Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/286/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/286/2008"

Transkrypt

1 Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/86/008 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DÆBICA NA LATA 007 0

2 SPIS TREÚCI CZÆÚÃ I RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA DÆBICA... I. PO OÝENIE GEOGRAFICZNE ORAZ WALORY ÚRODOWISKA NATURALNEGO... II. ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ MIASTA DÆBICA... 7 III. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA... 5 IV. OÚWIATA... V. OCHRONA ZDROWIA... 7 VI. POMOC SPO ECZNA... 0 VII. BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE... VIII. KULTURA... 8 IX. TURYSTYKA ORAZ OÚRODKI SPORTOWO REKREACYJNE... 6 X. POTENCJA PRZEMYS OWY MIASTA DÆBICA... 5 XI. ANALIZA KONDYCJI SPÓ EK MIEJSKICH... 6 XII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA XIII. GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA DÆBICA... 7 XIV. ZASOBY MIESZKANIOWE XV. ANALIZA BUDÝETU MIASTA DÆBICA... 8 CZÆÚÃ II. STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU MIASTA DÆBICA I. ANALIZA POTRZEB I UWARUNKOWAÑ ROZWOJOWYCH GMINY DÆBICA II. MISJA MIASTA DÆBICA NA LATA III. WIZJA MIASTA DÆBICA W 0 ROKU IV. OBSZARY STRATEGICZNE V. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE...0 VI. MONITORING STRATEGII...05 VII. PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA ANEKS.6

3 CZÆÚÃ I RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA DÆBICA I. PO OÝENIE GEOGRAFICZNE ORAZ WALORY ÚRODOWISKA NATURALNEGO Poùo enie geograficzne: Miasto Dêbica poùo one jest w póùnocno-zachodniej czêœci województwa podkarpackiego. Usytuowane jest na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Przez miasto przebiega trasa E i magistrala kolejowa Kraków-Przemyœl. Dêbica posiada tak e doskonaùe poù¹czenie kolejowe na trasie z Wrocùawia do Przemyœla. W przyszùoœci przez region dêbicki ma przebiegaã autostrada A Zachód Wschód. Najbli sze lotnisko miêdzynarodowe znajduje siê 50 km od Dêbicy, w Jasionce k/rzeszowa. PO OÝENIE MIASTA DÆBICA NA TLE POLSKI

4

5 5

6 Klimat: Úrednie temperatury w styczniu w powiecie dêbickim wynosz¹: -,6 C na póùnocy i -, C na poùudniu, zaœ w lipcu 8, w obu strefach. Roczna suma opadów w tym regionie wynosi ok mm na m. Okres wegetacji na tych terenach trwa od 0 do 0 dni. Pokrywa œnie na utrzymuje siê przez ok. 65 dni w roku. Rzeki: Gùówn¹ i najwiêksz¹ rzek¹ regionu jest Wisùoka. Jej dopùywy to Wielopolka, Tuszymka, Ostra i Zawadka. Wisùoka charakteryzuje siê du ymi wahaniami stanów wód przekraczaj¹cymi 8m w ci¹gu roku. Znaczna jest zmiennoœã przepùywów: najni szy notowany w okresie 00 lat wynosiù zaledwie, m/s, najwy szy 80 m/s przy œrednim rocznym 8 m/s. Rejon Dêbicy co kilka lat jest nawiedzany przez powodzie. Dno Wisùoki w przeci¹gu 50 lat obni yùo siê o m. W 006 r. w województwie podkarpackim zostaùy przeprowadzone badania pod k¹tem przydatnoœci wód do zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹. Wœród przebadanych rzek znalazùo siê równie ujêcie wody dla mieszkañców Dêbicy rzeka Wisùoka. Jakoœã wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych okreœlaj¹ kategorie (A, A, A). Gùówny ciek miasta zakwalifikowany zostaù do kategorii A jako wody zadowalaj¹cej jakoœci nie mniej jednak nale y go poddaã wysokosprawnemu uzdatnianiu fizycznemu i chemicznemu. Stan rzeki w porównaniu do roku 005 ulegù poprawie. Wówczas Wisùoka znajdowaùa siê w kategorii jakoœci wód pozanormatywnej. Na polepszenie jakoœci miaùa wpùyw korzystniejsza ocena stanu sanitarnego rzeki. Powietrze Jakoœã powietrza w województwie podkarpackim, w tym równie dla obszaru miasta Dêbica, badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Úrodowiska w Rzeszowie. Najwiêkszy wpùyw na zanieczyszczenie powietrza ma emisja pyùów i gazów pochodz¹ca z energetycznego spalania paliw. Na terenie Dêbicy nie notuje siê przekroczeñ norm dla pyùu zawieszonego (PM0), dwutlenku siarki (SO ), dwutlenku azotu (NO ). Iloœã zanieczyszczeñ wprowadzanych z energetycznego spalania paliw uzale niona jest od zapotrzebowania na energiê ciepln¹. Zapotrzebowanie to uzale nione jest od sezonu i zwiêksza siê w okresie zimowym. Roczna emisja zanieczyszczeñ w strefie dêbickiej w 006r. wyniosùa: Dwutlenek siarki 9 Mg/rok; Dwutlenek azotu Mg/rok; Tlenek wêgla 8 Mg/rok; Pyù zawieszony 55 Mg/rok; Benzen - >0, Mg/rok; Oùów - < 0,05 Mg/rok. Podsumowanie: Z powy szych map ukùadu drogowego oraz ukùadu kolejowego i lotnisk wynika, e miasto Dêbica ma bardzo dogodne poùo enie geograficzne. Znajduje siê ono bowiem na trasie wa nych szlaków komunikacyjnych i w niedalekim s¹siedztwie gùównych oœrodków rozwoju województwa podkarpackiego (m. in. Mielca, Stalowej Woli i Rzeszowa). Mimo, i Dêbica jest jednym z najwiêkszych oœrodków przemysùowych województwa podkarpackiego to stan œrodowiska naturalnego miasta jest zadawalaj¹cy. Wody powierzchniowe pùyn¹ce przeznaczone do celów pitnych maj¹ zachowane wartoœci graniczne wskaêników eutrofizacji i klasyfikowane s¹ jako wody zadowalaj¹cej jakoœci. Jeœli chodzi o jakoœã powietrza to wedùug danych z 006r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Úrodowiska w Rzeszowie nie notuje siê przekroczeñ norm zanieczyszczeñ. 6

7 II. ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ MIASTA DÆBICA Miasto Dêbica zajmuje obszar km. Zamieszkuje je ogóùem 7 9 osób (stan na..007 r.) co stawia je na siódmym miejscu w województwie podkarpackim pod wzglêdem liczby ludnoœci. Gêstoœã zaludnienia na km wynosi 95 osób. Porównuj¹c te dane do stolic s¹siaduj¹cych powiatów w województwie podkarpackim Mielca (powierzchnia 7 km ; ludnoœã 6 6 os.; gêstoœã zaludnienia na km :0 os.), Jasùa (powierzchnia 7 km ; ludnoœã 7 56 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 09 os.), Ropczyc (powierzchnia 7 km ; ludnoœã os.; gêstoœã zaludnienia na km : 0 os.) Sêdziszowa Maùopolskiego (powierzchnia 0 km ; ludnoœã 7 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 7 os.) i Strzy owa (powierzchnia km ; ludnoœã 8 65 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 6 os.), mo na zauwa yã, i Dêbica jest jednym z najwiêkszych oœrodków miejskich w regionie - posiada najwiêksz¹ liczbê ludnoœci oprócz Mielca spoœród ww. miejscowoœci i jednoczeœnie jest najgêœciej zaludniona. WYKRES NR. Liczba mieszkañców miasta Dêbica w latach Tys ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Wykres przedstawia liczbê ludnoœci miasta Dêbica w latach Spadek liczby mieszkañców w analizowanym okresie wynosi 0 osób w stosunku do roku 996. Spadek liczby mieszkañców w stosunku do roku 000 wynosi 09 osób. Jak wynika z tego wykresu nastêpuje staùy spadek liczby ludnoœci miasta Dêbica ponad 000 osób w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat. Decyduje o tym zarówno coraz ni szy przyrost naturalny jak i rosn¹ce na przestrzeni lat ujemne saldo migracji. Miasto Dêbica charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom feminizacji (liczba kobiet na 00 mê czyzn). W roku 006 wynosiù on 07. W latach poprzednich wynosiù 06. Jest to wynik zbli ony do œredniej w województwie podkarpackim i w caùym kraju w 006 r. - wskaênik ten dla województwa podkarpackiego osi¹gn¹ù wartoœã 0,5 (w miastach 09, a na wsi 0) a dla kraju 06,9. 7

8 WYKRES NR. Struktura wiekowa mieszkañców miasta Dêbica w 006 r. Tys wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny kobiety mê czyêni ogóùem ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Analiza ekonomicznej struktury wiekowej Dêbicy pozwala zauwa yã niekorzystne zjawiska wystêpuj¹ce w tej sferze. Zmniejsza siê odsetek ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym tj. do 7 lat (spadek z 7,8% w 000 do 0,5% w roku 006). Zjawisko to mo e niekorzystnie wpùywaã w przyszùoœci na rozwój miasta. Zaobserwowaã mo na równie, e spoùeczeñstwo miasta zaczyna siê starzeã, czego dowodem jest powolny wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wg stanu na koniec roku 006 mieszkañcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili 0,5% ludnoœci, odsetek osób w wieku produkcyjnym wyniósù 65,7%, natomiast mieszkañców w wieku poprodukcyjnym byùo,9%. Wœród mieszkañców w wieku poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga kobiet nad mê czyznami, udziaù kobiet w tej grupie w roku 006 stanowiù 66,8%. Wskaênik obci¹ enia demograficznego dla miasta Dêbica jest stosunkowo korzystny na tle województwa podkarpackiego i Polski. W 006 r. w mieœcie Dêbica na 00 osób w wieku produkcyjnym (mê czyêni w wieku 8-6 lata, kobiety w wieku 8-59 lat) przypada okoùo 5 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). W województwie podkarpackim w 006 r. na 00 osób w wieku produkcyjnym przypada prawie 60 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). Omawiana relacja dla miast wyniosùa 5 osób, a dla wsi 66 osób. Porównuj¹c wskaênik obci¹ enia demograficznego dla miasta Dêbica z podobnymi oœrodkami miejskimi w woj. podkarpackim jej sytuacja w tym zakresie jest zbli ona w Mielcu wskaênik ten wynosi 5,9, w Jaœle 5,0. 8

9 TABELA NR. Ekonomiczna struktura wiekowa ludnoœci miasta Dêbica w latach Lata Liczba mieszkañc ów ogóùem Wiek przedprodukcyjny do 7 lat Wiek produkcyjny m. 8-6 lat, k w tym razem kobiety Wiek poprodukcyjny m. > 65, k. > 60 Ludnoœã w wieku nieprodukcyjnym na 00 osób w wieku produkcyjnym razem w tym w tym razem kobiety kobiety Brak danych Brak danych , , , , ,8 ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - WYKRES NR. Ludnoœã wedùug wieku w Dêbicy w 006 r. 8% 7% 5% 5% 6% % 9% 5% % 9% 0- lat 5-9 lat 0- lat 5-9 lat 0-9 lat 0-9 lat 0-9 lat lat lat i wiêcej ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- Wœród mieszkañców Dêbicy najliczniej reprezentowan¹ grup¹ wiekow¹ s¹ osoby w wieku 0-9 lat, ich liczba w roku 006 wynosiùa 8750 osób, co stanowiùo 8,67% ogóùu ludnoœci miasta. Kolejne miejsca pod wzglêdem liczebnoœci w strukturze wiekowej mieszkañców zajmuj¹ grupy w wieku 0-9 lat (5,8% ludnoœci), w wieku (,% ogóùu mieszkañców) oraz mieszkañcy w przedziale wiekowym od 0-9 lat, stanowi¹cy,7% ogóùu ludnoœci. 9

10 WYKRES NR. Ruch naturalny ludnoœci w 005 r. 0 9, ,6, 0 Maù eñstwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Od kilku lat zauwa alny jest spadek przyrostu naturalnego. Caùy czas utrzymuje siê on jednak na dodatnim poziomie. Przyrost naturalny w liczbach bezwzglêdnych w Dêbicy obni yù siê ze 6 osób w roku 000 do 6 w roku 006. TABELA NR. Ruch naturalny ludnoœci miasta Dêbica latach Przyrost Maù eñstwa Urodzenia Zgony naturalny Lata w liczbach bezwzglêdnych ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- 0

11 WYKRES NR 5. Przyrost naturalny na 000 ludnoœci,,,,,,,9,9,8, ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Od kilku lat w caùym kraju zauwa alny jest spadek przyrostu naturalnego. Tendencja ta jest w znacznie mniejszym stopniu widoczna w mieœcie Dêbica. Przyrost naturalny utrzymuje siê tutaj na dodatnim poziomie. Najmniejsz¹ przewagê urodzeñ ywych nad zgonami odnotowano w 006r. i wynosiùa ona,9. Przyrost naturalny w liczbach bezwzglêdnych obni yù siê w Dêbicy z, w 00r. do,9 w roku 006. Wynik ten jest trochê korzystniejszy w relacji do innych, podobnej wielkoœci miast województwa podkarpackiego Mielca (,0) i Jasùa (,). W stosunku do danych dotycz¹cych caùego województwa, gdzie w przeliczeniu na 000 mieszkañców, w 006 r. wskaênik ten wyniósù,, a przede wszystkim w skali caùego kraju, gdzie wskaênik ten wyniósù 0,, dane dotycz¹ce miasta Dêbica brzmi¹ bardzo optymistycznie (wykres nr 6.).

12 WYKRES NR 6. Stopa przyrostu naturalnego Dêbicy na tle województwa podkarpackiego i Polski w 006 r.,9,5,5, 0,5 0, 0 Dêbica Podkarpackie Polska ródùo: Województwo Podkarpackie 007. Podregiony, powiaty, gminy. Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 007. Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem maj¹cym istotny wpùyw na stan zaludnienia s¹ migracje ludnoœci. Analiza kierunku napùywów i odpùywów wskazuje, i niekorzystnie przedstawia siê sytuacja miasta pod wzglêdem migracji ludnoœci. WYKRES NR 7. Napùywy i odpùywy ludnoœci w mieœcie Dêbica w latach napùyw odpùyw ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Saldo migracji jest ujemne od 000 roku gdzie wynosiùo -60, a w 006 przedstawiaùo -7. Saldo to wynika z liczby osób, które wyje d aj¹ z miasta. Jest to tendencja charakterystyczna dla caùego województwa, w którym w 006 r. w wyniku migracji liczba mieszkañców zmniejszyùa siê o 990 osób (z czego z miast ubyùo 85 osób, natomiast na wsi liczba ludnoœci zmniejszyùa siê o 55 osób), a tak e dla

13 podobnych wielkoœciowo miast województwa podkarpackiego: Mielca (-8) i Jasùa (-5). TABELA NR. Migracje ludnoœci w mieœcie Dêbica w latach Lata Napùyw a Ogóùem z miast ze wsi z zagranicy Ogóùem Odpùyw b do na miast wieœ za granicê Saldo migracji a Zameldowania na pobyt staùy. b Wymeldowania z pobytu staùego ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Podsumowanie: Na podstawie zaprezentowanych danych mo na wskazaã najistotniejsze informacje dotycz¹ce sytuacji demograficznej miasta Dêbica: zmniejsza siê udziaù dzieci i mùodzie y (0-7 lat) w ogólnej liczbie ludnoœci miasta, przy jednoczesnym wzroœcie liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mê czyêni w wieku 65 lat i wiêcej oraz kobiety w wieku 60 lat i wiêcej); wskaênik obci¹ enia demograficznego, mówi¹cy o tym, jak wiele osób mùodszych i starszych przypada na jedn¹ osobê w wieku produkcyjnym (jak wiele osób musi przeciêtnie utrzymaã jedna osoba) dla miasta Dêbica jest co prawda korzystniejszy w stosunku do województwa podkarpackiego, ale i tak oznacza, e na dwie osoby w wieku produkcyjnym przypada wiêcej ni jedna osoba mùodsza lub starsza; korzystne wskaêniki okreœlaj¹ce prê noœã demograficzn¹, której wyrazem jest prawie dwukrotnie wy sza od œredniej wojewódzkiej, a prawie trzydziestokrotnie od œredniej krajowej wielkoœã okreœlaj¹ca przyrost naturalny ludnoœci; zjawiskiem o charakterze niepokoj¹cym s¹ ruchy migracyjne - ujemne saldo migracji. Reasumuj¹c, okazuje siê, e sytuacja demograficzna Dêbicy jest doœã trudna, choã na tle caùego województwa wypada ona stosunkowo dobrze. W mieœcie Dêbica w ostatnich latach obserwuje siê niekorzystne zmiany charakterystyczne dla caùego kraju, œwiadcz¹ce o starzeniu siê spoùeczeñstwa i zjawisku staùego zmniejszania siê liczby ludnoœci (pomimo dodatniego przyrostu naturalnego). Zmiany te mog¹ powodowaã nastêpuj¹ce skutki dla miasta: spadek liczby ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym mo e rodziã wiele problemów zwi¹zanych z bezrobociem wœród nauczycieli oraz koniecznoœci¹ likwidacji niektórych placówek (racjonalizacja sieci szkolnej), ale jednoczeœnie mo e przyczyniã siê do ewentualnego spadku nakùadów na edukacjê; wzrost liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym z jednej strony jest korzystny dla rozwoju gospodarki miasta ale z drugiej strony przyczynia siê do zwiêkszania skali bezrobocia (zwiêkszony popyt na miejsca pracy) i skrócenia okresu aktywnoœci zawodowej; wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym bêdzie wymagaã aktywizowania rynku pracy szczególnie dla absolwentów;

14 wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym spowoduje powstanie wielu trudnych problemów do rozwi¹zania, szczególnie z zakresu ochrony zdrowia i opieki spoùecznej (zwiêkszaã siê bêdzie liczba emerytów w stosunku do osób pracuj¹cych, podnosz¹c koszty zatrudnienia, zwiêkszy siê zapotrzebowanie na niektóre usùugi medyczne). Uwzglêdnienie i docenienie wagi problemów zwi¹zanych ze zmianami demograficznymi, bêdzie jednym z podstawowych wyzwañ stoj¹cych przed wùadzami miasta Dêbicy.

15 III. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA. ZATRUDNIENIE W mieœcie Dêbica zatrudnionych jest 098 osób. Tak du a liczba pracuj¹cych jest wynikiem koncentracji licznych podmiotów gospodarczych na terenie miasta a tak e najwiêkszej w powiecie liczby mieszkañców (prawie 50 tys.). Dodatkowo przedsiêbiorstwa maj¹ce swoj¹ siedzibê w mieœcie zatrudniaj¹ tak e mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Liczba osób pracuj¹cych w Dêbicy wynosi ponad 8% w stosunku do ogólnej liczby ludnoœci w mieœcie. WYKRES NR 8. Gùówne sektory zatrudnienia w Dêbicy 00 (9%)* 667 (%) 9 (0%) (0%) 06 (%) 68 (%) 7 (5%) 7 (%) 97 (7%) 8 (%) Rolnictwo, ùowictwo i leœnictwo Budownictwo Hotele i restauracje Poœrednictwo finansowe Administracja publiczna Przemysù Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i ù¹cznoœã Obsùuga nieruchomoœci Pozostali *wartoœã szacunkowa ródùo: Opracowanie wùasne stan na koniec 007 r. Najwiêkszy odsetek osób pracuj¹cych w mieœcie stanowi¹ zatrudnieni w sektorze przemysùu (0%) nastêpn¹ pozycjê zajmuj¹ pracownicy administracji publicznej (9%) oraz osoby zajmuj¹ce siê handlem i naprawami (7%). Kolejne % to pracownicy przedsiêbiorstw prowadz¹cych obsùugê nieruchomoœci. Prawie % stanowi¹ zatrudnieni w budownictwie a kolejne 5% mieszkañców Dêbicy pracuje w sektorze transportu, gospodarki magazynowej i ù¹cznoœci. Najmniejsza liczba osób zatrudniona jest w sektorze poœrednictwa finansowego, w hotelach i restauracjach oraz rolnictwie. Przewa aj¹c¹ czêœã osób pracuj¹cych stanowi¹ mê czyêni, natomiast odsetek zatrudnionych kobiet wynosi niewiele ponad 0%. W porównaniu do miast s¹siaduj¹cych z Dêbic¹ jak i dla danych wojewódzkich struktura zatrudnienia w Dêbicy jest bardzo zbli ona. Zarówno w Mielcu, Jaœle jak i Ropczycach najwiêcej zatrudnionych jest w sektorze przemysùowym oraz w handlu i naprawach. Najmniejszy odsetek osób pracuj¹cych stanowi¹ natomiast zatrudnieni w rolnictwie oraz w sektorze poœrednictwa finansowego. W porównaniu do s¹siednich miast w Dêbicy zatrudnionych jest najwiêcej osób w budownictwie oraz w usùugach transportowych, gospodarce magazynowej i ù¹cznoœci. Szczegóùowe porównanie prezentuje tabela nr. 5

16 TABELA NR. Gùówne sektory zatrudnienia porównanie miasta Dêbica z wybranym miastami na tle województwa podkarpackiego. MIASTA OGÓ EM ROLNICTWO, OWIECTWO I LEÚNICTWO PRZEMYS BUDOWNICTWO HANDEL I NAPRAWY HOTELE I RESTAURACJE TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I CZNOÚà WOJEWÓDZTWO tys. DÆBICA MIELEC JAS O ROPCZYCE ródùo: Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie stan na koniec 007 r. POÚREDNICTWO FINANSOWE OBS UGA NIERUCHOMOSCI I FIRM INNE* Przetwórstwo przemysùowe obejmuje rzemieœlnicz¹ dziaùalnoœã chaùupnicz¹, dziaùalnoœã przemysùow¹ i produkcyjn¹, czyli bezpoœrednie wytwarzanie nowych wyrobów, zarówno w procesie produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, oraz dziaùalnoœã jednostek prowadz¹cych sprzeda wyrobów dla ogóùu ludnoœci w miejscu ich wytwarzania. Wedùug przedstawionej poni ej klasyfikacji najwiêksz¹ liczbê osób zatrudnia przemysù gumowy i tworzyw sztucznych. Zwi¹zane jest to z dziaùalnoœci¹ Firmy Oponiarskiej Dêbica S.A., która jest najwiêkszym inwestorem i zakùadem pracy nie tylko w Dêbicy ale i w caùym województwie Podkarpackim. Zatrudnia ona ponad tys. pracowników wspóùpracuj¹c z ponad 50 firmami lokalnymi. Na drugim miejscu wedùug liczby zatrudnionych plasuje siê przemysù spo ywczy a nastêpnie produkcja maszyn i urz¹dzeñ oraz przemysù chemiczny. Najmniejszy odsetek stanowi¹ natomiast zatrudnieni w przemyœle drzewnym. Dêbica jest drugim miastem pod wzglêdem liczby zatrudnianych pracowników w przetwórstwie przemysùowym po mieœcie Mielec wedùug poni szego porównania. Obsùuga nieruchomoœci i firm obejmuje dziaùalnoœã w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych na wùasny rachunek obejmuj¹c¹ przedsiêwziêcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzeda y, wynajmu œrodków transportowych, tak e i samochodów osobowych, bez kierowcy (bez obsùugi), wynajmu maszyn i urz¹dzeñ bez obsùugi, wypo yczania artykuùów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usùug informatycznych, dziaùalnoœci z zakresu architektury, projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostaùych usùug in ynierskich, doradztwa, usùug prawniczych, ksiêgowych, reklamy, rekrutacji pracowników itp. (definicja wedùug Polskiej Klasyfikacji Dziaùalnoœci) 6

17 TABELA NR 5. Podmioty gospodarki narodowej Przetwórstwa Przemysùowego zarejestrowane w podkarpackim rejestrze REGON wedùug wybranych podsekcji PKD MIASTA: OGÓ EM: PRODUKCJA ARTYKU ÓW SPOÝYWCZYCH, NAPOJÓW PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTA YCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI PRODUKCJA MASZYN I URZ DZEÑ PRODUKCJA URZ DZEÑ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH WOJEWÓDZTWO DÆBICA MIELEC JAS O ROPCZYCE X x- wypeùnienie pozycji jest niemo liwe, ze wzglêdu na tajemnicê statystyczn¹ (Dz. U. Nr 88 poz. 9 z póên. zmianami art. 8 pkt. ustawa o statystyce publicznej z dnia r.) ródùo: Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie stan na koniec 007 r. PRODUKCJA SPRZÆTU TRANSPORTOWEGO INNE 7

18 . BEZROBOCIE W mieœcie Dêbica wedùug stanu na koniec sierpnia 007 r. bez zatrudnienia pozostawaùo 60 osób. Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wedùug stanu na koniec lipca 007 r. byùa wy sza od stopy bezrobocia w kraju o % i wynosiùa,%. Zdecydowan¹ wiêkszoœã osób bezrobotnych stanowiùy kobiety, prawie 59% osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Liczba osób bezrobotnych w lipcu zwiêkszyùa siê o osoby w porównaniu do miesi¹ca poprzedniego. W powiecie dêbickim stopa bezrobocia wynosiùa,5% i byùa ni sza od œredniej w województwie o 0,7%. Równie porównanie liczby osób pozostaj¹cych bez pracy w miesi¹cu czerwcu i lipcu wypada pozytywnie, gdy obni yùa siê ona w ci¹gu miesi¹ca o 70 osób. Zdecydowan¹ wiêkszoœã wœród bezrobotnych stanowi¹ kobiety. Podziaù osób bezrobotnych ze wzglêdu na wiek rozkùada siê niemal równomiernie w wiêkszoœci przedziaùów wiekowych. Dwie najwiêksze grupy (po 6% ka da) stanowi¹ osoby w przedziale wiekowym 5 oraz 5 5 lata. Kolejne % to bezrobotni w wieku od 8 do lat. Najmniejszy odsetek stanowi¹ osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia w wieku lat (%) oraz 60 6 lata zaledwie %. WYKRES NR 9. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug wieku 666 (6%) (%) 6 (%) 59 (%) 5 (0%) 69 (6%) 8 - lat 5 - lat 5 - lat 5-5 lat lat 60-6 lata ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Najwiêkszy odsetek, prawie poùowê wœród w/w kategorii w mieœcie Dêbica stanowi¹ osoby dùugotrwale bezrobotne, pozostaj¹ce bez zatrudnienia ù¹cznie przez miesiêcy w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Kolejna grupa to osoby do 5 roku ycia, najczêœciej absolwenci szkóù wy szych nie posiadaj¹cy doœwiadczenia zawodowego. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia posiadaj¹ tak e osoby bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowi¹ 6% ogóùu osób bezrobotnych w Dêbicy. Obecnie ze wzglêdu na wysokie wymagania pracodawców odnoœnie przygotowania zawodowego osoby z w/w grupy maj¹ niewielkie szanse na pomyœlne zakoñczenie procesu poszukiwania pracy. Najmniej liczne s¹ natomiast grupy osób niepeùnosprawnych i samotnie wychowuj¹cych dzieci do 7 roku ycia, odpowiednio % i %. 8

19 WYKRES NR 0. Liczba osób bezrobotnych bêd¹cych w szczególniej sytuacji na rynku pracy 5 (6%) 67 (%) 8 (%) 59 (8%) 07 (%) 6 (9%) Do 5 roku ycia Powy ej 50 roku ycia Samotnie wychowujacy dzieci Dùugotrwale bezrobotne Bez kwalifikacji zawodowych Niepeùnosprawni ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Wœród zarejestrowanych w Dêbicy bezrobotnych najwiêksz¹ grupê - 77 osoby posiada wyksztaùcenie zasadnicze zawodowe co stanowi 9,6% ogóùu osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Kolejne 6,9% badanych ukoñczyùo szkoùy policealne i œrednie zawodowe. Najmniejszy odsetek stanowi¹ osoby z wyksztaùceniem wy szym, zaledwie 79 osób co stanowi 0,7% badanych. Grupy osób z wyksztaùceniem œrednim ogólnoksztaùc¹cym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poni ej stanowi¹ ù¹cznie ponad 6%. Obecnie brak odpowiedniego wyksztaùcenia jest istotn¹ barier¹ znacznie wydùu aj¹c¹ okres poszukiwania pracy. WYKRES NR. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug wyksztaùcenia 8 (8,5%) 79 (0,7%) 70 (6,9%) 77 (9,6%) 7 (,%) Wy sze Úrednie ogólnoksztaùc¹ce Gimnazjalne i poni ej Policealne i œrednie zawodowe Zasadnicze zawodowe ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Analizuj¹c okres pozostawania bez pracy wœród bezrobotnych w Dêbicy ponad jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia powy ej dwóch lat. ¹cznie prawie 65% bezrobotnych to osoby poszukuj¹ce pracy dùu ej ni póù roku. Najmniej liczn¹ grupê, jedynie 9,% stanowi¹ osoby pozostaj¹ce na bezrobociu nie dùu ej ni 9

20 jeden miesi¹c. Kolejnym problemem jest brak sta u pracy b¹dê krótki okres zatrudnienia, który stwarzaùby mo liwoœã zdobycia odpowiedniego doœwiadczenia. Zdecydowana wiêkszoœã, prawie jedna czwarta bezrobotnych to osoby bez sta u, poszukuj¹ce tzw. pierwszej pracy. Kolejne 0% stanowi¹ osoby, które pracowaùy dot¹d przez okres od do 5 lat natomiast osoby ze sta em pracy od 0 do 0 lat stanowi¹ 8%. Najmniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby posiadaj¹ce ponad 0 letni sta pracy, zaledwie,%. W obu omawianych kryteriach: wedùug czasu pozostawania bez pracy oraz sta u pracy przewa aj¹c¹ grupê osób bezrobotnych stanowi¹ kobiety. TABELA NR 6. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug sta u pracy oraz czasu pozostawania bez zatrudnienia BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY OGÓ EM W TYM KOBIETY BEZROBOTNI WG STAÝU PRACY OGÓ EM W TYM KOBIETY Do m-ca 9,% 5,7% Do roku % 8% -,% 8,6% - 5 0% % - 6,% 7% 5 0 % 0% 6-7% 0,6% 0 0 8% 5% - % 9,% 0 0 % 7% Pow. m-cy,8%,8% 0 lat i wiêcej,% % Bez sta u,6% 5% ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Podsumowanie: Gùównym sektorem zatrudnienia w mieœcie Dêbica jest przetwórstwo przemysùowe. Najwiêksza liczba mieszkañców zatrudniona jest w przemyœle gumowym i tworzyw sztucznych, który skupiony jest wokóù jednego pracodawcy Firmy Oponiarskiej Dêbica S.A. Pomimo, i w Dêbicy swoj¹ siedzibê posiada ponad poùowa pracodawców powiatu a stopa bezrobocia w powiecie jest ni sza od œredniej dla województwa istniej¹ grupy osób maj¹ce du e problemy w znalezieniu zatrudnienia. Nale ¹ do nich m. in. kobiety, osoby w wieku 5 lata oraz osoby dùugotrwale bezrobotne. Jednym z problemów szczególnie mùodych osób jest brak doœwiadczenia i trudnoœci w zdobyciu tzw. pierwszej pracy. Poprawa obecnej sytuacji osób bezrobotnych wymaga opracowania odrêbnych programów aktywizacyjnych oraz szkoleniowych skierowanych do poszczególnych grup a tak e uùatwianie dostêpu do mo liwoœci odbycia sta u osobom mùodym. 0

21 IV. OÚWIATA Na terenie miasta Dêbica funkcjonuje rozwiniêta baza placówek oœwiatowych, która obejmuje szkoùy podstawowe, gimnazjalne, œrednie ogólnoksztaùc¹ce i œrednie zawodowe a tak e szkoùy wy sze oraz placówki niepubliczne.. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE W Dêbicy dziaùaùa przedszkoli, w których w latach opiek¹ objêto 87 dzieci. W dwóch palcówkach przedszkolnych prowadzone s¹ tak e zajêcia dla grup ùobkowych. Dodatkowo dziaùaj¹ dwa ùobki oraz ochronka, prowadzona przez Siostry Sùu ebniczki z grupami integracyjnymi licz¹cymi 5-0 podopiecznych, w tym od do 5 niepeùnosprawnych. Bazê dydaktyczn¹ szkóù podstawowych stanowi 8 obiektów (w tym Szkoùa Podstawowa nr 5 jest czêœci¹ Zespoùu Szkóù nr ). Jedna ze szkóù podstawowych ma charakter integracyjny. Obiekt ten jest dobrze wyposa ony i posiada: sale gimnastyczne, pracowniê komputerow¹, multimedialn¹, przyrodnicz¹, muzykoterapii, bibliotekê z czytelni¹ i internetowym centrum informacji multimedialnej. Baza szkóù gimnazjalnych natomiast obejmuje obiekty (w tym Miejskie Gimnazjum nr, które jest czêœci¹ Zespoùu Szkóù nr ). W Dêbicy funkcjonuj¹ równie dwie szkoùy artystyczne Niepubliczna Szkoùa Muzyczna II stopnia o uprawnieniach Szkoùy Publicznej oraz Pañstwowa Szkoùa Muzyczna I stopnia. Pañstwowa Szkoùa Muzyczna I stopnia w Dêbicy ksztaùci w kierunku gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, tr¹bce, waltorni, puzonie, akordeonie oraz perkusji. Ksztaùcenie podzielone jest na dwa cykle 6 lat cykl dzieciêcy lub lata cykl mùodzie owy. Dziaùalnoœã artystyczn¹ Pañstwowej Szkoùy Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dêbicy odgrywaùa i nadal odgrywa du ¹ rolê w procesie upowszechniania oraz rozwoju kultury muzycznej w regionie. Przejawia siê to w ró nych formach, miêdzy innymi w popisach uczniowskich, koncertach okolicznoœciowych, w przesùuchaniach, konkursach muzycznych, koncertach z udziaùem znanych artystów. Uczniowie szkoùy niejednokrotnie byli laureatami licznych konkursów regionalnych, ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych m. in. Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Ýaganiu, Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Rzeszowie, Konkursu Duetów Fortepianowych w Rzeszowie itp. Wszystkie gimnazja wyposa one s¹ w sale gimnastyczne, pracownie komputerowe oraz boiska sportowe. Jedynie cztery budynki szkóù podstawowych na siedem posiadaj¹ sale gimnastyczne. Cztery szkoùy zaopatrzone s¹ w jedn¹ pracowniê komputerow¹, natomiast dwie szkoùy posiadaj¹ kolejno dwie i trzy takie pracownie. Szkoùa Podstawowa nr nie posiada tego typu pracowni, wymaga wyposa enia w sprzêt komputerowy. Wszystkie przedszkola posiadaj¹ ogród z placem zabaw, a trzy obiekty posiada równie salê do zajêã ruchowych. We wszystkich obiektach na bie ¹co byùy przeprowadzane naprawy i konserwacje istniej¹cej infrastruktury. Czêœã budynków wymaga jednak kompleksowych remontów. W piêciu budynkach szkóù podstawowych, gimnazjach oraz zespole szkóù konieczna jest termomodernizacja budynków w zakresie wymiany caùoœci b¹dê czêœci stolarki okiennej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenia œcian i stropów. Planowana jest równie rozbudowa trzech szkóù podstawowych celem uzupeùnienia braków w wyposa eniu oraz budowa nowej szkoùy z sal¹ gimnastyczn¹ i zapleczem ywieniowo œwietlicowym. Ponadto ka dy z budynków szkóù oraz przedszkoli wymaga poprawy bie ¹cego stanu technicznego.

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo