Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy"

Transkrypt

1 Wypracowanie metod zmniejszenia emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy Część 1 Warsztaty Interaktywne Grupowe poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania

2 PUBLIKACJA OPRACOWANA PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY REALIZOWANEGO PRZEZ UNIWERSYTET OPOLSKI PROJEKTU INNOWACYJNEGO PO KL WYPRACOWANIE METOD ZMNIEJSZANIA EMIGRACJI ZAROBKOWEJ I WSPIERANIA POWROTU MIGRANTÓW NA POLSKI RYNEK PRACY ISBN Biuro projektu: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ul. Grunwaldzka 1, -0 Opole tel./fax: OPOLE 201

3 Warsztaty interaktywne Grupowe poradnictwo zawodowe Indywidualny Plan Działania Scenariusz warsztatów interaktywnych został stworzony w ramach projektu Wypracowanie metod zmniejszania emigracji zarobkowej i wspierania powrotu migrantów na polski rynek pracy. Rekomendujemy to narzędzie do zastosowania przez: - Dział Poradnictwa Zawodowego Powiatowych Urzędów Pracy, - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, - Kluby Integracji Społecznej w Ośrodkach Pomocy Społecznej, - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, - Organizacje pozarządowe. Warsztaty interaktywne składają się z dwóch części. Pierwsza to warsztaty psychologiczne: Czym jest stres i jak sobie z nim radzić, druga to grupowe poradnictwo zawodowe: Indywidualny Plan Działania. Wskazane jest, aby pracując z reemigrantami zrealizować oba programy, gdyż zapewnia to większą kompleksowość pomocy. Dodatkowo, ze względu na zróżnicowane problemy osób powracających z zagranicy rekomendujemy, aby kontynuacją warsztatów były spotkania indywidualne z psychologiem i doradcą zawodowym. Wyrażamy nadzieję, iż przekazywane narzędzie będzie pomocne w pracy z reemigrantami zmniejszy powrotny szok kulturowy i stres z nim związany oraz pomoże w ustaleniu celów zawodowych po powrocie z zagranicy.

4 Czas realizacji: godzin Prowadzący: trener-doradca zawodowy Cel główny: przygotowanie koncepcji działań na rynku pracy po powrocie z zagranicy Cele szczegółowe: - poznanie czynników wpływających na decyzje zawodowe; - diagnoza własnych predyspozycji zawodowych; - dokonanie bilansu kompetencji i wartości związanych z pracą; - poznanie tendencji na rynku pracy; - zdobycie wiedzy na temat oczekiwań i wymagań pracodawców; - określenie celu zawodowego; - wypracowanie Indywidualnego Planu Działania wraz z Paszportem Kompetencji. Metody pracy: a) mini-wykład b) prezentacja c) gry szkoleniowe d) praca indywidualna e) praca w podgrupach f) dyskusja grupowa g) test predyspozycji zawodowych JOB- Oczekiwany rezultat: - uczestnicy określą swój potencjał zawodowy i poznają realia obecnego rynku pracy w Polsce; - na podstawie uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych sprecyzują swoje cele zawodowe i przygotują plan działań zmierzających do ich realizacji. Program grupowego poradnictwa zawodowego Moduł I wprowadzenie do warsztatów Czas trwania: min Cel: poznanie przez uczestników programu warsztatów, poznanie oczekiwań Po ukończeniu modułu uczestnicy: - poznają trenera; - będą znali program, który tworzy ramy merytoryczne; - zapoznają się z agendą, która tworzy ramy czasowe warsztatów; - zwiększą poczucie bezpieczeństwa przez odniesienie się do kontraktu; - zwiększą motywację do udziału w zajęciach. Moduł II czynniki wpływające na decyzje zawodowe Czas trwania: 0 min Cel: uświadomienie uwarunkowań wyboru zawodu i poznanie głównych modeli życia Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na decyzje zawodowe; - zdobędą wiedzę na temat głównych modeli życia, ich zalet i wad. Moduł III odkrywanie własnego potencjału zawodowego Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: diagnoza własnych predyspozycji zawodowych oraz dokonanie bilansu kompetencji i wartości związanych z pracą Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą znali własne predyspozycje zawodowe; 2

5 - zwiększą świadomość własnych kompetencji zawodowych; - będą potrafili opisywać własne umiejętności; - będą mieli przygotowany Paszport Kompetencji; - będą świadomi wartości, które wyznaczają kierunek poszukiwań zawodowych. Moduł IV rynek pracy Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: poznanie tendencji na rynku pracy, wymagań i oczekiwań pracodawców Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi, jakie czynniki kształtują rynek pracy; - zdobędą wiedzę dotyczącą zawodów/stanowisk, na które jest obecnie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; - poznają najważniejsze oczekiwania i wymagania pracodawców stawiane kandydatom do pracy. Moduł V cel zawodowy i Indywidualny Plan Działania Czas trwania: 120 min ( z przerwą) Cel: sprecyzowanie planów zawodowych Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli określone cele zawodowe (w tym główne i alternatywne), które spełniają zasady SMART; - będą mieli sprecyzowane etapy realizacji danego celu; - wypracują w formie dokumentu Indywidualny Plan Działania. Moduł VI zakończenie Czas trwania: min Cel: podsumowanie warsztatów Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli utrwaloną wiedzę związaną z warsztatami; - określą indywidualne korzyści z udziału w zajęciach; - wzmocnią motywację do wdrażania w życie nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy. Scenariusz zajęć grupowego poradnictwa zawodowego Moduł I wprowadzenie do warsztatów Czas trwania: min Cel: poznanie przez uczestników programu warsztatów, poznanie oczekiwań Po ukończeniu modułu uczestnicy: - poznają trenera; - będą znali program, który tworzy ramy merytoryczne; - zapoznają się z agendą, która tworzy ramy czasowe warsztatów; - zwiększą poczucie bezpieczeństwa przez odniesienie się do kontraktu; - zwiększą motywację do udziału w zajęciach. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener doradca zawodowy przedstawia swoją osobę. b. W związku z tym, iż inna osoba prowadziła poprzednie zajęcia prosi, aby uczestnicy krótko się przedstawili. c. Następnie zaprasza do rundki - każdy z uczestników szkolenia opowiada, z czym zaczyna.. W zależności od odpowiedzi, trener: - prosi o odpowiedź, co musiałoby się stać, aby poziom energii wzrósł; - proponuje energetyzera; - przechodzi do kolejnego etapu.

6 d. Uczestnicy określają, jakie mają oczekiwania w stosunku do dzisiejszego dnia. Odpowiedzi zapisują na karteczkach, przedstawiają ustnie a następnie wieszają na flip-charcie. Trener ustosunkowuje się do wypowiedzi zaznaczając, które z oczekiwań mogą być spełnione, które nie. e. W kolejnym kroku - przedstawia agendę, cele warsztatu i program. f. Następnie trener odnosi się do wypracowanego w poprzednim dniu kontraktu i pyta uczestników, czy należy coś zmienić, czy też ustalone zasady pozostają i obowiązują nadal. W zależności od odpowiedzi kontrakt zostaje zmieniony bądź pozostaje w dotychczasowej formie. Uwaga: Powyższa propozycja rozpoczęcia warsztatów zakłada, iż są one realizowane po warsztatach psychologicznych. Jeżeli jednak są przeprowadzane niezależnie, trener powinien więcej czasu poświęcić na integrację uczestników i jego zadaniem będzie ustalenie kontraktu. Może wzorować się na rozpoczęciu opisanym podczas warsztatów psychologicznych. Konieczne materiały do realizacji modułu: flip-chart z papierem, markery, karteczki post-in w różnych kształtach i kolorach. Moduł II czynniki wpływające na decyzje zawodowe Czas trwania: min Cel: uświadomienie uwarunkowań wyboru zawodu i poznanie głównych modeli życia Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na decyzje zawodowe; - zdobędą wiedzę na temat głównych modeli życia, ich zalet i wad. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener prosi uczestników o podanie czynników, które wpłynęły na ich wcześniejsze decyzje zawodowe, w tym na wyjazd za granicę. Sam podaje przykład z własnego życia. Zachęca grupę do wypowiedzi. Odpowiedzi zapisuje na flip-charcie, dzieląc je na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. b. Po zakończeniu pracy podkreśla, iż wymienione elementy będą szczegółowo omawiane w kolejnej części warsztatów dotyczących samopoznania i rynku pracy. c. Odnosząc się do czynników wpływających na decyzje zawodowe trener wyjaśnia, iż mogą one warunkować wybór modelu życia i przedstawia trzy główne style: praca najemna, kariera, samodzielność. Łączy uczestników w podgrupy, rozdaje im jeden opisany model i prosi każdą z grup o określenie zalet i wad (na papierze flip-chart). Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup omawiają poszczególne modele, a pozostałe osoby zachęcane są do dyskusji. Konieczne materiały do realizacji modułu: papier do flip-chartu, markery, wydrukowane na osobnych kartkach opisy modeli życia (zał. PZ nr 1 a,b,c). Moduł III odkrywanie własnego potencjału zawodowego Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: diagnoza własnych predyspozycji zawodowych oraz dokonanie bilansu kompetencji i wartości związanych z pracą Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą znali własne predyspozycje zawodowe; - będą świadomi własnych kompetencji zawodowych; - będą potrafili opisywać własne umiejętności; - będą świadomi wartości, które wyznaczają kierunek poszukiwań zawodowych; - będą mieli przygotowany Paszport Kompetencji. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener rozdaje uczestnikom test JOB- i podaje instrukcję dotyczącą jego wypełniania. Uczestnicy przystępują do zadania. Po zakończeniu trener prosi o przeniesienie zaznaczeń na tabelę zbiorczą, umożliwiającą obliczenie wyników. Po zakończeniu tego etapu rozdaje uczestnikom tabelę ze stenami, wykresem i opisem predyspozycji. Wyjaśnia, jak należy zamienić wyniki surowe na steny, a następnie jak utworzyć profil pre-

7 dyspozycji zawodowych na wykresie. Trener tłumaczy kolejne etapy interpretacji testu: znaczenie wysokości wyników, spójności oraz uzyskanego kodu. Przedstawia też zawody idealnie dopasowane do predyspozycji na podstawie Podręcznika Oceny Zawodu (dostępnego w Internecie na stronie: w dziale: Publikacje, Zeszyt informacyjno-metodyczny doradcy zawodowego nr. Bezpośredni link do podręcznika: ). b. Trener przechodzi do kolejnego ćwiczenia, polegającego na analizie różnych aspektów związanych z wykonywaną pracą. Rozdaje uczestnikom Tabelę doświadczeń zawodowych i prosi o jej wypełnienie, zaznaczając, aby znalazły się w niej również prace wykonywane za granicą, nawet nieudokumentowane. Odnosząc się do kryteriów, podaje swoje doświadczenie zawodowe wskazując, jakie umiejętności były kształtowane, jaką zdobył wiedzę i jakie cechy charakteru były wzmacniane. Następnie łączy uczestników w pary po to, aby osoby wymieniając się doświadczeniami i refleksjami wzajemnie pomogły sobie uzupełnić tabelę. Na zakończenie prosi osoby o podzielenie się refleksjami z tego ćwiczenia. c. Następnie, trener odnosząc się do umiejętności, które były analizowane w poprzednim ćwiczeniu, przedstawia w formie mini-wykładu podział umiejętności na adaptacyjne, uniwersalne i kwalifikacje. d. Kolejnym ćwiczeniem służącym samopoznaniu jest analiza zainteresowań. Trener prosi uczestników, aby za pomocą mowy ciała, pantomimy przedstawili swoje zainteresowania (odmianą może być kalambur narysowany na papierze flip-chart). Zadaniem grupy jest: - odgadnięcie hobby; - określenie umiejętności, jakie ono kształtuje; - przypisanie cech osobowych, które kojarzą się z danym zainteresowaniem. Dla ośmielenia uczestników wskazane jest, aby trener jako pierwszy przedstawił swoje hobby. e. Odnosząc się do czynników wpływających na decyzje zawodowe podkreśla, jak istotne są wartości ogólne i te związane z pracą. Następnie rozdaje uczestnikom tabelę, prosząc o zaznaczenie tych elementów, które z nich są dla danej osoby ważne, które nieważne i obojętne. Następnie uczestnicy spośród wybranych wartości mają wybrać najważniejszych. Trener prosi o zastanowienie: czy nie ma wśród nich sprzecznych wartości (np. duże pieniądze i mała odpowiedzialność), czy osoby widzą możliwości ich zrealizowania. Na koniec uczestnicy dzielą się swoimi refleksjami. f. Na zakończenie tego modułu trener zachęcając do połączenia zdobytej o sobie wiedzy prosi o wypełnienie Paszportu Kompetencji. Jeżeli są pytania, wyjaśnia niejasności. Konieczne materiały do realizacji modułu: wydrukowane dla wszystkich uczestników: test JOB- (zał. PZ nr 2), Tabela doświadczeń (zał. PZ nr ), Wartości związane z pracą (zał. PZ nr ), formularz Paszportu Kompetencji, będący częścią IPD (zał. PZ nr ), papier do flip-chartu, markery. Modul IV rynek pracy Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: poznanie tendencji na rynku pracy, wymagań i oczekiwań pracodawców Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą świadomi, jakie czynniki kształtują rynek pracy; - zdobędą wiedzę dotyczącą zawodów/stanowisk, na które jest obecnie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy; - poznają najważniejsze oczekiwania i wymagania pracodawców stawiane kandydatom do pracy. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener rozpoczyna ten moduł mini-wykładem dotyczącym czynników kształtujących rynek pracy (wg dr C. Sadowskiej Snarskiej). b. Następnie zaprasza uczestników do ćwiczenia Badacze rynku pracy, którego celem jest poznanie zawodów, na które jest popyt na lokalnym rynku pracy. Etapy ćwiczenia: Uczestnicy łączą się w grupy.

8 Każda para otrzymuje arkusz do analizy oraz strony ogłoszeń z ofertami pracy. Zadaniem uczestników jest zbadanie, ile ogłoszeń pracy wiąże się z daną branżą. Osoby, analizując oferty pracy, krzyżykiem zaznaczają, ile ofert dotyczy danej dziedziny. Jeżeli są wątpliwości, trener pomaga uczestnikom. Po analizie dokonanej w parach osoba prowadząca zapisuje na tablicy branże i prosi, aby każda para podała, ile znalazła ogłoszeń dotyczących danej dziedziny. Po zebraniu danych, trener zlicza wyniki i zachęca do dyskusji. c. Kolejne ćwiczenie (Zatrudniamy ) ukierunkowane jest na poznanie oczekiwań pracodawców. Trener łączy uczestników w pary. Prosi, aby wyobrazili sobie, iż to właśnie oni są pracodawcami i poszukują pracownika na wybrane przez siebie stanowisko (najlepiej jest, aby uczestnicy odnieśli się do realnych warunków pracy, tj. znali profil działalności firmy i zakres obowiązków). Zadaniem jest określenie wymagań, jakie powinien spełniać kandydat na podstawie określonych kryteriów. Po zakończeniu pracy przedstawiciele grup przedstawiają jej efekty i argumentują, dlaczego postawili takie wymagania. Reasumując, trener zachęca, aby spojrzeć na rynek pracy właśnie z tej drugiej perspektywy wówczas łatwiej ocenić swoje szanse lub też podjąć decyzję o uzupełnieniu kwalifikacji. d. Na zakończenie tego modułu doradca zawodowy, powołując się na dane z Bilansu Kapitału Ludzkiego, który jest monitoringiem rynku pracy prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim przedstawia najważniejsze oczekiwania pracodawców. Konieczne materiały do realizacji modułu: bieżące oferty pracy z prasy i internetu, arkusze do ćwiczenia Badacze rynku pracy (zał. PZ nr ) dla grup, ćwiczenie Zatrudniamy (zał. PZ nr ) w ilości odpowiadającej połowie wszystkich uczestników, papier flip chart, marker. Moduł V cel zawodowy i Indywidualny Plan Działania Czas trwania: 120 min (z przerwą) Cel: sprecyzowanie planów zawodowych Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli określone cele zawodowe (w tym główne i alternatywne), które spełniają zasady SMART; - będą mieli sprecyzowane etapy realizacji danego celu; - wypracują w formie dokumentu Indywidualny Plan Działania. Sposób realizacji/przebieg: a. Trener zaznacza, iż kwintesencją dotychczasowej pracy jest sprecyzowanie celu zawodowego i zaplanowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia. Wzbudza motywację do planowania, chociażby odnosząc się do działań, jakie osoby musiały podjąć, aby wyjechać do pracy za granicę. W mini-wykładzie przedstawia zasady określania celu zgodnie z zasadami SMART i cechy dobrego planu. b. Następnie zaprasza uczestników do zapisania swoich celów zawodowych. Łączy uczestników w pary i prosi, aby wzajemnie sobie pomogły w sprawdzeniu, na ile dany cel jest zgodny z wymaganiami SMART. W zależności od potrzeb trener może zastosować: - kryteria, które należy brać pod uwagę w precyzowaniu miejsca pracy (jeżeli dana osoba zbyt ogólnie określa cele); - tabelę decyzyjną, jeżeli osoba widzi zbyt wiele alternatyw i nie wie, która jest najlepsza (może to być zrealizowane i omówione podczas spotkań indywidualnych); c. Po zweryfikowaniu celów zawodowych trener na przykładzie jednego z nich określa potencjalne kroki, jakie można podjąć, aby móc go zrealizować. Zwraca uwagę na fakt, iż dobór działań uzależniony jest od wybranego kierunku. Podkreśla też, iż należy przywidywać zagrożenia i sposoby ich zapobiegania; d. Następnie trener prosi uczestników, aby jak najbardziej konkretnie sprecyzowali swój plan osiągania celu. Po wykonaniu zadania chętne osoby przedstawiają go, a grupa udziela informacji zwrotnej stosując zasadę SPiNKA, tj. Sprecyzowanie Pozytywów i Negatywów wraz z ich Konsekwencjami i Alternatywami; e. Na zakończenie każda osoba wypełnia formularz Indywidualny Plan Działania.

9 Konieczne materiały do realizacji modułu: papier do flip-chartu, marker, wydrukowany dla wszystkich uczestników formularz Indywidualny Plan Działania (zał. PZ nr ). Moduł VI zakończenie Czas trwania: min Cel: podsumowanie warsztatów Po ukończeniu modułu uczestnicy: - będą mieli utrwaloną wiedzę związaną z warsztatami; - określą indywidualne korzyści z udziału w zajęciach; - wzmocnią motywację do wdrażania w życie nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy. a. Trener zaprasza uczestników do gry podsumowującej (opis w załączniku). b. Po zakończeniu zapisuje na tablicy pytania i zaprasza do wypowiedzi: - Z czym kończysz? - Które zagadnienia były dla ciebie ważne? - Jak zamierzasz wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności? - Jakie korzyści osiągniesz, gdy wdrożysz zaplanowane działania? Konieczne materiały do realizacji modułu: papier flip-chart, marker, opis gry wraz z odpowiedziami dla uczestników i pytaniami dla trenera (zał. PZ nr 9). Zał. PZ nr 1a - modele życia SAMODZIELNOŚĆ Całodzienna praca KARIERA praca i czas wolny są nierozerwalne, praca = zaanga owanie celem jest prowadzenie własnej firmy, praca =cel czas wolny = rodek środkiem jest własna firma, Praca posiadanie własnej firmy = odpowiedzialność za firmę zadaniowy = zdolność sposób konkurencyjnego pracy, produkowania, wolność = bycie panem swojego losu, zadanie wykonuje si z zaanga owaniem, praca jest hobby, zdolność dawania sobie rady w konkurencji z innymi, jest si pracownikiem firmy, MY = firma, samodzielność, da si odpowiedzialno ci za dysponowanie własn osob, rodzina może być częścią firmy, firma i sfera prywatna stanowią całość Zał. PZ nr 1b - modele życia Zał. PZ nr 1b - modele ycia KARIERA praca = zaangażowanie praca =cel czas wolny = środek Praca zadaniowy sposób pracy, zadanie wykonuje się z zaangażowaniem, praca jest hobby, jest się pracownikiem firmy, MY = firma, żąda się odpowiedzialności za dysponowanie własną osobą, wymaga się zadań, wyzwań, płacy adekwatnej do rezultatów, jest się lojalnym, a zadania są najwyższym priorytetem w życiu, wymaga się od siebie samego, stawia się wymagania, wolność = możliwość zmiany pracy, jeśli ma się na to ochotę. wymaga si zada, wyzwa, płacy adekwatnej do rezultatów, jest si lojalnym, a zadania s najwy szym priorytetem w yciu, wymaga si od siebie samego, stawia si wymagania, wolno = mo liwo zmiany pracy, je li ma si na to ochot. Czas wolny zajmowanie si czym stymuluj cym, działalno podbudowuj ca czyj image bycia ciekaw, wart zainteresowania osob, rodzina jest tłem. ZAANGA OWA -NIE W PRAC CEL SFERA POZA PRAC RODEK 1 1

10 Czas wolny zajmowanie się czymś stymulującym, działalność podbudowująca czyjś image bycia ciekawą, wartą zainteresowania osobą, rodzina jest tłem. Zał. PZ nr 1c - modele życia PRACA NAJEMNA praca i czas wolny to dwie różne wartości praca = środek czas wolny = cel Praca sprzedaje się swój czas = zarabia się pieniądze, nie jest się właścicielem firmy, PRACA CZAS cena za czas pracy jest ustanawiana odgórnie, WOLNY czuje się solidarność z innymi pracownikami, związki zawodowe, pracuje się dla kogoś, za nadgodziny należy się dodatkowa zapłata lub wolne. Czas wolny wydaje się zarobione pieniądze, czas wolny = wolność, CEL RODEK samorealizacja, czas wolny jest oddzielony od czasu pracy: koniec pracy, weekendy, wakacje i emerytura są najważniejsze, ważna jest rodzina. 1 Zał. PZ nr 2 - JOB Praca sprzedaje si swój czas = zarabia si pieni dze, nie jest si wła cicielem firmy, cena za czas pracy jest ustanawiana odgórnie, czuje si solidarno z innymi pracownikami, zwi zki zawodowe, pracuje si dla kogo, za nadgodziny nale y si dodatkowa zapłata lub wolne. Czas wolny wydaje si zarobione pieni dze, czas wolny = wolno, samorealizacja, czas wolny jest oddzielony od czasu pracy: koniec pracy, weekendy, w i emerytura s najwa niejsze, wa na jest rodzina. Kwestionariusz Preferencji Zawodowych (JOB-) Metoda i jej opis zostały opracowany w ramach projektu Poradnictwo w Sieci współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Realizacji Programów Społecznych i ECORYS Polska Sp. z o.o. Instrukcja Poniżej znajduje się 29 stwierdzeń opisujących różne rodzaje codziennych zachowań. Wiele z nich ma związek z pracą zawodową. Spróbuj ocenić siebie samego na pięciostopniowej skali, uwzględniając opisane poniżej sytuacje bądź zachowania. Przeczytaj uważnie poniższe stwierdzenia. Zaznacz dla każdego z nich jedną wartość na skali odpowiadając na pytanie, w jakim stopniu zgadzasz się z określonym stwierdzeniem. Posługuj się pięcioma poniższymi kategoriami odpowiedzi: 1. oznacza nie 2. oznacza raczej nie. oznacza trudno powiedzieć. oznacza raczej tak. oznacza tak

11 akacje 1 1. Mam zdolności manualne (np. lubię majsterkować): 2. Lubię na własny użytek analizować otaczającą rzeczywistość:. Myślę, że mógłbym wyrazić siebie za pomocą jakiejś twórczej działalności (np. malowanie, taniec, rzeźba itp.):. W kontaktach z ludźmi jestem osobą, która potrafi przeprowadzić to, co zamierza:. Słynę z tego, że zawsze mam wzorowy porządek w dokumentach:. Wielokrotnie okazało się, że jestem dobry/a w wykonywaniu precyzyjnej roboty:. Dosyć często zastanawiam się nad jakimiś abstrakcyjnymi problemami: _. Jestem człowiekiem, który potrafi udzielać wsparcia innym ludziom: 9. W sytuacji, gdy muszę się kimś zaopiekować, jestem w stanie wykazać wiele cierpliwości: 10. Mogę powiedzieć, że ludzie zwykle dosyć łatwo podporządkowują się mojej woli: 11. Łatwo mi przychodzi zrozumienie, jak działają różnego typu mechanizmy/maszyny: 12. Jestem osobą, która w razie potrzeby łatwo umie zaopiekować się innymi ludźmi: 1. Moi koledzy/koleżanki uważają, że mam zdolności artystyczne: 1. Łatwo potrafię przekazać innym ludziom, o co mi chodzi: 1. Moją zaletą jest duża dokładność w wykonywaniu zleconych zadań: 1. Mam dryg do używania różnego typu narzędzi: 1. Na własny użytek często tworzę różnego typu teorie, które pomagają mi zrozumieć, co się dzieje: 1. Moi koledzy/koleżanki wiedzą, że lubię pomagać ludziom: 19. W dyskusji zwykle staram się przekonać innych do mojego punktu widzenia: 20. Należę do osób o uzdolnieniach technicznych: 21. Jestem człowiekiem, który posiada artystyczną wyobraźnię: 22. Pewnie byłbym dobry w uczeniu innych ludzi: 2. Jestem dobry w pracach wymagających sprawności manualnej: 2. Moi koledzy/koleżanki wiedzą, że jestem osobą bardzo dobrze zorganizowaną: _ 2. Zwykle dążę do tego, aby dobrze zrozumieć otaczające mnie zjawiska: 2. Czasami sobie myślę, że mógłbym się zająć działalnością artystyczną: 2. Wiem, że jestem dobry w myśleniu twórczym: 2. Wiem, że łatwo mi przychodzi kierowanie innymi ludźmi: 29. Lubię wykonywać prace, w których dokładnie ustalone są moje zadania: Proszę przenieść zaznaczone wyniki do tabeli zbiorczej i posumować w kolumnach. Obliczanie wyników R B A S P K SUMA STEN 9

12 Proszę 29. Lubię przenieść wykonywać zaznaczone prace, wyniki w których do tabeli dokładnie zbiorczej ustalone i posumować są moje w kolumnach. zadania: Proszę przenieść zaznaczone wyniki do tabeli zbiorczej i posumować w kolumnach. Obliczanie wyników Obliczanie wyników Steny R B A S P K R B A S P K SUMA 2 SUMA STEN STEN Steny Typ realistyczny Typ badawczy Typ artystyczny (kobiety) Typ artystyczny (mężczyźni) Wynik Sten Wynik Sten Wynik Sten Wynik Typ artystyczny Sten Typ realistyczny Typ badawczy Typ artystyczny (kobiety) surowy surowy surowy surowy (mężczyźni) Wynik - Sten 1 Wynik - Sten 1 Wynik - Sten 1 Wynik Sten 1 9 surowy surowy surowy surowy Typ społeczny ( kobiety ) Typ społeczny ( mężczyźni ) Typ przedsiębiorczy Typ konwencjonalny Wynik Typ społeczny Sten Wynik Typ społeczny Sten Wynik Sten Wynik Sten Typ przedsiębiorczy Typ konwencjonalny surowy ( kobiety ) surowy ( mężczyźni ) surowy surowy Wynik -1 Sten 1 Wynik - Sten 1 Wynik -9 Sten 1 Wynik -9 Sten 1 surowy 1 2 surowy surowy surowy

13 Profil predyspozycji zawodowych Sten 2 1 Typ Sten R realistyczny R realistyczny Profil predyspozycji zawodowych B badawczy B badawczy A artystyczny A artystyczny S społeczny S społeczny P przedsi biorczy P przedsi biorczy K konwencjonalny K konwencjonalny Typ R B K K R P B S A A Zał. PZ nr - tabela doświadczeń P S DOŚW. UMIEJĘTNOŚCI WIEDZA CECHY

14 Zał. PZ nr - wartości związane z pracą Zaznacz znakiem X Wartości Związane z charakterem pracy Satysfakcja z pracy Różnorodność zajęć Praca wymagająca inicjatywy Możliwość bycia ekspertem w danej dziedzinie Mały stres w pracy Praca wymagająca twórczości Częsty kontakt z ludźmi Jasność, klarowność zadań Możliwość podejmowania samodzielnych decyzji Wyzwania w pracy Jasno wyznaczone zadania Praca wymagająca współpracy z innymi Kierowanie innymi ludźmi Praca wymagająca samodzielności Praca pod nadzorem przełożonego Inne: Związane z czynnikami organizacyjnymi Jednozmianowość Praca w Polsce Praca blisko miejsca zamieszkania Możliwość brania udziału w wyjazdachdelegacjach Możliwość awansowania Elastyczny czas pracy Wysokie zarobki Możliwość pracy w domu Inne: Chcę tego uniknąć Na koniec: wybierz i podkreśl - najważniejszych wartości. Jest dla mnie obojętna Dążę do jej realizacji, jest dla mnie ważna 12

15 Zał. PZ nr - paszport kompetencji MÓJ PASZPORT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Imię i nazwisko: Wykształcenie wyższe podyplomowe magisterskie inżynierskie licencjat pomaturalne / policealne średnie ogólnokształcące średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne/ podstawowe Dodatkowe kwalifikacje kursy, szkolenia uprawnienia licencje Zainteresowania Cechy osobowościowe Doświadczenie zawodowe 1

16 1 Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy 2 Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych Data zatrudnienia Nazwa firmy Stanowisko Opis zadań i czynności zawodowych 1

17 Umiejętności zawodowe Stan zdrowia i inne czynniki istotne przy planowaniu kariery zawodowej Wartości związane z pracą Zał. PZ nr - badacze rynku pracy Architektura architekt, asystent projektanta, architekt-projektant, architekt-kierownik działu projektowego Administracja biurowa sekretarka, asystentka prezesa, pracownik ogólnobiurowy, referent, specjalista ds. kadr 1

18 Zał. PZ nr - badacze rynku pracy Architektura Budownictwo, geodezja, remonty, pracownik ogólnobudowlany, murarz, tynkarz, regipsiarz, kafelkarz, technolog robót wykończeniowych, geodeta Doradztwo, konsulting, edukacja doradca klienta, doradca finansowy, doradca ubezpieczeniowy, makler, nauczyciel, trener, wykładowca, lektor. Energetyka, elektryka, elektronika elektryk, elektronik, specjalista ds. energetyki architekt, asystent projektanta, architekt-projektant, architekt-kierownik działu projektowego Administracja biurowa sekretarka, asystentka prezesa, pracownik ogólnobiurowy, referent, specjalista ds. kadr Finanse, ekonomia, księgowość

19 Energetyka, elektryka, elektronika elektryk, elektronik, specjalista ds. energetyki Finanse, ekonomia, księgowość księgowy, specjalista ds. finansów, ekonomista, specjalista ds. płac, fakturzystka Gastronomia, catering, hotelarstwo kucharz, pomoc kuchenna, barman, kelner, recepcjonista Handel, sprzedaż, obsługa klienta sprzedawca, kasjer, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. reklamacji, przedstawiciel handlowy Informatyka, grafika kom informatyk, administrator sieci/ baz danych, grafik komputerowy Kosmetyka, fryzjerstwo, stylizacja kosmetyczka, fryzjerka, stylistka, stylistka paznokci Mechanika, mechatronika

Niniejsza publikacja udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu. Przedruk w całości lub części druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła.

Niniejsza publikacja udostępniona jest na stronie internetowej Urzędu. Przedruk w całości lub części druku dozwolone wyłącznie z podaniem źródła. Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 041 36 41 600, fax 041 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Wojewódzki Urząd Pracy Centrum

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. (41) 36 41 600, fax (41) 36 41 666 strona internetowa: www.wup.kielce.pl e-mail: wup@wup.kielce.pl Redakcja: Centrum Informacji i Planowania

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich

PORTFOLIO. - indeks umiejętności wolontariackich PORTFOLIO - indeks umiejętności wolontariackich Redakcja: Zespół Centrum Wolontariatu w Warszawie Copyright Centrum Wolontariatu, Warszawa 2007 Wydawca: STOWARZYSZENIE CENTRUM WOLONTARIATU 00-151 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy

Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Telepraca Scala Rodzinę G0107d2 Wsparcie psychologiczne osób z trudnościami na rynku pracy Poradnik dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Want2Learn Chcę się uczyć

Want2Learn Chcę się uczyć PROJEKT Want2Learn Chcę się uczyć Moduł samoidentyfikacji zawodowej Opracowanie Praca pod redakcją: Grzegorza Zajączkowskiego, KANA Gliwice www.want2learn.pl 1 Opracowanie testów dla Modułu samoidentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów 2012

Barometr zawodów 2012 2012 Barometr zawodów 2012 Barometr zawodów Raport podsumowujący drugą edycję badania Opracowanie powstało w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI + PRAKTYKI +

PRAKTYKI + PRAKTYKI + Autorzy: mgr Tomasz Buczek dr Jadwiga Kozieł-Mitras mgr Katarzyna Olszecka PRAKTYKI + Program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w zakresie zarządzania, nr projektu WND-POKL.03.04.03-00-136/11

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW:

OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: 1 OBSERWATOR RYNKU PRACY REGIONU WAŁBRZYSKIEGO OBRAZY CZTERECH BADANYCH ZAWODÓW: Sprzedawca Kucharz Elektryk Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Raport końcowy Tom I 2 Publikacja współfi nansowana

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorczoœæ. szkolenie dla sportowców

Przedsiêbiorczoœæ. szkolenie dla sportowców Przedsiêbiorczoœæ szkolenie dla sportowców Cel projektu Ułatwienie wejścia na otwarty rynek pracy sportowcom, którzy ze względu na niskie, niewystarczające kwalifikacje i umiejętności doświadczają swoistej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY www.odszkolydokariery.pl PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Fundacja Ekspert Kujawy

Fundacja Ekspert Kujawy Publikacja zawiera materiały motywujące do utrzymania dalszej aktywności w wieku powyżej 50 lat, praktyczne wskazówki dotyczące zarówno możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej, jak i możliwości

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy?

Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? 2011 Raport z badań pracodawców i ofert pracy realizowanych w 2010 r. w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego Jakich pracowników potrzebują polscy pracodawcy? Marcin Kocór Anna Strzebońska Projekt

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego

Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Badanie społeczno-gospodarcze w ramach projektu pt. PROM - Partnerstwa na rzecz Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego Spis treści 1. Wprowadzenie do raportu... 3 2. Informacja o projekcie... 5 3. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo