RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES"

Transkrypt

1 RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

2 Dlaczego Rodzic? Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.

3 Kto może wspomóc rodziców i nauczycieli? Doradca zawodowy, który jest specjalistą od rozpoznania predyspozycji, pomaga młodzieży i dorosłym w wyborze drogi kształcenia i zawodu.

4 Co należy wiedzieć? Zanim skorzystacie Państwo z pomocy doradcy zapisując dziecko na wizytę powinniście zapoznać się z kilkoma uwagami:

5 Rozwój zawodowy człowieka Według jednej z teorii zawodoznawczych, teorii Donalda E. Supera młody człowiek od 15 do 24 roku życia znajduje się w fazie poszukiwań.

6 Czynniki wyboru Pierwsze wybory dzieci związane z przyszłą karierą dokonywane są na podstawie: potrzeb zainteresowań umiejętności wartości oraz dostępnych możliwości

7 Wsparcie przy podejmowaniu decyzji Rodzice, nauczyciele, doradca szkolny i zawodowy mają za zadanie pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

8 Ścieżki kształcenia Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego projektu życiowego.

9 Planowanie drogi edukacyjnej Planowanie przyszłości dziecka powinno odbywać się w trzech etapach:

10 Etap pierwszy poznanie siebie Czyli zidentyfikowanie własnych: zainteresowań umiejętności uzdolnień ocena stanu zdrowia

11 Etap drugi poznanie świata edukacji i pracy dróg edukacji świata zawodów zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

12 Etap trzeci planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia? Poprzez: kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji poznanie metod poszukiwania pracy tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

13 Zmiany w systemie edukacji od roku szkolnego 2012/2013 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zasadnicze zmiany: w systemie szkolnictwa przestają istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz licea profilowane (będą one stopniowo wygaszane, ponieważ wstrzymany został nabór do nich).

14 Co po gimnazjum? Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać: trzyletnie liceum ogólnokształcące czteroletnie technikum trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową trzyletnią szkołę specjalną

15 Co po gimnazjum? trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwi uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, drogę edukacji zawodowej rozpoczyna się po maturze.

16 Co po gimnazjum? czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

17 Co po gimnazjum? potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów dla dorosłych

18 Schemat systemu edukacji Szkoła wyższa * M a t u r a * Szkoła policealna * Liceum* ogólnokształcące 3 lata nauki Szkoła policealna* Technikum * 4 lata nauki (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) Zasadnicza Szkoła Zawodowa * 3 lata nauki (egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe) Szkoła policealna* Liceum * ogólnokształcące dla dorosłych Gimnazjum 3 lata nauki Gimnazjum * dla dorosłych Kwalifikacyjne * kursy zawodowe Szkoła podstawowa 6 lat nauki Przedszkole dzieci od 3 do 5 lat ostatni rok obowiązkowo

19 Na schemacie uwzględniono szkołę policealną, aby przedstawić wszystkie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych szkoła policealna to szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

20 Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe Zawody gastronomiczne, hotelarskie, turystyczne, ekonomiczne Kelner Technik żywienia i usług gastronomicznych Technik hotelarstwa Technik technologii żywności Technik obsługi turystycznej Technik ekonomista Technik handlowiec Technik organizacji reklamy Technik eksploatacji portów i terminali Technik logistyk Technik spedytor Cukiernik - ZSZ Kucharz ZSZ Sprzedawca - ZSZ

21 Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe Zawody branży budowlanej Technik budownictwa Technik urządzeń sanitarnych Zawody branży samochodowej Technik pojazdów samochodowych Technik mechatronik Lakiernik ZSZ Mechanik pojazdów samochodowych - ZSZ Zawody elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, informatyczne Technik elektryk Technik elektroenergetyk transportu Technik elektronik Technik informatyk Technik teleinformatyk Technik energetyk Elektryk ZSZ Monter elektronik - ZSZ

22 Zawody, w których kształcą warszawskie szkoły zawodowe Zawody innych branż- chemiczne, geodezyjne, odzieżowe, ogrodnicze Technik geodeta Technik geolog Technik awionik Technik mechanik lotniczy Technik ochrony środowiska Technik architektury krajobrazu Technik analityk Technik usług fryzjerskich Fototechnik Technik procesów drukowania Technik technologii odzieży Technik księgarstwa Ogrodnik ZSZ Informator,,Technika i szkoły zawodowe Biuro Edukacji m. st. Warszawy informator dostępny w szkole i na stronach internetowych Fotograf ZSZ Drukarz ZSZ Fryzjer ZSZ Złotnik jubiler - ZSZ

23 Zmiany w kształceniu zawodowym Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(dz.u z 2012 r. poz. 7). Obudowa programowa kształcenia zawodowego podstawa programowa. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach(dz.u z 2012 r. poz. 184).. Organizacja kształcenia zawodowego ramowe plany nauczania. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(dz.u z 2012 r. poz. 204). System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych(dz.u z 2012 r.poz. 262). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych(dz.u z 2012 r. poz. 188). Kwalifikacyjne kursy zawodowe. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych(dz.u z 2012 r. poz. 186).

24 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa? ustawa umożliwia łączenie szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego nauka w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych (podobnie jak to jest w liceach ogólnokształcących) jest powiązana z nauką w gimnazjach - treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w technikum i zasadniczej szkole zawodowej uczniowie opanują te same zagadnienia z kształcenia ogólnego co uczniowie w pierwszej klasie liceum

25 Z zasadniczej szkoły zawodowej do liceum dla dorosłych dzięki temu absolwenci zreformowanych zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować naukę np. w liceach ogólnokształcących dla dorosłych od razu od drugiej klasy.

26 Nauka zawodu w Technikum Nauka w technikum trwa 4 lata i kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu wszystkich egzaminów wymaganych w danym zawodzie. Dyplom uczeń może odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej. W technikum uczeń uczy się również przedmiotów ogólnokształcących, może więc przystąpić do matury.

27 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany w trakcie trwania edukacji zawodowej. Jest egzaminem zewnętrznym. Liczba egzaminów w danym zawodzie jest zależna od liczby kwalifikacji wyodrębnionych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. W praktyce jest to jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie.

28 Jakie inne zmiany przewiduje znowelizowana Ustawa? W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie jednej kwalifikacji uczeń będzie uzyskiwałświadectwo zdobycia tej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie otrzyma dyplom.

29 Źródło: Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2013

30 Zasady wyboru przedmiotów w technikum Uczeń wybiera 2 przedmioty w zakresie rozszerzonym związane z kształceniem w danym zawodzie Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, Przedmiotem uzupełniającym będzie najczęściej historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce oraz zajęcia artystyczne geografia, fizyka lub chemia

31 Zasady wyboru przedmiotów w LO uczeń wybiera od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym, jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia, jeżeli nie wybrałhistorii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z historii i społeczeństwa, jeżeli nie wybrałbiologii, chemii, fizyki lub geografii w zakresie rozszerzonym, uczęszcza na zajęcia z przyrody, obowiązkowe podstawowe przedmioty ogólnokształcące realizuje w klasie I -z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego, matematyki i wychowania fizycznego), ofertęzajęćrealizowanych w zakresie rozszerzonym ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym

32 Ranking techników Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr1- zawód mechatronik 2. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku - technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik informatyk 3. Technikum Geodezyjno-Geologiczno- Drogowe im. St. Kluźniaka - technik geodeta, technik geolog, technik drogownictwa 4. Technikum Elektroniczne nr 1 technik elektronik, technik informatyk 5. Technikum nr 27 im. prof..j. Zawadzkiego technik analityk, technik usług fryzjerskich 6. Technikum Architektoniczno Budowlane im. St. Noakowskiego-technik budownictwa, technik urządzeń sanitarnych 7. Technikum Fototechniczne- fototechnik 8. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1-technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, kelner 9. Technikum Elektroniczne nr 3 w ZSEiL technik elektronik, technik teleinformatyk, technik elektryk, technik informatyk 10. Technikum nr 3 im. Ludwika Krzywickiego technik ekonomista, technik obsługi turystycznej Źródło:

33 Ranking liceów XIV LO im. St. Staszica 2. 2 Społeczne LO STO im. Pawła Jasienicy 3. II LO Dwujęzyczne im. St. Batorego 4. XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika 5. LXVII LO Jana Nowaka Jeziorańskiego 6. LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkacego 7. VII LO im. Władysława IV 8. XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 9. Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK Parasol 10. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 11. XVIII LO im. Jana Zamojskiego 12. XV LO z Oddz. Dwujęzycznym im. Narcyzy Żmichowskiej 13. XXXVII LO. im J. Dąbrowskiego 14. XVII LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego 15. XI LO im. Mikołaja Reja Źródło:

34 Co po liceum ogólnokształcącym? Matura, jako przepustka na studia, jest pierwszą fazą kształcenia w kierunku zdobycia zawodu. Zanim podejmiecie Państwo razem z dzieckiem decyzję o dłuższej drodze kształcenia powinniście odpowiedzieć m.in. na takie pytania:

35 Co po liceum ogólnokształcącym? Czy jesteście Państwo przekonani co do słuszności decyzji o podjęciu w przyszłości przez Państwa dziecko studiów? Czy wyższe wykształcenie będzie dziecku potrzebne do podjęcia wymarzonej pracy? Czy dziecko ma odpowiednią motywację i wytrwałość, by zrealizować swoje plany związane z długą drogą kształcenia w celu zdobycia wymarzonego zawodu?

36 Co po liceum ogólnokształcącym? Jeżeli tak to jest do wyboru bardzo wiele możliwości:

37 Co po liceum ogólnokształcącym? Studia pierwszego stopnia wykształcenie wyższe zawodowe trwają 3 lata, otrzymujesz tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera Uzupełniające studia magisterskie trwają 2 lata, tytuł zawodowy magistra (kierunek tych studiów może się być inny od kierunku studiów pierwszego stopnia) Jednolite studia magisterskie trwają 5 lat, otrzymujesz tytuł zawodowy magistra uprawniający do wykonywania konkretnych zawodów (np. farmacja, prawo, psychologia, weterynaria, konserwacja i restauracja dzieł sztuki) Studia podyplomowe Studia doktoranckie mając tytuł zawodowy magistra możesz podjąć te studia, otrzymujesz stopień naukowego doktora ( studia te mają bardzo indywidualny charakter)

38 Grupy kierunków studiów Artystyczne scenografia, aktorstwo, architektura wnętrz Ekonomiczne finanse, rachunkowość Filologie i językoznawstwo filologia angielska polska Humanistyczne filozofia, archeologia Informatyczne teleinformatyka, matematyka z informatyką Prawo i administracja prawo i zarządzanie, gospodarka i administracja publiczna Przyrodnicze, biologiczne biochemia, biotechnologia, geologia Teologiczne etyka, teologia Turystyka turystyka i rekreacja,krajoznawstwo Wychowanie fizyczne sport, wychowanie fizyczne Komunikacja, media komunikacja europejska

39 Grupy kierunków studiów Pedagogika, edukacja pedagogika specjalna, logopedia Nauki społeczne, politologia europeistyka, nauki społeczne Nauki o żywieniu i żywności dietetyka, technologia żywności Medyczne i nauki o zdrowiu fizjoterapia, farmacja Techniczne automatyka i robotyka, budownictwo, energetyka Kulturoznawstwo orientalistyka, studia wschodnie Rolnicze rolnictwo, ogrodnictwo Ścisłe chemia, fizyka, astronomia

40 Najbardziej oblegane kierunki studiów w roku Informatyka chętnych 2. Prawo Zarządzanie Budownictwo Mechanika i budowa maszyn Ekonomia Zarządzanie i inżynieria produkcji Automatyka i robotyka Inżynieria środowiska Finanse i rachunkowość W sumie w roku akademickim 2013/2014 studia przyjęto osób, w tym na uczelnie publiczne i na niepubliczne. 11. Pedagogika Psychologia Administracja Gospodarka przestrzenna Biotechnologia Turystyka i rekreacja Transport Logistyka Energetyka Mechatronika Matematyka Fizjoterapia- 9328

41 Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2014 Uniwersytet Warszawski Najbardziej oblegane kierunki studiów: Ekonomia -3 tys.osób/210 miejsc Prawo-2 tys.400 miejsc Lingwistyka -22 osoby Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno Menedżerskie-19 osób na miejsce Finanse, rachunkowość, ubezpieczenia-1.8 tys./200miejsc Szkoła Główna Handlowa kandydaci na studia starają się o przyjęcie na uczelnię, a nie konkretny kierunek na ponad 1,1 tys. miejsc było ponad 2,4 tys. kandydatów. Tu na pierwszym roku nie ma kierunków. Wybiera się je dopiero na drugim. - Wśród zakwalifikowanych było ponad 20 olimpijczyków, laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali maksymalną możliwą liczbę punktów

42 Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2014 Politechnika Warszawska najpopularniejszym kierunkiem studiów była transport (2,5 tys. aplikacji); budownictwo (2062); geodezja i kartografia (2025). Najwięcej kandydatów na jedno miejsce, zgłosiło się na: automatykę i robotykę (25 aplikacji/1 miejsce); mechanikę i budowę maszyn (21 aplikacji/1 miejsce); inżynierię biomedyczną (19 aplikacji/1 miejsce). automatykę i robotykę (25 na miejsce), mechanikę i budowę maszyn (23), inżynierię biomedyczną i gospodarkę przestrzenną (19)

43 Najpopularniejsze kierunki studiów na warszawskich uczelniach w roku 2014 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego finanse i rachunkowość kandydatów (10,3 aplikacji/1 miejsce); weterynaria kandydatów (7,4 aplikacji/1 miejsce); logistyka kandydatów (7 aplikacji/1 miejsce); ekonomia kandydatów (6 aplikacji/1 miejsce). Źródło;PAP-Nauka w Polsce

44 Uczelnie publiczne najczęściej wybierane w Warszawie przez kandydatów wg ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów Uniwersytet Warszawski Politechnika Warszawska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2851 Uczelnie niepubliczne Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie 1872 Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie 1513 Uczelnia Łazarskiego w 1105 Akademia Finansów i Biznesu Vistula 907 Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych 641 źródło; pl

45 Nie wszyscy muszą studiować! Są też inne możliwości wyboru! Kursy kwalifikacyjne Kursy językowe Nowe umiejętności Szkoła Policealna

46 Nadchodzący cy czas, to czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętno tność praktycznego stosowania wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się. PETER DRUKER

47 Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30% dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z braku zdolności społecznych i w 30% z braku kwalifikacji merytorycznych.

48 Rynek pracy XXI wieku zanik tradycyjnych zawodów powstawanie nowych zawodów, odpowiadających na potrzeby przyszłości zamiast pracy etatowej elastyczne formy i czas pracy, niekonwencjonalne formy zatrudnienia konieczność bycia mobilnym (gotowym na zmianę miejsca pracy, zawodu, miejsca zamieszkania) postęp techniczny i informatyczny- ciągłość uczenia się przez całe życie znajomość języków obcych elastyczność, otwartość na zmiany kompetencje kluczowe

49 Zawody przyszłości Czyli takie, które w przyszłości dadzą szanse zatrudnienia

50 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne

51 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne grafik komputerowy projektant serwisu www programista administrator baz danych

52 1. Informatyka, Telekomunikacja, Internet i Technologie Informacyjne inżynier obsługi systemów komputerowych administrator sieci informatycznej organizator pracy wirtualnej telepracownik praca w domu za pośrednictwem Internetu

53 2. Biotechnologia i jej zastosowania

54 2. Biotechnologia i jej zastosowania biotechnolog farmaceutyczny biotechnolog środowiska bioinżynier chemiczny bioinżynier genetyczny

55 3. Ochrona środowiska

56 3. Ochrona środowiska projektant wnętrz i zieleni pielęgniarz drzew analityk stanu środowiska

57 3. Ochrona środowiska inspektor ochrony środowiska strażnik ochrony środowiska edukator ekologiczny doradca ekologiczny

58 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny

59 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny pracownik centrum interaktywnej obsługi klienta pracownik centrum elektronicznej obsługi klientów pracownik scentralizowanych systemów rozliczeniowych projektant pakietów usług finansowych

60 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny analityk finansowy specjaliści ds. budżetowania, analizy kosztów, zarządzania finansami specjaliści zajmujący się obsługą biznesu m.in. doradcy podatkowi i ubezpieczeniowi negocjator w dużych firmach i korporacjach

61 4. Nowoczesne operacje finansowe, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny handlowiec motoryzacyjny handlowiec zagraniczny handlowiec on-line

62 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi

63 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi inżynier kliniczny koordynator badań klinicznych specjalista zdrowia publicznego asystent medyczny

64 5. Ochrona zdrowia, kształtowanie postaw prozdrowotnych, domowa opieka zdrowotna nad ludźmi starymi terapeuta oddechowy inspektor farmaceutyczny kontroler jakości świadczeń zdrowotnych technolog kardiochirurgiczny

65 6. Informacja, kultura popularna, przemysł rozrywkowy

66 6. Informacja, kultura popularna, przemysłrozrywkowy specjalista d.s. kultury specjalista d.s. marketingu sieciowego menedżer sieciowy menedżer wielokulturowości

67 6. Informacja, kultura popularna, przemysłrozrywkowy animator parków rozrywki specjalista d.s. marketingu społecznego specjalista od przygotowywania przemówień badacz rynku (rozrywki i czasu wolnego)

68 6. Informacja, kultura popularna, przemysłrozrywkowy pracownik środków masowego przekazu broker informacji

69 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia

70 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia organizator obsługi turystycznej pilot wycieczek przewodnik turystyczny ekspert od turystyki

71 7. Turystyka (organizacja czasu wolnego), Rekreacja, Hotelarstwo, Gastronomia kucharz kelner hostessa gastronom rozrywkowy

72 8. Administracja

73 8. Administracja urzędnik skarbowy kurator doradca finansowy

74 9. Marketing, reklama

75 9. Marketing, reklama specjalista ds. marketingu i zarządzania specjalista od reklamy specjalista d/s public relations twórca reklam

76 Pamiętajmy!

77 Należy też brać pod uwagę realia obecnego szybko zmieniającego się rynku pracy.

78 Źródła informacji informatory o szkołach; doradca zawodowy, pedagog szkolny; informacje od kolegów i znajomych; zapoznanie się z informacjami i kryteriami naboru do szkół (dni otwarte); media: Internet (strony internetowe szkół, rankingi, fora), prasa (czasopismo Perspektywy,), radio, TV (specjalistyczne audycje i wiadomości z rynku pracy) dni otwarte szkół ponadgimnazjalnych

79 Źródła informacji Przy dokonywaniu wyboru można skorzystać z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym prowadzonych w: Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego w Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1, godziny pracy doradców zawodowych z młodzieżą i Rodzicami od wtorku do piątku w godz , soboty tel Rejonowych Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych W szkołach

80 Warszawski System Doradztwa Zawodowego Od 1 września 2013 r. w szkołach warszawskich sukcesywnie zostaje wprowadzany spójny jednolity system doradztwa zawodowego dla uczniów na każdym poziomie edukacyjnym. MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!

81 Pomocne adresy Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna informacje o zawodach, rankingi szkół przewodnik po zawodach informacje o zmianach w kształceniu zawodowym Oświatowe ABC-KOWEZiU- google informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym informacje o rynku pracy Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES Informacje o szkołach Informacje o uczelniach, kierunkach studiów Informacje o zawodach

82 Drodzy Rodzice! Wspierajcie dzieci w podjęciu właściwej decyzji trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Życzymy powodzenia! Opracowanie: Warszawski Zespół ds. Doradztwa Zawodowego

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ. BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń ZASTANÓW SIĘ ZANIM ZDECYDUJESZ BIURO EDUKACJI M. ST. WARSZAWY Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Dylematy wyboru gimnazjalisty Decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną Broszura dla rodziców Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie

Skład: Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego w Warszawie Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy ul. Górskiego 7 00-033 Warszawa tel. 22 44 33 500 www.edukacja.warszawa.pl Opracowanie: Mieczysława Nowotniak Barbara Krępska Barbara Drewnowska Projekt okładki: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja

Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum. Człowiek najlepsza inwestycja Wybierz przyszłość! Jak zdobyć wymarzony zawód - informator dla uczniów kończących gimnazjum Publikacja bezpłatna, Poznań, październik 2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wprowadzenie Zanim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego

Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Analiza oferty edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego Kalisz 2010 Spis treści Spis treści... 2 Streszczenie... 3 Wstęp... 8 System edukacyjny w Polsce... 10 Oferta edukacyjna

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym

Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności, nowoczesności oraz głównym Andrzej Żyławski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Gdy nie wiesz, do którego portu płyniesz, żaden wiatr nie jest dobry Seneka Kariera w ICT dobry wybór Technologie ICT są współcześnie synonimem innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE

EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE EDUKACJA I WYKSZTAŁCENIE W MAŁOPOLSCE RAPORT ZA ROK 2008 Maj 2009 r. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo