Raport za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport za lata 2008-2015"

Transkrypt

1 Raport za lata projektu Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec Projekt systemowy prowadzony przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu pod nazwą Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt trwał od r. do r. i miał na celu aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Uczestnicy Projekt zakładał objęcie wsparciem osoby spełniające łącznie następujące warunki: - korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej; - wiek aktywności zawodowej (15-64 lata); - niezatrudnieni lub zatrudnieni zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr. 64 poz. 593 z póź. zam.); - mieszkające na terenie Gminy Żywiec; - zgłaszające z własnej inicjatywy chęć do podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb współczesnego rynku pracy. Osoby spełniające kryteria wypełniały deklarację uczestnictwa w projekcie będącą jednocześnie kartą rekrutacyjną. Spotykały się z Komisją Rekrutacyjną podpisując kartę informacyjną, regulamin, wyrażając zgodę na wykorzystanie wizerunku i przyjmując do wiadomości administrowanie danymi osobowymi. Nabór uczestników projektu objął ponad 400 osób spośród klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu skierowanych przez pracowników socjalnych ośrodka. 152 osoby (106 kobiet i 46 mężczyzn) rozpoczęły udział w projekcie a 143 ukończyły wszystkie planowane działania. 13 osób kontynuowało udział w projekcie więcej niż 1. rok z powodu potrzeby dokończenia odbywającego się szkolenia lub nauki. 11 osób posiadało orzeczenie o stopniu niepełnoprawności. 109 osób zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu (w tym 36 długotrwale), 34 były nieaktywne zawodowo (w

2 tym 8 osób uczących się) a 9 zatrudnionych w małych przedsiębiorstwach. Jedna trzecia osób była w wieku pomiędzy 15 a 24 lata. Pozostali byli w wieku pomiędzy 25 a 55 lat. Większość uczestników legitymowała się wykształceniem ponadgimnazjalnym 97 osób. Niższe wykształcenie miały 42 osoby a wyższe 13 osób. W ramach realizacji 166 kontraktów socjalnych zastosowano działania mające doprowadzić do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integracji ze społeczeństwem. 9 uczestników nie ukończyło zaplanowanych w kontrakcie działań z powodów: podjęcia pracy, nauki, załamania się stanu zdrowia, pójścia do Zakładu Karnego, problemów rodzinnych. 145 osób otrzymało zasiłki specjalne celowe na uczestnictwo w projekcie. Kadra Kierownikiem projektu Promocja aktywnej integracji w Gminie Żywiec był kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu Pan Dariusz Pinisz który, nadzorował przebieg działań oraz podejmował decyzje związane z realizacją projektu na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta Żywca. Działania projektu koordynowało kolejno pięciu zewnętrznych koordynatorów. Prowadzili oni bieżący nadzór nad postępem realizacji projektu. Organizowali i koordynowali działania oraz prowadzili sprawozdawczość merytoryczną. W ramach zadania zarządzanie projektem zadbano, aby wszyscy wykonawcy biorący udział w realizacji projektu byli zobowiązani do stosowania zasady równości szans w czasie prowadzonych kursów. Wspierane również były działania na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Obsługą finansowo-księgową zajmował się pracownik Działu Księgowości Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Zatrudniony został jeden pracownik socjalny spełniający wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej, do którego zadań należało upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu podjął współpracę aż z 38 ośrodkami szkoleniowymi z całej Polski (Żywiec, Bielsko-Biała, Tychy, Katowice, Czarny Bór, Częstochowa, Kraków, Olesno, Gorzów Śląski, Nakło Śląskie i inne), z usług których korzystali uczestnicy projektu r. zostało podpisane porozumienie między Powiatowym Urzędem Pracy a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żywcu w sprawie wzajemnej współpracy i wymiany informacji dotyczących świadczenia usług rynku pracy dla bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Żywcu, którzy objęci zostali działaniami aktywizacyjnymi przez MOPS w Żywcu. Promocja projektu

3 Przez cały okres realizacji projektu trwała jego wizualizacja w pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia, widniała informacja o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz Społeczny. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żywcu umieszczona została informacja o projekcie. Założona została strona internetowa projektu: Wykaz wszystkich odbywających się szkoleń znajdował się na regularnie aktualizowanej stronie Przygotowano i wydrukowano 1000 ulotek i 100 plakatów promujących projekt. Zakupiono komplety materiałów promocyjnych, tj. długopisy, zeszyty, notatniki, piórniki, flamastry, teczki oraz kalendarze z logo projektu. Wszelkie produkty promocyjne zostały zaopatrzone w logo Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z wytycznymi. Przez cały czas trwania projektu pracownik socjalny, zatrudniony w ramach projektu, przeprowadzał indywidualne spotkania informacyjne, zarówno z zainteresowanymi potencjalnymi uczestnikami, jak i z przedstawicielami różnych instytucji pracującymi w obszarze profilaktyki i edukacji promując działania projektu. Zainteresowanie ze strony klientów MOPS było bardzo duże. Bezpośrednim naborem uczestników zajmowali się bowiem wszyscy pracownicy socjalni ośrodka, widząc w tym ogromne korzyści dla swoich klientów. Motywowali ich do spotkania z Komisją Rekrutacyjną, która podejmowała decyzję o kwalifikacji uczestników do projektu. Finanse 2008 r. 24 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,74 zł. - wykorzystana ,41 zł. - wkład własny ,00 zł. W ramach projektu wypłacono 44 zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 22 uczestników projektu, które stanowią wkład własny do projektu ,26 zł r. 22 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,00 zł.

4 - wykorzystana ,55 zł. - wkład własny ,00 zł. W ramach projektu wypłacono 37 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 19 uczestników projektu, stanowią wkład własny MOPS r. 16 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,40 zł. - wykorzystana ,78 zł. - wkład własny ,60 zł. W ramach projektu wypłacono 30 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 16 uczestników projektu stanowią wkład własny MOPS r. 18 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,00 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,52 zł. - wykorzystana ,23 zł. - wkład własny ,48 zł. W ramach projektu wypłacono 36 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 18 uczestników projektu stanowią wkład własny MOPS r. 22 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,27 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,97 zł. - wykorzystana ,97 zł. - wkład własny ,30 zł. W ramach projektu wypłacono 43 zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne dla 22 uczestników projektu, które stanowią wkład własny do projektu ,30 zł.

5 2013 r. 25 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,73 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana ,43 zł. - wykorzystana ,78 zł. - wkład własny ,30 zł. W ramach projektu wypłacono 48 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 24 uczestników projektu, które stanowią wkład własny do projektu ,30 zł. W 2013 jest większa kwota niż wnioskowana bo przeniesione są te oszczędności z 2012 r. czyli ,37 zł. Nie wykorzystaliśmy 8360,03 groszy ale i tak wychodzi większa kwota. Musiałoby być razem za 2012 i 2013 rok r. 19 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,71 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana , 42 zł. - wykorzystana ,04 zł. - wkład własny , 29 zł. W ramach projektu wypłacono 39 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 18 uczestników projektu, które stanowiły wkład własny , 29 zł r. 20 uczestników Całkowita wartość projektu została określona na kwotę ,71 PLN Kwota dotacji: - wnioskowana , 42 zł. - wykorzystana ,72 zł. - wkład własny , 29 zł. W ramach projektu wypłacono 36 zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych dla 20 uczestników projektu, które stanowiły wkład własny , 29 zł. Zakupy W ramach cross - financingu projektu zakupione zostały: ksero, niszczarka, szafa dwudrzwiowa, dwie szafy z półkami, 2 tablice korkowe, rzutnik multimedialny, stojak pod rzutnik, 15 krzeseł dla uczestników, 3 krzesła do konsultacji indywidualnej, 2 stoły składane, laptop wraz z oprogramowaniem,

6 biurko, fotel, komputer, telewizor i odtwarzacz DVD, szafę metalową pancerną do przechowywania dokumentów objętych ochroną danych osobowych, tablicę, bindownicę, moduł archiwizacyjny oraz tablice wizualizacyjne na budynek i sale, w których odbywały się zajęcia. Wykonane i dostosowane zostały odpowiednie pieczątki dla księgowości, koordynatora i pracownika socjalnego. Wyposażone zostało nowe stanowisko pracy pracownika socjalnego oraz sala na zajęcia grupowe i indywidualne. Każdego roku kupowane były materiały biurowe, komplety promocyjne dla uczestników projektu, toner do kserokopiarki. Sprzęt elektroniczny, zakupiony w latach ubiegłych w ramach projektu, został ubezpieczony od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz innych zdarzeń losowych. Wyjazd integracyjny uczestników projektu i ich rodzin Dnia r. odbył się całodniowy, autokarowy wyjazd integracyjny uczestników projektu wraz z rodzinami. Celem wyjazdu była integracja społeczna oraz wzmacnianie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie uczestników projektu i ich otoczenia. Formy wsparcia uczestników projektu 1. Praca socjalna 152 osoby 2. Doradztwo zawodowe 152 osoby 3. Poradnictwo psychospołeczne a/ Trening kompetencji i umiejętności społecznych 150 osób b/ Indywidualne poradnictwo psychologiczne 99 osób 4. Szkolenia zawodowe (co najmniej jedno) 132 osoby 5. Uzupełnienie wykształcenia na poziomie: a/ ponadgimnazjalnym 3 osoby b/ policealnym 3 osoby 6. Indywidualna terapia psychospołeczna 10 osób 7. Inne: a/ współfinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1 osoba b/ wsparcie finansowe (zasiłki) 145 osób

7 c/ Turnus rehabilitacyjny usprawniający psychoruchowo 1 osoba d/ Indywidualna terapia psychospołeczna - 10 osób e/ Skierowanie i sfinansowanie badań specjalistycznych 3 osoby f/ Terapia osób uzależnionych od alkoholu 1 osoba Instrumenty aktywnej integracji Wytyczne dotyczące zasad przygotowywania i realizacji projektu zmieniały się w trakcie trwania projektu. Zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, mających doprowadzić do przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy oraz do ich integracji ze społeczeństwem poprzez przywrócenie zdolności do zatrudnienia, uzyskanie wsparcia dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód nazywa się zbiorczo instrumentami aktywnej integracji. Wobec uczestników projektu zastosowane zostały następujące instrumenty aktywnej integracji: 1. Instrument aktywizacji zawodowej organizacja i finansowanie usług wspierających, w tym doradcy zawodowego. W czasie trwania projektu MOPS współpracował z pięcioma doradcami zawodowymi z dwóch firm. 152 osoby rozpoczynające udział w projekcie spotkały się indywidualnie z doradcą zawodowym i otrzymały opinię referencyjną o preferencjach i predyspozycjach zawodowych. Przeprowadzone zostało badanie profilu potencjału zawodowego w ramach procesu doradczego i indywidualnych konsultacji. Jego celem było zasugerowanie podjęcia działań pozwalających na wyeliminowanie potencjalnych luk kompetencyjnych. Każdy z uczestników projektu otrzymał opinię referencyjną o predyspozycjach i preferencjach zawodowych oraz przygotował indywidualny plan działania wytyczając sobie cele zawodowe i edukacyjne, uwzględniając realne możliwości i potrzeby lokalnego rynku pracy. Pozwoliło to na efektywne zaplanowanie kariery zawodowej przez świadome aplikowanie na stanowiska pracy zgodne z indywidualnym potencjałem. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie wzięły udział w grupowych Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy. Podczas zajęć uczestnicy przygotowali własne dokumenty aplikacyjne, nabyli wiedzę na temat właściwych form zachowania się i prezentacji podczas rozmowy z pracodawcą. Podczas ćwiczeń mieli możliwość zaprezentowania samego siebie przepracowując różne scenariusze rozmów kwalifikacyjnych. Poznali metody i formy aktywnego poszukiwania pracy na współczesnym rynku pracy. 2. Instrument aktywizacji edukacyjnej a/ Skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową. 132 osoby uczestniczące w projekcie ukończyły 209 następujących kursów zawodowych (wliczając w to szkolenia podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii B):

8 1. ABC przedsiębiorczości 2 osoby 2. Fryzjer 2 osoby 3. Kierowca operator wózka jezdniowego z bezpieczną wymianą butli gazowej - 11 osób 4. Księgowość wspomagana komputerem 1 osoba 5. Kucharz z elementami kuchni regionalnej i cateringu + GHP/GMP 11 osób 6. Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 2 osoby 7. Kurs Weryfikacja uprawnień spawalniczych, weryfikacja uprawnień SEP do1kv 1 osoba 8. Kurs barmański I stopnia 1 osoba 9. Kurs florystyczny dla zaawansowanych - 1 osoba 10. Kurs florystyczny I stopnia 2 osoby 11. Kurs języka angielskiego - specjalistyczne słownictwo informatyczne 1 osoba 12. Kurs języka niemieckiego 1 osoba 13. Kurs kwalifikacyjny z zakresu dezynfekcji i sterylizacji 1 osoba 14. Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki 1 osoba 15. Kurs masażu tkanek głębokich 1 osoba 16. Kwalifikacja wstępna przyspieszona blok programowy D 1 osoba 17. Magazynier z obsługą komputera i uprawnieniami do obsługi wózków jezdniowych - 12 osób 18. Magazynier z obsługą programów fakturujących 5 osób 19. Masażysta 1 osoba 20. Obsługa kasy fiskalnej 3 osoby 21. Obsługa komputera II stopnia i urządzeń biurowych 1 osoba 22. Ochrona imprez masowych i techniki interwencyjne -1 osoba 23. Operator koparko ładowarki 2 osoby 24. Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci 15 osób 25. Palacz C.O. - 1 osoba 26. Podstawy obsługi komputera 3 osoby 27. Prawo jazdy kat. B 52 osoby 28. Prawo jazdy kat. C 5 osób 29. Prawo jazdy kat. C+E (Klasyfikacja wstępna przyspieszona blok programowy C) - 6 osób 30. Prawo jazdy kat. D 1 osoba 31. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 5 osób

9 32. Spawacz metodą MAG 4 osoby 33. Spawacz metodą TIG 2 osoby 34. Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminalem płatniczym - 26 osób 35. Stylizacja paznokci 10 osób 36. Stylizacja wizerunku z elementami wizażu i kosmetyki 10 osób 37. Terapeuta zajęciowy -2 osoby 38. Uprawnienia elektryczne i instalacji elektro-energetycznych - 1 osoba 39. Wizaż, stylizacja paznokci, decoupage, przedłużanie rzęs 1 osoba b/ Uzupełnienie wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym Liceum Ogólnokształcące 3 osoby Technikum Fryzjerskie - 1 osoba Studium Umiejętności Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień - 1osoba Technik Farmacji Policealna Szkoła Farmacji 1 osoba Szkoła Ochrony Fizycznej Pudzian Academy Bielsko-Bała 1 osoba 3. Instrument aktywizacji zdrowotnej a/ Turnus rehabilitacyjny usprawniający psychoruchowo - pobyt w sanatorium osoby z niepełnosprawnością- 1 osoba b/ Indywidualna terapia psychospołeczna - Indywidualne sesje terapeutyczne - 10 osób c/ Skierowanie i sfinansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych w związku z możliwością zatrudnienia - SANEPID pracownicza książeczka zdrowia

10 - Badania psychotechniczne dla kierowców 69 osób - Badania okulistyczne dla kierowców - 2 osoby - Badania lekarskie i psychologiczne pracowników ochrony 1osoba d/ Terapia osób uzależnionych od alkoholu - Wyjazdowa Sesja Terapeutyczna - 1 osoba 4. Instrument aktywizacji społecznej trening kompetencji i umiejętności społecznych; poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, mediacje rodzinne; wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. 150 uczestników wzięło udział w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Każdego roku przeprowadzana była diagnoza indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dostosowano tematykę zajęć do oczekiwań i możliwości intelektualnych poszczególnych grup. Zajęcia miały charakter warsztatowo-wykładowy. Obejmowały między innymi następujące bloki tematyczne: - komunikacja interpersonalna werbalna i niewerbalna w aspekcie poszukiwania pracy, - samopoznanie, poczucie wartości własnej, jak je wzmocnić - godność i szacunek w relacjach społecznych a asertywność. 99 uczestników skorzystało z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Celem konsultacji było określenie podstawowych cech osobowości, wsparcie, odsłuchanie, pomoc w odnalezieniu sposobów rozwiązania problemów oraz ocena motywacji i prawdopodobieństwa ukończenia szkolenia. Szkoła dla Rodziców W trakcie trwania projektu 14 uczestników ukończyło 30-godzinny grupowy trening psychoedukacyjny umiejętności rodzicielskich Szkołę dla Rodziców. Warsztaty praktycznych umiejętności podzielone są na: część I Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły i część II Rodzeństwo bez rywalizacji. Prowadzone są w Dziale Profilaktyki i Opieki nad Rodziną MOPS w Żywcu. Celem tych zajęć jest ułatwienie opiekunom przyswajania nowych umiejętności wychowawczych pomocnych w budowaniu dobrej relacji opartej na odpowiedzialnej miłości i wzajemnym szacunku między dorosłymi i dziećmi. Warsztaty te poprzez zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców przeciwdziałają zachowaniom problemowym u dzieci i młodzieży. Praca socjalna Wszyscy uczestnicy projektu objęci byli pracą socjalną. Klienci mieli możliwość gościć u siebie w domu pracownika socjalnego żywieckiego MOPSu, który przeprowadzał wywiad środowiskowy

11 niezbędny do wypłacenia zasiłku celowego. Pracownik socjalny zatrudniony do obsługi projektu przeprowadzał indywidualne spotkania i konsultacje z uczestnikami projektu w siedzibie Ośrodka. Każdy ze 166 kontraktów socjalnych oceniany był pod kątem osiąganych celów co trzy miesiące. W zadaniu praca socjalna, w ramach współpracy na linii pracownik socjalny uczestnicy i uczestniczki projektu, dbano o właściwe postawy związane z realizacją polityki równości szans kobiet i mężczyzn, m.in. przez stosowanie języka wrażliwego na płeć. Na bieżąco motywowano i podtrzymywano gotowość uczestniczek i uczestników do aktywnego udziału w projekcie. Podczas spotkań z uczestnikami każda osoba została poinformowana o możliwości wyboru drogi życiowej bez ograniczeń w szczególności tych związanych z płcią. Grupa opiekuńcza Podczas zajęć projektu zorganizowana była grupa opiekuńcza dla dzieci. Łącznie uczestniczyło w niej 59 dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Odbyło się 565 godzin dydaktycznych (113 dni) zajęć opiekuńczych prowadzonych przez doświadczonego pedagoga. Były to zabawy, zajęcia ruchowe, rekreacyjne, sportowe, plastyczne, spacery, wyjścia do parku, mini-zoo, na plac zabaw itp. Głównymi metodami pracy były: zabawy ruchowe, zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych technik plastycznych, gry dydaktyczne wspomagające pamięć i bajkoterapia. Monitoring projektu Monitoring był procesem ciągłym, polegającym na kontroli w miejscach realizacji projektu oraz systematycznym zbieraniu i analizowaniu danych z realizacji poszczególnych zadań: informacje od uczestników (rozmowy, indywidualne wywiady), analiza dokumentów, sprawdzanie list obecności, ankiety ewaluacyjne, zestawienie zaświadczeń o ukończeniu trzech instrumentów aktywnej integracji, tj. aktywizacji edukacyjnej, zawodowej i społecznej. Prowadzony był formularz PEFS Celem monitorowania było bieżące wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich natychmiastowe korygowanie. Regularnie odbywały się kontrole podczas zajęć. Pracownik socjalny projektu, koordynatorzy i kierownik MOPS w Żywcu obecni byli podczas szkoleń zawodowych i treningów. Wszystkie pomieszczenia, w których odbywały się spotkania oraz materiały przekazywane uczestnikom były prawidłowo oznakowane logo projektu. Frekwencja była cały czas bardzo wysoka i utrzymywała się na poziomie 90%. Zmierzone zostały rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych w projekcie działań. Rezultaty twarde (jasno określone, możliwe do zmierzenia), np.: zdobycie nowych kwalifikacji potwierdzone zaświadczeniem, udział w szkoleniu potwierdzony listą obecności itp. Rezultaty miękkie (dotyczących umiejętności, postaw i samooceny), np.: nabycie umiejętności komunikacyjnych, umiejętność sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poprawa wizerunku itp. Głównymi narzędziami monitoringu były: listy obecności, deklaracje uczestnictwa, wywiady z uczestnikami, analiza sprawozdań, zestawienie kontraktów socjalnych, analiza ankiet oceniających, zaświadczenia o zakończeniu udziału w projekcie, obserwacja osoby prowadzącej zajęcia. Monitoring prowadzony był w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu.

12 Informacja na temat problemów związanych z realizacją projektu W pracy socjalnej z uczestnikami dużym problemem jest częste zmienianie przez nich numerów telefonów i brak informacji o tym. Czasem informacje nie docierają na czas do zainteresowanych, bo nie odbierają telefonów. Dużym utrudnieniem w systematyczności działań projektu były również choroby, szczególnie te o podłożu psychicznym. Motywowanie do podjęcia leczenia i utrzymania stałego kontaktu z lekarzem było bardzo delikatną sprawą. Niestabilni w kontakcie byli również uczestnicy mający problem z uzależnieniami od środków psychoaktywnych. Pozostawanie w trzeźwości i konfrontacja z własnymi problemami były dla niektórych ogromnym wyzwaniem. Zdarzały się w związku z tym napięcia oraz konflikty. - Niektórym uczestnikom projektu nie udało się utrzymać abstynencji zaleconej w leczeniu uzależnień. Powodowało to problemy podczas prowadzenia szkoleń miękkich. - Poziom edukacyjny wykształcenia uczestników grup był znacznie zróżnicowany, co utrudniało prowadzenie grupowych zajęć psychoprofilaktycznych treningu kompetencji i umiejętności społecznych. - U czterech z uczestników nie udało się utrzymać gotowości do podjęcia pracy, ale poznali oni własne możliwości zawodowe i otrzymali informację zwrotną w postaci interpretacji wyników badań predyspozycji zawodowych. W trakcie trwania projektu ważnym wyzwaniem przed prowadzącymi pracę z uczestnikami było motywowanie do podjęcia leczenia specjalistycznego. Szczególną trudność stanowiły osoby objawiające deficyty w obszarze funkcjonowania psychicznego. Niestety większość ludzi zachęcanych do zdiagnozowania się u neurologa-psychiatry nie realizuje tego zalecenia. Po kontakcie z psychologiem 5 osób podjęło leczenie psychiatryczne a 3 osoby pozostały w stałym kontakcie poradnictwa psychologiczno pedagogiczno terapeutycznego w Dziale Profilaktyki i Opieki nad Rodziną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Pracownicy ośrodka widzą narastającą potrzebę konsultowania wielu klientów z lekarzem psychiatrą. Na wizytę w poradni specjalistycznej czeka się około 2 miesięcy. W tym czasie klient zapomina o wyznaczonej wizycie i nie podejmuje leczenia, co z kolei stanowi poważną barierę w podejmowaniu jakichkolwiek konstruktywnych działań społecznych. Jednym z najtrudniejszych zadań było utrzymanie klientów w systematyczności. Dotyczy to zarówno przychodzenia na zajęcia szkoleniowe jak i na konsultacje indywidualne. Problem spóźniania się na spotkania, wielokrotnego przekładania na inne terminy itp. był możliwy do ogarnięcia logistycznie tylko dzięki wyrozumiałości i dyspozycyjności prowadzących zajęcia. Nawet o dokumentach potrzebnych do uzyskania zasiłku celowego na udział w projekcie trzeba było wielokrotnie przypominać niektórym uczestnikom projektu.

13 Część aktywizowanych przez MOPS klientów oczekiwała, że jakiś bezosobowy Projekt znajdzie im pracę. Wykazywali brak zaangażowania w pozyskiwanie wiedzy i nowych umiejętności. Na przykład spóźniali się, podczas wykładów zasypiali, mieli założone słuchawki, bawili się telefonami komórkowymi itp. Jednocześnie mieli duże wymagania wobec prowadzących wszystkie formy aktywnej integracji. Taka postawa uczestników była bardzo męcząca i zniechęcająca prowadzących. Kontrole W lipcu 2011r. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarzucono nam wprowadzenie idei zarządzania równościowego, które wcześniej było promowane przez prowadzących szkolenia, a obecnie jest kwestionowane przez kontrolujących. Skutecznie obniżyła ona poziom satysfakcji pracowników MOPS z rzetelnie wykonywanej pracy socjalnej. Pracownicy projektu nie mogą zrozumieć biurokratycznego podejścia instytucji pośredniczącej do pomocy społecznej, w którym drobne uchybienie przekreśla sukcesy klienta a nawet pociąga za sobą niewspółmierną do przewinienia karę. Kontrolujących nie obchodziło to, że klienci są bardzo zadowoleni z udziału w projekcie, że dzięki temu podjęli satysfakcjonującą pracę, że zwiększyło się ich zaufanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu. Rażąca niesprawiedliwość nałożonej na ośrodek kary zburzyła całkowicie satysfakcję z pomocy ludziom. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu w marcu 2012 roku zmienił swoja siedzibę z ulicy Sienkiewicza 19 na ulicę Zamkową 10. Łączyło się to z przejściowymi utrudnieniami w dyspozycyjności pracowników ośrodka względem klientów. Okazało się, że wielu uczestników projektu dobrowolnie zaproponowało nam pomoc w przystosowaniu sal terapeutycznych i szkoleniowych. W okresie od r. do r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu trwała kontrola realizacji kontraktów socjalnych prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegaturę w Katowicach. Kontrakty prowadzone w ramach projektu od 2008 roku zostały wnikliwie zanalizowane przez specjalistę kontroli państwowej Pana Aleksandra Górniaka. W okresie od r. do r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żywcu trwała kontrola doraźna dotycząca prawidłowości dokonywania zakupów oraz przeprowadzenia form wsparcia za okres od r r. Kontrola przeprowadzona przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego była wynikiem skargi jednej z uczestniczek projektu niezadowolonej z wypłacanego jej wsparcia finansowego. Dla pracowników MOPS była to bardzo przykra sytuacja, ponieważ spełnialiśmy w dobrej wierze wszystkie prośby tej klientki, która okazała się osobą roszczeniową i manipulacyjną. Zespół kontrolujący przeprowadził niezapowiedzianą kontrolę doraźną obejmującą swoim zakresem min. prawidłowość przeprowadzenia form wsparcia. Na podstawie profesjonalnego osądu szczegółowej analizie poddano dokumentację kursów prawa jazdy kat. B i kursu masażu. Uznano, że projekt realizowany jest prawidłowo, w sposób poprawny bez kluczowych lub istotnych nieprawidłowości. realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żywcu otrzymał w wyniku kontroli najwyższą kategorię oceny - nr 1. Jest to powodem do

14 zadowolenia z rzetelnie wykonywanych obowiązków, jeśli nie tylko uczestnicy projektu ale i kontrolujący chwalą nasze zaangażowanie oraz wyniki pracy. Rezultaty Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że wszystkie zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie rezultaty projektu zostały w wyniku jego realizacji osiągnięte. Wskaźniki zakładane / osiągnięte - Klienci OPS rozpoczynający udział w projekcie aktywnej integracji 129 / Klienci OPS kończący udział w projekcie aktywnej integracji 129 / Etaty pracownika socjalnego w MOPS 1 / 1 - Stworzone i wyposażone stanowiska pracy w MOPS 1 / 1 Rezultaty twarde zakładane / osiągnięte - Zaświadczenie o ukończeniu treningu umiejętności społecznych 32 / Zaświadczenie ukończeniu co najmniej 1 szkolenia zawodowego 82 / Opinia referencyjna o predyspozycjach zawodowych 85 / Przyznane zasiłki celowe na udział w projekcie 129 / 313

15 Produkty zakładane / osiągnięte - Liczba podpisanych kontraktów socjalnych 159 / Liczba ukończonych kontraktów socjalnych 69 / Godziny indywidualnego doradztwa zawodowego (na 1 osobę) 3 / 4 - Godziny grupowego doradztwa zawodowego (na grupę) 4 / 10 - Godziny indywidualnych konsultacji psychologicznych (na 1 osobę) 2 / 3 - Godziny treningów kompetencji i umiejętności społecznych (na grupę) 20 / 20 - Kontynuacja zatrudnienia 1 pracownika socjalnego w MOPS 1 / 1 Rezultaty miękkie zakładane / osiągnięte - Nabycie umiejętności i kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych 67 / Rozwój umiejętności organizacji i zarządzania czasem 67 / Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych 67 / Nabycie umiejętności korzystania z zasobów środowiska lokalnego 67 / Przywrócenie funkcjonalności w rolach rodzinnych i społecznych 67 / 76

16 Wyniki Projekt Promocja integracji społecznej w Gminie Żywiec 2015 r. został oceniony bardzo pozytywnie zarówno przez uczestników, jak i prowadzących zajęcia. Podjęte zostały wszystkie planowane działania. Osiągnięta została większość zakładanych celów indywidualnych. Uczestnicy zostali wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie uzyskania i utrzymania zatrudnienia. Zmianie uległy postawy dotychczas utrudniające klientom MOPS w Żywcu znalezienie pracy. Zwiększyła się ich motywacja do podejmowania samodzielnych działań mających na celu poprawienie własnej sytuacji życiowej i zawodowej. W trakcie udziału w projekcie 113 osób zmieniło swój status na rynku pracy: - 64 osoby podjęły pracę - 8 osób podjęło prace dorywcze i sezonowe - 8 osób zarejestrowało się w PUP w Żywcu - 20 osób podjęło naukę - 3 osoby uzyskały orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 3 osoby wyjechały do pracy za granicę - 3 osoby uzyskały rentę - 2 osoby założyły własne firmy - 2 osoby uzyskały zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. Systemowe podejście do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów oraz ścisła współpraca kadry prowadzącej pracę z uczestnikami projektu skutkowało osiągnięciem zakładanych celów projektu. Rezultatem społecznym projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności rozwijania i wykorzystywania potencjałów własnych i środowiskowych oraz twórczego wykorzystywania pomocy z zewnątrz. Ważnym długofalowym efektem udziału w projekcie powinno być skuteczne radzenie sobie z problemami życiowymi, tym samym zapobieganie problemom psychicznym, emocjonalnym czy społecznym a w konsekwencji wyjście z systemu pomocy społecznej. Dzięki wzorowo prowadzonej pracy socjalnej i zaangażowaniu osobistemu pracowników MOPS w Żywcu tylko 6% uczestników zrezygnowało z uczestnictwa w projekcie w większości z powodów zdrowotnych. Wiele ciepłych słów i podziękowań usłyszał Pan Dariusz Pinisz kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na spotkaniu podsumowującym projekt od zadowolonych uczestników.

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL

Czas na aktywność T. Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Czas na aktywność T Projekt w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 KAPITAŁ LUDZKI HASOOC HA -''.'.'i.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli za 2013 rok Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej 98-220 Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 21B tel. ( 043 ) 823 53 20, tel/fax (0 43) 823 6779 ee--maai ill mooppss@zzdduunnsskkaawool laa..ppl

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PSARACH ZA 2008 ROK 1 SPIS TREŚCI STRONA: 1. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI OPS... 4 2. POMOC SPOŁECZNA... 5 2.1. Program wieloletni,,pomoc państwa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce

Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Dobre praktyki aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością realizowane przez organizacje pozarządowe w Polsce Raport przygotowany w ramach projektu Zatrudnienie osób niepełnosprawnych perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Maria Łuszczyńska. Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania

Maria Łuszczyńska. Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania Maria Łuszczyńska Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Spis treści Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo