Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/286/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/286/2008"

Transkrypt

1 Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/86/008 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DÆBICA NA LATA 007 0

2 SPIS TREÚCI CZÆÚÃ I RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA DÆBICA... I. PO OÝENIE GEOGRAFICZNE ORAZ WALORY ÚRODOWISKA NATURALNEGO... II. ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ MIASTA DÆBICA... 7 III. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA... 5 IV. OÚWIATA... V. OCHRONA ZDROWIA... 7 VI. POMOC SPO ECZNA... 0 VII. BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE... VIII. KULTURA... 8 IX. TURYSTYKA ORAZ OÚRODKI SPORTOWO REKREACYJNE... 6 X. POTENCJA PRZEMYS OWY MIASTA DÆBICA... 5 XI. ANALIZA KONDYCJI SPÓ EK MIEJSKICH... 6 XII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA XIII. GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA DÆBICA... 7 XIV. ZASOBY MIESZKANIOWE XV. ANALIZA BUDÝETU MIASTA DÆBICA... 8 CZÆÚÃ II. STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU MIASTA DÆBICA I. ANALIZA POTRZEB I UWARUNKOWAÑ ROZWOJOWYCH GMINY DÆBICA II. MISJA MIASTA DÆBICA NA LATA III. WIZJA MIASTA DÆBICA W 0 ROKU IV. OBSZARY STRATEGICZNE V. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE...0 VI. MONITORING STRATEGII...05 VII. PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA ANEKS.6

3 CZÆÚÃ I RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA DÆBICA I. PO OÝENIE GEOGRAFICZNE ORAZ WALORY ÚRODOWISKA NATURALNEGO Poùo enie geograficzne: Miasto Dêbica poùo one jest w póùnocno-zachodniej czêœci województwa podkarpackiego. Usytuowane jest na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Przez miasto przebiega trasa E i magistrala kolejowa Kraków-Przemyœl. Dêbica posiada tak e doskonaùe poù¹czenie kolejowe na trasie z Wrocùawia do Przemyœla. W przyszùoœci przez region dêbicki ma przebiegaã autostrada A Zachód Wschód. Najbli sze lotnisko miêdzynarodowe znajduje siê 50 km od Dêbicy, w Jasionce k/rzeszowa. PO OÝENIE MIASTA DÆBICA NA TLE POLSKI

4

5 5

6 Klimat: Úrednie temperatury w styczniu w powiecie dêbickim wynosz¹: -,6 C na póùnocy i -, C na poùudniu, zaœ w lipcu 8, w obu strefach. Roczna suma opadów w tym regionie wynosi ok mm na m. Okres wegetacji na tych terenach trwa od 0 do 0 dni. Pokrywa œnie na utrzymuje siê przez ok. 65 dni w roku. Rzeki: Gùówn¹ i najwiêksz¹ rzek¹ regionu jest Wisùoka. Jej dopùywy to Wielopolka, Tuszymka, Ostra i Zawadka. Wisùoka charakteryzuje siê du ymi wahaniami stanów wód przekraczaj¹cymi 8m w ci¹gu roku. Znaczna jest zmiennoœã przepùywów: najni szy notowany w okresie 00 lat wynosiù zaledwie, m/s, najwy szy 80 m/s przy œrednim rocznym 8 m/s. Rejon Dêbicy co kilka lat jest nawiedzany przez powodzie. Dno Wisùoki w przeci¹gu 50 lat obni yùo siê o m. W 006 r. w województwie podkarpackim zostaùy przeprowadzone badania pod k¹tem przydatnoœci wód do zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹. Wœród przebadanych rzek znalazùo siê równie ujêcie wody dla mieszkañców Dêbicy rzeka Wisùoka. Jakoœã wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych okreœlaj¹ kategorie (A, A, A). Gùówny ciek miasta zakwalifikowany zostaù do kategorii A jako wody zadowalaj¹cej jakoœci nie mniej jednak nale y go poddaã wysokosprawnemu uzdatnianiu fizycznemu i chemicznemu. Stan rzeki w porównaniu do roku 005 ulegù poprawie. Wówczas Wisùoka znajdowaùa siê w kategorii jakoœci wód pozanormatywnej. Na polepszenie jakoœci miaùa wpùyw korzystniejsza ocena stanu sanitarnego rzeki. Powietrze Jakoœã powietrza w województwie podkarpackim, w tym równie dla obszaru miasta Dêbica, badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Úrodowiska w Rzeszowie. Najwiêkszy wpùyw na zanieczyszczenie powietrza ma emisja pyùów i gazów pochodz¹ca z energetycznego spalania paliw. Na terenie Dêbicy nie notuje siê przekroczeñ norm dla pyùu zawieszonego (PM0), dwutlenku siarki (SO ), dwutlenku azotu (NO ). Iloœã zanieczyszczeñ wprowadzanych z energetycznego spalania paliw uzale niona jest od zapotrzebowania na energiê ciepln¹. Zapotrzebowanie to uzale nione jest od sezonu i zwiêksza siê w okresie zimowym. Roczna emisja zanieczyszczeñ w strefie dêbickiej w 006r. wyniosùa: Dwutlenek siarki 9 Mg/rok; Dwutlenek azotu Mg/rok; Tlenek wêgla 8 Mg/rok; Pyù zawieszony 55 Mg/rok; Benzen - >0, Mg/rok; Oùów - < 0,05 Mg/rok. Podsumowanie: Z powy szych map ukùadu drogowego oraz ukùadu kolejowego i lotnisk wynika, e miasto Dêbica ma bardzo dogodne poùo enie geograficzne. Znajduje siê ono bowiem na trasie wa nych szlaków komunikacyjnych i w niedalekim s¹siedztwie gùównych oœrodków rozwoju województwa podkarpackiego (m. in. Mielca, Stalowej Woli i Rzeszowa). Mimo, i Dêbica jest jednym z najwiêkszych oœrodków przemysùowych województwa podkarpackiego to stan œrodowiska naturalnego miasta jest zadawalaj¹cy. Wody powierzchniowe pùyn¹ce przeznaczone do celów pitnych maj¹ zachowane wartoœci graniczne wskaêników eutrofizacji i klasyfikowane s¹ jako wody zadowalaj¹cej jakoœci. Jeœli chodzi o jakoœã powietrza to wedùug danych z 006r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Úrodowiska w Rzeszowie nie notuje siê przekroczeñ norm zanieczyszczeñ. 6

7 II. ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ MIASTA DÆBICA Miasto Dêbica zajmuje obszar km. Zamieszkuje je ogóùem 7 9 osób (stan na..007 r.) co stawia je na siódmym miejscu w województwie podkarpackim pod wzglêdem liczby ludnoœci. Gêstoœã zaludnienia na km wynosi 95 osób. Porównuj¹c te dane do stolic s¹siaduj¹cych powiatów w województwie podkarpackim Mielca (powierzchnia 7 km ; ludnoœã 6 6 os.; gêstoœã zaludnienia na km :0 os.), Jasùa (powierzchnia 7 km ; ludnoœã 7 56 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 09 os.), Ropczyc (powierzchnia 7 km ; ludnoœã os.; gêstoœã zaludnienia na km : 0 os.) Sêdziszowa Maùopolskiego (powierzchnia 0 km ; ludnoœã 7 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 7 os.) i Strzy owa (powierzchnia km ; ludnoœã 8 65 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 6 os.), mo na zauwa yã, i Dêbica jest jednym z najwiêkszych oœrodków miejskich w regionie - posiada najwiêksz¹ liczbê ludnoœci oprócz Mielca spoœród ww. miejscowoœci i jednoczeœnie jest najgêœciej zaludniona. WYKRES NR. Liczba mieszkañców miasta Dêbica w latach Tys ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Wykres przedstawia liczbê ludnoœci miasta Dêbica w latach Spadek liczby mieszkañców w analizowanym okresie wynosi 0 osób w stosunku do roku 996. Spadek liczby mieszkañców w stosunku do roku 000 wynosi 09 osób. Jak wynika z tego wykresu nastêpuje staùy spadek liczby ludnoœci miasta Dêbica ponad 000 osób w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat. Decyduje o tym zarówno coraz ni szy przyrost naturalny jak i rosn¹ce na przestrzeni lat ujemne saldo migracji. Miasto Dêbica charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom feminizacji (liczba kobiet na 00 mê czyzn). W roku 006 wynosiù on 07. W latach poprzednich wynosiù 06. Jest to wynik zbli ony do œredniej w województwie podkarpackim i w caùym kraju w 006 r. - wskaênik ten dla województwa podkarpackiego osi¹gn¹ù wartoœã 0,5 (w miastach 09, a na wsi 0) a dla kraju 06,9. 7

8 WYKRES NR. Struktura wiekowa mieszkañców miasta Dêbica w 006 r. Tys wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny kobiety mê czyêni ogóùem ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Analiza ekonomicznej struktury wiekowej Dêbicy pozwala zauwa yã niekorzystne zjawiska wystêpuj¹ce w tej sferze. Zmniejsza siê odsetek ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym tj. do 7 lat (spadek z 7,8% w 000 do 0,5% w roku 006). Zjawisko to mo e niekorzystnie wpùywaã w przyszùoœci na rozwój miasta. Zaobserwowaã mo na równie, e spoùeczeñstwo miasta zaczyna siê starzeã, czego dowodem jest powolny wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wg stanu na koniec roku 006 mieszkañcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili 0,5% ludnoœci, odsetek osób w wieku produkcyjnym wyniósù 65,7%, natomiast mieszkañców w wieku poprodukcyjnym byùo,9%. Wœród mieszkañców w wieku poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga kobiet nad mê czyznami, udziaù kobiet w tej grupie w roku 006 stanowiù 66,8%. Wskaênik obci¹ enia demograficznego dla miasta Dêbica jest stosunkowo korzystny na tle województwa podkarpackiego i Polski. W 006 r. w mieœcie Dêbica na 00 osób w wieku produkcyjnym (mê czyêni w wieku 8-6 lata, kobiety w wieku 8-59 lat) przypada okoùo 5 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). W województwie podkarpackim w 006 r. na 00 osób w wieku produkcyjnym przypada prawie 60 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). Omawiana relacja dla miast wyniosùa 5 osób, a dla wsi 66 osób. Porównuj¹c wskaênik obci¹ enia demograficznego dla miasta Dêbica z podobnymi oœrodkami miejskimi w woj. podkarpackim jej sytuacja w tym zakresie jest zbli ona w Mielcu wskaênik ten wynosi 5,9, w Jaœle 5,0. 8

9 TABELA NR. Ekonomiczna struktura wiekowa ludnoœci miasta Dêbica w latach Lata Liczba mieszkañc ów ogóùem Wiek przedprodukcyjny do 7 lat Wiek produkcyjny m. 8-6 lat, k w tym razem kobiety Wiek poprodukcyjny m. > 65, k. > 60 Ludnoœã w wieku nieprodukcyjnym na 00 osób w wieku produkcyjnym razem w tym w tym razem kobiety kobiety Brak danych Brak danych , , , , ,8 ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - WYKRES NR. Ludnoœã wedùug wieku w Dêbicy w 006 r. 8% 7% 5% 5% 6% % 9% 5% % 9% 0- lat 5-9 lat 0- lat 5-9 lat 0-9 lat 0-9 lat 0-9 lat lat lat i wiêcej ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- Wœród mieszkañców Dêbicy najliczniej reprezentowan¹ grup¹ wiekow¹ s¹ osoby w wieku 0-9 lat, ich liczba w roku 006 wynosiùa 8750 osób, co stanowiùo 8,67% ogóùu ludnoœci miasta. Kolejne miejsca pod wzglêdem liczebnoœci w strukturze wiekowej mieszkañców zajmuj¹ grupy w wieku 0-9 lat (5,8% ludnoœci), w wieku (,% ogóùu mieszkañców) oraz mieszkañcy w przedziale wiekowym od 0-9 lat, stanowi¹cy,7% ogóùu ludnoœci. 9

10 WYKRES NR. Ruch naturalny ludnoœci w 005 r. 0 9, ,6, 0 Maù eñstwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Od kilku lat zauwa alny jest spadek przyrostu naturalnego. Caùy czas utrzymuje siê on jednak na dodatnim poziomie. Przyrost naturalny w liczbach bezwzglêdnych w Dêbicy obni yù siê ze 6 osób w roku 000 do 6 w roku 006. TABELA NR. Ruch naturalny ludnoœci miasta Dêbica latach Przyrost Maù eñstwa Urodzenia Zgony naturalny Lata w liczbach bezwzglêdnych ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- 0

11 WYKRES NR 5. Przyrost naturalny na 000 ludnoœci,,,,,,,9,9,8, ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Od kilku lat w caùym kraju zauwa alny jest spadek przyrostu naturalnego. Tendencja ta jest w znacznie mniejszym stopniu widoczna w mieœcie Dêbica. Przyrost naturalny utrzymuje siê tutaj na dodatnim poziomie. Najmniejsz¹ przewagê urodzeñ ywych nad zgonami odnotowano w 006r. i wynosiùa ona,9. Przyrost naturalny w liczbach bezwzglêdnych obni yù siê w Dêbicy z, w 00r. do,9 w roku 006. Wynik ten jest trochê korzystniejszy w relacji do innych, podobnej wielkoœci miast województwa podkarpackiego Mielca (,0) i Jasùa (,). W stosunku do danych dotycz¹cych caùego województwa, gdzie w przeliczeniu na 000 mieszkañców, w 006 r. wskaênik ten wyniósù,, a przede wszystkim w skali caùego kraju, gdzie wskaênik ten wyniósù 0,, dane dotycz¹ce miasta Dêbica brzmi¹ bardzo optymistycznie (wykres nr 6.).

12 WYKRES NR 6. Stopa przyrostu naturalnego Dêbicy na tle województwa podkarpackiego i Polski w 006 r.,9,5,5, 0,5 0, 0 Dêbica Podkarpackie Polska ródùo: Województwo Podkarpackie 007. Podregiony, powiaty, gminy. Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 007. Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem maj¹cym istotny wpùyw na stan zaludnienia s¹ migracje ludnoœci. Analiza kierunku napùywów i odpùywów wskazuje, i niekorzystnie przedstawia siê sytuacja miasta pod wzglêdem migracji ludnoœci. WYKRES NR 7. Napùywy i odpùywy ludnoœci w mieœcie Dêbica w latach napùyw odpùyw ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Saldo migracji jest ujemne od 000 roku gdzie wynosiùo -60, a w 006 przedstawiaùo -7. Saldo to wynika z liczby osób, które wyje d aj¹ z miasta. Jest to tendencja charakterystyczna dla caùego województwa, w którym w 006 r. w wyniku migracji liczba mieszkañców zmniejszyùa siê o 990 osób (z czego z miast ubyùo 85 osób, natomiast na wsi liczba ludnoœci zmniejszyùa siê o 55 osób), a tak e dla

13 podobnych wielkoœciowo miast województwa podkarpackiego: Mielca (-8) i Jasùa (-5). TABELA NR. Migracje ludnoœci w mieœcie Dêbica w latach Lata Napùyw a Ogóùem z miast ze wsi z zagranicy Ogóùem Odpùyw b do na miast wieœ za granicê Saldo migracji a Zameldowania na pobyt staùy. b Wymeldowania z pobytu staùego ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Podsumowanie: Na podstawie zaprezentowanych danych mo na wskazaã najistotniejsze informacje dotycz¹ce sytuacji demograficznej miasta Dêbica: zmniejsza siê udziaù dzieci i mùodzie y (0-7 lat) w ogólnej liczbie ludnoœci miasta, przy jednoczesnym wzroœcie liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mê czyêni w wieku 65 lat i wiêcej oraz kobiety w wieku 60 lat i wiêcej); wskaênik obci¹ enia demograficznego, mówi¹cy o tym, jak wiele osób mùodszych i starszych przypada na jedn¹ osobê w wieku produkcyjnym (jak wiele osób musi przeciêtnie utrzymaã jedna osoba) dla miasta Dêbica jest co prawda korzystniejszy w stosunku do województwa podkarpackiego, ale i tak oznacza, e na dwie osoby w wieku produkcyjnym przypada wiêcej ni jedna osoba mùodsza lub starsza; korzystne wskaêniki okreœlaj¹ce prê noœã demograficzn¹, której wyrazem jest prawie dwukrotnie wy sza od œredniej wojewódzkiej, a prawie trzydziestokrotnie od œredniej krajowej wielkoœã okreœlaj¹ca przyrost naturalny ludnoœci; zjawiskiem o charakterze niepokoj¹cym s¹ ruchy migracyjne - ujemne saldo migracji. Reasumuj¹c, okazuje siê, e sytuacja demograficzna Dêbicy jest doœã trudna, choã na tle caùego województwa wypada ona stosunkowo dobrze. W mieœcie Dêbica w ostatnich latach obserwuje siê niekorzystne zmiany charakterystyczne dla caùego kraju, œwiadcz¹ce o starzeniu siê spoùeczeñstwa i zjawisku staùego zmniejszania siê liczby ludnoœci (pomimo dodatniego przyrostu naturalnego). Zmiany te mog¹ powodowaã nastêpuj¹ce skutki dla miasta: spadek liczby ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym mo e rodziã wiele problemów zwi¹zanych z bezrobociem wœród nauczycieli oraz koniecznoœci¹ likwidacji niektórych placówek (racjonalizacja sieci szkolnej), ale jednoczeœnie mo e przyczyniã siê do ewentualnego spadku nakùadów na edukacjê; wzrost liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym z jednej strony jest korzystny dla rozwoju gospodarki miasta ale z drugiej strony przyczynia siê do zwiêkszania skali bezrobocia (zwiêkszony popyt na miejsca pracy) i skrócenia okresu aktywnoœci zawodowej; wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym bêdzie wymagaã aktywizowania rynku pracy szczególnie dla absolwentów;

14 wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym spowoduje powstanie wielu trudnych problemów do rozwi¹zania, szczególnie z zakresu ochrony zdrowia i opieki spoùecznej (zwiêkszaã siê bêdzie liczba emerytów w stosunku do osób pracuj¹cych, podnosz¹c koszty zatrudnienia, zwiêkszy siê zapotrzebowanie na niektóre usùugi medyczne). Uwzglêdnienie i docenienie wagi problemów zwi¹zanych ze zmianami demograficznymi, bêdzie jednym z podstawowych wyzwañ stoj¹cych przed wùadzami miasta Dêbicy.

15 III. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA. ZATRUDNIENIE W mieœcie Dêbica zatrudnionych jest 098 osób. Tak du a liczba pracuj¹cych jest wynikiem koncentracji licznych podmiotów gospodarczych na terenie miasta a tak e najwiêkszej w powiecie liczby mieszkañców (prawie 50 tys.). Dodatkowo przedsiêbiorstwa maj¹ce swoj¹ siedzibê w mieœcie zatrudniaj¹ tak e mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Liczba osób pracuj¹cych w Dêbicy wynosi ponad 8% w stosunku do ogólnej liczby ludnoœci w mieœcie. WYKRES NR 8. Gùówne sektory zatrudnienia w Dêbicy 00 (9%)* 667 (%) 9 (0%) (0%) 06 (%) 68 (%) 7 (5%) 7 (%) 97 (7%) 8 (%) Rolnictwo, ùowictwo i leœnictwo Budownictwo Hotele i restauracje Poœrednictwo finansowe Administracja publiczna Przemysù Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i ù¹cznoœã Obsùuga nieruchomoœci Pozostali *wartoœã szacunkowa ródùo: Opracowanie wùasne stan na koniec 007 r. Najwiêkszy odsetek osób pracuj¹cych w mieœcie stanowi¹ zatrudnieni w sektorze przemysùu (0%) nastêpn¹ pozycjê zajmuj¹ pracownicy administracji publicznej (9%) oraz osoby zajmuj¹ce siê handlem i naprawami (7%). Kolejne % to pracownicy przedsiêbiorstw prowadz¹cych obsùugê nieruchomoœci. Prawie % stanowi¹ zatrudnieni w budownictwie a kolejne 5% mieszkañców Dêbicy pracuje w sektorze transportu, gospodarki magazynowej i ù¹cznoœci. Najmniejsza liczba osób zatrudniona jest w sektorze poœrednictwa finansowego, w hotelach i restauracjach oraz rolnictwie. Przewa aj¹c¹ czêœã osób pracuj¹cych stanowi¹ mê czyêni, natomiast odsetek zatrudnionych kobiet wynosi niewiele ponad 0%. W porównaniu do miast s¹siaduj¹cych z Dêbic¹ jak i dla danych wojewódzkich struktura zatrudnienia w Dêbicy jest bardzo zbli ona. Zarówno w Mielcu, Jaœle jak i Ropczycach najwiêcej zatrudnionych jest w sektorze przemysùowym oraz w handlu i naprawach. Najmniejszy odsetek osób pracuj¹cych stanowi¹ natomiast zatrudnieni w rolnictwie oraz w sektorze poœrednictwa finansowego. W porównaniu do s¹siednich miast w Dêbicy zatrudnionych jest najwiêcej osób w budownictwie oraz w usùugach transportowych, gospodarce magazynowej i ù¹cznoœci. Szczegóùowe porównanie prezentuje tabela nr. 5

16 TABELA NR. Gùówne sektory zatrudnienia porównanie miasta Dêbica z wybranym miastami na tle województwa podkarpackiego. MIASTA OGÓ EM ROLNICTWO, OWIECTWO I LEÚNICTWO PRZEMYS BUDOWNICTWO HANDEL I NAPRAWY HOTELE I RESTAURACJE TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I CZNOÚà WOJEWÓDZTWO tys. DÆBICA MIELEC JAS O ROPCZYCE ródùo: Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie stan na koniec 007 r. POÚREDNICTWO FINANSOWE OBS UGA NIERUCHOMOSCI I FIRM INNE* Przetwórstwo przemysùowe obejmuje rzemieœlnicz¹ dziaùalnoœã chaùupnicz¹, dziaùalnoœã przemysùow¹ i produkcyjn¹, czyli bezpoœrednie wytwarzanie nowych wyrobów, zarówno w procesie produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, oraz dziaùalnoœã jednostek prowadz¹cych sprzeda wyrobów dla ogóùu ludnoœci w miejscu ich wytwarzania. Wedùug przedstawionej poni ej klasyfikacji najwiêksz¹ liczbê osób zatrudnia przemysù gumowy i tworzyw sztucznych. Zwi¹zane jest to z dziaùalnoœci¹ Firmy Oponiarskiej Dêbica S.A., która jest najwiêkszym inwestorem i zakùadem pracy nie tylko w Dêbicy ale i w caùym województwie Podkarpackim. Zatrudnia ona ponad tys. pracowników wspóùpracuj¹c z ponad 50 firmami lokalnymi. Na drugim miejscu wedùug liczby zatrudnionych plasuje siê przemysù spo ywczy a nastêpnie produkcja maszyn i urz¹dzeñ oraz przemysù chemiczny. Najmniejszy odsetek stanowi¹ natomiast zatrudnieni w przemyœle drzewnym. Dêbica jest drugim miastem pod wzglêdem liczby zatrudnianych pracowników w przetwórstwie przemysùowym po mieœcie Mielec wedùug poni szego porównania. Obsùuga nieruchomoœci i firm obejmuje dziaùalnoœã w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych na wùasny rachunek obejmuj¹c¹ przedsiêwziêcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzeda y, wynajmu œrodków transportowych, tak e i samochodów osobowych, bez kierowcy (bez obsùugi), wynajmu maszyn i urz¹dzeñ bez obsùugi, wypo yczania artykuùów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usùug informatycznych, dziaùalnoœci z zakresu architektury, projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostaùych usùug in ynierskich, doradztwa, usùug prawniczych, ksiêgowych, reklamy, rekrutacji pracowników itp. (definicja wedùug Polskiej Klasyfikacji Dziaùalnoœci) 6

17 TABELA NR 5. Podmioty gospodarki narodowej Przetwórstwa Przemysùowego zarejestrowane w podkarpackim rejestrze REGON wedùug wybranych podsekcji PKD MIASTA: OGÓ EM: PRODUKCJA ARTYKU ÓW SPOÝYWCZYCH, NAPOJÓW PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTA YCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI PRODUKCJA MASZYN I URZ DZEÑ PRODUKCJA URZ DZEÑ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH WOJEWÓDZTWO DÆBICA MIELEC JAS O ROPCZYCE X x- wypeùnienie pozycji jest niemo liwe, ze wzglêdu na tajemnicê statystyczn¹ (Dz. U. Nr 88 poz. 9 z póên. zmianami art. 8 pkt. ustawa o statystyce publicznej z dnia r.) ródùo: Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie stan na koniec 007 r. PRODUKCJA SPRZÆTU TRANSPORTOWEGO INNE 7

18 . BEZROBOCIE W mieœcie Dêbica wedùug stanu na koniec sierpnia 007 r. bez zatrudnienia pozostawaùo 60 osób. Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wedùug stanu na koniec lipca 007 r. byùa wy sza od stopy bezrobocia w kraju o % i wynosiùa,%. Zdecydowan¹ wiêkszoœã osób bezrobotnych stanowiùy kobiety, prawie 59% osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Liczba osób bezrobotnych w lipcu zwiêkszyùa siê o osoby w porównaniu do miesi¹ca poprzedniego. W powiecie dêbickim stopa bezrobocia wynosiùa,5% i byùa ni sza od œredniej w województwie o 0,7%. Równie porównanie liczby osób pozostaj¹cych bez pracy w miesi¹cu czerwcu i lipcu wypada pozytywnie, gdy obni yùa siê ona w ci¹gu miesi¹ca o 70 osób. Zdecydowan¹ wiêkszoœã wœród bezrobotnych stanowi¹ kobiety. Podziaù osób bezrobotnych ze wzglêdu na wiek rozkùada siê niemal równomiernie w wiêkszoœci przedziaùów wiekowych. Dwie najwiêksze grupy (po 6% ka da) stanowi¹ osoby w przedziale wiekowym 5 oraz 5 5 lata. Kolejne % to bezrobotni w wieku od 8 do lat. Najmniejszy odsetek stanowi¹ osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia w wieku lat (%) oraz 60 6 lata zaledwie %. WYKRES NR 9. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug wieku 666 (6%) (%) 6 (%) 59 (%) 5 (0%) 69 (6%) 8 - lat 5 - lat 5 - lat 5-5 lat lat 60-6 lata ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Najwiêkszy odsetek, prawie poùowê wœród w/w kategorii w mieœcie Dêbica stanowi¹ osoby dùugotrwale bezrobotne, pozostaj¹ce bez zatrudnienia ù¹cznie przez miesiêcy w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Kolejna grupa to osoby do 5 roku ycia, najczêœciej absolwenci szkóù wy szych nie posiadaj¹cy doœwiadczenia zawodowego. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia posiadaj¹ tak e osoby bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowi¹ 6% ogóùu osób bezrobotnych w Dêbicy. Obecnie ze wzglêdu na wysokie wymagania pracodawców odnoœnie przygotowania zawodowego osoby z w/w grupy maj¹ niewielkie szanse na pomyœlne zakoñczenie procesu poszukiwania pracy. Najmniej liczne s¹ natomiast grupy osób niepeùnosprawnych i samotnie wychowuj¹cych dzieci do 7 roku ycia, odpowiednio % i %. 8

19 WYKRES NR 0. Liczba osób bezrobotnych bêd¹cych w szczególniej sytuacji na rynku pracy 5 (6%) 67 (%) 8 (%) 59 (8%) 07 (%) 6 (9%) Do 5 roku ycia Powy ej 50 roku ycia Samotnie wychowujacy dzieci Dùugotrwale bezrobotne Bez kwalifikacji zawodowych Niepeùnosprawni ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Wœród zarejestrowanych w Dêbicy bezrobotnych najwiêksz¹ grupê - 77 osoby posiada wyksztaùcenie zasadnicze zawodowe co stanowi 9,6% ogóùu osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Kolejne 6,9% badanych ukoñczyùo szkoùy policealne i œrednie zawodowe. Najmniejszy odsetek stanowi¹ osoby z wyksztaùceniem wy szym, zaledwie 79 osób co stanowi 0,7% badanych. Grupy osób z wyksztaùceniem œrednim ogólnoksztaùc¹cym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poni ej stanowi¹ ù¹cznie ponad 6%. Obecnie brak odpowiedniego wyksztaùcenia jest istotn¹ barier¹ znacznie wydùu aj¹c¹ okres poszukiwania pracy. WYKRES NR. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug wyksztaùcenia 8 (8,5%) 79 (0,7%) 70 (6,9%) 77 (9,6%) 7 (,%) Wy sze Úrednie ogólnoksztaùc¹ce Gimnazjalne i poni ej Policealne i œrednie zawodowe Zasadnicze zawodowe ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Analizuj¹c okres pozostawania bez pracy wœród bezrobotnych w Dêbicy ponad jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia powy ej dwóch lat. ¹cznie prawie 65% bezrobotnych to osoby poszukuj¹ce pracy dùu ej ni póù roku. Najmniej liczn¹ grupê, jedynie 9,% stanowi¹ osoby pozostaj¹ce na bezrobociu nie dùu ej ni 9

20 jeden miesi¹c. Kolejnym problemem jest brak sta u pracy b¹dê krótki okres zatrudnienia, który stwarzaùby mo liwoœã zdobycia odpowiedniego doœwiadczenia. Zdecydowana wiêkszoœã, prawie jedna czwarta bezrobotnych to osoby bez sta u, poszukuj¹ce tzw. pierwszej pracy. Kolejne 0% stanowi¹ osoby, które pracowaùy dot¹d przez okres od do 5 lat natomiast osoby ze sta em pracy od 0 do 0 lat stanowi¹ 8%. Najmniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby posiadaj¹ce ponad 0 letni sta pracy, zaledwie,%. W obu omawianych kryteriach: wedùug czasu pozostawania bez pracy oraz sta u pracy przewa aj¹c¹ grupê osób bezrobotnych stanowi¹ kobiety. TABELA NR 6. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug sta u pracy oraz czasu pozostawania bez zatrudnienia BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY OGÓ EM W TYM KOBIETY BEZROBOTNI WG STAÝU PRACY OGÓ EM W TYM KOBIETY Do m-ca 9,% 5,7% Do roku % 8% -,% 8,6% - 5 0% % - 6,% 7% 5 0 % 0% 6-7% 0,6% 0 0 8% 5% - % 9,% 0 0 % 7% Pow. m-cy,8%,8% 0 lat i wiêcej,% % Bez sta u,6% 5% ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Podsumowanie: Gùównym sektorem zatrudnienia w mieœcie Dêbica jest przetwórstwo przemysùowe. Najwiêksza liczba mieszkañców zatrudniona jest w przemyœle gumowym i tworzyw sztucznych, który skupiony jest wokóù jednego pracodawcy Firmy Oponiarskiej Dêbica S.A. Pomimo, i w Dêbicy swoj¹ siedzibê posiada ponad poùowa pracodawców powiatu a stopa bezrobocia w powiecie jest ni sza od œredniej dla województwa istniej¹ grupy osób maj¹ce du e problemy w znalezieniu zatrudnienia. Nale ¹ do nich m. in. kobiety, osoby w wieku 5 lata oraz osoby dùugotrwale bezrobotne. Jednym z problemów szczególnie mùodych osób jest brak doœwiadczenia i trudnoœci w zdobyciu tzw. pierwszej pracy. Poprawa obecnej sytuacji osób bezrobotnych wymaga opracowania odrêbnych programów aktywizacyjnych oraz szkoleniowych skierowanych do poszczególnych grup a tak e uùatwianie dostêpu do mo liwoœci odbycia sta u osobom mùodym. 0

21 IV. OÚWIATA Na terenie miasta Dêbica funkcjonuje rozwiniêta baza placówek oœwiatowych, która obejmuje szkoùy podstawowe, gimnazjalne, œrednie ogólnoksztaùc¹ce i œrednie zawodowe a tak e szkoùy wy sze oraz placówki niepubliczne.. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE W Dêbicy dziaùaùa przedszkoli, w których w latach opiek¹ objêto 87 dzieci. W dwóch palcówkach przedszkolnych prowadzone s¹ tak e zajêcia dla grup ùobkowych. Dodatkowo dziaùaj¹ dwa ùobki oraz ochronka, prowadzona przez Siostry Sùu ebniczki z grupami integracyjnymi licz¹cymi 5-0 podopiecznych, w tym od do 5 niepeùnosprawnych. Bazê dydaktyczn¹ szkóù podstawowych stanowi 8 obiektów (w tym Szkoùa Podstawowa nr 5 jest czêœci¹ Zespoùu Szkóù nr ). Jedna ze szkóù podstawowych ma charakter integracyjny. Obiekt ten jest dobrze wyposa ony i posiada: sale gimnastyczne, pracowniê komputerow¹, multimedialn¹, przyrodnicz¹, muzykoterapii, bibliotekê z czytelni¹ i internetowym centrum informacji multimedialnej. Baza szkóù gimnazjalnych natomiast obejmuje obiekty (w tym Miejskie Gimnazjum nr, które jest czêœci¹ Zespoùu Szkóù nr ). W Dêbicy funkcjonuj¹ równie dwie szkoùy artystyczne Niepubliczna Szkoùa Muzyczna II stopnia o uprawnieniach Szkoùy Publicznej oraz Pañstwowa Szkoùa Muzyczna I stopnia. Pañstwowa Szkoùa Muzyczna I stopnia w Dêbicy ksztaùci w kierunku gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, tr¹bce, waltorni, puzonie, akordeonie oraz perkusji. Ksztaùcenie podzielone jest na dwa cykle 6 lat cykl dzieciêcy lub lata cykl mùodzie owy. Dziaùalnoœã artystyczn¹ Pañstwowej Szkoùy Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dêbicy odgrywaùa i nadal odgrywa du ¹ rolê w procesie upowszechniania oraz rozwoju kultury muzycznej w regionie. Przejawia siê to w ró nych formach, miêdzy innymi w popisach uczniowskich, koncertach okolicznoœciowych, w przesùuchaniach, konkursach muzycznych, koncertach z udziaùem znanych artystów. Uczniowie szkoùy niejednokrotnie byli laureatami licznych konkursów regionalnych, ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych m. in. Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Ýaganiu, Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Rzeszowie, Konkursu Duetów Fortepianowych w Rzeszowie itp. Wszystkie gimnazja wyposa one s¹ w sale gimnastyczne, pracownie komputerowe oraz boiska sportowe. Jedynie cztery budynki szkóù podstawowych na siedem posiadaj¹ sale gimnastyczne. Cztery szkoùy zaopatrzone s¹ w jedn¹ pracowniê komputerow¹, natomiast dwie szkoùy posiadaj¹ kolejno dwie i trzy takie pracownie. Szkoùa Podstawowa nr nie posiada tego typu pracowni, wymaga wyposa enia w sprzêt komputerowy. Wszystkie przedszkola posiadaj¹ ogród z placem zabaw, a trzy obiekty posiada równie salê do zajêã ruchowych. We wszystkich obiektach na bie ¹co byùy przeprowadzane naprawy i konserwacje istniej¹cej infrastruktury. Czêœã budynków wymaga jednak kompleksowych remontów. W piêciu budynkach szkóù podstawowych, gimnazjach oraz zespole szkóù konieczna jest termomodernizacja budynków w zakresie wymiany caùoœci b¹dê czêœci stolarki okiennej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenia œcian i stropów. Planowana jest równie rozbudowa trzech szkóù podstawowych celem uzupeùnienia braków w wyposa eniu oraz budowa nowej szkoùy z sal¹ gimnastyczn¹ i zapleczem ywieniowo œwietlicowym. Ponadto ka dy z budynków szkóù oraz przedszkoli wymaga poprawy bie ¹cego stanu technicznego.

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY

GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY Zał cznik do uchwały nr XXV/269/04 Rady Miejskiej w widnicy z dnia 22 pa dziernika 2004 r. GMINNA STRATEGIA ROZWI ZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WIDNICY widnica, pa dziernik 2004 r. SPIS TRE CI 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U

MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ PRZEMYS U POLSKA 2003 RAPORT O STANIE PRZEMYS U WARSZAWA 2003 POLSKA 2003. RAPORT O STANIE PRZEMYS U Opracowanie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych we

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008

Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008 Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008 Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej

Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Warunki bytu ludnoœci wiejskiej Rozdzia³ 4 4.1. Krótki rys historyczny Warunki bytu ludnoœci wiejskiej w Polsce przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji (195 198) postrzegane by³y jako gorsze

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie?

Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? ISSN 1508-7298 W numerze: Wywiad ze Starost¹ Janowskim... Str.2 Listopad-Grudzieñ 2005 Egzemplarz bezp³atny Czy umiemy jeszcze œwiêtowaæ Bo e Narodzenie? pieczona gêœ. Jeœli brakuje smacznej, kredytu,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14

KONKURS - PLEBISCYT NA NAJLEPSZEGO LEKARZA I NAJLEPSZ PIELÊGNIARKÊ Czytaj na str.14 W numerze: Drodzy Czytelnicy! Kilka istotnych wydarzeñ w yciu powiatu przynios³y ostatnie dni i tygodnie. Przede wszystkim spore niezadowolenie panuje w œrodowisku rolniczym. Nie tylko Samoobrona, ale

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi

Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Infrastruktura techniczna i spo³eczna na wsi Rozdzia³ 5 5.1. Uwagi wstêpne Infrastruktura to zespó³ urz¹dzeñ i instytucji nieodzownych dla funkcjonowania produkcyjnych i nieprodukcyjnych dzia³ów gospodarki

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA AKTYWIZACJA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XIII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6

Spis treści. 1. Wstęp... 2. 2. Podstawy prawne... 5. 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6. 4. Demografia... 6 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Podstawy prawne... 5 3. Charakterystyka miasta Ostrowca Świętokrzyskiego... 6 4. Demografia... 6 5. Lokalny rynek pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim... 9 6. System opieki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA

POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA BEZROBOTNI POMOC REJESTRACJA UPRAWNIENIA Poznaj Swoje Prawa WYDANIE XII WYDANIE I REDAKCJA: Stowarzyszenie Klon/Jawor ul. Szpitalna 5/5 00-031 Warszawa tel. (22) 828 91 28 fax (22) 828 91 29 e-mail: klon@klon.org.pl

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE

CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE najwa niejsze efekty oraz próba oceny 41 Rozdzia³ II CZ ONKOSTWO W UE A WYBRANE ASPEKTY SPO ECZNE Pierwszy rok cz³onkostwa jest okresem zbyt krótkim, aby w zwi¹zku z akcesj¹ wyst¹pi³y wyraÿne i trwa³e

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 93 Poznañ, dnia 21 czerwca 24 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1883 nr 263 Rady Miasta Konina z dnia 31 marca 24 roku w sprawie nadania Statutu Misjskiemu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo