Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mission of the Company 5. Company s Status 6. Staff 8. Basic Technical Figures 14. Strategic tasks 17. Tarrif for heat 25. Company's Image 27"

Transkrypt

1

2 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja Spółki 4 Statut Spółki 6 Władze Spółki 7 Kadry 8 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 10 Usługi MPEC S.A. w Krakowie 12 Podstawowe wielkości techniczne 14 Działania strategiczne 17 Wiodące projekty realizowane przez MPEC S.A. w Krakowie 20 Taryfa dla ciepła 25 Wizerunek Spółki 26 Strategia na najbliższe lata 29 Rachunek zysków i strat 30 Bilans 32 Rachunek z przepływów pieniężnych 38 Oferta dodatkowych usług 42 Letter of the President of MPEC S.A. w Krakowie 3 Mission of the Company 5 Company s Status 6 Company s Governing Bodies 7 Staff 8 Organization Chart of MPEC S.A. w Krakowie 11 Services of MPEC S.A. w Krakowie 12 Basic Technical Figures 14 Strategic tasks 17 Key Projects realized by MPEC S.A. w Krakowie 20 Tarrif for heat 25 Company's Image 27 Company's strategy 29 Profit and Loss Account 31 Balance 33 Cash Flow 39 An Offer of Additional Service 42

3

4 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu raport z działalności naszego przedsiębiorstwa, które w 2013 roku obchodziło jubileusz 60-lecia swojego powstania. Zaczęło się skromnie, latem 1953 roku, od przejęcia kilkunastu lokalnych kotłowni i kilkunastu kilometrów sieci ciepłowniczych, głównie na terenie krakowskiej Nowej Huty. Nie zabrakło typowych dla tego okresu problemów: złe warunki pracy, trudności w pozyskaniu pracowników, wysłużone urządzenia, słaba baza transportowa. Rozwój przestrzenny przedsiębiorstwa w ciągu kolejnych lat cechował się niezwykłą dynamiką, tak dużą, iż w latach siedemdziesiątych planiści przyjmowali, że jeszcze przed końcem XX wieku w mocy firmy pozostawać będzie ponad MW, a obsługiwać ją będzie 4 tysiące pracowników. Dzisiaj, po sześćdziesięciu latach, moc sprzedana odbiorcom wynosi około MW, a Spółka zatrudnia 721 pracowników. Liczby mniejsze, ale lepsze proporcje. Kraków też nie stał się tak duży jak prognozowali planiści, ale jest wciąż magiczny i ciepły. Ciepły duchem i ciepłem dostarczanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jakże jednak inne od tego sprzed sześćdziesięciu, pięćdziesięciu, czterdziestu... lat. Obecnie MPEC to nowoczesna, na prawdziwie europejskim poziomie firma, korzystająca z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych, w pełni ekologiczna. Dbałość o klientów wyrażana jest ich dobrymi opiniami na temat naszych usług. Potwierdzają to badania Usługi komunalne w opiniach i budżetach mieszkańców Krakowa oraz liczne nagrody i wyróżnienia, a przede wszystkim rosnąca liczba nowych odbiorców. Jest ich już blisko 5 tysięcy. Sukcesywnie rozbudowywana sieć ciepłownicza przekroczyła w 2013 roku kolejną setkę i wynosi ponad 800 km. Udział ciepłej wody użytkowej w strukturze sprzedaży z roku na rok powiększa się. Obecnie stanowi prawie 10% mocy sprzedanej odbiorcom. Spółka od lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie niskiej emisji. Rok 2013 był szczególny, gdyż w listopadzie została podjęta uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Wymusza ona na właścicielach i zarządcach nieruchomości likwidację palenisk węglowych w ciągu najbliższych 5 lat. Ten odgórny nakaz powoduje, że nasz rynek zbytu może znacznie szybciej się powiększyć. Stanowi to jednak duże wyzwanie organizacyjne oraz finansowe dla całego przedsiębiorstwa. Dziękuję za zaufanie Klientom korzystającym z naszych usług, a wszystkim Pracownikom Spółki za zaangażowanie i profesjonalizm. Zachęcam Państwa do lektury raportu. Podstawowe wielkości rzeczowe i finansowe przytoczone w raporcie pozwalają mi z całą odpowiedzialnością stwierdzić, iż diamentowe gody mogliśmy świętować zasłużenie. Jesteśmy również dumni, że powierzono nam ogrzewanie w tak ważnym miejscu na świecie, jakim jest Kraków. Z poważaniem Zdzisława Głód Prezes Zarządu MPEC S.A. 4 LIST PREZES MPEC S.A. W KRAKOWIE

5 Letter of the President of MPEC S.A. w Krakowie Dear Sirs and Madams, I have the pleasure to present you with the annual report of our company's activity which had its 60th anniversary in It all started on a modest note, in the summer of 1953 from acquiring over a dozen local boiler-rooms and over a dozen kilometers of heating networks, mainly in the area of Nowa Huta. We did not avoid typical problems for those times: bad working conditions, difficulty with obtaining employees, worn out equipment, poor transport possibilities. The company's spatial development in the following years featured such high dynamics that city planners of the 70's estimated that even before the end of 20th century the company would have distributed more than MW and would have been maintained by employees. Today, 60 years later, the power sold to the clients has reached about MW and the company employs 721 workers. The numbers are smaller, but the proportions - better. Kraków has not grow as much as the planners had predicted, but it is still magical and warm with its spirit and the heat supplied by Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. However, the latter also differs greatly from the same heat from sixty, fifty or forty years ago... Currently, MPEC is a modern, truly European-standard company, making use of state-of-the-art technical and technological solutions. It is fully ecological. Our care for the clients is best expressed by their favorable opinions on our services. This is evidenced by the survey "Communal services as viewed by inhabitants of Kraków" as well as numerous prizes and accomplishments, and, primarily, growing number of new clients. There are almost of them already. Our successfully developed heating network broke another hundred kilometers in 2013 and is now 800 km long. Participation of domestic hot water in sales structure keeps growing year by year. Currently, it constitutes almost 10% of power sold to our clients. The company has been carrying out activities aiming at reducing low emission for many years was special as in November an Act was passed by Sejmik Województwa Małopolskiego on specifying types of fuel allowed to be used in the area of Gmina Miejska Kraków. It forces owners and managers of real estate to liquidate coal-fired furnaces within the next 5 years. This resolution makes it possible for our market to increase even more rapidly. However, this becomes a large organisational and financial challenge to the company. I would like to thank all Clients who use our services, and thank all Employees of the Company for their involvement and professionalism. I invite you to get familiar with this report. Basic financial and substantive data included allow me to state it with full responsibility that our "Diamond anniversary" deserved the celebration. We are also proud we were given responsibility of heating such important place in the world as Kraków. Sincerely, Zdzisława Głód President of the Management Board of MPEC S.A. w Krakowie LETTER OF THE PRESIDENT OF MPEC S.A. W KRAKOWIE 5

6 Misja spółki Misją Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez niezawodne zapewnienie oczekiwanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz optymalnej temperatury ciepłej wody użytkowej. Działając na rynku ciepłowniczym, nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o jakość oraz ochronę środowiska naturalnego. /// Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. oparta jest na 60-letnim doświadczeniu w dostawie energii cieplnej do mieszkań, przedsiębiorstw oraz instytucji na terenie Krakowa i Skawiny. Energia wykorzystywana jest nie tylko do ogrzewania, ale także do przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, wentylacji i innych specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich. Zakres usług Spółki obejmuje: przesyłanie i dystrybucję nośnika ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej, produkcję ciepłej wody i pary w ponad stu kotłowniach lokalnych i jednej osiedlowej, remonty i modernizacje sieci i urządzeń ciepłowniczych, przyłączanie nowych odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej, prowadzenie i współudział w inwestycjach ekologicznych i energooszczędnych, produkcję kompaktowych węzłów ciepłowniczych dla instalacji centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), wentylacji i klimatyzacji. MPEC S.A. w Krakowie jest przedsiębiorstwem stosującym najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne. Efektem systematycznie prowadzonej modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego jest sprawna dostawa energii cieplnej dla odbiorców oraz poprawa stanu powietrza w mieście. Otrzymane Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001, nagroda Panteon Polskiej Ekologii oraz Światowa Nagroda Klimatyczna dla Miejskich Systemów Energii Cieplnej, przyznawana pod patronatem Międzynarodowej Agencji Energii, świadczą o tym, że działania firmy prowadzą do zrównoważonego rozwoju, ograniczającego ingerencję w środowisko naturalne. 6 MISJA SPÓŁKI

7 Mission of the Company It is the mission of Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna w Krakowie to satisfy the customers needs by guaranteeing them efficient and comfortable warmth in their rooms and appropriate temperature of running water. As we have been active on the market for dozens of years, we offer our customers comprehensive and expert service and always pay attention to quality and natural environment protection. /// Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie is an enterprise with 60 years of experience at providing services of supplying heat to households, companies and institutions located in Kraków and Skawina. We supply heat to our customers for the purpose of warming, preparing domestic hot water, air-conditioning, ventilation and other specific technological purposes, such as heating football pitches. The scope of our services includes: sending and distributing heat carrier in municipal heating network, producing hot water and steam in local boiler-rooms, renovation and modernization of network and heating equipment, connecting new consumers to municipal heating network, onducting and cooperation in ecological and energysaving investments, production of compact heat transfer stations for central heating installation (c.o.), hot domestic water (c.w.u.), ventilation and air-conditioning. We are a company which makes use of cutting-edge technologies and organisational solutions. As a result of systematic modernization of heating system, we are able to efficiently provide heat supply to our consumers and improve the city s air quality. The ISO 9001 and standards we have obtained and kept, the prizes we have received (Panteon Polskiej Ekologii, as well as World Climate Award for Urban Thermal Energy Systems awarded under the auspices of International Energy Agency in cooperation with Świadectwo Przedsiębiorstwa Czystszej Produkcji all prove that our action contribute to sustainable growth, such that limits interference in natural environment. MISSION OF THE COMPANY 7

8 3Statut spółki /// Company Status Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie działa nieprzerwanie od 1953 roku. Po czterdziestu latach działalności zostało przekształcone z przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7609/96). Spółka działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą Nr 3/MPEC/2006 z dnia 9 maja 2006 roku, z wprowadzoną zmianą w zakresie PKD uchwałą Nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. MPEC S.A. in Kraków was created through transforming a communal enterprise into one-man joint stock company of the city of Kraków under deed from 30 December 1993 (Rep. A), including transformation deed and Company s statute. The trans formation was conducted under art. 5 1 p. 1 of Act from 13 July 1990 on privatization of state enterprises (Journal of Laws, 1990 no. 51 item 298, as amended). By the decision of the District Court for Kraków-Śródmieście, Division VI of Economy and 31st of December 1993, MPEC Kraków has been removed from the register of state enterprises and on the same day entered into the Commercial Register as a joint stock company. As a result of the transformation, the created Company acquired all right and obligations of the former state enterprise. On 30th October 2001, the Company was entered into the National Court Register under no By the notarial Act dated 28th of August 1996 (Rep. No. A 6711/96) the City of Kraków, as the sole shareholder of the Company, presented an in-kind contribution of 100% shares of the Company to the Krakowski Holding Komu nalny S.A. On 25th September 1996 an agreement on the establishment of the Capital Tax Group was made between KHK S.A. as a parent company and Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji S.A. and Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o. as subsidiaries (Rep. No. A 7609/96). The company operates under the statute approved by the Extraordinary General Meeting of MPEC SA Kraków with a resolution No. 3/MPEC/2006 of 9th of May 2006, incorporating the change in the PKD Resolution No. 16/MPEC/2009 of 12 November STATUT SPÓŁKI /// COMPANY STATUS

9 Władze Spółki /// Company's Governing Bodies Walne Zgromadzenie General Shareholders Meeting Funkcję Walnego Zgromadzenia wykonuje Prezydent Miasta Krakowa. The function of the General Shareholders Meeting is exercised by the Mayor of Kraków. Rada Nadzorcza Do Rada Nadzorcza pracowała w składzie: Supervisory Board Until the composition of the Supervisory Board was: Zdzisława Głód Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Andrzej Matyja Jacek Rzeszutek Jan Sady Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Andrzej Matyja Jacek Rzeszutek Jan Sady Chairman of the Supervisory Board Vice-Chairman of the Supervisory Board Secretary of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Od w skład Rady Nadzorczej wchodzą: From the composition of the Supervisory Board was: Marek Mazurek Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Artur Półtorak Jacek Rzeszutek Jan Sady Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Sekretarz Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Franciszek Gaik Jan Choczaj Piotr Brożek Andrzej Matyja Jacek Rzeszutek Jan Sady Chairman of the Supervisory Board Vice-Chairman of the Supervisory Board Secretary of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Member of the Supervisory Board Skład Zarządu W 2012 roku Zarząd MPEC S.A. w Krakowie tworzyli: Management Board In 2012 the Management Board was as follows: Witold Warzecha Zdzisława Głód Prezes Zarządu Dyrektor Generalny, Marek Mazurek Członek Zarządu Dyrektor ds. Eksploatacji, Witold Warzecha Członek Zarządu Dyrektor ds. Rozwoju. Zdzisława Głód President of the Management Board Managing Director Marek Mazurek Member of the Management Board Operational Director Witold Warzecha Member of the Management Board Development Director WŁADZE SPÓŁKI /// COMPANY S GOVERNING BODIES 9

10 Kadry /// Staff Zarządzanie personelem w MPEC S.A. to jeden z elementów strategii przedsiębiorstwa. Przyjęta strategia oparta jest o: Managing staff at MPEC S.A. is one of the elements of the company's strategy. The adopted strategy is based on: Procedures of Integrated Management System, Corporate Collective Labor Agreement provisions organizational regulations code of ethics Od 2005 roku polityka zarządzania personelem weszła w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w ten sposób polityka personalna firmy została włączona do globalnej strategii organizacji jako jeden z jej nieodzownych elementów. Przyjęty i wprowadzony w życie Kodeks etyki wyznacza przejrzyste zasady postępowania, zarówno wewnątrz Spółki, jak i na zewnątrz, relacje z właścicielami, klientami, dostawcami, społecznością lokalną. Stan zatrudnienia na koniec 2013 roku to 721 osób. / Stan zatrudnienia w poszczególnych latach / Staff count in given years Staff management has been part of Integrated Management System since 2005 and thus staff policy has been one of the key elements of company's global organizational strategy. The Code of Ethics, adopted and introduced, marks clear rules of conduct, both within and outside the company, relationships with owners, clients, providers and local communities. Overall staff count as for the end of 2013 is 721 persons KADRY /// STAFF

11 Zgodnie z profilem prowadzonej działalności najliczniejszą grupę stanowią pracownicy odpowiedzialni za działalność podstawową firmy. Wprowadzane nowe technologie i systemy zarządzania wymagają od pracowników ciągłego podnoszenia kwalifikacji, poziomu wiedzy i umiejętności, dlatego w strukturze zatrudnienia przybywa pracowników z wykształceniem wyższym i średnim. According to the profile of the company, employees responsible for company's basic activity are the most numerous group. Introducing new technologies and managing systems require employees to constantly improve their qualifications, knowledge and skills, that is why the structure of employment sees increase in university and high school education. / Zatrudnienie wg zakresu wykonywanej działalności / Employment according to the profile of activity / Udział pracowników z wyższym wykształceniem / Share of employees with university education , , , ,5 20,5 22,5 23,6 25,9 26, , Działalność podstawowa Primaty activity Działalność pomocnicza Auxilliary activity Administracja i zarządzanie Administration and management KADRY /// STAFF 11

12 5Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie ZARZĄD PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY D CZŁONEK ZARZĄDU / DYREKTOR DS. EKSPLOATACJI P CZŁONEK ZARZĄDU R DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH E DYREKTOR JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT DJ ZEP Wschód ZEP Zachód ZEP Północ ZEP Południe Zakład Utrzy rzyman mania Ruchu PW PZ PN PP PR Dyr ektor ds. pozyski kiw ania Środków na Rozwój Spółki Zakład Inwestycji Dział Di ds. Nowyc ych hklientów Di Dział Terenowo-Prawny enowo- wny RD RM RMK RMP Biuro Rachunkowości ości Dział Finans ansowy Di Dzi ał Ki Księgo woś ci Materiałowej Dział Di Księgowości i Finansowej EF EFF EFM EFK Dzia Diał Prawno- -Administracyjno-Finansowy y Dział Di Zamówień i Modernizacji Biuro Polity ityki Person alnej DJP DJZ DP Wydzia ział Dysp yspozy ozycji Mocy Wydział łakpi AKPiA Wyd ział łel lektry tryczny Wydział Łącz ności Biuro Informatyki Biuro Inform ormacj acji Tech echnic niczne znej Biuro Obsług ługi iklie lienta i Sprzed zedaży PRD PRA PRE PRŁ PC PT PS Dział Di ds. Warunków Technicznych Wydział łr Realizacji Inwestycji Dział Di ds. Systemów Ogrzewania Wydział Wd Modernizacji Węzłów Cieplny ych i Kotłowni Zakład Robót Inżynieryjno- -Budowlanych RMW RMI RMO RMM RB Dział Di Planowania ania i Kontrolingu Di Dział Windyk dykacj acji iiro i Rozli zlicze czeń Di Dział Zamówień EFP EW EB Dział Di ds. Pracowniczych c ch Dział Di Rachub huby Biuro Organi anizac zacji iprom romocj ocji Biuro Zarządzania a Projektami Zespół Radców wprawnych Kontroler Zakładow kładowy Dział BHP DPP DPR DO DA DR DK DH Di Dział Obsług ługi Klie lienta PSK Zakł akład Administracji istracji ilogi Logistyki RA Di Dział Sprzed zedaży PSS Di Dzi ał Logi istyki RAG Dział Di Uzgadniania Dokumentacji Technicznej PD Dział Di Zaplecza RAZ 12 SCHEMAT ORGANIZACYJNY MPEC S.A. W KRAKOWIE /// ORGANISATION CHART OF MPEC SA W KRAKOWIE

13 Organization Chart of MPEC S.A. w Krakowie BOARD PRESIDENT OF THE MANAGEMENT BOARD / MANAGING G DIRECTOR D MEMBER OF THE BOARD / OPERATION DIRECTOR P MEMBER OF THE BOARD R ECONOMIC O C DIRECTOR R E DIRECTOR OF THE PROJECT UNIT DJ ZEP East ZEP West ZEP No rth ZEP South Maintanance a Plant PW PZ PN PP PR Director of Fou nds Aq uisi ition i for Company Development Inv estment Plant RM New Clients Division ision Field & Legal ldii Division RD RMK RMP Accoun ting Offic ffice Financial ial Ofiiceice Mat eri als & Sto cks Accounting D ivision Financi ial Accoucou nting ng Division EF EFF EFM EFK Leg al & Ad dmi nistra tion & Financial Division Od Orders & Modernisation i Division Employ loyees Affai fairs Divisi isioni DJP DJZ DP Power Dispat patch Dep. Control & In strume nt Dep. Electr ctrica ical Dep. Commnunic nicati ation Dep. IT Office Techni echnical cal Infra frastr struct ucture ueof Office fice Cs Customer Service and Sales Office PRD PRA PRE PRŁ PC PT PS Technical cal Requirements Division Heatin ting Syst ystem Divisi isioni Investment t Accomplishing Division Substation tion and Boiler-House Modernisation Division Engineering ering & Building Works Plant RMW RMO RMI RMM RB Planning & Controlling ling Division Debt Recovery e & Settleme ement Od Order Divi ision i EFP EW EB Employees Affairs fairs Comput puting Divis vision ion Organisational ional & Promotion otionon Office Office of the Manag agement Boa rd Project Management ent Office Team of Legal Advisors Plant Inspector DPPP DPR DO DB DA DR DK Custom tomer Servic vice Divi ivisio ison sion PSK Admini inistr i strati ation & Logi ogisti stics Plant RA OH&S Divi iii ivisio sion DH Sales Divisi ision PSS Logistics ics Division is ion RAG Technical cal Documentation Division PD Support Diii ivisio i sion RAZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY MPEC S.A. W KRAKOWIE /// ORGANISATION CHART OF MPEC SA W KRAKOWIE 13

14 6Usługi MPEC S.A. w Krakowie /// Services of MPEC S.A. w Krakowie MPEC S.A. w Krakowie jest nowoczesnym przedsiębiorstwem stosującym najnowsze technologie i rozwiązania organizacyjne. Oferta MPEC S.A. w Krakowie, w połączeniu z cenami pozostającymi na niezmiennie niskim poziomie, powoduje, że jest konkurencyjna w stosunku do innych nośników energii. Możliwość dostarczania wody grzewczej przez cały rok, bezpieczna i ciągła dostawa czynnika pozwala zaspokajać praktycznie każde potrzeby rynku i klienta. Wszystkie te uwarunkowania powodują, że można pozy ty wnie reagować na otoczenie r ynkowe, a dowodem na to jest ciągle zwiększająca się ilość odbiorców i poziom ich zadowolenia. Ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej dociera do odbiorców z trzech źródeł obcych, tj. EDF Polska S.A. Odział nr 1 w Krakowie, Elektrowni Skawina S.A. i ArcelorMittal Poland S.A., jak również z własnych kotłowni gazowych i olejowych. EDF Kraków S.A. 72% ArcelorMittal Poland S.A 3% / Struktura dostawców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na ) / The structure of suppliers of MPEC S.A. w Krakowie (by ordered power output, as of ) E Skawina S.A. 25% Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. is a modern company making use of cutting edge technologies and organizational solutins. The offer of MPEC S.A. w Krakowie combined with the prices which remain on an invariably low level is competitive in comparison with other energy carriers. The ability to provide heating water throughout the whole year, safe and continuous supply of the medium allows practically all needs of the market and of a customer to be satisfied. All these considerations cause that a positive reaction to the market environment is possible, which is evidenced by a constantly growing number of customers along with their constantly high satisfaction level. Heat from municipal heat distribution network reaches customers from three outside sources, that is, EDF Polska S.A, Dep. I in Kraków, Elektrownia Skawina S.A. and ArcelorMittal Poland S.A, as well as from own oil and gas boilers. 14 USŁUGI MPEC S.A. W KRAKOWIE /// SERVICES OF MPEC S.A. W KRAKOWIE

15 MPEC S.A. w Krakowie na koniec 2013 roku świadczyło usługi dostawy energii cieplnej dla ponad odbiorców. Energię tę dostarczano do ponad obiektów zlokalizowanych na terenie Krakowa, Skawiny, Woli Radziszowskiej, Krzęcina, Zelczyny, Miechowa, Radziszowa i Polanki Hallera. At the end of 2013, MPEC S.A. w Krakowie rendered services of heat energy supply to over customers. The energy was supplied to facilities located in the area of Kraków, Skawina, Wola Radziszowska, Krzęcin, Zelczyna, Miechów, Radziszów and Polanka Hallera. podmioty gospodarcze business entities 23,52% odbiorcy indywidualni individual customers 2,14% budynki kumunalne i wspólnoty mieszkaniowe residential communities and municipal construction 29,67% woda technologiczna process water 0,90% para technologiczna steam 0,06% wentylacja ventilation 5,69% klimatyzacja air conditioning 1,59% służba zdrowia health services 3,87% oświata education 12,46% spółdzielnie mieszkaniowe housing co-operatives 28,34% c.w.u. domestic hot water 9,80% c.o. central heating 81,96 / Struktura nośników wg mocy zamówionej przez odbiorców MPEC S.A. (stan na ) / The structure of carriers according to power output ordered by customers of MPEC S.A. (as of ) / Struktura odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg mocy zamówionej, stan na ) / The customers of MPEC SA w Krakowie (by ordered power output, as of ) USŁUGI MPEC S.A. W KRAKOWIE /// SERVICES OF MPEC S.A. W KRAKOWIE 15

16 7Podstawowe wielkości techniczne /// Basic Technincal Figures / Moc sprzedana odbiorcom ogrzewanym przez MPEC S.A. w latach (stan na 31 grudnia każdego roku) / Power sold to customers of MPEC S.A. in (as per 31 December each year) 1609,2 1608,7 1592,4 1587,9 1584,0 1558,3 1525,0 1522,3 1543,0 1551,9 1497,8 1462,7 1462,4 1477, PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE /// BASIC TECHNINCAL FIGURES

17 Obecnie MPEC S.A. w Krakowie eksploatuje 802,2 km sieci ciepłowniczych o średnicach mm, z czego 448,03 km to sieci wykonane w technologii rur preizolowanych posiadające system monitoringu uszkodzeń, dzięki któremu możliwa jest całodobowa kontrola parametrów sieci cieplnej. Currently, MPEC S.A. w Krakowie operates on 802,2 km of heat networks with diameters of mm, out of which 448,03 km of networks are made using pre-insulated pipe technology with damage monitoring system, enabling constant control over the heat network's parameters. / Liczba odbiorców / Number of customers / Liczba obiektów / Number of facilities PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE /// BASIC TECHNINCAL FIGURES 17

18 Ponadto eksploatowaliśmy kotłownie własne w ilości 92 szt., których paliwem był wyłącznie gaz i olej. Sumaryczna moc zapotrzebowana przez odbiorców zasilanych z tych źródeł wynosiła 36,085 MW. Równolegle z modernizacją sieci cieplnych modernizacji i wymianie podlegają wyeksploatowane węzły bezpośrednie i wymiennikowe pozbawione automatyki, na węzły kompaktowe wymiennikowe z urządzeniami do automatycznej regulacji dostaw ciepła. Obecnie system ciepłowniczy zarządzany przez MPEC S.A. liczy 9455 sz węzłów. Moreover, we have operated on 92 own boiler-rooms, fuelled with oil and gas only. Overall demand for power by clients receiving these sources was 36,085 MW. Along with modernizing heat networks, worn out non-automated direct and exchange substations are replaced with compact exchange substations equipped with automatic regulation of heat supply. Currently, heating system managed by MPEC S.A. constitutes 9455 substations. / Ilość wyprodukowanych węzłów cieplnych w MPEC S.A. w latach / Number of produced substations at MPEC S.A. in / Długość eksploatowanej sieci cieplnej tradycyjnej i preizolowanej w latach [km] / Length of traditional and pre-insulated heat networks in [km] 723,9 726,5 732,2 740,5 749,4 757,9 764,4 769,0 174,2 179,3 193,9 208,8 252,8 310,1 357,8 362,36 779,4 417,7 788,7 432,6 802,19 448, ,7 547,2 538,3 531,7 496,6 447,8 406,6 406,64 361,7 356,1 354, PODSTAWOWE WIELKOŚCI TECHNICZNE /// BASIC TECHNINCAL FIGURES Sieci cieplne tradycyjne Traditional networks Sieci cieplne preizolowane Pre-insulated networks

19 8 Działania strategiczne /// Strategic tasks Cele kierunkowe MPEC S.A. w Krakowie są tworzone z uwzględnianiem planów rozwojowych infrastruktury miasta. W szerszej perspektywie działania Spółki bardzo dobrze wpisują się również w funkcjonowanie Polski w strukturach Unii Europejskiej. Przyjęte założenia zapewniają rozbudowę systemu i poprawę jego efektywności. Całość tych działań jest uwzględniana w strategii finansowej oraz marketingowej Spółki. Strategia finansowa zabezpiecza finansowanie inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych oraz remontowych. Stały dopływ pieniędzy zapewniają przede wszystkim środki własne MPEC S.A. w Krakowie, uzyskane z działalności operacyjnej. Dodatkowym źródłem finansowania inwestycji są źródła obce, pozyskane z uruchomienia linii kredytowej lub dotacji z Funduszy Unii Europejskiej. Goals of MPEC S.A. are created taking into account city infrastructure development plans. In the wider scope, the Company's actions fit very well within Poland's activity in European Union. The Company's assumptions ensure that the system will be developed and its effectiveness will increase. These actions are wholly taken into account in Company's financial and marketing strategies. Financial strategy protects financing development, modernization and reconstruction investments. Continuous flow of money is guaranteed mostly by MPEC S.A. own assets acquired through operational activity. Additionally, external sources are used to co- -finance some investments, acquired by means of credit or European Union Funds. / Nakłady na inwestycje / Investment costs 188,2 115,4 71,6 58,2 32,1 41,1 35, DZIAŁANIA STRATEGICZNE /// STRATEGIC TASKS 19

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA

EXPERIENCE OF ŁUBIANKA EXPERIENCE OF ŁUBIANKA COMMUNE 1 2 SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN REDUCTION OF CO 2 PROMOTION OF RES ENERGY EFFICIENCY IMPROVEMENT MOBILIZATION OF LOCAL POPULATION 3 REDUCTION OF CO 2 (PLAN 5X20) Of min

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T

R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T 2014 2 014 40 Spis treści List Pani Prezes...3 Misja Spółki...6 Statut Spółki...8 Władze Spółki...9 Schemat organizacyjny...10 Kadry...12 MPEC S.A. w Krakowie...14 Najważniejsze cele działalności Spółki...18

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Basic Technical Figures 12. Key Projects 15. Human Resources 20. Tariff for Heat 22

Mission of the Company 5. Company s Status 6. Basic Technical Figures 12. Key Projects 15. Human Resources 20. Tariff for Heat 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 List Prezes MPEC S.A. w Krakowie 2 Misja spółki 4 Statut spółki 6 Władze spółki 7 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 8 Usługi MPEC S.A. w Krakowie 10

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Annual raport 2015

Raport roczny Annual raport 2015 Raport roczny Annual raport 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 List Prezesa 2 Misja spółki 6 Statut spółki 8 Władze spółki 10 Schemat organizacyjny MPEC S.A. w Krakowie 12 Kadry 14 MPEC S.A. w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 3 ZAKOŃCZENIE PROJEKTU SYSTEM CIEPŁOWNICZY MIASTA KRAKOWA REALIZOWANEGO W RAMACH FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ ma ponad 55 lat doświadczenia na rynku. Zaprojektowany i eksploatowany system ciepłowniczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH

Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Wprowadzenie do wybranych narzędzi i modeli do zrównoważonego planowania energetycznego na poziomie lokalnym: REAM i SEC-BENCH Endre Ottosen, NEPAS Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

A new window to the East+

A new window to the East+ Goodman Lublin Logistics Centre 17,000 sqm of modern logistics space A new window to the East Goodman Lublin Logistics Centre ul. Metalurgiczna 62, 20-234 Lublin Nowa, wysokiej jakości powierzchnia magazynowa

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

10 lat programu c.w.u. Podsumowanie osiągnięć i dalsze wyzwania. Jerzy Zasada Krzysztof Marendziuk Kraków, 22 maj 2014 r.

10 lat programu c.w.u. Podsumowanie osiągnięć i dalsze wyzwania. Jerzy Zasada Krzysztof Marendziuk Kraków, 22 maj 2014 r. 10 lat programu c.w.u. Podsumowanie osiągnięć i dalsze wyzwania Jerzy Zasada Krzysztof Marendziuk Kraków, 22 maj 2014 r. Rok 2004 Początki Programu c.w.u. Porozumienie o współpracy z dnia 12 maja 2004

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013

UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE. XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 UDZIAŁ EDF POLSKA W OGRANICZENIU NISKIEJ EMISJI W KRAKOWIE XIV Małopolska Konferencja Samorządowa, 15 listopada 2013 ANTYSMOGOWA KOALICJA W WALCE Z NISKĄ EMISJĄ PODPISANIE POROZUMIENIA NISKA EMISJA 15

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI ZAMIAST PIECÓW WĘGLOWYCH - OFERTA 11 CZERWCA 2014

EKOLOGICZNE CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI ZAMIAST PIECÓW WĘGLOWYCH - OFERTA 11 CZERWCA 2014 EKOLOGICZNE CIEPŁO Z MIEJSKIEJ SIECI ZAMIAST PIECÓW WĘGLOWYCH - OFERTA 11 CZERWCA 2014 DZIAŁANIA MPEC SA W KRAKOWIE NA RZECZ OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI Ograniczenie niskiej emisji z palenisk opalanych

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC Skonsolidowany oraz jednostkowy raport okresowy Consolidated and unitary quarterly report of AerFinance PLC za okres 01.02.2013 do roku from 01.02.2013 to year Doncaster 17.06.2013 1. Wprowadzenie/ Introduction

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O. Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator w Departamencie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo