ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA"

Transkrypt

1 ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zarz dzania zasobami pracy w szpitalu publicznym, w którym zatrudnia si 424 osoby. Wykorzystano dane o zatrudnionych z okresu pi ciu lat od 2005 do 2009 roku. Dane poddane analizie pochodziły z działu kadr, statutu szpitala, regulaminów, ksi gi jako ci. W wynikach bada zawarto struktur zatrudnienia, wzrost poziomu wynagrodze, przyczyny rozwi zywania umów o prac, przynale no do zwi zków zawodowych, problematyk szkole i starzenia si załogi, zagadnienia motywacji. Przedstawiono tak e zalety i wady wyst puj cego w szpitalu systemu zarz dzania zasobami pracy. Słowa kluczowe: szpital, zasoby pracy, wynagrodzenia, zwi zki zawodowe, personel medyczny 1. Wprowadzenie Zarz dzanie zasobami pracy w organizacji, to proces zmierzaj cy do uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez wła ciwe rozmieszczenie pracowników w strukturze organizacyjnej i na stanowiskach pracy przy u yciu okre lonych technik kulturowych, strukturalnych i personalnych a tak e systemów motywacyjnych, pozwalaj cych na kształtowanie wła ciwych zachowa organizacyjnych i realizowanie celów organizacji 1. Pracownicy stanowi najwa niejszy zasób organizacji, którego dostosowanie do uwarunkowa zewn trznych i wewn trznych decyduje o sukcesie podmiotu gospodarczego 2. Wprowadzenie zamiast dawniej stosowanego poj cia personel słowa zasoby pracy lub zasoby ludzkie podkre la znaczenie warto ciowania tego zasobu jako bogactwa, kapitału, potencjału 3. Planowanie zatrudnienia, nazywane równie planowaniem zasobów ludzkich, planowaniem personelu lub polityk kadrow, stanowi wa ne ogniwo decyzji operacyjnych. Decyzje te obejmuj cele i działania zwi zane z czynnikiem ludzkim, a wi c dotycz polityki kadrowej i płacowej, bezpiecze stwa i higieny pracy, kosztów stanowisk pracy i zatrudnienia 4. Analiza aktualnego stanu ilo ciowego i jako ciowego pracowników w organizacji stanowi punkt wyj cia dla procesu planowania zatrudnienia, który przyjmuje charakter planowania operacyjnego czyli krótkoterminowego, redniookresowego a wi c taktycznego i strategicznego jako długoterminowego 5. 1 Armstrong M. Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s Król H., Ludwiczy ski A. Zarz dzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006, s Gmuer M. Czynniki sukcesów w sferze personalnej. Zarz dzanie na wiecie, 2003, nr 8 s Pocztowski A. Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki metod. Antykwa, Kraków, 1998, s Stró y ski M. Podstawy zarz dzania. SGH. Warszawa, 2008, s. 226.

2 274 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu Opracowany i przyj ty plan zatrudnienia stanowi podstaw dla dalszych działa i planów personalnych, takich jak: szkolenia, ich rodzaj, harmonogram i koszt, rozwój pracowników wraz z planowaniem karier, plan działa motywacyjnych materialnych i niematerialnych tak e planowanie zast pstw na poszczególnych stanowiskach pracy szczególnie w okresach urlopowych 6. W zakładach opieki zdrowotnej kapitał ludzki stanowi podstaw uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych. Niezale nie od formy organizacyjno-prawnej jednostek wiadcz cych usługi medyczne, mamy do czynienia z dwiema podstawowymi grupami zatrudnionych: personelem medycznym oraz administracyjnym. Personel medyczny obejmuje: lekarzy, piel gniarki, poło ne, techników medycznych, rehabilitantów, oraz pozostały personel medyczny ni szego szczebla, na przykład salowe. Do personelu administracyjnego zalicza si kadr zarz dzaj c, pracowników administracji, personel techniczny oraz pozostały personel sfery usługowej szpitala, na przykład pracowników kuchni 7. W planowaniu zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej w sprawach dotycz cych ustalania minimum norm zatrudnienia piel gniarek i poło nych obligatoryjne jest Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 1999 roku. Przy ustalaniu zapotrzebowania na kadr piel gniarsk konieczne jest uwzgl dnienie takich czynników jak: liczba i rodzaj wiadczonych usług, redni czas wykonywania usług, efektywny czas pracy piel gniarek. Obliczona liczba etatów, ze wzgl du na specyfik działania i organizacji danego zakładu opieki zdrowotnej, mo e ulega pewnej modyfikacji, gdy w okre laniu minimalnej normy zatrudnienia piel gniarek uwzgl dnia si tak e opinie kierowników komórek organizacyjnych, uwagi zwi zków zawodowych oraz propozycje opracowane przez naczelne piel gniarki. Dla pozostałego personelu medycznego ustawodawca nie okre la norm zatrudnienia. Innym aktem prawnym bezpo rednio wpływaj cym na planowanie zatrudnienia zasobów pracy w zakładach opieki zdrowotnej jest ustawa z 30 sierpnia 1991 roku, która okre la dobowy czas pracy dla wybranych grup pracowników. Dobowy dzienny czas pracy lekarzy, piel gniarek i pracowników administracji wynosi 7 godzin i 35 minut. Dobowy czas pracy zatrudnionych przy promieniowaniu jonizuj cym wynosi 5 godzin. Ustawowo rozstrzygane s w zakładach opieki zdrowotnej procedury rekrutacji na niektóre stanowiska, w tym dotyczy to kierownika zakładu, zast pcy kierownika zakładu, w którym kierownik nie jest lekarzem, ordynatora, kierownika kliniki, naczelnej piel gniarki, przeło onej piel gniarki zakładu i piel gniarki oddziałowej 8. Ustawodawca okre lił tak e kwalifikacje kandydatów na dane stanowiska 9, 10. Proces rekrutacji na stanowiska kierownicze musi uwzgl dnia jeszcze inne regulacje zawarte 6 Gick A. Tarczy ska W. Motywowanie pracowników. PWE. Warszawa, 1999, s Król H., Ludwiczy ski A. Zarz dzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006, s Rozporz dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzenia konkursu, Dz. Urz. Z 1998 r. nr 115, poz Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymaga jakim powinni odpowiada osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej okre lonego rodzaju Dz. Urz. z 2000 r. nr 44, poz Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. Urz. z 1999 r., nr 30, poz. 30.

3 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, w rozporz dzeniach dotycz ce zawodu lekarza, piel gniarki czy poło nej 11, 12. Poprzez szkolenia lekarze uzyskuj okre lone specjalizacje medyczne. Piel gniarki korzystaj z kształcenia podyplomowego oraz kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Pozostali pracownicy w ramach zdobywania nowej wiedzy lub poszerzenia dotychczasowej uczestnicz w szkoleniach formuły zewn trznej lub wewn trznej. Najwa niejszy czynnik, który decyduje o mo liwo ci kształtowania stanu i struktury zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej, to kontrakt podpisany z Narodowym Funduszem Zdrowia. System wynagrodze w zakładach opieki zdrowotnej prowadzony jest na zasadach podanych w zało eniach ustawowych 13. Generalnie wynagrodzenia zatrudnionych w słu bie zdrowia składaj si z dwóch składników. Jednym z nich jest wynagrodzenie podstawowe, drugi stanowi dodatki do wynagrodzenia podstawowego z tytułu pełnionych funkcji, sta u pracy, posiadanych stopni i tytułów naukowych. System wynagradzania jest pozostało ci minionego systemu gospodarczego, zakłada równo odno nie jako ci posiadanych kwalifikacji, dodatki s przyznawane automatycznie, brakuje ci gle odpowiednich rozwi za motywacyjnych. Celem artykułu było przedstawienie wybranych zagadnie z zakresu zarz dzania zasobami pracy w szpitalu oraz ukazanie tendencji zmian w strukturze zatrudnienia, fluktuacji, wynagrodzeniach w latach Korzystano z danych z działu kadr, raportów, statutów, regulaminów, ksi gi jako ci. 2. Szpital jako przedsi biorstwo medyczne Ka dy ze szpitali, zwany stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej, jest podmiotem gospodarczym i działa w uwarunkowaniach gospodarki rynkowej, co powoduje, e: jest wolny pod wzgl dem ekonomicznym, mo e zatem podejmowa samodzielne decyzje w zakresie zarz dzania i realizowania celów, d y do osi gania indywidualnych korzy ci, ponosi odpowiedzialno ekonomiczn za podejmowane decyzje, dokonuje samodzielnie i na własne ryzyko wyborów w zakresie lokowania i wykorzystania posiadanych zasobów 14. Szpital jako organizacja jest jednostk, któr mo na wyodr bni z otoczenia, stanowi jednak cało wewn trznie uporz dkowan, w której mo na wyodr bni elementy tworz ce spójny system organizacyjny. W skład systemu wchodz podsystemy, w tym zasoby ludzkie wraz z wszystkimi cechami czynnika pracy, zasoby materialne w uj ciu ilo ciowym, jako ciowym i warto ciowym, struktury a tak e autorytety formalne i nieformalne wraz z kultur organizacyjn 15. Podej cie systemowe do szpitala jako przedsi biorstwa medycznego zakłada, e jest on cz - ci wi kszej cało ci, i jest podsystemem systemu ochrony zdrowia. System zdrowotny stanowi rozbudowan, wielce zło on struktur posiadaj c wyznaczone cele, a ich spełnienie jest mo liwe poprzez zachodz ce procesy w tej strukturze przy wykorzystaniu posiadanych zasobów. W ród najwa niejszych celów systemu zdrowotnego nakre la si : 11 Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 z pó n. zm. 12 Ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i poło nej, Dz. U. z 1996 r. nr 91, poz. 410, z pó n. zm. 13 Rozporzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz. Urz. z 1999 r., nr 52, poz. 543 z pó n. zm. 14 Klimczak B. Mikroekonomia. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2003, s Stoner J. Kierowanie, PWE, Warszawa, 1997, s. 65.

4 276 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu dost pno opieki poprzez zabezpieczenie i dostarczenie całej populacji mo liwie pełnego zakresu wiadcze medycznych bez wzgl du na ró nicuj ce t populacj kryteria ekonomiczne, jako i ci gło opieki medycznej poprzez zapewnienie usług i wiadcze profilaktycznoleczniczych i rehabilitacyjnych na najwy szym mo liwym poziomie, efektywno i racjonalno opieki zdrowotnej poprzez organizowanie jej z optymalnym wykorzystaniem wszystkich posiadanych zasobów 16. Szpitale, w porównaniu do innych organizacji wiadcz cych usługi lub wytwarzaj cych dobra materialne posiadaj pewn odmienno, co wynika mi dzy innymi z tego, e usługi zdrowotne cechuj si : nietrwało ci i brakiem mo liwo ci magazynowania, jednoczesno ci wiadczenia i wykorzystania usług, heterogeniczno ci czyli ró norodno ci wiadcze wchodz cych w skład usługi, wyst powaniem cisłego zwi zku z osob wykonuj c i korzystaj c z usługi, niemo no- ci nabycia prawa własno ci usługi, wiadczone usługi s niematerialne 17. Na szczególn uwag zasługuj cechy etyczne usług medycznych. Lp. Tabela 1. Rodzaj charakterystyka stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej Rodzaj stacjonarnego zakładu opieki zdrowotnej 1. Szpital opieki krótkoterminowej 2. Szpital dzienny (np. stacja analiz, chemioterapia, chirurgia jednego dnia) 3. Szpital opieki długoterminowej Zakład piel gnacyjno-opieku czy Zakład opieku czo-leczniczy Hospicjum Charakterystyka działalno ci Szpital z łó kami ostrymi, który jest wyposa ony w sprz t diagnostyczny i udziela pomocy chorym w sytuacjach nagłego zagro enia ycia, a tak e prowadzi w sposób planowy proces terapeutyczny. Udziela wiadcze specjalistycznych pacjentom, którzy wymagaj diagnozowania lub leczenia, jednak bez konieczno ci pobytu w szpitalu dłu szego ni 24 godziny. wiadczy usługi dla chorych somatycznie, czyli takich, którzy zako czyli proces diagnozowania i leczenia, a pomimo to rokowania nie s pomy lne (np. chorzy po operacjach nowotworowych, w terminalnej fazie choroby). Udziela całodobowych wiadcze zdrowotnych, które obejmuj swoim zakresem piel gnacj, opiek i rehabilitacj osób nie wymagaj cych hospitalizacji, oraz zapewnia im kontynuacj leczenia farmakologicznego, pomieszczenia i wy ywienie odpowiednie do stanu zdrowia, a tak e prowadzi edukacj zdrowotn tych osób i członków rodzin. Udziela całodobowych wiadcze zdrowotnych, które obejmuj swoim zakresem piel gnacj i rehabilitacj osób nie wymagaj cych hospitalizacji, oraz zapewnia rodki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenie i wy ywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zapewnia opiek medyczn, psychologiczn, duchow i społeczn chorym znajduj cym si w terminalnym okresie choroby oraz opiek rodzinom chorych. 16 Witczak I. Ekonomika szpitala, CeDeWu. Pl. Warszawa, 2009, s Lisiecka K., Zarz dzanie jako ci usług zdrowotnych, IPiS, Warszawa, 2003, s

5 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, ródło: Witczak I., Ekonomika szpitala, CeDeWu.Pl, Warszawa, 2001, s. 21. Rynek usług medycznych nie jest rynkiem doskonałym, a obowi zuj ce mechanizmy nie pozwalaj na efektywn alokacj zasobów. Du ym utrudnieniem przyzwalaj cym na stosowanie reguł rachunku ekonomicznego jest to, e znaczna cz produktów i usług zdrowotnych stanowi dobra publiczne a pacjenci zwykle nie posiadaj kompletnych czy nawet wystarczaj cych informacji o swoim stanie zdrowia, chorobach i mo liwo ci korzystania z opieki zdrowotnej. Dlatego rozwa ania z zakresu ekonomiki ochrony zdrowia w ród znacznej grupy ekonomistów podkre laj ró nice pomi dzy rynkami opieki zdrowotnej i innymi rynkami 18, 19. Zakłady opieki zdrowotnej s mocno zró nicowane i ró nie klasyfikowane. Najcz ciej kryteria klasyfikacji uwzgl dniaj : zakres stosowanych usług, form własno ci, obszar działania. W ród stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej wymienia si : szpitale opieki krótkoterminowej, szpitale dzienne, szpitale opieki długoterminowej, zakłady piel gnacyjno-opieku cze, zakłady opieku czo-lecznicze, hospicja [tab. 1]. W Polsce od czasu wprowadzenia reformy słu by zdrowia notuje si spadek liczby publicznych szpitali i wzrost niepublicznych. W ród szpitali niepublicznych znajduj si tak e szpitale samorz dowe, które przekształciły si w spółki prawa handlowego. W szpitalach samorz dowych w strukturze udziałów pakiet wi kszo ciowy nale y do podmiotu publicznego, mo e nim by na przykład powiat. Prywatne szpitale niepubliczne s własno ci prywatnych inwestorów. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej prowadz gospodark finansow na zasadach okre lonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. Jednostki od momentu dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze S dowym uzyskuj osobowo prawn. Składniki mienia przekazywane do samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na własno, tworz fundusz zało ycielski i s zamieszczane w uj ciu warto ciowym w ksi gach rachunkowych jednostki. W sytuacji ewentualnej likwidacji jednostki zdrowotnej wszystkie zobowi zania i wierzytelno ci staj si mieniem Skarbu Pa stwa lub wła ciwej jednostki samorz du terytorialnego. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej mog funkcjonowa jako jednostki lub zakłady bud etowe, mog te by samodzielnymi zakładami opieki zdrowotnej. Posiadanie osobowo ci prawnej przez zakłady publiczne zobowi zuje do pokrywania kosztów działalno ci i zobowi za z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów 20, Zarz dzanie w szpitalu, struktura organizacyjna szpitala, system jako ci Szpital powstał z rodków osoby fizycznej przekazanych testamentem na terenie zaboru pruskiego w 1885 roku i rozpocz ł działanie jako szpital miejski. W sprawozdaniu szpitala z 1926 roku mo na przeczyta, e w ród chorych zaka nie najwi ksz 97 osobow grup stanowili chorzy na gru lic. U 51 osób rozpoznano dur brzuszny, 51 płonic, 16 gryp, 3 osoby były z chorob weneryczn. Były te pojedyncze przypadki duru plamistego, błonicy, krztu ca i malarii. W 1938 roku w szpitalu było 128 łó ek. Bezpo rednio po drugiej wojnie wiatowej szpital 18 Polan P., Olsen J.A., Dystrybucja Usług Medycznych zagadnienia ekonomiczne i etyczne, CeDeWu, Warszawa, 2008, s Czupryna A., i in. Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków, 2000, s Głowacka M.,D., Galicki J., Mojs E. Zarz dzanie kapitałem opieki zdrowotnej, ABC, Warszawa, 2009, s Art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.Nr 91, poz. 408 z pó n. zm.

6 278 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu czasowo był szpitalem zaka nym. Obecnie szpital funkcjonuje jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i działa w oparciu o ustaw z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej 22. Struktura organizacyjna szpitala opiera si na modelu struktury funkcjonalnej. Wyst puje specjalizacja stanowisk kierowniczych i jednoosobowe kierownictwo. Wyodr bnia si wzgl dnie samodzielne piony funkcjonalne m.in. jest to zast pca dyrektora ds. lecznictwa i zast pca dyrektora ds. piel gniarstwa. Do zalet stosowania tej struktury organizacyjnej zalicza si mo liwo wykorzystania du ej fachowo ci i trafno ci decyzji oraz jednoosobowe kierownictwo, natomiast jako wad wymienia si dług drog przepływu informacji i utrudniony jej przepływ a tak e trudno ci w koordynacji działa poszczególnych pionów funkcjonalnych. Na szczycie struktury znajduje si dyrektor i podlegaj cy mu zast pcy do spraw: lecznictwa, ekonomiczno-administracyjnych, techniczno-eksploatacyjnych, piel gniarstwa. Dyrektor ustala plan finansowy i inwestycyjny, współdziała z Rad Społeczn Szpitala, wydaje wewn trzne akty prawne, wykonuje akty prawne i polecenia organu tworz cego zarz d, współdziała z organami jednostek samorz du terytorialnego i zawodowego w realizacji statutowych zada zakładu. Pierwsz z osób, która podlega bezpo rednio dyrektorowi szpitala i zast puje go w czasie nieobecno ci jest zast pca dyrektora ds. lecznictwa. Sprawuje on kontrol nad przebiegiem procesu udzielania wiadcze zdrowotnych, organizuje konsultacje oddziałów, pracowni i innych komórek pomocniczych, sprawuje nadzór nad prowadzeniem dokumentacji medycznej w zakładzie, sprawuje nadzór nad prac ordynatorów i kierowników komórek organizacyjnych działalno ci podstawowej, dba o kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych lekarzy, czuwa nad prawidłowym przebiegiem specjalizacji lekarzy, współpracuje z zast pc dyrektora ds. piel gniarstwa w zakresie doszkalania personelu redniego, wykonuje inne obowi zki powierzone mu przez dyrektora szpitala. Kolejn osob, która podlega bezpo rednio dyrektorowi szpitala, pełni obowi zki głównego ksi gowego i zast puje dyrektora w razie jego nieobecno ci jest zast pca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych. Sprawuje on nadzór nad działem ekonomiczno-finansowym, działem rozliczania wiadcze zdrowotnych, sekcj planowania i kosztów oraz sekcj informatyki, odpowiada za polityk finansow, a w szczególno ci dokonuje oceny celowo ci i prawidłowo ci wydatkowania rodków finansowych zakładu, przygotowuje projekt planu finansowego, sporz dza sprawozdania finansowe w tym planu finansowego, organizuje i sprawuje wewn trzn kontrol finansow, dba o przestrzeganie obowi zuj cych przepisów i zasad w zakresie rachunkowo ci, dokonuje analiz ekonomicznych rocznych i okresowych. Zast pca dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych tak e podlega bezpo rednio dyrektorowi szpitala i zast puje go w czasie nieobecno ci. Sprawuje on nadzór nad działem technicznym, działem zamówie publicznych i działem gospodarczym, stanowiskiem ds. energetycznych, stanowiskiem ds. gospodarki rodkami trwałymi, stanowiskiem ds. sprz tu i aparatury medycznej oraz hotelem pracowniczym, przygotowuje projekt planu inwestycyjnego i remontów, odpowiada za realizacj planu inwestycyjnego i remontów, zapewnia niezb dne warunki do prawidłowego funkcjonowania zakładu, w szczególno ci odpowiada za nieprzerwane dostawy energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz gazu, czuwa nad stanem bezpiecze stwa i wła ciw eksploatacj budyn- 22 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pó n. zm.

7 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, ków, instalacji i urz dze technicznych w zakładzie, dba o przestrzeganie przepisów przeciwpo arowych i zaopatrzenie w sprz t przeciwpo arowy. Bezpo rednio dyrektorowi podlega zast pca dyrektora ds. piel gniarstwa. Sprawuje on nadzór nad działem centralnej sterylizacji, działem ywienia i piel gniark koordynuj c ds. epidemiologii; sprawuje nadzór nad poziomem i organizacj pracy personelu piel gniarskiego, we współpracy z ordynatorami i kierownikami komórek organizacyjnych działalno ci podstawowej, planuje obsad redniego personelu, dba o wyposa enie stanowisk pracy i szkolenie personelu piel gniarskiego w porozumieniu z piel gniarkami oddziałowymi, rozpatruje skargi i wnioski dotycz ce jako ci pracy personelu piel gniarskiego, odpowiada za współprac z organami samorz du piel gniarskiego, oraz współdziała w opracowaniu planów i remontów 23. Chc c zwi kszy swoj wiarygodno w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem zało ycielskim i w ród społeczno ci lokalnej, dyrektor szpitala podj ł decyzj o opracowaniu i wdro eniu systemu zarz dzania jako ci według normy ISO 9001: Polityka jako ci jest udokumentowan deklaracj organizacji, mówi o istocie działania organizacji i wskazuje na cele zwi zane z jako ci. Ksi ga jako ci jest dokumentem ustalaj cym polityk jako ci i opisuje model systemu zarz dzania jako ci, jest ona stosowana zarówno dla potrzeb zarz dzania, jak równie zapewnienia jako ci wewn trz i na zewn trz organizacji, opisuje model systemu zarz dzania jako ci podczas wiadczenia ró norodnych usług medycznych. W ocenianym szpitalu opracowano i wdro ono sze procedur systemowych: 1. Nadzór nad dokumentami; celem tej procedury jest ustalenie zasad post powania z dokumentacj wymagan przez system zarz dzania jako ci oraz zapewnienie, e tylko aktualne i zatwierdzone dokumenty s dost pne w miejscach ich stosowania. 2. Nadzór nad zapisami; celem tej procedury jest zapewnienie prowadzenia odpowiednich zapisów umo liwiaj cych osi gni cie, sprawdzenie i prezentacj skuteczno ci funkcjonowania systemu zarz dzania jako ci. 3. Audyt wewn trzny; cel tej procedury, to przeprowadzenie audytu wewn trznego polegaj cego na systemowych i niezale nych badaniach maj cych na celu okre lenie, czy wdro- ony system jest zgodny z wymogami normy ISO, czy ustalenia te s skutecznie realizowane, oraz czy wdro one ustalenia pozwalaj na osi gni cia zało onych celów. 4. Nadzorowanie zdarze niepo danych; celem tej procedury jest zapewnienie, e w przypadku stwierdzenia zdarzenia niepo danego w procesie wiadczenia usług, b dzie wprowadzony sposób dalszego post powania maj cy na celu okre lenie przyczyn i skutków takiego stanu rzeczy. 5. Nadzorowanie wyrobu niezgodnego z wymogami; celem tej procedury jest zapewnienie, e zakupione towary, które na etapie dostaw lub magazynowania otrzymały status niezgodno ci, nie przedostan si w sposób niezamierzony do procesu leczenia. 6. Działania koryguj ce lub zapobiegawcze; celem tej procedury jest analizowanie przyczyn wyst powania niezgodno ci, usuwanie ich i zapobieganie powtórnemu zdarzeniu, zapobieganie i eliminowanie przyczyn mog cych w przyszło ci spowodowa wyst powanie problemów w funkcjonowaniu systemu Zarz dzenie Dyrektora w sprawie struktury organizacyjnej szpitala. 24 Materiały informacyjne szpitala dotycz ce systemu zarz dzania jako ci wg normy ISO 9001:2000 przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników r., s. 10.

8 280 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu Kierownictwo szpitala przykłada du wag do okre lenia i przegl du wymaga klienta w osobach pacjenta, płatnika jak i pracownika czy dostawcy. Na przykład w przypadku pracownika aby poprawi warunki i wyposa y stanowiska pracy zgodnie z potrzebami i prawem oraz chroni zatrudnionych przed zagro eniami na stanowisku pracy i nadzorowa ich stan zdrowia, wprowadzono specjalne procesowe procedury i systematyczny monitoring warunków pracy na wszystkich stanowiskach. Takie działania wpłyn ły pozytywnie na motywowanie pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, samokształcenia i wła ciwej komunikacji interpersonalnej. Dla zapewnienia pełnego nadzoru nad systemem zarz dzania jako ci zostały okre lone i udokumentowane odpowiedzialno ci personelu. Wzajemne powi zania, podległo słu bowa oraz uprawnienia i odpowiedzialno ci zostały okre lone na: mapie procesów, przewodniku po procesach, w regulaminie porz dkowym (wraz ze schematem organizacyjnym), w zakresach uprawnie i odpowiedzialno ci, w dokumentacji systemu zarz dzania jako ci. Dla poszczególnych stanowisk okre lono kompetencje osób je zajmuj cych. Pod poj ciem kompetencji rozumie si odpowiednie wykształcenie, do wiadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym. Dlatego systemowo i systematycznie prowadzone s szkolenia wewn trz zakładowe i zewn trzne zgodnie z instrukcj dotycz c szkole wewn trz zakładowych i zewn trznych. Pracownicy s wiadomi znaczenia swoich działa oraz wiedz, w jaki sposób przyczyniaj si do osi gni cia celów jako ciowych. W aktach osobowych znajduj si posiadane uprawnienia, odbyte kursy i szkolenia. Wszystkie zapisy ze szkole s przechowywane zgodnie z procedur nadzór nad zapisami stosowanego systemu jako ci. Dyrekcja szpitala przykłada du wag do monitorowania rodowiska pracy. Tam gdzie wyst puj czynniki szkodliwe wykonywane s pomiary oraz nadzorowane takie czynniki jak: hałas i temperatura, wentylacja, czynniki biologiczne, czynniki chemiczne, rakotwórcze, pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizuj ce. W miar mo liwo ci zapewniane s pracownikom niezb dne rodki higieny i indywidualnego wyposa enia ochronnego zgodnego z przepisami BHP. Dla ka dego stanowiska pracy opracowane zostało ryzyko zawodowe. W dokonaniu identyfikacji zagro e ł cznie ze specjalist ds. bhp współpracuj kierownicy komórek organizacyjnych. O wiadczenia o zapoznaniu si z ryzykiem zawodowym znajduj si w aktach osobowych pracowników a kierownictwo szpitala przykłada du wag do działa profilaktycznych, minimalizuj cych ryzyko zawodowe.

9 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, Charakterystyka zatrudnionych W ocenianym szpitalu w sprawozdaniu na koniec 2009 roku wykazywano w strukturze organizacyjnej 41 jednostek i zatrudniano 424 osoby, w tym 358 kobiet (84,43%) i 66 m czyzn (15,57%). Kadra kierownicza szpitala podkre la, e do obsługi zada wyznaczonych przed jednostk liczba zatrudnionych jest wystarczaj ca a struktura poziomu wykształcenia zatrudnionych jest nast puj ca: 10 osób z wykształceniem podstawowym (2,36 %), 36 osób z wykształceniem zawodowym (8,5 %), 143 osoby z uko czonym technikum lub liceum zawodowym (33,72 %), 15 osób z uko czonym liceum ogólnokształc cym (3,54%), 67 osób to absolwenci szkół policealnych (15,80 %), 153 osoby, wykształcenie wy sze magisterskie, in ynierskie lub licencjackie (36,08% %). Pomimo, e w szpitalu zatrudnia si 424 osoby, to liczba pełnych etatów jest ni sza i wynosi 410,76. Niektóre osoby s zatrudnione na mniejszy wymiar etatu, co powodowane jest najcz ciej zakresem obowi zków nie wymagaj cych obsadzenia pełnego wymiaru czasu pracy, albo wymiar etatu jest podyktowany pro b pracownika z przyczyn osobistych np. wychowywanie dzieci, czy praca jako rencisty lub emeryta. Spo ród 424 zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy pracowało 399 osób. Reszta załogi pracowała w niepełnym wymiarze godzin: 3 osoby na 0,1 etatu, 1 pracownik na 0,125 etatu, 4 osoby na 0,25 etatu, 2 osoby na 0,4 etatu, 8 osób było zatrudnionych na 0,5 etatu, a 7 pracowników miało zatrudnienie w wymiarze 0,75 etatu. W charakteryzowanym szpitalu grupy zawodowe zatrudnionych s nast puj ce: lekarze, mgr farmacji, inni zatrudnieni z wy szym poziomem wykształcenia, analitycy, piel gniarki, dietetycy, technicy radiologii, technicy farmacji, technicy fizjoterapii, technicy analitycy, sekretarki medyczne, statystycy medyczni, pozostały personel medyczny, sanitariusze, administracja, pracownicy techniczni i pracownicy obsługi. W grupie zawodowej lekarzy na koniec 2009 roku było zatrudnionych 35 osób, natomiast w przeliczeniu na etaty było to 29,175 etatu. Osoby te pracuj na takich stanowiskach jak: ordynatorzy, zast pcy ordynatorów, starsi asystenci, asystenci, młodsi asystenci, kierownicy takich zakładów jak: zakład radiologii, patomorfologii, kierownicy przychodni przyszpitalnych, oraz w tej grupie jest jeden lekarz rezydent. Nast pna grupa zawodowa to magistrowie farmacji. Zatrudnienie w tej grupie to trzy osoby pracuj ce w aptece szpitalnej: kierownik apteki, jego zast pca i asystent farmacji. Pracownicy w grupie inni z wy szym stanowi grup 15 osób, a w przeliczeniu na etaty jest to 14,25 etatu, s to: magistrowie rehabilitacji, biolodzy, kierownik zakładu rehabilitacji, zakładu diagnostyki mikrobiologicznej, kierownik centralnej sterylizacji. Analitycy to grupa 7 pracowników z wykształceniem mgr analityki medycznej, zatrudnieni s na takich stanowiskach jak: asystenci analityki medycznej, asystenci diagnostyki laboratoryjnej, kierownik laboratorium. Piel gniarki stanowi najbardziej liczn grup zawodow. Na koniec 2009 roku zatrudniano ich 197, w pełnych etatach była to liczba 194,75. W tej grupie zawodowej znajduj si : piel gniarki oddziałowe, zast pcy oddziałowych, piel gniarki koordynuj ce, asystenci i młodsi asystenci piel gniarstwa, piel gniarki specjalistki, starsze piel gniarki, piel gniarki.

10 282 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu Dietetycy, to grupa 4 osób, zatrudnienie wynika ze specyfiki szpitala i organizacji działu ywienia. W skład grupy wchodzi kierownik działu ywienia, oraz starsze dietetyczki. Technicy radiologii to 2 osoby, pozostałe osoby zatrudnione w zakładzie radiologii s na kontraktach i nie wchodz w skład pracowników etatowych. Technicy farmacji w liczbie 2 osób s zatrudnione w aptece szpitalnej, natomiast technicy fizjoterapii to grupa 5 osób zatrudniona głownie w zakładzie rehabilitacji. Technicy analitycy w liczbie 10 osób s zatrudnieni w dwóch miejscach tj. w laboratorium analitycznym i zakładzie diagnostyki mikrobiologicznej. Nast pn grup zawodow stanowi sekretarki medyczne. W roku 2009 było ich 18, pracuj na oddziałach, w przychodni, rejestracji. Statystycy medyczni to grupa 4 osób zajmuj ca si dokumentacja medyczn jej archiwizacj, statystyk medyczn. W skład pozostałego personelu medycznego wchodz ludzie zatrudnieni w centralnej sterylizacji, opiekun medyczny, masa ysta, pomoc apteczna, pomoc laboratoryjna, rejestratorki. Jest to grupa licz ca 13 osób. Zatrudnia si 2 sanitariuszy: jeden pracuje na oddziale wymagaj cym wzmo onej opieki, drugi na izbie przyj jako pomoc przy transporcie pacjentów w ci kich stanach. Administracja to grupa 31 osób, w skład której wchodz : dyrektorzy, ksi gowi, informatycy, pracownicy działów: kadr i płac, zamówie publicznych, kosztów, rozlicze wiadcze zdrowotnych, kapelani itp. Grupa pracowników technicznych to 21 osób zatrudnionych na takich stanowiskach jak: malarze, murarze, hydraulicy, tleniarze, elektrycy, lusarze, elektrycy. Ostatnia grupa zawodowa licz ca 55 osób zajmuje si obsług zatrudnionych, do tej grupy zalicza si mi dzy innymi: portierów, pomoce kuchenne, praczki. Tabela 2. Struktura sta u pracy w latach Sta pracy w latach Liczba osób % do 4,99 lat 43 10,14 od 5 lat do 9,99 lat 29 6,84 od 10 lat do 14,99 lat 68 16,04 od 15 lat do 19,99 lat 82 19,34 od 20 lat do 24,99 lat 62 14,62 od 25 lat do 29,99 lat 75 17,69 od30 lat do 34,99 lat 46 10,85 od 35 lat do 39,99 lat 15 3,54 powy ej 40 lat 4 0,94 Razem ,00 ródło: Dane z działu kadr szpitala. Dominuj ca grupa pracowników to ludzie o długo ci sta u pracy od 15 do 20 lat stanowi oni 19,34 % ogółu zatrudnionych, nast pn co do wielko ci grup stanowi ludzie którzy przepracowali i w strukturze ta grupa liczy 17, 69%. Pracownicy ze sta em lat stanowi 16,04 % załogi. Mo na stwierdzi, e załoga to ludzie raczej do wiadczeni i dobrze wykonuj cy swoje obowi zki, ustabilizowani zawodowo i rodzinnie. Najmniejszy udział w strukturze sta u zatrudnionych wyst puje u pracowników najstarszych ze sta em pracy powy ej 35 lat 4,48 %. Jednocze nie mo na zauwa y, e ludzi młodych niedo wiadczonych zaczynaj cych dopiero swoj karier zawodow jest 10,14 %. S to ludzie ze

11 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, sta em pracy do 5 lat, co z jednej strony informuje o odmładzaniu załogi a drugiej w tej grupie zatrudnionych konieczne jest gromadzenie do wiadczenia zawodowego [tab. 2]. W roku 2005 nie było istotnych zmian w poziomie wynagrodze. W roku 2006 pojawiła si do du a tendencja wzrostu wynagrodze i tak ju od miesi ca stycznia wynagrodzenia wzrosły o 30 % dla lekarzy, piel gniarek i kadry kierowniczej, a o 26% dla pozostałego personelu zatrudnionego w szpitalu. Na pocz tku roku 2007 dokonano kolejnej podwy ki wynagrodze, ale nie była to ju tak du- a zmiana jak rok wcze niej. Zwi kszenie poziomu wynagrodze w 2007 roku wynosiło 5% w relacji do wynagrodzenia zasadniczego i obejmowało wszystkich pracowników, co ostatecznie spowodowało, e w ocenianym szpitalu ogółem dla wszystkich zatrudnionych rednio wynagrodzenia wzrosły o 8,77 % XII-2006 XII-2007 XII-2008 XII-2009 Rysunek 1. rednie wynagrodzenie brutto w szpitalu w latach w złotych ródło: Opracowanie własne. W roku 2008 było kilka zmian, które równie skutkowały zmian wynagrodze w pozytywnym kierunku. Od 1 stycznia 2008 były podwy ki w skali 10% dla wszystkich pracowników, a od 1 marca lekarze i piel gniarki otrzymali wzrost tzw. stałego dodatku. Nast pny wzrost wynagrodze miał miejsce 1 maja 2008 roku i wynosił on równie 10% dla wszystkich pracowników. Ostatecznie rednio w roku 2008 w relacji do roku 2007 wynagrodzenia w szpitalu wzrosły o 18,7 %. Rok 2009 niestety nie był ju tak wzrostowy je eli chodzi o wynagrodzenia, nie było podwy- ek dla wszystkich pracowników, a tylko przyznano dodatek w kwocie 200 złotych do płacy zasadniczej dla piel gniarek. Wzrost wynagrodze w 2009 roku dotyczył tylko tej grupy zawodowej [rys. 1].

12 284 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu Tabela 3. Przyj cia i zwolnienia w latach w szpitalu Przyj cia pracowników Zwolnienia pracowników Rok Liczba osób Rok Liczba osób Razem 210 Razem 173 ródło: Dane z działu kadr szpitala. Liczba przyj tych osób w poszczególnych latach podlegała wahaniom. Najwi ksz liczb zatrudnionych zanotowano w roku 2006, co było spowodowane konieczno ci zatrudnienia nowych pracowników w miejsce ludzi, którzy zdecydowali si wykorzysta otwarcie kolejnych rynków pracy w Unii Europejskiej i zdecydowali si na prac poza granicami Polski. W roku 2008 te wyst pował wzrost zatrudnienia, ale był on spowodowany powstaniem w szpitalu nowego oddziału. W latach 2007 i 2009 wyst powała wyrównana tendencja zatrudnienia, obserwowano znaczn stabilizacj runku pracy. Zatrudniano nowe osoby głównie w miejsca zwolnionych etatów. Z.Z. Diagnostów 6,9% Z.Z. Lekarzy Z.Z. 5,7% Solidarno 19,5% Z.Z. Piel gniarek 67,8% Rysunek 2. Procentowy rozkład udziału pracowników w poszczególnych zwi zkach zawodowych w szpitalu ródło: Opracowanie własne.

13 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, W szpitalu działaj cztery zarejestrowane zwi zki zawodowe: 1. Terenowa Organizacja Zwi zkowa Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii. Ten zwi zek liczy 12 członków, działa najkrócej, zaledwie od dwóch lat, skupili si w nim pracownicy laboratorium analitycznego, zakładu diagnostyki mikrobiologicznej oraz apteki szpitalnej. 2. Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Lekarzy; w skład tego zwi zku wchodzi 10 osób, s to lekarze pracuj cy na podstawie umowy o prac. 3. Ogólnopolski Zwi zek Zawodowy Piel gniarek; do zwi zku nale y 118 piel gniarek. Celem Zwi zku jest ochrona praw, godno ci i interesów piel gniarek i poło nych, a w szczególno ci: ochrona interesów materialnych, socjalnych i zdrowotnych członków, zabezpieczenie praw pracowniczych, wynagrodze, warunków socjalnych oraz bezpiecze stwa i higieny pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i udzielanie pomocy bezrobotnym piel gniarkom, poło nym i asystentkom piel gniarskim, zapewnienie piel gniarkom, poło nym i asystentkom piel gniarskim warunków sprzyjaj cych podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, oraz pogł bianiu wiedzy członków Zwi zku Komisja Zakładowa NSZZ SOLIDARNO ; zwi zek liczy 34 członków, s to pracownicy pracuj cy w takich działach jak: administracja, kuchnia, pralnia, portiernia, diagnostyka mikrobiologiczna. Jest to zwi zek zrzeszaj cy najszerszy przekrój zawodowy pracowników bo nie jest typowym zwi zkiem zawodowym zrzeszaj cym konkretny zawód tylko pracowników ró nych profesji. Ogólnie liczba pracowników zrzeszonych w Zwi zkach Zawodowych wynosi 174 osoby, co stanowi 41,08 % całej załogi. Prawie 68 % członków zwi zków zawodowych stanowi pracownicy zrzeszeni w Ogólnopolskim Zwi zku Zawodowym Piel gniarek i Poło nych. W pozostałych zwi zkach zrzesza si mniej osób i maj one niewielk sił negocjacji [rys. 2]. W szpitalu zatrudnieni uczestnicz w ró nych kursach, szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Szkolenia wewn trzne odbywaj si corocznie zgodnie z opracowanym planem, bior w nich udział wszyscy pracownicy. W dziale kadr znajduj si informacje z przebiegu szkole wraz z listami obecno ci. W szpitalu obowi zuje kilka przepisów, oraz czynników motywacyjnych powoduj cych ch rozwoju, dokształcania si a tym samym podnoszenia swoich kwalifikacji, oraz dowarto ciowania si. S to takie czynniki jak: funkcjonuj cy od 2005 roku urlop uznaniowy w wymiarze 6 dni roboczych, do wykorzystania w cało ci w jednym terminie nie ma mo liwo ci dzielenia go, urlop szkolny w wymiarze 14 dni (na rok szkolny) dla osób ucz cych si w szkołach wy szych i rednich, jednorazowa nagroda pieni na w wysoko ci 500 zł po uko czeniu studiów licencjackich, in ynierskich, magisterskich, oraz innych szkół, przeszeregowanie zgodnie z obowi zuj cymi zasadami wynagradzania piel gniarek podnosz cych kwalifikacje zawodowe. 25 Statut Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Piel gniarek i Poło nych, s. 6.

14 286 Zofia Wyszkowska, Anna Michalska Zarz dzanie zasobami pracy w szpitalu 5. Podsumowanie Zakłady opieki zdrowotnej s zakładami sfeminizowanymi, w strukturze płci przewa aj kobiety. Coraz wi cej pracowników posiada wykształcenie wy sze, co trzeci zatrudniony posiada wykształcenie wy sze magisterskie, licencjackie lub in ynierskie. W ocenianej jednostce wprowadzono system motywacyjny dla podnoszenia kwalifikacji i dotyczy on wszystkich grup zawodowych. W ocenianym okresie wyst pił znaczny wzrost poziomu wynagrodze. W strukturze zatrudnienia dominuj piel gniarki. Wi kszo zatrudnionych nie nale y do zwi zków zawodowych. Najliczniejsz grup zawodow zarejestrowan w zwi zkach zawodowych s piel gniarki. 1. Armstrong M. Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s Czupryna A., i in. Zdrowie publiczne, Vesalius, Kraków, 2000, s Gick A. Tarczy ska W. Motywowanie pracowników. PWE. Warszawa, 1999, s Głowacka M.,D., Galicki J., Mojs E. Zarz dzanie kapitałem opieki zdrowotnej, ABC, Warszawa, 2009, s Gmuer M. Czynniki sukcesów w sferze personalnej. Zarz dzanie na wiecie, 2003, nr 8 s Klimczak B. Mikroekonomia. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław, 2003, s Pocztowski A. Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki metod. Antykwa, Kraków, 1998, s Król H., Ludwiczy ski A. Zarz dzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa, 2006, s. 50, Lisiecka K., Zarz dzanie jako ci usług zdrowotnych, IPiS, Warszawa, 2003, s Pocztowski A., Zarz dzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki metod. Antykwa, Kraków, 1998, s Polan P., Olsen J.A., Dystrybucja Usług Medycznych zagadnienia ekonomiczne i etyczne, CeDeWu, Warszawa, 2008, s Stoner J. Kierowanie, PWE, Warszawa, 1997, s [Stró y ski M. Podstawy zarz dzania. SGH. Warszawa, 2008, s Witczak I. Ekonomika szpitala, CeDeWu. Pl. Warszawa, 2009, s Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 19 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzenia konkursu, Dz. Urz. Z 1998 r. nr 115, poz Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r. w sprawie wymaga jakim powinni odpowiada osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej okre lonego rodzaju Dz. Urz. z 2000 r. nr 44, poz Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. Urz. z 1999 r., nr 30, poz Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz. Urz. z 1999 r., nr 52, poz. 543 z pó n. zm.

15 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 38, Art. 35b ust. 2 ustawy z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 z pó n. zm. 21. Ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i poło nej, Dz. U. z 1996 r. nr 91, poz. 410, z pó n. zm. 22. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pó n. zm. 23. Materiały informacyjne szpitala dotycz ce systemu zarz dzania jako ci wg normy ISO 9001:2000 przeznaczone dla nowo zatrudnionych pracowników r., s Zarz dzenie Dyrektora w sprawie struktury organizacyjnej szpitala. 25. Statut Ogólnopolskiego Zwi zku Zawodowego Piel gniarek i Poło nych, s. 6. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN HOSPITAL Summary In the thesis there are shown some chosen issues connected with human resources management in public hospital where are 424 people employed. There were used data about the employees between 2005 and The data analysed were taken from manpower, hospital statute, regulations, quality register. In the findings there are shown employment structure, the level of salary growth, the reasons of dismissals, trade union membership, problems connected with trainings and employees obsolescence, issues connected with motivation. There are also presented advantages and disadvantages which appear in hospital in the system of human resources management. Keywords: hospital, human resources, salaries, trade unions, medical personnel Zofia Wyszkowska Zakład Ekonomiki Zdrowia Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r.

Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. Zarządzenie Nr 32/2011 Dyrektora Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie z dnia 17.03.2011 r. w sprawie: Aneksu do Regulaminu Organizacyjno - Porządkowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży Aneks nr 11 z dnia 10 marca 2014r. do Regulaminu Pracy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży 1 Działając na podstawie 93 Regulaminu Pracy obowiązującego od dnia 24

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie (stan na 2 października 2015) Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XLIV/275/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Uchwałę Nr XXVII/167/08 z dnia 3 września 2008 r. oraz Uchwałę Nr VI/47/11 z dnia 23 marca 2011

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Zał cznik nr 6 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC CEGO DLA DOROSŁYCH, UZUPEŁNIAJ

Bardziej szczegółowo

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi

wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi Dyrekcja Danuta Krysiak- Jadwiga Jama - dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 wicedyrektor Publicznego Gimnazjum nr 38 w Łodzi przy ul. St. Dubois 7/9 Godziny przyjmowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY MIEJSKIEJ W OZORKOWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego Nr 2 w Ozorkowie Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38

STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia STATUT DOMU DZIECKA NR 1 w KRAKOWIE ul. Krupnicza 38 I. Postanowienia ogólne. Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie, ul. Krupnicza 38, zwany dalej Domem Dziecka,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16

ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 ZARZĄDZENIE NR 2667/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1112/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

z dnia 08.04.2009 r.

z dnia 08.04.2009 r. ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z dnia 08.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji personelu w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Tychach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora MP 40 nr 1/11 z dnia 01.07.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 40 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 WÓJTA GMINY IWANOWICE Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Data utworzenia 2015-10-12 Numer aktu 21 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 4/05 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Załącznik do zarządzenia nr 36/14/15 Dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2015r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Zespołu Szkół Mechaniczno Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

1. Siedzibą Poradni jest miasto Bydgoszcz. 2. Obszarem działania Poradni jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Załącznik do uchwały Nr 87 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 r. S T A T U T Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich.

Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Regulamin wynagradzania pracowników Zakładu Ekonomiczno - Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w Piekarach Śląskich. Podstawą regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1. art. 39 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dn. 20.01.2016 r. Pani Jolanta Barańska Dyrektor Żłobka Miejskiego ul. 35 lecia 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Czeladź, dn. 20.01.2016 r. Pani Jolanta Barańska Dyrektor Żłobka Miejskiego ul. 35 lecia 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Czeladź, dn. 20.01.2016 r. B-ZP.1711.21.2015 Pani Jolanta Barańska Dyrektor Żłobka Miejskiego ul. 35 lecia 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Podinspektor Wydziału Zamówień Publicznych i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy:

PROJEKT. Zawarta w Złotoryi dniu... pomiędzy: PROJEKT Umowa kontrakt o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi polegających na wykonywaniu usług medycznych w zakresie konsultacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r. ZARZĄDZENIE NR 6/2009 WÓJTA GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Lesznowola. Na podstawie art. ust. ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 21 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 424.2016 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r.

Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r. Dokumentacja pracownicza po zmianie przepisów w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/19/7633/8287 Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urz du Miejskiego w Pabianicach (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urz du Miejskiego w Pabianicach (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne Zał cznik do Zarz dzenia Nr 147/2012/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 27 czerwca 2012 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urz du Miejskiego w Pabianicach (tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 USTAWA z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty Art. 14a. 1. Rada gminy ustala sie prowadzonych przez gmin publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILANÓWKU Statut Ośrodka Pomocy Społecznej określa cel, zadania i organizację Ośrodka, a także zasady gospodarki finansowej i w dalszej treści zwany jest Statutem. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej

Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 38 MKiDN z dnia 27. 07. 2011 r. Kwestionariusz Samooceny Kontroli Zarządczej.... (nazwa jednostki/komórki organizacyjnej) 1 2 3 4 Elementy Odpowiedzi kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Page 1 of 5 http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=187619&rok=20... Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 27 maja 2013r.

Katowice, dnia 27 maja 2013r. WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, dnia 27 maja 2013r. NZIII.9612.50.2013 RZ Pan Adam Kasza Wspólnik Spółki Jawnej Apotheca Pacis Kasza Spółka Jawna ul. Władysława Broniewskiego 23 44-217 Rybnik WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. Uchwała Nr.. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Limanowa nr 78/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r. REGULAMIN OKRESOWYCH OCEN PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LIMANOWA ORAZ KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIMANOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 21 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/140/16 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013

Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela. Warszawa, kwiecień 2013 Zmiany przepisów ustawy -Karta Nauczyciela Warszawa, kwiecień 2013 1 Harmonogram odbytych spotkań 1. Spotkanie inauguracyjne 17 lipca 2012 r. 2. Urlop dla poratowania zdrowia 7 sierpnia 2012 r. 3. Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik Nr do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stromiec PROGRAM SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: / szkolenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 IM. GIUSEPPE GARIBALDIEGO W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb przeprowadzenia wyborów do rad klasowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 marca 2013 roku w sprawie zasad rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r.

Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC. z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 stycznia 2015 r. Poz. 152 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY JANOWIEC z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury

Bardziej szczegółowo

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie

Statut. Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Bądkowie Bądkowo 2015 STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BĄDKOWIE I. Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców Załącznik Nr 3 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie FARMACJA SZPITALNA za rok 2014 Warszawa,12.02.2015 Ewa Steckiewicz- Bartnicka Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Mińsk Mazowiecki,ul. Szpitalna 37 tel.25 5065171 fax.25 5065109 email apteka@spzozmm.pl Raport Konsultanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we WŁADYSŁAWOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie.

REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. REGULAMIN dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Ciechanowie. 1 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym podlegają pracownicy zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne

Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 18/01/2016 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie z dnia 11 stycznia 2016 roku Regulamin wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r.

Zarządzenie Nr 35/2008 BURMISTRZA ZBĄSZYNIA z dnia 25 marca 2008 r. 35/2008 Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2008 roku oraz ustalenie regulaminu przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Zbąszyń. Zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawno ci w Pile ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawno ci w Pile ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawno ci w Pile ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawno

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 15 lutego 2016 r. Poz. 765 UCHWAŁA NR XI/103/2016 RADY POWIATU ŁUKOWSKIEGO w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016

RAPORT NA TEMAT STANU STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZALECEŃ I REKOMENDACJI ZAWARTYCH W ZBIORZE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016 Kiełpin, dnia 1 lutego 2016 r. WITTCHEN S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres: ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (tryb studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia) I. Postanowienia ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. UCHWAŁA Nr XXXIX/247/06 Rady Gminy Firlej z dnia 12 pa dziernika 2006r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Firlej z Organizacjami Pozarz dowymi oraz innymi podmiotami okre lonymi w ustawie o po ytku publicznym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo