Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy"

Transkrypt

1 Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy Część 1 Warsztaty Interaktywne Grupowe poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania

2 PUBLIKACJA OPRACOWANA PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY REALIZOWANEGO PRZEZ UNIWERSYTET OPOLSKI PROJEKTU INNOWACYJNEGO PO KL WYPRACOWANIE METOD ZMNIEJSZANIA EMIGRACJI ZAROBKOWEJ I WSPIERANIA POWROTU MIGRANTÓW NA POLSKI RYNEK PRACY ISBN Biuro projektu: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ul. Grunwaldzka 1, -0 Opole tel./fax: OPOLE 201

3 Warsztaty interaktywne Grupowe poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania Scenariusz warsztatów interaktywnych został stworzony w ramach projektu Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy. Rekomendujemy to narzędzie do zastosowania przez: - Dział Poradnictwa Zawodowego Powiatowych Urzędów Pracy, - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, - Kluby Integracji Społecznej w Ośrodkach Pomocy Społecznej, - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, - Organizacje pozarządowe. Warsztaty interaktywne składają się z dwóch części. Pierwsza to warsztaty psychologiczne: Czym jest stres i jak sobie z nim radzić, druga to grupowe poradnictwo zawodowe: Indywidualny Plan Działania. Wskazane jest, aby pracując z reemigrantami zrealizować oba programy, gdyż zapewnia to większą kompleksowość pomocy. Dodatkowo, ze względu na zróżnicowane problemy osób powracających z zagranicy rekomendujemy, aby kontynuacją warsztatów były spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Wyrażamy nadzieję, iż przekazywane narzędzie będzie pomocne w pracy z reemigrantami zmniejszy powrotny szok kulturowy i stres z nim związany oraz pomoże w ustaleniu celów zawodowych po powrocie z zagranicy.

4 Czas realizacji: godzin Prowadzący: trener-doradca zawodowy Cel główny: przygotowanie koncepcji działań na rynku pracy po powrocie z zagranicy Cele szczegółowe: - poznanie czynników wpływających na decyzje zawodowe; - diagnoza własnych predyspozycji zawodowych; - dokonanie bilansu kompetencji i wartości związanych z pracą; - poznanie tendencji na rynku pracy; - zdobycie wiedzy na temat oczekiwań i wymagań pracodawców; - określenie celu zawodowego; - wypracowanie Indywidualnego Planu Działania wraz z Paszportem Kompetencji. Metody pracy: a) mini-wykład b) prezentacja c) gry szkoleniowe d) praca indywidualna e) praca w podgrupach f) dyskusja grupowa g) test predyspozycji zawodowych JOB- Oczekiwany rezultat: - uczestnicy określą swój potencjał zawodowy i poznają realia obecnego rynku pracy w Polsce; - na podstawie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych sprecyzują swoje cele zawodowe i przygotują plan działań zmierzających do ich realizacji. Program grupowego poradnictwa zawodowego Moduł I wprowadzenie do warsztatów Czas trwania: min Cel: poznanie przez uczestników programu warsztatów, poznanie oczekiwań Po ukończeniu modułu uczestnicy: - poznają trenera; - będą znali program, który tworzy ramy merytoryczne; - zapoznają się z agendą, która tworzy ramy czasowe warsztatów; - zwiększą poczucie bezpieczeństwa przez odniesienie się do kontraktu; - zwiększą motywację do udziału w zajęciach. Moduł II czynniki wpływające na decyzje zawodowe Czas trwania: 0 min Cel: uświadomienie uwarunkowań wyboru zawodu i poznanie głównych modeli życia Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na decyzje zawodowe; - zdobędą wiedzę na temat głównych modeli życia, ich zalet i wad. Moduł III odkrywanie własnego potencjału zawodowego Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: diagnoza własnych predyspozycji zawodowych oraz dokonanie bilansu kompetencji i wartości związanych z pracą Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą znali własne predyspozycje zawodowe; 2

5 - zwiększą świadomość własnych kompetencji zawodowych; - będą potrafili opisywać własne umiejętności; - będą mieli przygotowany Paszport Kompetencji; - będą świadomi wartości, które wyznaczają kierunek poszukiwań zawodowych. Moduł IV rynek pracy Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: poznanie tendencji na rynku pracy, wymagań i oczekiwań pracodawców Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi, jakie czynniki kształtują rynek pracy; - zdobędą wiedzę dotyczącą zawodów/stanowisk, na które jest obecnie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; - poznają najważniejsze oczekiwania i wymagania pracodawców stawiane kandydatom do pracy. Moduł V cel zawodowy i Indywidualny Plan Działania Czas trwania: 120 min ( z przerwą) Cel: sprecyzowanie planów zawodowych Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli określone cele zawodowe (w tym główne i alternatywne), które spełniają zasady SMART; - będą mieli sprecyzowane etapy realizacji danego celu; - wypracują w formie dokumentu Indywidualny Plan Działania. Moduł VI zakończenie Czas trwania: min Cel: podsumowanie warsztatów Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli utrwaloną wiedzę związaną z warsztatami; - określą indywidualne korzyści z udziału w zajęciach; - wzmocnią motywację do wdrażania w życie nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy. Scenariusz zajęć grupowego poradnictwa zawodowego Moduł I wprowadzenie do warsztatów Czas trwania: min Cel: poznanie przez uczestników programu warsztatów, poznanie oczekiwań Po ukończeniu modułu uczestnicy: - poznają trenera; - będą znali program, który tworzy ramy merytoryczne; - zapoznają się z agendą, która tworzy ramy czasowe warsztatów; - zwiększą poczucie bezpieczeństwa przez odniesienie się do kontraktu; - zwiększą motywację do udziału w zajęciach. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener doradca zawodowy przedstawia swoją osobę. b. W związku z tym, iż inna osoba prowadziła poprzednie zajęcia prosi, aby uczestnicy krótko się przedstawili. c. Następnie zaprasza do rundki - każdy z uczestników szkolenia opowiada, z czym zaczyna.. W zależności od odpowiedzi, trener: - prosi o odpowiedź, co musiałoby się stać, aby poziom energii wzrósł; - proponuje energetyzera; - przechodzi do kolejnego etapu.

6 d. Uczestnicy określają, jakie mają oczekiwania w stosunku do dzisiejszego dnia. Odpowiedzi zapisują na karteczkach, przedstawiają ustnie a następnie wieszają na flip-charcie. Trener ustosunkowuje się do wypowiedzi zaznaczając, które z oczekiwań mogą być spełnione, które nie. e. W kolejnym kroku - przedstawia agendę, cele warsztatu i program. f. Następnie trener odnosi się do wypracowanego w poprzednim dniu kontraktu i pyta uczestników, czy należy coś zmienić, czy też ustalone zasady pozostają i obowiązują nadal. W zależności od odpowiedzi kontrakt zostaje zmieniony bądź pozostaje w dotychczasowej formie. Uwaga: Powyższa propozycja rozpoczęcia warsztatów zakłada, iż są one realizowane po warsztatach psychologicznych. Jeżeli jednak są przeprowadzane niezależnie, trener powinien więcej czasu poświęcić na integrację uczestników i jego zadaniem będzie ustalenie kontraktu. Może wzorować się na rozpoczęciu opisanym podczas warsztatów psychologicznych. Konieczne materiały do realizacji modułu: flip-chart z papierem, markery, karteczki post-in w różnych kształtach i kolorach. Moduł II czynniki wpływające na decyzje zawodowe Czas trwania: min Cel: uświadomienie uwarunkowań wyboru zawodu i poznanie głównych modeli życia Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na decyzje zawodowe; - zdobędą wiedzę na temat głównych modeli życia, ich zalet i wad. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener prosi uczestników o podanie czynników, które wpłynęły na ich wcześniejsze decyzje zawodowe, w tym na wyjazd za granicę. Sam podaje przykład z własnego życia. Zachęca grupę do wypowiedzi. Odpowiedzi zapisuje na flip-charcie, dzieląc je na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. b. Po zakończeniu pracy podkreśla, iż wymienione elementy będą szczegółowo omawiane w kolejnej części warsztatów dotyczących samopoznania i rynku pracy. c. Odnosząc się do czynników wpływających na decyzje zawodowe trener wyjaśnia, iż mogą one warunkować wybór modelu życia i przedstawia trzy główne style: praca najemna, kariera, samodzielność. Łączy uczestników w podgrupy, rozdaje im jeden opisany model i prosi każdą z grup o określenie zalet i wad (na papierze flip-chart). Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup omawiają poszczególne modele, a pozostałe osoby zachęcane są do dyskusji. Konieczne materiały do realizacji modułu: papier do flip-chartu, markery, wydrukowane na osobnych kartkach opisy modeli życia (zał. PZ nr 1 a,b,c). Moduł III odkrywanie własnego potencjału zawodowego Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: diagnoza własnych predyspozycji zawodowych oraz dokonanie bilansu kompetencji i wartości związanych z pracą Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą znali własne predyspozycje zawodowe; - będą świadomi własnych kompetencji zawodowych; - będą potrafili opisywać własne umiejętności; - będą świadomi wartości, które wyznaczają kierunek poszukiwań zawodowych; - będą mieli przygotowany Paszport Kompetencji. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener rozdaje uczestnikom test JOB- i podaje instrukcję dotyczącą jego wypełniania. Uczestnicy przystępują do zadania. Po zakończeniu trener prosi o przeniesienie zaznaczeń na tabelę zbiorczą, umożliwiającą obliczenie wyników. Po zakończeniu tego etapu rozdaje uczestnikom tabelę ze stenami, wykresem i opisem predyspozycji. Wyjaśnia, jak należy zamienić wyniki surowe na steny, a następnie jak utworzyć profil pre-

7 dyspozycji zawodowych na wykresie. Trener tłumaczy kolejne etapy interpretacji testu: znaczenie wysokości wyników, spójności oraz uzyskanego kodu. Przedstawia też zawody idealnie dopasowane do predyspozycji na podstawie Podręcznika Oceny Zawodu (dostępnego w Internecie na stronie: w dziale: Publikacje, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr. Bezpośredni link do podręcznika: ). b. Trener przechodzi do kolejnego ćwiczenia, polegającego na analizie różnych aspektów związanych z wykonywaną pracą. Rozdaje uczestnikom Tabelę doświadczeń zawodowych i prosi o jej wypełnienie, zaznaczając, aby znalazły się w niej również prace wykonywane za granicą, nawet nieudokumentowane. Odnosząc się do kryteriów, podaje swoje doświadczenie zawodowe wskazując, jakie umiejętności były kształtowane, jaką zdobył wiedzę i jakie cechy charakteru były wzmacniane. Następnie łączy uczestników w pary po to, aby osoby wymieniając się doświadczeniami i refleksjami wzajemnie pomogły sobie uzupełnić tabelę. Na zakończenie prosi osoby o podzielenie się refleksjami z tego ćwiczenia. c. Następnie, trener odnosząc się do umiejętności, które były analizowane w poprzednim ćwiczeniu, przedstawia w formie mini-wykładu podział umiejętności na adaptacyjne, uniwersalne i kwalifikacje. d. Kolejnym ćwiczeniem służącym samopoznaniu jest analiza zainteresowań. Trener prosi uczestników, aby za pomocą mowy ciała, pantomimy przedstawili swoje zainteresowania (odmianą może być kalambur narysowany na papierze flip-chart). Zadaniem grupy jest: - odgadnięcie hobby; - określenie umiejętności, jakie ono kształtuje; - przypisanie cech osobowych, które kojarzą się z danym zainteresowaniem. Dla ośmielenia uczestników wskazane jest, aby trener jako pierwszy przedstawił swoje hobby. e. Odnosząc się do czynników wpływających na decyzje zawodowe podkreśla, jak istotne są wartości ogólne i te związane z pracą. Następnie rozdaje uczestnikom tabelę, prosząc o zaznaczenie tych elementów, które z nich są dla danej osoby ważne, które nieważne i obojętne. Następnie uczestnicy spośród wybranych wartości mają wybrać najważniejszych. Trener prosi o zastanowienie: czy nie ma wśród nich sprzecznych wartości (np. duże pieniądze i mała odpowiedzialność), czy osoby widzą możliwości ich zrealizowania. Na koniec uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami. f. Na zakończenie tego modułu trener zachęcając do połączenia zdobytej o sobie wiedzy prosi o wypełnienie Paszportu Kompetencji. Jeżeli są pytania, wyjaśnia niejasności. Konieczne materiały do realizacji modułu: wydrukowane dla wszystkich uczestników: test JOB- (zał. PZ nr 2), Tabela doświadczeń (zał. PZ nr ), Wartości związane z pracą (zał. PZ nr ), formularz Paszportu Kompetencji, będący częścią IPD (zał. PZ nr ), papier do flip-chartu, markery. Modul IV rynek pracy Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: poznanie tendencji na rynku pracy, wymagań i oczekiwań pracodawców Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi, jakie czynniki kształtują rynek pracy; - zdobędą wiedzę dotyczącą zawodów/stanowisk, na które jest obecnie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; - poznają najważniejsze oczekiwania i wymagania pracodawców stawiane kandydatom do pracy. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener rozpoczyna ten moduł mini-wykładem dotyczącym czynników kształtujących rynek pracy (wg dr C. Sadowskiej Snarskiej). b. Następnie zaprasza uczestników do ćwiczenia Badacze rynku pracy, którego celem jest poznanie zawodów, na które jest popyt na lokalnym rynku pracy. Etapy ćwiczenia: Uczestnicy łączą się w grupy.

8 Każda para otrzymuje arkusz do analizy oraz strony ogłoszeń z ofertami pracy. Zadaniem uczestników jest zbadanie, ile ogłoszeń pracy wiąże się z daną branżą. Osoby, analizując oferty pracy, krzyżykiem zaznaczają, ile ofert dotyczy danej dziedziny. Jeżeli są wątpliwości, trener pomaga uczestnikom. Po analizie dokonanej w parach osoba prowadząca zapisuje na tablicy branże i prosi, aby każda para podała, ile znalazła ogłoszeń dotyczących danej dziedziny. Po zebraniu danych, trener zlicza wyniki i zachęca do dyskusji. c. Kolejne ćwiczenie (Zatrudniamy ) ukierunkowane jest na poznanie oczekiwań pracodawców. Trener łączy uczestników w pary. Prosi, aby wyobrazili sobie, iż to właśnie oni są pracodawcami i poszukują pracownika na wybrane przez siebie stanowisko (najlepiej jest, aby uczestnicy odnieśli się do realnych warunków pracy, tj. znali profil działalności firmy i zakres obowiązków). Zadaniem jest określenie wymagań, jakie powinien spełniać kandydat na podstawie określonych kryteriów. Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup przedstawiają jej efekty i argumentują, dlaczego postawili takie wymagania. Reasumując, trener zachęca, aby spojrzeć na rynek pracy właśnie z tej drugiej perspektywy wówczas łatwiej ocenić swoje szanse lub też podjąć decyzję o uzupełnieniu kwalifikacji. d. Na zakończenie tego modułu doradca zawodowy, powołując się na dane z Bilansu Kapitału Ludzkiego, który jest monitoringiem rynku pracy prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim przedstawia najważniejsze oczekiwania pracodawców. Konieczne materiały do realizacji modułu: bieżące oferty pracy z prasy i internetu, arkusze do ćwiczenia Badacze rynku pracy (zał. PZ nr ) dla grup, ćwiczenie Zatrudniamy (zał. PZ nr ) w ilości odpowiadającej połowie wszystkich uczestników, papier flip chart, marker. Moduł V cel zawodowy i Indywidualny Plan Działania Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: sprecyzowanie planów zawodowych Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli określone cele zawodowe (w tym główne i alternatywne), które spełniają zasady SMART; - będą mieli sprecyzowane etapy realizacji danego celu; - wypracują w formie dokumentu Indywidualny Plan Działania. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener zaznacza, iż kwintesencją dotychczasowej pracy jest sprecyzowanie celu zawodowego i zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia. Wzbudza motywację do planowania, chociażby odnosząc się do działań, jakie osoby musiały podjąć, aby wyjechać do pracy za granicę. W mini-wykładzie przedstawia zasady określania celu zgodnie z zasadami SMART i cechy dobrego planu. b. Następnie zaprasza uczestników do zapisania swoich celów zawodowych. Łączy uczestników w pary i prosi, aby wzajemnie sobie pomogły w sprawdzeniu, na ile dany cel jest zgodny z wymaganiami SMART. W zależności od potrzeb trener może zastosować: - kryteria, które należy brać pod uwagę w precyzowaniu miejsca pracy (jeżeli dana osoba zbyt ogólnie określa cele); - tabelę decyzyjną, jeżeli osoba widzi zbyt wiele alternatyw i nie wie, która jest najlepsza (może to być zrealizowane i omówione podczas spotkań indywidualnych); c. Po zweryfikowaniu celów zawodowych trener na przykładzie jednego z nich określa potencjalne kroki, jakie można podjąć, aby móc go zrealizować. Zwraca uwagę na fakt, iż dobór działań uzależniony jest od wybranego kierunku. Podkreśla też, iż należy przywidywać zagrożenia i sposoby ich zapobiegania; d. Następnie trener prosi uczestników, aby jak najbardziej konkretnie sprecyzowali swój plan osiągania celu. Po wykonaniu zadania chętne osoby przedstawiają go, a grupa udziela informacji zwrotnej stosując zasadę SPiNKA, tj. Sprecyzowanie Pozytywów i Negatywów wraz z ich Konsekwencjami i Alternatywami; e. Na zakończenie każda osoba wypełnia formularz Indywidualny Plan Działania.

9 Konieczne materiały do realizacji modułu: papier do flip-chartu, marker, wydrukowany dla wszystkich uczestników formularz Indywidualny Plan Działania (zał. PZ nr ). Moduł VI zakończenie Czas trwania: min Cel: podsumowanie warsztatów Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli utrwaloną wiedzę związaną z warsztatami; - określą indywidualne korzyści z udziału w zajęciach; - wzmocnią motywację do wdrażania w życie nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy. a. Trener zaprasza uczestników do gry podsumowującej (opis w załączniku). b. Po zakończeniu zapisuje na tablicy pytania i zaprasza do wypowiedzi: - Z czym kończysz? - Które zagadnienia były dla ciebie ważne? - Jak zamierzasz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności? - Jakie korzyści osiągniesz, gdy wdrożysz zaplanowane działania? Konieczne materiały do realizacji modułu: papier flip-chart, marker, opis gry wraz z odpowiedziami dla uczestników i pytaniami dla trenera (zał. PZ nr 9). Zał. PZ nr 1a - modele życia SAMODZIELNOŚĆ Całodzienna praca KARIERA praca i czas wolny są nierozerwalne, praca = zaanga owanie celem jest prowadzenie własnej firmy, praca =cel czas wolny = rodek środkiem jest własna firma, Praca posiadanie własnej firmy = odpowiedzialność za firmę zadaniowy = zdolność sposób konkurencyjnego pracy, produkowania, wolność = bycie panem swojego losu, zadanie wykonuje si z zaanga owaniem, praca jest hobby, zdolność dawania sobie rady w konkurencji z innymi, jest si pracownikiem firmy, MY = firma, samodzielność, da si odpowiedzialno ci za dysponowanie własn osob, rodzina może być częścią firmy, firma i sfera prywatna stanowią całość Zał. PZ nr 1b - modele życia Zał. PZ nr 1b - modele ycia KARIERA praca = zaangażowanie praca =cel czas wolny = środek Praca zadaniowy sposób pracy, zadanie wykonuje się z zaangażowaniem, praca jest hobby, jest się pracownikiem firmy, MY = firma, żąda się odpowiedzialności za dysponowanie własną osobą, wymaga się zadań, wyzwań, płacy adekwatnej do rezultatów, jest się lojalnym, a zadania są najwyższym priorytetem w życiu, wymaga się od siebie samego, stawia się wymagania, wolność = możliwość zmiany pracy, jeśli ma się na to ochotę. wymaga si zada, wyzwa, płacy adekwatnej do rezultatów, jest si lojalnym, a zadania s najwy szym priorytetem w yciu, wymaga si od siebie samego, stawia si wymagania, wolno = mo liwo zmiany pracy, je li ma si na to ochot. Czas wolny zajmowanie si czym stymuluj cym, działalno podbudowuj ca czyj image bycia ciekaw, wart zainteresowania osob, rodzina jest tłem. ZAANGA OWA -NIE W PRAC CEL SFERA POZA PRAC RODEK 1 1

10 Czas wolny zajmowanie się czymś stymulującym, działalność podbudowująca czyjś image bycia ciekawą, wartą zainteresowania osobą, rodzina jest tłem. Zał. PZ nr 1c - modele życia PRACA NAJEMNA praca i czas wolny to dwie różne wartości praca = środek czas wolny = cel Praca sprzedaje się swój czas = zarabia się pieniądze, nie jest się właścicielem firmy, PRACA CZAS cena za czas pracy jest ustanawiana odgórnie, WOLNY czuje się solidarność z innymi pracownikami, związki zawodowe, pracuje się dla kogoś, za nadgodziny należy się dodatkowa zapłata lub wolne. Czas wolny wydaje się zarobione pieniądze, czas wolny = wolność, CEL RODEK samorealizacja, czas wolny jest oddzielony od czasu pracy: koniec pracy, weekendy, wakacje i emerytura są najważniejsze, ważna jest rodzina. 1 Zał. PZ nr 2 - JOB Praca sprzedaje si swój czas = zarabia si pieni dze, nie jest si wła cicielem firmy, cena za czas pracy jest ustanawiana odgórnie, czuje si solidarno z innymi pracownikami, zwi zki zawodowe, pracuje si dla kogo, za nadgodziny nale y si dodatkowa zapłata lub wolne. Czas wolny wydaje si zarobione pieni dze, czas wolny = wolno, samorealizacja, czas wolny jest oddzielony od czasu pracy: koniec pracy, weekendy, w i emerytura s najwa niejsze, wa na jest rodzina. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (JOB-) Metoda i jej opis zostały opracowany w ramach projektu Poradnictwo w Sieci współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Realizacji Programów Społecznych i ECORYS Polska Sp. z o.o. Instrukcja Poniżej znajduje się 29 stwierdzeń opisujących różne rodzaje codziennych zachowań. Wiele z nich ma związek z pracą zawodową. Spróbuj ocenić siebie samego na pięciostopniowej skali, uwzględniając opisane poniżej sytuacje bądź zachowania. Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia. Zaznacz dla każdego z nich jedną wartość na skali odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu zgadzasz się z określonym stwierdzeniem. Posługuj się pięcioma poniższymi kategoriami odpowiedzi: 1. oznacza nie 2. oznacza raczej nie. oznacza trudno powiedzieć. oznacza raczej tak. oznacza tak

11 akacje 1 1. Mam zdolności manualne (np. lubię majsterkować): 2. Lubię na własny użytek analizować otaczającą rzeczywistość:. Myślę, że mógłbym wyrazić siebie za pomocą jakiejś twórczej działalności (np. malowanie, taniec, rzeźba itp.):. W kontaktach z ludźmi jestem osobą, która potrafi przeprowadzić to, co zamierza:. Słynę z tego, że zawsze mam wzorowy porządek w dokumentach:. Wielokrotnie okazało się, że jestem dobry/a w wykonywaniu precyzyjnej roboty:. Dosyć często zastanawiam się nad jakimiś abstrakcyjnymi problemami: _. Jestem człowiekiem, który potrafi udzielać wsparcia innym ludziom: 9. W sytuacji, gdy muszę się kimś zaopiekować, jestem w stanie wykazać wiele cierpliwości: 10. Mogę powiedzieć, że ludzie zwykle dosyć łatwo podporządkowują się mojej woli: 11. Łatwo mi przychodzi zrozumienie, jak działają różnego typu mechanizmy/maszyny: 12. Jestem osobą, która w razie potrzeby łatwo umie zaopiekować się innymi ludźmi: 1. Moi koledzy/koleżanki uważają, że mam zdolności artystyczne: 1. Łatwo potrafię przekazać innym ludziom, o co mi chodzi: 1. Moją zaletą jest duża dokładność w wykonywaniu zleconych zadań: 1. Mam dryg do używania różnego typu narzędzi: 1. Na własny użytek często tworzę różnego typu teorie, które pomagają mi zrozumieć, co się dzieje: 1. Moi koledzy/koleżanki wiedzą, że lubię pomagać ludziom: 19. W dyskusji zwykle staram się przekonać innych do mojego punktu widzenia: 20. Należę do osób o uzdolnieniach technicznych: 21. Jestem człowiekiem, który posiada artystyczną wyobraźnię: 22. Pewnie byłbym dobry w uczeniu innych ludzi: 2. Jestem dobry w pracach wymagających sprawności manualnej: 2. Moi koledzy/koleżanki wiedzą, że jestem osobą bardzo dobrze zorganizowaną: _ 2. Zwykle dążę do tego, aby dobrze zrozumieć otaczające mnie zjawiska: 2. Czasami sobie myślę, że mógłbym się zająć działalnością artystyczną: 2. Wiem, że jestem dobry w myśleniu twórczym: 2. Wiem, że łatwo mi przychodzi kierowanie innymi ludźmi: 29. Lubię wykonywać prace, w których dokładnie ustalone są moje zadania: Proszę przenieść zaznaczone wyniki do tabeli zbiorczej i posumować w kolumnach. Obliczanie wyników R B A S P K SUMA STEN 9

12 Proszę 29. Lubię przenieść wykonywać zaznaczone prace, wyniki w których do tabeli dokładnie zbiorczej ustalone i posumować są moje w kolumnach. zadania: Proszę przenieść zaznaczone wyniki do tabeli zbiorczej i posumować w kolumnach. Obliczanie wyników Obliczanie wyników Steny R B A S P K R B A S P K SUMA 2 SUMA STEN STEN Steny Typ realistyczny Typ badawczy Typ artystyczny (kobiety) Typ artystyczny (mężczyźni) Wynik Sten Wynik Sten Wynik Sten Wynik Typ artystyczny Sten Typ realistyczny Typ badawczy Typ artystyczny (kobiety) surowy surowy surowy surowy (mężczyźni) Wynik - Sten 1 Wynik - Sten 1 Wynik - Sten 1 Wynik Sten 1 9 surowy surowy surowy surowy Typ społeczny ( kobiety ) Typ społeczny ( mężczyźni ) Typ przedsiębiorczy Typ konwencjonalny Wynik Typ społeczny Sten Wynik Typ społeczny Sten Wynik Sten Wynik Sten Typ przedsiębiorczy Typ konwencjonalny surowy ( kobiety ) surowy ( mężczyźni ) surowy surowy Wynik -1 Sten 1 Wynik - Sten 1 Wynik -9 Sten 1 Wynik -9 Sten 1 surowy 1 2 surowy surowy surowy

13 Profil predyspozycji zawodowych Sten 2 1 Typ Sten R realistyczny R realistyczny Profil predyspozycji zawodowych B badawczy B badawczy A artystyczny A artystyczny S społeczny S społeczny P przedsi biorczy P przedsi biorczy K konwencjonalny K konwencjonalny Typ R B K K R P B S A A Zał. PZ nr - tabela doświadczeń P S DOŚW. UMIEJĘTNOŚCI WIEDZA CECHY

14 Zał. PZ nr - wartości związane z pracą Zaznacz znakiem X Wartości Związane z charakterem pracy Satysfakcja z pracy Różnorodność zajęć Praca wymagająca inicjatywy Możliwość bycia ekspertem w danej dziedzinie Mały stres w pracy Praca wymagająca twórczości Częsty kontakt z ludźmi Jasność, klarowność zadań Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji Wyzwania w pracy Jasno wyznaczone zadania Praca wymagająca współpracy z innymi Kierowanie innymi ludźmi Praca wymagająca samodzielności Praca pod nadzorem przełożonego Inne: Związane z czynnikami organizacyjnymi Jednozmianowość Praca w Polsce Praca blisko miejsca zamieszkania Możliwość brania udziału w wyjazdachdelegacjach Możliwość awansowania Elastyczny czas pracy Wysokie zarobki Możliwość pracy w domu Inne: Chcę tego uniknąć Na koniec: wybierz i podkreśl - najważniejszych wartości. Jest dla mnie obojętna Dążę do jej realizacji, jest dla mnie ważna 12

15 Zał. PZ nr - paszport kompetencji MÓJ PASZPORT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Imię i nazwisko: Wykształcenie wyższe podyplomowe magisterskie inżynierskie licencjat pomaturalne / policealne średnie ogólnokształcące średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne/ podstawowe Dodatkowe kwalifikacje kursy, szkolenia uprawnienia licencje Zainteresowania Cechy osobowościowe Doświadczenie zawodowe 1

16 1 Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy 2 Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych 1

17 Umiejętności zawodowe Stan zdrowia i inne czynniki istotne przy planowaniu kariery zawodowej Wartości związane z pracą Zał. PZ nr - badacze rynku pracy Architektura architekt, asystent projektanta, architekt-projektant, architekt-kierownik działu projektowego Administracja biurowa sekretarka, asystentka prezesa, pracownik ogólnobiurowy, referent, specjalista ds. kadr 1

18 Zał. PZ nr - badacze rynku pracy Architektura Budownictwo, geodezja, remonty, pracownik ogólnobudowlany, murarz, tynkarz, regipsiarz, kafelkarz, technolog robót wykończeniowych, geodeta Doradztwo, konsulting, edukacja doradca klienta, doradca finansowy, doradca ubezpieczeniowy, makler, nauczyciel, trener, wykładowca, lektor. Energetyka, elektryka, elektronika elektryk, elektronik, specjalista ds. energetyki architekt, asystent projektanta, architekt-projektant, architekt-kierownik działu projektowego Administracja biurowa sekretarka, asystentka prezesa, pracownik ogólnobiurowy, referent, specjalista ds. kadr Finanse, ekonomia, księgowość

19 Energetyka, elektryka, elektronika elektryk, elektronik, specjalista ds. energetyki Finanse, ekonomia, księgowość księgowy, specjalista ds. finansów, ekonomista, specjalista ds. płac, fakturzystka Gastronomia, catering, hotelarstwo kucharz, pomoc kuchenna, barman, kelner, recepcjonista Handel, sprzedaż, obsługa klienta sprzedawca, kasjer, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. reklamacji, przedstawiciel handlowy Informatyka, grafika kom informatyk, administrator sieci/ baz danych, grafik komputerowy Kosmetyka, fryzjerstwo, stylizacja kosmetyczka, fryzjerka, stylistka, stylistka paznokci Mechanika, mechatronika

20 kosmetyczka, fryzjerka, stylistka, stylistka paznokci Mechanika, mechatronika Ochrona osób i mienia, usługi porządkowe pracownik ochrony osób/mienia, portier, szatniarz, pracownik porządkowy, salowa Produkcja, przemysł, kontrola jakości pracownik produkcji, monter, kontroler jakości, specjalista ds. produkcji/technologii Rolnictwo, ochrona środowiska ogrodnik, pracownik terenów zieleni, pracownik gospodarstw rolnych, specjalista ds. ochrony środowiska Sport, rekreacja trener, instruktor fitness, organizator czasu wolnego mechatronik, mechanik maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych Medycyna, farmacja, rehabilitacja lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, farmaceuta Transport, logistyka

Ankieta: Obszar preferencji zawodowych

Ankieta: Obszar preferencji zawodowych Ankieta: Obszar preferencji zawodowych Dzień dobry, Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jej celem jest rozpoznanie Pana/Pani motywacji do udziału w Projekcie. Typ i źródło motywacji decyduje często

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce

SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce SZKOLENIE : Grupowe poradnictwo zawodowe i warsztaty aktywizacyjne w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia grupowego poradnictwa zawodowego i warsztatów aktywizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-6 1

Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-6 1 Kwestionariusza Preferencji Zawodowych JOB-6 1 Instrukcja PoniŜej znajduje się 29 stwierdzeń opisujących róŝne rodzaje codziennych zachowań. Wiele z nich ma związek z pracą zawodową. Spróbuj ocenić siebie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA Wybierając przyszły zawód należy poszukiwać takiego środowiska pracy, które umożliwi realizację Twoich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2014 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. ZGŁOSZENIA OSÓB UPRAWNIONYCH... 3 2. WYNIKI BADAŃ POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów

Bardziej szczegółowo

Obserwacja pracy/work shadowing

Obserwacja pracy/work shadowing Temat szkolenia nieformalnego: Obserwacja pracy/work shadowing 1. Cele szkolenia Celem szkolenia jest przyśpieszenie procesu aklimatyzacji nowego pracownika w firmie oraz podwyższenie poziomu jego kompetencji,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego

Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Oczekiwania zachodniopomorskich pracodawców w kontekście szkolnictwa zawodowego Artur Frąckiewicz Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i przedsiębiorstwie jest planowane zatrudnianie nowych pracowników?

Bardziej szczegółowo

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa

(Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa. Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa (Nie)równowaga popytu i podaży na kwalifikacje i kompetencje perspektywa sektorowa Instytut Badań Edukacyjnych Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 24 października 2012 Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2.

Bardziej szczegółowo

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Katarzyna Rewers TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Instrukcja Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku WYKAZ POTRZEB SZKOLENIOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO SZKOLENIA Świdnik 2014 Jedną z podstawowych usług rynku pracy, jaką oferują powiatowe urzędy pracy, jest organizacja szkoleń.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie. Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy Rok 2015 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 1. WSKAZANIA W INDYWIDUALNYCH PLANACH DZIAŁANIA... 3 2. ZGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.12.2016 (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE

DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW DOŚWIADCZENIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW, A OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW Rynek pracy powinien być polem porozumienia pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl.pl ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja końcowa projektu. Uczymy się przez całe życie profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia

Ewaluacja końcowa projektu. Uczymy się przez całe życie profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia Ewaluacja końcowa projektu Uczymy się przez całe życie profesjonalne, objazdowe doradztwo zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia POKL.09.03.00-30-004/10 Ewaluacji zostali poddani uczestnicy projektu łącznie

Bardziej szczegółowo

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011.

Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Analiza absolwentów według szkół i zawodów w powiecie ryckim w 2010 r. oraz przewidywani absolwenci w roku 2011. Przyszła sytuacja na rynku pracy młodzieży uczącej się, najczęściej rozstrzyga się już na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Ankieta na charakter anonimowy. ***

Ankieta na charakter anonimowy. *** *** Niniejszy kwestionariusz został przygotowany w ramach projektu partnerskiego pt. Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia doświadczenia europejskie przez przedstawicieli parterów z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH

SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH SPOSOBACH I METODACH REKRUTACJI ORAZ PROWADZENIA ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH Rekrutacja jest procesem zbierania odpowiedniej dla potrzeb organizacji informacji o potencjalnych pracownikach, którego rezultatem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 12.08.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM CZĘŚĆ II RAPORTU - PROGNOSTYCZNA 1. ANALIZA ZAREJESTROWANYCH ABSOLWENTÓW WG SZKÓŁ I ZAWODÓW. I. Struktura

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY SZKOLENIOWE KLIENTÓW PUP OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTORYI CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-500 Złotoryja, Al. Miła 18 tel./fax 76 87 79 200, 76 87 79 202 e-mail: wrzl@praca.gov.pl, www.pup.zlotoryja.pl ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY

Bardziej szczegółowo

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński

Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych. Paweł Modrzyński Stan i potrzeby kształcenia zawodowego osób starszych Paweł Modrzyński Struktura wykształcenia respondentów 10 9 8 7 6 5 3 2 Policealne/ pomaturalne Średnie ogólnokształcące Wyższe licencjackie/inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce

SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce SZKOLENIE : Indywidualne poradnictwo zawodowe w praktyce Cel szkolenia: Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia indywidualnego poradnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb klienta Rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl III: czerwiec - lipiec 2014 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy

Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Jakich kwalifikacji najczęściej poszukują pracodawcy? Katarzyna Kiek Dolnośląscy Pracodawcy Oczekiwania pracodawców Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym.

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety

METRYCZKA ANKIETY. Imię i nazwisko uczestnika/czki. Imię i nazwisko psychologa. Imię i nazwisko doradcy zawodowego. Data wypełnienia ankiety Imię i nazwisko uczestnika/czki METRYCZKA ANKIETY Imię i nazwisko psychologa Imię i nazwisko doradcy zawodowego Data wypełnienia ankiety Podpis doradcy zawodowego Podpis psychologa Podpis uczestnika/czki

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2013 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2014r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH mieszkańców miasta Przemyśla

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl. ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH mieszkańców miasta Przemyśla ul. Leszczyńskiego 3 37 700 Przemyśl TEL. 16 675-01-35 FAX. 16 675-50-59 e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa Liceum Ogólnokształcące Zawód i praca Matura i studia Praca Liceum dla dorosłych Matura i studia Praca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery

Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie Rok szkolny 2014/2015 Cykliczne spotkania (współpraca) doradcy zawodowego z pedagogami/osobami

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KOŃCOWA PROJEKTU

EWALUACJA KOŃCOWA PROJEKTU Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Skrzynka 28, 62-402 Ostrowite, tel. 0602-573781, fax: 63-2765705 e-mail: koszraf@poczta.onet.pl, www.wsnrrow.pl NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie

Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Na drabinę wchodzi się szczebel po szczebelku. Powolutku aż do skutku... Przysłowie szkockie Wiele osób marzy o własnym biznesie... Ale często brak im odwagi na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Autor: Prof. Dr hab. Irena Lichniak Moduł zawiera informacje na temat: monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, identyfikowania zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji CKU w Białymstoku - 085 653 01 44 Badanie pilotażowe Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy osoby niepełnosprawne bezrobotne zarejestrowane w PUP w Białymstoku Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety

Bardziej szczegółowo

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia.

Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Potrzeby edukacyjne osób po 50 roku życia. Poniższy kwestionariusz został stworzony w ramach projektu AWAKE Starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu (ang. Aging With Active Knowledge and Experience),

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości:

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości: Osobowość zawodowa Teoria osobowości zawodowych Hollanda, znana szerzej jako teoria Hollanda jest już dość leciwym, ale jednym z najpopularniejszych pojęć w doradztwie zawodowym. Trudno odmówić mu słuszności,

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY

PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z ZAKRESU AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY W KLUBIE PRACYNA ROK 2013 FUNDUSZ PRACY PUP OLKUSZ Lp. nazwaizakres planowana osób 1. Szkolenie z zakresu umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy - opanowanie umiejętności autoprezentacji, pisania dokumentów aplikacyjnych, - przygotowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego.

Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. BOPS.271.1.4.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Wymagany zakres godzinowy i tematyczny bloku motywacyjnego. 1. Trwa minimum 41godzin zajęć grupowych i średnio 3 godziny zajęć indywidualnych na osobę. 1) Grupowe

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ UZUPEŁNIAJĄCA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier. Formularz

Biuro Karier. Formularz Biuro Karier ul. G. Narutowicza 35 96-300 Żyrardów, tel. 730 111 040 fax. (46) 855 46 64 e-mail: badania.bk@cm.edu.pl Szanowni Państwo, Biuro Karier realizuje projekt badawczy Losy zawodowe absolwentów

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY. Inwestycja w potencjał 45 latki Wypełnia Organizator: Data wpływu Nr zgłoszenia KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Inwestycja w potencjał 45 latki Załącznik nr 1 do Regulaminu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia:

Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: 30 godziny. Miejsce szkolenia: Temat szkolenia: Handlowiec, sprzedawca. Czas trwania szkolenia: godziny Miejsce szkolenia: Cel główny szkolenia: a) Zdobycie wiedzy i umiejętności: - komunikacji z klientem - etapów schematów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej Promnice, 08 października 2009r. GENEZA POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2009 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013

Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Cykliczne badanie popytu na pracę w ramach projektu Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cykl I: sierpień - wrzesień 2013 Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia

częściej rzadziej Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Monika Maksim Zapotrzebowanie na określone zawody i kwalifikacje Oczekiwania dotyczące poziomu i kierunku wykształcenia Oczekiwania dotyczące określonych kompetencji zawodowych, społecznych rzadziej częściej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo