Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010"

Transkrypt

1 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r.

2

3 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Raport przedstawia analizę sytuacji bezrobotnych absolwentów na lokalnym rynku pracy, zawiera dane statystyczne i porównawcze z ostatnich. lat oraz informacje o możliwościach aktywizacji młodzieży. Jesteśmy przekonani, że Raport zostanie z pożytkiem wykorzystany jako materiał do analiz w zakresie kierunków kształcenia i jakości nauczania, a jednocześnie będzie źródłem informacji o możliwościach zatrudnienia młodzieży na lokalnym rynku pracy.

4 Raport opracował zespół Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w składzie: Małgorzata Pawlak, Dagmara Żuławska, Magdalena Krysztowiak, Agnieszka Dukarska, Aldona Włódarczak. pod kierunkiem Zygmunta Jeżewskiego Dyrektora Urzędu.

5 Spis treści W S T Ę P 8 I. STAN BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY 0 II. SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY III. ANALIZA ZAWODÓW 9 IV. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW I MŁODZIEŻY DO ROKU ŻYCIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA V. ANALIZA PORÓWNAWCZA DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH O BEZROBOCIU ABSOLWENTÓW WYDANYCH W LATACH PODSUMOWANIE 0

6 SPIS WYKRESÓW Wykres Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i Powiatu Poznańskiego w 009 i 00 roku Wykres Absolwenci według poziomu wykształcenia z lat szkolnych 008/009 i 009/00 zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do końca lutego 00 i 0 roku Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych zasadniczych szkół zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych techników i szkół równorzędnych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych policealnych studiów zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów wyższych uczelni i bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształceniem w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres 7 Wykres 8 Liczba absolwentów kończących szkoły według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Liczba bezrobotnych absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Wykres 9 Wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Wykres 0 Procentowy udział poszczególnych grup bezrobotnych absolwentów (według poziomu wykształcenia) w ogólnej liczbie zarejestrowanych absolwentów (na podstawie Raportów z lat 00 0)

7 Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela SPIS TABEL Bezrobotni, w tym młodzież do. roku życia zarejestrowani w urzędach pracy całego kraju, Województwa Wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 i 0 roku Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych na koniec lutego 00 i 0 roku Oferty pracy oraz liczba bezrobotnych przypadająca na pozyskane oferty pracy w okresie od marca 00 roku do lutego 0 roku Struktura ofert pracy w 009 roku i 00 roku według poziomu wykształcenia Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według poziomu wykształcenia 7 Tabela Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu według poziomu wykształcenia Tabela 7 Wskaźniki bezrobocia absolwentów według poziomu wykształcenia (w %) 7 Tabela 8 Ogólny bilans sytuacji absolwentów z roku szkolnego 009/00 Tabela 9 Informacja dotycząca absolwentów średnich i zasadniczych szkół zawodowych z 00 roku Tabela 0 Informacja dotycząca absolwentów liceów profilowanych z 00 roku Tabela Informacja dotycząca absolwentów liceów ogólnokształcących z 00 roku Tabela Informacja dotycząca absolwentów szkół wyższych z 00 roku Tabela Zasadnicze szkoły zawodowe według wskaźników bezrobocia 9 Tabela Licea profilowane według wskaźników bezrobocia 7 Tabela Technika i szkoły równorzędne według wskaźników bezrobocia 7 Tabela Policealne studia zawodowe według wskaźników bezrobocia 7 Tabela 7 Licea ogólnokształcące według wskaźników bezrobocia 78 Tabela 8 Szkoły wyższe według wskaźników bezrobocia 8

8 WSTĘP Trudna sytuacja na światowych rynkach finansowych oraz globalny kryzys gospodarczy znalazł odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji na polskim rynku pracy. Przełomowymi okazały się lata , w trakcie których większość wskaźników oraz danych, charakteryzujących rynek pracy osiągnęły niekorzystne poziomy. Trudną i pogarszającą się sytuację potwierdza spadek liczby wolnych miejsc pracy przy jednoczesnym dynamicznym wzroście liczby osób poszukujących pracy. Dodatkowo obserwowano zwiększoną liczbę pracodawców zgłaszających zamiar zwolnień grupowych. Poznański rynek pracy nie pozostał obojętny na zmieniającą się sytuację gospodarczą, reagując w ostatnich latach spadkiem pozyskiwanych ofert pracy (o ponad 7%) oraz wzrostem liczby zarejestrowanych bezrobotnych o ponad 00 %. Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym rynek pracy jest stopa bezrobocia, którą definiuje się jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na.0.0 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła,%, w województwie wielkopolskim 9,8%, w Poznaniu i powiecie poznańskim,7%. Dane te potwierdzają, że od wielu lat w Poznaniu i powiecie poznańskim stopa bezrobocia należy do najniższych w kraju. Jednakże analizując szczegółowo dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu można zauważyć, że są grupy bezrobotnych, które mają szczególne trudności w znalezieniu pracy. Należą do nich: osoby bez kwalifikacji zawodowych (wg stanu na koniec lutego 0 r.,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu), długotrwale bezrobotni (,%), osoby powyżej 0. roku życia (,08%), osoby bez doświadczenia zawodowego (9,0%) oraz osoby do. roku życia (,07% ogółu). Osoby takie napotykają duże trudności w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, są mało konkurencyjne na rynku pracy. Trudności te wynikają przede wszystkim z braku doświadczenia zawodowego, niskich kwalifikacji lub ich braku, niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, braku umiejętności skutecznego, nowoczesnego i aktywnego poszukiwania pracy. W szczególnej sytuacji na rynku pracy od lat znajdują się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy po ukończeniu szkół napotykają pierwsze trudności w wejściu na rynek pracy. Jak wynika z badań, w Polsce absolwent szuka pracy średnio przez dwa lata, a w krajach starej Unii Europejskiej trzy miesiące. Jest to zjawisko szeroko opisywane przez specjalistów, którzy podkreślają, że przyczynami tego stanu rzeczy są przede wszystkim

9 niedopasowany do potrzeb rynku pracy system edukacji oraz niedostateczny system zdobywania doświadczenia w trakcie nauki (praktyki, staże). Jednocześnie, jak podkreślają eksperci rynku pracy i polityki społecznej na kształtowanie polityki edukacyjnej w gminach i powiatach, szczególnie na poziomie szkolnictwa zawodowego, nadal jeszcze zbyt mały wpływ mają pracodawcy. W tym miejscu nie można pominąć problemu wyboru szkoły i całej ścieżki zawodowej, która winna następować przy współudziale specjalistów z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego. Od kilku lat podejmowane są działania, które poprzez pozyskanie informacji dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego w aspekcie lokalnym zostaną efektywnie wykorzystane w celu dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego trwają prace w zakresie stworzenia systemu monitoringu rynku pracy. Ponadto w wyniku zmian legislacyjnych wyższe uczelnie będą miały obowiązek monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów, co będzie wykorzystywane do weryfikowania oferty edukacyjnej na poziomie wyższym. Szkoła, jakość kształcenia, adekwatny do predyspozycji wybór kierunku kształcenia to tylko część czynników mających wpływ na powodzenie absolwentów na rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostają indywidualne oczekiwania, umiejętności, aktywność i mobilność osób poszukujących pracy. Poza systemem edukacji, który odgrywa niebagatelną rolę w przygotowaniu osób do wejścia na rynek pracy, duże znaczenie w aktywizowaniu młodych bezrobotnych odgrywają instytucje rynku pracy, w tym publiczne służby zatrudnienia. Dysponują one wieloma instrumentami i usługami, które mają na celu zdobycie doświadczenia zawodowego (staże, prace interwencyjne, dofinansowanie pracodawcy przy tworzeniu miejsc pracy), podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień (szkolenia, kursy, finansowanie egzaminów), wsparcie przedsiębiorczości (doradztwo, dofinansowanie), pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy, warsztaty aktywizujące) czy profesjonalne pośrednictwo pracy w połączeniu z doradztwem zawodowym. Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, podobnie jak w latach poprzednich, przedstawia sytuację młodzieży absolwentów na poznańskim rynku pracy, możliwości zatrudnienia w oparciu o pozyskane oferty pracy oraz analizę Raportów z lat ubiegłych. Został on opracowany w oparciu o dane dotyczące zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu bezrobotnych oraz dane pozyskane z organów prowadzących szkoły (Urząd Miasta Poznania i Starostwo Powiatowe w Poznaniu), z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i internetowego Serwisu Urzędów Pracy.

10 Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach zawiera zestawienia tabelaryczne szkół, zestawienia szkół według wskaźników bezrobocia ), wykresy obrazujące niektóre dane statystyczne oraz część opisową, przedstawiającą możliwości aktywizacji, zatrudnienia i propozycje usług oferowanych absolwentom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Raport powstał w celu zobrazowania zjawiska bezrobocia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznańskiego, a jednocześnie stał się na przestrzeni ostatnich lat materiałem do analizy kierunków kształcenia i rozwoju systemu edukacji, tendencji na lokalnym rynku pracy i opiniowania powstawania nowych kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego. I. STAN BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY. POLSKA W kraju na koniec lutego 0 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było.0.00 bezrobotnych, czyli o 8.77 osób (to jest o, %) więcej w stosunku do stanu na koniec lutego 00 roku. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się osób w wieku do. roku życia, czyli o 8.7osób, to jest o,8% więcej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one,% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a w końcu lutego 00 roku,%. Analizując sytuację na rynku pracy na koniec lutego bieżącego roku w skali kraju, w stosunku do stanu sprzed roku, należy odnotować niewielki wzrost ogólnej liczby bezrobotnych, co jest negatywną zmianą wobec obserwowanej na przestrzeni lat tendencji spadkowej liczby osób bezrobotnych. Tendencję spadkową bezrobocia rejestrowanego odnotowywano od kilku lat, i tak na koniec lutego 007 roku w stosunku do lutego 00 roku odnotowano spadek o 8,%, na koniec lutego 008 roku w stosunku do lutego 007 roku aż o,7%, na koniec lutego 009 roku spadek bezrobocia w stosunku do lutego 008 roku był już niewielki i wyniósł,%. Według stanu na koniec lutego 00 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do lutego 009 roku aż o,7%, natomiast według stanu na koniec lutego 0 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o,%. ) wskaźnik bezrobocia procentowy udział liczby zarejestrowanych w Urzędzie bezrobotnych absolwentów danej szkoły w ogólnej liczbie absolwentów tej szkoły.

11 Podobnie przez kilka lat odnotowywano tendencję spadkową bezrobocia w grupie osób w wieku do. roku życia. Na koniec lutego 009 roku w stosunku do lutego 008 roku odnotowano wzrost o zaledwie,0 punktu procentowego. Na koniec lutego 00 roku wzrost w stosunku do lutego 009 roku wynosił aż 7,%. Natomiast na koniec lutego 0 roku wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosił,8%. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W województwie wielkopolskim na koniec lutego 0 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 0.80 bezrobotnych. W stosunku do lutego 00 roku, liczba bezrobotnych w województwie spadła o 97 osoby, tj. o 0,%. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 8.0 osób w wieku do. roku życia, czyli o 7. osoby, to jest aż o 8,8% więcej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie, a w lutym 00 roku,7%. Analizując sytuację w Województwie Wielkopolskim od kilku lat odnotowywano tendencję spadku bezrobocia rejestrowanego. I tak na koniec lutego 007 roku w odniesieniu do lutego 00 roku odnotowano spadek o,%, na koniec lutego 008 roku w stosunku do lutego 007 roku spadek aż o,%. Na koniec lutego 009 roku w stosunku do lutego 008 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o osób, czyli stan bezrobocia osiągnął poziom stanu z lutego 008 roku. Negatywną zmianą w ogólnej tendencji spadkowej obserwowanej na przestrzeni ostatnich kilku lat stanowi wzrost liczby osób bezrobotnych na koniec lutego 00 roku o 8,% Należy zauważyć bardzo niepokojący wzrost udziału grupy osób do. roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Na koniec lutego 0 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego procentowy udział tej kategorii osób bezrobotnych wzrósł o,0%. POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 0 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, czyli o 7 osób, tj. o,% więcej niż w analogicznym okresie roku 00. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się.89 osób w wieku do. roku życia, czyli o osób, to jest o,7% mniej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one,07% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, w lutym 00 roku,9%.

12 W Powiatowym Urzędzie Pracy odnotowywano od kilku lat spadek bezrobocia rejestrowanego i tak na koniec lutego 007 roku w odniesieniu do końca lutego 00 roku odnotowano spadek o,9%, na koniec lutego 008 roku w odniesieniu do końca lutego 007 roku aż o 0,0%, na koniec lutego 009 roku w odniesieniu do końca lutego 009 roku o 7,0%. Niestety stan na koniec lutego 00 roku wskazuje na zmianę tendencji spadkowej rejestrowanego bezrobocia. Wzrost liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 roku w porównaniu do stanu na koniec lutego 009 roku wyniósł 8,88%. Według stanu na koniec lutego 0 roku wzrost liczby osób zarejestrowanych wyniósł,%, więc w stosunku do danych z roku ubiegłego mówić można o względnej stabilizacji. Udział młodzieży do. roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do lutego 00 roku spadł o 0,88 punktu procentowego. Tabela Bezrobotni, w tym młodzież do roku życia zarejestrowani w urzędach pracy całego kraju, Województwa Wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 i 0 roku Polska Województwo Wielkopolskie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Bezrobotni zarejestrowani ogółem Osoby w wieku do roku życia liczba % ( :) luty 00 roku , luty 0 roku , luty 00roku ,7 luty 0 roku ,0 luty 00 roku ,9 luty 0 roku ,07

13 II. SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY. POZNAŃ I POWIAT POZNAŃSKI Przedmiotem opracowania tegorocznego Raportu, podobnie jak w latach poprzednich, jest analiza danych dotyczących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 7 szkół dla młodzieży i dorosłych, publicznych i niepublicznych, w tym szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W 00 roku analizowane szkoły ukończyło.0 absolwentów, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 7,%. W porównaniu do danych z przed roku odnotowano wzrost liczby absolwentów w następujących typach szkół: zasadnicze szkoły zawodowe o 8 osób, to jest o 8,%, licea ogólnokształcące o 89 osób (,%), technika zawodowe o osób (7,%), szkoły wyższe o 9 osób (7,7%). Liczba absolwentów analizowanych liceów profilowanych, w odniesieniu do danych z roku poprzedniego spadła o osób (,%), a absolwentów policealnych studiów zawodowych o 7 osób (,%).

14 Wykres Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i powiatu poznańskiego w 009 i 00 roku 009 licea ogólnokształcące,8% policealne studia zawodowe,% licea prof ilowane 0,7% technika i szkoły równorzędne,% zasadnicze szkoły zawodowe,9% szkoły wy ższe 7,% 00 licea ogólnokształcące,9% policealne studia zawodowe,% licea prof ilowane 0,7% technika i szkoły równorzędne,% zasadnicze szkoły zawodowe,% szkoły wy ższe 7,%

15 Wzorem lat poprzednich analizą objęto grupę absolwentów kończących naukę w 00 roku w szkołach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego, którzy od marca 00 roku do końca lutego 0 roku zarejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. W omawianym okresie w Urzędzie zarejestrowało się 7 absolwentów ze 7 szkół, a struktura bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 9,% ogółu, absolwenci techników zawodowych,%, absolwenci liceów profilowanych,07%, absolwenci liceów ogólnokształcących,9%, absolwenci policealnych studiów zawodowych,8%, absolwenci szkół wyższych 0,0%. W odniesieniu do danych sprzed roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nieznacznie wzrosła z 09 do 7 osób, to jest o osób (o,%). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych szkół zawarte zostały w części tabelarycznej Raportu.

16 Wykres Absolwenci według poziomu wykształcenia z lat szkolnych 008/009 i 009/00 zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do końca lutego 00 i 0 roku 00 policealne studia zawodowe,9% licea prof ilowane,00% technika i szkoły równorzędne,% licea ogólnokształcące,9% zasadnicze szkoły zawodowe 8,87% szkoły wy ższe,7% 0 policealne studia zawodowe,8% licea prof ilowane,07% technika i szkoły równorzędne,7% licea ogólnokształcące,% zasadnicze szkoły zawodowe 9,7% szkoły wy ższe 0,08% Z przedstawionych danych dotyczących struktury bezrobotnych absolwentów według wykształcenia w odniesieniu do roku poprzedniego należy odnotować niewielkie spadki procentowego udziału w następujących grupach: o, punktu procentowego dla absolwentów wyższych uczelni, o 0, punktu procentowego dla absolwentów szkół policealnych,

17 o 0,8 punktu procentowego dla absolwentów techników zawodowych, o 0, punktu procentowego dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Jednocześnie można zauważyć, że w przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i liceów profilowanych, w porównaniu do poprzedniego roku, wystąpił minimalny wzrost udziału procentowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, odpowiednio o 0,9 i 0,9 punktu procentowego. Kolejnym parametrem obrazującym sytuację absolwentów na poznańskim rynku pracy jest wskaźnik bezrobocia absolwentów, liczony jako stosunek liczby zarejestrowanych w Urzędzie do liczby kończących szkoły. Średni wskaźnik bezrobocia dla wszystkich absolwentów wyniósł,88%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek o 0,8 punktu procentowego. Wysokość tego parametru jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły i wynosi:,8% dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (spadek w odniesieniu do roku poprzedniego o, punktu procentowego),,7% dla absolwentów techników zawodowych (wzrost o, punktu procentowego),,0% dla absolwentów liceów profilowanych (spadek o 0, punktu procentowego),,0% dla absolwentów policealnych studiów zawodowych (wzrost o 0,0 punktu procentowego),,08% dla absolwentów wyższych uczelni (spadek o 0, punktu procentowego),,0% dla absolwentów liceów ogólnokształcących (spadek o 0, punktu procentowego). Tabela Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych na koniec lutego 00 i 0 roku TYP SZKOŁY I ROK Zasadnicze zawodowe Technika i szkoły równorzędne Liczba absolwentów Liczba absolwentów zarejestrowanych w PUP Wskaźnik bezrobocia Szkoły Ogółem Szkoły Szkoły Szkoły Szkoły publiczne Ogółem Ogółem % publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne % (:) (:) Szkoły niepubliczne % (7:) , 8, ,8, ,, ,7,7 Licea ,8,7 profilowane ,0 0,0,0 Policealne studia ,0 8,70,0 zawodowe ,0 7,00,99 Licea ,9,, ogólnokształcące ,0,07,8 Szkoły wyższe ,0,8, ,08,, RAZEM ,0,, ,88,,

18 Kolejnym wskaźnikiem, dzięki któremu można analizować sytuację absolwentów na rynku pracy jest odsetek osób pozostających bezrobotnymi na koniec lutego 0 roku w odniesieniu do zarejestrowanych bezrobotnych. Wskaźnik ten wyniósł aktualnie,98%, co oznacza, że co drugi zarejestrowany absolwent nie znalazł zatrudnienia lub nie podjął działalności gospodarczej na koniec lutego 0 roku. Jest to o tyle niepokojące, że w 00 roku były duże możliwości aktywizacji, pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, co zostało szerzej omówione w rozdziale dotyczącym aktywizacji zawodowej absolwentów. Na koniec lutego 0 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało absolwentów, z czego: 70 osób absolwenci wyższych uczelni (,8% bezrobotnych absolwentów tych szkół), 8 osób absolwenci liceów ogólnokształcących (%), 8 osób absolwenci techników zawodowych(,%), 09 osób absolwenci szkół zawodowych (,%), 9 osób absolwenci policealnych studiów zawodowych (9,7%), osób absolwenci liceów profilowanych (7,8%). W analizowanym okresie 70 absolwentów zarejestrowanych w Urzędzie podjęło pracę lub działalność gospodarczą (,% ogółu), 0 osób utraciło status bezrobotnego z innych przyczyn (,7%), a osób nadal pozostawało bez pracy (,98%). Odsetek osób, które podjęły pracę do roku wyniósł: 9,% zarejestrowanych absolwentów techników zawodowych,,8% zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych,,% zarejestrowanych absolwentów studiów policealnych,,7% zarejestrowanych absolwentów techników zawodowych,,% zarejestrowanych absolwentów liceów ogólnokształcących, 0,90% zarejestrowanych absolwentów szkół zawodowych. Średni wskaźnik pozostawania bezrobotnym, liczony jako stosunek liczby absolwentów pozostających w rejestrach bezrobotnych na dzień roku, do liczby kończących naukę w 00 roku, dla wszystkich typów szkół wyniósł, podobnie jak w roku poprzednim,0%. Analizując wartości tego wskaźnika w odniesieniu do lat ubiegłych można zauważyć, że podobnie jak w poprzednich Raportach najwyższy wskaźnik pozostawania bezrobotnym dotyczy absolwentów szkół zawodowych (9,%) i techników zawodowych (,9%), natomiast najniższy odnotowuje się w odniesieniu do absolwentów liceów ogólnokształcących (,%) oraz wyższych uczelni (,8%).

19 Szczegółowe dane dotyczące wskaźników absolwentów poszczególnych szkół zawierają tabele znajdujące się dalszej części Raportu. III. ANALIZA ZAWODÓW Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia jest jedną z najtrudniejszych, przed jaką stoją młodzi ludzie. Decyzja ta ma niebagatelny wpływ na drogę zawodową i możliwości pozyskania pracy. Dlatego tak ważnym jest, aby została przemyślana i podjęta w oparciu o indywidualne przesłanki osobowościowe i intelektualne ucznia, a także znajomość realiów rynku pracy oraz rysujących się na nim tendencji. Z pewnością w wyborze kierunku kształcenia ogromną rolę odgrywają specjaliści doradcy zawodowi i psycholodzy, którzy określają indywidualne predyspozycje psychofizyczne i osobowościowe niezbędne do racjonalnego wyboru kierunku nauki. Ponadto służą radą w zakresie zawodoznawstwa i realiów rynku pracy. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną dane dotyczące zawodów, jakie uzyskali absolwenci poszczególnych poziomów wykształcenia w zestawieniu z możliwościami zatrudnienia.. ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Analizowane szkoły zawodowe z Poznania i powiatu poznańskiego ukończyło w 00 roku 9 absolwentów, wśród których, podobnie jak w latach poprzednich najliczniej reprezentowane były zawody: kucharz małej gastronomii 79 absolwentów (,% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych), fryzjer 0 absolwentów (,%), mechanik pojazdów samochodowych absolwentów (,8%), sprzedawca 0 absolwentów (9,7%). Z analizy pozyskanych ofert pracy wynika, że największe możliwości znalezienia pracy mają sprzedawcy (8 ofert pracy). W pozostałych zawodach oferty występowały w ilościach niewystarczających: dla kucharzy 8 ofert, dla fryzjerów ofert, dla mechaników samochodowych ofert.. TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE W omawianym okresie analizowane technika zawodowe i szkoły równorzędne ukończyło 908 osób.

20 Podobnie jak w latach poprzednich wśród absolwentów techników zawodowych najliczniej reprezentowane były następujące zawody: technik elektronik 0 osoby (0,9% ogółu absolwentów szkół policealnych), technik ekonomista 0 osób (0,%), technik hotelarstwa 79 osób (9,8%), technik informatyk osoby (7,%), technik mechanik osób (7,9%). Najwięcej ofert pracy z poziomu średniego zawodowego występowało dla techników handlowców 7 propozycji pracy, natomiast w pozostałych zawodach Urząd Pracy pozyskał oferty w niewystarczających ilościach: dla techników ekonomistów 7 ofert, dla techników informatyków oferty.. POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE Analizowane szkoły policealne ukończyło w 00 r. 9 absolwentów, spośród których najliczniej reprezentowane były zawody: technik usług kosmetycznych 9 osoby (,9% ogółu absolwentów szkół policealnych), technik administracji 8 osoby (9,7%), technik informatyk 7 osób (,0%). Z analizy pozyskanych ofert pracy wynika, że w tej kategorii wykształcenia występowały pojedyncze oferty pracy.. WYŻSZE UCZELNIE KIERUNKI Analizowane szkoły wyższe w 00 roku ukończyło.8 osoby. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej absolwentów ukończyło następujące kierunki: zarządzanie 80 osób, co stanowi 8,% ogółu absolwentów szkół wyższych, pedagogika 0 osób (7,% ogółu), administracja 0 osób (,% ogółu), turystyka i rekreacja 08 osoby (,98%). Z analizy pozyskanych ofert pracy wynika, że największe szanse na znalezienie pracy w zawodzie wyuczonym mieli absolwenci ekonomii, choć liczba pozyskanych ofert pracy była niewystarczająca. Natomiast spośród wymienionych wyżej kierunków oferty pracy pojawiały się sporadycznie.

21 Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika, że najwyższy wskaźnik bezrobocia (powyżej 0%) wystąpił wśród absolwentów MISH (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) oraz pracy socjalnej na UAM, a także finansów i bankowości na WSB. Tendencja związana z nadwyżką absolwentów kierunków humanistycznych występuje od początku wydawania Raportu. Problem ten dotyczy całego kraju. Z badań przeprowadzonych w 007 r. przez MNiSW wynika, że pracodawcy szukają osób elastycznych, z wszechstronnym wykształceniem, najlepiej technicznym, a z analiz wynikało, że za lat w Polsce potrzeba będzie inżynierów, absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Dane te stały się przyczynkiem do podjęcia działań związanych z zamawianiem i dofinansowaniem studiów inżynierskich na kierunkach technicznych i matematycznych. Działania związane z promocją studiów inżynierskich oraz dofinansowaniem zarówno uczelni jak i najlepszych studentów, jak podaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przynosi efekty, gdyż podwoiła się liczba kandydatów walczących o indeksy na politechnikach. IV. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW I MŁODZIEŻY DO ROKU ŻYCIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA.. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W 00 roku nadal odczuwalne było spowolnienie rozwoju gospodarczego, co skutkowało zwiększającą się liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Wzrost rejestrowanego bezrobocia wynikał bezpośrednio z problemów pracodawców z utrzymaniem zatrudnienia (restrukturyzacje, zwolnienia grupowe) zarówno w dużych zakładach pracy, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemy gospodarcze znalazły także odzwierciedlenie w ilości ofert pracy pozyskiwanych przez Urząd. Analizując poszczególne miesiące 00 roku można zauważyć okresowy wzrost liczby ofert pracy, co było związane z sezonowością niektórych prac oraz okresami pozyskiwania środków na aktywizację bezrobotnych. Spadek zapotrzebowania na nowych pracowników widoczny był szczególnie w końcu roku, gdy wszystkie środki finansowe na wspieranie tworzonych miejsc pracy oraz aktywizację zostały wykorzystane. Porównując ilości ofert pozyskiwanych przez Urząd w ostatnim okresie można zauważyć, że sytuacja na rynku pracy, mimo trudności uległa nieznacznej poprawie w stosunku do poprzedniego okresu. Liczba ofert pracy w 00 roku była większa niż w 009 roku i wyniosła ogółem 970, co stanowi wzrost o 8, %.

22 Oferty pracy, które zgłaszano do Urzędu nadal pochodziły najczęściej od mikroprzedsiębiorców. Pracodawcy skupiali się raczej na przetrwaniu trudności i utrzymaniu dotychczasowych zasobów kadrowych, aniżeli na pozyskiwaniu nowych pracowników. Ponadto nadal utrzymywało się zainteresowanie wśród pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską (Rosji, Białorusi, Ukrainy) oraz z Mołdowy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. W 00 roku Urząd dysponował środkami Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których zorganizował dla młodzieży 808 miejsc stażowych. Po zakończeniu stażu, według stanu na koniec roku ponad 8% osób podjęło zatrudnienie, w roku poprzednim efektywność była nieznacznie wyższa i wyniosła ponad 0%. Jednakże należy podkreślić, że odsetek osób podejmujących pracę po zakończeniu stażu w 00 roku według stanu na.0.0 roku wyniósł ponad %. Ta forma aktywizacji bezrobotnych cieszy się dużym zainteresowaniem pracodawców oraz bezrobotnych absolwentów. W ramach stażu bezrobotni mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie nauki w praktyce na stanowisku pracy, pod opieką wykwalifikowanego opiekuna. Ponadto stażyści zapoznają się z nowymi technologiami stosowanymi w praktyce, z organizacją pracy. Z drugiej strony pracodawcy zyskują możliwość przyuczenia osoby do pracy w swojej firmie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Staże najczęściej realizowane były przy pracach biurowych (obsługa sekretariatu, księgowo rachunkowa, prawna), w opiece zdrowotnej, administracji oraz ubezpieczeniach, a także w gastronomii, usługach i obszarze informatycznym. Podobnie jak w poprzednich okresach zapotrzebowanie na statystycznie wolne miejsca pracy było wyższe niż liczba ofert pozyskanych przez Urząd, co obrazują dane przedstawione w tabeli.

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku 2008 Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2008 roku Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 2009-02-18 Szanowni Państwo, Poznań, 18 lutego 2009 roku Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku.

Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. Rynek pracy Poznania i powiatu poznańskiego w 2012 roku. 0 Poznań, 13 lutego 2013 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2012 roku. Opracowanie zawiera

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku

Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Rynek pracy w Poznaniu i powiecie poznańskim w 2011 roku Poznań, 31 stycznia 2012 roku Szanowni Państwo, Przedstawiam sprawozdanie z działań Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w 2011 roku. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE

MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE MIEJSKI URZĄD PRACY W OLSZTYNIE INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W OLSZTYNIE W ROKU 2012 OLSZTYN LUTY 2013 Miejski Urząd Pracy Al. Piłsudskiego 64b 10-450 Olsztyn tel. 89 537 28 00 fax. 89 537 28 01

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji

Sprawozdanie z realizacji POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWSKICH GÓRACH Sprawozdanie z realizacji PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE TARNOGÓRSKIM za rok 2007 Tarnowskie Góry, marzec 2008

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/05 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2005r. (analiza roczna) Białogard luty 2006r. Informacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUBICACH ORAZ SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 19, 69-100 Słubice Tel. 95-7583608, fax: 95-7583609 e - mail: sekretariat@pupslubice.pl www.pupslubice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok

Informator o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W GRUDZIĄDZUU Informator o działalności Powiatowegoo Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2011 rok Grudziądz, marzec 2012 Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji

RYNEK PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH. Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji POWIATOWY URZĄD PRACY W PABIANICACH RYNEK 2014 PRACY Bezrobocie w powiecie pabianickim Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2014 Powiatowy program promocji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY. rok 2007 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin, tel. 342-84-66, 342-84-27 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE rok 2007 Koszalin, marzec 2008 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku

Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Ocena lokalnego rynku pracy oraz programów przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej realizowanych w Powiecie Mławskim w 2014 roku Wrzesień 2014 1 I. Charakterystyka rynku pracy powiatu mławskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo