Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok"

Transkrypt

1 Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1

2 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr 62/XIII/07 z 27 czerwca 2007 roku. Generalny cel Strategii określono jako: ŁOMŻA MIASTEM NOWOCZESNYM, BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA ORAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPRAWNIE REALIZUJĄCYM ZBIOROWE POTRZEBY MIESZKAŃCÓW PRZY RESPEKTOWANIU ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ. ŁOMŻA MIASTEM O UZNANEJ RANDZE W OTOCZENIU (REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI, OCHRONY ZDROWIA, KULTURY, WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ), W PEŁNI WYKORZYSTUJĄCYM WALORY SWEGO POŁOŻENIA GEOGRAFICZNEGO, DBAJĄCYM O TRADYCJĘ HISTORYCZNĄ I INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW. Strategiczne programy działania: 1. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM PRZEDSIĘBIORCZYM I INNOWACYJNYM - TWORZENIE JAK NAJLEPSZYCH WARUNKÓW DO ROZWOJU GOSPODARKI LOKALNEJ ORAZ WZROST ATRAKCYJNOŚCI MIASTA DLA LOKALIZACJI INWESTYCJI 2. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA - DBAŁOŚĆ O DOBRY STAN ZASOBÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, DALSZY ROZWÓJ MIESZKALNICTWA I USŁUG SPOŁECZNYCH 3. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM WYPOSAŻONYM W NOWOCZESNA INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ - ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OBIEKTÓW INŻYNIERYJNYCH (SIECIOWYCH I PUNKTOWYCH), W TYM SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 4. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM AKTYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY OBYWATELSKIEJ - TWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU INICJATYW OBYWATELSKICH ORAZ PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY WŁADZ MIASTA, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA RZECZ JEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO (ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO) Realizacja celów strategicznych zależy od zasobności kasy miejskiej oraz pozyskanych środków krajowych i unijnych, a także sprzyjających bądź niesprzyjających wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, oraz od działań Samorządu Miasta i podległych mu miejskich jednostek organizacyjnych. 2

3 1. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM PRZEDSIĘBIORCZYM I INNOWACYJNYM - tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarki lokalnej oraz wzrost atrakcyjności miasta dla lokalizacji inwestycji ORGANIZACYJNE I FINANSOWE WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. WSPOMAGANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE WŁADZ MIASTA Z KRAJOWYMI I REGIONALNYMI AGENCJAMI I FUNDACJAMI ROZWOJU ORAZ LOKALNYMI PRZEDSIĘBIORCAMI TWORZENIE KORZYSTNEGO KLIMATU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEKONYWANIE ICH O KORZYŚCIACH WYNIKAJĄCYCH ZE WSPÓŁPRACY Z URZĘDEM MIEJSKIM JAK I INSTYTUCJAMI OTOCZENIA BIZNESU POPRZEZ WSPÓŁUDZIAŁ W WYSTAWACH, IMPREZACH, WYDAWNICTWACH KULTURALNYCH I OŚWIATOWYCH Z inicjatywy Prezydenta Miasta Łomża oraz Prezesa Łomżyńskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, w 2008r. po raz pierwszy został zorganizowany Konkurs pod nazwą Łomżyński Laur Gospodarczy. Celem konkursu było wyróżnienie i promocja najlepszych przedsiębiorców, a także dostrzeganie ich szczególnych osiągnięć. Konkurs skierowany był do sektora MŚP z terenu Miasta Łomża i Powiatu Łomżyńskiego, których działalność i osiągnięcia mogą stanowić wzór do naśladowania i zachętę dla innych. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: INICJATYWA ROKU, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MAŁY PRZEDSIĘBIORCA i MIKRO PRZEDSIĘBIORCA. W konkursie przyznawana jest nagroda w formie tytułu i wyróżnienia. Tym samym nagroda uprawnia do uczestniczenia na preferencyjnych warunkach w wybranej imprezie targowej organizowanej przez Urząd Miejski w Łomży oraz Łomżyńską Izbę Przemysłowo Handlową. Pierwszymi laureatami Łomżyńskich Laurów Gospodarczych zostały następujące firmy: w kategorii Inicjatywa Roku - Galeria Narew Sp. z o.o., w kategorii Średni Przedsiębiorca - Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o., w kategorii Mały Przedsiębiorca - Ekspertt Sp. z o.o., zaś w kategorii Mikro Przedsiębiorca - TV Łomża. Ponadto poprzez uczestnictwo Miasta w takich wydawnictwach jak Wiadomości Turystyczne, Rynek Turystyczny, wydawnictwie gospodarczym Fakty, reklama w internecie i przewodniku zagranicznym Intercable trafiliśmy do Brukseli, polskich placówek zagranicznych, ponad tysiąca indywidualnych przedsiębiorców krajowych i zagranicznych oraz na targi turystyczne w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Berlinie, Londynie, Helsinkach, Szanghaju, Moskwie, na targi inwestycyjne w Cannes. Ponadto zaistnieliśmy na targach Expo (Warszawa) i Międzynarodowych Targach Polska Sp. z o.o., Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL 2007 w Monachium, oraz podczas różnych imprez lokalnych. 2. PROWADZENIE PROINWESTYCYJNEJ POLITYKI FINANSOWEJ MIASTA, POLEGAJĄCEJ NA ZWIĘKSZANIU UDZIAŁU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W OGÓLNYCH WYDATKACH BUDŻETU MIASTA Władze Miasta prowadzą politykę proinwestycyjną. Na poprawę struktury wydatków inwestycyjnych miały wpływ pozyskiwane środki z Unii Europejskiej od 2003 r. Podane w tabeli niżej kwoty wydatków oraz procentowy udział wydatków inwestycyjnych wskazują na pełną realizację tego celu. Niewielki spadek nastąpił w latach , wynikało to z faktu, iż nie realizowano nowych projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem środków unijnych. Został rozpoczęty nowy okres programowania oraz środki unijne przeznaczone na inwestycje w samorządach nie zostały rozdysponowane nie ogłaszano konkursów. Rok 2007 był okresem przygotowawczym zarówno dla instytucji zarządzających środkami unijnymi jak i dla samorządów. Pierwsze konkursy zostały ogłoszone w roku 2008 i dopiero wtedy samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie, jednak refundacja środków może nastąpić dopiero w 2009r. ze względu na proces oceny projektów i podpisywanie umów o dofinansowanie planowane na 2009r. 3

4 Tabela. Wydatki budżetu miasta Łomża w latach Lp Rok Wydatki budżetu ogółem w zł Wydatki inwestycyjne w zł Udział % , , , , , ,34 3. UAKTUALNIENIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA ZGODNIE Z WYMOGAMI USTAWOWYMI OPRACOWANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA W dniu r. Uchwałą Nr 174/XXVIII/08 Rady Miejskiej Łomży przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża rejon Zawady Przedmieście ul. Przykoszarowa. Uchwałą Nr 198/XXXI/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia r. przystąpiono do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. W roku 2008 Uchwałą Nr 175/XXVIII/08 z dnia r uchwalono jeden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów byłej rezerwy pod kolej, od ulicy Nowogrodzkiej w kierunku Lasu Jednaczewskiego obszar P9c. Ponadto prowadzono procedury związane z przygotowywaniem planów dotyczących obszarów: - tereny Śródmieścia obszar P1, - rejon ulic: Wyszyńskiego, Sikorskiego i Zawadzkiej obszar P3, - tereny Osiedla Łomżyca, położonych pomiędzy ulicami: Spokojną, Wojska Polskiego i rzeczką Łomżyczką obszar P7, - tereny położone przy ul. Nowogrodzkiej obszar P10, - tereny osiedla Wschód, w rejonie ul. Wąskiej obszar P11, - tereny położone w sąsiedztwie ulic: Poznańska i Kraska obszar P16, - tereny położone w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej i ulicy projektowanej stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej (plan fakultatywny), - tereny przy ulicy Zdrojowej (plan fakultatywny), - rejon ulic: Zawady Przedmieście ul. Przykoszarowa. Ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża wynika obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wielkości 573,52 ha. Obowiązujące plany, sporządzane przy wymogu Studium, obejmują obszar 234,6 ha, co stanowi 18,23% powierzchni terenów zurbanizowanych oraz 7,2% całkowitej powierzchni miasta. Plany w opracowaniu, których dotyczy obowiązek opracowania, obejmują obszar 232,7 ha. Odsetek powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w stosunku do powierzchni miasta wynosi 7,2%. Odsetek powierzchni objętej miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowywania w stosunku do powierzchni miasta wynosi dodatkowe 12%. 4

5 TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ WZBOGACANIE MOŻLIWOŚCI PODNOSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ORAZ WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. UDZIELANIE POŻYCZEK BEZROBOTNYM NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY Podstawowym instrumentem mającym na celu finansowe wsparcie bezrobotnego w rozpoczęciu działalności na własny rachunek jest przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie przez nich działalności gospodarczej. Przyznane środki stanowią bezzwrotną pomoc (zwaną dotacją) m.in. pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy. W 2008r. środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 189 osobom bezrobotnym (56 kobietom), co stanowi istotny wzrost w porównaniu do lat poprzednich (2006r osoby, 2007r osoby). Środki przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej są efektywną formą pomocy bezrobotnym. Skuteczność ich przyznania wynosi 100%, co oznacza, iż przez pierwszy rok prowadzenia działalności żaden z utworzonych podmiotów gospodarczych nie został zlikwidowany (1 osoba została zobowiązana do zwrotu środków z uwagi na naruszenie warunków umowy, mimo to działalność prowadzi). 2. OPRACOWANIE PROGRAMÓW SZKOLEŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO MARKETINGOWEGO SPOSOBU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PROMOCJI NA RYNKACH ZBYTU (KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM) Głównym celem szkoleń prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży było ułatwienie powrotu do czynnego życia zawodowego osób po długotrwałym bezrobociu oraz zwiększenie szans bezrobotnych na rynku pracy. W 2008r. szkolenia były realizowane w dwóch płaszczyznach. Jedna, to szkolenia indywidualne, organizowane na tzw. uprawdopodobnienie zatrudnienia, w którym to pracodawca na piśmie zobowiązuje się do zatrudnienia osoby bezrobotnej pod warunkiem ukończenia wskazanego szkolenia. Druga grupa to tzw. szkolenia grupowe. Kierunki tych szkoleń są ustalane na podstawie m.in. diagnozy zapotrzebowania na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy oraz potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia. Szkolenia grupowe były organizowane w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Funduszu Pracy (Program 45/50 PLUS). W ramach w/w funduszy zorganizowano m.in. 3 szkolenia dla 30 osób w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnikami szkolenia były przede wszystkim osoby ubiegające się o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 3. TWORZENIE MOŻLIWOŚCI NABYWANIA I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI W ZAWODACH POSZUKIWANYCH PRZEZ RYNEK PRACY, W TYM M.IN. W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI MAŁYCH FIRM, INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW OBSŁUGI GOSPODARKI, ROZWOJU OFERTY PRODUKCYJNEJ I USŁUGOWEJ ORAZ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PUP w Łomży prowadził działania dotyczące szkoleń osób bezrobotnych w celu: zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych, zwiększenia aktywności zawodowej. Do udziału w szkoleniach skierowano ogółem 193 osoby bezrobotne, w tym sfinansowano 8 osobom koszty egzaminów. W 2008r. na kursy i szkolenia zawodowe kierowane były głównie osoby bezrobotne bez zawodu lub z takim wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy były organizowane po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb 5

6 pracodawców i rynku pracy. W zakresie organizacji kursów i szkoleń Powiatowy Urząd Pracy w Łomży współpracował z poniższymi instytucjami szkolącymi: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łomży, Ośrodek Doskonalenia Kadr Profesja w Białymstoku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, Hanza sp. z o. o. w Łomży, Kovex w Warszawie, Ośrodek Szkolenia Kierowców R. Kamiński w Łomży, Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży, Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu, Związek Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa w Warszawie, Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży, Ośrodek Szkolenia Zawodowego L. Mierzejewski w Łomży, Ośrodek Szkolenia Kierowców E. Ferenc w Łomży. 4. AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W RAMACH AKTYWNYCH FORM FUNDUSZU PRACY I ŚRODKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w 2008r. realizował zadania dotyczące aktywizacji bezrobotnych przy udziale środków Funduszu Pracy oraz środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie dysponował środkami budżetu miasta. W 2008r. PUP w Łomży pozyskał środki w wysokości ,3 tys. Zł na realizację programów na rzecz promocji zatrudnia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skierowano ogółem 1700 osób (bez uczestników prac społecznie użytecznych), w tym zamieszkałych na terenie Miasta Łomża 1030 osób, co stanowi 60,50% wszystkich skierowanych. Prowadzono następujące aktywne formy przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia: - prace interwencyjne - w 2008r. zawarto 234 umowy ze 154 pracodawcami (w większości pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą). W ramach tych umów zostało skierowanych 302 bezrobotnych, - roboty publiczne - w 2008r. zawarto 208 umów z 59 pracodawcami. Skierowano do pracy 342 bezrobotnych, - staże - w 2008r. zawarto 462 umowy z 281 pracodawcami. Do odbycia stażu skierowano 518 osób, w tym 129 osoby podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu stażu, - przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - w 2008r. zawarto 33 umowy z 31 pracodawcami. Do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy skierowano 37 osób, w tym 4 osoby podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu przygotowania, - szkolenia - w 2008r. szkolenia dla osób bezrobotnych rozpoczęły 193 osoby, ukończyło szkolenie 128 osób, w tym 53 osoby podjęły pracę w trakcie lub po ukończeniu szkolenia, - prace społecznie użyteczne - z pośród skierowanych, pracowało w poszczególnych miesiącach 204 osób pochodzących z Miasta Łomża, - zatrudnienie wspierane - skierowano do zatrudnienia 4 bezrobotnych uczestników zajęć prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w Kownatach, - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - w 2008r. przyznano 189 osobom bezrobotnym. Kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w 2008r. wynosiła zł. - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w 2008r. zrefundowano 89 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą część kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla 115 osób bezrobotnych. Zrefundowano koszty wyposażenia stanowiska 74 podmiotom z Miasta Łomży. 6

7 5. POPRAWA SYTUACJI W ZAKRESIE OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCÓW POPRZEZ POWOŁANIE PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY W RAMACH PROJEKTU BIZNES BEZ BARIER UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY W ramach projektu dofinansowanego z Programu INTERREG IIIA Polska-Białoruś- Ukraina pn.: BIZNES BEZ BARIER UTWORZENIE TRANSGRANICZNEGO PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTA BIZNESOWEGO W ŁOMŻY powołany został Punkt Obsługi Interesanta Biznesowego, którego celem jest zlikwidowanie barier, trudności w rozwoju współpracy wynikających z niedostatecznej wiedzy podmiotów gospodarczych o partnerach, warunkach prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy. Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łomży. W 2008r. nadal kontynuowana była współpraca Miasta Łomża z Grodzieńską Wolną Strefą Ekonomiczną oraz z przedsiębiorcami z Grodna dla których po stronie polskiej poszukiwani są partnerzy do współpracy. Rozwijane były również kontakty związane z organizacją szkoleń w zakresie turystyki oraz wymiana turystyczna. W wyniku wizyty przedstawicieli Miasta Łomża w mieście Gorki na Białorusi, podpisane zostało Porozumienie o przyjaźni i współpracy międzynarodowej pomiędzy miastem Gorki a Łomżą. Ponadto nawiązana została współpraca Turlomza.pl (uczestnika Projektu) z firmami z rejonu Grodzieńszczyzny - podpisano umowę handlową z Polsko-Białoruskim Centrum Biznesu i Turystyki dotyczącą współpracy w zakresie: - przygotowywania międzynarodowego produktu turystycznego (wycieczki), - wzajemnej sprzedaży agencyjnej imprez, - wzajemnej obsługi ruchu turystycznego przyjazdowego. Podtrzymywane są kontakty biznesowe z Białoruskim Stowarzyszeniem Farmerów. Turlomza.pl podjęło inicjatywę wspólnej budowy produktu i prezentacji go na stronie internetowej. REALIZACJA PLANÓW MIEJSCOWYCH W PROCESACH SCALEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI SCALENIE I PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ULIC PIŁSUDSKIEGO I ŻABIEJ Scalenie zostało wszczęte Uchwałą z dnia 28 listopada 2007r. Rady Miejskiej Łomży Nr 127/XXII/07. W 2008r. prowadzono prace geodezyjne, które będą kontynuowane w 2009r. PROMOCJA MIASTA ŁOMŻA W KRAJU I ZA GRANICĄ 1. PROMOCJA OFERTY INWESTYCYJNEJ MIASTA, ZAWIERAJĄCEJ MIĘDZY INNYMI WOLNE OBIEKTY I TERENY DO ZAINWESTOWANIA W ramach realizacji tego zadania prowadzona była w 2008r. współpraca z Polską Agencja Inwestycji Zagranicznych i Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora, którym na bieżąco przekazywane były informacje dla potencjalnych inwestorów o wolnych terenach inwestycyjnych w mieście Łomża. Organizowane były również spotkania z potencjalnymi inwestorami. Został stworzony katalog z wolnymi terenami inwestycyjnymi Podlaskie good investment. Ponadto przedstawiciele Ratusza obsługiwali inwestorów zagranicznych oraz przygotowywane były indywidualne oferty inwestycyjne. 2. ORGANIZACJA REGIONALNYCH I TRANSGRANICZNYCH TARGÓW, SPOTKAŃ GOSPODARCZYCH I WYJAZDÓW STUDYJNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W ramach współpracy z miastem Gorki na Białorusi w kwietniu 2008r. zorganizowano misję gospodarczą - spotkania biznesowe. Podczas pobytu delegacji przedsiębiorców z Łomży w Gorki nawiązano kontakty biznesowe. Podpisane zostało porozumienie między 7

8 Łomżą a Gorki. Strona Białoruska zadeklarowała pomoc w zorganizowaniu wyjazdów do Katynia na terenie federacji Rosyjskiej. W sierpniu 2008r. 7-osobowa delegacja odwiedziła Gorki i Katyń, gdzie spotkała się z przedstawicielami miasta oraz biur podróży zainteresowanych wzajemną wymianą turystów. Przekazano oferty przyjazdowe do Polski, na Podlasie i Kurpie. Podjęta została również współpraca ze szkołami. Ponadto Miasto za pośrednictwem zorganizowanego w mieście Punktu Informacji Turystycznej Turlomza, uczestniczyło w targach o charakterze regionalnym, m.in w Białymstoku, Supraślu, Nowogrodzie, Warszawie oraz Poznaniu. 3. PROMOCJA ŁOMŻYŃSKIEJ KULTURY, SPORTU I EDUKACJI Podczas Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w 2008r. oficjalnie ruszyła akcja promocyjna łomżyńskich dukatów lokalnych jantarów. Okazją do wyemitowania monet stała się 590. rocznica nadania Łomży praw miejskich. Ich emitentem było Miasto Łomża, producentom Mennica Polska, a do obiegu wprowadzał je Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych i Galeria pod Arkadami. W rezultacie wydanych zostało 50 tys. monet ze stopu Nordic Gold o nominale 4 jantary oraz 500 srebrnych monet o nominale 40 jantarów. Srebrne jantary to wspaniały okaz dla kolekcjonerów, gdyż jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które wydało srebrną monetę wielkości 38,61 mm. Prezentacja łomżyńskiej oferty oświatowej szkół ponadgimnazjalnych w 2008 r. odbywała się na stronie internetowej https://nabor.progman.pl/lomza/ podczas elektronicznego naboru z wykorzystaniem oprogramowania autorstwa Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (PCSS). 4. PROMOCJA POTENCJAŁU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA W WYDAWNICTWACH, MATERIAŁACH MULTIMEDIALNYCH, PRASIE ITP. Realizacja tego zadania obywała się m.in. poprzez zamieszczanie publikacji w takich wydawnictwach jak: Wiadomości Turystyczne, Rynek Turystyczny, Fakty, Intercable. Na bieżąco wykonywane były spoty reklamowe zamieszczane na bilbordzie elektronicznym SW MEDIA informujące o imprezach, wydarzeniach odbywających się w Łomży i jej okolicach. Ponadto zaktualizowano grafikę na wielkogabarytowych Witaczach ustawionych na wjazdach do miasta od strony Ostrołęki, Warszawy, Białegostoku, Nowogrodu i Zambrowa, których głównym zadaniem jest powitać wjeżdżających gości, zachęcić do odwiedzenia miasta, do inwestowania w nim. Mieszkańców miasta Witacz informuje, że są już w domu. Witacze zostały wykonane w ramach opracowanego wcześniej Systemu Identyfikacji Wizualnej Urzędu Miejskiego w Łomży. 5. UTWORZENIE PUNKTU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ WSPÓLNA PROMOCJA MIASTA JAKO OŚRODKA TURYSTYCZNEGO Punkt Informacji Turystycznej prowadzony jest w mieście przez firmę Turlomza, w siedzibie przy ul. Sienkiewicza. Właściciel firmy prowadził w 2008r. aktywną współpracę z Miastem Łomża za pośrednictwem Biura Promocji Miasta. Na bieżąco przekazywane były informatory oraz materiały promocyjne o Łomży i jej atrakcjach turystycznych. 6. MODERNIZOWANIE I AKTUALIZOWANIE MIEJSKIEJ STRONY INTERNETOWEJ Miejski portal internetowy jest na bieżąco aktualizowany, tak aby w jak największym stopniu spełniał oczekiwania mieszkańców miasta oraz osób spoza miasta zaglądających na stronę internetową. W 2008r. jako nowy produkt został wprowadzony Interaktywny Plan Miasta, za pomocą którego można odnaleźć wszystkie ulice miasta, bankomaty i placówki banków, miejsca noclegowe, zabytki miasta, punkty gastronomiczne i restauracje, urzędy i instytucje, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, oraz instytucje obsługujące ruch turystyczny, w tym biura podróży. Wprowadzony został również link do strony Powiatowego Urzędu Pracy dotyczący Projektu Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, gdzie można znaleźć m.in. aktualne oferty pracy, w tym oferty pracy za granicą oraz inne informacje dla osób bezrobotnych. 8

9 Ponadto na stronie internetowej miasta wprowadzane są bieżące informacje dotyczące pracy Urzędu, aktualne oferty szkoleń i informacje dla przedsiębiorców, informacje o mieście, jest dostępna również Ankieta satysfakcji klienta, którą można wypełnić przez internet i wysłać do urzędu. 7. PROMOCJA MIASTA POPRZEZ WSPIERANIE IMPREZ I WYSTAW ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIA, JEDNOSTKI KULTURY I JEDNOSTKI PODLEGŁE MIASTU Miasto jak co roku przeznaczyło środki finansowe i materiały promocyjne na potrzeby zorganizowania kolejnej edycji Gościńca Łomżyńskiego, a także współorganizowało Mistrzostwa Paralotniarskie oraz obchody Nowego Roku. W 2008r. realizowano Uchwałę Nr 26/V/07 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, a także w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zostały ogłoszone 4 otwarte konkursy ofert, w wyniku których przyznano środki m.in. na: upowszechnianie sportu, wykłady tematyczne, koncerty, konkursy, pokazy, opracowania wydawnicze, tablice pamięci, rajdy, obchody uroczystości, Juwenalia, inscenizacje historyczne, upowszechnianie kultury muzycznej, realizację programów edukacyjnych, uczczenie miejsc pamięci, organizację festiwali. Ponadto jak co roku liczne instytucje otrzymały wsparcie poprzez udostępnianie materiałów promocyjnych. Miasto było organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji m.in. dot. Partnerstwa Dorzecza Narwi, 33 Światowego Kongresu Rolników IFAP, Szlaku Króla Stefana Batorego, dot. przebiegu Via Baltica. 2. Program strategiczny: ŁOMŻA - MIASTEM BEZPIECZNYM I PRZYJAZNYM DO ZAMIESZKANIA - dbałość o dobry stan zasobów dziedzictwa kulturowego, dalszy rozwój mieszkalnictwa i usług społecznych ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ MIASTA 1. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK I INSTYTUCJI KULTURALNYCH O ZASIĘGU REGIONALNYM: ŁOMŻYŃSKA ORKIESTRA KAMERALNA, MUZEUM PÓŁNOCNO-MAZOWIECKIE W ŁOMŻY, TEATR LALKI I AKTORA, MIEJSKI DOM KULTURY DOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W roku 2008 budżet miasta w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczony był na dotacje na działalność bieżącą poniższych instytucji kultury oraz formy działalności i wydarzenia przez nie organizowane: - Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych, - Muzeum Północno - Mazowieckie, - Miejska Biblioteka Publiczna, - Teatr Lalki i Aktora, - Łomżyńska Orkiestra Kameralna, która 3 grudnia 2008 r. zmieniła nazwę na Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego. Działalność łomżyńskich instytucji kultury ma charakter ponadlokalny. Dotyczy to szczególnie Muzeum Północno - Mazowieckiego ze Skansenem Kurpiowskim w Nowogrodzie, Teatru Lalki i Aktora, Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego. Miejska Biblioteka Publiczna wykonuje zadania biblioteki powiatowej na mocy odrębnego porozumienia ze Starostą Łomżyńskim. 9

10 Wspieranie działalności kulturalnej z budżetu miasta dotyczy form i przedsięwzięć realizowanych przez placówki oświatowe np.: Zespół Muzyki Dawnej VOCI UNITE, działający przy Szkole Podstawowej Nr 7 i Scholi Gregoriańskiej WSD w Łomży oraz konkursy realizowane przez szkoły. Wspierane finansowo były ważne wydarzenia w mieście. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała środki na Ferie z Biblioteką, Popołudnie poetów - konkurs jednego wiersza, Teatr Lalki i Aktora na Ferie z teatrem, XXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, MDK-DŚT na zorganizowanie Konkursu Poetyckiego J. Kulki, koncert Przyjaciele Pani Hani, Konfrontacje Teatralne Szkół Średnich, Filharmonia Kameralna na koncert Dni Łomży oraz wydanie folderu i płyty CD Filharmonii Kameralnej. 2. ORGANIZACJA FESTIWALI, PLENERÓW, WARSZTATÓW, SEMINARIÓW I KONFERENCJI, A TAKŻE OBOZÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ FESTYNÓW O ZASIĘGU REGIONALNYM, OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM ORGANIZOWANIE OGÓLNOPOLSKICH ORAZ MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW I KONKURSÓW PROMUJĄCYCH ZIEMIĘ ŁOMŻYŃSKĄ Ważniejsze wydarzenia kulturalne w Łomży w roku 2008: Łomżyński Konkurs Poetycki im. Jana Kulki (MDK-DŚT), Koncert Gwiazdka z Nieba w Kościele O.O Kapucynów (MDK-DŚT), Koncerty Filharmonii Kameralnej z udziałem znanych artystów scen operowych i operetkowych, Muzyczna Majówka - koncert muzyczny z okazji 3 Maja (MDK-DŚT), 50-lecie pisarstwa Henryka Gały, XXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA, Dni Łomży, w tym: Przyjaciele Pani Hani - koncert poświęcony Hance Bielickiej z udziałem Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, Koncert galowy Filharmonii Kameralnej w Katedrze, Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 590. rocznicy nadania Łomży praw miejskich, Festyn archeologiczny Śladami Wikingów, Moja Łomża - wystawa Klubu Fotografików Łomżynskich, Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza, Skansenowskie Spotkania, Wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej, Wystawy w Galerii pod Arkadami, Światowy Zlot Anek, Gościniec Łomżyński (MDK-DŚT), VII Ogólnopolski Turniej Tańca Młodzieżowego WIRUJĄCA STREFA, Sesja Glogerowska (Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA), Łomżyńska Jesień Kulturalna, Koncert Sylwestrowy Filharmonii Kameralnej, połączony z wręczeniem nagród Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury. Rokrocznie organizowane są warsztaty artystyczne z dziedziny tańca, plastyki, teatru, muzyki i wokalu, dla młodzieży skupionej wokół MDK-DŚT. Stwarzają one doskonałą okazję dla doskonalenia umiejętności, rozwijania zainteresowań, talentów, kształtowania umiejętności funkcjonowania w grupie. Efekty warsztatów prezentowane są zwykle na początku roku szkolnego w formie wystaw poplenerowych, koncertów, spektakli w siedzibie MDK-DŚT. Zadania zrealizowane w 2008 r. przez Filharmonię Kameralną: 15 koncertów na terenie województwa podlaskiego i mazowieckiego w ramach IV Jesiennego Festiwalu Muzycznego Sacrum et musica im. Jana Pawła II, Wydanie płyty CD pn. Trzech tenorów w nadnarwiańskim grodzie jako promocja instytucji i miasta Łomża, 62 koncerty symfoniczne, kameralne, solowe, operowe i inne dla melomanów, Pozyskanie nowych odbiorców muzyki, a szczególnie muzyki poważnej, 10

11 Współpraca z najbardziej uznanymi artystami scen operowo-operetkowych i filharmonii polskich, Promocja twórczości kompozytorów polskich, Realizowanie ambitnych programów koncertowych poprzez pozyskiwanie mecenatu artystycznego, Kontynuacja współpracy ze szkołami łomżyńskimi w ramach cyklu koncertów Muzyczny relaks trzeźwe szkoły, W ramach wymiany kulturalnej z zagranicą dokonano wymiany dyrygentów między Filharmonią Kameralną w Łomży a miastem Muscatine (USA). 3. WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTW, WYDAWNICTW I ŚRODOWISK REGIONOZNAWCÓW FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA Działalność stowarzyszeń jest niezmiernie ważna dla miasta. Są one inicjatorami wielu cennych przedsięwzięć, wydarzeń. Zadania te realizowane są często we współpracy z instytucjami kultury, bądź z innymi stowarzyszeniami, wzajemnie się uzupełniają, uzyskując w miarę możliwości dofinansowanie z budżetu miasta. W związku z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i uchwaloną przez Radę Miejską Łomży Kartą Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, jedynym sposobem udzielania dotacji jest udział organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w konkursach ofert na realizację zadań publicznych. W 2008r. wsparto działalność następujących organizacji: Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów otrzymało dofinansowanie na działalność biblioteki naukowej, wydanie kolejnego tomu Studiów Łomżyńskich, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - środki na dofinansowanie wydania kwartalnika Wiadomości Łomżyńskie i wydanie tomu Ziemi Łomżyńskiej, Komenda Hufca ZHP otrzymała - środki na złaz drużyn z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz na Betlejemskie Światełko Pokoju i konkurs plastyczny Zaczarowane Święta po Kurpiowsku, Stowarzyszenie Kultury i Nauki LOGOS - na organizację konkursów recytatorskich, Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze Stopka, na doroczny konkurs o zasięgu ogólnopolskim O Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera. 4. WZMOCNIENIE ROLI CENTRUM MIASTA JAKO OBSZARU KONCENTRACJI FUNKCJI ADMINISTRACYJNYCH, KULTURALNYCH I HANDLOWO-USŁUGOWYCH FUNKCJONALNE OŻYWIENIE RYNKU I GŁÓWNYCH CIĄGÓW ULICZNYCH W CENTRUM MIASTA Wzmocnienie roli centrum miasta jest przedmiotem studiów i analiz prowadzonych przez Miasto. Władzom Miasta zależy na zagospodarowaniu Starówki z korzyścią dla mieszkańców oraz na poprawie wizerunku centrum miasta. Miasto posiada wstępną koncepcję zagospodarowania Rynku oraz Hali Targowej. Dalsze działania wymagają jednak konsultacji, m.in. z Radnymi i społeczeństwem. Dotyczy to również wszelkich działań w ramach zmienionej ustawy o partnerstwie-publiczno-prywatnym (zmiana z końca lutego 2009 r.). Istniejąca koncepcja zagospodarowania Starówki zakłada wykreowanie głównego placu miejskiego jako reprezentacyjnej przestrzeni miasta dla oficjalnych obchodów, imprez rozrywkowych, wprowadzenie funkcji na otwartym powietrzu oraz jako miejsce spotkań mieszkańców. Planowana jest rewitalizacja obiektu Hali Targowej, przywrócenie jej historycznego wyglądu na podstawie kwerendy w materiałach archiwalnych z wprowadzeniem nowoczesnego kontrapunktu tam gdzie brak wartości zabytkowej. Przewidywana jest zmiana funkcji użytkowej Hali Targowej jako centrum wystawienniczotargowo-konferencyjne na potrzeby Podregionu Łomżyńskiego. Program funkcjonalnoużytkowy przewiduje lokale o funkcji usługowej wyższego rzędu - zmiana sposobu użytkowania na funkcje centrum promocji miasta, usług gastronomii, usług handlu pamiątkami, usług finansowych, turystyki, wystawiennictwa, z możliwością wyjścia na zewnątrz. 11

12 Ponadto w rejonie ul. Długiej (działka od ul. Krótkiej do Rynku) planowana jest budowa małej fontanny, która ma być wykonana w 2009 r. W obszarze ul. Długiej projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni i chodników z przekształceniem ulicy w strefę pieszą - pasażu handlowego w reprezentacyjnej, starej części miasta. Przewidziano także ustawienie elementów małej architektury jak ławki, kosze i ewentualnie budowę innych małych form architektonicznych ozdobnych lub wydzielających ruch. 5. REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ SUBSTANCJI MIASTA I WŁAŚCIWA EKSPOZYCJA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W 2007 r. została podjęta Uchwała Nr 25/V/07 Rady Miejskiej Łomży w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża. Uchwała określa zasady przeprowadzania konkursu na dotacje celowe na prace lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Właściciel składając wniosek powinien dołączyć pozwolenie konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych. Rada Miejska ustala w budżecie miasta corocznie wysokość środków przeznaczonych na dotacje. W 2008r. wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie, z czego tylko 1 spełniał wymagania formalne. Dofinansowanie zostało przyznane dla wniosku, który został zaakceptowany przez komisję Katedra Łomżyńska. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, tworzących ramy przestrzeni publicznej, mających istotne znaczenie w kreowaniu wizerunku Miasta. Obecnie w opracowaniu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieście, który m.in. reguluje zasady ładu przestrzennego w tej części miasta. 6. PORZĄDKOWANIE POSESJI I UTRZYMANIE PORZĄDKU W MIEŚCIE Strażnicy Straży Miejskiej, w zakresie utrzymania porządku publicznego, zwracali szczególną uwagę na funkcjonalność istniejącego oznakowania dróg i ulic. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności uczniów sprawdzali czy są właściwe i czytelne, z uwzględnieniem progów zwalniających. Dyscyplinująco na kierowców i na spowolnienie ruchu pojazdów w miejscach największego nasilenia ruchu kołowego wpłynęło zakupienie i wykorzystanie urządzenia samoczynnie rejestrującego przekroczenie dopuszczalnej prędkości Foto-radar. Są to efekty bieżących działań samodzielnych i wspólnych z policją w ramach, tzw. akcji Prędkość. Działania takie dodatkowo pozytywnie wpływają na łagodzenie uciążliwości dla mieszkańców, związanych z ruchem tranzytowym samochodów ciężarowych. Na początku 2008 r. przeprowadzono, przy koordynacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i Komendy Miejskiej Policji w Łomży, akcję badania natężenia ruchu pojazdów ciężarowych. Akcję przeprowadzono na drodze nr 61, zwaną drogą śmierci. 7. ŚWIADOME KSZTAŁTOWANIE SYLWETY MIASTA Wszelkie tego typu zadania realizowane są poprzez uwzględnianie ich w opracowywanych planach zagospodarowania przestrzennego, jak również w wydawanych decyzjach o warunkach zabudowy. 12

13 BUDOWA NOWYCH, MODERNIZACJA I POPRAWA STANDARDU ISTNIEJĄCYCH KOMUNALNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 1. OPRACOWANIE PROGRAMU BUDOWY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W TYM SOCJALNYCH I JEGO SUKCESYWNA REALIZACJA W dalszym ciągu obowiązują zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym miasta uchwalone przez Radę Miejską Łomży w dniu 23 lutego 2005r. nr 291/XLIV/05 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Łomża na lata Ze względu na wyczerpanie środków finansowych opracowanie planu rozwoju mieszkań komunalnych odłożono na termin późniejszy. Na lokale socjalne przeznaczane są lokale mieszkalne o najniższym standardzie wyposażenia technicznego. 2. PRZYSTOSOWYWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH DO CELÓW MIESZKANIOWYCH ORAZ NA LOKALE SOCJALNE I TYMCZASOWE POPRZEZ NADBUDOWĘ, ADAPTACJĘ STRYCHÓW I SUSZARNI Plan zagospodarowania przestrzennego jak i koszty mają decydujący wpływ na lokalizację, wielkość i tempo adaptacji obiektów budowlanych, strychów i suszarni. Ze względu na bardzo wysoki koszt budowy 1 m 2 w 2008r. nie zgłosił się nikt kto chciałby wykonać nadbudowę lub adaptację strychu lub suszarni. Nieopłacalność przystosowywania obiektów budowlanych na lokale socjalne skutkowała zaniechaniem adaptacji. 3. SUKCESYWNE WDRAŻANIE POLITYKI CZYNSZOWEJ W KOMUNALNYM ZASOBIE MIESZKANIOWYM ZMIERZAJĄCE DO UREALNIENIA CZYNSZÓW I SPRZEDAŻY MIESZKAŃ KOMUNALNYCH Uchwała nr 193/XXX/04 z dnia 28 kwietnia 2004r. dostosowała zasady wynajmu lokali tworzących mieszkaniowy zasób miasta Łomża. Zapoczątkowana w 1995r. polityka urealniania czynszów doprowadziła do zrównania ponoszonych nakładów z dochodami. Od maja 2005r. obowiązuje stawka bazowa w wysokości 1,34 zł /m 2 p.u./m-c. Zgodnie z ustawą wysokość czynszu jest korygowana zarówno w dół jak i w górę w zależności od ustalonych kryteriów. Obowiązujący obecnie czynsz w pełni pokrywa koszty eksploatacji oraz jest na bieżąco analizowany z uwzględnieniem istniejącej inflacji oraz kosztów administracji i zarządu. Pozwala to na utrzymywanie wysokości czynszu na poziomie zapewniającym zwrot ponoszonych nakładów. W 2008r. wykupiono na własność 62 lokale komunalne. MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SZKOLNEJ BAZY DYDAKTYCZNEJ I SPORTOWEJ Inwestycje realizowane w roku 2008 r. w ramach modernizacji i rozbudowy szkolnej bazy dydaktycznej i sportowej: Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5, Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 (planowany termin zakończenia maj 2009), Budowa bieżni na boisku przy Szkole Podstawowej Nr 9 (planowany termin zakończenia maj 2009), Odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 od strony ul. Mickiewicza, Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 7 (planowany termin zakończenia maj 2009), Remont dachu na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 9, Remont ogrodzenia przy Zespole Szkół Specjalnych, Budowa boiska przy Publicznym Gimnazjum Nr 3 (planowany termin zakończenia maj 2009), Instalacja klimatyzacji w auli im. H. Bielickiej w II Liceum Ogólnokształcącym, 13

14 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Ogólnokształcącym (planowany termin zakończenia maj 2009), Adaptacja pomieszczenia po byłej kotłowni na salę multimedialną i siłownię w III Liceum Ogólnokształcącym, Budowa Centrum Sportów Walki przy I Liceum Ogólnokształcącym, Budowa kompleksu boisk w ramach Programu ORLIK 2012 przy ul. Zawadzkiej, Modernizacja i rozbudowa pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10. POPRAWA STANDARDU FUNKCJONOWANIA I ROZWÓJ SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1. STOPNIOWE OSIĄGNIĘCIE STANDARDU W ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH (1 PRACOWNIK NA 2 TYS. MIESZKAŃCÓW) Zgodnie z ustawą z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej art.110 ust.11 - liczba pracowników socjalnych powinna być proporcjonalna do liczby ludności. Na każde 2 tys. mieszkańców powinien przypadać 1 pracownik socjalny. W tym celu w 2008r. zatrudniono 2 nowych pracowników socjalnych. Nie jest to jednak wystarczająca liczba etatów, nadal będą prowadzone działania do zatrudnienia nowych pracowników. 2. UTWORZENIE GRUP WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W okresie id sierpnia do listopada 2008r. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzone były spotkania dla kobiet z rodzin dysfunkcyjnych, w których występuje problem alkoholowy. Kobiety te były ofiarami przemocy domowej. Spotkania miały charakter maratonów psychoterapeutycznych. W spotkaniach uczestniczyło 38 kobiet, w przedziale wiekowym lat. Spotkania te były odbierane przez klientki jako swoiste grupy wsparcia, pozwalające na wymianę doświadczeń oraz sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego. 3. PORADNICTWO OBYWATELSKIE DLA MIESZKAŃCÓW ŁOMŻY ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży udzielało bezpłatnych, poufnych, aktualnych i rzetelnych porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich problemów. W 2008r. BPO udzieliło porad łącznie 883 osobom. Z porad skorzystało 338 zagrożonym wykluczeniem społecznym mieszkańców Łomży, w tym 100 osób niepełnosprawnych, 97 członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy, 47 osób bezrobotnych. 137 osób znajdowało się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Wśród nich było 214 kobiet i 124 mężczyzn. Należy podkreślić, że skutki udzielonej porady dotyczyły co najmniej dwukrotnie większej liczby osób, przy założeniu, że mieszkaniec Łomży zgłaszający się po poradę ma przynajmniej 1 członka rodziny. Realizacja ww. zadania została dofinansowana przez Miasto Łomża dotacją przeznaczoną na poradnictwo adresowane do jednej tylko grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym, tj. do członków rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem przemocy w rodzinie. Koszty świadczenia poradnictwa dla innych grup mieszkańców Łomży zagrożonych wykluczeniem społecznym zostały pokryte z dotacji uzyskanych od sponsorów zewnętrznych. 14

15 POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Uchwałą Nr 161/XXVII/08 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26 marca 2008 r. został przyjęty MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA Opracowany program działań jest dokumentem, który zakłada kontynuację celów i kierunków zadań lokalnej polityki na rzecz osób niepełnosprawnych jakie zostały wytyczone w poprzednim programie opracowanym w 2005 r. Dzięki podejmowanym działaniom wspieranym finansowo w szczególności przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w społeczeństwie powoli kształtuje się postawa akceptacji wobec osób niepełnosprawnych i coraz większe zrozumienie ich problemów. Poprawiają się w mieście Łomża warunki do integracji społecznej i ekonomicznej osób niepełnosprawnych. Celem Programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w ich życiowej aktywności, społecznej i zawodowej. Osiągnięcie założonego celu będzie polegało na stworzeniu równych warunków startu edukacyjnego, zawodowego, właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. W roku 2008 zrealizowano: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (PFRON 360 osób niepełnosprawnych), dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (PFRON 34 osoby niepełnosprawne), dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (PFRON 219 osób niepełnosprawnych), wyrównywanie szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w zakresie dostępu do edukacji - realizacja Programu wyrównywania różnic między regionami z udziałem 2 placówek oświatowych Przedszkole Publiczne Nr 4, Liceum Ogólnokształcące Nr III (PFRON, budżet miasta), działania na rzecz aktywizacji zawodowej i ekonomicznej usamodzielnienia refundacja kosztów stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, wynagrodzeń oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (PFRON 21 osób niepełnosprawnych), wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin poprzez dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 4 organizacje pozarządowe, w imprezach uczestniczyły 223 osoby niepełnosprawne (PFRON), zwiększanie poziomu świadomości społecznej na problemy osób niepełnosprawnych poprzez m.in. współfinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (PFRON, budżet miasta). ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ W SFERZE KULTURY I SZTUKI 1. BUDOWA ŁOMŻYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY W 2008 r. realizowano przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszenie przetargu planowane jest na 2009 rok. 2. REMONT, ADAPTACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. DWORNEJ 22 NA POTRZEBY MUZEUM PÓŁNOCNO- MAZOWIECKIEGO W ŁOMŻY W 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Zostało przyznane dofinansowanie na poziomie 75% środków kwalifikowanych. Przedmiotem projektu jest adaptacja zabytkowego budynku na potrzeby Muzeum Północno- Mazowieckiego oraz jego renowacja. Realizacja projektu wynika z potrzeby zapewnienia 15

16 Muzeum Północno-Mazowieckiemu w Łomży warunków do prowadzenia działalności z zakresu muzealnictwa. Muzeum zostało przeniesione do budynku po szkole podstawowej przy ul. Dwornej bez przygotowania obiektu do zmiany przeznaczenia. Muzeum we własnym zakresie prowadzi drobne prace remontowe na terenie budynku lecz ze względu na stan techniczny obiektu i konieczność przystosowania funkcji obiektu niezbędny jest kompleksowy remont, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i renowacja budynku. Cały czas obiekt nie jest udostępniony do publicznego użytkowania - jest w fazie remontu od chwili jego przeniesienia. Etapy prac inwestycyjnych: roboty budowlane, wewnętrzna instalacja elektryczna, wentylacja i klimatyzacja, technologia uzdatniania powietrza, wewnętrzna instalacja c.o., kanalizacja deszczowa, drenaż opaskowy wokół budynku, wewnętrzna instalacja wodnokanalizacyjna. 3. ZAKUPY INWESTYCYJNE I ŚRODKI INWESTYCYJNE NA REALIZACJĘ ZADAŃ MUZEUM W ŁOMŻY, SKANSENU KURPIOWSKIEGO W NOWOGRODZIE I GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W ŁOMŻY W 2008 r. wykonano dokumentację techniczną instalacji centralnego ogrzewania w stolarni w Nowogrodzie, założono systemy zabezpieczeń w Skansenie Kurpiowskim oraz wymieniono system zabezpieczeń w Galerii Sztuki Współczesnej. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI TEATRU LALKI I AKTORA 1. ROZWÓJ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU TEATRALNEGO WALIZKA Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA jest bardzo ważnym nurtem działalności Teatru. Na festiwal w 2008r. zgłoszono ponad 60 przedstawień, z czego zakwalifikowano 13 teatrów, w tym 9 zagranicznych. Impreza wywołała spore zainteresowanie i rezonans w mediach. Festiwal był imprezą udaną i potrzebną dzieciom, miastu i środowisku. Jest to jeden z nielicznych przeglądów w kraju, którego poziom z roku na rok wzrasta i cieszy się niesłabnącym powodzeniem i zainteresowaniem wśród środowiska. W festiwalu wzięło udział ponad 180 uczestników, dyrektorzy teatrów, studenci Akademii Teatralnej, liczne grono gości zaproszonych z kraju i zagranicy. W sumie z zagranicy goszczono ponad 70 uczestników. Festiwal finansowany był z różnych źródeł m.in. przez Prezydenta Miasta, Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Wojewody Podlaskiego, Starostę Powiatu Ziemskiego, Radio Białystok, Gazetę Współczesną, Telewizję Polską oraz sponsorów. Na dwóch scenach oraz na Rynku Starego Miasta odbywały się festiwalowe prezentacje. Ogółem w czasie trwania festiwalu odbyło się 28 przedstawień, które obejrzało kilka tysięcy widzów. 2. UTWORZENIE OŚRODKA EDUKACJI ESTETYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY Treść dydaktyczna zawarta w przedstawieniach teatralnych zostaje zwielokrotniona w trakcie programu edukacji teatralnej W 2008r. zrealizowano 95 spotkań na tematy: Jak powstaje spektakl teatralny, realizatorzy i współrealizatorzy widowiska teatralnego, Recytacja poezji i prozy, ABC Teatru Lalek, prezentacja i omówienie budowy i sposobów animacji, Teatr poetycki dla dzieci, Środki gry aktorskiej, Teatr według Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima, Gatunki i konwencje teatralne, Teatr współczesny, Praca z przedmiotem i rekwizytem, konstruowanie etiud z wykorzystaniem maski teatralnej, 16

17 Komedia dell arte, Ruch i gest sceniczny, wykorzystanie plastyki ciała, Teatr elżbietański, Magiczny język teatru, Teatr cieni. 3. UTWORZENIE GALERII TEATRALNEJ Obiekt Teatru Lalki i Aktora jest centrum artystyczno - edukacyjnym, który rocznie odwiedza 30 tysięcy dzieci i młodzieży z miasta Łomża oraz ponad 20 tysięcy z województwa podlaskiego i ościennych. Szeroka oferta programowa wpływa pozytywnie na promocję naszego regionu i przyczynia się do większego odwiedzania Łomży przez zorganizowane grupy oraz wycieczki turystyczne z trzech województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz z zagranicy. Każda z grup odwiedzających Teatr może zwiedzić budynek, zajrzeć do pracowni teatralnych, obejrzeć ekspozycję dokumentującą dokonania łomżyńskiego Teatru oraz wejść na wieżę. Zlokalizowany jest na niej punkt widokowy na panoramę miasta, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszej publiczności. W Teatrze odbywa się wiele imprez, spotkań i konkursów. Teatr udostępnia nieodpłatnie salę widowiskową szkołom, urzędom i instytucjom. 4. PROMOCJA DZIAŁALNOŚCI TEATRU W ŚWIECIE Ważnym ogniwem działalności teatru jest współpraca z innymi teatrami i wymiana teatralna. Zespół Teatru Lalki i Aktora ze spektaklem Czerwony Kapturek w reż. Jarosława Antoniuka wyjechał w maju 2008r. na X Międzynarodowy Festiwal Teatralny ZŁOTA ISKRA do Kragujevca (Serbia), gdzie zdobył Grand Prix oraz nagrodę za scenografię dla Evy Farkasovej oraz na XV Międzynarodowy Festiwal Teatralny do Suboticy (Serbia), gdzie Jarosław Antoniuk otrzymał nagrodę za reżyserię, a Eliza Mieleszkiewicz i Tomasz Rynkowski nagrody aktorskie. We wrześniu ten sam spektakl reprezentował łomżyński Teatr podczas Festiwalu Teatralnego w Ljubljanie /Słowenia/. Wyjazdy oraz występy gości z zagranicy utwierdzają w przekonaniu, że są potrzebne ze względu na podtrzymanie kontaktów, promocję Teatru oraz miasta Łomża. Teatr Lalki i Aktora w Łomży wystawiał swoje spektakle na wielu scenach w kraju. Zespół teatru gościł w Teatrze Narodowym w Warszawie, w Olsztyńskim Teatrze Lalek, w Teatrze Lalka w Warszawie oraz Białostockim Teatrze Lalek. Teatr dociera do publiczności z wielu miejscowości regionu północno-wschodniego poprzez wyjazdy ze spektaklami w teren (m.in. do Olecka, Suwałk, Ostrołęki, Sokołowa Podlaskiego, Pisza, Ostrowi Mazowieckiej, Pisza, Przasnysza, Grajewa, Wyszkowa). ROZWÓJ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ 1. ORGANIZACJA DNIA OTWARTEGO W ONKOLOGII Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym organizuje akcję corocznie jesienią w ramach akcji Październik miesiącem szansy zdążyć przed rakiem. W roku 2008 w związku z dużym zainteresowaniem planowane były 2 takie akcje, ale otrzymane środki pozwoliły na zorganizowanie tylko jednej. Termin jest zależny przede wszystkim od lekarzy specjalistów. W roku 2008 akcja odbyła się 15 listopada. Uczestniczyło w niej 4 pracowników działu onkologii oraz 4 pracowników działu radiologii. W trakcie akcji kobiety mogły bez skierowania i bez dokumentów skorzystać z wizyty u onkologa oraz wykonać badanie profilaktyczne: usg piersi i mammografię. W akcji wzięło udział 120 kobiet. Wykonano 46 badań usg i 30 mammografii. 17

18 2. WYDAWNICTWA INFORMACYJNE Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym od 14 lat wydaje Biuletyn Informacyjny. W 2008 r. ukazały się 4 numery każdy w nakładzie szt. Biuletyn jest rozdawany bezpłatnie w Szpitalu Wojewódzkim oraz w przychodniach, urzędach, szkołach, zakładach pracy, instytucjach. Jest również przesyłany do wielu klubów Amazonek na terenie kraju, do Centrum Onkologii w Warszawie. W formie elektronicznej jest umieszczany na stronie internetowej Stowarzyszenia. Oprócz biuletynu Stowarzyszenie wydaje ulotki informacyjne, w 2008 r. ukazała się specjalna ulotka na 15-lecie Stowarzyszenia przedstawiająca działalność organizacji oraz przypominająca o konieczności samobadania piersi w nakładzie szt. Ulotka była rozdawana podczas jubileuszowego koncertu oraz podczas wykładów w szkołach i podczas spotkań. 3. SZKOLENIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (W SZKOŁACH, INSTYTUCJACH, ZAKŁADACH PRACY) Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym przeprowadziło szkolenia wśród uczennic klas maturalnych. Szkolenia dotyczyły profilaktyki nowotworowej, czynników ryzyka oraz sposobu samobadania piersi. Przedstawiono również działalność Stowarzyszenia i różne formy udzielania pomocy osobom chorym onkologicznie. W 2008 r. szkolenia odbyły się w miesiącu październiku i listopadzie w III Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących. Uczestniczyło w nich łącznie ok. 200 dziewcząt. 4. PROWADZENIE REHABILITACJI DLA KOBIET PO AMPUTACJI PIERSI Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym od początku swej działalności prowadzi rehabilitację dla kobiet po amputacji piersi. Wynajmowane są od Szpitala Wojewódzkiego sale do masażu i ćwiczeń oraz opłacane 2 rehabilitantki. Prowadzenie rehabilitacji jest możliwe dzięki dotacji otrzymywanej z Urzędu Miasta. 5. UDZIELANIE WSPARCIA PRZEZ WOLONTARIUSZKI (OCHOTNICZKI) Przeszkolone odpowiednio ochotniczki członkinie Stowarzyszenia Kobiet z Problemem Onkologicznym udzielają wsparcia psychicznego kobietom po otrzymaniu diagnozy onkologicznej, w trakcie leczenia i po jego zakończeniu. Wsparcie udzielane jest nieodpłatnie w różnej formie. Ochotniczki pełnią dyżury w biurze Stowarzyszenia codziennie. 6. ORGANIZOWANIE IMPREZ INTEGRUJĄCYCH ŚRODOWISKO OSÓB CHORYCH Z ICH RODZINAMI, SŁUŻBĄ ZDROWIA Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym organizuje spotkania integracyjne raz w miesiącu. W spotkaniach uczestniczą członkinie Stowarzyszenia, kobiety chore, rodziny oraz wszyscy zainteresowani. W trakcie spotkań często odbywają się prelekcje specjalistów, przedstawiana jest działalność organizacji, planowane wspólne przedsięwzięcia oraz rozdawane są materiały informacyjne. Dwa razy do roku odbywają się specjalne spotkania świąteczne w Centrum Katolickim. Na te spotkania zapraszani są goście: przedstawiciele Władz Miasta, sponsorzy, pracownicy służby zdrowia. Corocznie Stowarzyszenie organizuje Czerwcowe Dni Walki z Rakiem, w ramach których organizowane jest koncert finałowy oraz integracyjny piknik. STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY MATERIALNEJ DLA DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ NA TERENIE ŁOMŻY W 2008 r. w ramach zadań realizacyjnych zakupiono samochód osobowo-dostawczy Citroen Berlingo, zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz wykonano stronę internetową. 18

19 POPRAWA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO 1. REALIZACJA PROGRAMU BEZPIECZNE MIASTO ŁOMŻA ORAZ POLICYJNEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ W MAŁYCH I ŚREDNICH MIASTACH BEZPIECZNE MIASTA W ramach realizacji programu Bezpieczne Miasto Łomża Straż Miejska realizowała: zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ograniczanie lub eliminowanie powstających i istniejących, tzw. dzikich wysypisk śmieci; kontrola pustostanów - przez to ograniczanie zbierania się osób z marginesu społecznego, zgłaszanie przypadków niezabezpieczenia tych budynków do nadzoru budowlanego, ewentualnie podejmowanie bezpośrednich działań w stosunku do ich właścicieli. Wykonując swoje ustawowe obowiązki w zakresie utrzymania porządku publicznego, strażnicy zwracali również szczególną uwagę na funkcjonalność istniejącego oznakowania dróg i ulic. Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych, a w szczególności uczniów - sprawdzali czy są właściwe i czytelne, z uwzględnieniem progów zwalniających. 2. ROZBUDOWA SYSTEMU MONITOROWANIA MIASTA W 2008 r. kontynuowano rozbudowę monitoringu miasta w oparciu o ustalenia z Komendą Miejską Policji w Łomży. Zainstalowano kamerę na skrzyżowaniu Al. Legionów z ul. Piłsudskiego, na Al. Legionów w rejonie stacji paliw Statoil, na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Mickiewicza oraz przy nowym boisku Orlik (ul. Katyńska). Dokonano dostosowania systemu przesyłu radiowego i modernizacji Centrum Nadzoru. Liczba wykonanych nowych punktów monitorowania ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH ORAZ PATOLOGII RODZIN ANGAŻOWANIE ŚRODOWISK LOKALNYCH DO PARTNERSKIEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH Zadania realizowane były przez: organizacje pozarządowe, miejskie jednostki organizacyjne, kluby sportowe, instytucje kultury, świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczowychowawcze oraz parafie. Obejmowały: - edukację rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji i innych zagrożeń, - wdrażanie w szkołach programów profilaktycznych dotyczących szkodliwości używania substancji psychoaktywnych i szkodliwości picia alkoholu, - wspieranie ogólnopolskich i lokalnych kampanii edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej promujących zdrowie i trzeźwość, - dożywianie dzieci uczestniczących w programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych, - współpraca z lokalnymi ośrodkami masowego przekazu (media) w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów patologii społecznych, - szkolenia dla pracowników placówek oświatowych, oświatowo wychowawczych itp. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, - organizowanie nieodpłatnych pozalekcyjnych zajęć (sportowych, kulturalnych) jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież ze środowisk szczególnie zagrożonych patologiami, - ograniczanie dostępności alkoholu i substancji psychoaktywnych poprzez promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia, szkolenia sprzedawców oraz kontrolę miejsc sprzedaży i podawania alkoholu. Powyższe zadania realizowano w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2008 rok, przyjętego Uchwałą Nr 132/XXIII/07 z dnia 19 grudnia 2007 r. Rady Miejskiej Łomży. 19

20 4. POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM, W TYM ZWŁASZCZA DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO ŁAGODZENIA UCIĄŻLIWOŚCI DLA MIESZKAŃCÓW ZWIĄZANYCH Z RUCHEM TRANZYTOWYM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W celu złagodzenia problemów związanych z ruchem tranzytowym ciężkich pojazdów przez miasto, w tym, w szczególności hałasu komunikacyjnego w 2008r. nadal utrzymywany był zakaz ruchu tranzytowego pojazdów ciężarowych powyżej 10 ton w godzinach nocnych (od do 5.00), z wyłączeniem ruchu lokalnego i pojazdów przewożących towary łatwo psujące. 5. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO LUB BUDOWA NOWEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W 2008 r. zakończono modernizację budynku socjalnego schroniska. Remont administrator wykonał własnymi siłami pracowników oraz wolontariuszy. Modernizację ocieplenia budynku wykonała na zlecenie administratora firma zewnętrzna. URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH NAD RZEKĄ NARWIĄ I RZEKĄ ŁOMŻYCZKĄ 1. UTWORZENIE TERENÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NAD NARWIĄ WRAZ Z AMFITEATREM (BULWARY) Została opracowana koncepcja zagospodarowania terenów, którą poddano konsultacjom i opinii zainteresowanych stron. Opinie zostały zebrane i dostarczone dla SGGW w Warszawie celem ich wykorzystania w opracowywanym projekcie technicznym. Planowany termin wykonania dokumentacji technicznej - wrzesień 2009 r. 2. BUDOWA GRODZISKA ŁOMŻYŃSKIEGO W 2008r. odbył się przetarg na wykonawcę dokumentacji technicznej budowy Grodziska. Wpłynęła 1 oferta, która przekraczała przyjętą kwotę na zamówienie, dlatego też postępowanie unieważniono. 3. PRZEBUDOWA KORYTA RZEKI ŁOMŻYCZKI WRAZ Z URZĄDZENIAMI REGULACYJNYMI I BUDOWLAMI Została wykonana koncepcja przebudowy koryta rzeki. Z uwagi na umorzenie postępowania (z przyczyn formalnych) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego i wstrzymanie procesu inwestycyjnego w 2008 r. nie było wydatków związanych z inwestycją, a strony podjęły decyzję o prowadzeniu w 2009 r. dalszego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego odrębnie dla każdego z wydzielonych etapów inwestycji. BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH ORAZ INFRASTRUKTURY REKREACYJNO- TURYSTYCZNEJ 1. KONTYNUACJA I ZAKOŃCZENIE BUDOWY TERENOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA W ŁOMŻY W 2008 r. w ramach zadania wykonano: posadzkę przemysłową, budowę Skateparku, roboty budowlane w zakresie dojść i dojazdów, drogi oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2009r. 20

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków

Harmonogram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2004 roku w Gminie Miejskiej Kraków ANEKS NR 1. Harmonogram działań na rzecz w 2004 roku w Gminie Miejskiej PRIORYTET 1. Sporządzenie diagnozy w zakresie niepełnosprawności w odniesieniu do społeczności lokalnej Gminy Miejskiej ZADANIA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. / w zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/XXIV/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2007 r. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wraz z ostatecznym terminem ich realizacji. /

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji

STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Załącznik do Uchwały nr XLIV/257/2013 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 22 października 2013 r. STATUT Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Teatr Zdrojowy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3

WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 WYKAZ ZADAŃ POWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH część opisowa Załącznik nr 3 Numer Liczba Wydatki Wydatki pośrednie Kwota Lp Podmiot - Nazwa zadania zadania etatów bezpośrednie ogółem Zakres rzeczowy / Parametry

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PELPLINIE Zał. do Uchwały Nr XXVIII/231/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2013 roku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji.

Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Łomża,dnia 17.12.2009 r Rada Miejska Łomży Wniosek w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 oraz terminu ich realizacji. Proszę o uchwalenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/285/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 30 marca 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY Miasta Pabianice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2018 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu Województwa Podlaskiego w 2018 roku Załącznik do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w 08 roku Lp. Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Samorządu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS

WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS 36 WYDZIAŁ PROMOCJI, OCHRONY ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH - PZS Opracowuje strategię rozwoju powiatu i koordynuje działania związane z jej realizacją, zajmuje się problematyką związaną z promowaniem powiatu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja społeczna

Rehabilitacja społeczna Cele Zadania Podmiot/y odpowiedzialne za realizację Wyrabianie samodzielności i zaradności osobistej uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Termin realizacji Miejsce realizacji KRAJ Źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym

w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy powiatu włodawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku

Uchwała Nr XXIII /199/08 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 20 listopada 2008 roku Uchwała Nr XXIII /199/08 z dnia 20 listopada 2008 roku w sprawie Programu współpracy na 2009 r. Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Projekt do konsultacji

Projekt do konsultacji Projekt do konsultacji Załącznik Nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących

Bardziej szczegółowo

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina

Nazwa Plan na 2014r Przeznaczenie dotacji Ogółem gmina Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta Zamość na 2014 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI /392/2013 Rady Miasta Zamość z dnia 30 grudnia 2013r. Dział Ogółem gmina 18 131 975 Dotacje dla jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w 2015 roku Załącznik nr do Programu współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w roku Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych należących do Województwa

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.

Termin realizacji zadania. IV kwartał 2011 r. od 11 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania Pula środków do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 28 października 2015 r. P R O J E K T PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe zadania publiczne

Priorytetowe zadania publiczne Załącznik Nr 1 do Wieloletniego programu współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku

Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku Uchwała nr 267/04 Zarządu Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 23.11.2004 roku W sprawie szczegółowego wykazu zadań publicznych realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych w roku 2005. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU

STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU STATUT GALERII SZTUKI IM. JANA TARASINA W KALISZU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, zwana dalej Galerią, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Załącznik nr 7 do uchwały Nr LIV/980/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 września 2017 r. stanowiący korektę załącznika nr 7 do uchwały Nr XL/691/VII/2016

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA

Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA Harmonogram realizacji zadań programu do celu operacyjnego I: PROFILAKTYKA I OŚWIATA ZDROWOTNA ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ WYKONAWCY 1. Inicjowanie działań w zakresie promowania zdrowego stylu życia.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

BIURO KONTROLI I SKARG

BIURO KONTROLI I SKARG Opiniuje pozytywnie:... URZĄD MIEJSKI W OSTROŁĘCE BIURO KONTROLI I SKARG ******************************************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2016 roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PROGRAM WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Informacje o Konsultacjach Program konsultowany był

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Grabica na lata 2012-2015 r. Załącznik do Uchwały Nr XI/75/2012 Rady Gminy Grabica z dnia 29 lutego 2012 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy

Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia pn. Europejskie Dni Pracodawcy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 1. Seminarium dla pracodawców Rozwój przedsiębiorczości - Aspekty finansowe 2. Seminarium dla pracodawców Wsparcie pracodawców i pracowników w

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK Załącznik do uchwały nr LXVII/1626/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2006r. PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA KATOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2007 ROK 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 DO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BĘDZINA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA KATOWICE z 28 marca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2012-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego

Mapa aktywności społecznej organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Kieleckiego Lp. Nazwa organizacji Miejscowość Adres organizacji nr tel./fax Przedstawiciel Zakres działania Informacje dodatkowe 1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego Raków ul. Bardzka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł /

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/XIII/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 lipca 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok Załącznik do uchwały nr /./2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia.. 2013 r. Program współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków 150 000 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowy Program. Osób Niepełnosprawnych Załącznik do uchwały Nr XIX/88/2004 Rady Powiatu w Legnicy z dnia 01 lipca 2004r. Powiatowy Program Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2003-2007 Legnica, marzec 2003r. 2 Powiatowy Program Działań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała Nr VI/38/07 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej Powiatu Mogileńskiego na rok 2007 Na podstawie art. 112 ust. 13 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku.

Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań Miejskiego Zespołu ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Olsztynie w 2015roku. Realizacja zadań, które są zadaniami własnymi powiatu, wynika z: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12

UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 UCHWAŁA Nr XXVII/147/12 Rady Gminy Międzyrzec Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Międzyrzec Podlaski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY

ROZDZIAŁ VI PRIORYTETOWE ZADANIA WSPÓŁPRACY PROJEKT DO KONSULTACJI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo