ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1427-3381 2 2010"

Transkrypt

1 ISSN

2 Szanowni Czytelnicy, Przekazujemy Pañstwu kolejny zró nicowany tematycznie numer Czasopisma. Szczególnie polecamy uwadze Czytelników artyku³ P. prof. Z. Kasztelewicza (cz. I publikowa³iœmy w nrze 1/2010), który w istotny sposób mo e wp³yn¹æ na powszechn¹ opiniê, e górnictwo odkrywkowe jedynie dewastuje œrodowisko naturalne. Treœæ artyku³u, bogato ilustrowana, sk³ania do korekty tych opinii. A teraz pozwólcie Pañstwo na kilka s³ów prywaty. Koñcz¹c moj¹ blisko 14-letni¹ pracê jako pomys³odawca, za³o yciel, wydawca i redaktor czasopisma Problemy Ekologii pragnê gor¹co podziêkowaæ za wspania³¹ wspó³pracê zw³aszcza by³ym i obecnym cz³onkom Zespo³u Redakcyjnego i Rady Naukowo-Programowej oraz obecnemu Wydawcy, Autorom, Poligrafom a tak e osobom i instytucjom, które nas wspiera³y. Liczê na Pañstwa yczliw¹ pamiêæ oraz dalsze wspieranie Czasopisma. Wdro enie idei rozwoju zrównowa onego i trwa³ego wymaga jeszcze tyle wspólnego wysi³ku Mys³owice, kwiecieñ 2010 r. Zbigniew J. Gurgul redaktor naczelny Œwiatowe ekowyró nienia dla polskich szkó³ Kolejne polskie szko³y do³¹cz¹ do miêdzynarodowego grona œwiadomych ekologicznie szkó³. 28 maja 2010 roku w Warszawie podczas IX Ogólnopolskiej Konferencji Szko³y dla Ekorozwoju 2010 odbêdzie siê uroczyste wrêczenie Certyfikatów Lokalnego Centrum Aktywnoœci Ekologicznej (LCAE) i miêdzynarodowych certyfikatów Zielonej Flagi. Certyfikaty, s¹ przyznawane przez Fundacjê Partnerstwo dla Œrodowiska, w ramach programu Szko³y dla Ekorozwoju, który jest realizowany pod honorowym patronatem Ministerstwa Œrodowiska i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Miano Lokalnego Centrum Aktywnoœci Ekologicznej (LCAE) otrzymuj¹ szko³y, które w szczególny sposób pobudzaj¹ i skupiaj¹ aktywnoœæ lokalnego spo³eczeñstwa oraz poprzez dzia³anie i przyk³ad tworz¹ aktywne œrodowisko wychowawcze dla m³odzie y. Tytu³ LCAE jest pierwszym stopniem do odznaczenia szkó³ miêdzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi, który jest nadawany szko³om na ca³ym œwiecie w ramach realizowanego od 1994 roku Programu Eco-Schools (www.eco-schools.com), w którym uczestniczy ju blisko szkó³ z 46 krajów œwiata, z czego ponad 600 z Polski. Zaanga owanie na rzecz ochrony œrodowiska to dzisiaj obowi¹zek ka dego z nas. Inicjatywa najm³odszych i m³odzie y jest szczególnie wa na, poniewa ich wiedza w du ym stopniu wp³ywa na œwiadomoœæ rodziców, a st¹d prosta droga do wypracowania proekologicznych nawyków w domu. Dlatego promowanie ekologicznych postaw powinno byæ czêœci¹ edukacji ju od najm³odszych lat. Jak ogromne znaczenie maj¹ tego typu dzia³ania wiedz¹ nauczyciele, którzy w ramach Programu SdE edukuj¹ m³odzie szkoln¹ i wspólnie z dzieæmi anga uj¹ lokalne spo³ecznoœci w dobre i wa ne dla regionu rozwi¹zania ekologiczne i monitoruj¹ swoje oddzia³ywanie na œrodowisko. Program SdE cieszy siê rosn¹c¹ popularnoœci¹ wœród uczniów i nauczycieli z ca³ej Polski. Do tej pory w Polsce przyznano zaledwie 17 certyfikatów Zielonej Flagi i 26 odznaczeñ LCAE. Ten rok jest zatem szczególnie obfity dla polskich szkó³, bo zainteresowanie jest tak du e, e palujemy nagrodziæ 200 szkó³, ale ostateczn¹ decyzje podejmie Kapitu³a Programu 19 kwietnia br. Planujemy, e w konferencji weÿmie udzia³ ponad 250 osób. Bêd¹ to g³ównie liderzy dzia³añ lokalnych ze szkó³, regionalni partnerzy Programu, przedstawiciele krajowych instytucji oœwiatowych, cz³onkowie Kapitu³y Programu Szko³y dla Ekorozwoju przedstawiciele biznesu i krajowych instytucji partnerskich (m.in. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Œrodowiska, NFOŒiGW, firmy Toyota, Cadbury i innych). Planujemy równie udzia³ goœci zagranicznych m.in koordynatora przedstawiciela Programu Eco-Schools z Malty i Dyrektora College Laberthonniere. Podczas Konferencji bêdzie mo na równie ogl¹dn¹æ wystawê fotografii poœwiêcon¹ yciu i zwyczajom mieszkañców Burkina Faso, Mali i Beninu oraz porozmawiaæ z dyrektorem College Laberthonniere. Wystawa jest czêœci¹ projektu pt. Szko³a dla Ekorozwoju w Burkina Faso. CENY ZAMIESZCZENIA REKLAM - DO UZGODNIENIA Z REDAKCJ Dodatkowych informacji udziela: Urszula Ptasiñska, tel w. 25

3 2 ecologic 2 PROBLEMS V 2 (80) marzec-kwiecieñ 2010 Dr in. Jan Pa³asz Politechnika Œl¹ska, Gliwice Prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová CSc. Slovenská pol'nohospodárska univerzita v Nitre (S³owacja) Prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Malik Wydzia³ Zarz¹dzania i In ynierii Produkcji, Politechnika Opolska Wojciech Radecki: Ochrona œrodowiska w europejskim prawie karnym. Czêœæ III. Lista przestêpstw Environmental protection in the European criminal law. Part III. The list of criminal offences... Lucjan Kamionka: Architektura w œrodowisku zrównowa onym Architecture in a sustainable environment... Jerzy Kwapuliñski, Robert Rochel, Anna Michalewska, Joanna Dunat: Mechanizm pobierania metali ciê kich przez roœliny z gleby The mechanism of heavy metals uptake from soil by plants... Sebastaian Wall, ukasz Adamus: Zrównowa one budownictwo w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN Sustainable construction in the works of the European Committee for Standardization CEN... Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniewski: Górnictwo odkrywkowe a rekultywacja terenów pogórniczych. Cz. 2 Opencast mining in the context of post mining terrains reclamation, Part 2... Ma³gorzata Duda-Krynicka, Henryk Jaskólecki: Historia i perspektywy rozwoju rolnictwa w Polsce The history and opportunities of organic farming in Poland... Jerzy Winiarski: Ochrona œrodowiska w mieœcie Bielsko Bia³a Environmental protection in the city of Bielsko Bia³a... Krzysztof Jêdrzejko, Edward Walusiak: Wieloaspektowoœæ i specyfika kulturowa badañ przyrodniczych na cmentarzach w nawi¹zaniu do analiz florystycznych i fitosocjologicznych na obszarze Podbeskidzia Zachodniokarpackiego (Pogórze Œl¹skie i Wielickie) Multi aspect character and cultural problems of environmental studies at cemeteries in reference to vegetation analyses and phytosociological studies in the area of Podbeskidzie Zachodniokarpackie (Pogórze Œl¹skie and Wielickie)... Konferencje, targi, wystawy Conferences, Trade Fairs and Exhibitions Ligia Tuszyñska: Na szlaku do zrównowa onego rozwoju. Edukacja dla przysz³oœci On the pathway to sustainable development. Education for the future... ukasz Adamus: Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian Construction materials on the European market requirements and policies of change Streszczenia Summaries... Fot. na I ok³. Miros³aw Czapka 54

4 STRESZCZENIA by³ hrabia Stanis³aw Kar³owski, czemu da³ wyraz przestawiaj¹c jako pierwszy w Polsce swoje gospodarstwo w Szelejewie na metodê biodynamiczn¹. Ponadto Wojciech Radecki: Ochrona œrodowiska w europejskim prawie karnym. hrabia wyda³ broszury na temat owej metody gospodarowania, a w swoim maj¹t- Czêœæ III. Lista przestêpstw. Artyku³ 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego ku organizowa³ kursy szkoleniowe. Kolejnymi zainteresowanymi biodynamiczi Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony œrodowiska n¹ metod¹ gospodarowania byli in. Julian Osetek (od 1960 roku, przez 20 lat poprzez prawo karne zawiera listê dziewiêciu przestêpstw, które powinny byæ jako jedyny w Polsce prowadz¹cy t¹ metod¹ swoje gospodarstwo), który wraz œcigane na podstawie przepisów karnych pañstw cz³onkowskich. Przedmiotem z synem Jerzym intensywnie j¹ popularyzowa³ oraz prof. Mieczys³aw Górny, trzeciej czêœci szkicu jest omówienie tych przestêpstw oraz zestawienie ich z dziœ który do³¹czy³ do in. Osetka po tym jak mia³ okazjê wys³uchaæ jednego z jego obo-wi¹zuj¹cymi przepisami karnymi polskimi, ze zwróceniem uwagi tak e na licznych wyk³adów. Biodynamiczna metoda gospodarowania sta³a siê u nas tak pro-blematykê karalnoœci pod egania i pomocnictwa (art. 4 dyrektywy) oraz popularna, e w latach 80 tych XX wieku zosta³a uznana w Polsce za synonim sankcji (art. 5 dyrektywy). metody ekologicznej. W³aœciw¹ dat¹ powstania ruchu eko rolniczego jest w Pol- sce rok 1984, a pierwszym stowarzyszeniem ekologicznym jest powsta³e w 1989 Lucjan Kamionka: Architektura w œrodowisku zrównowa onym. Architektu- roku Stowarzyszenie Producentów ywnoœci Metodami Ekologicznymi EKOra stanowi wa ny element rozwoju œrodowiska z zachowaniem równowagi przy- LAND. rodniczej. Winna zagwarantowaæ mo liwoœci zaspakajania podstawowych popomimo Ekologiczna metoda gospodarowania jest doœæ m³od¹ dziedzin¹ w Polsce, ale trzeb obywateli lub szerzej ujmuj¹c poszczególnych spo³ecznoœci zarówno krótkiego czasu, jaki min¹³ od jej wprowadzenia mo na œmia³o powie- wspó³czesnego jak i przysz³ych pokoleñ. dzieæ, e perspektyw dla jej rozwoju jest, co najmniej kilka. Wœród nich mo na Architektura projektowana i realizowana zgodnie z zasadami zrównowa onego wymieniæ takie jak: rosn¹ca troska o zdrowie w³asne i rodziny przek³adaj¹ca siê rozwoju powoduje istotne korzyœci: na kupno bezpiecznych, bo wytwarzanych wg œcis³ych zasad produktów rol- nictwa ekologicznego, wzrost troski o stan naszego œrodowiska, naturalny dla œrodowiska przyrodniczego, przyczynia siê do ograniczenia zu ycia zasmak ekologicznych produktów. Czynniki te przek³adaj¹ siê na rosn¹cy popyt na sobów naturalnych oraz zmniejszenia degradacji œrodowiska; eko produkty, co znowu zachêca polskich rolników do przestawiania siê na ek- dla zdrowia i bezpieczeñstwa, przyczynia siê do poprawienia komfortu, ologiczn¹ metodê gospodarowania. Rozwojowi rolnictwa s³u y tak e kampania zdrowia oraz bezpieczeñstwa u ytkowników; prowadzona przez MRiRW od listopada 2006 roku, która ma informowaæ Po- spo³eczne, przyczynia siê do poprawia jakoœæ ycia i odci¹ enia lokalnej inlaków o korzyœciach wynikaj¹cych z produkcji ekologicznej, zachêciæ rolników frastruktury; do przestawiania siê na produkcjê ekologiczn¹ i wypromowaæ ekologiczne pro- ekonomiczne, przyczynia siê do podniesienia wypracowanych zysków. dukty wœród polskich konsumentów ywnoœci. Jednak najskuteczniejszym bodÿcem Projektuj¹c nowy obiekt architektoniczny czy te modernizuj¹c istniej¹cy nale y do rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce wydaje siê byæ strach Pola- d¹ yæ do realizacji celów zrównowa onego rozwoju œrodowiska poprzez dziawszelkie ków przed ywnoœci¹ transgeniczn¹, a poniewa rolnictwo ekologiczne odrzuca ³ania: formy modyfikacji genetycznej, polscy konsumenci chc¹c unikn¹æ zmniejszenie zapotrzebowania na energiê i zasoby naturalne, przyjêcie stan- zakupu takiej ywnoœci bêd¹ coraz czêœciej siêgaæ po produkty wyprodukowane dardu budownictwa niskoenergetycznego, w przysz³oœci budownictwa pa- metodami ekologicznymi. sywnego, inteligentne stosowanie techniki, systemów naturalnych i zasobów odnawialmuje Jerzy Winiarski: Ochrona œrodowiska w mieœcie Bielsko Bia³a. Artyku³ podejnych, problematykê ochrony œrodowiska w mieœcie Bielsko Bia³a. Przedstawio- stosowanie materia³ów przyjaznych œrodowisku przy budowie obiektów no w nim najwa niejsze opracowane programy bezpoœrednio lub poœrednio ka dego rodzaju, zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska w mieœcie oraz najwa niejsze zagadnienia rozwijanie koncepcji logistyki podczas budowy, w nich zawarte. Nastêpnie, przedstawiono wa ne zrealizowane i planowane redukcje iloœci zanieczyszczeñ powietrza i wody, zmniejszenie iloœci odpa- przedsiêwziêcia zwi¹zane z ochron¹ poszczególnych elementów œrodowiska nadów i œcieków oraz ciep³a odpadowego, turalnego w mieœcie.w zakoñczeniu podano uogólnienia dotycz¹ce podjêtego uwzglêdnienie podstawowej struktury klimatycznej obszaru przez odpo- tematu oraz wnioski. wiednie kszta³towanie i kombinacjê zabudowy, powierzchni, infrastruktury technicznej oraz ci¹gów zieleni. Krzysztof Jêdrzejko, Edward Walusiak: Wieloaspektowoœæ i specyfika kulturowa Dzia³ania ta prowadz¹ do okreœlonych, pozytywnych skutków ekologicznych badañ przyrodniczych na cmentarzach w nawi¹zaniu do analiz flo- kreuj¹c zrównowa ony rozwój œrodowiska. rystycznych i fitosocjologicznych na obszarze Podbeskidzia Zachodniokar- packiego (Pogórze Œl¹skie i Wielickie). Niniejszy artyku³ zawiera g³ówne wy- W Polsce coraz wiêcej firmy deweloperskich i budowlanych ubiega siê o specniki badañ i danych z obserwacji ekologicznych nad jakoœciowym zró nicowajalne, certyfikaty przyznawane budynkom realizowanym zgodnie z zasadami niem szaty roœlinnej (flora i roœlinnoœæ) na terenie 32 cmentarzy i ich bliskich rozwoju zrównowa onego. stref otulinowych na Podbeskidziu Zachodniokarpackim (transekt wynosi oko³o 120 km od Cieszyna do Brz¹czowic ko³o Dobczyc i Zalewu Dobczyckiego; Jerzy Kwapuliñski, Robert Rochel, Anna Michalewska, Joanna Dunat: Mecharyc. 1). Dokonano charakterystyki zró nicowania gatunkowego flory naczynionizm pobierania metali ciê kich przez roœliny z gleby. W pracy omówiono wej Tracheophyta na wybranych 32 powierzchniach badawczych/cmentarzach mechanizmy intoksykacji i kumulacji pierwiastków z gleby przez roœlinê. i ich otulinach (o promieniu ok. 100 m). Okreœlono tak e specyfikê sk³adu gatun- Dotychczas znane zjawisko pobierania rozpoznano dla Pb, Cd, Zn, As, Cu, Fe, kowego flory naczyniowej poszczególnych, wybranych cmentarzy (od 324 do Mn. Znajomoœæ omówionych przemian biochemicznych pozwala zrozumieæ 506 gatunków i ich ni szych taksonów), jak i w skali ogó³u gatunków tej flory, mo liwoœæ potencjalnego znaczenia fizjologicznego lub chemotoksycznego stwierdzonych na tych obiektach (³¹cznie 1250 gat. wraz z ni szymi taksonadanego pierwiastka dla roœlin. mi). Wykonano w terenie liczne spisy florystyczne oraz opracowano bardzo obszerny, naukowy zbiór alegatów zielnikowych, który z³o ono w Zielniku Nau- Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniewski: Górnictwo odkrywkowe a rekowym Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Badano równie udzia³ we florze kultywacja terenów pogórniczych cz. 2. W artykule przedstawiono stan rekulspontanicznie rozprzestrzeniaj¹cych siê sk³adników synantropijnych, t.j. rodzitywacji terenów pogórniczych w poszczególnych kopalniach wêgla brunatnego mych apofitów i obcych antropofitów, a wœród nich dawnych przybyszy arw Polsce. Omówiono procesy nabywania terenów pod dzia³alnoœæ górnicz¹ cheoofitów przyby³ych do Polski przed 1500 rokiem n. e.) oraz kenofitów, które i zbywania ich po przeprowadzonych pracach rekultywacyjnych oraz dotychprzywêdrowa³y do Polski po dacie odkrycia Nowego Œwiata/Ameryki (1492 r.) czasowe osi¹gniêcia kopalñ w zakresie dokonanej rekultywacji i rewitalizacji przez Krzysztofa Kolumba. Scharakteryzowano liczn¹ grupê pielêgnowanych terenów poeksploatacyjnych. Z artyku³u wy³ania siê obraz by³ych terenów eksroœlin ozdobnych obcego pochodzenia (jednoroczne, dwuletnie i byliny) wraz ploatacyjnych, które obecnie po procesie zagospodarowania przeprowadzoz aklimatyzowanymi przedstawicielami dendroflory (drzewa i krzewy). Zwróconym na europejskim poziomie s³u ¹ mieszkañcom do celów rekreacyjnych no uwagê, e w sk³adzie florystycznym wszystkich badanych cmentarzy znacz¹i w sposób znacz¹cy podnosz¹ atrakcyjnoœæ regionów, w których siê znajduj¹. cy udzia³ (oko³o 60%) ma równie grupa alopatycznych roœlin leczniczych, a wiele stosowanych jest w homeopatii. Zbadano zró nicowanie synekologiczne Ma³gorzata Duda Krynicka, Henryk Jaskólecki: Historia i perspektywy roz- /fitosocjologiczne budowanych przez te gatunki ugrupowañ (zespo³y sensu woju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Historia rolnictwa ekologicznego œciœ- Braun Blaquet 1964, Matuszkiewicz 2001 oraz inne oprac.). Natomiast ogólnole powi¹zana jest z wprowadzeniem w Polsce biodynamicznej metody gospodaprzyrodnicze aspekty badawcze dotyczy³y przede wszystkim pomnikowych rowania. Alternatywne metody gospodarowania w Polsce pojawi³y siê w latach drzew oraz spontanicznego, dzikiego wystêpowania in situ roœlin objêtych ochro- 30 tych XX wieku, kiedy dr. Rudolf Steiner przyby³ do Kobierzyc, aby w tamn¹ prawn¹ w Polsce., a tak e chronionych gatunków pielêgnowanych na cmentejszym pa³acu hrabiostwa von Keyserlingk daæ cykl wyk³ad na temat biodynatarzach ex situ (³¹cznie ponad 30 gat. chronionych). micznej metody gospodarowania. Zainteresowany tak¹ metod¹ gospodarowania 54

5 SUMMARY the first time in Poland at his farm in Szalejewo. Moreover, the count issued a brochure concerning the biodinamic method of farming and organised a series of training courses at his property. Among the followers interested in this method was Julian Osetek the only person in Poland who had practiced this method at Wojciech Radecki: Environmental protection in the European criminal law. his farm for 20 years since Together with his son Jerzy he intensively Part III. The list of criminal offences. Article 3 of the Directive 2008/99/EC of promoted biodynamic farming. After one of his numerous lectures, Mr. Osetek the European Parliament and the Council on the protection of the environment was joined by professor Mieczys³aw Górny, who become another supporter of the through criminal law dated 19 November 2008 includes a list of nine criminal method. The biodynamic method of farming has become so popular in Poland offences which should be prosecuted on the basis of the criminal laws of the that during the 80s of the 20th century it was considered as an equivalent of Member States. Part III of the overview discusses these offences also in the ecological farming. The actual initiation date of the organic agriculture context of the current regulations of the polish criminal law with special focus on movement in Poland is the year 1984 while the first association was the the issue of incitement and aiding and abetting (Article 4) and the penalties Association of Food Producers by Ecological Methods EKOLAND established (Article 5). in The organic method of farming is a relatively young discipline in Poland. Lucjan Kamionka: Architecture in a sustainable environment. Architecture is Nevertheless, despite a relatively short time since it implementation, it can be a crucial element of environmental development while maintaining the natural easily stated that there are at list several opportunities for its development. They balance. It should ensure the possibility to satisfy the basic needs of the citizens or include an increasing care for own and family health expressed by the interest to individual communities of both: contemporary and future generations. buy safe food produced according to the restrictive rules of organic farming; care Architecture designed and implemented in line with the principles of sustainable for the environment as well as the natural taste of the organic products. These development brings meaningful benefits: factors contribute to an increasing demand for eco products which encourages to the natural environment by contributing to the reduced use of the natural Polish farmers to switch their farming practice into environmentally friendly. The resources and limiting the environmental degradation; development of organic agriculture is also supported by the Ministry of to human heath and safety by increasing the comfort, improving health and Agriculture and Rural development by its campaign launched in 2006 aimed at safety of the users; informing people about the advantages of ecological farming and encouraging farmers to implement this production method as well as promotion of organic social by contributing to the improvement of the quality of life and food among consumers. However, the most efficient driver of ecological farming unburdening the local infrastructure; in Poland is the concern of consumers regarding transgenic food. As organic economic by increasing the worked our profits. farming rejects any forms of genetic modification, Polish consumers wishing to When designing a new architectonic structure or modernizing an existing one, the avoid genetically modified products will more and more often choose food made implementation of sustainable development principles should be aimed at by the in an environmentally friendly way. following actions: reduction of the demand for energy and natural resources, adopting the construction standards of low-energy consumption and passive houses in the Jerzy Winiarski: Environmental protection in the city of Bielsko Bia³a. The future, article addresses the issue of environmental protection in the city of Bielsko smart coupling of technology, natural systems and recoverable resources, Bia³a. The most important programmes related directly or indirectly to the application of environmentally friendly construction materials for all types of protection of the environment in the city are presented together with their main buildings, assumptions. Furthermore, implemented projects and initiatives aimed at development of the logistic concepts during construction, protecting individual components of the natural environment in the city are reduction of air and water pollution as well as waste, wastewater and waste described. Some general comments and conclusions concerning the addressed heat, topic are also included. taking the account of the climatic structure of the area by appropriate shaping and combination of the buildings, surface, technical infrastructure and green Krzysztof Jêdrzejko, Edward Walusiak: Multi aspect character and cultural areas. problems of environmental studies at cemeteries in reference to vegetation These actions lead to specific, positive environmental effects creating sustainable analyses and phytosociological studies in the area of Podbeskidzie environmental development. Zachodniokarpackie (Pogórze Œl¹skie and Wielickie). The paper presents mainly the results of studies and data from ecological analyses of the qualitative In Poland the number of developers and construction companies who apply for diversity of vegetation (plant communities and flora) of 32 cemeteries and their special certificates awarded to buildings built in line with the sustainable vicinity within the area of Podbeskidzie Zachodniokarpackie (approximately 120 development principle has been growing. km from Cieszyn to Brz¹czowice in the Dobczyce Municipality, on Dobczyckie Lake; fig. 1). A profile of species diversity of vascular flora Tracheophyta within Jerzy Kwapuliñski, Robert Rochel, Anna Michalewska, Joanna Dunat: The 32 selected study areas / cemeteries and their vicinity (within the radius of 100 mechanism of heavy metals uptake from soil by plants. The study presents the metres). The characteristics of the species composition of the vascular flora of the mechanisms of intoxication and accumulation of elements from soil in plants. selected cemeteries have been specified (324 to 506 species and lower taxa). Up-to-date the phenomenon has been investigated for Pb, Cd, Zn, As, Cu, Fe, Mn. Numerous vegetation lists have been compiled and an extensive scientific The knowledge of the discussed biochemical processes allows for a better collection of herbarium specimens has been prepared, submitted to the National understanding of the potential physiological or chemotoxical impact of a given Herbarium of the Institute of Botany, PAN in Krakow. The study also concerned element on plants. the participation in plant communities of the spontaneously spreading synanthropic components, namely native apophytes and foreign anthropophytes, Zbigniew Kasztelewicz, Szymon Sypniewski: Opencast mining in the context also the plants that spread in the past, archeophytes (which appeared in Poland of post mining terrains reclamation part 2. The article presents the condition before 1500 AD) as well as kenophytes (which spread in Poland after the of post mining terrain s reclamation in particular Polish brown coal mines. The discovery of the New World / America by Christopher Columbus in 1492). A processes of buying terrains for mining activity and selling them after conducted numerous group of cultivated ornamental plants of foreign origin has been reclamation are discussed in detail. Hitherto achievements of Polish mines in the described (annual, biennial and perennial), as well as the acclimatised fields of reclamation and revitalization are also described. A picture of post dendroflora representatives (trees and shrubs). It has been observed that in the mining terrains which on which reclamation is conducted on an European level plant communities of all the analysed cemeteries, an important part (60%) is emerges from the article. These terrains now serve the inhabitants for recreation composed of allopathic medicinal plants, many of which are used in homeopathy. and significantly improve the attractivness of surrounding regions. Synecological / phytosociological diversity of such plant communities has also been studied (Braun Blaquet 1964, Matuszkiewicz 2001 and other studies). Other general aspects of the study concerned mainly monumental trees and Ma³gorzata Duda Krynicka, Henryk Jaskólecki: The history and opportunities spontaneous, wild distribution in situ of plants protected in Poland, as well as of organic farming in Poland. The history of organic agriculture is strictly protected plants cultivated at cemeteries ex situ (over 30 species of protected connected with the implementation of the biodinamic method of farming in plants). Poland. Alternative farming methods appeared in the 30s of the last century when Dr. Rudolf Steiner arrived to Kobierzyce to deliver a series of lectures on biodynamic farming at the property of the von Keyserlingk countship. Count Stanis³aw Kar³owski became deeply interested in this method implementing it for 55

6 WOJCIECH RADECKI Ochrona œrodowiska w europejskim prawie karnym Cz. III. Lista przestêpstw DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony œrodowiska poprzez prawo karne (Tekst maj¹cy znaczenie dla EOG) Artyku³ 3 kodzenie cia³a lub znaczn¹ szkodê dla jakoœci powiet- Przestêpstwa rza, jakoœci gleby lub jakoœci wody, lub dla zwierz¹t lub roœlin; Pañstwa cz³onkowskie zapewniaj¹, by nastêpuj¹ce czyny, f) zabijanie, niszczenie, posiadanie lub przyw³aszczanie dokonane bezprawnie i umyœlnie lub bêd¹ce skutkiem sobie okazów chronionych gatunków dzikiej fauny lub przynajmniej ra ¹cego niedbalstwa, stanowi³y przestêps- flory, z wyj¹tkiem przypadków gdy postêpowanie to twa karne: dotyczy nieznacznej iloœci takich okazów i ma niea) zrzucanie, emisja lub wprowadzanie takich iloœci sub- znaczny wp³yw na zachowanie gatunków; stancji lub promieniowania jonizuj¹cego do powietrza, g) handel okazami chronionych gatunków dzikiej fauny gleby lub wody, które powoduj¹ lub mog¹ spowodowaæ lub flory, ich czêœciami lub pochodnymi, z wyj¹tkiem œmieræ lub powa ne uszkodzenie cia³a lub znaczn¹ przypadków gdy postêpowanie takie dotyczy nieznaczszkodê dla jakoœci powietrza, jakoœci gleby lub jakoœci nej liczby takich okazów i ma nieznaczny wp³yw na zawody lub dla zwierz¹t lub roœlin; chowanie gatunków; b) zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie od- h) jakiekolwiek postêpowanie, które powoduje znaczne padów, w tym nadzór nad tymi dzia³aniami oraz póÿ- zniszczenie siedliska przyrodniczego na terenie chroniejsze postêpowanie z miejscami unieszkodliwiania nionym; odpadów, w tym tak e dzia³ania podejmowane nastêp- i) produkcja, przywóz, wywóz, wprowadzanie do obrotu nie w charakterze sprzedawcy lub poœrednika (zagos- lub wykorzystywanie substancji zubo aj¹cych warstwê podarowanie odpadów), które powoduj¹ lub mog¹ spo- ozonow¹. wodowaæ œmieræ lub powa ne uszkodzenie cia³a lub Artyku³ 3 ma kluczowe znaczenie w koncepcji dyrektywy. znaczn¹ szkodê dla jakoœci powietrza, jakoœci gleby lub Wskazuje on bowiem na dziewiêæ czynów, które pañstwa jakoœci wody, lub dla zwierz¹t lub roœlin; cz³onkowskie s¹ zobowi¹zane uznaæ za przestêpstwa poc) przemieszczanie odpadów, jeœli dzia³anie to wchodzi pe³niane przez osoby fizyczne, je eli zosta³y spe³nione trzy w zakres zastosowania art. 2 ust. 35 rozporz¹dzenia warunki: (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 1) wyczerpanie znamion okreœlonych pod lit. a) i), z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 2) bezprawnoœæ, odpadów i jest dokonywane w znacznych iloœciach, bez 3) wina, przy czym w razie winy umyœlnej czyny te musz¹ wzglêdu na to, czy odbywa siê w ramach jednego przestanowiæ przestêpstwa zawsze, w razie winy nieumyœlmieszczenia czy kilku przemieszczeñ, które okazuj¹ siê nej musz¹ stanowiæ przestêpstwa wtedy, kiedy owa ze sob¹ powi¹zane; wina nieumyœlna ma postaæ ra ¹cego niedbalstwa, jed) eksploatacja zak³adu, w którym prowadzona jest dzia- eli zaœ jest to l ejsza wina nieumyœlna czyny te mog¹, ³alnoœæ niebezpieczna lub w którym s¹ sk³adowane lub ale ju nie musz¹ byæ uznane za przestêpstwa. wykorzystywane niebezpieczne substancje b¹dÿ preparaty oraz która, poza zak³adem, powoduje lub mo e Na tle zdania wstêpnego do art. 3 dyrektywy nale y z ca³¹ spowodowaæ œmieræ lub powa ne uszkodzenie cia³a stanowczoœci¹ podkreœliæ, e przewidziane w kolejnych lub znaczn¹ szkodê dla jakoœci powietrza, jakoœci gleby literach czyny maj¹ stanowiæ przestêpstwa karne. Oznacza lub jakoœci wody, lub dla zwierz¹t lub roœlin; to, e prawodawca wspólnotowy nie pozostawia pañ- e) produkcja, przetwarzanie, obs³uga, wykorzystywanie, stwom cz³onkowskim wyboru, czy czyny wskazane pod posiadanie, przechowywanie, transport, przywóz, wy- lit. a) i) œcigaæ jako przestêpstwa, jako wykroczenia wóz i usuwanie materia³ów j¹drowych lub innych niestwami (w niektórych systemach prawnych nazywane przestêpbezpiecznych substancji radioaktywnych, które powostracyjne, administracyjnymi ) czy jako inne delikty admini- duj¹ lub mog¹ spowodowaæ œmieræ lub powa ne usz- lecz wymaga, aby by³y one œcigane w³aœnie jako 56

7 przestêpstwa karne, czyli takie, za które karê mo e wy- odpadów. Rozporz¹dzenie odnosi siê do miêdzynarodomierzyæ tylko s¹d. Prawodawca wspólnotowy nie przes¹- wego przemieszczania odpadów, którego warianty zosta³y dza, czy znamiona takich przestêpstw maj¹ siê znaleÿæ odr ê b n ie zdefiniowane. Treœæ tego punktu 35 przytoczê w kodeksach karnych czy w innych ustawach, gdy to w ca³oœci: zale y od krajowych systemów prawa karnego (tytu³em Art. 2. Do celów niniejszego rozporz¹dzenia ( ): przyk³adu: w Czechach i S³owacji typizacja przestêpstw 35) nielegalne przemieszczanie oznacza przemieszczanie jest mo liwa tylko w kodeksach karnych, w Polsce jest to odpadów dokonane: mo liwe tak e w innych ustawach, jak choæby w ustawie a) bez zg³oszenia go wszystkim zainteresowanym w³aœci- o ochronie przyrody), wymaga jedynie tego, aby to by³y wym organom zgodnie z niniejszym rozporz¹dzeniem; rzeczywiœcie przestêpstwa karne. lub b) bez zgody zainteresowanych w³aœciwych organów zgodnie z niniejszym rozporz¹dzeniem; lub Typy przestêpstw przewidzianych w dyrektywie c) w przypadku gdy zgoda zainteresowanych w³aœciwych Znamiona przestêpstw przewidzianych w art. 3 dyrektywy organów zosta³a uzyskana w wyniku fa³szerstwa, wprodaj¹ siê podzieliæ na trzy grupy: wadzenia w b³¹d albo oszustwa; lub 1. Przestêpstwa w dziedzinie stanowi¹cej trzon ka dej d) w sposób, który nie jest zgodny z okreœlonym w dokukoncepcji prawnej ochrony œrodowiska, obejmuj¹cej mencie zg³oszeniowym lub w dokumentach przesy³a- problematykê zanieczyszczeñ, odpadów i innych sube) w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodli- nia; lub stancji niebezpiecznych oraz promieniowania (art. 3 lit. a) e) wiania niezgodnego z przepisami wspólnotowymi lub 2. Przestêpstwa w dziedzinie ochrony przyrody (art. 3 lit. miêdzynarodowymi; lub f) h) f) z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43; lub 3. Przestêpstwa w dziedzinie ochrony warstwy ozonowej g) zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4, w odniesieniu do którego (art. 3 lit. i). stwierdzono, e: i) zawiera odpady, które nie zosta³y wyszczególnione Zastanawiaj¹c siê nad pierwsz¹ grup¹ przestêpstw nale y w za³¹cznikach III, IIIA lub III; lub maj¹c na uwadze konstrukcjê znamion wyró niæ dwie ii) zosta³ naruszony art. 3 ust. 4; podgrupy: iii) przemieszczanie jest realizowane w sposób, który 1.1. Przestêpstwa materialne (znamienne skutkiem rze- nie zosta³ konkretnie okreœlony w dokumencie, czywistym lub jedynie gro ¹cym) z art. 3 lit. a), b), d) o którym mowa w za³¹czniku VII. i e) 1.2. Przestêpstwa formalne z art. 3 lit. c). Rozwiniêcie tego przepisu jest w ramach mego szkicu oczywiœcie niemo liwe, gdy wymaga³oby ca³ego traktatu; 1. Zanieczyszczenia, odpady, substancje, promieniowanie nie pozostaje mi nic innego, jak odes³aæ do literatury [1]. Przytoczy³em ten punkt, aby wskazaæ, e dyrektywa nie Przystêpuj¹c do charakterystyki przestêpstw materialnych wymaga, eby w wyniku nielegalnego przemieszczania grupy pierwszej zauwa amy, e intencj¹ prawodawcy odpadów powsta³a jakakolwiek szkoda czy choæby jej nie- wspólnotowego jest œciganie spowodowania lub mo linaruszenie niezwykle szczegó³owych przepisów rozporz¹- bezpieczeñstwo, o przestêpnoœci czynu rozstrzyga samo woœci spowodowania najciê szych nastêpstw w postaci: œmierci lub powa nego uszkodzenia cia³a cz³owieka, dzenia, a jedynym znamieniem odró niaj¹cym naruszenia znacznej szkody dla jakoœci powietrza, jakoœci gleby mog¹ce byæ karane jako wykroczenia b¹dÿ delikty adminilub jakoœci wody, stracyjne od tych, które maj¹ byæ karane jako przestêpstwa, znacznej szkody dla zwierz¹t lub roœlin; jest znaczna iloœæ bezprawnie przemieszczanych odpaje eli któreœ z tych nastêpstw w postaci rzeczywistej lub dów, nie ma przy tym znaczenia, czy bêd¹ to odpady nie- choæby tylko gro ¹cej by³o skutkiem: bezpieczne czy inne ni niebezpieczne. zanieczyszczenia powietrza, gleby lub wody substancj¹ lub promieniowaniem jonizuj¹cym (art. 3 lit. a), 2. Przyroda operacji z odpadami (art. 3 lit. b), eksploatacji niebezpiecznego zak³adu (art. 3 lit. d), Wprawdzie ochrona przyrody jest traktowana jako jeden operacji z materia³ami j¹drowymi lub innymi niebeztyle swoisty, e zazwyczaj jest wyodrêbniany z ochrony z kierunków ochrony œrodowiska, ale jest to kierunek na piecznymi substancjami radioaktywnymi (art. 3 lit. e). œrodowiska. Tak te czyni dyrektywa w art. 3 lit. f) h). W oparciu o inn¹ koncepcjê jest ujête przestêpstwo for- Przewidziane w tych literach przestêpstwa mo na z kolei malne grupy pierwszej przewidziane w art. 3 lit. c). Dyrek- podzieliæ na: tywa odsy³a tu wprost do art. 2 pkt 35 rozporz¹dzenia 2.1. Przestêpstwa w dziedzinie ochrony gatunkowej zwiewspólnotowego nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania rz¹t i roœlin wystêpuj¹ce w dwóch wariantach: 57

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 1 Gospodarka Finanse Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz)

KOMITET REDAKCYJNY Ma³gorzata Szwejkowska (redaktor naczelna) Robert Dziembowski (zastêpca) Beata Kêdzierska (sekretarz) Uni wer syt etwar mi ńskomaz ur skiw Ol sz t yni e Wydz i ałpr awaiadmi ni st r acj i 1 9 Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego w Ol sz t yni e 2 Andrzej Sylwestrzak KOMITET REDAKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014

PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 PROGRAM OCHRONY ŒRODOWISKA WOJEWÓDZTWA WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z UWZGLÊDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2011-2014 Olsztyn, 2007 Urz¹d Marsza³kowski Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Departament

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

RachunkowoϾ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO

Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Rachunkowoœæ w biznesie Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Innowacyjni dla Wielkopolski Egzemplarz bezp³atny Nr 4/2007 MAGAZYN SAMORZ DU GOSPODARCZEGO Mówmy jednym g³osem ROZMOWA Z DR. WOJCIECHEM KRUKIEM,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 9 MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 9 Prace z zakresu ekonomii, zarz¹dzania i turystyki TARNÓW 2006 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XX Nr 3-4 (79-80)/2012 ISSN 1230-5529 XI Krajowe Forum INT KSZTAŁCENIE KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania

Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Nr 8 ROCZNIK INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 2014 WOJCIECH STANKIEWICZ Olsztyn DOI : 10.14746/rie.2014.8.18 Bud et Unii Europejskiej na lata 2014 2020. Strategia i wyzwania Etap kreowania funduszy unijnych jest

Bardziej szczegółowo

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki

Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta. pod redakcj¹. Adama Nalepki Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmo onej konkurencji i rosn¹cych wymagañ konsumenta pod redakcj¹ Adama Nalepki Recenzenci: Anna Fornalczyk, Marek Lisiñski, Halina Piekarz, Kazimierz R. Œliwa

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 3(14)/2009

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 3(14)/2009 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 3(14)/2009 TARNÓW 2009 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych

Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Monografie Fundacji Rektorów Polskich Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych Praca zbiorowa Warszawa 2005 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo