Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2009/2010"

Transkrypt

1 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 009/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r.

2

3 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie Raportu o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego, przygotowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu. Raport przedstawia analizę sytuacji bezrobotnych absolwentów na lokalnym rynku pracy, zawiera dane statystyczne i porównawcze z ostatnich. lat oraz informacje o możliwościach aktywizacji młodzieży. Jesteśmy przekonani, że Raport zostanie z pożytkiem wykorzystany jako materiał do analiz w zakresie kierunków kształcenia i jakości nauczania, a jednocześnie będzie źródłem informacji o możliwościach zatrudnienia młodzieży na lokalnym rynku pracy.

4 Raport opracował zespół Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, w składzie: Małgorzata Pawlak, Dagmara Żuławska, Magdalena Krysztowiak, Agnieszka Dukarska, Aldona Włódarczak. pod kierunkiem Zygmunta Jeżewskiego Dyrektora Urzędu.

5 Spis treści W S T Ę P 8 I. STAN BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY 0 II. SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY III. ANALIZA ZAWODÓW 9 IV. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW I MŁODZIEŻY DO ROKU ŻYCIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA V. ANALIZA PORÓWNAWCZA DANYCH ZAWARTYCH W RAPORTACH O BEZROBOCIU ABSOLWENTÓW WYDANYCH W LATACH PODSUMOWANIE 0

6 SPIS WYKRESÓW Wykres Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i Powiatu Poznańskiego w 009 i 00 roku Wykres Absolwenci według poziomu wykształcenia z lat szkolnych 008/009 i 009/00 zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do końca lutego 00 i 0 roku Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych zasadniczych szkół zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych techników i szkół równorzędnych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów i bezrobotnych policealnych studiów zawodowych w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres Najliczniejsze grupy zawodowe absolwentów wyższych uczelni i bezrobotnych legitymujących się wyższym wykształceniem w odniesieniu do zgłoszonych ofert pracy Wykres 7 Wykres 8 Liczba absolwentów kończących szkoły według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Liczba bezrobotnych absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Wykres 9 Wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, według poziomu wykształcenia (na podstawie Raportów z lat 00 0) Wykres 0 Procentowy udział poszczególnych grup bezrobotnych absolwentów (według poziomu wykształcenia) w ogólnej liczbie zarejestrowanych absolwentów (na podstawie Raportów z lat 00 0)

7 Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela SPIS TABEL Bezrobotni, w tym młodzież do. roku życia zarejestrowani w urzędach pracy całego kraju, Województwa Wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 i 0 roku Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych na koniec lutego 00 i 0 roku Oferty pracy oraz liczba bezrobotnych przypadająca na pozyskane oferty pracy w okresie od marca 00 roku do lutego 0 roku Struktura ofert pracy w 009 roku i 00 roku według poziomu wykształcenia Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych według poziomu wykształcenia 7 Tabela Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu według poziomu wykształcenia Tabela 7 Wskaźniki bezrobocia absolwentów według poziomu wykształcenia (w %) 7 Tabela 8 Ogólny bilans sytuacji absolwentów z roku szkolnego 009/00 Tabela 9 Informacja dotycząca absolwentów średnich i zasadniczych szkół zawodowych z 00 roku Tabela 0 Informacja dotycząca absolwentów liceów profilowanych z 00 roku Tabela Informacja dotycząca absolwentów liceów ogólnokształcących z 00 roku Tabela Informacja dotycząca absolwentów szkół wyższych z 00 roku Tabela Zasadnicze szkoły zawodowe według wskaźników bezrobocia 9 Tabela Licea profilowane według wskaźników bezrobocia 7 Tabela Technika i szkoły równorzędne według wskaźników bezrobocia 7 Tabela Policealne studia zawodowe według wskaźników bezrobocia 7 Tabela 7 Licea ogólnokształcące według wskaźników bezrobocia 78 Tabela 8 Szkoły wyższe według wskaźników bezrobocia 8

8 WSTĘP Trudna sytuacja na światowych rynkach finansowych oraz globalny kryzys gospodarczy znalazł odzwierciedlenie w pogarszającej się sytuacji na polskim rynku pracy. Przełomowymi okazały się lata , w trakcie których większość wskaźników oraz danych, charakteryzujących rynek pracy osiągnęły niekorzystne poziomy. Trudną i pogarszającą się sytuację potwierdza spadek liczby wolnych miejsc pracy przy jednoczesnym dynamicznym wzroście liczby osób poszukujących pracy. Dodatkowo obserwowano zwiększoną liczbę pracodawców zgłaszających zamiar zwolnień grupowych. Poznański rynek pracy nie pozostał obojętny na zmieniającą się sytuację gospodarczą, reagując w ostatnich latach spadkiem pozyskiwanych ofert pracy (o ponad 7%) oraz wzrostem liczby zarejestrowanych bezrobotnych o ponad 00 %. Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym rynek pracy jest stopa bezrobocia, którą definiuje się jako stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasobu siły roboczej danej populacji). Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na.0.0 roku stopa bezrobocia w Polsce wyniosła,%, w województwie wielkopolskim 9,8%, w Poznaniu i powiecie poznańskim,7%. Dane te potwierdzają, że od wielu lat w Poznaniu i powiecie poznańskim stopa bezrobocia należy do najniższych w kraju. Jednakże analizując szczegółowo dane Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu można zauważyć, że są grupy bezrobotnych, które mają szczególne trudności w znalezieniu pracy. Należą do nich: osoby bez kwalifikacji zawodowych (wg stanu na koniec lutego 0 r.,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu), długotrwale bezrobotni (,%), osoby powyżej 0. roku życia (,08%), osoby bez doświadczenia zawodowego (9,0%) oraz osoby do. roku życia (,07% ogółu). Osoby takie napotykają duże trudności w znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, są mało konkurencyjne na rynku pracy. Trudności te wynikają przede wszystkim z braku doświadczenia zawodowego, niskich kwalifikacji lub ich braku, niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, braku umiejętności skutecznego, nowoczesnego i aktywnego poszukiwania pracy. W szczególnej sytuacji na rynku pracy od lat znajdują się absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy po ukończeniu szkół napotykają pierwsze trudności w wejściu na rynek pracy. Jak wynika z badań, w Polsce absolwent szuka pracy średnio przez dwa lata, a w krajach starej Unii Europejskiej trzy miesiące. Jest to zjawisko szeroko opisywane przez specjalistów, którzy podkreślają, że przyczynami tego stanu rzeczy są przede wszystkim

9 niedopasowany do potrzeb rynku pracy system edukacji oraz niedostateczny system zdobywania doświadczenia w trakcie nauki (praktyki, staże). Jednocześnie, jak podkreślają eksperci rynku pracy i polityki społecznej na kształtowanie polityki edukacyjnej w gminach i powiatach, szczególnie na poziomie szkolnictwa zawodowego, nadal jeszcze zbyt mały wpływ mają pracodawcy. W tym miejscu nie można pominąć problemu wyboru szkoły i całej ścieżki zawodowej, która winna następować przy współudziale specjalistów z zakresu psychologii i doradztwa zawodowego. Od kilku lat podejmowane są działania, które poprzez pozyskanie informacji dotyczących kierunków rozwoju gospodarczego w aspekcie lokalnym zostaną efektywnie wykorzystane w celu dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. Na terenie Poznania oraz województwa wielkopolskiego trwają prace w zakresie stworzenia systemu monitoringu rynku pracy. Ponadto w wyniku zmian legislacyjnych wyższe uczelnie będą miały obowiązek monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów, co będzie wykorzystywane do weryfikowania oferty edukacyjnej na poziomie wyższym. Szkoła, jakość kształcenia, adekwatny do predyspozycji wybór kierunku kształcenia to tylko część czynników mających wpływ na powodzenie absolwentów na rynku pracy. Nie bez znaczenia pozostają indywidualne oczekiwania, umiejętności, aktywność i mobilność osób poszukujących pracy. Poza systemem edukacji, który odgrywa niebagatelną rolę w przygotowaniu osób do wejścia na rynek pracy, duże znaczenie w aktywizowaniu młodych bezrobotnych odgrywają instytucje rynku pracy, w tym publiczne służby zatrudnienia. Dysponują one wieloma instrumentami i usługami, które mają na celu zdobycie doświadczenia zawodowego (staże, prace interwencyjne, dofinansowanie pracodawcy przy tworzeniu miejsc pracy), podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie uprawnień (szkolenia, kursy, finansowanie egzaminów), wsparcie przedsiębiorczości (doradztwo, dofinansowanie), pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (Klub Pracy, warsztaty aktywizujące) czy profesjonalne pośrednictwo pracy w połączeniu z doradztwem zawodowym. Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, podobnie jak w latach poprzednich, przedstawia sytuację młodzieży absolwentów na poznańskim rynku pracy, możliwości zatrudnienia w oparciu o pozyskane oferty pracy oraz analizę Raportów z lat ubiegłych. Został on opracowany w oparciu o dane dotyczące zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu bezrobotnych oraz dane pozyskane z organów prowadzących szkoły (Urząd Miasta Poznania i Starostwo Powiatowe w Poznaniu), z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu i internetowego Serwisu Urzędów Pracy.

10 Raport, podobnie jak w poprzednich edycjach zawiera zestawienia tabelaryczne szkół, zestawienia szkół według wskaźników bezrobocia ), wykresy obrazujące niektóre dane statystyczne oraz część opisową, przedstawiającą możliwości aktywizacji, zatrudnienia i propozycje usług oferowanych absolwentom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. Raport powstał w celu zobrazowania zjawiska bezrobocia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Poznania i powiatu poznańskiego, a jednocześnie stał się na przestrzeni ostatnich lat materiałem do analizy kierunków kształcenia i rozwoju systemu edukacji, tendencji na lokalnym rynku pracy i opiniowania powstawania nowych kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego. I. STAN BEZROBOCIA WŚRÓD MŁODZIEŻY. POLSKA W kraju na koniec lutego 0 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było.0.00 bezrobotnych, czyli o 8.77 osób (to jest o, %) więcej w stosunku do stanu na koniec lutego 00 roku. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się osób w wieku do. roku życia, czyli o 8.7osób, to jest o,8% więcej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one,% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, a w końcu lutego 00 roku,%. Analizując sytuację na rynku pracy na koniec lutego bieżącego roku w skali kraju, w stosunku do stanu sprzed roku, należy odnotować niewielki wzrost ogólnej liczby bezrobotnych, co jest negatywną zmianą wobec obserwowanej na przestrzeni lat tendencji spadkowej liczby osób bezrobotnych. Tendencję spadkową bezrobocia rejestrowanego odnotowywano od kilku lat, i tak na koniec lutego 007 roku w stosunku do lutego 00 roku odnotowano spadek o 8,%, na koniec lutego 008 roku w stosunku do lutego 007 roku aż o,7%, na koniec lutego 009 roku spadek bezrobocia w stosunku do lutego 008 roku był już niewielki i wyniósł,%. Według stanu na koniec lutego 00 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do lutego 009 roku aż o,7%, natomiast według stanu na koniec lutego 0 roku ogólna liczba osób bezrobotnych wzrosła w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o,%. ) wskaźnik bezrobocia procentowy udział liczby zarejestrowanych w Urzędzie bezrobotnych absolwentów danej szkoły w ogólnej liczbie absolwentów tej szkoły.

11 Podobnie przez kilka lat odnotowywano tendencję spadkową bezrobocia w grupie osób w wieku do. roku życia. Na koniec lutego 009 roku w stosunku do lutego 008 roku odnotowano wzrost o zaledwie,0 punktu procentowego. Na koniec lutego 00 roku wzrost w stosunku do lutego 009 roku wynosił aż 7,%. Natomiast na koniec lutego 0 roku wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wynosił,8%. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W województwie wielkopolskim na koniec lutego 0 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 0.80 bezrobotnych. W stosunku do lutego 00 roku, liczba bezrobotnych w województwie spadła o 97 osoby, tj. o 0,%. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 8.0 osób w wieku do. roku życia, czyli o 7. osoby, to jest aż o 8,8% więcej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych w województwie, a w lutym 00 roku,7%. Analizując sytuację w Województwie Wielkopolskim od kilku lat odnotowywano tendencję spadku bezrobocia rejestrowanego. I tak na koniec lutego 007 roku w odniesieniu do lutego 00 roku odnotowano spadek o,%, na koniec lutego 008 roku w stosunku do lutego 007 roku spadek aż o,%. Na koniec lutego 009 roku w stosunku do lutego 008 roku liczba osób bezrobotnych wzrosła o osób, czyli stan bezrobocia osiągnął poziom stanu z lutego 008 roku. Negatywną zmianą w ogólnej tendencji spadkowej obserwowanej na przestrzeni ostatnich kilku lat stanowi wzrost liczby osób bezrobotnych na koniec lutego 00 roku o 8,% Należy zauważyć bardzo niepokojący wzrost udziału grupy osób do. roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych. Na koniec lutego 0 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego procentowy udział tej kategorii osób bezrobotnych wzrósł o,0%. POWIATOWY URZĄD PRACY W POZNANIU W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 0 roku zarejestrowanych było osób bezrobotnych, czyli o 7 osób, tj. o,% więcej niż w analogicznym okresie roku 00. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się.89 osób w wieku do. roku życia, czyli o osób, to jest o,7% mniej w stosunku do stanu sprzed roku. Stanowiły one,07% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, w lutym 00 roku,9%.

12 W Powiatowym Urzędzie Pracy odnotowywano od kilku lat spadek bezrobocia rejestrowanego i tak na koniec lutego 007 roku w odniesieniu do końca lutego 00 roku odnotowano spadek o,9%, na koniec lutego 008 roku w odniesieniu do końca lutego 007 roku aż o 0,0%, na koniec lutego 009 roku w odniesieniu do końca lutego 009 roku o 7,0%. Niestety stan na koniec lutego 00 roku wskazuje na zmianę tendencji spadkowej rejestrowanego bezrobocia. Wzrost liczby osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 roku w porównaniu do stanu na koniec lutego 009 roku wyniósł 8,88%. Według stanu na koniec lutego 0 roku wzrost liczby osób zarejestrowanych wyniósł,%, więc w stosunku do danych z roku ubiegłego mówić można o względnej stabilizacji. Udział młodzieży do. roku życia w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do lutego 00 roku spadł o 0,88 punktu procentowego. Tabela Bezrobotni, w tym młodzież do roku życia zarejestrowani w urzędach pracy całego kraju, Województwa Wielkopolskiego oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu na koniec lutego 00 i 0 roku Polska Województwo Wielkopolskie Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Bezrobotni zarejestrowani ogółem Osoby w wieku do roku życia liczba % ( :) luty 00 roku , luty 0 roku , luty 00roku ,7 luty 0 roku ,0 luty 00 roku ,9 luty 0 roku ,07

13 II. SYTUACJA ABSOLWENTÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY. POZNAŃ I POWIAT POZNAŃSKI Przedmiotem opracowania tegorocznego Raportu, podobnie jak w latach poprzednich, jest analiza danych dotyczących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z 7 szkół dla młodzieży i dorosłych, publicznych i niepublicznych, w tym szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W 00 roku analizowane szkoły ukończyło.0 absolwentów, co w porównaniu z rokiem poprzednim stanowi wzrost o 7,%. W porównaniu do danych z przed roku odnotowano wzrost liczby absolwentów w następujących typach szkół: zasadnicze szkoły zawodowe o 8 osób, to jest o 8,%, licea ogólnokształcące o 89 osób (,%), technika zawodowe o osób (7,%), szkoły wyższe o 9 osób (7,7%). Liczba absolwentów analizowanych liceów profilowanych, w odniesieniu do danych z roku poprzedniego spadła o osób (,%), a absolwentów policealnych studiów zawodowych o 7 osób (,%).

14 Wykres Absolwenci według rodzaju analizowanych szkół z Poznania i powiatu poznańskiego w 009 i 00 roku 009 licea ogólnokształcące,8% policealne studia zawodowe,% licea prof ilowane 0,7% technika i szkoły równorzędne,% zasadnicze szkoły zawodowe,9% szkoły wy ższe 7,% 00 licea ogólnokształcące,9% policealne studia zawodowe,% licea prof ilowane 0,7% technika i szkoły równorzędne,% zasadnicze szkoły zawodowe,% szkoły wy ższe 7,%

15 Wzorem lat poprzednich analizą objęto grupę absolwentów kończących naukę w 00 roku w szkołach z terenu Poznania i powiatu poznańskiego, którzy od marca 00 roku do końca lutego 0 roku zarejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu. W omawianym okresie w Urzędzie zarejestrowało się 7 absolwentów ze 7 szkół, a struktura bezrobotnych absolwentów według poziomu wykształcenia przedstawia się następująco: absolwenci zasadniczych szkół zawodowych 9,% ogółu, absolwenci techników zawodowych,%, absolwenci liceów profilowanych,07%, absolwenci liceów ogólnokształcących,9%, absolwenci policealnych studiów zawodowych,8%, absolwenci szkół wyższych 0,0%. W odniesieniu do danych sprzed roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nieznacznie wzrosła z 09 do 7 osób, to jest o osób (o,%). Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych szkół zawarte zostały w części tabelarycznej Raportu.

16 Wykres Absolwenci według poziomu wykształcenia z lat szkolnych 008/009 i 009/00 zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu do końca lutego 00 i 0 roku 00 policealne studia zawodowe,9% licea prof ilowane,00% technika i szkoły równorzędne,% licea ogólnokształcące,9% zasadnicze szkoły zawodowe 8,87% szkoły wy ższe,7% 0 policealne studia zawodowe,8% licea prof ilowane,07% technika i szkoły równorzędne,7% licea ogólnokształcące,% zasadnicze szkoły zawodowe 9,7% szkoły wy ższe 0,08% Z przedstawionych danych dotyczących struktury bezrobotnych absolwentów według wykształcenia w odniesieniu do roku poprzedniego należy odnotować niewielkie spadki procentowego udziału w następujących grupach: o, punktu procentowego dla absolwentów wyższych uczelni, o 0, punktu procentowego dla absolwentów szkół policealnych,

17 o 0,8 punktu procentowego dla absolwentów techników zawodowych, o 0, punktu procentowego dla absolwentów liceów ogólnokształcących. Jednocześnie można zauważyć, że w przypadku absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i liceów profilowanych, w porównaniu do poprzedniego roku, wystąpił minimalny wzrost udziału procentowego w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych, odpowiednio o 0,9 i 0,9 punktu procentowego. Kolejnym parametrem obrazującym sytuację absolwentów na poznańskim rynku pracy jest wskaźnik bezrobocia absolwentów, liczony jako stosunek liczby zarejestrowanych w Urzędzie do liczby kończących szkoły. Średni wskaźnik bezrobocia dla wszystkich absolwentów wyniósł,88%, co w porównaniu do roku ubiegłego stanowi spadek o 0,8 punktu procentowego. Wysokość tego parametru jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły i wynosi:,8% dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (spadek w odniesieniu do roku poprzedniego o, punktu procentowego),,7% dla absolwentów techników zawodowych (wzrost o, punktu procentowego),,0% dla absolwentów liceów profilowanych (spadek o 0, punktu procentowego),,0% dla absolwentów policealnych studiów zawodowych (wzrost o 0,0 punktu procentowego),,08% dla absolwentów wyższych uczelni (spadek o 0, punktu procentowego),,0% dla absolwentów liceów ogólnokształcących (spadek o 0, punktu procentowego). Tabela Średnie wskaźniki bezrobocia absolwentów szkół publicznych i niepublicznych na koniec lutego 00 i 0 roku TYP SZKOŁY I ROK Zasadnicze zawodowe Technika i szkoły równorzędne Liczba absolwentów Liczba absolwentów zarejestrowanych w PUP Wskaźnik bezrobocia Szkoły Ogółem Szkoły Szkoły Szkoły Szkoły publiczne Ogółem Ogółem % publiczne niepubliczne publiczne niepubliczne % (:) (:) Szkoły niepubliczne % (7:) , 8, ,8, ,, ,7,7 Licea ,8,7 profilowane ,0 0,0,0 Policealne studia ,0 8,70,0 zawodowe ,0 7,00,99 Licea ,9,, ogólnokształcące ,0,07,8 Szkoły wyższe ,0,8, ,08,, RAZEM ,0,, ,88,,

18 Kolejnym wskaźnikiem, dzięki któremu można analizować sytuację absolwentów na rynku pracy jest odsetek osób pozostających bezrobotnymi na koniec lutego 0 roku w odniesieniu do zarejestrowanych bezrobotnych. Wskaźnik ten wyniósł aktualnie,98%, co oznacza, że co drugi zarejestrowany absolwent nie znalazł zatrudnienia lub nie podjął działalności gospodarczej na koniec lutego 0 roku. Jest to o tyle niepokojące, że w 00 roku były duże możliwości aktywizacji, pozyskania środków na podjęcie działalności gospodarczej, zdobycia lub podniesienia kwalifikacji zawodowych, co zostało szerzej omówione w rozdziale dotyczącym aktywizacji zawodowej absolwentów. Na koniec lutego 0 roku w ewidencji bezrobotnych pozostawało absolwentów, z czego: 70 osób absolwenci wyższych uczelni (,8% bezrobotnych absolwentów tych szkół), 8 osób absolwenci liceów ogólnokształcących (%), 8 osób absolwenci techników zawodowych(,%), 09 osób absolwenci szkół zawodowych (,%), 9 osób absolwenci policealnych studiów zawodowych (9,7%), osób absolwenci liceów profilowanych (7,8%). W analizowanym okresie 70 absolwentów zarejestrowanych w Urzędzie podjęło pracę lub działalność gospodarczą (,% ogółu), 0 osób utraciło status bezrobotnego z innych przyczyn (,7%), a osób nadal pozostawało bez pracy (,98%). Odsetek osób, które podjęły pracę do roku wyniósł: 9,% zarejestrowanych absolwentów techników zawodowych,,8% zarejestrowanych absolwentów szkół wyższych,,% zarejestrowanych absolwentów studiów policealnych,,7% zarejestrowanych absolwentów techników zawodowych,,% zarejestrowanych absolwentów liceów ogólnokształcących, 0,90% zarejestrowanych absolwentów szkół zawodowych. Średni wskaźnik pozostawania bezrobotnym, liczony jako stosunek liczby absolwentów pozostających w rejestrach bezrobotnych na dzień roku, do liczby kończących naukę w 00 roku, dla wszystkich typów szkół wyniósł, podobnie jak w roku poprzednim,0%. Analizując wartości tego wskaźnika w odniesieniu do lat ubiegłych można zauważyć, że podobnie jak w poprzednich Raportach najwyższy wskaźnik pozostawania bezrobotnym dotyczy absolwentów szkół zawodowych (9,%) i techników zawodowych (,9%), natomiast najniższy odnotowuje się w odniesieniu do absolwentów liceów ogólnokształcących (,%) oraz wyższych uczelni (,8%).

19 Szczegółowe dane dotyczące wskaźników absolwentów poszczególnych szkół zawierają tabele znajdujące się dalszej części Raportu. III. ANALIZA ZAWODÓW Podjęcie decyzji o wyborze kierunku kształcenia jest jedną z najtrudniejszych, przed jaką stoją młodzi ludzie. Decyzja ta ma niebagatelny wpływ na drogę zawodową i możliwości pozyskania pracy. Dlatego tak ważnym jest, aby została przemyślana i podjęta w oparciu o indywidualne przesłanki osobowościowe i intelektualne ucznia, a także znajomość realiów rynku pracy oraz rysujących się na nim tendencji. Z pewnością w wyborze kierunku kształcenia ogromną rolę odgrywają specjaliści doradcy zawodowi i psycholodzy, którzy określają indywidualne predyspozycje psychofizyczne i osobowościowe niezbędne do racjonalnego wyboru kierunku nauki. Ponadto służą radą w zakresie zawodoznawstwa i realiów rynku pracy. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną dane dotyczące zawodów, jakie uzyskali absolwenci poszczególnych poziomów wykształcenia w zestawieniu z możliwościami zatrudnienia.. ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE Analizowane szkoły zawodowe z Poznania i powiatu poznańskiego ukończyło w 00 roku 9 absolwentów, wśród których, podobnie jak w latach poprzednich najliczniej reprezentowane były zawody: kucharz małej gastronomii 79 absolwentów (,% ogółu absolwentów zasadniczych szkół zawodowych), fryzjer 0 absolwentów (,%), mechanik pojazdów samochodowych absolwentów (,8%), sprzedawca 0 absolwentów (9,7%). Z analizy pozyskanych ofert pracy wynika, że największe możliwości znalezienia pracy mają sprzedawcy (8 ofert pracy). W pozostałych zawodach oferty występowały w ilościach niewystarczających: dla kucharzy 8 ofert, dla fryzjerów ofert, dla mechaników samochodowych ofert.. TECHNIKA I SZKOŁY RÓWNORZĘDNE W omawianym okresie analizowane technika zawodowe i szkoły równorzędne ukończyło 908 osób.

20 Podobnie jak w latach poprzednich wśród absolwentów techników zawodowych najliczniej reprezentowane były następujące zawody: technik elektronik 0 osoby (0,9% ogółu absolwentów szkół policealnych), technik ekonomista 0 osób (0,%), technik hotelarstwa 79 osób (9,8%), technik informatyk osoby (7,%), technik mechanik osób (7,9%). Najwięcej ofert pracy z poziomu średniego zawodowego występowało dla techników handlowców 7 propozycji pracy, natomiast w pozostałych zawodach Urząd Pracy pozyskał oferty w niewystarczających ilościach: dla techników ekonomistów 7 ofert, dla techników informatyków oferty.. POLICEALNE STUDIA ZAWODOWE Analizowane szkoły policealne ukończyło w 00 r. 9 absolwentów, spośród których najliczniej reprezentowane były zawody: technik usług kosmetycznych 9 osoby (,9% ogółu absolwentów szkół policealnych), technik administracji 8 osoby (9,7%), technik informatyk 7 osób (,0%). Z analizy pozyskanych ofert pracy wynika, że w tej kategorii wykształcenia występowały pojedyncze oferty pracy.. WYŻSZE UCZELNIE KIERUNKI Analizowane szkoły wyższe w 00 roku ukończyło.8 osoby. Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej absolwentów ukończyło następujące kierunki: zarządzanie 80 osób, co stanowi 8,% ogółu absolwentów szkół wyższych, pedagogika 0 osób (7,% ogółu), administracja 0 osób (,% ogółu), turystyka i rekreacja 08 osoby (,98%). Z analizy pozyskanych ofert pracy wynika, że największe szanse na znalezienie pracy w zawodzie wyuczonym mieli absolwenci ekonomii, choć liczba pozyskanych ofert pracy była niewystarczająca. Natomiast spośród wymienionych wyżej kierunków oferty pracy pojawiały się sporadycznie.

21 Z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu wynika, że najwyższy wskaźnik bezrobocia (powyżej 0%) wystąpił wśród absolwentów MISH (Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych) oraz pracy socjalnej na UAM, a także finansów i bankowości na WSB. Tendencja związana z nadwyżką absolwentów kierunków humanistycznych występuje od początku wydawania Raportu. Problem ten dotyczy całego kraju. Z badań przeprowadzonych w 007 r. przez MNiSW wynika, że pracodawcy szukają osób elastycznych, z wszechstronnym wykształceniem, najlepiej technicznym, a z analiz wynikało, że za lat w Polsce potrzeba będzie inżynierów, absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych. Dane te stały się przyczynkiem do podjęcia działań związanych z zamawianiem i dofinansowaniem studiów inżynierskich na kierunkach technicznych i matematycznych. Działania związane z promocją studiów inżynierskich oraz dofinansowaniem zarówno uczelni jak i najlepszych studentów, jak podaje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przynosi efekty, gdyż podwoiła się liczba kandydatów walczących o indeksy na politechnikach. IV. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW I MŁODZIEŻY DO ROKU ŻYCIA, AKTYWIZACJA ZAWODOWA.. OFERTY PRACY I MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA W 00 roku nadal odczuwalne było spowolnienie rozwoju gospodarczego, co skutkowało zwiększającą się liczbą zarejestrowanych bezrobotnych. Wzrost rejestrowanego bezrobocia wynikał bezpośrednio z problemów pracodawców z utrzymaniem zatrudnienia (restrukturyzacje, zwolnienia grupowe) zarówno w dużych zakładach pracy, jak i małych i średnich przedsiębiorstwach. Problemy gospodarcze znalazły także odzwierciedlenie w ilości ofert pracy pozyskiwanych przez Urząd. Analizując poszczególne miesiące 00 roku można zauważyć okresowy wzrost liczby ofert pracy, co było związane z sezonowością niektórych prac oraz okresami pozyskiwania środków na aktywizację bezrobotnych. Spadek zapotrzebowania na nowych pracowników widoczny był szczególnie w końcu roku, gdy wszystkie środki finansowe na wspieranie tworzonych miejsc pracy oraz aktywizację zostały wykorzystane. Porównując ilości ofert pozyskiwanych przez Urząd w ostatnim okresie można zauważyć, że sytuacja na rynku pracy, mimo trudności uległa nieznacznej poprawie w stosunku do poprzedniego okresu. Liczba ofert pracy w 00 roku była większa niż w 009 roku i wyniosła ogółem 970, co stanowi wzrost o 8, %.

22 Oferty pracy, które zgłaszano do Urzędu nadal pochodziły najczęściej od mikroprzedsiębiorców. Pracodawcy skupiali się raczej na przetrwaniu trudności i utrzymaniu dotychczasowych zasobów kadrowych, aniżeli na pozyskiwaniu nowych pracowników. Ponadto nadal utrzymywało się zainteresowanie wśród pracodawców zatrudnieniem cudzoziemców z państw sąsiadujących z Polską (Rosji, Białorusi, Ukrainy) oraz z Mołdowy bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. W 00 roku Urząd dysponował środkami Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach których zorganizował dla młodzieży 808 miejsc stażowych. Po zakończeniu stażu, według stanu na koniec roku ponad 8% osób podjęło zatrudnienie, w roku poprzednim efektywność była nieznacznie wyższa i wyniosła ponad 0%. Jednakże należy podkreślić, że odsetek osób podejmujących pracę po zakończeniu stażu w 00 roku według stanu na.0.0 roku wyniósł ponad %. Ta forma aktywizacji bezrobotnych cieszy się dużym zainteresowaniem pracodawców oraz bezrobotnych absolwentów. W ramach stażu bezrobotni mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego, wykorzystania wiedzy nabytej w trakcie nauki w praktyce na stanowisku pracy, pod opieką wykwalifikowanego opiekuna. Ponadto stażyści zapoznają się z nowymi technologiami stosowanymi w praktyce, z organizacją pracy. Z drugiej strony pracodawcy zyskują możliwość przyuczenia osoby do pracy w swojej firmie, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Staże najczęściej realizowane były przy pracach biurowych (obsługa sekretariatu, księgowo rachunkowa, prawna), w opiece zdrowotnej, administracji oraz ubezpieczeniach, a także w gastronomii, usługach i obszarze informatycznym. Podobnie jak w poprzednich okresach zapotrzebowanie na statystycznie wolne miejsca pracy było wyższe niż liczba ofert pozyskanych przez Urząd, co obrazują dane przedstawione w tabeli.

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2008/2009

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2008/2009 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 008/009 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 00r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Wzorem

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2005/2006

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2005/2006 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/006 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 007r. www.pup.poznan.pl Raport opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2006/2007

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2006/2007 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 006/007 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 008r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Zawiercie, lipiec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2007/2008

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2007/2008 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 007/008 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 009r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2010/2011

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2010/2011 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/0 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 0r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2002/2003

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2002/2003 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 00r. Raport opracował zespół Powiatowego Urzędu Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2010 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2011/2012. maj, 2013 r. www.pup.poznan.

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2011/2012. maj, 2013 r. www.pup.poznan. Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 0/0 maj, 0 r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Podobnie jak w latach poprzednich Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2011 roku część prognostyczna LIPIEC 2012 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2009 ROK część II dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w 2009 r. w powiecie starachowickim Na terenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2010 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2011 ROKU. Kępno, sierpień 2012 r. Spis treści: 1. Metodologia Działania 3 2. Analiza absolwentów wg szkół i zawodów w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w II półroczu 2010 roku. Część II Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 663-05-22, 663-05-46, 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku. część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie legnickim w 2013 roku część prognostyczna LIPIEC 2014 Analiza absolwentów na terenie miasta Legnicy i powiatu legnickiego została podzielona zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2012/2013

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2012/2013 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 0/0 maj, 0 r. www.pup.poznan.pl Szanowni Państwo! Powiatowy Urząd Pracy od 000 r. przygotowuje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych nadwyżkowych - absolwenci zarejestrowani w PUP w roku 2007 I. Analiza absolwentów zarejestrowanych w PUP w roku 2007 W 2007 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Bardziej szczegółowo

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2003/2004

Raport. o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 2003/2004 Raport o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Poznania i Powiatu Poznańskiego z roku szkolnego 00/00 Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu maj, 00r. www.pup.poznan.pl Szanowny Czytelniku! To już

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-02/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2009 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, sierpień 2009 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim według stanu na 31 maja 2012 roku Poziom bezrobocia Poziom bezrobocia w końcu maja 2012r. był nieznacznie wyższy od notowanego w analogicznym

Bardziej szczegółowo

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim URZĄD PRACY Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2013 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, lipiec 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Monika Wilk 1 WSTĘP:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II: SYTUACJA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ POWIATU PŁOŃSKIEGO NA LOKALNYM RYNKU PRACY Płońsk,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH LESKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LESKIM Część II Oparta na wynikach badań GUS oraz danych o absolwentach z Systemu Informacji Oświatowej MEN.:: Lipiec

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI

POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2010r. ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01 e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl, www.pupjaworzno.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZĘSTOCHOWIE (POWIAT CZĘSTOCHOWSKI) Kraków

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: Aleksandria Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU CPA.023-1/5/12 kat. A Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Białystok i powiecie białostockim w 2011 r. cz. II - prognostyczna Białystok 2012 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza Szczecin tel tel / fax POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2008 część druga Analiza danych dotycząca zmian występujących

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM

ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM ZAŁĄCZNIK DO II CZĘŚCI RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2007 ROK W POWIECIE TRZEBNICKIM. ABSOLWENCI W POWIECIE TRZEBNICKIM Powiatowy raport dotyczący analizy absolwentów szkół ponadgimnazialnych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA RADOM 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH GMINA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH za 2009r. Część II absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Jaworzno, lipiec 2010r. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407

II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. Tabela nr 1 1. bez zawodu 1407 II CZĘŚĆ RAPORTU ZA ROK 2009 Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zgodnie z zaleceniami MPiPS dotyczącymi Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, raport za rok 2009 został uzupełniony

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2012 ROKU ( II część raportu za 2012 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2013 ROKU ( II część raportu za 2013 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku CZĘŚĆ II JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2013 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim za 2012 rok Część II. Raport prognostyczny Mińsk Mazowiecki, sierpień 2013 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo