WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o."

Transkrypt

1 WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy turystycznej o dokładne i uważne zapoznanie się ze szczegółowymi warunkami określonymi w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International sp. z o.o. Pragniemy zaznaczyć, że zawarcie umowy jest traktowane przez nas jako Państwa pełna akceptacja niniejszych Warunków Uczestnictwa, które zostały Państwu udostępnione przed zawarciem umowy przy składaniu rezerwacji. I. DEFINICJE Pojęcia użyte w niniejszych Warunkach Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. oznaczają: Warunki Uczestnictwa Warunki Uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. Organizator Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , o kapitale zakładowym wpłaconym w całości, w wysokości: zł, wpisana do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego pod numerem 452/6/2011. Klient osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Impreza impreza turystyczna organizowana przez Millennium Travel International sp. z o.o. System zbiorcze określenie domen (stron) internetowych Organizatora, w szczególności: prezentujących ogłoszenia, reklamy, cenniki i informacje o wszystkich Imprezach świadczonych przez Organizatora, a także zawierających w szczególności dane dotyczące Organizatora, ramowe programy imprez, Warunki Uczestnictwa, ważne informacje dodatkowe, informacje o warunkach ubezpieczenia. Propozycje Imprez zawarte w Systemie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Rezerwacja oferta skorzystania z Imprezy świadczonej przez Organizatora, złożona przez Klienta na piśmie, ustnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Systemu. Dokonana przez Klienta Rezerwacja możliwości udziału w Imprezie traktowana jest jako propozycja zawarcia Umowy o zorganizowanie przez Organizatora Imprezy (zwanej dalej Umową). Potwierdzenie Rezerwacji potwierdzenie przez Organizatora istotnych danych o zarezerwowanej Imprezie. Potwierdzenie Rezerwacji ma charakter informacyjny, nie stanowi o zawarciu Umowy przez Klienta i Organizatora. Umowa ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z Umowy Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej wraz z zaakceptowanymi Warunkami Uczestnictwa, informacjami o warunkach ubezpieczenia, ramowym programem Imprezy, ceną. Agent przedstawiciel biura podróży pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatora. II. UMOWA 1. Integralną część Umowy stanowią: a. Ramowy program Imprezy zawarty w Systemie lub w innej formie przekazanej Klientowi przez Organizatora. Ramowy program Imprezy określać będzie miejsce pobytu lub trasę Imprezy, rodzaj środka transportu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania zgodnie ze standaryzacją według kategorii miejscowych, liczbę i rodzaj posiłków, ramowy program zwiedzania i atrakcji turystycznych. Wycieczki fakultatywne rekomendowane przez Organizatora organizowane są przez podmioty lokalne, Organizator może pośredniczyć w ich sprzedaży, natomiast nie stanowią one oferty Organizatora. b. Warunki Uczestnictwa. c. Informacje o warunkach ubezpieczenia. d. Potwierdzenie Rezerwacji. e. Umowa Zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej. 2. W razie sprzeczności między dokumentami określonymi w pkt a i d wiążący jest dokument określony w pkt d Potwierdzenie Rezerwacji. W razie sprzeczności między dokumentami określonymi w pkt b i e wiążący jest dokument określony w pkt e Umowa. 3. Tryb dokonywania Rezerwacji: a. Osobiście przez Klienta na piśmie, ustnie, telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Systemu. Z wykorzystaniem Systemu następuje przez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularzy zamieszczonych w Systemie, b. Za pośrednictwem Agenta, c. Złożyć Rezerwację mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie, d. Składając Rezerwację Klient czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w Rezerwacji uczestników Imprezy i przejmuje tym samym odpowiedzialność dotrzymania wszystkich warunków Umowy przez tych uczestników. Jednocześnie Klient oświadcza, że zgłoszenie tych uczestników poprzez podanie ich danych osobowych w Rezerwacji, nastąpiło po zapoznaniu się tych osób z ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia i złożeniu przez te osoby względem Klienta oświadczenia o wyrażanie zgody na udział w Imprezie świadczonej przez Organizatora. Klient oświadcza również, że został umocowany do złożenia przez tych uczestników oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu realizacji Imprezy świadczonej przez Organizatora. e. Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularzy Rezerwacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wynikające z błędnie wypełnionego przez Klienta formularza Rezerwacji. 4. Tryb dokonywania Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora: a. Organizator zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki lub w terminie wskazanym w formularzu Rezerwacji do poinformowania Klienta w formie elektronicznej, telefonicznie lub za pośrednictwem Agenta, czy dana Impreza w wybranym terminie jest dostępna oraz o istotnych danych o zarezerwowanej Imprezie, w tym o ramowym programie Imprezy, cenie i wysokości wymaganej zaliczki. 5. Umowa zostaje zawarta: a. W przypadku dokonywania Rezerwacji bezpośrednio przez Klienta, po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora, z chwilą dokonania przez Klienta płatności zaliczki lub całości należności za zarezerwowaną Imprezę. Po dokonaniu płatności Klient przesyła Organizatorowi dwa egzemplarze podpisanej Umowy. Organizator, niezwłocznie po ich otrzymaniu, odsyła Klientowi podpisany egzemplarz Umowy. b. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta, po otrzymaniu Potwierdzenia Rezerwacji przez Organizatora, z chwilą podpisania Umowy przez Klienta. 6. Klient podpisuje Umowę osobiście, a w przypadku osoby niepełnoletniej Umowę podpisuje jej przedstawiciel ustawowy. Osoba podpisująca Umowę, lub wyrażająca zgodę na zmianę jej treści, w imieniu i na rzecz osoby trzeciej może tego dokonać na podstawie posiadanego pełnomocnictwa. Osoby, na rzecz których Umowa została zawarta, mogą potwierdzić czynności pełnomocnika poprzez przekazanie Organizatorowi podpisanej Umowy - Zgłoszenia lub przesłanie pełnomocnictwa. W braku pełnomocnictwa Umowa może zostać zawarta na rzecz osoby trzeciej lecz nie w jej imieniu. 7. Osoba zawierająca Umowę w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej udostępnia jej Warunki Uczestnictwa, ramowy program Imprezy, informacje o warunkach ubezpieczenia. 8. W przypadku dokonywania Rezerwacji bezpośrednio przez Klienta przez dokonanie płatności zaliczki lub całej należności Klient potwierdza, że otrzymał oraz że zapoznał się z Potwierdzeniem Rezerwacji, ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia. Klient związany jest ceną podaną w Potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora. 1

2 9. W przypadku dokonywania Rezerwacji za pośrednictwem Agenta przez podpisanie Umowy Klienta oświadcza, że otrzymał oraz zapoznał się z Potwierdzeniem Rezerwacji, ramowym programem Imprezy, Warunkami Uczestnictwa, informacją o warunkach ubezpieczenia. Klient związany jest ceną podaną w Potwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora. 10. Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na poczet Imprezy w wysokości 30 % ceny Imprezy. Pozostałą do zapłaty kwotę zobowiązany jest wpłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy. W przypadku zakupu Imprezy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą wyjazdu Klient zobowiązany jest do wpłaty całości należnej kwoty niezwłocznie, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych. 11. Zapłata za zawarte za pośrednictwem Organizatora ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, a także kosztów rezygnacji dokonywana jest wraz z wpłatą zaliczki lub całej należności w zależności od terminu dokonywania Rezerwacji. 12. Organizator zobowiązuje się wydać Klientowi wpłacającemu zaliczkę lub całość należności pisemne potwierdzenie zawarcia umowy gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w rozdziale XIV pkt. 3, dostępnej również w Systemie, zapewniającej pokrycie kosztów powrotu Klienta do kraju zgodnie z art. 14 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz z 2004 r., ze zm.) oraz obejmującej pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych przez Organizatora. Z uwagi na fakt, iż umowy nie są zawierane dla każdego Klienta osobno, lecz umowa ta ma charakter generalny, Klientowi zostanie wydany dokument, potwierdzony przez Organizatora, odwołujący się do konkretnej gwarancji lub polisy, którą Klient może sprawdzić u gwaranta lub ubezpieczyciela, a także u Marszałka Województwa Dolnośląskiego albo w Rejestrze Organizatorów i Pośredników Turystycznych Województwa Dolnośląskiego, zawierającego odpowiednie pouczenie o sposobie ubiegania się o wypłatę ze środków z ubezpieczenia. III. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Kolejne raty za udział w Imprezie Klient zobowiązany jest uiszczać w terminach określonych w rozdziale I pkt 10 lub w wskazanych w Umowie. Ewentualne dopłaty nie ujęte w Umowie wynikające z podwyższenia ceny Imprezy, zgodnie z pkt 3 poniżej, Klient powinien uregulować w terminie wskazanym w powiadomieniu o podwyższeniu ceny. 2. Jeżeli którakolwiek rata za Imprezę nie zostanie w pełni zapłacona w ustalonym terminie, Organizator może rozwiązać Umowę i obciążyć Klienta faktycznie poniesionymi przez siebie kosztami rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VIII pkt Organizator zastrzega możliwość zmiany ceny Imprezy, a to jedynie w przypadku konieczności podwyższenia ceny na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności: wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut, przy zastrzeżeniu udokumentowania przez Organizatora wystąpienia jednej z wyżej wymienionych okoliczności i udokumentowania jej wpływu na cenę. O zmianie ceny Organizator niezwłocznie poinformuje Klienta. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena nie może być podwyższona. IV. ZAKRES USŁUG. CENY 1. Rodzaj i szczegółowy zakres świadczeń w ramach Imprezy określany jest w oparciu o informacje prezentowane w Systemie. Impreza zaczyna się i kończy zgodnie z zakupionym przez Klienta czasem pobytu według terminów wyjazdu i powrotu wskazanych w Umowie. Data wyjazdu jest dniem rozpoczęcia imprezy, data powrotu jest dniem zakończenia Imprezy. 2. Wszelkie informacje wykraczające lub niezgodne z treścią informacji zawartych w Systemie, Potwierdzeniu Rezerwacji oraz Umowie nie są wiążące dla Organizatora. Katalogi, broszury, foldery i inne materiały informacyjne lub reklamowe niepochodzące od Organizatora nie stanowią jakiejkolwiek części Umowy. 3. W Systemie podawane są zdjęcia obiektów zakwaterowania dla wskazanych lokalizacji. W przypadku obiektów lub kompleksów wakacyjnych, w których informacja o zakwaterowaniu objęta jest większa ilość identycznych lub podobnych pokoi, w Systemie podawane jest zdjęcie jednego przykładowego pokoju. 4. Międzynarodowa doba hotelowa rozpoczyna się przeważnie o godzinie czasu lokalnego w dniu przyjazdu, a kończy się w dniu wyjazdu o godzinie czasu lokalnego. Doba hotelowa kończy się śniadaniem zgodnie z wykupioną przez Klienta opcją żywieniową. W niektórych przypadkach możliwość skorzystania z tego posiłku może być ograniczona w związku z rzeczywistą godziną powrotu. Do godziny, w której kończy się doba hotelowa Klient powinien wraz ze swoimi bagażami opuścić pokój hotelowy. Zasadę tę stosuje się także w przypadku, gdy podróż powrotna rozpoczyna się później niż o godzinie czasu lokalnego. W takim przypadku Klient powinien zostawić swoje bagaże w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, o ile takie zostało przez hotel przewidziane. 5. Jeżeli w Systemie podawane są informacje dotyczące infrastruktury towarzyszącej poszczególnych miejscowości wakacyjnych to nie stanowią one integralnej części zawartej Umowy. Dotyczy to w szczególności funkcjonowania urządzeń sportowych (np. baseny), restauracji, kawiarni, organizacji handlowych, transportu publicznego, działalności służb lokalnych (np. czystość plaż i wód, ciągłość dostaw wody, prądu, gazu) jak również warunków meteorologicznych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie elementów rzeczonej infrastruktury towarzyszącej. Podane w opisach odległości mają charakter orientacyjny. 6. Żadne dodatkowe życzenia Klienta, wykraczające poza zakres Imprezy świadczonej przez Organizatora, nie oznaczają przyjęcia za nie odpowiedzialności przez Organizatora, chyba że zostało to wyraźnie potwierdzone przez Organizatora na piśmie. Brak realizacji pozaumownego życzenia Klienta, w przypadku nieotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora, nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 7. Zabieranie zwierząt domowych jest dopuszczalne w przypadku uzyskania pisemnego potwierdzenia od Organizatora. Koszt transportu zwierzęcia oraz jego pobytu w hotelu lub innym obiekcie pokrywa w całości Klient. Brak możliwości zabrania zwierzęcia przez Klienta w przypadku niedotrzymania przez Klienta pisemnego potwierdzenia od Organizatora nie może być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora. 8. Organizator w ramach organizowanych Imprez nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom, w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych. 9. Ceny Imprez oraz świadczeń dodatkowych podawane są w Systemie oraz w innych dokumentach przekazywanych Klientom i wyrażone są w PLN. Dopuszcza się następujące formy płatności: przelew. 10. Informacje o sposobie wyliczenia ceny Imprezy i jej nominalnej wysokości wskazane są w Potwierdzeniu Rezerwacji i w Umowie. 11. W przypadku konieczności opłacenia kosztów dodatkowych na miejscu jest to wskazane w Systemie w informacji o Imprezie, podawane w Potwierdzeniu Rezerwacji oraz w Umowie. V. DOKUMENTY PODRÓŻY 1. Po dokonaniu pełnej zapłaty za Imprezę dokumenty podróży zostaną przesłane bezpośrednio Klientowi na adres podany w Umowie. 2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora nie ma możliwości skutecznego dostarczenia dokumentów podróży Klientowi na adres podany w Umowie, dokumenty podróży zostaną wysłane Klientowi na wskazany przez niego adres i według jego wyboru listem poleconym lub kurierem za pełnym zwrotem kosztów. 3. W przypadku zawarcia Umowy na 7 i mniej dni przed planowanym rozpoczęciem Imprezy, Klienci są zobowiązani w miejscu wyjazdu lub rozpoczęcia Imprezy odebrać dokumenty podróży od pilota lub innego Przedstawiciela Organizatora najpóźniej na 2 godziny przez wyjazdem lub rozpoczęciem Imprezy na podstawie upoważnienia wystawionego przez Organizatora. VI. PRZEDŁUŻENIE POBYTU 1. Jeżeli Klient chciałby przedłużyć pobyt powinien kontaktować się odpowiednio wcześniej z Przedstawicielem Organizatora na miejscu lub z bezpośrednio z Organizatorem. 2. Przedłużenie pobytu jest możliwe tylko wtedy, gdy są jeszcze wolne miejsca zakwaterowania, względnie miejsca w środku transportu. Klient zobowiązuje się uiścić wszystkie koszty przedłużonego pobytu gotówką na miejscu. Klientowi wydawane jest pokwitowanie. Koszty za przedłużenie pobytu oblicza się według sezonowych taryf dziennych. 2

3 3. W przypadku gdy w wyniku przedłużenia pobytu nastąpi zmiana miejsca wyjazdu, Klientowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zapewnienie zastępczego środka transportu. VII. PRAWA I OBOWIAZKI KLIENTA. 1. Organizator zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi, najpóźniej na 48 godzin przed dniem wyjazdu, numeru telefonu Przedstawiciela Organizatora, do którego Klient może zwracać się w razie trudności. W każdym przypadku numer do Przedstawiciela Organizatora podawany jest w dokumentach podróży. 2. Klient w czasie Imprezy uprawniony jest do korzystania z fachowej pomocy i opieki Przedstawiciela Organizatora na zasadach określonych w Umowie. 3. Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających go do przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, krajów tranzytowych oraz kraju docelowego. 4. Od chwili rozpoczęcia Imprezy Klient obowiązany jest stosować się do wskazań Przedstawiciela Organizatora dotyczących realizacji programu Imprezy. 5. Klient uczestniczący w Imprezie obejmującej przejazd autokarem powinien stawić się w ustalonym miejscu wyjazdu na co najmniej 30 minut przed planowanym wyjazdem w przypadku transportu autokarowego i na co najmniej 2 godziny przed planowanym wylotem w przypadku transportu samolotowego, chyba że Warunki Uczestnictwa przewidują inaczej. 6. Z uwagi na specyfikę Imprez objazdowych lub objazdowo wypoczynkowych Klient zawierając Umowę z Organizatorem akceptuje zasady ustanowione dla tego rodzaju Imprez i w związku z tym zobowiązuję się przestrzegać wskazań Przedstawicieli Organizatora i ich ustaleń poczynionych z większością grupy. 7. Uczestnik zobowiązany jest podporządkować się wszelkim wskazówkom i zaleceniom porządkowym Przedstawicieli Organizatora umożliwiającym realizację programu Imprezy oraz do bezwzględnego przestrzegania miejsca i godzin zbiórek określonych w Umowie. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dokumentów podróżnych (paszport), wiz turystycznych (o ile takich dokumentów nie zapewnia Organizator) oraz do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych i docelowych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w autokarze Organizatora zakazu palenia wyrobów tytoniowych i nadużywania alkoholu. Niezastosowanie się do powyższych zakazów, może spowodować wezwanie służb porządkowych. Organizator może odmówić zabrania do autobusu osób nietrzeźwych. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych oraz przepisów bezpieczeństwa (np. pożarowych, policyjnych itp.). Uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich lokalnych opłat w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, opłaty klimatyczne, kaucje, opłaty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.) nie spełnienie tego obowiązku może skutkować odmową realizacji dalszych świadczeń przez Organizatora. Uczestnik ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez siebie lub osoby za które ponosi odpowiedzialność, w czasie trwania Imprezy, na przedmiotach należących do Organizatora, innych uczestników Imprezy, hoteli, przewoźników itp. 8. Każdy Klient zobowiązany jest do zachowania czystości i porządku w miejscu pobytu oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania oraz dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa. VIII. REZYGNACJA KLIENTA. ZMIANY Z POWODÓW KLIENTA 1. Klient ma prawo do rezygnacji z Imprezy składając pisemne oświadczenie. Za równoznaczny z rezygnacją traktuje się brak wpłaty w terminie którejkolwiek z rat należnych do zapłaty. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia lub dzień następujący po dacie, w której Klient powinien dokonać wpłaty. 2. W przypadku rezygnacji Klienta z przyczyn leżących po jego stronie, Klient jest zobowiązany do pokrycia szkody jaką poniósł Organizator na skutek jego rezygnacji. Szkoda Organizatora sprowadza się do rzeczywistych kosztów Organizatora poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania Imprezy i zamówionych świadczeń dodatkowych. Przy obliczaniu wysokości szkody uwzględnia się koszty, jakie zostały zaoszczędzone, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Klient może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów. W każdym przypadku koszty Organizatora za osobę z tytułu rezygnacji Klienta w odniesieniu do Imprezy i zamówionych świadczeń dodatkowych nie mogą być wyższe niż: a. do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy 60% ustalonej ceny, b. od 29 do 20 dnia przed rozpoczęciem imprezy 70% ustalonej ceny, c. od 19 do 10 dnia przed rozpoczęciem imprezy 80% ustalonej ceny, d. od 9 do 5 dnia przed rozpoczęciem imprezy 90% ustalonej ceny, e. od 4 do 1 dnia przed rozpoczęciem imprezy 95% ustalonej ceny; f. w dniu rozpoczęcie podróży 100% ustalonej ceny, g. koszty wiz i wizowania, które zostały poniesione od momentu rezygnacji uczestnika, bez względu na termin rezygnacji. 3. Klient ponosi koszt rezygnacji również, gdy nie stawił się punktualnie w miejscu wyjazdu lub w miejscu rozpoczęcia Imprezy w czasie podanym w dokumentach podróży lub jeżeli rozpoczęcie przez niego Imprezy jest niemożliwe ze względu na brak dokumentów, np. paszportu lub niezbędnej wizy. O ile Klient nie poinformował Organizatora o swej rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie przed jej rozpoczęciem, zobowiązany jest przekazać do Organizatora informację o tym, że w Imprezie nie uczestniczy najpóźniej do końca dnia, w którym Impreza się rozpoczęła. 4. Istnieje możliwość wykupienia przez Klienta ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Systemie. 5. Klient ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy. Osoba przejmująca prawa i obowiązki powinna spełniać wszystkie wymogi konieczne do skorzystania z Imprezy. Przeniesienie praw i obowiązków jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient poinformuje go o tym na piśmie, pod rygorem nieważności, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy. Przeniesienia praw i obowiązków na innego uczestnika w terminie do 31 dni przed rozpoczęciem Imprezy jest bezpłatne, po upływie 31 dni do daty rozpoczęcia Imprezy Klient zobowiązany jest ponieść opłatę manipulacyjną w wysokości 50zł. Opłata stanowi równowartość kosztów poniesionych przez Organizatora z tytułu dokonanych zmian. Za pełne pokrycie ceny oraz poniesionych przez Organizatora rzeczywistych kosztów dodatkowych, powstałych wskutek zmiany uczestnika Imprezy, odpowiadają solidarnie Klient i osoba przejmująca jego prawa i obowiązki. 6. Klient, który po zawarciu Umowy chce dokonać zmian w Umowie dotyczących: terminu, miejsca pobytu, typu pokoju, rodzaju wyżywienia, środka transportu, miejsca wyjazdu, przyjazdu, składników opcjonalnych (np. ubezpieczenia), liczby lub danych osób uczestniczących w Imprezie, zobowiązany jest stosować się do następujących zasad: a. Zmiany Umowy możliwe są wyłącznie na zgłoszone pisemnie życzenie Klienta. b. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest potwierdzenie przez Organizatora, iż jest ona możliwa (ze względu na terminy potwierdzeń, zgłaszania list pasażerów oraz ubezpieczeniowych, dostępność pokoi i miejsc w środkach transportu, itp.). c. Klient poniesie koszty zmian rzeczywiście poniesione przez Organizatora oraz wszystkie opłaty wynikające z różnicy cen. d. Niezależnie od kosztów wymienionych w pkt c, naliczona zostanie opłata manipulacyjna, uzależniona od typu wprowadzonych zmian: Zmiana pojedynczych danych osobowych bezpłatnie. Zmiana terminu, miejsca pobytu, typu pokoju, rodzaju wyżywienia, środka transportu, miejsca wyjazdu, przyjazdu, ubezpieczenia, zmiany liczby osób uczestniczących w Imprezie, zmiana wielu danych osobowych w wysokości 50zł za każdą zmianę. IX. ZMIANY Z POWODÓW NIEZALEŻNYCH OD ORGANIZATORA 1. W sytuacji, gdy przed rozpoczęciem Imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora zmianie podlegają istotne warunki Umowy (np. zakres i standard oferowanych świadczeń, zmiana ceny Imprezy na zasadach wskazanych w Rozdziale III pkt. 3) Organizator niezwłocznie powiadamia Klienta o treści tych zmian. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu kolejnych pięciu dni, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę, czy też odstępuje od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Klientowi przysługuje natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych opłat. 2. Skorzystanie przez Klienta z uprawnienia do odstąpienia od Umowy wskutek niezaakceptowania przez niego dokonanych zmian w Umowie uprawnia, wedle wyboru Klienta, do złożenia oferty uczestnictwa w innej Imprezie przewidzianej przez Organizatora o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na inną Imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie lub do żądania zwrotu wniesionych z tytułu zawarcia Umowy opłat. 3

4 3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi innej Imprezy równorzędnej lub podobnej do pierwotnie zarezerwowanej. W przypadku wystąpienia siły wyższej Organizator ma prawo również odwołać Imprezę i rozwiązać Umowę, w takim wypadku wszystkie opłaty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi. 4. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Organizatora nie będzie mogło być zagwarantowane. X. REKLAMACJE 1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie Imprezy wadliwego wykonania Umowy przez Organizatora, Klient zobowiązany jest natychmiast zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. W przypadku Imprezy organizowanej za granicą wadliwe wykonanie Umowy należy zgłaszać u wykonawcy usługi oraz u Przedstawiciela Organizatora. Niezależnie od zawiadomienia Klient może złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazane uchybienia w sposobie wykonywania Umowy oraz precyzującą żądanie Klienta. Reklamację należy zgłaszać pisemnie na adres Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia pobytu. 2. Przedstawiciel Organizatora nie jest upoważniony do uznawania roszczeń, ani nie jest upoważniony do podejmowania decyzji odnośnie odszkodowania dla Klienta. 3. Organizator ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji nie później niż: a. w przypadku złożenia reklamacji w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od jej zakończenia, b. w przypadku złożenia reklamacji po zakończeniu Imprezy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Organizatora. XI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 1. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Klienta w trakcie trwania Imprezy Organizator nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej Imprezy, wówczas Organizator wykona w ramach tej Imprezy, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, odpowiednie świadczenie zastępcze. Zorganizowanie świadczenia zastępczego nie stanowi wady usługi, chyba że jego jakość jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy. W razie świadczenia zastępczego o niższej jakości, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego jest niemożliwe albo Klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o której mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie: działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 2. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach określonych w art. 11a ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.). Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Odpowiedzialność ta jest ograniczona do dwu-krotności ceny Imprezy, ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie. 3. W przypadku wystąpienia zdarzenia lub zaistnienia okoliczności skutkujących niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązuje się on dołożyć wszelkiej staranności w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu Klientowi. 4. W przypadku jeśli realizacja danej Imprezy uzależniona jest od minimalnej liczby zgłoszeń, tj. 35 osób, o czym Klient został poinformowany, Organizator ma prawo rozwiązać Umowę o zorganizowanie Imprezy w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem Imprezy poprzez złożenie Klientowi odpowiedniego oświadczenia na piśmie. 5. Organizator nie przejmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść prospektów hotelowych lub innych obiektów i kompleksów wakacyjnych zamieszczanych na stronach internetowych hotelu lub innych obiektów i kompleksów wakacyjnych oraz informacji miejscowych przygotowanych przez osoby trzecie, chyba że zostały one wyraźnie włączone do Umowy. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonywania lub niewykonywania świadczeń realizowanych przez podmioty trzecie, za które Organizator nie odpowiada. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku udziału Klienta w imprezach sportowych i innych wydarzeniach organizowanych podczas pobytu przez osoby trzecie, za które Organizator nie odpowiada. XII. UBEZPIECZENIE 1. Wszyscy Klienci Organizatora objęci są podstawowym ubezpieczeniem kosztów leczenia (KL) oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 2. Sumy ubezpieczeń w ramach wariantu podstawowego wynikającego z Umowy Generalnej nr z dnia 23 lutego 2011 roku zawartej pomiędzy Organizatorem a AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, wynoszą odpowiednio równowartość: a. Koszty leczenia (KL) wraz z assistance do EURO, b. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) do EURO. 3. Ubezpieczenie zawarte w cenie Imprezy nie obejmuje chorób przewlekłych. Z dokładnymi warunkami ubezpieczenia każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek zapoznać się wypełniając formularze Rezerwacji przed zawarciem Umowy. Stosowna informacja znajduje się również w Systemie. 4. Każdy uczestnik Usługi wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy leczących Klienta w kraju i za granicą z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej wobec AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. oraz zezwolenie na udostępnienie AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. dokumentacji z przebiegu leczenia. 5. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie nie jest zawarte w cenie Imprezy. Klient może wykupić takie ubezpieczenie. Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot maksymalnie 80% niewykorzystanych świadczeń z tytułu zawartej Umowy, a dokładnie kosztów naliczonych przez Organizatora związanych z zorganizowanej Imprezy, w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na Imprezę, uniemożliwiającego uczestnictwo w Imprezie. Organizator zaleca wykupienie tego ubezpieczenia wraz z zawarciem Umowy. Umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie może być zawarta najpóźniej w terminie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, chyba że zawarcie Umowy nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy, to w takim przypadku zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów rezygnacji z udziału w Imprezie może być dokonane jedynie wraz z zawarciem Umowy. 6. Organizator w ramach ceny Imprezy nie zapewnia ubezpieczenia bagażu podróżnego. Zaleca się przechowywanie pieniędzy, biżuterii i innych wartościowych przedmiotów w sejfie hotelowym, o ile jest dostępny. XIII. DANE OSOBOWE 1. Organizator jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U Nr 101, poz. 926 ze zm.). 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych związanych z realizacją Imprezy, dodatkowo Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu przesyłania przez Organizatora informacji handlowych i marketingowych związanych z ofertą Organizatora. Przez przetwarzanie danych rozumie się jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. 3. Zgoda Klienta, o której mowa w pkt. 2, obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania. 4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje Klienta, że: a. Siedzibą Organizatora jest: Legnica (59-220), ul. Jaworzyńska 14/5, b. Dane zostały zebrane w celu zawarcia i realizacji Umowy gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby której dane dotyczą, 4

5 c. Dane zostały zebrane w celu wywiązania się z Umowy (w kraju i za granicą), gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem Umowy oraz w celach archiwalnych i statystycznych, d. Dane zostały zebrane w celu marketingu bezpośredniego Imprez Organizatora, e. Dane zostały zebrane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu działalności gospodarczej Organizatora, f. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty współpracujące z Organizatorem przy wykonywaniu postanowień Umowy, podmioty wykonujące na zamówienie Organizatora działania zarówno merytoryczne, jak i techniczne oraz wyspecjalizowane ośrodki ochrony życia i zdrowia w Polsce jak i za granicą. 5. Klientowi oraz innym uczestnikom Imprezy zgłoszonym przez Klienta, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz uprawnienie do: a. wniesienia pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych, b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. 6. Organizator przetwarza dane w celu wywiązania się z Umowy oraz gdy będzie to niezbędne do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Organizatora, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica oświadcza, że jest Organizatorem Turystki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.) 2. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, oświadcza, że posiada wszystkie odpowiednie dokumenty uprawniające do organizowania imprez turystycznych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.), w tym zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych województwa dolnośląskiego wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. 3. Organizator - Millennium Travel International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 14/5, Legnica, oświadcza, że posiada gwarancję ubezpieczeniową OC organizatora turystyki nr AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., ul. Chłodna 51, Warszawa, ważną od dnia r. do dnia tytułem: a. zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu Klientów z miejsca wykonywania Imprezy do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z miejsca wykonywania Imprezy w wypadku, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, b. zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu, Impreza nie zostanie zrealizowana, c. zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę, odpowiadającą części Imprezy, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Organizatora oraz osób, które działają w jego imieniu - stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.) 4. W przypadku dojazdu własnego Klient otrzymuje voucher wraz z numerem polisy ubezpieczeniowej, natomiast w przypadku Imprez grupowych voucherem oraz polisą ubezpieczeniową grupową dysponuje pilot lub rezydent Organizatora. Przyjęcie Klientów do autokaru odbywa się na podstawie listy uczestników przygotowanej przez Organizatora oraz kopii Umowy, którą Klient powinien posiadać przy sobie. 5. Prawem właściwym jest prawo polskie. 6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy dotyczące jej istnienia, wykonania, rozwiązania lub unieważnienia oraz odszkodowania z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania, będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności w drodze negocjacji. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji strony poddadzą spór rozstrzygnięciu polskim sądom powszechnym właściwym miejscowo i rzeczowo dla danej sprawy. 7. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach Uczestnictwa znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004, Nr 223, poz ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz właściwych aktów prawnych. 8. Warunki Uczestnictwa znajdują zastosowanie do Umów zawartych od dnia r.... Data i czytelny podpis uczestnika 5

6 Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu dla Klientów wyjeżdżających na imprezę turystyczną organizowaną przez MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o. Na mocy Umowy Generalnej nr zawartej pomiędzy AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. a MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o, wszyscy Klienci Biura są objęci ochroną ubezpieczeniową AXA TUiR S.A. w następującym zakresie: UBEZPIECZENIE AXA TRAVEL KONTYNENTY wraz z assistance: Koszty leczenia (KL) zapewnia pokrycie wydatków powstałych z tytułu m.in.: badań lekarskich przy nagłych zachorowaniach, zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, transportu ubezpieczonego, pobytu w szpitalu, podróży osoby towarzyszącej, powrotu do kraju itd. Ubezpieczenie nie obejmuje m.in.: chorób wenerycznych, AIDS, zdarzeń będących następstwem przestępstwa lub po spożyciu alkoholu, zażycia narkotyków. Suma ubezpieczenia dla osób podróżujących do krajów całego świata wynosi : EUR Koszty ratownictwa dla osób uprawiających amatorsko sporty podlimit kosztów leczenia. Suma ubezpieczenia: EUR Choroby Przewlekłe (CP) klienci Biura nie są ubezpieczeni od chorób przewlekłych i nowotworowych. Osobom zainteresowanym zalecamy dokupienie ubezpieczenia w Biurze. Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczenie obejmuje świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub na wypadek śmierci. Suma ubezpieczenia NNW z tytułu uszczerbku na zdrowiu na podróże do wszystkich państw świata wynosi równowartość EUR a świadczenie z tytułu śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku do 50 % sumy ubezpieczenia : EUR. Centrum Alarmowe w ramach usługi assistance, Klienci Biura posiadają dostęp do Centrum Alarmowego, czynnego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę. Do Centrum Alarmowego należy bezzwłocznie zgłaszać wszystkie zdarzenia objęte ubezpieczeniem, w celu uzyskania pomocy. W przypadku rachunków opłaconych gotówkowo bez uprzedniego dokonania zgłoszenia do Centrum Alarmowego, ubezpieczony zostaje obciążony franszyzą redukcyjną w wysokości 20 EUR (potrącaną z rachunku za leczenie). Zgłoszenia do Centrum Alarmowego należy dokonać pod poniższy numer: Centrum Alarmowe tel , fax Numer ubezpieczenia Ważne! W przypadku, gdy ubezpieczony sam pokrywa koszty drobnych usług medycznych pomimo zgłoszenia szkody do Centrum Alarmowego, ważne jest, aby wszystkie wydatki były udokumentowane rachunkami, w przeciwnym wypadku AXA może odmówić wypłaty odszkodowania. Druki zgłoszenia szkód w których opisana jest dokumentacja jaką trzeba dołączyć do zgłoszenia szkody należy pobrać ze strony Likwidacja szkód odbywa się przez AXA TUiR S.A., zatem ani MILLENNIUM TRAVEL INTERNATIONAL Sp. z o.o., ani i inne biura sprzedające ofertę Biura nie będą dokonywały żadnych zwrotów z tytułu ubezpieczenia oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. Pełne warunki ubezpieczenia kosztów leczenia wraz z assistance, kosztów ratownictwa, NNW OWU podróży Kontynenty dostępne są na stronie; w zakładce oferta dla firm/ubezpieczenia korporacyjne. Uczestnik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z pełnymi warunkami ubezpieczenia. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ I PRZERWANIA UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Jest to dodatkowe i dobrowolne ubezpieczenie, gwarantujące zwrot kosztów rezygnacji w przypadku rezygnacji i przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej z przyczyn losowych niezależnych od Uczestnika koszt ubezpieczenia wynosi 50 zł pełnej ceny wykupionej imprezy. W takim przypadku Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca koszty poniesione w związku z rezygnacją z następujących powodów: nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagła poważna choroba Uczestnika lub osoby bliskiej, śmierć Uczestnika albo członka najbliższej rodziny, poważna szkoda w mieniu Uczestnika powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub przestępstwa, wypadku samochodowego, kolizji lub karambolu z udziałem osób ubezpieczonych, zaistniałego w drodze na imprezę turystyczną, uniemożliwiającego uczestnictwo w imprezie turystycznej. Każdy taki przypadek winien być odpowiednio udokumentowany (raport z policji, zaświadczenie od niezależnego lekarza) a AXA TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do zweryfikowania dokumentów oraz do powołania niezależnych od ubezpieczonego biegłych specjalistów.... Data i czytelny podpis uczestnika 6

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez biuro podróży School Tour Krzysztof Lubas I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Biuro Podróży School Tour Krzysztof Lubas, jest organizatorem turystyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.02.2012 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.02.2012 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY OD 1.02.2012 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia 1.02.2012r. Szanowni Państwo Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA

OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1. WARUNKI KORZYSTANIA OGÓLENE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PICOLA SPORT 1 1. WARUNKI KORZYSTANIA 1. Warunki korzystania z usług turystycznych świadczonych przez PICOLA SPORT Aleksandra Zapolska, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 10.03.2013 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 10.03.2013 r. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 10.03.2013 r. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH. przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH. przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH przez Millennium Travel International sp. z o.o. z dnia 14.02.2017r. Szanowni Państwo Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji o dokładne i uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ MAZURY AIR TRAVEL SP. Z O.O. [Preambuła] Zamieszczone w Regulaminie ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami, stanowią

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur

Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Warunki Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur 1. Zawarcie umowy udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Almatur następuje po: zapoznaniu się Uczestnika

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów

Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, okreslają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług. b(

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze w imprezach turystycznych (zwane dalej: ) organizowanych przez Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno Wypoczynkowe Natura Tour sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE niego usług. 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych, zwane w dalszej części OWU, określają prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez EVENTUR Sp. z o.o. Przed podpisaniem Umowy-Zgłoszenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem. Podpisanie Umowy-Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez ORBI Renata Juraszek. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1 ORBI Renata Juraszek (zwana dalej organizatorem turystyki) została wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI)

UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) UMOWA UCZESTNICTWA w PIELGRZYMCE do ZIEMI ŚWIĘTEJ w dniach 11.04-18.04.2016 r. (prosimy wypełniać DRUKOWANYMI LITERAMI) Dane zgłaszającego: Imię i Nazwisko, data ur., nr tel., adres, PESEL, nr i data ważności

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r.

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. Ważne od 07.07.2015 r. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Ważne od 07.07.2015 r. Definicje użyte w niniejszym dokumencie: 1. Ogólne warunki uczestnictwa (inaczej: OWU) poniższy dokument; zawierający wyszczególnione, główne warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 Ogólne warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej 2016 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BP DZIKIE BIESZCZADY W NOWOSIÓŁKACH: WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 88 5361 Poz. 499 499 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ NUMER IMPREZY UMOWA O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 1 BIURO PODRÓŻY PARADISE SPÓŁKA Z O.O., 61-823 POZNAŃ UL. PIEKARY 8A (REGON: 004772580, NIP:778-00-22-250, KRS: 0000000575) LEGITYMUJĄCE SIĘ KONCESJĄ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki]

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Potwory Sp. z o.o. [Warunki] Organizatorem imprez jest spółka Potwory Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 69/1,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt Załącznik nr 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TURYSTYCZNYCH - projekt zawarta w dniu... r. w Żmigrodzie pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o imprezę turystyczną Nr:

Umowa o imprezę turystyczną Nr: Umowa o imprezę turystyczną Nr: 160503-01 Pomiędzy Organizatorem/Agentem a Awertour Sp z o.o. ul. Plac św. Mikołaja 8 43-300 Bielsko-Biała Imię i nazwisko Adres Telefon kontaktowy i adres e-mail Nr i seria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1 z dnia 21 kwietnia 2011 r. Dodatek specjalny Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL

Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL Warunki Uczestnictwa w Imprezach organizowanych przez SURFCLUB.PL 1. Postanowienia Ogólne. 1.1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają zasady uczestnictwa Klientów w imprezach organizowanych przez SURFCLUB

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązują od 04.03.2015 Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT posiadające numer NIP 779-189-18-02, oraz REGON 630972161, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP. (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH PROPONOWANYCH PRZEZ G24 GROUP (tekst jednolity obowiązujący od dnia 21 października 2016 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych dla dzieci i młodzieży 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE ZAWARCIA UMOWY 1.1. Zawarcie umowy z klientem następuje w momencie pisemnego potwierdzenia przez organizatora

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH OASIS TOURS Sp. z o.o. REALIZOWANYCH PO 1 STYCZNIA 2011 ROKU 1 Zawarcie umowy 1. Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej z oferty katalogowej OASIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Załącznik nr. 1 WARUNKI UMOWY UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ Organizowanej przez: Ilonę Michalską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Michalska-Travel z siedzibą w Podkowie

Bardziej szczegółowo

[OWU Nomada] strona 1 z 6

[OWU Nomada] strona 1 z 6 OGÓLNE WARUNKI UMÓW DLA PIELGRZYMEK I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ NOMADA BIURO PIELGRZYMKOWO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. ( OWU ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze OWU zostały ustalone uchwałą z dnia 01.09.2015

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA A. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Citron Travel Sp. z o.o. (zwane dalej Warunkami uczestnictwa ) stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r. WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezie turystycznej organizowanej przez Millennium Travel International Sp. z o.o. z dnia 21.11.2014 r. Szanowni Państwo! Uprzejmie prosimy przed dokonaniem rezerwacji imprezy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca)

Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca) Ogólne warunki uczestnictwa Lilla House Sp. z o.o. (Studio Tańca) 1 Postanowienia ogólne. 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa w obozach zawartych w ofercie obozowej Studia Tańca Lilla House Sp. z

Bardziej szczegółowo

Turystyczne last minute

Turystyczne last minute Turystyczne last minute Przed nami sezon urlopowy. Myśl o upragnionych wakacjach, odpoczynku, relaksie i atrakcjach, jakie na nas czekają, często sprawia, że dość chaotycznie organizujemy wyjazd. Umowę,

Bardziej szczegółowo

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146

ATD ALEKSANDRA ADAMSKA 04-560 WARSZAWA, UL. SKOKOWA 13A NIP: 521 221 33 12, REGON: 012333146 ZGŁOSZENIE UMOWA zawarta dnia w.. pomiędzy: ATD Aleksandra Adamska, z siedzibą w Warszawie (04 560), przy ul. Skokowej 13A, zarejestrowaną w EDG pod nr 524222, NIP: 521 221 33 12, zwaną dalej Organizatorem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM

REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM REGULAMIN - WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH P.W.EKO-SYSTEM I. Zasady ogólne 1. P.W. EKO-SYSTEM, zwane dalej Biurem, zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezą,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci (kolonie) i młodzieży (obozy) zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH GÓRALKA 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1.1. Przez użyte w Warunkach uczestnictwa określenia należy rozumieć:

Bardziej szczegółowo

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska

MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS Rakuszanki 4 lok. 48 Warszawa , Polska OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MONIKA WĘGRZYN MOW PRESS I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. DEFINICJE 1. Organizatorem imprez turystycznych stanowiących przedmiot Umowy

Bardziej szczegółowo

Warunki rezerwacji Sun Fever

Warunki rezerwacji Sun Fever Warunki rezerwacji Sun Fever Poniższe warunki regulują prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą ul. Armii Krajowej 3, 05-530 Góra Kalwaria działającego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.

Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r. Ogólne warunki uczestnictwa w rejsach sportowo-szkoleniowych organizowanych przez CWM ZHP (wprowadzone w dniu 25 października 2013 r.) I. Uczestnik 1. Uczestnikiem jest osoba, która zgłosiła udział w rejsie

Bardziej szczegółowo

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży

KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży KOMPAS POLAND Sp. z o.o. Biuro Podróży ul. Willowa 8/10 lok. 2, 00-790 Warszawa; nr wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 371. NIP: 526-10-02-130; KRS 000038687; Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO ULSŁUG TURYSTYCZNO-REKREACYJNYCH JACEK CIEKAŁA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl

Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl Ogólne Warunki Korzystania z usług oferowanych przez OdkryjDubaj.pl 1. ZASADY OGÓLNE 1. Firma OdkryDubaj.pl, wpisana do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w Jabłonnej pod numerem 3669, NIP 716-217-99-78,

Bardziej szczegółowo

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland.

Kompas Poland Sp. z o.o. tel.: 22 862 90 20 Ul. Willowa 8/10 lok.2 Fax: 22 632 21 13 00-790 Warszawa www.kompas-poland.pl kompas@kompas-poland. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH LATO 2016 1. Postanowienia ogólne 1.1. Prawa i obowiązki Uczestników określają wydane na podstawie art. 384 1 Kodeksu Cywilnego Warunki uczestnictwa w imprezach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Mirosław Nawrocki, 41-500 Chorzów, ul. Floriańska 42/1 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Chorzowskie

Bardziej szczegółowo

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna.

oraz inne osoby wskazane przez niego w umowie. Zgłoszenie osoby niepełnoletniej wymaga potwierdzenia przez jej prawnego opiekuna. Ogólne Warunki Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez More Sport Magdalena Sutkowska-Zagała 1. WSTĘP 1.1 Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez MORE SPORT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla młodzieży (obozy) zawartych w katalogu LATO 2012 zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej

UMOWA o świadczenie usługi turystycznej UMOWA o świadczenie usługi turystycznej zawarta w Warszawie w dniu. 2015 r., pomiędzy: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego (ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o.

Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. WARUNKI UCZESTNICTWA Definicje: Impreza impreza turystyczna organizowana przez Varsavolo sp. z o.o. Organizator Biuro Podróży Varsavolo sp. z o.o., 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 3, NIP 526-02-00-997

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.

Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01. Warunki Uczestnictwa 2015 w imprezach turystycznych organizowanych przez Centrum Turystyki Podwodnej Nautica Sp. z o.o. stosowane od 01.01.2015 Preambuła Zgodnie z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3.

CZAJKA TRAVEL 4.1. 5. Rezygnacja z uczestnictwa. 5.1. 5.2. 6. Ubezpieczenie. 6.1.a) 6.2. 6.3. 6.4. 7. Odpowiedzialność uczestnika. 7.1. 7.2. 7.3. W trosce o dobro naszych Klientów oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, prosimy o zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Uczestnictwa - zanim zgłoszą Państwo uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ Omega-TUR 1. ZASADY OGÓLNE 1.1. Biuro turystyczne Omega-TUR Aneta Kirchner-Piwoń KIRCHNER-PIWON z siedzibą w Chorzowie (41-500),

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH

UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH UMOWA SPRZEDAŻY USŁUG TURYSTYCZNYCH zawarta w Warszawie dnia pomiędzy: GEOVITA S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O.

WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AERO.PL SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych Organizowanych przez Aero.pl sp.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM

WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY. NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM WARUNKI UCZESTNICTWA w IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH przez BIURO PODRÓŻY NASZE WAKACJE zwane dalej ORGANIZATOREM I INFORMACJE OGÓLNE 1. Organizatorem jest 77 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży (kolonie,obozy), zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102

Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez everb Polska. 61 468 Poznań ul. Klonowa 14/17 tel./fax. 061 8325 102 I. ZAWARCIE UMOWY 1. Stronami umowy są Firma everb Organizator imprezy oraz Klient

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Grand TOUR

Biuro Podróży Grand TOUR Biuro Podróży Grand TOUR 04-185 Warszawa, ul. Witolińska 2/71 tel. + 48 694 804 840 biuro.grandtour@gmail.com NIP: 113-258-00-29, REGON: 360881125 WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER ZAŚWIADCZENIA: 1603

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy.

2. Dokumenty wymienione w pkt 1 stanowią integralną częśd Umowy. I. WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FIRMĘ TOUR-POL Celem działalności firmy jest zapewnienie klientom zgodnego z ofertą, wypoczynku przez jak najlepszą realizację wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych Biura Podróży Salut POSTANOWIENIE WSTĘPNE Biuro Podróży Salut zwanym dalej Salut, dołoży wszelkich starań by zapewnić Klientom najlepsze warunki wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r.

Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Ogólne warunki uczestnictwa Obowiązuje od 27.02.2009r. Organizatorem imprez turystycznych zawartych w katalogu jest Biuro Podróży REGENT z siedziba w Poznaniu ul. Meliorantów 8 wpisane do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Weekend listopadowy w Pradze organizowanej przez Feel3 sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej Weekend listopadowy w Pradze organizowanej przez Feel3 sp. z o.o. Impreza jest organizowana przy współpracy z Samorządem Studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, Samorządem Studentów AWF Warszawa, Samorządem Studentów SGGW, Uczelnianą Radą Samorządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.

1.Ceny usług i świadczeń dla Klientów są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług. OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach organizowanych przez Biuro Usług Turystycznych BUT sp. z o. o. sp. k. 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne

Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL. Warunki ogólne Warunki Uczestnictwa KAYO TRAVEL Warunki ogólne 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH

WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH WARUNKI UCZESTNICTWA W KOLONIACH I DANE ORGANIZATORA KOLONII Marta Zalewska- Kolonie Zalfiki ul. Jabłoniowa 25b/15 80-175 Gdańsk NIP 8451881202 Regon 363859600 Tel. 668 320 632 Wpis ROTiPT nr 538 II INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE. 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora,

5 ZMIANA ŚWIADCZEŃ, ŚWIADCZENIA ZASTĘPCZE. 1. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od Organizatora, 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Ustala się ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich imprezach turystycznych zawartych w katalogu zima 2012 zorganizowanych przez Organizatora Turystyki w rozumieniu przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych organizowanych przez Zero Gravity Sp. z o.o. zwanej dalej Organizatorem I. Warunki ogólne i zawarcie Umowy 1. Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Hawajskie Aloha

Biuro Podróży Hawajskie Aloha OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA Obowiązuje od dnia 20.06.2015 1. Postanowienie Ogólne Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez firmę Krzysztof Rólka Hawajskie Aloha zwanym

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres /

2 1. Zapotrzebowanie na bilety lotnicze Zamawiający będzie zgłaszał faxem/emailem na numer/adres / UMOWA wzór W dniu roku w Warszawie została zawarta umowa pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, zwanym dalej "Zamawiającym,, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów;

Regulamin Serwisu. Data Anulacji Bezkosztowej termin, do którego można anulować rezerwację bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów; Regulamin Serwisu Regulamin obowiązujący Klienta korzystającego z serwisu rezerwacji hotelowych GlobHotel Sp. z o.o. I. Definicje Biuro Obsługi Klienta (BOK) wydzielona jednostka organizacyjna Operatora,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA. w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w imprezach i usługach turystycznych organizowanych przez CONQUEROR TRAVEL CLUB SZERKUS Spółka Komandytowa I Zasady Ogólne 1. Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach i usługach

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAŁGORZATĘ NARÓĆ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ AKADEMIA CARVINGU MAŁGORZATA

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAŁGORZATĘ NARÓĆ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ AKADEMIA CARVINGU MAŁGORZATA WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MAŁGORZATĘ NARÓĆ PROWADZĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ AKADEMIA CARVINGU MAŁGORZATA NARÓĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy:

Wzór ramowy umowy nr / zawarta w dniu r. w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór ramowy umowy nr / 2011 zawarta w dniu...2011r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH. organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH organizowanych przez Biuro Pielgrzymkowo Turystyczne AD ASTRA Kamila Banaś II DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. AD ASTRA Kamila Banaś z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL

WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARUNKI UCZESTNICTWA KAYO TRAVEL WARSZAWA DN. 01.01.2015 OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Biuro Podróży Kayo Travel, zwane dalej organizatorem oświadcza, że posiada: wpis do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia

Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia Definicje 1. OWU Ogólne Warunki Udziału w szkoleniach BSO Szkolenia. 2. Organizator BSO Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo