DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r Nr II/18/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r Nr II/19/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r UCHWAŁA RADY POWIATU 89 w Leżajsku Nr IV/30/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelnej UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 90 w Dukli Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód w miejscowości Trzciana w Jedliczu Nr III/13/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych w Jedliczu Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok w Lubaczowie Nr 37/V/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w Nowej Dębie Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie w sprawie zmian do uchwały Nr LVIII/396/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej w Ropczycach Nr III/19/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku w Strzyżowie Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Strzyżowa - cmentarz przy ulicy 700-lecia Strzyżowa w Strzyżowie Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżów - cmentarz w Dobrzechowie w Strzyżowie Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżów - cmentarz w Gliniku Zaborowskim UCHWAŁY RAD GMIN: 99 w Besku Nr III/23/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Besko w Bojanowie Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.. 354

2 Województwa Podkarpackiego w Chorkówce Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/218/06 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chorkówka oraz określenia granic ich obwodów w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dożywiania dzieci i uczniów w okresie nauki w szkole w Dubiecku Nr 12/III/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowego warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Leżajsku Nr II/10/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r w Majdanie Królewskim Nr III/26/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok w Orłach Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Orłach Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w Pawłosiowie Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej w Pawłosiowie Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej w Tryńczy Nr XXXIV/259/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza w Trzewbownisku Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w Wielkich Oczach Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w Wojaszówce Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXI/161/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka. 391 POROZUMIENIA: 114 zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 395 UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU 117 Jarosławskiego Nr 13/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarosławskiego.. 396

3 Województwa Podkarpackiego INFORMACJE: 118 Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Dymitrów Duży i Dymitrów Mały w Gminie Baranów Sandomierski o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR (2)/2007/728/VIA/JP (ENESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli) SPRAWOZDANIE 120 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego

4 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr LXIII/789/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 173 poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. w dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie województwa o kwotę: ,- zł, 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę: ,- zł, - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę: ,- zł, 2) w dziale Transport i łączność w rozdziale Lokalny transport zbiorowy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób oraz analizę sytuacji rynkowej o kwotę: ,- zł, 3) w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę: ,- zł, z tego: a) z tytułu wpływów zasądzonych wyrokiem sądowym o kwotę: 9.300,- zł, b) z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę: ,- zł, c) z tytułu zwrotu opłat za media o kwotę: ,- zł, 4) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę: ,- zł, 5) w dziale Różne rozliczenia w rozdziale Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę: ,- zł 6) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę: 3.607,- zł, z tego: - z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń o kwotę: 945,- zł, - z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 2.662,- zł, b) w rozdziale Kolegia pracowników służb społecznych z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 110,- zł, c) w rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę: 2.850,- zł, - z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę: 591,- zł, - z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę: 6.389,- zł, - z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 454,- zł, d) w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 622,- zł, e) w rozdziale Biblioteki pedagogiczne o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: ,- zł,

5 Województwa Podkarpackiego Poz z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 202,- zł, - z tytułu zwrotu opłat za media o kwotę: 4.444,- zł, - z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń o kwotę: 280,- zł, - z tytułu sprzedaży książek o kwotę: 451,- zł, 7) w dziale Ochrona zdrowia o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: ,- zł, b) w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, c) w rozdziale Pozostała działalność z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę: ,- zł, 8) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, b) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, c) w rozdziale Biblioteki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, d) w rozdziale Muzea o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: ,- zł, - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł 2) w dziale Transport i łączność o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę: z tego: aa) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł

6 Województwa Podkarpackiego Poz dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe ,- zł c) w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę: 1.104,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące 1.104,- zł - dotacje 1.104,- zł - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe - 3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,- zł 4) w dziale Obsługa długu publicznego o kwotę: ,-zł, z tego: a) w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące ,-zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,- zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe - 5) w dziale Różne rozliczenia w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 6) w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe - 7) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę: 6.633,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 6.633,- zł 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł

7 Województwa Podkarpackiego Poz dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 2) w dziale Transport i łączność o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,- zł 3) w dziale Administracja publiczna o kwotę: ,- zł, z tego: 1) w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe - 4) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe - 5) w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Biblioteki pedagogiczne o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 6) w dziale Szkolnictwo wyższe w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł

8 Województwa Podkarpackiego Poz dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe - 7) w dziale Ochrona zdrowia o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł 8) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł c) w rozdziale Biblioteki o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,- zł d) w rozdziale Muzea o kwotę: ,- zł, z tego: da) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - db) wydatki majątkowe ,- zł 2. Dotacje, o których mowa: 1) w 1 ust. 3 pkt 2 lit. c stanowią dotacje celowe na pomoc finansową udzielane w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2) w 1 ust. 4 pkt 2 lit. a stanowią dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe drogowe przewozy pasażerskie, 3) w 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotacje celowe przyznawane na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR, 4) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. b w kwocie: ,- zł stanowi dotację podmiotową dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 5) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. d w kwocie: ,- zł stanowią dotacje podmiotowe dla: a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ,- zł, b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie ,- zł. 3. Wydatki, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie: ,- zł przeznaczone są na zadania: Łęg II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Łęg na

9 Województwa Podkarpackiego Poz. 85 długości 4,20 km w miejscowościach: Zalesie Gorzyckie, Gorzyce i Sokolniki - Orliska, gm. Gorzyce oraz Stary Breń - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breń na długości 4,16 km w miejscowości: Orłówek, gmina Gawłuszowice realizowane w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne jako dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Dostosowanie obiektów Szpitala do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. oraz wymogów przeciwpożarowych o kwotę: ,-zł. 2) wydatki w kwocie: ,- zł przeznacza się na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń zunifikowanego oddziału szpitalnego dla Oddziału Urologii wraz z Blokiem Operacyjnym. 2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie: ,- zł jako dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na realizację zadania pn. Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie o kwotę: ,- zł. 3. Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie: ,- zł przeznacza się na dotacje celowe dla: 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie na pokrycie kosztów wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody dla Oddziału Nefrologii i Dializoterapii ,- zł, 2) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na wykonanie kaplicy szpitalnej ,- zł. 4. W ramach wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: ,- zł, w tym przeznaczonych na realizację zadań: a) Budowa obwodnicy Miasta Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr o kwotę: ,- zł, b) Koszty obsługi geodezyjnej i notarialnej związane z wykupem gruntów, zapłata za decyzje wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod pozostałe zadania inwestycyjne - o kwotę: ,- zł, c) Przebudowa mostu stałego przez potok Zgórski w m. Zgórsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 (naprawa ustroju nośnego, przebudowa pomostu wraz z wyposażeniem, przebudowa dojazdów do mostu, wykup gruntów i obsługa geodezyjna zadania oraz zapłata za dzierżawy gruntów na czas trwania robót) - o kwotę: ,- zł. 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę: ,- zł na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 5. W uchwale Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2005 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 7.1. Wyodrębnia się wydatki na 2006 r. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: ,- zł, w tym finansowane: 1) z dochodów własnych województwa w kwocie: ,- zł, 2) z pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: ,- zł, 3) z dotacji z budżetu państwa w kwocie: ,- zł, 4) z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w kwocie: ,- zł, 5) z dotacji z Powiatu Leżajskiego w kwocie: ,- zł, 6) z dotacji z Gminy Majdan Królewski w kwocie: ,- zł. 2) załącznik Nr 3 do otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały. 3) w 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3 a w brzmieniu: 21.3a. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów własnych tych jednostek polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału Zwiększa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę: ,- zł. 2. Plan przychodów i wydatków, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do uchwały. 6a. W 2 uchwały Nr LXII/774/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 2. 10) w 1 ust. 4 pkt 4 w kwocie: 7.933,- zł stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji zwróconej przez beneficjenta Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach ZPORR, 11) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. a w kwocie: ,- zł stanowią zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych części środków pobranych przez

10 Województwa Podkarpackiego Poz. 85 beneficjentów w nadmiernej wysokości na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU Stefan Struzik Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/789/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej A I. Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego II. Nazwa Priorytetu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. III. Cel dla Priorytetu: Wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. IV. Jednostka organizacyjna koordynująca realizację programu: Samorząd Województwa. V. Okres realizacji programu (wszystkie zadania) w latach: VI. Łączne nakłady: ,- zł, - wydatki w 2006 r ,- zł. VII. Wykaz zadań: 1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica, odcinek Nagnajów - Mielec. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa drogi na odcinku 28,6 km, - przebudowa chodników dla pieszych o powierzchni ok. 8.4 tys. m 2, - przebudowa 33 zatok autobusowych, - remont systemu odwodnienia. b) Cel zadania: - zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej północno - zachodniej części Województwa Podkarpackiego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. 2. Nazwa zadania: Przebudowa powiatowych dróg łącznikowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi, wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 877, odcinek Leżajsk - Łańcut. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa drogi o długości 29 km, - poszerzenie wiaduktu, - przebudowa i budowa chodników dla pieszych o pow. ok. 28,4 tys. m 2, - budowa 4 zatok autobusowych, - budowa kanalizacji deszczowej o dł. ok. 1 km, - przebudowa dróg powiatowych o dł. 12,6 km. b) Cel zadania: - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, dostępności komunikacyjnej oraz inwestycyjnej, - poprawa bezpieczeństwa ruchu,

11 Województwa Podkarpackiego Poz wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych oraz transportu. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do uchwalonego załącznika z września do Uchwały Sejmikowej, na tym zadaniu w 2006 r. o kwotę ,- zł wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego zadania, w ramach którego zostaną wykonane: ,- zł na ujednolicenie nawierzchni na całym odcinku drogi, (wykonanie niezbędnych poszerzeń na odcinkach wyłączonych oraz warstwy ścieralnej na poszerzonych odcinkach; wykonanie warstw konstrukcyjnych na zjazdach nie ujętych w projekcie a niezbędnych dla właściwego funkcjonowania posesji przyległych do drogi wojewódzkiej, dostosowanie ogrodzeń, bram i zjazdów do zaprojektowanej niwelety drogi wojewódzkiej) ,- zł wykonanie malowania poziomego linii krawędziowej z uwagi na poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 3. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872, odcinek Baranów Sandomierski - Majdan Królewski. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa drogi o dł. 21,3 km, - przebudowa chodników dla pieszych o pow. ok. 0,8 tys. m 2, - przebudowa 6 zatok autobusowych, - przebudowa 5 przepustów i budowa 2 nowych. b) Cel zadania: - zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej północno - zachodniej części Województwa Podkarpackiego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych oraz transportu. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do uchwalonego załącznika z września do Uchwały Sejmikowej, na tym zadaniu w 2006r. o kwotę ,- zł wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego. Kwota zwiększenia w całości pochodzi z środków przekazanych (na zadanie pn. budowa chodnika w c. dr. woj. Nr 872 Baranów Sandomierski - Majdan Królewski na odcinku Huta Komorowska - Majdan Królewski) w formie dotacji celowej z Gminy w Majdanie Królewskim, na podstawie odpowiedniej umowy. Kwota zwiększenia pozwoli wykonać większy zakres budowy chodnika. Roboty chodnikowe na w/w zadaniu są wykonywane w ramach rozszerzenia podstawowej umowy z wykonawcą w zakresie do 20% co pozwala realizować budowę chodnika po stawkach cen jednostkowych z momentu podpisania umowy tj. roku Nazwa zadania: Budowa drogi łączącej lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi nr 9 i 19. a) Zakres rzeczowy zadania - budowa nowej drogi na odcinku ok. 4 km, - budowa kanalizacji deszczowej o dł. 1,8 km, - przebudowa chodników dla pieszych o dł. 0,9 km. b) Cel zadania: - skrócenie dojazdu od drogi krajowej nr 9 do lotniska w Jasionce, - skrócenie czasu podróży pomiędzy drogami krajowymi nr 9 i 19, - udostępnienie nowych terenów inwestycyjnych, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych oraz transportu, c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. 5. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce, odcinek Twierdza - Warzyce. a) Zakres rzeczowy zadania - budowa nowej drogi 1,5 km, - przebudowa istniejącej drogi 3,8 km. b) Cel zadania:

12 Województwa Podkarpackiego Poz poprawa dostępności miejscowości obszaru objętego projektem do dróg krajowych i planowanej autostrady A-4, - powstanie najkorzystniejszego połączenia południowo - zachodniego województwa (powiat jasielski i strzyżowski) ze stolicą województwa, - skrócenie czasu podróży między Rzeszowem a Jasłem, - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów w południowo - zachodniej części województwa, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych oraz transportu. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. 6. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Sanok. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa istniejącej drogi 22,4 km, - przebudowane chodniki dla pieszych o powierzchni ok m 2, - przebudowane 22 zatoki autobusowe, - wyremontowane pomosty 3 obiektów mostowych. b) Cel zadania: - zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej południowo - wschodniej części Województwa Podkarpackiego, - wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych, - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów powiatów brzozowskiego i sanockiego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych oraz transportu. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. 7. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 871 Stalowa Wola -Tarnobrzeg. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa istniejącej drogi 16,839 km, - przebudowa chodników dla pieszych o powierzchni ok. 10,8 tys. m 2, - przebudowa 14 zatok autobusowych, b) Cel zadania: - zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej północno - zachodniej części Województwa Podkarpackiego, - wzbogacenie istniejących i kreowanie nowych produktów turystycznych, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - zmniejszenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko, - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych oraz transportu, c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do uchwalonego załącznika z września do uchwały Sejmikowej, na tym zadaniu w 2006 r. o kwotę ,- zł wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego: ,- zł na wykonanie warstwy wiążącej (po dokonaniu frezowania ujawniły się liczne miejsca o niewłaściwej podbudowie co spowodowało zagrożenie stabilności konstrukcji nawierzchni przy wykonaniu jednie warstwy profilowej i ścieralnej) ,- zł na dostosowanie ogrodzeń bram do zaprojektowanej niwelety drogi wojewódzkiej ,- zł na przełożenie 3 szt. słupów oświetleniowych oraz przedłużenie kanalizacji deszczowej ,- zł na przebudowa chodników nie ujętych w pierwotnym projekcie ,- zł na uzupełnienie konstrukcji nawierzchni na zjazdach nie ujętych w opracowaniu

13 Województwa Podkarpackiego Poz. 85 a niezbędnych dla funkcjonowania działek przyległych do drogi. 8. Nazwa zadania: Przebudowa mostu przez rzekę Wisłok w Strzyżowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 989 Strzyżów - Lutcza. a) Zakres rzeczowy zadania Przebudowę mostu o następujących parametrach: - długość 65 m, - szerokość jezdni 7,0 m, - szerokość chodników - 2 x 1,5 m. b) Cel zadania: - zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej centralnej części Województwa Podkarpackiego, - poprawa dostępu mieszkańców powiatu strzyżowskiego do regionalnego ośrodka administracyjnego, naukowego i kulturalnego, jakim jest stolica województwa oraz do lokalnego centrum społeczno - gospodarczego - Strzyżowa, - podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej terenów powiatu strzyżowskiego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. Zwiększenie wydatków w stosunku do uchwalonego załącznika z września do uchwały Sejmikowej, na tym zadaniu w 2006r. obejmuje kwotę ,- zł: ,- zł na wykup 19 arów gruntu pod budowę mostu dojazdowego, oraz 2.000,- zł - na koszty obsługi geodezyjnej związanej z wykupem w/w gruntu (koszt zawarcia aktów notarialnych i operatów szacunkowych wraz z wypisami i wyrysami). 9. Nazwa zadania: Łęg I - modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wały rzeki Łęg w miejscowości Gorzyce. a) Zakres rzeczowy zadania Modernizacja oraz zabezpieczenie przed filtracją korpusu i podłoża prawego wału Łęgu na długości 5,52 km. 2) Cel zadania: Zabezpieczenie przed filtracją obwałowania rzeki na długości 5,52 km. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,-zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł 10. Nazwa zadania: Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów. a) Zakres rzeczowy zadania Stworzenie kanału dostępu do usług publicznych poprzez Internet. b) Cel zadania: - usprawnienie przepływu informacji pomiędzy obywatelem a administracją publiczną, - zapewnienie możliwości załatwiania spraw pomiędzy obywatelem, podmiotem gospodarczym a rządem droga elektroniczną, - wymiana informacji pomiędzy urzędami, - umożliwienie składania za pośrednictwem Internetu wniosków do urzędów o wydanie dokumentów, pozwoleń itp., - realizacja drogą elektroniczna zamówień publicznych, - ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeń, - zapewnienie lepszego dostępu obywateli do sektora publicznego. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Rok 2006 e) Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,-zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. B I. Nazwa Programu: Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich II. Nazwa Priorytetu: Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich III. Cel dla Priorytetu: Zachowanie spójności społeczno - gospodarczej kraju poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój obszarów wiejskich.

14 Województwa Podkarpackiego Poz. 85 IV. Jednostka organizacyjna koordynująca realizację programu: Samorząd Województwa V. Okres realizacji programu (wszystkie zadania) w latach: VI. Łączne nakłady: ,- zł, - wydatki w 2006 r ,- zł, VII. Wykaz zadań: 1. Nazwa zadania: Łęg II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Łęg na długości 4,20 km w miejscowościach: Zalesie Gorzyckie, Gorzyce i Sokolniki - Orliska, gm. Gorzyce. a) Zakres rzeczowy zadania Wykonanie modernizacji i zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża wału na długości 4,20 km. b) Cel zadania: Zabezpieczenie przed filtracją obwałowania rzeki na długości 4,20 km. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. d) Okres realizacji zadania: Lata e) Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. Zmniejszenie całkowitej kwoty wydatków o ,-zł w okresie realizacji zadania ( ) wynika z rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców robót budowlano - montażowych. Zwiększenie kwot wydatków na tym zadaniu w 2006 r. o kwotę ,-zł wynika ze zwiększenia faktycznej wartości zakresu rzeczowego etapu robót budowlano - montażowych przydającego na rok Nazwa zadania: Stary Breń I - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breń na długości 4,16 km w miejscowości: Orłówek, Gmina Gawłuszowice. a) Zakres rzeczowy zadania Wykonanie korpusu i podłoża wału na długości 4,16 km. b) Cel zadania: Zabezpieczenie przed filtracją obwałowania rzeki na długości 4,16 km. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. d) Okres realizacji zadania: Lata e) Szacunkowa wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. Zmniejszenie całkowitej kwoty wydatków o ,-zł w okresie realizacji zadania ( ) wynika z rozstrzygnięć postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców robót budowlano - montażowych. Zwiększenie kwot wydatków na tym zadaniu w 2006 r. o kwotę wynika ze zwiększenia faktycznej wartości zakresu rzeczowego etapu robót budowlano - montażowych przydającego na rok C. Łącznie nakłady na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady: ,- zł, - wydatki w 2006 r ,- zł. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/789/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2006 w złotych Lp. Nazwa jednostki Dział Rozdział Przychody Wydatki Zespół Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju Medyczna Szkoła Policealna w Przemyślu Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku Medyczna Szkoła Policealna w Stalowej Woli Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie

15 Województwa Podkarpackiego Poz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Tarnobrzegu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Leżajsku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielcu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przeworsku Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Dębicy Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Ropczycach Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Nisku Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Medyczna Szkoła Policealna w Mielcu Medyczna Szkoła Policealna w Łańcucie Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie OGÓŁEM UCHWAŁA Nr II/18/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 173 poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę: 2.366,- zł, 2) w dziale Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, 3) w dziale Nauka w rozdziale Pozostała działalność z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, 4) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o kwotę: ,- zł. 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: a) z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: ,- zł, b) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot wydatków poniesionych ze środków własnych na zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego o kwotę: 2.366,- zł,

16 Województwa Podkarpackiego Poz. 86 2) w dziale Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę: ,- zł, z tego: a) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, b) z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, c) z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zwrot wydatków poniesionych przez beneficjentów w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa o kwotę: ,- zł, d) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania Promocja przedsiębiorczości o kwotę: ,- zł, 3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie województwa o kwotę: ,- zł, 4) w dziale Nauka w rozdziale Pozostała działalność z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez beneficjentów Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy o kwotę: 2.581,- zł, 5) w dziale Różne rozliczenia o kwotę: z tego: a) w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę: ,- zł, b) w rozdziale Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę: ,- zł, 6) w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Pozostała działalność z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę: 1.400,- zł, 7) w dziale Szkolnictwo wyższe w rozdziale Pomoc materialna dla studentów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, 8) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł. 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Zarządy melioracji i urządzeń wodnych o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,- zł 2) w dziale Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe - 3) w dziale Nauka w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe - 4) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę: ,- zł, z tego:

17 Województwa Podkarpackiego Poz. 86 ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe - 5) w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,- zł 6) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Internaty i bursy szkolne o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe - 7) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Biblioteki o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale Muzea o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,- zł 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 2) w dziale Przetwórstwo przemysłowe w rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł

18 Województwa Podkarpackiego Poz pozostałe wydatki bieżące 719,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,- zł 4) w dziale Nauka w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: 2.581,- zł, z tego: a) wydatki bieżące 2.581,- zł - dotacje 2.139,- zł - pozostałe wydatki bieżące 442,- zł b) wydatki majątkowe - 5) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Gimnazja o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe ,- zł c) w rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł cb) wydatki majątkowe - d) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: 1.400,- zł, z tego: da) wydatki bieżące 1.400,- zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.400,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - db) wydatki majątkowe - 6) w dziale Szkolnictwo wyższe w rozdziale Pomoc materialna dla studentów o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe - 7) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe - 8) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Internaty i bursy szkolne o kwotę: ,- zł, z tego:

19 Województwa Podkarpackiego Poz. 86 aa) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,-zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe - 9) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Teatry o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Biblioteki o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł c) w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,- zł d) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: ,- zł, z tego: da) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - db) wydatki majątkowe - e) w rozdziale Muzea o kwotę: ,- zł, z tego: ea) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - eb) wydatki majątkowe - 2. Dotacje określone: 1) w 1 ust. 3 pkt 2 stanowią dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR, 2) w 1 ust. 3 pkt 3 stanowią dotacje celowe przyznawane w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR, 3) w 1 ust. 3 pkt 4 lit. b oraz ust. 4 pkt 8 lit. a stanowią dotacje celowe przyznawane w ramach Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych, 4) w 1 ust. 3 pkt 6 lit. b oraz ust. 4 pkt 6 stanowią dotacje celowe przyznawane w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, 5) w 1 ust. 3 pkt 7 lit. b stanowią dotację podmiotową dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, 6) w 1 ust. 4 pkt 2: a) w kwocie: ,- zł stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji zwróconej przez beneficjenta Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR b) w kwocie: ,- zł stanowią dotacje celowe przyznawane w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości ZPORR,

20 Województwa Podkarpackiego Poz. 87 7) w 1 ust. 4 pkt 4 stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji zwróconej przez beneficjenta Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ZPORR, 8) w 1 ust. 4 pkt 7 stanowią dotacje celowe przyznawane w ramach Działań: a) 2. 1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w kwocie: ,- zł, b) 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w kwocie: ,- zł, c) 2.4 Promocja przedsiębiorczości w kwocie: 8.123,- zł. 9) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. b stanowią dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Lubaczowskiego, 10) w 1 ust. 4 pkt 9 lit. d stanowią dotację podmiotową dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 11) w 1 ust. 4 pkt 9 lit. e stanowią dotację podmiotową dla Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 3. Wydatki majątkowe określone w 1 ust. 4 pkt 2 przeznaczone są na realizację Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Zarządy melioracji i urządzeń wodnych dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się wydatki na zakup sprzętu ratującego - poduszkowca na wyposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego o kwotę: ,- zł, 2) zwiększa się wydatki na zakup samochodu dla Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie o kwotę: ,- zł. 2. W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale Muzea dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się wydatki przeznaczone na dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na realizację zadania pn. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy o kwotę: ,-zł, 2) zwiększa się wydatki przeznaczone na dotację celową dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie na zakup kotła centralnego ogrzewania o kwotę: 9.000,- zł, 3) zwiększa się wydatki przeznaczone na dotację celową dla Muzeum Okręgowego w Rzeszowie na zakup kolekcji klisz E. Janusza o kwotę: ,- zł. 5. W uchwale Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. po 1 dodaje się 1a w brzmieniu: 1a. Wskazuje się wydatki, które zostały zmniejszone w związku ze zmniejszeniem dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł: 1) w dziale Obsługa długu publicznego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego) o kwotę: ,- zł, b) w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego /pozostałe wydatki bieżące) o kwotę: ,- zł, 2) w dziale Rożne rozliczenia w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę: ,- zł, a) pozostałe wydatki bieżące o kwotę: ,- zł, b) wydatki majątkowe o kwotę: ,- zł. 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU Andrzej Matusiewicz 87 UCHWAŁA Nr II/19/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2005 r.

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 kwietnia 2007 r. Nr 96 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 807 Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa Zarządu Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 1 kwietnia 2016 r. Poz. 723 UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok

Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/36/2014 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki Budżetu Województwa Lubelskiego na 2015 rok plan roku 2015 Wydatki razem 1 513 946 896,33 Wydatki bieżące 550

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki

Budzet Województwa Lubelskiego na 2017 r. - Wydatki Budzet Województwa Lubelskiego na r. - Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia r. 18-01- Województwa - BW Symbol Wydatki razem 984 495 789,78 48 050,00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1373/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 10 listopada 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA 2016 ROK Lublin, listopad

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW

SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII / 53 / 03 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie SZCZEGÓŁOWY PODZIAŁ WYDATKÓW Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 69 121 500 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 113/1642/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN. Zadania własne. Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/455/2006 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. ZESTAWIENIE ZMIAN Zadania własne DOCHODY Zwiększenia o kwotę 5 856 675 zł W dziale 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok

Sprawozdanie. Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Zarząd Województwa Wielkopolskiego Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2011 rok Poznań, marzec 2012 r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 9 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Poz. 9223 UCHWAŁA NR 142/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 9 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 29 września 2014 r. UCHWAŁA NR LVII/1090/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2014 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 25 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 1738 UCHWAŁA NR IX/155/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO UCHWAŁA Nr X/176/07 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2007 rok Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2007 r. Nr 300 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A ZARZ DU WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO: 2038 z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Uchwała Nr XVII/127/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 15 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Nr XLII/598/05 z dnia 29.12.2005 r. DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na 2006 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie DOCHODY OGÓŁEM 466 963 551

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA. BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2008 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 152 /2216/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2009 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2008 rok Białystok

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 czerwca 2013 r. Poz. 2427 UCHWAŁA NR 309/233/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. UCHWAŁA NR XVIII/93/04 RADY GMINY MIELESZYN w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Mieleszyn na rok 2004. Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym:

Dotacje na 2013 rok. Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku. z tego: w tym: w tym: Dotacje na 2013 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLII/507/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Treść Plan na 2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 335 450 2 110 000

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 38/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 rok Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWAŁA NR XIII/155/07 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo