EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012"

Transkrypt

1 EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012

2 I. Zgodnie z planem nadzoru zatwierdzonym 31 sierpnia 2011 r. do ewaluacji wewnętrznej wybrano 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki: 1.1.W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce: 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku: 3.1. Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju Promowana jest wartość edukacji Rodzice są partnerami szkoły. II. Wytyczono cele ewaluacji wewnętrznej Cele ewaluacji Zebranie informacji o następujących obszarach 1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki: 1.1.W jaki sposób w szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. 2.) Procesy zachodzące w szkole lub placówce: 2.2. Czy oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej. 3.) Funkcjonowanie szkoły w środowisku: 3.1. W jaki sposób wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju W jaki sposób promowana jest wartość edukacji Czy rodzice są partnerami szkoły.

3 Uzyskanie wiarygodnej informacji o pożądanych i niepożądanych efektach pracy szkoły. Eliminowanie czynników, które nie sprzyjają efektywnej pracy, rozwijanie czynników twórczych i wartościowych. Rozwijanie odpowiedzialności rady pedagogicznej za doskonalenie jakości pracy szkoły, umiejętności pracy w zespole. Dążenie ku stałemu podnoszeniu efektywności pracy szkoły ( wypracowanie procedur i narzędzi badawczych dla poszczególnych aspektów pracy szkoły, analizowanie wyników ewaluacji, wyciąganie wniosków, wdrażanie wniosków ). Dbanie o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. Dokonanie pogłębionej i metodologicznie zdyscyplinowanej samooceny pracy szkoły, mające w szczególności na uwadze jej rozwój. Osiąganie przez szkołę celów, zgodnych z polityką oświatową państwa. III. Ustalono również sposób prezentacji wyników ewaluacji przez dyrektora na konferencji na spotkaniu z rodzicami w zespołach przedmiotowych na stronie internetowej IV. Niniejszy raport jest efektem ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w szkole przez zespół ewaluatorów powołany 31 sierpnia 2011 roku przez dyrektora szkoły mgr Violettę Praszkowską.

4 V. Celem ewaluacji jest zaplanowane i uporządkowane w sposób metodologiczny gromadzenie oraz przetwarzanie informacji o warunkach, przebiegu i skuteczności działań szkoły. Zgodnie z obowiązującym od listopada 2009 roku rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym państwo stawia szkołom określone wymagania, a badanie prowadzone przez ewaluatorów pozwalają na określenia poziomu spełnienia tych wymagań ( załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. VI. Przygotowano harmonogram pracy zespołu ewaluacyjnego Przedmiot ewaluacji Pytania kluczowe Metody i narzędzia zbierania danych Termin realizacji i odpowiedzialny W jaki sposób w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? 1.1.W szkole analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego Analiza dokumentacji Przegląd dokumentacji zespołów przedmiotowych oraz raportów po przeprowadzonych egzaminach Terminy zgodne z kalendarzem OKE dotyczącym przeprowadzenia próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk Jaki wpływ ma analiza na poprawę jakości pracy szkoły? Analiza dokumentacji Przegląd dokumentacji z hospitacji diagnozujących (wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych) mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk styczeń 2012 czerwiec 2012

5 W jaki sposób wdraża się wnioski z analizy? Przegląd dokumentacji z hospitacji diagnozujących (wdrażanie wniosków z analizy egzaminów zewnętrznych) oraz dzienników lekcyjnych mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk styczeń 2012 czerwiec 2012 Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? Przegląd raportów po przeprowadzonych egzaminach gimnazjalnych i maturalnych Analiza EWD Terminy zgodne z kalendarzem OKE dotyczącym przeprowadzenia próbnych i właściwych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk W jaki sposób wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? Analiza EWD mgr Marta Guja mgr Karolina Świerk styczeń 2012 czerwiec Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Przegląd i analiza dokumentacji (analizę wniosków o dopuszczenie do użytku programów nauczania ogólnego oraz opinii o programach) mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, październik 2011 r. Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? Ankieta skierowana do uczniów mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Listopad 2011

6 Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami rynku pracy? Wywiad przeprowadzony wśród absolwentów gimnazjum i liceum, rozmowa z prowadzącymi zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło,, Październik-listopad 2011 W jaki sposób monitoruje się realizację podstawy programowej? Przegląd i analiza dokumentacji (karty monitoringu podstawy programowej, rozkłady materiału) mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Grudzień 2011 W jaki sposób oferta edukacyjna szkoły jest poddawana procesowi modyfikacji? Przegląd i analiza dokumentacji ( analiza sprawozdań i wniosków z zajęć z art. 42, raportów ze spotkań zespołów przedmiotowych i zespołu ewaluacyjnego) mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Luty 2012 W jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? Ankieta skierowana do uczniów analiza dokumentacji (dokumentacja w ramach PPP, dokumentacja związana z projektami; sprawozdania z pracy kółka teatralnego wywiad-współpraca uczniów w redagowaniu strony internetowej Wieści Kennedy ego ankieta wśród nauczycieli zajęć artystycznych mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Grudzień 2011-Luty 2012

7 Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Wywiad z nauczycielami mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło, Kwiecień 2012 Jakie są formy współpracy szkoły z różnymi podmiotami działającymi w środowisku? Analiza dokumentów, wywiad z nauczycielami mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. Czy współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami jest satysfakcjonująca? Ankiety, analiza dokumentów mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. 3.1 Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju. W jaki sposób szkoła identyfikuje rzeczywiste potrzeby i możliwości środowiska? Jak szkoła korzysta z zasobów środowiska w procesie nauczania? Ankiety, wywiad na podstawie dokumentacji pedagoga szkolnego (informacje zgromadzone przez opiekunów świetlicy szkolnej, świetlicy socjoterapeutycznej, Informacje uzyskane od członków Rady Młodzieżowej, przeglądanie ofert i stron internetowych, informacje zebrane od opiekunów i nauczycieli mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. W jakim stopniu współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami wpływa na rozwój szkoły? Analiza dokumentów, wywiad (uwzględnienie zasobów- muzea, kino, teatry, ZOO, ogród botaniczny, oferta edukacyjna szkół, sport, Opera Śląska, targi edukacyjne, Pałac Młodzieży w Katowicach, zasoby UŚ np. Wydział Nauk o Ziemi w Sosnowcu i.t.p.) mgr Małgorzata Bosek, mgr Karina Dyba, mgr Monika Maruszczyk wrzesień 2011-luty 2012 r. Opinia rodziców, zbiorcza analiza wyników współpracy, korelacja działań z planem pracy szkoły.

8 W jakiej formie szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć? Analiza dokumentacji oraz zawartości strony internetowej szkoły i tablic z osiągnięciami uczniów mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Grudzień Promowana jest wartość edukacji. W jakim stopniu rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów? ankieta skierowana do rodziców wywiady z rodzicami i przedstawicielami środowiska analiza sposobu prezentacji informacji na stronie internetowej szkoły, informacji o osiągnięciach uczniów (dyplomy, podziękowania), ilość wejść na stronę internetową mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Listopad 2011 opinie uzyskane od przedstawicieli lokalnego środowiska październik marzec 2012 W jaki sposób szkoła uzasadnia prowadzone przez nią działania pod względem ich celowości i skuteczności? Analiza wyników nauczania, wyników egzaminów, działalności charytatywnej, informacja na temat wzrostu kultury (przegląd dokumentacji szkolnego koła savoirvivre u) mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Maj 2012 Czy szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie? Ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców Analiza osiągnięć uczniów-strona internetowa szkoły mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Styczeń 2012

9 Czy rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość kształcenia Ankieta skierowana do rodziców mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło Styczeń 2012 Opinie partnerów, z którymi współpracuje szkoła (PTG, PCK, PPP, doradcy zawodowi); Analiza losów absolwentów gimnazjum i liceum, opinia dyrektorów bytomskich liceów, opinia UŚ, wyniki rekrutacji październik marzec 2012 W jakim stopniu rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem? Wywiad i opinie uzyskane od przedstawicieli lokalnego środowiska ( PTG, Sanepid, Policji, MOPR, UŚ, UM, Radni Miechowic, Rada Dzielnicy, posłowie) mgr Małgorzata Bosek, mgr Tatiana Buchta, mgr Justyna Przepadło październik marzec 2012 W jaki sposób rodzice dzielą się opiniami na temat pracy szkoły oraz procesu nauczania? Zebrania z rodzicami, konsultacje, rozmowy tel., indywidualne spotkania z nauczycielami mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska cały rok szkolny 3.4 Rodzice są partnerami szkoły. Jaki wpływ na działania szkoły mają opinie rodziców? Ankieta dla Rady Rodziców mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska Grudzień 2011

10 W jaki sposób szkoła prowadzi różne formy wspierania rodziców w wychowaniu? Ankieta dla rodziców, analiza dokumentacji szkolnej mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska Luty 2012 Jak rodzice są informowani o rozwoju ich dzieci? Analiza tematyki spotkań z rodzicami, analiza wyników egzaminów próbnych, strona internetowa szkoły mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska cały rok szkolny Czy rodzice uczestniczą w działaniach organizowanych przez szkołę? Analiza dokumentacji szkolnej mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska cały rok szkolny Jaki wpływ maja rodzice na działania szkoły? Ankieta dla nauczycieli mgr Mariola Kałużna, mgr Krystyna Kurpiewska Maj 2012

11 STUDIUM WYNKÓW I ANALIZA ZGROMADZONYCH INFORMACJI I. Opis przedmiotu ewaluacji obszar Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły wymaganie 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego pytania kluczowe W jaki sposób w szkole przeprowadzana jest analiza wyników egzaminów zewnętrznych? Jaki wpływ ma analiza na poprawę jakości pracy szkoły? W jaki sposób wdraża się wnioski z analizy? Czy w szkole stosuje się jakościowe i ilościowe metody analizy? W jaki sposób wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia? Ewaluacja w tym zakresie przebiega zgodnie z wdrożonymi w szkole procedurami (Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok szkolny 2010/2011 pkt.i. lub ).

12 W celu zapoznania w/w podmiotów z wynikami egzaminów wykorzystuje się analizę statystyczną i graficzną opartą na następujących wskaźnikach Wynik średni, Mediana, Modalna, Wynik najwyższy, Wynik najniższy Odchylenie standardowe, Wskaźnik łatwości zestawu Staniny Ponadto powyższe dane uwzględnia się przy przygotowaniu analiz dla każdej klasy z osobna (język polski, matematyka, język angielski/język niemiecki-klasy III liceum oraz część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza i językowa dla klas III gimnazjum). Ważnym elementem jest tu także analiza w oparciu o EWD przygotowana w oparciu o kalkulator EWD. Analiza EWD odnosi się do klas III gimnazjum (analiza ogólna dla całej grupy oraz dla każdej klasy z osobna) Analiza dokumentacji oraz wywiad z dyrektorem szkoły pozwala stwierdzić, że w planowaniu pracy szkoły uwzględnia się wnioski, jakie wynikają z analizy wyników egzaminów zewnętrznych(analizę przeprowadzają zespoły przedmiotowe w postaci statystyczno-graficznej i opisowej, a pełen raport analityczny jest przedstawiany podczas konferencji rady pedagogicznej). Uwzględniając dokumentację (plany pracy oraz raporty z przeprowadzonych egzaminów) ustalono, że w szkole planuje się i przeprowadza zgodnie z założonym harmonogramem próbne egzaminy gimnazjalne w klasach II organizowane przez miasto Bytom, próbne egzaminy maturalne w klasach II

13 organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, próbne egzaminy gimnazjalne dla klas III gimnazjum z OKE Jaworzno, próbne egzaminy maturalne dla klas III z OPERONEM oraz próbną maturę z matematyki organizowaną przez OKE. Przeprowadzono zgodnie z procedurami egzaminy zewnętrzne gimnazjalne i maturalne z OKE. Ponadto nauczyciele planują i przeprowadzają dodatkowo próbne matury wewnętrzne w terminach ustalonych z uczniami. Wszystkie wyniki egzaminów zostały przedstawione Radzie Pedagogicznej przez panią Tatianę Buchtę, rodzicom przez dyrektora szkoły oraz omówione w zespołach przedmiotowych. Wyłonione wnioski zostały wdrożone przez nauczycieli do dalszej pracy. Wyniki ewaluacji Ewaluacja w tym zakresie przebiega zgodnie z wdrożonymi w ubiegłym roku szkolnym procedurami; brak problemów w tym wymaganiu. W celu doskonalenia jakości pracy szkoły w ramach wymagania 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego zespół ewalutorów zaproponował następujące rozwiązanie Utrzymywać dotychczasowe standardy działań w niniejszym wymaganiu W dalszym ciągu przeprowadzać próbne egzaminy gimnazjalne i maturalne, analizować ich wyniki w celu uzyskania wysokich wyników egzaminów zewnętrznych. Uwzględniać w dalszej pracy wnioski z analizy egzaminów zewnętrznych w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Szczegółowe analizy wyników egzaminów znajdują się w gabinecie Dyrektora szkoły w opisanym segregatorze wyniki egzaminów gimnazjalnych, wyniki egzaminów maturalnych.

14 II. Opis przedmiotu ewaluacji obszar Procesy zachodzące w szkole lub placówce wymaganie 2.2. Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej pytania kluczowe Czy oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową? Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami rynku pracy? W jaki sposób monitoruje się realizację podstawy programowej? W jaki sposób oferta edukacyjna szkoły jest poddawana procesowi modyfikacji? W jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? Czy szkoła realizuje nowatorskie rozwiązania programowe? Zgodnie z dokonanym w październiku 2011 r. przeglądem i analizą dokumentacji ze szczególnym uwzględnieniem a) Analizy wniosków o dopuszczenie do użytku programów nauczania ogólnego

15 b) Analizy opinii o programach nauczania ustalono, że oferta edukacyjna wykazuje spójność z podstawą programową. Stosując następujące metody badawcze a.) wywiad z absolwentami ZSO Nr 5 w Bytomiu (Gimnazjum Nr 14 oraz VIII Liceum Ogólnokształcącego) b.) analizę danych zgromadzonych w szkole dotyczących absolwentów gimnazjum (dokumentacja potwierdzająca odbiór dokumentówświadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyników z OKE) c.) wywiad z prowadzącymi zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej pozyskano następujące informacje pozwalające odpowiedzieć na pytanie, czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami rynku pracy? a.) absolwenci VIII LO w Bytomiu w roku szkolnym 2010/2011 informacje pozyskano od 32 absolwentów, z czego 19 uczęszczało do klasy III A, 13- do klasy III B (tabela 1.1.) -z danych zaprezentowanych w tabeli 1.1. wynika, że większość absolwentów kontynuuje naukę na uczelniach wyższych (81% badanych); niespełna 19% badanych podjęło pracę (nieco ponad 6% badanych) lub uczy się w szkołach policealnych(12,5%badanych) -większość z absolwentów, z którymi bezpośrednio kontaktowali się przeprowadzający badanie, potwierdziło, że nauka w szkole średniej dobrze lub bardzo dobrze przygotowała ich do radzenia sobie na rynku pracy (badani zwracali uwagę na wskazówki udzielane przez nauczycieli, wychowawców odnośnie kryteriów wyboru uczelni czy szkoły policealnej; możliwości uczestnictwa w targach edukacyjnych i w warsztatach z zakresu preorientacji zawodowej; ponadto znaczna część ankietowanych twierdziła, że dzięki rozmowom z nauczycielami wychowawcą -zanim rozpoczęli naukę na kolejnym etapie, dobrze poznali zasady funkcjonowania w nowym środowisku; potwierdzali, że dzięki zajęciom na uczelniach, które organizowała szkoła wiedzieli, co ich czeka

16 -znaczna część badanych podkreśla, że wybrane przez nich kierunki studiów odpowiadają ich predyspozycjom (turystyka, zarządzanie, prawo, historia, politologia, biotechnologia, grafika, ekonomia, dietetyka, stosunki międzynarodowe, mechanika i budowa maszyn, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, filologia germańska, nauki o rodzinie, bezpieczeństwo narodowe, wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem, elektronika i informatyka; spośród szkół policealnych technik górnictwa, farmacji i masażysta) Szkoły wyższe i policealne Uniwersytet Śląski w Katowicach Tabela 1.1. Losy edukacyjne 32 absolwentów VIII LO w Bytomiu (rok szkolny 2010/2011) Absolwenci klasy III A, rok szkolny 2010/ Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 3 - Politechnika Śląska w Gliwicach 6 5 Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 1 - Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie; wydział zamiejscowy w Bytomiu Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu - 1 Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach - 1 Nauczycielskie Kolegium Języków 1 Obcych w Zabrzu Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu Szkoły policealne Absolwenci klasy III B, rok szkolny 2010/2011

17 Tylko praca razem b.) absolwenci Gimnazjum Nr 14 w Bytomiu w roku szkolnym 2010/2011 informacje uzyskano na podstawie dokumentacji (obejmującej 92 absolwentów) oraz wywiadu z 12 absolwentami Gimnazjum Nr 14 w Bytomiu -z danych zaprezentowanych w tabeli 1.2. wynika, że większość absolwentów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących (50 % badanych), z czego połowa wybrała VIII LO w ZSO Nr 5 w Bytomiu; liczna grupa uczniów zasiliła technika (nieco ponad 39% absolwentów); zaś szkoły zawodowe wybrało niespełna 10% absolwentów -2/3 absolwentów klasy III a wybrało licea ogólnokształcące, zaś technika 1/3; żaden absolwent tej klasy nie wybrał ZSZ -44% absolwentów klasy III b wybrało licea ogólnokształcące, 36% -technika, natomiast 16% zasiliło zasadnicze szkoły zawodowe -24% absolwentów klasy IIIc trafiło do liceów ogólnokształcących, 67 %- do techników, a 9% - do szkół zawodowych -63% absolwentów klasy III d wybrało licea ogólnokształcące, 21% zdecydowało się kontynuować naukę w technikach, a 16% w ZSZ. -absolwenci, z którymi bezpośrednio kontaktowali się prowadzający badanie potwierdzili, że nauka Gimnazjum Nr 14 dobrze lub bardzo dobrze przygotowała ich do radzenia sobie w szkołach ponadgimnazjalnych; -prowadzący badanie uzyskali także odpowiedzi typu- to, co robimy teraz na lekcjach mieliśmy już w gimnazjum, uczniowie z innych szkół tego nie umieją i mają duże braki, my się nudzimy, więc pani daje nam inne zadania -uczniowie zwracali uwagę na fakt, że szkoła pozwoliła im poznać swoje predyspozycje (warsztaty związane z preorientacją zawodową), umożliwiła zapoznanie się z ofertą szkół ponadgimnazjalnych (udział w targach edukacyjnych i dniach otwartych).

18 Szkoła ponadgimnazjalna Liceum ogólnokształcące (absolwenci, którzy pozostali w VIII LO w ZSO Nr 5 w Bytomiu) Tabela 1.2. Losy edukacyjne 92 absolwentów Gimnazjum Nr 14 w Bytomiu (rok szkolny 2010/2011) Absolwenci klasy III a, rok szkolny 2010/ (4) Absolwenci klasy III b, rok szkolny 2010/ (7) Absolwenci klasy III c, rok szkolny 2010/ (4) Absolwenci klasy III d, rok szkolny 2010/ (8) Liczba absolwentów, którzy kontynuują naukę w danym typie szkoły Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa Uczniowie, którzy wyjechali z Bytomia na stałe suma (23)

19 c.) na podstawie wywiadu z doradcami zawodowymi z CKU w Bytomiu (mgr Elżbieta Wojdyło i mgr Marian Płaczek) uzyskano pozytywną opinię o współpracy. Prowadzący zajęcia z uznaniem wyrażali się o uczniach, którzy w większości byli zaciekawieni omawianą problematyką, chętnie uczestniczyli w części warsztatowej zajęć, nie przeszkadzali w prowadzeniu. Podkreślano również dobre techniczne przygotowanie placówki (laptopy, rzutniki multimedialne).

20 W semestrze I bieżącego roku szkolnego zajęcia tego typu dla gimnazjalistów odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem Plan zajęć z doradztwa zawodowego dla klas III gimnazjum w I semestrze roku szkolnego 2011/2012 Data Godzina lekcyjna Klasa / sala Tematyka zajęć r. środa r. piątek r. poniedziałek r. środa r. poniedziałek r. piątek 2 i 3 lekcja III a s. 101 C III b - s. 105 C 1 i 2 lekcja III c s.105 C III d - s. 106 C 2 i 3 lekcja III a s. 100 C III b - s. 101 C 2 i 3 lekcja III c s. 101 C III d s. 105 C 2 i 3 lekcja III c s. 100 C III d s. 101 C 1 i 2 lekcja III a s. 105 C III b s. 106 C Lokalny rynek pracy- Oczekiwania pracodawców; Zawody deficytowe i nadwyżkowe Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z CKU w Bytomiu : mgr Aneta Jędruszczak mgr Marian Płaczek Ścieżki edukacyjne- Jeden cel różne grogi. Oferta edukacyjna bytomskich szkół. Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z CKU w Bytomiu : mgr Aneta Jędruszczak mgr Marian Płaczek Komunikacja interpersonalna- Autoprezentacja; Znaczenie pierwszego wrażenia Zajęcia prowadzone przez doradców zawodowych z CKU w Bytomiu : mgr Elżbieta Wojdyło mgr Marian Płaczek

21 mgr Aneta Jędruszczak mgr Marian Płaczek W semestrze II bieżącego roku szkolnego zajęcia tego typu dla gimnazjalistów odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 14 W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 (prowadzący- CKU Bytom) L.p. Klasa Data Godzina Temat Prowadzący CKU Bytom Samopoznanie Aneta Jędruszczak 1. II a Poznajemy zawody Jolanta Zych Planowanie kariery zawodowej Marian Płaczek Samopoznanie Jolanta Zych 2. II b 3. II c Poznajemy zawody Aneta Jędruszczak Planowanie kariery zawodowej Elżbieta Wojdyła Samopoznanie Aneta Jędruszczak Poznajemy zawody Elżbieta Wojdyła Planowanie kariery zawodowej Jolanta Zych Samopoznanie Jolanta Zych

22 4. II d Poznajemy zawody Marian Płaczek Planowanie kariery zawodowej Jolanta Zych W semestrze II bieżącego roku szkolnego zajęcia tego typu dla licealistów odbywały się zgodnie z poniższym harmonogramem ZAJĘCIA Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W VIII LO W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 (prowadzący- Ochotniczy Hufiec Pracy w Katowicach, Młodzieżowe Biuro Pracy w Radzionkowie, Młodzieżowe Centrum Kariery w Katowicach) L.p. Klasa Data Liczba godzin 1. I A II A II B III A Temat Komunikacja w kontaktach interpersonalnych Bilans umiejętności preferencyjnych dyspozycji zawodowej Bilans umiejętności preferencyjnych dyspozycji zawodowej Matura i co dalej? Prowadzący Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś Joanna Foryś Monika Foryś

23 5. III B Matura i co dalej Joanna Foryś Badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczniów pozwoliło uzyskać odpowiedź na pytanie kluczowe Czy oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami uczniów? ANKIETA ANONIMOWA SKIEROWANA DO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 14 i VIII LO W ZSO NR 5 W BYTOMIU Moje zainteresowania to (wymień 2-3)... 1.)Czy w szkole funkcjonuje biblioteka? tak/nie 2.)Czy w szkole funkcjonuje czytelnia? tak/nie 3.)Czy korzystasz z zasobów biblioteki i czytelni szkolnej? tak/nie 4.)W jakim celu korzystasz z biblioteki i czytelni? Niepotrzebne skreślić wypożyczam lektury, wypożyczam inne książki, szukam książek, które odpowiadają moim zainteresowaniom, czytam czasopisma 5.)Czy zasoby biblioteki spełniają Twoje oczekiwania/czy w bibliotece znalazłeś książki, których poszukiwałeś? tak/nie 6.)Czy szkoła posiada dostęp do Internetu? tak/nie 7.)Czy w szkole znajdują się pracownie komputerowe? tak/nie 8.)Czy poza lekcjami korzystasz w szkole z dostępu do Internetu? tak/nie Jeśli tak, to gdzie?...

24 9.)Czy zostałeś poinformowany o szkolnej ofercie zajęć pozalekcyjnych? tak/nie 10.)Czy wśród oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, znalazłeś takie, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom i potrzebom? tak/nie Jeśli tak, to jakie... Czy uczęszczasz na nie? tak/nie 11.)Podkreśl nazwy organizacji, które działają w szkole: Liga Ochrony Przyrody (LOP), Polski Czerwony Krzyż (PCK), Rada Młodzieżowa, Polskie Towarzystwa Geograficzne (PTG), Towarzystwo Miłośników Bytomia, Szkolny Klub Europejski, Teatrzyk Szkolny, Pracownia Działań Twórczych "Nasze Słoneczka" 12.)Zaproponuj co najmniej jeden przykład koła zainteresowań, które powinno działać w naszej szkole Niepotrzebne skreślić: kobieta /mężczyzna klasa: pierwsza / druga / trzecia

25 WYNIKI ANKIETY ANONIMOWEJ SKIEROWANEJ DO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 14 i VIII LO W ZSO NR 5 W BYTOMIU W ANKIECIE WZIĘŁO UDZIAŁ 41 UCZNIÓW GIMNAZJUM I LICEUM, KLASY I - III Moje zainteresowania to (wymień 2-3) SIATKÓWKA, GRY KOMPUTEROWE, PŁYWANIE, FOTOGRAFIA, TENIS STOLOWY, MODA, ŚPIEW, MUZYKA, TANIEC, KINO, PIŁKA NOŻNA, PLASTYKA, SZTUKI WALKI, AKTORSTWO, ZJAWISKA PARANORMALNE, MOTORYZACJA, KOLEKCJONERSTWO 1.)Czy w szkole funkcjonuje biblioteka? tak/nie TAK NIE % - 2.)Czy w szkole funkcjonuje czytelnia? tak/nie TAK NIE % - 3.)Czy korzystasz z zasobów biblioteki i czytelni szkolnej? tak/nie

26 TAK NIE 40 98% 1 2% 4.)W jakim celu korzystasz z biblioteki i czytelni? Niepotrzebne skreślić wypożyczam lektury 40 98% wypożyczam inne książki 9 22% szukam książek, które odpowiadają moim 4 10% zainteresowaniom czytam czasopisma 6 15% 5.)Czy zasoby biblioteki spełniają Twoje oczekiwania/czy w bibliotece znalazłeś książki, których poszukiwałeś? tak/nie TAK NIE 35 85% 6 15% 6.)Czy szkoła posiada dostęp do Internetu? tak/nie TAK NIE % - 7.)Czy w szkole znajdują się pracownie komputerowe? tak/nie TAK NIE % -

27 8.)Czy poza lekcjami korzystasz w szkole z dostępu do Internetu? tak/nie TAK NIE 9 22% 32 78% Jeśli tak, to gdzie? BIBLIOTEKA, PRACOWNIA KOMPUTEROWA, DOM, TELEFON 9.)Czy zostałeś poinformowany o szkolnej ofercie zajęć pozalekcyjnych? tak/nie TAK NIE 36 89% 5 11% 10.)Czy wśród oferowanych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych, znalazłeś takie, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom i potrzebom? tak/nie TAK NIE 24 58% 17 42% Jeśli tak, to jakie SIATKÓWKA, KÓŁKO TEATRALNE, KOSZYKÓWKA, MATEMATYKA, CHEMIA, BIOLOGIA Czy uczęszczasz na nie? tak/nie TAK NIE 15 37% 26 63%

28 11.)Podkreśl nazwy organizacji, które działają w szkole: Liga Ochrony Przyrody (LOP), 22 54% Polski Czerwony Krzyż (PCK), 28 68% Rada Młodzieżowa 16 39% Polskie Towarzystwa Geograficzne (PTG) 22 54% Towarzystwo Miłośników Bytomia 6 15% Szkolny Klub Europejski 11 27% Teatrzyk Szkolny 25 61% Pracownia Działań Twórczych "Nasze Słoneczka" 32 78% 12.)Zaproponuj co najmniej jeden przykład koła zainteresowań, które powinno działać w naszej szkole. MUZYCZNE, NAUKA GRY NA GITARZE,TANECZNE, FILMOWE, GRAFICZNE, PLASTYCZNE, BOKS, PING PONG, PILKA NOŻNA, DZIENNIKARSKIE, FOTOGRAFICZNE, ŁYŻWY, MIŁOŚNIKÓW GIER KOMPUTEROWYCH

29 Przeprowadzone badania oraz analiza pozyskanych danych umożliwiły uzyskanie odpowiedzi na pytanie kluczowe w jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów?. W tym celu wykorzystano do badań następujące ankiety opracowane przez zespół i skierowane do nauczycieli przedmiotów artystycznych oraz uczniów. ANONIMOWA ANKIETA SKIEROWANA NAUCZYCIELI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZSO NR 5 W BYTOMIU 2.2. W jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? 1.) W jaki sposób zajęcia artystyczne przez Panią prowadzone pozwalają na rozwój aspiracji uczniów. Prosimy o udzielenie krótkiej odpowiedzi.. ANALIZA ANKIETY SKIEROWANEJ DO NAUCZYCIELI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH ZSO NR 5 W BYTOMIU 2.2 w jaki sposób oferta szkoły pozwala na rozwój aspiracji uczniów? W ANKIECIE WZIĘŁO UDZIAŁ 3 NAUCZYCIELI ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W jaki sposób zajęcia artystyczne przez Panią prowadzone pozwalają na rozwój aspiracji uczniów? W toku badań uzyskano następujące odpowiedzi -Stosowanie indywidualizacji procesu dydaktycznego w zależności od potrzeb i możliwości uczniów -Rozwój kreatywności, wyobraźni i wrażliwości -Odkrywanie zdolności artystycznych -Atrakcyjne formy pracy uwzględniające zaangażowanie uczniów i niekonwencjonalne rozwiązania -Stworzenie szansy aktywności artystycznej uczniów, udział w konkursach, uznania uczniów, rodziców, nauczycieli,odnoszenia sukcesów w szkole i poza nią. Analizując powyższe odpowiedzi należy stwierdzić, że zajęcia artystyczne w znacznym stopniu umożliwiają rozwój aspiracji uczniów.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR EFEKTÓW Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową paostwa.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu Filia w Śremie Śrem Wielkopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Poznaniu Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo