UTRP/13/07/19 Ogólne warunki ubezpieczenia indywidualnych

Bardziej szczegółowo