Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009"

Transkrypt

1 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz dzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z pó n. zm. 1 ) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z pó n. zm. 2 ) uchwala si co nast puje: 1. Dochody i wydatki, przychody i rozchody bud etu Województwa Dolno l skiego w kwotach: 1) Dochody z zgodnie z za cznikiem nr 1,2, 3 i 4 2) Przychody z zgodnie z za cznikiem nr 5 3) Rozchody z zgodnie za cznikiem nr 5 4) Wydatki z zgodnie z za cznikiem nr 6 i 7 2. Deficyt bud etu Województwa w wysoko ci z oraz wydatki nieznajduj ce pokrycia w planowanych dochodach w zwi zku ze sp at po yczki na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków z bud etu Unii Europejskiej w kwocie z zostan sfinansowane przychodami pochodz cymi z: 1) kredytu na prefinansowanie zada realizowanych z udzia em rodków z bud etu Unii Europejskiej w kwocie z, 2) sp at udzielonych po yczek w kwocie z, 3) nadwy ki bud etowej z lat ubieg ych w kwocie z, 4) wolnych rodków w kwocie z. 3. Ustala si plan: 1) Dochodów bie cych w kwocie z 2) Dochodów maj tkowych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr 3 3) Wydatków bie cych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr 7 4) Wydatków maj tkowych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr 7 i 17 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz oraz z 2007 r. Nr 173, poz ) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz Strona 1 z 4

2 4. Ustala si dochody w kwocie z z tytu u wydawania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie z na realizacj zada z zakresu profilaktyki i rozwi zywania problemów uzale nie Plan przychodów i wydatków w cznej kwocie dla: 1) zak adów bud etowych: a) przychody z w tym dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z b) wydatki z w tym wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z zgodnie z za cznikiem nr 8 2) gospodarstw pomocniczych jednostek bud etowych a) przychody z b) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr 9 2. Plan dochodów w asnych jednostek bud etowych Województwa Dolno l skiego i wydatków nimi finansowanych 1) dochody z 2) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr Ustala si plan przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysoko ci: 1) przychody z 2) wydatki z zgodnie z za cznikiem nr Ustala si plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysoko ci: 1) przychody z, 2) wydatki z, zgodnie z za cznikiem nr Dochody i wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej w kwotach: 1) Dochody a) z tytu u przyznanych dotacji z zgodnie z za cznikiem nr 13 b) zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej z w tym dochody bud etu pa stwa z zgodnie z za cznikiem nr 14 2) Wydatki z zgodnie z za cznikiem nr Dotacje przedmiotowe dla: 1) zak adów bud etowych na dofinansowanie zada edukacyjnych o charakterze wojewódzkim z 2) przewo ników autobusowych z tytu u dop at do ulgowych pasa erskich przewozów autobusowych z zgodnie z za cznikiem nr Dotacj celow dla zak adu bud etowego Dolno l skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wroc awiu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Przebudowa obiektów Dolno l skiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Strona 2 z 4

3 Informacji Pedagogicznej na potrzeby kszta cenia ustawicznego nauczycieli i osób szkol cych we Wroc awiu w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Dotacje inne ni okre lone w 8 i 9 w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Wydatki zwi zane z realizacj zada wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny dla Województwa Dolno l skiego na lata realizowany przez Samorz d Województwa w wysoko ci z zgodnie z za cznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie z zgodnie z za cznikiem nr Limity zobowi za z tytu u zaci ganych kredytów na: 1) sfinansowanie przej ciowego deficytu bud etu w kwocie z 2) finansowanie planowanego deficytu z Upowa nia si Zarz d Województwa Dolno l skiego do: 1) zaci gania kredytów i po yczek oraz emisji papierów warto ciowych na pokrycie wyst puj cego w ci gu roku przej ciowego deficytu bud etu do wysoko ci z 2) zaci gania zobowi za : a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze rodków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych rodków zagranicznych oraz na zadania wynikaj ce z kontraktów wojewódzkich do wysoko ci okre lonej w za czniku nr 19; b) z tytu u umów, których realizacja w roku nast pnym (2010) jest niezb dna dla zapewnienia ci g o ci dzia ania województwa i termin zap aty up ywa w 2010 r.; c) d ugoterminowych wynikaj cych z umów zawieranych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, dotycz cych us ug, dostaw lub robót budowlanych innych ni wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a i b, na zadania uj te w bud ecie Województwa na rok 2009; d) w kwocie z na realizacj w 2010 r. Dolno l skiego Systemu Wspierania Uzdolnie zdolny l sk 3) przekazania uprawnie innym jednostkom Województwa Dolno l skiego do zaci gania zobowi za z tytu u umów, których realizacja w roku nast pnym jest niezb dna dla zapewnienia ci g o ci dzia ania jednostki i termin zap aty up ywa w roku nast pnym, 4) przekazania uprawnie innym jednostkom Województwa Dolno l skiego do zaci gania zobowi za wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. c 5) dokonywania zmian w bud ecie polegaj cych na przenoszeniu kwot wydatków mi dzy rozdzia ami i paragrafami w ramach tego samego dzia u, z wy czeniem zwi ksze wynagrodze i wydatków maj tkowych oraz zmian kwot dotacji, 6) przekazania uprawnie jednostkom organizacyjnym Województwa Dolno l skiego do dokonania zmian polegaj cych na przenoszeniu wydatków mi dzy paragrafami Strona 3 z 4

4 w ramach tego samego rozdzia u z wy czeniem zwi ksze wynagrodze, wydatków maj tkowych oraz zmian kwot dotacji, 7) dokonywania zmian w bud ecie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bud etu i Finansów polegaj cych na przenoszeniu kwot wydatków mi dzy rozdzia ami i paragrafami w ramach tego samego dzia u zwi zanych ze zwi kszeniami wynagrodze i wydatków maj tkowych oraz zmianami kwot dotacji, z zastrze eniem ust. 2, 3 i Ograniczenie do dokonywania zmian kwot dotacji nie dotyczy dotacji, w tym kwot na inwestycje i zakupy inwestycyjne udzielanych z bud etu Województwa na projekty dofinansowywane ze rodków bud etu Unii Europejskiej, inne ni obj te Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolno l skiego na lata , realizowane przez beneficjentów wy onionych zgodnie z procedurami realizacji programów wspó finansowanych z powy szych rodków. 3. Ograniczenie do dokonywania zwi ksze wydatków maj tkowych nie dotyczy zmian pomi dzy poszczególnymi zadaniami uj tymi w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolno l skiego na lata w tej samej grupie zada, z wy czeniem zmian mi dzy dzia ami klasyfikacji bud etowej. 4. Zmiany bud etu Województwa Dolno l skiego dokonywane w zwi zku ze zmian przepisów dotycz cych klasyfikacji bud etowej w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie wymagaj opinii Komisji Bud etu i Finansów Uzyskane przez samorz dowe jednostki bud etowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku bud etowym zmniejszaj wykonanie wydatków w tym roku bud etowym, z wy czeniem zwrotów uzyskanych na podstawie wystawionych faktur lub równowa nych dokumentów. 2. Samorz dowe jednostki bud etowe dokonuj ce potr ce z tytu u wynagrodzenia dla p atnika w zakresie wykonywanych zada okre lonych przepisami prawa pomniejszaj wydatki, których dotycz te potr cenia. 3. Samorz dowa jednostka bud etowa, która uzyska a w bie cym roku bud etowym lub w latach ubieg ych nadp aty z tytu u kwot dochodów nienale nie wp aconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu, zalicza je, je eli przepisy szczególne nie stanowi inaczej, na inne wymagalne nale no ci przypadaj ce od tego samego d u nika, a w razie braku takich nale no ci zwraca je uprawnionej osobie. Zwroty nadp at w dochodach bud etowych ujmuje si w tej podzia ce klasyfikacji dochodów, na któr zalicza si bie ce wp ywy tego samego rodzaju, a w przypadku braku takich dochodów zwrot dokonywany jest w ramach wydatków bud etowych. 16. Wykonanie Uchwa y powierza si Zarz dowi Województwa Dolno l skiego. 17. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2009 roku i podlega og oszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno l skiego. Strona 4 z 4

5 Obja nienia do planu dochodów bud etowych Województwa Dolno l skiego na 2009 rok Zgodnie z art. 184 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DZ. U. Nr 249, poz. 2104, ze zmianami) uchwa a bud etowa okre la prognozowane dochody Województwa Dolno l skiego wed ug róde i dzia ów klasyfikacji w podziale na dochody bie ce i maj tkowe. Plan dochodów ogó em ustalony zosta w kwocie z dochody maj tkowe Województwa wynosz z co stanowi 23,31 % dochodów ogó em na 2009 rok dochody bie ce Województwa wynosz z co stanowi 76,69 % dochodów ogó em na 2009 rok W my l art. 165 a ust. 3 wy ej wymienionej ustawy do kwoty dochodów maj tkowych zaliczone zosta y: 1. Dotacje i rodki otrzymane na inwestycje, w kwocie z dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z dotacje rozwojowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj Programu Operacyjnego Kapita Ludzki dotacje celowe otrzymane z bud etu na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo Dolno l skie dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wp ywy z tytu u pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie w asnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z z z z 2. Dochody ze sprzeda y maj tku z S to prognozowane wp aty z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci. 1

6 Do dochodów bie cych zaliczone zosta y dochody bud etowe nieb d ce dochodami maj tkowymi o czym stanowi art. 165 a ust. 4 ustawy o finansach publicznych. ród em dochodów bie cych Województwa Dolno l skiego w roku 2009 s : 1. Udzia y w podatkach dochodowych od osób prawnych oraz od osób fizycznych z 2. Subwencja ogólna z 3. Dotacje rozwojowe, dotacje celowe na zadania bie ce w asne i zadania z zakresu administracji rz dowej oraz realizowane na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej z 4. rodki finansowe pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej z 5. Niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych z 6. Dochody realizowane przez jednostki bud etowe z Poszczególne ród a dochodów omówione zosta y szczegó owo w dalszej cz ci obja nie. I. Plan dochodów bud etu Województwa Dolno l skiego na 2009 rok. 1. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa zaplanowane zosta y w kwocie z Udzia y we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz du terytorialnego ( tekst jednolity z 2008 r. Dz. U Nr 88, poz. 539) w wysoko ciach odpowiednio 1,60 % i 14 %, udzia w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowany zosta w kwocie z co stanowi 39,96 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Do ustalenia prognozy udzia ów Województwa Dolno l skiego w podatku dochodowym od osób prawnych przyj to: prognozowane przez Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy bud etowej na rok 2009 wielko ci makroekonomiczne takie jak: rednioroczny wska nik cen towarów i us ug konsumpcyjnych (102,9 %), dynamika produktu krajowego brutto ( 104,8 %), wp yw zmiany koniunktury gospodarczej na poziom realizowanych CIT, przewidywane wykonanie CIT w 2008 r. w kwocie z. udzia w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany zosta w kwocie z 2

7 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820/764/2008 z dnia 10 pa dziernika 2008 r. i stanowi 7,58 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Kwota udzia u województwa we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych (U pfiz ) ustalona zosta a przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego jako iloczyn ogólnej kwoty wp ywów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wska nika 0,016 i wska nika udzia u nale nego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. b d cego ilorazem nale nego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszka ych na obszarze województwa dolno l skiego i nale nego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju. 2. Subwencja ogólna zaplanowana zosta a w kwocie zgodnie z wy ej wymienionym pismem Ministra Finansów, z cz o wiatowa subwencji ogólnej zaplanowana zosta a w kwocie z co stanowi 5,53 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. W my l art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, kwot przeznaczon na cz o wiatow subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorz du terytorialnego, ustala si corocznie w ustawie bud etowej w wysoko ci cznej kwoty cz ci o wiatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej ni przyj ta w ustawie bud etowej w roku bazowym, skorygowanej o kwot innych wydatków z tytu u zmiany realizowanych zada o wiatowych. Sposób podzia u cz ci o wiatowej subwencji ogólnej uwzgl dnia w szczególno ci typy i rodzaje szkó i placówek prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczb uczniów w tych szko ach i placówkach. Od kwoty cz ci o wiatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa cz ci o wiatowej subwencji ogólnej w wysoko ci 0,25 %. Zakres zada o wiatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorz du terytorialnego, stanowi cy podstaw do naliczenia planowanych kwot subwencji o wiatowej na 2009 r., okre lony zosta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie: - danych statystycznych uj tych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 wrze nia 2007 r. ( rok szkolny 2007/2008), - danych dotycz cych liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji o wiatowej (wed ug stanu na dzie 10 wrze nia 2008 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA (kwota bazowa cz ci o wiatowej wed ug finansowego standardu A na realizacj zada szkolnych ) i SOB ( kwota uzupe niaj ca cz ci o wiatowej wed ug wag P zwi kszaj cych finansowy standard A na realizacj zada szkolnych ) - danych dotycz cych liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2007/2008 wykazanych w systemie informacji o wiatowej (wed ug stanu na dzie 30 wrze nia 2007 r. i dzie 10 pa dziernika 2007 r.)- zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadz ce (dotuj ce) szko y i placówki o wiatowe w zakresie odpowiednich wag 3

8 algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC (kwota cz ci o wiatowej na realizacj zada pozaszkolnych). Kwota cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2009 r. zosta a skorygowana o kwot innych wydatków z tytu u zmiany realizowanych zada o wiatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwy ek p ac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 r. o 5% oraz dodatkowo od 1 wrze nia 2009 r. o nast pne 5 %, a tak e ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szko ach i placówkach o wiatowych prowadzonych przez jednostki samorz du terytorialnego. Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane do naliczenia planowanych na 2009 r. kwot cz ci subwencji ogólnej nie s danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot cz ci o wiatowej subwencji ogólnej na 2009 r. wykorzystane zostan dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji O wiatowej wed ug stanu na dzie 30 wrze nia 2008 r. oraz 10 pa dziernika 2008 r., a tak e dane statystyczne uj te w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 wrze nia 2008 r. (rok szkolny 2008/2009) cz wyrównawcza subwencji ogólnej zaplanowana zosta a w kwocie z co stanowi 3,59 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Z uwagi na du e zró nicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony zosta system wyrównawczy, który ma za zadanie ochron jednostek najs abszych ekonomicznie. Zgodnie z art. 24 wy ej wymienionej ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, cz wyrównawcza subwencji ogólnej sk ada si z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupe niaj cej. SW = SW p + SW u Kwot podstawow cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymuj województwa, w których wska nik dochodów podatkowych na jednego mieszka ca w województwie, zwany dalej wska nikiem W, jest mniejszy ni wska nik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wska nikiem W w. Przez dochody podatkowe rozumie si czne dochody z tytu u: - udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych, - udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 wrze nia 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 191, poz. 1370), w celu wyliczenia na 2009 r. cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej, dochody z tytu u udzia u we wp ywach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r. zmniejszono do kwoty wynikaj cej ze wska nika udzia u województw we wp ywach z tego podatku w wysoko ci 14,0 %. 4

9 Wysoko nale nej województwu kwoty podstawowej obliczono, mno c liczb mieszka ców województwa przez liczb stanowi c 72 % ró nicy mi dzy wska nikiem W w a wska nikiem W gdzie: SW P = 72 % ( W w W ) L L - liczba mieszka ców województwa dolno l skiego na dzie 31 grudnia 2007 r., W - iloraz dochodów podatkowych województwa, uzyskanych w roku 2007 i liczby mieszka ców województwa na dzie 31 grudnia 2007 r W = = 159, W w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2007 i liczby mieszka ców w kraju na dzie 31 grudnia 2007 r W w = = 139, W > W w SW P = 0 Kwot uzupe niaj c cz ci wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymuj województwa, w których liczba mieszka ców nie przekracza 3 milionów. Wysoko kwoty uzupe niaj cej nale nej województwu obliczono, mno c liczb stanowi c 9 % wska nika W w przez przeliczeniow liczb mieszka ców województwa, ustalon dla województwa dolno l skiego jako suma 2,75 miliona mieszka ców i 50 % liczby mieszka ców ponad 2,5 miliona. SW u = 9 % W w L p W w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2007 i liczby mieszka ców kraju na dzie 31 grudnia 2007 r. L p - przeliczeniowa liczba mieszka ców województwa, która wynosi: L p = 2,75 mln + 50% (L 2,5 mln), gdy 2,5 mln <L 3,0 mln L - liczba mieszka ców województwa dolno l skiego na dzie 31 grudnia 2007 r., L p = % ( ) = SW u = 9 % 139, SW u = z 5

10 cz regionalna subwencji ogólnej zaplanowana zosta a w kwocie z co stanowi 4,03 % planu dochodów ogó em na 2009 rok. Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw zosta a rozdzielona z uwzgl dnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia i produkt krajowy brutto. Innym istotnym elementem, od którego zale y wysoko tej subwencji jest powierzchnia dróg przypadaj ca na mieszka ca w danym województwie oraz wysoko wydatków bie cych, poniesionych w 2007 r. na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie. W 2009 r. czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw zosta a podzielona w nast puj cy sposób: 20% - mi dzy województwa, w których stopa bezrobocia jest wy sza od 110 % redniej stopy bezrobocia w kraju, Do wyliczenia dochodów Województwa Dolno l skiego z tego tytu u Ministerstwo Finansów przyj o nast puj ce dane: stopa bezrobocia w województwie dolno l skim 11,8 % rednia stopa bezrobocia w kraju 11,4 % przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie 0 czna przeliczeniowa liczba bezrobotnych Kwota subwencji ustalonej w zale no ci od stopy bezrobocia wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: SR B = 20 % SR W LB gdzie: SR - czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 W LB - wspó czynnik udzia u przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w cznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju W zwi zku z faktem, i wspó czynnik udzia u przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w cznej przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju wynosi 0, Województwo Dolno l skie nie otrzyma w 2009 r. dochodów z tego tytu u. W LB = 0 SR B = 0 40% - mi dzy województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszka ca województwa jest wy sza od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszka ca kraju. Do wyliczenia dochodów Województwa Dolno l skiego z tego tytu u Ministerstwo Finansów przyj o nast puj ce dane: ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju ,4 tys. m 2 powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie ,7 tys. m 2 6

11 Kwota subwencji ustalonej w zale no ci od powierzchni dróg wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: gdzie : SR D = 40 % SR W uw SR - czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 W uw - wspó czynnik udzia u województwa wyliczony jako iloraz wska nika stanowi cego iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszka ców województwa oraz sumy wska ników zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego Dla Województwa Dolno l skiego kwota ustalona w zale no ci od powierzchni dróg wynosi: , SR D = 40 % , SR D = z 10% - mi dzy województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszka ca województwa jest ni szy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszka ca kraju. W zwi zku z faktem, i produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszka ca w województwie dolno l skim wynosi z, przy produkcie krajowym brutto w kraju na jednego mieszka ca wynosz cym z Województwo Dolno l skie nie otrzyma w 2009 r. dochodów z tego tytu u. 75 % z = z z < z SR PKB = 0 z 15 % - mi dzy województwa w zale no ci od wysoko ci wydatków bie cych, poniesionych w 2007 r. na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie. Cz regionaln subwencji ogólnej nale n województwu w zale no ci od wysoko ci wydatków bie cych poniesionych w 2007 r. na regionalne pasa erskie przewozy kolejowe ustalono jako iloczyn kwoty cz ci regionalnej subwencji ogólnej i wspó czynnika udzia u wydatków bie cych województwa na regionalne pasa erskie przewozy kolejowe. Wspó czynnik udzia u wydatków bie cych na regionalne kolejowe przewozy pasa erskie, obliczony zosta z dok adno ci do dziesi tnego miejsca po przecinku. Kwota omawianej subwencji wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: gdzie: SR pk = 15 % SR W WK 7

12 SR - czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009 W WK - iloraz wydatków bie cych poniesionych przez województwo w 2007 na regionalne krajowe przewozy pasa erskie i wydatków bie cych poniesionych przez wszystkie województwa w 2007 r. na regionalne krajowe przewozy pasa erskie SR pk = 15 % SR pk = , SR pk = z 15 % - mi dzy województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok bud etowy z tytu u cz ci wyrównawczej i kwot wchodz cych w sk ad cz ci regionalnej subwencji ogólnej, pomniejszona o planowan wp at do bud etu pa stwa, jest ni sza od kwoty planowanych na rok bazowy dochodów z tytu u cz ci wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej, pomniejszonych o planowan wp at do bud etu pa stwa. Kwota subwencji rozdzielana mi dzy województwa, w których dochody planowane na rok 2009 s ni sze od dochodów planowanych na rok 2008, wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: SR pd = 15 % SR W gdzie: SR czna kwota cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw okre lona w projekcie ustawy bud etowej na rok 2009, W iloraz ró nicy mi dzy dochodami województwa planowanymi na rok 2009 a dochodami planowanymi na rok 2008, a sum ró nic mi dzy dochodami planowanymi na rok 2009 a dochodami planowanymi na rok 2008 we wszystkich województwach, D 2008 dochody planowane dla województwa na rok bazowy 2008, D 2009 dochody planowane dla województwa na rok bud etowy Dochody planowane dla województwa na rok 2008 wyliczone zosta y zgodnie z algorytmem: D 2008 = SW (SR WP 2008 ) gdzie: SW 2008 cz wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2008, SR 2008 cz regionalna subwencji ogólnej na rok 2008, WP 2008 kwota wp aty ustalona na 2008 rok. D 2008 = z + ( z z ) D 2008 = z Dochody planowane dla województwa na rok 2009 wyliczone zosta y zgodnie z algorytmem: D 2009 = SW (SR WP 2009 ) 8

13 gdzie: SW 2009 cz wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2009, SR 2009 suma kwot wchodz cych w sk ad cz ci regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2009 r., o których mowa w art. 25 ust. 2,4,6 i 10 ustawy o dochodach, WP 2009 kwota wp aty ustalona na 2009 rok. D 2009 = z + ( z z ) D 2009 = z D 2008 > D 2009 Kwota subwencji rozdzielana mi dzy województwa, w których dochody planowane na rok 2009 s ni sze ni dochody planowane na 2008 wyliczona zosta a zgodnie z algorytmem: ( z z ) SR pd = 15 % z z z SR pd = z z SR pd = z 0, SR pd = z 9

14 3. Dotacje zaplanowane zosta y w kwocie co stanowi 38,39 % planu dochodów ogó em na 2009 rok z Przeznaczenie i wysoko dotacji zaplanowanych na rok 2009 kszta tuje si nast puj co: a) dotacje z bud etu pa stwa z z tego: dotacja rozwojowa na realizacj projektów bie cych w kwocie z na realizacj projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapita Ludzki Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy dotacja rozwojowa na realizacj projektów inwestycyjnych w kwocie z na realizacj projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolno l skiego z na realizacj projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki z 10

15 Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Administracja publiczna Urz dy marsza kowskie Ró ne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne Program Operacyjny Kapita Ludzki Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy dotacja na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa w kwocie z na zadania zwi zane z dofinansowaniem krajowych pasa erskich przewozów autobusowych z na zadania zwi zane z utrzymaniem urz dze melioracji wodnych podstawowych, realizowane przez Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych we Wroc awiu z na realizacj projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z na zadania zwi zane z realizacj ustawy o s u bie zast pczej, realizowane przez Dolno l ski Wojewódzki Urz d Pracy w Wa brzychu z na finansowanie zada przej tych przez samorz d województwa wynikaj cych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi zku ze zmianami w podziale zada i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, ze zmianami), w tym m. in. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla przej tych pracowników, wynajem pomieszcze biurowych, zakup materia ów biurowych i wyposa enia oraz podró e s u bowe z na zadania z zakresu wiadcze rodzinnych, realizowane przez Dolno l ski O rodek Polityki Spo ecznej we Wroc awiu z na prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa, realizowane przez Dolno l skie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych z na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z 11

16 na ochron powietrza atmosferycznego i klimatu z na zadania zwi zane z utrzymaniem i eksploatacj pozosta ych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa (takich jak: komunalne, przemys owe, le ne itp.) stanowi cych w asno Skarbu Pa stwa, w stosunku do których Marsza ek sprawuje funkcje w a cicielskie, realizowane przez Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych we Wroc awiu z na zadania zwi zane z funkcjonowaniem komisji egzaminacyjnych powo anych do przeprowadzenia egzaminów na pilotów wycieczek, przewodników turystycznych, miejskich i górskich oraz stwierdzaj cych kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami z na zadania zwi zane z obowi zkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wiadczeniem dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego z na obs ug Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddzia ywania na rodowisko z na zadania zwi zane z pracami geologicznymi (nieinwestycyjnymi) z Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Rolnictwo i owiectwo Prace geodezyjno urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Transport i czno Krajowe pasa erskie przewozy autobusowe Dzia alno us ugowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Pozosta a dzia alno Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Komisje egzaminacyjne

17 851 Ochrona zdrowia Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc spo eczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego Pozosta e zadania w zakresie polityki spo ecznej Wojewódzkie urz dy pracy Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Pozosta a dzia alno na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz d województwa w kwocie z na realizacj projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Dzia anie 1.6 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury zwi zanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i le nictwa" Schemat II "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" z na budow i utrzymanie urz dze melioracji wodnych, realizowane przez Dolno l ski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych we Wroc awiu z na zadania z zakresu wiadcze rodzinnych, realizowane przez Dolno l ski O rodek Polityki Spo ecznej we Wroc awiu z Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne Pomoc spo eczna wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego

18 na zadania bie ce realizowane przez samorz d województwa na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej w kwocie z na zadanie z zakresu w a ciwo ci Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowego we Wroc awiu z Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wojewódzkie Urz dy Ochrony Zabytków b) pozosta e dotacje z z tego: dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie z na opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Szprotawa modernizacja koryta i wa ów z Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Rolnictwo i owiectwo Melioracje wodne pomoc finansowa innych jednostek samorz du terytorialnego w formie dotacji w kwocie z w zwi zku z porozumieniami mi dzy Województwem Dolno l skim a Gmin Miejsk Dzier oniów, Powiatem Dzier oniowskim, Gmin Dzier oniów, Gmin Bielawa, Gmin agiewniki, Gmin Pieszyce, Gmin migród oraz Gmin Brzeg Dolny. Powy sze rodki finansowe przeznaczone zostan na nast puj ce zadania inwestycyjne: - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzier oniów agiewniki, - Budowa mostu przez rzek Odr pomi dzy miejscowo ci Brzeg Dolny i miejscowo ci G oska, - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowo ci Niezgoda w ci gu drogi wojewódzkiej nr

19 Dzia Rozdzia Tre Plan na rok 2009 Ogó em Transport i czno Drogi publiczne wojewódzkie

20 4. Dochody ze róde innych ni wy ej wymienione zaplanowane zosta y w kwocie z co stanowi 0,92% planu dochodów ogó em na 2009 r. Na powy sze dochody sk adaj si : a) rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ce zwrotowi rodki pochodz ce ze róde zagranicznych z - wp aty z tytu u refundacji z bud etu Unii Europejskiej poniesionych wydatków na projekty wspó finansowane ze rodków Unii Europejskiej (Dzia anie 2.2 w ramach Priorytetu 2 ZPORR oraz Program Operacyjny Wspó pracy Transgranicznej: Republika Czeska Rzeczpospolita Polska i Polska Saksonia ) w kwocie z - rodki finansowe ze róde zagranicznych niepodlegaj cych zwrotowi, pozyskane na realizacj projektu Wymiany i spotkania transgraniczne w ramach programu Leonardo da Vinci Uczenie si przez ca e ycie w kwocie z b) wp ywy z tytu u odp atnego nabycia prawa w asno ci nieruchomo ci ustalone w kwocie z Powy sza kwota zwi zana jest z planowan sprzeda nieruchomo ci po o onych: - we Wroc awiu przy ul. Syjamskiej - Mo cickiego, - w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 30, - w Sobótce, ul. wierczewskiego 9 - w Kudowie Zdroju, - w Boles awcu przy al. Tysi clecia 30. c) dochody uzyskiwane przez jednostki bud etowe oraz wp aty od zak adów bud etowych zaplanowane zosta y w kwocie z w tym z tytu u: - odsetek bankowych naliczanych od rodków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Dolno l skiego oraz podleg ych jednostek bud etowych w kwocie z - najmu i dzier awy nieruchomo ci b d cych w zasobie Województwa, najmu lokali mieszkalnych oraz pomieszcze w obiektach o wiatowych i innych jednostkach bud etowych w kwocie z - op at za u ytkowanie wieczyste gruntów i trwa y zarz d uiszczanych przez instytucje kultury oraz instytucje filmowe, podleg e jednostki bud etowe, samodzielne publiczne zak ady opieki zdrowotnej, zak ad bud etowy, niepubliczny zak ad opieki zdrowotnej oraz osoby fizyczne w kwocie z - przewidywanych wp ywów za wydawanie zezwole na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawarto ci alkoholu zgodnie z ustaw z dnia 26 pa dziernika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, ze zmianami) w kwocie z 16

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 kwietnia 2008 r. Nr 268 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 1678 z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE INFORMACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA I PÓŁROCZE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 75/952/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 18 marca 2008 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2007 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 19 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: 1525 - Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Tabela nr 1 BUDŻET POWIATU PIASECZYŃSKIEGO PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK Dział Rozdz. Nazwa Nazwa Plan Zmiany Plan (w zł) po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 109 0 20 109 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku

Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 1 stycznia 0001 2013 r. r. Poz. 834 0 UCHWAŁA NR XXX/499/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004

Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 Załącznik Nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XVII/215/03 z dnia 30.12.2003 r. Wydatki budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2004 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na rok 2004 1 2 3 4 WYDATKI

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 2229/273/09 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2009 r. UCHWAŁA Nr 2229/273/9 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 sierpnia 29 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 29 rok. Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku 2 4 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Informacja z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2003 roku Toruń, sierpień 2003 rok SPIS TREŚCI Lp. Treść Strona I. Informacja ogólna 4 II. Część tabelaryczna 7 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA ROK 2013 Część tabelaryczna CIESZYN, MARZEC 2014 ROK 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 32/2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 18 marca 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 1176 ZARZĄDZENIE NR 404/2012 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437 ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005

PROJEKT BUDŻETU. Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 PROJEKT BUDŻETU Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 Zestawienie załączników Załącznik Nr 1 Dochody i wydatki według działów 2 Dochody w pełnej szczegółowości 2a Dochody własne 2b Dochody własne Oświata 2c

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE. z dnia 27 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 28 lutego 2014 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XXXIX.340.2014 RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVI/761/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE CELOWE na 2012 rok

DOTACJE CELOWE na 2012 rok Załącznik nr 5b do uchwały budżetowej na 2012 rok DOTACJE CELOWE na 2012 rok w złotych L.p. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2059/380/IV/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2015 ROK Wnosi Zarząd Województwa Katowice, listopad 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r.

Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA. z dnia 5 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 października 2012 r. Poz. 5178 UCHWAŁA NR XVIII/127/12 RADY GMINY MOSZCZENICA w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2009 r. Nr 99 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA: 1991 Nr XXXV/979/09 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2013 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, listopad 2012 rok Spis treści I. Projekt budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2013 rok... 3 1. Uchwała Nr 2699/2012

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 187/30/12 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 26 marca 2012 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok DOCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 20 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Raczki za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji o przebiegu wykonania planów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 45.675.270 zł, a wykonanie 48.248.289,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 129/2015 PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2014 rok Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 2268 UCHWAŁA NR XI/80/2015 RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Skarżyska-Kamiennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r.

Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. Zarządzenie Nr 127/11 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Zał cznik nr 1 do uchwały Nr 5715/2014 Zarz du Województwa Opolskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Projekt Zarz du Województwa Opolskiego U C H W A Ł A Nr... Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r.

zmieniająca uchwałę nr 14/III/2010 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie budŝetu Gminy Czerwonak na 2011r. U.R. 14/III/2010 U.R. 16/IV/2011 z dnia 20 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 41/III/2011 z dnia 24 stycznia 2011r. Zarządzenie nr 62/III/2011z dnia 28 lutego 2011r Uchwała Nr... /VI/2011 Rady Gminy Czerwonak

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Druk nr 239 Projekt P z dnia 15.11.2015 r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Przewidywane wykonanie Wyszczególnienie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: 1944 - Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 4865/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2013 rok Na podstawie art. 41 ust.1 i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 3341 ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2014 WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 33/13 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów za 2012 rok oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok

Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Uchwa a Nr XV/148/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w bud ecie gminy Trzebnica na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok. Marzec 2010 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok Marzec 2010 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budżetu Gminy Grybów stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku. Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami.

Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Bogaczowice zgodnie z załącznikami. Uchwała Nr IX/74 /15 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014

Oleśnica, 27 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Oleśnica, 27 marca 2015 r. X SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU MIASTA OLEŚNICY ZA ROK 2014 Zarządzenie Nr 68/VII /2015 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.03.2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%)

Dochody budżetu. 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Dochody budżetu 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 441 425,00 zł Wykonanie 421 926,46 zł (95,58%) Zrealizowane dochody pochodzą z dotacji z budżetu państwa na realizację: - zadań zleconych z zakresu administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2010 r. Nr 48 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 835 Nr XXXVII/210/09 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ZARZ D WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Opole, sierpie 2013 SPIS TRE CI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów bud etu Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK. z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Projekt z dnia 4 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SŁUPSK z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupsk na 2013 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 lipca 2015 r. Poz. 4466 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w planowanych dochodach, przychodach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. Poz. 6615 UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY POWIATU MŁAWSKIEGO w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2015 Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. %

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2009 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Wsk. % 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 lipca 2015 r. Poz. 4015 UCHWAŁA NR VII/75/15 RADY GMINY HERBY z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 stycznia 2007 r. Nr 24 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 233 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia w sprawie budżetu Miasta Oleśnicy na 2007 rok... 1741 234

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r

Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 19.08.2008r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008. Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawa Podstawowe informacje na temat budżetu realizowanego przez Dzielnicę Śródmieście jednostkę pomocniczą m. st. Warszawy Gospodarka finansowa Dzielnicy prowadzona jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 50 50 48 96,2% 01008 Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P. 50 50 48 96,2% 020 LEŚNICTWO 111 315 111 315 106 120 95,3% 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r.

ZARZ DZENIE NR 267/09. Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. ZARZ DZENIE NR 267/09 BURMISTRZA I OWEJ Z DNIA 19 marca 2009 r. w sprawie : Przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Bud etu Gminy I owa za 2008r. Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo