Diagnoza Spo ecznego. edukacji i rynku pracy. w województwie śląskim Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Diagnoza Spo ecznego. edukacji i rynku pracy. w województwie śląskim Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas."

Transkrypt

1 Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa l skiego wobec zmian na rynku pracy 5. Aneks kwestionariusze ankiet wykorzystane podczas bada w ród uczniów i studentów PROJEKT JEST WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO ORAZ BUD ETU PA STWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej DIAGNOZA w ramach EDUKACJI Europejskiego I RYNKU Funduszu PRACY Społecznego NA L SKU Nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego Szanowni Pa stwo, Firma Wap-Tour aktualnie prowadzi wieloaspektowe badania rynku pracy i edukacji we wszystkich powiatach województwa l skiego. Cz bada realizowanych jest w szko ach rednich zawodowych i na uczelniach wy szych znajduj cych si w województwie l skim. pod redakcją Niniejszy kwestionariusz ankiety adresowany jest do uczniów ostatnich Antoniego Augustyna, Leszka A. Gruszczyńskiego, Rafała Mustera klas szkó rednich zawodowych w bie cym roku. Uprzejmie prosimy o wzi cie udzia u w badaniach, których wyniki pos u m.in. w dostosowywaniu kierunków kszta cenia do zmieniaj cego si zapotrzebowania na kwalifikacje zasobów ludzkich w uk adzie regionu, jak i na poziomie poszczególnych, lokalnych rynków pracy. Badania s wspó finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Diagnoza Spo ecznego. edukacji i rynku pracy Jednocze nie informujemy, e badania ankietowe s anonimowe, a ich wyniki zostan przedstawione w zbiorczych raportach. w województwie śląskim Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas. Koordynator ds. bada Raport z badań realizowanych Dr in. Piotr Wcis o w ramach projektu Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku Bukowina Tatrza ska, ul. Ko ciuszki 120, tel. (18) O/Bytom Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel./fax Biuro Projektu : Jastrz bie Zdrój, ul. Armii Krajowej 1, tel/fax Katowice Jastrzębie Zdrój 2010 raport.indd :42:53

2 Uczniowie szkó ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa l skiego wobec zmian na rynku pracy 5. Aneks kwestionariusze ankiet wykorzystane podczas bada w ród uczniów i studentów Diagnoza eduk acji i r ynku prac y na Śląsku PROJEKT JEST WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO ORAZ BUD ETU PA STWA w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa Priorytetu: DIAGNOZA IX Rozwój EDUKACJI wykształcenia I RYNKU PRACY i kompetencji NA L SKU w regionach Działanie 9.3: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego RECENZENCI: prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz dr Konrad Tausz ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Antoni Augustyn Leszek A. Gruszczyński Rafał Muster KOREKTA: Magdalena Stec Raport z badań realizowanych w ramach projektu Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku PROJEKT OKŁADKI I PRZYGOTOWANIE DO DRUKU: Biuro Projektu : Jastrz bie Zdrój, ul. Armii Krajowej 1, tel/fax KAGA-DRUK Szanowni Pa stwo, Firma Wap-Tour aktualnie prowadzi wieloaspektowe badania rynku pracy i edukacji we wszystkich powiatach województwa l skiego. Cz bada realizowanych jest w szko ach rednich zawodowych i na uczelniach wy szych znajduj cych si w województwie l skim. Niniejszy kwestionariusz ankiety adresowany jest do uczniów ostatnich klas szkó rednich zawodowych w bie cym roku. Uprzejmie prosimy o wzi cie udzia u w badaniach, których wyniki pos u m.in. w dostosowywaniu kierunków kszta cenia do zmieniaj cego si zapotrzebowania na kwalifikacje zasobów ludzkich w uk adzie regionu, jak i na poziomie poszczególnych, lokalnych rynków pracy. Badania s wspó finansowane ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego. Jednocze nie informujemy, e badania ankietowe s anonimowe, a ich wyniki zostan przedstawione w zbiorczych raportach. Z góry dzi kujemy za wzi cie udzia u w badaniach i po wi cony czas. Koordynator ds. bada Dr in. Piotr Wcis o Bukowina Tatrza ska, ul. Ko ciuszki 120, tel. (18) O/Bytom Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98, tel./fax WYDAWCA: Drukarnia i Wydawnictwo KAGA-DRUK Katowice, ul. Sarmacka 7, tel , DRUK: Drukarnia i Wydawnictwo KAGA-DRUK Katowice Jastrzębie Zdrój 2010 ISBN Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie w nakładzie 5000 egz. raport.indd :42:54

3 Spis treści Wstęp...7 Część I Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa śląskiego wobec zmian na rynku pracy 1. Wstęp i założenia metodologiczne badań uczniów oraz studentów Cechy społeczno-demograficzne respondentów Charakterystyka badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych Charakterystyka badanych uczniów szkół średnich Charakterystyka badanych studentów wyższych uczelni Analiza zgromadzonego materiału empirycznego Motywy wyboru kierunku kształcenia Sukces życiowy w opiniach badanych Strategie zachowania w sytuacji braku pracy Plany edukacyjne i zawodowe respondentów Opinie na temat czynników ułatwiających znalezienie pracy młodym osobom Ocena poziomu dostępności do usług poradnictwa zawodowego Proces dostosowywania kwalifikacji zawodowych do popytu rynkowego Mobilność przestrzenna badanych Oczekiwania pracodawców wobec kandydatów do pracy w opiniach badanych Opinie badanych na temat praktyk zawodowych Opinie badanych na temat dostępu w szkole/na uczelni do pracowni komputerowej, Internetu i pracowni językowej Opinie respondentów na temat wybranych aspektów kształcenia Zakończenie Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół średnich Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród studentów Spis tabel i wykresów raport.indd :42:54

4 Część II System edukacji wobec zmian na rynku pracy w opiniach zarządzających szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne Badania przeprowadzone wśród dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Charakterystyka badanych szkół Analiza zgromadzonego materiału empirycznego Badania przeprowadzone wśród osób zarządzających wyższymi uczelniami Charakterystyka badanych uczelni Analiza zgromadzonego materiału empirycznego Zakończenie Spis tabel i wykresów Część III Diagnoza rynku pracy w opiniach przedsiębiorców 1. Wprowadzenie Ogólna charakterystyka badanych podmiotów Zatrudnianie pracowników Zatrudnianie absolwentów Ocena przygotowania absolwentów Szkolenia i planowanie kariery pracowników Zakończenie Spis tabel i wykresów raport.indd :42:54

5 Część IV System edukacji a rynek pracy województwa śląskiego w opiniach przedstawicieli publicznych służb zatrudnienia 1. Wstęp i zagadnienia metodologiczne Analiza zebranego materiału empirycznego Problemy dostosowania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy Dostępność do informacji o rynku pracy Poszukiwane zawody, kwalifikacje i kompetencje na współczesnym rynku pracy Analiza rynków pracy na poziomie poszczególnych podregionów województwa śląskiego w opiniach badanych Powiatowych Urzędów Pracy Zakończenie Spis tabel i wykresów Aneks Kwestionariusze wykorzystane podczas badań raport.indd :42:54

6 raport.indd :42:54

7 Wstęp Prezentowana praca zawiera wyniki wielopłaszczyznowego projektu badawczego Diagnoza edukacji i rynku pracy na Śląsku. Badania realizowane w okresie od 1 stycznia 2009 do 30 czerwca 2010 roku współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3: Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego). Głównym celem badań była próba zdiagnozowania poziomu zbieżności pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorców a ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych uczelni z województwa śląskiego. Dynamicznie następujące zmiany w obszarze rynku pracy są jednym z powodów problemów dostosowywania kierunków i treści kształcenia do rzeczywistego popytu na kompetencje zasobów ludzkich. Skutkuje to m.in. wzrostem wskaźników bezrobocia w szczególności wśród absolwentów szkół i uczelni. Projekt miał również odpowiedzieć na pytania dotyczące kwalifikacji i umiejętności szczególnie pożądanych na współczesnym rynku pracy, a także wskazać kompetencje, na które będzie popyt w perspektywie kilku najbliższych lat. Wypracowana na potrzeby realizacji projektu metodologia badań zakładała dotarcie do czterech grup respondentów na obszarze województwa śląskiego: 3840 uczniów i studentów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych lub w ramach studiów I bądź II stopnia; 96 osób zarządzających szkołami ponadgimnazjalnymi i wyższymi uczelniami; 31 przedstawicieli kadry zarządzającej publicznymi służbami zatrudnienia w województwie śląskim; 3200 przedsiębiorców. Publikacja prezentująca wyniki badań składa się z czterech zasadniczych części. W części pierwszej Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa śląskiego wobec zmian na rynku pracy opisano plany zawodowe i edukacyjne młodzieży, potencjalne strategie zachowania w sytuacji braku pracy, sposoby poszukiwania pracy oraz oczekiwania finansowe względem podejmowanego zatrudnienia. Uczniowie i studenci oceniali jakość i przydatność praktyk zawodowych. Próbowano także poznać opinie uczniów i studentów na temat możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, diagnozowano dostępność do doradców zawodowych i motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. raport.indd :42:54

8 Część druga System edukacji wobec zmian na rynku pracy w opiniach zarządzających szkołami ponadgimnazjalnymi oraz uczelniami to próba diagnozy barier dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Analizie poddano także opinie dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych oraz rektorów wyższych uczelni dotyczące mocnych i słabych stron absolwentów kończących ich szkoły bądź uczelnie. Tę grupę respondentów pytano również m.in. o szanse ich absolwentów na rynku pracy na znalezienie zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Natomiast w części trzeciej Diagnoza rynku pracy w świetle przeprowadzonych badań wśród przedsiębiorców zwrócono uwagę na kwestię popytu na kwalifikacje zasobów ludzkich w perspektywie najbliższych lat. Ponadto analizowano m.in. opinie przedsiębiorców o przygotowaniu absolwentów do pełnienia roli pracownika. Akcentowano też możliwości rozwoju kwalifikacji zawodowych wśród osób zatrudnionych w badanych przedsiębiorstwach. Publikację zamyka część czwarta System edukacji a rynek pracy województwa śląskiego w opiniach publicznych służb zatrudnienia, w której przedstawiono opinie dyrektorów urzędów pracy dotyczące sposobów i barier dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb współczesnego rynku pracy. Ponadto diagnozowano aktualną sytuację na rynku pracy i przewidywane trendy zmian, identyfikowano branże, które obecnie odgrywają najistotniejszą rolę na lokalnym rynku pracy, oraz te, które w największym stopniu potencjalnie przyczyniłyby się do jego rozwoju. Oprócz tego, opierając się na opiniach osób zarządzających publicznymi służbami zatrudnienia, opisano mocne i słabe strony poszczególnych rynków pracy oraz zaobserwowane pozytywne i negatywne zmiany. Wyniki badań empirycznych mają charakter aplikacyjny i mogą zostać praktycznie wykorzystane przez szkoły i uczelnie w procesie dostosowywania kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dla instytucji rynku pracy wyniki analiz mogą stanowić podstawę planowania działań aktywizujących zasoby ludzkie na rynkach lokalnych. Natomiast jednostki samorządowe prezentowany materiał mogą wykorzystać przy tworzeniu/modyfikacji dokumentów strategicznych związanych z kwestiami zatrudnienia i przedsiębiorczości. Jednakże co należy wyraźnie podkreślić aby trafnie identyfikować kierunki rozwoju zmiennego rynku pracy, należy prowadzić jego cykliczne, powtarzalne analizy. Podsumowanie odbyło się na konferencji bilansującej rezultaty projektu, zrealizowanej 25 maja 2010 roku w Jastrzębiu Zdroju. Redaktorzy raport.indd :42:54

9 CZĘŚĆ I UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ STUDENCI Z OBSZARU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WOBEC ZMIAN NA RYNKU PRACY Raport z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 3840 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów ze szkół i uczelni województwa śląskiego Rafał Muster Instytut Socjologii Uniwersytet Śląski w Katowicach 9 raport.indd :42:54

10 10 raport.indd :42:54

11 1. Wstęp i założenia metodologiczne badań uczniów oraz studentów Na etapie formułowania założeń badań ankietowych uczniów kończących szkoły zawodowe i średnie oraz studentów ostatnich lat studiów przyjęto, że przebadanych zostanie łącznie 3840 osób kształcących się w szkołach ponadgimnazjalnych/wyższych uczelniach województwa śląskiego. Materiał empiryczny gromadzony był przez przeszkolonych ankieterów w okresie od maja 2009 do marca 2010 roku zastosowano technikę standaryzowanej ankiety audytoryjnej. Kwestionariusze były rozdawane podczas zajęć dydaktycznych uczniom/studentom, a po ich wypełnieniu zbierane przez ankieterów. Standaryzowany kwestionariusz ankiety składał się z trzech części. Część pierwsza formalno-ewidencyjna informowała respondentów o głównych celach badań. W części drugiej zasadniczej części kwestionariusza postawiono kształcącym się respondentom 28 pytań. Pytania miały charakter zamknięty i półotwarty, część pytań zadano w formie tabel. Kwestionariusz ankiety kończył się metryczką, w której pytano respondentów m.in. o kierunek kształcenia, szkołę, płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Zgodnie z przyjętymi założeniami udało się przeankietować łącznie 3840 osób kształcących się w ostatnich klasach szkół ponadgimnazjalnych (zawodowych i średnich) oraz wyższych (studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia uczelni państwowych i niepublicznych). Łącznie przeankietowano 1036 uczniów zasadniczych szkół zawodowych, 1818 uczniów szkół średnich oraz 986 studentów wyższych uczelni. Badania przeprowadzone wśród uczniów i studentów kształcących się w szkołach oraz uczelniach województwa śląskiego miały pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na kilka podstawowych pytań badawczych. Starano się m.in. poznać plany zawodowe i edukacyjne respondentów, potencjalne strategie zachowania w sytuacji braku pracy, sposoby poszukiwania pracy, oczekiwania finansowe względem pierwszej pracy. Oceniano jakość i przydatność praktyk zawodowych. Próbowano również poznać opinie uczniów i studentów na temat możliwości podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie, diagnozowano poziom dostępu do doradców zawodowych, a także motywację do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Następnie zgromadzony materiał empiryczny w oparciu o technikę ankiety audytoryjnej został zakodowany. Utworzona baza danych z zakodowanych 11 raport.indd :42:54

12 3840 kwestionariuszy ankiet była podstawą do dokonania obliczeń statystycznych i ukazania korelacji zmiennych. Oddzielne dane w raporcie pobadawczym przedstawiono dla trzech różnych respondentów: uczniów szkół zawodowych, uczniów szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni. 2. Cechy społeczno-demograficzne respondentów W niniejszym podrozdziale dokonano charakterystyki badanych uczniów zasadnich szkół zawodowych i szkół średnich oraz studentów wyższych uczelni z województwa śląskiego. Do podstawowych zmiennych różnicujących respondentów (oprócz poziomu pobierania przez nich nauki: zawodowy, średni, wyższy) zaliczono: miejsce zamieszkania, miejscowość, w której pobierana jest nauka, płeć, rok urodzenia, kierunek kształcenia, rodzaj szkoły. W części metryczkowej kwestionariusza ankiety uczących się respondentów pytano również o sytuację materialną, a także o to, czy wśród członków ich najbliższej rodziny znajdują się osoby bezrobotne Charakterystyka badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych Analiza odpowiedzi uczniów zasadniczych szkół zawodowych identyfikujących ich miejsce zamieszkania wykazała, że najczęściej wskazywano na gminę wiejską (17,7%), miasto od 50,1 do 100 tys. mieszkańców oraz gminę miejsko- -wiejską (12,0%). Zatem okazało się, że niemal co trzeci respondent pobierający naukę w zasadniczej szkole zawodowej mieszka w gminie wiejskiej lub miejsko- -wiejskiej. Jedynie 3,6% badanych uczniów szkół zawodowych mieszka w dużych miastach województwa śląskiego, których liczba mieszkańców przekracza 200,1 tys. osób. Jednocześnie należy zaznaczyć, że co czwarty z tej grupy respondentów w części metryczkowej nie wskazał miejsca zamieszkania (tabela 1). 12 raport.indd :42:54

13 Tabela 1 Miejsce zamieszkania badanych uczniów szkół zawodowych Miejsce zamieszkania N % gmina wiejska ,7 gmina miejsko-wiejska ,0 miasto do 25 tys. mieszkańców 85 8,2 miasto od 25,1 do 50 tys. mieszkańców 99 9,6 miasto od 50,1 do 100 tys. mieszkańców ,5 miasto od 100,1 do 200 tys. mieszkańców 91 8,8 miasto powyżej 200,1 tys. mieszkańców 37 3,6 nie podano ,6 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W kolejnej tabeli (nr 2) przedstawiono wykaz miejscowości, w których kształcą się badani uczniowie szkół zawodowych z województwa śląskiego. Tabela 2 Miejscowość, w której pobierana jest nauka przez badanych uczniów szkół zawodowych Miejscowość N % Będzin 77 7,6 Bieruń 40 4,0 Cieszyn 74 7,3 Czechowice-Dziedzice 11 1,1 Czerwionka-Leszczyny 14 1,4 Częstochowa 17 1,7 Dąbrowa Górnicza 29 2,9 Gliwice 33 3,3 Jastrzębie Zdrój ,2 Jaworzno 37 3,7 Kłobuck 70 7,0 Knurów 37 3,7 Koniecpol 67 6,7 Mikołów 34 3,4 Pszczyna 53 5,3 Pyskowice 38 3,8 13 raport.indd :42:54

14 Racibórz 15 1,5 Rybnik ,5 Sosnowiec 15 1,5 Wodzisław Śląski 30 3,0 Żory 52 5,2 nie podano 26 2,6 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W tabeli 3 przedstawiono kierunki kształcenia ankietowanych uczniów szkół zawodowych. Dominowali uczniowie kształcący się w następujących zawodach: kucharz (13,3%), fryzjer (11,7%), mechanik pojazdów samochodowych (11,6%), sprzedawca (8,6%), cukiernik (3,9%), elektryk (3,4%), murarz (3,1%) oraz monter instalacji i urządzeń sanitarnych (3,0%). Łącznie w tych zawodach kształciło się niemal 60% badanej młodzieży szkół zawodowych. Tabela 3 Kierunki kształcenia ankietowanych uczniów szkół zawodowych Kierunki kształcenia N % kucharz ,3 fryzjer ,7 mechanik pojazdów samochodowych ,6 sprzedawca 89 8,6 cukiernik 40 3,9 elektryk 35 3,4 murarz 32 3,1 monter instalacji i urządzeń sanitarnych 31 3,0 górnik 28 2,7 mechanik automatyki 27 2,6 monter elektronik 22 2,1 operator obrabiarek stosowanych numerycznie 21 2,0 krawiec 20 1,9 monter maszyn 20 1,9 piekarz 20 1,9 posadzkarz 20 1,9 blacharz samochodowy 17 1,6 14 raport.indd :42:54

15 stolarz 15 1,4 elektromechanik pojazdów samochodowych 14 1,3 mechanik 14 1,3 ślusarz 14 1,3 rzeźnik wędliniarz 10 0,9 lakiernik samochodowy 8 0,8 ogrodnik 6 0,6 spawacz 4 0,4 malarz tapeciarz 3 0,3 rolnik 3 0,3 elektronik 1 0,1 fotograf 1 0,1 hydraulik 1 0,1 nie podano ,9 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Badania wśród uczniów zasadniczych szkół zawodowych zostały przeprowadzone w następujących placówkach edukacyjnych: Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu (N=40); Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach (N=14); Zespół Szkół w Pyskowicach (N=38); Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach (N=33); Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (N=15); Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej (N=29); Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie (N=17); Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach (N=4); Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju (N=35); Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Rybniku (N=57); Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu (N=3); Zespół Szkół nr 1 w Będzinie (N=27); Zespół Szkół nr 1 w Kłobucku (N=70); Zespół Szkół nr 1 w Żorach (N=52); Zespół Szkół nr 2 w Będzinie (N=35); Zespół Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju (N=30); Zespół Szkół nr 5 w Rybniku (N=50); 15 raport.indd :42:54

16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jaworznie (N=37); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu (N=67); Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubrań w Sosnowcu (N=12); Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie (N=7); Zespół Szkół Technicznych w Cieszynie (N=74); Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie (N=34); Zespół Szkół Technicznych w Rybniku (N=22); Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (N=7); Zespół Szkół Zawodowych w Będzinie (N=17); Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju (N=73); Zespół Szkół Zawodowych w Pszczynie (N=46); Zespół Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim (N=30); Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (N=37). Biorąc pod uwagę płeć ankietowanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych, okazało się, że w próbie przeważali mężczyźni, którzy stanowili 65,3% ogółu badanych. Udział kobiet kształtował się na poziomie 27,6% (tabela 3). Tabela 4 Płeć badanych uczniów szkół zawodowych Płeć N % kobiety ,6 mężczyźni ,3 nie podano 74 7,1 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W tabeli 5 przedstawiono z kolei rok urodzenia badanych uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Dominowały osoby urodzone w 1990 roku (48,3%), niemal 20% respondentów stanowiły osoby urodzone w 1989 roku, podobny odsetek uczniów urodził się w 1991 roku. 16 raport.indd :42:54

17 Tabela 5 Rok urodzenia badanych uczniów szkół zawodowych Rok urodzenia N % 1987 i wcześniej 6 0, , , , , , i później 2 0,2 nie podano 94 9,1 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W części metryczkowej uczniów zasadniczych szkół zawodowych pytano także o opinie na temat swojej sytuacji materialnej. Okazało się, że niemal 72% z tej grupy respondentów swoją sytuację materialną postrzega na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Niemal 10% tę sytuację ocenia jako złą, a jedynie 1,9% jako bardzo złą (tabela 6). Tabela 6 Opinie badanych uczniów szkół zawodowych na temat ich sytuacji materialnej Sytuacja materialna N % bardzo dobra ,8 dobra ,9 zła 103 9,9 bardzo zła 20 1,9 trudno powiedzieć 70 6,8 nie podano 100 9,7 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Kolejnym pytaniem było to, czy respondenci obecnie bądź kiedykolwiek pracowali, otrzymując za to gratyfikację finansową. Okazało się, że wyraźna większość uczniów szkół zawodowych (71,4%) wykonywała już pracę, za którą otrzymywała pieniądze. Jeżeli chodzi o aktualne wykonywanie pracy, to połowa 17 raport.indd :42:55

18 z grupy badanych uczniów szkół zawodowych (50,2%) nie pracuje. Co dziesiąty uczeń (10,5%) pracuje na pełny etat, a 8,9% ogółu na część etatu. Natomiast 17,6% uczniów przyznało się do wykonywania pracy, ale bez jakiejkolwiek formalnej umowy. Niewielki odsetek uczniów (1,4%) prowadzi własną działalność gospodarczą (tabela 7). Tabela 7 Podział uczniów szkół zawodowych ze względu na wykonywanie pracy (w %) Wskazania % tak, pracuję na pełny etat 10,5 tak, pracuję na część etatu 8,9 tak, pracuję dorywczo na umowę 9,7 tak, pracuję dorywczo bez umowy 17,6 prowadzę działalność gospodarczą 1,4 nie, nie pracuję 50,2 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Respondentów w części metryczkowej zapytano również o to, czy wśród ich najbliższych członów rodziny są osoby bezrobotne. Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału badawczego wykazała, że w rodzinie niemal co trzeciego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej znajdują się osoby bezrobotne. Najczęściej były to matki badanych (18,3%), rodzeństwo (9,3%). Niespełna 5% ankietowanych uczniów szkół zawodowych wskazało, że osobami bezrobotnymi są ich ojcowie Charakterystyka badanych uczniów szkół średnich Szczegółowa analiza zgromadzonego materiału empirycznego wykazała, że niemal co czwarty spośród badanych uczniów szkół średnich (24,1%) mieszka w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej. Prawie 17% respondentów kształcących się w szkołach średnich w części metryczkowej kwestionariusza ankiety nie określiło miejsca zamieszkania, pozostałe 59% ankietowanych zamieszkuje obszar miast, z czego najczęściej (15,6%) wskazywano na miasta liczące od 50,1 do 100 tys. mieszkańców (tabela 8). 18 raport.indd :42:55

19 Tabela 8 Miejsce zamieszkania badanych uczniów szkół średnich Miejsce zamieszkania N % gmina wiejska ,9 gmina miejsko-wiejska 133 7,2 miasto do 25 tys. mieszkańców 163 9,0 miasto od 25,1 do 50 tys. mieszkańców 150 8,3 miasto od 50,1 do 100 tys. mieszkańców ,6 miasto od 100,1 do 200 tys. mieszkańców ,1 miasto powyżej 200,1 tys. mieszkańców ,0 nie podano ,9 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Kolejna tabela (nr 9) przedstawia podział badanej młodzieży kształcącej się w średnich szkołach województwa śląskiego ze względu na miejscowość, w której pobierana jest nauka. Tabela 9 Miejscowość, w której pobierana jest nauka przez badanych uczniów szkół średnich Miejscowość N % Będzin 5 0,3 Bielsko-Biała 49 2,7 Bytom 110 6,1 Chorzów 41 2,3 Cieszyn 32 1,7 Czechowice-Dziedzice 49 2,7 Czerwionka-Leszczyny 50 2,8 Częstochowa 123 6,7 Jastrzębie Zdrój 29 1,8 Kalety 18 1,0 Katowice 72 4,0 Lubliniec 60 3,3 Mysłowice 110 5,8 Myszków 60 3,3 Pawłowice 5 0,3 19 raport.indd :42:55

20 Piekary Śląskie 70 3,9 Pszczyna 129 7,1 Ruda Śląska 77 4,2 Siemianowice Śląskie 77 4,2 Sosnowiec 70 3,9 Świętochłowice 40 2,2 Tarnowskie Góry 68 3,7 Tychy 80 4,4 Wodzisław Śląski 17 0,9 Zabrze 52 2,9 Zawiercie 61 3,4 Złoty Potok 58 3,2 Żory 52 2,9 Żywiec 121 6,4 nie podano 35 1,9 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. W następnej tabeli (nr 10) zaprezentowano kierunki kształcenia badanych uczniów szkół średnich z województwa śląskiego. Dominowały osoby kończące szkoły średnie w następujących zawodach: technik ekonomista (12,8%), technik mechanik (6,6%), technik mechanik pojazdów samochodowych (6,4%), technik architektury krajobrazu (6,4%), technik informatyk (6,1%), technik żywienia i gospodarstwa domowego (4,7%), technik budownictwa (4,0%), technik elektronik, a także technik ochrony środowiska (3,0%). W badaniach uczestniczyły również osoby kończące licea ogólnokształcące uczniowie ci stanowili 7,2% ogółu respondentów ze szkół średnich. W sumie w wymienionych powyżej zawodach (razem z uczniami liceów ogólnokształcących) kształci się ponad 60% ankietowanych. 20 raport.indd :42:55

21 Tabela 10 Kierunki kształcenia ankietowanych uczniów szkół średnich Kierunki kształcenia N % technik ekonomista ,8 liceum ogólnokształcące 131 7,2 technik mechanik 120 6,6 technik mechanik pojazdów samochodowych 116 6,4 technik architektury krajobrazu 116 6,4 technik informatyk 110 6,1 technik żywienia i gospodarstwa domowego 85 4,7 technik budownictwa 72 4,0 technik elektronik 55 3,0 technik ochrony środowiska 54 3,0 technik kucharz 53 2,9 technik analityk 48 2,6 technik logistyk 46 2,5 technik górnictwa 43 2,4 technik informatyk 42 2,3 technik geodeta 42 2,3 technik elektryk 37 2,0 technik mechatronik 36 2,0 przysposobienie obronne 32 1,8 technik hotelarz 30 1,7 technik hotelarz 20 1,1 technik obsługi ruchu turystycznego 20 1,1 technik agrobiznesu 20 1,1 technik rachunkowości 20 1,1 technik teleinformatyk 18 1,0 technik mechanik maszyn i urządzeń przem. 17 0,9 technik transportu kolejowego 16 0,9 technik ogrodnik 15 0,8 technik ogrodnik 15 0,8 technik technologii żywności 15 0,8 technik teleinformatyk 15 0,8 technik handlowiec 13 0,7 ratownik medyczny 12 0,7 technik organizacji usług gastronomicznych 12 0,7 21 raport.indd :42:55

22 technik cyfrowych procesów graficznych 11 0,6 technik elektryk 10 0,6 technik przetwórstwa tworzyw sztucznych 4 0,2 masażysta 2 0,1 technik rolnik 2 0,1 nie podano 59 3,2 suma ,0 Źródło: badania własne Wap-Tour Sp. z o.o. Badania wśród uczniów szkół średnich zostały przeprowadzone w następujących placówkach edukacyjnych: II Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie (N=16); II Liceum Ogólnokształcące w Wodzisławiu Śląskim (N=17); III Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu Zdroju (N=19); V Liceum Ogólnokształcące w Katowicach (N=32); Liceum Ogólnokształcące i Ekonomiczne w Cieszynie (N=16); Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Pawłowicach (N=5); Państwowe Szkoły Budownictwa w Bytomiu (N=39); Policealne Medyczne Studium Zawodowe w Bielsku-Białej (N=14); Powiatowy Zespół Szkół w Pszczynie (N=77); Szkoła Policealna w Świętochłowicach (N=20); Technikum nr 1 w Lublińcu (N=20); Technikum nr 1 w Mysłowicach (N=36); Technikum nr 2 w Lublińcu (N=40); Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach (N=46); Zespół Szkół w Pszczynie (N=13); Zespół Szkół Budowlano-Informatycznych w Żorach (N=73); Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu (N=40); Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu (N=41); Zespół Szkół Ekonomiczno-Informatycznych w Świętochłowicach (N=20); Zespół Szkół Ekonomicznych w Bytomiu (N=40); Zespół Szkół Elektroniczno-Ekonomicznych w Kaletach (N=18); Zespół Szkół Handlowo-Usługowych w Czechowicach-Dziedzicach (N=28); Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie (N=58); Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w Częstochowie (N=63); 22 raport.indd :42:55

23 Zespół Szkół im. W. Szafera w Złotym Potoku (N=59); Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Sosnowcu (N=56); Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu (N=31); Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu (N=33); Zespół Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdroju (N=10); Zespól Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich (N=41); Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie (N=32); Zespół Szkół nr 2 w Katowicach (N=40); Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie (N=60); Zespół Szkół nr 2 w Piekarach Śląskich (N=29); Zespół Szkół nr 6 w Tychach (N=80); Zespół Szkół Ogólnokształcących im. O. Langego w Zawierciu (N=61); Zespół Szkół Ogrodniczych im. S. Szumca w Bielsku-Białej (N=35); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mysłowicach (N=34); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudzie Śląskiej (N=39); Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Mysłowicach (N=40); Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Rudzie Śląskiej (N=40); Zespół Szkół Rolniczych w Pszczynie (N=7); Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu (N=40); Zespół Szkół Spożywczych w Zabrzu (N=19); Zespól Szkół Techniczno-Usługowych w Siemianowicach Śląskich (N=38); Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach (N=31); Zespół Szkół Technicznych w Chorzowie (N=40); Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (N=22); Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu (N=14); Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Meritum w Siemianowicach Śląskich (N=39); Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach (N=40). Z analizy podziału badanej młodzieży ze względu na kryterium płci wynika, że przeważali mężczyźni (58,4%), udział kobiet w badaniach kształtował się na poziomie 38,3% (tabela 11). 23 raport.indd :42:55

4.2. Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród uczniów. szkół zawodowych...70

4.2. Podsumowanie badań przeprowadzonych wśród uczniów. szkół zawodowych...70 Wstęp...7 Część I Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci z obszaru województwa śląskiego wobec zmian na rynku pracy 1. Wstęp i założenia metodologiczne badań uczniów oraz studentów... 11 2. Cechy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2012 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.)

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) KS.PP.0700/04/08 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. (RAPORT-II CZ.) Wałbrzych, sierpień 2008 Struktura zawodowa absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2009 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2013 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część II Wstęp Poniższy monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Rudzie Śląskiej w roku 2011 - część druga, został

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2015 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2015 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM Powiatowy Urząd Pracy w Białogardzie ul. Świdwińska 21a; 78-200 Białogard tel. (094) 311-31-00 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM RAPORT POWIATOWY ZA 2013 ROK CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA PODLASKA W 2007 ROKU URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ ul. Brzeska, - Biała Podlaska, tel. (-8) 4-8-74, 4-8-68 fax. 4-86-67 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIALSKIM I MIEŚCIE BIAŁA

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PODCZAS POSIEDZENIACZŁONKÓW WRZ W DNIU 8 lutego 2016 r.

WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PODCZAS POSIEDZENIACZŁONKÓW WRZ W DNIU 8 lutego 2016 r. WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ PODCZAS POSIEDZENIACZŁONKÓW WRZ W DNIU 8 lutego 2016 r. 1/2016 2/2016 3/2016 4/2016 5/2016 6/2016 z dnia 08.102.2016 7/2016 8/2016 9/2016 10/2016 11/2016 12/2016 w sprawie wykazu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów

POWIATOWY URZĄD PRACY. w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK. Analiza absolwentów POWIATOWY URZĄD PRACY w Oświęcimiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM W ZA 2010 ROK Analiza absolwentów Oświęcim, lipiec 2011r. Zgodnie z zaleceniami MPiPS związanymi

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

1. Wykres procentowy dokonanych wyborów typów szkół.

1. Wykres procentowy dokonanych wyborów typów szkół. Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gliwicach została przeprowadzona ankieta diagnozująca preferencje i plany zawodowe gimnazjalistów klas III w gimnazjach miasta Knurowa, Gierałtowic, Przyszowic i Paniówek.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa. Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy. Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy - III

Lista rankingowa. Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy. Teraz my - pośrednik i doradca na rynku pracy - III Lista rankingowa Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3460/106/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2012 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Część II Prognostyczna

Część II Prognostyczna POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM Część II - Analiza absolwentów szkół w 2011 roku Sierpień 2012 1 1.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo