Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2008-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/239/09 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia r. Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju ulica Kraszewskiego Krynica-Zdrój Telefon (18) Fax (18) Krynica-Zdrój - grudzień,

2 Spis treści WSTĘP STRESZCZENIE TYTUŁ DOKUMENTU LOKALIZACJA PROJEKTU OBSZAR PROJEKTU UZASADNIENIE WYBORU OBSZARU WRAZ Z MAPĄ SYTUACYJNĄ Obszar Centrum Osiedle Źródlana Osiedle Czarny Potok OPERATOR PROGRAMU PARTNERZY LICZBA MIESZKAŃCÓW OBSZARU CELE PROGRAMU I ŚRODKI ICH REALIZACJI CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI NA OBSZARZE WARUNKI MIESZKANIOWE I JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PROGRAMEM REWITALIZACJI STAN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA OBSZARZE PRZEWIDZIANYM DO REWITALIZACJI SFERA SPOŁECZNA Sytuacja demograficzna i społeczna trendy Grupy społeczne wymagające wsparcia Stan i zróżnicowanie dochodowości gospodarstw domowych w 2002 roku Struktura organizacji pozarządowych Instytucje i organizacje działające w sferze społecznej Identyfikacja problemów GOSPODARKA Pracodawcy struktura, trendy Struktura podstawowych branż Zatrudnienie sektorowe Identyfikacja problemów ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE Granice stref ochrony konserwatorskiej Środowisko naturalne Własność gruntów i budynków, przekształcenia własnościowe Komunikacja Projekty w sferze przestrzeni publicznej Określenie funkcji stref na rewitalizowanym obszarze (mieszkania, przemysł, rekreacja, usługi) Identyfikacja problemów na obszarze rewitalizacji ANALIZA SWOT PODSUMOWANIE NAWIĄZANIE DO STRATEGICZNYCH DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO- SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO MIASTA I REGIONU ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI KRYNICY-ZDROJU ZADANIA PRZESTRZENNE (TECHNICZNO-MATERIALNE) ZADANIA GOSPODARCZE ZADANIA SPOŁECZNE ZARZĄDZANIE PROCESEM REALIZACJI DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH PLANOWANE ZADANIA NA OBSZARZE REWITALIZOWANYM PLAN DZIAŁAŃ PRZESTRZENNO- MATERIALNYCH PLAN DZIAŁAŃ GOSPODARCZYCH PLAN DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OCENY REALIZACJI PROJEKTU WSKAŹNIKI PRODUKTU WSKAŹNIKI REZULTATU

3 6.3 WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA PLAN FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ SYSTEM WDRAŻANIA POWIĄZANIE INSTYTUCJI Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W PROGRAMIE REWITALIZACJI SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Monitoring realizacji Programu Rewitalizacji (PR) Komunikacja społeczna Public relations programu rewitalizacji PODSUMOWANIE WYKAZ MAP, TABEL, WYKRESÓW I FOTOGRAFII

4 Wstęp Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju (zwany dalej również Programem) opracowano na podstawie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (Uchwała Nr 780/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia ) wraz z Uszczegółowieniem Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 938/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia ) oraz zgodnie z Metodyką przygotowania i oceny programu rewitalizacji w ramach MRPO na lata Zarządu Województwa Małopolskiego z listopada 2007 r. Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju stanowi kompleksowy, wieloletni i interdyscyplinarny program zrównoważonego rozwoju miasta w określonych obszarach, w celu wyprowadzenia tych obszarów ze stanu kryzysowego poprzez realizację procesów przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju opracowano w celu sprecyzowania zadań, których realizacja podniesie konkurencyjność miasta, co powinno zaowocować długofalowym rozwojem objętych tym Programem obszarów. Jednocześnie właściwe określenie w Programie kierunków działań umożliwi władzom miasta i gminy ubieganie się o dofinansowanie określonych w nim zadań ze środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Działania niezbędne dla osiągnięcia określonych w planie rewitalizacji celów zostały określone w wyniku dogłębnej diagnozy stanu istniejącego na terenie nim objętym. Określone dzięki diagnozie potrzeby stanowią podstawę do określenia kierunków rewitalizacji. Narzędziem podstawowym służącym realizacji przyjętych działań w ramach Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju są środki z Funduszy UE rozdysponowywane w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO), który powstał w oparciu o Uchwałę Nr XLI/527/06 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Województwa Małopolskiego na lata Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju wychodzi naprzeciw celowi głównemu określonemu w MRPO, który zakłada tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cel ten ma być osiągnięty przez inwestycje w infrastrukturze, które mają podnieść na wyższy poziom konkurencyjność oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności i tworzenia się społeczeństwa informacyjnego, a także poprawę stanu środowiska naturalnego i kulturowego. Zadania realizowane w ramach MRPO mogą być współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, natomiast interwencje komplementarne będą współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W przypadku Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju zastosowanie mają następujące cele szczegółowe i cele operacyjne poszczególnych osi priorytetowych MRPO: 1. Cele szczegółowe: Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski. Poprawa spójności wewnętrznej regionu osiągana przez zasadę zrównoważonego rozwoju. 2. Cele operacyjne: Poprawa dostępności do edukacji i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstw. Podniesienie konkurencyjności turystycznej regionu. Rozwój infrastruktury sprzyjającej wzrostowi społeczno-gospodarczemu. Zmniejszenie infrastrukturalnych barier w dostępie do usług społecznych. Likwidowanie zaniedbań w ochronie środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami. Zapewnienie efektywnej realizacji MRPO

5 W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wsparcie mogą liczyć te zadania, przyjęte w Programie Rewitalizacji Krynicy-Zdroju, które mają na celu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych lub biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia oraz poprawę poziomu usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Podniesienie poziomu integracji społecznej wśród lokalnej społeczności. Efektem realizacji Programu realizowanego w oparciu o środki pochodzące z Funduszy Europejskich będzie pobudzenie gospodarcze miasta, poprawa bezpieczeństwa ludności, stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie występowania zjawisk destrukcyjnych w społeczeństwie, czyli rewitalizacja zidentyfikowanych obszarów zdegradowanych. Pod pojęciem obszary zdegradowane należy rozumieć, że są to te obszary położone na terenie miasta, na których występują zaległości w działalności remontowo-modernizacyjnej obiektów kubaturowych, zły stan infrastruktury komunalnej i niedostatki w zakresie usług publicznych. O występowaniu obszarów zdegradowanych świadczy między innymi to, że występuje tam wysokie bezrobocie i towarzyszące temu zjawiska: alkoholizmu, narkomanii i wysokiej przestępczości. W tej sytuacji projekt objęty programem powinien uwzględniać: a) Tworzenie warunków lokalnych i infrastruktury dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej i edukacyjnej, w tym dla podniesienia kwalifikacji ludności na terenach zagrożonych. Szczególne znaczenie będą miały działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju gospodarczego na tych obszarach. b) Zagospodarowanie pustych obecnie przestrzeni w harmonii z otoczeniem. c) Renowację budynków, zwłaszcza obiektów infrastruktury społecznej. d) Renowację budynków o dużej wartości architektonicznej i budynków o dużym znaczeniu historycznym. e) Poprawę płynności ruchu kołowego, pieszego i estetyki przestrzeni publicznej. f) Przebudowę lub remonty publicznej infrastruktury mającej wpływ na prawidłowe działanie jej funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych. g) Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości. Województwo Małopolskie na realizację 16. Regionalnych Programów Operacyjnych otrzyma kwotę euro. Sposób w jaki wymieniona kwota została podzielona na poszczególne osie priorytetowe MRPO, oraz źródła finansowania tych priorytetów przedstawia zamieszczona poniżej tabela. 5

6 Tabela 1. Całkowita kwota przeznaczona na realizację MRPO w podziale na poszczególne osie priorytetowe oraz źródła finansowania w euro. Oś priorytet. 1. warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś priorytet. 2 Gospodarka regionalnej szansy Oś priorytet. 3 turystyka i przemysł kulturowy Oś priorytet. 4. infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Oś priorytet. 5 Krakowski obszar metropolitarny Wkład wspólnoty Wkład krajowy Indykatywny podział wkładu krajowego Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne Finansowanie ogółem Poziom współfinansowania Dla celów informacyjnych Wkład EBI Inne źródła finansowania % % O % O % O %

7 Wkład wspólnoty Wkład krajowy Indykatywny podział wkładu krajowego Krajowe środki publiczne Krajowe środki prywatne Finansowanie ogółem Poziom współfinansowania Dla celów informacyjnych Wkład EBI Inne źródła finansowania Oś priorytet. 6 Spójność % międzyregionalna Oś priorytet. 7 Infrastruktura O % ochrony środowiska Oś priorytet. 8 Współpraca % 0 międzyregionalna Oś priorytet. 9 Pomoc techniczna o69 85% 0 Ogółem %

8 Zgodnie z artykułem 65 lit. b rozporządzenia Komisji Nr 1083/2006 wybór projektu będzie uzależniony od spełnienia kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący MRPO oraz od zatwierdzenia projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą IZ (Zarząd Województwa Małopolskiego) lub Instytucję Pośredniczącą IP drugiego stopnia, która będzie zajmowała się wdrażaniem 2. osi priorytetowej Gospodarka Regionalnej Szansy, na podstawie porozumienia z IZ. Wszystkie projekty będą rozpatrywane według tych samych kryteriów strategicznych, formalnych i merytorycznych przy zastosowaniu następujących trybów: indywidualnego, konkursowego, systemowego, pomocy technicznej. Szczegółowe informacje na temat zastosowania poszczególnych trybów w przypadku konkretnych osi priorytetowych i instytucji uczestniczących w procedurze wyboru projektu zostaną przedstawione w broszurze zatytułowanej Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego, zaś szczegółowy opis procesów wyboru projektów zostanie zamieszczony w podręczniku przygotowanym przez IZ p. t. Podręcznik Instytucji Zarządzającej MRPO. Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju stanowi kompleksowy dokument, w którego skład wchodzi część analityczna i część projektowo-finansowa, która będzie stanowić podstawy do aplikacji o fundusze pomocowe ze środków Unii Europejskiej. Projekty zawarte w Programie Rewitalizacji Krynicy-Zdroju odzwierciedlają najpotrzebniejsze inwestycje, które należy zrealizować w celu poprawienia warunków życia i pracy w mieście i zapewnienia mu pozycji konkurencyjnej w stosunku do podobnych ośrodków miejskich w innych krajach Unii Europejskiej. Wszelkie działania przy tworzeniu Programu Rewitalizacji Krynicy-Zdroju koordynował Pełnomocnik do spraw rewitalizacji oraz Zespół Zadaniowy powołany zarządzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju. Pomocny w tworzeniu Programu Rewitalizacji był Zespół Doradczy, w skład którego wchodziły organizacje społeczne i gospodarcze, duchowieństwo, przedstawiciele społeczeństwa krynickiego. Liczne konsultacje z wyżej wymienionymi organami i społeczeństwem Krynicy-Zdroju pozwoliły stworzyć Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju w formie i treści odpowiadający potrzebom miasta Krynica-Zdrój. 1. Streszczenie 1.1 Tytuł dokumentu Dokument nosi tytuł Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata Lokalizacja projektu Projekt jest zlokalizowany na terenie Krynicy-Zdroju. 1.3 Obszar projektu Gmina Krynica-Zdrój zajmuje obszar o powierzchni ha (w tym miasto Krynica Zdrój około 4000 ha). Projekt obejmuje swoim działaniem wyodrębnione w ramach miasta Krynica obszary, tj.: obszar Centrum o powierzchni 140 ha, osiedle Źródlana o powierzchni 80 ha osiedle Czarny Potok o powierzchni 90 ha 8

9 1.4 Uzasadnienie wyboru obszaru wraz z mapą sytuacyjną Obszar Centrum Obszar rewitalizacji określany jako Centrum Krynicy-Zdrój rozciąga się od Urzędu Miasta w kierunku Deptaka i dalej wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Obszar ten wyróżnia się koncentracją funkcji o charakterze publicznym skupiają się tutaj najważniejsze dziedziny życia publicznego. Jest to również główny szlak komunikacyjny miasta. Perełką Centrum jest Deptak usytuowany w samym środku tego obszaru. Stanowi on miejsce szczególnie upodobane przez turystów jak i samych mieszkańców. Deptak jest miejscem handlowo-turystycznym. Wzdłuż tego szlaku spacerowego, po obu jego stronach, ulokowane są najstarsze domy wczasowe i sanatoria. Jest to miejsce, które skupia największą liczbę turystów. Na obszarze tym występują zjawiska kryzysowe w sferach środowiskowej, gospodarczej, społecznej i funkcjonalno-przestrzennej, które w perspektywie mogą prowadzić do zaburzenia centralnej roli w skali miasta. Jednocześnie obszar ten posiada duży potencjał, który stanowi gwarancję osiągnięcia dobrych rezultatów działań rewitalizacyjnych. Potencjał centrum miasta to głównie zaplecze gospodarcze i kulturalne, zespoły zabytkowych kamienic oraz obiektów uzdrowiskowych tworzących niepowtarzalny klimat tego miejsca, istniejące instytucje kultury i administracji, możliwość rozwoju usług, turystyki i kultury, atrakcyjna lokalizacja dla inwestycji. Zagrożenia występujące na tym obszarze to wzrastające zanieczyszczenie środowiska, nadmierny ruch kołowy, wysoki stopień dekapitalizacji starej zabudowy oraz infrastruktury, niski standard przestrzeni publicznych, wysoki wskaźnik przestępczości - 22,75% przestępstw w 2007 r. Mapa 1. Teren obszaru Centrum. 9

10 1.4.2 Osiedle Źródlana Osiedle Źródlana zostało zakwalifikowane do Programu Rewitalizacji z uwagi na to, że jest to jedno z najstarszych krynickich osiedli. Powstało w latach , wybudowane przez Krynicką Spółdzielnię Mieszkaniową i oddane do użytku mieszkańców członków spółdzielni. Na osiedlu jest 7 budynków mieszkalnych. Każdy z budynków mieści 35 lokali mieszkalnych. Ponadto na osiedlu znajduje się 17 budynków wybudowanych przez Gminę i Zakłady Pracy. W wymienionych 17 budynkach jest 385 lokali mieszkalnych. Około 50% mieszkań na osiedlu stanowi własność hipoteczną, około 47-48% mieszkań, to lokale lokatorskowłasnościowe, a 2-3% mieszkań ma status mieszkań spółdzielczych. Na terenie osiedla Źródlana są również posadowione domy jednorodzinne. Z kolei, na obrzeżach osiedla znajdują się ogródki działkowe, które w przeszłości były wyłącznie w użytkowaniu mieszkańców osiedla. Obecnie część tych ogródków jest w użytkowaniu mieszkańców innych części miasta. Osiedle Źródlana do czerwca 2008 posiadała szkołę podstawową z klasami I-III. Szkoła ta mieściła się w budynku, który nie był przystosowany do takiej działalności i ze względu na rozmiar uniemożliwiało prowadzenie nauczania w pozostałych trzech klasach szkoły podstawowej. Była to sytuacja wielce niedogodna dla rodziców i dzieci, które musiały uczęszczać do szkoły położonej na innym osiedlu. W czerwcu 2008r po zakończeniu się roku szkolnego z uwagi na zły stan techniczny postanowiono zamknąć budynek a klasy I-III i dzieci z tych klas przeniesiono do szkół podstawowych działających w innych częściach miasta. Na osiedlu Źródlana znajduje się również przedszkole w formie ochronki, którą prowadzą siostry zakonne. Przedszkole to zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku 3-5 lat. Poważnym problemem stanowi opieka nad dziećmi starszymi i młodzieżą szkolną, gdyż na tym osiedlu nie ma świetlicy. Funkcje świetlicy ma pełnić położona na skraju osiedla harcówka, jednak wymaga ona gruntownego remontu. Obecnie w harcówce mieści się siłownia i świetlica środowiskowa. Nie spełnia ona jednak pożądanej funkcji, gdyż jest otwarta tylko w niektóre dni tygodnia. Remont harcówki i przystosowanie jej do użytkowania przez dzieci i młodzież rozwiązałoby wiele problemów rodzin zamieszkujących to osiedle. W harcówce mogłyby odbywać się różnego rodzaju zajęcia dla dzieci i młodzieży. Dane dostarczone przez policję wykazują, że osiedle Źródlana to jeden z niebezpiecznych terenów w Krynicy-Zdroju 6,87% przestępstw w 2007 r. Fakt, że na osiedlu jest wysoka przestępczość można wytłumaczyć tym, iż zamieszkująca tam młodzież nie ma ani miejsca, możliwości, ani pomysłu na spędzanie wolnego czasu i znajduje sobie rozrywki, niekoniecznie zgodne z prawem (w tym rozboje i napady). Zarówno władze gminy jak i jej mieszkańcy są przekonani, że zagospodarowanie wyremontowanej harcówki, tak by mogła ona pełnić rolę świetlicy dla dzieci i młodzieży, pozwoli ograniczyć liczbę przestępstw, które popełniane są przez nieletnich z powodu nudy. Jeśli idzie o ograniczenie liczby przestępstw popełnianych przez ludzi niezainteresowanych zajęciami świetlicowymi, to cel ten można by osiągnąć przez zainstalowanie tam policyjnych kamer. Monitoring zapewniałby stałą kontrolę nad tym zagrożonym przestępczością osiedlem. Osiedle Źródlana jest nieco oddalone od centrum miasta. Jest to powodem zjawiska, które przejawia się tym, że właściciele sklepów i zakładów usługowych nie lokują swoich firm na tym terenie. Inną przyczyną jest brak odpowiednich lokali nadających się do prowadzenia działalności gospodarczej. Osiedle posiada kilka sklepów spożywczych i jeden przemysłowy. To w niewielkim tylko stopniu zaspokaja potrzeby mieszkańców i większość swoich spraw załatwiają oni w centrum. Osiedle Źródlana zostało wytypowane jako jeden z trzech obszarów miasta, który powinien być poddany rewitalizacji. Zabiegi rewitalizacyjne mają na celu przywrócenie atrakcyjnego wyglądu osiedla i podniesienie bezpieczeństwa jego mieszkańców oraz przebywających tam gości. 10

11 Mapa 2. Teren osiedla Źródlana Osiedle Czarny Potok Osiedle Czarny Potok jest najmłodszym osiedlem Krynicy-Zdroju. Jego budowę rozpoczęto w 1980 roku i do 1983 roku oddano do użytku mieszkańców 7 budynków mieszkalnych. W kolejnych latach przybywały nowe budynki. Obecnie na osiedlu stoi 15 budynków mieszkalnych, które mieszczą 690 lokali mieszkalnych. Budynki te zostały wybudowane przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Własność tych lokali kształtuje się następująco: 50% własność hipoteczna, 48% to mieszkania lokatorskie własnościowe, a 2-3% spółdzielcze. W roku 2000 Wspólnota Mieszkaniowa wybudowała kolejne 5 budynków mieszkalnych, w których znajduje się około 100 lokali mieszkalnych. Większość tych lokali została nabyta przez mieszkańców Krynicy-Zdroju, jednakże część z nich weszła w posiadanie osób zamieszkujących na stałe poza Krynicą-Zdrój. Mieszkania, które zostały zakupione przez te osoby są zamieszkane głównie w sezonie letnim i zimowym, a pozostałą część roku stoją puste. Na osiedlu są również domki jednorodzinne, pensjonaty i domy wczasowe. Osiedle położone jest w bliskim sąsiedztwie Jaworzyny Krynickiej, co czyni je bardzo atrakcyjnym dla turystów. Na osiedlu jest przedszkole, które oferuje opiekę nad dziećmi w wieku 3-6 lat. Na skraju osiedla znajduje się Szkoła Podstawowa, która została wyremontowana i docelowo ma być jedną z dwóch szkół dla miasta Krynica-Zdrój. Szkoła ta posiada nową, dużą salę gimnastyczną jak również wiele pracowni, które ułatwiają dzieciom i młodzieży zdobywanie nowych umiejętności. Na osiedlu znajduje się kilkanaście sklepów i zakładów usługowych. Osiedle to posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, ale jej stan techniczny jest niezadowalający. Drogi i place wymagają wymiany nawierzchni ze względu na powstałe tam dziury i liczne pofalowania. Pod względem bezpieczeństwa osiedle nie jest atrakcyjne. Jak wynika z policyjnych statystyk należy ono do najbardziej niebezpiecznych osiedli Krynicy-Zdroju. Dane jakie posiada Policja to tylko niewielki odsetek zdarzeń, które rzeczywiście mają miejsce na osiedlu. Policja szacuje, ze zdarzenia zanotowane to 16,31% wszystkich zdarzeń na terenie Krynicy-Zdroju w 2007 r. Fakt ten jest istotnym argumentem przemawiającym, za tym aby Osiedle Czarny Potok zostało objęte monitoringiem. Ze względu na to, iż na osiedlu często przebywają turyści, są oni atrakcyjnym łupem dla kieszonkowców, a ich samochody i mieszkania dla drobnych włamywaczy. 11

12 Fakt ten obniża atrakcyjność tego terenu jak również stanowi zagrożenie dla jego mieszkańców. Monitoring osiedla przyczyniłby się do większej wykrywalności przestępstw i w konsekwencji do większego poczucia bezpieczeństwa dla jego mieszkańców jak i dla turystów licznie odwiedzających ten zakątek Krynicy-Zdroju. Kolejnym ważnym działaniem na tym obszarze będzie budowa placu zabaw i parku rekreacyjno-sportowego. Są to konieczne przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iż na osiedlu mieszka wiele rodzin z małymi dziećmi, którym brakuje odpowiedniego miejsca do prawidłowego rozwoju. Dzieci potrzebują miejsca, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności, sprawność fizyczna, bawić się. Miejsce to musi być bezpieczne i spełniać podstawowe wymogi przepisów Unii Europejskiej. Na tak dużym terenie, jakim jest Osiedle Czarny Potok brakuje takiego miejsca. Każde większe osiedle powinno być wyposażone w plac zabaw oraz boiska do gier zespołowych, na którym dzieci znajdą rozrywkę, a rodzice nie będę się martwić o ich bezpieczeństwo. Mapa 3. Teren osiedla Czarny Potok 12

13 1.5 Operator programu Zadania przewidziane do realizacji okresie będą koordynowane i zarządzane przez operatora, którym jest Gmina Krynica-Zdrój. 1.6 Partnerzy Partnerami Operatora w realizacji Programu Rewitalizacji będą: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju Szkoły Podstawowe i Gimnazja Wspólnoty Mieszkaniowe z terenu miasta Komenda Małopolska Policji Komisariat w Krynicy-Zdroju Stowarzyszenia inne podmioty. 1.7 Liczba mieszkańców obszaru Według stanu na 31 grudnia 2007 r. obszar Gminy zamieszkiwało (wg stałego miejsca zameldowania) mieszkańców, w tym: 8862 kobiet oraz 8204 mężczyzn. Na obszarze miejskim zamieszkiwało osób, a na obszarze wiejskim 5685 osób. Najmniej ludności liczy sołectwo Czyrna (ok. 1,6% ogółu), natomiast najwięcej Tylicz (ponad 10 %). Średnia gęstość zaludnienia wynosi ok. 125 os/km 2, przy średniej dla woj. małopolskiego 212 os./km 2. W samej Krynicy-Zdroju gęstość zaludnienia wynosi 326 osób/km 2. Liczba osób zamieszkujących tereny podlegające rewitalizacji to: Obszar Centrum 1067 os. Osiedle Źródlana 1951 os. Osiedle Czarny Potok 2743 os. O pozycji i potencjale miasta decyduje w znacznym stopniu czynnik ludzki i jego kondycja. To właśnie mieszkańcy obszaru, członkowie lokalnej społeczności, tworzą podstawy do jego rozwoju, przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych zasobów naturalnych i technicznych. 1.8 Cele programu i środki ich realizacji Cele Programu Rewitalizacji zawarte są szczegółowo w przedstawionych dalej Założeniach Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju. Zarówno cele jak i działania nie mają charakteru planistycznego lecz strategiczny, służący wyznaczeniu kierunku rozwoju danego obszaru. Zgodnie z okresami programowania przyjętymi w Unii Europejskiej na potrzeby lokalnego planu rewitalizacji przyjmujemy okres obejmujący lata W tym okresie zakłada się całkowitą przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej, modernizację obiektów do celów ogólnospołecznych, kulturowych i turystycznych. Podjęte działania mają spowodować wzrost znaczenia miasta Krynicy-Zdrój na tle całego województwa małopolskiego. Realizacja założonych działań podniesie atrakcyjność miasta zarówno dla regionalnej i lokalnej społeczności, jak i dla potencjalnego turysty lub kuracjusza. Ponadto działania te powinny stać się impulsem do dalszych pozytywnych przemian w obszarze, do kontynuowania procesu rewitalizacji, tak aby stymulować trwały rozwój tego obszaru. Przyjęte zadania i kolejność ich realizacji. Zadania w Programie Rewitalizacji Krynicy-Zdroju zostały wybrane w wyniku licznych konsultacji z Zespołem Zadaniowym i Zespołem Doradczym, a także przez społeczeństwo krynickie. Założenia harmonogramu Programu Rewitalizacji są oparte przede wszystkim na możliwościach budżetowych Miasta Krynica-Zdrój. Istotnym kryterium przy lokalizacji zadania w czasie było posiadanie aktualnej dokumentacji projektowej. Założenia Małopolskiego 13

14 Regionalnego Programu Operacyjnego określają, że w momencie składania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektów, jako jeden z załączników, powinno być załączone pozwolenie na budowę lub kompletny projekt techniczny i kosztorys. Zadania przestrzenne w latach Budowa Parku Sportowo-Rekreacyjnego na Czarnym Potoku 2. Rewitalizacja Deptaku w Krynicy-Zdroju 3. Budowa Parku Jordanowskiego w Parku Zdrojowym 4. Remont i rozbudowa alejek Parku Zdrojowego wraz z odnową altan parkowych 5. Rewitalizacja Parku Słotwińskiego remont i rozbudowa istniejących alejek Parku Słotwińskiego wraz z urządzeniem zieleni i wymianą oświetlenia 6. Ocieplenie, odnowa elewacji ścian, remont muru oporowego i budowa ogrodzenia w budynku przy ul. Piłsudskiego Podniesienie walorów turystycznych poprzez wytyczenie szlaków turystycznych i organizację Święta Wód Mineralnych 8. Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój 9. Budowa Punktu Informacji Turystycznej 10. Iluminacja najatrakcyjniejszych obiektów na terenie miasta 11. Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 12. Budowa budynku Centrum Kultury 13. Budowa ścieżki rowerowej na kierunku północ-południe w Krynicy-Zdroju 14. Budowa wielopoziomowych parkingów dla Krynicy-Zdroju 15. Budowa budynku socjalnego w Krynicy-Zdroju 16. Chodnik na ulicy Słonecznej w Krynicy-Zdroju Zadania gospodarcze w latach Budowa sztucznego toru saneczkowo-bobslejowo-skeletonowego w Krynicy-Zdroju 2. Regionalne Centrum Rozrywki etap II Park Wodny" 3. Realizacja wielofunkcyjnego obiektu na bazie istniejącego kina Jaworzyna w Krynicy-Zdroju Zadania społeczne w latach Budowa budynku o funkcji oświatowo-społecznej na ulicy Źródlanej 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Parku Słotwińskim 3. Budowa Parku Rekreacyjnego na ulicy Nadbrzeżnej (boisko, plac zabaw, ścieżka spaceroworowerowa) 4. Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego w Krynicy-Zdroju - Remont i adaptacja istniejącego budynku biurowo-administracyjnego oraz adaptacja nie użytkowej części warsztatowej Komisariatu Policji w Krynicy, obiektu usytuowanego przy ul. Polnej 4 oraz zakup i montaż systemu monitoringu na osiedlu Czarny Potok, Źródlane, Deptak, ul. Piłsudskiego 5. Budowa placu zabaw przy ulicach Źródlana i Kościuszki 6. Budowa boiska sportowego na ulicy Zieleniewskiego 7. Budowa boiska sportowego w Krynicy-Zdroju Cele określone w Programie Rewitalizacji Krynicy-Zdroju zostaną osiągnięte przy pomocy środków, które są szczegółowo określone w planie finansowym realizacji planu rewitalizacji przedstawionym w rozdziale 7. Zakłada się, że źródłami finansowania zadań objętych Programie Rewitalizacji Krynicy- Zdroju będą: środki własne budżetu miasta Krynicy-Zdroju, środki innych podmiotów współpracujących z Urzędem Miasta, środki z budżetu państwa, fundusze strukturalne Unii Europejskiej. 14

15 Funduszem strukturalnym, którego środki mogą być wykorzystane na zadania z zakresu rewitalizacji jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF), a w jego ramach Małopolski Regionalny Program Operacyjny, oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Środki finansowe, które są przeznaczone na realizację projektów w ramach tego działania mogą zostać również wykorzystane do realizacji projektu rewitalizacji miasta Krynica-Zdrój. 2. Charakterystyka obecnej sytuacji na obszarze. Gmina Krynica-Zdrój leży w woj. małopolskim, w powiecie nowosądeckim, we wschodniej części Beskidu Sądeckiego, 32 km na południowy-wschód od Nowego Sącza, u podnóża Góry Parkowej (741 m). Krynica-Zdrój leży w dolinie Kryniczanki i jej dopływów. Zajmuje obszar o powierzchni ha (w tym miasto Krynica-Zdrój około 4000 ha). W jej skład wchodzą następujące sołectwa: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka Wyżna, Muszynka, Piorunka, Polany i Tylicz. Siedzibą władz gminy jest Krynica-Zdrój. Gmina Krynica-Zdrój jest jedną z 4 gmin miejsko-wiejskich powiatu nowosądeckiego. Granicę południowo-wschodnią gminy stanowi odcinek granicy państwowej Polski i Słowacji. Od wschodu gmina graniczy z gminą Uście Gorlickie (powiat gorlicki), a od północy z gminą Grybów, od zachodu styka się z gminą Piwniczna i graniczy z gminą Łabowa, od południowego zachodu z Muszyną. Dostępność komunikacyjną gminy zapewnia układ dróg krajowych i wojewódzkich. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 75 Brzesko Krynica i droga Tarnów Grybów Krzyżówka, która łączy się z ważnym traktem karpackim biegnącym na linii Żywiec Ustrzyki Dolne. Do dróg wojewódzkich na terenie gminy należą: droga Polany Kotów, droga Berest Czyrna Mochnaczka, droga Krzyżówka Tylicz granica państwa, droga Krynica Tylicz, droga Powroźnik Tylicz. Obszar Gminy jest drugim co do wielkości w powiecie nowosądeckim po gminie Grybów. Według stanu na 31 grudnia 2006 r. powierzchnia gruntów skomunalizowanych tworzących gminny zasób nieruchomości wynosiła 1073,8 ha. Powierzchnia gruntów skomunalizowanych przekazanych w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym wynosiła 4,29 ha, powierzchnia gruntów skomunalizowanych przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom prawnym 18,89 ha, a powierzchnia gruntów skomunalizowanych przekazanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym 10,84 ha. Wykres 1. Procentowy udział powierzchni gmin w powierzchni powiatu nowosądeckiego. Krynica - Zdrój Łącko Łabowa Korzenna Gródek nad Dunajcem Podegrodzie Nawojowa Miasto Grybów 1,1 9,9 9,4 9,2 8,6 8,1 7,7 7,3 6,9 6,6 5,7 5,3 4,1 4,1 3,3 2, Źródło: Raport o stanie Powiatu Nowosądeckiego, Nowy Sącz 2002 r. 15

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi również rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata

ROZDZIAŁ I. Streszczenie. Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata Streszczenie Program Rewitalizacji Miasta Zakliczyn na lata 2008-2015 9 1.1. Tytuł: PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZAKLICZYN 1.2. Lokalizacja: 1.3. Obszar na lata 2008-2015 MIASTO ZAKLICZYN stolica gminy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ CHARAKTERYSTYKA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ położony jest w dolinie rzeki Jamny w otoczeniu wzgórz Garbu Mikołowskiego. Przez wschodnią i południową część miasta przebiega główny dział wodny Polski I rzędu

Bardziej szczegółowo

Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju

Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia Program Rewitalizacji Krynicy-Zdroju na lata 2007-2013 Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju Ulica Kraszewskiego 7 33-380 Krynica-Zdrój Telefon

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA

KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA KONSULTACJE SPOŁECZNE ANKIETA OCENY POTRZEB REALIZACJI DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH W ZAKRESIE REWITALIZACJI MIASTA PRUSZKOWA Czy Pana(i)/Państwa zdaniem naszemu miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina na lata UCHWAŁA NR XLI/295/10 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/239/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sidzina

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji

Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Wniosek o wyznaczenie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji Wójt Gminy Kościelisko składa wniosek o wyznaczenie obszarów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI.173.2013 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Zimnik na lata 2009-2016 Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej

10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej 10 lat Gminy Płoniawy-Bramura w Unii Europejskiej INWESTYCJE REALIZOWANE W GMINIE PŁONIAWY-BRAMURA DOFINANSOWANE ZE SRODKÓW UE Rozbudowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2013 MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2013 MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA ZGŁOSZENIE DO KONKURSU TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2013 MIASTO I GMINA UZDROWISKOWA MUSZYNA Nazwa projektu: Budowa Miejskiego Parku Zdrojowego Baszta w Uzdrowisku Muszyna Nr projektu: MRPO.03.01.02-12-517/09

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata

ANKIETA. Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata ANKIETA Strategii Rozwoju Gminy Kargowa na lata 2015-2022 GOSPODARKA 1. Jak ocenia Pani / Pan dostęp i stan podstawowych mediów w gminie /zwodociągowanie, kanalizacja sanitarna/?. 2. Jak ocenia Pani /

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

Załącznik 2. Karty podstawowych projektów. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku Załącznik 2. Karty podstawowych projektów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy do 2020 roku Adaptacja i modernizacja poprzemysłowego budynku wraz z zagospodarowaniem otoczenia w celu powstania Centrum

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju społecznego Cel: Niwelowanie różnic w dostępie do usług społecznych i zatrudnienia na obszarach objętych Lokalną Strategią

Bardziej szczegółowo

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych

Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 847/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku

Uchwała Nr 847/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku Uchwała Nr 847/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 479/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

BESKIDZKIE CERKWIE sześć pór roku. Grupa Fotograficzna Koty Podróżne

BESKIDZKIE CERKWIE sześć pór roku. Grupa Fotograficzna Koty Podróżne BESKIDZKIE CERKWIE sześć pór roku Grupa Fotograficzna Koty Podróżne Grybów - Florynka czerwiec 2007 Cerkiew w Łabowej wiosną GRUPA FOTOGRAFICZNA KOTY PODRÓŻNE Piotr Krzysztoń - opiekun grupy Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/299/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Sośno Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN

Plan Odnowy Miejscowości RADWAN Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /454/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości RADWAN GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Radwan, październik

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. l. Nazwa programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 2. Numer i nazwa

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 1. OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY KARTA GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 2. OBECNA FUNKCJA MIESZKALNA 3. MATERIAŁ DREWNO, KAMIEŃ, BLACHA 4. DATOWANIE 1929 R 5. MIEJSCOWOŚĆ 22. FOTOGRAFIE 6. GMINA 7. POWIAT 8.WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 7 lipiec 2015 r. BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu Rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu www..pl Wojciech Błachowicz Zastępca Prezydenta Miasta Przemyśla w w w. p r z e m y s l. p l Historia Parku Miejskiego w Przemyślu Jeden z najokazalszych i najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA

RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA RAPORT Z POSTĘPU REALIZACJI LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY NA LATA 215-22 Legnica 15.11.216 rok I. INFORMACJE OGÓLNE Informacje o programie: Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość

Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Urząd Miasta Zamość Ankieta dla mieszkańców dotycząca rewitalizacji Miasta Zamość Szanowni Państwo, gorąco apelujemy i prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Mamy nadzieję, że uda nam się w ten sposób

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r. Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIII.363.2012 Zadania inwestycyjne w 2013r. z dnia 17 grudnia 2012 r. Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 01010 WODOCIĄGI WIEJSKIE 270 000,00 728 000,00 0,00 998 000,00

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w 23.października 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013 Inwestycje w Infrastrukturę Uzdrowiskową Hubert Guz Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/279/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kamień Krajeński Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.

Bardziej szczegółowo

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KOŚCIELNIKI. I. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miasta Krakowa z dnia... ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY!

GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GMINA WIERZCHOSŁAWICE WITAMY! GDZIE i KIM JESTEŚMY? Gmina podmiejska w sąsiedztwie miasta Tarnowa, swoim zasięgiem obejmuje 11 miejscowości Położenie: dolina rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr IV/19/2011 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Czchów na 2011

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA V RPO WO 2014-2020 OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

2.4 Infrastruktura społeczna

2.4 Infrastruktura społeczna Fot. Nr 4 Plaża przy polu namiotowym Źródło: Urząd Miejski w Zbąszyniu 2.4 Infrastruktura społeczna Na terenie wsi Nowa Wieś Zbąska funkcjonuje stosunkowo niewiele instytucji służących lokalnej społeczności.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie

Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie Planowane do realizacji przedsięwzięcia na terenie Gminy Rogowo w okresie 2008-2015 Lp Przedsięwzięcie Koszt Źródła finansowania 1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Huta-Chojno

Bardziej szczegółowo

Cele i pomiar efektów rewitalizacji

Cele i pomiar efektów rewitalizacji Cele i pomiar efektów rewitalizacji REWITALIZACJA: podejmowany w interesie publicznym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, mający na celu wyprowadzenie danego obszaru

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 3124 UCHWAŁA Nr XXVII.277.2012 RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej nr XVII.178.2011 z dnia 16.12.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO

Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO Szkolenie Schematy 3.1C, 3.2A, 3.2B MRPO CELE MRPO Cel główny Tworzenie warunków dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Cele szczegółowe Podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo