Centrum Doradcze Prawa Medycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Doradcze Prawa Medycznego"

Transkrypt

1 Centrum Doradcze Prawa Medycznego Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego tel.: Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce Wstęp W opracowaniu została podjęta próba scharakteryzowania podstaw prawnych wykonywania zawodu fizjoterapeuty, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Aby móc rzetelnie przeprowadzić wskazany we wstępie cel pracy, konieczne jest dokonanie analizy pojęć: fizjoterapeuta, zawód medyczny, działalność lecznicza. Zawód fizjoterapeuty Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty podlega częściowej reglamentacji ze strony Państwa. Profesja ta nie posiada, jak w przypadku innych zawodów medycznych, ustawy poświęconej zasadom jej wykonywania. Z drugiej strony Ustawodawca uregulował zasady udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych w ustawie o działalności leczniczej (dalej udzl) 1. Kwestią nieuregulowaną pozostaję fakt braku przepisu określającego prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 2 przyjmuje pod pojęciem fizjoterapeuty osobę, która: a) rozpoczęła po dniu 31 grudnia 1997 r. studia wyższe na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskała tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, 1 Ustawa o działalności lezniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U j.t.) 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U Ul. Kasprowicza Kraków tel.: e- mail:

2 b) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku, c) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1998 r. studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, d) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej, potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, e) rozpoczęła przed dniem 1 stycznia 1980 r. studia wyższe na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskała tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyła trzymiesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji, f) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytułu zawodowy technik fizjoterapii, g) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. studia wyższe z zakresu fizjoterapii obejmujące, co najmniej 2435 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł licencjata lub dodatkowo, co najmniej 1440 godzin kształcenia w zakresie fizjoterapii i uzyskała tytuł magistra Ze względu na brak odpowiedniej regulacji prawnej dotyczącej wymogów, jakie powinny posiadać osoby udzielające prywatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie fizjoterapii per analogiem należy przyjąć powyższe wymogi Rozporządzenia za tożsame do wykonywania tego zawodu w formie pełnej odpłatności pacjenta za udzielone świadczenia 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej W sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 4 kwalifikuje zawód fizjoterapeuty, jako: innych specjalistów w ochronie zdrowia. Oznacza to, że należy on do szerokiej grupy zawodów medycznych. W ustawie o działalności leczniczej określono definicję legalną zawodu medycznego. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 punkt 2. za osobę wykonującą zawód medyczny należy uznać: - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych, - osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. 3 Istniejący od 2012 r. projekt ustawy w sprawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, według założeń ma na celu regulację tego zawodu. Ustawa ta ma według projektu regulować zasady wykonywania tego zawodu. 4 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U j.t. 2

3 Powyższy podział pozwala na wykazanie, że zawód medyczny, na podstawie definicji zawartej w udzl, można podzielić na dwie grupy. Sensu stricto gdzie prawo do wykonywania określonego zawodu określa ustawa ( do tej grupy należeć będą: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, psycholodzy) oraz sensu largo osoby, których wykonywanie zawodu polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale ze względu na brak szczególnych regulacji prawnych ich legitymacja wynika z uzyskanego wykształcenia. Mając powyższe na uwadze, zawód fizjoterapeuty należy zakwalifikować, jako zawód medyczny sensu largo. Pojęcie to odnosi się do osób, które ze względu na brak wykształcenia medycznego nie posiadają ustawowych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych. Dysponują one natomiast odpowiednimi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zdobyte wykształcenie. Za takie kwalifikacje można uznać uzyskanie uprawnień (ukończenie studiów wyższych) w dziedzinie fizjoterapii. W piśmiennictwie można spotkać wielość definicji pojęcia zawodu medycznego. A. Nawrocka stwierdza, że: Wszystkie zawody medyczne wywodzą się z poszczególnych nauk medycznych", a łączy je wspólne przesłanie i działanie zmierzające do ochrony życia i zdrowia cierpiącego, chorego człowieka, co wiąże się z humanistycznym widzeniem świata i człowieka" 5. Najszersze pojęcie zawodu medycznego przedstawił Z. Leoński 6, który podkreśla że zawód medyczny zakłada różne formy aktywności i obejmuje osoby, które zajmują się zdrowiem w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym także leczeniem zwierząt i farmacją. Według tego Autora Nie sposób ustalić za pomocą wymiernych kryteriów, które z zawodów zaliczyć do tej grupy" 7. W odniesieniu do ustawy o działalności leczniczej, zawód medyczny najlepiej definiuje A. Kolosa. Zdaniem tego autora: wykonywanie zawodu medycznego" odnosi się do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje" 8. Działalność lecznicza Przyjęta przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2011 r. Ustawa o działalności leczniczej reguluje zasady i podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zgodnie z definicją legalną zawartą w omawianym akcie prawnym, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 3 ust.1). Ponadto, w dalszej części omawianego przepisu Ustawodawca poszerza zakres przedmiotowy działalności leczniczej. Pod pojęciem działalności leczniczej uznaje on również: 5 A. Nawrocka: Etos w zawodach str Rozważania autora dotyczyły obowiązującej uprzednio ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 7 Z. Leoński: Materialne Prawo Administracyjne; Warszawa 1997, str A. Kolasa: Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy; PiZS 200, nr 7-8 str

4 - promocję zdrowia lub - realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia 9. Przez świadczenie zdrowotne należy - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy przyjąć działania służące: - zachowaniu, - ratowaniu, - przywracaniu lub - poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych. Czynności fizjoterapeutyczne mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia pacjenta, dlatego też należy je uznać, jako świadczenia zdrowotne. Z kolei przez pojęcie promocji zdrowia należy rozumieć: działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Jak również promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu 10. F. Grzegorczyk pod pojęciem: realizacji zadań dydaktycznych przyjmuje, że mają one na celu przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia ich do wykonywania zawodu medycznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tego rodzaju 11. Stosując wykładnię literalną art. 3 udzl, można dojść do wniosku, że podmiot wykonujący działalność leczniczą udzielający świadczeń fizjoterapeutycznych tym samym udziela świadczeń zdrowotnych, z kolei promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych, jest czynnością dodatkową, którą może, ale nie musi wykonywać w ramach prowadzonej działalności. Świadczenia fizjoterapeutyczne, na podstawie udzl, zakwalifikowane są jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej (art. 10 udzl). Świadczenia ambulatoryjne mogą być udzielane zarówno przez podmioty lecznicze jak również praktyki zawodowe. Formy wykonywania działalności leczniczej (praktyka zawodowa, podmiot leczniczy). Udzielanie świadczeń zdrowotnych podlega ścisłej reglamentacji po stronie Państwa. Dlatego też, odpowiednie organy administracji publicznej mają obowiązek sprawowania kontroli nad jej wykonywaniem. Jednym z rodzajów takiego nadzoru jest prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących 9 M. Dercz w: Komentarzu do Ustawy o działalności leczniczej (Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011), wskazuje promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych jako zadanie fakultatywne prowadzenia działalności leczniczej. 10 Por. F Grzegorczyk (red.) Ustawa o działalności leczniczej Komentarz; Lexis NExis, Warszawa 2013; 11 Ibidem, str

5 Działalność Leczniczą. Przepisy udzl umożliwiają wykonywanie działalności leczniczej w dwóch określonych przepisami formach, poprzez prowadzenie: - praktyki zawodowej, - podmiotu leczniczego. Wykonywanie działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej zostało przez Ustawodawcę zastrzeżone tylko dla lekarzy (lekarzy dentystów) lub pielęgniarek czy położnych 12. W celu wyjaśnienia ewentualnych problemów przy terminologii, należy wskazać, że w ustawie występuje jeszcze pojęcie charakteryzujące wszystkie placówki medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych: podmiot wykonujący działalność leczniczą. Pod tym sformułowaniem należy rozumieć zarówno podmiot leczniczy jak i praktykę zawodową. Fizjoterapeuta chcąc wykonywać swój zawód ma tylko jedną dopuszczalną przepisami formę po przez prowadzenie podmiotu leczniczego. Prowadzenie podmiotu leczniczego warunkuje spełnienie wymagań określonych w art. 17 udzl. 12 Działalność lecznicza wykonywana w formie praktyki zawodowej może być wykonywana w ramach: (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) jako: - indywidualna praktyka lekarska, - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Dopuszczalne jest również prowadzenie praktyki zawodowej w ramach spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska. Działalność lecznicza pielęgniarki (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) może być wykonywana jako: - indywidualna praktyka pielęgniarki, - indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, lub w ramach spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, pielęgniarka może wykonywać działalność leczniczą jako grupowa praktyka pielęgniarek. 5

6 Wykonywanie działalności leczniczej przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych. Pierwszą czynnością, jaką powinien zrobić fizjoterapeuta chcąc prowadzić działalność leczniczą jest wybór odpowiedniej formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej stanowiącej podstawę wykonywania działalności leczniczej. Podmiotem leczniczym zgodnie z przepisami udzl mogą być: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) (dalej usdg) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, W art. 4 usdg Ustawodawca przyjął, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jak podaje F. Grzegorczyk: każdy podmiot posiadający zdolność prawną może zostać przedsiębiorcą, o ile spełni przesłankę wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu 13. Za działalność gospodarczą, zgodnie z art. 2 usdg, Ustawodawca przyjmuje zarobkową działalność: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Tym samym w pojęciu podmiotu leczniczego mogą się mieścić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą związani umową spółki cywilnej, osobowe spółki handlowe, kapitałowe spółki handlowe i inne osoby prawne, o ile prowadzą działalność gospodarczą 14. W odniesieniu do osób fizycznych należy podzielić pogląd P. Bały i M. Załuckiego, że osoby te mogą być przedsiębiorcami, pod warunkiem że mają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli są pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione 15. Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej w dozwolonej formie nie wypełnia wymagań ustawowych nałożonych przez Ustawodawcę na gruncie udzl. Koniecznym warunkiem legalnego wykonywania działalności leczniczej jest uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Osoba, która zamierza wykonywać zawód medyczny sensu largo musi złożyć we właściwym, ze względu na miejsce wykonywania zawodu, Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku wykonywanego zakresu działalności leczniczej. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U ). 13 Por. F. Grzegorczyk (red.) Ustawa o działalności leczniczej Komentarz (str. 40), Lexis Nexis, Warszawa 2012; 14 Za: Ibidem. 15 Za: P. Bała, M. Załucki: Prowadzenie działalności leczniczej Aspekty prawne, Difin, Warszawa 2013; 6

7 Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego składa się z: - przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, - jednostki organizacyjnej, - komórek organizacyjnych 16. Kolejne wymogi jakie udzl nakłada na fizjoterapeutę chcącego prowadzić działalność leczniczą jest spełnienie określonych w ustawie wymagań. Są nimi: - posiadanie pomieszczenia spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), potwierdzonego przez postanowienie właściwej ze względu na miejsce wykonywania świadczeń Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, - stosowanie wyrobów odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657); - posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania odpowiednich świadczeń. Posiadanie odpowiednego pomieszczenia (gdzie będą udzielane świadczenia zdrowotne) ma zagwarantować odpowiedni poziom sanitarny i techniczny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Szczegółowy opis pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 17. Treść art. 22 ust 3 udzl stanowi, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Minister Zdrowia w ww. rozporządzeniu w 1. wskazał, że: pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wymaganiom określonym w rozdziałach 2-6 rozporządzenia. 16 Osoba składająca wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru jest zobowiązana określić kody specjalności komórek organizacyjnych posiadanych w swojej organizacji. Stanowią one część VIII kodu resortowego zawartego w załączniku nr 2 do powyższego rozporządzenia. We wspomnianych kodach dostępne są kody poradni, które wskazują na wykonywanie działalności leczniczej przez fizjoterapeutów. 17 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ). 7

8 W tym samym rozporządzeniu wskazane jest, że pomieszczenia i urządzenia ambulatorium (wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju udzielania świadczeń fizjoterapeutycznych, należy do ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych) muszą spełniać, w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymogi załącznika numer 2 do rozporządzenia ( 4). W przypadku przepisów, mieszczących się w zakresie rozdziałów 2-6, których nie przyporządkowano ani do wymogów dla podmiotów leczniczych ani praktyk zawodowych należy przyjąć, że obowiązują one zarówno jednych jak i drugich. Ważnym rozgraniczeniem jest rodzaj wykonywanej działalności leczniczej. Ponieważ rozdziały 2-6 obowiązuje zarówno w odniesieniu do stacjonarnych, całodobowych, jak i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, należy dokonywać rozdziału pomiędzy pomieszczeniami ambulatorium od pomieszczeń podmiotu stacjonarnego 18. W opisywanym rozporządzeniu znalazły się również przepisy dotyczące tylko pomieszczeń ambulatorium (np. 14 ust. 3, 25 ust. 4.). Pozostają jednak przepisy, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Rozporządzenie zawiera bowiem błędy logiczne, które wprowadzają różne wymogi dla podmiotów chcących wykonywać działalność leczniczą 19. Dodatkowo należy w tym miejscu wskazać na obowiązek przygotowania programu dostosowawczego przez funkcjonujące już podmioty wykonujące działalność leczniczą, którego termin złożenia minął 31 grudnia 2012 r Pokoje łóżkowe, odstępy pomiędzy łóżkami jak również pomieszczenia izolatki powinny zostać przypisane pomieszczeniom podmiotów leczniczych, które wykonują działalność leczniczą w formie stacjonarnej. Zapisy te, nie będą miały i nie mogą mieć zastosowania do pomieszczeń ambulatorium. 19 Problematycznym zapisem może okazać się między innymi 26. W swojej treści stanowi on, że śluza szatniowa składa się z: 1) szatni brudnej przeznaczonej do rozebrania się z ubrania prywatnego lub szpitalnego, wyposażonej w szafkę ubraniową z wydzieloną częścią na obuwie; 2) szatni czystej (ubieralni) przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie służące do poruszania się w strefie, do której będzie wchodził personel, wyposażonej w: a) obuwie nadające się do mycia i dezynfekcji, b) regał na czyste obuwie, c) regał na czyste ubrania; 3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdującego się pomiędzy szatnią czystą i brudną, wyposażonego dodatkowo w natrysk. Oznacza to, że każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien w swojej powierzchni zapewnić takie pomieszczenie, zgodnie z opisanym jego wyglądem i składem. Kolejnym problematycznym zapisem może być 26, który w swojej treści nakazuje posiadać odpowiednią przestrzeń ładunkową środków transportu żywności, bielizny, odpadów, brudnych narzędzi i sprzętu do dekontaminacji, z wyłączeniem opakowań jednorazowych, która powinna być przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju ładunku. Przestrzeń ładunkowa środków transportu zwłok jest przestrzenią zamkniętą. 3. Środki transportu, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. W praktyce zawodowej czy podmiocie leczniczym mamy do czynienia chociażby z brudnymi narzędziami, odpadami medycznymi, co utwierdzać może w przekonaniu, że przepis ten może również dotyczyć ambulatorium. Zarówno rozporządzenia jak i ustawa posługują się również pojęciem zakres udzielanych świadczeń. W moim przekonaniu słowo to należy rozumować jako określony zakres udzielanych świadczeń w rodzaju leczenia ambulatoryjnego czy stacjonarnego. Nie każdy zakres udzielanych świadczeń będzie musiał korzystać chociażby ze sterylizacji narzędzi (o których mowa w załączeniu numer 2). A tym samym, jeśli dany zakres nie wymaga używania czy korzystania z opisanego w rozporządzeniu pomieszczenia, urządzenia może ono zostać pominięte. 20 W przypadku, gdy już istniejące podmioty nie spełniały wymogów rozporządzenia musiały złożyć odpowiedni program dostosowawczy, celem uzyskania zgody na przesunięcie terminu obowiązywania przepisów do 31 grudnia 2012 roku. Brak wspomnianego dokumentu, zgłoszonego do właściwego organu rejestrowego po akceptacji odpowiedniego Inspektoratu Sanitarnego, został uznany, za spełnianie wymogów nowego Rozporządzenia. 8

9 Wymagania te mogą podlegać kontroli zarówno ze strony Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej jak również, na podstawie art. 111 udzl, organu rejestrującego oraz Ministra Zdrowia. Obecnie zdarzają się sytuacje kiedy osoby wykonują zawód medyczny jedynie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działałności Gospodarczej jednocześnie łącząc pomieszczenia do wykonywania działalności leczniczej z pomieszczeniami mieszkalnymi. Takie rozwiązanie należy ocenić negatywnie. Ustawa udzl nie przewiduje bowiem takiej możliwości 21. Dopuszczalne jest natomiast prowadzenie kilku działalności gospodarczych w lokalizacji podmiotu leczniczego z zastrzeżeniem, że działalności te nie mogą mieć negatywnego wpływu na udzielane świadczenia zdrowotne (art. 13. udzl). W tym miejscu należy jednocześnie zaznaczyć, że udzl uniemożliwia fizjoterapeutom udzielanie świadczeń zdrowotnych poza lokalem podmiotu leczniczego. Ustawodawca w art. 10 udzl nakłada obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lub w pomieszczeniach przedsiębiorstwa 22. Oznacza to, że fizjoterapeuta nie może udzielać świadczeń medycznych poza swoim lokalem (na przykład w mieszkaniu pacjenta) 23. Należy zwrócić uwagę, że Ustawodawca przewidział możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w dowolnym miejscu (poza siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą) jedynie w odniesieniu do praktyki zawodowej prowadzonej przez lekarza lub pielęgniarkę w formie praktyki zawodowej w miejscu wezwania. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę może być wykonywane jedynie z pomocą wyrobów medycznych spełniających określone wymagania zawarte w ustawie o wyrobach medycznych. Zgodnie z wspomnianą ustawą za wyrób medyczny uznaje się: narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć 21 Inaczej jest jeżeli chodzi o poraktykę zawodową. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), zezwala na łączenie ze sobą funkcji mieszkalnych oraz praktyki zawodowej. 22 Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń. 23 Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia jego przyjęcie we właściwej poradni. 9

10 - których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami. Wszystkie wyroby medyczne powinny posiadać odpowiednie Certyfikaty na ich użycie w odniesieniu do działalności leczniczej jak również powinny zostać dopuszczone do użycia na terenie Unii Europejskiej. Nie jest zatem możliwe wykorzystywanie wyrobów wykonanych własnoręcznie bez odpowiedniego dopuszczenia ich do użytku na terenie Unii Europejskiej. Ustawa o działalności leczniczej wprowadza obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest warunkiem podjęcia i prowadzenia działalności leczniczej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, która może powstać wobec osób trzecich na skutek szkód wyrządzonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (art. 822 k.c.). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego dotyczy zobowiązań, które mogą powstać na skutek wyrządzenia szkody pacjentom w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 25 ust. 1 pkt 1 udzl). Wymóg udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie został zawarty w art. 17 udzl. W odniesieniu do fizjoterapeuty należy przyjąć jak ustalono na wstępie niniejszej pracy w odniesieniu do osoby wykonującej fizjoterapeuty. Zakończenie Podsumowując rozważanie na temat działalności prowadzonej przez fizjoterapeutów, należy pamiętać, iż każda osoba wykonująca ten zawód należy do grupy zawodów medycznych i jest uprawniona do udzielania określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych. Jak wcześniej wykazano, fizjoterapeuta chcąc wykonywać zawód w ramach własnej działalności gospodarczej ma obowiązek prowadzenia podmiotu leczniczego, a co za tym idzie powinien spełniać wszystkie warunki określone przez przepisy. Jako przykład można wskazać: - obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U j.t.) jak również wydanego na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U j.t.). - posiadania odpowiedniego pomieszczenia zgodnie z art. 17 udzl., - spełnienie wymogów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U j.t.) 10

11 - wykupienie ubezpieczenia OC na podstawie art. 17 udzl., - wykonywanie obowiązkowych sprawozdań za pomocą Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia, - spełnienie wymagań nakładanych przez odpowiednie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Należy pamiętać, aby dopełnić wszystkich obowiązków związanych z rejestracją podmiotu leczniczego, gdyż udzielanie świadczeń zdrowotnych bez odpowiedniego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powoduje, naruszenie art.: 4, 10, 17, 22, 25, ustawy o działalności leczniczej. Wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu jest naruszeniem art. 147a Kodeksu Wykroczeń 24, który przewiduje za wskazane wykroczenie sankcję w postaci: kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Przestrzeganie tej ustawy jest tym ważniejsze, iż na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można wskazać, że dotychczasowi świadczeniodawcy (wykonujący zawód medyczny sensu largo) udzielający świadczeń w ramach zawartych umów z NFZ (którzy, nie uzyskali wpisu do rejestru podmiotów leczniczych) wykonują je z naruszeniem Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonywanych ze środków publicznych. Daje to prawo oddziałom wojewódzkim NFZ do: - żądania zwrotu wypłaconych świadczeń, - rozwiązania umowy oraz odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem treści art. 193 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz z późn. zm). 24 Ustawa Kodeks Wykroczeń, z dnia r. (Dz.U j.t.). 11

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Adres: Kasprowicza 14, 31-523 Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/86 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788, 905. DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Dziennik Ustaw Nr 112 6786 Poz. 654 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej;

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane

Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane Aleksandra Ulanowska Umowa o świadczenie usług medycznych zagadnienia wybrane Wstęp Do niedawna szeroko rozumiane usługi medyczne świadczone były jedynie przez podmioty państwowej służby zdrowia, jednak

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Administracyjnego KONTRAKTOWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 76 WPROWADZENIE Wzrost świadomości zdrowotnej pacjentów(skutkujący

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 18 RZESZÓW 2011 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej

Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Prawne i organizacyjne aspekty podejmowania działalności gospodarczej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Nauki Administracji Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów KUL Projekt

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Zarządzanie podmiotami leczniczymi bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali Redakcja

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego

II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego II. Tajemnica przedsiębiorstwa w ramach postępowania, a jawność wyboru partnera prywatnego 2.1. Jawność postępowania, a ochrona informacji poufnych w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego Marcin

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05

Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Elżbieta Zagożdżon-Kuśmirek Przestrzeganie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia 322[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DKK2-421/17/15/IPW Warszawa, dnia 03 czerwca 2015 r. DECYZJA Nr DKK - 79/15 Na podstawie art. 18 w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ PRZEZ FUNDACJE

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ PRZEZ FUNDACJE PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ 2013 nr 1 (7) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ PRZEZ FUNDACJE HEALTHCARE SERVICE ACTIVITIES PROVIDED BY A FOUNDATION PIOTR HOROSZ * Abstract The paper raises several

Bardziej szczegółowo

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych

Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Dr Małgorzata Paszkowska Katedra Prawa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rola pracodawcy w finansowaniu rynku usług medycznych Wprowadzenie Podstawowym problemem polityki zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r.

WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ WARSZAWA 15-17 listopada 2004 r. SZKOLENIE ZOSTAŁO SFINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY WŁAŚCICIELEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH JEST MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO PRAWO PACJENTA DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH SYSTEMU POWSZECHNEGO UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO I.UWAGI OGÓLNE Słowo pacjent pochodzi z języka łacińskiego i oznacza osobę cierpiącą 1. Jako pacjenta należy

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo