English 1-20 PY3118 Polski ã n â Rom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "English 1-20 PY3118 Polski ã n â Rom"

Transkrypt

1 PY3118 Românã Polski English 1-20

2

3

4 NOTES ON INSTALATION

5

6

7

8

9 MUSIC AND VIDEO PLAYING OPERATION

10

11

12 REMOTE CONTROL LAYOUT

13 REMOTE CONTROL OPERATION

14 REMOTE CONTROL OPERATION

15 REMOTE CONTROL OPERATION 13

16 14

17 15

18 16

19 17

20 18

21 UNIT INSTALATION 19

22 SPECYFICATION 45W x 4 Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) 20 (Applicable in the European Union and othor European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or Its literature, indicates that It should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm lo the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

23 PY3118 INSTRUKCJA OBS UGI MP4 PLAYER / RDS / RECEIVER USB/SD/MMC/ AUX/ SLOT Românã Polski English

24 22

25 ZAWARTOŒÆ SPIS TREŒCI Instalacja Panel przedni Schemat po³aczeniowy Podstawowe operacje Radio Muzyka i Video RDS (Radio Data System) Pilot Funkcje pilota Setup Instalacja Specyfikacja

26 INSTALACJA!!!!! Nie modyfikuj urz¹dzenia, mo e to spowodowaæ niew³aœciwe dzia³anie. Zatrzymaj pojazd je eli zamierzasz korzystaæ urz¹dzenia w sposób który uniemo liwia bezpieczne prowadzenie. Nie korzystaj z urz¹dzenia je eli temperatura w pojeÿdzie jest poza zakresem stopni C. Urz¹dzenie obs³uguje jeden monitor, gdy chcesz pod³¹czyæ wiêcej monitorów u yj dzielnika sygna³u. Aby uzyskaæ optymaln¹ jakoœæ video oraz dÿwiêku, z p³ytami obchodÿ siê nastêpuj¹co. 24

27 INFORMACJE PODSTAWOWE Panel przedni objaœnienia przycisków W³¹cznik 2. Regulacja poziomu dÿwiêku 3. Zmiana trybu pracy 4. Tryb wyœwietlacza 5. Wyœwietlacz LCD 6. Reset 7. Play/pauza / Prze³¹cznik pasma 8. Strojenie / nastêpny 9. Strojenie / poprzedni 10. Automatyczny zapis 11. Top, CH1 12. Intro, CH2 13. CH3 14. Odtwarzanie losowe, CH4 15. CH5 16. CH6 17. Odbiornik fal pilota 18. Gniazdo mini USB 19. Gniazdo SD/MMC 20. Gniazdo AUX Jack 21. Scan 25

28 DIAGRAM POD CZENIA PRZEWODÓW Pod³¹czenie g³oœników Czerwony (kana³ prawy tylni) Kabel RCA LINE OUT (Szary) Bia³y (kana³ lewy tylni) Czerwony (kana³ prawy przedni) Kabel RCA LINE OUT (Br¹zowy) Bia³y (kana³ lewy przednii) Gniazdo anteny Pamiêc +12V Sterowanie anten¹ Tylni prawy g³oœnik Przedni prawy g³oœnik Przedni lewy g³oœnik Wyjœcie Video Br¹zowy Szary Uziemienie +12V Zasialanie Tylnii lewy g³oœnik Wyjœcie Coaxial ó³ty Szary Zasilanie (+12V) zasilanie ze stacyjki Sterowanie anten¹ Przód lewy Ty³ prawy Czerwony Niebieski Bia³y + Bia³o-czarny - Fioletowy + Fioletowo-czarny - ó³ty Czarny Zielony + Zielono-czarny - Szary + Szaro-czarny - Podtrzymanie pamiêci +12V (Pod³¹czone na sta³e) Uziemienie (B-) Ty³ lewy Przód prawy PODSTAWOEW OPERACJE Pierwsze uruchomienie Przed pierwszym w³¹czeniem radia lub przed w³¹czeniem radia po tym jak zosta³ od³¹czony akumulatora nale y zdj¹æ panel i w¹skim przedmiotem wcisn¹æ przycisk reset. Uwaga: W przypadku gdy radio dzia³a niepoprawne, na wyœwietlaczu pojawiaj¹ siê b³êdy nale y równie zresetowaæ radio w ten sam sposób. Reset powoduje wykasowanie ustawieñ radia oraz kasuje ustawienia zegara. On/Off Wciœnij przycisk (1) POWER aby w³¹czyæ / wy³¹czyæ radio. Bass/Treble/Bal(L-R)/Fade Pokrêæ ga³k¹ (2) VOL w lewo lub wprawo aby zwiêkszyæ b¹dÿ zmniejszyæ poziom dÿwiêku. Naciœnij przycisk (2) VOL aby ustawiæ ¹dany: Po wybraniu odpowiedniego trybu dostosujesz go przez pokrêcenie ga³k¹ (3) Je eli w³¹czysz funkcjê EQ ustawienia bas i treble nie bêda mog³y byæ zmieniane. Je eli w przeci¹gu 5 sekund po uprzednim wybraniu trybu nie pokrêcisz ga³k¹ aby go dostosowaæ, jednostka powróci do poprzedniego menu. 26

29 RADIO Equalizer Podczas s³uchania muzyki wciœnij przycisk EQ aby wybraæ ¹dany tryb korektora. Wciœnij przycisk EQ aby prze³¹czaæ siê kolejno pomiêdzy trybami Pop/Rock/Classic/Off. Tryb Pop jest w³¹czony po naciœniêciu pierwszy raz przycisku EQ, na wyœwietlaczu swiêci siê napis pop. Po naciœniêciu przycisku drugi raz w³¹cza siê tryb Classic, na wyœwietlaczu widnieje napis classic. Je eli naciœniejsz przycisk trzeci raz w³¹cza siê tryb Rock. Uwaga: Gdy w³aczysz tryb korektora indywidualne ustawienia basu i tonów wysokich zostan¹ skasowane. Godzina i ustawienia zegara Zegar Naciœnij przycisk (4) aktualna godzina zostanie wyœwietlona na wyœwietlaczu. Po paru sekundach wyœwietlacz powróci do poprzedniego stanu. Ustawienia zegara Zegar radia ustawia siê automatycznie po za³¹czeniu sygna³u RDS Wybór trybu Wciœnij przycisk trybu pracy MOD (3) aby wybraæ tryb: radia, aux, SD/MMC lub USB. Odbiornik fal pilota Aby kontrolowaæ radio za pomoc¹ pilota skieruj pilot w stronê odbiornika fal (17) znajduj¹cego siê na radiu, oraz wciœnij dany przycisk na pilocie. RADIO Wybór pasma Wciœnij (7) BAND aby prze³¹czaæ pasma wed³ug schematu jak wy ej. Uwaga: W trybie DVD wciœnij (9) aby prze³¹czyæ siê pomiêdzy systemami PAL/NTSC Strojenie radia Rêczne: Za pomoc¹ przycisku (8), (9) ustaw ¹dan¹ stacjê. Automatyczne: Wciœnij i przytrzymaj 3s przycisk (8), (9) radio automatycznie przeszuka pasmo i w³¹czy pierwsz¹ znalezion¹ stacjê. 27

30 RADIO Automatyczne strojenie stacji Wciœnij przycisk (10) aby przeskanowaæ (przez 10s ) w kolejnoœci stacje zapisane w pamiêci (pod przyciskami 1-6). ¹dan¹ stacjê mo esz wybraæ bezpoœrednio przyciskiem numerycznym. Wciœnij i przytrzymaj 3s przycisk (13) aby aktywowaæ funkcjê auto-zapisu. Radio automatycznie wyszuka i zapisze stacje radiowe w pamiêci pod przyciskami 1-6. Uwaga: Radio mo e zapamiêtaæ 6 stacji w ka dym paœmie. Przyciski numeryczne Za pomoc¹ przycisków numerycznych mo esz zapisaæ swoje ulubione stacje radiowe w pamiêci. Wciœnij i przytrzymaj przycisk a na wyœwietlaczu poka e siê CH, oznacza to zapisanie stacji pod wciœniêtym przyciskiem. Radio umo liwia zapamiêtanie 18 stacji FM i 12 stacji AM. Uwaga: Przyciski numeryczne maj¹ ró ne funkcje w zale noœci od trybu pracy. MP4 W trybie USB/SD Wybierz plik a nastêpnie za pomoc¹ przycisku (11) na panelu radia b¹dÿ za pomoc¹ przycisku (2) na pilocie odtwórz go. Aby zatrzymaæ odtwarzanie pliku video i powróciæ do menu g³ównego naciœnij przycisk STOP. Aby odtworzyc plik wideo mo esz te u yæ przycisków numerycznych. 28

31 MUZYKA I VIDEO Wybór œcie ki / FW / RW Podczas trybu odtwarzania Mp3 lub WMA naciœnij przycisk (8) lub (9) aby przejœæ do poprzedniego lub nastêpnego utworu. Podczas odtwarzania utworów z USB / SD wciœnij i przytrzymaj przycisk (8) lub (9) aby przewin¹æ utwór do ty³u lub do przodu. RPT (funkcja powtórz) U yj tej funkcji je eli chcesz powtórzyæ utwór, ca³y folder b¹dÿ œcie kê na USB lub karcie SD. Naciœnij przycisk (13) RPT/3 aby wybrac odpowiedni tryb: Naciœniêcie przycisku 1 raz spowoduje e tylko jeden utwór/ œcie ka bêdzie powtarzana. Napis RPT 1" pojawi siê na monitorze. Naciœniêcie przycisku 2 razy spowoduje e pojedynczy folder z utworami bêdzie powtarzany. Napis RPT DIR" pojawi siê na monitorze. Naciœniêcie przycisku 3 razy spowoduje e ca³a zawartoœæ karty b¹dÿ urz¹dzenia USB zostanie powtórzona. Napis RPT ALL pojawi siê na monitorze. Naciœniêcie przycisku 4 raz spowoduje wy³¹czenie funkcji powtórz. W trybie odtwarzania naciœnij przycisk (12) INT/2 aby radio odtworzy³o pierwsze 10s ka dego utworu. Na wyœwietlaczu pojawi siê napis INT oznaczaj¹cy e funkcja jest w³¹czona oraz numer œcie ki i czas pozosta³y czas odtwarzania. Naciœnij przycisk (12) ponownie aby wy³¹czyæ funkcjê. Uwaga: funkcja nie dzia³a podczas odtwarzania plików Video. RDM (funkcja odtwarzania losowego) Podczas odtwarzania naciœnij przycisk (14) RDM/4 na wyœwietlaczu pojawi siê napis RDM który bêdzie oznacza³ e funkcja odtwarzania losowego jest aktywna. Aby w³¹czyæ funkcjê RDM naciœnij ponownie przycisk (14). Zatrzymanie odtwarzania Podczas odtwarzania naciœnij przycisk (15) STOP/5 aby zatrzymaæ odtwarzanie, napis STOP wyœwietli siê na ekranie. aby w³¹czyæ odtwarzanie naciœnij przycisk (11) PLAY1 Pauza Podczas odtwarzania naciœnij przycisk (11) PLAY/1 aby wstrzymaæ odtwarzanie, napis pause bêdzie miga³ na wyœwietlaczu. Naciœnij przycisk ponownie aby wy³¹czyæ pauze 29

32 SYSTEM RDS (RADIO DATA SYSTEM) RDS (Radio Data System) W trybie FM, naciœnij przycisk AF, TA, lub PTY na pilocie aby w³¹czyæ funkcjê RDS. U yj funkcjê wyszukiwania RDS aby automatycznie wyszukac i odebraæ stacje oferuj¹ce serwis RDS TA: komunikaty drogowe TP/TA (Traffic Programme/Traffic Annoucement) TP przycisk informuje nas, e stacja przygotowuje i nadaje serwisy dla kierowców, a sygna³ TA jest nadawany w czasie takiego programu (nastêpuje wtedy dodatkowo zmiana PTY na "Traffic"). Jeœli chcemy, gdy ostatnio odbierana stacja nada sygna³ TA, odbiornik na czas programu zatrzyma odtwarzanie p³yty, by po zakoñczeniu programu kontynuowaæ poprzednio wykonywan¹ czynnoœæ. Podczas nadawania komunikatów drogowych, niezale nie od trybu, komunikaty s¹ odbierane. Je eli poziom dÿwiêku jest poni ej 20, jest automatycznie zwiêkszany do 20, a po zakoñczeniu transmisji jest automatycznie przywracany do poprzedniego poziomu. Je eli poziom dÿwiêku przestroi³ siê na czas nadawania komunikatu, w tym momencie tylko poprzednie ustawienie poziomu dÿwiêku jest dostêpne. Gdy funkcja TA jest w³¹czona, funkcje SEEK, SCAN, AUTO MEMORY s¹ dostêpne. PTY typy programów U yj przycisku PTY aby wybraæ okreœlony typ programu Po wciœniêciu PTY, ostatni typ programu jest wyœwietlany. Je eli w przeci¹gu 2s nie bêdzie wciœniêty przycisk z ¹danym PTY, zostanie odszukany ostatnio zapamiêtany PTY. Radio zacznie wyszukiwaæ okreœlonych informacji. Je eli okreœlone audycje nie zostan¹ znalezione, funkcja PTY automatycznie siê wy³¹czy. W pamiêci s¹ zapisane dwa typy programów SPEECH i MUSIC Wciœnij raz PTY aby wybraæ MUSIC wciœnij dwa razy PTY aby wybraæ SPEECH. AF: czêstotliwoœc alternatywna Aby w³¹czyæ tryb RDS wciœnij przycisk AF (12). Gdy RDS jest w³aczony sumbol AF pojawia siê na wyœwietlaczu. 30

33 SYSTEM RDS (RADIO DATA SYSTEM) AF / REG AF Funkcja aktywuje siê gdy odbierana stacja ma s³aby sygna³. Gdy funkcja AF jest w³¹czona funkcje SEEK, SCAN, AUTO, MEMORY wyszukuj¹ tylko stacji z RDS-em. kontrolka Objaœnienie AF ON AF ON MODE, sygna³ RDS jest odbierany AF OFF AF miga AF OFF MODE AF ON MODE, sygna³ RDS nie jest odbierany Czas przeszukiwania AF zale y od si³y nadawanego sygna³u REG: program regionalny Wciœnij przycisk AF (12) na kilka sekund aby w³¹czyæ wy³¹czyæ REG. Niektóre stacje o zasiêgu ogólnokrajowym zmieniaj¹ na pewien czas swój normalny program na program lokalny. Gdy funkcja REG jest w³¹czona program w radiu pozostaje bez zmian, gdy jest wy³¹czona, radio automatycznie prze³¹cza siê na regionaln¹ stacjê. Gdy REG jest w³¹czone: PI jest sprawdzane podczas przeszukiwania AF Gdy REG jest wy³¹czone: PI nie jest sprawdzane podczas przeszukiwania AF 31

34 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA W³¹cznik Pause/play Wyciszenie Strza³ki Band/System Switch Enter Poziom dÿwiêku Tuning/Selecting/FW/RW Program Playing OSD Ustawienia dÿwiêku Powtórz Odtwarzanie losowe Przyciski numeryczne Ustawienia audio Scan Korektor Przewijanie Zmiana trybu Stop Podbicie Zwolnienie Setup Zoom AF Odtwarzanie z programu TA 32

35 STEROWANIE PILOTEM Przyciski numeryczne Podczas s³uchania radia wciœnij aby wybraæ ¹dan¹ stacjê radiow¹. Podczas odtwarzania p³yty za pomoc¹ przycisków wybierz nr. œcie ki do otworzenia. Left/Right/Stereo Selector Podczas odtwarzania muzyki wciœnij przycisk(15) aby zmieniæ tryb lewy kana³ / prawy kana³/ stereo. Setting Disc Playback Time Podczas odtwarzania p³yty wciœnij (18) aby przejœæ w okreœlone miejsce na p³ycie. Za pomoc¹ (4) i przycisków numerycznych (14) wybierz œcie kê / rozdzia³ / czas, nastêpnie wciœnij ENTER aby potwierdziæ. Mode Switch Wciœnij (19) aby zmieniæ tryb radio, dysk, aux. Playback the Stop Wciœnij przycisk (20) aby wstrzymaæ odtwarzanie p³yty. Wciœnij ponownie (20) aby zakoñczyæ odtwarzanie p³yty. Scan / Int W trybie odtwarzania naciœnij przycisk (16) Scan/Int odtworzy pierwsze 10s ka dego utworu. W trybie radia naciœnij przycisk (16) aby wyszukaæ stacje radiowe. Gdy sygna³ stacji jest wystarczaj¹co mocny, radio przez 5 sekund bêdzie odtwarza³o dan¹ stacjê a na wyœwietlaczu bêdzie miga³a czêstotliwoœæ stacji. W tym czasie naciœnij i przytrzymaj przycisk (16) aby wybraæ stacjê. Slow Reverse/Slow Advance Play Podczas odtwarzania wciœnij (22) aby zwolniæ odtwarzanie filmu o: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, têpo normalne. Zoom Key Podczas odtwarzania MP4 wciœnij (25) aby zwiêkszyæ obraz: 2x, 3x, 4x, 1/2, 1/3, 1/4, obraz normalny. Funkcja nie dzia³a w przypadku mp3, wma, cd. Setup Wciœnij przycisk (23) aby wejœæ do ustawieñ (Najpierw musisz zatrzymaæ odtwarzanie p³yty, naciœnij 2 razy Stop). Wyœwietli siê g³ówna strona ustawieñ. Wybierz ¹dan¹ pozycjê z menu i wciœnij Enter. A Ustawienia systemowe B Jêzyk C Audio D Video E Ustawienia cyfrowe EQ Wciœnij przycisk 26 aby zmieniæ ustawienia korektora: Rock -> Pop -> Jazz -> Flate 33

36 STEROWANIE PILOTEM Odtwarzanie p³yt z ró n¹ zawartoœci¹ Gdy na jednej p³ycie znajduj¹ siê pliki MP3, WMA, JPG, MPEG4 w³ó p³ytê do odtwarzacza i postêpuj zgodnie z instrukcj¹ poni ej. Odtworzenie muzyki W prawym menu ustaw strza³kê na wybranym pliku i wciœnij ENTER. Pliki graficzne Mo esz bezpoœrednio za pomoc¹ przycisków numerycznych wybraæ ¹dany plik lub zaznaczyæ go strza³k¹ i nacisn¹æ Enter. Pliki video Zaznacz strza³k¹ ¹dany plik nastêpnie potwierdÿ wybór Enterem. Mo esz równie zmieniæ katalog za pomoc¹ lewej strza³ki. Wyszukiwanie œcie ek MP3/WMA - wciœnij (8) aby wybraæ jedn¹ œcie kê - wciœnij lew¹ strza³kê aby wybraæ listê, wciœnij praw¹ strza³kê aby wybraæ numer œcie ki. 34

37 SETUP A. System setup a. TV System Urz¹dzenie mo e pracowaæ zarówno z monitorami w systemie PAL jak i NTSC. Wybierz odpowiednie dla twojego monitora ustawienie. b. Screen Saver c. Video d. TV Type e. Password Aby zmieniæ has³o najpierw nale y podaæ stare has³o a nastêpnie nowe. Domyœlne has³o fabryczne to

38 SETUP e. Kontrola rodzicielska 1. Programy bezpieczne dla dzieci 2. Programy dostêpne dla osób w ka dym wieku 3. Kontrola rodzicielska 4. Programy zabronione dla dzieci poni ej 13 roku 5. Wybierz dla p³yt DVD z PG-R 6. Dla dzieci poni ej 17 programy dostêpne warunkowo 7. Dla dzieci poni ej 17 programy nie dostêpne 8. Programy dostêpne dla doros³ych f. Default Przywracanie ustawieñ fabrycznych B. Wybór jêzyka Wybierz jêzyk OSD, audio, napisów oraz menu. a. OSD Language 36

39 SETUP b. Audio Language c. Subtitle Language d. Menu Language e. Divix[R] VOD Language C. Audio setup Sposób wyprowadzenia sygna³u audio: analogowy, cyfrowy. a. Audio Out SPDIF/OFF: Wyjœcie optyczne i analogowe s¹ wy³¹czone. 37

40 SETUP SPDIF/RAW: Gdy radio jest podpiête do wzmacniacza przez port analogowy lub cyfrowy wybierz to ustawienie. Gdy odtwarzasz p³ytê w formacie Dolby Digital, DTS lub MPEG wzmacniacz musi posiadaæ funkcjê dekodowania tego sygna³u. SPDIF/ PCM: Gdy radio jest podpiête do 2 kana³owego cyfrowego wzmacniacza, wybierz t¹ opcjê. b. Key AUDIO OUT KEY EXIT SETUP # b D. Video setup BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION Ustawienia parametrów obrazu wyœwietlanego na telewizorze: jasnoœæ, kontrast, barwa, nasycenie. SHARPNESS EXIT SETUP a. Jasnoœæ b. Kontrast BRIGHTNESS BRIGHTNESS CONTRAST CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP EXIT SETUP c. Barwa d. Nasycenie BRIGHTNESS CONTRAST BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP EXIT SETUP 38

41 SETUP e. OstroϾ BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP E. Ustawienia OP MODE DYNAMIC RANGE DUAL MONO a. OP Mode OP MODE DYNAMIC RANGE DUAL MONO LINE OUT RF REMOD EXIT SETUP EXIT SETUP Ustawienia dynamiki oraz trybu stereo Ustawienia dekodera Dolby Digital a. Dynamic Range c. Dual Mono OP MODE DYNAMIC RANGE DUAL MONO EXIT SETUP Ustawienia zakresu dynamiki FULL 6/8 4/8 2/8 OFF OP MODE DYNAMIC RANGE DUAL MONO EXIT SETUP STEREO MONO LEFT MONO RIGHT MIX MONO 39

42 INSTALACJA Removing the unit (Fig.2) 1. Deska rozdzielcza 2. Nakrêtka (5mm) 3. Podk³adka 4. Œruba 5. Œruba 6. Uchwyt Do przymocowania tylnej czêœci radia u yj uchwytu (6). Uchwyt ten mo na ³atwo wyginaæ rêk¹ 7. Podk³adka 1. Ramka (Fig.3) 2. Z³ap palcami za brzeg ramki (jak na rysunku powy ej) i j¹ wyci¹gnij. Przy ponownym monta u zwróæ uwagê aby nie zamontowaæ jej odwrotnie. 3. Radio Wsuñ specjalne klucze (s¹ w komplecie) w szczeliny po obu stronach radia, a us³yszysz klikniêcie. Nastêpnie poci¹gnij ca³oœæ do siebie aby wyj¹æ radio. 2 USA EUR SWITCH (Optional) 2 3 Monta radia w fabrycznej kieszeni 1. Wstaw radio aby otwory na œruby w radiu pokrywa³y siê z otworami w kieszeni. Przymocuj radio za pomoc¹ œrub po dwie po ka dej stronie. U yj œrub 5x5mm lub 4x5mm. 2. Œruby 3. Kokpit Instalacja karty SD Wsuñ kartê w gniazdo wciêciem skierowanym do do³u. Aby wyj¹æ kartê z gniazda ponownie j¹ wciœnij. 40

43 SPECYFIKACJA Ogólna Zasilanie: Impedancja: Maksymalna moc wyjœciowa: Wymiary : Obs³ugiwane formaty Audio: Video: Video system: Video System Video Poziom sygna³u wyjœciowego: DC 14.4V, Uziemienie na minusie 4 ohms 45W x x 163x 50mm (W x D x H) WMA, MP3, WMV MPEG4, Divix, Xvid, MPEG2, avi AUTO / PAL / NTSC 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan,16:9 1.0V p-p 75 ohms Audio Max poziom wyjœciowy 2Vrms ( +3 db) S/N: ponad 65dB Separacja kana³ów: ponad 60dB Pasmo przenoszenia: - 20Hz - 20KHz FM Tuner Zakres: Zakres IF: Czu³oœæ u ytkowa (-30dB) S/N: Separacja kana³ów: Pasmo przenoszenia: AM Tuner MHz 10.7MHz 15dB 60dB 30dB(1KHz) 30 ~ Hz Zakres: KHz Zakres IF: 450KHz Czu³oœæ u ytkowa(-20db): 28dB Uwaga: Specyfikacja mo e ulec zmianie bez wczeœniejszego powiadomienia Prawid³owe usuwanie produktu (zu yty sprzêt elektryczny i elektroniczny) Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnosz¹cych siê do niego tekstach wskazuje, e po up³ywie okresu u ytkowania nie nale y usuwaæ z innymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstw domowych. Aby unikn¹æ szkodliwego wp³ywu na œrodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego u ycia zasobów materialnych jako sta³ej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla œrodowiska recyklingu tego produktu u ytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktowaæ siê z punktem sprzeda y detalicznej, w którym dokonali zakupu produkt, lub z organem w³adz lokalnych. U ytkownicy w firmach powinni skontaktowaæ siê ze swoim dostawc¹ i sprawdziæ warunki umowy zakupu. Produkt nie nale y usuwaæ razem z innymi odpadami komercyjnymi. 41

44 42

45 PY3118 INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE MP4 PLAYER / RDS / RECEIVER USB/SD/MMC/ AUX/ SLOT Românã Polski English

46 44

47 TITLU Instalare Panoul frontal Schema de conexiuni Functii de baza Functii radio Functii redare muzica Functii RDS Telecomanda Funcþii telecomandã Setare Instalarea aparatului Specificaþii

48 INSTALARE Introducere Aparatul a fost conceput pentru o tensiune de alimentare de 14.4 V DC, numai pentru sistem de funcþionare pãmântare negativã (sasiul autoturismului legat la borna - a acumulatorului). Înaintea instalãrii aparatului, asiguraþi-vã ca automobilul dumneavoastrã are un astfel de system. Borna - a bateriei trebuie deconectatã înaintea efectuãrii conexiunilor. Introducerea greºitã poate duce la avarierea aparatului datoritã unui scurt circuit. Asiguraþi-vã cã aþi conectat conductoarele de cablu codificate corect potrivit diagramei. Conexiuni incorecte pot provoca defectarea aparatului sau avarierea sistemului electric al. automobilului. Asiguraþi-vã cã aþi conectat conductorul cablurile conform diagramei de conexiuni. Nu conectaþi niciodatã cablurile difuzoarelor din partea stânga ºi din partea dreapta între ele sau la caroseria maºinii. Nu blocaþi ventilatoarele sau radiatoarele. Blocarea lor poate provoca supraîncalzirea aparatului ºi provocarea unui incendiu. Dupã fixarea instalaþiei ºi punerea în funcþiune a aparatului (inclusiv înlocuirea bateriei), apãsaþi butonul RESETARE de pe partea frontalã cu ajutorul unor obiecte ascuþite (cum ar fi pixuri) pentru a seta aparatul pe starea iniþialã.!!!!! Nu încercaþi sã modificaþi aparatul, modificarea acestuia poate provoca accidente. Opriþi automobilul înainte de a efectua orice operaþie care ar putea împiedica ºofatul. Nu porniþi aparatul dacã temperatura din interiorul maºinii este mai micã de -20oC þi mai mare de 60oC. Acest produs este conceput pentru o singurã ieºire video, folosiþi un splitter dacã doriþi conectarea mai multor ieºiri video. Pentru a vã bucura de un sunet ºi de o imagine optime in timpul ascultãrii unui disc, manevraþi discul dupã cum urmeazã: 46

49 PANOUL FRONTAL Panoul frontal Butonul de pornire 2. Butonul pentru VOLUM/SELECTARE 3. Comutatorul de selectare a domeniului 4. Butonul pentru afisaj 5. Afisaj LCD 6. Resetare 7. Lungime de banda 8. Cautarea frecventei si Derulare inainte 9. Cautarea frecventei si Derulare inapoi 10. Stocare automata a memoriei 11. TOP si Butonul presetat Intro si Butonul presetat Butonul presetat Alegere la intamplare a melodiilor si Butonul presetat Butonul presetat Butonul presetat Senzorul pentru telecomanda 18. Conector USB mic 19. Spatiul SD/MMC 20. Mufa pentru AUX 21. EQ 47

50 SCHEMA DE CONEXIUNI RCA CABLE CABLU RCA LINE OUT /GREY IESIRE/ CABLUL GRI LINE OUT/BROWN IESIRE/CABLUL MARO ANTENNA CONNECTOR CONECTOR ANTENA VIDEO OUTPUT, YELLOW/GREY IESIRE VIDEO, CABLUL VERDE/GRI. COAXIAL OUTPUT, BROWN/GREY IESIRE CABLU COAXIAL, CABLUL MARO/GRI MEMORY +12V MEMORIE +12V AUTO ANTENNA ANTENA AUTO GROUND PAMANTARE TO IGNITION KEY CHEIA DE CONTACT REAR RIGHT SPEAKER DIFUZOR DREAPTA SPATE FRONT RIGHT SPEAKER DIFUZOR DREAPTA FATA FRONT LEFT SPEAKER DIFUZOR FATA STANGA REAR LEFT SPEAKER DIFUZOR SPATE STANGA BOX - CASETA IGNITION SWITCH, RED CONTACT, CABLUL ROSU AUTO ANTENNA, BLUE ANTENA DE MASINA, CABLUL ALBASTRU FRONT Lch SPEAKER +,WHITE DIFUZOR FATA Lch +, CABLUL ALB FRONT Lch SPEAKER -, WHITE/BLACK DIFUZOR FATA Lch -, ALB/NEGRU REAR Rch SPEAKER +, VIOLET DIFUZOR SPATE Rch +, VIOLET REAR Rch SPEAKER -,VIOLET/BLACK DIFUZOR SPATE Rch -, VIOLET/NEGRU MEMORY BACKUP,YELLOW REZERVA MEMORIE, GALBEN GROUND,BLACK IMPAMANTARE, NEGRU REAR Lch SPEAKER +,GREEN DIFUZOR SPATE Lch +, VERDE REAR Lch SPEAKER -, GREEN/BLACK DIFUZOR SPATE Lch -, VERDE/NEGRU FRONT Rch SPEAKER +, GREY DIFUZOR FATA Rch +, GRI FRONT Rch SPEAKER -, GREY/BLACK DIFUZOR FATA Rch -, GRI/NEGRU. 48

51 FUNCTII DE BAZA Pornire sistem In cazul primei porniri a aparatului sau dupa inlocuirea bateriei de masina, ar trebui sa apasati butonul (6) RESETARE cu ajutorul unui obiect ascutit (cum ar fi un pix) pentru a seta aparatul pe starea initiala. Nota: Cand apar erori pe afisajul LCD-ului, puteti de asemenea apasa butonul de RESETARE pentru a reveni la pozitia initiala. Se vor sterge astfel setarile ceasului si functiile memorate. Pornirea/Oprirea aparatului Apasati butonul de PORNIRE pentru a porni aparatul. Apasati-l inca o data pentru a inchide. Vol/ Bass/Treble/Bal (L-R) Selector Pentru controlul Volumului (2), rotiti butonul VOL in sensul acelor de ceasornic pentru a mari nivelul sunetului si in sens invers pentru a reduce nivelul sunetului. Apasati in mod repetat butonul (2), pentru a alege modul dorit in urmatoarea ordine: NOTA: Dupa selectarea modului dorit, puteti regla nivelul curent prin rotirea butonului (3). NOTA: Daca porniti functia de Presetare EQ, functiile Bass si Treble nu trebuie reglate. Apasarea repetata a butonului va schimba modul in urmatoarea ordine. NOTA: Daca nu reglati butonul timp de 5 secunde dupa ce ati ales modul dorit, aparatul va reveni automat la modul curent. Setarea egalizatorului In timp ce ascultati muzica, puteti seta muzica pop, muzica clasica, muzica rock apasand butonul (21) EQ dupa cum urmeaza: Modul POP este selectat cand apasati butonul prima data si cand pe afisaj apare POP. Modul CLASIC este selectat cand apasati pentru a doua oara butonul si pe afisaj apare CLASIC. Modul ROCK este selectat cand apasati butonul a 3-a oara iar pe LCD apare ROCK. Apasati butonul a patra oara pentru a opri sistemul P-EQ. NOTA: Modul BASS si TREBLE revin la setarile initiale cand sistemul EQ este pornit. BASS si TREBLE dispar. Afisarea si reglarea orei Afisarea orei: Apasati butonul DISP (4) pentru afisarea orei, va reveni la starea initiala dupa 5 secunde sau dupa apasarea butonului. Reglarea orei: Apasati si tineti apasat butonul pana cand ceasul nu mai palpaie si puteti roti butonul (2) pentru reglarea orelor. Apasati apoi butonul (2) o data, puteti roti butonul pentru a regla minutele. Dupa reglarea orei, apasati butonul (6) pentru mai mult timp pentru confirmarea setarii timpului. Modul SELECTARE Apasand acest buton (3) veti putea alege intre diferite moduri: Radio, USB/SD si AUX. NOTA: Puteti apasa butonul MODE pentru a accesa modul redarii USB cand introduceti un dispozitiv USB, acesta neputand sa-l citeasca automat. Senzor telecomanda (17) Receptor pentru telecomanda 49

52 FUNCTII RADIO FUNCTII RADIO Alegerea lungimii de unda Apasati butonul (7) (BAND-Lungimea de unda) in mod repetat pentru a alege lungimea de unda in urmatoarea ordine: NOTA: Pentru modul redarii, apasati butonul (9) pentru a schimba pe sistemul AUTO PAL sau NTSC. Reglare manuala/automata Reglare manuala: Apasati butonul (8) (9) in mod continuu pentru a selecta un post radio ascendent sau descendent. Reglare automata: Apasati si tineti apasat butonul (8) (9) pentru mai mult de 3 secunde, radioul cauta in mod automat un post ascendent si descendent si porneste cand a gasit un post. Scanarea/memorarea automata a posturilor radio Apasati butonul (10) pentru a scana fiecare post radio memorat pentru 5 secunde respectiv pe cele memorate la butoanele (14), (1~6). Cand modul AMS este pornit, simbolul INT apare pe afisaj. Puteti de asemenea apasa butoanele corespunzatoare sau butonul AMS cand postul radio dorit este schimbat. Acel post radio va porni. Apasati si tineti apasat butonul (13) pentru mai mult de 3 secunde pentru activarea automata a functiei de stocare a memoriei. Radioul va alege automat un post si il va memora la oricare dintre butoanele numerotate (11), (1~6). NOTA: Aparatul poate memora pana la 6 posturi radio pentru fiecare lungime de unda. In ceea ce priveste functia butoanelor numerotate, referiti-va la butoanele numerotate (14) pentru detalii. Butoanele numerotate Butoanele numerotate va pot ajuta la memorarea postului radio preferat prin apasarea oricarora dintre ele. Puteti urma pasii de mai jos : Apasati si tineti apasat orice buton numerotat (1~6) pana cand CH apare pe afisajul LCD-ului cand se receptioneaza un post. Postul este deja memorat la butonul numerotat corespunzator. Posturi radio de 18 FM si 12 AM pot fi memorate. NOTA: Butoanele numerotate 1,2,3,4,5,6 au functie dubla. In timpul modului RADIO, se memoreaza si se revine la posturile presetate; in vreme ce pe modul redarii, acestea au alta functie. Pentru detalii: Referiti-va la functiile corespondente. 50

53 FUNCTII REDARE MUZICA Functii MP4 Cand meniul este afisat pe monitor in timpul redarii USB/SD, selectati un fisier, apoi apasati butonul (11) pentru redarea fisierului. In timpul redarii, apasati butonul STOP pentru a opri redarea si a reveni la meniul principal. Cand meniul principal apare pe monitor, apasati butonul pentru directie al telecomenzii pentru selectarea DIRECTORULUI sau FISIERULUI dorit, apasati apoi butonul ENTER pentru deschiderea DIRECTORULUI sau redati fisierele selectate. Cand meniul principal apare pe monitor, puteti de asemenea folosi butoanele numerotate pentru a selecta numarul fisierului si redarea acestuia. Selectarea si derularea melodiilor FW/ RW Pin timpul redarii fisierelor MP3 sau WMA,apasati butonul (8) (9) pentru a alege melodia preferata in sens crescator sau descrescator. Apasati si tineti apasat butonul (8) (9) pentru derularea inainte si inapoi a melodiei in sens crescator sau descrescator. Repetarea melodiilor Folositi aceasta functie cand doriti repetarea unui intreg director, unei piese sau a unui director al dispozitivului USB sau al cardului SD. Apasati butonul 3RPT in mod repetat pentru a alege moduri diferite de repetare. Apasati butonul 3RPT pentru prima data, va repeta doar o melodie sau fisier. RPT1 apare pe monitor. Apasati butonul 3RPT pentru a doua oara, un singur director cu piese va fi repetat. Pe afisaj va aparea RPT DIR. Apasati butonul 3RPT pentru a treia oara un intreg director va fi repetat. Pe afisaj va aparea RPT ALL. Apasati butonul 3RPT pentru a patra oara, pentru oprirea modului REPETARE. Pe afisaj va aparea RPT ALL. Scanarea automata a melodiilor In timpul redarii MP3 sau WMA, apasati butonul 2 INT, pentru ascultarea primelor 10 secunde din fiecare melodie de pe disc. Afisajul va arata INT, numarul piesei si timpul scurs. Acest lucru indica faptul ca functia INT este deja activata. Apasati butonul 2INT inca o data pentru a reveni la redarea normala. NOTA: INT nu functioneaza in timpul redarii fisierelor video. Ascultarea melodiilor in ordine aleatoare (RANDOM) In timpul redarii, apasati butonul 4RDM, si simbolul RDM va aparea pe afisaj, ceea ce va indica ca functia RDM a fost activata. Aparatul reda orice melodie la intamplare. Apasati RDM inca o data pentru a reveni la modul normal de redare. Oprire redare In timpul redarii, apasati butonul (15) 5STOP pentru oprire, pe LCD va aparea STOP si aparatul va opri redarea. Pentru a reveni la modul normal de redare, apasati butonul nca o data Pauza redare In timpul redarii, apasati butonul (11) 1PLAY pentru a sista redarea, pe afisajul LCD-ului va aparea PAUZA. Pentru a reveni la modul initial, apasati inca o data, pentru a relua redarea. 51

54 FUNCTII RDS (SISTEM DE DATE RADIO) RDS (sistem de date radio) Pe modul FM apasati butoanele AF, TA, PTY pentru a selecta modul de cautare RDS. Folositi functia de cautare RDS pentru a cauta si a receptiona automat posturi radio care ofera servicii RDS. TA ( informatii despre trafic) Butonul TA functioneaza dupa cum urmeaza: - TA este pornit/oprit si indicatorul TA este afisat. Cand se transmit informatii despre trafic, indiferent de modul de functionare, se receptioneaza aceste informatii. Daca nivelul volumului este sub 20, volumul se ridica automat la 20, si revine la modul si volumul anterior cand informatiile despre trafic s-au oprit. Daca volumul este modificat in timpul unei informatii despre trafic, numai volumul anterior este valabil. - Cand TA este pornit, functiile SEEK, SCAN, AUTO MEMORY pot fi receptionate sau salvate numai daca s-a receptionat codul de identificare al programului de trafic. - Cand TA este pornit, codul de identificare al programului traficului nu se receptioneaza intr-un timp stabilit. Modul radio PTY Apasati butonul SEL mai mult de o secunda pentru a porni functia PTY. - PTY anterior este afisat cand tasta PTY (11) este apasata. Daca nici o alta tasta nu este apasata timp de 2 secunde, PTY anterior selectat va fi cautat. In timpul LOOP 1, daca PTY dorit nu este gasit, simbolul NO PTY va fi afisat. - 2 tipuri de programe: SPEECH si MUSIC. Apasand PTY o data, apare grupul MUSIC si SPEEK. Rotiti butonul pentru VOL in sensul acelor de ceasornic sau invers pentru a selecta tipul de program dorit. AF: frecvente alternative - Pentru setarea modului RDS apasati butonul AF (12) si lasati-l imediat pentru a porni sau opri modul RDS. Oricand RDS este pornit, simbolul AF apare pe afisaj. 52

55 SYSTEM RDS (RADIO DATA SYSTEM) AF/REGION AF - Tasta AF/REG indica activarea CAUTARII AF. - Indicatorul AF este afisat cand AF este pornit, cautarea AF este activata cand semnalul nu este bun. - La modul FM, cand AF este pornit, functiile de SEEK (CAUTARE), SCAN(SCANARE), AUTO, MEMORY (MEMORIE) pot doar receptiona si salva programe RDS. Cu toate acestea, cand optiunea ITALIA este activata, indiferent daca e sau nu RDS, programele care corespund nivelului SD pot fi receptionate si salvate. INDICATOR AF PORNIT AF OPRIT AF intermitent CONDITII modul AF PORNIT, informatie RDS primita modul AF OPRIT modul AF PORNIT, nu se recepteaza informatii RDS REGION - modul AF este transformat in modul REGION ON/OFF cand modul AF ON este apasat pentru mai mult de 1 secunda. - ON: CODUL PI este verificat cand controlul AF este in desfasurare. - OFF: CODUL PI si SUPRAFATA DE ACOPERIRE nu sunt verificate cand controlul AF este in desfasurare. 53

56 TELECOMANDA Butonul de pornire Buton pauza/ pornire 1 Silentios Buton pentru selectarea meniului Schimbarea lungimii de unda/ a sistemului Buton ENTER Volum Reglare/Alegerea melodiilor /FW /RW Pornire program Afisaj pe ecran Setare sunet Repetare redare Redare RANDOM Buton numerotat Setare Audio Buton SCAN Setare EQ Setarea timpului redarii Comutator MODE Buton STOP Buton LOUD Redare slow motion Setare meniu Setare Zoom Buton pentru frecvente alternative Buton pentru program Buton pentru Informatii despre Trafic 54

57 FUNCTII TELECOMANDA Butoanele numerotate Pe modul RADIO puteti selecta unul din cele 6 posturi radio apasand oricare dintre butoanele numerotate (14). In timpul redarii puteti alege orice piesa folosind direct butoanele numerotate (14) (0 ~10+). De exemplu, daca vreti piesa 15, puteti apasa intai butonul 10+ iar apoi butonul 5. Si veti putea asculta piesa respectiva. NOTA: Cand butonul 10+ este primul apasat, functioneaza ca 10+, ca 20+ cand este apasat pentru a doua oara, a treia oara.30+ s.a.m.d. Selectare Stanga/Dreapta/Stereo In timpul redarii apasati butonul (15) (AUDIO) continuu, se poate schimba astfel sunetul la difuzorul stanga/dreapta sau modul stereo. Setarea duratei redarii Pe modul redarii discului, apasati butonul (18) GO TO pentru setarea duratei specifice pentru redare. Folosind butoanele numerotate (4) si (14) pentru setarea piesei/directorului sau duratei si apasati tasta ENTER pentru redare. Schimbare mod Apasati butonul (19) pentru a schimba pe RADIO, Redare Disc USB/SD/MMC sau pe modul AUX. Oprire Playback In timpul redarii discului, apasati butonul (20) pentru a suspenda redarea, apasandu-l inca o data veti opri redarea. Scan / Int Pe modul redarii, apasati butonul Scan /INT pentru functia INT. Primele 10 secunde din fiecare melodie sunt redate. Pe modul radio, apasati butonul Scan/INT pentru cautarea de posturi radio. Cand nivelul intensitatii sunetului unui post radio este mai mare decat nivelul de oprire, radioul va reda postul timp de 5 secunde, iar frecventa va palpai pe ecranul LCD. In acelasi timp, apasati si tineti apasat butonul de scanare mai mult de 3 secunde pentru selectarea potului radio.aparatul va porni redarea postului radio. Redare/derulare lenta inapoi/inainte In timpul redarii video, apasati tasta (22) o data pentru 1 derulare lenta inainte, de doua ori pentru, de trei ori pentru 1, de patru ori 1/5, de 5 ori 1/6, de sase ori 1/7 etc. a saptea oara se revine la viteza normala de redare. Setare 1. Apasati tasta (23) SETUP a telecomenzii ce se afla pe modul STOP. Apasati butonul STOP de doua ori pentru a va asigura ca aparatul este pe modul STOP. 2. Pagina principala a meniului setarii este afisata. 3. Alegeti pozitia dorita folosind butonul (4). 4. Apasati butonul (6) ENTER. A. SETARE SISTEM- Aceasta pagina de setare include toate pozitiile din sistemul televizorului: screen saver, tipul TV, parola. Pentru detalii consultati meniul setarii sistemului. B. SETARE LIMBAJ - Aceasta pagina de setare include toate pozitiile Limbajului OSD: limbaj audio, limbaj subtitrare si caracteristicile meniului pentru limbaj. Pentru detalii consultati meniul setarii limbajului. C. SETARE AUDIO -Aceasta pagina de setare include toate pozitiile pentru AUDIO. Pentru detalii consultati meniul setarii audio. D. SETARE VIDEO -Aceasta pagina de setare include toate pozitiile pentru VIDEO. Pentru detalii consultati meniul setarii video. E. SETARE DIGITALA 55

58 FUNCTII TELECOMANDA Tasta Zoom Pe modul MP4 de redare, apasati tasta (25) o data pentru 2 x zoom, de doua ori pentru 3 x zoom, de trei ori pentru 4 x zoom, de patru ori pentru 1 zoom, de cinci ori pentru zoom, de sase ori pentru 1 zoom, de sapte ori pentru anularea modului ZOOM. Si puteti misca imaginea apasand cursorul. NOTA: Aceasta functie nu este valabila pentru MP3, WMA, modul de redare al pieselor. Butonul EQ Apasati butonul (26) pentru a selecta PRE-EQ: ROCK POP CLASS modul FLATE. Format mixt al. discului In timpul ascultarii (sau al vizionarii) formatelor mixte de disc, impreuna cu formatele MP3, WMA, JPG sau MPEG4, introduceti cardul USB sau SD/MMC. Mecanismul va porni automat. Pentru detalii, apelati la urmatorii pasi: Redare fisiere cu muzica La meniul de mai sus, pozitionati sageata pe melodia preferata apoi apasati butonul ENTER sau apasati direct butoanele numerotate pentru a putea alege. NOTA: Daca apasati tasta din dreapta, veti accesa statusul de selectare al muzicii, imaginii sau formatelor video. Mutati tasta din stanga/dreapta pe documentul dorit si apasati butonul ENTER pentru pornire. Daca apasati tasta din stanga va veti intoarce la director. Continuati sa apasati tasta din stanga, puteti accesa pozitia la care ne-am referit adineaori. Redare fisiere imagine Puteti apasa butoanele numerotate direct, pentru a alege imaginile dorite sau pentru a muta sageata sau pe fisierul respectiv si apasati apoi tasta ENTER. Imaginea va fi astfel afisata pe monitor. Apasand sagetile, puteti regla imaginea din diferite unghiuri. Apasati butonul STOP pentru a reveni la pozitia anterioara. NOTA: Daca continuati sa apasati tasta din dreapta veti accesa statusul selectarii muzicii, imaginii sau fisierelor video. Mutati tasta stanga/dreapta pe pozitia dorita si apasati butonul ENTER. Apasati butonul PLAY pentru vizionarea automata a imaginii. Redare fisiere video Miscati sagetile sau pe fisierul video pe care ati dori sa-l vedeti, apoi apasati tasta ENTER sau apasati butonul pentru confirmare. Puteti apasa tasta din stanga pentru a reveni la director pentru alegerea altor fisiere dintr-un alt director. Apasati butonul PLAY pentru vizionarea imaginii. 56 Mod cautare melodii Pe modul MP3/WMA: - intr-un singur fisier, apasati butonul (8) pentru a selecta melodia - in mai multe fisiere, apasati butonul ( ) pentru a selecta lista si butonul ( ) pentru a selecta numarul piesei pe care vreti sa o ascultati. Apasati apoi tasta ENTER pentru redarea piesei.

59 SETARE A. Setare sistem a. Sistem tv Acest aparat poate functiona cu discuri inregistrate fie in format PAL fie in NTSC. Selectati formatul NTSC cand aparatul este conectat la televizorul NTSC. Selectati formatul PAL cand conectati aparatul la televizorul PAL. Daca selectati AUTO, aparatul va selecta automat formatul (PAL/NTSC) in conformitate cu sistemul televizorului dumneavoastra. b. Screen Saver c. Video Selectati iesirea SCREEN SAVER pe ON/OFF. (pornire/oprire) d. Tipul televizorului 1)4:3 PS Redare in stil PAN si SCAN (daca este conectat la ecranul televizorului, muchiile din stanga si dreapta sunt separate.) 2) 4:3 LB Redare in stil LETTERBOX. (daca este conectat la ecranul televizorului, linii negre apar in partea de sus si jos a ecranului). 3) 16:9 Selectati cand un televizor cu ecran plat este conectat. 57

60 SETARE e. Parola Introduceti parola si apasati butonul ENTER. Introduceti parola veche (codul de instalare este 0000) si stabiliti o noua parola din 4 litere, si introduceti-o inca o data pentru confirmare. e. Clasificare Selectati ghidul pentru clasificari cu ajutorul butonului cursorului si confirmati apasand butonul ENTER. 1: [ Protectie pentru copiii] - Selectati aceasta pozitie cand programele pot fi vizionate de catre copiii. 2: [G] - Selectati aceasta pozitie care permite accesul persoanelor de toate varstele. 3: [PG] - Selectati aceasta pozitie cand este nevoie de acordul parintilor. 4: [PG 13] - Selectati aceasta pozitie cand copiilor cu varste sub 13 ani le este interzisa vizionarea. 5: [PG-R] - Selectati aceasta pozitie cand pe discul DVD apare imprimat PG-R. 6: [R] - Selectati aceasta pozitie cand copiii cu varste sub 17 ani au nevoie de acordul parintilor. 7: [NC-17] - Selectati aceasta pozitie cand copiilor sub 17 ani le este interzisa vizionarea. 8: [Adulti] - Selectati aceasta pozitie cand este permis accesul adultilor. f. Implicit (default) Revenirea la setarile din fabrica. RESTORE activarea setarilor din fabrica 58

61 SETARE B. Setare limba Selectati limbajul OSD preferat, limbajul Audio, limbajul Subtitrarii si Limbajul Meniului folosind butoanele cursorului. a. Limbaj OSD b. Limbaj Audio c. Limbajul subtitrarii d. Limbajul meniului e.limbaj Divix[R] VOD C. Setare audio a. esire AUDIO Aceasta este pentru activarea iesirii audio de la modul ANALOG/OPTIC la modul SPDIF/RAW sau modul SPDIF/PCM. 59

62 SETARE SPDIF/OFF Iesirea analogica nu are semnal de iesire. SPDIF/RAW Cand aparatul este conectat la amplificator prin orificiul analog sau optic, selectati aceasta pozitie: cand discul care este inregistrat de Dolby Digital, DTS sau MPEG, semnalul iesirii analogice sau optice a aparatului va fi acelasi cu semnalul digital (format RAW) al discului. In acelasi timp, amplificatorul pe care l-ati conectat trebuie sa aiba functia decodificata a Dolby Digital, DTS sau MPEG. SPDIF/ PCM: Cand aparatul este conectat la 2 canale, amplificator stereo digital, selectati aceasta pozitie: cand discul care este inregistrat de Dolby Digital sau MPEG, iesirea analoga sau optica va fi reglata pe 2 iesiri de canal de catre PCM. b. Tasta AUDIO OUT KEY EXIT SETUP # b D. Setare video BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP Aceasta este pentru utilizator pentru setarea Luminozitatii, Contrastului, Nuantei si Saturatiei imaginii apasand sagetile stanga/dreapta. Apasati butonul ENTER pentru a confirma schimbarea. NOTA: Numai pe modul TV/AV, setarea video este valabila. a. Luminozitate b. Contrast BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP c. Nuanta d. Saturatie 60 BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP

63 SETARE e. Claritatea imaginii BRIGHTNESS CONTRAST HUE SATURATION SHARPNESS EXIT SETUP E. Setare digitala OP MODE DYNAMIC RANGE DUAL MONO a. Modul OP OP MODE DYNAMIC RANGE DUAL MONO LINE OUT RF REMOD EXIT SETUP EXIT SETUP Aceasta este utilizata pentru setarea modului de functionare, a sferei de cuprindere dinamice si a modului stereo. Pentru setarea modurilor de functionare pentru decodorul Dolby Digital. b. Sfera de cuprindere dinamica c. Mono dual/dublu mono OP MODE OP MODE DYNAMIC RANGE FULL 6/8 DYNAMIC RANGE STEREO DUAL MONO EXIT SETUP 4/8 2/8 OFF DUAL MONO EXIT SETUP MONO LEFT MONO RIGHT MIX MONO Pentru setarea racordarii sferei de cuprindere dinamice. Pentru setarea modului Stereo. 61

64 INSTALAREA APARATULUI Removing the unit (Fig.2) 1. Tablou de bord 2. Piulita (5mm) 3. Saiba de siguranta 4. Surub (5 x 25mm) 5. Surub 6. Banda Folositi banda pentru a fixa partea din spate a aparatului. Banda poate fi indoita pana in unghiul dorit. 7. Saiba fara filet 1. Cadru (Fig.3) 2. Introduceti degetele in canelura din fata cadrului si trageti pentru a scoate cadrul. (Pentru a fixa cadrul inca o data, formati alte orificii si atasati aparatul). 3. Cheita Introduceti cheita cu care este dotat aparatul in canelura din ambele parti ale aparatului, pana cand auziti un pocnet. Aceasta va face posibila inlaturarea aparatului din tabloul de bord. 2 USA EUR SWITCH (Optional) 2 3 Fixarea aparatului in lacasul original 1. Alegeti o pozitie in care gaurile de surub ale suportului si cele ale unitatii centrale sa fie pe acceasi linie si strangeti suruburile in doua locuri pe fiecare parte. Folositi fie suruburi de ancorare (5x5mm) fie suruburi cu cap ingropat (4x5mm). 2. Surub 3. Tablou de bord sau Consola. ASAMBLARE SPATE (metoda B) Instalarea se face folosind gaurile suruburilor de pe extremitatile aparatului. Introducerea cardului SD Unghiul oblic SD mentine expunerea corespunzatoare; introduceti-l in spatiul SD si apasati inca o data pentru a-l scoate. 62

65 SPECIFICATII Specificatii generale Alimentarea la retea: Impedanta: Putere maxima: Wymiary : Format fisiere compatibile Audio: Video: Sisteme video: Sectiunea video Sistemul video: Nivelul iesirii video: DC 14.4V, impamantare negativa 4 ohms 45W x x 163x 50mm (W x D x H) WMA, MP3, WMV MPEG4, Divix, Xvid, MPEG2, avi AUTO / PAL / NTSC 4:3 Letter Box, 4:3 Pan Scan,16:9 1.0V p-p 75 ohms Sectiunea audio Nivelul maxim al iesirii: 2Vrms ( +3 db) Raspuns in frecventa: 65dB Separare: 60dB Pasmo przenoszenia: - 20Hz - 20KHz Sectiune frecventa FM Gama de acord: IF: Sensibilitate utila (-30dB) Raport semnal/zgomot: Separare stereo: Raspuns in frecventa: Sectiune frecventa AM MHz 10.7MHz 15dB 60dB 30dB(1KHz) 30 ~ Hz Gama de acord: KHz IF: 450KHz Sensibilitate utila(-20db): 28dB NOTA: DESIGN-UL SI SPECIFICATIILE SE POT SCHIMBA FARA INSTIINTARE. Reciclarea corecta a acestui produs(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica) Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, va rugam s¹ separati acest produs de alte tipuri de rezuduuri si sá-l reciclati in mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati s¹ ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatori institutionali sunt rugati s¹ ia legatura cu furnizorul si s¹ verifice conditiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala. 63

66

PY8228U nglish 1-20 E PY8228U olski 21-42 P nă 43-65 Româ

PY8228U nglish 1-20 E PY8228U olski 21-42 P nă 43-65 Româ PY8228U PY8228U Română 43-65 Polski 21-42 English 1-20 CONTENTS Contents Installation...2 Additional information...4 General operations...5 RDS (Radio data systems)...9 Radio operations...11 CD/SD/MMC/USB

Bardziej szczegółowo

German

German German 72-94 48-71 24-47 1-23 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 lp.gniyiep.www 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 50W x 4 (CH) MOSFET Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

Bardziej szczegółowo

Românã 35-52 Polski 17-34 English 1-16 www.peiying.pl 1 2 www.peiying.pl www.peiying.pl 3 4 www.peiying.pl www.peiying.pl 5 6 www.peiying.pl www.peiying.pl 7 8 www.peiying.pl www.peiying.pl 9 10 www.peiying.pl

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4

SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SYSTEM AUDIO WIDEO DO TOYOTY RAV4 SPIS TREŒCI Dziêkujemy za wybranie naszego produktu. Zanim zaczniesz korzystaæ z urz¹dzenia, zapoznaj siê z instrukcj¹ obs³ugi. Zachowaj instrukcjê na przysz³oœæ, mo e

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE CAU-7380 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie internetowej akai-atd.com do ściągnięcia w formacie PDF, niezbędna jest aplikacja

Bardziej szczegółowo

Register your product and get support at CEM3000

Register your product and get support at  CEM3000 Register your product and get support at www.philips.com/welcome CEM3000 4 2 Samochodowy zestaw audio 7 Odtwarzanie losowe 20 Skanowanie 20 Odtwarzanie z odtwarzacza ipod lub telefonu iphone 20 23 Wyciszenie

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

CAU-7160 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO

CAU-7160 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO CAU-7160 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIA SAMOCHODOWEGO ODTWARZACZ USB / SD / MMC Dziękujemy za zakup produktu marki AKAI! Mamy nadzieję, że nasz produkt spełni Państwa oczekiwania. Niniejsza instrukcja systematycznie

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i

I n s t r u k c j a o b s ³ u g i Instrukcja obs³ugi Zawartoœæ instrukcji obs³ugi 1. Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa... 2 2. Lokalizacja sterowników... 3 3. Akcesoria... 3 4. Instrukcja uruchomienia... 4 Wyœwietlacz OLED... 4 Wk³adanie

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI GNIAZDO USB/SD/MMC RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD MP3 USB ID3 TAG

INSTRUKCJA OBS UGI GNIAZDO USB/SD/MMC RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD MP3 USB ID3 TAG INSTRUKCJA OBS UGI TA AF USB PT ID TAG RADIO SAMOCHODOWE Z ODTWARZACZEM CD GNIAZDO USB/SD/MMC ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW W przypadku wyst¹pienia jakichkolwiek problemów z urz¹dzeniem, na pocz¹tku sprawdÿ

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA. Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego Załącznik nr 1C do SIWZ CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia sprzętu audiowizualnego I. Rodzaj sprzętu audiowizualnego Lp. Nazwa Ilość Jedn. miary 1. Aparat cyfrowy 13 szt. 2. Radio z odtwarzaczem

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX

RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX RADIO SAMOCHODOWE CAU-7120 INSTRUKCJA OBSŁUGI ODTWARZACZ MP3 USB/SD/AUX UWAGI BEZPIECZEŃSTWA Przed ostateczną instalacją urządzenia zaleca się wykonanie próbnego podłączenia celem weryfikacji poprawności

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER 9016 PANEL INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik ON/OFF 2. Regulacja głośności i dopasowania funkcji dzwiękowych 3. PTY Wyszukiwanie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD

PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD PRZENOŒNY SYSTEM NAG OŒNIENIA Z GNIAZDEM USB i CZYTNIKIEM KART SD INSTRUKCJA OBS UGI IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 GDYNIA PRZEWODNIK SZYBKIEJ INSTALACJI 1. Upewnij siê, e wszystkie

Bardziej szczegółowo

ROCK POP EQ CLAS RDM SAMOCHODOWY SYSTEM www.facebook.com/denverelectronics ODTWARZACZ SAMOCHODOWY MP3 Z RADIEM, USB/SD/MMC, PODRĘCZNIK CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

ODTWARZACZ SAMOCHODOWY

ODTWARZACZ SAMOCHODOWY ODTWARZACZ SAMOCHODOWY Instrukcja obsługi OV-CR-420G Podstawowe operacje 1.Power /Mode Przy włączonym odtwarzaczu naciśnij krótko by przełączyć pomiędzy trybami:, długie przyciśnięcie spowoduje wyłączenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

KOM0654. User's manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare

KOM0654. User's manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare Active floorstanding speakers KOM0654 User's manual Instrukcja obsługi Manual de utilizare EN PL RO Owner s manual Dear INTEX customer, Congratulations on becoming a proud owner of INTEX product. You

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player MP012/MP013/MP014/MP015 Sweex Blue Bay MP3 Player Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Blue Bay MP3-player. Dzięki kompaktowemu odtwarzaczowi MP3 można słuchać ulubionej muzyki w formatach MP3 i WMA w każdy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

091FL termostat ambientalprogramabil INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE. 091FLRF termostat ambiental cu radio comandă programabil MODEL 091FL/091FLRF

091FL termostat ambientalprogramabil INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE. 091FLRF termostat ambiental cu radio comandă programabil MODEL 091FL/091FLRF 091FL termostat ambientalprogramabil INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE MODEL 091FL/091FLRF 091FLRF termostat ambiental cu radio comandă programabil DECLARATIE DE CONFORMITATE Acest produs este in conformitate

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

1

1 1 2 3 4 5 6 7 Przyciski funkcyjne Stan urzàdzenia NaciÊni cie przycisku Funkcje W àczone D ugie Wy àczanie Wy àczone W àczanie Zatrzymane/ wstrzymane Odtwarzanie plików Odtwarzanie Wstrzymanie Wstrzymane

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: 4001U 1. Informacje podstawowe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio samochodowe 4001U pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

OWNER S MANUAL CAR POWER AMPLIFIER

OWNER S MANUAL CAR POWER AMPLIFIER OWNER S MANUAL CAR POWER AMPLIFIER PY-A4E76R 10 13 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 SEL 13 GND REM +12V Connect to +12Vof battery with appropriate FUSE value. CD PLAYER Connect to remote turn-on lead

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi LX7500R Dostarczane akcesoria Skrócona instrukcja obsługi 1 1 1 1 Polski 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 Zestaw kina domowego z nagrywarką DVD jest dostarczany wraz z następującymi akcesoriami: 1 2 głośniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

JOYMAN MP4 WATCH MT833

JOYMAN MP4 WATCH MT833 JOYMAN MP4 WATCH MT833 Instrukcja obsługi PL Ogólne Gniazdo słuchawek/usb Przycisk menu Przycisk power Włączanie/wyłączanie Gniazdo microsd Przycisk + Przycisk - Wciśnij i przytrzymaj przycisk power na

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA AMR 113. Tuner stereo z syntezą PLL. Automatyczne wyszukiwanie stacji USB SD/MMC. Wejście AUX

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA AMR 113. Tuner stereo z syntezą PLL. Automatyczne wyszukiwanie stacji USB SD/MMC. Wejście AUX INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA AMR 113 Tuner stereo z syntezą PLL Automatyczne wyszukiwanie stacji USB SD/MMC Wejście AUX 1 SPIS TREŚCI Instalacja... 3 Wskazówki... 3 Montaż we wnęce 1DIN... 3 Demontaż...

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685

Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio i odtwarzacz CD Nr produktu 001196685 Strona 1 z 5 IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW STEROWANIA 1. rączka 2. regulacja głośności 3. przełącznik funkcji (AM - FM - CD) 4. antena teleskopowa

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania

Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO. Odtwarzacz audio CMP-30. Instrukcja instalacji i użytkowania Odtwarzacz audio CMP-30 AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIE AUDIO Odtwarzacz audio CMP-30 Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC PROFESJONALNE URZĄDZENIA AUDIO Instrukcja instalacji i użytkowania AUDAC http://www.audac.be

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+

Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean DPR-25 Plus, DAB+ Nr produktu 326458 Strona 1 z 10 Obsługa radia DAB 1. Ostrożnie wysuń antenę teleskopową. 2. Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć radio. Na

Bardziej szczegółowo

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900

BM8900 USB USB. Power Mikser BM8900 Instrukcja Obs³ugi BM8900 STOP USB PLAY/ PAUSE REPEAT FB FF USB Power Mikser BM8900 Spis treœci Specyfikacje Spis treœci--------------------------------------------------- 1 Wa ne informacje dotycz¹ce

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki

Dane techniczne Doskonała jakość dźwięku. Przyciski i wyświetlacz. Odstęp kanałów: Plug & drive: łatwe podłączenie do gniazda zapalniczki Funkcje: Czyta i odtwarza pliki w formacie MP3/WMA z karty SD/MMC i dysku przez port USB Wyświetlacz LCD przedstawia informacje o pliku audio i częstotliwości Funkcja LINE-IN (Wejście liniowe) umożliwia

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu

Odtwarzacz DVD Instrukcja obsługi Przed użyciem należy przeczytać instrukcję. Instrukcję zachować do wglądu TV PRODUCTS sklep wysyłkowy TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor ul. Parkowa 12 Kraj pochodzenia: Chiny Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o. Ul. Parkowa 12 43-365 Wilkowice tel./fax: 033 /817 41 97 Odtwarzacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Energy Sistem dziękuje za zakup nowego Energy Tower 5, mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu.

Energy Sistem dziękuje za zakup nowego Energy Tower 5, mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu. Wprowadzenie Energy Sistem dziękuje za zakup nowego Energy Tower 5, mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z zakupu. Rozbudź swoje zmysły dzięki wieży z systemem dźwięku 2.1. W łatwy sposób podłącz urządzenia

Bardziej szczegółowo

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL

POWER BANK. Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL POWER BANK Owner s manual Instrukcja obsługi EN PL Safety instructions Owner s manual 1. Read this instruction manual before first use, and keep it for future reference. Producer is not responsible for

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV

Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Instrukcja obsługi odtwarzacza Vorson RV Spis treści Wstęp...3 Cechy charakterystyczne...3 Uwagi...4 1.1. Wywoływanie menu...4 1.2. Przeglądanie...4 1.3. Wybieranie trybu pracy...4 1.4. Regulacja głośności...4

Bardziej szczegółowo

MCI-200. MICRO SYSTEM ZE STACJ DOKUJ C ipod. Instrukcja obs³ugi

MCI-200. MICRO SYSTEM ZE STACJ DOKUJ C ipod. Instrukcja obs³ugi MCI-200 MICRO SYSTEM ZE STACJ DOKUJ C ipod Instrukcja obs³ugi IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 OSTRZE ENIA DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA Ryzyko pora enia pr¹dem Nie otwieraæ UWAGA: W

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIO SAMOCHODOWE MODEL: RS4B INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje podstawowe Radio samochodowe RS4B pozwoli cieszyć się cyfrową jakością odtwarzanej muzyki bez korzystania z uciążliwych, rysujących się i

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO A/V SENDER BEZPRZEWODOWY SYSTEM A/V 1. Wstęp 1.1 Opis Magiczny system Audio/Video używa najnowszej bezprzewodowej technologii do wysyłania sygnału audio (STEREO) oraz obrazu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Specyfikacja

Wprowadzenie Specyfikacja Wprowadzenie Dziêkujemy za zakup sportowej kamery HD Redleaf RD32. Urz¹dzenie posiada wytrzyma³¹ obudowê wysokiej jakoœci. Dziêki odpornoœci na wodê, kurz i uderzenia œwietnie sprawdzi siê w ka dych warunkach.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi User s Manual Návod k obsluze Használati útmutató Bedienungsanleitung Инструкция использования CAR RADIO PLAYER RS4500

Instrukcja obsługi User s Manual Návod k obsluze Használati útmutató Bedienungsanleitung Инструкция использования CAR RADIO PLAYER RS4500 User s Manual Návod k obsluze Használati útmutató Bedienungsanleitung Инструкция использования CAR RADIO PLAYER RS4500 Uwagi dotyczące instalacji Urządzenie jest przeznaczone do zasilania 12V DC z masą

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WZMACNIACZ PA INDEX OPIS PRODUKTU.2 ŚRODKI OSTROśNOŚCI.2 TRYB WYCISZENIA. 2 OPIS PANELU PRZEDNIEGO.3 OPIS PANELU TYLNEGO 3 ODTWARZACZ CD...4-5 -OBSŁUGA ODTWARZACZA CD.. 4 -OBSŁUGA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza

Ważne. Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza INSTRUKCJA OBSŁUGI Ważne Przewodu w kablu sieciowym są w następujących kolorach: Zielony/Żółty masa Niebieski Neutralny Brązowy Faza Jeżeli kolory przewodów w kablu nie odpowiadają kolorom oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Base 6T - widok z przodu

Base 6T - widok z przodu PL ase 6T - widok z przodu JP JP10 JP9 JP8 JP7 X3 JP14 JP12 NTC 40 50 JP6 JP5 JP4 JP3 JP2 JP1 30 60 R26 9 10 3 COMM JP13 TEST 4 18 2 12 1 17 8 X1 X7 X10 X4 X8 POMP LL UX LINE 16 7 5 6 15 13 14 2 ase 6T

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi

KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK Instrukcja obsługi KOLUMNA AKTYWNA MODEL: MIK1010-1012 Instrukcja obsługi I. KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi, oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania.

Bardziej szczegółowo

AURATON 8000

AURATON 8000 www.auraton.pl 8000 Manual de utilizare AURATON 8000 Produsele cu care conlucrează controlerul AURATON 8000 Controlerul AURATON 8000 conlucrează cu: 2 (se comercializează separat) Cu termostatele fără

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036

U-DRIVE DVR. Instrukcja obsługi. Car DVR Device MT4036 U-DRIVE DVR Car DVR Device MT4036 Instrukcja obsługi PL 2 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup MT4026 U-DRIVE DVR. Jest to kamera specjalnie zaprojektowana do kręcenia filmów z perspektywy kierowcy samochodu.

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview 9, 10

Ramka cyfrowa iview 9, 10 Ramka cyfrowa iview 9, 10 Instrukcja obsługi Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu.

Ramka cyfrowa iview. Uwaga: Zachowaj oryginalne opakowanie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas ewentualnego transportu. Ramka cyfrowa iview Instrukcja obsługi(dpf07p1h-cbco/c0) Prezentacja urządzenia: Gratulujemy! Stałeś się właścicielem ramki cyfrowej iview. Przed włączeniem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LHD76

Instrukcja obsługi LHD76 Instrukcja obsługi LHD76 1. Wprowadzenie LHD76 jest to urządzenie, które umożliwia konwersję sygnału pobranego z portu USB lub portu karty SD na HDMI. Posiada wyjście HDMI 1080p, umożliwiające podłączenie

Bardziej szczegółowo

CS-420 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CS-420 INSTRUKCJA OBSŁUGI CS-420 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOODTWARZACZ SD/USB/MP3/WMA Z TUNEREM AM/FM-RDS IMPORTER: DSV SP. Z O. O. S.K.A; PLAC KASZUBSKI 8; 81-350 GDYNIA www.lenco.eu ROZMIESZCZENIE I OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW 1. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi CS 584 autoalarm z czujnikiem wstrz¹sowym ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA syrena centralka z zabudowanym dwustrefowym czujnikiem wstrz¹sowym 2x taœma mocuj¹ca styk drzwiowy suchy zamek samoprzylepny

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa

LF 01z dzwonkiem TF 01 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165. I. Budowa WAŻNE Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Przed użyciem proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DOMOFONU URZ0165 LF 01z dzwonkiem TF 01 I. Budowa 1. Otwory do zamocowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo