Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Zawod o wyc h w W odzisławi u Śl Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h Nr 1 w Ry dułt o wach Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h Nr 2 w Ry dułt o wach Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h im. Sejm u Śląskiego w Radli nie Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h w Pszowi e Zespół Szk ół w Gogoł o wej OFERTA DLA UCZNIÓW O SPECJ ALNYCH POTRZEB ACH EDUKACYJNYCH Zespół Placówek Szk o lno - W yc howa wc z o - Re wali dacyj nyc h w W odzisławi u Ś l OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁY CH Powiat o we Ce ntrum Kształ c enia Us tawiczne go w W odzisławiu Śl. 4 0 Jak dostać się do szko ły ponadgimnazjalne j?... 43

2 2

3 Wstęp Drodzy Uczniowie! Przygotowaliśmy dla Was - absolwentów gimnazjów jak i Waszych rodziców informator z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Mamy nadzieję, że wiedza o rodzajach i typach szkół ponadgimnazjalnych pozwoli Wam dokonać rozsądnego wyboru szkoły, w której będziecie uczyć się zawodu lub przygotowywać się do dalszej edukacji na studiach wyższych. Chcemy zwrócić waszą uwagę na fakt, iż od września 2012 r. zachodzą bardzo ważne zmiany. Do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi reforma programowa, której istota polega na tym, iż w klasie I będziecie kontynuowali treści programowe przedmiotów ogólnokształcących rozpoczęte w gimnazjum. Likwidacji ulegają licea profilowane i dwu letnie zasadnicze szkoły zawodowe a także technika uzupełniające oraz uzupełniające licea ogólnokształcące. Przypominamy, że nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata. Zdanie egzaminu maturalnego otworzy Wam podwoje każdej wyższej uczelni nie tylko w kraju, ale także za granicą. Technikum jest szkołą 4 letnią, w której będziecie zdobywać kilka kwalifikacji w danym zawodzie a także będziecie mogli zdać maturę i kontynuować naukę na studiach wyższych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą trzy letnią a po jej ukończeniu możecie kontynuować naukę w 2 klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Jeżeli pragniecie rozwijać swoje talenty artystyczne, proponujemy Wam naukę w 4 - letnim liceum plastycznym, które rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Szkoły oferują różnorodne możliwości Waszego rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach informatora naborowego, na których dyrektorzy przybliżają wizerunek swoich szkół. Zachęcamy do odwiedzania szkół podczas dni otwartych a także do śledzenia ich stron internetowych, które są podane na kolejnych stronach publikacji. Zamieszczamy także Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym podane zostały terminy i zasady rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013. Każda szkoła indywidualnie powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną. Dyrektorzy poszczególnych szkół przekażą do publicznej wiadomości szczegółowe warunki rekrutacji. W bieżącym roku - wzorem lat ubiegłych - nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie się odbywał drogą elektroniczną. Będziecie mogli w internecie na bieżąco oceniać swoje szanse. Pamiętajcie, ze możecie wskazać tylko trzy szkoły a szkoła Waszych marzeń powinna być wskazana jako pierwsza. Natomiast w danej szkole macie prawo wyboru kilku kierunków. Mamy nadzieję, że szeroka informacja o kierunkach kształcenia w poszczególnych szkołach ułatwi Wam dokonanie właściwego wyboru. Do zobaczenia we wrześniu! 3

4 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012 / Na podstawie 23 pkt.: 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) ustalam, co następuje: 1. Określam na terenie województwa śląskiego zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Wykonanie decyzji powierzam dyrektorom Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Wydziału Strategii. 3. Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji powierzam wicekuratorowi, zgodnie z kompetencjami. 4. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują do wiadomości: 1) wicekuratorzy, 2) dyrektorzy Delegatur oraz dyrektor Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Wydziału Strategii Kuratorium Oświaty w Katowicach, 3) organy prowadzące szkoły, 4) dyrektorzy szkół wszystkich typów w województwie śląskim. Załącznik: Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ KS z dnia 4 stycznia 2012 r. Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów: 1. do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych) od 4 maja do 11 czerwca 2012 r. 2. do klas pierwszych gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych od 16 kwietnia do 18 maja 2012 r. 3. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych od 25 czerwca do 21 sierpnia 2012 r. II. Terminy rekrutacji: 1. do klas pierwszych gimnazjów (w tym dwujęzycznych, z oddziałami dwujęzycznymi, sportowymi, sportowych oraz mistrzostwa sportowego): a. do 29 lutego 2012 r. dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć; b. do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do gimnazjów 4

5 dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; c. do 3 lipca 2012 r. do godz kandydat do gimnazjum ogólnodostępnego, do gimnazjów dwujęzycznych, gimnazjów z oddziałami dwujęzycznymi, do gimnazjum sportowego i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego; d. 5 lipca 2012 r. godz ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów; 2. do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego): 1) do 29 lutego 2012 r. dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć; 2) do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; 3) od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 4) 5 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; 5) do 9 lipca 2012 r. do godz termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 6) 10 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; 7) do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów; 3. na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych: a. od 20 sierpnia do 22 sierpnia 2012 r. termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Za przygotowanie zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół; b. 23 sierpnia 2012 r. - ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych. III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2012 / W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje zgodnie z 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232, z późn. zm.) szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 2. Do dnia 29 lutego 2012 r. dyrektor szkoły podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości. 3. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których nie będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicach do dnia 9 marca 2012 r., przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie. 5

6 4. Do 25 maja 2012 r. Dyrektorzy Delegatur przekazują do Oddziału Kształcenia Ogólnego, Zawodowego, Ustawicznego i Akredytacji Kuratorium Oświaty w Katowicach adresy stron internetowych szkół nieuczestniczących w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej, na których będzie prowadzona baza danych o wolnych miejscach. Dane będą uaktualniane na bieżąco przez organy prowadzące. 5. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać: a. określenie zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, w tym języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty, b. warunki przeprowadzania oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister Edukacji Narodowej zezwoli na jego przeprowadzenie, c. zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia, d. określenie warunków przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (zgodnie z 12 ww. rozporządzenia), e. określenie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas wstępnych i oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących (zgodnie z 8 ust. 2 ww. rozporządzenia), f. określenie szczegółowych zasad rekrutacji dla osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego, g. określenie limitu miejsc w szkołach i oddziałach, h. szczegółowe terminy rekrutacji. 6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów dobry 13 punktów bardzo dobry 16 punktów celujący 19 punktów jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 19 punktów 19 punktów 19 punktów 19 punktów 5 punktów 12 punktów 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. 6

7 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin gimnazjalny 2 punkty Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów *Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 10, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 8. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 7

8 9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 10. Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, w roku szkolnym 2011/2012, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty: 1) z Języka Polskiego 2) z Języka Angielskiego 3) z Języka Niemieckiego 4) z Języka Francuskiego 5) z Języka Rosyjskiego 6) z Historii 7) z Matematyki 8) z Fizyki 9) z Biologii 10) z Chemii 11) z Geografii 12) z Wiedzy o Społeczeństwie 11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów. 12. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia poza- szkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: IV. Organizacja egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do liceów ogólnokształcących dla dorosłych i techników uzupełniających dla dorosłych, szkół policealnych dla dorosłych, dyrektor szkoły powołuje, zgodnie z 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 1. Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny, jeśli taki zostanie w szkole przeprowadzony lub przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną oraz działa zgodnie z zapisami 18 ww. rozporządzenia. V. Organizacja rekrutacji poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół. 2. Kandydat składa podanie w terminie określonym w pkt I.3. Załącznika do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty 3. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: a. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, b. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, c. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2012 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1808), d. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045) Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych, 8

9 e. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, f. kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty, o których mowa w pkt.3 ppkt 3 i 4 należy złożyć w szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym w rozdziale II ust Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów określonych w pkt 3 ppkt 3 i 4 do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy przyjętych. 6. W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/ uczniowie klas III gimnazjum, składający dokumenty do szkoły prowadzącej rekrutację poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej, otrzymują na zajęciach z wychowawcą druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych. 7. Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu. 8. Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom: a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, c. potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, d. potwierdzone kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, e. ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty (zgodnie ze wzorem przedstawionym w pkt. 6). 6) wzór druku zawierającego informację o dokonanym przez kandydata wyborze szkół ponadgimnazjalnych. Pieczątka gimnazjum Imiona i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania... Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół: 1. Nazwa szkoły Adres szkoły Nazwa szkoły Adres szkoły... 9

10 Nazwa szkoły Adres szkoły Data i podpis składającego dokumenty... VI. Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. 2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2012 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1808). 4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów. 5. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych. 6. Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 7. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1 oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem 1, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi napisem Kopia nr 1. Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio napisem Kopia nr 2 i Kopia nr 3, które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym. 9. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. 10. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 7 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów. 10

11 Termin Od 14 maja do -25 czerwca 2012 r. do godz Od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. (do godz ) 5 lipca 2012 r. (do godz ) Do 9 lipca 2012r. (do godz ) 10 lipca 2012 r. (do godz ) Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną Działanie Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 10 lipca do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. 11

12 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚL. W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Szkolna 1, Wodzisław Śl. tel./fax , W roku 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi reforma programowa. Jeżeli jesteś zdecydowany co do dalszego kierunku kształcenia, wybierz konkretną klasę! Masz szansę pełne 3 lata uczyć się w jednym zespole klasowym. Jeśli jeszcze nie sprecyzowałeś swoich planów, zdecyduj się na dowolny oddział. Wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym możesz dokonać po klasie pierwszej. Nazwa szkoły Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Długość cyklu kształcenia Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych I Liceum Ogólnokształcące matem./fiz./j.ang matem./fiz.//inf matem./geog./j.ang 1 32 matem./inf./wos/j.ang.* j.pol./hist./wos 1 32 j.pol./hist./j.obcy biol./chem./j.obcy 2 64 geog./j.obcy/j.obcy

13 Klasa mundurowa - to sprawdzona (wprowadzona w roku szkolnym 2011/2012) propozycja dla dziewcząt i chłopców, którzy chcą związać swoją przyszłość ze służbą wojskową, policją, strażą pożarną czy graniczną. Możesz również podjąć naukę na dowolnym kierunku studiów. W ramach zajęć pozalekcyjnych przewidziane są: zajęcia z musztry wojskowej, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelania, szkolenia przeciwpożarowe, udział w obozach sportowych, wycieczkach do jednostek wojskowych, straży pożarnej, policji. ATUTY JEDYNKI: Nowoczesne nauczanie nauczanie odbywa się z wykorzystaniem multimediów z doskonałą bazą dydaktyczną. Posiadamy 4 pracownie komputerowe, 20 multimedialnych sal lekcyjnych, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, szkolną telewizję dydaktyczną, sieć komputerową łączącą wszystkie sale lekcyjne. Współpracujemy z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Filologii Romańskiej i Translatoryki, Instytutem Socjologii oraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych 2006 r. 100% 2007r. - 99,3% 2008r. 99,4% 2009r. 99,6% 2010r. - 99,7% 2011r % Osiągnięcia w 64-letniej historii szkoły znalazło się 89 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Nasi uczniowie zdobywają medale na Międzynarodowych Konferencjach Młodych Fizyków (ICYS). Odnosimy też sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Bogata oferta języków obcych od wielu lat uczymy języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Języki: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski realizowane są w grupach dla początkujących i zaawansowanych. Kultura i rozrywka organizujemy imprezy integrujące środowisko uczniów, rodziców i społeczność lokalną (dyskoteki, zabawy karnawałowe). Uzdolnieni artystycznie uczniowie prezentują swoje talenty na Biesiadach Śląskich, koncertach, w spektaklach teatralnych. Młodzież rozwija swoje uzdolnienia w kołach: fotograficznym, teatralnym, recytatorskim, muzycznym, ekologicznym, Kole Pasjonatów Kultury, SKKT. 13

14 Turystyka w ramach Szkolnego Koła Turystyczno- Krajoznawczego propagujemy aktywne formy wypoczynku: piesze wędrówki i obozy sportowe. Od kilku lat organizujemy wycieczki (Hiszpania, Rosja, Rumunia, Szwecja, Niemcy) i wymiany zagraniczne. Sport dysponujemy doskonale wyposażoną bazą sportową: salą gimnastyczną, siłownią oraz nowoczesnymi boiskami wielofunkcyjnymi. W ramach SKS odbywają się zajęcia siatkówki, koszykówki, unihokeja, piłki nożnej. Organizujemy Dzień Sportu oraz Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora Szkoły. Młodzież odnosi sukcesy w rywalizacji sportowej w powiecie i województwie (2 miejsce dziewcząt w klasyfikacji generalnej w roku szkolnym 2011/12). Przedsiębiorczość dbamy o przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości. Nasi uczniowie mogą korzystać z profesjonalnych programów komputerowych Szkolnego Ośrodka Kariery. Szkoła posiada Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Wolontariat uczymy wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Od 5 lat prowadzimy, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie pracujący jako wolontariusze mają zagwarantowane ubezpieczenie i szkolenia, które w przyszłości mogą być pomocne w znalezieniu pracy. Kadra nauczycielska szkoła zatrudnia doświadczonych nauczycieli, pedagoga i psychologa umiejętnie rozwiązujących problemy wychowawcze i edukacyjne, wspierając uczniów, wyzwalając ich kreatywność i zachęcając do twórczego wysiłku. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w godzinach Zapraszamy Rodziców i Uczniów na Dzień Otwarty 13 kwietnia 2012 roku w godzinach Gimnazjalisto! Wybierz Jedynkę! Dyrektor szkoły mgr Anna Brachmańska-Uherek 14

15 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. ul. ks. kard. Stefana W yszyńskiego W odzisław Śląski tel./fax , odzislaw.pl e- mail: W I T A M Y Nazwa szkoły Poszerzenie podstawy programowej Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych akademicka klasa dwujęzyczna matematyka/ fizyka / język angielski akademicka klasa matematyka / informatyka / język angielski II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera europejska klasa dwujęzyczna humanistyczna język polski / WOS / język angielski europejska klasa humanistyczna WOS / język angielski biologia / chemia 1 32 ekologiczna biologia /geografia 1 32 klasa integracyjna Język polski / język angielski 1 20 Liceum Plastyczne Zawód : plastyk Specjalność do wyboru : grafika lub reklama wizualna

16 Czy wiesz, że klasy akademickie prowadzimy od 2010r. w ramach porozumienia podpisanego przez rektora AGH z dyrektorem ZSP jako tzw. rok zerowy. Patronat uczelni gwarantuje nadzór naukowy, 90 godzin zajęć pozalekcyjnych rocznie finansowanych przez tę uczelnię, wyjazdy do Krakowa na wykłady, laboratoria i pokazy, zajęcia z pracownikami naukowymi w szkole. Zajęcia z matematyki i fizyki będą realizowane wg programu autorskiego, zaś w klasie dwujęzycznej matematyka, informatyka i WOS będą prowadzone w języku polskim i angielskim. W klasie mat. inf. w ramach bloku przedmiotowego oferujemy rysunek, co poszerzy zainteresowania uczniów architekturą i projektowaniem, umożliwiając im zdanie egzaminu praktycznego na studia. klasy biologiczno-chemiczna i biologiczno-geograficzna (tzw. ekologiczna) dzięki blokom przedmiotowym poszerzającym podstawy programowe umożliwiają studia na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, ekologia, biofizyka, biochemia itp. humanistyczne klasy tzw. europejskie - poszerzające program nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i historii, zaś wiedza o społeczeństwie będzie realizowana w oparciu o program autorski przez 3 lata kształcenia (w jednej z klas w systemie dwujęzycznym). Patronat naukowy sprawuje Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie. humanistyczna klasa integracyjna poszerza podstawy programowe z języka polskiego i języka angielskiego. W klasach tych powinni się znaleźć Ci, którzy planują studia filologiczne, pedagogiczne, historyczne, politologiczne czy socjologiczne. W Liceum Plastycznym mogą kontynuować naukę uczniowie uzdolnieni artystycznie, którzy znajdą się w elitarnej klasie - oczywiście po zdaniu egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są: rysunek i malarstwo, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki, podstawy projektowania, rzeźba oraz specjalność artystyczna do wyboru: grafika lub reklama wizualna. Po ukończeniu szkoły absolwent posiada zawód plastyk i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Bieżące informacje nt. naszej oferty oraz klasy wstępnej przygotowującej do egzaminów do klas dwujęzycznych, konsultacji dla kandydatów do liceum plastycznego i innych szczegółów czytaj na stronie Dobrze być uczniem tej szkoły, bo : Wciąż tworzymy nowe możliwości, dające szansę na sukces każdemu uczniowi: - pomagamy rozwinąć skrzydła, bo współpracujemy z uczelniami wyższymi, o których marzysz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższa Szkołą Europejską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławski, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim, tworząc klasy patronackie, projekty edukacyjne jak np. FANTASY, FRANKOFONIA, ITALOFONIA lub realizując edukacyjne programy unijne jak np. Partnerzy w nauce, - w oknie na świat jesteśmy w Europie i z Europejczykami dzięki wymianom międzynarodowym i programowi COMENIUS gościliśmy i bywaliśmy u Niemców, Francuzów, Włochów, Bułgarów i Łotyszy, 16

17 - w szkole prężnie działają: wolontariat, Klub Europejski, Stowarzyszenie Drogami Tischnera, zespoły młodzieżowe, teatr anglojęzyczny, koła zainteresowań przedmiotowe i sportowe. W sumie oferta zajęć pozalekcyjnych przekracza 120 godzin tygodniowo. Unowocześniamy bazę dydaktyczną szkoły (10 pracowni multimedialnych, 3 interaktywne, 2 komputerowe, internetowe centrum informacji), wprowadziliśmy elektroniczny dziennik, zaś 1 września 2012r. planujemy otworzyć 3 nowe pracownie: grafiki komputerowej, rysunku i malarstwa. Od lat absolwenci szkoły uzyskują świetne wyniki maturalne gwarantujące im kontynuację nauki na wybranych kierunkach studiów. Mamy odwagę się różnić: - w każdym oddziale prowadzimy naukę języka angielskiego, zaś drugi język obcy wybierasz z zestawu: język niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych, co daje pewność zakwalifikowania do grupy z właściwym dla Ciebie poziomem kompetencji językowych. - jesteśmy otwarci na dialog, więc nie uciekamy od trudnych problemów, toteż wsłuchujemy się w słowa uczniów i rodziców na zasadzie partnerstwa ze szkołą - odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych realizując liczne wspólne projekty jak np. Powiatowe Dni Promocji Zdrowia czy rocznice pamięci o Zbrodni katyńskiej, - mocno angażujemy się w realizację idei włączania osób niepełnosprawnych w proces edukacyjny, budując postawy prospołeczne nie tylko w klasach integracyjnych. To zadanie ogólnoszkolne a jego kwintesencją jest plakat uczennicy Liceum Plastycznego, który w 2011r. podczas obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego został uznany za najlepszy. Dołącz do wyjątkowej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim i: - rozwiń swoje zainteresowania, poszerz swoją wiedzę, - poznaj swoje możliwości i wypracuj jeszcze większe, - zdobądź umiejętność kierowania własną edukacją i karierą. Parafrazując wypowiedź patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera życzę radości w myśleniu i myślenia w radości. Dyrektor szkoły mgr Anna Białek 17

18 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. O. LANGEGO W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Szk olna 1, W odzisław Śląski tel./fax , www. ekon om ik.wod zislaw. pl ; e-m ail: szk ol om ik.wod zislaw. pl Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 technik ekonomista technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa 1 32 technik obsługi turystycznej 4 0,5 16 kelner 0,5 16 technik handlowiec 0,5 16 technik informatyk 0,5 16 sprzedawca kucharz 1 32 KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ U NAS: OD TEORII DO PRAKTYKI - POD FACHOWYM OKIEM 45 lat tradycji. Wielość i atrakcyjność specjalności. Elastyczny program nauczania. Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i platformy e learningowej. Nauka języków obcych w zależności od oddziału: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski. Absolwenci ZSE to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na dzisiejszym, europejskim rynku pracy. ZSE posiada elitarny certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości. 18

19 IDEALNE ZAPLECZE Nowoczesne pracownie informatycznez dostępem do Internetu dofinansowane z EFS. Nowoczesna pracownia gastronomiczna i ekonomiczna. Nowoczesna sala gimnastyczna oraz siłownia. Centrum Multimedialne. Sklepik i kawiarenka szkolna z Wi-Fi. ZAGRANICZNE PARTNERSTWO Udział w programach międzynarodowych: Program Leonardo da Vinci: projekt Eurostaż - Bliżej Europy projekt Euro- Standard Usług projekt Praktyka Czyni Mistrza Program Interreg IIIA: projekt Razem w Unii Europejskiej Udział w projekcie systemowym finansowanym z EFS - Mam zawód mam pracę w regionie. Praktyki w pięciogwiazdkowych hotelach oraz na promach linii Unity Linei statkach rzecznych w Niemczech. Współpraca z Obchodni Akademie z Ostrawy oraz ze szkołą hotelarsko gastronomiczną w Kroměřižu. BEZPIECZEŃSTWO Szkoła posiada całodobowy monitoring oraz recepcję. Ekonomik przystąpił do programu Szkoła Bez Przemocy, realizując własny projekt Stop Przemocy, w ramach którego nasi uczniowie stworzyli własny Kodeks Zasad Przeciw Przemocy. Dogodna lokalizacja - szkoła mieści się w centrum Wodzisławia Śl. 19

20 NA WESOŁO I W ZGODZIE Z TRADYCJĄ Szkolne akademie i imprezy takie jak: Mikołajki, Walentynki, Dzień Św. Patryka. Rajd Monte Ekonom. Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie. Dzień Przedsiębiorczości. Wyjazdy integracyjne. Studniówki i bale absolwentów. Europejski Dzień Języków Obcych. ROZWIJANIE PASJI Sukcesy naszych uczniów w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Koła zainteresowań m.in.: Szkolna Akademia Filmowa, Szkolny Klub Sportowy, Teatr szkolny SofaNeli, koło taneczne, koło dziennikarskie wydaje własną gazetkę szkolną Między Nami, koło biblioteczno - multimedialne, koło wiedzy o krajach anglojęzycznych Szkolny Klub Wolontariatu angażujący się w różne akcje charytatywne, m.in. WOŚP, Góra Grosza czy Poczytaj mi przyjacielu. STAWIAMY NA ROZWÓJ I NOWATORSTWO! Dyrektor szkoły mgr Roman Owczarczyk 20

21 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Gałczyńskiego 1, W odzisław Śl. tel./ fax wew z.wodzislaw.pl Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 technik górnictwa podziemnego technik mechanik o specjalizacji maszyny i urządzenia górnicze technik elektryk o specjalizacji eksploatacja 4 maszyn i urządzeń 1 32 elektrycznych górnictwa podziemnego technik mechatronik 0,5 16 technik ochrony środowiska 0,5 16 elektryk o specjalizacji eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego 3 ślusarz o specjalizacji maszyny i urządzenia górnicze 0,5 16 0,5 16 DOBRA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM - - OD DOBREJ SZKOŁY DO GWARANCJI PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM jest miejscem, w którym znajdziesz: dobre wykształcenie, przyszłościowy zawód, wspaniałych przyjaciół. 21

22 ZAWÓD? TY WYBIERASZ! Możesz kształcić się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik. GWARANCJA PRACY TU JĄ ZYSKUJESZ! Na mocy porozumienia z Kompania Węglowa S.A. w Katowicach po zakończeniu nauki najdziesz gwarantowaną pracę w jednej wybranej kopalni z kompanii. JEŚLI INTERESUJE CIĘ EKOLOGIA to będzie odpowiedzią na pasję ochrony natury, przyrody, otoczenia. To co dziś jest twoim zainteresowaniem, jutro będzie zawodem. TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Proponujemy ci również możliwość kształcenia w gdzie w dwuoddziałowej klasie możesz wybrać fach elektryka lub ślusarza. Tu również zyskujesz GWARANCJĘ PRACY. Oferujemy ci również możliwość odbywania praktyk na terenie naszej szkoły. WYPOSAŻENIE SZKOŁY jest NOWOCZESNE, CIEKAWE I BOGATE. Możliwość nauki urozmaicona jest przez prężnie działającą platformę e-learningową. A CO POZA TYM? RÓŻNORODNOŚĆ! Jeśli chcesz poznać świat, wzbogacić język, poznać przyjaciół, oferujemy ci możliwość udziału w projektach unijnych: Comenius i Leonardo da Vinci. 22

23 KOCHASZ SPORT? Zapraszamy zatem na zajęcia sportowe. Masz nietypowe pasje? Powiedz nam o tym, może działające koła zainteresowań będą ci potrzebne. AAA I NIE ZAPOMNIJ lekcje kończą się najpóźniej o 15:05. ZAPRASZAMY! Dyrektor szkoły mgr Danuta Mielańczyk 23

24 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Pszowska 92, W odzisław Śl. tel./ fax , Typ szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego technik budownictwa 3 96 technik informatyk 1,5 48 technik elektronik 0,5 16 technik urządzeń 4 i systemów energetyki 0,5 16 odnawialnej technik teleinformatyk 0,5 16 klasa sportowa stolarz murarz tynkarz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 24

25 Wybierz Zespół Szkół Technicznych! TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Chcesz poznać najnowsze technologie umożliwiające ochronę środowiska oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł? TECHNIK TELEINFORMATYK Pasjonujesz się informatyką, Internetem, chcesz montować i naprawiać komputery, telefony komórkowe, sieci internetowe? TECHNIK INFORMATYK Chcesz projektować grafikę komputerową, administrować sieci, tworzyć strony www, pisać programy? U nas możesz zdobyć certyfikat CISCO! TECHNIK BUDOWNICTWA Chcesz zostać architektem, kierownikiem budowy i poznać najnowsze technologie budowlane? TECHNIK ELEKTRONIK Chcesz poznać budowę i działanie urządzeń elektronicznych oraz montować i serwisować systemy alarmowe, telewizję przemysłową, elektronikę samochodową i domowy sprzęt elektroniczny? III LO (KLASA SPORTOWA) Jeżeli pragniesz połączyć pasje sportowe z nauką, III LO otwiera przed Tobą szerokie możliwości (nowoczesny obiekt sportowy, basen, dwie siłownie, strzelnica, boisko do piłki siatkowej plażowej, sauna oraz wysoko wykwalifikowana kadra). MONTER SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Chcesz zdobyć umiejętności pozwalające wykonywać instalacje wodno kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania? MURARZ TYNKARZ Chcesz poznać sztukę murowania i wznoszenia budynków z różnych materiałów? STOLARZ Chcesz poznać najnowsze technologie obróbki i wykorzystania drewna w budownictwie? MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Chcesz poznać sposoby dekorowania wnętrz, nabyć umiejętności pozwalające wyremontować każde mieszkanie? Wybierz Zespół Szkół Technicznych! 25

26 SZKOŁA NA MIARĘ TALENTÓW NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI DBAMY O UMYSŁ I CIAŁO TRZYKROTNIE NAJLEPSI W SPORCIE NA ŚLĄSKU ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA NASZYCH UCZNIÓW UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH EUROPEJSKICH WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE: Dyrektor szkoły mgr Czesław Pieczka 26

27 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RYDUŁTOWACH ul. Skalna 1, Rydułtowy tel./fax Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich Klasa politechniczna Klasa policyjna Klasa pożarnictworatownictwo medyczne Co powinieneś wiedzieć o proponowanych klasach: 3 0,5 16 0, Klasa animator kultury 1 32 KLASA POLITECHNICZNA jest klasyczną klasą przygotowującą do studiów inżynieryjnych z poszerzoną bazą przedmiotów ścisłych. Jej niewątpliwą zaletą jest ścisła współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach w ramach której uczniowie uczestniczą w laboratoriach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni. Przy dużym zainteresowanie możliwość otwarcia klasy 32 osobowej. KLASA POLICYJNA przygotowuj do wybrania w przyszłości zawodu związanego ze służbami policyjnymi. Program zostanie poszerzony o zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej "edukacja policyjna" teoretyczne i praktyczne, których zakres uzgadniany jest z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim np. techniki samoobrony i techniki interwencyjne, test sprawnościowy, kryminalistyka i kryminologia, wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego możliwość zrobienia prawa jazdy! Przy dużym zainteresowanie możliwość otwarcia klasy 32 osobowej. KLASA RATOWNICTWO MEDYCZNE POŻARNICTWO - zakłada ukierunkowanie w ramach innowacji pedagogicznej na zajęcia cieszące się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem, a co najważniejsze dające młodzieży szansę zdobycia zawodu atrakcyjnego na rynku pracy. Trzonem nauczania jest poszerzony program biologiczno - chemiczny wzbogacony o dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego i pożarnictwa m.in. pierwszą pomoc przedmedyczną, podstawy profilaktyki pożarowej, ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe, zajęcia z zakresu wyposażenia i obsługi karetki przygotowane we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. i ZOZ-em w Rydułtowach. KLASA ANIMATOR KULTURY - program nauczania poszerzony w ramach innowacji pedagogicznej o zajęcia dodatkowe animator kultury wychodzi naprzeciw zainteresowaniom humanistycznym w szerokim tego słowa znaczeniu. Ma za zadanie wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w świecie zjawisk kulturowych od strony teoretycznej, ale daje też możliwość spełniania się twórczego w zakresie tańca, śpiewu, filmu, teatru czy multimediów. Zakres zajęć został opracowany we współpracy z Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS. 27

28 Dokonujesz ważnego wyboru. Oto, co jeszcze może Ci pomóc w wyborze naszej szkoły: Mamy porównywalne z innymi szkołami powiatu wodzisławskiego wyniki matur ranking EWD! Współpracujemy z kilkoma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Prowadzimy współpracę zagraniczną m.in. z Finlandią, Czechami, Niemcami, Turcją. W ramach programy Wyjazdy Indywidualne Comenius możesz uczyć się nawet kilka miesięcy we Włoszech! Program Enter Your Future to spotkania ze studentami z Indii, Chin czy Serbii. W ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży możesz pojechać do Hamburga to tylko niektóre z naszych propozycji! Nasze sztandarowe imprezy to: festiwal Niezapominajka, dni promocji zdrowia, wolontariat, czy święto szkoły. Nasza 60-letnia tradycji to przede wszystkim znakomici absolwenci m.in. prof. Henryk Mikołaj Górecki światowej sławy kompozytor, Jerzy Szymik członek Watykańskiej Komisji Teologicznej, Augustyn Kubik członek Europejskiego Trybunału obrachunkowego w Luksemburgu, burmistrzowie: Kornelia Newy, Marek Hawel. Ciągle wzbogacamy nasza bazę dydaktyczną o nowe pracownie multimedialne, a uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe, naukowe i artystyczne! Zapraszam do Naszej szkoły Dyrektor szkoły dr Piotr Skowronek 28

29 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH ul. Obywatelska 30, Rydułtowy tel./fax Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna technik ekonomista 0,5 16 technik handlowiec 0,5 16 technik żywienia i usług gastronomicznych technik geodeta 0,5 16 technik logistyk 0,5 16 sprzedawca 0,5 16 kucharz 0,5 16 cukiernik 3 0,5 16 piekarz 0,25 8 wędliniarz 0,25 8 technik masażysta 0,5 16 technik usług kosmetycznych 2 0,5 16 technik geodeta 0,5 16 technik farmaceutyczny 0,5 16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach jest placówką nowoczesną, która troszczy się o to, aby jej uczniowie w przyjaznej atmosferze zdobywali kwalifikacje zawodowe i wykształcenie średnie. Bogate zaplecze dydaktyczne i wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniają dobry poziom kształcenia, co przekłada się na bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i umożliwia wprowadzanie nowych profili kształcenia zawodowego zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy. Młodzież ma do swojej dyspozycji dwie pracownie komputerowe i działające przy bibliotece multimedialne centrum informacji. W pracowniach informatycznych umiejętności obsługi komputera oraz kas fiskalnych zdobywają również sprzedawcy. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w sukcesywnie modernizowanych oraz wyposażanych salach i pracowniach. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w przestronnej sali gimnastycznej i na boiskach wchodzących w skład kompleksu Orlik 2012, w godzinach popołudniowych otwartego dla młodzieży i mieszkańców miasta uprawiających football, siatkówkę lub koszykówkę. 29

30 Od roku szkolnego 2012/2013 będziemy kształcić uczniów w 6 nowych zawodach: w Technikum - technik logistyk i technik geodeta, w Zasadniczej Szkole Zawodowej - piekarz i wędliniarz, a w Szkole Policealnej - technik farmaceutyczny i technik geodeta. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Młodzież może uczestniczyć w informatycznych i artystycznych zajęciach pozalekcyjnych oraz w kołach tematycznych przygotowujących do matury i egzaminu zawodowego. Uczniowski Klub Sportowy Omega propaguje wśród młodzieży tenis stołowy, bowling i unihokej. Po realizacji dwóch projektów Socrates Comenius oraz zakończeniu, Polsko czeskiej wyprawy kulinarnej w świat projektu nagrodzonego I miejscem w kategorii "Najlepszy mikroprojekt o charakterze kulinarnym" Euroregionu Silesia, przystępujemy do nowych przedsięwzięć: Razem do źródeł Europy i Śląska sztuka kulinarna. Planujemy również międzynarodową wymianę młodzieży uczącej się w zawodach gastronomicznych i handlowych w ramach projektu Leonardo. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, zdobywając liczne wyróżnienia. Największe sukcesy w historii szkoły to wysokie miejsca świetnie wyszkolonych cukierników, piekarzy i sprzedawców w turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Młodzież prezentuje z powodzeniem swe talenty także w konkursach i przeglądach o charakterze artystycznym i imprezach kulturalnych adresowanych nie tylko do szkolnej, ale też lokalnej społeczności. Akcje Honorowego Krwiodawstwa i wolontariat młodzieży, włączającej się w działania charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, na stałe wpisały się w tradycję szkoły. By dowiedzieć się więcej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej kroniki życia szkoły. Zapraszam. Dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Stebel 30

31 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE ul. Orkana 23, Radlin tel , , Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Górnik eksploatacji podziemnej 2 64 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektryk Mechanik Monter maszyn i urządzeń 1 32 Uczniowie wszystkich zawodów mają zagwarantowaną pracę w kopalniach należących do Kompanii Węglowej! ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie jest szkołą z wieloletnią tradycją kształcenia górników. Dogodne położenie, bliskość okolicznych kopalń, bezpieczne miejsce, kameralna atmosfera, doświadczeni nauczyciele, to wszystko sprawia, że warto spędzić kolejne lata szkolne u nas, w Radlinie. 31

32 Dla osób chcących kształcić się w zawodach: górnik, mechanik monter i elektryk gwarantujemy ciekawą, dobrze płatną i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem społecznym pracę na dole kopalni. Nasi uczniowie w trakcie nauki realizują zajęcia praktyczne, zarówno na powierzchni jak i pod ziemią, co podnosi poziom fachowości i znajomości zawodu. Wszyscy uczniowie naszej szkoły maja zagwarantowane zajęcia praktyczne! Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i łącza internetowe. Wszystkie sale lekcyjne mają charakter pracowni multimedialnych. Uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Zajęcia kończą się najpóźniej o godzinie 15.00, co sprzyja wczesnemu powrotowi do domu.. Nasi uczniowie uczestniczą w działaniach wolontariatu i honorowego krwiodawstwa. Sport w szkole odgrywa szczególne znaczenie, czego efektem są liczne sukcesy naszych wychowanków. Od lat współpracujemy z gimnazjum w Genthin. Organizujemy wspólne spotkania, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Obecnie kolejny raz uczestniczymy w projekcie Comenius. Chcesz wiedzieć więcej o Nas? Zajrzyj!!! Dyrektor szkoły mgr Jarosław Rudol 32

33 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE ul. R. Traugutta 32, Pszów tel poc zow.slask.pl Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa technik mechanik 0,5 16 technik pojazdów samochodowych 0,5 16 technik usług fryzjerskich 4 0,5 16 technik cyfrowych procesów graficznych 0,5 16 mechanik pojazdów samochodowych 0,5 16 elektromechanik pojazdów samochodowych 0,5 16 fryzjer 3 0,5 16 blacharz samochodowy 0,5 16 lakiernik 0,5 16 oddział wielozawodowy 0,5 16 Uczeń ma szansę rozwoju swoich umiejętności i zdolności tylko wtedy, gdy wzrasta w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Odnajdzie to w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, w szkole, która łączy tradycję z nowoczesnością, regionalizm z europejskością. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym dwie pracownie komputerowe i czytelnię multimedialną, a w ramach zajęć wychowania fizycznego korzysta bezpłatnie z lodowiska. Dobry poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele poświęcają uczniom wiele czasu także podczas dodatkowych konsultacji. Młodzież uczestniczy w konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Niewątpliwym sukcesem było trzykrotne zajęcie I oraz II miejsca w X Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu. Uczennice technikum fryzjerskiego oraz szkoły zasadniczej zwyciężają w okręgowych konkursach fryzjerskich. Ponadto dwukrotnie zajmowały pierwsze miejsca w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim w Katowicach. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (fotografia, sport, dziennikarstwo, teatr, taniec, informatyka, języki obce, Klub 33

34 Europejski, koło PCK). Realizowane są także takie projekty jak Moja firma w mojej gminie czy Fizyka kluczem do sukcesu. Tradycją szkoły są imprezy integrujące szkolne środowisko. Priorytetem jest dla nas zawsze bezpieczeństwo uczniów. Od dziewięciu lat współpracujemy z lokalnym pismem Pszowik, na jego łamach przedstawiamy nasze osiągnięcia i ciekawostki z życia szkoły. Grupa wolontariuszy angażuje się w pracę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Radość życia oraz świetlic środowiskowych w Wodzisławiu Śl. i Pszowie. Grupa teatralna nawiązała liczne kontakty międzynarodowe i w zakresie programu Młodzież zrealizowała cztery projekty z Francją, Hiszpanią, Włochami i Węgrami. W 2007 r. podjęto współpracę ze szkołami z Ukrainy, co zaowocowało trzykrotną wymianą młodzieży. Szkoła brała także udział w programie Comenius, realizując projekt poprawy jakości kształcenia ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Turcji, Szwecji i Rumunii. W 2009 r. nawiązaliśmy współpracę ze szkołą średnią w Orlovej (Czechy), którą z powodzeniem kontynuujemy. Planujemy także międzynarodową wymianę uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer w ramach programu Leonardo da Vinci. Prawo jazdy uzyskują uczniowie pobierający naukę w tzw. zawodach samochodowych (jazdy opłacane są przez szkołę). Technik cyfrowych procesów graficznych to nowy kierunek proponowany przez naszą placówkę. Absolwent będzie miał duże możliwości zatrudnienia: w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i poligraficznych, a także w różnych przedsiębiorstwach w charakterze specjalisty ds. marketingu, reklamy, tworzenia stron internetowych bądź jako osoba wspomagająca realizację różnorodnych projektów w zakresie ich wizualizacji. Oferujemy naukę w szkole, która dba o wszechstronny rozwój uczniów. Chcemy, aby nasi absolwenci byli dobrze wykształceni, przygotowani do znalezienia miejsca na rynku pracy i aby rozumieli potrzeby swoje i innych ludzi. Z nami się uda! Dyrektor szkoły mgr Izabela Widera 34

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów: II. 1. do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych

Bardziej szczegółowo

Decyzja. ustalam, co następuje:

Decyzja. ustalam, co następuje: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół w Porębie na rok szkolny 2013/2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: od klasy drugiej rozszerzenia: do wyboru przez ucznia 2-4 przedmiotów spośród: j.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt

I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 42010 /12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014

ZASADY REKRUTACJI. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. na rok szkolny 2013 / 2014 Załącznik Nr 7 ZASADY REKRUTACJI Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na rok szkolny 2013 / 2014 Rekrutacja do wszystkich klas będzie odbywać się zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty

Decyzja. Śląskiego Kuratora Oświaty Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016

Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Kryteria i warunki przyjęć kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Opracowano na podstawie postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 REGULAMIN PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GUSTAWA MORCINKA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Podstawa prawna: 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r.

Opracowane na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130 w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 12 i Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 10. Opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów. do klas pierwszych szkół publicznych. na rok szkolny 2009/2010.

Zasady rekrutacji uczniów. do klas pierwszych szkół publicznych. na rok szkolny 2009/2010. Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2009/2010. I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów do klas pierwszych: 1. gimnazjów od 4 maja 2009r. do 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji

Harmonogram działań dotyczących rekrutacji Rydułtowy 26.02.2015 r. Regulamin przyjęcia kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 I. Podstawa prawna Na podstawie 23 pkt. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7

Postanowienia ogólne. NABÓR DO ZESPOŁU SZKÓŁ nr 7 załącznik 2 do Statutu ROK SZKOLNY 2012/2013 Zasady rekrutacji do klas pierwszych Technikum nr 7 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych), do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 (w zawodzie mechanik pojazdów

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2012/2013 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH

REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH REGULAMIN PRZYJĘĆ DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KATOWICACH Nabór do I LO im. M. Kopernika w Katowicach przeprowadzany jest drogą elektroniczną. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin przyjęć do klas pierwszych Technikum nr 6 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2012/2013. Przejdź do rekrutacji elektronicznej. *******************************************************

Bardziej szczegółowo

P OSTANOWIENIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011 /6 / 07 z dnia 12 lutego 2007r.

P OSTANOWIENIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011 /6 / 07 z dnia 12 lutego 2007r. P OSTANOWIENIE Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WK-KP-42011 /6 / 07 z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie zasad rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 1/8 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: 1. 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3-letnia /na podbudowie gimnazjum/ ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - USŁUGOWYCH 42-500 BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA 3 sekr. (tel. fax) (32) 267-77-58 e - mail: zstubedzin@wp.pl www: www.zstu.pl Kryteria i zasady rekrutacji do klas pierwszych w roku

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH

Podstawa prawna I ZASADY PRZYJĘCIA DO KLAS PIERWSZYCH Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH - TECHNIKUM NR 2 - ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 2 REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W MYSŁOWICACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM

Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM WARUNKI PRZYJĘCIA DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH Rok szkolny 2012/2013 Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę OPTIVUM Przyjmuje się następujące zasady przyznawania punktów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ NA ROK SZK.

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ NA ROK SZK. REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ NA ROK SZK. 2013/14 1 Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.

2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej na rok szkolny 2013/2014 1 1. Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Zasady rekrutacji do Technikum Nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ SILESIA W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Obowiązuje rekrutacja elektroniczna. 1 Podstawa prawna: zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2015/2016 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji do VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu Rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH. TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM nr 4 Termin i rodzaj składanych dokumentów Kandydaci do klas pierwszych Technikum nr 4 składają w terminie: od 11 maja 2015 r. do 24 czerwca 2015 r. do godz.12.00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 Opracowany na podstawie: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2013/2014 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie

na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Kryteria przyjęcia do szkoły na rok szkolny 2017/2018 obowiązujące w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie Podstawa prawna Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 WARUNKI REKRUTACJI I REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 I. OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI 1. O przyjęcie do klasy pierwszej

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej II Liceum Ogólnokształcącego im. W. Wróblewskiego w Gliwicach w roku szkolnym 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012

REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 Opracowany na podstawie: REGULAMI REKRUTACJI UCZ IÓW DO II LICEUM OGÓL OKSZTAŁCĄCEGO im. R. Traugutta w Częstochowie w roku szkolnym 2011/2012 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2015/2016 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawniczo

Bardziej szczegółowo

Nr OP-OR z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Nr OP-OR z dnia 13 kwietnia 2017 r. Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-OR.110.2.19.2017 z dnia 13 kwietnia 2017

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2013/2014 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015

WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 WARUNKI REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANUSZA KORCZAKA W SOSNOWCU W ROKU SZKOLNYM: 2014/2015 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Szkoły powołuje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I

OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I OBWIESZCZENIE DYREKTORA SZKOŁY O ZASADACH REKRUTACJI DO KLAS I I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 SOSNOWIEC, UL. STASZICA 62 I. Proponowane kierunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2011/2012 do V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej Na podstawie: Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr SE KZ 41010

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2014/2015 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 W ZABRZU W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 42010 / 12 / 09 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Ziętka w Katowicach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PROCEDURA NABORU DO TECHNIKUM NR 4 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. GEN. W. ANDERSA W CZĘSTOCHOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w roku szkolnym 2013/2014.

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach w roku szkolnym 2013/2014. Wojkowice, 28. 02. 2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W WOJKOWICACH został objęty naborem elektronicznym Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2015/2016 I. Rekrutację do klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych

Wykaz szkół i zawodów w szkołach młodzieżowych ponadgimnazjalnych Czeladź 19.03.2009 REGULAMIN w sprawie warunków, trybu, terminów rekrutacji na rok szkolny 2009/2010 do klas pierwszych: Technikum Nr 2, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2, Technikum Uzupełniającego Dla

Bardziej szczegółowo

* Absolwentom tych klas Kompania Węglowa S. A. gwarantuje zatrudnienie po ukończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji.

* Absolwentom tych klas Kompania Węglowa S. A. gwarantuje zatrudnienie po ukończeniu szkoły i uzyskaniu kwalifikacji. Zasady rekrutacji kandydatów do Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w Zespole Szkół nr 5 w Rudzie Śląskiej (Wirek ul. A. Jankowskiego 2) Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W ZABRZU 1 Zgodnie z Ustawą o rekrutacji kandydatów do I klasy Liceum Ogólnokształcącego przyjmuje się przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 10 Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji uczniów do klasy I III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15.

TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Karola Miarki w Mikołowie. w roku szkolnym 2014/15. TRYB PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Miarki w Mikołowie w roku szkolnym 2014/15. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI. KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ 1 Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2009/2010 Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2014/2015 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Będzinie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. P. STALMACHA W WIŚLE W naszym liceum w roku szkolnym 2015/16proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy: A. sportowo-przyrodniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich. na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI do II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2016/2017. Na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 1 Zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej

Regulamin. rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji i kwalifikacji kandydatów do klasy pierwszej III Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Bielsku-Białej Regulamin rekrutacji na rok szk. 2012/2013 Regulamin rekrutacji i kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna: Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14

ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14 ZASADY ORGANIZACJI NAUKI UCZNIÓW ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJĘ PONADGIMNAZJALNĄ W IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. S. STASZICA w roku szkolnym 2013-14 1 1. Nabór do Liceum odbywa się w oparciu o szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum. i szczególne osiągnięcia ucznia ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM NR 1 W ZESPOLE SZKÓŁ W WOLI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLI OGŁASZA ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM

Bardziej szczegółowo

Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu

Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu Procedury przyjęcia uczniów do klas pierwszych Technikum nr 1 Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bytomiu ROK SZKOLNY 2017/2018 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do III LO w Będzinie na rok szkolny 2015/2016 1. Podstawą prawną do opracowania poniższego regulaminu jest: Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty nr OP DO.110.2.8.2015 z dnia 11

Bardziej szczegółowo

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY

SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 SZABLON INFORMACYJNY SZKOŁY Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 pełna nazwa szkoły Adres szkoły: MJR HENRYKA

Bardziej szczegółowo

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater Sosnowiec, ul. Parkowa 1. Telefon: (32) Strona internetowa:

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater Sosnowiec, ul. Parkowa 1. Telefon: (32) Strona internetowa: II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Emilii Plater 41-200 Sosnowiec, ul. Parkowa 1 Telefon: (32) 266-45-35 Strona internetowa: http://www.plater.edu.pl E-mail: loplater@wp.pl 1. Proponowane: typy szkół / zawody

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Oskara Langego

REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Oskara Langego REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Oskara Langego w Wodzisławiu Śl. na rok 2014/2015-1 - REGULAMIN rekrutacji do klas pierwszych szkół wszystkich typów w Zespole Szkół Ekonomicznych im.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI

INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI Na podstawie: INFORMATOR O ZASADACH REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KONIECPOLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 - Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty

Postanowienie. Śląskiego Kuratora Oświaty Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.2.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół

Bardziej szczegółowo

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS

ST-KZ.110.1.15. 201 2.KS Wewnątrzszkolny regulamin przeprowadzania rekrutacji uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Miarki w Mikołowie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.

Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH nr 2 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 W ZESPOLE SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO KLASY I szej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA ASNYKA W BIELSKU - BIAŁEJ 1 Rekrutacja do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WALENTEGO ROŹDZIEŃSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 pełna nazwa szkoły 1/ Proponowane profile kształcenia w I Liceum Ogólnokształcącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji 2013/2014

Regulamin rekrutacji 2013/2014 SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Zespołu Szkół Techniczno Ekonomicznych w Radzionkowie w roku szkolnym 2013/2014 1. Regulamin został opracowany na podstawie: - Decyzji

Bardziej szczegółowo

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz

od 13maja 2014 r. 25 czerwca 2014r.do godz 1 P R O C E D U R A rekrutacji oraz warunki i tryb przyjmowania uczniów do Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz słuchaczy do Szkoły Policealnej dla Dorosłych i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 PODSTAWY PRAWNE Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr SE KZ 41010 /1 / 11 z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie terminów składania

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Podstawa prawna Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Kryteria rekrutacji dla kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM

REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2014 REKRUTACJA UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo