Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/286/2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/286/2008"

Transkrypt

1 Zaù¹cznik do Uchwaùy nr XIX/86/008 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DÆBICA NA LATA 007 0

2 SPIS TREÚCI CZÆÚÃ I RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA DÆBICA... I. PO OÝENIE GEOGRAFICZNE ORAZ WALORY ÚRODOWISKA NATURALNEGO... II. ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ MIASTA DÆBICA... 7 III. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA... 5 IV. OÚWIATA... V. OCHRONA ZDROWIA... 7 VI. POMOC SPO ECZNA... 0 VII. BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE... VIII. KULTURA... 8 IX. TURYSTYKA ORAZ OÚRODKI SPORTOWO REKREACYJNE... 6 X. POTENCJA PRZEMYS OWY MIASTA DÆBICA... 5 XI. ANALIZA KONDYCJI SPÓ EK MIEJSKICH... 6 XII. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA XIII. GOSPODARKA ODPADAMI NA TERENIE MIASTA DÆBICA... 7 XIV. ZASOBY MIESZKANIOWE XV. ANALIZA BUDÝETU MIASTA DÆBICA... 8 CZÆÚÃ II. STRATEGICZNY PROGRAM ROZWOJU MIASTA DÆBICA I. ANALIZA POTRZEB I UWARUNKOWAÑ ROZWOJOWYCH GMINY DÆBICA II. MISJA MIASTA DÆBICA NA LATA III. WIZJA MIASTA DÆBICA W 0 ROKU IV. OBSZARY STRATEGICZNE V. CELE I ZADANIA STRATEGICZNE...0 VI. MONITORING STRATEGII...05 VII. PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA ANEKS.6

3 CZÆÚÃ I RAPORT DIAGNOSTYCZNY O STANIE MIASTA DÆBICA I. PO OÝENIE GEOGRAFICZNE ORAZ WALORY ÚRODOWISKA NATURALNEGO Poùo enie geograficzne: Miasto Dêbica poùo one jest w póùnocno-zachodniej czêœci województwa podkarpackiego. Usytuowane jest na pograniczu dwóch jednostek fizyczno-geograficznych: Pogórza Karpackiego i Kotliny Sandomierskiej. Przez miasto przebiega trasa E i magistrala kolejowa Kraków-Przemyœl. Dêbica posiada tak e doskonaùe poù¹czenie kolejowe na trasie z Wrocùawia do Przemyœla. W przyszùoœci przez region dêbicki ma przebiegaã autostrada A Zachód Wschód. Najbli sze lotnisko miêdzynarodowe znajduje siê 50 km od Dêbicy, w Jasionce k/rzeszowa. PO OÝENIE MIASTA DÆBICA NA TLE POLSKI

4

5 5

6 Klimat: Úrednie temperatury w styczniu w powiecie dêbickim wynosz¹: -,6 C na póùnocy i -, C na poùudniu, zaœ w lipcu 8, w obu strefach. Roczna suma opadów w tym regionie wynosi ok mm na m. Okres wegetacji na tych terenach trwa od 0 do 0 dni. Pokrywa œnie na utrzymuje siê przez ok. 65 dni w roku. Rzeki: Gùówn¹ i najwiêksz¹ rzek¹ regionu jest Wisùoka. Jej dopùywy to Wielopolka, Tuszymka, Ostra i Zawadka. Wisùoka charakteryzuje siê du ymi wahaniami stanów wód przekraczaj¹cymi 8m w ci¹gu roku. Znaczna jest zmiennoœã przepùywów: najni szy notowany w okresie 00 lat wynosiù zaledwie, m/s, najwy szy 80 m/s przy œrednim rocznym 8 m/s. Rejon Dêbicy co kilka lat jest nawiedzany przez powodzie. Dno Wisùoki w przeci¹gu 50 lat obni yùo siê o m. W 006 r. w województwie podkarpackim zostaùy przeprowadzone badania pod k¹tem przydatnoœci wód do zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹. Wœród przebadanych rzek znalazùo siê równie ujêcie wody dla mieszkañców Dêbicy rzeka Wisùoka. Jakoœã wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych okreœlaj¹ kategorie (A, A, A). Gùówny ciek miasta zakwalifikowany zostaù do kategorii A jako wody zadowalaj¹cej jakoœci nie mniej jednak nale y go poddaã wysokosprawnemu uzdatnianiu fizycznemu i chemicznemu. Stan rzeki w porównaniu do roku 005 ulegù poprawie. Wówczas Wisùoka znajdowaùa siê w kategorii jakoœci wód pozanormatywnej. Na polepszenie jakoœci miaùa wpùyw korzystniejsza ocena stanu sanitarnego rzeki. Powietrze Jakoœã powietrza w województwie podkarpackim, w tym równie dla obszaru miasta Dêbica, badana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Úrodowiska w Rzeszowie. Najwiêkszy wpùyw na zanieczyszczenie powietrza ma emisja pyùów i gazów pochodz¹ca z energetycznego spalania paliw. Na terenie Dêbicy nie notuje siê przekroczeñ norm dla pyùu zawieszonego (PM0), dwutlenku siarki (SO ), dwutlenku azotu (NO ). Iloœã zanieczyszczeñ wprowadzanych z energetycznego spalania paliw uzale niona jest od zapotrzebowania na energiê ciepln¹. Zapotrzebowanie to uzale nione jest od sezonu i zwiêksza siê w okresie zimowym. Roczna emisja zanieczyszczeñ w strefie dêbickiej w 006r. wyniosùa: Dwutlenek siarki 9 Mg/rok; Dwutlenek azotu Mg/rok; Tlenek wêgla 8 Mg/rok; Pyù zawieszony 55 Mg/rok; Benzen - >0, Mg/rok; Oùów - < 0,05 Mg/rok. Podsumowanie: Z powy szych map ukùadu drogowego oraz ukùadu kolejowego i lotnisk wynika, e miasto Dêbica ma bardzo dogodne poùo enie geograficzne. Znajduje siê ono bowiem na trasie wa nych szlaków komunikacyjnych i w niedalekim s¹siedztwie gùównych oœrodków rozwoju województwa podkarpackiego (m. in. Mielca, Stalowej Woli i Rzeszowa). Mimo, i Dêbica jest jednym z najwiêkszych oœrodków przemysùowych województwa podkarpackiego to stan œrodowiska naturalnego miasta jest zadawalaj¹cy. Wody powierzchniowe pùyn¹ce przeznaczone do celów pitnych maj¹ zachowane wartoœci graniczne wskaêników eutrofizacji i klasyfikowane s¹ jako wody zadowalaj¹cej jakoœci. Jeœli chodzi o jakoœã powietrza to wedùug danych z 006r. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Úrodowiska w Rzeszowie nie notuje siê przekroczeñ norm zanieczyszczeñ. 6

7 II. ANALIZA STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ MIASTA DÆBICA Miasto Dêbica zajmuje obszar km. Zamieszkuje je ogóùem 7 9 osób (stan na..007 r.) co stawia je na siódmym miejscu w województwie podkarpackim pod wzglêdem liczby ludnoœci. Gêstoœã zaludnienia na km wynosi 95 osób. Porównuj¹c te dane do stolic s¹siaduj¹cych powiatów w województwie podkarpackim Mielca (powierzchnia 7 km ; ludnoœã 6 6 os.; gêstoœã zaludnienia na km :0 os.), Jasùa (powierzchnia 7 km ; ludnoœã 7 56 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 09 os.), Ropczyc (powierzchnia 7 km ; ludnoœã os.; gêstoœã zaludnienia na km : 0 os.) Sêdziszowa Maùopolskiego (powierzchnia 0 km ; ludnoœã 7 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 7 os.) i Strzy owa (powierzchnia km ; ludnoœã 8 65 os.; gêstoœã zaludnienia na km : 6 os.), mo na zauwa yã, i Dêbica jest jednym z najwiêkszych oœrodków miejskich w regionie - posiada najwiêksz¹ liczbê ludnoœci oprócz Mielca spoœród ww. miejscowoœci i jednoczeœnie jest najgêœciej zaludniona. WYKRES NR. Liczba mieszkañców miasta Dêbica w latach Tys ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Wykres przedstawia liczbê ludnoœci miasta Dêbica w latach Spadek liczby mieszkañców w analizowanym okresie wynosi 0 osób w stosunku do roku 996. Spadek liczby mieszkañców w stosunku do roku 000 wynosi 09 osób. Jak wynika z tego wykresu nastêpuje staùy spadek liczby ludnoœci miasta Dêbica ponad 000 osób w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat. Decyduje o tym zarówno coraz ni szy przyrost naturalny jak i rosn¹ce na przestrzeni lat ujemne saldo migracji. Miasto Dêbica charakteryzuje stosunkowo wysoki poziom feminizacji (liczba kobiet na 00 mê czyzn). W roku 006 wynosiù on 07. W latach poprzednich wynosiù 06. Jest to wynik zbli ony do œredniej w województwie podkarpackim i w caùym kraju w 006 r. - wskaênik ten dla województwa podkarpackiego osi¹gn¹ù wartoœã 0,5 (w miastach 09, a na wsi 0) a dla kraju 06,9. 7

8 WYKRES NR. Struktura wiekowa mieszkañców miasta Dêbica w 006 r. Tys wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny kobiety mê czyêni ogóùem ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Analiza ekonomicznej struktury wiekowej Dêbicy pozwala zauwa yã niekorzystne zjawiska wystêpuj¹ce w tej sferze. Zmniejsza siê odsetek ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym tj. do 7 lat (spadek z 7,8% w 000 do 0,5% w roku 006). Zjawisko to mo e niekorzystnie wpùywaã w przyszùoœci na rozwój miasta. Zaobserwowaã mo na równie, e spoùeczeñstwo miasta zaczyna siê starzeã, czego dowodem jest powolny wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Wg stanu na koniec roku 006 mieszkañcy w wieku przedprodukcyjnym stanowili 0,5% ludnoœci, odsetek osób w wieku produkcyjnym wyniósù 65,7%, natomiast mieszkañców w wieku poprodukcyjnym byùo,9%. Wœród mieszkañców w wieku poprodukcyjnym widoczna jest znaczna przewaga kobiet nad mê czyznami, udziaù kobiet w tej grupie w roku 006 stanowiù 66,8%. Wskaênik obci¹ enia demograficznego dla miasta Dêbica jest stosunkowo korzystny na tle województwa podkarpackiego i Polski. W 006 r. w mieœcie Dêbica na 00 osób w wieku produkcyjnym (mê czyêni w wieku 8-6 lata, kobiety w wieku 8-59 lat) przypada okoùo 5 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). W województwie podkarpackim w 006 r. na 00 osób w wieku produkcyjnym przypada prawie 60 osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). Omawiana relacja dla miast wyniosùa 5 osób, a dla wsi 66 osób. Porównuj¹c wskaênik obci¹ enia demograficznego dla miasta Dêbica z podobnymi oœrodkami miejskimi w woj. podkarpackim jej sytuacja w tym zakresie jest zbli ona w Mielcu wskaênik ten wynosi 5,9, w Jaœle 5,0. 8

9 TABELA NR. Ekonomiczna struktura wiekowa ludnoœci miasta Dêbica w latach Lata Liczba mieszkañc ów ogóùem Wiek przedprodukcyjny do 7 lat Wiek produkcyjny m. 8-6 lat, k w tym razem kobiety Wiek poprodukcyjny m. > 65, k. > 60 Ludnoœã w wieku nieprodukcyjnym na 00 osób w wieku produkcyjnym razem w tym w tym razem kobiety kobiety Brak danych Brak danych , , , , ,8 ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - WYKRES NR. Ludnoœã wedùug wieku w Dêbicy w 006 r. 8% 7% 5% 5% 6% % 9% 5% % 9% 0- lat 5-9 lat 0- lat 5-9 lat 0-9 lat 0-9 lat 0-9 lat lat lat i wiêcej ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- Wœród mieszkañców Dêbicy najliczniej reprezentowan¹ grup¹ wiekow¹ s¹ osoby w wieku 0-9 lat, ich liczba w roku 006 wynosiùa 8750 osób, co stanowiùo 8,67% ogóùu ludnoœci miasta. Kolejne miejsca pod wzglêdem liczebnoœci w strukturze wiekowej mieszkañców zajmuj¹ grupy w wieku 0-9 lat (5,8% ludnoœci), w wieku (,% ogóùu mieszkañców) oraz mieszkañcy w przedziale wiekowym od 0-9 lat, stanowi¹cy,7% ogóùu ludnoœci. 9

10 WYKRES NR. Ruch naturalny ludnoœci w 005 r. 0 9, ,6, 0 Maù eñstwa Urodzenia Zgony Przyrost naturalny ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Od kilku lat zauwa alny jest spadek przyrostu naturalnego. Caùy czas utrzymuje siê on jednak na dodatnim poziomie. Przyrost naturalny w liczbach bezwzglêdnych w Dêbicy obni yù siê ze 6 osób w roku 000 do 6 w roku 006. TABELA NR. Ruch naturalny ludnoœci miasta Dêbica latach Przyrost Maù eñstwa Urodzenia Zgony naturalny Lata w liczbach bezwzglêdnych ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych- 0

11 WYKRES NR 5. Przyrost naturalny na 000 ludnoœci,,,,,,,9,9,8, ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Od kilku lat w caùym kraju zauwa alny jest spadek przyrostu naturalnego. Tendencja ta jest w znacznie mniejszym stopniu widoczna w mieœcie Dêbica. Przyrost naturalny utrzymuje siê tutaj na dodatnim poziomie. Najmniejsz¹ przewagê urodzeñ ywych nad zgonami odnotowano w 006r. i wynosiùa ona,9. Przyrost naturalny w liczbach bezwzglêdnych obni yù siê w Dêbicy z, w 00r. do,9 w roku 006. Wynik ten jest trochê korzystniejszy w relacji do innych, podobnej wielkoœci miast województwa podkarpackiego Mielca (,0) i Jasùa (,). W stosunku do danych dotycz¹cych caùego województwa, gdzie w przeliczeniu na 000 mieszkañców, w 006 r. wskaênik ten wyniósù,, a przede wszystkim w skali caùego kraju, gdzie wskaênik ten wyniósù 0,, dane dotycz¹ce miasta Dêbica brzmi¹ bardzo optymistycznie (wykres nr 6.).

12 WYKRES NR 6. Stopa przyrostu naturalnego Dêbicy na tle województwa podkarpackiego i Polski w 006 r.,9,5,5, 0,5 0, 0 Dêbica Podkarpackie Polska ródùo: Województwo Podkarpackie 007. Podregiony, powiaty, gminy. Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 007. Drugim, obok przyrostu naturalnego, czynnikiem maj¹cym istotny wpùyw na stan zaludnienia s¹ migracje ludnoœci. Analiza kierunku napùywów i odpùywów wskazuje, i niekorzystnie przedstawia siê sytuacja miasta pod wzglêdem migracji ludnoœci. WYKRES NR 7. Napùywy i odpùywy ludnoœci w mieœcie Dêbica w latach napùyw odpùyw ródùo: Urz¹d Statystyczny Rzeszów Saldo migracji jest ujemne od 000 roku gdzie wynosiùo -60, a w 006 przedstawiaùo -7. Saldo to wynika z liczby osób, które wyje d aj¹ z miasta. Jest to tendencja charakterystyczna dla caùego województwa, w którym w 006 r. w wyniku migracji liczba mieszkañców zmniejszyùa siê o 990 osób (z czego z miast ubyùo 85 osób, natomiast na wsi liczba ludnoœci zmniejszyùa siê o 55 osób), a tak e dla

13 podobnych wielkoœciowo miast województwa podkarpackiego: Mielca (-8) i Jasùa (-5). TABELA NR. Migracje ludnoœci w mieœcie Dêbica w latach Lata Napùyw a Ogóùem z miast ze wsi z zagranicy Ogóùem Odpùyw b do na miast wieœ za granicê Saldo migracji a Zameldowania na pobyt staùy. b Wymeldowania z pobytu staùego ródùo: Gùówny Urz¹d Statystyczny; Bank Danych Regionalnych - Podsumowanie: Na podstawie zaprezentowanych danych mo na wskazaã najistotniejsze informacje dotycz¹ce sytuacji demograficznej miasta Dêbica: zmniejsza siê udziaù dzieci i mùodzie y (0-7 lat) w ogólnej liczbie ludnoœci miasta, przy jednoczesnym wzroœcie liczby osób w wieku poprodukcyjnym (mê czyêni w wieku 65 lat i wiêcej oraz kobiety w wieku 60 lat i wiêcej); wskaênik obci¹ enia demograficznego, mówi¹cy o tym, jak wiele osób mùodszych i starszych przypada na jedn¹ osobê w wieku produkcyjnym (jak wiele osób musi przeciêtnie utrzymaã jedna osoba) dla miasta Dêbica jest co prawda korzystniejszy w stosunku do województwa podkarpackiego, ale i tak oznacza, e na dwie osoby w wieku produkcyjnym przypada wiêcej ni jedna osoba mùodsza lub starsza; korzystne wskaêniki okreœlaj¹ce prê noœã demograficzn¹, której wyrazem jest prawie dwukrotnie wy sza od œredniej wojewódzkiej, a prawie trzydziestokrotnie od œredniej krajowej wielkoœã okreœlaj¹ca przyrost naturalny ludnoœci; zjawiskiem o charakterze niepokoj¹cym s¹ ruchy migracyjne - ujemne saldo migracji. Reasumuj¹c, okazuje siê, e sytuacja demograficzna Dêbicy jest doœã trudna, choã na tle caùego województwa wypada ona stosunkowo dobrze. W mieœcie Dêbica w ostatnich latach obserwuje siê niekorzystne zmiany charakterystyczne dla caùego kraju, œwiadcz¹ce o starzeniu siê spoùeczeñstwa i zjawisku staùego zmniejszania siê liczby ludnoœci (pomimo dodatniego przyrostu naturalnego). Zmiany te mog¹ powodowaã nastêpuj¹ce skutki dla miasta: spadek liczby ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym mo e rodziã wiele problemów zwi¹zanych z bezrobociem wœród nauczycieli oraz koniecznoœci¹ likwidacji niektórych placówek (racjonalizacja sieci szkolnej), ale jednoczeœnie mo e przyczyniã siê do ewentualnego spadku nakùadów na edukacjê; wzrost liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym z jednej strony jest korzystny dla rozwoju gospodarki miasta ale z drugiej strony przyczynia siê do zwiêkszania skali bezrobocia (zwiêkszony popyt na miejsca pracy) i skrócenia okresu aktywnoœci zawodowej; wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym bêdzie wymagaã aktywizowania rynku pracy szczególnie dla absolwentów;

14 wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym spowoduje powstanie wielu trudnych problemów do rozwi¹zania, szczególnie z zakresu ochrony zdrowia i opieki spoùecznej (zwiêkszaã siê bêdzie liczba emerytów w stosunku do osób pracuj¹cych, podnosz¹c koszty zatrudnienia, zwiêkszy siê zapotrzebowanie na niektóre usùugi medyczne). Uwzglêdnienie i docenienie wagi problemów zwi¹zanych ze zmianami demograficznymi, bêdzie jednym z podstawowych wyzwañ stoj¹cych przed wùadzami miasta Dêbicy.

15 III. STAN I STRUKTURA ZATRUDNIENIA. ZATRUDNIENIE W mieœcie Dêbica zatrudnionych jest 098 osób. Tak du a liczba pracuj¹cych jest wynikiem koncentracji licznych podmiotów gospodarczych na terenie miasta a tak e najwiêkszej w powiecie liczby mieszkañców (prawie 50 tys.). Dodatkowo przedsiêbiorstwa maj¹ce swoj¹ siedzibê w mieœcie zatrudniaj¹ tak e mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Liczba osób pracuj¹cych w Dêbicy wynosi ponad 8% w stosunku do ogólnej liczby ludnoœci w mieœcie. WYKRES NR 8. Gùówne sektory zatrudnienia w Dêbicy 00 (9%)* 667 (%) 9 (0%) (0%) 06 (%) 68 (%) 7 (5%) 7 (%) 97 (7%) 8 (%) Rolnictwo, ùowictwo i leœnictwo Budownictwo Hotele i restauracje Poœrednictwo finansowe Administracja publiczna Przemysù Handel i naprawy Transport, gospodarka magazynowa i ù¹cznoœã Obsùuga nieruchomoœci Pozostali *wartoœã szacunkowa ródùo: Opracowanie wùasne stan na koniec 007 r. Najwiêkszy odsetek osób pracuj¹cych w mieœcie stanowi¹ zatrudnieni w sektorze przemysùu (0%) nastêpn¹ pozycjê zajmuj¹ pracownicy administracji publicznej (9%) oraz osoby zajmuj¹ce siê handlem i naprawami (7%). Kolejne % to pracownicy przedsiêbiorstw prowadz¹cych obsùugê nieruchomoœci. Prawie % stanowi¹ zatrudnieni w budownictwie a kolejne 5% mieszkañców Dêbicy pracuje w sektorze transportu, gospodarki magazynowej i ù¹cznoœci. Najmniejsza liczba osób zatrudniona jest w sektorze poœrednictwa finansowego, w hotelach i restauracjach oraz rolnictwie. Przewa aj¹c¹ czêœã osób pracuj¹cych stanowi¹ mê czyêni, natomiast odsetek zatrudnionych kobiet wynosi niewiele ponad 0%. W porównaniu do miast s¹siaduj¹cych z Dêbic¹ jak i dla danych wojewódzkich struktura zatrudnienia w Dêbicy jest bardzo zbli ona. Zarówno w Mielcu, Jaœle jak i Ropczycach najwiêcej zatrudnionych jest w sektorze przemysùowym oraz w handlu i naprawach. Najmniejszy odsetek osób pracuj¹cych stanowi¹ natomiast zatrudnieni w rolnictwie oraz w sektorze poœrednictwa finansowego. W porównaniu do s¹siednich miast w Dêbicy zatrudnionych jest najwiêcej osób w budownictwie oraz w usùugach transportowych, gospodarce magazynowej i ù¹cznoœci. Szczegóùowe porównanie prezentuje tabela nr. 5

16 TABELA NR. Gùówne sektory zatrudnienia porównanie miasta Dêbica z wybranym miastami na tle województwa podkarpackiego. MIASTA OGÓ EM ROLNICTWO, OWIECTWO I LEÚNICTWO PRZEMYS BUDOWNICTWO HANDEL I NAPRAWY HOTELE I RESTAURACJE TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I CZNOÚà WOJEWÓDZTWO tys. DÆBICA MIELEC JAS O ROPCZYCE ródùo: Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie stan na koniec 007 r. POÚREDNICTWO FINANSOWE OBS UGA NIERUCHOMOSCI I FIRM INNE* Przetwórstwo przemysùowe obejmuje rzemieœlnicz¹ dziaùalnoœã chaùupnicz¹, dziaùalnoœã przemysùow¹ i produkcyjn¹, czyli bezpoœrednie wytwarzanie nowych wyrobów, zarówno w procesie produkcji jednostkowej, seryjnej i masowej, oraz dziaùalnoœã jednostek prowadz¹cych sprzeda wyrobów dla ogóùu ludnoœci w miejscu ich wytwarzania. Wedùug przedstawionej poni ej klasyfikacji najwiêksz¹ liczbê osób zatrudnia przemysù gumowy i tworzyw sztucznych. Zwi¹zane jest to z dziaùalnoœci¹ Firmy Oponiarskiej Dêbica S.A., która jest najwiêkszym inwestorem i zakùadem pracy nie tylko w Dêbicy ale i w caùym województwie Podkarpackim. Zatrudnia ona ponad tys. pracowników wspóùpracuj¹c z ponad 50 firmami lokalnymi. Na drugim miejscu wedùug liczby zatrudnionych plasuje siê przemysù spo ywczy a nastêpnie produkcja maszyn i urz¹dzeñ oraz przemysù chemiczny. Najmniejszy odsetek stanowi¹ natomiast zatrudnieni w przemyœle drzewnym. Dêbica jest drugim miastem pod wzglêdem liczby zatrudnianych pracowników w przetwórstwie przemysùowym po mieœcie Mielec wedùug poni szego porównania. Obsùuga nieruchomoœci i firm obejmuje dziaùalnoœã w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych na wùasny rachunek obejmuj¹c¹ przedsiêwziêcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu budowy lub przygotowania budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sprzeda y, wynajmu œrodków transportowych, tak e i samochodów osobowych, bez kierowcy (bez obsùugi), wynajmu maszyn i urz¹dzeñ bez obsùugi, wypo yczania artykuùów przeznaczenia osobistego i u ytku domowego, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i usùug informatycznych, dziaùalnoœci z zakresu architektury, projektowania, geologii, geodezji, kartografii i pozostaùych usùug in ynierskich, doradztwa, usùug prawniczych, ksiêgowych, reklamy, rekrutacji pracowników itp. (definicja wedùug Polskiej Klasyfikacji Dziaùalnoœci) 6

17 TABELA NR 5. Podmioty gospodarki narodowej Przetwórstwa Przemysùowego zarejestrowane w podkarpackim rejestrze REGON wedùug wybranych podsekcji PKD MIASTA: OGÓ EM: PRODUKCJA ARTYKU ÓW SPOÝYWCZYCH, NAPOJÓW PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTA YCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI I WYROBÓW Z METALI PRODUKCJA MASZYN I URZ DZEÑ PRODUKCJA URZ DZEÑ ELEKTRYCZNYCH I OPTYCZNYCH WOJEWÓDZTWO DÆBICA MIELEC JAS O ROPCZYCE X x- wypeùnienie pozycji jest niemo liwe, ze wzglêdu na tajemnicê statystyczn¹ (Dz. U. Nr 88 poz. 9 z póên. zmianami art. 8 pkt. ustawa o statystyce publicznej z dnia r.) ródùo: Urz¹d Statystyczny w Rzeszowie stan na koniec 007 r. PRODUKCJA SPRZÆTU TRANSPORTOWEGO INNE 7

18 . BEZROBOCIE W mieœcie Dêbica wedùug stanu na koniec sierpnia 007 r. bez zatrudnienia pozostawaùo 60 osób. Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim wedùug stanu na koniec lipca 007 r. byùa wy sza od stopy bezrobocia w kraju o % i wynosiùa,%. Zdecydowan¹ wiêkszoœã osób bezrobotnych stanowiùy kobiety, prawie 59% osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Liczba osób bezrobotnych w lipcu zwiêkszyùa siê o osoby w porównaniu do miesi¹ca poprzedniego. W powiecie dêbickim stopa bezrobocia wynosiùa,5% i byùa ni sza od œredniej w województwie o 0,7%. Równie porównanie liczby osób pozostaj¹cych bez pracy w miesi¹cu czerwcu i lipcu wypada pozytywnie, gdy obni yùa siê ona w ci¹gu miesi¹ca o 70 osób. Zdecydowan¹ wiêkszoœã wœród bezrobotnych stanowi¹ kobiety. Podziaù osób bezrobotnych ze wzglêdu na wiek rozkùada siê niemal równomiernie w wiêkszoœci przedziaùów wiekowych. Dwie najwiêksze grupy (po 6% ka da) stanowi¹ osoby w przedziale wiekowym 5 oraz 5 5 lata. Kolejne % to bezrobotni w wieku od 8 do lat. Najmniejszy odsetek stanowi¹ osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia w wieku lat (%) oraz 60 6 lata zaledwie %. WYKRES NR 9. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug wieku 666 (6%) (%) 6 (%) 59 (%) 5 (0%) 69 (6%) 8 - lat 5 - lat 5 - lat 5-5 lat lat 60-6 lata ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Najwiêkszy odsetek, prawie poùowê wœród w/w kategorii w mieœcie Dêbica stanowi¹ osoby dùugotrwale bezrobotne, pozostaj¹ce bez zatrudnienia ù¹cznie przez miesiêcy w ci¹gu ostatnich dwóch lat. Kolejna grupa to osoby do 5 roku ycia, najczêœciej absolwenci szkóù wy szych nie posiadaj¹cy doœwiadczenia zawodowego. Problemy ze znalezieniem zatrudnienia posiadaj¹ tak e osoby bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowi¹ 6% ogóùu osób bezrobotnych w Dêbicy. Obecnie ze wzglêdu na wysokie wymagania pracodawców odnoœnie przygotowania zawodowego osoby z w/w grupy maj¹ niewielkie szanse na pomyœlne zakoñczenie procesu poszukiwania pracy. Najmniej liczne s¹ natomiast grupy osób niepeùnosprawnych i samotnie wychowuj¹cych dzieci do 7 roku ycia, odpowiednio % i %. 8

19 WYKRES NR 0. Liczba osób bezrobotnych bêd¹cych w szczególniej sytuacji na rynku pracy 5 (6%) 67 (%) 8 (%) 59 (8%) 07 (%) 6 (9%) Do 5 roku ycia Powy ej 50 roku ycia Samotnie wychowujacy dzieci Dùugotrwale bezrobotne Bez kwalifikacji zawodowych Niepeùnosprawni ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Wœród zarejestrowanych w Dêbicy bezrobotnych najwiêksz¹ grupê - 77 osoby posiada wyksztaùcenie zasadnicze zawodowe co stanowi 9,6% ogóùu osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia. Kolejne 6,9% badanych ukoñczyùo szkoùy policealne i œrednie zawodowe. Najmniejszy odsetek stanowi¹ osoby z wyksztaùceniem wy szym, zaledwie 79 osób co stanowi 0,7% badanych. Grupy osób z wyksztaùceniem œrednim ogólnoksztaùc¹cym, zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poni ej stanowi¹ ù¹cznie ponad 6%. Obecnie brak odpowiedniego wyksztaùcenia jest istotn¹ barier¹ znacznie wydùu aj¹c¹ okres poszukiwania pracy. WYKRES NR. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug wyksztaùcenia 8 (8,5%) 79 (0,7%) 70 (6,9%) 77 (9,6%) 7 (,%) Wy sze Úrednie ogólnoksztaùc¹ce Gimnazjalne i poni ej Policealne i œrednie zawodowe Zasadnicze zawodowe ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Analizuj¹c okres pozostawania bez pracy wœród bezrobotnych w Dêbicy ponad jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ osoby pozostaj¹ce bez zatrudnienia powy ej dwóch lat. ¹cznie prawie 65% bezrobotnych to osoby poszukuj¹ce pracy dùu ej ni póù roku. Najmniej liczn¹ grupê, jedynie 9,% stanowi¹ osoby pozostaj¹ce na bezrobociu nie dùu ej ni 9

20 jeden miesi¹c. Kolejnym problemem jest brak sta u pracy b¹dê krótki okres zatrudnienia, który stwarzaùby mo liwoœã zdobycia odpowiedniego doœwiadczenia. Zdecydowana wiêkszoœã, prawie jedna czwarta bezrobotnych to osoby bez sta u, poszukuj¹ce tzw. pierwszej pracy. Kolejne 0% stanowi¹ osoby, które pracowaùy dot¹d przez okres od do 5 lat natomiast osoby ze sta em pracy od 0 do 0 lat stanowi¹ 8%. Najmniejsz¹ grupê stanowi¹ osoby posiadaj¹ce ponad 0 letni sta pracy, zaledwie,%. W obu omawianych kryteriach: wedùug czasu pozostawania bez pracy oraz sta u pracy przewa aj¹c¹ grupê osób bezrobotnych stanowi¹ kobiety. TABELA NR 6. Liczba osób bezrobotnych w Dêbicy wedùug sta u pracy oraz czasu pozostawania bez zatrudnienia BEZROBOTNI WG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY OGÓ EM W TYM KOBIETY BEZROBOTNI WG STAÝU PRACY OGÓ EM W TYM KOBIETY Do m-ca 9,% 5,7% Do roku % 8% -,% 8,6% - 5 0% % - 6,% 7% 5 0 % 0% 6-7% 0,6% 0 0 8% 5% - % 9,% 0 0 % 7% Pow. m-cy,8%,8% 0 lat i wiêcej,% % Bez sta u,6% 5% ródùo: Opracowanie wùasne na podstawie danych z PUP w Dêbicy, stan na r. Podsumowanie: Gùównym sektorem zatrudnienia w mieœcie Dêbica jest przetwórstwo przemysùowe. Najwiêksza liczba mieszkañców zatrudniona jest w przemyœle gumowym i tworzyw sztucznych, który skupiony jest wokóù jednego pracodawcy Firmy Oponiarskiej Dêbica S.A. Pomimo, i w Dêbicy swoj¹ siedzibê posiada ponad poùowa pracodawców powiatu a stopa bezrobocia w powiecie jest ni sza od œredniej dla województwa istniej¹ grupy osób maj¹ce du e problemy w znalezieniu zatrudnienia. Nale ¹ do nich m. in. kobiety, osoby w wieku 5 lata oraz osoby dùugotrwale bezrobotne. Jednym z problemów szczególnie mùodych osób jest brak doœwiadczenia i trudnoœci w zdobyciu tzw. pierwszej pracy. Poprawa obecnej sytuacji osób bezrobotnych wymaga opracowania odrêbnych programów aktywizacyjnych oraz szkoleniowych skierowanych do poszczególnych grup a tak e uùatwianie dostêpu do mo liwoœci odbycia sta u osobom mùodym. 0

21 IV. OÚWIATA Na terenie miasta Dêbica funkcjonuje rozwiniêta baza placówek oœwiatowych, która obejmuje szkoùy podstawowe, gimnazjalne, œrednie ogólnoksztaùc¹ce i œrednie zawodowe a tak e szkoùy wy sze oraz placówki niepubliczne.. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE W Dêbicy dziaùaùa przedszkoli, w których w latach opiek¹ objêto 87 dzieci. W dwóch palcówkach przedszkolnych prowadzone s¹ tak e zajêcia dla grup ùobkowych. Dodatkowo dziaùaj¹ dwa ùobki oraz ochronka, prowadzona przez Siostry Sùu ebniczki z grupami integracyjnymi licz¹cymi 5-0 podopiecznych, w tym od do 5 niepeùnosprawnych. Bazê dydaktyczn¹ szkóù podstawowych stanowi 8 obiektów (w tym Szkoùa Podstawowa nr 5 jest czêœci¹ Zespoùu Szkóù nr ). Jedna ze szkóù podstawowych ma charakter integracyjny. Obiekt ten jest dobrze wyposa ony i posiada: sale gimnastyczne, pracowniê komputerow¹, multimedialn¹, przyrodnicz¹, muzykoterapii, bibliotekê z czytelni¹ i internetowym centrum informacji multimedialnej. Baza szkóù gimnazjalnych natomiast obejmuje obiekty (w tym Miejskie Gimnazjum nr, które jest czêœci¹ Zespoùu Szkóù nr ). W Dêbicy funkcjonuj¹ równie dwie szkoùy artystyczne Niepubliczna Szkoùa Muzyczna II stopnia o uprawnieniach Szkoùy Publicznej oraz Pañstwowa Szkoùa Muzyczna I stopnia. Pañstwowa Szkoùa Muzyczna I stopnia w Dêbicy ksztaùci w kierunku gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, kontrabasie, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, tr¹bce, waltorni, puzonie, akordeonie oraz perkusji. Ksztaùcenie podzielone jest na dwa cykle 6 lat cykl dzieciêcy lub lata cykl mùodzie owy. Dziaùalnoœã artystyczn¹ Pañstwowej Szkoùy Muzycznej I stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dêbicy odgrywaùa i nadal odgrywa du ¹ rolê w procesie upowszechniania oraz rozwoju kultury muzycznej w regionie. Przejawia siê to w ró nych formach, miêdzy innymi w popisach uczniowskich, koncertach okolicznoœciowych, w przesùuchaniach, konkursach muzycznych, koncertach z udziaùem znanych artystów. Uczniowie szkoùy niejednokrotnie byli laureatami licznych konkursów regionalnych, ogólnopolskich oraz miêdzynarodowych m. in. Miêdzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Ýaganiu, Ogólnopolskiego Konkursu Chopinowskiego w Rzeszowie, Konkursu Duetów Fortepianowych w Rzeszowie itp. Wszystkie gimnazja wyposa one s¹ w sale gimnastyczne, pracownie komputerowe oraz boiska sportowe. Jedynie cztery budynki szkóù podstawowych na siedem posiadaj¹ sale gimnastyczne. Cztery szkoùy zaopatrzone s¹ w jedn¹ pracowniê komputerow¹, natomiast dwie szkoùy posiadaj¹ kolejno dwie i trzy takie pracownie. Szkoùa Podstawowa nr nie posiada tego typu pracowni, wymaga wyposa enia w sprzêt komputerowy. Wszystkie przedszkola posiadaj¹ ogród z placem zabaw, a trzy obiekty posiada równie salê do zajêã ruchowych. We wszystkich obiektach na bie ¹co byùy przeprowadzane naprawy i konserwacje istniej¹cej infrastruktury. Czêœã budynków wymaga jednak kompleksowych remontów. W piêciu budynkach szkóù podstawowych, gimnazjach oraz zespole szkóù konieczna jest termomodernizacja budynków w zakresie wymiany caùoœci b¹dê czêœci stolarki okiennej, wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenia œcian i stropów. Planowana jest równie rozbudowa trzech szkóù podstawowych celem uzupeùnienia braków w wyposa eniu oraz budowa nowej szkoùy z sal¹ gimnastyczn¹ i zapleczem ywieniowo œwietlicowym. Ponadto ka dy z budynków szkóù oraz przedszkoli wymaga poprawy bie ¹cego stanu technicznego.

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4

Miasto KALISZ WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W POZNANIU. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1489 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KALISZ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2408 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ŁÓDŹ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 30 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2144 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZAMOŚĆ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2

Miasto: Kalisz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 58,0 61,4 63,2 Miasto: Kalisz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 69 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1498 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 105567 104676 103997 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5

Miasto: Koszalin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,5 56,3 58,5 Miasto: Koszalin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 98 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1110 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 109302 109343 109170 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Płock Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124691 123627 122815 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Gdańsk Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1762 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 460509 460427 461531 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja w liczbach

Aglomeracja w liczbach Aglomeracja w liczbach CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ % 7% % 68% 6% % 6% 7% DEMOGRAFIA GOSPODARKA RYNEK PRACY EDUKACJA CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ SPIS TREŚCI DEMOGRAFIA - liczba ludności ogółem, liczba ludności według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ 4. OCENA JAKOŒCI POWIETRZA 4.1. Ocena jakoœci powietrza w odniesieniu do norm dyspozycyjnych O jakoœci powietrza na danym obszarze decyduje œredni poziom stê eñ zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2011 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2012 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU (CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE DĘBICKIM ZA 2012 r. CZĘŚĆ DRUGA ABSOLWENCI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATU DĘBICKIEGO Lipiec 2013 SPIS TREŚCI Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2011 ROKU Część II (prognoza) Grajewo, lipiec 2012 roku 1 WSTĘP Niniejszy raport jest drugą częścią

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻYWCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec telefon: (33) 475-75-00, fax: (33) 475-75-51 www.pup.zywiec.pl, e-mail: kazy@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 37-450 STALOWA WOLA, ul. Dmowskiego 8 tel. (0-15) 643 37 80; fax (0-15) 643 37 87 rzsw@praca.gov.pl, pup@pupstalowawola.pl; www.pupstalowawola.pl Centrum Aktywizacji Zawodowej Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA ROK 2011 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2011 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Powierzchnia w km² 197 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 209 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ŚWINOUJŚCIE Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY ZA II PÓŁROCZE 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33

POWIATOWY URZĄD PRACY w Szczecinie ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 POWIATOWY URZĄD PRACY w ul. Mickiewicza 39 70 383 Szczecin tel. 42 54 950 tel / fax 422 55-33 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Rok 2013 część druga Tabela nr 1. Stan bezrobocia w PUP Szczecin

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo