GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GEOGRAFIA TURYSTYCZNA"

Transkrypt

1 Barbara Steblik-Wlaźlak Lilianna Rzepka GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część Poradnik metodyczny dla nauczyciela

2 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Barbara Gers Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA, Warszawa 200 ISBN Wydawnictwo REA s.j Warszawa, ul. Kolejowa 9/ tel./fax: (22) , , , i wszystkie pomoce dydaktyczne są chronione prawem. Każdorazowe ich wykorzystanie w innych niż zastrzeżone prawem przypadkach wymaga pisemnego zezwolenia wydawnictwa. Skład: WMC s.c.; Warszawa ul. Frascati ;

3 Spis treści Wstęp Wskazówki dla nauczyciela Cele i treści kształcenia z zakresu geografii i geografii turystycznej 5 3. Przykładowy rozkład materiału nauczania Plan wynikowy Przykładowe scenariusze zajęć Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności Formy sprawdzenia wiedzy i umiejętności klucz odpowiedzi.. 08 Źródła informacji

4 4

5 Wstęp Poradnik dla nauczyciela powstał na podstawie podręcznika Geografi a turystyczna część i stanowi publikację pomocną w procesie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej. Poradnik podzielono na pięć części. W pierwszej zamieszczono wskazówki dla nauczycieli, w tym między innymi: informacje na temat podstawy programowej z zakresu geografii dla gimnazjum, propozycję rozkładu materiału nauczania zgodnie z treścią podręcznika Geografi a turystyczna część, przykładowy sprawdzian dla uczniów rozpoczynających naukę geografii turystycznej. Część druga zawiera zestawienie celów i treści kształcenia z zakresu geografii na poziomie technikum oraz geografii turystycznej. Plan wynikowy przedstawiony w ujęciu tabelarycznym stanowi kolejny rozdział poradnika. W czwartej i piątej części zaproponowano scenariusze wybranych tematów lekcji do wykorzystania lub jako pomoc do własnych inspiracji oraz formy sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Poradnik niniejszy może być wykorzystywany do kształcenia w zakresie geografii turystycznej w zawodzie technik obsługi turystycznej zarówno na poziomie technikum, jak i szkoły policealnej. Autorki 5

6 . Wskazówki dla nauczyciela Sprawdzenie poziomu wiadomości i umiejętności absolwenta gimnazjum Na początku cyklu kształcenia w zakresie geografii turystycznej w technikum wskazane jest przeprowadzenie sprawdzianu pozwalającego ocenić poziom wiadomości i umiejętności absolwenta gimnazjum, uwzględniając podstawę programową dla gimnazjum z przedmiotu geografia. Sprawdzian umożliwi rozpoznanie różnic i braków w opanowaniu materiału z zakresu geografii na poziomie gimnazjum. Podstawa programowa dla gimnazjum z przedmiotu geografia Cele edukacyjne. Budzenie zainteresowania szeroko rozumianą przestrzenią geograficzną (własnym regionem, terytorium Polski, Europy, świata) oraz przygotowanie do swobodnego poruszania się w niej. 2. Kształtowanie w uczniach: a) poszanowania innych narodów, systemów wartości i sposobów życia, b) poczucia odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne), gotowości uczestniczenia w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności. 3. Uświadomienie wartości, jaką jest własny region i kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe. 4. Przyswojenie informacji podstawowych umożliwiających realizację celów wymienionych w ust. 3. Zadania szkoły Tworzenie uczniom sprzyjających warunków do:. korzystania z możliwie różnorodnych źródeł wiedzy geograficznej, w tym z własnych obserwacji terenowych, ze szczególnym uwzględnieniem swojej gminy (powiatu), 2. uczenia się czynnego, kształtującego dociekliwość, refleksyjność, zdrowy krytycyzm, chęć działania, 3. kształtowania postawy szacunku dla przyrody. 6

7 Treści nauczania. Ziemia jako część wszechświata. 2. Ziemia jako środowisko życia, jej historia i obraz współczesny. 3. Interakcja ziemia człowiek. 4. Gospodarowanie zasobami naturalnymi ziemi. 5. Współczesne przemiany gospodarcze, społeczne i polityczne na kontynentach i w wybranych państwach. 6. Źródła konfliktów i próby ich rozwiązywania (na wybranych przykładach). 7. Potencjał naturalny, ludnościowy, gospodarczy i kulturowy Polski (na treści dotyczące Polski należy przeznaczyć nie mniej niż /3 czasu przewidzianego na zajęcia z geografii w gimnazjum). 8. Polska na tle Europy i świata. 9. Problemy integracyjne na świecie, w Europie i w Polsce. 0. Przykłady ochrony krajobrazu na świecie i w Polsce. Osiągnięcia. Całościowe widzenie regionów i miejsc (Polski i świata). 2. Lokalizowanie miejsc na powierzchni ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu za pomocą map. 3. Gromadzenie, interpretowanie i prezentowanie wiedzy geograficznej. 4. Ocenianie w kategoriach geograficznych działalności gospodarczej, społecznej i politycznej oraz działań własnych. 5. Przewidywanie zmian w przyrodzie i w działaniach ludzi na podstawie uzyskanych informacji. 6. Korzystanie z możliwie różnych źródeł informacji. 7. Stosowanie wiedzy geograficznej w życiu. 7

8 Sprawdzian oceniający poziom wiadomości absolwenta gimnazjum. Rozpoznaj na mapie konturowej Europy państwa oznaczone cyframi, 3, 5, 7 oraz podaj nazwy ich stolic Wymień nazwy 3 mórz oblewających kontynent europejski. 3. Określ współrzędne geograficzne Warszawy, korzystając z mapy konturowej. 4. Oblicz odległość rzeczywistą między punktami X i Y, jeżeli odległość na mapie w skali : wynosi 5 cm 5. Na poniższym oczku siatki kartograficznej zaznacz punkt o współrzędnych geograficznych: 68 0 E, 35 0 S 8

9 6. Narysuj schemat Układu Słonecznego, zaznaczając główne elementy jego budowy. 7. Dopisz nazwy geograficzne: a. najgłębsze jezioro na świecie d. największe jezioro w Polsce b. najwyższy szczyt Europy e. najgłębsze jezioro w Polsce c. rzeka graniczna na zachodzie Polski f. najdłuższa rzeka na świecie 8. Uzupełnij zdania: Największym pod względem powierzchni parkiem narodowym w Polsce jest... Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest Do poniższych zdań dopisz P jeżeli zdanie jest prawdziwe, F jeżeli zdanie jest fałszywe: a. W Polsce do 200 r. utworzono 23 parki narodowe b. Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce są parki narodowe c. Teren Polski nie jest zasobny w walory specjalistyczne (łowieckie, taternickie, speleologiczne itp.) d. Na terenie Polski spotkać można m.in. góry zbudowane ze starych skał... e. Klimat Polski cechuje się dużą stałością warunków atmosferycznych Uzupełnij tabelę: Data rozpoczęcia kalendarzowych pór roku na półkuli południowej Wiosna Lato Jesień Zima. Podaj trzy cechy charakteryzujące położenie geograficzne Polski w Europie. a.... b.... c.... 9

10 2. Rozpoznaj po opisie formacje roślinne. Wpisz wybrane cyfry od do 6 oznaczające ich nazwy. W kolumnie typ klimatu wpisz oznaczenie literowe odpowiadające warunkom klimatycznym, w których występują formacje roślinne. Cechy charakterystyczne I. Ogromna różnorodność fauny i flory; las wiecznie zielony (nie wykazuje rytmu wegetacyjnego), piętrowy układ roślinności, liczne liany i epifity. II. Drzewa iglaste (sosna, świerk, jodła, modrzew) z domieszką brzozy i jarzębiny. Formacja roślinna Typ klimatu Formacje roślinne:. step 2. tundra 3. makia 4. las równikowy 5. sawanna 6. tajga Typy klimatu: A. śródziemnomorski. B. umiarkowany chłodny. C. równikowy wybitnie wilgotny. D. subpolarny. 3. Przyporządkuj nazwom miejsc rodzaje obiektu geograficznego (podane poniżej tabeli). Podaj nazwę kontynentu, na którym są położone. Nazwa Obiekt geograficzny Kontynent Grenlandia Morze Kaspijskie Mont Everest Andy Nil Morze Czerwone Rodzaje obiektów geografi cznych: morze, jezioro, szczyt, góry, rzeka, wyspa. 0

11 Model odpowiedzi i schemat oceniania Nr zad. Przewidywana odpowiedź.. Rosja Obwód Kaliningradzki (Moskwa) 3. Białoruś (Mińsk) 5. Słowacja (Bratysława) 7. Niemcy (Berlin) 2. Norweskie, Północne, Bałtyckie, Śródziemne, Jońskie, Adriatyckie, Tyrreńskie, Egejskie, Czarne i inne Liczba punktów Kryteria punktacji 0-2 Prawidłowo uzupełnione: dwa wiersze pkt cztery wiersze 2 pkt 0- Prawidłowe podanie nazw trzech mórz pkt 3. Warszawa N, E 0-2 Poprawne określenie: długości geograficznej pkt szerokości geograficznej pkt 4. 2,5 km 0-2 Poprawne obliczenia (ze zgodnością jednostek) i podanie wyniku 2 pkt 5. Poprawne zaznaczenia punktu 0-2 Prawidłowe zaznaczenie: długości geograficznej pkt szerokości geograficznej pkt 6. Poprawny rysunek: Słońce, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, planetoidy, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun 7. a. Bajkał b. Mont Blanc c. Odra d. Śniardwy e. Hańcza f. Amazonka 0-3 Poprawne narysowanie: czterech elementów pkt siedmiu elementów 2 pkt wszystkich elementów 3 pkt 0-3 Za każde poprawne podanie dwóch nazw po pkt

12 8. Największy: Biebrzański Park Narodowy Najstarszy: Białowieski Park Narodowy 9. a. P b. P c. F d. P e. F 0. Wiosna 23 IX Lato 22 XII Jesień 2 III Zima 22 VI. Np. położenie w środkowej Europie położenie nad Bałtykiem, położenie w klimacie umiarkowanym ciepłym położenie w dorzeczu Wisły i Odry i inne spełniające kryteria 2. I.4 C II.6 B 3. Grenlandia wyspa Ameryka Północna Morze Kaspijskie jezioro Azja Mont Everest szczyt Azja Andy góry Ameryka Południowa Nil rzeka Afryka Morze Północne morze Europa 0-2 Poprawne podanie każdej nazwy po pkt 0-2 Poprawne określenie zdania prawdziwego lub fałszywego: trzech odpowiedzi pkt wszystkich odpowiedzi 2 pkt 0-2 Poprawne podanie: dwóch dat pkt wszystkich dat 2 pkt 0- Poprawne podanie trzech odpowiedzi pkt 0-2 Prawidłowo uzupełnione: jeden wiersz pkt dwa wiersze 2 pkt 0-3 Za każde poprawne podanie dwóch odpowiedzi pkt Ogółem 27 2

13 Metody aktywizujące W procesie dydaktycznym niezmiernie ważne jest stosowanie metod aktywizujących, co skutkuje zróżnicowaniem form organizacyjnych pracy ucznia i jego roli od indywidualnej aktywności do pracy jako członka zespołu. Nauczyciel powinien właściwie dobierać metody nauczania do celów lekcji i tym samym prawidłowo kierować i inicjować ucznia do realizacji działań. Wskazane jest, aby nauczyciel geografii turystycznej wśród metod szczególnie uwzględniał wykład informacyjny, dyskusję, prezentację, przykłady z objaśnieniami, metody projektów, burzę mózgów, inscenizację, studium przypadków, metaplan, film dydaktyczny, wycieczki. Należy odwoływać się do wiedzy uczniów na temat walorów turystycznych, np. obiektów architektury, imprez kulturalnych czy elementów środowiska przyrodniczego i ochrony krajobrazu w Polsce. Wskazane jest organizowanie wycieczek, które np. jako terenowe zajęcia tematyczne stanowią znakomitą formę organizacyjną pracy z uczniami. Istotne jest umiejętne pokierowanie pracą ucznia podczas realizacji zadań z geografii turystycznej przy wykorzystaniu zarówno umiejętności przyswajania wiedzy teoretycznej z literatury przedmiotu, z czasopism branżowych, z zasobów Internetu, w czasie podróży oraz aktualizowania tej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas praktyki zawodowej. Szczególną rolę odgrywa praca z mapą, co pozwala kształtować umiejętność korzystania z tego źródła wiedzy w różnych sytuacjach, np. przy programowaniu imprez turystycznych. Realizując program, należy zwracać uwagę na zagadnienia dotyczące wpływu turystyki na środowisko, formy ochrony walorów naturalnych i antropogenicznych, na przestrzeganie przepisów obowiązujących uczestników ruchu turystycznego podczas pobytu na obszarach prawnie chronionych, jak i na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia dydaktyczne należy prowadzić w pracowni geograficznej, której standardowe wyposażenie zamieszczono na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu. pl). Nauczyciele w miarę możliwości starają się o doposażenie pracowni, najczęściej w pomoce dydaktyczne, mając na uwadze osiągnięcie jak najlepszych wyników w procesie dydaktycznym. Wartość pracy nauczyciela zależy od zrozumienia celów kształcenia i umiejętności ich realizacji. Cele, na które ukierunkowane jest kształcenie w zakresie danego przedmiotu, to zmiany właściwości, jakie nauczyciel chce w uczniach 3

14 uformować, tj. opanowanie wiadomości i umiejętności, określonych postaw i działań. Takim wynikom ucznia powinny być podporządkowane strategie, metody, formy pracy z uczniami i organizacja pracy nauczyciela. Prowadzący zajęcia: stosuje efektywne aktywizujące metody kształcenia; umożliwia uczniom uczenie się przez działanie, jednocześnie w nim uczestnicząc; właściwie organizuje stanowiska pracy uczniów; kształtuje pozytywne relacje z uczniami; pogłębia własne kompetencje, rozwija umiejętności; dba o własny warsztat pracy. W warsztacie pracy nauczyciela niezbędne są: pakiet edukacyjny, na który składa się podręcznik dla ucznia i poradnik dla nauczyciela; atlas, mapy geograficzne, krajoznawcze, plany miast; literatura przedmiotu rozszerzająca i uzupełniająca omawiane zagadnienia; wykaz adresów stron w Internecie dotyczących nauczanych treści; prasa branżowa; opisy przypadków, np. z artykułów prasowych; zestaw narzędzi służących do sprawdzenia i oceny osiągnięć uczniów, np. testy. 4

15 2. Cele i treści kształcenia z zakresu geografii i geografii turystycznej Prezentacja celów i treści z geografii i geografii turystycznej w ujęciu tabelarycznym dotyczy całego czteroletniego cyklu kształcenia w technikum lub, w przypadku tylko geografii turystycznej, także w dwuletniej szkole policealnej. Porównanie szczegółowych treści oraz celów kształcenia z geografii i geografii turystycznej ma na celu przedstawienie ich związku i wzajemnych relacji. Powinno również uświadomić nauczycielom prowadzącym rolę osiągnięć gimnazjalnych uczniów w dalszej edukacji geograficznej w aspekcie turystycznym. Warto również zwrócić uwagę na korelację między geografią turystyczną a innymi przedmiotami wiedzą o kulturze, historią, językiem polskim i innymi dyscyplinami, np. zagospodarowaniem przestrzennym, obsługą ruchu turystycznego, rodzajami turystyki, rekreacją i wypoczynkiem czy ochroną środowiska. Cele i treści kształcenia Geografia. Podstawy korzystania z różnorodnych źródeł informacji turystycznej. 2. Funkcjonowanie systemu przyrodniczego ziemi zjawiska, procesy, wzajemne zależności, zmienność środowiska w przestrzeni i czasie, m.in. zmiany pogody i ich prognozowanie. Klęski żywiołowe. Równowaga ekologiczna. 3. Funkcjonowania i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek przyroda gospodarka. Typy gospodarowania w środowisku i ich następstwa na wybranych przykładach, np. stref, kontynentów, krajów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Geografia turystyczna. Podstawowe zagadnienia z geografii turystycznej: podstawowe pojęcia z geografii turystycznej; kartograficzne źródła informacji geograficznej i turystycznej; rodzaje map, mapy turystyczne i panoramy regionów górskich; zasady posługiwania się mapami i planami; orientacja mapy w terenie. 2. Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski: regiony fizyczno-geograficzne Polski, cechy klimatu Polski; typy pogody; formy ukształtowania powierzchni kraju i ich walory turystyczne; walory specjalistyczne obszarów o zróżnicowanej rzeźbie terenu; formy krasu powierzchniowego i podziemnego; wykorzystanie rzek i akwenów wodnych w turystyce; osobliwości fauny i flory oraz kompleksów leśnych w Polsce; uzdrowiska polskie. 5

16 4. Przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na ziemi. 5. Problemy demograficzne społeczeństw (ze szczególnym uwzględnieniem Polski). Współczesne migracje ludności. Procesy przekształcania sieci osadniczej (wielkie miasta, suburbia, wyludnianie się terenów wiejskich itp.). 6. Świat w fazie przemian społecznych, gospodarczych i politycznych. Modernizacja, restrukturyzacja, globalizacja. Biedni i bogaci współczesnego świata. 7. Konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno-ekonomiczne. Procesy przechodzenia od izolacji do integracji; współpraca między społecznościami; procesy integracji i dezintegracji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski; euroregiony, miasta (gminy) bliźniacze jako przykład współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym. 8. Uwarunkowanie i następstwa przyrodnicze, społeczno-ekonomiczne i kulturowe rozwoju turystyki na świecie. Geografia. Rozróżniać podstawowe nauki geograficzne. 2. Znać różnice między poszczególnymi rodzajami map i odwzorowaniami. 3. Posługiwać się źródłami wiedzy geograficznej. 4. Dokonać pomiarów na mapie, wykonać profil terenu i krzywą hipsograficzną. 5. Analizować przebieg szlaku turystycznego. 6. Scharakteryzować wymiary i dzieje ziemi. 7. Opisać położenie obiektów w sferze niebieskiej i na powierzchni Ziemi. 2. Lokalizować i charakteryzować strefy klimatyczne. 3. Wyjaśnić pochodzenie współczesnej rzeźby powierzchni Ziemi. 3. Antropogeniczne walory turystyczne Polski: style w architekturze; zabytki architektury i budownictwa, muzea i obiekty unikatowe; ośrodki twórczości ludowej; miejsca kultu religijnego; zabytki działalności gospodarczej i techniki; miejsca i muzea martyrologii; imprezy kulturalne; ośrodki turystyczne. 4. Regiony turystyczne Polski; regiony turystyczne i etnograficzne; urządzenia turystyczne i paraturystyczne; zagospodarowania turystyczne uzdrowisk; tematyczne szlaki turystyczne. 5. Turystyka a ochrona środowiska: polityka państwa i uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska; obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce; organizacje ochrony przyrody; formy wyróżnienia i ochrony walorów turystycznych. 6. Regiony turystyczne Europy: państwa europejskie; uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe rozwoju turystyki w Europie; regiony i miasta centra turystyczne. 7. Regiony turystyczne świata: uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-kulturowe rozwoju turystyki na świecie; regiony i ośrodki turystyczne Azji, Afryki, kontynentów amerykańskich, Australii i Oceanii. Osiągnięcia uczniów Uczeń powinien umieć: Geografia turystyczna. Wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii turystycznej. 2. Rozróżnić źródła kartograficzne. 3. Odczytać znaki kartograficzne na mapie. 4. Scharakteryzować atrakcyjność turystyczną regionu na podstawie źródeł kartograficznych. 5. Posługiwać się różnymi rodzajami map. 6. Skorzystać z literatury, informatorów i czasopism tematycznych podczas programowania imprez turystycznych. 7. Scharakteryzować regiony geograficzne Polski. 8. Dokonać klasyfikacji walorów turystycznych. 9. Określić zależność między walorami przyrodniczymi a różnymi formami turystyki. 0. Określić rodzaje walorów kulturowych.. Rozróżnić style w architekturze i sztuce. 2. Scharakteryzować atrakcyjne obiekty architektury i budownictwa w Polsce. 6

17 4. Scharakteryzować siły wewnętrzne i zewnętrzne modelujące powierzchnię Ziemi. 5. Wykazać związek biosfery z innymi sferami. 6. Określić powiązania miedzy poszczególnymi elementami środowiska geograficznego. 7. Wyjaśnić zróżnicowanie krajobrazowe wybranych krain świata. 8. Ocenić zagrożenie klęskami żywiołowymi. 9. Scharakteryzować zróżnicowanie językowe, rasowe i religijne na kuli ziemskiej. 20. Scharakteryzować struktury demograficzne społeczeństw. 2. Wyjaśnić przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności na świecie. 22. Określić typy sieci osadniczej. 23. Wskazać czynniki rozwoju rolnictwa, typy gospodarki rolnej i regiony rolnicze świata. 24. Scharakteryzować czynniki rozwoju przemysłu, okręgi przemysłowe świata. 25. Dokonać analizy bilansu energetycznego świata i problemów współczesnej energetyki. 26. Scharakteryzować warunkowania i następstwa rozwoju turystyki na świecie. 27. Wskazać na przykładach przyczyny i skutki dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym państw świata. 28. Analizować współczesne przemiany społeczno-gospodarcze i polityczne. 29. Scharakteryzować wpływ człowieka na środowisko i analizować przyczyny oraz skutki problemów ekologicznych. 30. Scharakteryzować środowisko przyrodnicze Polski: położenie, budowa geologiczna i rzeźba powierzchni, klimat, sieć hydrograficzna, gleby i szata roślinna. 3. Wskazać przykłady działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, jego przekształcenie i formy ochrony. 32. Scharakteryzować zagadnienia geografii społeczno-ekonomicznej Polski: strukturę ludnościową i osadniczą, rolnictwo, przemysł oraz usługi. 33. Określić uczestnictwo Polski w organizacjach międzynarodowych. 3. Scharakteryzować regiony turystyczne Polski pod kątem naturalnych i antropogenicznych walorów turystycznych. 4. Określić regiony etnograficzne w Polsce oraz zwyczaje i tradycje ich mieszkańców. 5. Udzielić informacji o walorach przyrodniczych i kulturowych regionów Polski. 6. Udzielić informacji na temat polskich uzdrowisk. 7. Dokonać analizy zagospodarowania turystycznego kraju. 8. Scharakteryzować szlaki turystyczne reprezentatywne dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego bogactwa Polski. 9. Sklasyfikować formy ochrony przyrody. 20. Określić wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze. 2. Zorganizować różne formy ruchu turystycznego z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska. 22. Scharakteryzować polskie obiekty o szczególnych walorach turystycznych wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO oraz na Listę Rezerwatów Biosfery. 23. Określić walory turystyczne polskich parków narodowych oraz innych form ochrony przyrody. 24. Dokonać analizy walorów turystycznych centrów i regionów Europy. 25. Scharakteryzować najbardziej atrakcyjne obiekty architektury i budownictwa w Europie. 26. Scharakteryzować walory przyrodnicze i antropogeniczne Azji, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii i Oceanii. 27. Scharakteryzować szczególne walory turystyczne parków narodowych na świecie. 28. Wykorzystać wiedzę na temat walorów przyrodniczych i kulturowych Polski i świata do programowania imprez turystycznych. 29. Dokonać analizy atrakcyjności tras turystycznych. 7

18 3. Przykładowy rozkład materiału nauczania Ramowy plan nauczania w zawodzie technik obsługi turystycznej (zgodnie z programem 34 [05] ) dla technikum w czteroletnim okresie nauczania lub szkoły policealnej dla młodzieży w dwuletnim okresie nauczania przewiduje 50 godzin na realizację treści przedmiotów zawodowych, w tym 8 godzin z geografii turystycznej. W szkolnych planach nauczania proponuje się na przykład realizację zajęć z geografii turystycznej w cyklu kształcenia: w technikum 2, 3, 2, godzina odpowiednio w klasach I IV (praktyka zawodowa w klasach, 2, 3 trwająca miesiąc); w szkole policealnej dla młodzieży 5, 3 godziny odpowiednio w I i II roku nauki (praktyka zawodowa w i 2 roku nauki po 6 tygodni). Propozycja rozliczenia godzin (treści podręcznika Geografi a turystyczna część ) Technikum: kl. I: 38 tygodni nauki 4 tygodnie praktyki zawodowej = 34 tygodnie nauki 2 godziny tygodniowo 34 tygodnie nauki = 68 godzin kl. II: 38 tygodni nauki 4 tygodnie praktyki zawodowej = 34 tygodnie nauki 3 godziny tygodniowo 34 tygodnie nauki = 02 godziny Razem w klasie I i II 70 godzin. Szkoła policealna dla młodzieży: I rok: 38 tygodni nauki 6 tygodni praktyki zawodowej = 32 tygodnie nauki 5 godzin tygodniowo 32 tygodnie nauki = 60 godzin. 8

19 Propozycja rozkładu materiału nauczania w czteroletnim technikum (do podręcznika Geografia turystyczna część ) Rozkład ten dostosowano do 2 i 3 godzin tygodniowo w I i II klasie (łącznie 70 godzin), uwzględniając miesięczną praktykę w każdej z tych klas. Treści podręcznika Geografi a turystyczna część dostosowane są do tej liczby godzin i obejmują zagadnienia ogólne z zakresu geografii turystycznej oraz geografii turystycznej Polski. Pozostałe godziny w cyklu kształcenia, tj. 2 i godzina tygodniowo w klasie III i IV, dotyczą realizacji treści zawartych w podręczniku Geografi a turystyczna część 2 i są związane z geografią Europy i innych kontynentów. Rozkład materiału nauczania Liczba godzin w czteroletnim technikum GEOGRAFIA TURYSTYCZNA część 70 Numery rozdziałów w podręczniku Geografia turystyczna część Rozdz.. Zagadnienia dotyczące geografii turystycznej 8.. Podstawowe pojęcia z zakresu geografii turystycznej. Przedmiot i zakres badań geografii turystycznej 2. Walory turystyczne podział i klasyfikacja 3. Zagospodarowanie turystyczne 4. Pojemność i chłonność turystyczna 5. Turystyczne jednostki przestrzenne 6. Powtórzenie wiadomości (Rozdz...) 7. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz...).2. Kartograficzne źródła wiedzy geograficznej i turystycznej 8. Źródła informacji geograficznej i turystycznej 9. Siatka geograficzna i kartograficzna podstawą orientacji na ziemi 0. Współrzędne geograficzne ćwiczenia. Elementy, cechy i rodzaje map 2. Metody przedstawiania zjawisk na mapie 3. Skala mapy ćwiczenia 4. Profil hipsometryczny terenu i spadek rzeki 5. Analiza przebiegu szlaku turystycznego ćwiczenia 6. Orientacja mapy w terenie 7. Powtórzenie wiadomości (Rozdz..2.) 8. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz..2.)

20 Rozdz. 2. Walory turystyczne środowiska przyrodniczego Polski Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego 9. Położenie geograficzne Polski z punktu widzenia ruchu turystycznego 20. Walory przyrodnicze Polski na podstawie analizy map tematycznych 2. Regiony fizyczno-geograficzne Polski 2.2. Cechy klimatu Polski 22. Cechy klimatu Polski 23. Analiza mapy synoptycznej Formy ukształtowania powierzchni kraju i ich walory turystyczne 24. Formy ukształtowania powierzchni kraju 25. Zjawiska krasowe w Polsce 2.4. Walory specjalistyczne obszarów o zróżnicowanej rzeźbie terenu 26. Walory specjalistyczne obszarów o zróżnicowanej rzeźbie terenu 27. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 28. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 2.5. Wykorzystanie rzek i innych akwenów wodnych w turystyce 29. Sieć hydrograficzna Polski 30. Walory turystyczne Morza Bałtyckiego 3. Wykorzystanie obiektów wodnych w turystyce 2.6. Osobliwości flory i fauny oraz kompleksów leśnych w Polsce 32. Osobliwości flory i fauny oraz kompleksów leśnych w Polsce 33. Parki narodowe w Polsce 2.7. Polskie uzdrowiska 34. Polskie uzdrowiska 2.8. Założenia ogrodowe i parkowe 35. Założenia ogrodowe i parkowe 2.9. Ogrody botaniczne i zoologiczne 36. Ogrody botaniczne i zoologiczne 2.0. Punkty widokowe 37. Punkty widokowe jako przykład walorów przyrodniczych 2.. Muzea przyrodnicze, geologiczne i geograficzne 38. Muzea przyrodnicze, geologiczne i geograficzne 39. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 40. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz )

21 Rozdz. 3. Antropogeniczne walory turystyczne Polski Style w architekturze i sztuce Style w architekturze i sztuce 3.2. Zabytki architektury i budownictwa Zabytki architektury i budownictwa Zamki, pałace, dwory jako przykład walorów turystycznych 3.3. Muzea i obiekty unikatowe 47. Muzea i obiekty unikatowe. Muzea rejestrowane. 48. Muzea biograficzne i izby pamięci. 49. Atrakcje turystyczne o charakterze archeologicznym Muzea etnograficzne, skanseny oraz ośrodki twórczości ludowej 50. Regiony etnograficzne Polski. 5. Grupy etnograficzne Polski. 52. Obiekty etnograficzne, skanseny oraz ośrodki twórczości ludowej 53. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 54. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 3.5. Miejsca kultu religijnego 55. Obiekty i miejsca kultu religijnego 3.6. Zabytki działalności gospodarczej i techniki Zabytki działalności gospodarczej i techniki 3.7. Miejsca i muzea martyrologii oraz pamięci narodowej na ziemiach polskich 58. Miejsca i muzea martyrologii oraz pamięci narodowej na ziemiach polskich Cykliczne imprezy kulturalne w Polsce 59. Cykliczne imprezy kulturalne w Polsce 3.9. Turystyczne ośrodki Polski Turystyczne ośrodki Polski 63. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 64. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz )

22 Rozdz. 4. Regiony turystyczne Polski Podział Polski na regiony turystyczne. 4.. Region zachodniopomorski 66. Szczecin i wybrzeże zachodnie. 67. Walory wypoczynkowe wybrzeża środkowego Region pomorski Region pomorski. Trójmiasto i okolice. 70. Ciekawe miejsce wschodniej części regionu pomorskiego. 7. Pojezierze Kaszubskie oferta dla turystów. 72. Pojezierze Drawskie Region kujawsko-pomorski 73. Kujawy propozycje turystyczne. 74. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 75. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.4. Region wielkopolski Walory turystyczne Poznania i okolic. 78. Pojezierze Wielkopolskie warunki uprawiania turystyki Region lubuski 79. Ziemia lubuska. 80. Obszary chronione w regionie lubuskim. 8. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.6. Region dolnośląski Wrocław i okolice. 84. Zamki i inne perły architektury Dolnego Śląska Sudety. 87. Kotlina Jeleniogórska. 88. Kotlina Kłodzka. 89. Chroniona przyroda Dolnego Śląska. 90. Podziemne trasy Dolnego Śląska. 9. Powtórzenie wiadomości (Rozdz. 4.6.) 92. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz. 4.6.) 4.7. Region opolski 93. Walory turystyczne regionu opolskiego Region śląski 94. Region śląski co proponuje odwiedzającym? 95. Walory poprzemysłowe Górnego Śląska. 96. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 97. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.9. Region warmińsko-mazurski 98. Pojezierze Mazurskie i jego walory turystyczne. 99. Walory turystyczne Suwalszczyzny. 00. Walory wypoczynkowe regionu warmińsko-mazurskiego Region podlaski 0. Walory turystyczne Podlasia. 02. Ochrona przyrody na Podlasiu. 03. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 04. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz )

23 4.. Region mazowiecki Warszawa i okolice. 07. Atrakcyjne miejscowości Mazowsza Region łódzki Walory turystyczne Łodzi i okolic. 0. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ). Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.3. Region świętokrzyski 2. Góry Świętokrzyskie. 3. Ziemia kielecka. 4. Ziemia sandomierska Region lubelski 5. Walory Lublina. Zabytki renesansowe ziemi lubelskiej. 6. Parki narodowe okolic Lublina. 7. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 8. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.5. Region małopolski 9. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska Kraków dziedzictwo kulturowe. 22. Małopolskie obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO Beskid Śląski i Żywiecki. 25. Podhale Tatry turystyka górska Region podkarpacki Podkarpacie i ziemia rzeszowska Bieszczady. 32. Drewniana architektura Podkarpacia. 33. Parki narodowe Podkarpacia i Karpat. 34. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 35. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.7. Miasta ośrodki turystyczne Polski Turystyczne ośrodki Polski Regiony etnograficzne Polski 38. Regiony etnograficzne Polski Muzea etnograficzne, skanseny oraz ośrodki twórczości ludowej. 4. Powtórzenie wiadomości (Rozdz ) 42. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności (Rozdz ) 4.9. Urządzenia turystyczne i paraturystyczne 43. Baza podstawowa Baza towarzysząca oraz inne urządzenia i instytucje Rozmieszczenie infrastruktury turystycznej w Polsce Rozmieszczenie infrastruktury turystycznej w Polsce Zagospodarowanie turystyczne polskich uzdrowisk 48. Działalność uzdrowiskowa w Polsce Charakterystyka wybranych polskich uzdrowisk. 5. Powtórzenie wiadomości (Rozdz )

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA

GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Barbara Steblik-Wlaźlak Barbara Cymańska-Garbowska GEOGRAFIA TURYSTYCZNA Część 1 Technik hotelarstwa Autorki: Barbara Steblik-Wlaźlak: rozdział?. Barbara Cymańska-Garbowska: rozdział?. Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Program koła geograficznego w Publicznym Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie

Program koła geograficznego w Publicznym Gimnazjum im. Władysława II Jagiełły w Choszcznie PROGRAM KOŁA GEOGRAFICZNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE I. Wstęp Program skierowany jest do uczniów gimnazjum zainteresowanych geografią i jest ukierunkowany na utrwalenie

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel

GEOGRAFIA. WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA II GIM Elżbieta Zdybel Dział programu I. Afryka Materiał nauczania Afryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne Klimat Strefy klimatycznoroślinne

Bardziej szczegółowo

Mapa niewyczerpane źródło informacji

Mapa niewyczerpane źródło informacji Mapa niewyczerpane źródło informacji Opis: Program powstał, ponieważ uczniowie mają problem w posługiwaniu się mapą i skalą. Mają kłopoty z orientacją na mapie oraz odczytywaniem informacji z różnych typów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu turystyka klasa II

Kryteria oceniania i wymagania edukacyjne z przedmiotu turystyka klasa II I. Cele ogólne: 1. Przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk 2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH STOPNIACH WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO PRZEPROWADZANEGO W GIMNAZJACH W ROKU SZK. 2014/2015 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 GEOGRAFIA KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA IV ETAP EDUKACYJNY Cele kształcenia wymagania ogólne I. Wykorzystanie różnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016)

ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) ROZKŁAD MATERIAŁU Z GEOGRAFII W KLASACH II i III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POZIOM ROZSZERZONY (2014-2016) Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2012 (numer dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Kryteria ocen z geografii w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: notowanie postępów i osiągnięć ucznia, wspomaganie procesu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów wskazać Polskę na mapie Europy; wskazać swoje województwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2015/16 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I

Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum. Treści nauczania Kl. I 1 Zakres wymagań z Podstawy Programowej z geografii w klasach I-III gimnazjum Treści nauczania Kl. I 1. Mapa - umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: 1.1. wykazuje znaczenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania 1 Przedmiotowy system oceniania 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 2 1. Położenie Polski 2. Przeszłość geologiczna Polski 3. Lądolód i polskie pojezierza 4. Od Bałtyku po szczyty Tatr 5. Bogactwo skał i minerałów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii.

WYMAGANIA EDUKACYJNE. niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych. śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii. WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z geografii Klasa 1 Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: 1. opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie.

Kolejność realizacji jednostek lekcyjnych może ulec zmianie. Rozkład materiału plan wynikowy Przedmiot: geografia Podręcznik: Oblicza geografii, Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny: 2016/17 Nauczyciel: Katarzyna Pierczyk Klas I poziom podstawowy Lp. Klasa I Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela gimnazjum GEOGRAFIA Treści nauczania Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej treści nauczania

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń:

GEOGRAFIA. III etap edukacyjny. 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: GEOGRAFIA III etap edukacyjny 10. Wybrane regiony świata. Relacje: kultura-przyroda-gospodarka. Uczeń: 10.3. analizuje wykresy i dane liczbowe dotyczące rozwoju ludnościowego i urbanizacji w Chinach; wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA

WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA I Dział:Społeczeństwo WYMAGANIA PROGRAMOWE W KLASIE II GEOGRAFIA -uczeń rozumie termin geografia ekonomiczna, współczynnik przyrostu naturalnego, piramida wieku, naród, język urzędowy, migracja, urbanizacja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii. niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych. i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z

Wymagania edukacyjne z geografii. niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych. i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z Wymagania edukacyjne z geografii niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu Ucząca: Mirosława Nowak I. Podstawy prawne i merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcoworocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z geografii w gimnazjum opracowany w oparciu o : 1. Podstawę programową. 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA. Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA Dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej I. Źródła informacji geograficznej i sposoby ich wykorzystania. II. Funkcjonowanie światowego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik

GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik GEOGRAFIA treści nauczania zakres rozszerzony 5 SEMESTR Janusz Stasiak Ciekawi świata 2 Wydaw. OPERON podręcznik DZIAŁ KLASYFIKACJA PAŃSTW ŚWIATA PROCESY DEMOGRAFICZNE TEMAT 1. Ekonomiczne i społeczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe w klasie III wg nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego Lp Wymagania programowe Europa. elacje: człowiek przyroda gospodarka. kategoria celu poziom wymagań 1. Wskazać na mapie

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej:

Tryb ustalania i podwyższania oceny semestralnej oceny semestralnej, końcowo rocznej: Przedmiotowy system oceniania geografia gimnazjum Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej ocenie: dłuższe wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Wymagania edukacyjne z geografii w klasie II w roku szk. 2015/2016 Rozdział Europa Temat Warunki naturalne Poziom wymagań Konieczny (na 2) Podstawowy (na 3) Rozszerzający (na 4) Dopełniający (na 5) Wykraczający

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Planeta Nowa 2

Plan wynikowy Planeta Nowa 2 Plan wynikowy Planeta Nowa 2 ział programu. fryka Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe uczeń poprawnie: Położenie geograficzne fryki Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna Rowy tektoniczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017

Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 Regulamin Przedmiotowy XIV Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: GEOGRAFIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,, Bliżej geografii2. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,, Bliżej geografii2 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przedmiotowy XII Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015. I.

Regulamin Przedmiotowy XII Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015. I. Regulamin Przedmiotowy XII Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2014/2015 I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku geografia

Wymagania edukacyjne z przyrody dla wątku geografia Wątek tematyczny Lp. Sugerowany temat lekcji Poziom wymagań (pismem półgrubym zaznaczone zostały wymagania z podstawy programowej) dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Metoda naukowa i

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017

GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE. ,,Planeta Nowa 3. Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 1 GEOGRAFIA WYMAGANIA EDUKACYJNE,,Planeta Nowa 3 Nauczyciel :Alicja Januś R. SZK.2016/2017 2 Temat Wymagania na poszczególne oceny Dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry DZIAŁ: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego.

1.Podać przykłady zastosowania wiedzy geograficznej w życiu. 2.Podać powiązania pomiędzy elementami środowiska przyrodniczego i geograficznego. GEOGRAFIA KL. I Dział Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Mapa 1.Definiować pojęcie: geografia, środowisko przyrodnicze i geograficzne. 2.Podać źródła wiedzy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 2 Egzamin maturalny z geografii Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z GEOGRAFII Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z geografii w klasie I gimnazjum Ocenę celująca otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę celującą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00

Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c 35-959 Rzeszów tel. +48 17 872 10 00 Karta ewidencyjna inwentaryzacja WALORÓW TURYSTYCZNYCH WYPOCZYNKOWYCH na terenie pięciu powiatów województwa podkarpackiego: lubaczowski, przemyski, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski i rzeszowski WALORY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. II Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: znaczenie omawianych terminów geograficznych podaje liczbę ludności poszczególnych kontynentów wymienia nazwy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu.

Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu. Program nauczania GEOGRAFII w Gimnazjum w Siedlcu. MODUŁ 1 Ocena niedostateczna -uczeń nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia, -nie potrafi rozwiązać zadań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Czy wycinanie lasów Amazonii może wpłynąć na zmiany klimatu na kuli ziemskiej? z wykorzystaniem treści filmu Amazonia. Przygody małpki Sai

Czy wycinanie lasów Amazonii może wpłynąć na zmiany klimatu na kuli ziemskiej? z wykorzystaniem treści filmu Amazonia. Przygody małpki Sai Czy wycinanie lasów Amazonii może wpłynąć na zmiany klimatu na kuli ziemskiej? z wykorzystaniem treści filmu Amazonia. Przygody małpki Sai Scenariusz lekcji geografii dla liceów, zakres rozszerzony Autor:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę bardzo dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym

Bardziej szczegółowo

Geografia turystyczna

Geografia turystyczna Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geografia turystyczna 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA DO 2014 ( STARA MATURA ) GEOGRAFIA POZIOM PODSTAWOWY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MGE-P1 MAJ 2015 Uwaga: Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii. niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych. i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z

Wymagania edukacyjne z geografii. niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych. i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z Wymagania edukacyjne z geografii niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu Ucząca: Mirosława Nowak I. Podstawy prawne i merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY. Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ DYDAKTYCZNYCH, GEOGRAFIA III i IV ETAP EDUKACYJNY Materiały na warsztaty dla nauczycieli, 31.05.2014 Pozostałe etapy (przykładowe zagadnienia) Gimnazjum 6. Wybrane zagadnienia geografii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2

Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 1 Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 2 Rozdział Zagadnienia Europa Warunki naturalne świata Europę element linii brzegowej Europy i wymienia ich nazwy wybrane niziny, wyżyny oraz góry Europy i nazywa je

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym

Dział Temat lekcji Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie podstawowym. Przewidywane osiągnięcia uczniów w zakresie rozszerzonym 1 Wynikowy plan dydaktyczny nauczania geografii w liceum klasa III Program rozszerzony: - nr. dopuszczenia DKOS-4015-77/02 Podręcznik: Polska J. Wójcik, H. Staniów, P. Staniów; wyd. PPWK [Opracowała mgr

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne

Geografia klasa III. Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne Geografia klasa III Lp. Temat Lekcji Treści nauczania Wymagania edukacyjne I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie w Europie i na świecie położenie własnego regionu na

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski

-odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską. -odczytad na mapie współrzędne geograficzne kraocowych punktów Polski WYMAGANIA KL.3 POLSKA W EUROPIE I ŚWIECIE -podad powierzchnie Polski w km2 -odczytad na mapie politycznej nazwy paostw graniczących z Polską -określid na mapie hipsometrycznej położenie Polski w Europie

Bardziej szczegółowo

Strony WWW Biuletyn maturalny Arkusze maturalne Omega, Internet. Wykaz pojęć. Podręczniki, Vademecum, dowolne materiały

Strony WWW Biuletyn maturalny Arkusze maturalne Omega, Internet. Wykaz pojęć. Podręczniki, Vademecum, dowolne materiały PRZYGOTOWANIE DO MATURY 2008 Zagadnienia należy opracowywać wcześnie samodzielnie, aby być przygotowanym do dyskusji i do sprawdzenia wiadomości! PS praca samodzielna do oddania P materiał do wcześniejszego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA GEOGRAFICZNEGO Jak dobrze znasz Ziemię? poznaj ciekawe regiony świata wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne. mgr Joanna Imiołek mgr Katarzyna Kwiatek-Grabarska 2008-01-29

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA GEOGRAFII W KLASIE I-III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE

PROGRAM NAUCZANIA GEOGRAFII W KLASIE I-III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE PROGRAM NAUCZANIA GEOGRAFII W KLASIE I-III GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W CHEŁMIE Opracowany na podstawie programu Jana Mordawskiego i Jerzego Makowskiego Planeta - geografia klasa

Bardziej szczegółowo

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski

Uczeń: opisuje na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia geologiczne, które miały miejsce na terenie Polski Środowisko przyrodnicze Rozdział Wymagania edukacyjne Planeta Nowa 3 Lp. Temat 1. Położenie, granice i obszar. Podział administracyjny 2. Dzieje geologiczne obszaru państw sąsiadujących z Polską i wskazuje

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy

Poziom wymagań na poszczególne oceny z geografii w klasie drugiej P-podstawowy K-konieczny (ocena dopuszczający) Podać wielkość powierzchni Wymienić nazwy er geologicznych. gospodarczego wykorzystania skał występujących Podzielić surowce mineralne ze względu na ich gospodarcze wykorzystanie.

Bardziej szczegółowo

GEOGRAFIA GIMNAZJUM. Klasa I. Stopnie szkolne. 1. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń:

GEOGRAFIA GIMNAZJUM. Klasa I. Stopnie szkolne. 1. Mapa umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą. Uczeń: GEOGRAFIA GIMNAZJUM Stopnie szkolne Stopień dopuszczający Stopień dopuszczający można wystawić uczniowi, który przyswoił treści konieczne. Taki uczeń z pomocą nauczyciela jest w stanie nadrobić braki w

Bardziej szczegółowo

Plan scenariusza zajęć. Różnorodność środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego

Plan scenariusza zajęć. Różnorodność środowiska przyrodniczego Tatrzańskiego Parku Narodowego Akademia EduGIS Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) oraz geoinformacyjne (GIS) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i liceum oraz w edukacji środowiskowej. Plan scenariusza zajęć

Bardziej szczegółowo

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Końcoworoczne kryteria oceniania z geografii w klasie III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia cechy położenia Polski wymienia zalety położenia Polski wymienia nazwy państw sąsiadujących

Bardziej szczegółowo

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie

Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie Geografia klasa 2 Dział: Afryka 1. Warunki naturalne omawiam na podstawie mapy ogólnogeograficznej położenie geograficzne Afryki określam położenie matematyczno--geograficzne Afryki obliczam rozciągłość

Bardziej szczegółowo

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów

Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów Azja 1. Azja kontynent wielkich kontrastów terminu Eurazja świata Eurazję i Azję wymienia przykłady kontrastów geograficznych Azji wybrane elementy linii brzegowej Azji i podaje ich nazwy wymienia czynniki

Bardziej szczegółowo

Wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego (w dalszej części dla rozszerzonego)

Wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego (w dalszej części dla rozszerzonego) Wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego (w dalszej części dla rozszerzonego) WIADOMOŚCI I ROZUMIENIE Zdający zna fakty, rozumie i stosuje pojęcia, prawidłowości i teorie oraz przedstawia i wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Temat: Podział administracyjny Polski

Scenariusz zajęć. Temat: Podział administracyjny Polski 1 Temat: Podział administracyjny Polski Scenariusz zajęć Cele zajęć w kategoriach: wiadomości - uczeń określa połoŝenie Polski w Europie, - podaje współrzędne geograficzne krańcowych punktów Polski, -

Bardziej szczegółowo

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII

Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Wymagania Edukacyjne z GEOGRAFII Nauczanie geografii jest zgodne z programem nauczania przedmiotu geografia. PROGRAM realizowany jest w ciągu czterech godzin w trzyletnim cyklu nauczania. Klasa I 1 godzina

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum

Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Zakres wymagań na oceny z geografii dla trzeciej klasy gimnazjum Materiał nauczania 1.Położenie na kuli ziemskiej i w Europie. Tematy lekcji 1. Położenie w Europie i na świecie. Zakres wymagań na oceny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z geografii

Przedmiotowy system oceniania z geografii Przedmiotowy system oceniania z geografii I. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYMAGANIACH NA POSZCZEGÓLNE OCENY. PRIORYTETY OCENIANIA W GEOGRAFII. 1. Sposoby informowania. - informacja ustna przekazana uczniowi przez

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16

Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Nr lekcji Temat Lekcji Rozkład materiału i plan dydaktyczny geografia klasa 3 gimnazjum. rok szkolny 2015/16 Treści nauczania I. Położenie oraz środowisko przyrodnicze 1. Położenie i granice położenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna)

SCENARIUSZ LEKCJI. POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) Katarzyna Koczerba SCENARIUSZ LEKCJI TEMAT ZAJĘĆ: Rzeka Drawa (edukacja regionalna) POZIOM NAUCZANIA: liceum ogólnokształcące kl. I (szkoła ponadgimnazjalna) CZAS TRWANIA: 3 tygodnie CELE ZAJĘĆ Uczeń zna:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy I I semestr podręcznik Planeta Nowa 1 Na ocenę dobrą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Podstawy geografii 1.1. Czym zajmuje

Bardziej szczegółowo

Oblicza geografii 3 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla

Oblicza geografii 3 Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ Z GEOGRAFII 1. PODSTAWY PRAWNE: Wewnątrzszkolny System Oceniania I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie II gimnazjum Puls Ziemi 2 I. Afryka 1. Po obu stronach równika środowisko przyrodnicze Afryki 2. Problemy mieszkańców Afryki Uczeń: wskazuje Afrykę na

Bardziej szczegółowo

Geografia. Poznać,, zrozumieć

Geografia. Poznać,, zrozumieć Geografia. Poznać,, zrozumieć Szkoły ponadgimnazjalne.. Zakres podstawowy Nowość 2009 Źródło: CKE Poznać Zrozumieć Polubić i Zdać Dział 1. Ludność i osadnictwo Rozmieszczenie ludności na świecie 36 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (2 punkty) Przyporządkuj podanym regionom geograficznym odpowiednie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA KL. III Półrocze I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - dobiera źródła i wyszukuje informacje w zależności od opracowywanych zagadnień - stosuje poprawną terminologię

Bardziej szczegółowo

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia

Tematyka prac licencjackich proponowana przez promotorów Katedry Turystyki i Promocji Zdrowia Katedra Turystyki i Promocji Zdrowia Główne tematy naukowo-badawcze podejmowane w katedrze: Turystyka kulturowa w Polsce i na świecie. Wpływ walorów turystycznych, historycznych i kulturowych miast na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Klasa Dział Wymagania

Klasa Dział Wymagania GEOGRAFIA Wymagania konieczne do zaliczenia partii materiału na ocenę dopuszczającą Klasa Dział Wymagania Klasa I Semestr I Czym się zajmuje geografia? Uczeń: - wie, czym zajmuje się geografia - wymienia

Bardziej szczegółowo