Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl... 24. Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl..."

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI: STRONA W stęp... 3 Decyzja Śląskiego Kurat or a Oś wiat y... 4 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGI MNAZJALNYCH Zespół Szk ół im. 14 Pułku Pows tańców Ś l. w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Ekonom iczn y c h im. Osk ara La nge go w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Zawod o wyc h w W odzisławi u Śl Zespół Szk ół Techniczn yc h w W odzisławiu Śl Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h Nr 1 w Ry dułt o wach Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h Nr 2 w Ry dułt o wach Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h im. Sejm u Śląskiego w Radli nie Zespół Szk ół Pon adg im nazjalnyc h w Pszowi e Zespół Szk ół w Gogoł o wej OFERTA DLA UCZNIÓW O SPECJ ALNYCH POTRZEB ACH EDUKACYJNYCH Zespół Placówek Szk o lno - W yc howa wc z o - Re wali dacyj nyc h w W odzisławi u Ś l OFERTA EDUKACYJNA DLA DOROSŁY CH Powiat o we Ce ntrum Kształ c enia Us tawiczne go w W odzisławiu Śl. 4 0 Jak dostać się do szko ły ponadgimnazjalne j?... 43

2 2

3 Wstęp Drodzy Uczniowie! Przygotowaliśmy dla Was - absolwentów gimnazjów jak i Waszych rodziców informator z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. Mamy nadzieję, że wiedza o rodzajach i typach szkół ponadgimnazjalnych pozwoli Wam dokonać rozsądnego wyboru szkoły, w której będziecie uczyć się zawodu lub przygotowywać się do dalszej edukacji na studiach wyższych. Chcemy zwrócić waszą uwagę na fakt, iż od września 2012 r. zachodzą bardzo ważne zmiany. Do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi reforma programowa, której istota polega na tym, iż w klasie I będziecie kontynuowali treści programowe przedmiotów ogólnokształcących rozpoczęte w gimnazjum. Likwidacji ulegają licea profilowane i dwu letnie zasadnicze szkoły zawodowe a także technika uzupełniające oraz uzupełniające licea ogólnokształcące. Przypominamy, że nauka w liceum ogólnokształcącym trwa trzy lata. Zdanie egzaminu maturalnego otworzy Wam podwoje każdej wyższej uczelni nie tylko w kraju, ale także za granicą. Technikum jest szkołą 4 letnią, w której będziecie zdobywać kilka kwalifikacji w danym zawodzie a także będziecie mogli zdać maturę i kontynuować naukę na studiach wyższych. Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą trzy letnią a po jej ukończeniu możecie kontynuować naukę w 2 klasie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Jeżeli pragniecie rozwijać swoje talenty artystyczne, proponujemy Wam naukę w 4 - letnim liceum plastycznym, które rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2011 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. Szkoły oferują różnorodne możliwości Waszego rozwoju, o czym dowiecie się na kolejnych stronach informatora naborowego, na których dyrektorzy przybliżają wizerunek swoich szkół. Zachęcamy do odwiedzania szkół podczas dni otwartych a także do śledzenia ich stron internetowych, które są podane na kolejnych stronach publikacji. Zamieszczamy także Decyzję Śląskiego Kuratora Oświaty, w którym podane zostały terminy i zasady rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013. Każda szkoła indywidualnie powołuje szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną. Dyrektorzy poszczególnych szkół przekażą do publicznej wiadomości szczegółowe warunki rekrutacji. W bieżącym roku - wzorem lat ubiegłych - nabór do szkół ponadgimnazjalnych będzie się odbywał drogą elektroniczną. Będziecie mogli w internecie na bieżąco oceniać swoje szanse. Pamiętajcie, ze możecie wskazać tylko trzy szkoły a szkoła Waszych marzeń powinna być wskazana jako pierwsza. Natomiast w danej szkole macie prawo wyboru kilku kierunków. Mamy nadzieję, że szeroka informacja o kierunkach kształcenia w poszczególnych szkołach ułatwi Wam dokonanie właściwego wyboru. Do zobaczenia we wrześniu! 3

4 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ KS z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na rok szkolny 2012 / Na podstawie 23 pkt.: 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) ustalam, co następuje: 1. Określam na terenie województwa śląskiego zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 2. Wykonanie decyzji powierzam dyrektorom Delegatur Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Wydziału Strategii. 3. Nadzór nad realizacją niniejszej decyzji powierzam wicekuratorowi, zgodnie z kompetencjami. 4. Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują do wiadomości: 1) wicekuratorzy, 2) dyrektorzy Delegatur oraz dyrektor Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju Zawodowego Nauczycieli oraz Wydziału Strategii Kuratorium Oświaty w Katowicach, 3) organy prowadzące szkoły, 4) dyrektorzy szkół wszystkich typów w województwie śląskim. Załącznik: Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 Załącznik do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ KS z dnia 4 stycznia 2012 r. Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół publicznych na rok szkolny 2012/2013 I. Terminy składania dokumentów przez kandydatów: 1. do klas pierwszych gimnazjów (z wyjątkiem gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych) od 4 maja do 11 czerwca 2012 r. 2. do klas pierwszych gimnazjów dwujęzycznych i oddziałów dwujęzycznych od 16 kwietnia do 18 maja 2012 r. 3. do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży od 14 maja do 25 czerwca 2012 r. do godz na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych od 25 czerwca do 21 sierpnia 2012 r. II. Terminy rekrutacji: 1. do klas pierwszych gimnazjów (w tym dwujęzycznych, z oddziałami dwujęzycznymi, sportowymi, sportowych oraz mistrzostwa sportowego): a. do 29 lutego 2012 r. dyrektor gimnazjum podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć; b. do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do gimnazjów 4

5 dwujęzycznych, oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; c. do 3 lipca 2012 r. do godz kandydat do gimnazjum ogólnodostępnego, do gimnazjów dwujęzycznych, gimnazjów z oddziałami dwujęzycznymi, do gimnazjum sportowego i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego; d. 5 lipca 2012 r. godz ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów; 2. do klas pierwszych młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (w tym oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych, szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego): 1) do 29 lutego 2012 r. dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć; 2) do 11 czerwca 2012 r. - na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych i ogłoszenie wyników dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych, klas wstępnych oddziałów dwujęzycznych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego; 3) od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. godz kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 4) 5 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały; 5) do 9 lipca 2012 r. do godz termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego; 6) 10 lipca 2012 r. do godz ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach; 7) do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2012 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów; 3. na semestr pierwszy szkół policealnych i szkół dla dorosłych: a. od 20 sierpnia do 22 sierpnia 2012 r. termin przeprowadzania egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Za przygotowanie zestawów pytań i zadań egzaminacyjnych odpowiedzialni są dyrektorzy szkół; b. 23 sierpnia 2012 r. - ogłoszenie listy przyjętych do szkół policealnych i szkół dla dorosłych. III. Zasady i kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2012 / W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, dyrektor szkoły powołuje zgodnie z 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232, z późn. zm.) szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 2. Do dnia 29 lutego 2012 r. dyrektor szkoły podaje kryteria rekrutacji do publicznej wiadomości. 3. Organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne, na terenie działania których nie będzie przeprowadzana rekrutacja elektroniczna scentralizowana, zobowiązane są poinformować o tym Kuratorium Oświaty w Katowicach do dnia 9 marca 2012 r., przesyłając szczegółowy wykaz szkół nieuczestniczących w systemie. 5

6 4. Do 25 maja 2012 r. Dyrektorzy Delegatur przekazują do Oddziału Kształcenia Ogólnego, Zawodowego, Ustawicznego i Akredytacji Kuratorium Oświaty w Katowicach adresy stron internetowych szkół nieuczestniczących w elektronicznym systemie rekrutacji scentralizowanej, na których będzie prowadzona baza danych o wolnych miejscach. Dane będą uaktualniane na bieżąco przez organy prowadzące. 5. Kryteria rekrutacji, upowszechniane przez szkoły, powinny zawierać: a. określenie zajęć edukacyjnych dla poszczególnych oddziałów, w tym języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny będą przeliczane na punkty, b. warunki przeprowadzania oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, jeżeli Minister Edukacji Narodowej zezwoli na jego przeprowadzenie, c. zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia, d. określenie warunków przeprowadzania prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół i oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (zgodnie z 12 ww. rozporządzenia), e. określenie warunków przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas wstępnych i oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących (zgodnie z 8 ust. 2 ww. rozporządzenia), f. określenie szczegółowych zasad rekrutacji dla osób zwolnionych przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z egzaminu gimnazjalnego, g. określenie limitu miejsc w szkołach i oddziałach, h. szczegółowe terminy rekrutacji. 6. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia ucznia Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Język polski Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne Drugie wybrane zajęcia edukacyjne Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne dopuszczający 0 punktów dostateczny 9 punktów dobry 13 punktów bardzo dobry 16 punktów celujący 19 punktów jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego jak w przypadku języka polskiego Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty: - za jeden tytuł - 10 punktów - za dwa i więcej tytułów dodatkowo 2 punkty Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać maksymalnie 5 pkt. Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. 19 punktów 19 punktów 19 punktów 19 punktów 5 punktów 12 punktów 5 punktów I miejsce lub tytuł laureata 5 pkt. II miejsce lub tytuł finalisty 4 pkt. III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt. 6

7 Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin gimnazjalny 2 punkty Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału. 100 punktów Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego: język polski 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, historia i wiedza o społeczeństwie 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, matematyka 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, przedmioty przyrodnicze 0,2 punktu za każdy uzyskany procent, język obcy nowożytny 0,2 punktu za każdy uzyskany procent. * maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów maksymalnie 20 punktów Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji 200 punktów *Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. 7. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 10, laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów podanych w poprzednich punktach. 8. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają: a. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych, b. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki, c. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 7

8 9. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 10. Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego, w roku szkolnym 2011/2012, organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty: 1) z Języka Polskiego 2) z Języka Angielskiego 3) z Języka Niemieckiego 4) z Języka Francuskiego 5) z Języka Rosyjskiego 6) z Historii 7) z Matematyki 8) z Fizyki 9) z Biologii 10) z Chemii 11) z Geografii 12) z Wiedzy o Społeczeństwie 11. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów. 12. Informacje o szkołach ponadgimnazjalnych i dostępnych formach kształcenia poza- szkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: IV. Organizacja egzaminów wstępnych lub rozmów kwalifikacyjnych w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych. 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do liceów ogólnokształcących dla dorosłych i techników uzupełniających dla dorosłych, szkół policealnych dla dorosłych, dyrektor szkoły powołuje, zgodnie z 17 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 z późn. zm.) szkolną komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji. 1. Szkolna komisja rekrutacyjno kwalifikacyjna przygotowuje pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny, jeśli taki zostanie w szkole przeprowadzony lub przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną oraz działa zgodnie z zapisami 18 ww. rozporządzenia. V. Organizacja rekrutacji poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół. 2. Kandydat składa podanie w terminie określonym w pkt I.3. Załącznika do Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty 3. Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć: a. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, b. poświadczoną przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, c. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2012 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1808), d. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o dostarczeniu ww. zaświadczenia lekarskiego po zakwalifikowaniu się kandydata do szkoły, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045) Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy uczniów przyjętych, 8

9 e. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, f. kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 4. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz dokumenty, o których mowa w pkt.3 ppkt 3 i 4 należy złożyć w szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki w terminie określonym w rozdziale II ust Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałych dokumentów określonych w pkt 3 ppkt 3 i 4 do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany w terminie określonym niniejszą decyzją, jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy przyjętych. 6. W poniedziałek lub wtorek w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2011/ uczniowie klas III gimnazjum, składający dokumenty do szkoły prowadzącej rekrutację poza systemem scentralizowanej rekrutacji elektronicznej, otrzymują na zajęciach z wychowawcą druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych. 7. Wypełniony druk uczniowie oddają wychowawcy w dniu następnym po otrzymaniu. 8. Wychowawca klasy w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych przekazuje uczniom: a. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, b. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, c. potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, d. potwierdzone kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, e. ostemplowany pieczątką gimnazjum druk zawierający informację o szkołach, do których uczeń złożył dokumenty (zgodnie ze wzorem przedstawionym w pkt. 6). 6) wzór druku zawierającego informację o dokonanym przez kandydata wyborze szkół ponadgimnazjalnych. Pieczątka gimnazjum Imiona i nazwisko Data urodzenia Miejsce zamieszkania... Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół: 1. Nazwa szkoły Adres szkoły Nazwa szkoły Adres szkoły... 9

10 Nazwa szkoły Adres szkoły Data i podpis składającego dokumenty... VI. Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej. 1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum może ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół. 2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru. 3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do podania należy dołączyć umowę o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2012 r. (dotyczy uczniów - pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1808). 4. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do dokumentów należy również dołączyć zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów. 5. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych. 6. Kandydaci do klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego dołączają opinię trenera lub instruktora prowadzącego zajęcia sportowe, opinię lekarza, zaświadczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów). 7. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną numerem 1 oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył, kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzoną numerem 1, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe również dokumenty, o których mowa w pkt. 3 i W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi napisem Kopia nr 1. Na życzenie ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor gimnazjum zobowiązany jest wydać pozostałe kopie obu ww. dokumentów opatrzone odpowiednio napisem Kopia nr 2 i Kopia nr 3, które mogą być wykorzystane jedynie w rekrutacji poza systemem elektronicznym. 9. Po ogłoszeniu list kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. 10. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 7 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów. 10

11 Termin Od 14 maja do -25 czerwca 2012 r. do godz Od 29 czerwca do 2 lipca 2012 r. (do godz ) 5 lipca 2012 r. (do godz ) Do 9 lipca 2012r. (do godz ) 10 lipca 2012 r. (do godz ) Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną Działanie Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do wybranych szkół. Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole pierwszego wyboru. Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1) Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły. Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2. Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły. Od 10 lipca do 31 sierpnia 2012 r. Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych szkół oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami. Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w informatorach internetowych elektronicznych systemów rekrutacyjnych. 11

12 OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚL. W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Szkolna 1, Wodzisław Śl. tel./fax , W roku 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi reforma programowa. Jeżeli jesteś zdecydowany co do dalszego kierunku kształcenia, wybierz konkretną klasę! Masz szansę pełne 3 lata uczyć się w jednym zespole klasowym. Jeśli jeszcze nie sprecyzowałeś swoich planów, zdecyduj się na dowolny oddział. Wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym możesz dokonać po klasie pierwszej. Nazwa szkoły Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Długość cyklu kształcenia Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych I Liceum Ogólnokształcące matem./fiz./j.ang matem./fiz.//inf matem./geog./j.ang 1 32 matem./inf./wos/j.ang.* j.pol./hist./wos 1 32 j.pol./hist./j.obcy biol./chem./j.obcy 2 64 geog./j.obcy/j.obcy

13 Klasa mundurowa - to sprawdzona (wprowadzona w roku szkolnym 2011/2012) propozycja dla dziewcząt i chłopców, którzy chcą związać swoją przyszłość ze służbą wojskową, policją, strażą pożarną czy graniczną. Możesz również podjąć naukę na dowolnym kierunku studiów. W ramach zajęć pozalekcyjnych przewidziane są: zajęcia z musztry wojskowej, terenoznawstwa, ratownictwa medycznego, strzelania, szkolenia przeciwpożarowe, udział w obozach sportowych, wycieczkach do jednostek wojskowych, straży pożarnej, policji. ATUTY JEDYNKI: Nowoczesne nauczanie nauczanie odbywa się z wykorzystaniem multimediów z doskonałą bazą dydaktyczną. Posiadamy 4 pracownie komputerowe, 20 multimedialnych sal lekcyjnych, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, szkolną telewizję dydaktyczną, sieć komputerową łączącą wszystkie sale lekcyjne. Współpracujemy z Politechniką Śląską, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Filologii Romańskiej i Translatoryki, Instytutem Socjologii oraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Wysoka zdawalność egzaminów maturalnych 2006 r. 100% 2007r. - 99,3% 2008r. 99,4% 2009r. 99,6% 2010r. - 99,7% 2011r % Osiągnięcia w 64-letniej historii szkoły znalazło się 89 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. Nasi uczniowie zdobywają medale na Międzynarodowych Konferencjach Młodych Fizyków (ICYS). Odnosimy też sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych: powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Bogata oferta języków obcych od wielu lat uczymy języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych na różnych poziomach zaawansowania. Języki: niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski realizowane są w grupach dla początkujących i zaawansowanych. Kultura i rozrywka organizujemy imprezy integrujące środowisko uczniów, rodziców i społeczność lokalną (dyskoteki, zabawy karnawałowe). Uzdolnieni artystycznie uczniowie prezentują swoje talenty na Biesiadach Śląskich, koncertach, w spektaklach teatralnych. Młodzież rozwija swoje uzdolnienia w kołach: fotograficznym, teatralnym, recytatorskim, muzycznym, ekologicznym, Kole Pasjonatów Kultury, SKKT. 13

14 Turystyka w ramach Szkolnego Koła Turystyczno- Krajoznawczego propagujemy aktywne formy wypoczynku: piesze wędrówki i obozy sportowe. Od kilku lat organizujemy wycieczki (Hiszpania, Rosja, Rumunia, Szwecja, Niemcy) i wymiany zagraniczne. Sport dysponujemy doskonale wyposażoną bazą sportową: salą gimnastyczną, siłownią oraz nowoczesnymi boiskami wielofunkcyjnymi. W ramach SKS odbywają się zajęcia siatkówki, koszykówki, unihokeja, piłki nożnej. Organizujemy Dzień Sportu oraz Zawody Narciarskie o Puchar Dyrektora Szkoły. Młodzież odnosi sukcesy w rywalizacji sportowej w powiecie i województwie (2 miejsce dziewcząt w klasyfikacji generalnej w roku szkolnym 2011/12). Przedsiębiorczość dbamy o przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy. Uczestniczymy w Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości. Nasi uczniowie mogą korzystać z profesjonalnych programów komputerowych Szkolnego Ośrodka Kariery. Szkoła posiada Certyfikat Jakości Szkoła Przedsiębiorczości. Wolontariat uczymy wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Od 5 lat prowadzimy, na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu, Szkolne Koło Wolontariatu. Uczniowie pracujący jako wolontariusze mają zagwarantowane ubezpieczenie i szkolenia, które w przyszłości mogą być pomocne w znalezieniu pracy. Kadra nauczycielska szkoła zatrudnia doświadczonych nauczycieli, pedagoga i psychologa umiejętnie rozwiązujących problemy wychowawcze i edukacyjne, wspierając uczniów, wyzwalając ich kreatywność i zachęcając do twórczego wysiłku. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w godzinach Zapraszamy Rodziców i Uczniów na Dzień Otwarty 13 kwietnia 2012 roku w godzinach Gimnazjalisto! Wybierz Jedynkę! Dyrektor szkoły mgr Anna Brachmańska-Uherek 14

15 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. ul. ks. kard. Stefana W yszyńskiego W odzisław Śląski tel./fax , odzislaw.pl e- mail: W I T A M Y Nazwa szkoły Poszerzenie podstawy programowej Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych akademicka klasa dwujęzyczna matematyka/ fizyka / język angielski akademicka klasa matematyka / informatyka / język angielski II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera europejska klasa dwujęzyczna humanistyczna język polski / WOS / język angielski europejska klasa humanistyczna WOS / język angielski biologia / chemia 1 32 ekologiczna biologia /geografia 1 32 klasa integracyjna Język polski / język angielski 1 20 Liceum Plastyczne Zawód : plastyk Specjalność do wyboru : grafika lub reklama wizualna

16 Czy wiesz, że klasy akademickie prowadzimy od 2010r. w ramach porozumienia podpisanego przez rektora AGH z dyrektorem ZSP jako tzw. rok zerowy. Patronat uczelni gwarantuje nadzór naukowy, 90 godzin zajęć pozalekcyjnych rocznie finansowanych przez tę uczelnię, wyjazdy do Krakowa na wykłady, laboratoria i pokazy, zajęcia z pracownikami naukowymi w szkole. Zajęcia z matematyki i fizyki będą realizowane wg programu autorskiego, zaś w klasie dwujęzycznej matematyka, informatyka i WOS będą prowadzone w języku polskim i angielskim. W klasie mat. inf. w ramach bloku przedmiotowego oferujemy rysunek, co poszerzy zainteresowania uczniów architekturą i projektowaniem, umożliwiając im zdanie egzaminu praktycznego na studia. klasy biologiczno-chemiczna i biologiczno-geograficzna (tzw. ekologiczna) dzięki blokom przedmiotowym poszerzającym podstawy programowe umożliwiają studia na kierunkach takich jak medycyna, farmacja, ekologia, biofizyka, biochemia itp. humanistyczne klasy tzw. europejskie - poszerzające program nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i historii, zaś wiedza o społeczeństwie będzie realizowana w oparciu o program autorski przez 3 lata kształcenia (w jednej z klas w systemie dwujęzycznym). Patronat naukowy sprawuje Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie. humanistyczna klasa integracyjna poszerza podstawy programowe z języka polskiego i języka angielskiego. W klasach tych powinni się znaleźć Ci, którzy planują studia filologiczne, pedagogiczne, historyczne, politologiczne czy socjologiczne. W Liceum Plastycznym mogą kontynuować naukę uczniowie uzdolnieni artystycznie, którzy znajdą się w elitarnej klasie - oczywiście po zdaniu egzaminu praktycznego z rysunku, malarstwa i rzeźby. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizowane są: rysunek i malarstwo, podstawy fotografii i filmu, historia sztuki, podstawy projektowania, rzeźba oraz specjalność artystyczna do wyboru: grafika lub reklama wizualna. Po ukończeniu szkoły absolwent posiada zawód plastyk i ma możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego. Bieżące informacje nt. naszej oferty oraz klasy wstępnej przygotowującej do egzaminów do klas dwujęzycznych, konsultacji dla kandydatów do liceum plastycznego i innych szczegółów czytaj na stronie Dobrze być uczniem tej szkoły, bo : Wciąż tworzymy nowe możliwości, dające szansę na sukces każdemu uczniowi: - pomagamy rozwinąć skrzydła, bo współpracujemy z uczelniami wyższymi, o których marzysz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższa Szkołą Europejską, Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Wrocławski, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim, tworząc klasy patronackie, projekty edukacyjne jak np. FANTASY, FRANKOFONIA, ITALOFONIA lub realizując edukacyjne programy unijne jak np. Partnerzy w nauce, - w oknie na świat jesteśmy w Europie i z Europejczykami dzięki wymianom międzynarodowym i programowi COMENIUS gościliśmy i bywaliśmy u Niemców, Francuzów, Włochów, Bułgarów i Łotyszy, 16

17 - w szkole prężnie działają: wolontariat, Klub Europejski, Stowarzyszenie Drogami Tischnera, zespoły młodzieżowe, teatr anglojęzyczny, koła zainteresowań przedmiotowe i sportowe. W sumie oferta zajęć pozalekcyjnych przekracza 120 godzin tygodniowo. Unowocześniamy bazę dydaktyczną szkoły (10 pracowni multimedialnych, 3 interaktywne, 2 komputerowe, internetowe centrum informacji), wprowadziliśmy elektroniczny dziennik, zaś 1 września 2012r. planujemy otworzyć 3 nowe pracownie: grafiki komputerowej, rysunku i malarstwa. Od lat absolwenci szkoły uzyskują świetne wyniki maturalne gwarantujące im kontynuację nauki na wybranych kierunkach studiów. Mamy odwagę się różnić: - w każdym oddziale prowadzimy naukę języka angielskiego, zaś drugi język obcy wybierasz z zestawu: język niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski. Zajęcia odbywają się w grupach międzyoddziałowych, co daje pewność zakwalifikowania do grupy z właściwym dla Ciebie poziomem kompetencji językowych. - jesteśmy otwarci na dialog, więc nie uciekamy od trudnych problemów, toteż wsłuchujemy się w słowa uczniów i rodziców na zasadzie partnerstwa ze szkołą - odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych realizując liczne wspólne projekty jak np. Powiatowe Dni Promocji Zdrowia czy rocznice pamięci o Zbrodni katyńskiej, - mocno angażujemy się w realizację idei włączania osób niepełnosprawnych w proces edukacyjny, budując postawy prospołeczne nie tylko w klasach integracyjnych. To zadanie ogólnoszkolne a jego kwintesencją jest plakat uczennicy Liceum Plastycznego, który w 2011r. podczas obrad Młodzieżowego Parlamentu Europejskiego został uznany za najlepszy. Dołącz do wyjątkowej społeczności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim i: - rozwiń swoje zainteresowania, poszerz swoją wiedzę, - poznaj swoje możliwości i wypracuj jeszcze większe, - zdobądź umiejętność kierowania własną edukacją i karierą. Parafrazując wypowiedź patrona szkoły ks. prof. Józefa Tischnera życzę radości w myśleniu i myślenia w radości. Dyrektor szkoły mgr Anna Białek 17

18 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. O. LANGEGO W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Szk olna 1, W odzisław Śląski tel./fax , www. ekon om ik.wod zislaw. pl ; e-m ail: szk ol om ik.wod zislaw. pl Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 technik ekonomista technik żywienia i usług gastronomicznych technik hotelarstwa 1 32 technik obsługi turystycznej 4 0,5 16 kelner 0,5 16 technik handlowiec 0,5 16 technik informatyk 0,5 16 sprzedawca kucharz 1 32 KILKA POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO UCZYĆ SIĘ U NAS: OD TEORII DO PRAKTYKI - POD FACHOWYM OKIEM 45 lat tradycji. Wielość i atrakcyjność specjalności. Elastyczny program nauczania. Zajęcia dydaktyczne prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technik multimedialnych i platformy e learningowej. Nauka języków obcych w zależności od oddziału: j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. rosyjski. Absolwenci ZSE to jedni z najbardziej poszukiwanych pracowników na dzisiejszym, europejskim rynku pracy. ZSE posiada elitarny certyfikat Szkoła Przedsiębiorczości. 18

19 IDEALNE ZAPLECZE Nowoczesne pracownie informatycznez dostępem do Internetu dofinansowane z EFS. Nowoczesna pracownia gastronomiczna i ekonomiczna. Nowoczesna sala gimnastyczna oraz siłownia. Centrum Multimedialne. Sklepik i kawiarenka szkolna z Wi-Fi. ZAGRANICZNE PARTNERSTWO Udział w programach międzynarodowych: Program Leonardo da Vinci: projekt Eurostaż - Bliżej Europy projekt Euro- Standard Usług projekt Praktyka Czyni Mistrza Program Interreg IIIA: projekt Razem w Unii Europejskiej Udział w projekcie systemowym finansowanym z EFS - Mam zawód mam pracę w regionie. Praktyki w pięciogwiazdkowych hotelach oraz na promach linii Unity Linei statkach rzecznych w Niemczech. Współpraca z Obchodni Akademie z Ostrawy oraz ze szkołą hotelarsko gastronomiczną w Kroměřižu. BEZPIECZEŃSTWO Szkoła posiada całodobowy monitoring oraz recepcję. Ekonomik przystąpił do programu Szkoła Bez Przemocy, realizując własny projekt Stop Przemocy, w ramach którego nasi uczniowie stworzyli własny Kodeks Zasad Przeciw Przemocy. Dogodna lokalizacja - szkoła mieści się w centrum Wodzisławia Śl. 19

20 NA WESOŁO I W ZGODZIE Z TRADYCJĄ Szkolne akademie i imprezy takie jak: Mikołajki, Walentynki, Dzień Św. Patryka. Rajd Monte Ekonom. Mistrzostwa Szkoły w Narciarstwie. Dzień Przedsiębiorczości. Wyjazdy integracyjne. Studniówki i bale absolwentów. Europejski Dzień Języków Obcych. ROZWIJANIE PASJI Sukcesy naszych uczniów w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Koła zainteresowań m.in.: Szkolna Akademia Filmowa, Szkolny Klub Sportowy, Teatr szkolny SofaNeli, koło taneczne, koło dziennikarskie wydaje własną gazetkę szkolną Między Nami, koło biblioteczno - multimedialne, koło wiedzy o krajach anglojęzycznych Szkolny Klub Wolontariatu angażujący się w różne akcje charytatywne, m.in. WOŚP, Góra Grosza czy Poczytaj mi przyjacielu. STAWIAMY NA ROZWÓJ I NOWATORSTWO! Dyrektor szkoły mgr Roman Owczarczyk 20

21 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Gałczyńskiego 1, W odzisław Śl. tel./ fax wew z.wodzislaw.pl Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Nr 1 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 technik górnictwa podziemnego technik mechanik o specjalizacji maszyny i urządzenia górnicze technik elektryk o specjalizacji eksploatacja 4 maszyn i urządzeń 1 32 elektrycznych górnictwa podziemnego technik mechatronik 0,5 16 technik ochrony środowiska 0,5 16 elektryk o specjalizacji eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego 3 ślusarz o specjalizacji maszyny i urządzenia górnicze 0,5 16 0,5 16 DOBRA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM - - OD DOBREJ SZKOŁY DO GWARANCJI PRACY ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM jest miejscem, w którym znajdziesz: dobre wykształcenie, przyszłościowy zawód, wspaniałych przyjaciół. 21

22 ZAWÓD? TY WYBIERASZ! Możesz kształcić się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik mechanik, technik elektryk, technik mechatronik. GWARANCJA PRACY TU JĄ ZYSKUJESZ! Na mocy porozumienia z Kompania Węglowa S.A. w Katowicach po zakończeniu nauki najdziesz gwarantowaną pracę w jednej wybranej kopalni z kompanii. JEŚLI INTERESUJE CIĘ EKOLOGIA to będzie odpowiedzią na pasję ochrony natury, przyrody, otoczenia. To co dziś jest twoim zainteresowaniem, jutro będzie zawodem. TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ Proponujemy ci również możliwość kształcenia w gdzie w dwuoddziałowej klasie możesz wybrać fach elektryka lub ślusarza. Tu również zyskujesz GWARANCJĘ PRACY. Oferujemy ci również możliwość odbywania praktyk na terenie naszej szkoły. WYPOSAŻENIE SZKOŁY jest NOWOCZESNE, CIEKAWE I BOGATE. Możliwość nauki urozmaicona jest przez prężnie działającą platformę e-learningową. A CO POZA TYM? RÓŻNORODNOŚĆ! Jeśli chcesz poznać świat, wzbogacić język, poznać przyjaciół, oferujemy ci możliwość udziału w projektach unijnych: Comenius i Leonardo da Vinci. 22

23 KOCHASZ SPORT? Zapraszamy zatem na zajęcia sportowe. Masz nietypowe pasje? Powiedz nam o tym, może działające koła zainteresowań będą ci potrzebne. AAA I NIE ZAPOMNIJ lekcje kończą się najpóźniej o 15:05. ZAPRASZAMY! Dyrektor szkoły mgr Danuta Mielańczyk 23

24 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W WODZISŁAWIU ŚL. ul. Pszowska 92, W odzisław Śl. tel./ fax , Typ szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami sportowymi im. rtm. Witolda Pileckiego Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 im. rtm. Witolda Pileckiego technik budownictwa 3 96 technik informatyk 1,5 48 technik elektronik 0,5 16 technik urządzeń 4 i systemów energetyki 0,5 16 odnawialnej technik teleinformatyk 0,5 16 klasa sportowa stolarz murarz tynkarz monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie ZAPRASZAMY NA STRONĘ: 24

25 Wybierz Zespół Szkół Technicznych! TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Chcesz poznać najnowsze technologie umożliwiające ochronę środowiska oraz pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł? TECHNIK TELEINFORMATYK Pasjonujesz się informatyką, Internetem, chcesz montować i naprawiać komputery, telefony komórkowe, sieci internetowe? TECHNIK INFORMATYK Chcesz projektować grafikę komputerową, administrować sieci, tworzyć strony www, pisać programy? U nas możesz zdobyć certyfikat CISCO! TECHNIK BUDOWNICTWA Chcesz zostać architektem, kierownikiem budowy i poznać najnowsze technologie budowlane? TECHNIK ELEKTRONIK Chcesz poznać budowę i działanie urządzeń elektronicznych oraz montować i serwisować systemy alarmowe, telewizję przemysłową, elektronikę samochodową i domowy sprzęt elektroniczny? III LO (KLASA SPORTOWA) Jeżeli pragniesz połączyć pasje sportowe z nauką, III LO otwiera przed Tobą szerokie możliwości (nowoczesny obiekt sportowy, basen, dwie siłownie, strzelnica, boisko do piłki siatkowej plażowej, sauna oraz wysoko wykwalifikowana kadra). MONTER SIECI INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH Chcesz zdobyć umiejętności pozwalające wykonywać instalacje wodno kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania? MURARZ TYNKARZ Chcesz poznać sztukę murowania i wznoszenia budynków z różnych materiałów? STOLARZ Chcesz poznać najnowsze technologie obróbki i wykorzystania drewna w budownictwie? MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE Chcesz poznać sposoby dekorowania wnętrz, nabyć umiejętności pozwalające wyremontować każde mieszkanie? Wybierz Zespół Szkół Technicznych! 25

26 SZKOŁA NA MIARĘ TALENTÓW NOWOCZESNA SZKOŁA Z TRADYCJAMI DBAMY O UMYSŁ I CIAŁO TRZYKROTNIE NAJLEPSI W SPORCIE NA ŚLĄSKU ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA NASZYCH UCZNIÓW UCZESTNICZYMY W PROGRAMACH EUROPEJSKICH WIĘCEJ NA NASZEJ STRONIE: Dyrektor szkoły mgr Czesław Pieczka 26

27 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 W RYDUŁTOWACH ul. Skalna 1, Rydułtowy tel./fax Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich Klasa politechniczna Klasa policyjna Klasa pożarnictworatownictwo medyczne Co powinieneś wiedzieć o proponowanych klasach: 3 0,5 16 0, Klasa animator kultury 1 32 KLASA POLITECHNICZNA jest klasyczną klasą przygotowującą do studiów inżynieryjnych z poszerzoną bazą przedmiotów ścisłych. Jej niewątpliwą zaletą jest ścisła współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach w ramach której uczniowie uczestniczą w laboratoriach, warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników uczelni. Przy dużym zainteresowanie możliwość otwarcia klasy 32 osobowej. KLASA POLICYJNA przygotowuj do wybrania w przyszłości zawodu związanego ze służbami policyjnymi. Program zostanie poszerzony o zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej "edukacja policyjna" teoretyczne i praktyczne, których zakres uzgadniany jest z Komendą Powiatową Policji w Wodzisławiu Śląskim np. techniki samoobrony i techniki interwencyjne, test sprawnościowy, kryminalistyka i kryminologia, wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego możliwość zrobienia prawa jazdy! Przy dużym zainteresowanie możliwość otwarcia klasy 32 osobowej. KLASA RATOWNICTWO MEDYCZNE POŻARNICTWO - zakłada ukierunkowanie w ramach innowacji pedagogicznej na zajęcia cieszące się w ostatnich latach coraz większym zainteresowaniem, a co najważniejsze dające młodzieży szansę zdobycia zawodu atrakcyjnego na rynku pracy. Trzonem nauczania jest poszerzony program biologiczno - chemiczny wzbogacony o dodatkowe zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu ratownictwa medycznego i pożarnictwa m.in. pierwszą pomoc przedmedyczną, podstawy profilaktyki pożarowej, ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe, zajęcia z zakresu wyposażenia i obsługi karetki przygotowane we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. i ZOZ-em w Rydułtowach. KLASA ANIMATOR KULTURY - program nauczania poszerzony w ramach innowacji pedagogicznej o zajęcia dodatkowe animator kultury wychodzi naprzeciw zainteresowaniom humanistycznym w szerokim tego słowa znaczeniu. Ma za zadanie wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do swobodnego poruszania się w świecie zjawisk kulturowych od strony teoretycznej, ale daje też możliwość spełniania się twórczego w zakresie tańca, śpiewu, filmu, teatru czy multimediów. Zakres zajęć został opracowany we współpracy z Rydułtowskim Centrum Kultury FENIKS. 27

28 Dokonujesz ważnego wyboru. Oto, co jeszcze może Ci pomóc w wyborze naszej szkoły: Mamy porównywalne z innymi szkołami powiatu wodzisławskiego wyniki matur ranking EWD! Współpracujemy z kilkoma uczelniami wyższymi: Uniwersytetem Śląskim, Uniwersytetem Opolskim, Politechniką Śląską, Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu. Prowadzimy współpracę zagraniczną m.in. z Finlandią, Czechami, Niemcami, Turcją. W ramach programy Wyjazdy Indywidualne Comenius możesz uczyć się nawet kilka miesięcy we Włoszech! Program Enter Your Future to spotkania ze studentami z Indii, Chin czy Serbii. W ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży możesz pojechać do Hamburga to tylko niektóre z naszych propozycji! Nasze sztandarowe imprezy to: festiwal Niezapominajka, dni promocji zdrowia, wolontariat, czy święto szkoły. Nasza 60-letnia tradycji to przede wszystkim znakomici absolwenci m.in. prof. Henryk Mikołaj Górecki światowej sławy kompozytor, Jerzy Szymik członek Watykańskiej Komisji Teologicznej, Augustyn Kubik członek Europejskiego Trybunału obrachunkowego w Luksemburgu, burmistrzowie: Kornelia Newy, Marek Hawel. Ciągle wzbogacamy nasza bazę dydaktyczną o nowe pracownie multimedialne, a uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe, naukowe i artystyczne! Zapraszam do Naszej szkoły Dyrektor szkoły dr Piotr Skowronek 28

29 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 W RYDUŁTOWACH ul. Obywatelska 30, Rydułtowy tel./fax Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Szkoła Policealna technik ekonomista 0,5 16 technik handlowiec 0,5 16 technik żywienia i usług gastronomicznych technik geodeta 0,5 16 technik logistyk 0,5 16 sprzedawca 0,5 16 kucharz 0,5 16 cukiernik 3 0,5 16 piekarz 0,25 8 wędliniarz 0,25 8 technik masażysta 0,5 16 technik usług kosmetycznych 2 0,5 16 technik geodeta 0,5 16 technik farmaceutyczny 0,5 16 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach jest placówką nowoczesną, która troszczy się o to, aby jej uczniowie w przyjaznej atmosferze zdobywali kwalifikacje zawodowe i wykształcenie średnie. Bogate zaplecze dydaktyczne i wykwalifikowana kadra pedagogiczna zapewniają dobry poziom kształcenia, co przekłada się na bardzo dobre wyniki egzaminów zawodowych i umożliwia wprowadzanie nowych profili kształcenia zawodowego zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem rynku pracy. Młodzież ma do swojej dyspozycji dwie pracownie komputerowe i działające przy bibliotece multimedialne centrum informacji. W pracowniach informatycznych umiejętności obsługi komputera oraz kas fiskalnych zdobywają również sprzedawcy. Zajęcia lekcyjne prowadzone są w sukcesywnie modernizowanych oraz wyposażanych salach i pracowniach. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w przestronnej sali gimnastycznej i na boiskach wchodzących w skład kompleksu Orlik 2012, w godzinach popołudniowych otwartego dla młodzieży i mieszkańców miasta uprawiających football, siatkówkę lub koszykówkę. 29

30 Od roku szkolnego 2012/2013 będziemy kształcić uczniów w 6 nowych zawodach: w Technikum - technik logistyk i technik geodeta, w Zasadniczej Szkole Zawodowej - piekarz i wędliniarz, a w Szkole Policealnej - technik farmaceutyczny i technik geodeta. Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Młodzież może uczestniczyć w informatycznych i artystycznych zajęciach pozalekcyjnych oraz w kołach tematycznych przygotowujących do matury i egzaminu zawodowego. Uczniowski Klub Sportowy Omega propaguje wśród młodzieży tenis stołowy, bowling i unihokej. Po realizacji dwóch projektów Socrates Comenius oraz zakończeniu, Polsko czeskiej wyprawy kulinarnej w świat projektu nagrodzonego I miejscem w kategorii "Najlepszy mikroprojekt o charakterze kulinarnym" Euroregionu Silesia, przystępujemy do nowych przedsięwzięć: Razem do źródeł Europy i Śląska sztuka kulinarna. Planujemy również międzynarodową wymianę młodzieży uczącej się w zawodach gastronomicznych i handlowych w ramach projektu Leonardo. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, zdobywając liczne wyróżnienia. Największe sukcesy w historii szkoły to wysokie miejsca świetnie wyszkolonych cukierników, piekarzy i sprzedawców w turniejach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Młodzież prezentuje z powodzeniem swe talenty także w konkursach i przeglądach o charakterze artystycznym i imprezach kulturalnych adresowanych nie tylko do szkolnej, ale też lokalnej społeczności. Akcje Honorowego Krwiodawstwa i wolontariat młodzieży, włączającej się w działania charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, na stałe wpisały się w tradycję szkoły. By dowiedzieć się więcej zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej kroniki życia szkoły. Zapraszam. Dyrektor szkoły mgr inż. Jacek Stebel 30

31 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. SEJMU ŚLĄSKIEGO W RADLINIE ul. Orkana 23, Radlin tel , , Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Górnik eksploatacji podziemnej 2 64 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektryk Mechanik Monter maszyn i urządzeń 1 32 Uczniowie wszystkich zawodów mają zagwarantowaną pracę w kopalniach należących do Kompanii Węglowej! ZSP im. Sejmu Śląskiego w Radlinie jest szkołą z wieloletnią tradycją kształcenia górników. Dogodne położenie, bliskość okolicznych kopalń, bezpieczne miejsce, kameralna atmosfera, doświadczeni nauczyciele, to wszystko sprawia, że warto spędzić kolejne lata szkolne u nas, w Radlinie. 31

32 Dla osób chcących kształcić się w zawodach: górnik, mechanik monter i elektryk gwarantujemy ciekawą, dobrze płatną i cieszącą się olbrzymim zainteresowaniem społecznym pracę na dole kopalni. Nasi uczniowie w trakcie nauki realizują zajęcia praktyczne, zarówno na powierzchni jak i pod ziemią, co podnosi poziom fachowości i znajomości zawodu. Wszyscy uczniowie naszej szkoły maja zagwarantowane zajęcia praktyczne! Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt komputerowy i łącza internetowe. Wszystkie sale lekcyjne mają charakter pracowni multimedialnych. Uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego lub niemieckiego. Zajęcia kończą się najpóźniej o godzinie 15.00, co sprzyja wczesnemu powrotowi do domu.. Nasi uczniowie uczestniczą w działaniach wolontariatu i honorowego krwiodawstwa. Sport w szkole odgrywa szczególne znaczenie, czego efektem są liczne sukcesy naszych wychowanków. Od lat współpracujemy z gimnazjum w Genthin. Organizujemy wspólne spotkania, zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Obecnie kolejny raz uczestniczymy w projekcie Comenius. Chcesz wiedzieć więcej o Nas? Zajrzyj!!! Dyrektor szkoły mgr Jarosław Rudol 32

33 Długość cyklu kształcenia ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PSZOWIE ul. R. Traugutta 32, Pszów tel poc zow.slask.pl Nazwa szkoły Zawód/profil Planowana liczba oddziałów Ilość miejsc w oddziałach planowanych Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa technik mechanik 0,5 16 technik pojazdów samochodowych 0,5 16 technik usług fryzjerskich 4 0,5 16 technik cyfrowych procesów graficznych 0,5 16 mechanik pojazdów samochodowych 0,5 16 elektromechanik pojazdów samochodowych 0,5 16 fryzjer 3 0,5 16 blacharz samochodowy 0,5 16 lakiernik 0,5 16 oddział wielozawodowy 0,5 16 Uczeń ma szansę rozwoju swoich umiejętności i zdolności tylko wtedy, gdy wzrasta w atmosferze życzliwości i zrozumienia. Odnajdzie to w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie, w szkole, która łączy tradycję z nowoczesnością, regionalizm z europejskością. Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w tym dwie pracownie komputerowe i czytelnię multimedialną, a w ramach zajęć wychowania fizycznego korzysta bezpłatnie z lodowiska. Dobry poziom kształcenia zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele poświęcają uczniom wiele czasu także podczas dodatkowych konsultacji. Młodzież uczestniczy w konkursach i imprezach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Niewątpliwym sukcesem było trzykrotne zajęcie I oraz II miejsca w X Ogólnopolskim Turnieju Przetwórstwa Mięsa w Poznaniu. Uczennice technikum fryzjerskiego oraz szkoły zasadniczej zwyciężają w okręgowych konkursach fryzjerskich. Ponadto dwukrotnie zajmowały pierwsze miejsca w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim w Katowicach. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych (fotografia, sport, dziennikarstwo, teatr, taniec, informatyka, języki obce, Klub 33

34 Europejski, koło PCK). Realizowane są także takie projekty jak Moja firma w mojej gminie czy Fizyka kluczem do sukcesu. Tradycją szkoły są imprezy integrujące szkolne środowisko. Priorytetem jest dla nas zawsze bezpieczeństwo uczniów. Od dziewięciu lat współpracujemy z lokalnym pismem Pszowik, na jego łamach przedstawiamy nasze osiągnięcia i ciekawostki z życia szkoły. Grupa wolontariuszy angażuje się w pracę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Radość życia oraz świetlic środowiskowych w Wodzisławiu Śl. i Pszowie. Grupa teatralna nawiązała liczne kontakty międzynarodowe i w zakresie programu Młodzież zrealizowała cztery projekty z Francją, Hiszpanią, Włochami i Węgrami. W 2007 r. podjęto współpracę ze szkołami z Ukrainy, co zaowocowało trzykrotną wymianą młodzieży. Szkoła brała także udział w programie Comenius, realizując projekt poprawy jakości kształcenia ze szkołami partnerskimi z Hiszpanii, Turcji, Szwecji i Rumunii. W 2009 r. nawiązaliśmy współpracę ze szkołą średnią w Orlovej (Czechy), którą z powodzeniem kontynuujemy. Planujemy także międzynarodową wymianę uczniów kształcących się w zawodzie fryzjer w ramach programu Leonardo da Vinci. Prawo jazdy uzyskują uczniowie pobierający naukę w tzw. zawodach samochodowych (jazdy opłacane są przez szkołę). Technik cyfrowych procesów graficznych to nowy kierunek proponowany przez naszą placówkę. Absolwent będzie miał duże możliwości zatrudnienia: w agencjach reklamowych, firmach wydawniczych i poligraficznych, a także w różnych przedsiębiorstwach w charakterze specjalisty ds. marketingu, reklamy, tworzenia stron internetowych bądź jako osoba wspomagająca realizację różnorodnych projektów w zakresie ich wizualizacji. Oferujemy naukę w szkole, która dba o wszechstronny rozwój uczniów. Chcemy, aby nasi absolwenci byli dobrze wykształceni, przygotowani do znalezienia miejsca na rynku pracy i aby rozumieli potrzeby swoje i innych ludzi. Z nami się uda! Dyrektor szkoły mgr Izabela Widera 34

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w dzielnicy Żoliborz w roku szkolnym 2013/2014 Spis treści 1. Wprowadzenie... 7 2. Jednostki systemu oświaty nadzorowane przez dzielnicę podsumowanie... 9 1. Informacje ogólne, specyfika jednostek... 9 a. Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo