PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK ZE ŒRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK ZE ŒRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO."

Transkrypt

1

2 Michael Porter definiuje Klastry jako przestrzennie skoncentrowan¹ grupê przedsiêbiorstw, instytucji i organizacji powi¹zanych sieci¹ pionowych i poziomych zale noœci, czêsto o charakterze nieformalnym, która, przez skupienie szczególnych zasobów, pozwala osi¹gn¹æ tym przedsiêbiorstwom trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹. PIERWSZY POLSKI KLASTER BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZÊDNEGO (KLASTER) TO GRUPA FIRM, KTÓRYCH WSPÓLNE ASPIRACJE I JASNO OKREŒLONE CELE BUDUJ NOW WARTOŒÆ. W przypadku naszego Klastra intencj¹ wspó³pracy jest rozwój wspólnej dzia³alnoœci w zakresie projektowania, budowania i zarz¹dzania budynkami energooszczêdnymi. Cel ten ma byæ osi¹gniêty dziêki ³¹czeniu zasobów poszczególnych cz³onków Klastra oraz wspólnemu d¹ eniu do zdobywania wiedzy, g³ównie empirycznej, z dziedziny budownictwa energooszczêdnego oraz jej rozpowszechniania i oferowania na rynku w postaci kompleksowych us³ug. Formalnie Porozumienie Klastrowe podpisano r., jednak wspó³praca w grupie kilku pierwszych cz³onków rozpoczê³a siê kilka lat wczeœniej. Idea wspólnego rozwijania i promowania zrównowa onego budownictwa stopniowo przyci¹ga³a kolejnych zwolenników, by ostatecznie skupiæ siln¹ i uzupe³niaj¹c¹ siê grupê 16 podmiotów. PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK ZE ŒRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Oœ priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji Dzia³anie 5.1: Wspieranie rozwoju powi¹zañ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Nazwa projektu: Rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczêdnego. Michael Porter defines clusters as geographically concentrated group of companies, institutions and organizations, linked by a network of vertical and horizontal interdependencies, often of an informal nature. As a result of concentration of specific resources, the companies gain permanent competitive advantage. THE FIRST POLISH CLUSTER OF PASSIVE AND ENERGY-EFFICIENT BUILDING INDUSTRY (CLUSTER) IS A GROUP OF COMPANIES, WHOSE COMMON ASPIRATIONS AND CLEARLY DEFINED GOALS CREATE A NEW VALUE. The cooperation within our Cluster started in order to develop common activities in the field of designing, constructing and managing energyefficient buildings. Even though the formal Cluster Agreement was signed on 29 February 2008, the cooperation of some of the group members had started before. THE PROJECT IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Programme: Operational Programme Innovative Economy Priority Axis 5: Innovation diffusion Activity the Project: Development of the First Polish Cluster of Passive and Energy-Saving Building Industry. 2

3 CZ ONKOWIE KLASTRA / MEMBERS OF THE CLUSTER: 1. Politechnika Œl¹ska z siedzib¹ w Gliwicach, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza, koncepcyjna i projektowo-wdro eniowa, ukierunkowana na zagadnienia badañ i projektowania systemów i urz¹dzeñ grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Realizowane prace dotycz¹ w szczególnoœci racjonalnego gospodarowania energi¹, audytingu energetycznego w budownictwie, zintegrowanej symulacji wymiany ciep³a i ruchu powietrza w budynkach, modelowania numerycznego metodami CFD a tak e pomiarów i oceny jakoœci œrodowiska wewnêtrznego w pomieszczeniach. Silesian University of Technology in Gliwice, Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology. Scientific, research, conceptual, design and implementation activities directed at research and design of heating, ventilation and air-conditioning systems and equipment. 2. Politechnika Krakowska z siedzib¹ w Krakowie, Zak³ad Procesów Podstawowych i Urz¹dzeñ Ochrony Œrodowiska. Dzia³alnoœæ naukowo - badawcza i projektowo - wdro eniowa w zakresie instalacji hybrydowych z odnawialnymi Ÿród³ami energii, systemy monitorowania i sterowania zdalnego instalacjami z³o onymi dla wytwarzania energii cieplnej, bilansowanie i oszczêdzanie energii w procesach technologicznych, wp³yw sposobów wytwarzania energii na œrodowisko naturalne. Cracow University of Technology, Institute of Basic Processes and Equipment for Environmental Protection Scientific and research as well as design and development activities focusing on hybrid installations using renewable energy sources. 3. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego z siedzib¹ w Gdañsku. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wysoce efektywnym wykorzystaniem energii, m.in. konsultowanie prac projektowych architektów i in ynierów w zakresie budownictwa pasywnego, wykonywanie w budynkach pomiarów zu ycia energii oraz parametrów zwi¹zanych z komfortem, jak równie naukowa ocena wyników tych pomiarów. Prowadzenie procedur certyfikacyjnych opartych na naukowych podstawach. Passive House Institute with its registered office in Gdañsk. Scientific and research activities concentrating on highly efficient energy usage. 4. Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Organizacja szkoleñ i kursów zawodowych, promocja zatrudnienia, ³agodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, a w szczególnoœci poœrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz pomoc dla osób zagro onych utrat¹ pracy. Vocational Training Institution in Katowice. Organizing vocational workshops and training, employment promotion, alleviation of the consequences of unemployment, professional insertion. 5. Œl¹ska Izba Budownictwa z siedzib¹ w Katowicach. Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych samorz¹dów gospodarczych budownictwa na terenie po³udniowej Polski, zrzeszaj¹cy aktualnie 87 przedsiêbiorstw i firm cz³onkowskich, prowadz¹cych dzia³alnoœæ we wszystkich dziedzinach obszaru inwestycji i budownictwa, sektorze spó³dzielczoœci mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej. Silesian Chamber of Construction with its registered office in Katowice. One of the largest and the most well-known economic self-government of the building industry in Southern Poland. Currently, the organization gathers 87 enterprises. 6. HVAC s.c. Biuro Projektowo - Doradcze z siedzib¹ w Chorzowie. Wykonywanie prac projektowych w zakresie koncepcji, projektów budowlanych, przetargowych i wykonawczych w obszarach ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ch³odnictwa. Sporz¹dzanie opinii, ekspertyz oraz wykonywanie pomiarów skutecznoœci dzia³ania instalacji. Ocenianie rozwi¹zañ projektowych w zakresie wymienionych instalacji. Its design works focus on concepts as well as construction, tender and working design in the field of heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration. 7. Bauren Biuro Projektowe z siedzib¹ w Rybniku Wykonywanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla: obiektów sportowych, budynków biurowych i us³ugowych, oœrodków u ytecznoœci publicznej, hal handlowych i przemys³owych, oczyszczalni œcieków, sieci sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, powierzchni utwardzonych i wielorodzinnego budownictwa mieszkalnego. Preparation of complete design documentation and bills of quantities for various objects. 3

4 8. AGA - Bauservice Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Krakowie. Dzia³alnoœæ budowlana, budowlano - monta owa. Œwiadczenie us³ug przemys³owych w Polsce, w Niemczech i innych krajach UE w zakresie stanów surowych zamkniêtych obiektów, kompleksowych remontów, elewacji i ochrony termicznej budynków, instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej, instalacji grzewczej oraz ciep³ej wody u ytkowej z kolektorami s³onecznymi i pompami ciep³a. Building as well as building and mounting activities; industrial services provided in Poland, Germany and other countries. 9. SPEC BAU Polska Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Oœwiêcimiu. Realizacja inwestycji budowlanych w charakterze Generalnego Wykonawcy oraz Contract Management ze szczególnym uwzglêdnieniem budownictwa kubaturowego, budownictwa drogowego, robót in ynieryjnych, budownictwa zwi¹zanego z ochron¹ œrodowiska oraz budownictwa pasywnego. Dzia³alnoœæ firmy opiera siê na oferowaniu inwestorom najwy szej jakoœci produktów i us³ug zwi¹zanych z kompleksow¹ realizacj¹ inwestycji. Carrying out building investments as a General Contractor; contract management. 10. AB Group Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Katowicach. Œwiadczenie kompleksowych us³ug dla inwestorów, tak w zakresie obs³ugi inwestycyjnej, jak i obs³ugi nieruchomoœci. Obs³uga inwestorska w zakresie nadzoru nad realizacjami, nadzory inspektorskie, konsultacje w tematyce budownictwa (analizy ekonomiczne; ekspertyzy techniczne; wyceny nieruchomoœci; opracowywanie projektów organizacji robót, w tym harmonogramów), zarz¹dzanie inwestycj¹ na zlecenie. Complex services for investors concerning investments and property management. 11. OST-ENGINEER Spó³ka Jawna z siedzib¹ w Chorzowie. Dzia³alnoœæ firmy zwi¹zana jest z dostarczaniem sprzêtu i us³ug z bran y telekomunikacyjnej oraz informatycznej. Budowa sieci teleinformatycznych, pocz¹wszy od wykonania okablowania, przez wdra enie systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a koñcz¹c na bie ¹cym administrowaniu nimi. Company's activities focus on providing equipment as well as IT and telecommunications services. 12. Górnoœl¹ski Park Przemys³owy Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Dzia³alnoœæ zwi¹zana z rewitalizacj¹ terenów poprzemys³owych, dokonywan¹ przez tworzenie stref aktywnoœci gospodarczej, g³ównie w zakresie budownictwa energooszczêdnego. Budowanie infrastruktury pod wynajem, wspomagaj¹cej rozwój ma³ych i œrednich firm. Œwiadczenie us³ug dodatkowych, w szczególnoœci pomoc w pozyskiwaniu œrodków finansowych, w tym œrodków unijnych. Promocja zrównowa onego budownictwa. Revitalization of post-industrial areas by creating economic activity zones; carrying out building investments, mainly focusing on energy-efficient constructions. 13. Budgar - Eko Sebastian Garyga. Dzia³alnoœæ firmy opiera siê na wspieraniu i wdra aniu ekologicznych, alternatywnych systemów komfortu, wykorzystuj¹cych Ÿród³a energii odnawialnej. Firma œwiadczy us³ugi projektowania, sprzeda y oraz monta u systemów ogrzewania, wentylacji, instalacji solarnych i klimatyzacji, przeznaczonych do obiektów handlowych, biurowych, salonów, hal produkcyjnych, magazynów i innych. Support and implementation of ecological and alternative comfort systems, using renewable energy sources. 14. Fenix Zak³ad Us³ugowy ucjan Wybraniec. Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne, instalacje ogrzewañ pod³ogowych/œciennych, instalacje stropów ch³odz¹co - grzewczych, instalacje ogrzewañ pod³óg p³ywaj¹cych wielkogabarytowych (hale sportowe, boiska), zak³adanie sieci œwiat³owodowej oraz instalacyjnej, zielona architektura (zak³adanie pielêgnacja terenów zielonych, leœnych), roboty ziemne, us³ugi wysokoœciowe. General building and installation activities; instalment of floor and wall heating systems; instalment of cooling and heating ceilings. 15. MBC Automatyka i Wentylacja Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Profil projektowo -wykonawczy bran y HVAC. Projektowanie i wykonywanie instalacji HVAC, automatyki do instalacji HVAC, automatyki BMS; regulacje i pomiary instalacji HVAC. Company of HVAC design and implementation profile. 4

5 16. plus8.pl s.c. M. Górczyñski,. Pluta, R. Seemann. Dzia³alnoœæ projektowa zwi¹zana z realizacjami budowlano - wykonawczymi, pocz¹wszy od niewielkich obiektów mieszkalnych po du e obiekty u ytecznoœci publicznej. W ramach zleceñ wykonywana jest równie pe³na aran acja inwestycji w postaci kompleksowych materia³ów promocyjnych: od renderingów po reklamy telewizyjne, od modeli wirtualnych po wydruki obiektów w 3D. Preparation of designs for construction and implementation projects, starting with small residential buildings up to large public utility facilities. REWOLUCJA JEST W DRODZE / REVOLUTION IS ON ITS WAY Sektor budynków odpowiada za oko³o 40% ca³kowitego, koñcowego zu ycia energii i emisji CO2 w Unii Europejskiej (Ÿród³o: Wniosek-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) Building sector is responsible for ca. 40% of total, final consumption of energy and CO2 emission in the European Union (Source: Conclusions of the Directive of the European Parliament and the European Council on energy performance of buildings) OBSZARY DZIA ANIA KLASTRA / CLUSTER FIELDS OF ACTIVITY 1. Budowa laboratorium Laboratory building Sztuka odzysku i wytwarzania recept¹ na oszczêdzanie. WskaŸniki zapotrzebowania na energiê grzewcz¹ w budynkach [kwh/m2 rok] Indices of demand for heating energy in buildings [kwh/m2 year] kwh/m rok / kwh/m year pasywny passive niskoenergetyczny low-energy energooszczêdny energy-efficient œrednio energooszczêdny medium energy-efficient œrednio energoch³onny medium energy-intensive energoch³onny energy-intensive bardzo energoch³onny highly energy-intensive rodzaje budynków types of buildings ród³o: Klasyfikacja wed³ug Stowarzyszenia na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju. Source: Classification bu Sustainable Development Association 5

6 Projekt energooszczêdnego budynku-laboratorium zak³ada: a. zastosowanie na siedmiu kondygnacjach 5 ró nych systemów HVAC, b. zastosowanie zró nicowanych Ÿróde³ energii, c. monitorowanie u ytych technologii w celu formu³owania praktycznych wniosków, d. zainstalowanie i badanie systemu trigeneracji, umo liwiaj¹cego produkowanie pr¹du, ciep³a i ch³odu z gazu, e. odzysk ciep³a z wentylacji, f. wykorzystanie zysków cieplnych ze Ÿróde³ wewnêtrznych. The design of energy efficient laboratory building provides for: a. installing at seven floors 5 different HVAC systems, b. using diversified energy sources, c. monitoring the applied technologies to draw practical conclusions, d. installing and monitoring trigeneration system, which enables production of power, heat and cooling from gas, e. heat recovery from ventilation, f. using heat gains from internal sources. 2. Prowadzenie badañ oraz analiz zapotrzebowania na energiê do ogrzewania i klimatyzacji budynków. W ramach dzia³ania 5.1 Cz³onkowie Klastra posiadaj¹ dostêp do nastêpuj¹cych urz¹dzeñ: a. wiertnica (urz¹dzenie wiertnicze na podwoziu ko³owym firmy Nordmeyer model DSB 2/10, do wykonywania wierceñ o g³êbokoœci do 200 m pod pompy ciep³a oraz do wykonywania wierceñ hydrogeologicznych, poszukiwawczo-z³o owych i badañ geotechnicznych a tak e iniekcji otworowych), b. mobilne laboratorium (zestaw specjalistycznych urz¹dzeñ i programów s³u ¹cych zaawansowanym badaniom efektywnoœci energetycznej ka dego budynku), c. mobilny sprzêt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania oraz prowadzenia szkoleñ, d. sale konferencyjne wyposa one w wysokiej klasy sprzêt multimedialny. Do³¹cz do Klastra lub skorzystaj z us³ug naszych cz³onków. Within the frameworks of 5.1 activity, Cluster members have access to the following equipment: a. derrick, b. mobile laboratory, c. mobile computer equipment, d. conference Rooms. Join our Cluster and use the services of our members. 3. Akcja "Szko³a" czyli kompleksowe audyty energetyczne dwóch szkó³ podstawowych z grupy tzw. tysi¹clatek zakoñczone raportem zawieraj¹cym rekomendacjê dzia³añ, jakie powinny byæ podjête w celu poprawy parametrów zu ycia energii. School Campaign - complex energy audits of two primary schools. 6

7 4. Audyty energetyczne innych budynków pozwalaj¹ce na zdefiniowanie czynników kszta³tuj¹cych kondycjê termiczn¹ budynków oraz zaproponowanie dzia³añ maj¹cych za zadanie zoptymalizowaæ ich komfort cieplny. Termomodernizacja, bêd¹ca wynikiem dobrze przeprowadzonego audytu energetycznego pozwala w szczególnoœci na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiê, zmniejszenie rocznych strat energi, zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciep³a oraz czêsto zamianê Ÿród³a energii na Ÿród³o odnawialne. Warto przeczytaæ : DYREKTYWA 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zró nicowane grono ekspertów oraz specjalistyczna baza sprzêtowa pozwalaj¹ nam na: a. kompleksowe zweryfikowanie kondycji termicznej ka dego budynku, b. analizê techniczno - ekonomiczn¹ stanu obiektu, przedstawion¹ w szczegó³owym raporcie, c. ustalenie planu dzia³ania w postaci harmonogramu rzeczowo - finansowego, d. opracowanie sposobu finansowania prac termomodernizacyjnych, e. przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, f. kontrolê mikroklimatu pomieszczeñ. Energy audits of other buildings. Thermal efficiency improvement, being a result of well-conducted energy audit, in particular allows for a decrease of annual energy demand, a decrease of annual energy loss, a decrease of annual heat costs and often makes it possible to replace energy source with renewable energy. It is worth reading: 2002/91/EC Directive on the energy performance of buildings 5. Wspieranie dzia³añ cz³onków Klastra przygotowuj¹cych siê do czynnego udzia³u w procesie przyznawania tzw. œwiadectw energetycznych dziêki organizowaniu szkoleñ zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. Support for activities of the Cluster members in the process of obtaining the so-called energy certificates. 6. Promowanie idei budownictwa pasywnego i energooszczêdnego, przez organizowanie konferencji, szkoleñ, kursów i seminariów oraz utworzenie w³asnej strony internetowej jako platformy wymiany informacji. Promoting the concept of passive and energy - efficient building industry. TWOJA PRZEWAGA KONKURENCYJNA / YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE Klaster to nie tylko eksperci i sprzêt, ale równie mo liwoœæ udzia³u w szkoleniach, podczas których nastêpuje wymiana miêdzynarodowej wiedzy z dziedziny budownictwa pasywnego i energooszczêdnego, to udzia³ w konferencjach tematycznych a tym samym kontakt z interesuj¹cymi ludÿmi z bran y, bêd¹cymi autorytetami w dziedzinie zrównowa onego budownictwa. Wspólne realizowanie projektów tworzy now¹ wartoœæ, kreuj¹c w ten sposób przewagê konkurencyjn¹ na rynku. Sukces Klastra staje siê sukcesem ka dej firmy powi¹zanej. Nie czekaj! Do³¹cz do nas i pozwól, aby rozwój budownictwa energooszczêdnego by³ równie Twoim dzie³em. Cooperative implementation of projects creates a new value and, at the same time, offers a competitive advantage in the market The success of the Cluster becomes a success of all companies associated with the Cluster Do not waste your time - join us and make your contribution to development of energy - efficient building industry. 7

8 JEDEN KONTAKT I WSZYSCY W ZASIÊGU RÊKI! One contact and all are within reach! Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczêdnego The First Polish Cluster of Passive and Energy - Efficient Building Industry ul. Konduktorska 39 A Katowice Tel.: AB Group Sp. z o.o. ul. Korfantego Katowice Tel.: AGA - BAUSERVICE Sp. z o.o. ul. abiniec Kraków Tel.: BAUREN Piotr Renke ul. Œwierklañska Rybnik Tel.: BUDGAR-EKO Sebastian Garyga ul. Lêdziñska 24/ Lêdziny Tel./fax. 32/ FENIX Zak³ad Us³ugowy ucjan Wybraniec ul. Mazowiecka 8a Katowice Tel.: Górnoœl¹ski Park Przemys³owy Sp. z o.o. ul. Konduktorska 39 A Katowice Tel.: HVAC s.c. Biuro Projektowo Doradcze ul. Zjednoczenia Chorzów Tel.: Œl¹ska Izba Budownictwa z siedzib¹ w Katowicach ul. Bytkowska 1b Katowice, Tel.: MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. ul. D³uga Chorzów Tel.: OST-ENGINEER Sp. j. ul. Stefana Batorego Chorzów Tel.: plus8.pl s.c M. Górczyñski,. Pluta, R. Seemann ul. Wolnoœci Zabrze Tel.: Politechnika Krakowska ul. Warszawska Kraków Tel.: Politechnika Œl¹ska ul. Konarskiego Gliwice Tel.: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energooszczêdnego Dipl. Ing. Günter Schlagowski Sp. z o.o. ul. Homera Gdañsk Tel.: Spec Bau Polska Sp. z o.o. ul. Zaborska 1a Oœwiêcim Tel.: Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasiñskiego Katowice Tel.: Dotacje na innowacje. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie

Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 15 Zeszyt 1 2012 ISSN 1429-6675 Waldemar DO ÊGA* Prawno-ekonomiczne aspekty wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii w budownictwie STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono prawno-ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY

SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY SALON NAUKA DLA GOSPODARKI SCIENCE FOR THE ECONOMY 19 22 czerwca 2006 Patronat: Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Minister Gospodarki KATALOG OFERT WYSTAWCÓW Wystawcy Exhibitors AKCELERATOR TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej

Serpente Project. Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Serpente Project PUBLIKACJA FINALNA Poprawa Efektywnoœci Energetycznej Obiektów U ytecznoœci Publicznej Spis treœci: Wstêp Krótki przegl¹d projektu Serpente Cele koñcowej publikacji Serpente Polityka i

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(10)/2007 Wybrane problemy wspó³czesnego zarz¹dzania TARNÓW 2007 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14.

ISSN 1732-4289. Przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Kwalifikacyjnej mgr in. Jan F. Lemañski lub jego zastêpca we wtorki i œrody w godz. 13.00-14. 1 Wielkopolska Okrêgowa Izba In ynierów Budownictwa (WOIIB) 61-712 Poznañ, ul. H. Wieniawskiego 5/9 tel./fax (0-61) 853-80-19, (0-61) 853-80-38 wew. 101 sekretariat, wew. 102 uprawnienia wew. 104 zaœwiadczenia,

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni biurowej w Trójmieœcie Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni

Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni biurowej w Trójmieœcie Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Ma³gorzata Rymarzak* Micha³ Madera** Ma³gorzata Rymarzak, Micha³ Madera Rozwój budownictwa zrównowa onego na przyk³adzie powierzchni

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Przedmiot dzia³alnoœci Jakoœæ Struktura i wspó³praca Wybrane realizacje Nagrody i wyró nienia Kontakt

Dlaczego warto? Przedmiot dzia³alnoœci Jakoœæ Struktura i wspó³praca Wybrane realizacje Nagrody i wyró nienia Kontakt 25 lat SMAY Sp. z o.o. nieprzerwanie od 25 lat dostarcza innowacyjne rozwi¹zania techniczne z zakresu wentylacji i bezpieczeñstwa po arowego, których celem jest podnoszenie komfortu i bezpieczeñstwa w

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce

Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 14 Zeszyt 1 2011 PL ISSN 1429-6675 Józef PASKA* Aspekty formalno-prawne energetyki rozproszonej wpolsce STRESZCZENIE. Energetyka rozproszona, rozproszone Ÿród³a energii, wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 Projekt GEOPORTAL.GOV.PL POLSKIE TOWARZYSTWO i jego znaczenie INFORMACJI dla udostêpniania PRZESTRZENNEJ danych PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 1 57 PROJEKT GEOPORTAL.GOV.PL I JEGO ZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI

3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI 3. OCHRONA ŒRODOWISKA W AÑCUCHU WARTOŒCI Dzia³alnoœæ Grupy w ca³ym ³añcuchu wartoœci niew¹tpliwie wp³ywa na otoczenie. Maj¹c na uwadze wspó³czesne wyzwania zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI

ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI Konferencja Miêdzynarodowa ODNAWIALNE RÓD A ENERGII PRZYSZ OŒCI NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 22-23 wrzeœnia Golden Floor Plaza, Budynek Millenium Plaza, al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa NAJWA NIEJSZE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych

Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych POLITYKA ENERGETYCZNA Tom 9 Zeszyt specjalny 2006 PL ISSN 1429-6675 Dariusz STEFANIAK*, Wies³awa PARYSIEWICZ** Praktyczne aspekty wdro enia systemu zarz¹dzania w zak³adach górniczych STRESZCZENIE. Proces

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY.

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY. KSZTA CENIE POLSKIE W DZIEDZINIE TOWARZYSTWO GEOINFORMACJI INFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA PRZESTRZENNEJ I GEOLOGII ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 75 KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI

WYKORZYSTANIE NISKOTEMPERATUROWYCH RÓDE GEOTERMALNYCH DO CELÓW GRZEJNYCH I REKREACJI Mieczys³aw KABAT Roman SOBAÑSKI Politechnika Szczeciñska Katedra Techniki Cieplnej 70-310 Szczecin, Al. Piastów 19 tel. (0-91) 449-47-74, e-mail: kaba@safona.ps.pl Proceedings of International Scientific

Bardziej szczegółowo