POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: - na stronach internetowych szkół i placówek: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Zespół Szkół im. Oskara Lanego w Białym Borze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku na rok szkolny 2014/2015

2 Droga Młodzieży, Szanowni Państwo! 2 Informator, który bierzecie dziś do ręki, opracowany został z myślą o absolwentach gimnazjów. Znajdziecie w nim informacje o szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki. Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowana przez nas publikacja obejmująca w sposób całościowy różnorodne formy kształcenia ułatwi Wam podjęcie decyzji o wyborze właściwej szkoły. Nasza oferta skierowana jest również do dorosłych pragnących uzupełnić swoje wykształcenie. Spośród wielu propozycji mogą Państwo wybrać naukę w liceach i szkołach policealnych. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje także Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Prezentujemy ponadto działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, instytucji profesjonalnie zajmującej się terapią wszelkiego rodzaju problemów szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, diagnozowaniem dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Życząc wszystkim udanej lektury, wierzymy że niniejsza publikacja przynajmniej częściowo ułatwi dokonanie trafnego wyboru szkoły. Przyszłym uczniom naszych placówek oświatowych życzymy powodzenia i konsekwencji w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz spełnienia marzeń o przyjaznej szkole, która zapewni im dobre wykształcenie. 3

3 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY 1. Terminy składania podań: 1) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają podania kwestionariusze w terminie od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. do godz do nie więcej niż trzech szkół. 2) w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły. Do podania należy dołączyć: - potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; - potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe); - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych; - inne dokumenty wymagane przez określoną szkołę w procesie rekrutacji (np. potwierdzoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, kartę informacyjną o uczniu, opinie trenera, zaświadczenie od pracodawcy). 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną wprowadza się w dniach 9-13 czerwca 2014 r. Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów upływa 18 czerwca 2014 r. 3. Rekrutację przeprowadza się w terminach: 1) od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r., do godz kandydaci składają do maksymalnie trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną pieczątkę dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby; 4 2) do 4 lipca 2014 r. do godz szkolne komisje rekrutacyjnokwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły; 3) do 8 lipca 2014 r. do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 4) do 8 lipca 2014 r. do godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 5) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły; 6) do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia; 7) do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia; 8) do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia; 9) do 29 sierpnia 2014 r. dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami. 4. O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności: 1) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 5

4 procentowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 2) przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły; 3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym: 1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 2) maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym: a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: - stopień celujący - 15 punktów, - stopień bardzo dobry - 12 punktów, - stopień dobry - 9 punktów, - stopień dostateczny - 5 punktów, b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: - 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; - maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 6 programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych zamieszczone zostaną na stronach internetowych szkół oraz na 7

5 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku ul. Ks. Elżbiety 1, Szczecinek, tel/fax: OFERTA EDUKACYJNA 1. klasa akademicka (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i przedmiotem uzupełniającym - chemia politechniczna, rysunek politechniczny) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce, chemii. Klasa pod patronatem Politechniki Koszalińskiej, z dodatkowymi zajęciami z matematyki i fizyki; 2. klasa lingwistyczno-turystyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego, języka polskiego i geografii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej oraz innych kierunkach filologicznych, turystyce, europeistyce; 3. klasa humanistyczno-prawna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupełniającym łacina w prawie) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 4. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupełniającym fizyka w medycynie) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii; 5. klasa przyrodnicza (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupełniającym do wyboru: ekologia, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii; 6. klasa politechniczna (z rozszerzonym programem matematyki i geografii oraz przedmiotem uzupełniającym rysunek politechniczny) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, geografii. 8 Szkoła zapewnia swoim uczniom: zdobycie wiedzy przygotowującej do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, współpracę z uczelniami wyższymi; możliwość rozwijania własnych zainteresowań we wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych takich jak: matematyczne, PCK, LOP, historyczne, teatralne, dziennikarskie, klub książki, SKS, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Szkoła sukcesu ; efektywną naukę języków obcych w grupach o określonym stopniu zaawansowania: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język hiszpański; dostęp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; atrakcje o charakterze kulturalnym. 9

6 Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku II Liceum Ogólnokształcące Technikum Zawodowe Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 ul. Szczecińska 47 a, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa multimedia i grafika komputerowa (z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką) absolwent ma możliwość kształcenia na kierunkach politechnicznych, doskonalenia umiejętności obróbki grafiki, dźwięku i wideo, zapoznania z wieloma programami komputerowymi, uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w uczelnianych pracowniach Politechniki Koszalińskiej; 2. klasa ratownictwo medyczne (z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką i przedmiotem uzupełniającym: ratownictwo) absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów na kierunkach: medycznych, psychologicznych, technologii żywienia, kosmetologii; 3. klasa humanistyczna (z rozszerzoną historią, językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie) absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m.in. na: prawie, historii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, filologii politologii, socjologii, administracji; 4. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim lub niemieckim, historią) absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m. in. na: historii, prawie, politologii, socjologii, filologii; 5. klasa sportowa (z rozszerzoną biologią, chemią, wychowaniem fizycznym: piłka nożna, siatkowa, koszykowa) absolwent ma możliwość rozwoju uzdolnień fizycznych i podjęcia studiów na kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, rehabilitacja. 10 TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik organizacji reklamy (z rozszerzonym językiem polskim i matematyką) jest to połączenie kierunku ekonomicznego i multimedialnego. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu: obróbki grafiki, dźwięku, wideo, tworzenia kampanii reklamowych, przeprowadzania analizy marketingowej, przygotowywania wniosków z badań rynkowych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji, studiach graficznych; 2. technik ekonomista (z rozszerzoną geografią i matematyką) jest to kierunek, który umożliwia podejmowanie działań w ramach gospodarki rynkowej: otworzenie własnej firmy, daje szeroki zakres wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie pracy biura firmy, obliczanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów, analizowanie roli i pozycji konkretnej firmy na rynku, samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, skarbowych, administracji lokalnej, biurach rachunkowych, działach kadrowych i finansowych firm; 3. technik informatyk (z rozszerzoną matematyką i informatyką) jest to kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności z dziedziny: programowania, tworzenia grafiki komputerowej, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych. Absolwent uzyskuje możliwości pracy w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach administracji, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami informatycznymi. SZKOŁA POLICEALNA (bezpłatna) 1. opiekun medyczny (roczny cykl nauczania) kierunek ten umożliwia: zaznajomienie się z terminologią z anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia, pozwoli na rozpoznawanie problemów osoby chorej i niesamodzielnej, współpracę z pielęgniarka w zakresie planowania opieki nad osobą chorą, wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej, zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, pomoc przy użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent będzie miał możliwość pracy w szpitalu, domach pomocy społecznej, w prywatnych klinikach, 11

7 sanatoriach, hospicjach, domach osób wymagających opieki (możliwa praca poza granicami kraju). 2. opiekun osoby starszej (2-letni cykl nauczania) kierunek ten umożliwia: zaznajomienie się z pojęciem rozwoju człowieka, poznanie czynników determinujących rozwój człowieka, poznanie sfer fizyczno-motorycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych w różnych sferach życia i zdrowia człowieka, zaznajomienie się z biologicznymi, psychicznymi i społecznymi obliczami starości, poznanie problemów osoby starszej, aktywizowanie osoby starszej, pomoc przy użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, normalizowanie życia osoby starszej, pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent ma możliwość uzyskania pracy jako opiekun w hospicjach, domach opieki, domach osób wymagających opieki, sanatoriach (możliwa praz poza granicami kraju). Dla uczniów spoza Szczecinka zagwarantowane jest miejsce w internacie z wyżywieniem. Szkoła bierze udział w projekcie Praktycznie do celu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 12 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 ul. 1 Maja 22, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA I MŁODZIEŻ TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik hotelarstwa kierunek przeznaczony dla osób komunikatywnych, nastawionych na znajomość języków obcych, związany z obsługą gości hotelowych, pracą w recepcji; 2. technik obsługi turystycznej zawód dla pasjonatów podróżowania, praca w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, kierunek, w którym można połączyć pracę z pasją; 3. technik żywienia i usług gastronomicznych programy kulinarne typu Ugotowani, czy Kuchenne rewolucje pokazują, że zawód kucharza przeżywa prawdziwy renesans, organizacja przyjęć okolicznościowych, wesel, bankietów, prowadzenie placówek gastronomicznych w kraju i za granicą to tylko niektóre propozycje późniejszego zatrudnienia; 4. technik logistyk w każdej firmie handlowej, usługowej, produkcyjnej poszukiwani są specjaliści zajmujący się spedycją i logistyką, a znajomość języków obcych dodatkowo gwarantuje wysokie zarobki; 5. technik handlowiec absolwenci tego kierunku znajdą pracę jako przedstawiciele handlowi firm, czy specjaliści w działach logistyki i marketingu; 6. technik usług fryzjerskich absolwenci tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu stylizacji i wizażu, mogą pracować w salonach fryzjerskich lub otworzyć własną działalności, wykorzystując dotacje unijne. 13

8 3-LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA z oddziałami integracyjnymi: 1. kucharz; 2. sprzedawca; 3. piekarz; 4. cukiernik; 5. w oddziałach wielozawodowych: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, złotnik, szewc, fotograf, masarz wędliniarz, elektromonter, tapicer i inne. II DOROŚLI ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II). KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWOWODWE we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła. Kursy pozwalają na szybkie i łatwe zdobycie nowego zawodu. wymianę młodzieży ze szkołą w Neustrelitz i w ramach praktyk zawodowych ze szkołą w Neumunster; praktyki zawodowe (uczniowie technikum) w atrakcyjnych turystycznie miejscach, od roku 2014 również w Londynie oraz na promach bałtyckich, a uczniom klas zawodowych możliwość praktycznej nauki zawodu w dobrze prosperujących firmach i zakładach pracy; praktyki zawodowe dla hotelarzy i kucharzy na promach bałtyckich; możliwość udziału przy organizacji bankietów dla firm i zakładów pracy na terenie powiatu, turniejów, konkursów kulinarnych, pokazów fryzjerskich i kosmetycznych; możliwość udziału w różnych akcjach szeroko pojętego wolontariatu (Pola Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Starszy Brat Starsza Siostra); wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego; miejsca w internacie o wysokim standardzie pobytu (pokoje dwuosobowe z łazienkami i darmowym internetem Wi-Fi). Szkoła bierze udział w projekcie Praktyczne przygotowanie do zawodu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła zapewnia swoim uczniom: przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych (uczniowie to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów, m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego i Cukierniczego, Ogólnopolskiego Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej); pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt (fryzjerskie, gastronomiczne, cukiernicze, piekarnicze i inne), sale komputerowe, centrum multimedialne, a także sala gimnastyczna z bieżnią, boiskiem wielofunkcyjnym, siłownią i sauną; udział w organizowanych różnych imprez sportowych m.in. Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej, rozgrywki unihokeja czy tenisa stołowego; szeroki zakres kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (szkolny klub sportowy, zajęcia zumby, drużyna harcerska, kółko teatralne, kółko gastronomiczne, kółko matematyczne, klub europejski, kabaret Humorus Ekonomicus); współpracę z placówkami działającymi w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, w ramach którego jest współorganizatorem Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich oraz Konkursu Matematycznego Euklides; 14 15

9 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 3 ul. Artyleryjska 9, Szczecinek tel./fax: OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik budownictwa (nachylenie projektowanie architektoniczne) Charakterystyka zawodu: - komputerowe wspomaganie projektowania przy użyciu ArchiCAD a, - prace związane ze wznoszeniem, eksploatacją, modernizacją i rozbiórką obiektów ogólnobudowlanych, - nadzorowanie przebiegu prac budowlanych, - prowadzenie dokumentacji robót, - przygotowywanie gotowego obiektu do odbioru, - organizacja i kierowanie pracą zespołu budowlanego. 2. technik drogownictwa (nachylenie geodezja inżynierska) Charakterystyka zawodu: - bezpośrednia praca przy budowie lub konserwacji dróg i mostów, - organizowanie i kierowanie pracą brygad wykonujących roboty ziemne, nawierzchnie drogowe, roboty budowlano-montażowe przy budowie mostów kołowych, - prowadzenie dokumentacji budowy, - znajomość technologii robót, obsługi maszyn i sprzętów, przepisów bhp. 3. technik architektury krajobrazu (nachylenie projektowanie przestrzenne terenów zielonych) Charakterystyka zawodu: - urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni towarzyszącym budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej oraz obiektom przemysłowym, - projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, 16 - pielęgnowanie i konserwacja istniejących i nowoprojektowanych elementów architektury krajobrazu, - prowadzenie rachunkowości, sporządzanie kosztorysów oraz stosowanie zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. 4. technik technologii drewna (nachylenie projektowanie mebli) Charakterystyka zawodu: - przygotowanie dokumentacji technicznej i technologicznej z zakresu technologii drewna i projektowania wyrobów z drewna, - organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego, - uczestniczenie w konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniu produkcji, - kontrolowanie pod względem technicznym produkcji w zakładach przemysłu drzewnego, - programowanie, nadzorowanie i obsługa obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 1. murarz-tynkarz (bezpłatny kurs na koparko-ładowrkę dla najlepszych uczniów, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie murów z różnorodnych materiałów i o różnej konstrukcji, - wykonywanie większości robót ogólnobudowlanych. 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (bezpłatny kurs na kwalifikacje dla najlepszego absolwenta, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - montowanie systemów suchej zabudowy, - wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, - wykonywanie robót posadzkarskich, - wykonywanie robót okładzinowych. 3. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (bezpłatny kurs na uprawnienia spawalnicze dla najlepszych absolwentów, nagrody dla uczniów z najlepszą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, - wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. 17

10 4. stolarz (bezpłatny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, - dobieranie i przygotowywanie do obróbki ręcznej i maszynowej drewna, tworzyw drzewnych oraz materiałów pomocniczych, - ustawianie obrabiarek do wykonywania określonych zadań zawodowych, - dobieranie technik napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 2-LETNIA SZKOŁA POLICEALNA: 1. technik drogownictwa 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II-ej) Szkoła zapewnia swoim uczniom: naukę w przyjaznej atmosferze; możliwość bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami renomowanych firm działających w branżach, w których kształci placówka; możliwość zdobycia certyfikatów firm budowlanych; praktyczną naukę zawodu na największych budowach w mieście i okolicach, w firmach geodezyjnych, drogowych, drzewnych i przedsiębiorstwach zieleni; wyjazdy na szkolenia i imprezy targowe; listy referencyjne od pracodawców dla wyróżniających się w praktycznej nauce zawodu; rzetelne przygotowanie do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły (sieć Wi-Fi); zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia studiów wyższych; efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego; profesjonalne wykształcenie przygotowujące do pracy i działania w realiach dzisiejszego rynku pracy; możliwość rozwijania własnych zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia sportowe w wielu dyscyplinach m.in. unihokej, badminton), wolontariat; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportowo rekreacyjną. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Technikum Zawodowe Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 4 ul. Koszalińska 81, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) Kwalifikacje: - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 2. technik mechanik Kwalifikacje: - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 3. technik elektronik (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV) Kwalifikacje: - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, - eksploatacja urządzeń elektronicznych. 4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV, BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP II ENERGETYKA CIEPLNA) Kwalifikacje: - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła bierze udział w projekcie Najlepszy w zawodzie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3-LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 1. mechanik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) 18 19

11 Kwalifikacje: - diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 2. elektormechanik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) Kwalifikacje: - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 3. Ślusarz (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SPAWALNICZE METODAMI MAG LUB TIG) Kwalifikacje: - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II-ej) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 5 V Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ul. Stanisława Staszica 15, Szczecinek, tel./fax: OFERTA EDUKACYJNA Szkoła bierze udział w projektach Praktycznie do celu i Najlepszy w zawodzie dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. TECHNIKUM ZAWODOWE 1. technik weterynarii - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika weterynarii i jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w przetwórstwie spożywczym. Program nauczania jest bardzo atrakcyjny, przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych. Ukończenie szkoły umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach, szczególnie o profilu medyczno-weterynaryjnym. 2. technik żywienia i usług gastronomicznych - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z technologii gastronomicznej, podstaw racjonalnego żywienia oraz zagadnień ekonomicznych, które umożliwiają prowadzenie własnej firmy gastronomicznej lub gospodarstwa agroturystycznego. Praktyki odbywane są w zakładach gastronomicznych na terenie województwa oraz we Francji (DOUAI). Kandydat do tej szkoły powinien posiadać zdolności manualne, organizacyjne. 3. technik agrobiznesu - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika agrobiznesu, przygotowany jest do prowadzenia działalności marketingowej i biznesowej dowolnej firmy oraz własnej działalności gospodarczej. Uzyskuje wiedzę w zakresie zarządzania firmą, bankowości, rachunkowości przedsiębiorstwa oraz badania i obsługi rynku. Nabywa profesjonalizmu w dziedzinie dotyczącej gospodarki agro-spożywczej. 4. technik ochrony środowiska absolwent uzyskuje tytuł technika ochrony środowiska i nabywa umiejętności w zakresie badania i oceny stanu środowiska, poznaje prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring i inżynierię środowiska. Absolwent może być zatrudniony 20 Szkoła zapewnia swoim uczniom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych; pozyskanie wiedzy i umiejętności do podjęcia nauki na uczelniach wyższych oraz zdobycia pracy; poszerzanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią; możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych i współpracujących ze szkołą zakładach pracy; zajęcia specjalistyczne prowadzone w oparciu o nowoczesną pracownię elektroniczną i teleinformatyczną; zajęcia w Warsztatach Szkolnych wyposażonych w nowoczesne przyrządy i urządzenia diagnostyczne umożliwiające bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej; bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły; doskonale wyposażone bazy dydaktyczne (Internet, wizualizer, tablice interaktywne i inne środki audiowizualne); możliwość nauki języka angielskiego i języka niemieckiego na wysokim poziomie; szansę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w różnego rodzaju kursach; możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniającym doskonałe warunki (pokoje 2 i 3 osobowe). 21

12 w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, instytucjach naukowo-badawczych. 5. technik ogrodnik - specjalizacja kompozycje florystyczne, szkółkarstwo: absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika ogrodnika i zdobywa umiejętności w zakresie: produkcji warzyw, owoców i kwiatów, przygotowania do sprzedaży produktów ogrodniczych, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Kandydat do tej szkoły powinien interesować się przyrodą, biologią i techniką ogrodniczą. Uzyskuje dodatkowe kwalifikacje w zakresie bukieciarstwa i szkółkarstwa. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa strażacka - specjalność ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo Klasa strażacka w liceum ogólnokształcącym jest nowością w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalności jaką jest ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. Ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o pożarniczy i ratowniczy sprzęt najwyższej klasy. Uczniowie i absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje Strażaków-Ratowników oraz Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, a także będą dobrymi kandydatami do kontynuacji nauki w szkołach mundurowych, nie tylko pożarniczych. 2-LETNIA SZKOŁA POLICEALNA (w systemie zaocznym): 1. Technik administracji nauka trwa 2 lata, przygotowuje do pracy w urzędach (wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych), instytucjach, podmiotach gospodarczych. Uzyskać można doskonałe kwalifikacje do pracy na rynku Unii Europejskiej. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji i nabywa umiejętności interpretacji i stosowania prawa z różnych dziedzin, przygotowywania umów, instrukcji i innych dokumentów, posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi, metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacji księgowej. Szkoła bierze udział w projekcie Najlepszy w zawodzie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 22 Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze Technikum Zawodowe II Liceum Ogólnokształcące Technikum Hodowli Koni Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła Policealna ul. Brzeźnicka 10, Biały Bór tel./fax: , OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa penitencjarna NOWOŚĆ (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: - dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki, - kształcenie specjalistyczne w zakresie wykonywania zadań funkcjonariuszy służby więziennej, - doskonalenie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach służby więziennej, - realizacja zajęć szkolenia penitencjarnego przez funkcjonariuszy służby więziennej, - obóz szkoleniowy - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - wizyty w jednostkach służb więziennych, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia penitencjarnego; 2. klasa jeździecka NOWOŚĆ (z rozszerzonym prog. j. obcego, biologii i WOS-u) zapewnia: - dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego, - przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów do działalności zawodowej z jeździectwa, - realizację jazdy konnej z trenerami i instruktorami, - udział w zawodach jeździeckich, - udział w przygotowaniu do zdawania egzaminów instruktorskich w zakresie jeździectwa, - możliwość zdobycia uprawnień instruktora jeździectwa; 3. klasa policyjna (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: 23

13 - przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunkach mundurowych, - prowadzenie zajęć ze szkolenia policyjnego przez funkcjonariuszy policji, - obóz szkoleniowy, - wyjazdy do szkół policji i jednostek policji, - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - przygotowanie do egzaminów przy ubieganiu się do służby w policji, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia policyjnego; 4. klasa wojskowa (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: - przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunkach mundurowych, - realizację programu służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych, - prowadzenie zajęć szkolenia wojskowego przez żołnierzy, - realizację zajęć u partnerów w jednostkach wojskowych, - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - udział w obozie szkoleniowym, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego. 5. klasa humanistyczna (z rozszerzonym prog. j. obcego, j. polskiego, historii i WOS-u): - przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów wyższych w szczególności na kierunkach humanistycznych, językowych. 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II) Szkoła zapewnia swoim uczniom: doskonałą bazę dydaktyczną; rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna; efektywną naukę języków obcych; zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, sportowe i inne); zajęcia na siłowni i strzelnicy; korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej; wymianę międzynarodowa młodzieży; Przy Zespole Szkół funkcjonuje internat dla uczniów spoza Białego Boru, który oferuje: całodzienne wyżywienie, dostęp do kawiarenki internetowej, udział w zajęciach pozalekcyjnych Szczegóły: 24 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku ul. Stanisława Staszica Szczecinek tel./fax : Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności. W skład SOSW wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, Gimnazjum nr 4 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Gimnazjum nr 5 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, Zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku do 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Grupy wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza miejscem zamieszkania mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie i bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Do każdej ze szkół przyjmowani są uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: z autyzmem, słabosłyszący, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo jednocześnie z upośledzeniem umysłowym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła wyposażona jest w salę rehabilitacji, windę oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. 25

14 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej, porady i konsultacje. Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauka alternatywnych metod komunikacji, inne wynikające z programów rewalidacji: np. biofeedback, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, kynoterapia, socjoterapia. Celem edukacji w Ośrodku jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Integralną część edukacji stanowi realizowana w placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna. 26 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, Szczecinek tel./fax: Celem placówki jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży. Działalność placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży, mieszkającej i uczącej się na terenie miasta i powiatu szczecineckiego. Oferujemy wsparcie i pomoc rodzicom i nauczycielom. Obejmujemy pomocą dzieci przedszkolne oraz najmłodsze dzieci niepełnosprawne. Prowadzimy szeroki zakres zajęć terapeutycznych i warsztatów. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy, rehabilitant ruchowy oraz terapeuci dzieci niepełnosprawnych. DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: Diagnoza i działania postdiagnostyczne: 1. Dzieci w wieku 0-3 lat: diagnozowanie i opiniowanie do Wczesnego Wspomagania Rozwoju, diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego, diagnoza niepełnosprawności. 2. Dzieci przedszkolnych: diagnoza możliwości rozwojowych, diagnoza trudności wychowawczych diagnoza logopedyczna, przesiewowe badania słuchu i mowy, diagnoza dojrzałości szkolnej. 3. Uczniowie szkół podstawowych: diagnoza trudności edukacyjnych i wychowawczych diagnoza dysleksji rozwojowej i ryzyka dysleksji, diagnoza dyskalkulii, diagnoza dzieci zdolnych. 27

15 4. Uczniowie szkół gimnazjalnych: diagnoza trudności wychowawczych i edukacyjnych, diagnoza dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, diagnoza trudności wychowawczych diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dzieci zdolnych. 5. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: diagnoza trudności edukacyjnych, diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dzieci zdolnych, diagnoza problemów emocjonalnych. DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY Terapia, psychoedukacja i poradnictwo: 1. formy terapeutyczne: terapia dysleksji, terapia WWR, bajkoterapia, terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia biofeedback; 2. formy psychoedukacyjne: zajęcia integracyjno- adaptacyjne dla klas pierwszych, nauka radzenia sobie ze stresem, zajęcia socjoterapeutyczne trening kontroli złości, debrefing. Zespołów w szkołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Poradnia organizuje szkolenia dla: Rad pedagogicznych, Zespołów wychowawczych, Psychologów, pedagogów, logopedów szkolnych. Prowadzi również punkty konsultacyjne w: Barwicach, Białym Borze, Grzmiącej i Bornem Sulinowie. PROGRAMY SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE W PORADNI: Bajkoterapia Szkoła dla rodziców Wychowanie bez klapsa Trening kontroli złości Efektywne techniki uczenia się Jak radzić sobie ze stresem Kolorowe gry Zajęcia integracyjno-adaptacyjne Chrząszcz brzmi w trzcinie Asertywność na co dzień Wczesne Wspomaganie Rozwoju Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00 DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW: porady i konsultacje, mediacje, grupa wsparcia dla rodzin dzieci z ADHD, grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, Szkoła Dla Rodziców, warsztaty, obserwacje, wykłady. DZIAŁANOŚĆ DORADCZA I KONSULTACYJNA DLA NAUCZYCIELI - porady i konsultacje odnośnie tworzenia: Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, 28 29

16 DODATKOWA OFERTA: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, Powiat Szczecinecki oferuje szeroką gamę dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych w pełni finansowanych z budżetu Powiatu. W naszych szkołach realizowane są: Powiatowy Program pn. Wyrównywanie szans przygotowanie do egzaminów zewnętrznych dodatkowa godzina matematyki dla uczniów przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu; działania ph. Wiosenne zmagania z matematyką tj: - mistrzostwa w Sudoku, - maraton matematyczny dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych, - marsz na orientację; dodatkowe zajęcia na basenie prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, na poziomie nauki lub doskonalenia pływania; dodatkowo w działalność szkół na stałe wpisały się już projekty uatrakcyjniające naukę takie jak: Dzień Teatralny w Językach Obcych, Dyktando Angielskie, Językowa Corrida, Powiatowy Konkurs Informatyczny i wiele innych. dodatkowe zajęcia, praktyki, kursy zawodowe w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ponadto szkoły naszego Powiatu od 2008 roku nawiązały ścisłą współpracę z Politechniką Koszalińską. Tym samym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prowadzonych przez wykładowców z uczelni wyższej, realizowanych zarówno w szkołach w Szczecinku, jak również na terenie uczelni. Ważny jest dla nas przede wszystkim profesjonalizm w realizacji zamierzonych celów stąd wysoko wykwalifikowana kadra oraz szerokie spektrum odbiorców, dlatego też z powyższej oferty skorzystać może każdy uczeń naszej szkoły, a za ciężką pracę, najlepsi mogą być nagrodzeni: - nagrodą dla najlepszego ucznia, - nagrodą dla najlepszego absolwenta, - stypendium Starosty Szczecineckiego. 30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Uczniowie mogą logować się sami w domu. W szkole będzie udostępniona sala 123 w której pod opieką wychowawcy klasy lub doradcy zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 a) od 11 maja od godz. 10 00 do 22 maja do godz.15 00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, kandydaci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zarządzenie nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie Terminy i zasady rekrutacji w roku szkolnym 2015/16 Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w

Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Łosicach na rok szkolny 2014/2015 Terminarz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 1. im. Romana Macieja Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 1. im. Romana Macieja Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2 Warunki, kryteria oraz harmonogram rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Samochodowego nr 1 im. R. M. Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2 w Zespole Szkół Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88. ZS125.L.4310.1.2015 Warszawa, 10 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. OFERTA EDUKACYJNA W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony nabór do:

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. Warunki i kryteria rekrutacji kandydatów do oddziałów klas pierwszych ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w roku szkolnym 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów

Bardziej szczegółowo

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie na rok szkolny 2016/2017 1 1) Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 ZSO.S.0130.1.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH z dnia 27 lutego 2015 r. W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ZESPOŁU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 29 ul. Ogrodowa Warszawa Rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 29 ul. Ogrodowa Warszawa Rok szkolny 2016/2017 Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 29 ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TECHNIKUM 1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Budowlanych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu na rok szkolny 2016/2017 1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują: Kryteria i warunki rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście na rok szkolny 2014/2015 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE Rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Art 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018.

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018. Rekrutację do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU OGÓLNE ZASADY NABORU KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku na rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do TECHNIKUM OGRODNICZEGO i ZASADNICZEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ w Zespole Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011.

w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011. Zarządzenie nr 9/2010 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014

Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014 Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie 94 Statutu Szkoły oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym adres: https://nabor.progman.pl/infoostroda Terminy rekrutacji określa Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły.

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły. Regulamin naboru do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie na rok szkolny 20/2016 Podstawa prawna: I. Art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZK. 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2015/2016 Zespół Szkół Agrobiznesu klas I w następujących zawodach :

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: TECHNIKUM NR 2 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 1) Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady i tryb rekrutacji

I. Zasady i tryb rekrutacji Szkolny Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej czteroletniego technikum kształcącego w zawodach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania uczniów do Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH. W ZESPOLE SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. W GOSTYNINIE na rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH. W ZESPOLE SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. W GOSTYNINIE na rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE na rok szkolny 2014/2015 I. Przepisy ogólne. 1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Technikum nr 1 na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo