Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektu Lubuski e-urząd"

Transkrypt

1 Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. tel.: GSM: Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

2 Warstwa regionalna projektu serwisy informacyjne (treści cyfrowe, standaryzacja informacji), regionalna platforma komunikacji elektronicznej (RPKE) zintegrowana z epuap oraz systemami elektronicznego obiegu dokumentów oprogramowanie dla urzędów i jego jednostek podległych, platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek organizacyjnych JST, system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, system informatyczny automatycznych zgłoszeń serwisowych do nadzoru infrastruktury teleinformatycznej przedmiotu projektu (monitorowanie efektywności oraz trwałości projektu), infrastruktura teleinformatyczna warstwy regionalnej Centrum Przetwarzania Danych.

3 Warstwa lokalna projektu elektroniczny obieg dokumentów w JST, zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego, oprogramowanie antywirusowe, systemy dedykowane, infrastruktura teleinformatyczna dla warstwy lokalnej w JST.

4 Trwałość projektu Monitorowanie efektywności oraz trwałości projektu poprzez wdroŝenie systemu automatycznych zgłoszeń serwisowych do nadzoru infrastruktury teleinformatycznej będącej przedmiotem projektu Okres gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia: 3 lata okres minimalny 5 lat okres poŝądany adekwatny do okresu trwałości wynikającego z wymagań RPO

5 Sposób realizacji Komitet Sterujący Nad całością realizacji projektu czuwać będzie Komitet Sterujący składający się z przedstawiciela Zarządu Województwa Lubuskiego, Kierownika Projektu (pracownik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego), przedstawicieli generalnego wykonawcy oraz InŜyniera Projektu. Projekt prowadzony będzie z wykorzystaniem elementów metodologii zarządzania projektami PRINCE 2 dostosowanymi do potrzeb projektu określonymi na etapie jego inicjalizacji.

6 Prowadzenie projektu Biuro Projektu Projekt prowadzony będzie przez Wydział Społeczeństwa Informacyjnego działający w ramach Departamentu Gospodarki i Infrastruktury. Projekt będzie realizowany w imieniu Lidera przez Kierownika Projektu i pracowników Wydziału SI w ramach Biura Projektu wspieranego przez InŜyniera Projektu. nadzór nad merytorycznym zakresem projektu oraz dostosowywanie jego zakresu do potrzeb uŝytkowników - w moŝliwym zakresie z uwzględnieniem wymogów obowiązującego prawa oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 1.3, obsługę biurową i logistyczną, opracowywanie specyfikacji i procedur przetargowych oraz prowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z PZP, obsługę finansową projektu oraz rozliczenia z Partnerami, rozliczenie i sprawozdawczość na potrzeby LRPO.

7 InŜynier Projektu sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu, nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług, udział w rozliczeniach okresowych i końcowym oraz sprawozdawczości okresowej i końcowej na rzecz Instytucji WdraŜającej LRPO i innych instytucji kontrolnych, udział w we wszystkich czynnościach związanych z realizacją projektu (narady i spotkania, odbiory, uruchomienia, szkolenia, itp.), zarówno w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego jaki w u wszystkich partnerów projektu (JST) 96 lokalizacji,

8 Licencjonowanie oprogramowania Projekt będzie realizowany przez Lidera (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego), który będzie bezpośrednim beneficjentem projektu Lubuski e-urząd. Nabywane w ramach projektu licencje (jako wartości niematerialne i prawne) na oprogramowania aplikacyjne, biurowe, systemowe, narzędziowe winny zapewniać legalne uŝytkowanie takŝe przez partnerów projektu (JST). Oprogramowanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów dla warstwy regionalnej oraz dla poszczególnych urzędów nie będzie zawierało limitu uŝytkowników dla obecnych i przyszłych urzędników. Przewiduje się w okresie realizacji projektu (2010 r r.) oraz jego trwałości (2013 r r.) uŝyczenie na rzecz gmin i starostw przez UM oprogramowania biurowego, narzędziowego, systemów operacyjnych, oprogramowania obiegu dokumentów i innego oprogramowania. Po okresie trwałości oprogramowanie wraz ze sprzętem komputerowym zostanie przekazane do Beneficjentów.

9 Dostawy i ewidencja sprzętu komputerowego i oprogramowania Dla warstwy regionalnej dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania odbywać będą się do siedziby UM gdzie nastąpi odbiór, instalacja, uruchomienie i wdroŝenie oraz oznakowanie znakami środków trwałych zakupionych w ramach projektu. Dla warstwy lokalnej dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania odbywać się będą bezpośrednio do kaŝdego z urzędów wg rodzaju i ilości przewidzianych w projekcie. Protokół odbioru podpisywany będzie przez upowaŝnionego pracownika gminy lub starostwa. Protokół (dla sprzętu z numerami seryjnymi sprzętu) przekazywany będzie do UM celem przyjęcia do ewidencji środków trwałych oraz nadania numerów inwentarzowych. Całkowite przejęcie sprzętu i oprogramowania w uŝytkowanie na okres realizacji i trwałości projektu przez JST nastąpi po wizycie przedstawicieli UM w siedzibie JST i oznakowaniu sprzętu. Przekazanie, instalacja i uruchomienie sprzętu moŝliwe będzie bezpośrednio po dostawie do JST lub po nadaniu numerów ewidenc.

10 Procedury przetargowe wybór InŜyniera Projektu przetarg nieograniczony IV kw. 2010r., wybór Głównego Wykonawcy na dostawę sprzętu dla warstwy regionalnej i lokalnej, oprogramowania aplikacyjnego, systemowego, narzędziowego, wdroŝenia, szkoleń przetarg ograniczony (dwustopniowy) IV kw. 2010r., wybór dostawców aktualizacji i rozbudowy oraz zwiększenia ilości licencji oprogramowania obiegu dokumentów w obecnych JST oraz innego specjalistycznego oprogramowania przetarg nieograniczony II kw. 2011r., przetarg na usługi informacji i promocji - przetarg nieograniczony I kw. 2011r.

11 Ogólne obowiązki InŜyniera Kontraktu zarządzanie ryzykiem związanym z realizacją projektu, identyfikacja obszarów problemowych i ryzyk podczas realizacji Projektu oraz zaplanowanie środków zaradczych, sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych, działanie we współpracy z Zamawiającym i na rzecz Zamawiającego w całym okresie realizacji inwestycji, zapewnienie logistyki i udostępnienie środka transportowego podczas wizyt przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w JST i innych lokalizacjach połoŝonych na terenie województwa lubuskiego, niezbędnych do realizacji projektu, inne obowiązki niezbędne do realizacji projektu.

12 Obowiązki InŜyniera Kontraktu (1) ustalenie wytycznych do realizacji zadań projektu, opracowanie szczegółowego planu projektu wraz z harmonogramem wdroŝenia projektu, nadzór nad przestrzeganiem harmonogramu wdroŝenia projektu, nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług, sprawdzanie i akceptacja faktur za realizację przedmiotu zamówienia pod kątem zakresu rzeczowego, wartości i zgodności z umową, obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi instytucji pośredniczącej i innych instytucji, sprawdzanie i potwierdzanie wykonania określonych w umowie etapów realizacji zadań lub ich części nie stanowiących odrębnych przedmiotów odbioru, sprawdzanie kompletności i poprawności przedstawionych przez wykonawców dokumentów i zaświadczeń,

13 Obowiązki InŜyniera Kontraktu (2) rozstrzyganie, w porozumieniu z Zamawiającym, wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, przygotowanie, zgodnie z wymogami LRPO, przedkładanie Zamawiającemu do sygnowania i składanie do Instytucji Pośredniczącej monitoringu i pomiaru wskaźników projektu oraz ich raportowanie okresowe i końcowe do instytucji pośredniczącej i innych instytucji, przygotowanie, zgodnie z wymogami LRPO, przedkładanie Zamawiającemu do sygnowania i składanie do Instytucji Pośredniczącej rozliczeń poszczególnych etapów projektu, a po zakończeniu całego projektu,

14 Obowiązki InŜyniera Kontraktu (3) wykonanie - w razie potrzeby - usług dodatkowych lub zamiennych, wynikających z konieczności zapobieŝenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczeniu prac juŝ wykonanych lub uniknięcia strat, podejmowanie wiąŝących decyzji w sprawie natychmiastowego wykonania usług dodatkowych, po uzyskaniu aprobaty Zamawiającego, zapewnienie Zamawiającemu pełnej administracji projektu tzn. kontrolę jakości i ilości, monitorowanie postępu i kosztów, udział w rozwiązywaniu problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji usług i dostaw, kontrolę i aprobatę dokumentów roszczeniowych Wykonawcy, aprobowanie wydłuŝenia czasu trwania kontraktu oraz zwiększenia ceny kontraktowej z uwzględnieniem regulacji UE, po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego,

15 Obowiązki InŜyniera Kontraktu (4) inicjowanie i przewodniczenie okresowym zebraniom w siedzibie Zamawiającego lub u 95 partnerów projektu na temat postępu realizacji projektu, uczestnictwo w ewentualnych kontrolach w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanych przez Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą oraz inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzania, przygotowanie materiałów i dokumentów dla potrzeb planowanych lub prowadzonych kontroli, przeprowadzenie audytu powdroŝeniowego projektu Lubuski e- Urząd.

16 Konsultacje i wsparcie dla projektu InŜynier przeprowadzać będzie konsultacje w siedzibie Lidera lub wskazanym przez Lidera miejscu w liczbie min. 200 godzin w całym okresie realizacji zamówienia, nie rzadziej niŝ raz na tydzień. Dodatkowo (poza określonym powyŝej 200 godzinnym limitem) moŝliwe jest prowadzenie konsultacji za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, faksu, telefonu w godzinach pracy. JeŜeli zaistnieje nagła sytuacja niezbędna do prawidłowej realizacji projektu Lider zastrzega sobie prawo wyznaczenia dodatkowych konsultacji (poza wyznaczonym limitem 200 godzin) w siedzibie Lidera lub u jego 95 partnerów, równieŝ poza godzinami pracy. Ze strony Wykonawcy we wszystkich konsultacjach musi brać udział Kierownik lub z-ca Kierownika Zespołu Wykonawcy. Na prośbę Zamawiającego w wybranych konsultacjach będą brali udział inni eksperci ze strony Wykonawcy.

17 Wizyty InŜyniera Projektu Dla zapewnienia właściwego i skutecznego nadzoru nad realizacją dostaw, udział w odbiorach sprzętu i instalacji sprzętu komputerowego, oznaczenia i przyjęcie na ewidencję środków trwałych i wyposaŝenia Zamawiającego sprzętu komputerowego, odbioru usług, nadzór nad szkoleniami, udział w spotkaniach u wszystkich 96 partnerów projektu szacuje się wizyt w terenie: co najmniej dwanaście wizyt przedstawiciela Wykonawcy u kaŝdego z partnerów projektu w trakcie całego okresu trwania projektu w kaŝdym z 96 JST. raz na kwartał (w okresie trwania projektu) jedna wspólna wizyta przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w kaŝdym z 96 JST.

18 Zadania Generalnego Wykonawcy (1) WdroŜone rozwiązanie przez wykonawcę winno być wzajemnie zintegrowane w ramach projektu oraz zintegrowane z projektem epuap realizowanym przez MSWiA. Projekt prowadzony zgodnie z metodyką prowadzenia projektów PRINCE 2 dostosowaną do potrzeb projektu Lubuski e-urząd Realizacja zadania polega na pełnieniu roli generalnego wykonawcę prac związanych z inwestycją pn: Lubuski e-urząd. Zakres generalnego wykonawcy obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, aplikacji internetowych, elektronicznego obiegu dokumentów, wdroŝenie oraz szkolenia związane z kompleksową realizacją projektu Lubuski e-urząd

19 Zadania Generalnego Wykonawcy (2) Dostawa i wdroŝenie oprogramowania oraz szkolenia: system elektronicznego obiegu dokumentów dla warstwy regionalnej, system elektronicznego obiegu dokumentów dla 61 JST, Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej, portal Internetowy, regionalna platforma komunikacji elektronicznej (Cyfrowy Urząd), automatyczny system zgłoszeń serwisowych, system raportowania oraz analiz porównawczych w zakresie sprawozdawczości budŝetowej jednostek samorządu terytorialnego, oprogramowanie MS SQL, oprogramowanie antywirusowe 1846 szt. zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego 351 szt

20 Zadania Generalnego Wykonawcy (3) Dostawa, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury technicznej szkolenia serwery z MS Windows Serwer 113 szt. farma serwerów kasetowych (blade) MS Windows Serwer 2 szt. macierz dyskowa 4 szt. biblioteka taśmowa 3 szt. stacje robocze z MS Windows 7 i MS Office szt. laptopy z MS Windows 7 i MS Office szt. skanery 100 szt. urządzenia wielofunkcyjne 2 szt. firewall`e 97 szt., router`y 15 szt. przełączniki 24 portowe 39 szt., przełączniki 48 portowe 36 szt. zasilacze awaryjne UPS`y (350, 500, 650, 1500, 3k, 8k, 15, 30 kva) łącznie 400 szt. szafy stelaŝowe (Rack) 14 szt.

21 Harmonogram realizacji projektu Ogłoszenie przetargów na InŜyniera Kontraktu oraz generalnego wykonawcę rozpoczęcie wdroŝenia pierwszy etapu wdroŝenia drugi etapu wdroŝenia testowania systemów w JST grudzień 2010r., początek 2011r., druga połowa 2011r., pierwszy kwartał 2012r., połowa 2012r., zakończenie i rozliczenie połowa 2012r.

22 Zadania organizacyjne dla partnerów Aneksy do zawartych umów (gdzie będą zmiany infrastruktury), Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej i formalnie umocowanej do reprezentowania ze strony JST (np. Sekretarz), Wyznaczenie osoby do kontaktów operacyjnych i bieŝących oraz dla koordynacji ze strony JST (np. informatyk), Realizacja zaleceń przeprowadzonego latem 2010 r. audytu w JST, Zabezpieczenie środków na wkład własny (zgodnie z umową z UM z lipca 2010r.).

23 Modele finansowania eksploatacji Warianty zarządzania e-urząd po okresie trwałości i pokrywanie kosztów eksploatacji: całkowicie Urząd Marszałkowski (Lider), rozłoŝony na wszystkich uczestników wg klucza podziału (wnoszony do Lidera), organizacja utworzona do eksploatacji (związek celowy, stowarzyszenie, podmiot gospodarczy)

24 Powiązania zewnętrzne Koordynacja z projektami centralnymi MSWiA: nowy elektroniczny dowód osobisty (pl.id), portal centralny epuap Zmiany ustaw i rozporządzeń dotyczących elektronicznej administracji

25 MoŜliwe kolejne projekty SI Edukacja, szkolenia, e-learning, wykluczenie cyfrowe (przedszkola, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoły policealne), Systemy zintegrowane dla JST (klasy ERP), Geodezja i mapy cyfrowe (GIS, dyrektywa Inspire, zarządzanie kryzysowe, planowanie przestreznne), Infrastruktura techniczna, sieci szerokopasmowe, WiMax, Inne O kolejnych projektach naleŝy myśleć juŝ dzisiaj aby je właściwie i optymalnie przygotować.

26 Dziękuję za uwagę Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. tel.: GSM: Zielona Góra, dnia 17 grudnia 2010r.

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej

Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 stycznia 2008 r. Zasady dotyczące przygotowywania studiów wykonalności w zakresie infrastruktury drogowej Spis treści 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2014 poz. 1146 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 1), 2) 2014 2020 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r.

Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020. Opole, 19 lutego 2015r. Stan przygotowań Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej RPO WO 2014-2020 Opole, 19 lutego 2015r. Zagadnienia prezentacji System wdrażania RPO WO 2014-2020 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo