Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009"

Transkrypt

1 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó n. zm. 1 ) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z pó n. zm. 2 ) uchwala si co nast puje: 1. Dochody i wydatki, przychody i rozchody bud etu Województwa Dolno l skiego w kwotach: 1) Dochody z zgodnie z za cznikiem nr 1,2, 3 i 4 2) Przychody z zgodnie z za cznikiem nr 5 3) Rozchody z zgodnie za cznikiem nr 5 4) Wydatki z zgodnie z za cznikiem nr 6 i 7 2. Deficyt bud etu Województwa w wysoko ci z oraz wydatki nieznajduj ce pokrycia w planowanych dochodach w zwi zku ze sp at po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków z bud etu Unii Europejskiej w kwocie z zostan sfinansowane przychodami pochodz cymi z: 1) kredytu na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków z bud etu Unii Europejskiej w kwocie z, 2) sp at udzielonych po yczek w kwocie z, 3) nadwy ki bud etowej z lat ubieg ych w kwocie z, 4) wolnych rodków w kwocie z. 3. Ustala si plan: 1) Dochodów bie cych w kwocie z 2) Dochodów maj tkowych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr 3 3) Wydatków bie cych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr 7 4) Wydatków maj tkowych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr 7 i 17 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz oraz z 2007 r. Nr 173, poz ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz Strona 1 z 4

2 4. Ustala si dochody w kwocie z z tytu u wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie z na realizacj zada z zakresu profilaktyki i rozwi zywania problemów uzale nie Plan przychodów i wydatków w cznej kwocie dla: 1) zak adów bud etowych: a) przychody z w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z b) wydatki z w tym wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zgodnie z za cznikiem nr 8 2) gospodarstw pomocniczych jednostek bud etowych a) przychody z b) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr 9 2. Plan dochodów w asnych jednostek bud etowych Województwa Dolno l skiego i wydatków nimi finansowanych 1) dochody z 2) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr Ustala si plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko ci: 1) przychody z 2) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr Ustala si plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysoko ci: 1) przychody z, 2) wydatki z, zgodnie z za cznikiem nr Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej w kwotach: 1) Dochody a) z tytu u przyznanych dotacji z zgodnie z za cznikiem nr 13 b) zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej z w tym dochody bud etu pa stwa z zgodnie z za cznikiem nr 14 2) Wydatki z zgodnie z za cznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla: 1) zak adów bud etowych na dofinansowanie zada edukacyjnych o charakterze wojewódzkim z 2) przewo ników autobusowych z tytu u dop at do ulgowych pasa erskich przewozów autobusowych z zgodnie z za cznikiem nr Dotacj celow dla zak adu bud etowego Dolno l skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wroc awiu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa obiektów Dolno l skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Strona 2 z 4

3 Informacji Pedagogicznej na potrzeby kszta cenia ustawicznego nauczycieli i osób szkol cych we Wroc awiu w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Dotacje inne ni okre lone w 8 i 9 w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Wydatki zwi zane z realizacj zada wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolno l skiego na lata realizowany przez Samorz d Województwa w wysoko ci z zgodnie z za cznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Limity zobowi za z tytu u zaci ganych kredytów na: 1) sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu w kwocie z 2) finansowanie planowanego deficytu z Upowa nia si Zarz d Województwa Dolno l skiego do: 1) zaci gania kredytów i po yczek oraz emisji papierów warto ciowych na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci z 2) zaci gania zobowi za : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ce z kontraktów wojewódzkich do wysoko ci okre lonej w za czniku nr 19; b) z tytu u umów, których realizacja w roku nast pnym (2010) jest niezb dna dla zapewnienia ci g o ci dzia ania województwa i termin zap aty up ywa w 2010 r.; c) d ugoterminowych wynikaj cych z umów zawieranych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, dotycz cych us ug, dostaw lub robót budowlanych innych ni wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, na zadania uj te w bud ecie Województwa na rok 2009; d) w kwocie z na realizacj w 2010 r. Dolno l skiego Systemu Wspierania Uzdolnie zdolny l sk 3) przekazania uprawnie innym jednostkom Województwa Dolno l skiego do zaci gania zobowi za z tytu u umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna dla zapewnienia ci g o ci dzia ania jednostki i termin zap aty up ywa w roku nast pnym, 4) przekazania uprawnie innym jednostkom Województwa Dolno l skiego do zaci gania zobowi za wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. c 5) dokonywania zmian w bud ecie polegaj cych na przenoszeniu kwot wydatków mi dzy rozdzia ami i paragrafami w ramach tego samego dzia u, z wy czeniem zwi ksze wynagrodze i wydatków maj tkowych oraz zmian kwot dotacji, 6) przekazania uprawnie jednostkom organizacyjnym Województwa Dolno l skiego do dokonania zmian polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy paragrafami Strona 3 z 4

4 w ramach tego samego rozdzia u z wy czeniem zwi ksze wynagrodze, wydatków maj tkowych oraz zmian kwot dotacji, 7) dokonywania zmian w bud ecie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud etu i Finansów polegaj cych na przenoszeniu kwot wydatków mi dzy rozdzia ami i paragrafami w ramach tego samego dzia u zwi zanych ze zwi kszeniami wynagrodze i wydatków maj tkowych oraz zmianami kwot dotacji, z zastrze eniem ust. 2, 3 i Ograniczenie do dokonywania zmian kwot dotacji nie dotyczy dotacji, w tym kwot na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielanych z bud etu Województwa na projekty dofinansowywane ze rodków bud etu Unii Europejskiej, inne ni obj te Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolno l skiego na lata , realizowane przez beneficjentów wy onionych zgodnie z procedurami realizacji programów wspó finansowanych z powy szych rodków. 3. Ograniczenie do dokonywania zwi ksze wydatków maj tkowych nie dotyczy zmian pomi dzy poszczególnymi zadaniami uj tymi w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolno l skiego na lata w tej samej grupie zada, z wy czeniem zmian mi dzy dzia ami klasyfikacji bud etowej. 4. Zmiany bud etu Województwa Dolno l skiego dokonywane w zwi zku ze zmian przepisów dotycz cych klasyfikacji bud etowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie wymagaj opinii Komisji Bud etu i Finansów Uzyskane przez samorz dowe jednostki bud etowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku bud etowym zmniejszaj wykonanie wydatków w tym roku bud etowym, z wy czeniem zwrotów uzyskanych na podstawie wystawionych faktur lub równowa nych dokumentów. 2. Samorz dowe jednostki bud etowe dokonuj ce potr ce z tytu u wynagrodzenia dla p atnika w zakresie wykonywanych zada okre lonych przepisami prawa pomniejszaj wydatki, których dotycz te potr cenia. 3. Samorz dowa jednostka bud etowa, która uzyska a w bie cym roku bud etowym lub w latach ubieg ych nadp aty z tytu u kwot dochodów nienale nie wp aconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, je eli przepisy szczególne nie stanowi inaczej, na inne wymagalne nale no ci przypadaj ce od tego samego d u nika, a w razie braku takich nale no ci zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadp at w dochodach bud etowych ujmuje si w tej podzia ce klasyfikacji dochodów, na któr zalicza si bie ce wp ywy tego samego rodzaju, a w przypadku braku takich dochodów zwrot dokonywany jest w ramach wydatków bud etowych. 16. Wykonanie Uchwa y powierza si Zarz dowi Województwa Dolno l skiego. 17. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2009 roku i podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno l skiego. Strona 4 z 4

5 Obja nienia do planu dochodów bud etowych Województwa Dolno l skiego na 2009 rok Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) uchwa a bud etowa okre la prognozowane dochody Województwa Dolno l skiego wed ug róde i dzia ów klasyfikacji w podziale na dochody bie ce i maj tkowe. Plan dochodów ogó em ustalony zosta w kwocie z dochody maj tkowe Województwa wynosz z co stanowi 23,31 % dochodów ogó em na 2009 rok dochody bie ce Województwa wynosz z co stanowi 76,69 % dochodów ogó em na 2009 rok W my l art. 165 a ust. 3 wy ej wymienionej ustawy do kwoty dochodów maj tkowych zaliczone zosta y: 1. Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje, w kwocie z dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki dotacje celowe otrzymane z bud etu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo Dolno l skie dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z z z z 2. Dochody ze sprzeda y maj tku z S to prognozowane wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci. 1

6 Do dochodów bie cych zaliczone zosta y dochody bud etowe nieb d ce dochodami maj tkowymi o czym stanowi art. 165 a ust. 4 ustawy o finansach publicznych. ród em dochodów bie cych Województwa Dolno l skiego w roku 2009 s : 1. Udzia y w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych z 2. Subwencja ogólna z 3. Dotacje rozwojowe, dotacje celowe na zadania bie ce w asne i zadania z zakresu administracji rz dowej oraz realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej z 4. rodki finansowe pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej z 5. Niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych z 6. Dochody realizowane przez jednostki bud etowe z Poszczególne ród a dochodów omówione zosta y szczegó owo w dalszej cz ci obja nie. I. Plan dochodów bud etu Województwa Dolno l skiego na 2009 rok. 1. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa zaplanowane zosta y w kwocie z Udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U Nr 88, poz. 539) w wysoko ciach odpowiednio 1,60 % i 14 %, udzia w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany zosta w kwocie z co stanowi 39,96 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Do ustalenia prognozy udzia ów Województwa Dolno l skiego w podatku dochodowym od osób prawnych przyj to: prognozowane przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy bud etowej na rok 2009 wielko ci makroekonomiczne takie jak: rednioroczny wska nik cen towarów i us ug konsumpcyjnych (102,9 %), dynamika produktu krajowego brutto ( 104,8 %), wp yw zmiany koniunktury gospodarczej na poziom realizowanych CIT, przewidywane wykonanie CIT w 2008 r. w kwocie z. udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany zosta w kwocie z 2

7 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/764/2008 z dnia 10 pa dziernika 2008 r. i stanowi 7,58 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Kwota udzia u województwa we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych (U pfiz ) ustalona zosta a przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego jako iloczyn ogólnej kwoty wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wska nika 0,016 i wska nika udzia u nale nego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. b d cego ilorazem nale nego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszka ych na obszarze województwa dolno l skiego i nale nego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju. 2. Subwencja ogólna zaplanowana zosta a w kwocie zgodnie z wy ej wymienionym pismem Ministra Finansów, z cz o wiatowa subwencji ogólnej zaplanowana zosta a w kwocie z co stanowi 5,53 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. W my l art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, kwot przeznaczon na cz o wiatow subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorz du terytorialnego, ustala si corocznie w ustawie bud etowej w wysoko ci cznej kwoty cz ci o wiatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej ni przyj ta w ustawie bud etowej w roku bazowym, skorygowanej o kwot innych wydatków z tytu u zmiany realizowanych zada o wiatowych. Sposób podzia u cz ci o wiatowej subwencji ogólnej uwzgl dnia w szczególno ci typy i rodzaje szkó i placówek prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczb uczniów w tych szko ach i placówkach. Od kwoty cz ci o wiatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa cz ci o wiatowej subwencji ogólnej w wysoko ci 0,25 %. Zakres zada o wiatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorz du terytorialnego, stanowi cy podstaw do naliczenia planowanych kwot subwencji o wiatowej na 2009 r., okre lony zosta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie: - danych statystycznych uj tych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 wrze nia 2007 r. ( rok szkolny 2007/2008), - danych dotycz cych liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji o wiatowej (wed ug stanu na dzie 10 wrze nia 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA (kwota bazowa cz ci o wiatowej wed ug finansowego standardu A na realizacj zada szkolnych ) i SOB ( kwota uzupe niaj ca cz ci o wiatowej wed ug wag P zwi kszaj cych finansowy standard A na realizacj zada szkolnych ) - danych dotycz cych liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji o wiatowej (wed ug stanu na dzie 30 wrze nia 2007 r. i dzie 10 pa dziernika 2007 r.)- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadz ce (dotuj ce) szko y i placówki o wiatowe w zakresie odpowiednich wag 3

8 algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC (kwota cz ci o wiatowej na realizacj zada pozaszkolnych). Kwota cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2009 r. zosta a skorygowana o kwot innych wydatków z tytu u zmiany realizowanych zada o wiatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwy ek p ac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 wrze nia 2009 r. o nast pne 5 %, a tak e ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko ach i placówkach o wiatowych prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane do naliczenia planowanych na 2009 r. kwot cz ci subwencji ogólnej nie s danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wykorzystane zostan dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji O wiatowej wed ug stanu na dzie 30 wrze nia 2008 r. oraz 10 pa dziernika 2008 r., a tak e dane statystyczne uj te w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 wrze nia 2008 r. (rok szkolny 2008/2009) cz wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana zosta a w kwocie z co stanowi 3,59 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Z uwagi na du e zró nicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony zosta system wyrównawczy, który ma za zadanie ochron jednostek najs abszych ekonomicznie. Zgodnie z art. 24 wy ej wymienionej ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, cz wyrównawcza subwencji ogólnej sk ada si z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupe niaj cej. SW = SW p + SW u Kwot podstawow cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymuj województwa, w których wska nik dochodów podatkowych na jednego mieszka ca w województwie, zwany dalej wska nikiem W, jest mniejszy ni wska nik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wska nikiem W w. Przez dochody podatkowe rozumie si czne dochody z tytu u: - udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 191, poz. 1370), w celu wyliczenia na 2009 r. cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej, dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. zmniejszono do kwoty wynikaj cej ze wska nika udzia u województw we wp ywach z tego podatku w wysoko ci 14,0 %. 4

9 Wysoko nale nej województwu kwoty podstawowej obliczono, mno c liczb mieszka ców województwa przez liczb stanowi c 72 % ró nicy mi dzy wska nikiem W w a wska nikiem W gdzie: SW P = 72 % ( W w W ) L L - liczba mieszka ców województwa dolno l skiego na dzie 31 grudnia 2007 r., W - iloraz dochodów podatkowych województwa, uzyskanych w roku 2007 i liczby mieszka ców województwa na dzie 31 grudnia 2007 r W = = 159, W w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2007 i liczby mieszka ców w kraju na dzie 31 grudnia 2007 r W w = = 139, W > W w SW P = 0 Kwot uzupe niaj c cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymuj województwa, w których liczba mieszka ców nie przekracza 3 milionów. Wysoko kwoty uzupe niaj cej nale nej województwu obliczono, mno c liczb stanowi c 9 % wska nika W w przez przeliczeniow liczb mieszka ców województwa, ustalon dla województwa dolno l skiego jako suma 2,75 miliona mieszka ców i 50 % liczby mieszka ców ponad 2,5 miliona. SW u = 9 % W w L p W w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2007 i liczby mieszka ców kraju na dzie 31 grudnia 2007 r. L p - przeliczeniowa liczba mieszka ców województwa, która wynosi: L p = 2,75 mln + 50% (L 2,5 mln), gdy 2,5 mln <L 3,0 mln L - liczba mieszka ców województwa dolno l skiego na dzie 31 grudnia 2007 r., L p = % ( ) = SW u = 9 % 139, SW u = z 5

10 cz regionalna subwencji ogólnej zaplanowana zosta a w kwocie z co stanowi 4,03 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw zosta a rozdzielona z uwzgl dnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia i produkt krajowy brutto. Innym istotnym elementem, od którego zale y wysoko tej subwencji jest powierzchnia dróg przypadaj ca na mieszka ca w danym województwie oraz wysoko wydatków bie cych, poniesionych w 2007 r. na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie. W 2009 r. czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw zosta a podzielona w nast puj cy sposób: 20% - mi dzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy sza od 110 % redniej stopy bezrobocia w kraju, Do wyliczenia dochodów Województwa Dolno l skiego z tego tytu u Ministerstwo Finansów przyj o nast puj ce dane: stopa bezrobocia w województwie dolno l skim 11,8 % rednia stopa bezrobocia w kraju 11,4 % przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie 0 czna przeliczeniowa liczba bezrobotnych Kwota subwencji ustalonej w zale no ci od stopy bezrobocia wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: SR B = 20 % SR W LB gdzie: SR - czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 W LB - wspó czynnik udzia u przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w cznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju W zwi zku z faktem, i wspó czynnik udzia u przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w cznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju wynosi 0, Województwo Dolno l skie nie otrzyma w 2009 r. dochodów z tego tytu u. W LB = 0 SR B = 0 40% - mi dzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszka ca województwa jest wy sza od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszka ca kraju. Do wyliczenia dochodów Województwa Dolno l skiego z tego tytu u Ministerstwo Finansów przyj o nast puj ce dane: ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju ,4 tys. m 2 powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie ,7 tys. m 2 6

11 Kwota subwencji ustalonej w zale no ci od powierzchni dróg wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: gdzie : SR D = 40 % SR W uw SR - czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 W uw - wspó czynnik udzia u województwa wyliczony jako iloraz wska nika stanowi cego iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszka ców województwa oraz sumy wska ników zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego Dla Województwa Dolno l skiego kwota ustalona w zale no ci od powierzchni dróg wynosi: , SR D = 40 % , SR D = z 10% - mi dzy województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszka ca województwa jest ni szy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszka ca kraju. W zwi zku z faktem, i produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszka ca w województwie dolno l skim wynosi z, przy produkcie krajowym brutto w kraju na jednego mieszka ca wynosz cym z Województwo Dolno l skie nie otrzyma w 2009 r. dochodów z tego tytu u. 75 % z = z z < z SR PKB = 0 z 15 % - mi dzy województwa w zale no ci od wysoko ci wydatków bie cych, poniesionych w 2007 r. na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie. Cz regionaln subwencji ogólnej nale n województwu w zale no ci od wysoko ci wydatków bie cych poniesionych w 2007 r. na regionalne pasa erskie przewozy kolejowe ustalono jako iloczyn kwoty cz ci regionalnej subwencji ogólnej i wspó czynnika udzia u wydatków bie cych województwa na regionalne pasa erskie przewozy kolejowe. Wspó czynnik udzia u wydatków bie cych na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie, obliczony zosta z dok adno ci do dziesi tnego miejsca po przecinku. Kwota omawianej subwencji wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: gdzie: SR pk = 15 % SR W WK 7

12 SR - czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 W WK - iloraz wydatków bie cych poniesionych przez województwo w 2007 na regionalne krajowe przewozy pasa erskie i wydatków bie cych poniesionych przez wszystkie województwa w 2007 r. na regionalne krajowe przewozy pasa erskie SR pk = 15 % SR pk = , SR pk = z 15 % - mi dzy województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok bud etowy z tytu u cz ci wyrównawczej i kwot wchodz cych w sk ad cz ci regionalnej subwencji ogólnej, pomniejszona o planowan wp at do bud etu pa stwa, jest ni sza od kwoty planowanych na rok bazowy dochodów z tytu u cz ci wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, pomniejszonych o planowan wp at do bud etu pa stwa. Kwota subwencji rozdzielana mi dzy województwa, w których dochody planowane na rok 2009 s ni sze od dochodów planowanych na rok 2008, wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: SR pd = 15 % SR W gdzie: SR czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009, W iloraz ró nicy mi dzy dochodami województwa planowanymi na rok 2009 a dochodami planowanymi na rok 2008, a sum ró nic mi dzy dochodami planowanymi na rok 2009 a dochodami planowanymi na rok 2008 we wszystkich województwach, D 2008 dochody planowane dla województwa na rok bazowy 2008, D 2009 dochody planowane dla województwa na rok bud etowy Dochody planowane dla województwa na rok 2008 wyliczone zosta y zgodnie z algorytmem: D 2008 = SW (SR WP 2008 ) gdzie: SW 2008 cz wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2008, SR 2008 cz regionalna subwencji ogólnej na rok 2008, WP 2008 kwota wp aty ustalona na 2008 rok. D 2008 = z + ( z z ) D 2008 = z Dochody planowane dla województwa na rok 2009 wyliczone zosta y zgodnie z algorytmem: D 2009 = SW (SR WP 2009 ) 8

13 gdzie: SW 2009 cz wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2009, SR 2009 suma kwot wchodz cych w sk ad cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2009 r., o których mowa w art. 25 ust. 2,4,6 i 10 ustawy o dochodach, WP 2009 kwota wp aty ustalona na 2009 rok. D 2009 = z + ( z z ) D 2009 = z D 2008 > D 2009 Kwota subwencji rozdzielana mi dzy województwa, w których dochody planowane na rok 2009 s ni sze ni dochody planowane na 2008 wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: ( z z ) SR pd = 15 % z z z SR pd = z z SR pd = z 0, SR pd = z 9

14 3. Dotacje zaplanowane zosta y w kwocie co stanowi 38,39 % planu dochodów ogó em na 2009 rok z Przeznaczenie i wysoko dotacji zaplanowanych na rok 2009 kszta tuje si nast puj co: a) dotacje z bud etu pa stwa z z tego: dotacja rozwojowa na realizacj projektów bie cych w kwocie z na realizacj projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapita Ludzki Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy dotacja rozwojowa na realizacj projektów inwestycyjnych w kwocie z na realizacj projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z 10

15 Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapita Ludzki Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy dotacja na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa w kwocie z na zadania zwi zane z dofinansowaniem krajowych pasa erskich przewozów autobusowych z na zadania zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych podstawowych, realizowane przez Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych we Wroc awiu z na realizacj projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z na zadania zwi zane z realizacj ustawy o s u bie zast pczej, realizowane przez Dolno l ski Wojewódzki Urz d Pracy w Wa brzychu z na finansowanie zada przej tych przez samorz d województwa wynikaj cych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, ze zmianami), w tym m. in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla przej tych pracowników, wynajem pomieszcze biurowych, zakup materia ów biurowych i wyposa enia oraz podró e s u bowe z na zadania z zakresu wiadcze rodzinnych, realizowane przez Dolno l ski O rodek Polityki Spo ecznej we Wroc awiu z na prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa, realizowane przez Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z 11

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok

SPRAWOZDANIE. wykonania bud etu Gminy Tymbark. za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok SPRAWOZDANIE Wójta Gminy Tymbark z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011 r. Tymbark 20 marca 2012 rok Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Tymbark za 2011rok Bud et Gminy Tymbark zgodnie z uchwa bud

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 2620 UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym

kredyty krajowe 1.800.000,00 wolne rodki jako nadwy ka rodków pieni nych na rachunku bie cym S P R A W O Z D A N I E z wykonania bud etu miasta za 2008 rok Rada Miasta Tomaszów Lubelski w dniu 21 grudnia 2007 roku podj ła Uchwał Nr XV/151/2007 w sprawie uchwalenia bud etu na 2008 rok według, której

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Szot-Gabry Akademia Podlaska w Siedlcach Metoda luki finansowej w finansowaniu inwestycji z funduszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Plan wg URM Nr XXI/335/11

Plan wg URM Nr XXI/335/11 I. INFORMACJE O SPOSOBIE KSZTAŁTOWANIA SI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Uchwała Nr XXI/336/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo