POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ: - w sekretariatach szkół, - podczas Dni Otwartych Szkół, - w folderach przygotowanych przez szkoły i placówki, - na stronie: - na stronach internetowych szkół i placówek: STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINKU I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Zespół Szkół im. Oskara Lanego w Białym Borze Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku na rok szkolny 2014/2015

2 Droga Młodzieży, Szanowni Państwo! 2 Informator, który bierzecie dziś do ręki, opracowany został z myślą o absolwentach gimnazjów. Znajdziecie w nim informacje o szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Szczecinecki. Jesteśmy głęboko przekonani, że przygotowana przez nas publikacja obejmująca w sposób całościowy różnorodne formy kształcenia ułatwi Wam podjęcie decyzji o wyborze właściwej szkoły. Nasza oferta skierowana jest również do dorosłych pragnących uzupełnić swoje wykształcenie. Spośród wielu propozycji mogą Państwo wybrać naukę w liceach i szkołach policealnych. Na terenie naszego powiatu funkcjonuje także Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy zajmujący się edukacją dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Prezentujemy ponadto działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, instytucji profesjonalnie zajmującej się terapią wszelkiego rodzaju problemów szkolnych, zaburzeń emocjonalnych, diagnozowaniem dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Życząc wszystkim udanej lektury, wierzymy że niniejsza publikacja przynajmniej częściowo ułatwi dokonanie trafnego wyboru szkoły. Przyszłym uczniom naszych placówek oświatowych życzymy powodzenia i konsekwencji w dążeniu do wytyczonych sobie celów oraz spełnienia marzeń o przyjaznej szkole, która zapewni im dobre wykształcenie. 3

3 ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY 1. Terminy składania podań: 1) kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych składają podania kwestionariusze w terminie od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. do godz do nie więcej niż trzech szkół. 2) w okresie od 18 czerwca 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. kandydaci mogą dokonywać zmian wyboru szkoły. Do podania należy dołączyć: - potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum; - potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe); - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych; - inne dokumenty wymagane przez określoną szkołę w procesie rekrutacji (np. potwierdzoną kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, kartę informacyjną o uczniu, opinie trenera, zaświadczenie od pracodawcy). 2. Sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i sportowych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną wprowadza się w dniach 9-13 czerwca 2014 r. Ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianów upływa 18 czerwca 2014 r. 3. Rekrutację przeprowadza się w terminach: 1) od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 r., do godz kandydaci składają do maksymalnie trzech szkół kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację Stwierdzam zgodność z oryginałem, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną pieczątkę dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby; 4 2) do 4 lipca 2014 r. do godz szkolne komisje rekrutacyjnokwalifikacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły; 3) do 8 lipca 2014 r. do godz kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum; 4) do 8 lipca 2014 r. do godz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej; 5) w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły; 6) do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia; 7) do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia; 8) do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia; 9) do 29 sierpnia 2014 r. dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami. 4. O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności: 1) przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali 5

4 procentowej dla zadań z zakresu: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 2) przeliczane na punkty oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły; 3) punkty za osiągnięcia ucznia, w tym ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną; 4) punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych. 5. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym: 1) maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów: - języka polskiego, - historii i wiedzy o społeczeństwie, - matematyki, - przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), - języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; 2) maksymalnie 100 punktów za świadectwo, w tym: a) maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą: - stopień celujący - 15 punktów, - stopień bardzo dobry - 12 punktów, - stopień dobry - 9 punktów, - stopień dostateczny - 5 punktów, b) maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym: - 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem; - maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 6 programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 6. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz.125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie poza dokumentami wymienionymi w pkt 1 oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA DOROSŁYCH I SZKÓŁ POLICEALNYCH Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych i szkół policealnych zamieszczone zostaną na stronach internetowych szkół oraz na 7

5 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku ul. Ks. Elżbiety 1, Szczecinek, tel/fax: OFERTA EDUKACYJNA 1. klasa akademicka (z rozszerzonym programem matematyki, fizyki i przedmiotem uzupełniającym - chemia politechniczna, rysunek politechniczny) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, fizyce, chemii. Klasa pod patronatem Politechniki Koszalińskiej, z dodatkowymi zajęciami z matematyki i fizyki; 2. klasa lingwistyczno-turystyczna (z rozszerzonym programem języka angielskiego, języka polskiego i geografii) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: filologii polskiej, filologii angielskiej oraz innych kierunkach filologicznych, turystyce, europeistyce; 3. klasa humanistyczno-prawna (z rozszerzonym programem języka polskiego, historii, WOS i przedmiotem uzupełniającym łacina w prawie) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: prawie, politologii, psychologii, socjologii, dziennikarstwie i filozofii; 4. klasa medyczna (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupełniającym fizyka w medycynie) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: medycynie, stomatologii, farmacji, weterynarii, biotechnologii, fizjoterapii, psychologii; 5. klasa przyrodnicza (z rozszerzonym programem biologii, chemii i przedmiotem uzupełniającym do wyboru: ekologia, położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: uczelniach medycznych i rolniczych, weterynarii, biotechnologii; 6. klasa politechniczna (z rozszerzonym programem matematyki i geografii oraz przedmiotem uzupełniającym rysunek politechniczny) przygotowuje do podjęcia studiów wyższych m.in. na: kierunkach politechnicznych, ekonomii, matematyce, geografii. 8 Szkoła zapewnia swoim uczniom: zdobycie wiedzy przygotowującej do zdania egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przygotowanie do podjęcia studiów wyższych, współpracę z uczelniami wyższymi; możliwość rozwijania własnych zainteresowań we wszelkiego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych takich jak: matematyczne, PCK, LOP, historyczne, teatralne, dziennikarskie, klub książki, SKS, projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Szkoła sukcesu ; efektywną naukę języków obcych w grupach o określonym stopniu zaawansowania: język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski, język włoski, język hiszpański; dostęp do nowoczesnych technik informacyjnych w pracowniach wyposażonych w komputery z oprogramowaniem edukacyjnym, Internet i środki audiowizualne; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; atrakcje o charakterze kulturalnym. 9

6 Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku II Liceum Ogólnokształcące Technikum Zawodowe Nr 1 Szkoła Policealna Nr 1 ul. Szczecińska 47 a, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa multimedia i grafika komputerowa (z rozszerzoną matematyką, informatyką i fizyką) absolwent ma możliwość kształcenia na kierunkach politechnicznych, doskonalenia umiejętności obróbki grafiki, dźwięku i wideo, zapoznania z wieloma programami komputerowymi, uczestniczenia w zajęciach warsztatowych w uczelnianych pracowniach Politechniki Koszalińskiej; 2. klasa ratownictwo medyczne (z rozszerzoną biologią, chemią i fizyką i przedmiotem uzupełniającym: ratownictwo) absolwent przygotowany jest do podjęcia studiów na kierunkach: medycznych, psychologicznych, technologii żywienia, kosmetologii; 3. klasa humanistyczna (z rozszerzoną historią, językiem polskim, wiedzą o społeczeństwie) absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m.in. na: prawie, historii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce, filologii politologii, socjologii, administracji; 4. klasa lingwistyczna (z rozszerzonym językiem polskim, językiem angielskim lub niemieckim, historią) absolwent ma możliwość podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych m. in. na: historii, prawie, politologii, socjologii, filologii; 5. klasa sportowa (z rozszerzoną biologią, chemią, wychowaniem fizycznym: piłka nożna, siatkowa, koszykowa) absolwent ma możliwość rozwoju uzdolnień fizycznych i podjęcia studiów na kierunkach takich jak: wychowanie fizyczne, fizjoterapia, rehabilitacja. 10 TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik organizacji reklamy (z rozszerzonym językiem polskim i matematyką) jest to połączenie kierunku ekonomicznego i multimedialnego. Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu: obróbki grafiki, dźwięku, wideo, tworzenia kampanii reklamowych, przeprowadzania analizy marketingowej, przygotowywania wniosków z badań rynkowych. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w agencjach reklamowych, agencjach public relations, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń, działach promocji, studiach graficznych; 2. technik ekonomista (z rozszerzoną geografią i matematyką) jest to kierunek, który umożliwia podejmowanie działań w ramach gospodarki rynkowej: otworzenie własnej firmy, daje szeroki zakres wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów, organizowanie pracy biura firmy, obliczanie wskaźników niezbędnych do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizowanie kosztów i przychodów, analizowanie roli i pozycji konkretnej firmy na rynku, samodzielne wykonywanie lub organizowanie zadań w zakresie zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu, sprzedaży towarów i usług. Absolwent ma możliwość podjęcia pracy w bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach statystycznych, skarbowych, administracji lokalnej, biurach rachunkowych, działach kadrowych i finansowych firm; 3. technik informatyk (z rozszerzoną matematyką i informatyką) jest to kierunek umożliwiający zdobycie umiejętności z dziedziny: programowania, tworzenia grafiki komputerowej, obsługiwania lokalnych sieci komputerowych, projektowania i administrowania bazami danych. Absolwent uzyskuje możliwości pracy w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach administracji, przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego oraz zarządzaniem zintegrowanymi systemami informatycznymi. SZKOŁA POLICEALNA (bezpłatna) 1. opiekun medyczny (roczny cykl nauczania) kierunek ten umożliwia: zaznajomienie się z terminologią z anatomii, fizjologii, patologii, higieny i promocji zdrowia, pozwoli na rozpoznawanie problemów osoby chorej i niesamodzielnej, współpracę z pielęgniarka w zakresie planowania opieki nad osobą chorą, wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, aktywizowanie osoby chorej i niesamodzielnej, zapewnienie osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, pomoc przy użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent będzie miał możliwość pracy w szpitalu, domach pomocy społecznej, w prywatnych klinikach, 11

7 sanatoriach, hospicjach, domach osób wymagających opieki (możliwa praca poza granicami kraju). 2. opiekun osoby starszej (2-letni cykl nauczania) kierunek ten umożliwia: zaznajomienie się z pojęciem rozwoju człowieka, poznanie czynników determinujących rozwój człowieka, poznanie sfer fizyczno-motorycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych w różnych sferach życia i zdrowia człowieka, zaznajomienie się z biologicznymi, psychicznymi i społecznymi obliczami starości, poznanie problemów osoby starszej, aktywizowanie osoby starszej, pomoc przy użytkowaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, udzielanie pierwszej pomocy, normalizowanie życia osoby starszej, pogłębienie znajomości języka niemieckiego lub angielskiego. Absolwent ma możliwość uzyskania pracy jako opiekun w hospicjach, domach opieki, domach osób wymagających opieki, sanatoriach (możliwa praz poza granicami kraju). Dla uczniów spoza Szczecinka zagwarantowane jest miejsce w internacie z wyżywieniem. Szkoła bierze udział w projekcie Praktycznie do celu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 12 Zespół Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 2 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 2 ul. 1 Maja 22, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA I MŁODZIEŻ TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik hotelarstwa kierunek przeznaczony dla osób komunikatywnych, nastawionych na znajomość języków obcych, związany z obsługą gości hotelowych, pracą w recepcji; 2. technik obsługi turystycznej zawód dla pasjonatów podróżowania, praca w biurach podróży, agencjach turystycznych, hotelach, kierunek, w którym można połączyć pracę z pasją; 3. technik żywienia i usług gastronomicznych programy kulinarne typu Ugotowani, czy Kuchenne rewolucje pokazują, że zawód kucharza przeżywa prawdziwy renesans, organizacja przyjęć okolicznościowych, wesel, bankietów, prowadzenie placówek gastronomicznych w kraju i za granicą to tylko niektóre propozycje późniejszego zatrudnienia; 4. technik logistyk w każdej firmie handlowej, usługowej, produkcyjnej poszukiwani są specjaliści zajmujący się spedycją i logistyką, a znajomość języków obcych dodatkowo gwarantuje wysokie zarobki; 5. technik handlowiec absolwenci tego kierunku znajdą pracę jako przedstawiciele handlowi firm, czy specjaliści w działach logistyki i marketingu; 6. technik usług fryzjerskich absolwenci tego kierunku zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu stylizacji i wizażu, mogą pracować w salonach fryzjerskich lub otworzyć własną działalności, wykorzystując dotacje unijne. 13

8 3-LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA z oddziałami integracyjnymi: 1. kucharz; 2. sprzedawca; 3. piekarz; 4. cukiernik; 5. w oddziałach wielozawodowych: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, złotnik, szewc, fotograf, masarz wędliniarz, elektromonter, tapicer i inne. II DOROŚLI ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II). KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWOWODWE we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła. Kursy pozwalają na szybkie i łatwe zdobycie nowego zawodu. wymianę młodzieży ze szkołą w Neustrelitz i w ramach praktyk zawodowych ze szkołą w Neumunster; praktyki zawodowe (uczniowie technikum) w atrakcyjnych turystycznie miejscach, od roku 2014 również w Londynie oraz na promach bałtyckich, a uczniom klas zawodowych możliwość praktycznej nauki zawodu w dobrze prosperujących firmach i zakładach pracy; praktyki zawodowe dla hotelarzy i kucharzy na promach bałtyckich; możliwość udziału przy organizacji bankietów dla firm i zakładów pracy na terenie powiatu, turniejów, konkursów kulinarnych, pokazów fryzjerskich i kosmetycznych; możliwość udziału w różnych akcjach szeroko pojętego wolontariatu (Pola Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Starszy Brat Starsza Siostra); wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego; miejsca w internacie o wysokim standardzie pobytu (pokoje dwuosobowe z łazienkami i darmowym internetem Wi-Fi). Szkoła bierze udział w projekcie Praktyczne przygotowanie do zawodu dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szkoła zapewnia swoim uczniom: przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach zawodowych (uczniowie to laureaci i finaliści olimpiad i konkursów, m.in. Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej, Olimpiady Wiedzy o Żywieniu, Ogólnopolskiego Turnieju Piekarskiego i Cukierniczego, Ogólnopolskiego Konkursu Młody Kreator Sztuki Kulinarnej); pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt (fryzjerskie, gastronomiczne, cukiernicze, piekarnicze i inne), sale komputerowe, centrum multimedialne, a także sala gimnastyczna z bieżnią, boiskiem wielofunkcyjnym, siłownią i sauną; udział w organizowanych różnych imprez sportowych m.in. Mistrzostwa Powiatu Szczecineckiego w piłce siatkowej, rozgrywki unihokeja czy tenisa stołowego; szeroki zakres kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (szkolny klub sportowy, zajęcia zumby, drużyna harcerska, kółko teatralne, kółko gastronomiczne, kółko matematyczne, klub europejski, kabaret Humorus Ekonomicus); współpracę z placówkami działającymi w Stowarzyszeniu Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych, w ramach którego jest współorganizatorem Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo- Menedżerskich oraz Konkursu Matematycznego Euklides; 14 15

9 Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 3 ul. Artyleryjska 9, Szczecinek tel./fax: OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik budownictwa (nachylenie projektowanie architektoniczne) Charakterystyka zawodu: - komputerowe wspomaganie projektowania przy użyciu ArchiCAD a, - prace związane ze wznoszeniem, eksploatacją, modernizacją i rozbiórką obiektów ogólnobudowlanych, - nadzorowanie przebiegu prac budowlanych, - prowadzenie dokumentacji robót, - przygotowywanie gotowego obiektu do odbioru, - organizacja i kierowanie pracą zespołu budowlanego. 2. technik drogownictwa (nachylenie geodezja inżynierska) Charakterystyka zawodu: - bezpośrednia praca przy budowie lub konserwacji dróg i mostów, - organizowanie i kierowanie pracą brygad wykonujących roboty ziemne, nawierzchnie drogowe, roboty budowlano-montażowe przy budowie mostów kołowych, - prowadzenie dokumentacji budowy, - znajomość technologii robót, obsługi maszyn i sprzętów, przepisów bhp. 3. technik architektury krajobrazu (nachylenie projektowanie przestrzenne terenów zielonych) Charakterystyka zawodu: - urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni towarzyszącym budynkom mieszkalnym, obiektom użyteczności publicznej oraz obiektom przemysłowym, - projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, 16 - pielęgnowanie i konserwacja istniejących i nowoprojektowanych elementów architektury krajobrazu, - prowadzenie rachunkowości, sporządzanie kosztorysów oraz stosowanie zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. 4. technik technologii drewna (nachylenie projektowanie mebli) Charakterystyka zawodu: - przygotowanie dokumentacji technicznej i technologicznej z zakresu technologii drewna i projektowania wyrobów z drewna, - organizowanie i nadzorowanie procesów produkcyjnych w zakładach przemysłu drzewnego, - uczestniczenie w konstrukcyjnym i technologicznym przygotowaniu produkcji, - kontrolowanie pod względem technicznym produkcji w zakładach przemysłu drzewnego, - programowanie, nadzorowanie i obsługa obrabiarek, urządzeń, linii obróbczych i produkcyjnych. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 1. murarz-tynkarz (bezpłatny kurs na koparko-ładowrkę dla najlepszych uczniów, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie murów z różnorodnych materiałów i o różnej konstrukcji, - wykonywanie większości robót ogólnobudowlanych. 2. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (bezpłatny kurs na kwalifikacje dla najlepszego absolwenta, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - montowanie systemów suchej zabudowy, - wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich, - wykonywanie robót posadzkarskich, - wykonywanie robót okładzinowych. 3. monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych (bezpłatny kurs na uprawnienia spawalnicze dla najlepszych absolwentów, nagrody dla uczniów z najlepszą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ciepłowniczych, - wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, - wykonywanie robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych. 17

10 4. stolarz (bezpłatny kurs na dodatkowe kwalifikacje dla najlepszego absolwenta, nagrody dla uczniów z bardzo dobrą frekwencją) Charakterystyka zawodu: - wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, - dobieranie i przygotowywanie do obróbki ręcznej i maszynowej drewna, tworzyw drzewnych oraz materiałów pomocniczych, - ustawianie obrabiarek do wykonywania określonych zadań zawodowych, - dobieranie technik napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich. 2-LETNIA SZKOŁA POLICEALNA: 1. technik drogownictwa 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II-ej) Szkoła zapewnia swoim uczniom: naukę w przyjaznej atmosferze; możliwość bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami renomowanych firm działających w branżach, w których kształci placówka; możliwość zdobycia certyfikatów firm budowlanych; praktyczną naukę zawodu na największych budowach w mieście i okolicach, w firmach geodezyjnych, drogowych, drzewnych i przedsiębiorstwach zieleni; wyjazdy na szkolenia i imprezy targowe; listy referencyjne od pracodawców dla wyróżniających się w praktycznej nauce zawodu; rzetelne przygotowanie do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe; bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły (sieć Wi-Fi); zdobycie wiedzy niezbędnej do podjęcia studiów wyższych; efektywną naukę języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego; profesjonalne wykształcenie przygotowujące do pracy i działania w realiach dzisiejszego rynku pracy; możliwość rozwijania własnych zainteresowań w różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajęcia sportowe w wielu dyscyplinach m.in. unihokej, badminton), wolontariat; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną; dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i sportowo rekreacyjną. Zespół Szkół Nr 5 w Szczecinku IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Technikum Zawodowe Nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Szkoła Policealna Nr 4 ul. Koszalińska 81, Szczecinek tel , fax OFERTA EDUKACYJNA TECHNIKUM ZAWODOWE: 1. technik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) Kwalifikacje: - diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, - organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych. 2. technik mechanik Kwalifikacje: - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, - organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. 3. technik elektronik (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV) Kwalifikacje: - wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, - eksploatacja urządzeń elektronicznych. 4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP I 1KV, BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SEP II ENERGETYKA CIEPLNA) Kwalifikacje: - montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Szkoła bierze udział w projekcie Najlepszy w zawodzie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3-LETNIA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: 1. mechanik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) 18 19

11 Kwalifikacje: - diagnoza i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. 2. elektormechanik pojazdów samochodowych (BEZPŁATNY KURS PRAWA JAZDY KAT. B) Kwalifikacje: - diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 3. Ślusarz (BEZPŁATNE UPRAWNIENIA SPAWALNICZE METODAMI MAG LUB TIG) Kwalifikacje: - wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II-ej) Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku Technikum Zawodowe Nr 5 V Liceum Ogólnokształcące Szkoła Policealna Nr 5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 ul. Stanisława Staszica 15, Szczecinek, tel./fax: OFERTA EDUKACYJNA Szkoła bierze udział w projektach Praktycznie do celu i Najlepszy w zawodzie dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. TECHNIKUM ZAWODOWE 1. technik weterynarii - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika weterynarii i jest przygotowany do pracy w lecznicach weterynaryjnych, fermach przemysłowych, w zakładach hodowli zwierząt, w weterynaryjnej inspekcji sanitarnej, w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, w przetwórstwie spożywczym. Program nauczania jest bardzo atrakcyjny, przewiduje dużą ilość zajęć praktycznych i ćwiczeń laboratoryjnych. Ukończenie szkoły umożliwia kontynuowanie nauki na wyższych uczelniach, szczególnie o profilu medyczno-weterynaryjnym. 2. technik żywienia i usług gastronomicznych - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z technologii gastronomicznej, podstaw racjonalnego żywienia oraz zagadnień ekonomicznych, które umożliwiają prowadzenie własnej firmy gastronomicznej lub gospodarstwa agroturystycznego. Praktyki odbywane są w zakładach gastronomicznych na terenie województwa oraz we Francji (DOUAI). Kandydat do tej szkoły powinien posiadać zdolności manualne, organizacyjne. 3. technik agrobiznesu - absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika agrobiznesu, przygotowany jest do prowadzenia działalności marketingowej i biznesowej dowolnej firmy oraz własnej działalności gospodarczej. Uzyskuje wiedzę w zakresie zarządzania firmą, bankowości, rachunkowości przedsiębiorstwa oraz badania i obsługi rynku. Nabywa profesjonalizmu w dziedzinie dotyczącej gospodarki agro-spożywczej. 4. technik ochrony środowiska absolwent uzyskuje tytuł technika ochrony środowiska i nabywa umiejętności w zakresie badania i oceny stanu środowiska, poznaje prawne aspekty ochrony środowiska, monitoring i inżynierię środowiska. Absolwent może być zatrudniony 20 Szkoła zapewnia swoim uczniom: rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminów maturalnych i zawodowych; pozyskanie wiedzy i umiejętności do podjęcia nauki na uczelniach wyższych oraz zdobycia pracy; poszerzanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kołach zainteresowań; kadrę pedagogiczną o wysokich kwalifikacjach; nowoczesne boisko ze sztuczną nawierzchnią; możliwość odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w Warsztatach Szkolnych i współpracujących ze szkołą zakładach pracy; zajęcia specjalistyczne prowadzone w oparciu o nowoczesną pracownię elektroniczną i teleinformatyczną; zajęcia w Warsztatach Szkolnych wyposażonych w nowoczesne przyrządy i urządzenia diagnostyczne umożliwiające bardzo dobre przygotowanie uczniów do przyszłej pracy zawodowej; bezpłatny dostęp do Internetu na terenie szkoły; doskonale wyposażone bazy dydaktyczne (Internet, wizualizer, tablice interaktywne i inne środki audiowizualne); możliwość nauki języka angielskiego i języka niemieckiego na wysokim poziomie; szansę uzyskania dodatkowych kwalifikacji zawodowych w różnego rodzaju kursach; możliwość zakwaterowania w internacie szkolnym zapewniającym doskonałe warunki (pokoje 2 i 3 osobowe). 21

12 w ośrodkach badań i kontroli środowiska, w wydziałach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, stacjach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, instytucjach naukowo-badawczych. 5. technik ogrodnik - specjalizacja kompozycje florystyczne, szkółkarstwo: absolwent uzyskuje tytuł zawodowy technika ogrodnika i zdobywa umiejętności w zakresie: produkcji warzyw, owoców i kwiatów, przygotowania do sprzedaży produktów ogrodniczych, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni. Kandydat do tej szkoły powinien interesować się przyrodą, biologią i techniką ogrodniczą. Uzyskuje dodatkowe kwalifikacje w zakresie bukieciarstwa i szkółkarstwa. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa strażacka - specjalność ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo Klasa strażacka w liceum ogólnokształcącym jest nowością w ofercie dla absolwenta gimnazjum w regionie. Nauka w tej klasie trwa 3 lata. Przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w atrakcyjnej i nowoczesnej specjalności jaką jest ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo. Ciekawe zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzić będzie profesjonalna kadra Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o pożarniczy i ratowniczy sprzęt najwyższej klasy. Uczniowie i absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje Strażaków-Ratowników oraz Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej, a także będą dobrymi kandydatami do kontynuacji nauki w szkołach mundurowych, nie tylko pożarniczych. 2-LETNIA SZKOŁA POLICEALNA (w systemie zaocznym): 1. Technik administracji nauka trwa 2 lata, przygotowuje do pracy w urzędach (wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych), instytucjach, podmiotach gospodarczych. Uzyskać można doskonałe kwalifikacje do pracy na rynku Unii Europejskiej. Absolwent uzyskuje tytuł technika administracji i nabywa umiejętności interpretacji i stosowania prawa z różnych dziedzin, przygotowywania umów, instrukcji i innych dokumentów, posługiwania się wskaźnikami ekonomicznymi, metodami analizy ekonomicznej, finansowo-księgowej i dokumentacji księgowej. Szkoła bierze udział w projekcie Najlepszy w zawodzie dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 22 Zespół Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze Technikum Zawodowe II Liceum Ogólnokształcące Technikum Hodowli Koni Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Szkoła Policealna ul. Brzeźnicka 10, Biały Bór tel./fax: , OFERTA EDUKACYJNA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE: 1. klasa penitencjarna NOWOŚĆ (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: - dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki, - kształcenie specjalistyczne w zakresie wykonywania zadań funkcjonariuszy służby więziennej, - doskonalenie umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach służby więziennej, - realizacja zajęć szkolenia penitencjarnego przez funkcjonariuszy służby więziennej, - obóz szkoleniowy - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - wizyty w jednostkach służb więziennych, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia penitencjarnego; 2. klasa jeździecka NOWOŚĆ (z rozszerzonym prog. j. obcego, biologii i WOS-u) zapewnia: - dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach m.in. na Akademii Wychowania Fizycznego, - przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczniów do działalności zawodowej z jeździectwa, - realizację jazdy konnej z trenerami i instruktorami, - udział w zawodach jeździeckich, - udział w przygotowaniu do zdawania egzaminów instruktorskich w zakresie jeździectwa, - możliwość zdobycia uprawnień instruktora jeździectwa; 3. klasa policyjna (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: 23

13 - przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunkach mundurowych, - prowadzenie zajęć ze szkolenia policyjnego przez funkcjonariuszy policji, - obóz szkoleniowy, - wyjazdy do szkół policji i jednostek policji, - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - przygotowanie do egzaminów przy ubieganiu się do służby w policji, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia policyjnego; 4. klasa wojskowa (z rozszerzonym prog. j. obcego, geografii i WOS-u) zapewnia: - przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do podjęcia studiów wyższych m.in. na kierunkach mundurowych, - realizację programu służby przygotowawczej Narodowych Sił Rezerwowych, - prowadzenie zajęć szkolenia wojskowego przez żołnierzy, - realizację zajęć u partnerów w jednostkach wojskowych, - zajęcia strzeleckie i z technik samoobrony oraz zajęcia z musztry, - udział w obozie szkoleniowym, - możliwość uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego. 5. klasa humanistyczna (z rozszerzonym prog. j. obcego, j. polskiego, historii i WOS-u): - przygotowuje do egzaminu maturalnego oraz podjęcia studiów wyższych w szczególności na kierunkach humanistycznych, językowych. 3-LETNIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej przyjęcie bezpośrednio do klasy II) Szkoła zapewnia swoim uczniom: doskonałą bazę dydaktyczną; rzetelne przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego; wykwalifikowaną kadrę pedagogiczna; efektywną naukę języków obcych; zajęcia pozalekcyjne (koła przedmiotowe, sportowe i inne); zajęcia na siłowni i strzelnicy; korzystanie z bazy sportowo-rekreacyjnej; wymianę międzynarodowa młodzieży; Przy Zespole Szkół funkcjonuje internat dla uczniów spoza Białego Boru, który oferuje: całodzienne wyżywienie, dostęp do kawiarenki internetowej, udział w zajęciach pozalekcyjnych Szczegóły: 24 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Szczecinku ul. Stanisława Staszica Szczecinek tel./fax : Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które wymagają stosowania specjalnych oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności. W skład SOSW wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 8 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, Gimnazjum nr 4 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, Gimnazjum nr 5 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, Zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku do 3 do 25 lat z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, Grupy wychowawcze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym uczniowie realizujący obowiązek szkolny poza miejscem zamieszkania mają zapewnioną całodobową opiekę, wyżywienie i bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Do każdej ze szkół przyjmowani są uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami: z autyzmem, słabosłyszący, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo jednocześnie z upośledzeniem umysłowym, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoła wyposażona jest w salę rehabilitacji, windę oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. 25

14 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej, porady i konsultacje. Zajęcia rewalidacyjne: korekcyjne wad postawy, korygujące wady mowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauka alternatywnych metod komunikacji, inne wynikające z programów rewalidacji: np. biofeedback, integracja sensoryczna, stymulacja polisensoryczna, muzykoterapia, kynoterapia, socjoterapia. Celem edukacji w Ośrodku jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym. Dla każdego ucznia opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Integralną część edukacji stanowi realizowana w placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna. 26 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku ul. Wiatraczna 1, Szczecinek tel./fax: Celem placówki jest wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się dzieci i młodzieży. Działalność placówki skierowana jest do dzieci i młodzieży, mieszkającej i uczącej się na terenie miasta i powiatu szczecineckiego. Oferujemy wsparcie i pomoc rodzicom i nauczycielom. Obejmujemy pomocą dzieci przedszkolne oraz najmłodsze dzieci niepełnosprawne. Prowadzimy szeroki zakres zajęć terapeutycznych i warsztatów. Wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy, rehabilitant ruchowy oraz terapeuci dzieci niepełnosprawnych. DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI: Diagnoza i działania postdiagnostyczne: 1. Dzieci w wieku 0-3 lat: diagnozowanie i opiniowanie do Wczesnego Wspomagania Rozwoju, diagnoza i terapia logopedyczna, diagnoza poziomu rozwoju intelektualnego, diagnoza niepełnosprawności. 2. Dzieci przedszkolnych: diagnoza możliwości rozwojowych, diagnoza trudności wychowawczych diagnoza logopedyczna, przesiewowe badania słuchu i mowy, diagnoza dojrzałości szkolnej. 3. Uczniowie szkół podstawowych: diagnoza trudności edukacyjnych i wychowawczych diagnoza dysleksji rozwojowej i ryzyka dysleksji, diagnoza dyskalkulii, diagnoza dzieci zdolnych. 27

15 4. Uczniowie szkół gimnazjalnych: diagnoza trudności wychowawczych i edukacyjnych, diagnoza dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, diagnoza trudności wychowawczych diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dzieci zdolnych. 5. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: diagnoza trudności edukacyjnych, diagnoza preferencji zawodowych, diagnoza dzieci zdolnych, diagnoza problemów emocjonalnych. DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO DZIECI I MŁODZIEŻY Terapia, psychoedukacja i poradnictwo: 1. formy terapeutyczne: terapia dysleksji, terapia WWR, bajkoterapia, terapia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia biofeedback; 2. formy psychoedukacyjne: zajęcia integracyjno- adaptacyjne dla klas pierwszych, nauka radzenia sobie ze stresem, zajęcia socjoterapeutyczne trening kontroli złości, debrefing. Zespołów w szkołach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. Poradnia organizuje szkolenia dla: Rad pedagogicznych, Zespołów wychowawczych, Psychologów, pedagogów, logopedów szkolnych. Prowadzi również punkty konsultacyjne w: Barwicach, Białym Borze, Grzmiącej i Bornem Sulinowie. PROGRAMY SYSTEMATYCZNIE PROWADZONE W PORADNI: Bajkoterapia Szkoła dla rodziców Wychowanie bez klapsa Trening kontroli złości Efektywne techniki uczenia się Jak radzić sobie ze stresem Kolorowe gry Zajęcia integracyjno-adaptacyjne Chrząszcz brzmi w trzcinie Asertywność na co dzień Wczesne Wspomaganie Rozwoju Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-16:00 DZIAŁANIA PORADNI SKIEROWANE DO RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW: porady i konsultacje, mediacje, grupa wsparcia dla rodzin dzieci z ADHD, grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, Szkoła Dla Rodziców, warsztaty, obserwacje, wykłady. DZIAŁANOŚĆ DORADCZA I KONSULTACYJNA DLA NAUCZYCIELI - porady i konsultacje odnośnie tworzenia: Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, 28 29

16 DODATKOWA OFERTA: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, Powiat Szczecinecki oferuje szeroką gamę dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych w pełni finansowanych z budżetu Powiatu. W naszych szkołach realizowane są: Powiatowy Program pn. Wyrównywanie szans przygotowanie do egzaminów zewnętrznych dodatkowa godzina matematyki dla uczniów przygotowujących się do obowiązkowego egzaminu maturalnego z tego przedmiotu; działania ph. Wiosenne zmagania z matematyką tj: - mistrzostwa w Sudoku, - maraton matematyczny dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych, - marsz na orientację; dodatkowe zajęcia na basenie prowadzone przez nauczycieli wychowania fizycznego, na poziomie nauki lub doskonalenia pływania; dodatkowo w działalność szkół na stałe wpisały się już projekty uatrakcyjniające naukę takie jak: Dzień Teatralny w Językach Obcych, Dyktando Angielskie, Językowa Corrida, Powiatowy Konkurs Informatyczny i wiele innych. dodatkowe zajęcia, praktyki, kursy zawodowe w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ponadto szkoły naszego Powiatu od 2008 roku nawiązały ścisłą współpracę z Politechniką Koszalińską. Tym samym nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach laboratoryjnych oraz wykładach prowadzonych przez wykładowców z uczelni wyższej, realizowanych zarówno w szkołach w Szczecinku, jak również na terenie uczelni. Ważny jest dla nas przede wszystkim profesjonalizm w realizacji zamierzonych celów stąd wysoko wykwalifikowana kadra oraz szerokie spektrum odbiorców, dlatego też z powyższej oferty skorzystać może każdy uczeń naszej szkoły, a za ciężką pracę, najlepsi mogą być nagrodzeni: - nagrodą dla najlepszego ucznia, - nagrodą dla najlepszego absolwenta, - stypendium Starosty Szczecineckiego. 30

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1 z dnia 18.02.2015 r. ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu na rok szkolny 2015/2016, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół

Składanie wniosków przez kandydatów do szkół Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.

do 27 lutego 2015 r. do godz. 15.00 od 11 maja 2015 r. do 3 czerwca 2015 r. od 8 do 12 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. Zarządzenie nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r.

do 28 lutego 2014 r. od 12 maja 2014 r. do 5 czerwca 2014 r. Od 9 do 13 czerwca 2014 r. do 18 czerwca 2014 r. od 18 do 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 7 /2014 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art. 10

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie

Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Elektroniczne składanie podań do szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie Uczniowie mogą logować się sami w domu. W szkole będzie udostępniona sala 123 w której pod opieką wychowawcy klasy lub doradcy zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 a) od 11 maja od godz. 10 00 do 22 maja do godz.15 00 we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych, kandydaci

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH W SŁAWNIE na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016.

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Białobrzegach w roku szkolnym 2015/2016. Działając na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 6 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE

INFORMACJA. o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 TECHNIKUM EKONOMICZNE INFORMACJA o kryteriach przyjęć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach ROK SZKOLNY 2013/2014 Szkoła prowadzi nabór do: Technikum Ekonomicznego Liceum Ogólnokształcącego Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego:

Terminy dotyczące przyjęć do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego: Zarządzenie nr 7/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Zespół Szkół nr 7 w Koszalinie Terminy i zasady rekrutacji w roku szkolnym 2015/16 Zgodnie z Zarządzeniem nr 4 /2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO w PUŁTUSKU NA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego

Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego Regulamin rekrutacji do XL Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM

WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM WARUNKI, KRYTERIA i HARMONOGRAM przyjęć absolwentów szkół gimnazjalnych do VI Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu w roku szkolnym 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w

Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Warunki i kryteria rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół Nr 3 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Łosicach na rok szkolny 2014/2015 Terminarz przebiegu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Technikum Zawodowego Zdroje na rok szkolny 2015/2016 Zgodnie z art. 10 ust.2 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 1. im. Romana Macieja Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do Technikum Samochodowego nr 1. im. Romana Macieja Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2 Warunki, kryteria oraz harmonogram rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej Technikum Samochodowego nr 1 im. R. M. Pijanowskiego i Zasadniczej Szkoły Samochodowej nr 2 w Zespole Szkół Samochodowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym

ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym ZASADY REKRUTACJI i KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w roku szkolnym 2013-2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88. ZS125.L.4310.1.2015 Warszawa, 10 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji do oddziałów klasy pierwszej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. Hoża 88 na rok szkolny 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 I. OFERTA EDUKACYJNA W Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce na rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony nabór do:

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 Klasa 1 A ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 14 kwietnia 2012r. (sobota) w godz. 12.00 15.00 PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2012/2013 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Języki obce nowożytne

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU - BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27.XII.2012r. w

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Ponadgimanzjalnych Nr 1 w Kępnie na rok szkolny 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum. Warunki i kryteria rekrutacji kandydatów do oddziałów klas pierwszych ZSO Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w roku szkolnym 2015/2016 1. Postępowanie rekrutacyjne kandydatów

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r.

c) zarządzenie nr 110.1.4.2016 wielkopolskiego kuratora oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. Regulamin przyjmowania kandydatów do klas pierwszych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych im. Synów Pułku w Lesznie na rok szkolny 2016/2017 1 1) Ustala się zasady

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku 1 Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 ZSO.S.0130.1.2015 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 1/15 DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WŁOSZAKOWICACH z dnia 27 lutego 2015 r. W SPRAWIE REKRUTACJI DO SZKÓŁ ZESPOŁU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013

R E G U L A M I N. rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 R E G U L A M I N rekrutacji młodzieży do klas pierwszych Zespołu Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie na rok szkolny 2012/2013 Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza St. Pasierba

Bardziej szczegółowo

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1

I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) ZASADY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 1 W NOWOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 29 ul. Ogrodowa Warszawa Rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 29 ul. Ogrodowa Warszawa Rok szkolny 2016/2017 Regulamin Rekrutacji do Technikum nr 29 ul. Ogrodowa 16 00-896 Warszawa Rok szkolny 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2015/2016 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 im. NOBLISTÓW POLSKICH W CHOSZCZNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 www.zs2choszczno.pl e-mail: sekretariatch@vp.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku

Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych. im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku Szczegółowe warunki rekrutacji w Zespole Szkół Zawodowych Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 oraz art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna

Zasady Rekrutacji Uczniów. do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14. Podstawa prawna Zasady Rekrutacji Uczniów do Zespołu Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Żywcu na rok szkolny 2013/14 Podstawa prawna Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY ZARZĄDZENIE Nr 10 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie rekrutacji uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015

Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Regulamin rekrutacji do oddziałów klas pierwszych Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Świątnikach Górnych na rok szkolny 2014/2015 Niniejszy regulamin został sporządzony na podstawie: 1 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. na rok szkolny 2016/2017

ZASADY REKRUTACJI. do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu. na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Świnoujściu na rok szkolny 2016/2017 1. Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do zarządzenia 01/02/2013 I. Terminy rekrutacji i składania dokumentów do szkół dla młodzieży 1. Od 16

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010

Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/2010 Harmonogram i zasady rekrutacji kandydatów do I LO im. Ks. Elżbiety w Szczecinku na rok szkolny 2009/20 1. Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych

Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych Regulamin Przyjęć Kandydatów do Klas Pierwszych REGULAMIN PRZYJĘĆ KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I LICEUM PROFILOWANEGO, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO, TECHNIKUM NR 1 i ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 1 w

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do IV Liceum Ogólnokształcącego. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do IV Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2014/2015 Zespół Szkół Agrobiznesu w Człuchowie planuje utworzenie klas

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:

O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują: Kryteria i warunki rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego oraz Zasadniczej Szkoły Wielozawodowej w Zespole Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście na rok szkolny 2014/2015 Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku WR.570.9.2013.EKP Gdańsk, dnia 31 stycznia 2013 r. Zarządzenie Nr 7/2013 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do publicznych gimnazjów,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia uczniów. Zagadnienie Punktacja szczegółowa Punktacja maksymalna Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012 r. oraz Statutu Technikum Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Regulamin rekrutacji do XII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI

prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 DO SZKÓŁ prowadzonych przez POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI Drodzy Uczniowie! Wybór kierunku dalszego kształcenia to odpowiedzialna decyzja, przed którą staniecie w najbliższych

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH IM. STANISŁAWA SZUMCA W BIELSKU-BIAŁEJ Podstawa prawna: Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr St-KZ.110.1.1.2012.KS z dnia 4 stycznia 2012r. w

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 1 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w ZSP w Kaliszu Pomorskim, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas:

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2014/2015 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa prawnicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015

SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I w Świnoujściu na rok szkolny 2014/2015 SZKOLNE ZASADY REKRUTACJI do na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 (załącznik nr 3 Statutu Szkoły) REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klas pierwszych I LO w Nowogardzie na rok szkolny 2013/2014 Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO REGULAMIN NABORU DO III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE Rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Art 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011

Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Zasady rekrutacji młodzieży w Zespole Szkół im. Oskara Langego w Białym Borze rok szkolny 2010/2011 Na podstawie 23 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015

Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Zasady Rekrutacji Uczniów do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018.

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018. Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny 2017/2018. Rekrutację do Zespołu Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaski na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU

KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU OGÓLNE ZASADY NABORU KRYTERIA NABORU DO SZKOŁ PONADGIMNAZJANYCH W ZESPOLE SZKOŁ TECHNICZNYCH W PLOCKU Do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej funkcjonującej w obrębie Zespołu Szkół Technicznych w Płocku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku na rok szkolny 2016/2017

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi im. Władysława Jagiełły w Płocku na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6 W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach

Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014. II LO w Kartuzach Regulamin Rekrutacji dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 II LO w Kartuzach Lp. Klasa Przy ustalaniu punktacji za oceny na świadectwie będą uwzględniane następujące przedmioty 1 1a - społeczno-humanistyczna

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 39 w WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 do TECHNIKUM OGRODNICZEGO i ZASADNICZEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ w Zespole Szkół nr 39 im. prof. E. Jankowskiego w Warszawie Rekrutacja kandydatów do oddziałów klasy

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011.

w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny 2010/2011. Zarządzenie nr 9/2010 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół policealnych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 40 IM.STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE PODSTAWA PRAWNA Technikum Mechaniczne nr 5 im. Stefana Starzyńskiego 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI do VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 1 PODSTAWA PRAWNA Rekrutacja uczniów do klas pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014

Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014 Regulamin Rekrutacji do oddziałów klas pierwszych w Zespole Szkół w Gdowie na rok szkolny 2013/2014 Na podstawie 94 Statutu Szkoły oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYC IM. SANDORA PETÖFI W OSTRÓDZIE Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym adres: https://nabor.progman.pl/infoostroda Terminy rekrutacji określa Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły.

1. Za całość rekrutacji do Zespołu Szkół nr 2 odpowiada dyrektor szkoły. Regulamin naboru do klas pierwszych V Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Lema w Koszalinie na rok szkolny 20/2016 Podstawa prawna: I. Art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KRYTERIA I TERMINY REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH W MIĘDZYŚWIECIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 TECHNIKUM I ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 1. Kandydaci do klas pierwszych mogą składać dokumenty do następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie REGULAMIN REKRUTACJI do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 obowiązujący w Zespole Szkół Agrobiznesu w Człuchowie W roku szkol. 2015/2016 Zespół Szkół Agrobiznesu klas I w następujących zawodach :

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012. Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 Dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Swarożynie z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie terminów rekrutacji i składania dokumentów do szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. SW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 1 REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZK. 2015/2016 W ZESPOLE SZKÓŁ IM. ŚW. JANA KANTEGO W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne

PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014. Języki obce nowożytne Klasa 1 A PLANOWANE ODDZIAŁY KLASY I w roku szkolnym 2013/2014 Przedmioty rozszerzone Język polski Historia Wiedza o społeczeństwie Języki obce nowożytne Przedmioty uzupełniające Przyroda Wiedza o państwie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 ORAZ KALENDARIUM NABORU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: TECHNIKUM NR 2 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 1) Ustawa z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół w Chróścinie w roku szkolnym 2015/2016 Załącznik nr 8 do Statutu Zespołu Szkół w Chróścinie Regulamin przyjmowania uczniów i słuchaczy do klas pierwszych Zespołu Szkół Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady i tryb rekrutacji

I. Zasady i tryb rekrutacji Szkolny Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej czteroletniego technikum kształcącego w zawodach

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku, w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 04/2015 Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 Regulamin rekrutacji do XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Warszawie w roku szkolnym 2015/2016 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania uczniów do Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz oraz z 2016 r. poz. 35) ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 ORAZ TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO Podstawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH. W ZESPOLE SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. W GOSTYNINIE na rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH. W ZESPOLE SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE. W GOSTYNINIE na rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE na rok szkolny 2014/2015 I. Przepisy ogólne. 1. Rekrutacja przeprowadzana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za

2) możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 3) możliwych do uzyskania za Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014 Na podstawie 18 pkt.1 rozporządzenia MENiS z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016

I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 I N F O R M A C J A o zasadach rekrutacji do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2015/2016 1. W Zespole Szkół w Szczurowej obowiązuje rekrutacja elektroniczna.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. S.ŻEROMSKIEGO XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W roku szkolnym 2013/2014 planuje się utworzenie następujących klas: Klasa europejska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 6 IM. J. LELEWELA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im.

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016

Warunki rekrutacji. do Technikum nr 1. na rok szkolny 2015/2016 Warunki rekrutacji do Technikum nr 1 na rok szkolny 2015/2016 Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 odbywa się na podstawie Postanowienia Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie terminów przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU. Rok szkolny 2015/2016

ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU. Rok szkolny 2015/2016 ZASADY I KRYTERIA REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W MAŁOGOSZCZU Rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 6

Bardziej szczegółowo