EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012"

Transkrypt

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012

2 I. Zgodnie z planem nadzoru zatwierdzonym 31 sierpnia 2011 r. do ewaluacji wewnętrznej wybrano 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki: 1.1.W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły. II. Wytyczono cele ewaluacji wewnętrznej Cele ewaluacji Zebranie informacji o następujących obszarach 1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki: 1.1.W jaki sposób w szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 2.) Procesy zachodzące w szkole lub placówce: 2.2. Czy oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. 3.) Funkcjonowanie szkoły w środowisku: 3.1. W jaki sposób wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju W jaki sposób promowana jest wartość edukacji Czy rodzice są partnerami szkoły.

3 Uzyskanie wiarygodnej informacji o pożądanych i niepożądanych efektach pracy szkoły. Eliminowanie czynników, które nie sprzyjają efektywnej pracy, rozwijanie czynników twórczych i wartościowych. Rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za doskonalenie jakości pracy szkoły, umiejętności pracy w zespole. Dążenie ku stałemu podnoszeniu efektywności pracy szkoły ( wypracowanie procedur i narzędzi badawczych dla poszczególnych aspektów pracy szkoły, analizowanie wyników ewaluacji, wyciąganie wniosków, wdrażanie wniosków ). Dbanie o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Dokonanie pogłębionej i metodologicznie zdyscyplinowanej samooceny pracy szkoły, mające w szczególności na uwadze jej rozwój. Osiąganie przez szkołę celów, zgodnych z polityką oświatową państwa. III. Ustalono również sposób prezentacji wyników ewaluacji przez dyrektora na konferencji na spotkaniu z rodzicami w zespołach przedmiotowych na stronie internetowej IV. Niniejszy raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole przez zespół ewaluatorów powołany 31 sierpnia 2011 roku przez dyrektora szkoły mgr Violettę Praszkowską.

4 V. Celem ewaluacji jest zaplanowane i uporządkowane w sposób metodologiczny gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły. Zgodnie z obowiązującym od listopada 2009 roku rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym państwo stawia szkołom określone wymagania, a badanie prowadzone przez ewaluatorów pozwalają na określenia poziomu spełnienia tych wymagań ( załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. VI. Przygotowano harmonogram pracy zespołu ewaluacyjnego Przedmiot ewaluacji Pytania kluczowe Metody i narzędzia zbierania danych Termin realizacji i odpowiedzialny W jaki sposób w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? 1.1.W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Analiza dokumentacji Przegląd dokumentacji zespołów przedmiotowych oraz raportów po przeprowadzonych egzaminach Terminy zgodne z kalendarzem OKE dotyczącym przeprowadzenia próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk Jaki wpływ ma analiza na poprawę jakości pracy szkoły? Analiza dokumentacji Przegląd dokumentacji z hospitacji diagnozujących (wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych) mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk styczeń 2012 czerwiec 2012

5 W jaki sposób wdraża się wnioski z analizy? Przegląd dokumentacji z hospitacji diagnozujących (wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych) oraz dzienników lekcyjnych mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk styczeń 2012 czerwiec 2012 Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? Przegląd raportów po przeprowadzonych egzaminach gimnazjalnych i maturalnych Analiza EWD Terminy zgodne z kalendarzem OKE dotyczącym przeprowadzenia próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk W jaki sposób wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? Analiza EWD mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk styczeń 2012 czerwiec Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Przegląd i analiza dokumentacji (analizę wniosków o dopuszczenie do użytku programów nauczania ogólnego oraz opinii o programach) mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, październik 2011 r. Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? Ankieta skierowana do uczniów mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Listopad 2011

6 Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami rynku pracy? Wywiad przeprowadzony wśród absolwentów gimnazjum i liceum, rozmowa z prowadzącymi zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło,, Październik-listopad 2011 W jaki sposób monitoruje się realizację podstawy programowej? Przegląd i analiza dokumentacji (karty monitoringu podstawy programowej, rozkłady materiału) mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Grudzień 2011 W jaki sposób oferta edukacyjna szkoły jest poddawana procesowi modyfikacji? Przegląd i analiza dokumentacji ( analiza sprawozdań i wniosków z zajęć z art. 42, raportów ze spotkań zespołów przedmiotowych i zespołu ewaluacyjnego) mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Luty 2012 W jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? Ankieta skierowana do uczniów analiza dokumentacji (dokumentacja w ramach PPP, dokumentacja związana z projektami; sprawozdania z pracy kółka teatralnego wywiad-współpraca uczniów w redagowaniu strony internetowej Wieści Kennedy ego ankieta wśród nauczycieli zajęć artystycznych mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Grudzień 2011-Luty 2012

7 Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Wywiad z nauczycielami mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Kwiecień 2012 Jakie są formy współpracy szkoły z różnymi podmiotami działającymi w środowisku? Analiza dokumentów, wywiad z nauczycielami mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami jest satysfakcjonująca? Ankiety, analiza dokumentów mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. W jaki sposób szkoła identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska? Jak szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania? Ankiety, wywiad na podstawie dokumentacji pedagoga szkolnego (informacje zgromadzone przez opiekunów świetlicy szkolnej, świetlicy socjoterapeutycznej, Informacje uzyskane od członków Rady Młodzieżowej, przeglądanie ofert i stron internetowych, informacje zebrane od opiekunów i nauczycieli mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. W jakim stopniu współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wpływa na rozwój szkoły? Analiza dokumentów, wywiad (uwzględnienie zasobów- muzea, kino, teatry, ZOO, ogród botaniczny, oferta edukacyjna szkół, sport, Opera Śląska, targi edukacyjne, Pałac Młodzieży w Katowicach, zasoby UŚ np. Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu i.t.p.) mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. Opinia rodziców, zbiorcza analiza wyników współpracy, korelacja działań z planem pracy szkoły.

8 W jakiej formie szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć? Analiza dokumentacji oraz zawartości strony internetowej szkoły i tablic z osiągnięciami uczniów mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Grudzień Promowana jest wartość edukacji. W jakim stopniu rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów? ankieta skierowana do rodziców wywiady z rodzicami i przedstawicielami środowiska analiza sposobu prezentacji informacji na stronie internetowej szkoły, informacji o osiągnięciach uczniów (dyplomy, podziękowania), ilość wejść na stronę internetową mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Listopad 2011 opinie uzyskane od przedstawicieli lokalnego środowiska październik marzec 2012 W jaki sposób szkoła uzasadnia prowadzone przez nią działania pod względem ich celowości i skuteczności? Analiza wyników nauczania, wyników egzaminów, działalności charytatywnej, informacja na temat wzrostu kultury (przegląd dokumentacji szkolnego koła savoirvivre u) mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Maj 2012 Czy szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie? Ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców Analiza osiągnięć uczniów-strona internetowa szkoły mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Styczeń 2012

9 Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość kształcenia Ankieta skierowana do rodziców mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Styczeń 2012 Opinie partnerów, z którymi współpracuje szkoła (PTG, PCK, PPP, doradcy zawodowi); Analiza losów absolwentów gimnazjum i liceum, opinia dyrektorów bytomskich liceów, opinia UŚ, wyniki rekrutacji październik marzec 2012 W jakim stopniu rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem? Wywiad i opinie uzyskane od przedstawicieli lokalnego środowiska ( PTG, Sanepid, Policji, MOPR, UŚ, UM, Radni Miechowic, Rada Dzielnicy, posłowie) mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło październik marzec 2012 W jaki sposób rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania? Zebrania z rodzicami, konsultacje, rozmowy tel., indywidualne spotkania z nauczycielami mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska cały rok szkolny 3.4 Rodzice są partnerami szkoły. Jaki wpływ na działania szkoły mają opinie rodziców? Ankieta dla Rady Rodziców mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska Grudzień 2011

10 W jaki sposób szkoła prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu? Ankieta dla rodziców, analiza dokumentacji szkolnej mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska Luty 2012 Jak rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci? Analiza tematyki spotkań z rodzicami, analiza wyników egzaminów próbnych, strona internetowa szkoły mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska cały rok szkolny Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę? Analiza dokumentacji szkolnej mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska cały rok szkolny Jaki wpływ maja rodzice na działania szkoły? Ankieta dla nauczycieli mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska Maj 2012

11 STUDIUM WYNKÓW I ANALIZA ZGROMADZONYCH INFORMACJI I. Opis przedmiotu ewaluacji obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego pytania kluczowe W jaki sposób w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? Jaki wpływ ma analiza na poprawę jakości pracy szkoły? W jaki sposób wdraża się wnioski z analizy? Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? W jaki sposób wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? Ewaluacja w tym zakresie przebiega zgodnie z wdrożonymi w szkole procedurami (Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2010/2011 pkt.i. lub ).

12 W celu zapoznania w/w podmiotów z wynikami egzaminów wykorzystuje się analizę statystyczną i graficzną opartą na następujących wskaźnikach Wynik średni, Mediana, Modalna, Wynik najwyższy, Wynik najniższy Odchylenie standardowe, Wskaźnik łatwości zestawu Staniny Ponadto powyższe dane uwzględnia się przy przygotowaniu analiz dla każdej klasy z osobna (język polski, matematyka, język angielski/język niemiecki-klasy III liceum oraz część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i językowa dla klas III gimnazjum). Ważnym elementem jest tu także analiza w oparciu o EWD przygotowana w oparciu o kalkulator EWD. Analiza EWD odnosi się do klas III gimnazjum (analiza ogólna dla całej grupy oraz dla każdej klasy z osobna) Analiza dokumentacji oraz wywiad z dyrektorem szkoły pozwala stwierdzić, że w planowaniu pracy szkoły uwzględnia się wnioski, jakie wynikają z analizy wyników egzaminów zewnętrznych(analizę przeprowadzają zespoły przedmiotowe w postaci statystyczno-graficznej i opisowej, a pełen raport analityczny jest przedstawiany podczas konferencji rady pedagogicznej). Uwzględniając dokumentację (plany pracy oraz raporty z przeprowadzonych egzaminów) ustalono, że w szkole planuje się i przeprowadza zgodnie z założonym harmonogramem próbne egzaminy gimnazjalne w klasach II organizowane przez miasto Bytom, próbne egzaminy maturalne w klasach II

13 organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III gimnazjum z OKE Jaworzno, próbne egzaminy maturalne dla klas III z OPERONEM oraz próbną maturę z matematyki organizowaną przez OKE. Przeprowadzono zgodnie z procedurami egzaminy zewnętrzne gimnazjalne i maturalne z OKE. Ponadto nauczyciele planują i przeprowadzają dodatkowo próbne matury wewnętrzne w terminach ustalonych z uczniami. Wszystkie wyniki egzaminów zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej przez panią Tatianę Buchtę, rodzicom przez dyrektora szkoły oraz omówione w zespołach przedmiotowych. Wyłonione wnioski zostały wdrożone przez nauczycieli do dalszej pracy. Wyniki ewaluacji Ewaluacja w tym zakresie przebiega zgodnie z wdrożonymi w ubiegłym roku szkolnym procedurami; brak problemów w tym wymaganiu. W celu doskonalenia jakości pracy szkoły w ramach wymagania 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego zespół ewalutorów zaproponował następujące rozwiązanie Utrzymywać dotychczasowe standardy działań w niniejszym wymaganiu W dalszym ciągu przeprowadzać próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne, analizować ich wyniki w celu uzyskania wysokich wyników egzaminów zewnętrznych. Uwzględniać w dalszej pracy wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Szczegółowe analizy wyników egzaminów znajdują się w gabinecie Dyrektora szkoły w opisanym segregatorze wyniki egzaminów gimnazjalnych, wyniki egzaminów maturalnych.

14 II. Opis przedmiotu ewaluacji obszar Procesy zachodzące w szkole lub placówce wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej pytania kluczowe Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami rynku pracy? W jaki sposób monitoruje się realizację podstawy programowej? W jaki sposób oferta edukacyjna szkoły jest poddawana procesowi modyfikacji? W jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Zgodnie z dokonanym w październiku 2011 r. przeglądem i analizą dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem a) Analizy wniosków o dopuszczenie do użytku programów nauczania ogólnego

15 b) Analizy opinii o programach nauczania ustalono, że oferta edukacyjna wykazuje spójność z podstawą programową. Stosując następujące metody badawcze a.) wywiad z absolwentami ZSO Nr 5 w Bytomiu (Gimnazjum Nr 14 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego) b.) analizę danych zgromadzonych w szkole dotyczących absolwentów gimnazjum (dokumentacja potwierdzająca odbiór dokumentówświadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyników z OKE) c.) wywiad z prowadzącymi zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej pozyskano następujące informacje pozwalające odpowiedzieć na pytanie, czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami rynku pracy? a.) absolwenci VIII LO w Bytomiu w roku szkolnym 2010/2011 informacje pozyskano od 32 absolwentów, z czego 19 uczęszczało do klasy III A, 13- do klasy III B (tabela 1.1.) -z danych zaprezentowanych w tabeli 1.1. wynika, że większość absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych (81% badanych); niespełna 19% badanych podjęło pracę (nieco ponad 6% badanych) lub uczy się w szkołach policealnych(12,5%badanych) -większość z absolwentów, z którymi bezpośrednio kontaktowali się przeprowadzający badanie, potwierdziło, że nauka w szkole średniej dobrze lub bardzo dobrze przygotowała ich do radzenia sobie na rynku pracy (badani zwracali uwagę na wskazówki udzielane przez nauczycieli, wychowawców odnośnie kryteriów wyboru uczelni czy szkoły policealnej; możliwości uczestnictwa w targach edukacyjnych i w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej; ponadto znaczna część ankietowanych twierdziła, że dzięki rozmowom z nauczycielami wychowawcą -zanim rozpoczęli naukę na kolejnym etapie, dobrze poznali zasady funkcjonowania w nowym środowisku; potwierdzali, że dzięki zajęciom na uczelniach, które organizowała szkoła wiedzieli, co ich czeka

16 -znaczna część badanych podkreśla, że wybrane przez nich kierunki studiów odpowiadają ich predyspozycjom (turystyka, zarządzanie, prawo, historia, politologia, biotechnologia, grafika, ekonomia, dietetyka, stosunki międzynarodowe, mechanika i budowa maszyn, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, filologia germańska, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem, elektronika i informatyka; spośród szkół policealnych technik górnictwa, farmacji i masażysta) Szkoły wyższe i policealne Uniwersytet Śląski w Katowicach Tabela 1.1. Losy edukacyjne 32 absolwentów VIII LO w Bytomiu (rok szkolny 2010/2011) Absolwenci klasy III A, rok szkolny 2010/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3 - Politechnika Śląska w Gliwicach 6 5 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 1 - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie; wydział zamiejscowy w Bytomiu Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu - 1 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - 1 Nauczycielskie Kolegium Języków 1 Obcych w Zabrzu Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu Szkoły policealne Absolwenci klasy III B, rok szkolny 2010/2011

17 Tylko praca razem b.) absolwenci Gimnazjum Nr 14 w Bytomiu w roku szkolnym 2010/2011 informacje uzyskano na podstawie dokumentacji (obejmującej 92 absolwentów) oraz wywiadu z 12 absolwentami Gimnazjum Nr 14 w Bytomiu -z danych zaprezentowanych w tabeli 1.2. wynika, że większość absolwentów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących (50 % badanych), z czego połowa wybrała VIII LO w ZSO Nr 5 w Bytomiu; liczna grupa uczniów zasiliła technika (nieco ponad 39% absolwentów); zaś szkoły zawodowe wybrało niespełna 10% absolwentów -2/3 absolwentów klasy III a wybrało licea ogólnokształcące, zaś technika 1/3; żaden absolwent tej klasy nie wybrał ZSZ -44% absolwentów klasy III b wybrało licea ogólnokształcące, 36% -technika, natomiast 16% zasiliło zasadnicze szkoły zawodowe -24% absolwentów klasy IIIc trafiło do liceów ogólnokształcących, 67 %- do techników, a 9% - do szkół zawodowych -63% absolwentów klasy III d wybrało licea ogólnokształcące, 21% zdecydowało się kontynuować naukę w technikach, a 16% w ZSZ. -absolwenci, z którymi bezpośrednio kontaktowali się prowadzający badanie potwierdzili, że nauka Gimnazjum Nr 14 dobrze lub bardzo dobrze przygotowała ich do radzenia sobie w szkołach ponadgimnazjalnych; -prowadzący badanie uzyskali także odpowiedzi typu- to, co robimy teraz na lekcjach mieliśmy już w gimnazjum, uczniowie z innych szkół tego nie umieją i mają duże braki, my się nudzimy, więc pani daje nam inne zadania -uczniowie zwracali uwagę na fakt, że szkoła pozwoliła im poznać swoje predyspozycje (warsztaty związane z preorientacją zawodową), umożliwiła zapoznanie się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych (udział w targach edukacyjnych i dniach otwartych).

18 Szkoła ponadgimnazjalna Liceum ogólnokształcące (absolwenci, którzy pozostali w VIII LO w ZSO Nr 5 w Bytomiu) Tabela 1.2. Losy edukacyjne 92 absolwentów Gimnazjum Nr 14 w Bytomiu (rok szkolny 2010/2011) Absolwenci klasy III a, rok szkolny 2010/ (4) Absolwenci klasy III b, rok szkolny 2010/ (7) Absolwenci klasy III c, rok szkolny 2010/ (4) Absolwenci klasy III d, rok szkolny 2010/ (8) Liczba absolwentów, którzy kontynuują naukę w danym typie szkoły Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Uczniowie, którzy wyjechali z Bytomia na stałe suma (23)

19 c.) na podstawie wywiadu z doradcami zawodowymi z CKU w Bytomiu (mgr Elżbieta Wojdyło i mgr Marian Płaczek) uzyskano pozytywną opinię o współpracy. Prowadzący zajęcia z uznaniem wyrażali się o uczniach, którzy w większości byli zaciekawieni omawianą problematyką, chętnie uczestniczyli w części warsztatowej zajęć, nie przeszkadzali w prowadzeniu. Podkreślano również dobre techniczne przygotowanie placówki (laptopy, rzutniki multimedialne).

20 W semestrze I bieżącego roku szkolnego zajęcia tego typu dla gimnazjalistów odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem Plan zajęć z doradztwa zawodowego dla klas III gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Data Godzina lekcyjna Klasa / sala Tematyka zajęć r. środa r. piątek r. poniedziałek r. środa r. poniedziałek r. piątek 2 i 3 lekcja III a s. 101 C III b - s. 105 C 1 i 2 lekcja III c s.105 C III d - s. 106 C 2 i 3 lekcja III a s. 100 C III b - s. 101 C 2 i 3 lekcja III c s. 101 C III d s. 105 C 2 i 3 lekcja III c s. 100 C III d s. 101 C 1 i 2 lekcja III a s. 105 C III b s. 106 C Lokalny rynek pracy- Oczekiwania pracodawców; Zawody deficytowe i nadwyżkowe Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z CKU w Bytomiu : mgr Aneta Jędruszczak mgr Marian Płaczek Ścieżki edukacyjne- Jeden cel różne grogi. Oferta edukacyjna bytomskich szkół. Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z CKU w Bytomiu : mgr Aneta Jędruszczak mgr Marian Płaczek Komunikacja interpersonalna- Autoprezentacja; Znaczenie pierwszego wrażenia Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z CKU w Bytomiu : mgr Elżbieta Wojdyło mgr Marian Płaczek

21 mgr Aneta Jędruszczak mgr Marian Płaczek W semestrze II bieżącego roku szkolnego zajęcia tego typu dla gimnazjalistów odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 14 W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 (prowadzący- CKU Bytom) L.p. Klasa Data Godzina Temat Prowadzący CKU Bytom Samopoznanie Aneta Jędruszczak 1. II a Poznajemy zawody Jolanta Zych Planowanie kariery zawodowej Marian Płaczek Samopoznanie Jolanta Zych 2. II b 3. II c Poznajemy zawody Aneta Jędruszczak Planowanie kariery zawodowej Elżbieta Wojdyła Samopoznanie Aneta Jędruszczak Poznajemy zawody Elżbieta Wojdyła Planowanie kariery zawodowej Jolanta Zych Samopoznanie Jolanta Zych

22 4. II d Poznajemy zawody Marian Płaczek Planowanie kariery zawodowej Jolanta Zych W semestrze II bieżącego roku szkolnego zajęcia tego typu dla licealistów odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W VIII LO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 (prowadzący- Ochotniczy Hufiec Pracy w Katowicach, Młodzieżowe Biuro Pracy w Radzionkowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach) L.p. Klasa Data Liczba godzin 1. I A II A II B III A Temat Komunikacja w kontaktach interpersonalnych Bilans umiejętności preferencyjnych dyspozycji zawodowej Bilans umiejętności preferencyjnych dyspozycji zawodowej Matura i co dalej? Prowadzący Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś

23 5. III B Matura i co dalej Joanna Foryś Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów pozwoliło uzyskać odpowiedź na pytanie kluczowe Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? ANKIETA ANONIMOWA SKIEROWANA DO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 14 i VIII LO W ZSO NR 5 W BYTOMIU Moje zainteresowania to (wymień 2-3)... 1.)Czy w szkole funkcjonuje biblioteka? tak/nie 2.)Czy w szkole funkcjonuje czytelnia? tak/nie 3.)Czy korzystasz z zasobów biblioteki i czytelni szkolnej? tak/nie 4.)W jakim celu korzystasz z biblioteki i czytelni? Niepotrzebne skreślić wypożyczam lektury, wypożyczam inne książki, szukam książek, które odpowiadają moim zainteresowaniom, czytam czasopisma 5.)Czy zasoby biblioteki spełniają Twoje oczekiwania/czy w bibliotece znalazłeś książki, których poszukiwałeś? tak/nie 6.)Czy szkoła posiada dostęp do Internetu? tak/nie 7.)Czy w szkole znajdują się pracownie komputerowe? tak/nie 8.)Czy poza lekcjami korzystasz w szkole z dostępu do Internetu? tak/nie Jeśli tak, to gdzie?...

24 9.)Czy zostałeś poinformowany o szkolnej ofercie zajęć pozalekcyjnych? tak/nie 10.)Czy wśród oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, znalazłeś takie, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom i potrzebom? tak/nie Jeśli tak, to jakie... Czy uczęszczasz na nie? tak/nie 11.)Podkreśl nazwy organizacji, które działają w szkole: Liga Ochrony Przyrody (LOP), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Rada Młodzieżowa, Polskie Towarzystwa Geograficzne (PTG), Towarzystwo Miłośników Bytomia, Szkolny Klub Europejski, Teatrzyk Szkolny, Pracownia Działań Twórczych "Nasze Słoneczka" 12.)Zaproponuj co najmniej jeden przykład koła zainteresowań, które powinno działać w naszej szkole Niepotrzebne skreślić: kobieta /mężczyzna klasa: pierwsza / druga / trzecia

25 WYNIKI ANKIETY ANONIMOWEJ SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 14 i VIII LO W ZSO NR 5 W BYTOMIU W ANKIECIE WZIĘŁO UDZIAŁ 41 UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM, KLASY I - III Moje zainteresowania to (wymień 2-3) SIATKÓWKA, GRY KOMPUTEROWE, PŁYWANIE, FOTOGRAFIA, TENIS STOLOWY, MODA, ŚPIEW, MUZYKA, TANIEC, KINO, PIŁKA NOŻNA, PLASTYKA, SZTUKI WALKI, AKTORSTWO, ZJAWISKA PARANORMALNE, MOTORYZACJA, KOLEKCJONERSTWO 1.)Czy w szkole funkcjonuje biblioteka? tak/nie TAK NIE % - 2.)Czy w szkole funkcjonuje czytelnia? tak/nie TAK NIE % - 3.)Czy korzystasz z zasobów biblioteki i czytelni szkolnej? tak/nie

26 TAK NIE 40 98% 1 2% 4.)W jakim celu korzystasz z biblioteki i czytelni? Niepotrzebne skreślić wypożyczam lektury 40 98% wypożyczam inne książki 9 22% szukam książek, które odpowiadają moim 4 10% zainteresowaniom czytam czasopisma 6 15% 5.)Czy zasoby biblioteki spełniają Twoje oczekiwania/czy w bibliotece znalazłeś książki, których poszukiwałeś? tak/nie TAK NIE 35 85% 6 15% 6.)Czy szkoła posiada dostęp do Internetu? tak/nie TAK NIE % - 7.)Czy w szkole znajdują się pracownie komputerowe? tak/nie TAK NIE % -

27 8.)Czy poza lekcjami korzystasz w szkole z dostępu do Internetu? tak/nie TAK NIE 9 22% 32 78% Jeśli tak, to gdzie? BIBLIOTEKA, PRACOWNIA KOMPUTEROWA, DOM, TELEFON 9.)Czy zostałeś poinformowany o szkolnej ofercie zajęć pozalekcyjnych? tak/nie TAK NIE 36 89% 5 11% 10.)Czy wśród oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, znalazłeś takie, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom i potrzebom? tak/nie TAK NIE 24 58% 17 42% Jeśli tak, to jakie SIATKÓWKA, KÓŁKO TEATRALNE, KOSZYKÓWKA, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA Czy uczęszczasz na nie? tak/nie TAK NIE 15 37% 26 63%

28 11.)Podkreśl nazwy organizacji, które działają w szkole: Liga Ochrony Przyrody (LOP), 22 54% Polski Czerwony Krzyż (PCK), 28 68% Rada Młodzieżowa 16 39% Polskie Towarzystwa Geograficzne (PTG) 22 54% Towarzystwo Miłośników Bytomia 6 15% Szkolny Klub Europejski 11 27% Teatrzyk Szkolny 25 61% Pracownia Działań Twórczych "Nasze Słoneczka" 32 78% 12.)Zaproponuj co najmniej jeden przykład koła zainteresowań, które powinno działać w naszej szkole. MUZYCZNE, NAUKA GRY NA GITARZE,TANECZNE, FILMOWE, GRAFICZNE, PLASTYCZNE, BOKS, PING PONG, PILKA NOŻNA, DZIENNIKARSKIE, FOTOGRAFICZNE, ŁYŻWY, MIŁOŚNIKÓW GIER KOMPUTEROWYCH

29 Przeprowadzone badania oraz analiza pozyskanych danych umożliwiły uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe w jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów?. W tym celu wykorzystano do badań następujące ankiety opracowane przez zespół i skierowane do nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz uczniów. ANONIMOWA ANKIETA SKIEROWANA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZSO NR 5 W BYTOMIU 2.2. W jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? 1.) W jaki sposób zajęcia artystyczne przez Panią prowadzone pozwalają na rozwój aspiracji uczniów. Prosimy o udzielenie krótkiej odpowiedzi.. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZSO NR 5 W BYTOMIU 2.2 w jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? W ANKIECIE WZIĘŁO UDZIAŁ 3 NAUCZYCIELI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W jaki sposób zajęcia artystyczne przez Panią prowadzone pozwalają na rozwój aspiracji uczniów? W toku badań uzyskano następujące odpowiedzi -Stosowanie indywidualizacji procesu dydaktycznego w zależności od potrzeb i możliwości uczniów -Rozwój kreatywności, wyobraźni i wrażliwości -Odkrywanie zdolności artystycznych -Atrakcyjne formy pracy uwzględniające zaangażowanie uczniów i niekonwencjonalne rozwiązania -Stworzenie szansy aktywności artystycznej uczniów, udział w konkursach, uznania uczniów, rodziców, nauczycieli,odnoszenia sukcesów w szkole i poza nią. Analizując powyższe odpowiedzi należy stwierdzić, że zajęcia artystyczne w znacznym stopniu umożliwiają rozwój aspiracji uczniów.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Korytnicy Rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Jaworzno sierpień 2015 Spis treści I. Wstęp II. Cele ewaluacji III. Problematyka ewaluacji IV.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie W LATACH 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 1 W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie wybrano do badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego XXVI Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Łodzi, ul.wileńska 22a nauczyciel matematyki staż pracy- 13 lat. Plan Rozwoju Zawodowego Cele: 1. Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno Zawodowego w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 w Szkole Policealnej w Ełku Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego

BUSOLA. System Szkolnego Doradztwa Zawodowego Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu. Konfucjusz BUSOLA System Szkolnego Doradztwa Zawodowego opracowała Beata Mordyńska System Szkolnego Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I GIMNAZJUM NR 11 WYMAGANIE: SZKOŁA LUB PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ UCZNIÓW DATA PREZENTACJI: 06.11.2013 r. Posiedzenie Rady

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2014 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa

RAPORT EWALUACYJNY. Zespół ds. ewaluacji: Aneta Czerwiec Agnieszka Cichecka Marzena Litwa Publiczne Gimnazjum w Uwielinach im. Żołnierzy AK- Bohaterów Lasów Chojnowskich Rok szkolny 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY Realizacja przez szkołę wniosków z analizy wyników sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji

I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW Sposoby realizacji Lp. zadania I.1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I.2 I.3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności Uczniowie są aktywni 1.Analiza wyników egzaminów zewnętrznych. I. POTRZEBY ROZWOJOWE UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013

Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013 Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Nazwisko i imię Tematyka zajęć Terminy zajęć 1 Bednorz Jolanta 1. Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014

Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Wewnątrzszkolny System Orientacji Zawodowej dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 w Poznaniu na rok szkolny 2013/2014 Cel ogólny: Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia oraz

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE na rok szkolny 2010/11 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia. Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim Opracowały: Renata Gryt i Iwona Miler - konsultantki PODN Wodzisław Śląski, 28 lutego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole

Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole Ewaluacja zajęć pozalekcyjnych w szkole ANALIZA MATERIAŁU ANKIETOWEGO Dot. zajęć pozalekcyjnych w szkole. W roku szkolnym 2010/2011 opracowano ankietę skierowaną do uczniów klas trzecich

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Iwona Rosiak Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Adres szkoły: ul. Parkowa 3 Stanowisko: nauczyciel historii

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PODSTAWY PLANOWANYCH ZADAŃ 1. Art. 33 w zw. z 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju

Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Biłgoraju Talent był i pozostanie darem, za który odpowiadają wszyscy, choć otrzymują go tylko jednostki K.R. Jaśkiewicz Szkolny Program Wspierania Uzdolnień i Talentów w Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ SZSO NR 2 w Bełchatowie NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Realizacja zadań wynikających z podstawy programowej i standardów egzaminacyjnych Podniesienie jakości kształcenia. 1) organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 1 Załącznik nr 4 a PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ireny Sendlerowej wdobroszycach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROJEKT NADZORU PEDAGOGICZNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ mgr Jolanta Klepadło Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego Zgodnie z wymienionymi przepisami nadzór pedagogiczny w Szkole Podstawowej w sprawują:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Publicznych Grodziszcze 4 7- Ząbkowice Śląskie e-mail: szkolgrodziszcze@o2.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar - Efekty działalności dydaktycznej Wymaganie 1.1 Analizuje się wyniki sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wlkp. Raport z ewaluacji wewnętrznej Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych Rok szkolny 2014/2015 I. Wprowadzenie W roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 w Bieruniu I. Opracowany został na podstawie dokonanej diagnozy sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w szkole przy użyciu narzędzi: Ankieta uczniów i nauczycieli

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2010/2011

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2010/2011 EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2010/2011 I. Zgodnie z planem nadzoru zatwierdzonym 31 sierpnia 2010 r. do ewaluacji wewnętrznej wybrano

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 GIMNAZJUM NR 3 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANIE: Anna Pluta Iwona Zientarska Beata Cichorska

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Stanisława Staszica WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO AKTY PRAWNE : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 PLAN PRACY ZESPOŁU KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 Skład zespołu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli uczących w tych klasach : - przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli wewrocance

Szkoła Podstawowa im. Stanisławy Grelli wewrocance PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORASZKOŁY PODSTAWOWEJ WEWROCANCE NA ROK SZKOLNY2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KNYSZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017. I. PODSTAWA PRAWNA. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013

Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013 Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli ZSO nr 5 w Bytomiu zgodnie z art. 42 KN w roku szkolnym 2012/2013 Lp. Nazwisko i imię Tematyka zajęć Terminy zajęć 1 Bednorz Jolanta 1. Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016

Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Programu Rozwoju Gimnazjum na lata 2011-2016 Lp. Zadanie Wymagania państwa I Obszar EFEKTY 1.A Suksesywne włączanie większej grupy nauczycieli do analizy wyników nauczania i wdrażania wniosków z analizy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 0 W BĘDZINIE PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 205/206 (Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA PAWŁA II W BRZEGU DOLNYM PROGRAM WYCHOWAWCZY I PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE : 1. Konstytucji Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ

WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ WEWNĄTRZSZKOLNE DORADZTW0 ZAWODOWE w Gimnazjum im. POW w Lądku DROGA DO KARIERY OPRACOWAŁA: U. LORITZ SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 2. CELE PROGRAMU 3. ZADANIA PROGRAMOWE 4. FORMY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko odbywającego staż: mgr Monika Bochen Nazwa : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla

Bardziej szczegółowo