porada dla starszych podró nych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "porada dla starszych podró nych"

Transkrypt

1 1 Rekreacja i imprezy spo eczne: porada dla starszych podró nych Ten zawiera informacje dla starszych podró nych na takie tematy jak: planowanie swojej podró y niektóre wa ne rady za atwianie dokumentów do podró y i ubezpieczenia oraz wa ne dane kontaktowe dla Australijczyków podró uj cych za granic. Planowanie podró y Miejsca, od których nale y zacz planowanie i wyszukiwanie informacji to mi dzy innymi: Get Up and Go Seniors Card lub po informacje i zni ki Lonely Planet Gazeta Australijskiego Seniora (The Australian Senior Newspaper) (bezp atna w wi kszo ci aptek lub nale y zadzwoni pod aby j przys ano do naszego domu) Lokalna agencja turystyczna b dzie mia a broszury Nale y odwiedzi witryn Rz du Federalnego ( Federal Government) po informacje lub porad, lub zadzwoni pod po automatyczn porad podró nicz. Par wa nych rad Nale y uwa nie sprawdzi szczegó y i drobny druk na swoich biletach, ubezpieczeniu podró y, wycieczkach, itd, aby si upewni, e wszystkie potrzebne nam us ugi s w czone w cen oraz nale y si upewni jakie s warunki w przypadku rezygnacji. W razie braku wprawy w za atwianiu rezerwacji podró y na Internecie, nale y poprosi kogo, kto si na tym dobrze zna lub nale y uda si do agencji turystycznej. W przypadku korzystania z us ug agencji, nale y sprawdzi czy posiada ona odpowiedni licencj upewniaj c si czy maj znak Australijskiej

2 2 Federacji Agencji Turystycznych (Australian Federation of Travel Agents czyli AFTA) lub dzwoni c do Biura Uczciwego Handlu (Office of Fair Trading) pod Gdy si zacznie p aci nale y wybra polis podró y, tak aby pokry a koszty w przypadku naszej rezygnacji. Nale y upewni si, e plan podró y, cena, polisa ubezpieczeniowa i dokumenty podró y s na pi mie. Nale y upewni si, e nasz paszport jest wa ny na 6 miesi cy po planowanej dacie powrotu (na wypadek jakichkolwiek zmian) Nale y sprawdzi wymagania bezpiecze stwa linii lotniczych oraz poradnie podró nicze Rz du Australijskiego przed opuszczeniem domu. Nale y zabra karty kredytowe i czeki podró ne, w przypadku podró y za granic. W razie podró y z drug osob nale y unika sytuacji, gdy jedna osoba ma przy sobie wszystkie pieni dze i kosztowno ci nale y podzieli si nimi i tym samym roz o y ryzyko. Nale y zostawi kopi swojego planu podró y oraz spis swoich kosztowno ci z kim w domu. Najlepiej jest zostawi wszelkie kosztowno ci w domu, je li to mo liwe. Nale y stosowa si do wskazówek dotycz cych naszego bezpiecze stwa, ochrony kosztowno ci oraz kulturowo odpowiedniego zachowania jakie rekomenduje nasz przewodnik podró y lub przedstawiciel agencji. Nale y pogodzi si z faktem, e czasami nie wszystko idzie zgodnie z planem. Nale y zadecydowa z wyprzedzeniem, co zrobi w razie spó nienia si na samolot lub gdy rezerwacja jest nieprawid owa. Gdy si jest na co przygotowanym, atwiej jest potraktowa to jako cz do wiadczenia podró niczego i potem mia si opowiadaj c znajomym o swoich przygodach z podró y. Ubezpieczenie podró y Przed wybraniem polisy ubezpieczeniowej podró y, Australijska Rada Ubezpiecze (Insurance Council of Australia czyli ICA) radzi podró uj cym aby wzi li pod uwag podane poni ej porady. Po wi cej informacji nale y

3 3 skontaktowa si z ICA pod lub odwiedzi ich witryn Polisy ubezpieczeniowe podró y pokrywaj ca y zakres roszcze cznie z kosztami leczenia, kosztów repatriacji, utrat baga u, kosztami rezygnacji z podró y oraz odpowiedzialno ci prawn. Pisemne sformu owanie polisy ubezpieczeniowej powie dok adnie co ona b dzie (i czego nie b dzie) obejmowa. Niektóre ryzyka mog zosta wykluczone z pewnych polis. Nale y zwróci uwag na takie wykluczenia jak baga pozostawiony bez nadzoru w miejscu publicznym, niewyp acalno linii lotniczej, akty wojny (lub podobne) i terroryzmu. Nale y upewni si, e nasza polisa ubezpieczeniowa jest uznawana za granic. W niektórych krajach, je li system opieki zdrowia nie uznaje naszego agenta ubezpieczeniowego, mo na nie by przyj tym do szpitala. W razie podró y za granic, nale y zawsze nosi przy sobie numer swojego biura pomocy w nag ych wypadkach (emergency assistance provider). Nale y zadeklarowa wszystkie istniej ce dolegliwo ci (pre-existing conditions) zarówno swoje, jak i cz onków rodziny w domu. Wi kszo firm ubezpieczeniowych nie zap aci za nasz przelot do domu, je li krewny umrze na skutek dolegliwo ci zaistnia ej przed wykupem polisy, lub je li krewny w pewnym wieku zachoruje lub umrze. Pre-existing conditions to wszystkie dolegliwo ci, z powodu których my (lub nasz krewny) wymagali my konsultacji lekarskiej lub za ywali my lekarstwa na miesi c przed wykupem polisy. Polisa ubezpieczeniowa nie pokryje kosztów rezygnacji w razie rozmy lenia si. Nale y zachowa pokwitowania za wszystko co si kupuje na podró zarówno przed wyjazdem jak i za granic. B d one potrzebne, je li zadecydujemy si zg osi roszczenie ubezpieczeniowe. W razie choroby lub doznania urazu, nale y skontaktowa si z agentem ubezpieczeniowym. Nale y zebra wszystkie lekarskie i inne dokumentacje, które b d potrzebne do zg oszenia roszczenia i

4 4 poprosi o podpisane za wiadczenie od rejestratora w szpitalu, w którym si by o. W przypadku podró y do USA, Japonii i Europy, nale y upewni si, e posiada si nieograniczone pokrycie na koszty lekarskie/szpitalne. Australia ma obustronne, podobne do Medicare, porozumienie o ubezpieczeniu z niektórymi krajami cznie z Wielk Brytani, Now Zelandi, W ochami, Holandi, Szwecj, Finlandi, Norwegi i Irlandi. Je li jednak nie b dzie miejsca w szpitalu pa stwowym, b dzie konieczne leczenie si i p acenie jako prywatny pacjent. Nale y upewni si, e nasza polisa w pe ni pokrywa ewakuacj medyczn, w razie konieczno ci transportowania nas do domu na skutek nag ego wypadku. Agencje ubezpiecze turystycznych zazwyczaj pokrywaj rezygnacje spowodowane ostrze eniami i biuletynami wydawanymi przez Ministerstwo ds. Zagranicznych i Handlu, ale je eli martwi nas to to nale y sprawdzi czy polisa ubezpieczeniowa pokrywa to. Nasze podanie o ubezpieczenie podró y b dzie rozpatrywane wed ug czterech g ównych kryteriów: 1. Wiek podró uj cego ka dy agent ubezpieczeniowy ustala swoje w asne kryteria, wa ne zatem jest znalezienie najlepszej ceny, zw aszcza w razie przekroczenia 75 lat i nie wymagania lekarstw; 2. Cel podró y ubezpieczenie na kraje gdzie koszty opieki lekarskiej s wysokie b dzie wi cej kosztowa ; 3. D ugo pobytu za granic, oraz; 4. Jakiekolwiek istniej ce dolegliwo ci (pre-existing conditions) - zwi ksz one koszty ubezpieczenia, szczególnie po przekroczeniu 75 lat. Która firma ubezpieczeniowa? Nale y sprawdzi warunki naszego planu podró y z firm ubezpieczeniow. Niektóre karty kredytowe zawieraj ubezpieczenie podró y ale nale y upewni si, e odpowiada ono naszym potrzebom. Koszt, pokrycie polisy oraz wykluczenia ró ni si bardzo w zale no ci od firmy, wi c nale y sprawdzi w paru agencjach aby dosta najlepsz cen i najlepsze pokrycie

5 5 ubezpieczeniowe. Oto niektóre z firm maj cych reputacj przychylnych dla osób starszych: COTA National Seniors Insurance Cover AIG Australia National Seniors Insurance Alternatywnie, mo na poszuka w Internecie Seniors Travel Insurance Australia aby uzyska pe niejsz list firm. Jaki wp yw mo e mie istniej ca dolegliwo medyczna (pre-existing medical condition) na ubezpieczenie? Niektórzy agenci ubezpieczeniowi nie wystawi polisy automatycznie dla osób w wieku powy ej 70 lat i mog poprosi o z o enie formularza bada lekarskich. Trzeba zadeklarowa wszystkie istniej ce dolegliwo ci i stara si uzyska pokrycie na nie. Mo e to oznacza konieczno badania lekarskiego i, je li podanie zostanie przyj te, dodatkowa premia mo e by p atna. Firmy ubezpieczeniowe maj prawo pokry - lub odmówi pokrycia ka dej istniej cej dolegliwo ci medycznej (pre-existing medical condition) Nale y upewni si, e nasza polisa zapewnia nam ca kowite konieczne dla nas pokrycie. Gdzie mo na zrobi badania lekarskie? Wszystkie osoby wybieraj ce si w podró powinny mie zrobione kompletne badania lekarskie przed wyjazdem za granic. Powinno to oznacza sprawdzenie branych przez podró nego leków jak i ogólnego stanu jego zdrowia w stosunku do podró y w jak si wybiera. Mo na uda sie do w asnego lekarza (GP) lub skontaktowa si z Klinik Turystyczn (Travel Clinic), która jest krajowym stowarzyszeniem praktyk lekarskich z ekspertyz w zakresie medycyny turystycznej. Dostarczaj oni porad zdrowotnych na okres podró y, wskazówek na zapobieganie chorobom oraz arkusze z informacj na temat ka dego z popularnych miejsc turystycznych. Mo na otrzyma od nich równie szczepionki taniej. Dane kontaktowe: Linia informacyjna zdrowia Aby si umówi na wizyt nale y dzwoni pod lub Mo na odwiedzi witryn

6 6 Wskazówki lekarskie dla osób wybieraj cych si w podró Przed podró nale y sprawdzi u lekarza czy nie ma si adnej przewlek ej dolegliwo ci, takiej jak choroba serca, choroba immunosupresyjna, angina lub wysokie ci nienie; je li mia o si niedawno operacj lub zawa serca; lub w razie regularnego za ywania lekarstwa. Je li podró ny ma cukrzyc, powinien on/ona zapyta lekarza czy istnieje potrzeba zmodyfikowania dawki branej insuliny lub innych dawek bior c pod uwag ró ne strefy czasowe. Nale y spakowa wystarczaj c ilo lekarstw na ca podró i zabra ze sob list od swojego lekarza streszczaj cy nasz histori medyczn, zawieraj cy spis branych lekarstw i informacje na temat tego jak si mo na z lekarzem skontaktowa jest to wa ne, poniewa niektóre lekarstwa legalne w Australii mog nie by legalne w innych pa stwach. Nale y nosi lekarstwa w baga u podr cznym dla atwego dost pu i bezpiecze stwa, na wypadek gdyby odprawiany baga zosta zagubiony lub opó niony. Nale y by ostro nym kupuj c lekarstwa bez recept za granic ich moc mo e by inna od tych, które zazwyczaj si za ywa. Szczepionki, takie jak szczepionka przeciw durowi brzusznemu i przeciw zapaleniu w troby typu A, s polecane przed wyjazdem do pewnych krajów (nale y zapyta o to lekarza). Osoby starsze powinny rozwa y przed podró zaszczepienie si przeciw chorobie pneumokokowej oraz grypie. Nale y upewni si równie, e mia o si zastrzyk przeciw t cowi i b onicy w przeci gu ostatnich dziesi ciu lat. W razie podró y w miejsce gdzie istnieje ryzyko malarii, nale y zabra ze sob lekarstwo przeciw malarii zgodnie z zaleceniem lekarza. Je li u ywamy maszyn wspomagaj c sen (CPAP sleep support machine), nale y upewni si, czy dana linia lotnicza dozwala na jej u ywanie w kabinie samolotu. W razie wyst pienia biegunki d u ej ni 24 godziny podczas podró y, nale y i do lekarza. Biegunka mo e spowodowa, e pewne lekarstwa przestan dzia a. Nale y nosi ze sob preparaty zawieraj ce atwo przyswajalne sole mineralne, które pomog odzyska energi i szybciej

7 7 powróci do si po wszelkich atakach biegunki. Nale y zapyta lekarza, które lekarstwa najlepiej ze sob zabra. Finansowe aspekty podró y Depozyty, przedp aty i rezygnacje Przed wp at depozytu, nale y sprawdzi czy jest on zwrotny w ca o ci, czy te jego cz mo e zosta potr cona na pokrycie kosztów agencji. Nale y pami ta, e zap acenie depozytu nie zawsze oznacza, e cena podró y nie ulegnie zmianie. Dokonuj c rezerwacji, nale y poprosi o dok adne informacje na pi mie na temat tego co jest zarezerwowane i za co sie p aci i nale y upewni si, e dostanie si pokwitowanie. Nale y wybra polis ubezpieczeniow jak tylko zacznie si p aci i nale y si upewni, e polisa pokrywa rezygnacj. Turystyczny Fundusz Kompensacyjny Turystyczny Fundusz Kompensacyjny (TCF) monitoruje finansow mo liwo utrzymania si na rynku wszystkich agencji turystycznych w Australii, z wyj tkiem agencji w Northern Territory. TFC wyp aca kompensacje osobom, które ponios y strat finansow, poniewa agencja turystyczna nie przekaza a funduszy za zorganizowan podró odpowiedniej firmie oferuj cej te us ugi. Nie kompensuje on za jakiekolwiek stracone pieni dze, które zosta y przekazane bezpo rednio liniom lotniczym, itp, bez po rednictwa biura podró y lub agencji turystycznej. Aby uzyska wi cej informacji na ten temat, nale y skontaktowa si z TCF pod (02) Emerytury i renty z Centrelink W razie otrzymywania wyp at z Centrelink, trzeba skontaktowa si z Centrelink aby sprawdzi swoje uprawnienia i obowi zki podczas pobytu za granic. Nale y zadzwoni do Centrelink International Services pod W razie potrzeby skontaktowania si z Centrelink z za granicy nale y zadzwoni pod Emerytury i renty z Wydzia u ds Weteranów W razie otrzymywania emerytury lub renty z Wydzia u ds Weteranów, trzeba skontaktowa si z nimi odno nie swoich planów podró y (pod lub je li dzwoni si z rejonu wiejskiego). Emerytura/renta nie ulegnie adnej zmianie, je li nasz pobyt za granic nie przekroczy sze ciu

8 8 miesi cy. Po sze ciu miesi cach wiadczenie farmaceutyczne mo e zosta odwo ane. Z ota Karta z Wydzia u ds. Weteranów (Veterans Affairs Gold Card) nie zapewni pokrycia na wszystkie dolegliwo ci zdrowotne podczas pobytu za granic, wi c w dalszym ci gu b dzie potrzebne ubezpieczenie zdrowia i podró y. Ubezpieczenie Medicare Jak wspomniano powy ej, Australia ma obustronn umow o ubezpieczeniu zdrowia z niektórymi pa stwami upowa niaj c posiadaczy kart Medicare do pomocy w pokryciu kosztów lekarskich podczas ich pobytu w tych krajach. Umowa ta nie pokrywa kosztu powrotu do domu z powodów zdrowotnych, wi c w dalszym ci gu potrzebne jest prywatne ubezpieczenie podró y. Po wi cej informacji na temat tego obustronnego porozumienia, nale y zadzwoni do Medicare Australia pod Dokumenty do podró y Wizy Wiza jest form zezwolenia, które pozwala odwiedzaj cym wjecha do danego kraju, przejecha tranzytem lub w nim pozosta. Nie gwarantuje ona wst pu decyzja ta jest podejmowana przez urz dników kontroli paszportowej (Immigration officials) danego kraju. Jest wiele rodzajów wiz i wa ne jest uzyskanie wizy odpowiedniej do zamierzonego pobytu. Trzeba si upewni, czy dana wiza jest aktualna i wa na oraz nale y podporz dkowa si wszelkim ograniczeniom narzuconym przez pa stwo do którego si jedzie, przez ca y okres pobytu w tym kraju. Nale y skontaktowa si z Ministerstwem ds. Zagranicznych i Handlu (Department of Foreign Affairs and Trade) pod lub odwiedzi aby uzyska informacje dotycz ce wymaga wizowych. Paszporty Wiele pa stw wymaga aby paszport by wa ny na co najmniej sze miesi cy przed wjazdem do ich kraju. Nale y sprawdzi dat wa no ci swojego paszportu jak tylko zacznie si planowa podró. Jest wa ne aby mie wystarczaj co du o czasu aby za atwi nowy paszport je li b dzie to konieczne.

9 9 Pi cioletni paszport jest teraz dost pny dla Australijczyków, którzy maj sko czone 75 lat za pó ceny standardowego (dziesi cioletniego) paszportu. Kwestionariusze s dost pne na pocztach i na Internecie pod adresem: Je li Pan / Pani lub rodzice urodzili si za granic Je li Pan/Pani lub rodzice urodzili si za granic, mo na mie podwójn narodowo, co mo e wp yn na plany podró y. Nale y to sprawdzi zarówno w ambasadzie innego pa stwa i w Ministerstwie ds. Zagranicznych i Handlu (Department of Foreign Affairs and Trade) pod W razie posiadania paszportu australijskiego, nale y u y go przy wyje dzie i wje dzie do Australii nawet w razie posiadania podwójnej narodowo ci. Wa ne kontakty za granic Pomoc Konsularna (24 godz) Po informacje na temat bezpiecze stwa oraz ochrony materialnej i fizycznej Australijczyków za granic, nale y zadzwoni pod (02) or Nale y pami ta, e w przypadku u ycia paszportu nale cego do innego kraju, Konsul Australijski mo e nie by w stanie odnale Pana/Pani lub pomóc poza granicami kraju. Australijski Urz d Celny Dostarcza podró nym przyje d aj cym do Australii lub j opuszczaj cym informacji na temat: procedury na australijskich lotniskach i w portach podczas przyjazdów i odjazdów co trzeba zadeklarowa jak zarejestrowa drogie rzeczy programów zwrotów turystycznych (tourist refund schemes) ile mo na zabra ze sob pieni dzy oraz co robi gdy si podró uje z receptami lekarskimi Telefon: Witryna:

10 10 Australijski Urz d Kwarantanny i Inspekcji Aby si dowiedzie jakie towary s zakazane lub musz zosta zadeklarowane - nale y zadzwoni pod lub przegl dn witryn Ogólne porady dla podró nych Aby zapewni sobie wygodny lot nale y Unika odwodnienia w trakcie lotu pij c du o bezalkoholowych napojów. Ubra si w lu ne, wygodne ubranie i cz sto wstawa aby si przej korytarzem w samolocie tak, aby poprawi kr enie. Wi kszo linii lotniczych podaje równie wiczenia jakie mo na wykonywa siedz c na fotelu. Za ywa swoje lekarstwo zgodnie z zaleceniem lekarza. Zapyta swoj agencj turystyczn o organizatorów wycieczek, którzy oferuj us ugi zaspakajaj ce specyficzne potrzeby starszych podró nych (np. pomoc z baga em, dost p do wózków inwalidzkich na terminalach wymagaj cych du o chodzenia oraz planowanie podró y w taki sposób, który pozwala na d u sze okresy wypoczynku, je li to konieczne). Po wi cej informacji nale y zadzwoni pod lub ogl dn witryn Bezpieczne jedzenie i picie za granic Nale y spyta swojego lekarza (GP) lub agencj turystyczn czy b d konieczne jakiekolwiek specjalne rodki ostro no ci z lokalnym jedzeniem i piciem w krajach, do których si jedzie. Na przyk ad, w niektórych krajach radzi si turystom pi wod tylko z zaplombowanych butelek, lub wod, która zosta a przegotowana lub przefiltrowana. Jedz c wie e produkty w krajach rozwijaj cych si, nale y w asnor cznie obra je ze skórki. Je li jedzenie jest gotowane, nale y je gdy jest jeszcze gor ce. Po wi cej pisemnej informacji

11 11 Nale y zadzwoni do Serwisu Informacyjnego Seniorów ( ) i poprosi o publikacje wydawane przez Ministerstwo ds Zagranicznych i Handlu Rz du Australijskiego Tips for Women Travellers (Porady dla podró uj cych kobiet) Tips For the Travelling Senior (Porady dla podró uj cych seniorów) Hints for Australian Travellers (Porady dla podró uj cych Australijczyków) Serwis dla Seniorów jest inicjatyw Rz du NSW. Przygotowuj c ten dokument do o ono wszelkich stara, aby informacje w nim zawarte by y prawid owe. Serwis Seniorów nie popiera, nie poleca ani nie daje gwarancji na us ugi wymienione w tym u m, w adnej innej publikacji, ani w jego witrynie. Przed ubieganiem si o porad lub us ug, nale y najpierw samemu sprawdzi dok adno i prawid owo podanych informacji aby zadecydowa, czy produkt lub us uga jest dobrej jako ci i czy odpowiadaj naszym potrzebom. Wydzia ds. Starzenia si, Niepe nosprawno ci i Opieki Domowej (Department of Ageing, Disability & Home Care) radzi zasi gn profesjonalnej porady je eli jest to konieczne. Serwis Seniorów (Seniors Information Service) Grudzie 2006

dbanie o wzrok Zdrowie:

dbanie o wzrok Zdrowie: 1 Zdrowie: dbanie o wzrok Spora liczba osób starszych w Australii ma problemy ze wzrokiem. Mo na jednak sporo zrobi aby polepszy swój wzrok i ograniczy wp yw jaki ma os abiony wzrok na nasze ycie codzienne.

Bardziej szczegółowo

Polish. Kupno lub sprzeda domu Buying or selling a home

Polish. Kupno lub sprzeda domu Buying or selling a home Polish Kupno lub sprzeda domu Buying or selling a home Broszura informacyjna (Polski/Polish) Kupno lub sprzeda domu Kupno domu Kupno domu lub mieszkania, to dla wi kszo ci ludzi powa na sprawa. Pa stwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU KAPITA OWYM Jakub Bana co to jest fundusz inwestycyjny Fundusz inwestycyjny jest instytucj lokuj ca pul zebranych od uczestników rodków pieni nych w ró nego rodzaju

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Bonnie Biafore T³umaczenie: Rafa³ P. Kowalski, Marcin Rogó ISBN: 978-83-246-1435-6 Tytu³ orygina³u: Microsoft Project 2007: The Missing Manual

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii

Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia Szwajcarii Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 91 111 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.6 Wspó p acenie bezpo rednie w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego do wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P

NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 6 (42), numer 1 2014 RENATA BURCHART JOANNA DYNOWSKA * NARZ DZIA ZARZ DZANIA NALE NO CIAMI W SEKTORZE M P WST P Zarz dzanie nale no ciami jest procesem, którego celem

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk

ABORCJA W POSCE. Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk ABORCJA W POSCE I NA WIECIE Anna Bojarska Weronika urek Ewa Maziarz Jadwiga owkis aneta Turek Dorota Kolesi ska Marika Nowaczyk 1 Spis tre ci 1. Wst p: Co to jest aborcja? Metody aborcji. Aborcja farmakologiczna.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa

Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Zmiany systemu ubezpieczeń społecznych rolników a finanse państwa Redakcja naukowa dr inż. Joanna Pawłowska-Tyszko Autorzy: dr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku POLISH

48R POL. Dla kogo przeznaczony jest ten formularz? Rodzaje wiz. Op ata za z o enie wniosku POLISH Application to visit Australia for tourism or other recreational activities Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych lub rekreacyjnych Form 48R POL POLISH PRZED wype nieniem wniosku nale y

Bardziej szczegółowo

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja

Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja Autor: Pawe³ Frankowski ISBN: 978-83-246-2517-8 Format: 158 235, stron: 280 Zaplanuj i wprowadÿ w ycie œwietny projekt internetowy! Cele, strategia, technologia

Bardziej szczegółowo

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE

THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE PRESENTS THE HYIP RATER INVESTORS BIBLE HYIP RATER.NET DISCLAIMER: We are in no way affiliated with any of the investment programs. The information presented on our website is based on statistics and personal

Bardziej szczegółowo