Acta Innovations, ISSN , nr 13, 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 13, 2014"

Transkrypt

1 Marcin Jaczewski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Al. Armii Ludowej 16, Warszawa, Szymon Firląg Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej Al. Armii Ludowej 16, Warszawa, CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII W OBSZARZE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ DLA STANDARDU PASYWNEGO Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie wymagań dla standardu pasywnego na przykładzie budynku CTT OZE. Wy- magania podzielono na główne dotyczące zapotrzebowanie na energię i szczegółowe rekomendacje dotyczące poszczególnych wskaźników. Wykonane obliczenia i analizy pokazały, że aby osiągnąć wymagane zapotrzebo- wanie na energię, konieczne jest zastosowanie lepszych rozwiązań niż rekomendowane, np. central wentylacyjnych o lepszej sprawności odzysku ciepła. To samo dotyczy współczynników przenikania U ciepła dla przegród zewnętrznych. Zastosowanie central wentylacyjnych o rekomendowanej sprawności 75% nie gwaran- tuje osiągnięcia standardu pasywnego. Słowa kluczowe budownictwo pasywne, budownictwo energooszczędne, zrównoważony rozwój Geneza budownictwa energooszczędnego Zasoby paliw kopalnych są ograniczone i nieodnawialne. Fakt, że po zużyciu paliw konwencjonalnych nie mo- żemy liczyć na ich odnowienie stanowi poważny problem, ale jednocześnie stawia wyzwanie inżynierom różnych specjalności na całym świecie. Powszechne staje się dążenie do możliwie największej efektywności, sprawności i energooszczędności w zakresie wykorzystania energii we wszystkich działach gospodarki [1]. Na podstawie dostępnych analiz można stwierdzić, że zasoby surowców takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, wyczerpią się w przeciągu najbliższego stulecia. Natomiast węgiel kamienny przestanie być dostępny w przy- szłym stuleciu [2]. Ze względów ekonomicznych konieczne staje się poszukiwanie nowych źródeł energii, używanie energii odna- wialnej, a przede wszystkim korzystanie z obecnego stanu wiedzy i techniki w celu ograniczenia zużycia energii do minimum. W kontekście budownictwa, odpowiedzią na ten problem jest budownictwo energooszczędne i pasywne. Jeżeli inwestorów nie przekonują aspekty ekologiczne, potrzeba zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i problem globalnego ocieplenia, to z pewnością na ich decyzję wpłyną aspekty ekonomiczne związane z gwałtownie rosnącymi cenami energii. Budownictwo energooszczędne i pasywne w przyszłości nie będzie luksusem, a stanie się koniecznością i obowiązującym powszechnie standardem. Oszczędzanie należy zacząć tam, gdzie zużycie jest największe, a wg badań przedstawionych w raporcie EU Energy in figures [3] gospodarstwa domowe zużywają aż 26,2% energii końcowej. To więcej niż sektor przemy- słu (25,6%), który wydaje się najbardziej energochłonny. Budynek Centrum Transferu Technologii jest odpowiedzią na istniejące wyzwania i już sam w sobie stanowi obiekt doświadczalny w naturalnej skali. CTT to obiekt projektowany w standardzie pasywnym, który został wyposażony w szereg zaawansowanych urządzeń pomiarowych, a zebrane dane będą stanowiły podstawę do opracowań badań naukowych i praktycznych re- komendacji w zakresie budownictwa pasywnego, bezpośrednio przyczyniając się do jego rozwoju. Założenia budownictwa pasywnego Koncepcja budownictwa pasywnego, w formie i definicji używanej obecnie, swoje początki miała w 1988 roku. Za jej twórców uważa się doktora Wolfganga Feista oraz profesora Bo Adamsona. Od 1996 roku w niemieckim mieście Darmstadt istnieje Instytut Budownictwa Pasywnego Passivhaus Institut, którego celem jest m.in. doskonalenie i upowszechnianie idei budynków, które nie wymagają konwencjonalnego systemu ogrzewania. 32

2 Jako dwa główne i najważniejsze wymagania dla standardu pasywnego podaje się: Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania i wentylacji określone zgodnie z Pa- kietem do projektowania budynków pasywnych (PHPP Passivhaus- Projektierungs- Paket) nie może przekroczyć 15 kwh/(m 2 rok). Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną na wszystkie potrzeby związane z utrzymaniem bu- dynku (ogrzewanie, c.w.u. i prąd elektryczny) nie może przekroczyć 120 kwh/(m 2 rok) [4]. Należy od razu uściślić, że pod pojęciem energii pierwotnej należy rozumieć całkowitą ilość energii zawartej w paliwie, które musi zostać spalone, aby pokryć zapotrzebowanie budynku na cele grzewcze, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, pracę wszystkich urządzeń elektrycznych i oświetlenie [5]. Dodatkowo warto jeszcze sprawdzić następujące warunki: Wskaźnik zapotrzebowania energii użytkowej do chłodzenia nie więcej niż 15 kwh/(m 2 rok). Maksymalne zapotrzebowania na moc do ogrzewania 10 W/m 2 [6]. Warunki te są traktowane jako pomocnicze, ponieważ wynikają z założeń przyjętych dla budynku pasywnego, który musi być również wysokoefektywny w zakresie zużycia energii elektrycznej. Kryterium maksymalnego zapotrzebowania na moc do ogrzewania 10 W/m 2 wynika z obliczeń. Zakładając wg DIN 1946 wymianę rzędu 30 m 3 /h powietrza na osobę, przy 30 m 2 powierzchni użytkowej na osobę, otrzy- muje się na każdy metr kwadratowy ilość powietrza nawiewanego co najmniej 1 m 3 /(m 2 h) [4]. Dodatkowo nałożono ograniczenie temperaturowe nagrzewnicy t < 50 0 C z uwagi na przypiekanie kurzu w wyższych temperaturach. Przyrost temperatury powietrza po jego podgrzaniu przyjęto na poziomie 30 K. Znając ciepło właściwe powietrza c = 1005 J/(kg K) oraz gęstość powietrza 1,229 kg/m 3 oblicza się maksymalne obciążenie cieplne nagrzewnicy: P = 1 m 3 /(m 2 h) 1,229 kg/m J/kg K 30 K = 10,29 J/s m 2 = 10 W/m 2 [7] Określone zostały również minimalne wskaźniki (Tabela 1), które mają za zadanie ułatwić projektowanie bu- dynku pasywnego wyznaczając pewne granice odnośnie współczynników przenikania ciepła czy szczelności powietrznej, która powinna zostać zweryfikowana za pomocą tzw. Blower Door Test (test szczelności) [8]. Osią- gnięcie wartości granicznych nie gwarantuje jednak spełnienia głównych wymagań dotyczących zapotrzebowania na energię. Protokół z wykonanej próby ciśnieniowej jest jednym z wymogów przy certyfikacji budynków pasywnych. Do- datkowe zalecenia dotyczą charakterystyki materiałów i wyrobów budowlanych czy systemów wentylacyjnych. Najważniejszy jest jednak końcowy, całościowy wynik i zachowanie kryteriów energetycznych. Decyzja i odpo- wiedzialność za to w jaki sposób zostanie to osiągnięte, została pozostawiona projektantowi, który ma pełną swobodę w doborze rozwiązań. Tabela 1. Standardy budownictwa pasywnego [9] Wskaźnik Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne U Liniowy współczynnik przenikania ciepła dla mostków cieplnych Ψ Współczynnik przenikania ciepła przez okna (łącznie z ramami okien- nymi i ościeżnicami) U W Współczynnik przepuszczalności energii słonecznej dla okien g Szczelność powietrzna n 50 Sprawność rekuperatora η Wartość 0,15 W/(m 2 K) 0,01 W/(m K) 0,8 W/(m 2 K) 0,5 0,6 0,6 h % Pobór energii elektrycznej przez rekuperator 0,45 Wh/m 3 33

3 PHPP Pakiet do projektowania budynków pasywnych Analiza budynku CTT OZE wykonana została z wykorzystaniem programu PHPP. Jest to narzędzie służące do kompleksowej oceny budynku pod względem spełniania standardów pasywności. Główny moduł obliczeniowy systemu oparty jest na normie ISO 13790: Energetyczne właściwości użytkowe budynków Obliczanie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. Dołączono także szereg dodatkowych arkuszy obliczeniowych [6]. Bardzo trafne jest stwierdzenie, że: Samo tylko zestawienie pojedynczych elementów składowych, materiałów i wyrobów nadających się do stosowania w budynkach pasywnych nie wystarcza jednak, aby z jakiejś budowli uczynić budynek pasywny. Całość jest czymś więcej niż sumą jego części. Wzajemne oddziaływania między elementami składowymi, materiałami i wyrobami sprawiają, że niezbędne jest integralne projektowanie, dzięki któremu można dopiero osiągnąć standard budynku pasywnego. [10] W skład pakietu PHPP wchodzi szereg powiązanych arkuszy kalkulacyjnych, które wymagają wprowadzenia niezbędnych, szczegółowych danych. Na ich podstawie wyliczane są ostateczne, najważniejsze wartości: roczne zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania oraz całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną. Na ich podstawie stwierdza się czy budynek osiągnął standard pasywny. Arkusze programu PHPP zawierają m.in.: zestawienie powierzchni, obliczenie współczynników U przegród, obliczenie strat ciepła przez elementy stykające się z gruntem, zestawienie powierzchni okien, współczynnika U w okien oraz całkowitego promieniowania zależnego od orientacji, instalacja wentylacyjna, obliczenie wskaźnika zapotrzebowania energii do ogrzewania, obliczenie częstości występowania nadmiernych temperatur, obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną, obliczenie wskaźnika zapotrzebowania energii pierwotnej oraz wskaźnika emisji CO 2, obliczenie wewnętrznych źródeł ciepła. Analiza budynku CTT OZE Budynek CTT OZE miał osiągnąć standard pasywny. Przeprowadzona została szczegółowa analiza pod kątem wcześniej wymienionych wymagań i zaleceń. Pierwszymi i podstawowymi wskaźnikami, które należy obliczyć są współczynniki przenikania ciepła przez przegrody zewnętrzne. Istotne jest, aby dobrać takie rozwiązania kon- strukcyjne, które pozwolą uniknąć powstawania mostków cieplnych. W Tabeli 2. przedstawiono porównanie współczynników dla CTT OZE ze współczynnikami podanymi w warunkach technicznych. Rodzaj przegrody Tabela 2. Współczynniki przenikania ciepła CTT OZE Współczynnik przenikania ciepła [W/m 2 K] od 1 stycznia 2014 r. Warunki techniczne dla budynków od 1 stycznia 2017 r. od 1 stycznia 2021 r. Ściany zewnętrzne 0,11 0,25 0,23 0,20 Dach 0,08 0,20 0,18 0,15 Podłoga na gruncie 0,06 0,30 0,30 0,30 Okna 0,80 1,3 1,1 0,90 Od 1 stycznia 2014 roku obowiązują nowe zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana przepisów wynika z obowiązków, jakie nałożyła na kraje członkowskie Unia Europejska Recast EPBD. Bezpośrednią konsekwencją wprowadze- nia nowych regulacji jest m.in. stopniowa poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez systematyczne obniżanie maksymalnych dopuszczalnych współczynników przenikania ciepła. 34

4 Budynek CTT OZE spełnia dużym zapasem najostrzejsze wymagania, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Kolejnym, bardzo ważnym elementem, który został poddany analizie, są okna. Przy obliczaniu wskaźnika zapo- trzebowania na energię do ogrzewania wpływ okien uwzględnia się w dwóch aspektach. Po pierwsze okna są największym składnikiem sumy strat ciepła przez przenikanie. Oznacza to, że należy dążyć do tego, aby współ- czynnik przenikania ciepła przez okna był jak najmniejszy. Zależny jest on jednak od kilku czynników: U w AgUg + Af Uf + lgψg = A + A gdzie: A g pola powierzchni oszklenia [m 2 ], A f pola powierzchni ramy [m 2 ], U g współczynnika przenikania ciepła oszklenia [W/m 2 K], U f współczynnikia przenikania ciepła ramy [W/m 2 K], l g całkowitego obwodu oszklenia [m], Ψ g liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą okna [W/mK]. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że dzięki właściwemu doborowi okien zapewnia się zyski ciepła od słońca, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym. Zatem współczynnik przepuszczalności energii promieniowania słonecznego g powinien, zgodnie z zaleceniami, wynosić od 0,5 do 0,6. Problemem może być jednak okres letni, w którym nadmierne zyski ciepła od słońca mogą powodować przegrzewanie się budynku. Zapobiegać temu niekorzystnemu zjawisku ma montaż rolet zacieniających, uwzględnionych na etapie projektowania. W Tabeli 3 przedstawiono przykładowe parametry różnych rodzajów okien, które rozważano przy optymalizacji rozwiązań. Tabela 4 przedstawia szczegółowe wyliczenia współczynnika U w dla analizowanych wariantów. U g [W/m 2 K] Współczynniki Tabela 3. Parametry okien dla poszczególnych wariantów U f [W/m 2 K] g Współczynnik g Wariant 1 f Mostek cieplny Ψ g [W/mK] 0,50 1,00 0,53 0,045 Wariant 2 0,50 0,81 0,53 0,025 Wariant 3 0,60 1,00 0,51 0,045 Opis Orientacja Tabela 4. Zestawienie współczynników U w dla poszczególnych okien Wymiary otworu okiennego Szerokość [m] 35 Wysokość [m] Współczynnik U w [W/m 2 K] Wariant 1 CTT OZE Wariant 2 Wariant 3 O2 Południe 1,10 3,10 0,82 0,68 0,88 O4 Południe 2,45 2,50 0,73 0,64 0,80 O3 Południe 2,30 2,50 0,75 0,66 0,82 O2 Południe 1,10 3,10 0,82 0,68 0,88 O1 Południe 3,85 2,50 0,71 0,63 0,78 O7 Wschód 6,00 1,35 0,80 0,69 0,87 O2 Wschód 1,10 3,10 0,86 0,72 0,92 O2 Północ 1,10 3,10 0,89 0,75 0,95

5 O6 Północ 2,10 0,75 1,05 0,86 1,09 O5 Zachód 3,10 0,75 1,02 0,84 1,07 Dz2 Południe 1,10 3,05 0,86 0,72 0,92 Dz2 Południe 1,10 3,05 0,89 0,75 0,95 Dz1 Północ 2,00 3,10 0,77 0,67 0,84 Dz2 Północ 1,10 3,10 0,89 0,75 0,95 Wartość średnia dla wszystkich okien: 0,80 0,68 0,86 Jednocześnie założono jednakowy sposób montażu okien w warstwie ocieplenia (Rys. 1). Jest to szczególnie istotne z uwagi na konieczność minimalizacji mostków cieplnych na połączeniu ościeżnica- ościeże. Szczególnie skomplikowany jest montaż okien z roletami zewnętrznymi. Przy takim przypadku mocowanie kasety rolet zewnętrznych odbywa się z przekładką z pianki poliuretanowej. Rys. 1. Przykładowy detal montażu okna z roletami zewnętrznymi Źródło: materiały techniczne firmy Wiegand Fensterbau [11] Zalety montażu okna w warstwie ocieplenia najlepiej obrazują symulacje rozkładu izoterm (Rys. 2). Rezygnacja z montażu w warstwie izolacji automatycznie zwiększyłaby w takim przypadku mostek cieplny od kasety rolet, ponieważ zabrakłoby wtedy miejsca na przekładkę z pianki poliuretanowej. 36

6 Rys. 2. Przebieg izoterm dla okna z roletami zewnętrznymi Źródło: materiały techniczne firmy Wiegand Fensterbau [11] Duża ilość zmiennych, które mają wpływ na współczynnik przenikania ciepła dla całego okna powoduje, że dopiero po numerycznej weryfikacji możliwe jest optymalne dobranie odpowiedniego wariantu. W przypadku CTT OZE podjęta została decyzja o realizacji wariantu nr 1 dla którego nie wszystkie okna charakteryzują się współczynnikiem U w 0,8 [W/m 2 K]. Dodatkowym ograniczeniem przy każdej inwestycji jest niestety także aspekt ekonomiczny i ograniczone zasoby podczas realizacji, które nie zawsze pozwalają na wybór najlepszego rozwiązania. Kluczowym elementem każdego budynku pasywnego jest system wentylacji [12]. Tak też było w przypadku CTT OZE. Analizując obliczenia (Tabela 5) okazuje się, że największy składnik w ogólnej sumie strat ciepła to właśnie straty przez wentylację (Rys. 3). Na początku przedstawiono obliczenia, które zostały wykonane przy założeniu, że sprawność rekuperatora wynosi 75%. Wartość ta jest wartością graniczną i zalecane jest, aby nie była ona mniejsza. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że jak wszystkie urządzenia w budynku pasywnym, także rekupe- rator musi charakteryzować się niskim zużyciem energii elektrycznej. Pobór energii elektrycznej powinien w tym przypadku wynosić nie więcej niż 0,45 Wh/m 3. 37

7 Tabela 5. Bilans strat i zysków ciepła Straty ciepła przez przenikanie Q T [kwh/a] [kwh/(m 2 a)] ściany zewnętrzne 3508 dach 3750 podłoga na gruncie 2771 okna drzwi wejściowe mostki cieplne Suma Q T ,7 Straty ciepła przez wentylację Q L ,8 Suma strat ciepła: Q V =Q T +Q L ,5 Zyski ciepła od słońca Q S ,4 Wewnętrzne źródła ciepła bytowego Q I ,2 Użyteczne zyski ciepła Q G ,8 Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania Q H ,7 wentylacja 33% ściany zewnętrzne 15% dach 16% mostki cieplne 2% okna i drzwi 22% podłoga na gruncie 12% Rys. 3. Straty ciepła Okazuje się, że przy tych założeniach wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i wentyla- cji wynosi 18,7 kwh/(m 2 a). Oznacza to, że przekroczona została graniczna wartość równa 15 kwh/(m 2 a). Dla porównania wykonane zostały obliczenia dla rekuperatora o sprawności 85%. Zaobserwowano znaczną popra- wę wyniku straty ciepła przez wentylację zmalałyby aż o 30% (Tabela 6). Przy takim założeniu wskaźnik zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania wyniósłby 14,9 kwh/(m 2 a), co jest poniżej granicznej wartości 15 kwh/(m 2 a). Tabela 6. Znaczenie sprawności rekuperatora Sprawność rekuperatora 75% 85% Straty ciepła przez wentylację 7857 kwh/a 5561 kwh/a Centrum Transferu Technologii zostało także wyposażone w rurowy gruntowy wymiennik ciepła (RGWC). Zgod- nie z założeniami projektu i zapisami projektanta gruntowy wymiennik ciepła zaprojektowano jako układ 38

8 ułożonych w gruncie przewodów przez które przepływa świeże powietrze wentylacyjne. W gruncie, który ota- cza rurociąg (na głębokości od 1,6m do 2,0 m), niezależnie od pory roku, panuje temperatura w granicach od 3 o C do 5 o C. Zimą, zewnętrzne powietrze wprowadzone do wymiennika zostaje wstępnie ogrzane. Natomiast latem gruntowy wymiennik ciepła wspomaga rolę klimatyzatora, obniżając o kilka stopni temperaturę powie- trza wprowadzanego do obiektu. W przypadku CTT z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych zaprojektowano GWC w wykonaniu szczelnym z rur polietylenowych zgrzewanych elektrooporowo i polidyfuzyjnie. Powietrze dostarczane do budynku musi spełniać określone wymogi. Z tego powodu powierzchnia wewnętrzna rur HDPE φ200 mm została pokryta antybakteryjną warstwą nanosrebra. W obliczeniach w arkuszu PHPP, zgodnie z zaleceniami, przyjęto spraw- ność gruntowego wymiennika ciepła na poziomie 33%. Budynek labolatorium Budynek Centrum Transferu Technologii zgodnie z założeniami będzie obiektem szczegółowych badań oraz analiz w zakresie efektywności energetycznej, skuteczności zastosowanych materiałów i rozwiązań. Już na eta- pie koncepcji zespół projektantów przewidział układ BMS, który umożliwi zarządzaniem budynkiem oraz monitorowanie zużycia energii i parametrów środowiska wewnętrznego. Dzięki temu możliwe będzie określe- nie skuteczności zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i instalacyjnych. Oprócz pomiarów wewnątrz budynku, prowadzony będzie pomiar parametrów środowiska zewnętrznego, tak by zarejestrować zmienne w czasie parametry klimatyczne. Wszystkie czujniki pomiarowe, zgodnie z założeniami projektu, współdziałać będą z systemem BMS, który pozwoli na monitoring, rejestrację i przetwarzanie zebranych danych. Główne czujniki systemu pomiarowego stanowić będą: - termohigrometr do pomiaru wilgotności i temperatury powietrza, - miernik CO 2 do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, - pyranometr do pomiaru promieniowania słonecznego, - miernik prędkości i kierunku wiatru - moduły danych z pamięcią pomiarów i możliwością przesyłu danych przez sieć Internet. W celach badawczych, planowana jest archiwizacja wszystkich parametrów z okresu minimum dwunastu mie- sięcy. Na tej podstawie możliwe będzie precyzyjne określenie m.in. zużycia energii, co pozwoli na weryfikację wartości obliczeniowych. Podsumowanie Największą barierę, która stoi na przeszkodzie w upowszechnianiu idei budownictwa pasywnego w Polsce, stanowią większe koszty inwestycyjne. Są one akceptowalne łatwiejsze do zaakceptowania, w przypadku gdy inwestor jest jednocześnie długoletnim użytkownikiem budynku. Doświadczenie zdobyte podczas projektowa- nia i budowy CTT pokazuje, że konieczna jest indywidualna ocena każdego budynku, który ma powstawać w standardzie pasywnym. Przyjęcie powszechnie znanych wytycznych szczegółowych, dotyczących np. współ- czynników U może okazać się niewystarczające. Analizie należy poddać poszczególne elementy budynku wpływające na jego charakterystykę energetyczną oraz dokonać ich oceny i optymalizacji pod względem eko- nomicznym. Bibliografia [1] World Commission on Environment and Development: Our Common Future, Oxford University Press, Ox- ford, 1987 [2] D.P. Van Vuuren, A.F. Bouwman, A.H.W. Beusen, Phosphorus demand for the period: A scenario analysis of resource depletion, Global Environmental Change Volume 20, Issue 3, August 2010, [3] EU Energy in figures, Statistical Pocketbook 2014, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2014 [4] W. Feist, Podstawy budownictwa pasywnego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, 2009 [5] M. Idczak, S. Firląg, Okna w budynkach pasywnych funkcje, wymagania, bilans energetyczny, komfort cieplny, Instytut Budynków Pasywnych przy Narodowej Agencji Poszanowania Energii S.A., Świat Szkła,

9 [6] R. Gonzalo, R. Vallentin, Passive House Design, Planning and design of energy- efficient buildings, first edi- tion, Detail, Munich, 2014 [7] R. Wnuk, Instalacje w Domu Pasywnym i Energooszczędnym, Wydawnictwo Przewodnik Budowlany, War- szawa, 2007 [8] S. Firląg, Szczelność powietrzna budynków pasywnych i energooszczędnych wyniki badań, Czasopismo Techniczne. Budownictwo, 2012 [9] H. Schöberl, C. Lang, J. Fechner, C. Pöhn, Handbuch für Einfamilien- Passivhäuser in Massivbauweise, Wien, 2009 [10] W. Feist, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, Wydawnictwo Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego, 2009 [11] info.de [12] S. Firląg, B. Zawada, Impacts of airflows, internal heat and moisture gains on accuracy of modeling energy consumption and indoor parameters in passive building, Energy and Buildings, 2013 CHARACTERISTIC OF RES TECHNOLOGY TRANSFER CENTRE BUILDING IN VIEW OF REQUIREMENTS OF PASSIVE HOUSE STANDARD Abstract The objective of the paper is to describe the requirements of passive house standard based on an example of RES TTC building. The requirements were divided into main prerequisites for energy demand and specific rec- ommendations for particular factors. The calculations and analysis have shown that in order to achieve the required energy demand, it is necessary to apply better solutions than recommended, e.g. ventilation units with higher efficiency of heat recovery. The same refers to U- values of the building elements. The use of venti- lation units with recommended efficiency of 75% does not guarantee achieving of the passive standard. Key words passive house construction, energy- efficient construction, demonstration buildings 40

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne to

Budownictwo energooszczędne to Budynki niskoenergetyczne mgr inż. Katarzyna Jarocka W niniejszym artykule poruszony został problem projektowania budynków niskoenergetycznych w dostępnych na rynku polskich programach przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Abstract

Streszczenie. Abstract Sebastian Pater, Janusz magiera * Ocena zapotrzebowania na energię budynku mieszkalnego przy wykorzystaniu dwóch niezależnych programów obliczeniowych Assessment of the energy demand of a residential building

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY

EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY www.eko-gminy.pl EkoGmina 8/2015 Budownictwo proekologiczne i inteligentne BIULETYN SZKOLENIOWY BIULETYN SZKOLENIOWY 1 Spis treści 3 Budownictwo komunalne nowocześnie i energooszczędnie 6 Budynek efektywny

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW. z dnia 22 czerwca 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 91 RADY MINISTRÓW z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Krajowego planu mającego na

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO

Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO Marek Grymin Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska al. Politechniki 6, 90-924 Łódź, m.grymin@gtarch.pl PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku

Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Charakterystyka energetyczna budynku krok po kroku Jerzy Żurawski Obliczenia charakterystyki energetycznej odbywać się będą zazwyczaj przy wykorzystaniu programów komputerowych. Jednak ze względu na dużą

Bardziej szczegółowo

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST

abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST abc informacji ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ: WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA MIAST grudzień, 2014 r. na podstawie doświadczeń projektu SERPENTE realizowanego w ramach programu INTERREG VI C SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5

Bardziej szczegółowo

Krajowe rekomendacje wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach

Krajowe rekomendacje wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. ANDRZEJ CHOMIAK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Krajowe rekomendacje wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach Artykuł oparty jest na wynikach Etapu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych

Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Symulacje wspomagające wielokryterialny wybór systemów HVAC budynków biurowych Współczesne budynki biurowe zmieniają oblicza polskich miast. Coraz bardziej wyrafinowane rozwiązania architektoniczne, intrygująca

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania.

Bardziej szczegółowo