Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych."

Transkrypt

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych. CZ PROGNOSTYCZNA. 2011r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZ DU PRACY W WIECIU

2 2 Strona

3 SPIS TRE CI Wst p... 4 I. Analiza struktury zawodowej absolwentów w powiecie wieckim II. Analiza zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie wieckim wed ug zawodów III. Wnioski Aneks statystyczny Strona

4 WST P Powiat wiecki geograficznie jest po ony na Pojezierzu Po udniowopomorskim i w Dolinie Dolnej Wis y. Przez teren Powiatu przep ywa rzeka Wda. Administracyjnie ziemie te stanowi pó nocn cz województwa kujawsko-pomorskiego km2 powierzchni czyni z powiatu wieckiego najwi kszy (8,2% powierzchni) w województwie. Na terenie powiatu znajduje si bardzo wa ny w ze komunikacyjny w skali kraju. To tutaj zbiegaj si drogi krajowe nr 1 (E-75) i 5 (E-261), które cz pó noc z po udniem Polski. Przez teren powiatu b dzie przebiega transeuropejska autostrada A1. Jedn z grup bezrobotnych obj tych monitoringiem zawodów deficytowych i nadwy kowych s absolwenci szkó ponadgimnazjalnych wpisuj cych si w grup osób b cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ród priorytetów o znaczeniu strategicznym dla powiatu wieckiego na wiod cym miejscu znajduje si nowoczesny i racjonalny system edukacji, dostosowany do zachodz cych przemian spo ecznych i demograficznych. Sukcesywne analizy struktury zawodowej absolwentów oraz innych czynników b cych przedmiotem opracowania maj przyczyni si do ustalenia kierunku oddzia ywa w tym zakresie. Opracowanie Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie wieckim w 2010 roku - cz prognostyczna prezentuje analiz porównawcz okresów od ko ca grudnia 2009r. do ko ca grudnia 2010r. oraz obejmuje struktur zawodow absolwentów oraz struktur ofert pracy zg oszonych do Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w ko cu 2010 roku z jednoczesnym wskazaniem grup zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Dane s ce do opracowania RAPORTÓW T-II/P bezrobotnych wed ug zawodów i specjalno ci opracowane zosta y na podstawie za czników nr 2 i nr 3 do sprawozdania MPiPS. Zach camy kolejny raz do przeczytania niniejszego opracowania jako jednego z elementów badania rynku pracy w powiecie wieckim. 4 Strona

5 I. ANALIZA STRUKTURY ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW W POWIECIE WIECKIM. Edukacja jest wyznacznikiem poziomu rozwoju spo eczno ci lokalnej. Dobrze wykszta cone spo ecze stwo ma wi ksze mo liwo ci w poruszaniu si na rynku pracy, lepiej przygotowane jest do modyfikowania swojej kariery zawodowej, nastawione na edukacj ustawiczn. Dla osi gni cia tych celów na terenie powiatu zorganizowano racjonaln sie szkó. Do kompetencji powiatu wieckiego nale y organizacja edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz szkó specjalnych. Blisko Bydgoszczy i Torunia pozwala na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych m odzie y na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i akademickiego. Na terenie powiatu wieckiego dzia aj nast puj ce szko y ponadgimnazjalne i wy sze, aktualnie kszta ce ogólnie lub w konkretnych kierunkach: Zespó Szkó Ogólnokszta cych w wieciu o I Liceum Ogólnokszta ce w wieciu Zespó Szkó Ogólnokszta cych i Policealnych w wieciu o II Liceum Ogólnokszta ce Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w wieciu o III Liceum Ogólnokszta ce o Informatyk o Mechatronik o Ekonomista o Handlowiec o Mechanik o Logistyk o lusarz o Fryzjer o Sprzedawca o Lakiernik Zespó Szkó Ogólnokszta cych w Nowem o Liceum Ogólnokszta ce im. Miko aja Kopernika Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowem o Technik handlowiec 5 Strona

6 o Technik informatyk o Klasy wielozawodowe Policealna Szko a Oskar w wieciu o Ochrona rodowiska o Administracja o BHP o Rachunkowo o Geodezja o Logistyka o Obs uga turystyczna Zespó Szkó Mened erskich o Technik ekonomista o Technik geodeta o Technik hotelarstwa o Technik logistyk o Technik ochrony rodowiska o Technik obs ugi turystycznej o Liceum ogólnokszta ce o Uzupe niaj ce liceum ogólnokszta ce Policealna Szko a Informatyczna w Nowem Katolickie Liceum Ogólnokszta ce im. w wieciu Niepubliczne Centrum Kszta cenia w wieciu o Technik administracji o Technik ekonomista o Technik informatyk o Technik ochrony fizycznej osób i mienia o Technik agrobiznesu o Technik handlowiec o Technik mechanik o Technik ywienia gospodarstwa domowego o Liceum ogólnokszta ce 6 Strona

7 o Uzupe niaj ce liceum ogólnokszta ce Szko a Policealna dla Doros ych nr 1 w wieciu o Technik mechanik o Technik handlowiec o Technik rolnik o Technik bhp o Technik administracji o Technik logistyk o Technik rachunkowo ci Szko a Policealna dla Doros ych nr 2 w wieciu o Opiekunka rodowiskowa o Opiekun w domu pomocy spo ecznej o Opiekun medyczny o Asystent osoby niepe nosprawnej o Technik hotelarstwa o Technik informatyk o Technik informacji naukowej o Technik obs ugi turystycznej o Technik us ug kosmetycznych Szko a Policealna Medyczno Spo eczna w wieciu o Ratownik medyczny o Technik masa ysta o Opiekun medyczny o Terapeuta zaj ciowy o Opiekunka dzieci ca Wy sza Szko a J zyków Obcych o Filologia angielska o Filologia niemiecka o Filologia rosyjska 7 Strona

8 W 2010 roku szko y ponadgimnazjalne powiatu wieckiego opu ci o 1083 absolwentów. W Powiatowym Urz dzie Pracy w zarejestrowa o si spo ród nich 27,42% (297 osób - stan w r.). W Powiatowym Urz dzie Pracy w wieciu liczba bezrobotnych absolwentów szkó powiatu wieckiego i pozosta ych wynios a 524 osoby (stan w r.) stanowi c 7,18% spo ród wszystkich osób zarejestrowanych (7300 osób zarejestrowanych stan w r.). W odniesieniu do ko ca grudnia 2009r. ich liczba wzros a o 89 osób. Bior c pod uwag struktur zawodow absolwentów w powiecie wieckim warto zestawi informacj o kierunkach kszta cenia w okre lonych zawodach z danymi dotycz cymi ilo ci osób zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy w wieciu oraz zweryfikowa szanse na ich zatrudnienie w danym zawodzie. Poni sza tabela przedstawia ilo bezrobotnych absolwentów uwzgl dniaj cy poziom wykszta cenia. Tabela 1. Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urz dzie Pracy w wieciu podzia ze wzgl du na poziom wykszta cenia w r. i r. Poziom wykszta cenia bezrobotnych absolwentów Wykszta cenie wy sze Policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokszta ce Zasadnicze zawodowe Liczba bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w wieciu Stan w r. Stan w r. Spadek /wzrost Liczba bezrobotnych % udzia u w ogóle osób zarejestrowanych Liczba bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w wieciu Liczba bezrobotnych % udzia u w ogóle osób zarejestrowanych ,43% ,19% -0,24% ,57% ,54% +0,97% ,55% ,64% -0,91% ,67% ,57% -0,1% ród o: TII/P1 4.2 ; 4.1 aneks statystyczny Wykres przedstawia zestawienie ilo ci absolwentów zarejestrowanych z podzia em na poziom wykszta cenia. w % 8 Strona

9 Wykres 1. Ilo absolwentów zarejestrowanych latach podzia z uwagi na poziom wykszta cenia (stan w i r.) Absolwenci zarejestrowani w r. podzia wg poziomu wykszta cenia wy sze policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokszta ce zasadnicze zawodowe ród o: TII/P1 4.2 ; 4.1 aneks statystyczny W stosunku do 2009 roku zauwa alny jest spadek ilo ci rejestracji absolwentów posiadaj cych wykszta cenie wy sze i rednie ogólnokszta ce oraz znaczny wzrost rejestracji osób posiadaj cych wykszta cenie policealne, rednie zawodowe i zasadnicze zawodowe. W poni szej tabeli przedstawieni s absolwenci ko cz cy szko y ponadgimnazjalne z terenu powiatu wieckiego. Brak w rejestrach Urz du absolwentów jedynej szko y wy szej dzia aj cej na terenie powiatu wieckiego. Tabela 2 Struktura zawodowa absolwentów powiatu wieckiego wed ug poziomu wykszta cenia i zawodów - stan w r. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowan i w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku 2011 Ilo osób bezrobotnyc h zarejestrowa nych w PUP w wieciu Procent udzia u absolwentó w w ogóle zarejestrowa nych w zawodzie (4:7) Wykszta cenie policealne i rednie zawodowe "000000" Bez zawodu ,18 "331403" Technik ekonomista* ,28 "522305" Technik handlowiec* ,74 "333108" Technik spedytor* ,17 Technik ywienia i gospodarstwa 40 12,50 "322002" domowego* Strona

10 "351203" Technik informatyk* ,66 "311504" Technik mechanik* ,50 "314207" Technik rolnik* ,57 "321301" Technik farmaceutyczny* ,00 "325511" Technik ochrony rodowiska* ,85 "314403" Technik technologii ywno ci* "325601" Ratownik medyczny* ,33 "343204" Plastyk* ,22 "422402" Technik hotelarstwa* ,50 "514105" Technik us ug fryzjerskich* "311103" Technik analityk* ,33 "311104" Technik geodeta* ,33 "311303" Technik elektryk* ,28 "311410" Technik mechatronik* Technik mechanik eksploatacji "311506" rodków transportu "314205" Technik ogrodnik* ,00 "322001" Dietetyk* ,00 Technik bezpiecze stwa i higieny "325509" pracy* "331402" Technik agrobiznesu* ,14 "334306" Technik administracji* ,00 "431101" Asystent do spraw ksi gowo ci ,25 "512001" Kucharz* , ,51 "513101" Kelner* "514207" Technik us ug kosmetycznych* "532102" Opiekun medyczny* ,00 Technik ochrony fizycznej osób i "541315" mienia* "612103" Hodowca koni "311204" Technik budownictwa* "311922" Technik technologii drewna* "333107" Technik logistyk* "343602" Muzyk* Wykszta cenie rednie ogólnokszta ce "000000" Bez zawodu ,39 Wykszta cenie zasadnicze zawodowe 830 3,73 "522301" Sprzedawca* ,79 "512002" Kucharz ma ej gastronomii* ,33 "514101" Fryzjer* "751201" Cukiernik* ,04 10 Strona

11 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowan i w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku 2011 Ilo osób bezrobotnyc h zarejestrowa nych w PUP w wieciu Procent udzia u absolwentó w w ogóle zarejestrowa nych w zawodzie (4:7) Mechanik pojazdów 53 20,75 "723103" samochodowych* "000000" Bez zawodu ,69 Monter instalacji i urz dze "712604" sanitarnych* "741103" Elektryk* ,33 "752205" Stolarz* ,89 "711202" Murarz* ,05 "751204" Piekarz* ,69 "613003" Rolnik* ,82 "713201" Lakiernik* "722290" Pozostali lusarze i pokrewni "751105" Rze nik - w dliniarz* ,94 "741201" Elektromechanik* ,00 Elektromechanik pojazdów 12 16,66 "741203" samochodowych* "753402" Tapicer* ,33 "512001" Kucharz* ,67 "713101" Malarz - tapeciarz* ,88 "722204" lusarz* ,50 "732301" Introligator* "343101" Fotograf* "711301" Kamieniarz* "711501" Cie la* "712101" Dekarz* "721306" Blacharz samochodowy* Mechanik - monter maszyn i 0 0 "723310" urz dze * "732201" Drukarz* "742102" Monter - elektronik* ród o: TII/P1 4.2 ; 4.1 aneks statystyczny Spo ród absolwentów ko cz cych szko w powiecie wieckim w 2010 roku, najwi ksz liczb osób, które zdoby y kwalifikacje zawodowe w wyniku uko czenia okre lonego typu szkó, stanowi grupa posiadaj ca zawód sprzedawcy, która liczy a 31 osób, co stanowi 5,84% ogólnej liczby wszystkich rejestruj cych si absolwentów. Na pozosta ych pozycjach jest: technik ekonomista (14 osób, co stanowi 11 Strona

12 2,46% ogólnej liczby wszystkich rejestruj cych si absolwentów), kucharz ma ej gastronomii (18 osób 2,26%), fryzjer (12 osób 2,26%), cukiernik (12 osób 2,26%). Najwi ksz liczb absolwentów odnotowano w grupie osób, które nie uzyska y zawodu w ilo ci 234 osób (co stanowi 44,66% ogó u zarejestrowanych absolwentów). W tej grupie najwi cej osób posiada o wykszta cenie rednie ogólnokszta ce (120 osób, które stanowi y 9,97% wszystkich absolwentów szkó ponadgimnazjalnych w powiecie wieckim). Na podstawie analizowanych danych z Systemu Informacji wiatowej (SIO) w roku 2011 przewidywana liczba absolwentów bez zawodu wynosi b dzie 632 osoby. wieckiego. W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie absolwentów szkó wy szych spoza terenu powiatu Tabela 3. Struktura zawodowa absolwentów studiów wy szych zamieszkuj cych na terenie powiatu wieckiego wed ug zawodów - stan w r. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku 2011 Ilo osób bezrobotnyc h zarejestrow anych w PUP w wieciu Procent udzia u absolwentó w w ogóle zarejestrow anych w zawodzie (4:7) Wykszta cenie wy sze "235107" Pedagog ,00 Specjalista administracji 22 27,27 "242217" publicznej Specjalista do spraw 15 40,00 "242222" organizacji us ug gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "213207" In ynier zootechniki ,55 Specjalista ochrony 7 57,14 "213303" rodowiska Nauczyciel wychowania 4 75,00 "233025" fizycznego "228903" Kosmetolog ,00 "234201" Nauczyciel przedszkola ,00 Specjalista do spraw "241306" finansów Specjalista do spraw bada 4 50,00 "242218" spo eczno-ekonomicznych "242304" Doradca zawodowy ,66 "264303" Filolog - filologia polska "213105" Biolog ,33 "213205" In ynier rolnictwa ,33 12 Strona

13 "214101" Kod zawodu In ynier normowania pracy Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku Ilo osób Procent bezrobotnyc udzia u h absolwentó zarejestrow w w ogóle anych w zarejestrow PUP w anych w wieciu zawodzie (4:7) "214106" Logistyk Pozostali in ynierowie "214390" in ynierii rodowiska In ynier mechanik "214404" maszyny i urz dzenia przemys owe In ynier technologii 2 50,00 "214502" chemicznej In ynier in ynierii "214606" materia owej In ynier automatyki i 2 50,00 "214903" robotyki "215201" In ynier elektronik "215301" In ynier telekomunikacji "216201" Architekt krajobrazu ,00 In ynier geodeta "216503" geodezja in ynieryjnoprzemys owa Ratownik medyczny "224001" specjalista "233006" Nauczyciel historii ,33 Nauczyciel j zyka 5 20 "233012" polskiego Nauczyciel nauczania 6 16,66 "234113" pocz tkowego Specjalista do spraw "241103" rachunkowo ci "241304" Specjalista bankowo ci Specjalista do spraw "242108" logistyki "263102" Ekonomista ,55 "263204" Socjolog ,33 "263301" Filozof ,00 "263505" Specjalista resocjalizacji "341205" Pracownik socjalny ,28 Bior c pod uwag stosunek ilo ci absolwentów okre lonych typów szkó do ilo ci osób rejestruj cych si w tut. Urz dzie Pracy sytuacja absolwentów przedstawia si nast puj co: 13 Strona

14 1. wszyscy absolwenci posiadaj cy wykszta cenie wy sze uko czyli szko poza terenem powiatu wieckiego. Najwi cej osób zarejestrowanych w ko cu 2010 roku posiadaj cych wykszta cenie wy sze odnotowano w zawodzie pedagoga (9 osób), specjalisty administracji publicznej (6 osób), specjalisty do spraw organizacji us ug gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (6 osób), in yniera zootechniki (5 osób). 2. ród absolwentów szkó policealnych oraz rednich zawodowych najwi cej w 2010 roku zarejestrowa o si osób bez zawodu (w/w osoby uko czy y klasy zawodowe jednak nie uzyska y uprawnie zawodowych a jedynie wiadectwo uko czenia szko y redniej zawodowej lub policealnej) - 106, co stanowi 56,99% ogólnej liczby rejestruj cych si absolwentów szkó policealnych i rednich zawodowych. Z po ród osób posiadaj cych zawód najwi cej zarejestrowa o si techników ekonomistów (14 osób co stanowi 7,53% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie rednie zawodowe i policealne) oraz techników handlowców (11 osób, co stanowi 5,91% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie rednie zawodowe i policealne); 3. ród absolwentów z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym dominowa y osoby w zawodach: sprzedawcy (31 osób co stanowi 26,96% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe), cukiernika ( 12 osób - co stanowi 10,43% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe), fryzjera (12 osób - co stanowi 10,43% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe) oraz kucharza ma ej gastronomii (12 osób - co stanowi 10,43% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe). 4. z danych zamieszczonych w Tabeli 1 prognozowany nap yw absolwentów w 2011 roku b dzie dotyczy g ównie osób nie posiadaj cych zawodu wyuczonego (podobna tendencja wyst powa a w latach ), nast pnie b to technicy informatycy, sprzedawcy, technicy handlowcy, technicy bezpiecze stwa i higieny pracy, opiekunowie medyczni, lusarze. 5. maj c na uwadze struktur wykszta cenia porównywanych grup absolwentów nale y wskaza, i najwi ksz grup ko cz cych szko y ponadgimnazjalne by y osoby z wykszta ceniem rednim ogólnokszta cym (308 osób w 2009r.; 494 osoby w 2010 r.). Proces nabywania kwalifikacji zawodowych jest procesem d ugotrwa ym, maj cym wiele etapów. Sytuacja taka mo e wskazywa na mniejsze zainteresowanie nauk w kierunku nabywania okre lonych kwalifikacji oraz zawodu, co z kolei wskazuje na mniejszy nap yw osób o po danych przez 14 Strona

15 pracodawców kwalifikacjach do wykonywania pracy g ównie na stanowiskach wymagaj cych posiadania np. okre lonego zawodu lub kwalifikacji formalnych. 15 Strona

16 II. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWY KOWYCH W POWIECIE WIECKIM WED UG ZAWODÓW. W rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu figuruj osoby posiadaj ce kwalifikacje w 648 zawodach (zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Z uwagi na to, i od II po owy 2010r. obowi zuje nowa klasyfikacja zawodów i specjalno ci, a klucz przej cia nie pozwala na jednoznaczne przyporz dkowanie starych zawodów nowym (wg 6-cyfrowego kodu) wszystkie poni ej zamieszczone tabele dotycz wy cznie II pó rocza 2010r., a nie uwzgl dniaj danych narastaj co. W odniesieniu do powiatu wieckiego w grupie zawodów deficytowych znajduje si 13 zawodów i specjalno ci co stanowi 2% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r. Odnotowano 87 zawodów i specjalno ci nadwy kowych tj. 13,42% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w ko cu grudnia 2010r. Do zawodów zrównowa onych w odniesieniu do analizowanego okresu zalicza si 9 zawodów i specjalno ci tj.1,38% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w dniu r. Warto doda, i w przypadku 35 zawodów i specjalno ci tj. 5,40% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r., wska nik intensywno ci nadwy ki (deficytu) okre lony by jako MAX, co wskazuje na sytuacj, w której pojawiaj si oferty pracy w danym zawodzie, lecz w bazie osób bezrobotnych nie figuruj osoby reprezentuj ce dan specjalno. Nale do nich m.in.:, animatora kultury, bibliotekarz, nauczyciel plastyki, in ynier energetyk. Z drugiej za strony dla 504 zawodów i specjalno ci tj. 77,77% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r., wska nik intensywno ci nadwy ki wynosi 0, co oznacza, i wyst puj osoby bezrobotne b ce reprezentantami tych zawodów, jednak 16 Strona

17 brak jest dla nich ofert pracy. W ród nich mo na wymieni np. technika ekonomist, który na prze omie lat zajmowa pierwsze miejsca z najwy szym wska nikiem nadwy ki zawodu. 17 Strona

18 Zawody deficytowe Zawód deficytowy okre li nale y jako ten, na który wyst puje na rynku pracy wy sze zapotrzebowanie, ni liczba osób poszukuj cych pracy w tym zawodzie. Dane zawarte w tabeli 9 dotycz wszystkich zawodów deficytowych wyst puj cych w rejestrach urz du. Tabela 4. Wykaz zawodów deficytowych w powiecie wieckim stan od dnia r do roku. L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanyc h (stan w r.) Liczba absolwentów zarejestrowan ych (stan w r.) Liczba stanowisk niesubsydi owanych Zg oszone stanowiska pracy w okresie od r. do r. % udzia u Liczba stanowiska subsydiowanych** % udzia u Wska nik intensywno ci deficytu zawodów 1. "732301" Introligator* % 6 1,81% 6 2. "332302" Zaopatrzeniowiec % 9 2,72% 4 3. "911202" Palacz pieców zwyk ych ,59% 3 0,90% 3 4. "816018" Operator urz dze do produkcji wyrobów mleczarskich 5. Operator maszyn do produkcji "814305" papieru i tektury falistej % 2 0,60% % 1 0,30% 2 6. "814206" Operator urz dze do formowania ,88% 0 0% 2 wyrobów z tworzyw sztucznych 7. "811105" Operator koparko - adowarki % 1 0,30% 2 8. "541306" Portier ,47% 0 0% 1, "341203" Opiekun w domu pomocy spo ecznej* % 4 1,21% 1, "751190" Pozostali masarze, robotnicy w ,29% 0 0% 1,5 przetwórstwie ryb i pokrewni 11. "711402" Betoniarz - zbrojarz* ,77% 0 0% 1, "711601" Brukarz ,47% 0 0% 1, "832203" Kierowca samochodu osobowego ,77% 8 2,42% 1,0909 ród o: TII/P4 aneks statystyczny, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej **w tym doposa enia stanowiska pracy, sta e, roboty publiczne, prace spo ecznie yteczne

19 Tabela 4 zawiera zestawienie 13 zawodów deficytowych wyst puj cych na lokalnym rynku pracy. Najwi kszy wska nik intensywno ci deficytu odnotowano w zawodzie introligatora, zaopatrzeniowca. Ma to zwi zek ze zg oszonymi stanowiskami pracy subsydiowanej, w szczególno ci w zakresie doposa enia i wyposa enia stanowiska pracy. Tylko w zawodzie introligatora kszta ceni s absolwenci szkó powiatu wieckiego, co niesie ryzyko pog biania si deficytu w pozosta ych zawodach wymienionych w powy szej tabeli. Zawody nadwy kowe Zawód nadwy kowy to zawód, na który wyst puje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie, ni liczba osób poszukuj cych pracy w zawodzie. Ze wzgl du na znaczn liczb zawodów nadwy kowych wyst puj cych na rynku pracy Powiatu wieckiego zosta o wymienionych jedynie 50 zawodów maksymalnie nadwy kowych spo ród 87 zawodów i specjalno ci (z 648 wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r). W porównaniu do ko ca grudnia 2009 roku ilo zawodów wpisuj cych si w grup zawodów nadwy kowych zmniejszy a si ze 103 (15,21% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach urz du na ) do 87 (13,42% na r.).

20 Tabela 5. Wykaz zawodów nadwy kowych w powiecie wieckim stan od dnia od r do dnia roku. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowany ch (stan w r.) Liczba absolwentów zarejestrowanyc h (stan w r.) Liczba stanowisk niesubsydiowan ych Zg oszone stanowiska pracy W okresie od r. do r. % udzia u Liczba stanowisk subsydiowanych % udzia u Wska nik intensywno ci nadwy ki zawodów 1. "752208" Stolarz meblowy % 1 0,30% 0, "751105" Rze nik - w dliniarz* % 6 1,81% 0, "523002" Kasjer handlowy ,29% 0 0% 0, Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* 0 0% 3 0,90% 0, "712601" Hydraulik % 0 0% 0, Elektromonter (elektryk) 24 0 "741207" zak adowy 2 0,59% 0 0% 0, "311922" Technik technologii drewna* ,29% 0 0% 0, "512002" Kucharz ma ej gastronomii* ,29% 0, ,21% 10. "722204" lusarz* , ,18% 9 2,72% 11 "721306" Blacharz samochodowy* % 0 0% 0, "522305" Technik handlowiec* ,29% 0 0% 0, Monter instalacji i urz dze 9 5 "712604" sanitarnych* 0 0% 1 0,30% 0, "932101" Pakowacz ,84% 0 0% 0, "713102" Malarz budowlany ,59% 0 0% 0,1 15. "513101" Kelner* ,59% 0 0% 0, "522301" Sprzedawca* ,57% 34 10,30% 0, Elektromechanik pojazdów 12 2 "741203" samochodowych* 0 0% 1 0,30% 0, "512001" Kucharz* ,59% 5 1,51% 0, "331301" Ksi gowy ,29% 3 0,90% 0, "752205" Stolarz* ,84% 4 1,21% 0,128

21 21. "351203" Technik informatyk* % 3 0,90% 0, "325905" Opiekunka dzieci ca* % 2 0,60% 0, "751201" Cukiernik* ,47% 3 0,90% 0, Mechanik samochodów 19 0 "723105" osobowych 0 0% 1 0,30% 0, "332203" Przedstawiciel handlowy ,59% 2 0,60% 0, "931202" Kopacz % 3 0,90% 0, "753303" Szwaczka ,77% 0 0% 0, "962902" Dozorca ,29% 0 0% 0,2 29. "235914" 7 0 Wychowawca w placówkach wiatowych, wychowawczych i 0 0% 0 0% 0,2 opieku czych 30. "343101" Fotograf* ,29% 2 0,60% 0, "721301" Blacharz* 0 0% 0 0% 0,2 32. "431101" Asystent do spraw ksi gowo ci % 0 0% 0,2 33. "432103" Magazynier ,88% 4 1,21% 0, "712303" Tynkarz ,59% 0 0% 0, "711202" Murarz* ,43% 4 1,21% 0, "513202" Barman % 1 0,30% 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych ,88% 1 0,30% 0, "741201" Elektromechanik* % 0 0% 0, "814104" Wulkanizator 2 0,59% 3 0,90% 0, Kierowca samochodu 14 0 "832202" dostawczego 0 0% 0 0% 0, "325907" Terapeuta zaj ciowy* ,29% 0 0% 0, "228903" Kosmetolog % 1 0,30% 0, "325401" Technik fizjoterapii "751204" Piekarz* ,95% 0 0 0% 1 0,30% 0,25 0% 0, Strona

22 45. "911207" Sprz taczka biurowa ,77% 1 0,30% 0, "524502" Sprzedawca w stacji paliw ,29% 0 0% 0, "413201" Operator wprowadzania danych % 0 0% 0, "514290" Pozosta e kosmetyczki i pokrewni % 0 0% 0, "732205" Maszynista maszyn offsetowych ,29% 0 0% 0, "222101" Piel gniarka ,88% 0 0% 0,3333 ród o: TII/P4 aneks statystyczny, dane statystyczne PUP w wieciu, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 22 Strona

23 Zawody deficytowe i nadwy kowe okre lane s nie tylko poprzez pryzmat ilo ci ofert pracy, na których pozyskiwanie ma bezpo redni wp yw po rednictwo pracy urz du, ale równie specyfiki zawodowej osób zarejestrowanych. Na podstawie danych zawartych w powy szej tabeli mo na wnioskowa, e szko y ponadgimnazjalne kszta g ównie w zawodach, które na terenie powiatu wieckiego osi gaj najwy sze wska niki nadwy ki. Zawody zrównowa one Zawód zrównowa ony to zawód, na który wyst puje na rynku takie samo zapotrzebowanie, co liczba osób poszukuj cych pracy w danym zawodzie. W ród zawodów wyst puj cych na terenie powiatu wieckiego odnotowano 9 zawodów zrównowa onych. Tabela 6. Zawody zrównowa one w powiecie wieckim od dnia r do dnia roku. L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych (stan w r.) 1. "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 19 0 Liczba absolwentów zarejestrowanych (stan w r.) Wska nik intensywno ci równowagi zawodów 0, "233008" Nauczyciel j zyka angielskiego "243305" Specjalista do spraw sprzeda y "334390" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarz du "422602" Recepcjonista "515102" Intendent "523003" Kasjer w zak adzie pracy "752390" Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni "962903" Parkingowy ród o: TII/P4 aneks statystyczny

24 Na podstawie zawartych w tabeli danych mo na zauwa, e w ród zawodów, w których wyst pi a równowaga pomi dzy popytem a poda dominuj w wi kszo ci zawody wymagaj ce szczególnych kompetencji zawodowych. Poni sza tabela przedstawia zestawienie 35 zawodów o wska niku nadwy ki/deficytu warto ci MAX. S to zawody,w których pojawiaj si oferty pracy, lecz w urz dzie nie figuruj osoby bezrobotne reprezentuj ce dan specjalno zarówno pod k tem kwalifikacji formalnych jak i do wiadczenia zawodowego nie krótszego ni 6 miesi czne. Tabela 7. Zawody o wska niku MAX w powiecie wieckim od dnia r. do dnia roku. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba zarejestrowanych osób stan na dzie r. Liczba zarejestrowanych absolwentów stan na dzie r. Zg oszone stanowiska pracy (w okresie od dnia r.do r.) Stanowiska niesubsydiowa ne Stanowiska subsydiowa ne "132302" "214190" Kierownik ma ego przedsi biorstwa budowlanego Pozostali in ynierowie do spraw przemys u i produkcji "214906" In ynier energetyk "232003" Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych "233017" Nauczyciel plastyki "234104" Nauczyciel j zyka angielskiego w szkole podstawowej "234112" Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej "234114" Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej "234117" Nauczyciel techniki w szkole podstawowej "235904" Nauczyciel bibliotekarz "241307" Specjalista do spraw ubezpiecze maj tkowych i osobowych "313202" Maszynista ch odni "325402" Technik masa ysta* "333301" Po rednik pracy "334302" Asystent dyrektora "342305" Instruktor rekreacji ruchowej "343301" Bibliotekarz* "343901" Animator kultury* "351201" Konserwator systemów komputerowych i sieci "352112" Operator kamery Strona

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008

Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008 Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008 Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) PP.0714-B-2-AW/2011 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2012 rok dla powiatu olkuskiego w w w. b i o s t a t. c o m. p l Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok dla powiatu olkuskiego Część druga prognostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Spis treści Spis treści...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik us ug bankowych i ubezpieczeniowych Warszawa 2013 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z

Bardziej szczegółowo