Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych."

Transkrypt

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych. CZ PROGNOSTYCZNA. 2011r. OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZ DU PRACY W WIECIU

2 2 Strona

3 SPIS TRE CI Wst p... 4 I. Analiza struktury zawodowej absolwentów w powiecie wieckim II. Analiza zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie wieckim wed ug zawodów III. Wnioski Aneks statystyczny Strona

4 WST P Powiat wiecki geograficznie jest po ony na Pojezierzu Po udniowopomorskim i w Dolinie Dolnej Wis y. Przez teren Powiatu przep ywa rzeka Wda. Administracyjnie ziemie te stanowi pó nocn cz województwa kujawsko-pomorskiego km2 powierzchni czyni z powiatu wieckiego najwi kszy (8,2% powierzchni) w województwie. Na terenie powiatu znajduje si bardzo wa ny w ze komunikacyjny w skali kraju. To tutaj zbiegaj si drogi krajowe nr 1 (E-75) i 5 (E-261), które cz pó noc z po udniem Polski. Przez teren powiatu b dzie przebiega transeuropejska autostrada A1. Jedn z grup bezrobotnych obj tych monitoringiem zawodów deficytowych i nadwy kowych s absolwenci szkó ponadgimnazjalnych wpisuj cych si w grup osób b cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ród priorytetów o znaczeniu strategicznym dla powiatu wieckiego na wiod cym miejscu znajduje si nowoczesny i racjonalny system edukacji, dostosowany do zachodz cych przemian spo ecznych i demograficznych. Sukcesywne analizy struktury zawodowej absolwentów oraz innych czynników b cych przedmiotem opracowania maj przyczyni si do ustalenia kierunku oddzia ywa w tym zakresie. Opracowanie Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie wieckim w 2010 roku - cz prognostyczna prezentuje analiz porównawcz okresów od ko ca grudnia 2009r. do ko ca grudnia 2010r. oraz obejmuje struktur zawodow absolwentów oraz struktur ofert pracy zg oszonych do Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w ko cu 2010 roku z jednoczesnym wskazaniem grup zawodów poszukiwanych na rynku pracy. Dane s ce do opracowania RAPORTÓW T-II/P bezrobotnych wed ug zawodów i specjalno ci opracowane zosta y na podstawie za czników nr 2 i nr 3 do sprawozdania MPiPS. Zach camy kolejny raz do przeczytania niniejszego opracowania jako jednego z elementów badania rynku pracy w powiecie wieckim. 4 Strona

5 I. ANALIZA STRUKTURY ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW W POWIECIE WIECKIM. Edukacja jest wyznacznikiem poziomu rozwoju spo eczno ci lokalnej. Dobrze wykszta cone spo ecze stwo ma wi ksze mo liwo ci w poruszaniu si na rynku pracy, lepiej przygotowane jest do modyfikowania swojej kariery zawodowej, nastawione na edukacj ustawiczn. Dla osi gni cia tych celów na terenie powiatu zorganizowano racjonaln sie szkó. Do kompetencji powiatu wieckiego nale y organizacja edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym oraz szkó specjalnych. Blisko Bydgoszczy i Torunia pozwala na zaspokojenie potrzeb edukacyjnych m odzie y na poziomie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i akademickiego. Na terenie powiatu wieckiego dzia aj nast puj ce szko y ponadgimnazjalne i wy sze, aktualnie kszta ce ogólnie lub w konkretnych kierunkach: Zespó Szkó Ogólnokszta cych w wieciu o I Liceum Ogólnokszta ce w wieciu Zespó Szkó Ogólnokszta cych i Policealnych w wieciu o II Liceum Ogólnokszta ce Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w wieciu o III Liceum Ogólnokszta ce o Informatyk o Mechatronik o Ekonomista o Handlowiec o Mechanik o Logistyk o lusarz o Fryzjer o Sprzedawca o Lakiernik Zespó Szkó Ogólnokszta cych w Nowem o Liceum Ogólnokszta ce im. Miko aja Kopernika Zespó Szkó Ponadgimnazjalnych w Nowem o Technik handlowiec 5 Strona

6 o Technik informatyk o Klasy wielozawodowe Policealna Szko a Oskar w wieciu o Ochrona rodowiska o Administracja o BHP o Rachunkowo o Geodezja o Logistyka o Obs uga turystyczna Zespó Szkó Mened erskich o Technik ekonomista o Technik geodeta o Technik hotelarstwa o Technik logistyk o Technik ochrony rodowiska o Technik obs ugi turystycznej o Liceum ogólnokszta ce o Uzupe niaj ce liceum ogólnokszta ce Policealna Szko a Informatyczna w Nowem Katolickie Liceum Ogólnokszta ce im. w wieciu Niepubliczne Centrum Kszta cenia w wieciu o Technik administracji o Technik ekonomista o Technik informatyk o Technik ochrony fizycznej osób i mienia o Technik agrobiznesu o Technik handlowiec o Technik mechanik o Technik ywienia gospodarstwa domowego o Liceum ogólnokszta ce 6 Strona

7 o Uzupe niaj ce liceum ogólnokszta ce Szko a Policealna dla Doros ych nr 1 w wieciu o Technik mechanik o Technik handlowiec o Technik rolnik o Technik bhp o Technik administracji o Technik logistyk o Technik rachunkowo ci Szko a Policealna dla Doros ych nr 2 w wieciu o Opiekunka rodowiskowa o Opiekun w domu pomocy spo ecznej o Opiekun medyczny o Asystent osoby niepe nosprawnej o Technik hotelarstwa o Technik informatyk o Technik informacji naukowej o Technik obs ugi turystycznej o Technik us ug kosmetycznych Szko a Policealna Medyczno Spo eczna w wieciu o Ratownik medyczny o Technik masa ysta o Opiekun medyczny o Terapeuta zaj ciowy o Opiekunka dzieci ca Wy sza Szko a J zyków Obcych o Filologia angielska o Filologia niemiecka o Filologia rosyjska 7 Strona

8 W 2010 roku szko y ponadgimnazjalne powiatu wieckiego opu ci o 1083 absolwentów. W Powiatowym Urz dzie Pracy w zarejestrowa o si spo ród nich 27,42% (297 osób - stan w r.). W Powiatowym Urz dzie Pracy w wieciu liczba bezrobotnych absolwentów szkó powiatu wieckiego i pozosta ych wynios a 524 osoby (stan w r.) stanowi c 7,18% spo ród wszystkich osób zarejestrowanych (7300 osób zarejestrowanych stan w r.). W odniesieniu do ko ca grudnia 2009r. ich liczba wzros a o 89 osób. Bior c pod uwag struktur zawodow absolwentów w powiecie wieckim warto zestawi informacj o kierunkach kszta cenia w okre lonych zawodach z danymi dotycz cymi ilo ci osób zarejestrowanych w Powiatowym Urz dzie Pracy w wieciu oraz zweryfikowa szanse na ich zatrudnienie w danym zawodzie. Poni sza tabela przedstawia ilo bezrobotnych absolwentów uwzgl dniaj cy poziom wykszta cenia. Tabela 1. Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urz dzie Pracy w wieciu podzia ze wzgl du na poziom wykszta cenia w r. i r. Poziom wykszta cenia bezrobotnych absolwentów Wykszta cenie wy sze Policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokszta ce Zasadnicze zawodowe Liczba bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w wieciu Stan w r. Stan w r. Spadek /wzrost Liczba bezrobotnych % udzia u w ogóle osób zarejestrowanych Liczba bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP w wieciu Liczba bezrobotnych % udzia u w ogóle osób zarejestrowanych ,43% ,19% -0,24% ,57% ,54% +0,97% ,55% ,64% -0,91% ,67% ,57% -0,1% ród o: TII/P1 4.2 ; 4.1 aneks statystyczny Wykres przedstawia zestawienie ilo ci absolwentów zarejestrowanych z podzia em na poziom wykszta cenia. w % 8 Strona

9 Wykres 1. Ilo absolwentów zarejestrowanych latach podzia z uwagi na poziom wykszta cenia (stan w i r.) Absolwenci zarejestrowani w r. podzia wg poziomu wykszta cenia wy sze policealne i rednie zawodowe rednie ogólnokszta ce zasadnicze zawodowe ród o: TII/P1 4.2 ; 4.1 aneks statystyczny W stosunku do 2009 roku zauwa alny jest spadek ilo ci rejestracji absolwentów posiadaj cych wykszta cenie wy sze i rednie ogólnokszta ce oraz znaczny wzrost rejestracji osób posiadaj cych wykszta cenie policealne, rednie zawodowe i zasadnicze zawodowe. W poni szej tabeli przedstawieni s absolwenci ko cz cy szko y ponadgimnazjalne z terenu powiatu wieckiego. Brak w rejestrach Urz du absolwentów jedynej szko y wy szej dzia aj cej na terenie powiatu wieckiego. Tabela 2 Struktura zawodowa absolwentów powiatu wieckiego wed ug poziomu wykszta cenia i zawodów - stan w r. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowan i w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku 2011 Ilo osób bezrobotnyc h zarejestrowa nych w PUP w wieciu Procent udzia u absolwentó w w ogóle zarejestrowa nych w zawodzie (4:7) Wykszta cenie policealne i rednie zawodowe "000000" Bez zawodu ,18 "331403" Technik ekonomista* ,28 "522305" Technik handlowiec* ,74 "333108" Technik spedytor* ,17 Technik ywienia i gospodarstwa 40 12,50 "322002" domowego* Strona

10 "351203" Technik informatyk* ,66 "311504" Technik mechanik* ,50 "314207" Technik rolnik* ,57 "321301" Technik farmaceutyczny* ,00 "325511" Technik ochrony rodowiska* ,85 "314403" Technik technologii ywno ci* "325601" Ratownik medyczny* ,33 "343204" Plastyk* ,22 "422402" Technik hotelarstwa* ,50 "514105" Technik us ug fryzjerskich* "311103" Technik analityk* ,33 "311104" Technik geodeta* ,33 "311303" Technik elektryk* ,28 "311410" Technik mechatronik* Technik mechanik eksploatacji "311506" rodków transportu "314205" Technik ogrodnik* ,00 "322001" Dietetyk* ,00 Technik bezpiecze stwa i higieny "325509" pracy* "331402" Technik agrobiznesu* ,14 "334306" Technik administracji* ,00 "431101" Asystent do spraw ksi gowo ci ,25 "512001" Kucharz* , ,51 "513101" Kelner* "514207" Technik us ug kosmetycznych* "532102" Opiekun medyczny* ,00 Technik ochrony fizycznej osób i "541315" mienia* "612103" Hodowca koni "311204" Technik budownictwa* "311922" Technik technologii drewna* "333107" Technik logistyk* "343602" Muzyk* Wykszta cenie rednie ogólnokszta ce "000000" Bez zawodu ,39 Wykszta cenie zasadnicze zawodowe 830 3,73 "522301" Sprzedawca* ,79 "512002" Kucharz ma ej gastronomii* ,33 "514101" Fryzjer* "751201" Cukiernik* ,04 10 Strona

11 Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowan i w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku 2011 Ilo osób bezrobotnyc h zarejestrowa nych w PUP w wieciu Procent udzia u absolwentó w w ogóle zarejestrowa nych w zawodzie (4:7) Mechanik pojazdów 53 20,75 "723103" samochodowych* "000000" Bez zawodu ,69 Monter instalacji i urz dze "712604" sanitarnych* "741103" Elektryk* ,33 "752205" Stolarz* ,89 "711202" Murarz* ,05 "751204" Piekarz* ,69 "613003" Rolnik* ,82 "713201" Lakiernik* "722290" Pozostali lusarze i pokrewni "751105" Rze nik - w dliniarz* ,94 "741201" Elektromechanik* ,00 Elektromechanik pojazdów 12 16,66 "741203" samochodowych* "753402" Tapicer* ,33 "512001" Kucharz* ,67 "713101" Malarz - tapeciarz* ,88 "722204" lusarz* ,50 "732301" Introligator* "343101" Fotograf* "711301" Kamieniarz* "711501" Cie la* "712101" Dekarz* "721306" Blacharz samochodowy* Mechanik - monter maszyn i 0 0 "723310" urz dze * "732201" Drukarz* "742102" Monter - elektronik* ród o: TII/P1 4.2 ; 4.1 aneks statystyczny Spo ród absolwentów ko cz cych szko w powiecie wieckim w 2010 roku, najwi ksz liczb osób, które zdoby y kwalifikacje zawodowe w wyniku uko czenia okre lonego typu szkó, stanowi grupa posiadaj ca zawód sprzedawcy, która liczy a 31 osób, co stanowi 5,84% ogólnej liczby wszystkich rejestruj cych si absolwentów. Na pozosta ych pozycjach jest: technik ekonomista (14 osób, co stanowi 11 Strona

12 2,46% ogólnej liczby wszystkich rejestruj cych si absolwentów), kucharz ma ej gastronomii (18 osób 2,26%), fryzjer (12 osób 2,26%), cukiernik (12 osób 2,26%). Najwi ksz liczb absolwentów odnotowano w grupie osób, które nie uzyska y zawodu w ilo ci 234 osób (co stanowi 44,66% ogó u zarejestrowanych absolwentów). W tej grupie najwi cej osób posiada o wykszta cenie rednie ogólnokszta ce (120 osób, które stanowi y 9,97% wszystkich absolwentów szkó ponadgimnazjalnych w powiecie wieckim). Na podstawie analizowanych danych z Systemu Informacji wiatowej (SIO) w roku 2011 przewidywana liczba absolwentów bez zawodu wynosi b dzie 632 osoby. wieckiego. W poni szej tabeli przedstawiono zestawienie absolwentów szkó wy szych spoza terenu powiatu Tabela 3. Struktura zawodowa absolwentów studiów wy szych zamieszkuj cych na terenie powiatu wieckiego wed ug zawodów - stan w r. Kod zawodu Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku 2011 Ilo osób bezrobotnyc h zarejestrow anych w PUP w wieciu Procent udzia u absolwentó w w ogóle zarejestrow anych w zawodzie (4:7) Wykszta cenie wy sze "235107" Pedagog ,00 Specjalista administracji 22 27,27 "242217" publicznej Specjalista do spraw 15 40,00 "242222" organizacji us ug gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "213207" In ynier zootechniki ,55 Specjalista ochrony 7 57,14 "213303" rodowiska Nauczyciel wychowania 4 75,00 "233025" fizycznego "228903" Kosmetolog ,00 "234201" Nauczyciel przedszkola ,00 Specjalista do spraw "241306" finansów Specjalista do spraw bada 4 50,00 "242218" spo eczno-ekonomicznych "242304" Doradca zawodowy ,66 "264303" Filolog - filologia polska "213105" Biolog ,33 "213205" In ynier rolnictwa ,33 12 Strona

13 "214101" Kod zawodu In ynier normowania pracy Nazwa zawodu Absolwenci, którzy uko czyli szko na terenie powiatu w roku 2010 Bezrobotni absolwenci zarejestrowani w PUP w ko cu roku 2010 w tym Bezrobotni absolwenci ze szkó danego powiatu Przewidywa ni absolwenci w roku Ilo osób Procent bezrobotnyc udzia u h absolwentó zarejestrow w w ogóle anych w zarejestrow PUP w anych w wieciu zawodzie (4:7) "214106" Logistyk Pozostali in ynierowie "214390" in ynierii rodowiska In ynier mechanik "214404" maszyny i urz dzenia przemys owe In ynier technologii 2 50,00 "214502" chemicznej In ynier in ynierii "214606" materia owej In ynier automatyki i 2 50,00 "214903" robotyki "215201" In ynier elektronik "215301" In ynier telekomunikacji "216201" Architekt krajobrazu ,00 In ynier geodeta "216503" geodezja in ynieryjnoprzemys owa Ratownik medyczny "224001" specjalista "233006" Nauczyciel historii ,33 Nauczyciel j zyka 5 20 "233012" polskiego Nauczyciel nauczania 6 16,66 "234113" pocz tkowego Specjalista do spraw "241103" rachunkowo ci "241304" Specjalista bankowo ci Specjalista do spraw "242108" logistyki "263102" Ekonomista ,55 "263204" Socjolog ,33 "263301" Filozof ,00 "263505" Specjalista resocjalizacji "341205" Pracownik socjalny ,28 Bior c pod uwag stosunek ilo ci absolwentów okre lonych typów szkó do ilo ci osób rejestruj cych si w tut. Urz dzie Pracy sytuacja absolwentów przedstawia si nast puj co: 13 Strona

14 1. wszyscy absolwenci posiadaj cy wykszta cenie wy sze uko czyli szko poza terenem powiatu wieckiego. Najwi cej osób zarejestrowanych w ko cu 2010 roku posiadaj cych wykszta cenie wy sze odnotowano w zawodzie pedagoga (9 osób), specjalisty administracji publicznej (6 osób), specjalisty do spraw organizacji us ug gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych (6 osób), in yniera zootechniki (5 osób). 2. ród absolwentów szkó policealnych oraz rednich zawodowych najwi cej w 2010 roku zarejestrowa o si osób bez zawodu (w/w osoby uko czy y klasy zawodowe jednak nie uzyska y uprawnie zawodowych a jedynie wiadectwo uko czenia szko y redniej zawodowej lub policealnej) - 106, co stanowi 56,99% ogólnej liczby rejestruj cych si absolwentów szkó policealnych i rednich zawodowych. Z po ród osób posiadaj cych zawód najwi cej zarejestrowa o si techników ekonomistów (14 osób co stanowi 7,53% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie rednie zawodowe i policealne) oraz techników handlowców (11 osób, co stanowi 5,91% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie rednie zawodowe i policealne); 3. ród absolwentów z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym dominowa y osoby w zawodach: sprzedawcy (31 osób co stanowi 26,96% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe), cukiernika ( 12 osób - co stanowi 10,43% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe), fryzjera (12 osób - co stanowi 10,43% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe) oraz kucharza ma ej gastronomii (12 osób - co stanowi 10,43% ogólnej liczby absolwentów posiadaj cych wykszta cenie zawodowe). 4. z danych zamieszczonych w Tabeli 1 prognozowany nap yw absolwentów w 2011 roku b dzie dotyczy g ównie osób nie posiadaj cych zawodu wyuczonego (podobna tendencja wyst powa a w latach ), nast pnie b to technicy informatycy, sprzedawcy, technicy handlowcy, technicy bezpiecze stwa i higieny pracy, opiekunowie medyczni, lusarze. 5. maj c na uwadze struktur wykszta cenia porównywanych grup absolwentów nale y wskaza, i najwi ksz grup ko cz cych szko y ponadgimnazjalne by y osoby z wykszta ceniem rednim ogólnokszta cym (308 osób w 2009r.; 494 osoby w 2010 r.). Proces nabywania kwalifikacji zawodowych jest procesem d ugotrwa ym, maj cym wiele etapów. Sytuacja taka mo e wskazywa na mniejsze zainteresowanie nauk w kierunku nabywania okre lonych kwalifikacji oraz zawodu, co z kolei wskazuje na mniejszy nap yw osób o po danych przez 14 Strona

15 pracodawców kwalifikacjach do wykonywania pracy g ównie na stanowiskach wymagaj cych posiadania np. okre lonego zawodu lub kwalifikacji formalnych. 15 Strona

16 II. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWY KOWYCH W POWIECIE WIECKIM WED UG ZAWODÓW. W rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu figuruj osoby posiadaj ce kwalifikacje w 648 zawodach (zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno ci na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537). Z uwagi na to, i od II po owy 2010r. obowi zuje nowa klasyfikacja zawodów i specjalno ci, a klucz przej cia nie pozwala na jednoznaczne przyporz dkowanie starych zawodów nowym (wg 6-cyfrowego kodu) wszystkie poni ej zamieszczone tabele dotycz wy cznie II pó rocza 2010r., a nie uwzgl dniaj danych narastaj co. W odniesieniu do powiatu wieckiego w grupie zawodów deficytowych znajduje si 13 zawodów i specjalno ci co stanowi 2% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r. Odnotowano 87 zawodów i specjalno ci nadwy kowych tj. 13,42% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w ko cu grudnia 2010r. Do zawodów zrównowa onych w odniesieniu do analizowanego okresu zalicza si 9 zawodów i specjalno ci tj.1,38% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w dniu r. Warto doda, i w przypadku 35 zawodów i specjalno ci tj. 5,40% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r., wska nik intensywno ci nadwy ki (deficytu) okre lony by jako MAX, co wskazuje na sytuacj, w której pojawiaj si oferty pracy w danym zawodzie, lecz w bazie osób bezrobotnych nie figuruj osoby reprezentuj ce dan specjalno. Nale do nich m.in.:, animatora kultury, bibliotekarz, nauczyciel plastyki, in ynier energetyk. Z drugiej za strony dla 504 zawodów i specjalno ci tj. 77,77% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r., wska nik intensywno ci nadwy ki wynosi 0, co oznacza, i wyst puj osoby bezrobotne b ce reprezentantami tych zawodów, jednak 16 Strona

17 brak jest dla nich ofert pracy. W ród nich mo na wymieni np. technika ekonomist, który na prze omie lat zajmowa pierwsze miejsca z najwy szym wska nikiem nadwy ki zawodu. 17 Strona

18 Zawody deficytowe Zawód deficytowy okre li nale y jako ten, na który wyst puje na rynku pracy wy sze zapotrzebowanie, ni liczba osób poszukuj cych pracy w tym zawodzie. Dane zawarte w tabeli 9 dotycz wszystkich zawodów deficytowych wyst puj cych w rejestrach urz du. Tabela 4. Wykaz zawodów deficytowych w powiecie wieckim stan od dnia r do roku. L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanyc h (stan w r.) Liczba absolwentów zarejestrowan ych (stan w r.) Liczba stanowisk niesubsydi owanych Zg oszone stanowiska pracy w okresie od r. do r. % udzia u Liczba stanowiska subsydiowanych** % udzia u Wska nik intensywno ci deficytu zawodów 1. "732301" Introligator* % 6 1,81% 6 2. "332302" Zaopatrzeniowiec % 9 2,72% 4 3. "911202" Palacz pieców zwyk ych ,59% 3 0,90% 3 4. "816018" Operator urz dze do produkcji wyrobów mleczarskich 5. Operator maszyn do produkcji "814305" papieru i tektury falistej % 2 0,60% % 1 0,30% 2 6. "814206" Operator urz dze do formowania ,88% 0 0% 2 wyrobów z tworzyw sztucznych 7. "811105" Operator koparko - adowarki % 1 0,30% 2 8. "541306" Portier ,47% 0 0% 1, "341203" Opiekun w domu pomocy spo ecznej* % 4 1,21% 1, "751190" Pozostali masarze, robotnicy w ,29% 0 0% 1,5 przetwórstwie ryb i pokrewni 11. "711402" Betoniarz - zbrojarz* ,77% 0 0% 1, "711601" Brukarz ,47% 0 0% 1, "832203" Kierowca samochodu osobowego ,77% 8 2,42% 1,0909 ród o: TII/P4 aneks statystyczny, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej **w tym doposa enia stanowiska pracy, sta e, roboty publiczne, prace spo ecznie yteczne

19 Tabela 4 zawiera zestawienie 13 zawodów deficytowych wyst puj cych na lokalnym rynku pracy. Najwi kszy wska nik intensywno ci deficytu odnotowano w zawodzie introligatora, zaopatrzeniowca. Ma to zwi zek ze zg oszonymi stanowiskami pracy subsydiowanej, w szczególno ci w zakresie doposa enia i wyposa enia stanowiska pracy. Tylko w zawodzie introligatora kszta ceni s absolwenci szkó powiatu wieckiego, co niesie ryzyko pog biania si deficytu w pozosta ych zawodach wymienionych w powy szej tabeli. Zawody nadwy kowe Zawód nadwy kowy to zawód, na który wyst puje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie, ni liczba osób poszukuj cych pracy w zawodzie. Ze wzgl du na znaczn liczb zawodów nadwy kowych wyst puj cych na rynku pracy Powiatu wieckiego zosta o wymienionych jedynie 50 zawodów maksymalnie nadwy kowych spo ród 87 zawodów i specjalno ci (z 648 wyst puj cych w rejestrach Powiatowego Urz du Pracy w wieciu w r). W porównaniu do ko ca grudnia 2009 roku ilo zawodów wpisuj cych si w grup zawodów nadwy kowych zmniejszy a si ze 103 (15,21% ogó u zawodów wyst puj cych w rejestrach urz du na ) do 87 (13,42% na r.).

20 Tabela 5. Wykaz zawodów nadwy kowych w powiecie wieckim stan od dnia od r do dnia roku. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowany ch (stan w r.) Liczba absolwentów zarejestrowanyc h (stan w r.) Liczba stanowisk niesubsydiowan ych Zg oszone stanowiska pracy W okresie od r. do r. % udzia u Liczba stanowisk subsydiowanych % udzia u Wska nik intensywno ci nadwy ki zawodów 1. "752208" Stolarz meblowy % 1 0,30% 0, "751105" Rze nik - w dliniarz* % 6 1,81% 0, "523002" Kasjer handlowy ,29% 0 0% 0, Mechanik pojazdów "723103" samochodowych* 0 0% 3 0,90% 0, "712601" Hydraulik % 0 0% 0, Elektromonter (elektryk) 24 0 "741207" zak adowy 2 0,59% 0 0% 0, "311922" Technik technologii drewna* ,29% 0 0% 0, "512002" Kucharz ma ej gastronomii* ,29% 0, ,21% 10. "722204" lusarz* , ,18% 9 2,72% 11 "721306" Blacharz samochodowy* % 0 0% 0, "522305" Technik handlowiec* ,29% 0 0% 0, Monter instalacji i urz dze 9 5 "712604" sanitarnych* 0 0% 1 0,30% 0, "932101" Pakowacz ,84% 0 0% 0, "713102" Malarz budowlany ,59% 0 0% 0,1 15. "513101" Kelner* ,59% 0 0% 0, "522301" Sprzedawca* ,57% 34 10,30% 0, Elektromechanik pojazdów 12 2 "741203" samochodowych* 0 0% 1 0,30% 0, "512001" Kucharz* ,59% 5 1,51% 0, "331301" Ksi gowy ,29% 3 0,90% 0, "752205" Stolarz* ,84% 4 1,21% 0,128

21 21. "351203" Technik informatyk* % 3 0,90% 0, "325905" Opiekunka dzieci ca* % 2 0,60% 0, "751201" Cukiernik* ,47% 3 0,90% 0, Mechanik samochodów 19 0 "723105" osobowych 0 0% 1 0,30% 0, "332203" Przedstawiciel handlowy ,59% 2 0,60% 0, "931202" Kopacz % 3 0,90% 0, "753303" Szwaczka ,77% 0 0% 0, "962902" Dozorca ,29% 0 0% 0,2 29. "235914" 7 0 Wychowawca w placówkach wiatowych, wychowawczych i 0 0% 0 0% 0,2 opieku czych 30. "343101" Fotograf* ,29% 2 0,60% 0, "721301" Blacharz* 0 0% 0 0% 0,2 32. "431101" Asystent do spraw ksi gowo ci % 0 0% 0,2 33. "432103" Magazynier ,88% 4 1,21% 0, "712303" Tynkarz ,59% 0 0% 0, "711202" Murarz* ,43% 4 1,21% 0, "513202" Barman % 1 0,30% 0, "721404" Monter konstrukcji stalowych ,88% 1 0,30% 0, "741201" Elektromechanik* % 0 0% 0, "814104" Wulkanizator 2 0,59% 3 0,90% 0, Kierowca samochodu 14 0 "832202" dostawczego 0 0% 0 0% 0, "325907" Terapeuta zaj ciowy* ,29% 0 0% 0, "228903" Kosmetolog % 1 0,30% 0, "325401" Technik fizjoterapii "751204" Piekarz* ,95% 0 0 0% 1 0,30% 0,25 0% 0, Strona

22 45. "911207" Sprz taczka biurowa ,77% 1 0,30% 0, "524502" Sprzedawca w stacji paliw ,29% 0 0% 0, "413201" Operator wprowadzania danych % 0 0% 0, "514290" Pozosta e kosmetyczki i pokrewni % 0 0% 0, "732205" Maszynista maszyn offsetowych ,29% 0 0% 0, "222101" Piel gniarka ,88% 0 0% 0,3333 ród o: TII/P4 aneks statystyczny, dane statystyczne PUP w wieciu, * zawód uzyskiwany w trakcie trwania nauki szkolnej 22 Strona

23 Zawody deficytowe i nadwy kowe okre lane s nie tylko poprzez pryzmat ilo ci ofert pracy, na których pozyskiwanie ma bezpo redni wp yw po rednictwo pracy urz du, ale równie specyfiki zawodowej osób zarejestrowanych. Na podstawie danych zawartych w powy szej tabeli mo na wnioskowa, e szko y ponadgimnazjalne kszta g ównie w zawodach, które na terenie powiatu wieckiego osi gaj najwy sze wska niki nadwy ki. Zawody zrównowa one Zawód zrównowa ony to zawód, na który wyst puje na rynku takie samo zapotrzebowanie, co liczba osób poszukuj cych pracy w danym zawodzie. W ród zawodów wyst puj cych na terenie powiatu wieckiego odnotowano 9 zawodów zrównowa onych. Tabela 6. Zawody zrównowa one w powiecie wieckim od dnia r do dnia roku. L.p Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych (stan w r.) 1. "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 19 0 Liczba absolwentów zarejestrowanych (stan w r.) Wska nik intensywno ci równowagi zawodów 0, "233008" Nauczyciel j zyka angielskiego "243305" Specjalista do spraw sprzeda y "334390" Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarz du "422602" Recepcjonista "515102" Intendent "523003" Kasjer w zak adzie pracy "752390" Pozostali ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki drewna i pokrewni "962903" Parkingowy ród o: TII/P4 aneks statystyczny

24 Na podstawie zawartych w tabeli danych mo na zauwa, e w ród zawodów, w których wyst pi a równowaga pomi dzy popytem a poda dominuj w wi kszo ci zawody wymagaj ce szczególnych kompetencji zawodowych. Poni sza tabela przedstawia zestawienie 35 zawodów o wska niku nadwy ki/deficytu warto ci MAX. S to zawody,w których pojawiaj si oferty pracy, lecz w urz dzie nie figuruj osoby bezrobotne reprezentuj ce dan specjalno zarówno pod k tem kwalifikacji formalnych jak i do wiadczenia zawodowego nie krótszego ni 6 miesi czne. Tabela 7. Zawody o wska niku MAX w powiecie wieckim od dnia r. do dnia roku. L.p. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba zarejestrowanych osób stan na dzie r. Liczba zarejestrowanych absolwentów stan na dzie r. Zg oszone stanowiska pracy (w okresie od dnia r.do r.) Stanowiska niesubsydiowa ne Stanowiska subsydiowa ne "132302" "214190" Kierownik ma ego przedsi biorstwa budowlanego Pozostali in ynierowie do spraw przemys u i produkcji "214906" In ynier energetyk "232003" Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych "233017" Nauczyciel plastyki "234104" Nauczyciel j zyka angielskiego w szkole podstawowej "234112" Nauczyciel muzyki w szkole podstawowej "234114" Nauczyciel plastyki w szkole podstawowej "234117" Nauczyciel techniki w szkole podstawowej "235904" Nauczyciel bibliotekarz "241307" Specjalista do spraw ubezpiecze maj tkowych i osobowych "313202" Maszynista ch odni "325402" Technik masa ysta* "333301" Po rednik pracy "334302" Asystent dyrektora "342305" Instruktor rekreacji ruchowej "343301" Bibliotekarz* "343901" Animator kultury* "351201" Konserwator systemów komputerowych i sieci "352112" Operator kamery Strona

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2012 Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie to

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2007 ROKU CZĘŚC II Cieszyn, 22 sierpnia 2008 1. WSTĘP W dobie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2010 ROKU CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2010 ROKU CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2010 ROKU CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Bydgoszcz, lipiec 2011 Spis treści Wstęp 3 Rozdział 1. Struktura osób bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy

RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA. Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy RAPORT ZA ROK 2008 CZĘŚĆ II PROGOSTYCZNA Opracował: Dział Statystyki i Analiz Rynku Pracy CHOJNICE SIERPIEŃ 2009 WSTĘP Analiza struktury zawodowej absolwentów na lokalnym rynku pracy powiatu chojnickiego

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2010 ROKU (II/P 2010) Mielec 2011 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 6-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel/fax (0-87) 643-58-02, 644-68-90, 644-77-08 e-mail: biau@praca.gov.pl lub sekretariat@pup.augustow.pl RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie ostrowskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy kowych w powiecie ostrowskim w 2013 roku POWIATOWY URZ D PRACY w Ostrowie Wolno ci 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna) POWIATOWY URZĄD PRACY w NAMYSŁOWIE Tel. (77) 419 09 20 Fax. (77) 419 09 25 e-mail: opna@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE NAMYSŁOWSKIM w 2009 ROKU (część prognostyczna)

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE

POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE POWIATOWY URZAD PRACY W MYSZKOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012R (Część prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Myszkowskiego) WYKONAŁA: DAGMARA ŻAK

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Słowackiego 2, 37-500 Jarosław, tel(16) 621-21-88, fax(16) 621-21-88 wewn. 116 www.pup.jaroslaw.pl e-mail: rzjr@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1

MIASTO WROCŁAW PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 80,1 PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS WE WROCŁAWIU PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS 1 313[01] FOTOTECHNIK 8 8 100,0% PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM FOTOGRAFICZNE PHO-BOS DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za

Bardziej szczegółowo

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009)

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO. (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ SPECJALNYCH POWIATU SIERADZKIEGO (nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2008/2009) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW. DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE. w I półroczu 2009r. Jaworzno, październik 2009r.

RANKING ZAWODÓW. DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE. w I półroczu 2009r. Jaworzno, październik 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH w I półroczu 2009r. - I część - diagnostyczna Jaworzno, październik 2009r. SPIS TREŚCI I. ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE JAWORZNIE...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn

WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W 2009 ROKU. Powiat M. Olsztyn WYNIKI EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ROKU Powiat M. Olsztyn UWAGA: Wszystkie dane dotyczą uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po raz pierwszy.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Szczecinek, październik 2013 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH w województwie zachodniopomorskim WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH w województwie zachodniopomorskim WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.01.2012 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE CHOJNICKIM W 2009 ROKU Opracował: Dział Organizacyjno-Administracyjny CHOJNICE 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według rodzaju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ II RAPORTU ROCZNEGO ( PROGNOSTYCZNA ) PARCZEW LIPIEC 2013 roku Spis

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2009 roku cz. II Absolwenci na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Miosku Mazowieckim 2010-07-29 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE KRAKÓW 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1. ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2011 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia. Gdańska Rada Oświatowa, 13 marca 2014 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł SZKOLNICTWO ZAWODOWE w Gdańsku kierunki kształcenia Gdańska Rada Oświatowa, 1 marca 01 r. Pomorskie Szkoły Rzemiosł Podstawy prawne zmian w kształceniu zawodowym Ustawa o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl, www.pup-jaworzno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2012 R. Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie 22-200 Włodawa, ul. Niecała 2, tel. (082) 5725-240, fax (082) 5724-043 e-mail sekretariat@pup.wlodawa.pl, www.pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Zawody deficytowe i nadwyżkowe. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim za I półrocze 2015 roku Sierpień, 2015 Wstęp Monitoring zawodów ch i ch jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIM Część druga raportu za 2008 rok Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu ul. Szosa Rypińska 26; 87-400 Golub-Dobrzyń; tel./fax (056) 683-52-30 do 33 e-mail: sekretariat@pupcgd.drl.pl togo@praca.gov.pl www.pup-golub-dobrzyn.pl MONITORING

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POZNANIU W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POZNANIU W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POZNANIU W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu 1 ABSOLWENCI NA POZNAŃSKIM RYNKU PRACY. Przedstawiony raport jest

Bardziej szczegółowo

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności

technik pojazdów samochodowych mechanik pojazdów samochodowych elektromechanik pojazdów samochodowych Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWY KOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W 2009 ROKU. MARZEC 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWY KOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W 2009 ROKU. MARZEC 2010 r. POWIATOWY URZ D PRACY w OSTRZESZOWIE ul. Przemys owa 7, 63-500 Ostrzeszów tel. 062 732 07 90, fax. 062 732 07 91 http://pup.ostrzeszow.ibip.pl e-mail: poos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014 Załącznik do uchwały Nr 121-421/13 Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2013r. Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki na rok szkolny 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE CUKIERNIK - kod 751201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) obsługiwania maszyn i

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W I PÓLROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W I PÓLROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W I PÓLROCZU 2014 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, październik 2014 r. Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów.

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie Analiza wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów klas III gimnazjów. Kutno, maj 2013 r. 1 Wstęp Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kutnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu PRACYY PRACY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BRZESKIM II półrocze 202 r. Brzeg, marzec 203 rok 49-300 BRZEG, ul. Armii Krajowej 32 tel./fax.: +48/77/444-3-90,opbr@praca.gov.pl.WSTĘP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax ,

POWIATOWY URZĄD PRACY OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) , fax , POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2012 ROKU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZ D PRACY

POWIATOWY URZ D PRACY POWIATOWY URZ D PRACY W OLE NICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Ole nica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM

WYKAZ PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH A ROK SZKOLY 202/203 WYKAZ PUBLICZYCH SZKÓŁ POADGIMAZJALYCH W POWIECIE KROŚIEŃSKIM I. Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTO PŁOCK. (stan za I półrocze 2008 r.) RAPORT I/P/2008

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTO PŁOCK. (stan za I półrocze 2008 r.) RAPORT I/P/2008 Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIASTO PŁOCK (stan za I półrocze 2008 r.) RAPORT

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, sporządzony za I półrocze 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu

Załącznik 3 do Sprawozdania o rynku pracy MPIPS-01, sporządzony za I półrocze 2011 r. przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. WROCŁAWIU W I PÓŁROCZU 2011 ROKU WSTĘP Głównym celem niniejszego raportu jest identyfikacja zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy

Załącznik 1 KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA. Symbol cyfrowy KLASYFIKACJA WŁAŚCIWA Załącznik 1 Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów Nazwa zawodu 1 2 3 Technicy i inny średni personel 31 Średni personel techniczny 311 Technicy 311[01] Korektor i stroiciel instrumentów

Bardziej szczegółowo

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia.

POWIAT TOMASZOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia. Lp. Informacje dodatkowe. Adres Kontakt Kierunki kształcenia. POWIAT TOMASZOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe 3-letni cykl kształcenia Lp. 1. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół Nr 3 Zespół Szkół Nr 3 im. Macieja

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 59/1012/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.)

Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/2010 (dane na dzień 10.09.2009r.) Informacja o szkolnictwie zawodowym kierunkach kształcenia zawodowego w roku szkolnym 2009/20 (dane na dzień.09.2009r.) W roku szkolnym 2009/20 Miasto Olsztyn prowadzi 7 zespołów szkół zawodowych : 1)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo