POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: - na stronach internetowych szkół i placówek: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Zespół Szkół im. Oskara Lanego w Białym Borze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku na rok szkolny 2014/2015

2 Droga Młodzieży, Szanowni Państwo! 2 Informator, który bierzecie dziś do ręki, opracowany został z myślą o absolwentach gimnazjów. Znajdziecie w nim informacje o szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki. Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowana przez nas publikacja obejmująca w sposób całościowy różnorodne formy kształcenia ułatwi Wam podjęcie decyzji o wyborze właściwej szkoły. Nasza oferta skierowana jest również do dorosłych pragnących uzupełnić swoje wykształcenie. Spośród wielu propozycji mogą Państwo wybrać naukę w liceach i szkołach policealnych. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje także Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Prezentujemy ponadto działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, instytucji profesjonalnie zajmującej się terapią wszelkiego rodzaju problemów szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, diagnozowaniem dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Życząc wszystkim udanej lektury, wierzymy że niniejsza publikacja przynajmniej częściowo ułatwi dokonanie trafnego wyboru szkoły. Przyszłym uczniom naszych placówek oświatowych życzymy powodzenia i konsekwencji w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz spełnienia marzeń o przyjaznej szkole, która zapewni im dobre wykształcenie. 3

3 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY 1. Terminy składania podań: 1) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają podania kwestionariusze w terminie od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. do godz do nie więcej niż trzech szkół. 2) w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły. Do podania należy dołączyć: - potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; - potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe); - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych; - inne dokumenty wymagane przez określoną szkołę w procesie rekrutacji (np. potwierdzoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, kartę informacyjną o uczniu, opinie trenera, zaświadczenie od pracodawcy). 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną wprowadza się w dniach 9-13 czerwca 2014 r. Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów upływa 18 czerwca 2014 r. 3. Rekrutację przeprowadza się w terminach: 1) od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r., do godz kandydaci składają do maksymalnie trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną pieczątkę dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby; 4 2) do 4 lipca 2014 r. do godz szkolne komisje rekrutacyjnokwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły; 3) do 8 lipca 2014 r. do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 4) do 8 lipca 2014 r. do godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 5) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły; 6) do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia; 7) do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia; 8) do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia; 9) do 29 sierpnia 2014 r. dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami. 4. O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności: 1) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 5

4 procentowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 2) przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły; 3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym: 1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 2) maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym: a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: - stopień celujący - 15 punktów, - stopień bardzo dobry - 12 punktów, - stopień dobry - 9 punktów, - stopień dostateczny - 5 punktów, b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: - 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; - maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 6 programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych zamieszczone zostaną na stronach internetowych szkół oraz na 7

5 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku ul. Ks. Elżbiety 1, Szczecinek, tel/fax: OFERTA EDUKACYJNA 1. klasa akademicka (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i przedmiotem uzupełniającym - chemia politechniczna, rysunek politechniczny) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce, chemii. Klasa pod patronatem Politechniki Koszalińskiej, z dodatkowymi zajęciami z matematyki i fizyki; 2. klasa lingwistyczno-turystyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego, języka polskiego i geografii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej oraz innych kierunkach filologicznych, turystyce, europeistyce; 3. klasa humanistyczno-prawna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupełniającym łacina w prawie) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 4. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupełniającym fizyka w medycynie) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii; 5. klasa przyrodnicza (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupełniającym do wyboru: ekologia, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii; 6. klasa politechniczna (z rozszerzonym programem matematyki i geografii oraz przedmiotem uzupełniającym rysunek politechniczny) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, geografii. 8 Szkoła zapewnia swoim uczniom: zdobycie wiedzy przygotowującej do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, współpracę z uczelniami wyższymi; możliwość rozwijania własnych zainteresowań we wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych takich jak: matematyczne, PCK, LOP, historyczne, teatralne, dziennikarskie, klub książki, SKS, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Szkoła sukcesu ; efektywną naukę języków obcych w grupach o określonym stopniu zaawansowania: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język hiszpański; dostęp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; atrakcje o charakterze kulturalnym. 9

6 Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku II Liceum Ogólnokształcące Technikum Zawodowe Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 ul. Szczecińska 47 a, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa multimedia i grafika komputerowa (z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką) absolwent ma możliwość kształcenia na kierunkach politechnicznych, doskonalenia umiejętności obróbki grafiki, dźwięku i wideo, zapoznania z wieloma programami komputerowymi, uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w uczelnianych pracowniach Politechniki Koszalińskiej; 2. klasa ratownictwo medyczne (z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką i przedmiotem uzupełniającym: ratownictwo) absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów na kierunkach: medycznych, psychologicznych, technologii żywienia, kosmetologii; 3. klasa humanistyczna (z rozszerzoną historią, językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie) absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m.in. na: prawie, historii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, filologii politologii, socjologii, administracji; 4. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim lub niemieckim, historią) absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m. in. na: historii, prawie, politologii, socjologii, filologii; 5. klasa sportowa (z rozszerzoną biologią, chemią, wychowaniem fizycznym: piłka nożna, siatkowa, koszykowa) absolwent ma możliwość rozwoju uzdolnień fizycznych i podjęcia studiów na kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, rehabilitacja. 10 TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik organizacji reklamy (z rozszerzonym językiem polskim i matematyką) jest to połączenie kierunku ekonomicznego i multimedialnego. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu: obróbki grafiki, dźwięku, wideo, tworzenia kampanii reklamowych, przeprowadzania analizy marketingowej, przygotowywania wniosków z badań rynkowych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji, studiach graficznych; 2. technik ekonomista (z rozszerzoną geografią i matematyką) jest to kierunek, który umożliwia podejmowanie działań w ramach gospodarki rynkowej: otworzenie własnej firmy, daje szeroki zakres wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie pracy biura firmy, obliczanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów, analizowanie roli i pozycji konkretnej firmy na rynku, samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, skarbowych, administracji lokalnej, biurach rachunkowych, działach kadrowych i finansowych firm; 3. technik informatyk (z rozszerzoną matematyką i informatyką) jest to kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności z dziedziny: programowania, tworzenia grafiki komputerowej, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych. Absolwent uzyskuje możliwości pracy w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach administracji, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami informatycznymi. SZKOŁA POLICEALNA (bezpłatna) 1. opiekun medyczny (roczny cykl nauczania) kierunek ten umożliwia: zaznajomienie się z terminologią z anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia, pozwoli na rozpoznawanie problemów osoby chorej i niesamodzielnej, współpracę z pielęgniarka w zakresie planowania opieki nad osobą chorą, wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej, zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, pomoc przy użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent będzie miał możliwość pracy w szpitalu, domach pomocy społecznej, w prywatnych klinikach, 11

7 sanatoriach, hospicjach, domach osób wymagających opieki (możliwa praca poza granicami kraju). 2. opiekun osoby starszej (2-letni cykl nauczania) kierunek ten umożliwia: zaznajomienie się z pojęciem rozwoju człowieka, poznanie czynników determinujących rozwój człowieka, poznanie sfer fizyczno-motorycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych w różnych sferach życia i zdrowia człowieka, zaznajomienie się z biologicznymi, psychicznymi i społecznymi obliczami starości, poznanie problemów osoby starszej, aktywizowanie osoby starszej, pomoc przy użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, normalizowanie życia osoby starszej, pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent ma możliwość uzyskania pracy jako opiekun w hospicjach, domach opieki, domach osób wymagających opieki, sanatoriach (możliwa praz poza granicami kraju). Dla uczniów spoza Szczecinka zagwarantowane jest miejsce w internacie z wyżywieniem. Szkoła bierze udział w projekcie Praktycznie do celu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 12 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 ul. 1 Maja 22, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA I MŁODZIEŻ TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik hotelarstwa kierunek przeznaczony dla osób komunikatywnych, nastawionych na znajomość języków obcych, związany z obsługą gości hotelowych, pracą w recepcji; 2. technik obsługi turystycznej zawód dla pasjonatów podróżowania, praca w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, kierunek, w którym można połączyć pracę z pasją; 3. technik żywienia i usług gastronomicznych programy kulinarne typu Ugotowani, czy Kuchenne rewolucje pokazują, że zawód kucharza przeżywa prawdziwy renesans, organizacja przyjęć okolicznościowych, wesel, bankietów, prowadzenie placówek gastronomicznych w kraju i za granicą to tylko niektóre propozycje późniejszego zatrudnienia; 4. technik logistyk w każdej firmie handlowej, usługowej, produkcyjnej poszukiwani są specjaliści zajmujący się spedycją i logistyką, a znajomość języków obcych dodatkowo gwarantuje wysokie zarobki; 5. technik handlowiec absolwenci tego kierunku znajdą pracę jako przedstawiciele handlowi firm, czy specjaliści w działach logistyki i marketingu; 6. technik usług fryzjerskich absolwenci tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu stylizacji i wizażu, mogą pracować w salonach fryzjerskich lub otworzyć własną działalności, wykorzystując dotacje unijne. 13

8 3-LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA z oddziałami integracyjnymi: 1. kucharz; 2. sprzedawca; 3. piekarz; 4. cukiernik; 5. w oddziałach wielozawodowych: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, złotnik, szewc, fotograf, masarz wędliniarz, elektromonter, tapicer i inne. II DOROŚLI ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II). KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWOWODWE we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła. Kursy pozwalają na szybkie i łatwe zdobycie nowego zawodu. wymianę młodzieży ze szkołą w Neustrelitz i w ramach praktyk zawodowych ze szkołą w Neumunster; praktyki zawodowe (uczniowie technikum) w atrakcyjnych turystycznie miejscach, od roku 2014 również w Londynie oraz na promach bałtyckich, a uczniom klas zawodowych możliwość praktycznej nauki zawodu w dobrze prosperujących firmach i zakładach pracy; praktyki zawodowe dla hotelarzy i kucharzy na promach bałtyckich; możliwość udziału przy organizacji bankietów dla firm i zakładów pracy na terenie powiatu, turniejów, konkursów kulinarnych, pokazów fryzjerskich i kosmetycznych; możliwość udziału w różnych akcjach szeroko pojętego wolontariatu (Pola Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Starszy Brat Starsza Siostra); wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego; miejsca w internacie o wysokim standardzie pobytu (pokoje dwuosobowe z łazienkami i darmowym internetem Wi-Fi). Szkoła bierze udział w projekcie Praktyczne przygotowanie do zawodu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła zapewnia swoim uczniom: przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych (uczniowie to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów, m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego i Cukierniczego, Ogólnopolskiego Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej); pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt (fryzjerskie, gastronomiczne, cukiernicze, piekarnicze i inne), sale komputerowe, centrum multimedialne, a także sala gimnastyczna z bieżnią, boiskiem wielofunkcyjnym, siłownią i sauną; udział w organizowanych różnych imprez sportowych m.in. Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej, rozgrywki unihokeja czy tenisa stołowego; szeroki zakres kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (szkolny klub sportowy, zajęcia zumby, drużyna harcerska, kółko teatralne, kółko gastronomiczne, kółko matematyczne, klub europejski, kabaret Humorus Ekonomicus); współpracę z placówkami działającymi w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, w ramach którego jest współorganizatorem Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich oraz Konkursu Matematycznego Euklides; 14 15

9 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 3 ul. Artyleryjska 9, Szczecinek tel./fax: OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik budownictwa (nachylenie projektowanie architektoniczne) Charakterystyka zawodu: - komputerowe wspomaganie projektowania przy użyciu ArchiCAD a, - prace związane ze wznoszeniem, eksploatacją, modernizacją i rozbiórką obiektów ogólnobudowlanych, - nadzorowanie przebiegu prac budowlanych, - prowadzenie dokumentacji robót, - przygotowywanie gotowego obiektu do odbioru, - organizacja i kierowanie pracą zespołu budowlanego. 2. technik drogownictwa (nachylenie geodezja inżynierska) Charakterystyka zawodu: - bezpośrednia praca przy budowie lub konserwacji dróg i mostów, - organizowanie i kierowanie pracą brygad wykonujących roboty ziemne, nawierzchnie drogowe, roboty budowlano-montażowe przy budowie mostów kołowych, - prowadzenie dokumentacji budowy, - znajomość technologii robót, obsługi maszyn i sprzętów, przepisów bhp. 3. technik architektury krajobrazu (nachylenie projektowanie przestrzenne terenów zielonych) Charakterystyka zawodu: - urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni towarzyszącym budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej oraz obiektom przemysłowym, - projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, 16 - pielęgnowanie i konserwacja istniejących i nowoprojektowanych elementów architektury krajobrazu, - prowadzenie rachunkowości, sporządzanie kosztorysów oraz stosowanie zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. 4. technik technologii drewna (nachylenie projektowanie mebli) Charakterystyka zawodu: - przygotowanie dokumentacji technicznej i technologicznej z zakresu technologii drewna i projektowania wyrobów z drewna, - organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego, - uczestniczenie w konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniu produkcji, - kontrolowanie pod względem technicznym produkcji w zakładach przemysłu drzewnego, - programowanie, nadzorowanie i obsługa obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 1. murarz-tynkarz (bezpłatny kurs na koparko-ładowrkę dla najlepszych uczniów, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie murów z różnorodnych materiałów i o różnej konstrukcji, - wykonywanie większości robót ogólnobudowlanych. 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (bezpłatny kurs na kwalifikacje dla najlepszego absolwenta, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - montowanie systemów suchej zabudowy, - wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, - wykonywanie robót posadzkarskich, - wykonywanie robót okładzinowych. 3. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (bezpłatny kurs na uprawnienia spawalnicze dla najlepszych absolwentów, nagrody dla uczniów z najlepszą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, - wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. 17

10 4. stolarz (bezpłatny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, - dobieranie i przygotowywanie do obróbki ręcznej i maszynowej drewna, tworzyw drzewnych oraz materiałów pomocniczych, - ustawianie obrabiarek do wykonywania określonych zadań zawodowych, - dobieranie technik napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 2-LETNIA SZKOŁA POLICEALNA: 1. technik drogownictwa 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II-ej) Szkoła zapewnia swoim uczniom: naukę w przyjaznej atmosferze; możliwość bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami renomowanych firm działających w branżach, w których kształci placówka; możliwość zdobycia certyfikatów firm budowlanych; praktyczną naukę zawodu na największych budowach w mieście i okolicach, w firmach geodezyjnych, drogowych, drzewnych i przedsiębiorstwach zieleni; wyjazdy na szkolenia i imprezy targowe; listy referencyjne od pracodawców dla wyróżniających się w praktycznej nauce zawodu; rzetelne przygotowanie do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły (sieć Wi-Fi); zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia studiów wyższych; efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego; profesjonalne wykształcenie przygotowujące do pracy i działania w realiach dzisiejszego rynku pracy; możliwość rozwijania własnych zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia sportowe w wielu dyscyplinach m.in. unihokej, badminton), wolontariat; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportowo rekreacyjną. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Technikum Zawodowe Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 4 ul. Koszalińska 81, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) Kwalifikacje: - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 2. technik mechanik Kwalifikacje: - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 3. technik elektronik (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV) Kwalifikacje: - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, - eksploatacja urządzeń elektronicznych. 4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV, BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP II ENERGETYKA CIEPLNA) Kwalifikacje: - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła bierze udział w projekcie Najlepszy w zawodzie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3-LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 1. mechanik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) 18 19

11 Kwalifikacje: - diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 2. elektormechanik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) Kwalifikacje: - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 3. Ślusarz (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SPAWALNICZE METODAMI MAG LUB TIG) Kwalifikacje: - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II-ej) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 5 V Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ul. Stanisława Staszica 15, Szczecinek, tel./fax: OFERTA EDUKACYJNA Szkoła bierze udział w projektach Praktycznie do celu i Najlepszy w zawodzie dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. TECHNIKUM ZAWODOWE 1. technik weterynarii - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika weterynarii i jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w przetwórstwie spożywczym. Program nauczania jest bardzo atrakcyjny, przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych. Ukończenie szkoły umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach, szczególnie o profilu medyczno-weterynaryjnym. 2. technik żywienia i usług gastronomicznych - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z technologii gastronomicznej, podstaw racjonalnego żywienia oraz zagadnień ekonomicznych, które umożliwiają prowadzenie własnej firmy gastronomicznej lub gospodarstwa agroturystycznego. Praktyki odbywane są w zakładach gastronomicznych na terenie województwa oraz we Francji (DOUAI). Kandydat do tej szkoły powinien posiadać zdolności manualne, organizacyjne. 3. technik agrobiznesu - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika agrobiznesu, przygotowany jest do prowadzenia działalności marketingowej i biznesowej dowolnej firmy oraz własnej działalności gospodarczej. Uzyskuje wiedzę w zakresie zarządzania firmą, bankowości, rachunkowości przedsiębiorstwa oraz badania i obsługi rynku. Nabywa profesjonalizmu w dziedzinie dotyczącej gospodarki agro-spożywczej. 4. technik ochrony środowiska absolwent uzyskuje tytuł technika ochrony środowiska i nabywa umiejętności w zakresie badania i oceny stanu środowiska, poznaje prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring i inżynierię środowiska. Absolwent może być zatrudniony 20 Szkoła zapewnia swoim uczniom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych; pozyskanie wiedzy i umiejętności do podjęcia nauki na uczelniach wyższych oraz zdobycia pracy; poszerzanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią; możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych i współpracujących ze szkołą zakładach pracy; zajęcia specjalistyczne prowadzone w oparciu o nowoczesną pracownię elektroniczną i teleinformatyczną; zajęcia w Warsztatach Szkolnych wyposażonych w nowoczesne przyrządy i urządzenia diagnostyczne umożliwiające bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej; bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły; doskonale wyposażone bazy dydaktyczne (Internet, wizualizer, tablice interaktywne i inne środki audiowizualne); możliwość nauki języka angielskiego i języka niemieckiego na wysokim poziomie; szansę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w różnego rodzaju kursach; możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniającym doskonałe warunki (pokoje 2 i 3 osobowe). 21

12 w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, instytucjach naukowo-badawczych. 5. technik ogrodnik - specjalizacja kompozycje florystyczne, szkółkarstwo: absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika ogrodnika i zdobywa umiejętności w zakresie: produkcji warzyw, owoców i kwiatów, przygotowania do sprzedaży produktów ogrodniczych, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Kandydat do tej szkoły powinien interesować się przyrodą, biologią i techniką ogrodniczą. Uzyskuje dodatkowe kwalifikacje w zakresie bukieciarstwa i szkółkarstwa. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa strażacka - specjalność ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo Klasa strażacka w liceum ogólnokształcącym jest nowością w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalności jaką jest ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. Ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o pożarniczy i ratowniczy sprzęt najwyższej klasy. Uczniowie i absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje Strażaków-Ratowników oraz Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, a także będą dobrymi kandydatami do kontynuacji nauki w szkołach mundurowych, nie tylko pożarniczych. 2-LETNIA SZKOŁA POLICEALNA (w systemie zaocznym): 1. Technik administracji nauka trwa 2 lata, przygotowuje do pracy w urzędach (wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych), instytucjach, podmiotach gospodarczych. Uzyskać można doskonałe kwalifikacje do pracy na rynku Unii Europejskiej. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji i nabywa umiejętności interpretacji i stosowania prawa z różnych dziedzin, przygotowywania umów, instrukcji i innych dokumentów, posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi, metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacji księgowej. Szkoła bierze udział w projekcie Najlepszy w zawodzie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 22 Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze Technikum Zawodowe II Liceum Ogólnokształcące Technikum Hodowli Koni Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła Policealna ul. Brzeźnicka 10, Biały Bór tel./fax: , OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa penitencjarna NOWOŚĆ (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: - dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki, - kształcenie specjalistyczne w zakresie wykonywania zadań funkcjonariuszy służby więziennej, - doskonalenie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach służby więziennej, - realizacja zajęć szkolenia penitencjarnego przez funkcjonariuszy służby więziennej, - obóz szkoleniowy - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - wizyty w jednostkach służb więziennych, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia penitencjarnego; 2. klasa jeździecka NOWOŚĆ (z rozszerzonym prog. j. obcego, biologii i WOS-u) zapewnia: - dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego, - przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów do działalności zawodowej z jeździectwa, - realizację jazdy konnej z trenerami i instruktorami, - udział w zawodach jeździeckich, - udział w przygotowaniu do zdawania egzaminów instruktorskich w zakresie jeździectwa, - możliwość zdobycia uprawnień instruktora jeździectwa; 3. klasa policyjna (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: 23

13 - przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunkach mundurowych, - prowadzenie zajęć ze szkolenia policyjnego przez funkcjonariuszy policji, - obóz szkoleniowy, - wyjazdy do szkół policji i jednostek policji, - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - przygotowanie do egzaminów przy ubieganiu się do służby w policji, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia policyjnego; 4. klasa wojskowa (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: - przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunkach mundurowych, - realizację programu służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych, - prowadzenie zajęć szkolenia wojskowego przez żołnierzy, - realizację zajęć u partnerów w jednostkach wojskowych, - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - udział w obozie szkoleniowym, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego. 5. klasa humanistyczna (z rozszerzonym prog. j. obcego, j. polskiego, historii i WOS-u): - przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów wyższych w szczególności na kierunkach humanistycznych, językowych. 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II) Szkoła zapewnia swoim uczniom: doskonałą bazę dydaktyczną; rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna; efektywną naukę języków obcych; zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, sportowe i inne); zajęcia na siłowni i strzelnicy; korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej; wymianę międzynarodowa młodzieży; Przy Zespole Szkół funkcjonuje internat dla uczniów spoza Białego Boru, który oferuje: całodzienne wyżywienie, dostęp do kawiarenki internetowej, udział w zajęciach pozalekcyjnych Szczegóły: 24 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku ul. Stanisława Staszica Szczecinek tel./fax : Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności. W skład SOSW wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, Gimnazjum nr 4 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Gimnazjum nr 5 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, Zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku do 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Grupy wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza miejscem zamieszkania mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie i bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Do każdej ze szkół przyjmowani są uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: z autyzmem, słabosłyszący, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo jednocześnie z upośledzeniem umysłowym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła wyposażona jest w salę rehabilitacji, windę oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. 25

14 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej, porady i konsultacje. Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauka alternatywnych metod komunikacji, inne wynikające z programów rewalidacji: np. biofeedback, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, kynoterapia, socjoterapia. Celem edukacji w Ośrodku jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Integralną część edukacji stanowi realizowana w placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna. 26 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, Szczecinek tel./fax: Celem placówki jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży. Działalność placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży, mieszkającej i uczącej się na terenie miasta i powiatu szczecineckiego. Oferujemy wsparcie i pomoc rodzicom i nauczycielom. Obejmujemy pomocą dzieci przedszkolne oraz najmłodsze dzieci niepełnosprawne. Prowadzimy szeroki zakres zajęć terapeutycznych i warsztatów. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy, rehabilitant ruchowy oraz terapeuci dzieci niepełnosprawnych. DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: Diagnoza i działania postdiagnostyczne: 1. Dzieci w wieku 0-3 lat: diagnozowanie i opiniowanie do Wczesnego Wspomagania Rozwoju, diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego, diagnoza niepełnosprawności. 2. Dzieci przedszkolnych: diagnoza możliwości rozwojowych, diagnoza trudności wychowawczych diagnoza logopedyczna, przesiewowe badania słuchu i mowy, diagnoza dojrzałości szkolnej. 3. Uczniowie szkół podstawowych: diagnoza trudności edukacyjnych i wychowawczych diagnoza dysleksji rozwojowej i ryzyka dysleksji, diagnoza dyskalkulii, diagnoza dzieci zdolnych. 27

15 4. Uczniowie szkół gimnazjalnych: diagnoza trudności wychowawczych i edukacyjnych, diagnoza dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, diagnoza trudności wychowawczych diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dzieci zdolnych. 5. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: diagnoza trudności edukacyjnych, diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dzieci zdolnych, diagnoza problemów emocjonalnych. DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY Terapia, psychoedukacja i poradnictwo: 1. formy terapeutyczne: terapia dysleksji, terapia WWR, bajkoterapia, terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia biofeedback; 2. formy psychoedukacyjne: zajęcia integracyjno- adaptacyjne dla klas pierwszych, nauka radzenia sobie ze stresem, zajęcia socjoterapeutyczne trening kontroli złości, debrefing. Zespołów w szkołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Poradnia organizuje szkolenia dla: Rad pedagogicznych, Zespołów wychowawczych, Psychologów, pedagogów, logopedów szkolnych. Prowadzi również punkty konsultacyjne w: Barwicach, Białym Borze, Grzmiącej i Bornem Sulinowie. PROGRAMY SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE W PORADNI: Bajkoterapia Szkoła dla rodziców Wychowanie bez klapsa Trening kontroli złości Efektywne techniki uczenia się Jak radzić sobie ze stresem Kolorowe gry Zajęcia integracyjno-adaptacyjne Chrząszcz brzmi w trzcinie Asertywność na co dzień Wczesne Wspomaganie Rozwoju Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00 DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW: porady i konsultacje, mediacje, grupa wsparcia dla rodzin dzieci z ADHD, grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, Szkoła Dla Rodziców, warsztaty, obserwacje, wykłady. DZIAŁANOŚĆ DORADCZA I KONSULTACYJNA DLA NAUCZYCIELI - porady i konsultacje odnośnie tworzenia: Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, 28 29

16 DODATKOWA OFERTA: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, Powiat Szczecinecki oferuje szeroką gamę dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych w pełni finansowanych z budżetu Powiatu. W naszych szkołach realizowane są: Powiatowy Program pn. Wyrównywanie szans przygotowanie do egzaminów zewnętrznych dodatkowa godzina matematyki dla uczniów przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu; działania ph. Wiosenne zmagania z matematyką tj: - mistrzostwa w Sudoku, - maraton matematyczny dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych, - marsz na orientację; dodatkowe zajęcia na basenie prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, na poziomie nauki lub doskonalenia pływania; dodatkowo w działalność szkół na stałe wpisały się już projekty uatrakcyjniające naukę takie jak: Dzień Teatralny w Językach Obcych, Dyktando Angielskie, Językowa Corrida, Powiatowy Konkurs Informatyczny i wiele innych. dodatkowe zajęcia, praktyki, kursy zawodowe w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ponadto szkoły naszego Powiatu od 2008 roku nawiązały ścisłą współpracę z Politechniką Koszalińską. Tym samym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prowadzonych przez wykładowców z uczelni wyższej, realizowanych zarówno w szkołach w Szczecinku, jak również na terenie uczelni. Ważny jest dla nas przede wszystkim profesjonalizm w realizacji zamierzonych celów stąd wysoko wykwalifikowana kadra oraz szerokie spektrum odbiorców, dlatego też z powyższej oferty skorzystać może każdy uczeń naszej szkoły, a za ciężką pracę, najlepsi mogą być nagrodzeni: - nagrodą dla najlepszego ucznia, - nagrodą dla najlepszego absolwenta, - stypendium Starosty Szczecineckiego. 30

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Starostwo Powiatowe w Puławach Al. Królewska 19 24-100 Puławy tel. +48 81 886 11 00 fax +48 81 886 11 79 www.pulawy.powiat.pl Wydawca: Powiat Puławski Tekst: szkoły i placówki z terenu Powiatu Puławskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych Powiatu Żnińskiego na rok szkolny 2015/2016 2 3 NON SCHOLAE SED VITAE DISCIMUS Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy Powiat Żniński

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY!

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO. Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU SUSKIEGO Informator zawiera odpowiedź DLACZEGO WARTO WYBIERAĆ NASZE SZKOŁY! 2014/2015 1 Drodzy Gimnazjaliści! Oddajemy w Wasze ręce informator o szkołach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Terminy i sposób rekrutacji

Terminy i sposób rekrutacji 2 3 Terminy i sposób rekrutacji Drogi Gimnazjalisto! Z myślą o Tobie Starostwo Powiatowe w Wyszkowie po raz dziewiąty organizuje przedsięwzięcie, które w założeniu ma Ci pomóc w wyborze Twojej dalszej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gimnazjaliści!

Drodzy Gimnazjaliści! Drodzy Gimnazjaliści! W tym roku stajecie przed kolejną ważną decyzją życiową- wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Liceum, Technikum czy Szkoła Zawodowa? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć, biorąc

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin 2015 1 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2015/2016 Białystok 2015 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J A L I S T Y

G I M N A Z J A L I S T Y INFORMATOR G I M N A Z J A L I S T Y ZNAJDŹ SWOJĄ SZKOŁĘ W POWIECIE WĄGROWIECKIM!!! OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU WĄGROWIECKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W WĄGROWCU

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach

Wstęp WIEDZA O SOBIE WIEDZA O ZAWODACH WIEDZA O RYNKU EDYKACYJNYM/ RYNKU PRACY. informacja o zawodach Wstęp W dzisiejszym poradnictwie zawodowym coraz częściej mówi się o całożyciowym planowaniu kariery postrzeganym jako proces ukierunkowany na rozwój i warunkujący przyszły sukces oraz spełnienie w sferze

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2014/2015 Białystok 2014 Opracowanie: DEPARTAMENT EDUKACJI URZĘDU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY

2015//2016 INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ORAZ KANDYDATÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH ROK SZKOLNY 2015//2016 Proponowane kierunki i profile kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Pszczyński

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny K u r i e r E d u k a c y j n y P o w i a t u K o ś c i e r s k i e g o wydanie specjalne marzec 2008 r. edukacja kluczem do sukcesu wykaz placówek oświatowych powiatu kościerskiego egzemplarz bezpłatny

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie...

spis treści www.rekrutacja.uph.edu.pl Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych...21 Wydział Humanistyczny...3 Studia doktoranckie... spis treści Wydział Humanistyczny...3 Bezpieczeństwo narodowe...3 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych...4 Filologia...5 Filologia polska...6 Historia...7 Pedagogika...8 Wydział Nauk Ścisłych...9

Bardziej szczegółowo