GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI i POLITYKI SPOŁECZNEJ dla gminy WOJNICZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI i POLITYKI SPOŁECZNEJ dla gminy WOJNICZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr1 Do Uchwały Nr XV/156/2004 Rady Gminy Wojnicz z dnia 28 kwietnia 2004 GMINNA STRATEGIA INTEGRACJI i POLITYKI SPOŁECZNEJ dla gminy WOJNICZ

2 WSTĘP Wchodzimy w XXI wiek, który stawia przed nami ogromne wyzwania i konieczność rozwiązywania wielu trudnych problemów. Wspólnym celem jest rozwiązywanie problemów społecznych poprzez właściwe wykorzystanie zasobów przestrzeni, jaka nas otacza. Rozwój równoważący sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną, to jedynie możliwy i najbardziej obiecujący kierunek wspólnych działań. Takie podejście ma szczególne znaczenie na terenach wiejskich, które czeka proces głębokiej restrukturyzacji. W obecnym okresie w związku z wprowadzonymi reformami systemowymi w naszym państwie, poziom życia mieszkańców często jest utożsamiany z działaniami samorządów lokalnych. To Gmina, jako wspólnota samorządowa ma za zadanie zaspakajanie podstawowych potrzeb mieszkańców i jest zobowiązana do podejmowania takich działań, które poprawią sfery życia społecznego i gospodarczego wspólnoty mieszkańców.

3 1. Charakterystyka gminy Wojnicz Gmina Wojnicz jest gminą wiejską o powierzchni 78 km 2. Ludność gminy wynosi osób; w tym 6489 mężczyzn i 6544 kobiet. Osoby pracujące są zatrudnione w zakładach produkcyjnych i podmiotach gospodarczych na terenie gminy, Zakładach Azotowych w Tarnowie, Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, część z nich prowadzi własną działalność gospodarczą. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA W GMINIE ogółem Kobiet Bez Kobiety Z prawem do Absolwenci ogółem y prawa do zasiłku zasiłku Wojnicz STRUKTURA BEZROBOTNYCH wg. wieku, wykształcenia, stażu pracy, czasu pozostawania bez pracy WIEK Ogółem Wojnicz WYKSZTAŁCENIA wyższe Policealne i Średnie Zasadnicze Gimnazj. I Ogółwm średnie zawodowe ogólnokszta łcące zawodowe poniżej Wojnicz STAŻ PRACY w latach Do i Bez Ogółem roku więcej stażu Wojnicz

4 CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY w miesiącach D Pow.24 Ogółem Wojnicz Na mocy porozumienia Urzędu Gminy W Wojniczu i Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, 15 do 20 osób bezrobotnych zostaje zatrudnianych każdego roku w ramach prac interwencyjnych. Corocznie w Urzędzie Gminy lub jednostkach mu podległych, osób ma możliwość odrobienia stażu. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowane są 34 osoby niepełnosprawne bezrobotne, wszystkie w wieku aktywności zawodowej. Na tle gmin powiatu tarnowskiego gmina Wojnicz zajmuje 4 miejsce pod względem liczby mieszkańców. W skład Gminy wchodzi 15 sołectw: Biadoliny Radłowskie, Dębina Łętowska, Dębina Zakrzowska, Grabno, Isep, Łopoń, Łukanowice, Milówka, Olszyny, Rudka Sukmanie, Wielka Wieś, Więckowice, Wojnicz, Zakrzów. Gmina Wojnicz położona jest na granicy pierwszych wzniesień Pogórza Karpackiego i Nizin Sandomierskich. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie Tarnowa (na południowy zachód od miasta). Graniczy z gminami powiatu tarnowskiego: Wierzchosławice, Tarnów, Pleśna, Zakliczyn oraz gminami powiatu brzeskiego: Borzęcin, Dębno 1. Dogodne warunki lokalizacyjne gminy Wojnicz skłoniły samorząd do podjęcia działań zmierzających do przyciągnięcia inwestorów i stworzenia nowych miejsc pracy. Tak właśnie zrodził się pomysł Zielonego Parku Przemysłowego, którego realizację zaplanowano w strategii gminy Wojnicz opracowanej w 1999 roku. Na lokalizację parku przemysłowego przeznaczono teren o łącznej powierzchni 10,78 ha obejmujący przylegające do siebie działki położone w miejscowości Wojnicz i będące własnością Gminy Wojnicz. W strategii rozwoju gminy Wojnicz przyjęto, że prowadzona działalność inwestycyjna na tym terenie nie może być uciążliwa dla środowiska, jak również nałożono obowiązek dla inwestorów wydzielenia wokół terenów przemysłowo-usługowych pasa zieleni izolacyjnej, zaprojektowanej w sposób umożliwiający przejęcie zarówno funkcji ekranu ograniczającego hałas i zanieczyszczenia atmosferycznego jak również harmonijne wpisanie się inwestycji w krajobraz.

5 W zakresie infrastruktury technicznej teren jest dobrze wyposażony. Przez teren wskazanej działki przebiega sieć energetyczna 15 kv, z możliwością budowy stacji trafo. Istnieje podłączenie do sieci telefonicznej. Obecnie jest w trakcie opracowania projekt sieci kanalizacyjnej. W pobliskiej odległości od granic parku istnieją cieki wodne, co pozwala także na opracowanie koncepcji samodzielnego oczyszczania ścieków na terenie parku, ale wspólna inwestycja komunalno - przemysłowa byłaby z wielu względów lepsza. W odległości ok. 350 m istnieje możliwość podłączenia sieci gazowej. W projektowanej obwodnicy zapewniono również wykonanie skrzyżowania i bezpośredniego zjazdu do obsługi Parku Przemysłowego. 2 Istniejący Zielony Park Przemysłowy stanowi zalążek większego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Możliwości terenowe są bardzo duże, praktycznie bez ograniczeń. Z inwestowania kubaturowego będzie wyłączony obszar tzw. kwaśnych łąk, który może stać się kompleksem zieleni, stanowiącej podmiot w całości przedsięwzięcia całego Zielonego Parku Przemysłowego. Na terenie utworzonego Parku Przemysłowego przy ulicy Wolickiej w Wojniczu powstały dwie firmy, które rozpoczęły już działalność: Firma Produkcyjno Handlowa ŁĘGBUD Józefa Gargula zakład ślusarski ( grunt o powierzchni 4,02 ha) Firma SOLID PARKIET Paweł Budyn produkcja parkietów ( grunt o powierzchni 1,50 ha) Obecnie gmina jest na etapie opracowywania dokumentacji pod kanalizację gminy. Prace projektowe są już ukończone. Obejmują teren całej gminy, aczkolwiek realizację podzielono na etapy, które technologicznie muszą być kolejno wykonane. Pierwszym etapem jest projekt kanalizacji Wojnicza wraz z oczyszczalnią. Pozyskano teren pod budowę oczyszczalni, uzgodniono przebieg kanalizacji. W roku 2002 rozpoczęły się prace związane z oczyszczalnią. Na terenie gminy Wojnicz działają następujące podmioty gospodarcze: Meat Company Wojnickie Zakłady Mięsne Konstalblech firma wielobranżowa, Łopoń Das Centrum Handlowe, Wojnicz Wojnickie Centrum Medyczne, Wojnicz Compleks Stacje Paliw, Olszyny, Łopoń Łęgbud Firma przemysłowo-handlowa Kosd żwirownia, Dębina Łętowska Szek żwirownia, Dębina Zakrzowska Solid Parkiet, Wojnicz

6 Florpak spoółka z o.o, Wojnicz Firma Handlowo-Usługowa Podraza, Wojnicz Budomat Henryk Matras, Wojnicz zatrudniające łącznie ok osób Gospodarstwa agroturystyczne założyli i prowadzą: Gołąb Mirosława - Wielka Wieś 49; Martyka Janin - Olszyny 177; Ludwa Janina -Więckowice 80; Święch Alicja - Milówka 138; Gołąb Irena -Sukmanie 4 Wszystkie wyżej wymienione osoby posiadają domy jednorodzinne, z pełnym węzłem sanitarnym, własną kuchnią oraz działki rekreacyjne do dyspozycji wczasowiczów. O jakości życia mieszkańców świadczy dostęp do infrastruktury technicznej. Na terenie gminy Wojnicz z gazu sieciowego korzysta 79% gospodarstw domowych, 49% gospodarstw jest podłączonych do sieci wodociągowej rozdzielczej. W gminie są dwie placówki pocztowe: w Wojniczu i Olszynach. Na terenie gminy jest 2300 abonentów sieci telefonicznej. Łączna długość dróg utwardzonych wynosi 67 km. OŚWIATA W GMINIE W 1994 roku szkoły zostały przekazane pod zarządzanie i finansowanie Samorządowi Gminy. Stan oraz baza materialna oświaty była w bardzo złej sytuacji, co wymagało i nadal wymaga corocznego finansowania z budżetu celem uzyskania wysokiego standardu obiektów oświatowych. Powyższe uwarunkowania spowodowały, że w budżecie zostały przekazywane kwoty na budowę, rozbudowę i modernizację istniejących obiektów. Na bieżąco dostosowuje się wszystkie budynki szkolne do reformy oświaty. Łącznie do szkół i przedszkoli na terenie gminy uczęszcza 2751 dzieci. Tabela przedstawia typy szkół i liczbę uczniów. Szkoły Podstawowe Liczba uczniów Wojnicz 570 Łopoń 79 Milówka 40 Zespoły Szkół Podstawowych i Gimnazjum Biadoliny Radłowskie 211 Grabno 201 Olszyny 228

7 Wielka Wieś 163 Gimnazjum Wojnicz 396 Przedszkola Nr 1 w Wojniczu 30 Nr 2 w Wojniczu 30 Nr 3 w Wojniczu 27 Biadoliny Radłowskie 54 Grabno 33 Łopoń 34 Wielka Wieś 43 Zespół Szkół Ekonomicznych i Gospodarki Żywnościowej 612 OPIEKA ZDROWOTNA O zdrowie mieszkańców na terenie gminy dbają: Wojnickie Centrum Medyczne, Niepubliczny Ośrodek Zdrowia w Olszynach, CenterMed oddział w Wojniczu, CenterMed oddział w Biadolinach Radłowskich Najlepiej wyposażoną placówką medyczną jest niewątpliwie Centermed. Nowy przestronny budynek mieści sześć gabinetów: stomatologiczny, ginekologiczny, pediatryczny, laryngologiczny, okulistyczny, ogólno-lekarski. Centrum pełni dyżury całodobowe. Można w nim wykonać badania analityczne i niektóre specjalistyczne, zakontraktowane przez Kasę Chorych. Na terenie gminy nie ma placówek świadczących profesjonalną pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu. Koniecznym byłoby utworzenie Poradni dla osób uzależnionych i współuzależnionych działającej w strukturach istniejących placówek medycznych. Na terenie Wojnicza funkcjonują trzy apteki: - Apteka Prywatna mgr farmacji Halina Kurkiewicz, ul. Rynek 10 - Apteka Prywatna mgr farmacji Zofia Kurek ul. Rynek 32 - Apteka Prywatna przy Wojnickim Centrum Medycznym ul. Rolnicza 10

8 PLACÓWKI KULTURALNO - OPIEKUŃCZE Na terenie gminy znajdują się następujące ośrodki sportu i rekracji: stadiony sportowe: w Wojniczu, Biadolinach Radłowskich, Grabnie, Wielkiej Wsi, ścieżka rowerowa w terenie górzysto-leśnym, na trasie Łopoń Rudka Grabno Milówka Sukmanie, długość około 15 km. Placówki kulturalno-oświatowo-wychowawcze na terenie gminy to: kino Wawel, Gminny Ośrodek Kultury w Wojniczu, Ośrodek Wsparcia Dziennego, który został powołany 2002 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy Ośrodek ma za zadanie: wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, zapewnić pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, współpracować ze szkołą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Policją w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych. Do Ośrodka trafia dziecko na wniosek rodziców lub swój wniosek złożony za zgodą rodziców. Dzieci uczęszczające do Ośrodka, w zależności od potrzeb korzystają ze wszystkich lub wybranych zajęć. Uczestnicy Ośrodka mają prawo do: życzliwego i podmiotowego traktowania, poszanowania ich godności osobistej, właściwie zorganizowanej opieki, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie krzywdzą one innych, zapewnienie warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, korzystania z urządzeń i sprzętu znajdującego się w Ośrodku za zgodą i pod opieką wychowawcy. Uczestnicy Ośrodka mają obowiązek: współpracować z wychowawcami w zakresie wychowania i terapii, przestrzegać zasad kultury współżycia w Ośrodku, pomagać słabszym i potrzebującym, dbać o bezpieczeństwo swoje i innych, ponosić odpowiedzialność za własne postępowanie. Ośrodek organizuje: zajęcia świetlicowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia wspomagające rozwój, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, imprezy środowiskowe, poradnictwo i zajęcia dla rodziców, wycieczki, wyjścia do kina, teatru.

9 Przy Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie oraz Gminny Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, w którym pełnią dyżury : doradca prawny udzielający mieszkańcom gminy porad w zakresie: prawa pracy, rent i emerytur, prawa rodzinnego i majątkowego ; psycholog służący poradami psychologicznymi dzieciom i rodzicom; pracownik socjalny przeprowadzający rozmowy motywujące do podjęcia leczenia z osobami z problemem alkoholowym. DANE STATYSTYCZNE INSTYTUCJI, które w swej działalności stykają się z problemami alkoholowymi obrazują występowanie na terenie gminy Wojnicz zjawisk niepożądanych społecznie: Z raportów Policji (dane za 2002 rok): ilość osób kierujących pojazdami po spożyciu alkoholu ilość wypadków spowodowanych przez osoby po spożyciu alkoholu - 15 ilość interwencji domowych związanych z nadużywaniem alkoholu Ilość nieletnich zatrzymanych pod wpływem alkoholu 19 Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia 104 Ilość interwencji w punktach sprzedaży napojów alkoholowych 216 ( w 140 przypadkach mandat za spożywanie alkoholu w miejscach publicznych ) Nielegalna produkcja i sprzedaż alkoholu 9 Ilość ujawnionych nietrzeźwych nieletnich 19 Ilość zakłóceń porządku publicznego z udziałem nieletnich 16 Bójki i pobicia z udziałem nieletnich 3 Ilość kradzieży rozbójniczych 10 Ilość grup przestępczych 2 LICZBA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH do 4% zawartości alkoholu oraz piwo 45 punktów, powyżej 4,5% - do 18% zawartości alkoholu 11 punktów powyżej 18% zawartości alkoholu 9 Łącznie 65 punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

10 Brak pracy zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych ma duży wpływ na szerzenie się alkoholizmu oraz innych patologii. Wszystko to sprawia, że gmina musi dołożyć wszelkich starań aby skutecznie zapobiegać patologiom. Jest to możliwe poprzez rozwijanie zainteresowań, propagowania zdrowego stylu życia społeczności lokalnej poprzez sport, organizację imprez, konkursów, programów profilaktycznych. Aby dotrzeć do jak największego grona osób wymagana jest współpraca szeregu instytucji działających na rzecz trzeźwości Wobec zagrożeń należy przede wszystkim: dążyć do zmniejszenia rozmiarów zjawisk uzależnienia od alkoholu, nikotyny, narkotyków, przemocy, stworzyć warunki mające na celu przeciwdziałanie patologiom, rozwijać i rozbudzać zainteresowania, wskazywać sposoby i miejsca na przyjemne i pożyteczne spędzanie wolnego czasu Na terenie gminy działają : Świetlica Środowiskowa w Biadolinach Rałowskich; Świetlica Wychowawczo-Profilaktyczna w Grabnie oraz świetlice wiejskie w miejscowościach: Zakrzów, Dębina Zakrzowska, Sukmanie, Łukanowice. Pomieszczenia świetlicowe są wyposażone w stoły pingpongowe, gry planszowe, piłki, sprzęt RTV. Istniej stała potrzeba uzupełniania wyposażenia w miarę posiadanych środków finansowych. Na świetlice uczęszczają dzieci z rodzin wielodzietnych, dysfukcyjnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Koniecznym byłoby zatrudnienie w tych placówkach osób z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Zadaniem Poradni jest zapewnienie szkołom i innym placówkom oświatowo-wychowawczym oraz rodzicom pomocy specjalistycznej we właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego i wyboru zawodu. Poradnia zatrudnia pracowników pedagogicznych psychologów, pedagogów, logopedów. Podstawowym zadaniem poradni jest prowadzenie działalności w zakresie: poradnictwa wychowawczego, poradnictwa zawodowego. W zakresie poradnictwa wychowawczego działalność poradni polega na udzielaniu szkołom oraz rodzicom specjalistycznej pomocy w: określeniu warunków optymalnego rozwoju każdej jednostki, adaptacji szkolnej poszczególnych uczniów, przezwyciężaniu trudności wychowawczych,

11 wczesnym wykrywaniu defektów(upośledzeń) oraz wyodrębnieniu i kierowaniu części dzieci do odpowiednich szkół i zakładów specjalnych. W tym zakresie zadania poradni obejmują w szczególności: profilaktykę wychowawczą ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, wykrywanie przyczyn trudności dzieci i młodzieży w realizacji obowiązków szkolnych i wymagań środowiska społecznego, określanie warunków i metod aktywizowania dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej w kierunku rozwoju jej optymalnych możliwości, określenie metod postępowania z uczniami nie kwalifikującymi się do szkół lub zakładów specjalnych, napotykają na szczególne trudności w realizacji programu szkoły podstawowej, ustalenie sposobów postępowania z dziećmi dotkniętymi różnego rodzaju deficytami, upośledzeniami, prowadzenie indywidualnych badań diagnostycznych dzieci i młodzieży nie mogącym sprostać wymaganiom szkoły. W zakresie poradnictwa zawodowego poradnia zapewnia pomoc specjalistyczną szkołom i innym instytucjom w prowadzeniu: orientacji szkolnej polegającej na przygotowaniu młodzieży do wyboru właściwego kierunku dalszego kształcenia z uwzględnieniem jej predyspozycji psychofizycznych, zainteresowań, zamiłowań oraz potrzeb społeczno-gospodarczych, orientacji zawodowej polegającej na przygotowaniu młodzieży do dokonywania właściwego wyboru zawodu z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych, dążeń zawodowych, potrzeb społeczno gospodarczych. Zapewnienie dzieciom nauczania indywidualnego pozbawia je kontaktu ze środowiskiem i grupą rówieśniczą. Nowy budynek Szkoły Podstawowej w Wojniczu spełnia wymogi techniczne i komunikacyjne ułatwiające dostęp do obiektu dla dzieci niepełnosprawnych ( podjazd dla wózków inwalidzkich). Lokalizacja budynku w Wojniczu stwarza najdogodniejsze warunki dojazdu dzieci z terenu gminy. Przeszkodą jest brak środka transportu zakwalifikowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Na terenie gminy działają następujące stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Ziemii Wojnickiej, Wojnickie Stowarzyszenie Sewewryniacy, Związek Sybiraków, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Caritas oddział Parafialny w Wojniczu, Akcja Katolicka oddział w Wojniczu, Biadolinach Radłowskich, Wielkiej Wsi, Grabnie i Olszynach.

12 ZADANIA GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ Jednostką samorządu terytorialnego jest Gmina, która z mocy prawa przekazała obowiązki wynikające z Ustawy o Pomocy Społecznej Ośrodkom Pomocy Społecznej. 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu jest jednostka budżetową i podlega Radzie Gminy w Wojniczu. W Ośrodku zatrudnionych jest pięć osób: czterech dyplomowanych pracowników socjalnych oraz kierownik. Gmina Wojnicz liczy 13,033 mieszkańców. W skład gminy wchodzi 15 sołectw. Gmina realizuje zadania własne i zlecone. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej należy: prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania wynikające z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy. Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o obowiązkowym realizowanych przez gminy, należą: udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne, w szczególności osób bezdomnych, udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, praca socjalna, sprawienie pogrzebu. Zadania zlecone gminie obejmują: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej, przysługujących dodatków do świadczeń, przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających w/w świadczenia, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie ochrony zdrowia psychicznego, organizowanie i prowadzenie środowiskowych

13 domów pomocy, utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników, przyznawanie i wypłacanie okresowych zasiłków macierzyńskich. Na realizację zadań zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał w roku: ,578zł ,989zł ,483zł Natomiast na realizację zadań własnych otrzymał w roku : ,598zł ,308 zł ,687zł Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia z powodu opuszczenia zakładu karnego, klęski żywiołowej lub ekologicznej Liczba rodzin, które z w/w powodów starały się o otrzymanie pomocy w GOPS, w latach 2000,2001, Powód trudnej sytuacji życiowej ubóstwo sieroctwo bezdomność potrzeba ochrony macierzyństwa bezrobocie niepełnosprawność długotrwała choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych alkoholizm narkomania 1 1 1

14 trudności w przystosowaniu po opuszczeniu zakładu karnego klęski żywiołowej lub ekologicznej Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi: na osobę samotnie gospodarującą 461,00zł na pierwszą osobę w rodzinie 418,00zł na drugą osobę i osoby poniżej 15 roku życia 294,00zł na osoby poniżej 15 roku życia 210,00zł Spełnienie kryterium dochodowego oraz wystąpienie, co najmniej jednej z wyżej wymienionych powodów, uprawnia osobę lub rodzinę o ubieganie o pomoc finansową. Liczba przyznanych zasiłków w zależności od rodzaju Rodzaj zasiłku Zasiłek stały Zasiłek stały wyrównawczy Zasiłek okresowy gwarantowany Zasiłek okresowy Renta socjalna Zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa Do zadań własnych gminy należy między innymi zapewnienie schronienia osobom pozbawionym mieszkań oraz świadczenie usług opiekuńczych dla osób, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W/w zadania nie są w gminie Wojnicz realizowane. Gmina nie posiada mieszkań socjalnych. Władze lokalne mają wpływ na codzienne życie osób niepełnosprawnych. Decyzje tychże władz mogą dotyczyć np. spraw mieszkaniowych, edukacji, opieki, likwidacji barier

15 architektonicznych. Konieczne jest więc, by władze lokalne włączyły kwestie dotyczące niepełnosprawności w zakres swych działań decyzyjnych. Głównym zadaniem na szczeblu gminy będzie utworzenie planu polityki społecznej. Politykę społeczną należy uznać za szczególny rodzaj polityki, ponieważ, skierowana w sposób naturalny na dobro rodziny, powinna być wolna od poglądów politycznych. Według powszechnie przyjętej definicji polityka rodzinna to całokształt norm prawnych, działań i środków uruchamianych przez państwo i samorządy w celu stworzenia odpowiednich warunków życia dla rodziny ; jej powstania, prawidłowego funkcjonowania i spełniania przez nią wszystkich ważnych społecznie ról. U podłoża tak zdefiniowanej polityki rodzinnej leżą następujące założenia: rodzina jest podstawową i najważniejszą komórką społeczną, rodzina powinna być wspierana przez państwo i samorządy, polityka rodzinna oznacza wielość polityk, a nie pojedynczy akt prawny. Państwo i samorządy winny realizować politykę prorodzinną przy pomocy: środków prawnych, świadczeń pieniężnych, świadczeń w naturze, świadczeń w formie usług Normy prawne regulują stosunki rodzinne oraz relacje z państwem, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami. Wyznaczają również zasady i warunki korzystania ze świadczeń rodzinnych, określając w ten sposób uprawnionych do świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usług. Świadczenia pieniężne w postaci różnych zasiłków i zapomóg mogą być kierowane do poszczególnych rodzin obligatoryjnie, albo uznaniowo poprzez system pomocy społecznej. Świadczenia w naturze obejmują dobra rzeczowe przekazywane rodzinom ( odzież, opał, podręczniki szkolne). Świadczenia w formie usług udzielane są przez różne instytucje. Mają one na celu wspierania rodziny w wypełnianiu jej podstawowych funkcji. Usługi te są realizowane przy pomocy infrastruktury społecznej, (żłobki, przedszkola, świetlice, punkty konsultacyjne służące pomocą w rozwiązywaniu problemów społecznych, szczególnie problemów związanych z uzależnieniem, itp.)

16 W chwili obecnej gmina Wojnicz nie ma jednolitego programu polityki prorodzinnej, dlatego też w latach taki program powinien powstać I DZIAŁANIA WSTĘPNE 1.Przeprowadzenie badań socjologicznych dotyczących rodzin zamieszkujących gminę Wojnicz. Wyniki badań przyniosą istotne informacje o rodzinach i pomogą zobrazować rozmiary pozytywnych zjawisk społecznych oraz patologii. 2.Sporządzenie raportu o stanie rodziny i społeczeństwa gminy zawierającego wnioski, które posłużą w określeniu celów szczegółowych i zadań Gminnego Programu Polityki Prorodzinnej II OPRACOWANIE w/w PROGRAMU, który winien być spójny z programem polityki prorodzinnej państwa i powinien zawierać konkretne kierunki działań obejmujących: * Kształtowanie procesów demograficznych, * Poprawę stanu zdrowia rodziny, * Rozwój oświaty i wychowania młodego pokolenia, Pomoc społeczną: - poprawę kondycji finansowej rodzin i walkę z bezrobociem, - pomoc rodzinom zagrożonym dysfunkcjami, - opiekę nad dzieckiem, - politykę mieszkaniową, - pomoc osobom niepełnosprawnym Ochronę rodzin: - wobec przestępczości, - przed patologiami społecznymi, - -porady prawne bezpłatne dla rodzin najuboższych i będących w trudnej sytuacji życiowej, - pomoc psychologiczną dla dzieci i rodzin Promocję kultury i sportu

17 III REALIZACJA PROGRAMU 1.Monitorowanie realizacji, 2.Sprawozdanie z realizacji dla Rady Gminy IV UWAGI KOŃCOWE 1.Powołanie Stałej Komisji Rady Gminy ds. Rodziny, która powinna być miejsce kreacji i szczególnej troski o realizację polityki prorodzinnej w Gminie 2.Poddanie konfrontacji lokalnych potrzeb z możliwościami finansowymi Gminy oraz uporządkowanie zadań do realizacji według ważności i pilności ich wdrażania.

18 ZADANIE NR1 dotyczące zabezpieczenia finansowego Lp Zadanie Realizatorzy /Partnerzy 1. Wspieranie finansowe mające na celu zapewnienie podstawowych warunków życia rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji bytowej: - zabezpieczenie świadczeń finansowych w celu pomocy osobom bezrobotnym, osobom niepełnosprawnym, starszym, rodzinom niepełnym, wielodzietnym, w celu zapewnienia im stosownej do pory roku odzieży oraz żywności, opału, dofinansowanie do opłat mieszkaniowych (zasiłki celowe, zasiłki z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, na zielone szkoły, kolonie, programy rządowe np. wyprawka szkolna, powódź) - praca socjalna na rzecz uzyskania niezbędnych środków materialnych tj: pomoc w uzyskaniu świadczeń z tytułu alimentów, pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno-rentowych, pomoc w uzyskaniu pomocy materialnej od organizacji pozarządowych, pomoc w uzyskaniu ulg, umorzeń, 2. Ograniczenie negatywnych skutków tych problemów, które nie mogą być usunięte przez samą osobę lub rodzinę, która znalazła się w problematycznej sytuacji: - zabezpieczenie świadczeń finansowych dla osób i rodzin ubogich, bezrobotnych, niepełnosprawnych, rodzin wychowujących Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu, Urząd Gminy w Wojniczu, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Gminny Punkt Konsultacyjny w Wojniczu GOPA. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Urząd Gminy w Wojniczu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Planowany termin realizacji Zadanie o Zadanie o

19 niepełnosprawne dziecko oraz rodzin, którym urodziło się dziecko, opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne (zasiłki macierzyńskie, zasiłki stałe, jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty, zasiłki wypłacone z tytułu rodzin zastępczych oraz na usamodzielnienie wychowanka) - praca socjalna służąca pobudzaniu aktywności rodzin i osób w celu poprawienia własnej sytuacji tj. pomoc w ustaleniu stopnia niepełnosprawności, pomoc w pozyskaniu sprzętu medycznego, ortopedycznego, pomoc w uzyskaniu skierowania na turnusy rehabilitacyjne, pomoc w uzyskaniu świadczeń z PFRON, pomoc w korzystaniu z ulg i uprawnień przysługujących osobie niepełnosprawnej, pomoc w zakresie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej 3. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspakajaniu GOPA, młodzież Zadanie o niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin szkolna, (festyny, zbiórki odzieży, żywności, sprzętu AGD) wolontariusze, Caritas 4. Przeprowadzanie remontów stołówek szkolnych, Urząd Gminy, Zadanie o doposażenie, dostosowanie ich do norm Gminny Zespół bezpieczeństwa Ekonomiczno- Administracyjny Szkół 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr Gminny Ośrodek Zadanie o pomocy społecznej poprzez róznego rodzaju Pomocy Społecznej szkolenia, przygotowanie do pozyskiwania

20 środków ze źródeł zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej na realizację zadań pomocy społecznej ZADANIE Nr II dotyczące działań związanych z profilaktyką Lp Zadania 1. Zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą domową 2. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków; utworzenie Poradni Odwykowej w ramach istniejących placówek medycznych 3. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy Realizatorzy/ Partnerzy Gminna Konisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Punkt Konsultacyjny, Przychodnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień GKRPA, PCPR. PTUiW w Tarnowie, placówki medyczne na terenie gminy GOPS, GKRPA, Urząd Gminy Planowany termin realizacji Zadanie o Zadanie o ; utworzenie Poradni Zadanie o 4. Tworzenie specjalistycznych miejsc dla ofiar przemocy domowej (doposażenie tzw. Niebieskich pokoi), uruchomienie Telefonu Zaufania obsługiwanego przez profesjonalnie przygotowane do pomagania osoby Komenda Policji, Komisariat Policji w Wojniczu, GOPS. GKRPA

21 5. Prowadzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia dla ofiar przemocy 6. Edukacja Publiczna (broszury, czasopisma, poradniki, kasety video) 7. Współdziałanie w tworzeniu świetlic profilaktyczno - wychowawczych, doposażenie w sprzęt, m.in. sportowy 8. Organizowanie wypoczynku zimowego i letniego, wycieczek, półkolonii z programami terapeutycznymi dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, biednych i zagrożonych różnymi dysfunkcjami 9. Popularyzowanie i wspieranie programu międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży szkolnej, promocja wolonatariatu 10 Organizowanie i prowadzenie na terenie szkół i. na terenie innych placówek opiekuńczowychowawczych programów profilaktycznowychowawczych dla dzieci i młodzieży 11 Prowadzenie lokalnych i regionalnych kampanii. edukacyjnych na tematy związane z problematyką uzależnień 12 Dofinansowanie działalności organizacji pozarządowych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających 13 Tworzenie lokalnych koalicji trzeźwościowych grupujących profesjonalistów, osoby wpływowe, zainteresowane problematyką polityki wobec alkoholu, a także trzeźwych alkoholików, członków ich rodzin GKRPA, GOPS PARPA, ROPS, GKRPA GOPS, Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury GOPS, Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia Samorządy szkolne, GOPS, Stowarzyszenia Zadania o Zadanie o Okres wakacji i ferii ROPS, GKRPA, Zadanie o PARPA Młodzież szkolna, Zadanie o GKRPA, ROPS, PARPA GOPS, GKRPA, Zadanie o Organizacje Pozarządowe GOPS, GKRPA, organizaje pozarządowe, społeczność lokalna, rady sołeckie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2001 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2001 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 107 859 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2003 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2003 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 111 578 Służby wojewody realizujące zadania

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 1999 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 1999 Wyszczególnienie ogółem Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 40 999 Służby wojewody realizujące zadania z

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku U C H W A Ł A Nr VI/32/07 Rada Gminy w Bogorii z dnia 02 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaźmierzu za rok 2016 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Gminy w Laszkach z dnia 29 czerwca 2009r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LASZKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Laszkach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE. z dnia 10 marca 2015 r. UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY ZĘBOWICE z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 4¹ ust. 1, 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE

UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE UCHWAŁA NR IV.12.2015 RADY GMINY KOMPRACHCICE z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE. z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIV/ 143 /12 RADY GMINY W OZORKOWIE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie

UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA. z dnia 29 lutego 2012 r. w Kościerzynie UCHWAŁA NR XXV/182/12 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały Projekt z dn.1 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 83/2014 Wójta Gminy Nowy Duninów z dnia 01 grudnia 2014 r. Uchwała nr... Rady Gminy w Nowym Duninowie z dnia... w sprawie: przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r.

UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia r. UCHWAŁA Nr 87/XV/2012 Rady Gminy Świercze Z dnia 22.03.2012r. W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Świercze na lata 2012 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie : uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym został przyjęty na podstawie Uchwały Nr XV/110/2000 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 października 2000 r. oraz Uchwały Nr XXIII/167/2002

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101

w województwie MAZOWIECKIM Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych w gminach (stan na 31.12.2004 r.) (ogółem) 19101 Wstępne podsumowanie ankiety PARPA G-1 dotyczącej sprawozdania z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2004 roku I. Rynek napojów alkoholowych.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 2 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 września 2016 r. Poz. 1845 UCHWAŁA NR XIX/126/2016 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 2 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015. Wstęp Załącznik do uchwały Nr./2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY WĄSEWO NA ROK 2015 Wstęp 1. Podstawę opracowania Gminnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/22/2015 RADY GMINY RZĄŚNIA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia na rok 2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR V/24/15 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015" Na podstawie art. 4 1 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Załącznik do uchwały nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE MYSZYNIEC NA 2011 rok Niniejszy program

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXII/218/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 18 lutego 2013 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2013 Styczeń 2013 r. I. WSTĘP. Rada Gminy Lipno

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXIII/199/ 2008 z dnia 11 grudnia 2008r Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bestwina na 2009r. ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK

PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK PROJEKT GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RESZLU 2016 ROK Rok 2016 będzie kolejnym rokiem realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r.

UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 8 listopada 2010r. UCHWAŁA Nr XXXI/261/10 Rady Gminy Bobrowice z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Bobrowice na rok 2011 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk na lata 2010 2015 UCHWAŁA NR XLIII/39/2010 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 28 października 2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jedlińsk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 29 listopada 2016 r. Projekt z dnia 21 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY

UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY UCHWAŁY NR.. RADY GMINY SEJNY Projekt z dnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/20/14 RADY GMINY WIDAWA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku

UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku UCHWAŁA Nr IV/12/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Na podstawie: art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO. z dnia 23 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/68/15 RADY GMINY GŁOWNO z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni. z dnia 4 grudnia 2013 roku Uchwała Nr 233/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY. z dnia 9 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/178/16 RADY GMINY DYWITY z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r.

Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. Uchwała Nr V/33/15 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW. z dnia 16 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY KRASNYSTAW z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/109/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy,

b) realizacja specjalistycznych programów terapeutycznych dla ofiar przemocy i sprawców przemocy, Załącznik do Uchwały Nr VI/sXXXIX225/13 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 września 2013 roku PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZU MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/146/12 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 30 listopada 2012 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE RADGOSZCZ NA ROK 2013 WSTĘP Kluczową

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr XIV/82/15 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 28 grudnia 2015r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2016 ROK Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku

U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku U C H W A Ł A nr XLI/239/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr III/13/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rady Gminy Zarszyn GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE ZARSZYN NA ROK 2015 I. WPROWADZENIE Zgodnie

Bardziej szczegółowo

S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Załącznik do Uchwały Nr XII/100/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 6 lutego 2012 r. S t a t u t Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku

Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku Uchwała Nr 175 / XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

Bardziej szczegółowo