Diagnoza Spo ecznego. edukacji i rynku pracy. w województwie śląskim Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza Spo ecznego. edukacji i rynku pracy. w województwie śląskim Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas."

Transkrypt

1 Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa l skiego wobec zmian na rynku pracy 5. Aneks kwestionariusze ankiet wykorzystane podczas bada w ród uczniów i studentów PROJEKT JEST WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO ORAZ BUD ETU PA STWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej DIAGNOZA w ramach EDUKACJI Europejskiego I RYNKU Funduszu PRACY Społecznego NA L SKU Nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Szanowni Pa stwo, Firma Wap-Tour aktualnie prowadzi wieloaspektowe badania rynku pracy i edukacji we wszystkich powiatach województwa l skiego. Cz bada realizowanych jest w szko ach rednich zawodowych i na uczelniach wy szych znajduj cych si w województwie l skim. pod redakcją Niniejszy kwestionariusz ankiety adresowany jest do uczniów ostatnich Antoniego Augustyna, Leszka A. Gruszczyńskiego, Rafała Mustera klas szkó rednich zawodowych w bie cym roku. Uprzejmie prosimy o wzi cie udzia u w badaniach, których wyniki pos u m.in. w dostosowywaniu kierunków kszta cenia do zmieniaj cego si zapotrzebowania na kwalifikacje zasobów ludzkich w uk adzie regionu, jak i na poziomie poszczególnych, lokalnych rynków pracy. Badania s wspó finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Diagnoza Spo ecznego. edukacji i rynku pracy Jednocze nie informujemy, e badania ankietowe s anonimowe, a ich wyniki zostan przedstawione w zbiorczych raportach. w województwie śląskim Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas. Koordynator ds. bada Raport z badań realizowanych Dr in. Piotr Wcis o w ramach projektu Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku Bukowina Tatrza ska, ul. Ko ciuszki 120, tel. (18) O/Bytom Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel./fax Biuro Projektu : Jastrz bie Zdrój, ul. Armii Krajowej 1, tel/fax Katowice Jastrzębie Zdrój 2010 raport.indd :42:53

2 Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa l skiego wobec zmian na rynku pracy 5. Aneks kwestionariusze ankiet wykorzystane podczas bada w ród uczniów i studentów Diagnoza eduk acji i r ynku prac y na Śląsku PROJEKT JEST WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO ORAZ BUD ETU PA STWA w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa Priorytetu: DIAGNOZA IX Rozwój EDUKACJI wykształcenia I RYNKU PRACY i kompetencji NA L SKU w regionach Działanie 9.3: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego RECENZENCI: prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz dr Konrad Tausz ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Antoni Augustyn Leszek A. Gruszczyński Rafał Muster KOREKTA: Magdalena Stec Raport z badań realizowanych w ramach projektu Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku PROJEKT OKŁADKI I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU: Biuro Projektu : Jastrz bie Zdrój, ul. Armii Krajowej 1, tel/fax KAGA-DRUK Szanowni Pa stwo, Firma Wap-Tour aktualnie prowadzi wieloaspektowe badania rynku pracy i edukacji we wszystkich powiatach województwa l skiego. Cz bada realizowanych jest w szko ach rednich zawodowych i na uczelniach wy szych znajduj cych si w województwie l skim. Niniejszy kwestionariusz ankiety adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkó rednich zawodowych w bie cym roku. Uprzejmie prosimy o wzi cie udzia u w badaniach, których wyniki pos u m.in. w dostosowywaniu kierunków kszta cenia do zmieniaj cego si zapotrzebowania na kwalifikacje zasobów ludzkich w uk adzie regionu, jak i na poziomie poszczególnych, lokalnych rynków pracy. Badania s wspó finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Jednocze nie informujemy, e badania ankietowe s anonimowe, a ich wyniki zostan przedstawione w zbiorczych raportach. Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas. Koordynator ds. bada Dr in. Piotr Wcis o Bukowina Tatrza ska, ul. Ko ciuszki 120, tel. (18) O/Bytom Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel./fax WYDAWCA: Drukarnia i Wydawnictwo KAGA-DRUK Katowice, ul. Sarmacka 7, tel , DRUK: Drukarnia i Wydawnictwo KAGA-DRUK Katowice Jastrzębie Zdrój 2010 ISBN Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie w nakładzie 5000 egz. raport.indd :42:54

3 Spis treści Wstęp...7 Część I Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa śląskiego wobec zmian na rynku pracy 1. Wstęp i założenia metodologiczne badań uczniów oraz studentów Cechy społeczno-demograficzne respondentów Charakterystyka badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych Charakterystyka badanych uczniów szkół średnich Charakterystyka badanych studentów wyższych uczelni Analiza zgromadzonego materiału empirycznego Motywy wyboru kierunku kształcenia Sukces życiowy w opiniach badanych Strategie zachowania w sytuacji braku pracy Plany edukacyjne i zawodowe respondentów Opinie na temat czynników ułatwiających znalezienie pracy młodym osobom Ocena poziomu dostępności do usług poradnictwa zawodowego Proces dostosowywania kwalifikacji zawodowych do popytu rynkowego Mobilność przestrzenna badanych Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy w opiniach badanych Opinie badanych na temat praktyk zawodowych Opinie badanych na temat dostępu w szkole/na uczelni do pracowni komputerowej, Internetu i pracowni językowej Opinie respondentów na temat wybranych aspektów kształcenia Zakończenie Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół średnich Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród studentów Spis tabel i wykresów raport.indd :42:54

4 Część II System edukacji wobec zmian na rynku pracy w opiniach zarządzających szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne Badania przeprowadzone wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Charakterystyka badanych szkół Analiza zgromadzonego materiału empirycznego Badania przeprowadzone wśród osób zarządzających wyższymi uczelniami Charakterystyka badanych uczelni Analiza zgromadzonego materiału empirycznego Zakończenie Spis tabel i wykresów Część III Diagnoza rynku pracy w opiniach przedsiębiorców 1. Wprowadzenie Ogólna charakterystyka badanych podmiotów Zatrudnianie pracowników Zatrudnianie absolwentów Ocena przygotowania absolwentów Szkolenia i planowanie kariery pracowników Zakończenie Spis tabel i wykresów raport.indd :42:54

5 Część IV System edukacji a rynek pracy województwa śląskiego w opiniach przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne Analiza zebranego materiału empirycznego Problemy dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy Dostępność do informacji o rynku pracy Poszukiwane zawody, kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy Analiza rynków pracy na poziomie poszczególnych podregionów województwa śląskiego w opiniach badanych Powiatowych Urzędów Pracy Zakończenie Spis tabel i wykresów Aneks Kwestionariusze wykorzystane podczas badań raport.indd :42:54

6 raport.indd :42:54

7 Wstęp Prezentowana praca zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawczego Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku. Badania realizowane w okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2010 roku współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego). Głównym celem badań była próba zdiagnozowania poziomu zbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców a ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych uczelni z województwa śląskiego. Dynamicznie następujące zmiany w obszarze rynku pracy są jednym z powodów problemów dostosowywania kierunków i treści kształcenia do rzeczywistego popytu na kompetencje zasobów ludzkich. Skutkuje to m.in. wzrostem wskaźników bezrobocia w szczególności wśród absolwentów szkół i uczelni. Projekt miał również odpowiedzieć na pytania dotyczące kwalifikacji i umiejętności szczególnie pożądanych na współczesnym rynku pracy, a także wskazać kompetencje, na które będzie popyt w perspektywie kilku najbliższych lat. Wypracowana na potrzeby realizacji projektu metodologia badań zakładała dotarcie do czterech grup respondentów na obszarze województwa śląskiego: 3840 uczniów i studentów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub w ramach studiów I bądź II stopnia; 96 osób zarządzających szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi uczelniami; 31 przedstawicieli kadry zarządzającej publicznymi służbami zatrudnienia w województwie śląskim; 3200 przedsiębiorców. Publikacja prezentująca wyniki badań składa się z czterech zasadniczych części. W części pierwszej Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa śląskiego wobec zmian na rynku pracy opisano plany zawodowe i edukacyjne młodzieży, potencjalne strategie zachowania w sytuacji braku pracy, sposoby poszukiwania pracy oraz oczekiwania finansowe względem podejmowanego zatrudnienia. Uczniowie i studenci oceniali jakość i przydatność praktyk zawodowych. Próbowano także poznać opinie uczniów i studentów na temat możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, diagnozowano dostępność do doradców zawodowych i motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. raport.indd :42:54

8 Część druga System edukacji wobec zmian na rynku pracy w opiniach zarządzających szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami to próba diagnozy barier dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Analizie poddano także opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz rektorów wyższych uczelni dotyczące mocnych i słabych stron absolwentów kończących ich szkoły bądź uczelnie. Tę grupę respondentów pytano również m.in. o szanse ich absolwentów na rynku pracy na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Natomiast w części trzeciej Diagnoza rynku pracy w świetle przeprowadzonych badań wśród przedsiębiorców zwrócono uwagę na kwestię popytu na kwalifikacje zasobów ludzkich w perspektywie najbliższych lat. Ponadto analizowano m.in. opinie przedsiębiorców o przygotowaniu absolwentów do pełnienia roli pracownika. Akcentowano też możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych wśród osób zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach. Publikację zamyka część czwarta System edukacji a rynek pracy województwa śląskiego w opiniach publicznych służb zatrudnienia, w której przedstawiono opinie dyrektorów urzędów pracy dotyczące sposobów i barier dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ponadto diagnozowano aktualną sytuację na rynku pracy i przewidywane trendy zmian, identyfikowano branże, które obecnie odgrywają najistotniejszą rolę na lokalnym rynku pracy, oraz te, które w największym stopniu potencjalnie przyczyniłyby się do jego rozwoju. Oprócz tego, opierając się na opiniach osób zarządzających publicznymi służbami zatrudnienia, opisano mocne i słabe strony poszczególnych rynków pracy oraz zaobserwowane pozytywne i negatywne zmiany. Wyniki badań empirycznych mają charakter aplikacyjny i mogą zostać praktycznie wykorzystane przez szkoły i uczelnie w procesie dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dla instytucji rynku pracy wyniki analiz mogą stanowić podstawę planowania działań aktywizujących zasoby ludzkie na rynkach lokalnych. Natomiast jednostki samorządowe prezentowany materiał mogą wykorzystać przy tworzeniu/modyfikacji dokumentów strategicznych związanych z kwestiami zatrudnienia i przedsiębiorczości. Jednakże co należy wyraźnie podkreślić aby trafnie identyfikować kierunki rozwoju zmiennego rynku pracy, należy prowadzić jego cykliczne, powtarzalne analizy. Podsumowanie odbyło się na konferencji bilansującej rezultaty projektu, zrealizowanej 25 maja 2010 roku w Jastrzębiu Zdroju. Redaktorzy raport.indd :42:54

9 CZĘŚĆ I UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ STUDENCI Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WOBEC ZMIAN NA RYNKU PRACY Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 3840 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów ze szkół i uczelni województwa śląskiego Rafał Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach 9 raport.indd :42:54

10 10 raport.indd :42:54

11 1. Wstęp i założenia metodologiczne badań uczniów oraz studentów Na etapie formułowania założeń badań ankietowych uczniów kończących szkoły zawodowe i średnie oraz studentów ostatnich lat studiów przyjęto, że przebadanych zostanie łącznie 3840 osób kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych uczelniach województwa śląskiego. Materiał empiryczny gromadzony był przez przeszkolonych ankieterów w okresie od maja 2009 do marca 2010 roku zastosowano technikę standaryzowanej ankiety audytoryjnej. Kwestionariusze były rozdawane podczas zajęć dydaktycznych uczniom/studentom, a po ich wypełnieniu zbierane przez ankieterów. Standaryzowany kwestionariusz ankiety składał się z trzech części. Część pierwsza formalno-ewidencyjna informowała respondentów o głównych celach badań. W części drugiej zasadniczej części kwestionariusza postawiono kształcącym się respondentom 28 pytań. Pytania miały charakter zamknięty i półotwarty, część pytań zadano w formie tabel. Kwestionariusz ankiety kończył się metryczką, w której pytano respondentów m.in. o kierunek kształcenia, szkołę, płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Zgodnie z przyjętymi założeniami udało się przeankietować łącznie 3840 osób kształcących się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych i średnich) oraz wyższych (studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia uczelni państwowych i niepublicznych). Łącznie przeankietowano 1036 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, 1818 uczniów szkół średnich oraz 986 studentów wyższych uczelni. Badania przeprowadzone wśród uczniów i studentów kształcących się w szkołach oraz uczelniach województwa śląskiego miały pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na kilka podstawowych pytań badawczych. Starano się m.in. poznać plany zawodowe i edukacyjne respondentów, potencjalne strategie zachowania w sytuacji braku pracy, sposoby poszukiwania pracy, oczekiwania finansowe względem pierwszej pracy. Oceniano jakość i przydatność praktyk zawodowych. Próbowano również poznać opinie uczniów i studentów na temat możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, diagnozowano poziom dostępu do doradców zawodowych, a także motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Następnie zgromadzony materiał empiryczny w oparciu o technikę ankiety audytoryjnej został zakodowany. Utworzona baza danych z zakodowanych 11 raport.indd :42:54

12 3840 kwestionariuszy ankiet była podstawą do dokonania obliczeń statystycznych i ukazania korelacji zmiennych. Oddzielne dane w raporcie pobadawczym przedstawiono dla trzech różnych respondentów: uczniów szkół zawodowych, uczniów szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni. 2. Cechy społeczno-demograficzne respondentów W niniejszym podrozdziale dokonano charakterystyki badanych uczniów zasadnich szkół zawodowych i szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni z województwa śląskiego. Do podstawowych zmiennych różnicujących respondentów (oprócz poziomu pobierania przez nich nauki: zawodowy, średni, wyższy) zaliczono: miejsce zamieszkania, miejscowość, w której pobierana jest nauka, płeć, rok urodzenia, kierunek kształcenia, rodzaj szkoły. W części metryczkowej kwestionariusza ankiety uczących się respondentów pytano również o sytuację materialną, a także o to, czy wśród członków ich najbliższej rodziny znajdują się osoby bezrobotne Charakterystyka badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych Analiza odpowiedzi uczniów zasadniczych szkół zawodowych identyfikujących ich miejsce zamieszkania wykazała, że najczęściej wskazywano na gminę wiejską (17,7%), miasto od 50,1 do 100 tys. mieszkańców oraz gminę miejsko- -wiejską (12,0%). Zatem okazało się, że niemal co trzeci respondent pobierający naukę w zasadniczej szkole zawodowej mieszka w gminie wiejskiej lub miejsko- -wiejskiej. Jedynie 3,6% badanych uczniów szkół zawodowych mieszka w dużych miastach województwa śląskiego, których liczba mieszkańców przekracza 200,1 tys. osób. Jednocześnie należy zaznaczyć, że co czwarty z tej grupy respondentów w części metryczkowej nie wskazał miejsca zamieszkania (tabela 1). 12 raport.indd :42:54

13 Tabela 1 Miejsce zamieszkania badanych uczniów szkół zawodowych Miejsce zamieszkania N % gmina wiejska ,7 gmina miejsko-wiejska ,0 miasto do 25 tys. mieszkańców 85 8,2 miasto od 25,1 do 50 tys. mieszkańców 99 9,6 miasto od 50,1 do 100 tys. mieszkańców ,5 miasto od 100,1 do 200 tys. mieszkańców 91 8,8 miasto powyżej 200,1 tys. mieszkańców 37 3,6 nie podano ,6 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W kolejnej tabeli (nr 2) przedstawiono wykaz miejscowości, w których kształcą się badani uczniowie szkół zawodowych z województwa śląskiego. Tabela 2 Miejscowość, w której pobierana jest nauka przez badanych uczniów szkół zawodowych Miejscowość N % Będzin 77 7,6 Bieruń 40 4,0 Cieszyn 74 7,3 Czechowice-Dziedzice 11 1,1 Czerwionka-Leszczyny 14 1,4 Częstochowa 17 1,7 Dąbrowa Górnicza 29 2,9 Gliwice 33 3,3 Jastrzębie Zdrój ,2 Jaworzno 37 3,7 Kłobuck 70 7,0 Knurów 37 3,7 Koniecpol 67 6,7 Mikołów 34 3,4 Pszczyna 53 5,3 Pyskowice 38 3,8 13 raport.indd :42:54

14 Racibórz 15 1,5 Rybnik ,5 Sosnowiec 15 1,5 Wodzisław Śląski 30 3,0 Żory 52 5,2 nie podano 26 2,6 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W tabeli 3 przedstawiono kierunki kształcenia ankietowanych uczniów szkół zawodowych. Dominowali uczniowie kształcący się w następujących zawodach: kucharz (13,3%), fryzjer (11,7%), mechanik pojazdów samochodowych (11,6%), sprzedawca (8,6%), cukiernik (3,9%), elektryk (3,4%), murarz (3,1%) oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3,0%). Łącznie w tych zawodach kształciło się niemal 60% badanej młodzieży szkół zawodowych. Tabela 3 Kierunki kształcenia ankietowanych uczniów szkół zawodowych Kierunki kształcenia N % kucharz ,3 fryzjer ,7 mechanik pojazdów samochodowych ,6 sprzedawca 89 8,6 cukiernik 40 3,9 elektryk 35 3,4 murarz 32 3,1 monter instalacji i urządzeń sanitarnych 31 3,0 górnik 28 2,7 mechanik automatyki 27 2,6 monter elektronik 22 2,1 operator obrabiarek stosowanych numerycznie 21 2,0 krawiec 20 1,9 monter maszyn 20 1,9 piekarz 20 1,9 posadzkarz 20 1,9 blacharz samochodowy 17 1,6 14 raport.indd :42:54

15 stolarz 15 1,4 elektromechanik pojazdów samochodowych 14 1,3 mechanik 14 1,3 ślusarz 14 1,3 rzeźnik wędliniarz 10 0,9 lakiernik samochodowy 8 0,8 ogrodnik 6 0,6 spawacz 4 0,4 malarz tapeciarz 3 0,3 rolnik 3 0,3 elektronik 1 0,1 fotograf 1 0,1 hydraulik 1 0,1 nie podano ,9 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Badania wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych zostały przeprowadzone w następujących placówkach edukacyjnych: Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (N=40); Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach (N=14); Zespół Szkół w Pyskowicach (N=38); Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach (N=33); Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (N=15); Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej (N=29); Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie (N=17); Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach (N=4); Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju (N=35); Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku (N=57); Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu (N=3); Zespół Szkół nr 1 w Będzinie (N=27); Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku (N=70); Zespół Szkół nr 1 w Żorach (N=52); Zespół Szkół nr 2 w Będzinie (N=35); Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (N=30); Zespół Szkół nr 5 w Rybniku (N=50); 15 raport.indd :42:54

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jaworznie (N=37); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (N=67); Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubrań w Sosnowcu (N=12); Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie (N=7); Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie (N=74); Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (N=34); Zespół Szkół Technicznych w Rybniku (N=22); Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (N=7); Zespół Szkół Zawodowych w Będzinie (N=17); Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju (N=73); Zespół Szkół Zawodowych w Pszczynie (N=46); Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim (N=30); Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (N=37). Biorąc pod uwagę płeć ankietowanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych, okazało się, że w próbie przeważali mężczyźni, którzy stanowili 65,3% ogółu badanych. Udział kobiet kształtował się na poziomie 27,6% (tabela 3). Tabela 4 Płeć badanych uczniów szkół zawodowych Płeć N % kobiety ,6 mężczyźni ,3 nie podano 74 7,1 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W tabeli 5 przedstawiono z kolei rok urodzenia badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Dominowały osoby urodzone w 1990 roku (48,3%), niemal 20% respondentów stanowiły osoby urodzone w 1989 roku, podobny odsetek uczniów urodził się w 1991 roku. 16 raport.indd :42:54

17 Tabela 5 Rok urodzenia badanych uczniów szkół zawodowych Rok urodzenia N % 1987 i wcześniej 6 0, , , , , , i później 2 0,2 nie podano 94 9,1 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W części metryczkowej uczniów zasadniczych szkół zawodowych pytano także o opinie na temat swojej sytuacji materialnej. Okazało się, że niemal 72% z tej grupy respondentów swoją sytuację materialną postrzega na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Niemal 10% tę sytuację ocenia jako złą, a jedynie 1,9% jako bardzo złą (tabela 6). Tabela 6 Opinie badanych uczniów szkół zawodowych na temat ich sytuacji materialnej Sytuacja materialna N % bardzo dobra ,8 dobra ,9 zła 103 9,9 bardzo zła 20 1,9 trudno powiedzieć 70 6,8 nie podano 100 9,7 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Kolejnym pytaniem było to, czy respondenci obecnie bądź kiedykolwiek pracowali, otrzymując za to gratyfikację finansową. Okazało się, że wyraźna większość uczniów szkół zawodowych (71,4%) wykonywała już pracę, za którą otrzymywała pieniądze. Jeżeli chodzi o aktualne wykonywanie pracy, to połowa 17 raport.indd :42:55

18 z grupy badanych uczniów szkół zawodowych (50,2%) nie pracuje. Co dziesiąty uczeń (10,5%) pracuje na pełny etat, a 8,9% ogółu na część etatu. Natomiast 17,6% uczniów przyznało się do wykonywania pracy, ale bez jakiejkolwiek formalnej umowy. Niewielki odsetek uczniów (1,4%) prowadzi własną działalność gospodarczą (tabela 7). Tabela 7 Podział uczniów szkół zawodowych ze względu na wykonywanie pracy (w %) Wskazania % tak, pracuję na pełny etat 10,5 tak, pracuję na część etatu 8,9 tak, pracuję dorywczo na umowę 9,7 tak, pracuję dorywczo bez umowy 17,6 prowadzę działalność gospodarczą 1,4 nie, nie pracuję 50,2 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Respondentów w części metryczkowej zapytano również o to, czy wśród ich najbliższych członów rodziny są osoby bezrobotne. Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, że w rodzinie niemal co trzeciego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej znajdują się osoby bezrobotne. Najczęściej były to matki badanych (18,3%), rodzeństwo (9,3%). Niespełna 5% ankietowanych uczniów szkół zawodowych wskazało, że osobami bezrobotnymi są ich ojcowie Charakterystyka badanych uczniów szkół średnich Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że niemal co czwarty spośród badanych uczniów szkół średnich (24,1%) mieszka w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej. Prawie 17% respondentów kształcących się w szkołach średnich w części metryczkowej kwestionariusza ankiety nie określiło miejsca zamieszkania, pozostałe 59% ankietowanych zamieszkuje obszar miast, z czego najczęściej (15,6%) wskazywano na miasta liczące od 50,1 do 100 tys. mieszkańców (tabela 8). 18 raport.indd :42:55

19 Tabela 8 Miejsce zamieszkania badanych uczniów szkół średnich Miejsce zamieszkania N % gmina wiejska ,9 gmina miejsko-wiejska 133 7,2 miasto do 25 tys. mieszkańców 163 9,0 miasto od 25,1 do 50 tys. mieszkańców 150 8,3 miasto od 50,1 do 100 tys. mieszkańców ,6 miasto od 100,1 do 200 tys. mieszkańców ,1 miasto powyżej 200,1 tys. mieszkańców ,0 nie podano ,9 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Kolejna tabela (nr 9) przedstawia podział badanej młodzieży kształcącej się w średnich szkołach województwa śląskiego ze względu na miejscowość, w której pobierana jest nauka. Tabela 9 Miejscowość, w której pobierana jest nauka przez badanych uczniów szkół średnich Miejscowość N % Będzin 5 0,3 Bielsko-Biała 49 2,7 Bytom 110 6,1 Chorzów 41 2,3 Cieszyn 32 1,7 Czechowice-Dziedzice 49 2,7 Czerwionka-Leszczyny 50 2,8 Częstochowa 123 6,7 Jastrzębie Zdrój 29 1,8 Kalety 18 1,0 Katowice 72 4,0 Lubliniec 60 3,3 Mysłowice 110 5,8 Myszków 60 3,3 Pawłowice 5 0,3 19 raport.indd :42:55

20 Piekary Śląskie 70 3,9 Pszczyna 129 7,1 Ruda Śląska 77 4,2 Siemianowice Śląskie 77 4,2 Sosnowiec 70 3,9 Świętochłowice 40 2,2 Tarnowskie Góry 68 3,7 Tychy 80 4,4 Wodzisław Śląski 17 0,9 Zabrze 52 2,9 Zawiercie 61 3,4 Złoty Potok 58 3,2 Żory 52 2,9 Żywiec 121 6,4 nie podano 35 1,9 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W następnej tabeli (nr 10) zaprezentowano kierunki kształcenia badanych uczniów szkół średnich z województwa śląskiego. Dominowały osoby kończące szkoły średnie w następujących zawodach: technik ekonomista (12,8%), technik mechanik (6,6%), technik mechanik pojazdów samochodowych (6,4%), technik architektury krajobrazu (6,4%), technik informatyk (6,1%), technik żywienia i gospodarstwa domowego (4,7%), technik budownictwa (4,0%), technik elektronik, a także technik ochrony środowiska (3,0%). W badaniach uczestniczyły również osoby kończące licea ogólnokształcące uczniowie ci stanowili 7,2% ogółu respondentów ze szkół średnich. W sumie w wymienionych powyżej zawodach (razem z uczniami liceów ogólnokształcących) kształci się ponad 60% ankietowanych. 20 raport.indd :42:55

21 Tabela 10 Kierunki kształcenia ankietowanych uczniów szkół średnich Kierunki kształcenia N % technik ekonomista ,8 liceum ogólnokształcące 131 7,2 technik mechanik 120 6,6 technik mechanik pojazdów samochodowych 116 6,4 technik architektury krajobrazu 116 6,4 technik informatyk 110 6,1 technik żywienia i gospodarstwa domowego 85 4,7 technik budownictwa 72 4,0 technik elektronik 55 3,0 technik ochrony środowiska 54 3,0 technik kucharz 53 2,9 technik analityk 48 2,6 technik logistyk 46 2,5 technik górnictwa 43 2,4 technik informatyk 42 2,3 technik geodeta 42 2,3 technik elektryk 37 2,0 technik mechatronik 36 2,0 przysposobienie obronne 32 1,8 technik hotelarz 30 1,7 technik hotelarz 20 1,1 technik obsługi ruchu turystycznego 20 1,1 technik agrobiznesu 20 1,1 technik rachunkowości 20 1,1 technik teleinformatyk 18 1,0 technik mechanik maszyn i urządzeń przem. 17 0,9 technik transportu kolejowego 16 0,9 technik ogrodnik 15 0,8 technik ogrodnik 15 0,8 technik technologii żywności 15 0,8 technik teleinformatyk 15 0,8 technik handlowiec 13 0,7 ratownik medyczny 12 0,7 technik organizacji usług gastronomicznych 12 0,7 21 raport.indd :42:55

22 technik cyfrowych procesów graficznych 11 0,6 technik elektryk 10 0,6 technik przetwórstwa tworzyw sztucznych 4 0,2 masażysta 2 0,1 technik rolnik 2 0,1 nie podano 59 3,2 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Badania wśród uczniów szkół średnich zostały przeprowadzone w następujących placówkach edukacyjnych: II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (N=16); II Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim (N=17); III Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju (N=19); V Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (N=32); Liceum Ogólnokształcące i Ekonomiczne w Cieszynie (N=16); Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Pawłowicach (N=5); Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu (N=39); Policealne Medyczne Studium Zawodowe w Bielsku-Białej (N=14); Powiatowy Zespół Szkół w Pszczynie (N=77); Szkoła Policealna w Świętochłowicach (N=20); Technikum nr 1 w Lublińcu (N=20); Technikum nr 1 w Mysłowicach (N=36); Technikum nr 2 w Lublińcu (N=40); Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach (N=46); Zespół Szkół w Pszczynie (N=13); Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach (N=73); Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu (N=40); Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu (N=41); Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach (N=20); Zespół Szkół Ekonomicznych w Bytomiu (N=40); Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach (N=18); Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach (N=28); Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie (N=58); Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie (N=63); 22 raport.indd :42:55

23 Zespół Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku (N=59); Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu (N=56); Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu (N=31); Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu (N=33); Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdroju (N=10); Zespól Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (N=41); Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (N=32); Zespół Szkół nr 2 w Katowicach (N=40); Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie (N=60); Zespół Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich (N=29); Zespół Szkół nr 6 w Tychach (N=80); Zespół Szkół Ogólnokształcących im. O. Langego w Zawierciu (N=61); Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej (N=35); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mysłowicach (N=34); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej (N=39); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach (N=40); Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej (N=40); Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie (N=7); Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu (N=40); Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu (N=19); Zespól Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich (N=38); Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach (N=31); Zespół Szkół Technicznych w Chorzowie (N=40); Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (N=22); Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu (N=14); Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich (N=39); Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (N=40). Z analizy podziału badanej młodzieży ze względu na kryterium płci wynika, że przeważali mężczyźni (58,4%), udział kobiet w badaniach kształtował się na poziomie 38,3% (tabela 11). 23 raport.indd :42:55

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO

DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO RAFAŁ MUSTER DIAGNOZA LOKALNEGO RYNKU PRACY MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO PRZYGOTOWANO NA ZLECENIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W GLIWICACH Pl. Inwalidów Wojennych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej

Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracodawców w Rudzie Śląskiej Opracował dr Rafał Muster Koordynator Projektu Diagnoza kierunków rozwoju rynku pracy w Rudzie Śląskiej Projekt badawczy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych

Badania losów absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych Europejski Fundusz Spo³eczny Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwaw ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Badania

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA

MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA MONOGRAFIA Z BADAŃ I ANALIZ KADROWYCH PRZEDSIĘBIORCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA Raport z badania ankietowego projektu Diagnostyka potrzeb kadrowych przedsiębiorców Dolnego Śląska projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów

Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów Rynek pracy województwa śląskiego - identyfikacja obszarów problemowych, ocena funkcjonującego modelu edukacyjnego oraz roli lokalnych liderów gospodarczych w kreowaniu nowych możliwości na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

03.11 r. Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i powiatu rybnickiego POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU

03.11 r. Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i powiatu rybnickiego POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU POWIATOWY URZĄD PRACY W RYBNIKU Raport syntetyczny dotyczący analizy rynku pracy Miasta Rybnika i powiatu rybnickiego Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje oraz umiejętności na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Raport główny z badania

Raport główny z badania Raport główny z badania Raport główny z badania "Diagnoza trendów rozwojowych, barier wzrostu oraz potencjału województwa zachodniopomorskiego w kontekście przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Ocena efektywności i skuteczności wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom i ich pracownikom w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw PO KL w

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych

Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych Człowiek najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania przedstawicieli instytucji oświatowych Instytut Naukowo-Badawczy

Bardziej szczegółowo

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego

Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego Projekt Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Potrzeby i oczekiwania społeczne mieszkańców sześciu gmin wiejskich

Bardziej szczegółowo

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim

Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Potencjał aktywizacyjny klientów długotrwale korzystających z pomocy społecznej w województwie kujawskopomorskim Raport z badania TORUŃ 2013 1 Spis treści: Słowo wstępu... 3 Opis metodologii badania...

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO

DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO - 1 - - 2 - Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych DIAGNOZA STANU I BARIER MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM RAPORT Z BADAO W OBSZARZE: PROGRAMÓW I METOD NAUCZANIA, METOD POTWIERDZANIA

Bardziej szczegółowo

Kształcenie po szkole

Kształcenie po szkole 2012 Kształcenie po szkole Uczenie się dorosłych, inwestycje w kadry w przedsiębiorstwach, instytucje szkoleniowe Anna Szczucka Konrad Turek Barbara Worek Kształcenie po szkole Kształcenie po szkole Uczenie

Bardziej szczegółowo

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach 2010 2013 Raport z badania losów absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie realizowanego w latach

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przez całe życie

Kształcenie przez całe życie 2012 Kształcenie przez całe życie Na podstawie badań zrealizowanych w 2012 roku w ramach III edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Anna Szczucka, Konrad Turek, Barbara Worek Kształcenie przez całe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego,

Bardziej szczegółowo