INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS"

Transkrypt

1

2 INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS Ustroń/Katowice, 6 8 października 2014r.

3

4 RADA NAUKOWO PROGRAMOWA prof. dr hab. inż. Stanisław BARAN Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin prof. Jairo FALLA Universite de Lorraine, UIT Thionville-Yutz, Francja prof. dr hab. inż. arch. Krzysztof GASIDŁO Politechnika Śląska, Gliwice prof. dr hab. Barbara GWOREK Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa prof. dr hab. inż. Grzegorz MALINA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków prof. dr inż. Piotr MAŁOSZEWSKI Helmholtz Center Munich, HMGU, Niemcy dr Tomáš OCELKA Instytut Zdrowia Publicznego, Ostrawa, Czechy dr Piotr POBORSKI WS Atkins Poland, Gliwice prof. dr hab. inż. Czesława ROSIK-DULEWSKA Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Zabrze dr hab. Adam ROSTAŃSKI, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, Katowice dr hab. inż. Jan SKOWRONEK Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice KOMITET HONOROWY Bernard BŁASZCZYK Kazimierz GRZECHNIK Andrzej JAGUSIEWICZ Alicja KNAST Gabriela LENARTOWICZ Roman ŁÓJ Krzysztof MIJALSKI Jerzy SWATOŃ Mirosław TARAS Marek USZKO Piotr WOJTACHA Anna WRZEŚNIAK Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Katowice TAURON Wydobycie S.A., Jaworzno Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa Muzeum Śląskie, Katowice Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Katowice Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o., Lędziny Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa Kompania Węglowa S.A., Katowice Kompania Węglowa S.A., Katowice Wyższy Urząd Górniczy, Katowice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Katowice KOMITET ORGANIZACYJNY Czesław FILIPEK Wanda JAROSZ CBiDGP Sp. z o.o., Lędziny IETU, Katowice 3

5 4

6 Mirosław BOBRZYŃSKI Euro-Centrum S.A. Katowice EURO-CENTRUM DROGA KU ENERGOOSZCZĘDNOŚCI EURO-CENTRUM THE WAY TO BE ENERGY EFFICIENT Streszczenie Jeszcze 8 lat temu teren, na którym obecnie mieści się Euro-Centrum był całkowicie zdegradowany. Nie małą szkodę dla środowiska wyrządziły tu działające wcześniej Zakłady Aparatury Chemicznej Wimach oraz fabryka farb. Działania Grupy Euro-Centrum zostały zainicjowane w 2004 roku. Na mocy porozumienia spółki z Urzędem Miasta Katowice na terenie przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach miał zostać utworzony Euro-Centrum Park Przemysłowy. Pierwszym krokiem ku energooszczędności Euro-Centrum była rewitalizacja zdegradowanego obszaru. Przywracanie do życia opuszczonych terenów poprzemysłowych i podnoszenie standardu życia sąsiadującej społeczności lokalnej - to cele, które przyświecały intensywnym pracom budowlanym i modernizacyjnym prowadzonym w latach Ich efektem było 6 hektarów zrewitalizowanego terenu, 4 nowo wybudowane i 7 przebudowanych obiektów. Korzystając z energooszczędnych doświadczeń zachodnich partnerów, Euro-Centrum podjęło kolejny krok, decydując się na budowę innowacyjnego biurowca energooszczędnego. Inauguracja obiektu, zużywającego jedną trzecią tradycyjnie wykorzystywanej energii, nastąpiła w kwietniu 2009 roku. W międzyczasie w 2007 roku swoją działalność rozpoczął Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum oraz koordynowany przez niego Klaster Technologii Energooszczędnych. Obserwując korzyści zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe, wynikające z użytkowania obiektów energooszczędnych, Park zdecydował się w następnym kroku na stworzenie niepowtarzalnego dotąd w Polsce budynku pasywnego o przeznaczeniu laboratoryjno-usługowym. W 2011 roku rozpoczęto budowę obiektu, o minimalnym zapotrzebowaniu na cele grzewcze, które rocznie nie przekracza 15 kwh na m kw. Powrócono też do kolejnych planów rewitalizacyjnych. W styczniu 2012 roku zakończono rewitalizację drugiego obiektu należącego do Parku Naukowo-Technologicznego. Obecnie mieści się tam Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych, wyposażone w symulator promieniowania słonecznego (tzw. sztuczne słońce) do badania jakości i wytrzymałości kolektorów słonecznych. W lutym 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie budynku pasywnego, który otrzymał nagrodę Green Building 2013, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie. Sama jego bryła została zaprojektowana tak, aby wyeliminować niepotrzebne straty ciepła. Budynek pozbawiony jest też tradycyjnych systemów grzewczych i chłodzących zastępują je nowoczesne technologie energooszczędne. Energię geotermalną, przetwarzaną przez pompy ciepła, pozyskuje system sond geotermalnych. Kolektory 5

7 słoneczne wykorzystują energię promieniowania słonecznego, przetwarzając ją na ciepło użytkowe. Fotoogniwa z kolei zamieniają ją na energię elektryczną. Za odpowiednią jakość klimatu wewnątrz odpowiada wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Stropy grzewczo-chłodzące umieszczone w płytach żelbetowych, zapewniają komfort termiczny użytkownikom. System chłodzenia w upalne dni jest wspomagany przez instalację chłodu technologicznego. Okna pasywne w zimie chronią przed utratą ciepła, latem zaś, dzięki automatycznym żaluzjom fasadowym, zapobiegają przegrzaniu pomieszczeń. Uczestnictwo w programie Green Building jest nie tylko uwarunkowane posiadaniem obiektu o wysokich standardach energooszczędności, ale też opracowaniem i wdrożeniem planu zarządzania energią w przedsiębiorstwie, które zobowiązuje się do budowania kolejnych obiektów budowlanych w standardach niskoenergetycznych. Obecnie Park wciąż się powiększa, a w kolejnym roku na jego terenie stanie hala montażowo-magazynowa, spełniająca standardy niskoenergetyczne. W dotychczasowej działalności Grupy Euro-Centrum zrewitalizowano ponad 6 hektarów terenów poprzemysłowych, wybudowano 5 nowych obiektów (1 w trakcie budowy) i zmodernizowano 10, dając tym samym siedzibę dla ponad 100 firm i miejsce pracy dla ok pracowników. Słowa kluczowe: rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, park przemysłowy, park naukowo-technologiczny, energooszczędność Abstract Barely 8 years ago the area, where now the Euro-Centrum Science and Technology Park & Industrial Park (hereinafter referred to as Euro-Centrum) is situated, was completely degraded. Environmental damages were caused by previously located there the works of chemical equipment "Wimach" and paints factory. It all started in According to the agreement concluded between Euro-Centrum ltd. and Katowice City Hall, Euro-Centrum ltd. was obliged to set up at 103 Ligocka Industrial Park. The first step towards energy efficiency was revitalization of degraded area. The intensive modernization and construction works that took place in where aimed at the restoration of degraded land and therefore raising standards of living local community. As the result 6 hectares of land were revitalized, with 4 new and 7 altered buildings. Using energy-saving experience of western partners, Euro-Centrum took next step by deciding to build innovative energy-efficient office building. Inauguration of the building, which consuming only the one-third of traditionally using energy, took place in April In the meantime, in 2007 we established Science and Technology Park Euro- Centrum and Cluster of Energy Saving Technologies. Observing economic and environmental benefits that arise from usage and maintenance energy efficient buildings, Science and Technology Park Euro-Centrum decided to build unique in Poland laboratory and service passive building. In 2011 Euro-Centrum started construction of building that was designed to consume energy in order to heat interior of the building not exceeding 15 kwh/sqm/year. 6

8 Euro-Centrum also continued revitalizations activities. In January 2012 revitalization of second building belonging to the Science and Technology Park was ended. Currently the building mentioned above is the seat of Training Centre for Modern Heating Techniques and Centre for Solar Energy System Testing equipped with stationary solar simulator (artificial sun) to test the quality and strength of solar collectors. In February 2014, the opening ceremony of passive building took place. The building received the Green Building Award 2013 granted by the European Commission for the most energy efficient buildings in Europe. As the whole idea was to eliminate unnecessary heat loss. The building is devoid of traditional heating and cooling systems - they are replaced with modern technologies. Geothermal energy, that is processed by the heat pumps, is obtained by the system of geothermal probes. The solar panels utilize the solar energy by converting it into useful heat. Then photovoltaic cells turn it into electricity. The right quality of the indoor climate is provided by the mechanical ventilation with heat recovery. Heating and cooling ceilings, which are placed in reinforced concrete slabs, provide the thermal comfort to occupants. The cooling system in the hot days is supported by the installation of process cold. The passive windows protect against heat loss in the winter, and in the summer, thanks to the automatic front blinds, prevent from overheating the rooms. Participation in the Green Building Programme is conditioned not only by having the building with high energy saving standards but also by developing and implementing plan of energy management in a company that agrees to build future structures in low energy standards. Currently Park still expands. Next year new building - state assembly and storage hall with low-energy standards will be completed. Until now, the Euro-Centrum Group revitalized over 6 hectares of brownfields, built 5 new buildings (1 under construction) and modernized 10, being the seat for over 100 companies and place of work for about 1000 workers. Keywords: revitalization, brownfields, industrial park, science and technology park, energy efficiency 7

9 NOTATKI 8

10 NOTATKI 9

11 Bernard BEDNORZ Starostwo Powiatowe Bieruń INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA WYKORZYSTANIA OBIEKTÓW I TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH PRZYWRÓCONYCH W RAMACH REWITALIZACJI W POWIECIE BIERUŃSKO-LĘDZIŃSKIM INNOVATIVE SOLUTION FOR REUSE OF POST-INDUSTRIAL FACILITIES AND AREAS RECOVERED WITHIN THE REVITALIZATION PROGRAM IN THE BIERUŃ-LĘDZINY COUNTY Streszczenie Powiat bieruńsko-lędziński na terenie którego działalność wydobywczą prowadzą dwie największe w Europie kopalnie węgla kamiennego Piast Ziemowit, jako jednostka samorządu terytorialnego od kilku lat prowadzi na szeroko zakrojoną skalę porządkowanie struktury własnościowej zbędnej i niechcianej substancji poprzemysłowej w tym miedzy innymi terenów i majątku pogórniczego po byłej kopalni Piast w Lędzinach (obecnie kopalnia Ziemowit ). W referacie przedstawiono innowacyjne, nowatorskie i proekologiczne rozwiązania przywrócenia wartości użytkowej i możliwości ponownego zagospodarowania przejętego przez samorząd zdegradowanego terenu pogórniczego z przeznaczeniem na obiekty użyteczności publicznej, obiekty na potrzeby realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej oraz ogólnodostępne tereny rekreacyjno-sportowe i cele dydaktyczne. Referat jest kontynuacją rozpoczętego w 2006 roku procesu adaptacji budynku byłej dyrekcji kopalni Piast w Lędzinach na cele inkubatora organizacji pozarządowych w ramach rewitalizacji majątku pogórniczego (referat prezentowany był podczas I-szej Międzynarodowej Konferencji w dniach 8-10 października 2007 roku w Ustroniu). Obecnie na tym samym terenie realizowany jest kolejny drugi etap rewitalizacji terenu jakim jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Lepszy Start w innowacyjnej technologii budynku pasywnego. Pozostała substancja pogórnicza realizowana jako etap III-ci to adaptacja budynku maszyny wyciągowej na Dom Pomocy Społecznej ze strefą wejściową do Parku Sensorycznego parku wrażeń i doznań. Uzupełniającymi elementami tego terenu docelowo będą place zabaw, ogrody sensoryczne i parki: górniczy, linowy i fitness. Wybór formy i celu rewitalizacji nie jest przypadkowy bo obwarowany zapisami przekazanego powiatowi przez Skarb Państwa terenu z przeznaczeniem na cele szeroko pojętej pomocy społecznej. Samorząd powiatowy podejmując wyzwanie zagospodarowania tego terenu poszedł dalej wszystko realizowane jest ponadto w technologiach pro-eko. Abstract For several years the Bieruń-Lędziny county office as the unit of local government has been running a broad-scale operation with the aim to put order in 10

12 the ownership structure of redundant and abandoned post-industrial facilities. Since the territory of the county comprises two coal mines that are rated among the largest ones in Europe, i.e. Piast and Ziemowit Hard Coal Mines, the actions are chiefly focused on post-mining areas and assets that are left after the former Piast coal mine in Lędziny (currently merged with the Ziemowit coal mine). The paper outlines innovative, future-oriented and environmental-friendly solution aimed at recovery of deteriorated post-mining areas, restoration of their usability and full utility value to allocate them for future use as public buildings and facilities with the purposes of tasks related to rehabilitation and therapy of disabled persons and social welfare, leisure and sport facilities for common use and education organizations. The study is the follow-up of the project that was launched in 2006 and assumed conversion of the former office building left after the Piast coal mine in Lędziny into an incubator of non-governmental organizations (NGO) within the program for revitalization of post-mining assets, where the project assumptions and initial achievements were presented during the 1 st International Conference from 8 th to 10 th October 2007 in Ustroń. Currently the second phase of restoration is being implemented on the same area assumes erection of a social care and educational facility Lepszy Start ( Better Start ), where the building itself is designed as a passive one. The remaining post-mining assets are covered by the 3 rd phase of the project that include adaptation of the hoisting machine building for needs of the Social Care Building with the entrance area to the Sensory Park a park of impressions and sensations. The auxiliary components of that area shall finally comprise playgrounds and theme parks: a mining open-air display, rope climbing area and fitness facilities. Forms and objectives of the revitalization programs had to be selected really wisely and purposefully since they are conditioned by terms of the ownership transfer act that handed over the area owned by State Treasury to the County Office with the purpose of widely understood needs of social welfare. The county government undertook the challenge to develop and transform the areas and made even a step beyond all projects are carried out with use of environment friendly technologies. 11

13 NOTATKI 12

14 NOTATKI 13

15 Piotr GERBER Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska Wrocław; Politechnika Wrocławska FORMY OCHRONY DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO METHODS OF INDUSTRIAL HERITAGE CONSERVATION Szybki rozwój gospodarczy Polski po 1990 roku, doprowadził do znacznych zmian w gospodarce. W wyniku transformacji oraz poddaniu polskiej gospodarki procesom konkurencji i wolnego rynku nastąpił upadek całych dziedzin przemysłu. Prawie całkowicie zniknął, o wiekowej tradycji, przemysł włókienniczy. Podobnie stało się z górnictwem, hutnictwem, a po części z przemysłem maszynowym. Po odległych tradycjach produkcyjnych pozostały obiekty i zespoły dawnych fabryk. Te materialne świadectwa dawnego rozwoju zostały zniszczone, przebudowane lub zlikwidowane, ustępując nowym funkcjom. Tempo likwidacji, nie tylko pojedynczych zakładów ale całych branż było tak szybkie, że nie pozostawiono nawet pojedynczych śladów dawnych tradycji przemysłowych. Na Dolnym Śląsku, gdzie włókiennictwo było przez ostatnie trzy wieki dominująca dziedzina gospodarki, nie powstało choć jedno muzeum dokumentujące dzieje tej branży. Podobnie sytuacja wygląda z górnośląskim hutnictwem cynku, które zapisało się w światowej historii techniki. Tymczasem przez kilkanaście lat niepowodzeniem kończyły się próby powołania odpowiedniego muzeum, a wytypowane dla zachowania obiekty ulegały systematycznej degradacji. Niewiele powstało placówek dokumentujących rozwój hutnictwa żelaza, przemysłu maszynowego, rolno przemysłowego etc. Dopiero ostatnie lata przyniosły szereg projektów, których celem była ochrona, a szczególnie adaptacja do nowych celów obiektów poprzemysłowych. Tematem wystąpienia jest sposób i jakość przygotowywania projektów ochrony, konserwacji i adaptacji obiektów przemysłowych. Na przykładach zagranicznych oraz krajowych, zaprezentowane będą różne sposoby ochrony i reimpretacji zabytków techniki. Zamiarem prelegenta jest rozpowszechnienie idei ochrony dziedzictwa przemysłowego poprzez prezentację i analizę najlepszych rozwiązań. Abstract Rapid economic growth in Poland after the year 1990 caused significant changes in its economy. As a result of transformation and subjecting it to competition and free market rules a decline of the entire industries was observed. Textile industry, for example, having a very long tradition, disappeared completely. The same happened to mining, metallurgical and partially engineering industry. What has remained from long production traditions are facilities and premises of the former plants. This tangible evidence of the past development has been destroyed, reconstructed or liquidated, giving way to new functions. 14

16 Factories and entire industrial sectors were liquidated so quickly that not even a single trace of the former industrial traditions has been left. In the Lower Silesia, where the textile industry has been the dominant branch of economy for the last three centuries, no museum documenting the history of this branch has been established. A similar situation can be observed in the case of Upper Silesian zinc smelting, which has signed up in the global history of technology. In the meantime, however, attempts to organise a suitable museum, being made for over a dozen years, have ended with a failure and facilities selected for conservation have been gradually degrading. The number of institutions that have been established to document the development of steel, engineering or agricultural industry is rather scarce. It was not until the recent years that a number of projects aimed at protection and adaptation of industrial facilities to new functions have been developed. The delivered presentation will focus on methods and standards of preparing projects in the field of protection, conservation and adaptation of industrial buildings. Different methods for protection and reinterpretation of industrial monuments will be demonstrated using both national and foreign examples. The aim of the presentation is to promote the idea of cultural heritage conservation by demonstration and analysis of the best solutions in this field. 15

17 NOTATKI 16

18 NOTATKI 17

19 Bogdan PŁANETA Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa NAJLEPSZE METODY WSPARCIA PROJEKTÓW REKULTYWACYJNYCH W KONTEKŚCIE DĄŻENIA DO ICH ZOPTYMALIZOWANIA Z OGÓLNOSPOŁECZNEGO PUNKTU WIDZENIA I UZYSKIWANIA DŁUGOFALOWYCH KORZYŚCI Z WPROWADZANIA INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ THE BEST METHODS OF SUPPORT OF ENVIRONMENTAL REMEDIATION PROJECTS IN THE CONTEXT OF EFFORTS TO OPTIMIZE FROM THE GENERAL SOCIAL POINT OF VIEW AND OBTAINING LONG TERM BENEFITS FROM THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE SOLUTIONS Streszczenie Głównym celem artykułu jest wskazanie pakietu efektywnych działań, które strona publiczna może podjąć dla spowodowania przeprowadzenia remediacji, rekultywacji i zagospodarowywania terenów zdegradowanych oraz uzyskania długofalowych korzyści wynikających ze stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych dotyczących remediacji lub innych prac dotyczących rekultywacji. W artykule wymieniono stosowane w Polsce metody wsparcia projektów rekultywacyjnych oraz wymieniono przykładowe projekty rekultywacyjne, podając koszty zasadniczych prac stanowiących części wykonanych lub planowanych projektów. Dla potrzeby wyciągnięcia końcowych wniosków w artykule przeanalizowano możliwe do praktycznego zastosowania: techniki szacowania efektów zewnętrznych, w tym dotyczących wpływu zanieczyszczeń na środowisko, sposoby szacowania kosztów remediacji i prac rekultywacyjnych, metody optymalizacji zakresu rzeczowego projektów i rozwiązań technicznych, metody wyceny rozwiązań innowacyjnych z ogólnospołecznego punktu widzenia. Za szczególnie ważne uznano omówienie potencjalnych możliwościach uzyskiwania korzyści ogólnospołecznych z wdrażania rozwiązań innowacyjnych, które zdaniem autora mogą wykraczać poza korzyści dotyczące rekultywacji lub zagospodarowywania terenów zdegradowanych. Przedstawiono techniki szacowania wartości rozwiązań innowacyjnych, bez których trudno byłoby włączyć innowacje do procesu optymalizacji projektów rekultywacyjnych. Krótko omówiono metody eksperckie (lub mieszane), których stosowanie dla potrzeb szacowania wartości lub podejmowania decyzji wydaje się niezbędne wobec trudności z dostępem do danych liczbowych. Ze względu na to, że zasadniczym celem artykułu jest wskazanie efektywnych sposobów wsparcia udzielonego przez stronę publiczną, przyjęto określenie punktu 18

20 widzenia optymalizacji projektów rekultywacyjnych jako punkt zbliżony do ogólnospołecznego punktu widzenia, aczkolwiek uwzględniono także interes czysto środowiskowy oraz finansowy potencjalnego inwestora. W artykule przedstawiono poglądy autora w kwestii najlepszych modeli instytucjonalnych projektu rekultywacyjnego, w tym niektórych modeli PPP oraz sposobu zamawiania projektów technicznych i robót. Omówiono także sposoby zwiększające dążenie inwestorów do przeprowadzenia rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych poprzez zaplanowanie budowy infrastruktury zwiększającej wartości nieruchomości. W zakończeniu artykułu podano potencjalnie najlepsze sposoby wspierania działań rekultywacyjnych w zależności od uwarunkowań środowiskowych i dostępności środków wsparcia zalecenia do optymalizacji projektów Słowa kluczowe: remediacja, optymalizacja, innowacje, efekty zewnętrzne Abstract The main objective of this paper is to identify a package of effective measures that can be taken by public party for conducting remediation, reclamation and development of land degradatio and achieve long-term benefits resulting from the application of innovative technical and technological solutions for the remediation or other work on the reclamation. The article lists the methods used in Poland to support reclamation projects and lists examples of land reclamation projects, giving the cost of essential works forming part of the completed or planned projects. In the need to draw final conclusions the article examines the possible practical applications: techniques for estimating external effects, including the effects of pollution on the environment, ways of estimating the costs of remediation and reclamation work, methods to optimize the material scope of projects and technical solutions, methods of valuation of innovative solutions with the general social view. Of particular importance was a discussion of the potential of obtaining social benefits from the implementation of innovative solutions, which according to the author may go beyond the benefits for the rehabilitation or development of land degraded. The paper presents techniques for estimating the value of innovative solutions, without which it would be difficult to enable innovation in the optimization process of reclamation projects. The article briefly discusses expert methods (or mixed), the use of which for the purposes of estimating the value or decision-making seems to be necessary because of the difficulty with the access to the figures. Due to the fact that the main aim of this article is to identify effective ways of support provided by the public, determining the point of view of optimizing the reclamation projects as a point close to the general social point of view was adopted, but it also takes into account the interests of a purely environmental and financial potential investor. The article presents the author's views on the best models of institutional design of remediation projects, including some PPP models and ordering of technical projects and works. It also discussed ways to increase the desire of investors to carry out the rehabilitation and management of degraded areas by planning the construction of infrastructure for the property value. The ending of the article contains the best potential ways to support the efforts of 19

21 rehabilitation depending on environmental conditions and availability of support recommendations for design optimization. Keywords: remediation, optimization, innovation, externalities 20

22 NOTATKI 21

23 NOTATKI 22

24 Janusz KRUPANEK Beata MICHALISZYN Mariusz KALISZ Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Michael FINKEL University of Tübingen Niemcy ZINTEGROWANE PODEJŚCIE DO PLANOWANIA NOWYCH FUNKCJI W PROCESIE ZARZĄDZANIA PRZEKSZTAŁCANIEM TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH INTEGRATED APPROACH TO PLANNING OF NEW FUNCTIONS IN THE MANAGEMENT OF REDEVELOPMENT OF POSTINDUSTRIAL AND POSTMILITARY SITES Streszczenie Zrównoważony proces przekształcania i planowania nowych funkcji dla megaobiektów takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe, czy tereny zdegradowane, wymaga uwzględnienia szeregu kluczowych aspektów które w decydujący sposób wpływają na osiągnięcie celu prowadzonej rewitalizacji. Rozwój dobrej praktyki w tym zakresie jest przedmiotem projektu naukowo-badawczego: Racjonalne usprawnianie przekształcania terenów zdegradowanych w Europie (Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe - akronim TIMBRE, realizowanego w latach w ramach 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technologicznego Unii Europejskiej. W projekcie rozwinięto i zastosowano, na przykładzie dawnej bazy wojskowej w Szprotawie, narzędzie zintegrowanego planowania przekształcania megaobiektów (Megasite Management Tool-suite MMT) opracowane przez Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ oraz Uniwersytet w Tubingen. Narzędzie to pozwoliło na opracowanie i ocenę scenariuszy przyszłego zagospodarowania tego terenu z uwzględnieniem kluczowych aspektów remediacji i rewitalizacji ukierunkowanej na zrównoważoność jego rozwoju. W ocenie scenariuszy przekształcania terenu wykorzystano rezultaty rozpoznania stanu środowiska oraz wyniki konsultacji społecznych w zakresie potrzeb i możliwości rewitalizacji. Jednocześnie uwzględniono kryteria ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Wykorzystane narzędzie pozwoliło na zintegrowanie przestrzenne tych kryteriów a tym samym na określenie najbardziej pożądanych ze społecznego punktu widzenia opcji rewitalizacyjnych. Uzyskane efekty pokazują, że zintegrowane podejście stwarza duże możliwości usprawnienia procesów rewitalizacji i zagwarantowania, zrównoważonego rozwoju na tym terenie w długiej perspektywie jak również lepszego dostosowania planów rewitalizacji do potencjału danego terenu. 23

25 Abstract Revitalisation of postindustrial, postmilitary and degraded areas in a sustainable way requires good planning from the very beginning in all key aspects. Development of good practices in this matter is the subject of scientific project Tailored Improvement of Brown-field Regeneration in Europe - acronim TIMBRE, carried out in and funded by the 7th European Union Framework Program for Research and Technology Development. In TIMBRE project an integrated tool (Megasite Management Tool-suite MMT) for planning of megasite revitalization, developed by Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ and University in Tubingen was modified and tested in the case of former military base in Szprotawa. The planning tool allowed for development and assessment of future site revitalization scenarios at very early stage of planning process integrating key remediation and revitalisation aspects towards sustainability of mega-site development. In the assessment of redevelopment scenarios the results of site characterisation and stakeholders consultations on the needs and opportunities were incorporated. In integration of the revitalisation solutions. 24

26 NOTATKI 25

27 NOTATKI 26

28 Anna OSTRĘGA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Krzysztof LENARTOWICZ Anna SZEWCZYK-ŚWIĄTEK Wojciech ŚWIĄTEK Politechnika Krakowska Sylwia CYGAN AGH Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków REWITALIZACJA WYROBISK PO EKSPLOATACJI PIASKÓW I ŻWIRKÓW Z WYKORZYSTANIEM DZIEDZICTWA PRZEMYSŁOWEGO I KULTUROWEGO PRZYKŁAD BORZĘCINA I DOŁĘGI REVITALISATION OF OPEN PITS AFTER THE EXPOLATATAION OF NATURAL SAND AND GRAVEL BY USING POST-INDUSTRIAL AND CULTURAL HERITAGE THE CASE OF BORZĘCIN AND DOŁĘGA Streszczenie W artykule przedstawiona została koncepcja rewitalizacji zespołu zbiorników związanych z eksploatacją kruszyw naturalnych zlokalizowanych w miejscowościach Dołęga i Borzęcin (województwo małopolskie). Dla znajdujących się w różnej fazie eksploatacji i rekultywacji zbiorników nakreślona została wizja docelowego zagospodarowania wykorzystująca zasoby kulturowe, zarówno w postaci infrastruktury przemysłowej jak i historii obu miejscowości. Pokazano wykorzystanie zbędnych już dla eksploatacji i przeróbki maszyn i urządzeń dla zbudowania Industrialnego Parku Wodnego, punktu widokowego oraz Groteskowego Szlaku Sławomira Mrożka (urodzonego w Borzęcinie) poprowadzonego wśród borzęcińskich jezior poeksploatacyjnych. Dziedzictwo kulturowe Dołęgi wykorzystane zostało natomiast dla utworzenia Szlaku Poetów poprowadzonego od najważniejszego zabytku Dołęgi jakim jest drewniany dwór, w którym bywali m.in. Adam Asnyk, Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Lucjan Rydel czy Tadeusz Boy-Żeleński, do zespołu jezior poeksploatacyjnych. Każdy przystanek Szlaku poprzez atrakcyjną formę przedstawienia kolejnych artystów, bawi i edukuje. Każda ze sławnych postaci reprezentowana jest na Szlaku poprzez struktury i inscenizacje przestrzenne edukując i zmuszając do interakcji. Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego w połączeniu z zasobami kultury lokalnej pozwala na stworzenie atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców, jak również wykreowanie produktu turystycznego o wielu wątkach tematycznych. Słowa kluczowe: kruszywa naturalne, wyrobiska, rewitalizacja, kultura lokalna, architektura 27

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some

Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European. Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Institutional Determinants of IncomeLevel Convergence in the European Union: Are Institutions Responsible for Divergence Tendencies of Some Countries? Dr Mariusz Próchniak Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+

Goodman Toruń Logistics Centre. Up to 26,000 sqm available for built to suit development. regional choices+ Goodman Toruń Logistics Centre Up to 26,000 sqm available for built to suit development regional choices Goodman Toruń Logistics Centre Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice/Toruń, Poland Elastyczna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych

Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych TWORZENIE PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KRAJOWEGO FORUM PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH I PARKÓW TECHNOLOGICZNYCH Roman Trzaskalik Prezes Stowarzyszenia Krajowego

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Jan Skowronek. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Jan Skowronek. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Jan Skowronek Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Województwo Źródło: Obliczenia IETU na bazie map NATLAN Liczba gruntów antropogenicznych w woj. Śląskim na tle kraju Przemysł i usługi

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie

Projekt realizowany przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Krakowie Warunki zarządzania obszarem dorzecza i ochroną różnorodności biologicznej dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów cennych przyrodniczo na przykładzie zlewni Czarnej Orawy stanowiącej część transgranicznego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie przekształcaniem zdegradowanych megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego projekt TIMBRE

Zintegrowane zarządzanie przekształcaniem zdegradowanych megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego projekt TIMBRE Zintegrowane zarządzanie przekształcaniem zdegradowanych megaobiektów na przykładzie terenu powojskowego projekt TIMBRE dr Janusz Krupanek mgr inż. Mariusz Kalisz dr Beata Michaliszyn dr Justyna Gorgoń

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe

The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe The landscape dimension of green infrastructure for urban areas in Central Europe Marek Degórski Institute Geography and Spatial Organization Polisha Academy of Sciences Andora 2015 Green infrastructure

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO. Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO. Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas ZAŁOŻENIA i STAN PRAC W PROJEKCIE SANAERO Dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Warsztaty Międzynarodowe 13.03. 2013 r. WCTT, Wrocław Działania projektu SANAERO skierowane są na monitoring i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80)

INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) INVESTMENT OFFER Mechaniczne Industrial Park (Hall no 80) prepared by Tarnów, April 2009 Nazwa oferty inwestycyjnej: Investment offer name: Przedmiot oferty: Offer object: Rodzaj oferty: Offer kind: Nazwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

dr Stanisław Grygierczyk 29 września 2009 Energooszczędne technologie -przykład Grupy Euro-Centrum

dr Stanisław Grygierczyk 29 września 2009 Energooszczędne technologie -przykład Grupy Euro-Centrum dr Stanisław Grygierczyk 29 września 2009 Energooszczędne technologie -przykład Grupy Euro-Centrum Grupa Euro-Centrum Grupa Euro-Centrum skoncentrowana jest na rozwoju technologii energooszczędnych oraz

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP

METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH GUS I OSZACOWAŃ PROGRAMU EMEP Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Jan Cetner Kazimierz Dyguś Marta Ogonowska Jerzy Wojtatowicz METODA OGÓLNEJ OCENY STANU ŚRODO- WISKA OBSZARÓW WIEJSKICH NA PODSTAWIE INFORMACJI Z BANKU DANYCH REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo