DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY. Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 stycznia 2007 r. Nr 3 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO: 85 Nr LXIII/789/06 z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r Nr II/18/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r Nr II/19/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r Nr III/27/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r UCHWAŁA RADY POWIATU 89 w Leżajsku Nr IV/30/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelnej UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 90 w Dukli Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia miejsc wydobywania żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód w miejscowości Trzciana w Jedliczu Nr III/13/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od środków transportowych w Jedliczu Nr IV/18/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2007 rok w Lubaczowie Nr 37/V/07 z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w Nowej Dębie Nr II/8/06 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie w sprawie zmian do uchwały Nr LVIII/396/06 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej w Ropczycach Nr III/19/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2007 roku w Strzyżowie Nr III/9/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Strzyżowa - cmentarz przy ulicy 700-lecia Strzyżowa w Strzyżowie Nr III/10/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżów - cmentarz w Dobrzechowie w Strzyżowie Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzyżów - cmentarz w Gliniku Zaborowskim UCHWAŁY RAD GMIN: 99 w Besku Nr III/23/06 z dnia 27 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Besko w Bojanowie Nr IV/23/06 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.. 354

2 Województwa Podkarpackiego w Chorkówce Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/218/06 Rady Gminy w Chorkówce z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Chorkówka oraz określenia granic ich obwodów w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr III/25/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie dożywiania dzieci i uczniów w okresie nauki w szkole w Dubiecku Nr 12/III/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowego warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Leżajsku Nr II/10/06 z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2007 r w Majdanie Królewskim Nr III/26/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok w Orłach Nr III/16/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w Orłach Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w Pawłosiowie Nr III/17/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej w Pawłosiowie Nr III/18/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej w Tryńczy Nr XXXIV/259/06 z dnia 27 października 2006 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza w Trzewbownisku Nr III/12/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w Wielkich Oczach Nr III/14/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w Wojaszówce Nr III/11/06 z dnia 28 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę własną Nr XXI/161/05 z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wojaszówka. 391 POROZUMIENIA: 114 zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zawarte w dniu 28 grudnia 2006 r. pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 395 UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU 117 Jarosławskiego Nr 13/07 z dnia 17 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu jarosławskiego.. 396

3 Województwa Podkarpackiego INFORMACJE: 118 Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie operatów opisowo - kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Dymitrów Duży i Dymitrów Mały w Gminie Baranów Sandomierski o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR (2)/2007/728/VIA/JP (ENESTA Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli) SPRAWOZDANIE 120 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego

4 Województwa Podkarpackiego Poz UCHWAŁA Nr LXIII/789/06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 173 poz z późn. zm.) Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwala, co następuje: Zmniejsza się plan dochodów budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. w dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia będącego w zasobie województwa o kwotę: ,- zł, 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę: ,- zł, - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę: ,- zł, 2) w dziale Transport i łączność w rozdziale Lokalny transport zbiorowy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób oraz analizę sytuacji rynkowej o kwotę: ,- zł, 3) w dziale Administracja publiczna w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę: ,- zł, z tego: a) z tytułu wpływów zasądzonych wyrokiem sądowym o kwotę: 9.300,- zł, b) z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę: ,- zł, c) z tytułu zwrotu opłat za media o kwotę: ,- zł, 4) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę: ,- zł, 5) w dziale Różne rozliczenia w rozdziale Różne rozliczenia finansowe z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę: ,- zł 6) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę: 3.607,- zł, z tego: - z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń o kwotę: 945,- zł, - z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 2.662,- zł, b) w rozdziale Kolegia pracowników służb społecznych z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 110,- zł, c) w rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę: 2.850,- zł, - z tytułu refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę: 591,- zł, - z tytułu zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę: 6.389,- zł, - z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 454,- zł, d) w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 622,- zł, e) w rozdziale Biblioteki pedagogiczne o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: ,- zł,

5 Województwa Podkarpackiego Poz z tytułu wynagrodzenia płatnika wynikającego z przepisów o ubezpieczeniach społecznych o kwotę: 202,- zł, - z tytułu zwrotu opłat za media o kwotę: 4.444,- zł, - z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń o kwotę: 280,- zł, - z tytułu sprzedaży książek o kwotę: 451,- zł, 7) w dziale Ochrona zdrowia o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: ,- zł, b) w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, c) w rozdziale Pozostała działalność z tytułu wpływów do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego o kwotę: ,- zł, 8) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, b) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, c) w rozdziale Biblioteki z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa o kwotę: ,- zł, d) w rozdziale Muzea o kwotę: ,- zł, z tego: - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, - z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę: ,- zł, - z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę: ,- zł, 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł 2) w dziale Transport i łączność o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę: z tego: aa) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł

6 Województwa Podkarpackiego Poz dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe ,- zł c) w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę: 1.104,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące 1.104,- zł - dotacje 1.104,- zł - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe - 3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe ,- zł 4) w dziale Obsługa długu publicznego o kwotę: ,-zł, z tego: a) w rozdziale Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące ,-zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,- zł ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe - 5) w dziale Różne rozliczenia w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 6) w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe - 7) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę: 6.633,- zł, z tego: a) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe 6.633,- zł 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r. o kwotę: ,- zł, 1) w dziale Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł

7 Województwa Podkarpackiego Poz dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 2) w dziale Transport i łączność o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe - b) w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe - c) w rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,- zł 3) w dziale Administracja publiczna o kwotę: ,- zł, z tego: 1) w rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł bb) wydatki majątkowe - 4) w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe - 5) w dziale Oświata i wychowanie w rozdziale Biblioteki pedagogiczne o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące ,- zł b) wydatki majątkowe ,- zł 6) w dziale Szkolnictwo wyższe w rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów o kwotę: ,- zł, z tego: a) wydatki bieżące ,- zł

8 Województwa Podkarpackiego Poz dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - b) wydatki majątkowe - 7) w dziale Ochrona zdrowia o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Szpitale ogólne o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł 8) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę: ,- zł, z tego: a) w rozdziale Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę: ,- zł, z tego: aa) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - ab) wydatki majątkowe ,- zł b) w rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę: ,- zł, z tego: ba) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - bb) wydatki majątkowe ,- zł c) w rozdziale Biblioteki o kwotę: ,- zł, z tego: ca) wydatki bieżące - - dotacje - - pozostałe wydatki bieżące - cb) wydatki majątkowe ,- zł d) w rozdziale Muzea o kwotę: ,- zł, z tego: da) wydatki bieżące ,- zł - dotacje ,- zł - pozostałe wydatki bieżące - db) wydatki majątkowe ,- zł 2. Dotacje, o których mowa: 1) w 1 ust. 3 pkt 2 lit. c stanowią dotacje celowe na pomoc finansową udzielane w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2) w 1 ust. 4 pkt 2 lit. a stanowią dotacje przedmiotowe dla przewoźników wykonujących krajowe drogowe przewozy pasażerskie, 3) w 1 ust. 4 pkt 6 stanowią dotacje celowe przyznawane na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR, 4) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. b w kwocie: ,- zł stanowi dotację podmiotową dla Centrum Kulturalnego w Przemyślu, 5) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. d w kwocie: ,- zł stanowią dotacje podmiotowe dla: a) Muzeum Okręgowego w Rzeszowie ,- zł, b) Muzeum Podkarpackiego w Krośnie ,- zł. 3. Wydatki, o których mowa w 1 ust. 3 pkt 1 lit. a oraz ust. 4 pkt 1 w zakresie wydatków majątkowych w kwocie: ,- zł przeznaczone są na zadania: Łęg II - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Łęg na

9 Województwa Podkarpackiego Poz. 85 długości 4,20 km w miejscowościach: Zalesie Gorzyckie, Gorzyce i Sokolniki - Orliska, gm. Gorzyce oraz Stary Breń - przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewego wału rzeki Stary Breń na długości 4,16 km w miejscowości: Orłówek, gmina Gawłuszowice realizowane w ramach Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich W ramach wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne jako dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. Dostosowanie obiektów Szpitala do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia r. oraz wymogów przeciwpożarowych o kwotę: ,-zł. 2) wydatki w kwocie: ,- zł przeznacza się na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja pomieszczeń zunifikowanego oddziału szpitalnego dla Oddziału Urologii wraz z Blokiem Operacyjnym. 2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych zaplanowanych w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie: ,- zł jako dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na realizację zadania pn. Budowa Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie o kwotę: ,- zł. 3. Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne w kwocie: ,- zł przeznacza się na dotacje celowe dla: 1) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie na pokrycie kosztów wykonania modernizacji stacji uzdatniania wody dla Oddziału Nefrologii i Dializoterapii ,- zł, 2) Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rzeszowie na wykonanie kaplicy szpitalnej ,- zł. 4. W ramach wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność w rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie dokonuje się następujących zmian: 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę: ,- zł, w tym przeznaczonych na realizację zadań: a) Budowa obwodnicy Miasta Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr o kwotę: ,- zł, b) Koszty obsługi geodezyjnej i notarialnej związane z wykupem gruntów, zapłata za decyzje wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej pod pozostałe zadania inwestycyjne - o kwotę: ,- zł, c) Przebudowa mostu stałego przez potok Zgórski w m. Zgórsko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 (naprawa ustroju nośnego, przebudowa pomostu wraz z wyposażeniem, przebudowa dojazdów do mostu, wykup gruntów i obsługa geodezyjna zadania oraz zapłata za dzierżawy gruntów na czas trwania robót) - o kwotę: ,- zł. 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę: ,- zł na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 5. W uchwale Nr XLIX/602/05 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2005 r. dokonuje się następujących zmian: 1) 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 7.1. Wyodrębnia się wydatki na 2006 r. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: ,- zł, w tym finansowane: 1) z dochodów własnych województwa w kwocie: ,- zł, 2) z pożyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: ,- zł, 3) z dotacji z budżetu państwa w kwocie: ,- zł, 4) z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i w kwocie: ,- zł, 5) z dotacji z Powiatu Leżajskiego w kwocie: ,- zł, 6) z dotacji z Gminy Majdan Królewski w kwocie: ,- zł. 2) załącznik Nr 3 do otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do uchwały. 3) w 21 po ust. 3 dodaje się ust. 3 a w brzmieniu: 21.3a. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Województwa Podkarpackiego uprawnień do dokonywania zmian w planach dochodów własnych tych jednostek polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału Zwiększa się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę: ,- zł. 2. Plan przychodów i wydatków, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 2 do uchwały. 6a. W 2 uchwały Nr LXII/774/06 z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2006 r. po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 2. 10) w 1 ust. 4 pkt 4 w kwocie: 7.933,- zł stanowią zwrot do Wojewody Podkarpackiego części dotacji zwróconej przez beneficjenta Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach ZPORR, 11) w 1 ust. 4 pkt 8 lit. a w kwocie: ,- zł stanowią zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych części środków pobranych przez

10 Województwa Podkarpackiego Poz. 85 beneficjentów w nadmiernej wysokości na realizację zadań określonych ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. WICEPRZEWODNICZĄCY SEJMIKU Stefan Struzik Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/789/06 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 20 października 2006 r. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej A I. Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego II. Nazwa Priorytetu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. III. Cel dla Priorytetu: Wzrost atrakcyjności wszystkich regionów przez oddziaływanie na obecne mocne strony regionów głównie za pomocą inwestycji w infrastrukturę. IV. Jednostka organizacyjna koordynująca realizację programu: Samorząd Województwa. V. Okres realizacji programu (wszystkie zadania) w latach: VI. Łączne nakłady: ,- zł, - wydatki w 2006 r ,- zł. VII. Wykaz zadań: 1. Nazwa zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica, odcinek Nagnajów - Mielec. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa drogi na odcinku 28,6 km, - przebudowa chodników dla pieszych o powierzchni ok. 8.4 tys. m 2, - przebudowa 33 zatok autobusowych, - remont systemu odwodnienia. b) Cel zadania: - zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności inwestycyjnej północno - zachodniej części Województwa Podkarpackiego, - poprawa bezpieczeństwa ruchu, - wzrost komfortu jazdy, - zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów samochodowych. c) Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie d) Okres realizacji zadania: Lata e) Wartość łącznych nakładów na finansowanie zadania: ,- zł f) Wysokość wydatków z budżetu województwa w 2006 roku ,- zł. 2. Nazwa zadania: Przebudowa powiatowych dróg łącznikowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi, wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 877, odcinek Leżajsk - Łańcut. a) Zakres rzeczowy zadania - przebudowa drogi o długości 29 km, - poszerzenie wiaduktu, - przebudowa i budowa chodników dla pieszych o pow. ok. 28,4 tys. m 2, - budowa 4 zatok autobusowych, - budowa kanalizacji deszczowej o dł. ok. 1 km, - przebudowa dróg powiatowych o dł. 12,6 km. b) Cel zadania: - zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, dostępności komunikacyjnej oraz inwestycyjnej, - poprawa bezpieczeństwa ruchu,

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008

BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2008 Samorząd Województwa Łódzkiego BUDŻET WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 28 Łódź, dnia 21 grudnia 27 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści CZĘŚĆ I ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI...

ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 INNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU... 234 INNE JEDNOSTKI... SPIS TREŚCI ZMIANY PLANU BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2004 ROK... 31 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO... 38 I. REALIZACJA DOCHODÓW... 39 II. REALIZACJA WYDATKÓW... 50 III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 2 maja 2014 r. Poz. 1763 UCHWAŁA NR 313/339/14 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY ŁĘCZYCA NA 2014 ROK Projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy do czasu uchwalenia uchwały budżetowej. Projekt uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo