PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK ZE ŒRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK ZE ŒRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO."

Transkrypt

1

2 Michael Porter definiuje Klastry jako przestrzennie skoncentrowan¹ grupê przedsiêbiorstw, instytucji i organizacji powi¹zanych sieci¹ pionowych i poziomych zale noœci, czêsto o charakterze nieformalnym, która, przez skupienie szczególnych zasobów, pozwala osi¹gn¹æ tym przedsiêbiorstwom trwa³¹ przewagê konkurencyjn¹. PIERWSZY POLSKI KLASTER BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGOOSZCZÊDNEGO (KLASTER) TO GRUPA FIRM, KTÓRYCH WSPÓLNE ASPIRACJE I JASNO OKREŒLONE CELE BUDUJ NOW WARTOŒÆ. W przypadku naszego Klastra intencj¹ wspó³pracy jest rozwój wspólnej dzia³alnoœci w zakresie projektowania, budowania i zarz¹dzania budynkami energooszczêdnymi. Cel ten ma byæ osi¹gniêty dziêki ³¹czeniu zasobów poszczególnych cz³onków Klastra oraz wspólnemu d¹ eniu do zdobywania wiedzy, g³ównie empirycznej, z dziedziny budownictwa energooszczêdnego oraz jej rozpowszechniania i oferowania na rynku w postaci kompleksowych us³ug. Formalnie Porozumienie Klastrowe podpisano r., jednak wspó³praca w grupie kilku pierwszych cz³onków rozpoczê³a siê kilka lat wczeœniej. Idea wspólnego rozwijania i promowania zrównowa onego budownictwa stopniowo przyci¹ga³a kolejnych zwolenników, by ostatecznie skupiæ siln¹ i uzupe³niaj¹c¹ siê grupê 16 podmiotów. PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK ZE ŒRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG) Oœ priorytetowa 5: Dyfuzja Innowacji Dzia³anie 5.1: Wspieranie rozwoju powi¹zañ kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Nazwa projektu: Rozwój Pierwszego Polskiego Klastra Budownictwa Pasywnego i Energooszczêdnego. Michael Porter defines clusters as geographically concentrated group of companies, institutions and organizations, linked by a network of vertical and horizontal interdependencies, often of an informal nature. As a result of concentration of specific resources, the companies gain permanent competitive advantage. THE FIRST POLISH CLUSTER OF PASSIVE AND ENERGY-EFFICIENT BUILDING INDUSTRY (CLUSTER) IS A GROUP OF COMPANIES, WHOSE COMMON ASPIRATIONS AND CLEARLY DEFINED GOALS CREATE A NEW VALUE. The cooperation within our Cluster started in order to develop common activities in the field of designing, constructing and managing energyefficient buildings. Even though the formal Cluster Agreement was signed on 29 February 2008, the cooperation of some of the group members had started before. THE PROJECT IS CO-FINANCED BY THE EUROPEAN UNION FROM THE EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Programme: Operational Programme Innovative Economy Priority Axis 5: Innovation diffusion Activity the Project: Development of the First Polish Cluster of Passive and Energy-Saving Building Industry. 2

3 CZ ONKOWIE KLASTRA / MEMBERS OF THE CLUSTER: 1. Politechnika Œl¹ska z siedzib¹ w Gliwicach, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dzia³alnoœæ naukowo-badawcza, koncepcyjna i projektowo-wdro eniowa, ukierunkowana na zagadnienia badañ i projektowania systemów i urz¹dzeñ grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Realizowane prace dotycz¹ w szczególnoœci racjonalnego gospodarowania energi¹, audytingu energetycznego w budownictwie, zintegrowanej symulacji wymiany ciep³a i ruchu powietrza w budynkach, modelowania numerycznego metodami CFD a tak e pomiarów i oceny jakoœci œrodowiska wewnêtrznego w pomieszczeniach. Silesian University of Technology in Gliwice, Department of Heating, Ventilation and Dust Removal Technology. Scientific, research, conceptual, design and implementation activities directed at research and design of heating, ventilation and air-conditioning systems and equipment. 2. Politechnika Krakowska z siedzib¹ w Krakowie, Zak³ad Procesów Podstawowych i Urz¹dzeñ Ochrony Œrodowiska. Dzia³alnoœæ naukowo - badawcza i projektowo - wdro eniowa w zakresie instalacji hybrydowych z odnawialnymi Ÿród³ami energii, systemy monitorowania i sterowania zdalnego instalacjami z³o onymi dla wytwarzania energii cieplnej, bilansowanie i oszczêdzanie energii w procesach technologicznych, wp³yw sposobów wytwarzania energii na œrodowisko naturalne. Cracow University of Technology, Institute of Basic Processes and Equipment for Environmental Protection Scientific and research as well as design and development activities focusing on hybrid installations using renewable energy sources. 3. Polski Instytut Budownictwa Pasywnego z siedzib¹ w Gdañsku. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wysoce efektywnym wykorzystaniem energii, m.in. konsultowanie prac projektowych architektów i in ynierów w zakresie budownictwa pasywnego, wykonywanie w budynkach pomiarów zu ycia energii oraz parametrów zwi¹zanych z komfortem, jak równie naukowa ocena wyników tych pomiarów. Prowadzenie procedur certyfikacyjnych opartych na naukowych podstawach. Passive House Institute with its registered office in Gdañsk. Scientific and research activities concentrating on highly efficient energy usage. 4. Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Organizacja szkoleñ i kursów zawodowych, promocja zatrudnienia, ³agodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa, a w szczególnoœci poœrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, informacja zawodowa i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz pomoc dla osób zagro onych utrat¹ pracy. Vocational Training Institution in Katowice. Organizing vocational workshops and training, employment promotion, alleviation of the consequences of unemployment, professional insertion. 5. Œl¹ska Izba Budownictwa z siedzib¹ w Katowicach. Jeden z najwiêkszych i najbardziej znanych samorz¹dów gospodarczych budownictwa na terenie po³udniowej Polski, zrzeszaj¹cy aktualnie 87 przedsiêbiorstw i firm cz³onkowskich, prowadz¹cych dzia³alnoœæ we wszystkich dziedzinach obszaru inwestycji i budownictwa, sektorze spó³dzielczoœci mieszkaniowej oraz gospodarki komunalnej. Silesian Chamber of Construction with its registered office in Katowice. One of the largest and the most well-known economic self-government of the building industry in Southern Poland. Currently, the organization gathers 87 enterprises. 6. HVAC s.c. Biuro Projektowo - Doradcze z siedzib¹ w Chorzowie. Wykonywanie prac projektowych w zakresie koncepcji, projektów budowlanych, przetargowych i wykonawczych w obszarach ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji i ch³odnictwa. Sporz¹dzanie opinii, ekspertyz oraz wykonywanie pomiarów skutecznoœci dzia³ania instalacji. Ocenianie rozwi¹zañ projektowych w zakresie wymienionych instalacji. Its design works focus on concepts as well as construction, tender and working design in the field of heating, ventilation, air-conditioning and refrigeration. 7. Bauren Biuro Projektowe z siedzib¹ w Rybniku Wykonywanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej dla: obiektów sportowych, budynków biurowych i us³ugowych, oœrodków u ytecznoœci publicznej, hal handlowych i przemys³owych, oczyszczalni œcieków, sieci sanitarnych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, powierzchni utwardzonych i wielorodzinnego budownictwa mieszkalnego. Preparation of complete design documentation and bills of quantities for various objects. 3

4 8. AGA - Bauservice Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Krakowie. Dzia³alnoœæ budowlana, budowlano - monta owa. Œwiadczenie us³ug przemys³owych w Polsce, w Niemczech i innych krajach UE w zakresie stanów surowych zamkniêtych obiektów, kompleksowych remontów, elewacji i ochrony termicznej budynków, instalacji klimatyzacyjno - wentylacyjnej, instalacji grzewczej oraz ciep³ej wody u ytkowej z kolektorami s³onecznymi i pompami ciep³a. Building as well as building and mounting activities; industrial services provided in Poland, Germany and other countries. 9. SPEC BAU Polska Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Oœwiêcimiu. Realizacja inwestycji budowlanych w charakterze Generalnego Wykonawcy oraz Contract Management ze szczególnym uwzglêdnieniem budownictwa kubaturowego, budownictwa drogowego, robót in ynieryjnych, budownictwa zwi¹zanego z ochron¹ œrodowiska oraz budownictwa pasywnego. Dzia³alnoœæ firmy opiera siê na oferowaniu inwestorom najwy szej jakoœci produktów i us³ug zwi¹zanych z kompleksow¹ realizacj¹ inwestycji. Carrying out building investments as a General Contractor; contract management. 10. AB Group Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ z siedzib¹ w Katowicach. Œwiadczenie kompleksowych us³ug dla inwestorów, tak w zakresie obs³ugi inwestycyjnej, jak i obs³ugi nieruchomoœci. Obs³uga inwestorska w zakresie nadzoru nad realizacjami, nadzory inspektorskie, konsultacje w tematyce budownictwa (analizy ekonomiczne; ekspertyzy techniczne; wyceny nieruchomoœci; opracowywanie projektów organizacji robót, w tym harmonogramów), zarz¹dzanie inwestycj¹ na zlecenie. Complex services for investors concerning investments and property management. 11. OST-ENGINEER Spó³ka Jawna z siedzib¹ w Chorzowie. Dzia³alnoœæ firmy zwi¹zana jest z dostarczaniem sprzêtu i us³ug z bran y telekomunikacyjnej oraz informatycznej. Budowa sieci teleinformatycznych, pocz¹wszy od wykonania okablowania, przez wdra enie systemów telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a koñcz¹c na bie ¹cym administrowaniu nimi. Company's activities focus on providing equipment as well as IT and telecommunications services. 12. Górnoœl¹ski Park Przemys³owy Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Dzia³alnoœæ zwi¹zana z rewitalizacj¹ terenów poprzemys³owych, dokonywan¹ przez tworzenie stref aktywnoœci gospodarczej, g³ównie w zakresie budownictwa energooszczêdnego. Budowanie infrastruktury pod wynajem, wspomagaj¹cej rozwój ma³ych i œrednich firm. Œwiadczenie us³ug dodatkowych, w szczególnoœci pomoc w pozyskiwaniu œrodków finansowych, w tym œrodków unijnych. Promocja zrównowa onego budownictwa. Revitalization of post-industrial areas by creating economic activity zones; carrying out building investments, mainly focusing on energy-efficient constructions. 13. Budgar - Eko Sebastian Garyga. Dzia³alnoœæ firmy opiera siê na wspieraniu i wdra aniu ekologicznych, alternatywnych systemów komfortu, wykorzystuj¹cych Ÿród³a energii odnawialnej. Firma œwiadczy us³ugi projektowania, sprzeda y oraz monta u systemów ogrzewania, wentylacji, instalacji solarnych i klimatyzacji, przeznaczonych do obiektów handlowych, biurowych, salonów, hal produkcyjnych, magazynów i innych. Support and implementation of ecological and alternative comfort systems, using renewable energy sources. 14. Fenix Zak³ad Us³ugowy ucjan Wybraniec. Roboty ogólnobudowlane oraz instalacyjne, instalacje ogrzewañ pod³ogowych/œciennych, instalacje stropów ch³odz¹co - grzewczych, instalacje ogrzewañ pod³óg p³ywaj¹cych wielkogabarytowych (hale sportowe, boiska), zak³adanie sieci œwiat³owodowej oraz instalacyjnej, zielona architektura (zak³adanie pielêgnacja terenów zielonych, leœnych), roboty ziemne, us³ugi wysokoœciowe. General building and installation activities; instalment of floor and wall heating systems; instalment of cooling and heating ceilings. 15. MBC Automatyka i Wentylacja Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹. Profil projektowo -wykonawczy bran y HVAC. Projektowanie i wykonywanie instalacji HVAC, automatyki do instalacji HVAC, automatyki BMS; regulacje i pomiary instalacji HVAC. Company of HVAC design and implementation profile. 4

5 16. plus8.pl s.c. M. Górczyñski,. Pluta, R. Seemann. Dzia³alnoœæ projektowa zwi¹zana z realizacjami budowlano - wykonawczymi, pocz¹wszy od niewielkich obiektów mieszkalnych po du e obiekty u ytecznoœci publicznej. W ramach zleceñ wykonywana jest równie pe³na aran acja inwestycji w postaci kompleksowych materia³ów promocyjnych: od renderingów po reklamy telewizyjne, od modeli wirtualnych po wydruki obiektów w 3D. Preparation of designs for construction and implementation projects, starting with small residential buildings up to large public utility facilities. REWOLUCJA JEST W DRODZE / REVOLUTION IS ON ITS WAY Sektor budynków odpowiada za oko³o 40% ca³kowitego, koñcowego zu ycia energii i emisji CO2 w Unii Europejskiej (Ÿród³o: Wniosek-Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) Building sector is responsible for ca. 40% of total, final consumption of energy and CO2 emission in the European Union (Source: Conclusions of the Directive of the European Parliament and the European Council on energy performance of buildings) OBSZARY DZIA ANIA KLASTRA / CLUSTER FIELDS OF ACTIVITY 1. Budowa laboratorium Laboratory building Sztuka odzysku i wytwarzania recept¹ na oszczêdzanie. WskaŸniki zapotrzebowania na energiê grzewcz¹ w budynkach [kwh/m2 rok] Indices of demand for heating energy in buildings [kwh/m2 year] kwh/m rok / kwh/m year pasywny passive niskoenergetyczny low-energy energooszczêdny energy-efficient œrednio energooszczêdny medium energy-efficient œrednio energoch³onny medium energy-intensive energoch³onny energy-intensive bardzo energoch³onny highly energy-intensive rodzaje budynków types of buildings ród³o: Klasyfikacja wed³ug Stowarzyszenia na Rzecz Zrównowa onego Rozwoju. Source: Classification bu Sustainable Development Association 5

6 Projekt energooszczêdnego budynku-laboratorium zak³ada: a. zastosowanie na siedmiu kondygnacjach 5 ró nych systemów HVAC, b. zastosowanie zró nicowanych Ÿróde³ energii, c. monitorowanie u ytych technologii w celu formu³owania praktycznych wniosków, d. zainstalowanie i badanie systemu trigeneracji, umo liwiaj¹cego produkowanie pr¹du, ciep³a i ch³odu z gazu, e. odzysk ciep³a z wentylacji, f. wykorzystanie zysków cieplnych ze Ÿróde³ wewnêtrznych. The design of energy efficient laboratory building provides for: a. installing at seven floors 5 different HVAC systems, b. using diversified energy sources, c. monitoring the applied technologies to draw practical conclusions, d. installing and monitoring trigeneration system, which enables production of power, heat and cooling from gas, e. heat recovery from ventilation, f. using heat gains from internal sources. 2. Prowadzenie badañ oraz analiz zapotrzebowania na energiê do ogrzewania i klimatyzacji budynków. W ramach dzia³ania 5.1 Cz³onkowie Klastra posiadaj¹ dostêp do nastêpuj¹cych urz¹dzeñ: a. wiertnica (urz¹dzenie wiertnicze na podwoziu ko³owym firmy Nordmeyer model DSB 2/10, do wykonywania wierceñ o g³êbokoœci do 200 m pod pompy ciep³a oraz do wykonywania wierceñ hydrogeologicznych, poszukiwawczo-z³o owych i badañ geotechnicznych a tak e iniekcji otworowych), b. mobilne laboratorium (zestaw specjalistycznych urz¹dzeñ i programów s³u ¹cych zaawansowanym badaniom efektywnoœci energetycznej ka dego budynku), c. mobilny sprzêt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do projektowania oraz prowadzenia szkoleñ, d. sale konferencyjne wyposa one w wysokiej klasy sprzêt multimedialny. Do³¹cz do Klastra lub skorzystaj z us³ug naszych cz³onków. Within the frameworks of 5.1 activity, Cluster members have access to the following equipment: a. derrick, b. mobile laboratory, c. mobile computer equipment, d. conference Rooms. Join our Cluster and use the services of our members. 3. Akcja "Szko³a" czyli kompleksowe audyty energetyczne dwóch szkó³ podstawowych z grupy tzw. tysi¹clatek zakoñczone raportem zawieraj¹cym rekomendacjê dzia³añ, jakie powinny byæ podjête w celu poprawy parametrów zu ycia energii. School Campaign - complex energy audits of two primary schools. 6

7 4. Audyty energetyczne innych budynków pozwalaj¹ce na zdefiniowanie czynników kszta³tuj¹cych kondycjê termiczn¹ budynków oraz zaproponowanie dzia³añ maj¹cych za zadanie zoptymalizowaæ ich komfort cieplny. Termomodernizacja, bêd¹ca wynikiem dobrze przeprowadzonego audytu energetycznego pozwala w szczególnoœci na zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energiê, zmniejszenie rocznych strat energi, zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciep³a oraz czêsto zamianê Ÿród³a energii na Ÿród³o odnawialne. Warto przeczytaæ : DYREKTYWA 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zró nicowane grono ekspertów oraz specjalistyczna baza sprzêtowa pozwalaj¹ nam na: a. kompleksowe zweryfikowanie kondycji termicznej ka dego budynku, b. analizê techniczno - ekonomiczn¹ stanu obiektu, przedstawion¹ w szczegó³owym raporcie, c. ustalenie planu dzia³ania w postaci harmonogramu rzeczowo - finansowego, d. opracowanie sposobu finansowania prac termomodernizacyjnych, e. przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, f. kontrolê mikroklimatu pomieszczeñ. Energy audits of other buildings. Thermal efficiency improvement, being a result of well-conducted energy audit, in particular allows for a decrease of annual energy demand, a decrease of annual energy loss, a decrease of annual heat costs and often makes it possible to replace energy source with renewable energy. It is worth reading: 2002/91/EC Directive on the energy performance of buildings 5. Wspieranie dzia³añ cz³onków Klastra przygotowuj¹cych siê do czynnego udzia³u w procesie przyznawania tzw. œwiadectw energetycznych dziêki organizowaniu szkoleñ zwi¹zanych z t¹ tematyk¹. Support for activities of the Cluster members in the process of obtaining the so-called energy certificates. 6. Promowanie idei budownictwa pasywnego i energooszczêdnego, przez organizowanie konferencji, szkoleñ, kursów i seminariów oraz utworzenie w³asnej strony internetowej jako platformy wymiany informacji. Promoting the concept of passive and energy - efficient building industry. TWOJA PRZEWAGA KONKURENCYJNA / YOUR COMPETITIVE ADVANTAGE Klaster to nie tylko eksperci i sprzêt, ale równie mo liwoœæ udzia³u w szkoleniach, podczas których nastêpuje wymiana miêdzynarodowej wiedzy z dziedziny budownictwa pasywnego i energooszczêdnego, to udzia³ w konferencjach tematycznych a tym samym kontakt z interesuj¹cymi ludÿmi z bran y, bêd¹cymi autorytetami w dziedzinie zrównowa onego budownictwa. Wspólne realizowanie projektów tworzy now¹ wartoœæ, kreuj¹c w ten sposób przewagê konkurencyjn¹ na rynku. Sukces Klastra staje siê sukcesem ka dej firmy powi¹zanej. Nie czekaj! Do³¹cz do nas i pozwól, aby rozwój budownictwa energooszczêdnego by³ równie Twoim dzie³em. Cooperative implementation of projects creates a new value and, at the same time, offers a competitive advantage in the market The success of the Cluster becomes a success of all companies associated with the Cluster Do not waste your time - join us and make your contribution to development of energy - efficient building industry. 7

8 JEDEN KONTAKT I WSZYSCY W ZASIÊGU RÊKI! One contact and all are within reach! Pierwszy Polski Klaster Budownictwa Pasywnego i Energooszczêdnego The First Polish Cluster of Passive and Energy - Efficient Building Industry ul. Konduktorska 39 A Katowice Tel.: AB Group Sp. z o.o. ul. Korfantego Katowice Tel.: AGA - BAUSERVICE Sp. z o.o. ul. abiniec Kraków Tel.: BAUREN Piotr Renke ul. Œwierklañska Rybnik Tel.: BUDGAR-EKO Sebastian Garyga ul. Lêdziñska 24/ Lêdziny Tel./fax. 32/ FENIX Zak³ad Us³ugowy ucjan Wybraniec ul. Mazowiecka 8a Katowice Tel.: Górnoœl¹ski Park Przemys³owy Sp. z o.o. ul. Konduktorska 39 A Katowice Tel.: HVAC s.c. Biuro Projektowo Doradcze ul. Zjednoczenia Chorzów Tel.: Œl¹ska Izba Budownictwa z siedzib¹ w Katowicach ul. Bytkowska 1b Katowice, Tel.: MBC Automatyka i Wentylacja Sp. z o.o. ul. D³uga Chorzów Tel.: OST-ENGINEER Sp. j. ul. Stefana Batorego Chorzów Tel.: plus8.pl s.c M. Górczyñski,. Pluta, R. Seemann ul. Wolnoœci Zabrze Tel.: Politechnika Krakowska ul. Warszawska Kraków Tel.: Politechnika Œl¹ska ul. Konarskiego Gliwice Tel.: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energooszczêdnego Dipl. Ing. Günter Schlagowski Sp. z o.o. ul. Homera Gdañsk Tel.: Spec Bau Polska Sp. z o.o. ul. Zaborska 1a Oœwiêcim Tel.: Zak³ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach ul. Krasiñskiego Katowice Tel.: Dotacje na innowacje. Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Audyting energetyczny i certyfikacja energetyczna budynków. Program studiów został opracowany z uwzględnieniem wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej

efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej efektywno energetyczna w obiektach u yteczno ci publicznej WYBRANE ZAGADNIENIA Karolina Kurtz dr in., arch. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Katedra Dróg, Mostów i Materia ów Budowlanych

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Regionalny SEAP w województwie pomorskim

Regionalny SEAP w województwie pomorskim ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland Regionalny SEAP w województwie pomorskim Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon

Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie. A. mały bon B. duży bon Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa z dnia 14 maja 2015 r. Harmonogram wniosków o w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna I FORUM INNOWACJI TRANSPORTOWYCH - dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju Metody wspierania

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku

Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku Wykorzystanie synergii obszarowych odpowiedzią na wzrastającą konkurencyjność rynku, Aldona Gmyrek Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Klienta TAURON Polska Energia SA Grzegorz Bednarski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż. A.

Odnawialne Źródła Energii I stopień (I stopień/ II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki/praktyczny) Prof. dr hab. inż. A. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Charakterystyka energetyczna budynków Nazwa modułu w języku angielskim Energy performance of buildings Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.04.2016 godz. 08:26:18 Numer KRS: 0000320674 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

A L U M I N I U M. fasady okna drzwi. www.polbud.rzeszow.pl

A L U M I N I U M. fasady okna drzwi. www.polbud.rzeszow.pl POLBUD Tomasz Szczepañski Wywodzimy siê bezpoœrednio z Przedsiêbiorstwa Wielobran owego POLBUD, które swoj¹ dzia³alnoœæ na rynku us³ug budowlanym rozpoczê³o w 1997 roku. Od tamtego czasu firma wyspecjalizowa³a

Bardziej szczegółowo

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012

Informacje organizacyjne dot. konferencji. w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Informacje organizacyjne dot. konferencji w ramach targów HydroSilesia 2012, EkoWaste 2012 i MELIORACJE 2012 Organizatorzy Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest słuŝba na

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

... OBIEKTY PRZEMYSŁOWE. Kraków +48 123984800 Warszawa +48 225839650 Poznań +48 618470917. www.niras.pl www.niras.com

... OBIEKTY PRZEMYSŁOWE. Kraków +48 123984800 Warszawa +48 225839650 Poznań +48 618470917. www.niras.pl www.niras.com ... OBIEKTY PRZEMYSŁOWE Kraków +48 123984800 Warszawa +48 225839650 Poznań +48 618470917 2 2011 ELEKTROMONTAŻ, Rzeszów Innowacyjna hala produkcyjno magazynowa dla firmy Elektromontaż jednej z największych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku

Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Gospodarka niskoemisyjna rola WFOŚiGW w Gdańsku Źródło: Energa Operator Marcin Gregorowicz Gdańsk 06.05.2016r. WFOŚ finansowanie inwestycji Dofinansowania Pierwszeństwo w finansowaniu projektów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r.

Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Fundusze Europejskie na inwestycje proekologiczne Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Pyrzycach Przelewice, 17.03.2016 r. Alokacja finansowa na lata 2014-2020 Obszary wsparcia 11 celów

Bardziej szczegółowo

Wymagania zapewnienia wysokiej

Wymagania zapewnienia wysokiej PRAWO I NORMY Pawe Kwasnowski Metodyka projektowania budynków Wp yw normy PN-EN 15232:2012 na metodyk projektowania budynków w celu uzyskania wysokiej efektywno ci energetycznej Wymagania zapewnienia wysokiej

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT

RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT 1 RAPORT EFEKTU EKOLOGICZNEGO AUDYT NAZWA OBIEKTU: Zespo Szkolno-Przedszkolny w Lewinie K odzkim ADRES: ul. Ko cielna, 1 KOD, MIEJSCOWO : 57-343, Lewin K odzki NAZWA INWESTORA: Gmina Lewin K odzki ADRES:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

W kierunku budynków o niemal 0 zużyciu energii

W kierunku budynków o niemal 0 zużyciu energii ENNEREG International Conference Transfer of knowledge in the field of sustainable use of energy 22 May 2012, Wielkopolska Voivodship Office, Poznań, Poland W kierunku budynków o niemal 0 zużyciu energii

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ODETCHNIJ Z ULGĄ KOMPLEKSOWO PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ INWESTYCJĘ Z BRANŻY HVAC.

ODETCHNIJ Z ULGĄ KOMPLEKSOWO PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ INWESTYCJĘ Z BRANŻY HVAC. ODETCHNIJ Z ULGĄ KOMPLEKSOWO PRZEPROWADZIMY CIĘ PRZEZ INWESTYCJĘ Z BRANŻY HVAC. PROJEKTUJEMY, WYKONUJEMY I SERWISUJEMY: > INSTALACJE WENTYLACYJNE > KLIMATYZACYJNE > CHŁODNICZE, GRZEWCZE I WODNO-KANALIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Czy technologie energetyczne mogą byd kluczem do funduszy unijnych dla polskich drukarni?

Czy technologie energetyczne mogą byd kluczem do funduszy unijnych dla polskich drukarni? Czy technologie energetyczne mogą byd kluczem do funduszy unijnych dla polskich drukarni? dr inż. Grzegorz Kunikowski Politechnika Warszawska Skuteczny eksport instrumenty wsparcia na wyciągnięcie ręki,

Bardziej szczegółowo

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl

ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI. www.rpo.lodzkie.pl ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI www EUROPEJSKIMI www.rpo.lodzkie.pl DOTACJE z RPO WŁ SZANSĄ NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM ZASTANAWIASZ SIĘ SKĄD CZERPAĆ FUNDUSZE NA WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) Numer i nazwa działania/poddziałania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 276/2012 Wójta Gminy Bierawa z dnia 24.08.2012r. Wykonanie budŝetu za I półrocze 2012 r. Samorządowego Zakładu BudŜetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX

SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX SYSTEM PASZPORTYZACJI I KONTROLI URZĄDZEŃ EX www.inspectorex.pl SYSTEM DO PROWADZENIA PASZPORTYZACJI ORAZ EFEKTYWNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PRZESTRZENIACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM. Inspector-Ex

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny

Mutual Learning Platform - platforma wymiany wiedzy i wspólnego. innowacyjnych w regionach europejskich. Jan Skonieczny - platforma wymiany wiedzy i wspólnego uczenia się o przedsięwzięciach innowacyjnych w regionach europejskich Jan Skonieczny Projekt europejski MLP został uruchomiony w kwietniu 2005 jako wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

AUDYTY ENERGETYCZNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI

AUDYTY ENERGETYCZNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI NATURALNIE CIEPŁO AUDYTY ENERGETYCZNE ORAZ ANALIZY FINANSOWE PROJEKTY TERMOMODERNIZACJI Nie chcesz już dłużej marnować energii? Chciałbyś coś zmienić? Rzetelny audyt jest podstawą! Sprawdź ile możesz zaoszczędzić.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości!

Inżynieria Środowiska dyscypliną przyszłości! Warto budować lepszą przyszłość! Czyste środowisko, efektywne systemy energetyczne, komfort życia dr inż. Piotr Ziembicki Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytet Zielonogórski WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PO PW 2014-2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 PO PW 2014-2020 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 2020 (PO PW 2014-2020) 2020) Warszawa 24 czerwca 2013 r. Cel g ówny g PO PW 2014-2020 2020 Wzrost konkurencyjno ci ci i innowacyjno ci ci makroregionu Polski

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Innowacje Społeczne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Joanna Makocka NCBR kim jesteśmy? agencja wykonawcza nadzorowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego agencja powołana w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA

CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA CENTRUM EKOINNOWACJI DLA ROZWOJU OBSZARU METROPOLITALNEGO TRÓJMIASTA Pierwsze centrum w Polsce realizuj¹ce ideê miast ekologicznych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dr inŝ. Dariusz Wojtasik Oś priorytetowa IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA

Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA Warszawa, 10 maja 2016 Prezentacja tematów konkursów przeznaczonych dla miast w programie H2020 ENERGIA dr Maria Śmietanka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ

ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ HENRYK KWAPISZ *1 ANALIZA PORÓWNAWCZA ZUŻYCIA I KOSZTÓW ENERGII DLA BUDYNKU JEDNORODZINNEGO W SŁUBICACH I FRANKFURCIE NAD ODRĄ COMPARATIVE ANALYSIS OF ENERGY CONSUMPTION AND COSTS FOR SINGLE FAMILY HOUSE

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXII/453/12 RADY MIASTA GDYNI z 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Statutu Gdyńskiego Centrum Innowacji Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ FUNDACJA EUROPEJSKI INSTYTUT INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (fragment statutu) Celem Fundacji jest: a) tworzenie efektu synergii pomiędzy projektami realizowanymi na poziomie krajowym i w innych regionach; b)

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016.

Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. systemy.aplikom.com.pl Finansowanie projektów IT ze środków unijnych na rok 2016. województwo śląskie Aplikom zajmuje się integracją systemów CAD z innymi systemami IT. Wdrażamy rozwiązania typu ERP, CAM,

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE Załącznik do Uchwały r IV-20-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 stycznia 2015r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZ EJ W A DRYCHOWIE I. Podstawa prawna działania 1. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących

Bardziej szczegółowo