Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27"

Transkrypt

1

2 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie 12 Podstawowe wielkości techniczne 14 Działania strategiczne 17 Wiodące projekty realizowane przez MPEC S.A. w Krakowie 20 Taryfa dla ciepła 25 Wizerunek Spółki 26 Strategia na najbliższe lata 29 Rachunek zysków i strat 30 Bilans 32 Rachunek z przepływów pieniężnych 38 Oferta dodatkowych usług 42 Letter of the President of MPEC S.A. w Krakowie 3 Mission of the Company 5 Company s Status 6 Company s Governing Bodies 7 Staff 8 Organization Chart of MPEC S.A. w Krakowie 11 Services of MPEC S.A. w Krakowie 12 Basic Technical Figures 14 Strategic tasks 17 Key Projects realized by MPEC S.A. w Krakowie 20 Tarrif for heat 25 Company's Image 27 Company's strategy 29 Profit and Loss Account 31 Balance 33 Cash Flow 39 An Offer of Additional Service 42

3

4 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu raport z działalności naszego przedsiębiorstwa, które w 2013 roku obchodziło jubileusz 60-lecia swojego powstania. Zaczęło się skromnie, latem 1953 roku, od przejęcia kilkunastu lokalnych kotłowni i kilkunastu kilometrów sieci ciepłowniczych, głównie na terenie krakowskiej Nowej Huty. Nie zabrakło typowych dla tego okresu problemów: złe warunki pracy, trudności w pozyskaniu pracowników, wysłużone urządzenia, słaba baza transportowa. Rozwój przestrzenny przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych lat cechował się niezwykłą dynamiką, tak dużą, iż w latach siedemdziesiątych planiści przyjmowali, że jeszcze przed końcem XX wieku w mocy firmy pozostawać będzie ponad MW, a obsługiwać ją będzie 4 tysiące pracowników. Dzisiaj, po sześćdziesięciu latach, moc sprzedana odbiorcom wynosi około MW, a Spółka zatrudnia 721 pracowników. Liczby mniejsze, ale lepsze proporcje. Kraków też nie stał się tak duży jak prognozowali planiści, ale jest wciąż magiczny i ciepły. Ciepły duchem i ciepłem dostarczanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jakże jednak inne od tego sprzed sześćdziesięciu, pięćdziesięciu, czterdziestu... lat. Obecnie MPEC to nowoczesna, na prawdziwie europejskim poziomie firma, korzystająca z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych, w pełni ekologiczna. Dbałość o klientów wyrażana jest ich dobrymi opiniami na temat naszych usług. Potwierdzają to badania Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa oraz liczne nagrody i wyróżnienia, a przede wszystkim rosnąca liczba nowych odbiorców. Jest ich już blisko 5 tysięcy. Sukcesywnie rozbudowywana sieć ciepłownicza przekroczyła w 2013 roku kolejną setkę i wynosi ponad 800 km. Udział ciepłej wody użytkowej w strukturze sprzedaży z roku na rok powiększa się. Obecnie stanowi prawie 10% mocy sprzedanej odbiorcom. Spółka od lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji. Rok 2013 był szczególny, gdyż w listopadzie została podjęta uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Wymusza ona na właścicielach i zarządcach nieruchomości likwidację palenisk węglowych w ciągu najbliższych 5 lat. Ten odgórny nakaz powoduje, że nasz rynek zbytu może znacznie szybciej się powiększyć. Stanowi to jednak duże wyzwanie organizacyjne oraz finansowe dla całego przedsiębiorstwa. Dziękuję za zaufanie Klientom korzystającym z naszych usług, a wszystkim Pracownikom Spółki za zaangażowanie i profesjonalizm. Zachęcam Państwa do lektury raportu. Podstawowe wielkości rzeczowe i finansowe przytoczone w raporcie pozwalają mi z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż diamentowe gody mogliśmy świętować zasłużenie. Jesteśmy również dumni, że powierzono nam ogrzewanie w tak ważnym miejscu na świecie, jakim jest Kraków. Z poważaniem Zdzisława Głód Prezes Zarządu MPEC S.A. 4 LIST PREZES MPEC S.A. W KRAKOWIE

5 Letter of the President of MPEC S.A. w Krakowie Dear Sirs and Madams, I have the pleasure to present you with the annual report of our company's activity which had its 60th anniversary in It all started on a modest note, in the summer of 1953 from acquiring over a dozen local boiler-rooms and over a dozen kilometers of heating networks, mainly in the area of Nowa Huta. We did not avoid typical problems for those times: bad working conditions, difficulty with obtaining employees, worn out equipment, poor transport possibilities. The company's spatial development in the following years featured such high dynamics that city planners of the 70's estimated that even before the end of 20th century the company would have distributed more than MW and would have been maintained by employees. Today, 60 years later, the power sold to the clients has reached about MW and the company employs 721 workers. The numbers are smaller, but the proportions - better. Kraków has not grow as much as the planners had predicted, but it is still magical and warm with its spirit and the heat supplied by Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. However, the latter also differs greatly from the same heat from sixty, fifty or forty years ago... Currently, MPEC is a modern, truly European-standard company, making use of state-of-the-art technical and technological solutions. It is fully ecological. Our care for the clients is best expressed by their favorable opinions on our services. This is evidenced by the survey "Communal services as viewed by inhabitants of Kraków" as well as numerous prizes and accomplishments, and, primarily, growing number of new clients. There are almost of them already. Our successfully developed heating network broke another hundred kilometers in 2013 and is now 800 km long. Participation of domestic hot water in sales structure keeps growing year by year. Currently, it constitutes almost 10% of power sold to our clients. The company has been carrying out activities aiming at reducing low emission for many years was special as in November an Act was passed by Sejmik Województwa Małopolskiego on specifying types of fuel allowed to be used in the area of Gmina Miejska Kraków. It forces owners and managers of real estate to liquidate coal-fired furnaces within the next 5 years. This resolution makes it possible for our market to increase even more rapidly. However, this becomes a large organisational and financial challenge to the company. I would like to thank all Clients who use our services, and thank all Employees of the Company for their involvement and professionalism. I invite you to get familiar with this report. Basic financial and substantive data included allow me to state it with full responsibility that our "Diamond anniversary" deserved the celebration. We are also proud we were given responsibility of heating such important place in the world as Kraków. Sincerely, Zdzisława Głód President of the Management Board of MPEC S.A. w Krakowie LETTER OF THE PRESIDENT OF MPEC S.A. W KRAKOWIE 5

6 Misja spółki Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez niezawodne zapewnienie oczekiwanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz optymalnej temperatury ciepłej wody użytkowej. Działając na rynku ciepłowniczym, nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o jakość oraz ochronę środowiska naturalnego. /// Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oparta jest na 60-letnim doświadczeniu w dostawie energii cieplnej do mieszkań, przedsiębiorstw oraz instytucji na terenie Krakowa i Skawiny. Energia wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji i innych specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich. Zakres usług Spółki obejmuje: przesyłanie i dystrybucję nośnika ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, produkcję ciepłej wody i pary w ponad stu kotłowniach lokalnych i jednej osiedlowej, remonty i modernizacje sieci i urządzeń ciepłowniczych, przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzenie i współudział w inwestycjach ekologicznych i energooszczędnych, produkcję kompaktowych węzłów ciepłowniczych dla instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji i klimatyzacji. MPEC S.A. w Krakowie jest przedsiębiorstwem stosującym najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne. Efektem systematycznie prowadzonej modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego jest sprawna dostawa energii cieplnej dla odbiorców oraz poprawa stanu powietrza w mieście. Otrzymane Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, nagroda Panteon Polskiej Ekologii oraz Światowa Nagroda Klimatyczna dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej, przyznawana pod patronatem Międzynarodowej Agencji Energii, świadczą o tym, że działania firmy prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ograniczającego ingerencję w środowisko naturalne. 6 MISJA SPÓŁKI

7 Mission of the Company It is the mission of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie to satisfy the customers needs by guaranteeing them efficient and comfortable warmth in their rooms and appropriate temperature of running water. As we have been active on the market for dozens of years, we offer our customers comprehensive and expert service and always pay attention to quality and natural environment protection. /// Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie is an enterprise with 60 years of experience at providing services of supplying heat to households, companies and institutions located in Kraków and Skawina. We supply heat to our customers for the purpose of warming, preparing domestic hot water, air-conditioning, ventilation and other specific technological purposes, such as heating football pitches. The scope of our services includes: sending and distributing heat carrier in municipal heating network, producing hot water and steam in local boiler-rooms, renovation and modernization of network and heating equipment, connecting new consumers to municipal heating network, onducting and cooperation in ecological and energysaving investments, production of compact heat transfer stations for central heating installation (c.o.), hot domestic water (c.w.u.), ventilation and air-conditioning. We are a company which makes use of cutting-edge technologies and organisational solutions. As a result of systematic modernization of heating system, we are able to efficiently provide heat supply to our consumers and improve the city s air quality. The ISO 9001 and standards we have obtained and kept, the prizes we have received (Panteon Polskiej Ekologii, as well as World Climate Award for Urban Thermal Energy Systems awarded under the auspices of International Energy Agency in cooperation with Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji all prove that our action contribute to sustainable growth, such that limits interference in natural environment. MISSION OF THE COMPANY 7

8 3Statut spółki /// Company Status Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie działa nieprzerwanie od 1953 roku. Po czterdziestu latach działalności zostało przekształcone z przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7609/96). Spółka działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą Nr 3/MPEC/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, z wprowadzoną zmianą w zakresie PKD uchwałą Nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. MPEC S.A. in Kraków was created through transforming a communal enterprise into one-man joint stock company of the city of Kraków under deed from 30 December 1993 (Rep. A), including transformation deed and Company s statute. The trans formation was conducted under art. 5 1 p. 1 of Act from 13 July 1990 on privatization of state enterprises (Journal of Laws, 1990 no. 51 item 298, as amended). By the decision of the District Court for Kraków-Śródmieście, Division VI of Economy and 31st of December 1993, MPEC Kraków has been removed from the register of state enterprises and on the same day entered into the Commercial Register as a joint stock company. As a result of the transformation, the created Company acquired all right and obligations of the former state enterprise. On 30th October 2001, the Company was entered into the National Court Register under no By the notarial Act dated 28th of August 1996 (Rep. No. A 6711/96) the City of Kraków, as the sole shareholder of the Company, presented an in-kind contribution of 100% shares of the Company to the Krakowski Holding Komu nalny S.A. On 25th September 1996 an agreement on the establishment of the Capital Tax Group was made between KHK S.A. as a parent company and Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S.A. and Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o. as subsidiaries (Rep. No. A 7609/96). The company operates under the statute approved by the Extraordinary General Meeting of MPEC SA Kraków with a resolution No. 3/MPEC/2006 of 9th of May 2006, incorporating the change in the PKD Resolution No. 16/MPEC/2009 of 12 November STATUT SPÓŁKI /// COMPANY STATUS

9 Władze Spółki /// Company's Governing Bodies Walne Zgromadzenie General Shareholders Meeting Funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Prezydent Miasta Krakowa. The function of the General Shareholders Meeting is exercised by the Mayor of Kraków. Rada Nadzorcza Do Rada Nadzorcza pracowała w składzie: Supervisory Board Until the composition of the Supervisory Board was: Zdzisława Głód Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Andrzej Matyja Jacek Rzeszutek Jan Sady Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Andrzej Matyja Jacek Rzeszutek Jan Sady Chairman of the Supervisory Board Vice-Chairman of the Supervisory Board Secretary of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Od w skład Rady Nadzorczej wchodzą: From the composition of the Supervisory Board was: Marek Mazurek Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Artur Półtorak Jacek Rzeszutek Jan Sady Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Andrzej Matyja Jacek Rzeszutek Jan Sady Chairman of the Supervisory Board Vice-Chairman of the Supervisory Board Secretary of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Skład Zarządu W 2012 roku Zarząd MPEC S.A. w Krakowie tworzyli: Management Board In 2012 the Management Board was as follows: Witold Warzecha Zdzisława Głód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Marek Mazurek Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji, Witold Warzecha Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju. Zdzisława Głód President of the Management Board Managing Director Marek Mazurek Member of the Management Board Operational Director Witold Warzecha Member of the Management Board Development Director WŁADZE SPÓŁKI /// COMPANY S GOVERNING BODIES 9

10 Kadry /// Staff Zarządzanie personelem w MPEC S.A. to jeden z elementów strategii przedsiębiorstwa. Przyjęta strategia oparta jest o: Managing staff at MPEC S.A. is one of the elements of the company's strategy. The adopted strategy is based on: Procedures of Integrated Management System, Corporate Collective Labor Agreement provisions organizational regulations code of ethics Od 2005 roku polityka zarządzania personelem weszła w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w ten sposób polityka personalna firmy została włączona do globalnej strategii organizacji jako jeden z jej nieodzownych elementów. Przyjęty i wprowadzony w życie Kodeks etyki wyznacza przejrzyste zasady postępowania, zarówno wewnątrz Spółki, jak i na zewnątrz, relacje z właścicielami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną. Stan zatrudnienia na koniec 2013 roku to 721 osób. / Stan zatrudnienia w poszczególnych latach / Staff count in given years Staff management has been part of Integrated Management System since 2005 and thus staff policy has been one of the key elements of company's global organizational strategy. The Code of Ethics, adopted and introduced, marks clear rules of conduct, both within and outside the company, relationships with owners, clients, providers and local communities. Overall staff count as for the end of 2013 is 721 persons KADRY /// STAFF

11 Zgodnie z profilem prowadzonej działalności najliczniejszą grupę stanowią pracownicy odpowiedzialni za działalność podstawową firmy. Wprowadzane nowe technologie i systemy zarządzania wymagają od pracowników ciągłego podnoszenia kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności, dlatego w strukturze zatrudnienia przybywa pracowników z wykształceniem wyższym i średnim. According to the profile of the company, employees responsible for company's basic activity are the most numerous group. Introducing new technologies and managing systems require employees to constantly improve their qualifications, knowledge and skills, that is why the structure of employment sees increase in university and high school education. / Zatrudnienie wg zakresu wykonywanej działalności / Employment according to the profile of activity / Udział pracowników z wyższym wykształceniem / Share of employees with university education , , , ,5 20,5 22,5 23,6 25,9 26, , Działalność podstawowa Primaty activity Działalność pomocnicza Auxilliary activity Administracja i zarządzanie Administration and management KADRY /// STAFF 11

12 5Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie ZARZĄD PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY D CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI P CZŁONEK ZARZĄDU R DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH E DYREKTOR JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT DJ ZEP Wschód ZEP Zachód ZEP Północ ZEP Południe Zakład Utrzy rzyman mania Ruchu PW PZ PN PP PR Dyr ektor ds. pozyski kiw ania Środków na Rozwój Spółki Zakład Inwestycji Dział Di ds. Nowyc ych hklientów Di Dział Terenowo-Prawny enowo- wny RD RM RMK RMP Biuro Rachunkowości ości Dział Finans ansowy Di Dzi ał Ki Księgo woś ci Materiałowej Dział Di Księgowości i Finansowej EF EFF EFM EFK Dzia Diał Prawno- -Administracyjno-Finansowy y Dział Di Zamówień i Modernizacji Biuro Polity ityki Person alnej DJP DJZ DP Wydzia ział Dysp yspozy ozycji Mocy Wydział łakpi AKPiA Wyd ział łel lektry tryczny Wydział Łącz ności Biuro Informatyki Biuro Inform ormacj acji Tech echnic niczne znej Biuro Obsług ługi iklie lienta i Sprzed zedaży PRD PRA PRE PRŁ PC PT PS Dział Di ds. Warunków Technicznych Wydział łr Realizacji Inwestycji Dział Di ds. Systemów Ogrzewania Wydział Wd Modernizacji Węzłów Cieplny ych i Kotłowni Zakład Robót Inżynieryjno- -Budowlanych RMW RMI RMO RMM RB Dział Di Planowania ania i Kontrolingu Di Dział Windyk dykacj acji iiro i Rozli zlicze czeń Di Dział Zamówień EFP EW EB Dział Di ds. Pracowniczych c ch Dział Di Rachub huby Biuro Organi anizac zacji iprom romocj ocji Biuro Zarządzania a Projektami Zespół Radców wprawnych Kontroler Zakładow kładowy Dział BHP DPP DPR DO DA DR DK DH Di Dział Obsług ługi Klie lienta PSK Zakł akład Administracji istracji ilogi Logistyki RA Di Dział Sprzed zedaży PSS Di Dzi ał Logi istyki RAG Dział Di Uzgadniania Dokumentacji Technicznej PD Dział Di Zaplecza RAZ 12 SCHEMAT ORGANIZACYJNY MPEC S.A. W KRAKOWIE /// ORGANISATION CHART OF MPEC SA W KRAKOWIE

13 Organization Chart of MPEC S.A. w Krakowie BOARD PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD / MANAGING G DIRECTOR D MEMBER OF THE BOARD / OPERATION DIRECTOR P MEMBER OF THE BOARD R ECONOMIC O C DIRECTOR R E DIRECTOR OF THE PROJECT UNIT DJ ZEP East ZEP West ZEP No rth ZEP South Maintanance a Plant PW PZ PN PP PR Director of Fou nds Aq uisi ition i for Company Development Inv estment Plant RM New Clients Division ision Field & Legal ldii Division RD RMK RMP Accoun ting Offic ffice Financial ial Ofiiceice Mat eri als & Sto cks Accounting D ivision Financi ial Accoucou nting ng Division EF EFF EFM EFK Leg al & Ad dmi nistra tion & Financial Division Od Orders & Modernisation i Division Employ loyees Affai fairs Divisi isioni DJP DJZ DP Power Dispat patch Dep. Control & In strume nt Dep. Electr ctrica ical Dep. Commnunic nicati ation Dep. IT Office Techni echnical cal Infra frastr struct ucture ueof Office fice Cs Customer Service and Sales Office PRD PRA PRE PRŁ PC PT PS Technical cal Requirements Division Heatin ting Syst ystem Divisi isioni Investment t Accomplishing Division Substation tion and Boiler-House Modernisation Division Engineering ering & Building Works Plant RMW RMO RMI RMM RB Planning & Controlling ling Division Debt Recovery e & Settleme ement Od Order Divi ision i EFP EW EB Employees Affairs fairs Comput puting Divis vision ion Organisational ional & Promotion otionon Office Office of the Manag agement Boa rd Project Management ent Office Team of Legal Advisors Plant Inspector DPPP DPR DO DB DA DR DK Custom tomer Servic vice Divi ivisio ison sion PSK Admini inistr i strati ation & Logi ogisti stics Plant RA OH&S Divi iii ivisio sion DH Sales Divisi ision PSS Logistics ics Division is ion RAG Technical cal Documentation Division PD Support Diii ivisio i sion RAZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY MPEC S.A. W KRAKOWIE /// ORGANISATION CHART OF MPEC SA W KRAKOWIE 13

14 6Usługi MPEC S.A. w Krakowie /// Services of MPEC S.A. w Krakowie MPEC S.A. w Krakowie jest nowoczesnym przedsiębiorstwem stosującym najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne. Oferta MPEC S.A. w Krakowie, w połączeniu z cenami pozostającymi na niezmiennie niskim poziomie, powoduje, że jest konkurencyjna w stosunku do innych nośników energii. Możliwość dostarczania wody grzewczej przez cały rok, bezpieczna i ciągła dostawa czynnika pozwala zaspokajać praktycznie każde potrzeby rynku i klienta. Wszystkie te uwarunkowania powodują, że można pozy ty wnie reagować na otoczenie r ynkowe, a dowodem na to jest ciągle zwiększająca się ilość odbiorców i poziom ich zadowolenia. Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dociera do odbiorców z trzech źródeł obcych, tj. EDF Polska S.A. Odział nr 1 w Krakowie, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A., jak również z własnych kotłowni gazowych i olejowych. EDF Kraków S.A. 72% ArcelorMittal Poland S.A 3% / Struktura dostawców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na ) / The structure of suppliers of MPEC S.A. w Krakowie (by ordered power output, as of ) E Skawina S.A. 25% Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. is a modern company making use of cutting edge technologies and organizational solutins. The offer of MPEC S.A. w Krakowie combined with the prices which remain on an invariably low level is competitive in comparison with other energy carriers. The ability to provide heating water throughout the whole year, safe and continuous supply of the medium allows practically all needs of the market and of a customer to be satisfied. All these considerations cause that a positive reaction to the market environment is possible, which is evidenced by a constantly growing number of customers along with their constantly high satisfaction level. Heat from municipal heat distribution network reaches customers from three outside sources, that is, EDF Polska S.A, Dep. I in Kraków, Elektrownia Skawina S.A. and ArcelorMittal Poland S.A, as well as from own oil and gas boilers. 14 USŁUGI MPEC S.A. W KRAKOWIE /// SERVICES OF MPEC S.A. W KRAKOWIE

15 MPEC S.A. w Krakowie na koniec 2013 roku świadczyło usługi dostawy energii cieplnej dla ponad odbiorców. Energię tę dostarczano do ponad obiektów zlokalizowanych na terenie Krakowa, Skawiny, Woli Radziszowskiej, Krzęcina, Zelczyny, Miechowa, Radziszowa i Polanki Hallera. At the end of 2013, MPEC S.A. w Krakowie rendered services of heat energy supply to over customers. The energy was supplied to facilities located in the area of Kraków, Skawina, Wola Radziszowska, Krzęcin, Zelczyna, Miechów, Radziszów and Polanka Hallera. podmioty gospodarcze business entities 23,52% odbiorcy indywidualni individual customers 2,14% budynki kumunalne i wspólnoty mieszkaniowe residential communities and municipal construction 29,67% woda technologiczna process water 0,90% para technologiczna steam 0,06% wentylacja ventilation 5,69% klimatyzacja air conditioning 1,59% służba zdrowia health services 3,87% oświata education 12,46% spółdzielnie mieszkaniowe housing co-operatives 28,34% c.w.u. domestic hot water 9,80% c.o. central heating 81,96 / Struktura nośników wg mocy zamówionej przez odbiorców MPEC S.A. (stan na ) / The structure of carriers according to power output ordered by customers of MPEC S.A. (as of ) / Struktura odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na ) / The customers of MPEC SA w Krakowie (by ordered power output, as of ) USŁUGI MPEC S.A. W KRAKOWIE /// SERVICES OF MPEC S.A. W KRAKOWIE 15

16 7Podstawowe wielkości techniczne /// Basic Technincal Figures / Moc sprzedana odbiorcom ogrzewanym przez MPEC S.A. w latach (stan na 31 grudnia każdego roku) / Power sold to customers of MPEC S.A. in (as per 31 December each year) 1609,2 1608,7 1592,4 1587,9 1584,0 1558,3 1525,0 1522,3 1543,0 1551,9 1497,8 1462,7 1462,4 1477, PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE /// BASIC TECHNINCAL FIGURES

17 Obecnie MPEC S.A. w Krakowie eksploatuje 802,2 km sieci ciepłowniczych o średnicach mm, z czego 448,03 km to sieci wykonane w technologii rur preizolowanych posiadające system monitoringu uszkodzeń, dzięki któremu możliwa jest całodobowa kontrola parametrów sieci cieplnej. Currently, MPEC S.A. w Krakowie operates on 802,2 km of heat networks with diameters of mm, out of which 448,03 km of networks are made using pre-insulated pipe technology with damage monitoring system, enabling constant control over the heat network's parameters. / Liczba odbiorców / Number of customers / Liczba obiektów / Number of facilities PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE /// BASIC TECHNINCAL FIGURES 17

18 Ponadto eksploatowaliśmy kotłownie własne w ilości 92 szt., których paliwem był wyłącznie gaz i olej. Sumaryczna moc zapotrzebowana przez odbiorców zasilanych z tych źródeł wynosiła 36,085 MW. Równolegle z modernizacją sieci cieplnych modernizacji i wymianie podlegają wyeksploatowane węzły bezpośrednie i wymiennikowe pozbawione automatyki, na węzły kompaktowe wymiennikowe z urządzeniami do automatycznej regulacji dostaw ciepła. Obecnie system ciepłowniczy zarządzany przez MPEC S.A. liczy 9455 sz węzłów. Moreover, we have operated on 92 own boiler-rooms, fuelled with oil and gas only. Overall demand for power by clients receiving these sources was 36,085 MW. Along with modernizing heat networks, worn out non-automated direct and exchange substations are replaced with compact exchange substations equipped with automatic regulation of heat supply. Currently, heating system managed by MPEC S.A. constitutes 9455 substations. / Ilość wyprodukowanych węzłów cieplnych w MPEC S.A. w latach / Number of produced substations at MPEC S.A. in / Długość eksploatowanej sieci cieplnej tradycyjnej i preizolowanej w latach [km] / Length of traditional and pre-insulated heat networks in [km] 723,9 726,5 732,2 740,5 749,4 757,9 764,4 769,0 174,2 179,3 193,9 208,8 252,8 310,1 357,8 362,36 779,4 417,7 788,7 432,6 802,19 448, ,7 547,2 538,3 531,7 496,6 447,8 406,6 406,64 361,7 356,1 354, PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE /// BASIC TECHNINCAL FIGURES Sieci cieplne tradycyjne Traditional networks Sieci cieplne preizolowane Pre-insulated networks

19 8 Działania strategiczne /// Strategic tasks Cele kierunkowe MPEC S.A. w Krakowie są tworzone z uwzględnianiem planów rozwojowych infrastruktury miasta. W szerszej perspektywie działania Spółki bardzo dobrze wpisują się również w funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej. Przyjęte założenia zapewniają rozbudowę systemu i poprawę jego efektywności. Całość tych działań jest uwzględniana w strategii finansowej oraz marketingowej Spółki. Strategia finansowa zabezpiecza finansowanie inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych oraz remontowych. Stały dopływ pieniędzy zapewniają przede wszystkim środki własne MPEC S.A. w Krakowie, uzyskane z działalności operacyjnej. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji są źródła obce, pozyskane z uruchomienia linii kredytowej lub dotacji z Funduszy Unii Europejskiej. Goals of MPEC S.A. are created taking into account city infrastructure development plans. In the wider scope, the Company's actions fit very well within Poland's activity in European Union. The Company's assumptions ensure that the system will be developed and its effectiveness will increase. These actions are wholly taken into account in Company's financial and marketing strategies. Financial strategy protects financing development, modernization and reconstruction investments. Continuous flow of money is guaranteed mostly by MPEC S.A. own assets acquired through operational activity. Additionally, external sources are used to co- -finance some investments, acquired by means of credit or European Union Funds. / Nakłady na inwestycje / Investment costs 188,2 115,4 71,6 58,2 32,1 41,1 35, DZIAŁANIA STRATEGICZNE /// STRATEGIC TASKS 19

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t

r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t Elektrownia Skawina S.A. r a p o r t r o c z n y a n n u a l r e p o r t 2 0 0 7 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Wprowadzenie... 4 Wybrane wskaźniki... 8 Najważniejsze wydarzenia 2007 i 2008 roku aż do zamknięcia

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r.

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 2013 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT GRUPA KAPITA OWA LUBELSKI WÊGIEL BOGDANKA S.A. 01 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. 1 Marketingowy Raport Roczny GK LW Bogdanka za 2013 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual report

Raport roczny Annual report Raport roczny Annual report Spis treści Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board............. 02 List Prezesa Zarządu Letter from the President of

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY2013 ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 2 List Przewodniczącego 4 Słowo wstępne Zarządu 8 Charakterystyka Spółki 20 Uzdatnianie wody 26 Oczyszczanie ścieków 32 Inwestycje 2013-20 Investments in 2013-20 40 Dla dobra

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com. ZAKŁAD ENERGETYCZNY WARSZAWA-TEREN S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa tel. 0-22 512-13-11, fax 0-22 673-49-11 www.zewt.com.pl e-mail: bok@zewt.com.pl Rejon Energetyczny Pruszków ul. Waryńskiego 4/6, 05-800

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2012 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI INDEX 05 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej / Letter from the Chairman of the Supervisory Board 07 List Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report 2010

Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Raport Roczny Annual Report 2010 Spis treści Table of contents Misja Mission 03 Wizja Vision 03 List przewodniczącego Rady Nadzorczej do akcjonariuszy Letter from the Chairman

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT

RAPORT BIZNESU RESPONSIBLE BUSINESS REPORT RAPORT ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2012 2013 RESPONSIBLE BUSINESS REPORT G R U PA K A P I TA Ł O WA L U B E L S K I W Ę G I E L B O G D A N K A S. A. Social Responsibility Report GK LW Bogdanka for 2013 I

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT SUSTAINABLE TRANSPORT Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2012 Przed Państwem 3. edycja Raportu Społecznej Odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku...

List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4. Władze... Otoczenie makroekonomiczne... 14. Działalność Banku w 2008 roku... SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS List Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu...4 A Letter from the Chairman of the Supervisory Board and the President of the Management Board Władze... Governing

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA. Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w ADAMPOL SA Corporate Social Responsibility ADAMPOL SA 2007-2010 W ADAMPOL SA odpowiedzialność społeczna to jeden z głównych elementów strategii Firmy. Odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny / Annual Report

Raport Roczny / Annual Report Raport Roczny / Annual Report 2014 Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. of the Group of Elektrociepłownia Będzin S.A. Elektrociepłownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI LIST OF CONTENTS 4 5 6 7 8 9 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy Letter from the President of the Management Board to Shareholders Władze Spółki Zarząd Company`s

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Raport Roczny Annual Report 2007 Raport Roczny Annual Report 2007 Spis treści Table of Contents List Przewodniczącego Rady Nadzorczej짧T.C. Dębica S.A. 4 List Prezesa Zarządu T.C. Dębica S.A. 8 Władze Spółki

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo