Raport za lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Raport za lata projektu Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec Projekt systemowy prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu pod nazwą Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt trwał od r. do r. i miał na celu aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Uczestnicy Projekt zakładał objęcie wsparciem osoby spełniające łącznie następujące warunki: - korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej; - wiek aktywności zawodowej (15-64 lata); - niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr. 64 poz. 593 z póź. zam.); - mieszkające na terenie Gminy Żywiec; - zgłaszające z własnej inicjatywy chęć do podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Osoby spełniające kryteria wypełniały deklarację uczestnictwa w projekcie będącą jednocześnie kartą rekrutacyjną. Spotykały się z Komisją Rekrutacyjną podpisując kartę informacyjną, regulamin, wyrażając zgodę na wykorzystanie wizerunku i przyjmując do wiadomości administrowanie danymi osobowymi. Nabór uczestników projektu objął ponad 400 osób spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu skierowanych przez pracowników socjalnych ośrodka. 152 osoby (106 kobiet i 46 mężczyzn) rozpoczęły udział w projekcie a 143 ukończyły wszystkie planowane działania. 13 osób kontynuowało udział w projekcie więcej niż 1. rok z powodu potrzeby dokończenia odbywającego się szkolenia lub nauki. 11 osób posiadało orzeczenie o stopniu niepełnoprawności. 109 osób zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (w tym 36 długotrwale), 34 były nieaktywne zawodowo (w

2 tym 8 osób uczących się) a 9 zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach. Jedna trzecia osób była w wieku pomiędzy 15 a 24 lata. Pozostali byli w wieku pomiędzy 25 a 55 lat. Większość uczestników legitymowała się wykształceniem ponadgimnazjalnym 97 osób. Niższe wykształcenie miały 42 osoby a wyższe 13 osób. W ramach realizacji 166 kontraktów socjalnych zastosowano działania mające doprowadzić do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem. 9 uczestników nie ukończyło zaplanowanych w kontrakcie działań z powodów: podjęcia pracy, nauki, załamania się stanu zdrowia, pójścia do Zakładu Karnego, problemów rodzinnych. 145 osób otrzymało zasiłki specjalne celowe na uczestnictwo w projekcie. Kadra Kierownikiem projektu Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec był kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu Pan Dariusz Pinisz który, nadzorował przebieg działań oraz podejmował decyzje związane z realizacją projektu na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca. Działania projektu koordynowało kolejno pięciu zewnętrznych koordynatorów. Prowadzili oni bieżący nadzór nad postępem realizacji projektu. Organizowali i koordynowali działania oraz prowadzili sprawozdawczość merytoryczną. W ramach zadania zarządzanie projektem zadbano, aby wszyscy wykonawcy biorący udział w realizacji projektu byli zobowiązani do stosowania zasady równości szans w czasie prowadzonych kursów. Wspierane również były działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Obsługą finansowo-księgową zajmował się pracownik Działu Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Zatrudniony został jeden pracownik socjalny spełniający wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, do którego zadań należało upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu podjął współpracę aż z 38 ośrodkami szkoleniowymi z całej Polski (Żywiec, Bielsko-Biała, Tychy, Katowice, Czarny Bór, Częstochowa, Kraków, Olesno, Gorzów Śląski, Nakło Śląskie i inne), z usług których korzystali uczestnicy projektu r. zostało podpisane porozumienie między Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żywcu w sprawie wzajemnej współpracy i wymiany informacji dotyczących świadczenia usług rynku pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żywcu, którzy objęci zostali działaniami aktywizacyjnymi przez MOPS w Żywcu. Promocja projektu

3 Przez cały okres realizacji projektu trwała jego wizualizacja w pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia, widniała informacja o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu umieszczona została informacja o projekcie. Założona została strona internetowa projektu: Wykaz wszystkich odbywających się szkoleń znajdował się na regularnie aktualizowanej stronie Przygotowano i wydrukowano 1000 ulotek i 100 plakatów promujących projekt. Zakupiono komplety materiałów promocyjnych, tj. długopisy, zeszyty, notatniki, piórniki, flamastry, teczki oraz kalendarze z logo projektu. Wszelkie produkty promocyjne zostały zaopatrzone w logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi. Przez cały czas trwania projektu pracownik socjalny, zatrudniony w ramach projektu, przeprowadzał indywidualne spotkania informacyjne, zarówno z zainteresowanymi potencjalnymi uczestnikami, jak i z przedstawicielami różnych instytucji pracującymi w obszarze profilaktyki i edukacji promując działania projektu. Zainteresowanie ze strony klientów MOPS było bardzo duże. Bezpośrednim naborem uczestników zajmowali się bowiem wszyscy pracownicy socjalni ośrodka, widząc w tym ogromne korzyści dla swoich klientów. Motywowali ich do spotkania z Komisją Rekrutacyjną, która podejmowała decyzję o kwalifikacji uczestników do projektu. Finanse 2008 r. 24 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,74 zł. - wykorzystana ,41 zł. - wkład własny ,00 zł. W ramach projektu wypłacono 44 zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 22 uczestników projektu, które stanowią wkład własny do projektu ,26 zł r. 22 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,00 zł.

4 - wykorzystana ,55 zł. - wkład własny ,00 zł. W ramach projektu wypłacono 37 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 19 uczestników projektu, stanowią wkład własny MOPS r. 16 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,40 zł. - wykorzystana ,78 zł. - wkład własny ,60 zł. W ramach projektu wypłacono 30 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 16 uczestników projektu stanowią wkład własny MOPS r. 18 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,52 zł. - wykorzystana ,23 zł. - wkład własny ,48 zł. W ramach projektu wypłacono 36 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 18 uczestników projektu stanowią wkład własny MOPS r. 22 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,27 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,97 zł. - wykorzystana ,97 zł. - wkład własny ,30 zł. W ramach projektu wypłacono 43 zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 22 uczestników projektu, które stanowią wkład własny do projektu ,30 zł.

5 2013 r. 25 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,73 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,43 zł. - wykorzystana ,78 zł. - wkład własny ,30 zł. W ramach projektu wypłacono 48 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 24 uczestników projektu, które stanowią wkład własny do projektu ,30 zł. W 2013 jest większa kwota niż wnioskowana bo przeniesione są te oszczędności z 2012 r. czyli ,37 zł. Nie wykorzystaliśmy 8360,03 groszy ale i tak wychodzi większa kwota. Musiałoby być razem za 2012 i 2013 rok r. 19 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,71 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana , 42 zł. - wykorzystana ,04 zł. - wkład własny , 29 zł. W ramach projektu wypłacono 39 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 18 uczestników projektu, które stanowiły wkład własny , 29 zł r. 20 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,71 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana , 42 zł. - wykorzystana ,72 zł. - wkład własny , 29 zł. W ramach projektu wypłacono 36 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 20 uczestników projektu, które stanowiły wkład własny , 29 zł. Zakupy W ramach cross - financingu projektu zakupione zostały: ksero, niszczarka, szafa dwudrzwiowa, dwie szafy z półkami, 2 tablice korkowe, rzutnik multimedialny, stojak pod rzutnik, 15 krzeseł dla uczestników, 3 krzesła do konsultacji indywidualnej, 2 stoły składane, laptop wraz z oprogramowaniem,

6 biurko, fotel, komputer, telewizor i odtwarzacz DVD, szafę metalową pancerną do przechowywania dokumentów objętych ochroną danych osobowych, tablicę, bindownicę, moduł archiwizacyjny oraz tablice wizualizacyjne na budynek i sale, w których odbywały się zajęcia. Wykonane i dostosowane zostały odpowiednie pieczątki dla księgowości, koordynatora i pracownika socjalnego. Wyposażone zostało nowe stanowisko pracy pracownika socjalnego oraz sala na zajęcia grupowe i indywidualne. Każdego roku kupowane były materiały biurowe, komplety promocyjne dla uczestników projektu, toner do kserokopiarki. Sprzęt elektroniczny, zakupiony w latach ubiegłych w ramach projektu, został ubezpieczony od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych zdarzeń losowych. Wyjazd integracyjny uczestników projektu i ich rodzin Dnia r. odbył się całodniowy, autokarowy wyjazd integracyjny uczestników projektu wraz z rodzinami. Celem wyjazdu była integracja społeczna oraz wzmacnianie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie uczestników projektu i ich otoczenia. Formy wsparcia uczestników projektu 1. Praca socjalna 152 osoby 2. Doradztwo zawodowe 152 osoby 3. Poradnictwo psychospołeczne a/ Trening kompetencji i umiejętności społecznych 150 osób b/ Indywidualne poradnictwo psychologiczne 99 osób 4. Szkolenia zawodowe (co najmniej jedno) 132 osoby 5. Uzupełnienie wykształcenia na poziomie: a/ ponadgimnazjalnym 3 osoby b/ policealnym 3 osoby 6. Indywidualna terapia psychospołeczna 10 osób 7. Inne: a/ współfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 osoba b/ wsparcie finansowe (zasiłki) 145 osób

7 c/ Turnus rehabilitacyjny usprawniający psychoruchowo 1 osoba d/ Indywidualna terapia psychospołeczna - 10 osób e/ Skierowanie i sfinansowanie badań specjalistycznych 3 osoby f/ Terapia osób uzależnionych od alkoholu 1 osoba Instrumenty aktywnej integracji Wytyczne dotyczące zasad przygotowywania i realizacji projektu zmieniały się w trakcie trwania projektu. Zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie zdolności do zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód nazywa się zbiorczo instrumentami aktywnej integracji. Wobec uczestników projektu zastosowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji: 1. Instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym doradcy zawodowego. W czasie trwania projektu MOPS współpracował z pięcioma doradcami zawodowymi z dwóch firm. 152 osoby rozpoczynające udział w projekcie spotkały się indywidualnie z doradcą zawodowym i otrzymały opinię referencyjną o preferencjach i predyspozycjach zawodowych. Przeprowadzone zostało badanie profilu potencjału zawodowego w ramach procesu doradczego i indywidualnych konsultacji. Jego celem było zasugerowanie podjęcia działań pozwalających na wyeliminowanie potencjalnych luk kompetencyjnych. Każdy z uczestników projektu otrzymał opinię referencyjną o predyspozycjach i preferencjach zawodowych oraz przygotował indywidualny plan działania wytyczając sobie cele zawodowe i edukacyjne, uwzględniając realne możliwości i potrzeby lokalnego rynku pracy. Pozwoliło to na efektywne zaplanowanie kariery zawodowej przez świadome aplikowanie na stanowiska pracy zgodne z indywidualnym potencjałem. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wzięły udział w grupowych Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. Podczas zajęć uczestnicy przygotowali własne dokumenty aplikacyjne, nabyli wiedzę na temat właściwych form zachowania się i prezentacji podczas rozmowy z pracodawcą. Podczas ćwiczeń mieli możliwość zaprezentowania samego siebie przepracowując różne scenariusze rozmów kwalifikacyjnych. Poznali metody i formy aktywnego poszukiwania pracy na współczesnym rynku pracy. 2. Instrument aktywizacji edukacyjnej a/ Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową. 132 osoby uczestniczące w projekcie ukończyły 209 następujących kursów zawodowych (wliczając w to szkolenia podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B):

8 1. ABC przedsiębiorczości 2 osoby 2. Fryzjer 2 osoby 3. Kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej - 11 osób 4. Księgowość wspomagana komputerem 1 osoba 5. Kucharz z elementami kuchni regionalnej i cateringu + GHP/GMP 11 osób 6. Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 2 osoby 7. Kurs Weryfikacja uprawnień spawalniczych, weryfikacja uprawnień SEP do1kv 1 osoba 8. Kurs barmański I stopnia 1 osoba 9. Kurs florystyczny dla zaawansowanych - 1 osoba 10. Kurs florystyczny I stopnia 2 osoby 11. Kurs języka angielskiego - specjalistyczne słownictwo informatyczne 1 osoba 12. Kurs języka niemieckiego 1 osoba 13. Kurs kwalifikacyjny z zakresu dezynfekcji i sterylizacji 1 osoba 14. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki 1 osoba 15. Kurs masażu tkanek głębokich 1 osoba 16. Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok programowy D 1 osoba 17. Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych - 12 osób 18. Magazynier z obsługą programów fakturujących 5 osób 19. Masażysta 1 osoba 20. Obsługa kasy fiskalnej 3 osoby 21. Obsługa komputera II stopnia i urządzeń biurowych 1 osoba 22. Ochrona imprez masowych i techniki interwencyjne -1 osoba 23. Operator koparko ładowarki 2 osoby 24. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 15 osób 25. Palacz C.O. - 1 osoba 26. Podstawy obsługi komputera 3 osoby 27. Prawo jazdy kat. B 52 osoby 28. Prawo jazdy kat. C 5 osób 29. Prawo jazdy kat. C+E (Klasyfikacja wstępna przyspieszona blok programowy C) - 6 osób 30. Prawo jazdy kat. D 1 osoba 31. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 5 osób

9 32. Spawacz metodą MAG 4 osoby 33. Spawacz metodą TIG 2 osoby 34. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminalem płatniczym - 26 osób 35. Stylizacja paznokci 10 osób 36. Stylizacja wizerunku z elementami wizażu i kosmetyki 10 osób 37. Terapeuta zajęciowy -2 osoby 38. Uprawnienia elektryczne i instalacji elektro-energetycznych - 1 osoba 39. Wizaż, stylizacja paznokci, decoupage, przedłużanie rzęs 1 osoba b/ Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym Liceum Ogólnokształcące 3 osoby Technikum Fryzjerskie - 1 osoba Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień - 1osoba Technik Farmacji Policealna Szkoła Farmacji 1 osoba Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy Bielsko-Bała 1 osoba 3. Instrument aktywizacji zdrowotnej a/ Turnus rehabilitacyjny usprawniający psychoruchowo - pobyt w sanatorium osoby z niepełnosprawnością- 1 osoba b/ Indywidualna terapia psychospołeczna - Indywidualne sesje terapeutyczne - 10 osób c/ Skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością zatrudnienia - SANEPID pracownicza książeczka zdrowia

10 - Badania psychotechniczne dla kierowców 69 osób - Badania okulistyczne dla kierowców - 2 osoby - Badania lekarskie i psychologiczne pracowników ochrony 1osoba d/ Terapia osób uzależnionych od alkoholu - Wyjazdowa Sesja Terapeutyczna - 1 osoba 4. Instrument aktywizacji społecznej trening kompetencji i umiejętności społecznych; poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, mediacje rodzinne; wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. 150 uczestników wzięło udział w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Każdego roku przeprowadzana była diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dostosowano tematykę zajęć do oczekiwań i możliwości intelektualnych poszczególnych grup. Zajęcia miały charakter warsztatowo-wykładowy. Obejmowały między innymi następujące bloki tematyczne: - komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna w aspekcie poszukiwania pracy, - samopoznanie, poczucie wartości własnej, jak je wzmocnić - godność i szacunek w relacjach społecznych a asertywność. 99 uczestników skorzystało z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem konsultacji było określenie podstawowych cech osobowości, wsparcie, odsłuchanie, pomoc w odnalezieniu sposobów rozwiązania problemów oraz ocena motywacji i prawdopodobieństwa ukończenia szkolenia. Szkoła dla Rodziców W trakcie trwania projektu 14 uczestników ukończyło 30-godzinny grupowy trening psychoedukacyjny umiejętności rodzicielskich Szkołę dla Rodziców. Warsztaty praktycznych umiejętności podzielone są na: część I Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły i część II Rodzeństwo bez rywalizacji. Prowadzone są w Dziale Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS w Żywcu. Celem tych zajęć jest ułatwienie opiekunom przyswajania nowych umiejętności wychowawczych pomocnych w budowaniu dobrej relacji opartej na odpowiedzialnej miłości i wzajemnym szacunku między dorosłymi i dziećmi. Warsztaty te poprzez zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców przeciwdziałają zachowaniom problemowym u dzieci i młodzieży. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy projektu objęci byli pracą socjalną. Klienci mieli możliwość gościć u siebie w domu pracownika socjalnego żywieckiego MOPSu, który przeprowadzał wywiad środowiskowy

11 niezbędny do wypłacenia zasiłku celowego. Pracownik socjalny zatrudniony do obsługi projektu przeprowadzał indywidualne spotkania i konsultacje z uczestnikami projektu w siedzibie Ośrodka. Każdy ze 166 kontraktów socjalnych oceniany był pod kątem osiąganych celów co trzy miesiące. W zadaniu praca socjalna, w ramach współpracy na linii pracownik socjalny uczestnicy i uczestniczki projektu, dbano o właściwe postawy związane z realizacją polityki równości szans kobiet i mężczyzn, m.in. przez stosowanie języka wrażliwego na płeć. Na bieżąco motywowano i podtrzymywano gotowość uczestniczek i uczestników do aktywnego udziału w projekcie. Podczas spotkań z uczestnikami każda osoba została poinformowana o możliwości wyboru drogi życiowej bez ograniczeń w szczególności tych związanych z płcią. Grupa opiekuńcza Podczas zajęć projektu zorganizowana była grupa opiekuńcza dla dzieci. Łącznie uczestniczyło w niej 59 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Odbyło się 565 godzin dydaktycznych (113 dni) zajęć opiekuńczych prowadzonych przez doświadczonego pedagoga. Były to zabawy, zajęcia ruchowe, rekreacyjne, sportowe, plastyczne, spacery, wyjścia do parku, mini-zoo, na plac zabaw itp. Głównymi metodami pracy były: zabawy ruchowe, zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, gry dydaktyczne wspomagające pamięć i bajkoterapia. Monitoring projektu Monitoring był procesem ciągłym, polegającym na kontroli w miejscach realizacji projektu oraz systematycznym zbieraniu i analizowaniu danych z realizacji poszczególnych zadań: informacje od uczestników (rozmowy, indywidualne wywiady), analiza dokumentów, sprawdzanie list obecności, ankiety ewaluacyjne, zestawienie zaświadczeń o ukończeniu trzech instrumentów aktywnej integracji, tj. aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Prowadzony był formularz PEFS Celem monitorowania było bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich natychmiastowe korygowanie. Regularnie odbywały się kontrole podczas zajęć. Pracownik socjalny projektu, koordynatorzy i kierownik MOPS w Żywcu obecni byli podczas szkoleń zawodowych i treningów. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywały się spotkania oraz materiały przekazywane uczestnikom były prawidłowo oznakowane logo projektu. Frekwencja była cały czas bardzo wysoka i utrzymywała się na poziomie 90%. Zmierzone zostały rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych w projekcie działań. Rezultaty twarde (jasno określone, możliwe do zmierzenia), np.: zdobycie nowych kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem, udział w szkoleniu potwierdzony listą obecności itp. Rezultaty miękkie (dotyczących umiejętności, postaw i samooceny), np.: nabycie umiejętności komunikacyjnych, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poprawa wizerunku itp. Głównymi narzędziami monitoringu były: listy obecności, deklaracje uczestnictwa, wywiady z uczestnikami, analiza sprawozdań, zestawienie kontraktów socjalnych, analiza ankiet oceniających, zaświadczenia o zakończeniu udziału w projekcie, obserwacja osoby prowadzącej zajęcia. Monitoring prowadzony był w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu.

12 Informacja na temat problemów związanych z realizacją projektu W pracy socjalnej z uczestnikami dużym problemem jest częste zmienianie przez nich numerów telefonów i brak informacji o tym. Czasem informacje nie docierają na czas do zainteresowanych, bo nie odbierają telefonów. Dużym utrudnieniem w systematyczności działań projektu były również choroby, szczególnie te o podłożu psychicznym. Motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania stałego kontaktu z lekarzem było bardzo delikatną sprawą. Niestabilni w kontakcie byli również uczestnicy mający problem z uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Pozostawanie w trzeźwości i konfrontacja z własnymi problemami były dla niektórych ogromnym wyzwaniem. Zdarzały się w związku z tym napięcia oraz konflikty. - Niektórym uczestnikom projektu nie udało się utrzymać abstynencji zaleconej w leczeniu uzależnień. Powodowało to problemy podczas prowadzenia szkoleń miękkich. - Poziom edukacyjny wykształcenia uczestników grup był znacznie zróżnicowany, co utrudniało prowadzenie grupowych zajęć psychoprofilaktycznych treningu kompetencji i umiejętności społecznych. - U czterech z uczestników nie udało się utrzymać gotowości do podjęcia pracy, ale poznali oni własne możliwości zawodowe i otrzymali informację zwrotną w postaci interpretacji wyników badań predyspozycji zawodowych. W trakcie trwania projektu ważnym wyzwaniem przed prowadzącymi pracę z uczestnikami było motywowanie do podjęcia leczenia specjalistycznego. Szczególną trudność stanowiły osoby objawiające deficyty w obszarze funkcjonowania psychicznego. Niestety większość ludzi zachęcanych do zdiagnozowania się u neurologa-psychiatry nie realizuje tego zalecenia. Po kontakcie z psychologiem 5 osób podjęło leczenie psychiatryczne a 3 osoby pozostały w stałym kontakcie poradnictwa psychologiczno pedagogiczno terapeutycznego w Dziale Profilaktyki i Opieki nad Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Pracownicy ośrodka widzą narastającą potrzebę konsultowania wielu klientów z lekarzem psychiatrą. Na wizytę w poradni specjalistycznej czeka się około 2 miesięcy. W tym czasie klient zapomina o wyznaczonej wizycie i nie podejmuje leczenia, co z kolei stanowi poważną barierę w podejmowaniu jakichkolwiek konstruktywnych działań społecznych. Jednym z najtrudniejszych zadań było utrzymanie klientów w systematyczności. Dotyczy to zarówno przychodzenia na zajęcia szkoleniowe jak i na konsultacje indywidualne. Problem spóźniania się na spotkania, wielokrotnego przekładania na inne terminy itp. był możliwy do ogarnięcia logistycznie tylko dzięki wyrozumiałości i dyspozycyjności prowadzących zajęcia. Nawet o dokumentach potrzebnych do uzyskania zasiłku celowego na udział w projekcie trzeba było wielokrotnie przypominać niektórym uczestnikom projektu.

13 Część aktywizowanych przez MOPS klientów oczekiwała, że jakiś bezosobowy Projekt znajdzie im pracę. Wykazywali brak zaangażowania w pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności. Na przykład spóźniali się, podczas wykładów zasypiali, mieli założone słuchawki, bawili się telefonami komórkowymi itp. Jednocześnie mieli duże wymagania wobec prowadzących wszystkie formy aktywnej integracji. Taka postawa uczestników była bardzo męcząca i zniechęcająca prowadzących. Kontrole W lipcu 2011r. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarzucono nam wprowadzenie idei zarządzania równościowego, które wcześniej było promowane przez prowadzących szkolenia, a obecnie jest kwestionowane przez kontrolujących. Skutecznie obniżyła ona poziom satysfakcji pracowników MOPS z rzetelnie wykonywanej pracy socjalnej. Pracownicy projektu nie mogą zrozumieć biurokratycznego podejścia instytucji pośredniczącej do pomocy społecznej, w którym drobne uchybienie przekreśla sukcesy klienta a nawet pociąga za sobą niewspółmierną do przewinienia karę. Kontrolujących nie obchodziło to, że klienci są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, że dzięki temu podjęli satysfakcjonującą pracę, że zwiększyło się ich zaufanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Rażąca niesprawiedliwość nałożonej na ośrodek kary zburzyła całkowicie satysfakcję z pomocy ludziom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu w marcu 2012 roku zmienił swoja siedzibę z ulicy Sienkiewicza 19 na ulicę Zamkową 10. Łączyło się to z przejściowymi utrudnieniami w dyspozycyjności pracowników ośrodka względem klientów. Okazało się, że wielu uczestników projektu dobrowolnie zaproponowało nam pomoc w przystosowaniu sal terapeutycznych i szkoleniowych. W okresie od r. do r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu trwała kontrola realizacji kontraktów socjalnych prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Katowicach. Kontrakty prowadzone w ramach projektu od 2008 roku zostały wnikliwie zanalizowane przez specjalistę kontroli państwowej Pana Aleksandra Górniaka. W okresie od r. do r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu trwała kontrola doraźna dotycząca prawidłowości dokonywania zakupów oraz przeprowadzenia form wsparcia za okres od r r. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego była wynikiem skargi jednej z uczestniczek projektu niezadowolonej z wypłacanego jej wsparcia finansowego. Dla pracowników MOPS była to bardzo przykra sytuacja, ponieważ spełnialiśmy w dobrej wierze wszystkie prośby tej klientki, która okazała się osobą roszczeniową i manipulacyjną. Zespół kontrolujący przeprowadził niezapowiedzianą kontrolę doraźną obejmującą swoim zakresem min. prawidłowość przeprowadzenia form wsparcia. Na podstawie profesjonalnego osądu szczegółowej analizie poddano dokumentację kursów prawa jazdy kat. B i kursu masażu. Uznano, że projekt realizowany jest prawidłowo, w sposób poprawny bez kluczowych lub istotnych nieprawidłowości. realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu otrzymał w wyniku kontroli najwyższą kategorię oceny - nr 1. Jest to powodem do

14 zadowolenia z rzetelnie wykonywanych obowiązków, jeśli nie tylko uczestnicy projektu ale i kontrolujący chwalą nasze zaangażowanie oraz wyniki pracy. Rezultaty Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że wszystkie zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie rezultaty projektu zostały w wyniku jego realizacji osiągnięte. Wskaźniki zakładane / osiągnięte - Klienci OPS rozpoczynający udział w projekcie aktywnej integracji 129 / Klienci OPS kończący udział w projekcie aktywnej integracji 129 / Etaty pracownika socjalnego w MOPS 1 / 1 - Stworzone i wyposażone stanowiska pracy w MOPS 1 / 1 Rezultaty twarde zakładane / osiągnięte - Zaświadczenie o ukończeniu treningu umiejętności społecznych 32 / Zaświadczenie ukończeniu co najmniej 1 szkolenia zawodowego 82 / Opinia referencyjna o predyspozycjach zawodowych 85 / Przyznane zasiłki celowe na udział w projekcie 129 / 313

15 Produkty zakładane / osiągnięte - Liczba podpisanych kontraktów socjalnych 159 / Liczba ukończonych kontraktów socjalnych 69 / Godziny indywidualnego doradztwa zawodowego (na 1 osobę) 3 / 4 - Godziny grupowego doradztwa zawodowego (na grupę) 4 / 10 - Godziny indywidualnych konsultacji psychologicznych (na 1 osobę) 2 / 3 - Godziny treningów kompetencji i umiejętności społecznych (na grupę) 20 / 20 - Kontynuacja zatrudnienia 1 pracownika socjalnego w MOPS 1 / 1 Rezultaty miękkie zakładane / osiągnięte - Nabycie umiejętności i kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych 67 / Rozwój umiejętności organizacji i zarządzania czasem 67 / Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych 67 / Nabycie umiejętności korzystania z zasobów środowiska lokalnego 67 / Przywrócenie funkcjonalności w rolach rodzinnych i społecznych 67 / 76

16 Wyniki Projekt Promocja integracji społecznej w Gminie Żywiec 2015 r. został oceniony bardzo pozytywnie zarówno przez uczestników, jak i prowadzących zajęcia. Podjęte zostały wszystkie planowane działania. Osiągnięta została większość zakładanych celów indywidualnych. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Zmianie uległy postawy dotychczas utrudniające klientom MOPS w Żywcu znalezienie pracy. Zwiększyła się ich motywacja do podejmowania samodzielnych działań mających na celu poprawienie własnej sytuacji życiowej i zawodowej. W trakcie udziału w projekcie 113 osób zmieniło swój status na rynku pracy: - 64 osoby podjęły pracę - 8 osób podjęło prace dorywcze i sezonowe - 8 osób zarejestrowało się w PUP w Żywcu - 20 osób podjęło naukę - 3 osoby uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 3 osoby wyjechały do pracy za granicę - 3 osoby uzyskały rentę - 2 osoby założyły własne firmy - 2 osoby uzyskały zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Systemowe podejście do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów oraz ścisła współpraca kadry prowadzącej pracę z uczestnikami projektu skutkowało osiągnięciem zakładanych celów projektu. Rezultatem społecznym projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności rozwijania i wykorzystywania potencjałów własnych i środowiskowych oraz twórczego wykorzystywania pomocy z zewnątrz. Ważnym długofalowym efektem udziału w projekcie powinno być skuteczne radzenie sobie z problemami życiowymi, tym samym zapobieganie problemom psychicznym, emocjonalnym czy społecznym a w konsekwencji wyjście z systemu pomocy społecznej. Dzięki wzorowo prowadzonej pracy socjalnej i zaangażowaniu osobistemu pracowników MOPS w Żywcu tylko 6% uczestników zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie w większości z powodów zdrowotnych. Wiele ciepłych słów i podziękowań usłyszał Pan Dariusz Pinisz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na spotkaniu podsumowującym projekt od zadowolonych uczestników.

17

Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" Cele projektu. Realizacja projektu w 2012 r.

Projekt systemowy Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec Cele projektu. Realizacja projektu w 2012 r. Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport 2012 r. Priorytet VII - Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Cele projektu. Realizacja projektu w 2015 r.

Cele projektu. Realizacja projektu w 2015 r. Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" Raport 2015 r. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1.

Bardziej szczegółowo

Cele projektu. Realizacja projektu w 2014 r.

Cele projektu. Realizacja projektu w 2014 r. Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" Cele projektu Raport 2014 r. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt systemowy Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" współfinansowany przez Raport 2011 r. Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Cele projektu. Realizacja projektu w 2013 r.

Cele projektu. Realizacja projektu w 2013 r. Projekt systemowy "Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec" Cele projektu Raport 2013 r. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Raport 2010 r. Cele projektu. Realizacja projektu w 2010 r.

Raport 2010 r. Cele projektu. Realizacja projektu w 2010 r. Raport 2010 r. Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY

RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY RAPORT EWALUACYJNY PROJEKTU PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO PRACY PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PRIORYTETU VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH - DZIAŁANIE 6.3 INICJATYWY

Bardziej szczegółowo

Raport 2009 r. Cele projektu

Raport 2009 r. Cele projektu Raport 2009 r. Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dążąc do aktywności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O realizacji projektu Dążąc do aktywności Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce, ul. Żymirskiego 2, 05-230 Kobyłka realizuje w okresie od 01.04.2013 do 30.06.2014 projekt systemowy pn. Dążąc do aktywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM:

REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: GOPS.4221/90/2011 Szaflary dnia 05.12.2011 r. REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W 2011 ROKU POD TYTUŁEM: AKTYWIZACJA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W GMINIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy

Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją na rynku pracy Projekt systemowy realizowany w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koczale w oparciu o Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach. na lata 2013-2014 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Spytkowicach na lata 2013-2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZÓSTEJ EDYCJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Szósta edycja projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA i REKRUTACJI PROJEKTU NOWE UMIEJĘTNOŚCI NOWE MOŻLIWOŚCI realizowanym w latach 2012-2013 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie 1 Informacje ogólne o projekcie Projekt NOWE

Bardziej szczegółowo

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Twoja przyszłość w Twoich rękach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Twoja przyszłość w Twoich rękach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PIĄTEJ EDYCJI PROJEKTU SZANSA-POMOC-AKTYWIZACJA CZYLI SPA W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZGORZELCU 1 Informacje o projekcie 1. Piąta edycja projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Załącznik do zarządzenia nr 1/ 2012 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie z dnia 3.01.2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Wykorzystajmy szansę na lepsze jutro! Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI

Projekt,,DROGA DO AKTYWNOŚCI współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DROGA DO AKTYWNOŚCI DROGA DO AKTYWNOŚCI projekt systemowy realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU PN.: AKTYWNI I POTRZEBNI SYSTEMOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR W JAWORZE

ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU PN.: AKTYWNI I POTRZEBNI SYSTEMOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR W JAWORZE Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji ANKIETA REKRUTACYJNA DO PROJEKTU PN.: AKTYWNI I POTRZEBNI SYSTEMOWE WSPARCIE DZIAŁAŃ NA RZECZ AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ PCPR Dziękujemy za zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Św. Floriana 10 74 106 Stare Czarnowo Projekt Równe szanse współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY RÓWNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE

OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻÓRAWINIE Zaprasza do udziału w projekcie "Działając wykorzystujesz

Bardziej szczegółowo

Środa, 5 marca Uwierz w siebie

Środa, 5 marca Uwierz w siebie Środa, 5 marca 2014 Uwierz w siebie W ramach projektu 17 Beneficjentów Ostatecznych w od 15 30 lipca 2010r aktywnie uczestniczyło w zajęciach z doradcą zawodowym oraz w treningu kompetencji społecznych.

Bardziej szczegółowo

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie pt. Razem w przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu VII Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2015 CZCHÓW, LUTY 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ III.CELE PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI

Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Zamojskiego na 2014 rok SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 2. Cele oraz przewidywane rezultaty Programu 3. Odbiorcy Programu 4. Metody realizacji Programu, działania i źródła ich finansowania 5. Sposób finansowania realizacji Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry w 2010 roku W 2010r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach przystąpił po raz trzeci

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie

1. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W V EDYCJI PROJEKTU Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie

TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY. Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie TERAZ MŁODZIEŻ PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI MŁODZIEŻY Projekt systemowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2

Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w projekcie Bądź aktywny zmień swoje życie - 2 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA-BADAJĄCA BARIERY, OCZEKIWANIA I POTRZEBY KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Teraz My aktywna integracja w gminie

Bardziej szczegółowo

Aktywność drogą do sukcesu

Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 23 listopada 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi PODSUMOWANIE PROJEKTU PN. NOWY ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ!. I. CELE PROJEKTU Celem głównym Projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Zawichost

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAMU AKTYWNOSCI LOKALNEJ ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r.

Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE 33-100 Tarnów, plac gen. J. Bema 3 BBBBBemaBema 3 Analiza skuteczności i efektywności organizacji szkoleń zakończonych w 2012r. Tarnów 2013r. Zgodnie z 83 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA

SPRAWOZDANIE ,,POMOCNA KORYTNICA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO,,POMOCNA KORYTNICA WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁANIE 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program aktywizacji zawodowej kobiet Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Chcę być niezale na! Program aktywizacji zawodowej kobiet REALIZACJA PROJEKTU CHCĘ BYĆ NIEZALEŻNA!

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis przedmiotu zamówienia Wstępny opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia i poradnictwa w ramach Klubu Integracji Społecznej w zakresie doradztwa zawodowego, psychologicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI 24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w roku 2010 kontynuowało realizację projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości w ramach

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA ANKIETA REKRUTACYJNA OSOBY ZAINTERESOWANEJ UDZIAŁEM W PROJEKCIE SYSTEMOWYM POMOCNA DŁOO GOPS WIŚNIEW Instrukcja wypełniania ankiety : 1. Swoją odpowiedź prosimy zakreślid krzyżykiem, 2. W miejscach do

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015 Projekt systemowy Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN PODSUMOWANIE REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI GOTOWI DO ZMIAN 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim

Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim Pociąg do aktywności program aktywizacji społecznej i zawodowej w powiecie limanowskim CZYM JEST PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013? Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest odpowiedzią na wyzwania,

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W kwietniu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kuźnia przyszłych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego Przemyśl MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Leszczyńskiego 3 37-700 Przemyśl e-mail: mprzem@rzeszow.uw.gov.pl biuro-projektu@mops.przemysl.pl ANKIETA POTRZEB SZKOLENIOWYCH osób zamieszkałych na terenie miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo