Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy"

Transkrypt

1

2 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej WYKONAWCA: Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji Kulturowej (lider konsorcjum), Magapp Józef Zając (partner konsorcjum) WROCŁAW 2013

3 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy SPIS TREŚCI Streszczenie Wprowadzenie... 9 Opis przedmiotu badania... 9 Cele badania... 9 Zakres badania Pytania badawcze Podstawy teoretyczne Operacjonalizacja pojęć Koncepcja badania Opis zastosowanej metodologii Część jakościowa badania Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) Diady heterogeniczne Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) Triady Studia przypadku Panel ekspertów Część ilościowa badania Opis wyników badania Krótka charakterystyka sytuacji demograficznej i ekonomicznej województwa dolnośląskiego Charakterystyka grup badanych (część ilościowa) Aspiracje życiowe młodych Dolnoślązaków Aspiracje młodych Dolnoślązaków na rynku pracy Plany związane z nauką Poczucie stabilności ekonomicznej młodych osób Strona7 Czynniki pozwalające na znalezienie pracy w oczach Młodych Dolnoślązaków Oczekiwania młodych osób wobec miejsca pracy Aspiracje finansowe młodych osób

4 Raport końcowy Aktualna sytuacja na rynku pracy Zmiany i różnice międzypokoleniowe na Dolnym Śląsku związane z oczekiwaniami wobec miejsca pracy. 77 Mobilność przestrzenna młodych Dolnoślązaków Skala mobilności przestrzennej młodych osób Ocena gotowości młodych osób do migarcji (pobyt czasowy lub stały) Ocena gotowości do migarcji wahadłowych Migracje zarobkowe w oczach młodych Dolnoślązaków Migracje zarobkowe mlodych osób w oczach dolnośląskich pracodawców Czynniki wpływające na mobilność młodych osób Planowane migracje i ich kierunki Skutki migracji Wyniki studiów przypadku (powiat lwówecki i trzebnicki) Studium przypadku powiat lwówecki Studium przypadku powiat trzebnicki Wnioski i rekomendacje Wyniki części ilościowej badania Wyniki części jakościowej badania Spis ilustracji Wykorzystane źródła Strona8 3

5 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy STRESZCZENIE Głównym celem badania było zdiagnozowanie zdolności do mobilności przestrzennej młodych ludzi (do 30 roku życia) w celu znalezienia pracy (ukazanie kierunków potencjalnej migracji zarobkowej, aspiracji zarobkowych oraz warunków, które muszą zaistnieć, aby doszło do przemieszczeń przestrzennych). Badanie miało także szereg celów szczegółowych związanych z określeniem aspiracji życiowych i postaw młodych Dolnoślązaków wobec migracji zarobkowych. W części ilościowej badania wzięło udział 1566 osób, z czego 24% stanowiły osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych, 26% - studenci kierunków humanistycznych, 26% - studenci kierunków technicznych i 24% - osoby do 30 roku życia, które ukończyły edukację formalną. Spośród ogółu ankietowanych 54% stanowią kobiety, a 46% - mężczyźni 1. Osoby mające do 19 lat stanowią 19% badanych, osoby w wieku lat 16%, osoby w wieku lata 24%, osoby w wieku lat 19%, osoby w wieku %, osoby w wieku lat 12%. Większość ankietowanych mieszka we Wrocławiu (51%). 11% badanych zamieszkuje tereny wiejskie, 10% - miasta liczące do 20 tysięcy mieszkańców, 20% - miasta liczące od 20 do 100 tys. mieszkańców, 8% - większe miasta, liczące od 100 do 200 tys. mieszkańców. Są to głównie osoby, które urodziły się i wychowały się na Dolnym Śląsku (65% ogółu). W ramach części jakościowej badania przeprowadzono 30 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z młodymi Dolnoślązakami, 10 IDI z pracodawcami, 20 diad heterogenicznych, 15 triad, 10 grupowych wywiadów zogniskowanych (FGI), panel ekspertów oraz 2 studia przypadków w wybranych powiatach dolnośląskich. Została również przeprowadzona analiza danych zastanych. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EKONOMICZNA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Pod względem potencjału demograficznego, najlepsza sytuacja na Dolnym Śląsku jest w powiatach: oławskim, wrocławskim, trzebnickim, oleśnickim i średzkim. Są to powiaty znajdujące się stosunkowo blisko Wrocławia, należące do podregionu wrocławskiego i charakteryzujące się wysoką dynamiką ludności, dodatnim przyrostem naturalnym i dodatnim saldem migracji, zarówno międzygminnych, jak i międzypowiatowych. W najgorszej sytuacji znajdują się powiaty: kłodzki, lwówecki, wałbrzyski, zgorzelecki i m. Jelenia Góra. Są to powiaty podregionów wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. W aspekcie potencjału gospodarczego, najlepsza sytuacja jest we Wrocławiu oraz w powiecie wrocławskim. Dobra jest kondycja powiatów: lubińskiego (podregion legnicko-głogowski), oławskiego (podregion wrocławski) oraz m. Legnicy (podregion legnicko-głogowski). Z kolei powiaty ząbkowicki (podregion wałbrzyski), górowski (podregion legnicko-głogowski) i kłodzki (podregion wałbrzyski) charakteryzują się najgorszą kondycją gospodarczą. Jeżeli chodzi o rynek pracy, to najlepsza sytuacja jest w dwóch powiatach podregionu legnicko-głogowskiego (lubińskim i m. Legnicy), podregionie m. Wrocław, jednym powiecie podregionu wrocławskiego (powiecie wrocławskim) oraz jednym powiecie podregionu wałbrzyskiego (świdnickim). Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy występuje w podregionach jeleniogórskim (w powiatach: lubańskim, lwóweckim, złotoryjskim, ziemskim jeleniogórskim) i wałbrzyskim (w powiatach: dzierżoniowskim i kłodzkim). Najwyższe wartości wskaźnika potencjału edukacyjnego osiągają miasta Legnica, Jelenia Góra i Wrocław oraz powiat lubiński. Z kolei najniższymi wartościami wskaźnika charakteryzują się powiaty: lwówecki, średzki, jeleniogórski, świdnicki, strzeliński, oławski, wrocławski, złotoryjski, legnicki i trzebnicki. Poziom zagrożenia wykluczeniem społecznym jest najniższy w powiatach: wrocławskim, trzebnickim, oławskim, średzkim (powiaty podregionu wrocławskiego) i bolesławieckim (podregion jeleniogórski), zaś najwyższym poziomem zagrożenia wykluczeniem społecznym charakteryzują się powiaty: wałbrzyski (podregion wałbrzyski), złotoryjski (podregion jeleniogórski), górowski (podregion legnicko-głogowski) i milicki (podregion wrocławski). W województwie występuje zatem silne zróżnicowanie pod względem potencjału rozwojowego. Za ośrodki rozwojowe należy uznać następujące podregiony: m. Wrocław, podregion legnicko-głogowski i podregion wrocławski, zaś podregiony jeleniogórski i wałbrzyski są obszarami, gdzie tempo rozwoju może być niższe, biorąc pod uwagę obecną sytuację demograficzną i społeczno-ekonomiczną powiatów. Może to w przyszłości przełożyć się na większy odpływ ludności. Strona2 1 Wszystkie analizy zostały wykonane przy włączonej wadze poststratyfikacyjnej. 4

6 Raport końcowy ASPIRACJE ŻYCIOWE MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW Jako podstawę udanego życia najwięcej osób wymieniło udany związek sformalizowany bądź też niesformalizowany (niezależnie od grupy badanych). Nie bez znaczenia dla ankietowanych są także pieniądze, praca, zdrowie i dzieci. Młodzi Dolnoślązacy raczej przedkładają szczęście w życiu rodzinnym ponad sukces zawodowy. Ponad połowa ankietowanych (51%) uważa, że w przyszłości, za 5-10 lat, będzie w trwałym związku z partnerem/ką i będzie miała dzieci. 21% twierdzi, że będzie w związku, ale nie będzie miało dzieci. 6% stwierdziło, że będzie singlem lub singielką, a 22% osób jest jeszcze niezdecydowanych co do kwestii rodzinnych. Wraz z wiekiem wzrasta liczba osób, które deklarują, że będą miały partnera życiowego i dzieci, a maleje liczba osób mówiących o braku dzieci. Wśród osób niezdecydowanych, największy odsetek stanowią osoby uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych. Uczniowie zazwyczaj chcą skończyć studia i uzyskać tytuł magistra. Studenci planują kontynuować naukę, a następnie rozpocząć pracę w swoim zawodzie. Większość uczniów i studentów preferuje, po zakończeniu edukacji, pozostać w kraju. Jednakże są też tacy, którzy w wyjeździe za granicę upatrują sposób na dorobienie się i zapewnienie sobie lepszego startu w życiu. Osoby, które zakończyły edukację formalną, szczególnie posiadające własne rodziny, kładą większy nacisk w swoich wypowiedziach na sferę związaną z pracą i kondycją finansową rodziny. Wielu z nich nie planuje wprowadzać większych zmian w swoim życiu, mówią o kontynuacji pracy w aktualnej firmie, ewentualnie o zmianie firmy w ramach tej samej branży lub awansowaniu na wyższe stanowisko w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Dla osób wyedukowanych ważny jest dobry standard życia pozwalający na zapewnianie edukacji i rozrywek swojej rodzinie. Część osób planuje za 5-10 lat mieć dom (45%) i/ lub mieszkanie kilkupokojowe (45%) i/lub kawalerkę (9%). Największa liczba osób badanych (39%), gdyby miała możliwość wyboru, chciałaby zamieszkać w dużym mieście, mającym ponad 500 tys. mieszkańców. 8% wybrałoby nieco mniejsze miasto. 27% chciałoby zamieszkać w miejscowościach mających od 20 do 200 tys. mieszkańców, 11% - w najmniejszych miastach, a 15% - na wsi. Najmniejsze miasta i wsie częściej wskazywały osoby najstarsze, mające powyżej 27 lat. Największe miasta są bardziej preferowane przez studentów, a najmniejsze miasta i wsie przez osoby, które już nie uczą się i nie studiują. Zdecydowana większość badanych, niezależnie od grupy, którą reprezentują, chciałaby wieść dostatnie życie na poziomie tak zwanej klasy średniej, którą wyróżnia pewien poziom zamożności oraz tendencja do pokazywania innym, że osiągnęli sukces. ASPIRACJE MŁODYCH DOLNOŚLĄZAKÓW NA RYNKU PRACY Strona3 W opinii osób uczących się i studiujących, wykształcenie jest zdobywane przede wszystkim po to, żeby w przyszłości mieć wysokie zarobki. Dla osób studiujących wykształcenie jest także gwarantem rozwoju intelektualnego oraz pozwala na zdobycie interesującego zawodu, a, zdaniem osób uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, osoby lepiej wykształcone mają łatwiejsze życie. Wielu uczestników wywiadów uważa, że im wyższe jest zdobyte wykształcenie, tym większe są szanse na znalezienie dobrze płatnej i ciekawej pracy lub zdobycia zatrudnienia w ogóle. Niezbędnym minimum, według większości, jest wykształcenie wyższe. 74% uczniów chce kontynuować naukę, 17% - jeszcze nie wie, jak potoczy się ich dalszy los, jeśli chodzi o naukę, a 8% - stwierdziło, że poprzestanie na aktualnie zdobywanym poziomie wykształcenia. Osoby, które nie chcą dalej się uczyć, najczęściej podawały następujące powody: chęć podjęcia pracy i zarabiania na siebie; usamodzielnienie się; brak pieniędzy na dalszą naukę; chęć wyjazdu za granicę oraz brak chęci i potrzeby. Z kolei ci, którzy chcą kontynuować swoją edukację, w większości wolą zdobywać kolejne poziomy wykształcenia w województwie dolnośląskim. Tylko 11% ankietowanych uczniów zadeklarowało, że chce wyjechać do innego województwa, a 4% - do innego kraju. Część ekspertów natomiast jest zgodna co tego, że obecnie występuje wśród młodych ludzi moda na studiowanie, związana bardziej ze stylem ich życia, niż podyktowana względami praktycznymi. Zdaniem ekspertów, oczekiwania młodych Dolnoślązaków wobec pracy są bardzo wysokie. Wielu młodych ludzi oczekuje odpowiedzialnych zadań i zaawansowanych szkoleń już na początku zatrudnienia. 5

7 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Studenci obu grup kierunków i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prezentują podobne poglądy w kwestii tego, co jest najważniejsze w pracy. Ich zdaniem, ważne jest, żeby, po pierwsze, praca była ciekawa. Tę odpowiedź jako pierwszą wymieniło 31% studentów kierunków humanistycznych i 32% kierunków technicznych, a także 31% uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nieco mniej osób, wśród uczących się i studiujących, uważa, że praca powinna zapewniać dobre zarobki. Myśli tak 27% studentów kierunków humanistycznych, 29% kierunków technicznych i 26% uczniów. Osoby, które ukończyły swoją edukację formalną i już w większości pracują, na pierwszym miejscu stawiają dobre zarobki (39% osób), a następnie taki czynnik, jakim jest ciekawa praca (23% badanych). Z odpowiedzi badanych wynika, że nie bez znaczenia są także pewność pracy i stabilność zatrudnienia. Większość ankietowanych studentów, zarówno kierunków humanistycznych, jak i technicznych, chciałaby w przyszłości wykonywać zawód zgodny ze swoim wykształceniem, który będzie jednocześnie ciekawy i pasjonujący. Część osób powiedziała, ze chciałaby wykonywać zawód interesujący, a część zawód, który będzie wiązał się z dużymi zarobkami. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w zdecydowanej większości chcieliby robić to, co lubią, rozwijać się zawodowo i rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Część uczniów podchodzi w sposób bardziej pragmatyczny do tematu i mówi, że chciałaby wykonywać zawód, który będzie przynosił duże zarobki. Tylko nieliczni, na obecną chwilę, mówią o zgodności zdobywanego wykształcenia z zawodem. Jeżeli chodzi o osoby, które ukończyły już edukację formalną, to 34% ankietowanych chciałoby wykonywać zawód ten sam, co teraz, 43% jeszcze nie wie, co chciałoby robić w przyszłości. 2% mówi o tym, że nie chce pracować, a 21% chce robić coś, co będzie jednocześnie tym, co lubią. Osoby które nie chcą nic zmieniać i chcą dalej pracować w swoim aktualnym zawodzie, uzasadniając swoje stanowisko, najczęściej mówią o tym, że jest to zawód zgodny z wykształceniem lub też dający satysfakcję. 26% studentów studiujących kierunki humanistyczne, chciałoby pracować w firmie prywatnej, a 24% we własnej firmie. Jeżeli chodzi o studentów technicznych, to 37% chciałoby pracować w firmie prywatnej, a 29% we własnej firmie. Podobne są także preferencje osób uczęszczających do szkół ponagimnazjalnych. Zdecydowana większość chciałaby pracować w firmie prywatnej (30%) lub własnej (26%). Także bardzo zbliżone poglądy na tę kwestię prezentują osoby, które ukończyły swoją edukację formalną. 25% osób chciałoby pracować w firmie prywatnej, 21% - we własnej firmie. Należy jest jednak zauważyć, że wśród osób, które już się nie uczą i nie studiują, pojawiają się częściej odpowiedzi w firmie państwowej, obojętnie, byle by pracować. Ważny dla badanych jest także rodzaj umowy, w oparciu o którą zostanie określony ich przyszły stosunek pracy. Zdecydowana większość studentów (67% osób - w przypadku obu grup), uczniów szkół ponadgimnazjalnych (57%) oraz osób, które już się nie kształcą (77%), woli w przyszłości pracować na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Część osób odpowiedziała, że woli założyć własną firmę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie zarobkowe, to zobaczymy, że studenci kierunków technicznych mają większe aspiracje finansowe niż studenci kierunków humanistycznych. Uczniowie mają podobne aspiracje finansowe do osób studiujących przedmioty ścisłe i techniczne. Z kolei osoby, które ukończyły edukację formalną, mają najniższe oczekiwania, jeżeli chodzi o zarobki. Według większości pracodawców, którzy wzięli udział w badaniu, oczekiwania płacowe znacznej części młodych osób są bardzo wygórowane, szczególnie w przypadku osób wchodzących na rynek pracy absolwenci i studenci ostatnich lat studiów. Widoczne są wyraźne różnice w definiowaniu pracy przedstawicieli różnych pokoleń, jednak jest jeden wspólny element - wynagrodzenie. Dla najmłodszych badanych praca idealna powinna być dobrze płatna, przynosząca satysfakcję i pozwalająca na spełnianie marzeń. Starsi (pokolenie rodziców), obok wynagrodzenia, przywiązują uwagę również do czynnika, jakim jest braku stresu, zaś najstarsi badani (pokolenie dziadków) głównie skupiają się na miłej atmosferze w pracy i koleżeńskich relacjach między pracownikami. MOBILNOŚĆ PRZESTRZENNA MŁODYCH DOLNOSLĄZAKÓW Województwo dolnośląskie jest jednym z pięciu województw w Polsce, dla którego saldo migracji wewnętrznych jest dodatnie, czyli więcej osób napływa na Dolny Śląsk z innych województw, niż odpływa. Jeżeli popatrzymy na saldo migracji wewnętrznych w poszczególnych podregionach, to zauważymy, że jest ono dodatnie tylko dla podregionu wrocławskiego i Wrocławia. Najbardziej popularne wśród napływającej ludności są powiaty: wrocławski, trzebnicki, oławski, średzki. Oznacza to, że właśnie w aglomeracji wrocławskiej osiedla się najwięcej przybywających osób. Pozostałe podregiony nie cieszą tak dużą popularnością. Województwo Strona4 6

8 Raport końcowy Strona5 dolnośląskie charakteryzuje się także najwyższym udziałem salda osób młodych w ogólnym saldzie migracji międzywojewódzkich. Saldo migracji zagranicznych na pobyt stały, dla województwa dolnośląskiego jest ujemne, podobnie jak dla większości województw. Najbardziej popularnymi kierunkami emigracji wśród Polaków w 2011 roku były kraje europejskie i kraje Ameryki Północnej. 90% osób wyjeżdżających z województwa dolnośląskiego wyemigrowało do jednego z krajów Europy. 42% osób (spośród emigrujących do krajów europejskich) wyjechało na stałe do Niemiec, 25% osób do Wielkiej Brytanii, 5% - Irlandii, 5% - Holandii. Większość osób ankietowanych nie myślała o przeprowadzce do innej miejscowości, niezależnie od tego, czy byłaby to miejscowość w województwie dolnośląskim, innym województwie czy też innym kraju. Gotowość uczniów do migracji edukacyjnych jest podobna zarówno w przypadku migracji wewnątrzwojewódzkich, międzywojewódzkich, jak i zagranicznych średnio co 4 osoba określiła swoją mobilność jako bardzo wysoką lub wysoką. Gotowość do przeprowadzki w związku z pracą także nie jest wśród uczniów zbyt wysoka. Średnio co 3 osoba deklaruje swoją gotowość na poziomie wysokim lub bardzo wysokim. Gotowość do migracji edukacyjnych studentów z obu grup jest bardzo podobna i nie jest zależna ani od typu studiowanego kierunku, ani też od płci respondentów. Wśród studentów, można zauważyć następujące tendencje związane z migracją: Gotowość do migracji zarobkowej do innej miejscowości, w tej samej gminie: Bardziej zainteresowani migracją zarobkową są studenci studiów humanistycznych niż studiów technicznych. Wśród studentów humanistycznych, najwyższą mobilnością charakteryzują się osoby mieszkające we Wrocławiu i w podregionie jeleniogórskim. Gotowość do migracji zarobkowej do innej miejscowości, w tym samym województwie: Wśród studentów humanistycznych, najwyższą mobilnością charakteryzują się osoby zamieszkujące tereny wiejskie i Wrocław. Gotowość do migracji zarobkowej do innego kraju: Bardziej zainteresowani migracją zagraniczną są studenci studiów humanistycznych. Wśród studentów technicznych najwyższą mobilnością charakteryzują się osoby mieszkające w miastach powyżej 20 tys., od 100 do 200 tys. i we Wrocławiu. Z kolei wśród osób studiujących kierunki humanistyczne najwyższą gotowością do podjęcia pracy za granicą odznaczają się osoby, które uznały, że sytuacja materialna ich rodzin jest bardzo dobra. Studenci zaznaczyli, iż coraz powszechniejsze staje się odbywanie nauki poza granicami kraju. Stypendia międzyuczelniane i większe możliwości studiowania na uczelniach zagranicznych sprzyjają migracjom w celach naukowych. W przypadku osób, które zakończyły swoją edukację formalną, swoją gotowość do mobilności na poziomie wysokim lub bardzo wysokim w przypadku przeniesienia się do miejscowości w tej samej gminie określił co drugi z badanych, w przypadku przeprowadzki do innej gminy, ale w tym samym powiecie co trzeci badany, w przypadku przeprowadzki do innego powiatu lub innego kraju co czwarty badany, a w przypadku przeprowadzki do innego województwa co piąty badany. Codzienne dojeżdżanie do pracy poza miejscowość, w której się mieszka, jeśli odległość ta wynosi kilkadziesiąt kilometrów, jest uważane przez większość młodych Dolnoślązaków, którzy brali udział w części jakościowej badania, za bezsensowne, chyba, że zarobki są wystarczająco wysokie. Zdaniem pracodawców, ruch wahadłowy w województwie tworzą przede wszystkim mieszkańcy obszarów wiejskich oraz gorzej rozwiniętych gmin miejsko-wiejskich. Jeżeli mieszkańcy wsi nie pracują na gospodarstwie, to muszą dojeżdżać do większego miasta do pracy. Zdania respondentów na temat wyjazdów zarobkowych są bardzo zróżnicowane. Część z nich wiąże migracje zarobkowe z przymusem i koniecznością, inni natomiast upatrują w niej możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Zdaniem młodych Dolnoślązaków migracja jest koniecznością dla wszystkich tych, którzy mają trudną sytuację materialną i nie mogą uzyskać odpowiedniego wynagrodzenia w miejscu swojego zamieszkania. Osoby te zazwyczaj traktują wyjazd do innej miejscowości w Polsce bądź też do innego kraju jako wyjazd przymusowy. Dodatkowym problem jest rozłąka z najbliższą rodziną. Wielu respondentów, szczególnie studentów i osób, które zakończyły edukację, uważa, że migracje, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, mogą być sposobem na rozwój swoich kompetencji zawodowych. 7

9 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy Wśród głównych negatywnych aspektów migracji, można wymienić: rozłąkę z rodziną, a konsekwencji jej rozpad; pracę poniżej kwalifikacji; wysokie koszty utrzymania; koszty związane z dojazdem do rodziny; barierę językową; konieczność przystosowania się do odmiennych warunków kulturowych; dyskryminację w miejscu pracy; stres związany z nowym miejscem. Aspekty pozytywne wyjazdów zarobkowych to natomiast: zdobycie środków na utrzymanie rodziny; znalezienie pracy; możliwość pracy w swoim zawodzie; lepsze warunki pracy; wyższe zarobki; zdobycie za granicą doświadczenia, które można wykorzystać po powrocie do kraju; nauka języka obcego; poznanie innej kultury; większa pewność siebie ze względu na brak rodziny i osób, które mogłyby oceniać postępowanie jednostki w miejscu, do którego migruje. Zdaniem pracodawców, bardzo niepokojące jest zjawisko tzw. drenażu umysłów. Z Polski wyjeżdżają bardzo dobrze wykształcone osoby - specjaliści zachęceni, często kilkukrotnie, większymi zarobkami za granicą. Utrata fachowców powoduje, że trzeba ściągać siły robocze ze Wschodu, a państwo ponosi wyższe koszty. Wśród głównych czynników przyciągających młodych Dolnoślązaków w miejsca pracy poza rodzinnymi miejscowościami, należy wymienić: lepsze perspektywy pracy; dobrą sytuację ekonomiczną kraju, do którego się jedzie; perspektywę uzyskania wyższego wynagrodzenia; perspektywę rozwoju zawodowego i lepszych warunków pracy; perspektywę podniesienia standardu życia; rozwój osobisty; bliskość rodziny; lepsze warunki socjalne. Czynniki wypychające to natomiast: brak pracy; zła sytuacja ekonomiczna kraju; niskie wynagrodzenie; brak możliwości awansu i rozwoju kariery zawodowej; złe warunki pracy; niski standard życia; brak możliwości rozwoju osobistego; brak rodziny w miejscu zamieszkania; złe warunki socjalne. Badani należący do wszystkich grup, bardzo często wspominali o negatywnych skutkach migracji dla rodzin. Długotrwała rozłąka, często, jak zauważali respondenci, była i jest przyczyną rozpadów małżeństw i rodzin. W efekcie odbija się to na dzieciach, które wychowują się bez jednego z rodziców. Zjawisko to badani określają jako eurosieroctwo. Część badanych, w rozmowach zwracała uwagę na fakt emigracji specjalistów z kraju. Zdaniem respondentów, problem leży w braku zwrotu nakładów poniesionych przez państwo na edukację specjalistów. Podobny problem występuje w przypadku pracowników z wykształceniem zawodowym. Obecnie ma miejsce silna migracja robotników i pracowników fizycznych do innych krajów, gdzie mają obietnicę wyższych zarobków. W efekcie, jak podkreślają respondenci, zaczynają powstawać luki na polskim rynku pracy, których nie da się wypełnić innymi pracownikami i specjalistami Kolejnym bardzo istotnym skutkiem migracji, na który zwracało uwagę wielu badanych z różnych grup, jest stale malejąca liczba osób młodych, w wieku produkcyjnym i malejący przyrost naturalny. Społeczeństwo polskie należy do starzejącego się i liczba osób, które powinny stanowić główny filar kraju nieustannie spada. Rodzi się coraz mniej dzieci. Badani zwracali uwagę na to, iż wiele dzieci rodzi się za granicą, gdyż tam jest młodym Polakom łatwiej je wychować i mają możliwość otrzymania większego wsparcia niż w Polsce. Strona6 8

10 Raport końcowy WPROWADZENIE OPIS PRZEDMIOTU BADANIA Mobilność przestrzenna pracowników jest jednym z wyznaczników współczesnych rynków pracy, których elastyczność ma chronić przed długotrwałym bezrobociem i zwiększać spójność społeczną. Jest to zarazem wyzwanie dla społeczności lokalnych i administracji w regionach z negatywnym saldem migracji, potrzebą konfrontacji z problemem wyludniania się peryferii. Dlatego tak ważne jest prowadzenie badań nad mobilnością ludności. Z istniejących opracowań z realizowanych badań, zarówno ogólnopolskich, jak i w poszczególnych regionach Polski, wynika, że osobami, które są najbardziej mobilne są osoby młode (zdolność do przemieszczania się i zmiany miejsca zamieszkania jest bardzo mocno skorelowana z wiekiem oraz sytuacją społeczną i materialną osób). Zatem niniejszy projekt badawczy skupia się przede wszystkim na próbie scharakteryzowania zjawiska mobilności przestrzennej wśród osób młodych. Projekt badawczy jest realizowany w ramach projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji będącego systemowym projektem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) realizowanym Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej (CMSiKO) współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej. Cel główny Programu osiągany jest poprzez realizację celów strategicznych, wśród których najważniejszym z punktu widzenia badania będącego przedmiotem niniejszego przetargu jest pierwszy cel strategiczny: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Cel ten dotyczy poprawy jakości kapitału ludzkiego poprzez zwiększanie potencjału zatrudnieniowego oraz aktywności zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz poprawę jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy. Z kolei projekt Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji realizowany jest w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w Działaniu 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, w Poddziałaniu Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych w regionie. Głównymi celami Priorytetu VI POKL są: zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy, zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych, zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych. Celem głównym projektu Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji jest dostarczenie rzetelnej informacji na temat dolnośląskiego rynku pracy i edukacji. Informacje zdobyte w ramach realizacji projektu będą pomocne w podniesieniu efektywności działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia oraz zapobiegania bezrobociu na dolnośląskim rynku pracy. Cele szczegółowe projektu to dostarczenie informacji m.in. na temat: procesów społeczno gospodarczych i przestrzennych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji, przewidywanej sytuacji wybranych zawodów/branż/sektorów, oczekiwań pracodawców wobec kwalifikacji, kompetencji i umiejętności osób pracujących w danych zawodach oraz na wybranych stanowiskach pracy, sytuacji osób niepełnosprawnych oraz oferty edukacyjno-szkoleniowej w świetle zapotrzebowania regionalnego rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn w badanych obszarach). CELE BADANIA Strona9 Głównym celem badania było zdiagnozowanie zdolności do mobilności przestrzennej młodych ludzi (do 30 roku życia) w celu znalezienia pracy (ukazanie kierunków potencjalnej migracji zarobkowej, aspiracji zarobkowych oraz warunków, które muszą zaistnieć, aby doszło do przemieszczeń przestrzennych). Cele szczegółowe przedstawiają się następująco: 1. Określenie skali mobilności przestrzennej młodych Dolnoślązaków. 2. Określenie aspiracji finansowych młodych Dolnoślązaków na rynku pracy. 3. Określenie kierunków potencjalnych migracji wewnętrznych i zewnętrznych młodych Dolnoślązaków. 4. Sprecyzowanie warunków społecznych, które muszą zaistnieć, aby młodzi ludzie zdecydowali się na przestrzenne przemieszczanie. 9

11 Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy 5. Identyfikacja barier mobilności Dolnoślązaków do 30 roku życia (kulturowych, społecznych, ekonomicznych). 6. Opinie młodych Dolnoślązaków na temat oczekiwanego miejsca zatrudnienia (sektor prywatny sektor publiczny, duża firma mała firma, własny biznes praca najemna, praca w Polsce praca za granicą). 7. Badanie i analiza postaw młodych ludzi mieszkających na Dolnym Śląsku w odniesieniu do ich planów życiowych związanych z miejscem i warunkami pracy. 8. Określenie aspiracji życiowych i hierarchii potrzeb młodych Dolnoślązaków. 9. Określenie i opisanie aspiracji młodych ludzi z Dolnego Śląska związanych z poziomem i stylem ich życia. 10. Opisanie zmian i różnic międzypokoleniowych na Dolnym Śląsku związanych z oczekiwaniami wobec miejsca i warunków pracy. ZAKRES BADANIA Z punktu widzenia głównego celu planowanego projektu badawczego, czyli uzyskania informacji na temat gotowości i potencjału młodych ludzi z Dolnego Śląska do migracji wewnętrznych i emigracji zagranicznych, w obszarze naszych zainteresowań znalazły się migracje węwnątrzwojewódzkie międzypowiatowe, migracje do innych województw oraz emigracje zagraniczne. W badaniu staraliśmy się uwzględnić także migracje cyrkulacyjne (wahadłowe i sezonowe), mając na względzie specyfikę migracji zagranicznych na Dolnym Śląsku. Podstawą analizy migracji ludności w badaniu było deklarowane miejsce zamieszkania, niezależnie od dopełnienia obowiązków meldunkowych. W ten sposób badanie mogło mieć uzupełniający charakter w stosunku do badań GUS. Badanie swoim zakresem obejmie następujące grupy osób: Uczniów szkół ponadgimnazjalnych; Studentów grup kierunków: kształcenie, nauki humanistyczne i sztuka oraz nauk społecznych, gospodarki i prawa; Studentów grup kierunków ścisłych i technicznych; Młode osoby (do 30 roku życia), które ukończyły swoją edukację formalną; Pracodawców; Ekspertów w zakresie przedmiotu badania. PYTANIA BADAWCZE W badaniu zostały uzyskane odpowiedzi na następujące pytania badawcze: PODSTAWOWE PYTANIA BADAWCZE: 1. Jaka jest skala migracji wewnętrznej i zewnętrznej wśród młodych ludzi na Dolnym Śląsku? 2. Jakie plany, związane ze swoją karierą zawodową, posiadają młodzi ludzie na Dolnym Śląsku? 3. Jak wygląda struktura osób najbardziej zainteresowanych migracją (miejsce zamieszkania, pochodzenie społeczne, typ szkoły, płeć)? 4. Jakie są priorytety młodych osób związanych z aktywnością zawodową (stała praca czy tzw. elastyczne formy zatrudnienia, wysokość dochodów czy miejsce pracy, możliwość rozwoju czy bezpieczeństwo socjalne etc.)? 5. Jaka jest opinia młodych ludzi na temat zmiany miejsca zamieszkania związanej z ich aktywnością zawodową? 6. Czy migracja jest postrzegana pozytywnie czy negatywnie, traktowana jako szansa czy smutna konieczność? 7. Jaki odsetek respondentów już korzystał z wyjazdów do pracy poza swoje miejsce zamieszkania? 8. Jakie są najbardziej pożądane kierunki migracji (krajowej i zagranicznej)? 9. Czy planowane wyjazdy są w zamierzeniu wyjazdami na stałe czy na czas określony? 10. Jakie są relacje między oczekiwaniami młodych osób wobec miejsca pracy a ich planami w życiu prywatno-rodzinnym? Co jest dla nich bardziej istotne? 11. Jakie są oczekiwania płacowe młodych ludzi? 12. Jakie warunki społeczne muszą być spełnione, aby młodzi ludzie stali się bardziej mobilni? Strona10 10

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia

Unia Europejska. Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Unia Europejska Edukacja dolnośląska na tle sytuacji demograficznej - kierunki kształcenia Cele analizy: Ocena aktualnej oferty edukacyjnej w województwie dolnośląskim na tle sytuacji demograficznej Próba

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ

OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ Tab. 1.1 Ludność w latach 2010-2012 w powiatach wg podziału miasto-wieś stan w dniu 31.12. Wyszczególnienie województwo OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ OGÓŁEM MIASTO WIEŚ 2 877 840 2 016 830 861

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Cele CMSiKO. Zgodnie ze Statutem celem Centrum jest: 1. Upowszechnianie kultury obywatelskiej wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego

Cele CMSiKO. Zgodnie ze Statutem celem Centrum jest: 1. Upowszechnianie kultury obywatelskiej wśród mieszkańców Województwa Dolnośląskiego Informacja o działalności Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej Wrocław 2012 r. Informacje o CMSiKO Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Instytucja Kultury Samorządu

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek

Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II. dr Aleksandra Helbich - Syrek Kapitał ludzki sprzyjający rozwojowi regionu edukacja część II dr Aleksandra Helbich - Syrek Trzebieszów 7-8 kwietnia 2009 W maju 2003r. Rada Europejska przyjęła pięć poziomów odniesienia, które są ważnym

Bardziej szczegółowo

Regionalne Badanie Rynku Pracy

Regionalne Badanie Rynku Pracy PRIORYTET 2 WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH DZIAŁANIE 2.1 ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI POWIĄZANY Z POTRZEBAMI REGIONALNEGO RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W REGIONIE Regionalne

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku

Kursy i szkolenia jako sposób podnoszenia kwalifikacji pracownika na Dolnym Śląsku Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Co po szkole? Wybory absolwentów Przegląd wyników badań Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji Spotkania w podregionach, 16-18.09.2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, lipiec 2015 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie pilotażowe 2013 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/50 Informacje ogólne Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19.03.2013 02.0.2013

Bardziej szczegółowo

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

10 maja 2013 r. Magdalena Bajorek - Wrona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach A k t y w n o ś ć I I n t e g r a c j a S z a n s ą N a L e p s z e J u t r o 10 maja 2013 r. Projekt systemowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach Projekt systemowy 3 letni, realizowany w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 6-ci333DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD URZĄD PRACY PRACY W WAŁBRZYCHU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W LIPCU 2013 ROKU Sierpień 2013 2 INFORMACJA O SYTUACJI NA

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ADMINISTRACJA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ AKADEMICKIE BIURO KARIER KOSZALIN 2013 Skład Zespołu Badawczego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. RAPORT PODSUMOWUJĄCY RAPORT Z BADANIA KAMPANIĘ ŚWIADOMOŚCIOWĄ OPINII STUDENTÓW #JESTEM YGREKIEM. #jestemygrekiem. nie jestem leniem. NIE JESTEM LENIEM. ZREALIZOWANY W RAMACH KAMPANII ŚWIADOMOŚCIOWEJ MECENASI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE

DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DZIAŁ VI. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE A. SZKOŁY ZASADNICZE ZAWODOWE, ŚREDNIE ZAWODOWE ORAZ POLICEALNE DLA MŁODZIEŻY (bez specjalnych) TABL.1(59). SZKOŁY ZAWODOWE I LICEA

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Środa z Funduszami dla instytucji kultury Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r. Ilona Kwiecińska Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu BUDŻET PROGRAMU - 226 mln EUR z EFRR Oś priorytetowa Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Fundusz Szkoleniowy -

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Krajowy Fundusz Szkoleniowy - co to takiego? Marcelina Palonek, czerwiec 2015 r. Co to jest KFS? Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część (ok.2%) Funduszu Pracy- funduszu celowego przeznaczonego

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KOBIETA NA PODKARPACKIM RYNKU PRAC Y W KONTEKŚCIE DZIAŁAŃ FINANSOWA N YC H Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania

Staże w opinii pracodawców. Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Wyniki badania Staże w opinii pracodawców Prezentacja zawiera wyniki przeprowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (WUP) badania pracodawców, u których staż odbyły

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 15/2015 POLACY O ŻYCIU NA WSI

Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 15/2015 POLACY O ŻYCIU NA WSI Warszawa, luty 2015 ISSN 2353-5822 NR 15/2015 POLACY O ŻYCIU NA WSI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy

Raport: Oczekiwania studentów względem rynku pracy Raport: Oczekiwania studentów względem rynku Wyniki badań Plany kariery Brak planów rozwoju zawodowego jest powszechnym problemem występującym w Polsce. Zdaniem ekspertów tego rodzaju plany powinny być

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce znaczenie polityk miejskich dr Julita Łukomska Uniwersytet Warszawski Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu

Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu Projekt Studia podyplomowe: kolejny krok do profesjonalizmu jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza ankiet Uczestników Projektu Studia podyplomowe:

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I DELIMITACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

IDENTYFIKACJA I DELIMITACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM IDENTYFIKACJA I DELIMITACJA OBSZARÓW WZROSTU I OBSZARÓW PROBLEMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Prezentowany raport przedstawia wyniki przeprowadzonych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu badań, które

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono

element kształcenia wysoko lub bardzo wysoko. W przypadku Wydziału Nauk Ekonomicznych ocena ta była nieco niższa. Podobnie niżej od średniej oceniono Raport z analizy wyników badania losów zawodowych absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie rocznika 2012/2013 w 6 miesięcy po ukończeniu studiów Przedmiotem analizy są wyniki badania losów

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce to innowacyjny projekt, który łączy w sobie różne podejścia do badania opieki. Wykorzystuje ilościowe i jakościowe

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:303105-2011:text:pl:html PL-Wałbrzych: Usługi szkolenia zawodowego 2011/S 185-303105 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Sekcja

Bardziej szczegółowo

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy

obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy Edward Dolny obiektywne subiektywne wypychające z rynku pracy wiążące z rynkiem pracy VII VI V IV III II I Czynniki zachęcające do przechodzenia na emeryturę/rentę 1. Zły stan zdrowia 21. Uzyskanie wieku

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt)

DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt) DOLNOŚLĄSKA STRATEGIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ NA LATA 2014-2020 (projekt) SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Diagnoza społeczna 6 Ludność Dolnego Śląska. Trendy demograficzne 6 Wykształcenie ludności Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1:

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Dominika Błasiak, Krzysztof Ciupek Doświadczenia badawczo-analityczne Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Warsztaty,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w pracy Raport z badania sierpień 2013 r. O badaniu Media społecznościowe powoli zmieniają organizacje. Nie dzieje się to tak szybko, jak się spodziewano kilka lat

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny

Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Losy Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Raport 2014. Instytut Humanistyczny Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Wstęp Szanowni Państwo Niniejszy raport przedstawia wyniki

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk

Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce. Marta Piekarczyk Jak Polacy postrzegają szkoły publiczne i niepubliczne: preferencje dotyczące szkolnictwa w Polsce Marta Piekarczyk Warszawa, 2014 Obecny raport oparty jest na wynikach ogólnopolskiego sondażu uprzedzań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009

Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 2003-2009 Najważniejsze wyniki badań socjodemograficznych dla województwa pomorskiego Lata 3-9 1. Bezdomność w Województwie pomorskim to podobnie jak w całym województwie pomorskim problem typowo męski w roku 9

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015

Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 2015 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 1/47 Monitorowanie losów zawodowych absolwentów WAT Badanie 21 Raport z monitorowania losów zawodowych absolwentów 2/47 Informacje ogólne Badanie zostało

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

FISZKA KONKURSU PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE Załącznik do uchwały nr 47 KM PO WER z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla konkursu dotyczącego Monitorowania losów absolwentów w ramach zmian do

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE

UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE 23 UWAGI ANALITYCZNE UWAGI OGÓLNE W Polsce edukacja podlega dwóm ministerstwom: Ministerstwu Edukacji Narodowej (MEN) i Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) 1. System oświaty w Polsce obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Metody badao Badania ilościowe (wywiady kwestionariuszowe, ankiety, analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego

POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego POWIATOWY URZĄD PRACY w PRZEMYŚLU ul. Katedralna 5 37-700 Przemyśl Centrum Aktywizacji Zawodowej Dział Poradnictwa i Rozwoju Zawodowego Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce

Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce Raport miesiąca - Rynek pracy a system edukacji w Polsce W październiku konsultanci Zielonej Linii przeprowadzili badania dotyczące relacji pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy w Polsce. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl

Badania satysfakcji pracowników. www.biostat.com.pl to powszechnie stosowane narzędzie pozwalające na ocenę poziomu zadowolenia oraz poznanie opinii pracowników w zakresie wybranych obszarów działalności firmy. Za pomocą skal pomiarowych badanie daje możliwość

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOSLĄSKIM W 2013 R. Wrocław, lipiec 2014 r. Podstawowe pojęcia 1.

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN

SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN RAPORT Z BADAŃ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA TOM II SZCZEGÓŁOWE WYNIKI BADAŃ WEDŁUG DZIEDZIN Lider projektu: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Partner projektu: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie Projekt:

Bardziej szczegółowo

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce

Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce Badanie na temat mieszkalnictwa w Polsce BADANIE NA REPREZENT ATYWNEJ GRUPIE POLEK/POLAKÓW Badanie realizowane w ramach projekru Społeczne Forum Polityki Mieszkaniowej współfinansowanego z Funduszy EOG

Bardziej szczegółowo

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu

raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Odpowiedzialny biznes to przede wszystkim uczciwe postępowanie raport z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Danone i Forum Odpowiedzialnego Biznesu Współcześnie coraz więcej mówi się na świecie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE MIGRACJE LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwiecień 2004 Nr 8

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE MIGRACJE LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Kwiecień 2004 Nr 8 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna

Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna Niepracujący niepełnosprawni: sytuacja zawodowa, ekonomiczna i psychospołeczna dr Paweł Rydzewski Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Cele badania Diagnoza stopnia zdolności niepracujących

Bardziej szczegółowo