Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ"

Transkrypt

1 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 11 (203) Listopad 2010 Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego: 6 pkt Index Copernicus Wydawnictwo Farmapress : 10,63 pkt Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie W NUMERZE M.IN. Œwiêto w nastroju rozgoryczenia Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ Informacja o leku na str. 2

2 Nie stosowaæ u kobiet w ci¹ y CO-PRESTARIUM tabletki (Perindoprilum argininum + Amlodipinum) 5 mg + 5 mg, 5 mg + 10 mg, 10 mg + 5 mg, 10 mg + 10 mg. Jedna tabletka zawiera 5 mg peryndoprylu z arginin¹, co odpowiada 3,395 mg peryndoprylu oraz 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu (6,935 mg). Jedna tabletka zawiera 5 mg peryndoprylu z arginin¹, co odpowiada 3,395 mg peryndoprylu oraz 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu (13,870 mg). Jedna tabletka zawiera 10 mg peryndoprylu z 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu (6,935 mg). Jedna tabletka zawiera 10 mg peryndoprylu z arginin¹, co odpowiada 6,790 mg peryndoprylu oraz 10 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu (13,870 mg). Wskazania do stosowania: Leczenie substytucyjne w terapii nadciœnienia têtniczego samoistnego i (lub) stabilnej choroby wieñcowej u pacjentów, którzy ju stosuj¹ peryndopryl i amlodypinê w takich samych dawkach. Dawkowanie i sposób podawania: Doustnie. Jedna tabletka na dobê, przyjmowana w pojedynczej dawce, najlepiej rano, przed posi³kiem. Stosowanie z³o onego preparatu o ustalonych dawkach nie jest odpowiednie do rozpoczêcia terapii. Je- eli konieczna jest zmiana dawkowania, mo na zaleciæ zmodyfikowanie dawki leku lub mo na rozwa yæ zastosowanie poszczególnych sk³adników preparatu w postaci oddzielnych tabletek. Pacjenci z niewydolnoœci¹ nerek oraz pacjenci w podesz³ym wieku: Zazwyczaj u tych pacjentów nale y czêsto kontrolowaæ stê enia kreatyniny i potasu. Lek mo e byæ stosowany u pacjentów z klirensem kreatyniny wiêkszym lub równym 60 ml/min, nie powinien byæ stosowany u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym ni 60 ml/min. U tych pacjentów dawkê nale y dobieraæ indywidualnie z zastosowaniem pojedynczych sk³adników leku. Zmiany stê enia amlodypiny w osoczu nie koreluj¹ ze stopniem niewydolnoœci nerek. Pacjenci z niewydolnoœci¹ w¹troby: Dawkowanie u tych pacjentów nie zosta³o ustalone. Dlatego te u tych chorych preparat nale y stosowaæ z zachowaniem œrodków ostro noœci. Dzieci i m³odzie : Preparat nie powinien byæ stosowany u dzieci oraz m³odzie y z powodu nieustalonej skutecznoœci i tolerancji peryndoprylu i amlodypiny, stosowanych oddzielnie, jak i w skojarzeniu. Przeciwwskazania: Nadwra liwoœæ na peryndopryl lub inny inhibitor ACE, na amlodypinê, jakiekolwiek inne dihydropirydyny lub na któr¹kolwiek substancjê pomocnicz¹. Obrzêk naczynioruchowy, zwi¹zany z uprzednim leczeniem inhibitorami ACE, w wywiadzie. Wrodzony lub idiopatyczny obrzêk naczynioruchowy. Drugi i trzeci trymestr ci¹ y. Ciê kie niedociœnienie. Nadwra liwoœæ. Wstrz¹s, w tym wstrz¹s kardiogenny. Zwê enie drogi odp³ywu lewej komory (np. wysokiego stopnia zwê enie zastawki aortalnej). Niestabilna d³awica piersiowa (w tym d³awica Prinzmetala). Pozawa³owa niewydolnoœæ serca (podczas pierwszych 28 dni). Specjalne ostrze enia i œrodki ostro noœci dotycz¹ce stosowania: Rzadko zg³aszano obrzêk naczynioruchowy twarzy, koñczyn, warg, b³on œluzowych, jêzyka, g³oœni i (lub) krtani u chorych leczonych inhibitorami ACE. Rzadko obserwowano obrzêk jelit. U pacjentów poddanych aferezie lipoprotein o ma³ej gêstoœci z u yciem siarczanu dekstranu, przyjmuj¹cych jednoczeœnie inhibitory ACE, rzadko obserwowano zagra aj¹ce yciu reakcje rzekomoanafilaktyczne. U pacjentów przyjmuj¹cych inhibitory ACE podczas leczenia odczulaj¹cego (np. jadem owadów b³onkoskrzyd³ych) wystêpowa³y reakcje rzekomoanafilaktyczne. Obserwowano neutropeniê, agranulocytozê, trombocytopeniê i niedokrwistoœæ. Szczególnie ostro nie nale y stosowaæ peryndopryl u pacjentów z kolagenoz¹ naczyñ, stosuj¹cych leki immunosupresyjne, leczonych allopurynolem lub prokainamidem, lub gdy czynniki te wystêpuj¹ jednoczeœnie, szczególnie jeœli wczeœniej rozpoznano niewydolnoœæ nerek. U niektórych z tych pacjentów rozwinê³y siê ciê kie infekcje. Inhibitory ACE mog¹ powodowaæ nadmierne obni enie ciœnienia têtniczego krwi, czêœciej u pacjentów odwodnionych z powodu stosowania leków moczopêdnych, diety ubogosodowej, dializ, gdy wystêpuje biegunka lub wymioty lub u pacjentów z ciê kim nadciœnieniem reninozale nym. U pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca lub chorob¹ naczyniow¹ mózgu nale y kontrolowaæ ciœnienie têtnicze, czynnoœæ nerek oraz stê enie potasu w tracie leczenia. Lek nale y stosowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ u pacjentów ze zwê- eniem zastawki mitralnej oraz ze zwê eniem drogi odp³ywu z lewej komory, jak równie u pacjentów ze zwê eniem zastawki aortalnej i kardiomiopati¹ przerostow¹. U pacjentów z obustronnym zwê eniem têtnic nerkowych lub zwê eniem jednostronnym têtnicy nerkowej, obserwowano zwiêkszenie stê enia mocznika i kreatyniny we krwi. Dotyczy to szczególnie pacjentów z niewydolnoœci¹ nerek. W przypadku nadciœnienia nerkowo-naczyniowego istnieje zwiêkszone ryzyko ciê kiego niedociœnienia i niewydolnoœci nerek. Rzadko stosowanie inhibitorów ACE jest zwi¹zane z wyst¹pieniem zespo³u rozpoczynaj¹cego siê od ó³taczki cholestatycznej i prowadz¹cego do rozwoju piorunuj¹cej martwicy w¹troby i (czasami) œmierci. Nale y przerwaæ leczenie u pacjentów, u których rozwinê³a siê ó³taczka, lub u których obserwuje siê zwiêkszenie aktywnoœci enzymów w¹trobowych, i zastosowaæ odpowiednie postêpowanie medyczne. Obserwowano uporczywy kaszel, który ustêpuje po przerwaniu leczenia. U pacjentów poddawanych rozleg³ym zabiegom chirurgicznym lub znieczuleniu œrodkami powoduj¹cymi niedociœnienie têtnicze, leczenie nale y przerwaæ na jeden dzieñ przed zabiegiem. U niektórych pacjentów obserwowano zwiêkszenie stê enia potasu w surowicy. Czynnikami ryzyka hiperkaliemii s¹: niewydolnoœæ nerek, pogorszona czynnoœæ nerek, wiek (powy ej 70 lat), cukrzyca, wspó³istniej¹ce inne czynniki, w szczególnoœci odwodnienie, ostra dekompensacja uk³adu kr¹ enia, kwasica metaboliczna oraz jednoczesne stosowanie leków moczopêdnych oszczêdzaj¹cych potas, suplementy potasu, a tak- e zamienniki soli kuchennej zawieraj¹ce potas; lub przyjmowanie innych leków powoduj¹cych zwiêkszenie stê enia potasu w surowicy (np. heparyna). U pacjentów chorych na cukrzycê, leczonych doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi lub insulin¹, nale y œciœle monitorowaæ stê enie glukozy podczas pierwszego miesi¹ca leczenia inhibitorem ACE. Nale y zachowaæ ostro noœæ u pacjentów z niewydolnoœci¹ serca (zwiêkszenie iloœci przypadków wyst¹pienia obrzêku p³uc u pacjentów otrzymuj¹cych amlodypinê). Ze wzglêdu na zawartoœæ laktozy, pacjenci z rzadko wystêpuj¹c¹ dziedziczn¹ nietolerancj¹ galaktozy, zespo³em z³ego wch³aniania glukozy-galaktozy lub niedoborem laktazy (typu Lapp) nie powinni przyjmowaæ tego preparatu. Nie zaleca siê jednoczesnego stosowania preparatu z litem, lekami moczopêdnymi oszczêdzaj¹cymi potas, suplementami potasu oraz dantrolenem. Ci¹ a i laktacja: Stosowanie preparatu nie jest zalecane w pierwszym trymestrze ci¹ y. Preparat jest przeciwwskazany w drugim i trzecim trymestrze ci¹ y. Stosowanie leku u kobiet karmi¹cych piersi¹ nie jest zalecane. Dzia³ania niepo ¹dane: Dzia³ania niepo- ¹dane zg³aszane podczas leczenia peryndoprylem i amlodypin¹, podawanymi oddzielnie, obserwowano wed³ug poni ej przedstawionych czêstoœci wystêpowania. Podczas leczenia peryndoprylem: czêsto ( 1/100 do <1/10): zawroty g³owy, ból g³owy, parestezje, zaburzenia widzenia, szumy uszne, niedociœnienie (objawy zwi¹zane z niedociœnieniem), dusznoœæ, kaszel, ból brzucha, nudnoœci, wymioty, niestrawnoœæ, zaburzenia smaku, biegunka, zaparcie, œwi¹d, wysypka, skurcze miêœni, astenia. niezbyt czêsto ( 1/1000 do <1/100): reakcja alergiczna (pokrzywka), zmiany nastroju, zaburzenia snu, skurcz oskrzeli, suchoœæ b³ony œluzowej jamy ustnej, obrzêk naczynioruchowy twarzy, koñczyn, warg, b³on œluzowych, jêzyka, g³oœni i (lub) krtani, pocenie siê, zaburzenia czynnoœci nerek, impotencja. rzadko ( 1/10000 do <1/1000): zwiêkszone stê enie bilirubiny w surowicy i zwiêkszona aktywnoœæ enzymów w¹trobowych. bardzo rzadko (<1/10000): leukopenia/neutropenia, agranulocytoza lub pancytopenia, trombocytopenia, niedokrwistoœæ hemolityczna u pacjentów z wrodzonym niedoborem G-6PDH, zmniejszenie stê enia hemoglobiny i hematokrytu, stan spl¹tania, d³awica piersiowa, zawa³ miêœnia serca, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociœnienia u pacjentów z czynnikami ryzyka, arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa, migotanie przedsionków), udar, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociœnienia u pacjentów z czynnikami ryzyka, zapalenie naczyñ, zapalenie b³ony œluzowej nosa, eozynofilowe zapalenie p³uc, zapalenie trzustki, zapalenie w¹troby cytolityczne lub cholestatyczne, rumieñ wielopostaciowy, ostra niewydolnoœæ nerek. czêstoœæ nieznana (nie mo e byæ okreœlona na podstawie dostêpnych danych): zwiêkszone stê enie mocznika i kreatyniny w surowicy, hiperkaliemia. Podczas leczenia amlodypin¹: czêsto ( 1/100 do <1/10): sennoœæ, zawroty g³owy, ból g³owy, palpitacje, uderzenia gor¹ca, ból brzucha, nudnoœci, obrzêk, obrzêk obwodowy, zmêczenie. niezbyt czêsto ( 1/1000 do <1/100): zwiêkszenie lub zmniejszenie masy cia³a, bezsennoœæ, zmiany nastroju, dr enia, zaburzenia czucia, parestezje, zaburzenia widzenia, szumy uszne, omdlenia, niedociœnienie (objawy zwi¹zane z niedociœnieniem), dusznoœæ, zapalenie b³ony œluzowej nosa, wymioty, niestrawnoœæ, zmieniona czynnoœæ jelit, suchoœæ b³ony œluzowej jamy ustnej, spaczenie smaku, ³ysienie, plamica, zaburzenia koloru skóry, zwiêkszone pocenie siê, œwi¹d, wysypka, bóle stawów, miêœni, skurcze miêœni, ból pleców, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy, czêste oddawanie moczu, impotencja, ginekomastia, ból w klatce piersiowej, astenia, ból, z³e samopoczucie. bardzo rzadko (<1/10000): leukopenia/neutropenia, trombocytopenia, reakcja alergiczna (pokrzywka), hiperglikemia, hipertonia, neuropatia obwodowa, zawa³ miêœnia serca, prawdopodobnie wtórny do znacznego niedociœnienia u pacjentów z czynnikami ryzyka, arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa, migotanie przedsionków), zapalenie naczyñ, kaszel, rozrost dzi¹se³, zapalenie trzustki, zapalenie b³ony œluzowej o³¹dka, zapalenie w¹troby, ó³taczka cholestatyczna, obrzêk Quincke go, rumieñ wielopostaciowy, zespó³ Stevensa-Johnsona, zwiêkszona aktywnoœæ enzymów w¹trobowych: AlAT, AspAT. Podmiot odpowiedzialny: Les Laboratoires Servier, 22 rue Garnier, Neuilly sur Seine, Francja. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Ministra Zdrowia nr: 14896; 14899; 14897; Produkt leczniczy wydawany na receptê. Adres korespondencyjny: Servier Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana Kazimierza 10, tel. (22) , fax (22) Internet:

3 VOL XVII Nr 11 (203) ISSN Rok 2009 KONTYNUATOR TRADYCJI CZASOPISMA UTWORZONEGO w ROKU 1871 we LWOWIE Punktacja: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego 6 pkt Indeks Copernicus: Wydawnictwo Farmapress 10,63 pkt Niezale ny Ogólnopolski Miesiêcznik Farmaceutyczno-Medyczny dla Aptekarzy, Farmaceutów, Lekarzy, Producentów i Dystrybutorów Leków Wydawca, Redaktor Naczelny: Wiktor Szukiel tel. kom Pe³nomocnik Wydawcy Z-ca Redaktora Naczelnego: Jadwiga Szymañska tel. kom , tel. (22) Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: mgr prawa Barbara Jendryczko Honorowy z-ca Redaktora Naczelnego: dr n. farm. Marek Jêdrzejczak Sekretarz Redakcji: Bogdan Ostrowski RADA NAUKOWA prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak kierownik Katedry i Zak³adu Farmakognozji z Pracowni¹ Roœlin Leczniczych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie przewodnicz¹cy prof. dr Benito del Castillo Garcia cz³onek Narodowej Akademii Farmaceutycznej w Hiszpanii prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan cz³. koresp. PAN i PAU kierownik Katedry i Zak³adu Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdañski Uniwersytet Medyczny prof. dr hab. n. farm. Wincenty Kwapiszewski honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr hab. n. farm. S³awomir Lipski Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii prof. dr hab. n. farm. Maciej Paw³owski kierownik Katedry Chemii Farmaceutycznej, Uniwersytet Jagielloñski, Collegium Medicum prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dr hab. n. farm. Anita Magowska kierownik Katedry i Zak³adu Historii Nauk Medycznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr n. farm. Roman Duda Okrêgowa Izba Aptekarska w Kielcach dr n. farm. Jerzy Jambor prezes Polskiego Komitetu Zielarskiego w Poznaniu dr n. farm. Marek Jêdrzejczak wyk³adowca farmakologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego dr n. farm. Jerzy azowski cz³onek Miêdzynarodowej Federacji Farmaceutycznej (FIP) Pomys³ artystyczny i koncepcja typograficzna Bogdan Ostrowski Opracowanie graficzno-techniczne i korekta Zespó³ Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji i skracania nades³anych tekstów. Publikacje w Czasopiœmie Aptekarskim nie mog¹ byæ kopiowane w adnej formie ani adnymi metodami mechanicznymi lub elektronicznymi, ³¹cznie z wykorzystaniem systemów przechowywania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody wydawcy, Wydawnictwa Farmapress. Realizacja Wydania Biuro Wydawcy i Redakcji: Zofia Soborowska ul. Obarowska 23/2, Warszawa Box 81 tel , fax 24 h Kolporta i prenumerata: tel Prenumerata roczna 200 z³, pó³roczna 120 z³ Wp³aty nale y dokonywaæ na konto: Adres strony WWW Czasopisma Aptekarskiego : Czasopismo Aptekarskie ukazuje siê tylko w prenumeracie. Za treœæ tekstów promocyjnych, reklam, og³oszeñ, insertów Redakcja nie odpowiada. Nak³ad nie przekracza egz. Tytu³ i znak s³owno-graficzny prawnie zastrze ony. Œwiadectwo ochronne nr i nr wydane przez Urz¹d Patentowy RP Copyright by FARMAPRESS Ró nica miêdzy technikiem farmaceutycznym a farmaceut¹ w aptece Ju od kilkunastu lat tak skutecznie zaciera siê ró nica pomiêdzy technikiem farmaceutycznym a farmaceut¹, e trudno siê dziwiæ ci¹gle rosn¹cej liczbie szkó³ policealnych dla techników farmaceutycznych i du ej ich popularnoœci. Zgodnie z prawem takie szko³y powinny kszta³ciæ w systemie dziennym. Tymczasem na oficjalnych stronach internetowych Policealnego Studium Farmaceutycznego mo na znaleÿæ bez problemu oferty szkó³ nauczaj¹cych techników farmaceutycznych w systemie pi¹tek niedziela. Liczba szkó³ dla techników ci¹gle roœnie i zrozumia³e jest zainteresowanie nimi m³odych ludzi. Przecie zawód technika farmaceutycznego daje wiêkszy presti ni np. zawód technika fryzjerstwa lub us³ug pocztowych. Podobnie jak i w przypadku tych zawodów nie trzeba mieæ matury, a mimo to wykonuje siê czynnoœci na równi z farmaceut¹ po niemal 6-letnich studiach. Powa nym problemem jest nieodpowiedni poziom nauczania techników farmaceutycznych z powodu braku wykwalifikowanej kadry nauczaj¹cej i specjalistycznych oraz odpowiednio wyposa onych pracowni. Osobiœcie nauczam studentów farmacji technologii postaci leku, przedmiotu dominuj¹cego w nauczaniu techników farmaceutycznych (w programie jest ok. 500 godzin tego przedmiotu). Zetknê³am siê osobiœcie tylko z osobami nauczaj¹cymi tego przedmiotu w tradycyjnej, przez dziesiêciolecia istniej¹cej w Gdañsku starej szkole dla techników farmaceutycznych, natomiast nigdy nie zdarzy³o siê mi poznaæ osoby nauczaj¹ce ten przedmiot w istniej¹cych na terenie Trójmiasta trzech czy czterech kolejnych nowych szko³ach tego typu. Podobne obserwacje maj¹ nauczyciele akademiccy zawodu w innych regionach Polski. Doœwiadczeni nauczyciele zawodu niezwykle krytycznie oceniaj¹ te poziom egzaminów koñcowych dla absolwentów szkó³ dla techników farmaceutycznych. Najgorsze, e pacjent nie jest w stanie odró niæ technika farmaceutycznego od magistrów farmacji, poniewa nie ma œwiadomoœci faktu obecnoœci tych dwóch grup zawodowych, a noszenie identyfikatorów w aptece nie jest wymagane. Niestety, w³aœciciele aptek bardzo chêtnie zatrudniaj¹ osoby bez studiów wy szych, a œrodowisko magistrów farmacji nie zabiega wystarczaj¹co energicznie o zmianê tej sytuacji, co by³oby uzasadnione nawet zwyk³ym poczuciem odpowiedzialnoœci spo³ecznej. prof. dr hab. Ma³gorzata Sznitowska Szerzej na str. 11 niniejszego wydania CzA

4 TREŒÆ SPRAWY ZAWODU Ma³gorzata Sznitowska Miejsca pracy dla farmaceutów i poziom wykszta³cenia pracowników aptek 11 Grzegorz Kucharewicz Œwiêto w nastroju rozgoryczenia 15 Ogólnopolski Dzieñ Aptekarza œwiêto Kosmy i Damiana 17 ROKIEM Rok OPIEKI FARMACEUYCZNEJ 2011 s. 17 s ROCZNICA UPAÑSTWOWIENIA APTEK Anita Magowska Czy upañstwowienie aptek to tylko przesz³oœæ? 19 ROK 2011 ROKIEM OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ Cykl opieki farmaceutycznej (wg Heplera) 22 Bibliografia wybranych artyku³ów poœwiêconych opiece farmaceutycznej publikowanych w Czasopiœmie Aptekarskim, Opiece Farmaceutycznej, Farmacji Szpitalnej w Polsce i na Œwiecie, Techniku Farmaceutycznym w Aptece, Farmaceutycznym Kalendarzu oraz ksi¹ kach wydawanych w ramach Biblioteki Naukowej Czasopisma Aptekarskiego w latach Dekalog opieki farmaceutycznej 27 Aleksandra Drozdowska, Karina Wojciechowska, Tomasz Hermanowski Wykorzystanie badañ farmakoekonomicznych jako rozwiniêcie idei opieki farmaceutycznej 28 NAUKA I PRAKTYKA s. 39 Maria Mroziñska Zapalne choroby jamy ustnej 35 Anna Gawron-Gzella, Justyna Chanaj, Irena Mat³awska Badania preparatów zawieraj¹cych wyci¹gi z liœci mi³orzêbu 41 S³awomir Lipski Walka z dopalaczami w Polsce 51 Tomasz Z¹bkowski Balsam na drogi moczowe 57 Jerzy Jambor Glistnik jaskó³cze ziele dawny dar nieba 62 ANGIELSKI W PRAKTYCE FARMACEUTYCZNEJ s. 57 Jolanta Suchocka-Strysko, Christopher A. Strysko Spotkania z angielskim cz. VI 56

5

6 SPRAWY ZAWODU WYBIÓRKA W PIGU CE UM w Lublinie 1 paÿdziernika br. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odby³a siê inauguracja roku akademickiego Po uroczystoœci, której przewodniczy³ JM Rektor prof. dr hab. n. med. Andrzej Ksi¹- ek, studenci I roku Wydzia³u Farmaceutycznego spotkali siê w auli Collegium Novum i z³o yli œlubowanie oraz otrzymali indeksy. Uroczystego pasowania na studenta, dokona³ dziekan Wydzia³u Farmaceutycznego prof. dr. hab. n. farm. Janusz Solski, z udzia³em prodziekanów prof. dr hab. Ewy Jagie³³o-Wójtowicz i dr hab. Anny Malm, prof. UM. ROKIEM Konferencja poœwiêcona problemom kardiologii i diabetologii wspiera inauguracjê inicjatywy Rok 2011 Rokiem Opieki Farmaceutycznej realizowanej przez Czasopismo Aptekarskie we wspó³dzia³aniu z Wydzia³em Farmaceutycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego Collegium Medicum i Wydzia³em Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konferencja organizowana przez Œwiat Zdrowia pod patronatem merytorycznym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i patronatem edukacyjnym Czasopisma Aptekarskiego odbêdzie siê 18 listopada br. w Warszawie. Swój udzia³ w charakterze wyk³adowców zapowiedzieli: prof. dr hab. n. farm. Kazimierz G³owniak, dr n. farm. Marek Jêdrzejczak, dr n. med. Piotr Gryglas, dr n. med. Janusz Krzemieñ. Honorowym goœciem konferencji bêdzie prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Rok OPIEKI FARMACEUYCZNEJ CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (203) 2010

7

8 SPRAWY ZAWODU Firma Boehringer Ingelheim og³osi³a rozpoczêcie badania klinicznego III fazy, oceniaj¹cego jeden z najbardziej zaawansowanych w badaniach leków onkologicznych, afatynib, w leczeniu chorych z zaawansowanym (przerzutowym) rakiem piersi. Afatynib jest lekiem doustnym (przyjmowanym w postaci tabletek), który nale y do nowej generacji leków celowanych, nieodwracalnie hamuj¹cych zarówno receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR/HER1), jak i HER2 (ang. human epidermal receptor), bior¹ce udzia³ we wzroœcie i rozprzestrzenianiu siê nowotworu. Kluczowe badanie kliniczne III fazy, LUX-Breast 1, jest pierwszym badaniem oceniaj¹cym stosowanie afatynibu w leczeniu raka piersi. Poszerza ono zakres potencjalnych rodzajów raka, które mog¹ byæ leczone lekami z portfolio leków onkologicznych firmy Boehringer Ingelheim. Afatynib jest obecnie badany w obszernym programie badañ klinicznych LUX- Lung, w leczeniu raka p³uca. Wyniki badania LUX-Lung 1 zostan¹ og³oszone w tym roku. Cz³onkowie Polskiej Platformy Technologicznej Innowacyjnej Medycyny uwa aj¹, e polski Rz¹d powinien do³o yæ wszelkich starañ, aby promowaæ nak³ady inwestycyjne na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹, której celem jest poszukiwanie nowych terapii i technologii medycznych. Obecnie w Polsce nak³ady na badania i rozwój s¹ ponad trzykrotnie ni sze ni œrednia europejska. Platforma wskazuje na zapisy Ustawy Refundacyjnej ograniczaj¹ce i utrudniaj¹ce mo liwoœci rozwoju sektora farmaceutycznego poprzez wprowadzanie dodatkowych, obok ju istniej¹cych, podatków i obci¹ eñ finansowych. W przypadku przyjêcia projektu Ustawy Refundacyjnej w proponowanym przez polski Rz¹d kszta³cie, Polska mo e straciæ unikaln¹ okazjê do szybkiego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach, a wrêcz doprowadziæ do regresu w zakresie postêpu naukowo-technologicznego. cukrzycowa, ale tak e chorób ogólnoustrojowych, takich jak: nadciœnienie têtnicze, mia d yca i cukrzyca. Z tej mo liwoœci skorzysta³o 416 osób, z których ponad 60% nie s³ysza³o wczeœniej o AMD. U 92 osób lekarze zdiagnozowali such¹ postaæ AMD, u 25 wysiêkow¹ postaæ tej choroby, a u 19 osób rozpoznano jaskrê. Ponad 1500 osób zosta³o wstêpnie przebadanych testem Amslera, a 416 skorzysta³o z bezp³atnych badañ dna oka i konsultacji lekarskich w ramach V Tygodnia Retina AMD. Pikniki edukacyjne organizowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polski Zwi¹zek Niewidomych, Stowarzyszenie Retina AMD oraz Stowarzyszenie AMD odby³y siê w Warszawie, Krakowie i Sopocie. Podczas pikniku mo na by³o wykonaæ bezp³atne badanie dna oka, pozwalaj¹ce na wczesne rozpoznanie chorób okulistycznych, takich jak: zwyrodnienie plamki zwi¹zane z wiekiem (AMD), zwyrodnienie barwnikowe siatkówki jaskra i retinopatia Test Amslera w grupie 8 CZASOPISMO APTEKARSKIE Nr 11 (203) 2010

9 Warszawa, 15 października 2010 roku Nr ref.: 367/343/2010 Komunikat do fachowych pracowników ochrony zdrowia dotyczący preparatu Ebixa, chlorowodorek memantyny, roztwór do stosowania doustnego, w związku z przypadkami przedawkowania z powodu błędów w podawaniu leku Szanowni Państwo, Streszczenie Chlorowodorek memantyny w postaci roztworu doustnego podawanego przy użyciu nowej pompki dozującej został wprowadzony do obrotu w Polsce w sierpniu 2010 roku. Produkt ten zastępuje chlorowodorek memantyny, roztwór doustny podawany za pomocą kroplomierza, który jest stopniowo wycofywany z użycia. Od dnia 30 września 2010 roku kroplomierze nie są już dostępne na rynku w Polsce. Odnotowano kilka przypadków błędów w podawaniu roztworu doustnego chlorowodorku memantyny przy użyciu nowej pompki dozującej, następstwem czego było przedawkowanie leku. Błędy te były skutkiem pomylenia dawek dostarczanych przez nową pompkę dozującą z dawkami odmierzanymi przy użyciu kroplomierza. Fachowi pracownicy ochrony zdrowia powinni pamiętać o różnicach w dawkach i schematach dawkowania memantyny przy użyciu pompki dozującej i kroplomierza. Dawki memantyny uwalniane przez pompkę dozującą przedstawiają się następująco: jedno naciśnięcie pompki dozującej uwalnia 0,5 ml roztworu o zawartości 5 mg memantyny. Maksymalna dawka dobowa wynosi 20 mg, czyli 4 naciśnięcia pompki dozującej. Prosimy o zwrócenie uwagi na dawki i schematy dawkowania produktów leczniczych zawierających memantynę, szczególnie w okresie przejściowym, w trakcie przechodzenia ze stosowania kroplomierza na stosowanie nowej pompki dozującej. Prosimy również o poinformowanie pacjentów i ich opiekunów: o wprowadzeniu nowej pompki dozującej memantynę i poinstruowanie ich o sposobie korzystania z pompki dozującej oraz o nowych dawkach/ schematach dawkowania leku o konieczności uważnego zapoznania się z ulotką dla pacjenta, dołączoną do opakowania roztworu doustnego memantyny z nową pompką dozującą. Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania W porozumieniu z Europejską Agencją Leków (EMA), firma H. Lundbeck A/S pragnie poinformować o przypadkach błędów w podawaniu roztworu doustnego memantyny przy użyciu nowej pompki dozującej, w wyniku czego nastąpiło przedawkowanie leku. Chlorowodorek memantyny stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera począwszy od roku 2002 i jest dostępny w formie tabletek lub roztworu doustnego. Nowa pompka dozująca została wprowadzona do obrotu w Polsce w sierpniu 2010 roku w celu ułatwienia dawkowania roztworu leku, zastępując dotychczas stosowany kroplomierz. Od dnia 30 września 2010 roku kroplomierze nie są już dostępne na rynku w Polsce. Do dnia 9 sierpnia 2010 roku, zgłoszono siedem (7) przypadków błędów w podawaniu leku przy użyciu pompki dozującej. Żaden z przypadków nie doprowadził do zgonu pacjenta. Jeden pacjent był hospitalizowany z nieznanych przyczyn i powrócił do zdrowia. U dwóch pacjentów wystąpiło zmęczenie i senność, które to objawy zgodne są z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym innych przypadków przedawkowania memantyny i opisanych w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL). U pozostałych pięciu pacjentów nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych. Przypadkowe przedawkowania były następstwem pomylenia dawek doustnego roztworu memantyny odmierzanych przy użyciu kroplomierza z dawkami uwalnianymi przez nową pompkę dozującą. W przypadku nowej pompki dozującej jedno naciśnięcie (0,5 ml roztworu) dostarcza 5 mg memantyny. W związku z tym, należy poinformować pacjentów i ich opiekunów, że jedno naciśnięcie pompki dozującej uwalnia 0,5 ml roztworu o zawartości 5 mg chlorowodorku memantyny, a maksymalna dawka dobowa to 4 naciśnięcia pompki dozującej. Uświadomienie pacjentom ryzyka popełnienia błędu w podawaniu leku ma szczególne znaczenie w okresie przejściowym, w trakcie przechodzenia ze stosowania kroplomierza na stosowanie nowej pompki dozującej. Treść Charakterystyki Produktu Leczniczego i ulotki dla pacjenta dla chlorowodorku memantyny w postaci roztworu doustnego z pompką dozującą zostanie zaktualizowana o jednoznaczną informację na temat opisywanego ryzyka i precyzyjne instrukcje dotyczące dawek leku i schematu dawkowania. Uprzejmie informujemy, że Charakterystyka Produktu Leczniczego, w której znaleźć można więcej szczegółowych informacji na temat pompki dozującej, dostarczona będzie na każde życzenie lekarza/farmaceuty. Zgłaszanie działań niepożądanych preparatu Ebixa Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego należy zgłaszać, zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Wydział Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ul. Ząbkowska 41, Warszawa, tel.: , faks.: i/lub do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego posiadającego pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w Polsce: Marta Jurga Kierownik ds. Rejestracji i Bezpieczeństwa Leków, Lundbeck Poland Sp. z o. o. ul. Krzywickiego 34, Warszawa com tel.: , faks Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dostępny jest na stronie: http: //www.urpl.gov.pl/formulndl.asp Dane kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania leku Ebixa prosimy o kontakt z: Jan Jodłowski Starszy Kierownik Produktu Lundbeck Poland Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 34, Warszawa com tel.: , faks.: Z poważaniem Wojciech Koziejowski Dyrektor Zarządzający Lundbeck Poland Sp. z o.o.

10 w ramach kształcenia ustawicznego uczestnicy mogą uzyskać następującą ilość punktów: lekarze 8 punktów; farmaceuci 10 punktów (w tym 4 pkt. miękkie oraz po zaliczeniu sprawdzianu testowego 6 pkt. twardych) Z inicjatywy Departamentu Farmacji Szpitalnej Naczelnej Rady Aptekarskiej, odb dzie si druga ogólnopolska konferencja lekarsko-farmaceutyczna Bezpieczna farmakoterapia w szpitalu pracujmy razem Konferencja ma na celu ukaza korzy ci ze wspó pracy lekarza z farmaceut, korzy ci dla pacjenta, dla lekarza, a tak e dla finansów szpitala. Nasze zawody maj inne zadania do wykonania, inne uprawnienia i kompetencje zawodowe, ale cel maj wspólny, jest nim dobro hospitalizowanego pacjenta. Studiujemy osobno, dokszta camy si równie osobno, nic wi c dziwnego, e osobno pracujemy. Spróbujmy wi c w trakcie tej konferencji popracowa razem, a nu nam si to spodoba? Przebieg konferencji Lekarsko-Farmaceutycznej: ZAKWATEROWANIE 3 grudnia pi tek rejestracja uczestników w recepcji Centrum Dydaktycznego, ul. azarza 16. Pod has em Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna zarezerwowane zosta y dla uczestników konferencji pokoje w cenach promocyjnych w nast puj cych przywitanie uczestników. hotelach: wyk ad inauguracyjny - W jednym stoj domu. wyk adowcy: HOTEL CAMPANILE Katarzyna Siwiec, Mieczys aw Czuma, Leszek Mazan (8 min od Centrum Dydaktycznego) lunch ul. w. Tomasza 34, Kraków panel zawodowy: kontakt: tel.: Akredytacja szpitali zmiany standardów. Gazy medyczne procedura post powania. 1-osobowy - 249,00 PLN* Mgr farm. Janina Paw owska 2-osobowy - 263,00 PLN* Zamawiaj cy ma prawo Mec. Rados aw Harasim HOTEL CHOPIN Farmakoterapia wspomagaj ca podczas (10 min od Centrum Dydaktycznego) interwencyjnego leczenia chorób serca i naczy. ul. Przy Rondzie 2, Kraków Prof. dr hab. med. Krzysztof mudka kontakt: tel.: , Nowe leki przeciwp ytkowe zalety i wady. Prof. dr hab. farm. Barbara Filipek 1-osobowy standart - 208,00 PLN* wieczór kole e ski 1-osobowy superior - 219,00 PLN* 4 grudnia sobota 2-osobowy standart - 246,00 PLN* Przewlek y stan zapalny w chorobach 2-osobowy superior - 258,00 PLN* uk adu sercowo-naczyniowego. Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik *Cena za pokój (jeden nocleg) ze niadaniem. Prosimy Pa stwa o rezerwacj Naturalne zwi zki o charakterze p-zapalnym, pokoi w podanych cenach promocyjnych - do alternatywa dla NLPZ. Prof. dr hab. farm. Marek Naruszewicz Rezerwacji w powy szych HOTELACH mog Pa stwo dokonywa telefonicznie lub za pomoc poczty elektronicznej Uzale nienia od leków,,nieuzale niaj cych Prof. dr hab. med. Przemys aw Bie kowski Ciemna strona lekomanii. KOSZT KONFERENCJI wynosi 300 z³ Prof. dr hab. farm. Ma gorzata Filip Wp aty nale y dokona na konto Fundacji: Bezpieczna Farmakoterapia Onkologia wczoraj i dzi : - nowe leki wszpitalu-pracujmy Razem, ul. w.krzy a 17, Krak w, - nowe schematy leczenia Bank BPH S.A. Oddzia w Krakowie, ul. Kielecka 2, - nowe technologie i metody przygotowywania nr preparatów onkologicznych z dopiskiem Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna. Dr med. Pawe Ró anowski Pytania odno nie konferencji prosimy kierowa do test Dr farm. Krystyna Chmal-Jagie o Kamili Kwapiæskiej tel.: , ,

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (218) Luty 2012 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVII Rok za³o enia 1992 Nr 12 (204) Grudzieñ 2010 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania

szansa dla aptekarzy s. 3 i 11 Ostania szansa dla aptekarzy www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI s. 3 i 11 Ostania AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 2 (230)

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XX Rok za³o enia 1992 Nr 1 (229) Styczeñ 2013 4 punkty naukowe Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie

www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Kontynuator tradycji Czasopisma utworzonego w roku 1871 we Lwowie www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XVIII Rok za³o enia 1992 Nr 3 (207) Marzec 2011 Punktacja: Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW

PIERWSZY W POLSCE FIRMOWY SYSTEM SPRZEDA Y BEZPOŒREDNIEJ LEKÓW www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl ISSN 1233-2755 Vol. XVI Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (186-187) Czerwiec-Lipiec 2009 AMBASADOR FARMACJI Wydawnictwo Farmapress ICV 6,93 Czasopismo Aptekarskie ICV 3,72 Kontynuator

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku!

Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Weso³ych Œwi¹t i Dosiego Roku! Kraków Nr 69 1 grudzieñ 2005 r./styczeñ 2006 r. Bo ena DWORSKA POMIMO WSZYSTKO Czas pêdzi nieub³aganie, ju nastêpne œwiêta przed nami i Nowy Rok. Ogarnia nas refleksja...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2006 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Hurtownia Aptekarzy GALENICA-PANAX SpÛ ka z o.o. ul. Rabowicka 1 62-020 SwarzÍdz tel. dzia handlowy 0-61

Bardziej szczegółowo

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009

PTEKARSKI. MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 PTEKARSKI MERKURIUSZ PRAWNY Vol. XII Rok za³o enia 1996 Nr 3-4(55-56)/2009 WA NE DLA APTEKARZY, FARMACEUTÓW, DYSTRYBUTORÓW I PRODUCENTÓW LEKÓW AKTY PRAWNE, OMÓWIENIA I KOMENTARZE Niezale ny Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Nr indeksu 349062 ISSN 0137-8686 Wydanie specjalne marzec 2011 PROMOCJA PRENUMERATY rocznej rabat 20%, cena: 247,50 z³ cena promocyjna 198 z³ pó³rocznej rabat 10%, cena: 123,30 z³ cena promocyjna 111 z³

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie

Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie interny Interna to integracja w medycynie [str. 4] Recepty lekarskie ISSN 1232-0161 egzemplarz bezp³atny Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza czerwiec lipiec 2014 nr 6 7 Marek Stopiñski konsultant wojewódzki na Mazowszu w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

spis treœci Panel S³u by Zdrowia Leczenie substytucyjne osób uzale nionych od narkotyków str. 3 4 Rozmowa z Markiem Balickim Szkodliwa utopia œwiata bez narkotyków str. 5 6 Dokument ONZ Zasady leczenia

Bardziej szczegółowo

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby

Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci wydania zbiorku haiku odbite w lustrze pani Iwony Chudoby Zdjêcia z uroczystoœci odznaczenia pani Ewy Kostrzewy - Zab³ockiej Z³otym Krzy em Zas³ugi BIULETYN 3 po pierwsze przetrwaæ

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka

i pielêgniarek g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców ma³ego dziecka ISSN 1731-9749 Nr 14, listopad 2007 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Certyfikaty w systemach zarz¹dzania g Szpital bezpieczny g Porady dla rodziców

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r.

Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Kraków Nr 70 marzec/kwiecieñ 2006 1r. Bo ena DWORSKA Jesteœmy tu po to by wzajemnie sobie pomagaæ w podró y zwanej yciem William J. Bennet ZAWIESZENI MIÊDZY NIEBEM A ZIEMI Wyrwany ze snu, zawieszony miêdzy

Bardziej szczegółowo

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje...

I. G os Przewodnicz cej Okr gowej Rady. Z prac Naczelnej Rady Piel gniarek. III. Z prac Okr gowej Rady Piel gniarek. III. Okr gowa Izba Informuje... BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP BIIULETYN IINFORMACYJJNY OKR GOWEJJ IIZBY PIIEL GNIIAREK IIPO O NYCH W BIIA EJJ PODLASSKIIEJJ Wydawca OIPIP w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3 pok. 218 21-500 Bia a Podlaska

Bardziej szczegółowo

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE

HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE Wrzesieñ 2010 Nr 3 (42) ISSN 1641-3350 42 HOMINEM FRUGI OMNIA RECTE FACERE MEDILAB VARSOVIA VINGINTI ANNOS CZ OWIEK DZIELNY ROBI WSZYSTKO W AŒCIWIE MEDILAB WARSZAWA DWADZIEŒCIA LAT Miros³awa Malara Prezes

Bardziej szczegółowo

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników

W sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego. na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeñ Pracowników www.miesiecznik-puls.org.pl 1 Nr 4 (132) kwiecieñ 2006 Spis treœci gor¹cy temat 4 Fundusz mówi: dobry rok 4 To jest pytanie... 5 Bez znieczulenia 6 Majowa lista zamiast polityki 6 Ptasia rozgrywka... 6

Bardziej szczegółowo

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk

S OWO WSTÊPNE. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Jan Kowalczyk CMYK 1 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, W mediach prawie codziennie pojawiaj¹ siê wiadomoœci, które przedstawiaj¹ œwiat lekarski w z³ym œwietle. Po g³oœnych dzia³aniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Relacja z obrad XXIV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy, m.in.: wyst¹pienie programowe prezesa dr. J. Friedigera; projekt preliminarza bud etowego na 2008 rok; absolutorium dla ORL za 2007

Bardziej szczegółowo

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie

g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna g Nasze rady: Jak pokonaæ stres 1 Zdrowe ycie ISSN 1731-9749 Nr 16, kwiecieñ 2008 Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie S³u ymy pacjentom zawsze wtedy, kiedy nas potrzebuj¹ g Programy na lata 2008-2010 g Akredytacja po raz trzeci g Edukacja zdrowotna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Od redaktora str. 3 Oby y³o nam siê jak najlepiej str. 4 Rozmowa miesi¹ca Gatunek na wymarciu str. 5 Wró ¹c z ustaw zdrowotnych str. 8 Korespondencja z Bethesdy Szkolenie z przyzwoitoœci str.

Bardziej szczegółowo

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, CMYK 1 W NUMERZE M.IN. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Relacja z XXV Okrêgowego Zjazdu Lekarzy w Przemyœlu, w tym: wyst¹pienia zjazdowe przewodnicz¹cego ORL, Rzecznika i przewodnicz¹cego OSL sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo