I E G ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I E G ISSN 1425 6584. www.doipip.wroc.pl"

Transkrypt

1 W CIENIU CZEPKA N IEZALEŻNY E MIESIĘCZNIK I I PIELĘGNIAREK I E I POŁOŻNYCH O OKRĘGU WROCŁAWSKIEGO W O I LEGNICKIEGO I E G ISSN NUMER 12 (206) GRUDZIEŃ WROCŁAW LEGNICA

2 W NUMERZE... str. INFORMACJE DORPIP WIZYTA W ZŁOTORYI...2 dlaczego składka?...4 Informacje z NRPiP PREWENCJA Prawa dziecka...7 Informator dla dzieci i rodziców TROCHĘ STATYSTYKI PIELĘGNIARSTWO Jesień życia Gruźlica PROBLEMY PRAWNE Opinia w sprawie zatrudnienia Opinia w sprawie pielęgniarek w DPS Informacja o zarobkach Zatrudnianie położnych w DPS PAMIĘĆ I SERCE OGŁOSZENIA PAMIĘĆ I SERCE Przyjmujemy odpłatnie drobne ogłoszenia. Cena za jedną linijkę tekstu w układzie 3 ko lum no wym: dla członków samorządu = 5 zł; dla pozostałych osób = 7 zł OŚWIADCZENIE DOIPiP nie pośredniczy w rekrutacji pielęgniarek i położnych do pracy w kraju i zagranicą Zajrzyj na stronę internetową naszej Izby i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych!!! W CIENIU CZEPKA niezależny miesięcznik pielęgniarek i po łoż nych okręgu wrocławskiego i le gnic kie go. (www.doipip.wroc.pl) Wydawca: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po łoż nych we Wrocławiu. Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska Leokadia Jędrzejewska Anna Szafran Dorota Pietrzak Mariola Górny Włodziwoj Sawicki Władysława Głowacz Grażyna Majewska - Kaźmierczak Beata Łabowicz Redakcja, redakcja techniczna, skład, korekta, grafika i przygotowanie do druku Włodziwoj Sa wic ki Konsultacja polonistyczna mgr Katarzyna Sawicka Materiałów nieza mó wio nych re dak cja nie zwraca, w tek stach pu bli ko wa nych za strze ga so bie prawo skrótów, zmian tytułów oraz poprawek sty li stycz no ję zy ko wych. Artykuły, listy, uwagi i inną ko re spon den cję prosimy nadsyłać na adres re dak cji: Dolnośląska Okrę go wa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wro cła wiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wro cław, fax e mail: REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ OGŁOSZEŃ I REKLAM I TEK STÓW SPONSOROWANYCH DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY W KRAJU I ZA GRA NI CĄ UWAGA: Nie przyjmujemy do pu bli ka cji tekstów przekazywanych telefonicznie! Nasza okładka: fot. K i W Sawiccy Numer za mknię to r. Do druku przygotowano r. Nakład 3500 egz. Pismo nie od płat nie roz pro wa dza ne wśród człon ków Sa mo rzą du Pielęgniarek i Po łoż nych. Druk ABIS Wszystkie artykuły (i nie tylko) na str. Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, e mail: tel , , tel/fax Konto Izby: (NOWE) Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych NOWY NUMER KONTA BANKOWEGO, na który należy przekazywać składki członkowskie: Bank PEKAO S.A. O/Wrocław Biuro DOIPiP w Lubinie N I E C Z Y N N E!!! Biuletyn indywidualnie można pobierać w Szpitalu Miejskim u Naczelnej Pielęgniarki GODZINY PRACY BIURA Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych SEKRETARIAT I KSIĘGOWOŚĆ poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do a w piątek do BIURO EWIDENCJI (wydaje, wymienia pra wo wykonywania zawodu) poniedziałek nieczynne dla petentów wtorek środa czwartek piątek KASA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek... NIECZYNNA BIBLIOTEKA wtorki... od 14 do 17 piątki... od 9 do 14 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Informacja w Biurze Izby PRZEWODNICZĄCY OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Informacja w Biurze Izby DYŻURY RADCY PRAWNEGO poniedziałki 14 16; środa (mgr E. Stasiak); KASA POŻYCZKOWA PRZY DOIPIP Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 Nr: Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej można uzyskać w czasie dyżuru w środy od do telefonicznie lub osobiście KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ I NIE UDZIELA INFORMACJI

3 Drogie Koleżanki i Koledzy! Mija 2008 rok nadchodzą święta. Chcąc podsumować ten pierwszy rok V kadencji w imieniu Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych dziękuję wszystkim pielęgniarkom i położnym za ciężką pracę jaką wykonywały w służbie pacjenta i za godne reprezentowanie naszych profesji. Tym bardziej, że przy takich okazjach jak święta budzą się w Nas wątpliwości, dotyczące sensu walki, starań, udawadniania itp. Ale Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, czas wzajemnego przebaczania, darowania wzajemnych uraz, umacniania więzi i siły do dalszych działań, siadania przy wspólnym stole i dzielenia się opłatkiem. Życzę Wam więc spokoju i domowego ciepła, którego choć odrobina z pewnością przetrwa na poświąteczne, noworoczne miesiące. To ciepło będzie Nam niezbędne do dalszej trudnej dla Nas pracy w walce o należne nam miejsce, a zapowiada się, że będzie to, nie mniej trudny dla Nas rok rok przemian i kolejnych transformacji Mimo to życzę Wam rozmachu w marzeniach i odwagi w ich spełnianiu, a przede wszystkim zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. mgr Urszula Olechowska Przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. W dzień Bożego Narodzenia W dzień Bożego narodzenia radość wszelkiego stworzenia, ptaszki w górę podlatują, Jezusowi przyśpiewują, przyśpiewują. Słowik zaczyna dyszkantem, szczygieł mu dobiera altem, szpak tenorem krzyknie czasem, a gołąbek gruchnie basem, gruchnie basem. Wróbel, ptaszek nieboraczek zziąbwszy, śpiewał jak żaczek, Dziw, dziw, dziw, dziw, dziw nad dziwy, narodził się Bóg prawdziwy, Bóg prawdziwy. A mazurek z swoim synem tak świergocze za kominem, cierp, cierp, cierp, cierp, miły Panie, póki ten mróz nie ustanie, nie ustanie. I żurawie w swoje nosy, wykrzykują pod niebiosy, czajka w górę podlatuje, chwałę Bogu wyśpiewuje, wyśpiewuje. Sroka wlazłszy na jedlinę odarła sobie łysinę i choć gołe świeci czoło, gwarzy jednak dość wesoło, dość wesoło. Kur na grzędzie krzyczy wszędzie: Wstańcie ludzie, bo dzień będzie! Do Betlejem pospieszajcie, Boga w ciele powitajcie, powitajcie.

4 Informacje Informacje Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych PRZEWODNICZĄCA URSZULA OLECHOWSKA I SEKRETARZ ANNA SZAFRAN Z WIZYTĄ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZŁOTORYI Dnia 23 października Przewodnicząca i Sekretarz odwiedziły Szpital im. Andrzeja Wolańczyka w Złotoryi. Szpital świadczy usługi zdrowotne głównie dla mieszkańców powiatu złotoryjskiego w skład którego wchodzą następujące miasta i gminy: miasto Złotoryja, miasto Wojcieszów, miasto i gmina Świerzawa, gmina Pielgrzymka, gmina Zagrodno, gmina Złotoryja. Misją Szpitala jest: świadczenie usług diagnostyczno-leczniczych, rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych wszystkim potrzebującym w oparciu o nowoczesną wiedzę, doświadczenie i stale pogłębiane umiejętności, pamiętając zawsze, że leczymy chorego CZŁOWIEKA, a nie chorobę. Zespół Opieki zdrowotnej w Złotoryi w 2007 r wprowadził i stosuje system zarządzania jakością i posiada Certyfikat PN- -EN- ISO 9001:2001 W skład Szpitala wchodzą następujące oddziały: Dziecięcy, Internistyczny, Chirurgiczny, Neurologiczny, Otolaryngologiczny, Położniczo-ginekologiczny, Neonatologiczny, Dla przewlekle chorych, Rehabilitacyjny Oraz dział anestezjologiczny i blok operacyjny Ponadto w ZOZ funkcjonują poradnie: Chirurgiczno-urazowa, Laryngologiczna Okulistyczna, Dermatologiczna, Neurologiczna, Diabetologiczna, Endokrynologiczna, Kardiologiczna, Poradnia K Gastroskopowa W Zespole Opieki Zdrowotnej w Złotoryi zatrudnionych jest 125 pielęgniarek i 18 położnych. Spośród nich 5 pielęgniarek posiada wyższe wykształcenie medyczne 2 W CIENIU CZEPKA

5 Informacje 12 (206) 2008 magisterskie i 2 pielęgniarki inne wykształcenie medyczne. Ponadto 12 pielęgniarek posiada tytuł specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa: zachowawczego, pediatrycznego, chirurgicznego, opieki długoterminowej, anestezjologii i intensywnej opieki oraz epidemiologii. W trakcie specjalizacji są 4 pielęgniarki i 2 położne, 14 pielęgniarek i 3 położne ukończyły studia licencjackie, a 20 pielęgniarek posiada różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne. W ostatnich dwóch latach aż 60 pielęgniarek i 3 położne ukończyły kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 55 pielęgniarek w zakresie interpretacji i wykonywania EKG oraz 27 pielęgniarek w zakresie szczepień ochronnych. Udział pielęgniarek i położnych z ZOZ w Złotoryi w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych jest imponujący i niewątpliwie wpływa na jakość pracy. Na początku wizyty Przewodnicząca i sekretarz spotkały się z Dyrekcją ZOZ: Panem Bogusławem Radzkim Dyrektorem ZOZ, Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Panią Teresą Dziewiecką oraz Przełożoną Pielęgniarek Panią Haliną Proszowską. Rozmawiano o funkcjonowaniu szpitala, możliwościach finansowych i przyszłych inwestycjach. Zwrócono uwagę na duży udział pielęgniarek i położnych w dokształcaniu zawodowym i o ich dalszym umożliwianiu. Załoga Szpitala w tym pielęgniarki i położne w miarę możliwości otrzymują podwyżki wynagrodzeń. Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych w zależności od posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska kształtują się brutto (wszystkie składniki) od 2572,- zł do 3150,- zł. Na spotkaniu z Przełożoną Pielęgniarek i pielęgniarkami oddziałowymi Przewodnicząca omówiła zadania realizowane przez samorząd zawodowy, poruszyła zagadnienia związane z odpowiedzialnością zawodową dotyczące: postaw zawodowych, kompetencji i umiejętności zawodowych, udziału pielęgniarek i położnych w realizacji praw pacjentów, konieczności sumiennego prowadzenia dokumentacji medycznej, unikaniu błędów zawodowych. Zwróciła również uwagę na niektóre zapisy w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej i ich praktyczne zastosowanie. Z informacji jakie przekazywały pielęgniarki i położne wynika, że są bardzo przywiązane do swojego miejsca pracy, identyfikują się z nim i pomimo niezbyt wysokich zarobków i wielu obowiązków odczuwają satysfakcję z wykonywanego zawodu. W dalszej części wizyty Przewodnicząca i Sekretarz odwiedziły niektóre oddziały szpitalne, gdzie mogły bezpośrednio porozmawiać z pielęgniarkami oraz zapoznać się z ich warunkami pracy. Składamy Wam gratulacje Drogie Pielęgniarki i Położne z ZOZ w Złotoryi za olbrzymi trud wniesiony w podnoszenie kwalifikacji oraz życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z wykonywanych zawodów i odpowiedniego wynagrodzenia. Z wyrazami szacunku Urszula Olechowska 3

6 Informacje DLACZEGO SKŁADKA JEST OBOWIĄZKOWA? Drogie koleżanki i koledzy! W imieniu DOIPiP informuję, iż obowiązek płacenia składek wynika z USTAWY z dnia 19 kwietnia 1991 r. O Samorządzie pielęgniarek i położnych. 1) (Dz.U. z dnia 14 maja 1991 r.) Art. 9. tej ustawy mówi Członkowie samorządu obowiązani są: 1) postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej, 2) sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe, 3) przestrzegać uchwał organów izb, 4) regularnie opłacać składkę członkowską. Z kolei w Art. 59. czytamy Nie opłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. DODATKOWO INFORMUJĘ, ŻE: Wysokość składki członkowskiej jest zgodna z uchwałą 13 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 grudnia 2003 r podjętej na podstawie art.31 pkt 11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U.Nr.41 poz. 178 z późn. zm.) Wysokość składki członkowskiej w roku 2008 wynosi; 1. 1%wynagrodzenia zasadniczego od pielęgniarek i położnych wykonujących zawód 2. 0,5% emerytury, renty lub świadczenia przed emerytalnego od emerytur i rencistów 3. 15,51 zł. od osób prowadzących praktykę indywidualną na własny rachunek lub osób nie wymienionych w pkt 1 2. Składkę członkowską należy uiszczać w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Z płacenia składki nie zwalnia nas brak pośrednictwa zakładu pracy, wtedy zobowiązane jesteśmy uiszczać ją indywidualnie. Opłacając indywidualnie składkę mamy kilka możliwości do wyboru; 1) w kasie izby 2) przelewem internetowym na konto izby 3) przelewem bankowym lub pocztowym Każda z wyżej wymienionych form jest dobra pod warunkiem czytelnego wypełnienia dokumentu przelewu. nazwisko i imię wpłacającego wysokość składki miesiąc za który składka jest uiszczana Podsumowując, opłacanie składek przez pielęgniarki, pielęgniarzy, położne, czy to za pośrednictwem zakładu pracy czy indywidualnie jest z racji przynależenia do Samorządu Pielęgniarek i Położnych obowiązkowe dla każdej z nas z niewielkimi wyjątkami i wynikającym z aktów prawnych wyżej zacytowanych. Dodatkowo przypominam: opłacana terminowo i systematycznie składka jest warunkiem starania się o refundacje kosztów kształcenia, zapomogę losową, wpis do rejestrów indywidualnych, specjalistycznych, grupowych praktyk pielęgniarek i położnych, itp. Z poważaniem Skarbnik DORPiP Mariola Górny KONTO DOLNOŚLĄSKIEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU: Bank PEKAO S.A. O/Wrocław W CIENIU CZEPKA

7 Informacje Tu warto zajrzeć: spis adresów stron internetowych instytucji powiązanych z pielęgniarstwem PORTAL pielęgniarek i położnych FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ - Gazeta Wyborcza Polska pielęgniarka i położna w Wielkiej Brytanii Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej Studenckie Koło PTP przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Polskie Towarzystwo Położnych Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Stomijnych Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Ministerstwo Zdrowia Krajowa Rada Akredytacyjna Szkolnictwa Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala Narodowy Fundusz Zdrowia Oddziały Wojewódzkie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych - Naczelna Izba Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 12 (206) 2008 MINISTERSTWO ZDROWIA RZECZNIK PRASOWY tel.: ; faks: ; INFORMACJA PO SPOTKANIU KIEROWNICTWA MINISTERSTWA ZDROWIA Z PRZEWODNICZĄCYMI OKRĘGOWYCH RAD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Aktualny stan pielęgniarstwa i perspektywy jego rozwoju były tematami rozmów Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych. Spotkanie odbyło się z 19 listopada br. w Ministerstwie Zdrowia. Warszawa, Podczas spotkania, w którym wzięli udział: ze strony Ministerstwa Zdrowia: Ewa Kopacz, minister zdrowia, Marek Twardowski, podsekretarz stanu, Marek Haber, podsekretarz stanu, Jakub Szulc, sekretarz stanu, Jolanta Skolimowska, zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych, ze strony Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych: Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Maria Kaleta, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Hanna Gutowska, Skarbnik Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Tomasz Niewiadomski, Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, ze strony Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych: przewodniczące ponad 30 Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych, Rozmawiano między innymi o sposobach rozwiązywania problemów dotyczących braków wśród kadry pielęgniarskiej i położniczej w placówkach ochrony zdrowia oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych zapisanych w projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, które zdaniem pielęgniarek, powinny polepszyć obecną sytuację Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, opracowanie właściwych rozwiązań zachęci młodych ludzi do podejmowania studiów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz zatrzyma proces odchodzenia od zawodu, co zmniejszy skalę migracji do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. /-/ Jakub Gołąb Zaginęło zaświadczenie o Prawie Wykonywania Zawodu pielęgniarki wystawione na nazwisko Urszula Mrozik wydane przez DOIPiP, nr P w dniu r. 5

8 Informacje ZESPÓŁ DS. RESORTOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA Informacja przesłana z NIPiP do przewodniczących okręgowych rad pielęgniarek i położnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Warszawa, dnia 3 listopada 2008 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że w dniu 22 października 2008 roku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. resortowej służby zdrowia, na którym przyjęto zadania zespołu. W spotkaniu uczestniczyły: Pani Barbara Sońta Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego oraz Pani Halina Strzelecka Pielęgniarka Koordynująca Więziennej Służby Zdrowia. Do zadań Zespołu ds. resortowej służby zdrowia należy: 1) analiza sytuacji zawodowej pielęgniarek, położnych, 2) monitorowanie możliwości awansu i rozwoju zawodowego, 3) planowanie kształcenia ustawicznego, 4) monitorowanie sytuacji w okresie przekształceń, 5) opiniowanie uregulowań prawnych, dotyczących resortowej służby zdrowia, 6) wdrażanie standardów zawodowych, norm zatrudnienia i zarządzania w pielęgniarstwie. Zgodnie z ustaleniami podjętymi w dniu 22 października 2008 r. oraz podjęciem działań w zakresie realizacji pkt 1), zwrócono się do Bogdana Klicha Ministra Obrony Narodowej, Jacka Pomiankiewicza Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Tomasza Siemionuka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań, zmierzających do przekazania informacji pielęgniarkom, położnym zatrudnionych w jednostkach resortowej służby zdrowia o obowiązku zaktualizowania w rejestrach Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych danych zawartych we Wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki I pielęgniarza / położnej. Celem powyższych działań jest pozyskanie przez Zespół ds. resortowej służby zdrowia NRPiP informacji o aktualnym stanie zatrudnienia, wykształcenia, zajmowanych stanowisk pielęgniarek, położnych zatrudnionych w resortowej służbie zdrowia. Jednocześnie uprzejmie proszę o przekazanie ww. pielęgniarkom i położnym informacji, że mogą zgłaszać do Zespołu ds. resortowej służby zdrowia, działającej przy NRPiP problemy, z jakimi spotykają się w codziennej pracy (placówkach resortowej służby zdrowia). Z wyrazami szacunku Wiceprezes (-)Elżbieta Garwacka-Czachor NRPiP/XIII/366/08 Warszawa, 19 listopada 2008 r. Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia PISMO DO MINISTR Z 19 LISTOPA W związku z uchwaleniem przez Sejm RP tzw. pakietu ustaw zdrowotnych, w tym ustawy o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej, która uwzględnia jedynie w części postulaty środowiska pielęgniarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zwraca się o rozpoczęcie prac nad opracowaniem rozwiązań systemowych, określających zasady wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz o włączenie przedstawicieli NRPiP do prac w przedmiotowej kwestii. Rozwiązania systemowe powinny zawierać regulacje prawne zapewniające systematyczny wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w określonych ramach czasowych. Wnioskujemy również o podjęcie działań mających na celu zbudowanie systemu zwiększającego poziom zatrudnienia, poprawiającego warunki pracy, płacy i życia personelu pielęgniarskiego. Projektowany system przeciwdziałałby postępującemu zmniejszaniu się liczby pielęgniarek i umożliwił stworzenie takich warunków, aby pielęgniarki mogły i chciały pracować w Polsce. W ostatnich latach obserwujemy zjawisko tzw. braku zastępowania 6 W CIENIU CZEPKA

9 Dziecko w szpitalu NRPIP A ZDROWIA DA 2008 r. pokoleń, które obrazuje przekazana w załączeniu Analiza struktury wieku zarejestrowanych pielęgniarek i położnych oraz Analiza liczby pielęgniarek i położnych przechodzących na emeryturę oraz pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu. Przedstawiony problem może rodzić negatywne skutki dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, a tym samym dla bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa. Powyższe oczekiwania zgodne są z przepisami Konwencji Nr 149 dotyczącej zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 1977 r. na Konferencji Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy, która została ratyfikowana przez Polskę w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku oraz Zalecenia Nr 157 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącego zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu pielęgniarskiego. W załączeniu: Analiza struktury wieku zarejestrowanych pielęgniarek i położnych Analiza liczby pielęgniarek i położnych przechodzących na emeryturę oraz pielęgniarek i położnych wchodzących do systemu 12 (206) 2008 opracowała: Dorota Milecka współpraca: Wioletta Pręcikowska EROPEJSKA KARTA DZIECKA W SZPITALU Prawo do możliwie najlepszej opieki medycznej jest podstawowym prawem zwłaszcza w odniesieniu do dzieci. Karta została opracowana przez Krajowe Stowarzyszenie na Rzecz Opieki nad Dziećmi w Szpitalu w Wielkiej Brytanii i zaaprobowana przez 13 krajów Europejskich na I Europejskiej Konferencji Stowarzyszeń na rzecz Dzieci w szpitalu w 1988 r. 1. Dzieci powinny przebywać w szpitalu tylko wtedy, gdy leczenie którego wymagają, nie może być prowadzone w domu, ambulatoryjnie lub w oddziale dziennym. 2. Dzieci przebywające w szpitalu powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali razem z nimi rodzice lub stali opiekunowie. 3. Wszystkim rodzicom należy tworzyć możliwość pozostawania w szpitalu razem z dzieckiem, trzeba ich do tego zachęcać i pomagać. Pobyt rodziców w szpitalu nie powinien narażać ich na dodatkowe koszty lub utratę dochodów. Rodzice, by mogli uczestniczyć w opiece nad dzieckiem, powinni być stale informowani o sposobie postępowania w oddziale i zachęcani do aktywnej współpracy. 4. Dzieci i rodzice powinni mieć prawo do uzyskiwania informacji w sposób odpowiedni do ich wieku i możliwości pojmowania. Należy starać się o zapobieganie i łagodzenie stresów fizycznych i emocjonalnych u dzieci w związku z ich pobytem w szpitalu. 5. Dzieci i rodzice mają prawo świadomie uczestniczyć we wszelkich decyzjach dotyczących opieki nad ich zdrowiem. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami leczniczymi i badaniami. 6. Dzieci powinny przebywać w szpitalu z dziećmi o podobnych potrzebach rozwojowych. Nie należy umieszczać dzieci w oddziałach dla dorosłych. Nie powinno być żadnych ograniczeń wiekowych dla osób odwiedzających dzieci przeby- wające w szpitalu. 7. Dzieci powinny mieć pełną możliwość zabawy, odpoczynku i nauki dostosowanej do swego wieku i stanu zdrowia. Powinny przebywać w otoczeniu zaprojektowanym, urządzonym i wyposażonym z myślą o ich potrzebach oraz z personelem potrafiącym zaspokajać ich potrzeby. 8. Dziećmi powinien opiekować się personel, którego przygotowanie i umiejętności zapewniają zaspokajanie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych dzieci i ich rodzin. 9. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia. 10. Dzieci powinny być traktowane z taktem i zrozumieniem, a ich prawo do intymności powinno być zawsze szanowane. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA UNICEF ratyfikowana przez Polskę w 1991 r. Ustawa nr 120, XII 1991 poz. 526 Wybrane artykuły Konwencji: W powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dzieci mają szczególne prawo do troski i pomocy. Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Dziecko powinno być w pełni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana jednostka, wychowana w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności. 7

10 Prawa dziecka Art Państwa strony w granicach swojej jurysdykcji będą respektowały i gwarantowały prawa zawarte w niniejszej Konwencji, wobec każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, religię, poglądy polityczne i inne, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, niepełnosprawność, cenzus urodzenia lub jakikolwiek inny tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego. 2. Państwa strony będą podejmowały właściwe kroki dla zapewniania ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji lub karania, ze względu na pochodzenie, działalność, wyrażone poglądy, lub przekonania religijne rodziców dziecka, opiekunów prawnych lub członków rodziny. Art We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie dziecka. 2. Państwa strony działają na rzecz zapewnienia dziecku w takim stopniu ochrony i opieki, w jakim jest to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne. 3. Państwa strony zapewniają, aby instytucje, służby oraz inne jednostki odpowiedzialne za opiekę lub ochronę dzieci dostosowały się do norm ustanowionych przez kompetentne władze, a w szczególności w dziedzinach bezpieczeństwa, zdrowia jak również dotyczących właściwego doboru kadr tych instytucji oraz odpowiedniego nadzoru. Art Państwa strony będą szanowały odpowiedzialność, prawa i obowiązki rodziców lub tam, gdzie jest to właściwe, członków dalszej rodziny lub środowiska, zgodnie z miejscowymi obyczajami opiekunów prawnych lub innych osób prawnie odpowiedzialnych za dziecko, w celu zapewnienia im właściwego kierowania w sposób odpowiadający rozwijającym się zdolnościom dziecka, w korzystaniu przez nie z praw przyznanych w niniejszej Konwencji. Art Państwa strony podejmują działania, mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, a w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. Art Państwa strony zapewnią aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każdy z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzje odnośnie miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka. 2. Państwa strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem z rodziców, z wyjątkiem przypadków gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka. Art Państwa strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka. Art Dziecko będzie miało prawo do swobodnej wypowiedzi; prawo to ma zawierać swobodę poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji oraz idei wszelkiego rodzaju, bez względu na granice, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w formie artystycznej lub z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu według wyboru dziecka. Art Państwa strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców do swobody myśli, sumienia i wyznania. 2. Państwa strony będą respektowały prawa i obowiązki rodziców oraz tam, gdzie jest to stosowane, opiekunów prawnych odnośnie ukierunkowania dziecka w wykonywaniu jego prawa w sposób zgodny z rozwijającymi się zdolnościami dziecka. Art Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego, czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację. 2. Dziecko ma prawo do ochrony prawnej przeciwko tego rodzaju ingerencji lub zamachom. Art Państwa strony uznają ważną rolę, spełnianą przez środki masowego przekazu i zapewnią, aby dziecko miało dostęp do informacji oraz materiałów, pochodzących z różnych źródeł krajowych i międzynarodowych, a szczególnie do tych, które mają na uwadze jego dobro w wymiarze społecznym, duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne. Art Państwa strony podejmą wszelkie możliwe dla pełnego uznania zasady, że oboje rodzice ponoszą odpowiedzialność za wychowanie i rozwój dziecka. Jak najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka ma być przedmiotem ich największej troski. Art Państwa strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub nadużyć, zaniedbania bądź niedbałego traktowania lub wyzysku, a tym wykorzystywania w celach seksualnych dzieci pozostających pod opieką rodziców lub innej osoby sprawującej opiekę 8 W CIENIU CZEPKA

11 Prawa dziecka nad dzieckiem. 2. Tego rodzaju środki ochronne powinny zawierać, tam gdzie jest to właściwe, skuteczne przedsięwzięcia w celu stworzenia programów socjalnych, dla realizacji pomocy dziecku oraz osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem, jak również inne formy działań prewencyjnych dla ustalenia, informowania, wszczynania i prowadzenia śledztwa, postępowania, notowania wymienionych wyżej przypadków niewłaściwego traktowania dzieci oraz tam, gdzie jest to właściwe ingerencji sądu. Art Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub w przypadku, gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. Art Dziecko pozbawione czasowo lub na stałe swego środowiska rodzinnego lub w przypadku, gdy ze względu na swoje dobro nie może pozostawać w tym środowisku, będzie miało prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony państwa. 9 Art Państwa strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie niepełnosprawne powinno mieć zapewnione pełnię normalnego życia w warunkach zapewniających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo dziecka w życiu społeczeństwa. 2. Państwa strony uznają prawo dziecka niepełnosprawnego do szczególnej troski i będą sprzyjały oraz zapewniały, stosownie do dostępnych środków, rozszerzanie pomocy udzielanej uprawnionym do niej dzieciom oraz osobom odpowiedzialnym za opiekę nad nimi. Pomoc taka będzie udzielana na wniosek tych osób i będzie stosowana do warunków dziecka oraz sytuacji rodziców lub innych osób, które się nim opiekują. Art Państwa strony uznają prawo dziecka do jak najwyższego poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. Państwa strony będą dążyły, aby żadne dziecko nie 12 (206) 2008 było pozbawione swojego prawa dostępu do tego rodzaju opieki zdrowotnej. 2. Państwa strony będą dążyły do pełnej realizacji tego prawa, a w szczególności podejmą niezbędne kroki w celu: a) zmniejszenia śmiertelności wśród noworodków i dzieci; b) zapewnienia udzielania koniecznej pomocy oraz opieki zdrowotnej; c) zwalczania chorób i niedożywienia; d) zapewnienia matkom właściwej opieki zdrowotnej w okresie przed i po urodzeniu dziecka; e) zapewnienia, aby wszystkie grupy społeczne, a w szczególności rodzice oraz dzieci, były informowane i posiadały dostęp do oświaty, oraz otrzymywały wsparcie w korzystaniu z podstawowej wiedzy w zakresie zdrowia dziecka i karmienia, korzyściach karmienia piersią, higieny i urządzeń sanitarnych, a także zapobiegania wypadkom. 3. Państwa strony będą podejmowały wszelkie właściwe i skuteczne kroki na rzecz zniesienia tradycyjnych praktyk, przynoszących szkodę zdrowiu dziecka. Art Państwa strony uznają prawo dziecka, umieszczonego przez kompetentne władze w zakładzie w celach opieki, ochrony bądź leczenia w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, do okresowego przeglądu traktowania lub leczenia dziecka oraz wszelkich innych okoliczności, odnoszących się do jego umieszczenia. Art Państwa strony uznają prawo każdego dziecka do poziomu życiu, odpowiadającego jego rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, duchowemu, moralnego i społecznego. 2. Rodzice lub inne osoby, odpowiedzialne za dziecko za dziecko, ponoszą główną odpowiedzialność za zabezpieczenie, w ramach ich możliwości, także finansowych warunków życia, niezbędnych dla rozwoju dziecka. Art Państwa strony uznają prawo dziecka do nauki i w celu stopniowego realizowania tego prawa na zasadzie równych szans. Art Państwa strony uznają prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku dziecka oraz do nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym. Art Państwa strony uznają prawo dziecka do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym, przed wykonywaniem pracy, która może być niebezpieczna lub też może kolidować z kształceniem dziecka, bądź być szkodliwa dla zdrowia dziecka lub jego rozwoju fizycznego, umysłowego, duchowego moralnego lub społecznego. Art Państwa strony będą podejmowały wszelkie odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych. Art Państwa strony zobowiązują się do ochrony dzieci przed wszelkimi formami wyzysku seksualnego i nadużyć seksualnych. Art Państwa strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki dla ułatwienia przebiegu rehabilitacji fizycznej i psychicznej oraz reintegracji społecznej dziecka, które padło ofiarą jakiejkolwiek formy zaniedbania, wyzysku lub wykorzystania, torturowania lub jakiejkolwiek innej formy okrutnego, nieludzkiego czy poniżającego traktowania albo karania, bądź konfliktu zbrojnego. Taka rehabilitacja czy reintegracja przebiegać będzie w środowisku, które sprzyja zdrowiu, zapewnieniu własnego szacunku i godności dziecka. Art W celu badania postępów, dokonywanych przez Państwa strony w realizacji zobowiązań przewidzianych w niniejszej Konwencji ustanawia się Komitet Praw Dziecka, który będzie wykonywać wskazane niżej funkcje. DZIECKO WINNO BYĆ MIĘDZY PIERWSZYMI, KTÓRYM UDZIELA SIĘ OCHRONY I OPIEKI Janusz Korczak 9

12 Dziecko w szpitalu opracowała: Dorota Milecka współpraca: Wioletta Pręcikowska INFORMATOR DLA DZIECI I RODZICÓW O POBYCIE W SZPITALU Najważniejsze są dla nas dzieci ich życie i zdrowie. Wszyscy jesteśmy tu dla nich PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO POBYTU W SZPITALU Zachęcamy wszystkich rodziców do przygotowania swojego dziecka do pobytu w szpitalu. Istnieją publikacje książkowe na ten temat, które dostępne są w księgarniach i bibliotekach. Niezbędne jest wcześniejsze poinformowanie dziecka o konieczności leczenia szpitalnego, ponieważ dziecko również ma swoje sprawy, które musi uporządkować, przygotować sobie rzeczy, zabawki. Dziecko, aby czuło się bezpiecznie, musi zaufać rodzicom, że jego pobyt w szpitalu jest konieczny, służą temu proste i prawdziwe wyjaśnienia. Szpital oferuje możliwość wcześniejszego odwiedzenia oddziału w celu poznania personelu i zwyczajów oddziału. Przy okazji takiej wizyty należy uświadomić dzieciom, że istnieje możliwość przebywania opiekuna z dzieckiem (całą dobę, jeżeli jest miejsce na oddziale bądź w hotelu szpitalnym, lub w ciągu dnia, jeżeli brak jest miejsc noclegowych). Termin wcześniejszej wizyty na oddziale należy ustalić z pielęgniarką izby przyjęć oraz pielęgniarką oddziałową oddziału, na którym dziecko będzie przebywało. W sytuacjach szczególnie trudnych, gdzie występują problemy natury psychologicznej, istnieje możliwość kontaktu z psychologiem klinicznym pracownikiem naszego szpitala przy danej klinice. PRZYJĘCIE DO SZPITALA FORMALNOŚCI Przyjęcie do szpitala odbywa się na podstawie skierowania lekarza POZ lub bez skierowania ze wskazań nagłych o czym decyduje lekarz. Odmowę przyjęcia do szpitala lekarz dokumentuje w Księdze Odmów Przyjęć i Porad Ambulatoryjnych oraz wydaje opiekunowi pacjenta pisemną informację dotyczącą przyczyn odmowy. W przypadku kiedy brak miejsc jest przyczyną nie przyjęcia pacjenta do szpitala, termin przyjęcia ustalony zostaje w izbie przyjęć i wpisany do Księgi Oczekujących Na Przyjęcie Do Szpitala. Wraz z pacjentem może zostać przyjęty na oddział opiekun dziecka po wyrażeniu zgody przez lekarza prowadzącego i w zależności od ilości miejsc hotelowych szpitala. Przyjęcie rodzica na oddział odbywa się również w izbie przyjęć. Odpłatność wynosi... za 1 dobę pobytu rodzica. Całość można zapłacić w dniu wypisu ze szpitala. Istnieje również możliwość wykupienia posiłków przez rodziców szczegółowe informacje u pielęgniarki oddziałowej. Rodzice zgłaszający się z dzieckiem do szpitala (do izby przyjęć) powinni zabrać ze sobą: skierowanie do szpitala, dokumentację mającą związek z chorobą dziecka (wyniki badań, poprzednie karty informacyjne), Książeczkę Zdrowia Dziecka/Książeczkę RUM lub inny dokument uprawniający do bezpłatnego leczenia, dokument zawierający PESEL dziecka, a gdy dziecko nie ma jeszcze nr PESEL dokument zawierający PESEL matki, leki, które dziecko przyjmuje w domu, a które wymagają natychmiastowego podania, dokument tożsamości opiekuna dziecka. RZECZY WARTOŚCIOWE PACJENTÓW W dniu przyjęcia dziecka do szpitala należy zabrać do domu wszelkie wartościowe rzeczy. W przypadku kiedy dziecko przyjmowane jest do szpitala bez opiekunów rzeczy wartościowe zostają przekazane do depozytu w izbie przyjęć. PRZYJĘCIE I POBYT W SZPITALU W OCZACH DZIECKA Zwykle jest to przykre przeżycie dla dziecka, kojarzy się z bólem, rozłąką, samotnością, czymś nie znanym. Często zwłaszcza dla dzieci małych rozłączenie z opiekunem oraz brak kontaktu fizycznego, są odczuwane jako kara. W szpitalu dziecko spotyka wiele obcych osób, dźwięków, zapachów, sytuacji. Ważne jest aby zminimalizować wszystkie te przykre doznania i stres z nimi związany. Dlatego też: najlepiej jeśli ktoś z bliskich może zostać z dzieckiem w szpitalu lub przebywać z nim możliwie najdłużej, jeżeli opiekun dziecka nie może przebywać z nim ciągle, dobrze jest jeśli odwiedza je codziennie lub przynajmniej utrzymuje każdego dnia kontakt telefoniczny z dzieckiem, dzieci w ciągu dnia i podczas zabawy mogą przebywać we własnych ubraniach np. w dresach, a w nocy mogą spać w prywatnej piżamce, jeżeli dziecko ma swoją ulubioną zabawkę lub przedmiot, z którym będzie czuło się bezpiecznie, może zabrać je do szpitala, ważne jest, aby w dniu przyjęcia przebywać z dzieckiem jak najdłużej, by poznało ono oddział i personel, a moment odejścia rodziców nie będzie tak przykry, należy pamiętać, że nigdy nie powinno się odchodzić z oddziału bez pożegnania z dzieckiem i wyjaśnienia mu kiedy zobaczy się z rodzicami następny raz (małym dzieciom sytuacja taka może kojarzyć się z porzuceniem), nie wolno przenosić na dziecko swojego niepokoju o jego stan zdrowia. Dziecko nie zdaje sobie w pełni sprawy z zagro- 10 W CIENIU CZEPKA

13 Dziecko w szpitalu żenia tak długo, dopóki nie odczyta tego z zachowania rodziców, nie wolno dopuszczać do tego, aby pobyt w szpitalu kojarzył się dziecku z karą, porzuceniem, utratą miłości, szczególnie ważne jest, aby nie straszyć dziecka słowami: jak będziesz niegrzeczny, to zostaniesz w szpitalu lub pani pielęgniarka zrobi ci zastrzyk. Takie informacje zawsze dla dziecka są prawdziwe jeśli słyszy je z ust rodziców. Dzieci wtedy bardzo przeżywają hospitalizację, boją się personelu, w miarę możliwości należy wyjaśnić dziecku konieczność i cel przyjęcia do szpitala. Należy opowiedzieć dziecku jakie zabiegi i badania będzie miało wykonane nigdy nie wolno okłamywać, że np. zastrzyk nie będzie bolał (zastrzyki zwykle sprawiają ból), nie krytykujcie przy dziecku wyposażenia oddziału czy pracującego w nim personelu, ponieważ zostawiacie je później bardziej zalęknione i przestraszone. Wszelkie uwagi zgłaszajcie bezpośrednio personelowi. PERSONEL NASZEGO SZPITALA Opiekę nad pacjentem sprawuje wysokowykfalifikowany personel medyczny. Każdy z naszych pracowników nosi identyfikator, a jeżeli go nie posiada możesz poprosić pracownika o przedstawienie się. Każdy pacjent od momentu przyjęcia do szpitala otoczony jest indywidualną opieką. Nazwisko i imię pielęgniarki bezpośrednio odpowiedzialnej za opiekę nad dzieckiem jest zawsze dostępne zwykle na tablicy ruchu chorych. Personel: lekarski podlega kierownikowi kliniki, pielęgniarski podlega pielęgniarce oddziałowej która odpowiedzialna jest za świadczone usługi pielęgniarskie. INFORMACJE O STANIE ZDROWIA DZIECKA Wszelkie informacje o stanie zdrowia dziecka udzielane są codziennie przez lekarzy prowadzących, dyżurnych oraz na życzenie pacjenta (jego rodziców/opiekunów) przez kierownika kliniki po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie kliniki. 12 (206) 2008 Ogólne informacje o stanie zdrowia dziecka można również uzyskać telefonicznie. SZPITAL JAKO BAZA DYDAKTYCZNA Szpital Kliniczny jest również placówką dydaktyczną, zajmuje się szkoleniem personelu lekarskiego i pielęgniarskiego tj. studentów Akademii Medycznej oraz lekarzy objętych szkoleniem specjalistycznym. Możesz wyrazić zgodę na udział w badaniu twojego dziecka osób innych niż lekarz prowadzący, lub nie wyrazić zgody na badanie przez studentów oraz lekarzy będących na stażu czy specjalizacji. Pacjent ma prawo uczestniczyć w wyrażaniu zgody lub odmowy zgody na udział w badaniach naukowych i zajęciach dydaktycznych. Zgoda na badania diagnostyczne oraz zabiegi lekarskie i pielęgniarskie 1. Na przyjęcie dziecka i pobyt w szpitalu wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna oraz pacjenta jeśli ukończył 16 r. ż. Zgoda taka musi zostać podpisana tuż przy przyjęciu pacjenta. 2. Na dalsze leczenie i badania rodzic/opiekun dziecka i pacjent, który ma lat 16 musi wyrazić odrębną pisemną zgodę, po uprzednim przedstawieniu przez lekarza jakie są możliwości leczenia i dlaczego ten, a nie inny sposób leczenia proponuje. 3. Podpisanie zgody na leczenie oznacza automatycznie zgodę wyłącznie na badania czy zabiegi mniej obciążające tj. pobranie krwi do badań, podawanie leków, czynności pielęgnacyjne. 4. Wszelkie badania inwazyjne oraz zabiegi diagnostyczne i lecznicze o podwyższonym ryzyku tj. np. zabieg operacyjny wymagają dodatkowej, także pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka oraz pacjenta, który ma 16 lat. Podpisanie takiej zgody również musi być poprzedzone wyjaśnieniem przez lekarza istoty tych badań, zabiegów. Odmowa wyrażenia zgody również musi zostać udokumentowana (podpisana na odpowiednim formularzu). Ponieważ pacjent powyżej 16 r. ż. ma prawo współdecydowania w wyżej wymienionych kwestiach, zgoda pacjenta nieletniego na świadczenia zdrowotne wymaga zawsze potwierdzenia przez osobę reprezentującą jego prawa, a odmowa wyrażenia zgody przez pacjenta nieletniego, na świadczenia zdrowotne, mimo istnienia zgody rodziców, wymaga przedstawienia sprawy sądowi opiekuńczemu, który ma obowiązek wydać w tej sprawie decyzję. DOKUMENTACJA MEDYCZNA Każdy pacjent od momentu przyjęcia do szpitala ma założoną indywidualną dokumentację medyczną, obejmującą historię choroby, historię pielęgnowania, kartę zleceń lekarskich, kartę indywidualnej pielęgnacji, kartę gorączkową, karty obserwacji, wywiad epidemiologiczny. Wymieniona dokumentacja służy dokumentowaniu stanu pacjenta, planowaniu i autoryzowaniu wykonanych działań wobec pacjenta. Objęta jest ona ochroną danych osobowych tzn. nie jest dostępna dla osób tzw. trzecich, jedynie dla personelu medycznego, pacjenta i jego opiekuna ustawowego. Rodzice/opiekunowie mają prawo wglądu do indywidualnej dokumentacji medycznej własnego dziecka. PROCES LECZENIA Plan leczenia tworzony jest w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala, obejmuje on planowane leczenie, badania diagnostyczne, konsultacje. Plan leczenia powinien być przedstawiony pacjentowi i jego rodzinie, i winien zawierać między innymi przewidywane skutki oraz ewentualne powikłania proponowanego leczenia. PROCES PIELĘGNOWANIA Każde dziecko w ciągu 24 godzin tworzony ma plan opieki pielęgniarskiej, polegający na formułowaniu problemów pielęgnacyjnych pacjenta i planowaniu działań. Plan ten opiera się na informacjach uzyskanych od pacjenta i jego opiekunów. W tworzeniu planu opieki i jego realizacji, zarówno sam pacjent jak i jego rodzina biorą czynny udział. W czasie planowania należy wziąć pod uwagę przyzwyczajenia dziecka, jego ulubiony sposób spędzania czasu, indywidualne i rozwojowe możliwości dziecka, a także w jakim zakresie można zachować rytm dnia dziecka w warunkach szpitalnych np. pory snu, posiłków itp. 11

14 Dziecko w szpitalu NAUKA W SZPITALU Dzieci w wieku szkolnym, jeżeli tylko samopoczucie dziecka na to pozwala, nie przerywają nauki. Zajęcia szkolne prowadzone są zgodnie z programem i możliwościami dziecka. Dziecko należy wyposażyć w przybory szkolne, zeszyty i podręczniki. ODWIEDZINY Dziecko ma prawo do stałej całodobowej opieki jednego z opiekunów. Ze względu na pediatryczny charakter placówki odwiedziny dziecka powinny odbywać się zawsze za zgodą i wiedzą personelu do godz lub mogą być przedłużone aż do zaśnięcia dziecka. Dziecko ma prawo do odwiedzin rodzeństwa oraz innych dzieci. Czasami odwiedziny mogą być ograniczone ze względu na stan zdrowia dziecka, warunki epidemiologiczne lub stan zdrowia innego dziecka, przebywającego na tej samej sali (ograniczenie co do ilości osób odwiedzających oraz czasu odwiedzin). WYŻYWIENIE Dietę dziecka w szpitalu ustala lekarz i zależy ona od wieku, choroby dziecka oraz od jego indywidualnych upodobań żywieniowych. Wszystkie dane na ten temat można zgłaszać lekarzowi, pielęgniarce oddziałowej i dietetyczce. Godziny posiłków: Śniadanie Obiad Podwieczorek Kolacja Oczywiście w żywieniu dzieci uwzględnione są dodatkowe posiłki na życzenie dziecka (po wcześniejszym uzgodnieniu). Prosimy rodziców o informowanie personelu pielęgniarskiego o przynoszonych artykułach spożywczych. Personel określi, które z produktów można zostawić i gdzie przechowywać. Pamiętajmy, że dzieci częstują się wzajemnie, a nie zawsze wiedzą, że mogą zaszkodzić sobie lub innym. KARMIENIE PIERSIĄ Droga Mamo, jeżeli karmisz piersią swoje dziecko i nie ma przeciwwskazań nie rezygnuj z tego rodzaju karmienia tylko ze względu na pobyt dziecka w szpitalu, porozmawiaj z lekarzem i pielęgniarką oddziałową na ten temat, ustal w jaki sposób możesz dalej karmić piersią swoje dziecko lub nie stracić pokarmu do czasu powrotu dziecka do domu. ZABAWA I CZAS WOLNY Każdemu dziecku od najmłodszych lat towarzyszy zabawa. Zwłaszcza dla dzieci chorych jest ona jednym ze sposobów łagodzących stres, pozwalających chociaż na chwilę zapomnieć o lęku i bólu. Każda chwila radości, uśmiechu na twarzy dziecka jest wystarczającym powodem, dla którego należy organizować czas wolny dzieciom. Dużą rolę odgrywają w tym przypadku rodzice dziecka (odwiedzający), którzy poprzez zabawę mogą stworzyć pomost między domem, a szpitalem. Dziecko w szpitalu oczekuje od rodziców zainteresowania wyrażonego zabawą bardziej niż wypytywaniem o stan zdrowia, użalanie, zdenerwowanie, łzy, niepokój. Dziecko obserwując zachowanie rodziców będzie się czuło bardziej bezpieczne i spokojniejsze jeśli okazane ciepło i troskliwość powiązane będą z zabawą i uśmiechem. ZWYCZAJE ODDZIAŁU Każdy oddział ze względu na swoją specyfikę ma odrębne zwyczaje, stąd na każdym oddziale znajduje się tablica informacyjna, która zawiera informacje takie jak: skład personelu kierownik kliniki, ordynator, pielęgniarka oddziałowa, personel lekarski, personel pielęgniarski, plan doby szpitalnej, regulamin dla pacjentów, regulamin dla osób stale przebywających z dzieckiem, regulamin dla odwiedzających, godziny odwiedzin, Karta Praw Pacjenta, Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu, Konwencja o Prawach Dziecka, Książka Skarg i Wniosków. WALKA Z BÓLEM Dla każdego człowieka ból jest bardzo przykrym i dotkliwym odczuciem, szczególnie dla dziecka, które nie zawsze może powiedzieć o tym co czuje, a jedyną niepokojącą oznaką jest wtedy płacz i smutna buzia. Stąd szczególną troską objęte jest dziecko cierpiące i narażone na ból. W naszym szpitalu stosowane są powierzchniowe środki znieczulające przed pobieraniem krwi na badania oraz przed szczególnie bolesnymi iniekcjami (np. Krem EMLA) oraz prowadzona jest przeciwbólowa terapia pooperacyjna. Wszelkie badania prowadzone są zawsze pod kątem jak najmniejszego narażenia dziecka na ból i strach, a w czasie badań z dziećmi mogą przebywać rodzice (po przygotowaniu rodziców przez personel). Dziecko zawsze ma prawo do ochrony przeciwbólowej, a rodzice zawsze mają prawo do informacji w jaki sposób dziecko zabezpieczone jest przed bólem. OSTATNI DZIEŃ W SZPITALU POWRÓT DO DOMU Dzieci powinny być odbierane z oddziału do godz , w wyjątkowych przypadkach mogą być odbierane w godzinach popołudniowych, lecz formalności związanych z wypisem należy dokonać do godz Należy dokładnie dowiedzieć się jak postępować z dzieckiem w domu, czy istnieją jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o zajęcia szkolne i sportowe oraz wymogi dietetyczne; jeżeli dziecko wymaga podawania leków, należy ustalić dokładnie dawkowanie i godziny przyjmowania leków. Rodzice! pytajcie lekarza i pielęgniarkę o wszystkie problemy, które was nurtują. Pamiętajcie by zachować kartę informacyjną o leczeniu szpitalnym oraz by przeczytać ją w obecności lekarza, tak aby na miejscu wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania. Wychodząc ze szpitala upewnij się czy znasz numer telefonu do szpitala, gdyby zachodziła konieczność pilnego kontaktu z lekarzem. Nigdy nie zapewniaj dziecka, że już nigdy nie wróci do szpitala, bo nigdy nie masz takiej pewności. PIERWSZE DNI W DOMU Pobyt dziecka w szpitalu czasami może spowodować zmiany w jego zachowaniu. Dziecko jednak szybko odzyska równowagę jeśli okaże mu się dużo miłości i zrozumienia. Błędem ze strony rodziców jest straszenie dziecka powrotem do szpitala, jeśli nie będzie grzeczne. Dziecko zawsze będzie już nieufne, a w razie konieczności kolejnego leczenia szpitalnego zareaguje ogromną rozpaczą i przekonaniem, że naprawdę jest w szpitalu za karę. 12 W CIENIU CZEPKA

15 Dziecko w szpitalu WNIOSKI I SKARGI ZE STRONY RODZICÓW (KSIĘGA SKARG I WNIOSKÓW) Wszelkie wnioski i skargi ze strony rodziców zawsze zostaną poddane gruntownej analizie a błędy będą eliminowane. Miejscem gdzie można szerzej określić poziom zadowolenia z jakości usług naszego szpitala jest ankieta satysfakcji pacjenta, do której wypełniania gorąco zachęcamy. Z nadzieją, że powyższe informacje pozwolą na lepszy kontakt oraz współpracę rodziców i personelu na rzecz dziecka w naszym szpitalu. Dyrekcja Szpitala LITERATURA PRZYGOTOWUJĄCA DZIECI I RODZICÓW DO POBYTU W SZPITALU PEDIATRYCZNYM 1. Moje dziecko jest w szpitalu Wydawnictwo Szkolno Pedagogiczne, Warszawa 1981 r. 2. Jak rodzice mogą pomóc dziecku w szpitalu Komitet Ochrony Praw Dziecka, Warszawa 1994 r. 3. Przeżycia dziecka w szpitalu czasopismo: Problemy opiekuńczo wychowawcze, 1996 r. nr 9 4. Dziecko w szpitalu Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, 5. Gry i zabawy kiedy dziecko jest chore; dla dzieci i całej rodziny Bucken Hajo, Marba Crown, 1993 r. 6. Dziecko długotrwale chore Macierz Aleksandra, Poradnik opiekuńczo wychowawczy, Zielona Góra, Verbum 1996 r. W interesie dziecka, w ochronie jego praw należy uczynić wszystko, co jest możliwe. Jeśli myślisz, że możesz pomóc pomóż zadzwoń!!! Terenowy Komitet Obrony Praw Dziecka oraz Telefon zaufania uczennicy i ucznia; Telefon zaufania kobiety ciężarnej Pn ; Śr ; Wrocław; ul. Jedności Narodowej 85/1; tel. /0 71/ Młodzieżowy Telefon Zaufania 988; Pn. Pt Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Dolnośląski i Zarząd Oddziału Okręgowego, Wrocław; ul. Reja 27 tel. /0 71/ ; , Dyrektor A. Liżewska Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Warszawa; ul. Chocimska 14; tel. (0 22) Wspólnota Robocza Organizacji Socjalnych, Wrocław; ul. Rybnicka 39 tel. /0 71/ Pogotowie Opiekuńcze Dla dzieci starszych, Wrocław; ul. Borowska 181/187, tel. /0 71/ ; Dla dzieci małych: Wrocław; ul. Parkowa 2, tel. /0 71/ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (Diagnostyczno Kierujący) Wrocław; al. Akacjowa 10/12, tel. /0 71/ Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, Wrocław; ul. Niemcewicza 2, tel. /0 71/ Archidiecezjalna Poradnia Adopcyjna, Wrocław; ul. Katedralna 4/25, tel. /0 71/ Dom Dziecka; Pogotowie Rodzinne, Wrocław; ul. Lekcyjna 13, tel. /0 71/ ; Stowarzyszenie Ochrony Praw Ojca, Wrocław; ul. Kuźnicza 11/13, tel. /0 71/ Fundacja Matek Ciężarnych Betlejem, Wrocław; ul. Kołłątaja 31/4c, tel Linia Pomarańczowa bezpłatna Pomoc dla rodzin, w których dzieci piją alkohol, Pogotowie Makowe Telefon zaufania dla rodziców i osób uzależnionych od narkotyków, tel. /0 71/ , Pn. Pt Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych Powrót z U Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, tel. /0 71/ Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Zarząd Główny, Warszawa; ul. Chmielna 10 A/21, tel./fax ; Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjazne Matce i Dziecku oraz Ośrodek Promocji i Wspierania Karmienia Piersią konsultacje laktacyjne (porady telefoniczne i w domu pacjentki), wypożyczalnia laktatorów oraz sprzedaż sprzętu wspomagającego laktację Wrocław; ul. Gliniana 40/2, tel ; ; , usługi nieodpłatne, po godz oraz w domu pacjentki usługi płatne Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową Wrocław; ul. Świdnicka 53, tel./fax nr konta: PKO BP IV O/Wrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wrocław; ul. Zapolskiej 2/4, tel ; Niebieska linia Telefon dla ofiar przemocy w rodzinie od do od poniedziałku do soboty linia bezpłatna 12 (206)

16 Informacje Opracowała Sabina Kalkowska pracownik Ewidencji Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ANALIZA STRUKTURY ZAWODOWEJ I WIEKOWEJ CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH I. INFORMACJE OGÓLNE Analizy danych są przegotowane w oparciu o dane członków DOIPiP we Wrocławiu zarejestrowanych w Centralnym Rejestrze z uwzględnieniem stanu na dzień 20 listopada 2008 roku. 2. Analiza struktury wiekowej członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. PIELĘGNIARKI II. ANALIZA DANYCH O CZŁONKACH DOIPIP 1. Analiza struktury zawodowej członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Najliczniejszą grupą pielęgniarek są osoby urodzone w latach 1961 do 1970, stanowią 38 % wszystkich pielęgniarek. Szczególnie ważny i istotny spadek ilości pielęgniarek widzimy w przedziale osób urodzonych w latach 1981 do1986. Wykres pokazuje jak mało osób młodych jest chętnych do wykonywania zawodu pielęgniarki. Najbardziej liczna grupa to pielęgniarki, stanowią - ok. 89% ogólnej liczby członków DOIPiP, następnie ok. 10% to grupa położnych, pielęgniarze to grupa stanowiąca ok. 1 % wszystkich członków naszej izby. Tabela nr 1 Lp. Zawód Liczba 1 pielęgniarki pielęgniarze położne położny 1 razem Osoby urodzone w latach Tabela nr 2 Liczba osób razem W CIENIU CZEPKA

17 Informacje POŁOŻNE 3. Średnia wieku dla poszczególnych grup zawodowych. Tabela nr 5 Lp. Grupa zawodowa Średnia wieku 1 pielęgniarki 44,11 2 pielęgniarze 38,70 3 położne 43,90 4 położny 23,00 Najliczniejszą grupą położnych są osoby urodzone w latach 1961 do 1970, stanowią 38 % wszystkich położnych. Tabela nr 4 ilustruje w przedziałach co 10 lat, jak gwałtownie spada liczba położnych chcących wykonywać ten zawód. Tabela nr 4 Osoby urodzone w latach Liczba położnych razem 1549 Czytaj dalej na stronie 16 Malwina Frąckiewicz JESIEŃ ŻYCIA Streszczenie: Ostatnie lata pokazują, jak wiele jest ludzi w podeszłym wieku, nie tylko na ulicy czy w przychodniach, lecz również w szpitalach. Niestety zbyt mało jest jeszcze specjalistów w dziedzinie geriatrii, szczególnie jeśli chodzi o personel pielęgniarski. Media biją na alarm z powodu starzenia się społeczeństw, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Starość staje się globalnym problemem, tym bardziej, że towarzyszy jej coraz więcej chorób. Jedną z częstych przyczyn niedomagań osób w podeszłym wieku staje się choroba Alzheimera. 12 (206) 2008 Słowa kluczowe: Starość, choroba Alzheimera, wypalenie zawodowe. W XXI wieku bardzo poważnym problemem staje się nieuchronne starzenie społeczeństwa. Coraz częściej na ulicach widzimy tylko ludzi u kresu życia, nieraz niedomagających, ze smutnym wyrazem twarzy. Należałoby 15

18 Jesień życia więc sądzić, że starość to nie jesień życia, gdzie w końcu jest czas na wszystkie te rzeczy, których realizację odkładamy ze względu na pracę, rodzinę czy dom. Niestety coraz częściej prawdziwe staje się twierdzenie, iż owa starość nie udała się Panu Bogu, gdyż zamiast radować się z życia współczesny człowiek staje do walki z własną chorobą, niepełnosprawnością, czy niedomaganiem. W wielu przypadkach jest to niestety walka z wiatrakami, gdyż już na początku przegrana. Czemu tak się dzieje? Niektórzy poddają się już na samym początku owej walki, inni natomiast mają świadomość o nieuchronnej przegranej. Dlaczego? Gdyż współczesna medycyna nie zna jeszcze lekarstwa na wiele obecnie występujących chorób. Ponadto należy podkreślić, iż ówczesny senior najczęściej nie posiada tylko jednego schorzenia. Zazwyczaj starości towarzyszy wiele współistniejących chorób. Czy należy więc obawiać się starości? Na to wygląda, patrząc na statystyki Światowej Organizacji Zdrowia. Europa staje się starzejącym kontynentem. Na szczęście nie dorównujemy państwom, w którym odsetek ludzi powyżej 65 roku życia jest bardzo duży. Należą do nich: Włochy, San Marino i Niemcy. Nie ma się jednak czym chwalić, gdyż odsetek ludzi w podeszłym wieku w Polsce wzrasta. Według raportu Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych mamy 16,6% ludzi po 60 roku życia [1]. Ten fakt powinien uświadomić społeczeństwu, jak ważna staje się opieka zdrowotna ludzi w tym wieku oraz jakie kierunki rozwoju opieki zdrowotnej nad ludźmi w wieku podeszłym należy przedsięwziąć. Niestety wraz z przedłużaniem się życia społeczeństwa wzrasta odsetek zapadalności na choroby wieku podeszłego, w tym również na chorobę Alzheimera. Przebywając na praktykach w Domach Pomocy Społecznej zauważyłam, jak ich pensjonariusze są bardzo osamotnieni w swoim świecie świecie własnej choroby. Choroba Alzheimera jest bardzo podstępna, powoduje, że nieraz zachowanie chorego odpycha i stanowi pewien dystans dla najbliższej rodziny i opiekunów. Niestety wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, iż jest to wynikiem postępującej choroby. Ta niewiedza powoduje, iż opiekunowie nie chcą przebywać z chorym, pragną wykonywać swoją pracę w minimalnym stopniu, by jak najmniej czasu przebywać z nieraz niegrzecznym, czy agresywnym seniorem. Opieka nad chorym z chorobą Alzheimera jest trudna i to zarówno dla lekarzy, jak i pielęgniarek. Problem ten jest o tyle bardziej zauważalny dla pielęgniarek, gdyż personel pielęgniarski właśnie spędza większość czasu przy pacjencie widza i próbując polepszyć stan chorego, lub zapobiec rozwijającym się niedomaganiom. Niestety trudnością w opiece nad pacjentem cierpiącym na chorobę Alzheimera w zaawansowanym stadium choroby jest brak dobrego kontaktu z chorym. Chory taki najczęściej nie może pozostawać sam w domu. Powinien mieć zapewnioną całodobową opiekę. Ale dobra opieka to więcej, niż zapewnienie pacjentowi odpowiedniej pielęgnacji. Aby leczenie odniosło prawidłowy skutek bardzo ważnym elementem jest uzyskanie satysfakcji. Jest ona obok kompetencji personelu niezbędnym warunkiem do uzyskania poprawy leczenia. Tylko pacjent żyjący w przyjaźni, życzliwej atmosferze nacechowanej umiejętnościami i odpowiednią wiedzą, co do choroby, jest w stanie w szybkim czasie poprawić swój stan psychiczny i fizyczny. Pacjenci chorzy na chorobę Alzheimera wymagają od personelu umiejętności trafnego zidentyfikowania objawów, problemów, z którymi borykają się każdego dnia, jak również odpowiedniej pomocy. To, jak jest traktowany pacjent z chorobą Alzheimera, tzn. czy jest respektowane jego prawo do godności, do rozmowy, kiedy tego potrzebuje i czy czuje się bezpiecznie w danym środowisku w znaczny sposób poprawia jego komfort życia. Na jakość opieki nad pensjonariuszem wpływa też praca personelu Domu Pomocy Społecznej, w tym przede wszystkim pielęgniarek, jednak należy zauważyć, że zawód pielęgniarki jest obarczony występowaniem wypalenia zawodowego [2], co wynika m.in. z nieraz bardzo uciążliwych warunków, w jakich pracują pielęgniarki, jak również z dużego stresu, który wynika z wykonywania niektórych zabiegów pielęgniarskich. To wszystko powoduje, że po wielu latach pracy członkowie zespołu pielęgniarskiego nie wykonują swojej pracy z takim samym zapałem i zaangażowaniem, jak miało to miejsce na początku. Ponieważ polskie społeczeństwo należy do starzejącego się, należałoby zwrócić większą uwagę na jakość opieki sprawowanej w placówkach przeznaczonych do pomocy osobom w podeszłym wieku. Zarówno na zachodzie, ale również i w Polsce odczuwany jest brak wykwalifikowanego personelu, sprzętu, jak również odpowiednich warunków do opieki. Brak jest także w społeczeństwie dobrej i szerokiej wiedzy na temat choroby Alzheimera tej jednostki chorobowej, która dotyka coraz więcej ludzi. Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, iż starzenie populacji staje się globalnym problemem, toteż należałoby rozpowszechnić wiedzę o tym problemie i starać się zapewnić godne warunki do spędzenia ostatnich chwil ludziom w podeszłym wieku cierpiącym na różnego rodzaju schorzenia, w tym na chorobę Alzheimera. Piśmiennictwo 1. de Mendonica Lima CA, Leibing A, Buschfort R Ageing and mental health resources for o/der persons in the WHO European Region, Psychoger Pol 2006; 3 (3). 2. Mois E, Głowacka MD. Wypalenie zawodowe u polskich pielęgniarek. Now Lek 2005; 2: Informacje o autorze artykułu: lic, pielęgniarka Malwina Frąckiewicz absolwentka studiów pielęgniarskich 1-szego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Przedruk: Frąckiewicz M. Jesień życia. Nowoczesne Pielęgniarstwo i Położnictwo 2008, vol. 2, nr 1. Portal Pielęgniarek i Położnych 16 W CIENIU CZEPKA

19 Gruźlica Wiadomości zebrała i opracowała lek. n.med. spec. chorób płuc Elżbieta Marko GRUŹLICA POWRACAJĄCY PROBLEM AKTUALNOŚCI GRUŹLICA choroba zakaźna ludzi i zwierząt, wywołana przez prątki kwasoodporne z grupy Mycobacterium tuber culosis. Są to M. tuberculosis, M. africanum M. boyis. Prątki gruźlicy są oporne na wysychanie i przeżywają długi okres w wyschniętej plwocinie. Podobnie jak inne bakterie są wrażliwe na wysoką temperaturę, promieniowanie rentgenowskie ultrafioletowe. Gruźlica może obejmować każdy narząd organizmu, ale najczęściej mamy do czynienia z gruźlicą płuc. Pojecie gruźlicy etymologicznie pochodzi od gruzełków (zmian widocznych w badaniu histopatologicznym). Tuberculosa spolszczenie łacińskiego tuberculosis (tuberculum, czyli guzek). Suchoty (łac.phtisis) nazwa wprowadzona przez Hipokratesa ze względu na wyniszczający (wysuszający) przebieg choroby odkrycie bakterii wywołującej gruźlicę przez niemieckiego lekarza i bakteriologa Roberta Kocha Robert Koch otrzymał Nagrodę Nobla za badania nad gruźlicą po raz pierwszy użyto u ludzi szczepionkę przeciwgruźliczą BCG wprowadzenie do leczenia streptomycyny, pierwszego skutecznego leku na tę chorobę Światowa Organizacja Zdrowia uznała gruźlicę za chorobę stanowiącą globalne zagrożenie zdrowia. 12 (206) 2008 Wg WHO obecnie 1/3 populacji świata jest zainfekowana prątkiem gruźlicy. Najpoważniejsza sytuacja epidemiologiczna występuje w Azji i Afryce wskaźnika zapadalności od 100 do 120/100 tys. W Ameryce Południowej 50-80/100 tys. W krajach rozwiniętych: Europa, Ameryka Płd., Australia 1 15/100 tys. W krajach tzw. wysokorozwiniętych wzrost zachorowania występuje przede wszystkim u imigrantów i w grupach ryzyka (HIV). W Polsce od 1994 r. notuje się stałą tendencję spadkową zapadalności na gruźlicę. Jednak należymy do krajów o wysokiej zapadalności współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w 2007 r. wyniósł 22,7/100 tys. DROGI SZERZENIA droga kropelkowa przez układ oddechowy, źródłem zakażenia jest prątkujący chory na płucną postać gruźlicy (także gardła i krtani) gdy kaszle kicha, śmieje się, mówi. droga pokarmowa, związana ze spożyciem mleka od zakażonego bydła (w krajach rozwiniętych droga ta została wyeliminowana). infekcja przez skórę, dotyczy pracowników zajmujących się zwierzętami. CZYNNIKI RYZYKA AIDS, narkomania, alkoholizm, bezdomność, niedożywienie, imigranci, powyżej 65 roku życia, długotrwała immunosupresja, kortykoterapia, cukrzyca, chłoniaki, pylica, niewydolność nerek. PODZIAŁ GRUŹLICY Ze względu na fazy rozwoju zakażenia prątkiem gruźlicy rozróżnia się: gruźlicę pierwotną gruźlicę popierwotna Gruźlica pierwotna w zależności od ogólnej odporności i intensywności zakażenia. Może nie być żadnych objawów (świadectwem jest konwersja OT i niekiedy zmiany w RTG płuc zespół pierwotny). Rozwija się stan chorobowy: ból w klatce piersiowej, krwioplucie, kaszel, odksztuszanie + objawy ogólne: gorącz- 17

20 Gruźlica ka, dreszcze, nocne poty, spadek wagi, bladość, męczenie. Gruźlica popierwotna jest wynikiem reaktywacji latentnego zakażenia pierwotnego dochodzi do tego po wielu latach wskutek dodatkowego czynnika ryzyka nacieki gruźlicze ulegają serowaceniu, masy serowate odksztuszaniu, powstaje jama płucna występuje rozsiew prątków do innych części płuc. Objawy gruźlicy popierwotnej: początkowo bez objawów z czasem pojawia się wilgotny kaszel, zmęczenie i osłabienie, chudnięcie, brak apetytu, gorączka, krwioplucie. może wystąpić gruźlica pozapłucna: węzłów chłonnych, układu moczowego, opłucnej, opon mózgowo-rdzeniowych, kości i stawów. ROZPOZNANIE GRUŹLICY: podejrzenie na podstawie objawów klinicznych, zdjęcia klatki piersiowej, OT (może być fałszywie dodatnie lub ujemne). ostatecznym potwierdzeniem jest diagnostyka mikrobiologiczna (plwociny, popłuczyn żołądkowych, wydzieliny oskrzeli, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego, wycinków tkanek). DIAGNOSTYKA MIKROBIOLOGICZNA 1. Badanie mikroskopowe preparat barwi się metodą Diehl-Nelsena, metodą fluorescencyjną. 2. Hodowla: pożywka jajowa Lówensteina-Jensena, pożywka agarowa Middiebrook, i pożywka selektywna 3. System Bactec hodowanie pobranego materiału na podłożu płynnym zawierającym radioaktywny węgiel C14 w postaci palmitynianu. LECZENIE Cele: szybkie zwalczanie prątkowania zapobieganie lekooporności eliminacja prątków pozostający w organizmie w stanie latentnym ORGANIZACJA ZWALCZAJĄCA GRUŹLICĘ W POLSCE: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA GRUŹLICY Podstawa prawna Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z dnia 06 września 2001 r.: Obowiązkowa rejestracja każdego przypadku gruźlicy. Badania wśród osób o zwiększonym ryzyku zachorowania na gruźlicę - art. 28 ust.1 ustawy: osoby chore i prątkujące oraz podejrzane o prątkowanie podlegają obowiązkowemu leczeniu szpitalnemu. STRATEGIA DOTS DOTS (ang.directly ObseryetTreatment Short course) bezpośrednio nadzorowane leczenie krótkoterminowe. wykrywanie choroby przez bierną identyfikację przypadków chorobowych wśród osób z objawami klinicznymi. wysokiej jakości diagnostyka mikroskopowa. leczeni bezpośrednio nadzorowane. zorganizowanie systemu zapewniającego regularne dostawy leków. silne wsparcie rządowe dla programu zwalczania gruźlicy SZCZEPIONKA PRZECIW GRUŹLICY BCG (Bacillus Calmette Gubin) opracowana we Francji wprowadzona w 1921 r. Stanowi ona atenuowany szczep Mycobacterium boyis (atenuacja zaszła wskutek 231 pasaży na podłożu z żółci. szczepionki rekombinowane w fazie badań klinicznych w Polsce szczepienie przeciw gruźlicy od 1959 r. Aby wykryć 1 przypadek gruźlicy trzeba przebadać 4 tys. osób. Każde dolegliwości układu oddechowego utrzymujące się powyżej 3 tygodni wymagają kontroli lekarza poz. ZAPOPBIEGANIE PRZENOSZENIU GRUŹLICY W SZPITALACH Chory w szpitalu może: być podejrzanym o gruźlicę (jak długo podejrzenie nie zostanie potwierdzone lub wykluczone należy traktować chorego jako zakaźnego). chorować na niezakaźną postać gruźlicy nie musi być izolowany. chorować na zakaźną postać gruźlicy, tzn. z dodatnimi rozmazami plwociny powinien być izolowany od innych chorych. Izolacja może być przerwana, jeżeli trzy kolejne rozmazy plwociny są ujemne. Izolacja chory wymagający izolacji powinien przebywać w osobnym pokoju. Drzwi powinny pozostawać zawsze zamknięte. Jeśli stosuje się wentylację mechaniczną, powinna ona działać z częstotliwością 4-6 całkowitych wymian powietrza w ciągu godziny z wentylowaniem bezpośrednio na zewnątrz. Jeśli mechaniczna wentylacja jest niedostępna, należy jak najczęściej otwierać okna. Osoby wchodzące do sali zobowiązane są zakładać maski z filtrami hepa, a chory opuszczający salę powinien założyć maskę. HIGIENA KASZLU Jest bardzo ważne, żeby chory zasłaniał podczas kaszlu usta dłonią lub papierowymi chusteczkami. Przykrywanie ust znacząco zmniejsza groźbę przenoszenia gruźlicy. DEZYNFEKCJA W SZPITALU pranie w pralni pościeli chorych. wietrzenie materacy talerze i sztućce nie muszą być znakowane ani myte oddzielnie. sprzęty, książki itd. nie wymagają specjalnego traktowania. Wystarczy zwykłe pranie czy czyszczenie. 70% alkohol w krótkim czasie zabija prątki gruźlicy. 18 W CIENIU CZEPKA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA

KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA Poniżej prezentujemy wybrane postanowienia Konwencji o prawach dziecka ilustrowane pracami laureatów konkursu plastycznego Prawa dziecka oczami dzieci, zrealizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:?

1a. Osobą sprawującą opiekę był/była:? 1. Czy miała Pani wyznaczoną osobę sprawującą opiekę? osoba sprawująca opiekę lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Prawa Człowieka i systemy ich ochrony

Prawa Człowieka i systemy ich ochrony Prawa Człowieka i systemy ich ochrony Konwencja o prawach dziecka Zaoczne Studia Administracji 2016/2017 semestr zimowy Konwencja o prawach dziecka 1. Konwencja o prawach dziecka a) Geneza b) Wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO

REGULAMIN WEWNETRZNY ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09-402 Płock ul. Kościuszki 28 tel. (024) 64-51-00 fax. (024) 64-51-02 www.szpitalplock.pl e-mail: sekretariat@plockizoz.pl REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Komitet Ochrony Praw Dziecka powstał w 1981 roku

Komitet Ochrony Praw Dziecka powstał w 1981 roku PRAWA DZIECKA Komitet Ochrony Praw Dziecka powstał w 1981 roku (...) Jest organizacją ludzi dobrej woli lubiących dzieci, szanujących je i rozumiejących, ich dobro stawiających na pierwszym miejscu tak

Bardziej szczegółowo

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem

Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem Wybór zapisów prawnych dotyczących ochrony dziecka przed biernym paleniem mgr Justyna Szczęsna Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE Krapkowice 18.10.2011 r. USTAWA z dnia 9 listopada 1995

Bardziej szczegółowo

( proszę nie wypełniać tych pól)

( proszę nie wypełniać tych pól) Załącznik nr 1 do uchwały nr 137/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2016 r. Nr rejestru Nr zaświadczenia Data wydania Seria i nr dokumentu data wpisu z przeniesienia... ( proszę nie wypełniać

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa prof. Ogólnopolska akcja edukacyjna Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych PRO FAMILIA Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia, wsparte przez Przewodniczącego Krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE

OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W POLSCE Polski system gwarantuje obywatelom kraju dostęp do opieki długoterminowej w ramach ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Z opieki tej mogą korzystać osoby przewlekle i

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

XVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2008

XVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2008 XVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11 LUTEGO 2008 PROBLEMATYKA OCHRONY PRAW DZIECI CHORYCH W DZIAŁALNOŚCI RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH We wszystkich przypadkach, gdy naruszane jest prawo dziecka do życia, pełni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim

Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim Dr n. med. Dorota Ćwiek Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego Sprawozdanie z funkcjonowania zawodu położnej w województwie zachodniopomorskim 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE KONTYNUOWANE Dziedzina Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zał. do uchwały Nr... Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia... STATUT SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SUWAŁKACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NIEZAPOMINAJKA W GDYNI

REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NIEZAPOMINAJKA W GDYNI Załącznik do Zarządzenia Nr /2012/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia REGULAMIN PORZĄDKOWY ŻŁOBKA NIEZAPOMINAJKA W GDYNI 1 Regulamin Porządkowy Żłobka Niezapominajka ul Wójta Radtkego 23 i Filii Żłobka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uwały Nr 34/2013 Rady Wydziału Nauk Medycznych z dn. 21 lutego 2013 roku REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Kształcenie praktyczne zajęcia praktyczne i praktyki

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz.

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK:

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE DLA PIELĘGNIAREK: Z dniem 24 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PLAN KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OBEJMUJACA SZKOLENIA NIEODPŁATNE NA I PÓŁROCZE 204 ROKU SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE Dziedzina Miejsce prowadzenia kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA

PRAWA PACJENTA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA W ZAKRESIE OPIEKI PIELĘGNIARSKO- POŁOŻNICZEJ TERESA KRUCZKOWSKA Prawa pacjenta w oparciu o Ustawę z dn. 6 listopada 2008 r. (Dz. U. 2012. 159 j.t.) Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska

Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wczoraj, dziś i jutro Teresa Kruczkowska Poznań 21.11.2014 Wczoraj: LATA OSIEMDZIESIĄTE I DZIEWIĘĆDZIESIĄTE UBIEGŁEGO STULECIA CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA WERSJA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

UPROSZCZONA WERSJA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA UPROSZCZONA WERSJA KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA Celem Konwencji jest ustanowienie standardów obrony dzieci przed zaniedbaniem i znęcaniem si ę, których doświadczaj ą one codziennie w różnym stopniu we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA

PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA PRAKTYCZNY APSEKT FUNKCJONOWANIA BIURA PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA BIURO PRAW PACJENTA PRZY MINISTRZE ZDROWIA STATUS PRAWNY: Państwowa jednostka budżetowa podległa ministrowi właściwemu do spraw

Bardziej szczegółowo

opieka paliatywno-hospicyjna

opieka paliatywno-hospicyjna Wspieramy w ciężkiej chorobie, aby cieszyć się każdą chwilą PORADNIK opieka paliatywno-hospicyjna Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach L i p i e c 2 0 1 6 1 Wstęp Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU. Załącznik do uchwały nr 212/2016/VII DORPiP we Wrocławiu z dnia 10.12.2016 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH i SOCJALNYCH DLA CZŁONKÓW DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE

Bardziej szczegółowo

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka

WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE. pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka WITAMY NA KONFERENCJI ZDROWIE DZIECI JEST NAJWAŻNIEJSZE pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka Departament Polityki Zdrowotnej Łódź 26.06.2012 Godność dziecka, prawa dziecka i dziecięce obywatelstwo to

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE

OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE OFERTA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO W 2011 R. WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA PWSZ W CIECHANOWIE I. FORMY PRZEZNACZONE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Organizator podejmuje decyzję o organizacji określonego kursu w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA NEUROPSYCHIATRYCZNEGO IM. OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie zwany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne

KARTA PRAW PACJENTA. Przepisy ogólne KARTA PRAW PACJENTA Podstawowe unormowania prawne określone w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 nr.52 poz.417). Przepisy ogólne 1. Przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ REGULAMIN ORGANIZACYJNY Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym Na podstawie art. 18a ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach

STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach STATUT Domu Pomocy Społecznej w Rożdżałach (nadany Domowi Pomocy Społecznej w Rożdżałach Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27.05.1999r Nr VII/58/99, ze zmianami dokonanymi Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp

ANKIETA PODOPIECZNEGO. I Wstęp 1 ANKIETA PODOPIECZNEGO Numer ankiety * Data otrzymania ankiety * Data przyjęcia do Fundacji * * Pola na szarym tle wypełnia przedstawiciel Fundacji I Wstęp Zadaniem Fundacji Pomocy Dzieciom Pomagamy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Szanowne Koleżanki i Koledzy Szanowne Koleżanki i Koledzy W związku z licznymi pytaniami w sprawie różnych form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w załączeniu przesyłam oferty ośrodków kształcenia w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki

Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki Prawa człowieka prawa dziecka ucznia oraz jego obowiązki Podstawowe dokumenty mówiące o ochronie praw człowieka Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 r. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. Wszyscy

Bardziej szczegółowo

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE

OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE OPIEKA NAD PACJENTEM CHORYM PRZEWLEKLE Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy i opiekuńczo-leczniczy Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacją leczenia świadczeniobiorców

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II

TREŚCI MERYTORYCZNE ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA. rok I semestr II (Opieka środowiskowa DPS) 1. Struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej rodzaje i zasady kwalifikacji. 2. Rola i zadania pielęgniarki nad podopiecznymi w DPS. 3. Zindywidualizowane pielęgnowanie w

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy:

Nazwisko i imię:... Nazwiska poprzednie:.. Data urodzenia:... Miejsce urodzenia:... Nr PESEL:. Uzyskany tytuł zawodowy: WNIOSEK O STWIERDZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI, PIELĘGNIARZA / POŁOŻNEJ, POŁOŻNEGO * I WPIS DO REJESTRU OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W LESZNIE Pełne Ograniczone Nazwisko i imię:...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA XXIX/549/12. z dnia 17 grudnia 2012 roku UCHWAŁA XXIX/549/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Neuropsychiatrycznemu im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych

Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych Tych najstarszych pielęgniarek, po 60. roku życia, jest w tej chwili więcej niż najmłodszych NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Starosta /-/ Jacek Protas

Starosta /-/ Jacek Protas UCHWAŁA Nr CCLXIV/06 Zarządu Powiatu Lidzbarskiego z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo-wychowawczej Rodzinnego Domu Dziecka w Lidzbarku Warmińskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna oraz sposób kierowania /podległości/ jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zakładu 1 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą: 1) Szpital Powiatowy 2) Zespół Zakładów

Bardziej szczegółowo

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych

Pomieszczenie Ilość Opis pomieszczenia 8 1 sala 1-łóżkowa + sanitariat 1 sala 2-łóżkowa + sanitariat 6 sal 3-łóżkowych Wewnętrzna struktura organizacyjna I. Pełna nazwa oddziału : Oddział Chorób Nerek II. Specjalność: Oddział : zachowawcza III. Oferowany poziom świadczeń szpitalnych : Oddział specjalistyczny IV. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ

IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ IZBA PRZYJĘĆ ZAPEWNIA OPIEKĘ PEDIATRYCZNĄ RODZICE/OPIEKUNOWIE ZGŁASZAJĄCY SIĘ Z DZIECKIEM DO SZPITALA OBOWIĄZANI SĄ MIEĆ KSIĄŻECZKĘ ZDROWIA DZIECKA ORAZ (dokument potwierdzający uprawnienie do świadczeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych

UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych UMOWA na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w Parzymiechach w dniu. 2012r. pomiędzy: Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ośrodkiem Terapii Uzależnień sp. z o.o. w Parzymiechach, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 1 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 141, poz. 1183. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku.

Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. Raport z działalności Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki w 2010 roku. I. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach

Bardziej szczegółowo

1 z 4. 3. Adres zameldowania: 4. Adres do korespondencji:

1 z 4. 3. Adres zameldowania: 4. Adres do korespondencji: DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH WE WROCŁAWIU ul. Powstańców Śląskich 50, 53-333 Wrocław, tel/fax /071/373-20-56; 364-04-44 NIP 896-10-03-222, www.doipip.wroc.pl; e-mail: info@doipip.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

PRAWA PACJENTA. Prawo pacjenta do informacji Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia. PRAWA PACJENTA Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego MSZ Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością, odpowiadających wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol

Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol Załącznik do uchwały Nr IX/52/11 Rady Miejskiej w Sępopolu z dnia 28 lipca 2011 r. Organizacja zespołów wychowania przedszkolnego w Gminie Sępopol I. Postanowienia ogólne. 1. Zespoły wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW UCZNIA. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu

KARTA PRAW UCZNIA. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu KARTA PRAW UCZNIA Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu Prawa ucznia wynikające z Konwencji o prawach dziecka Każdy uczeń posiada prawo do znajomości swoich praw (artykuły 29 i 42 Kopd),

Bardziej szczegółowo

Oferta Dane oferenta Nazwa i siedziba zakładu lub imię i nazwisko

Oferta Dane oferenta Nazwa i siedziba zakładu lub imię i nazwisko Załącznik Nr I do Szczegółowych Warunków Konkursu Oferta Dane oferenta Nazwa i siedziba zakładu lub imię i nazwisko Adres i nr telefonu - naleŝy wypełnić obowiązkowo... Numer wpisu do Rejestru Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany

CZEŚĆ 1 1 DANE OSOBOWE - - CZEŚĆ 2 4 A. Zmiana Bez zmian. Nie dotyczy Uregulowany Nieuregulowany ARKUSZ ZGŁOSZENIOWY / AKTUALIZACYJNY * DANYCH OSOBOWYCH W REJESTRZE PIELĘGNIAREK, REJESTRZE POŁOŻNYCH* PROWADZONYM PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RZESZOWIE CZEŚĆ 1 1 Nazwisko DANE OSOBOWE

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

Realizacja postanowień Konwencji o prawach dziecka w świetle nowelizacji Kodeksu rodzinnego iopiekuńczego z 6 listopada 2008 r. Michał Kubalski Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Omawiane akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PACJENTÓW

INFORMATOR DLA PACJENTÓW INFORMATOR DLA PACJENTÓW Witamy Państwa w Beskidzkim Centrum Onkologii Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (BCO-SM). Nasz Szpital usytuowany jest w trzech różnych lokalizacjach na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Statut Domu Pomocy Społecznej we Wrześni Załącznik nr 1 do uchwały nr 136/XXII/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 26 września 2012 r. Dom Pomocy Społecznej we Wrześni działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 29 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 grudnia 2012 r. Poz. 5012 UCHWAŁA NR VI/XXI/187/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu

Bardziej szczegółowo

1.1 Przychodnia w Rzeszowie

1.1 Przychodnia w Rzeszowie Aneks nr 2/2013 z dnia 06.05.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

II. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I WYMAGANIA KONKURSU. 1. Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT oraz dodatkowe informacje o przedmiocie konkursu przygotowane w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Rzeszowie 2. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy w Rzeszowie 2. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com REGULAMIN 1 Art. 1. Regulamin Komisji Kwalifikacyjnej Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego w Rzeszowie zwanej dalej Komisją, jest zgodny z Ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004r (Dz.U. Nr 64, poz.593),

Bardziej szczegółowo

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak.

- komórki org., które nie prowadzą działalności brak. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 3 marca 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: Bogusława Hucko ul. Szkolna 1, 67 124 Nowe Miasteczko 2. Nazwa i adres przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

KARTA PRAW PACJENTA. / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. KARTA PRAW PACJENTA / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej. 2. Każdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin

REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO. Adaś i Ola idą do przedszkola. w gminie Leoncin ` Załącznik do uchwały Nr XII /67/15 Rady Gminy Leoncin z dnia 26 sierpnia 2015 roku REGULAMIN PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO Adaś i Ola idą do przedszkola w gminie Leoncin POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Punkt Przedszkolny,,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 9 W ZSP-17 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna; Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 2004r, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Statut Przedszkola nr 9 we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM. z dnia 22 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 3116 UCHWAŁA NR XVI/89/16 RADY POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie

Bardziej szczegółowo

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy

1. Ile razy w ciągu ostatnich 5 lat (łącznie z aktualnym pobytem) przebywał/a Pan/i w naszym szpitalu? 1 raz 2-3 razy więcej niż 3 razy PSJ 8.2.1 Załącznik 2 Anonimowa ankieta badania satysfakcji pacjenta z usług świadczonych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełm. Szanowni Państwo! Pragmy poznać Państwa zda na temat jakości usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych.

Rola Pielęgniarki,Położnej w Respektowaniu Praw Pacjenta.,,Rola Kadry Kierowniczej w Eliminowaniu Zdarzeń Niepożądanych. Szanowni Państwo Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Warszawie ma zaszczyt zaprosić

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ

UMOWA. reprezentowanym przez zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ. 1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez ZLECENIOBIORCĘ UMOWA CYWILNO PRAWNA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH Zawarta w dniu w Woźnikach pomiędzy: Gminnym Zespołem Ośrodków Zdrowia w Woźnikach z siedzibą przy ul. Dworcowej 21 42-289 Woźniki reprezentowanym przez:.zwanym

Bardziej szczegółowo

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA

SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA SKRÓT KONWENCJI O PRAWACH DZIECKA Czy wiesz, że masz prawa zagwarantowane przez państwo, które są spisane w dokumencie nazwanym Konwencją o prawach dziecka? Jeżeli nie wiedziałeś, przeczytaj uważnie ten

Bardziej szczegółowo

2. Siedziba Punktu mieści się w Gdańsku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45/3. 3. Punkt prowadzi opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 2 do 4 lat.

2. Siedziba Punktu mieści się w Gdańsku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45/3. 3. Punkt prowadzi opiekę dzienną nad dziećmi w wieku od 2 do 4 lat. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Punkt Przedszkolny Dinusie jest placówką prywatną. 2. Siedziba Punktu mieści się w Gdańsku przy ul. Kazimierza Wielkiego 45/3. 3. Punkt prowadzi opiekę dzienną nad

Bardziej szczegółowo

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej.

OFERTA KONKURSOWA. II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej/pielęgniarskiej. OFERTA KONKURSOWA załącznik nr 1 na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz objęcie funkcji Pielęgniarki Koordynującej/Położnej Koordynującej w oddziałach szpitalnych, Koordynatora Powiatowej Przychodni

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane wnioskodawcy. zam. tel...

WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy. Dane wnioskodawcy. zam. tel... WNIOSEK o przyznanie pomocy w formie skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy Dane wnioskodawcy /imię i nazwisko oraz data urodzenia/ zam. tel... Dane opiekuna prawnego (w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej)

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Placówki opieki długoterminowej ważne ogniwo w epidemiologii zakażeń szpitalnych Szpital Powiatowy w Wołominie, Joanna Wejda, Małgorzata Purchała Rodzaje placówek I. Podmioty prowadzące działalność leczniczą

Bardziej szczegółowo

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie

STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie STATUT Niepublicznego Żłobka Międzynarodowej Akademii Malucha Daisy w Krakowie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niepubliczny żłobek nosi nazwę: Międzynarodowa Akademia Malucha Daisy. 2. Siedziba niepublicznego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo